Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 535 din  1 octombrie 2001

privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate

ACT EMIS DE:                MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE


SmartCity3

              OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 12 decembrie 2001

    Ministrul administratiei publice,
    avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
    in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 691/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

                       Ministrul administratiei publice,
                               Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                                  REGULAMENT
pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei reprezinta o componenta a sistemului calitatii in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice prevazute in normativele si in regulamentele elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) si se efectueaza de persoane fizice sau juridice autorizate.
    (2) Prezentul regulament stabileste obiectivele, continutul si modul de exercitare a verificarii lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, care desfasoara lucrari de specialitate in domeniu pe teritoriul Romaniei.
    Art. 3
    (1) Prezentul regulament se refera la verificarea calitatii lucrarilor care urmeaza sa fie receptionate de ONCGC si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie (OJCGC), respectiv al municipiului Bucuresti (OCGCMB), in vederea integrarii datelor rezultate din acestea in bazele de date cadastrale (BDC) si in Fondul national de geodezie si cartografie (FNGC).
    (2) Sunt supuse verificarii urmatoarele categorii de lucrari:
    a) realizarea, completarea sau modernizarea retelelor geodezice de referinta, planimetrice si altimetrice;
    b) realizarea sau actualizarea planurilor si a hartilor analogice si/sau digitale;
    c) realizarea produselor ortofotogrammetrice;
    d) efectuarea de aerofotografieri ce au ca scop realizarea planurilor si a hartilor;
    e) inregistrari satelitare, analogice si/sau digitale;
    f) introducerea si intretinerea cadastrului general, inclusiv comasarile, parcelarile, detasarile si rectificarile de hotar;
    g) realizarea planurilor de amplasament si de delimitare a bunurilor imobile pentru care se solicita avizul de executie (suprafata de peste 1 ha in intravilan si de peste 10 ha in extravilan);
    h) realizarea sau actualizarea planurilor topografice necesare in vederea proiectarii si executiei obiectivelor de investitii, pentru suprafetele mai mari de 1 ha in intravilan si 10 ha in extravilan;
    i) datele si documentele prevazute in avizele de executie, rezultate in cadrul realizarii lucrarilor cadastrelor de specialitate si in metodologiile de realizare a acestora;
    j) lucrarile topografice rezultate din aplicarea pe teren a proiectelor de organizare a teritoriului agricol, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, exproprierea pentru o cauza de utilitate publica.
    (3) Verificarea la fazele de teren si de birou a lucrarilor topografice necesare realizarii planurilor de amplasament si delimitarea bunurilor imobile sau proiectarii si executiei obiectivelor de investitii pentru suprafetele mai mici de 1 ha in intravilan si 5 ha in extravilan se face, fara intocmirea dosarului de verificare, de catre persoanele imputernicite de directorul general al OJCGC.
    Art. 4
    (1) Activitatea de verificare poate fi asigurata numai de persoane fizice autorizate de ONCGC pentru categoria D, conform prevederilor cap. II al Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001, care isi pot desfasura activitatea in una dintre urmatoarele forme:
    a) angajati ai persoanelor juridice autorizate care au ca obiect principal de activitate realizarea lucrarilor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei;
    b) persoane fizice autorizate de ONCGC, care desfasoara activitati, conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 201/1990, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea normelor de aplicare a acestui decret-lege;
    c) angajat al beneficiarului sau al investitorului, cu contract de munca sau cu conventie civila.
    (2) Pentru a putea face lucrari de verificare persoanele fizice autorizate mentionate la alineatul precedent trebuie sa nu faca parte din personalul angajat al executantului si sa nu fi participat sub nici o forma la realizarea efectiva a lucrarii verificate.
    (3) Executantii lucrarilor de specialitate prevazute la art. 3 vor incheia contracte distincte pentru verificare cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mentionate la alin. (1). Sumele cuvenite pentru realizarea operatiunilor de verificare pe teren si in birou, precum si pentru intocmirea dosarului de verificare se stabilesc prin negociere directa intre verificator si executant, in functie de tipul si de complexitatea lucrarilor, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Verificarea lucrarilor de specialitate

    Art. 5
    (1) Verificarea lucrarilor de specialitate se face pentru a se asigura indeplinirea cerintelor tehnice stabilite prin normele, regulamentele, instructiunile si metodologiile avizate si aprobate de ONCGC.
    (2) In dosarul lucrarii cel care a eliberat avizul de executie va preciza cerintele de calitate, conditiile si preciziile impuse pentru categoriile de lucrari respective.
    (3) Executantul este raspunzator pentru supunerea spre verificare a lucrarii in intregime, potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Persoana autorizata are obligatia ca in cadrul verificarilor pe care le efectueaza sa urmareasca:
    1. modul de intocmire, continutul si specificatiile proiectului tehnic;
    2. modul in care s-au respectat prevederile specificate in avizul de executie;
    3. incadrarea in specificatiile tehnice, in normele, metodologiile, reglementarile, instructiunile si standardele elaborate sau avizate de ONCGC;
    4. modul in care s-au utilizat, s-au recuperat si s-au integrat datele si documentele existente anterior executiei lucrarilor;
    5. modul de amplasare, materializare, marcare, conservare si semnalizare a punctelor noi, cu verificarea prin sondaj a cel putin 10% din numarul acestora;
    6. modul de intocmire si actualizare a descrierilor topografice si a schitelor de reperaj ale punctelor vechi sau, dupa caz, modul de reconstituire a pozitiei, pentru un minim de 50% din numarul acestora;
    7. modalitatile de efectuare a operatiunilor de teren si de birou si de realizare a datelor si documentelor grafice si textuale, precum si corectitudinea, completitudinea, exactitatea si acuratetea acestora;
    8. modul de intocmire a pieselor componente ale dosarului lucrarii;
    9. modul de indeplinire a prevederilor contractuale la terminarea lucrarilor sau a etapelor de lucrari, potrivit conditiilor tehnice prevazute in norme, regulamente, instructiuni, precum si in caietele de sarcini.
    (2) Responsabilitatea privind conceptia, metodele si solutiile adoptate de executant si acceptate de beneficiar revine executantului.
    (3) Persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate solicita, daca este cazul, remedierea si completarea lucrarii si numai dupa realizarea acestora executantul o va supune unei noi verificari.
    Art. 7
    Persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate va intocmi si va tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor verificate, conform anexei nr. 6 la Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.
    Art. 8
    (1) Pe baza activitatilor prevazute la art. 6 persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate elaboreaza dosarul de verificare, care va cuprinde:
    - analiza generala a lucrarii;
    - lucrari verificate pe teren;
    - lucrari verificate in birou;
    - concluzii si, daca este cazul, masuri si termene de remediere a erorilor, greselilor sau lipsurilor;
    - documente grafice si textuale care sa certifice modul in care s-a efectuat verificarea si sa justifice calitatea lucrarilor verificate.
    (2) Dosarul de verificare va fi intocmit in conformitate cu criteriile prevazute, pe categorii de lucrari, in anexele nr. 1, 2 si 3.
    Art. 9
    Persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate are urmatoarele obligatii:
    - sa intocmeasca dosarul de verificare, cu respectarea reglementarilor si prevederilor legale;
    - sa prezinte executantului dosarul de verificare cu minimum 10 zile inainte de data stabilita de ONCGC sau, dupa caz, de OJCGC pentru receptionarea lucrarii;
    - sa nu extraga, sa nu transmita sau sa faciliteze accesul la datele si la documentele componente ale lucrarii si ale dosarului de verificare, pentru a fi folosite in alte scopuri;
    - sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor verificate.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Dosarul de verificare va fi respins la receptia lucrarii daca nu corespunde prevederilor prezentului regulament.
    (2) Persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate poate fi sanctionata conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.

    ANEXA 1
    la regulament

                              DOSAR
    de verificare pentru receptia retelelor geodezice

    1. Definitii:
    Reteaua geodezica (RG) reprezinta totalitatea punctelor determinate intr-un sistem unitar de referinta, cuprinzand reteaua de triangulatie-trilateratie (RTT), pentru pozitionarea in plan, si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG), pentru pozitionare altimetrica.
    Ea poate fi RG de stat (RTTS, respectiv RNGS) si locala (RTTL, respectiv RNGL), in functie de suprafata acoperita si implicand modul de definire a sistemelor de referinta.
    Reteaua tridimensionala este o RG ale carei puncte au cele 3 coordonate (x, y, z) determinate in sisteme de referinta unitare, asigurand pozitionarea simultana in plan si altitudine.
    2. Operatiuni de verificare
    2.1. Analiza generala a lucrarii
    a) Obiectivele analizei generale:
    - respectarea prevederilor avizului si a modului de indeplinire a acestora;
    - respectarea modului de indeplinire a clauzelor contractuale la terminarea lucrarilor sau a etapelor si fazelor de lucrari potrivit conditiilor tehnice prevazute in norme si in caietele de sarcini;
    - constatarea modului de folosire a lucrarilor executate anterior in zona;
    - verificarea respectarii normelor, instructiunilor si metodologiilor elaborate sau avizate de ONCGC;
    - nivelul de prezentare a documentatiei;
    - structura RG, definirea sistemului de referinta, densitatea punctelor din RG, sistemul de marcare si semnalizare a punctelor, masuratorile efectuate si preciziile acestora, prelucrarea datelor, preciziile si rezultatele obtinute;
    - inventarul de coordonate ale punctelor RG, diferentiate dupa sistemele de referinta;
    - schita RTT si a RNG, sub aspectul determinarii punctelor, repartizarii acestora pe suprafata si al incadrarii in RG de stat.
    b) Analiza datelor cuprinse in imprimatele de calcul si compensarea RTT si RNG se refera la:
    - sistemul de referinta folosit, incadrarea in RG de stat, sistemul de proiectie cartografica;
    - masuratorile efectuate: directii azimutale, unghiuri zenitale, lungimi de laturi, diferente de nivel, metodele de masurare, ponderile si preciziile datelor masurate;
    - metodele de calcul si compensare, rezultatele obtinute, erorile medii patratice ale unitatii de pondere, erorile coordonatelor.
    c) Analiza descrierilor topografice ale PG din RTT si RNG, privind existenta si furnizarea in totalitate a datelor prevazute, inclusiv validarea existentei reale in teren a punctelor.
    2.2. Verificarea lucrarilor de teren:
    - verificarea prin sondaj a unui procent de cel putin 10% din totalul punctelor retelei geodezice, privind modul de amplasare, marcare, semnalizare si conservare a acestora;
    - verificarea corectitudinii descrierilor topografice si a schitelor de reperaj;
    - executarea unor masuratori suplimentare, fata de cele realizate de executant, in scopul verificarii.
    2.3. Verificarea lucrarilor, faza de birou:
    - verificarea modului de calcul si compensare a retelei geodezice de catre executant;
    - calcule suplimentare in scopul verificarii modului de compensare a retelei geodezice de catre executant, al incadrarii optime in reteaua geodezica de stat;
    - verificarea corectitudinii operatiunilor de masurare, aprecierea preciziei masuratorilor, controlul preciziei de calcul al coordonatelor;
    - verificarea respectarii proiectului de executie.
    3. Cuprinsul dosarului de verificare
    Dosarul de verificare a retelelor geodezice cuprinde:
    - memoriu tehnic (cu referire la pct. 2.1, 2.2 si 2.3);
    - schita dispunerii punctelor geodezice (1:5.000 - 1:25.000), cu specificarea observatiilor azimutale, zenitale sau a masuratorilor de nivelment efectuate in scopul verificarii;
    - inventar de coordonate comparativ, pentru punctele vechi ale retelei de sprijin, ale caror coordonate au fost recalculate, cu specificarea diferentelor obtinute, dovada achizitionarii coordonatelor punctelor geodezice vechi de la ONCGC, respectiv OJCGC, descrierea semnelor si semnalelor punctelor geodezice vechi utilizate la realizarea lucrarii;
    - carnet de teren continand masuratorile efectuate in scopul verificarii;
    - calcule de verificare si estimarea preciziilor de calcul.

    ANEXA 2
    la regulament

                                  CONTINUTUL
dosarului de verificare pentru lucrarile de introducere si intretinere a cadastrului general

    Verificatorul va urmari in cadrul lucrarilor de verificare conditiile tehnice si calitative de realizare a operatiunilor tehnice de introducere sau de intretinere a lucrarilor cadastrului general, potrivit cerintelor impuse de: avizul de executie a lucrarii, caietul de sarcini, norme tehnice, instructiuni si standarde elaborate si avizate de ONCGC. De asemenea, se va urmari si integrarea datelor din lucrarile de profil existente, receptionate de OJCGC.
    Dosarul de verificare va fi organizat astfel:

    1. Analiza si verificarea elementelor retelei geodezice de indesire si de ridicare si a intocmirii documentatiei tehnice privitoare la aceasta
    Prezentarea concluziilor privind:
    - proiectarea retelei;
    - configuratia retelei si repartitia punctelor acesteia;
    - asigurarea densitatii punctelor;
    - metodele de executie a masuratorilor si de compensare a retelei;
    - verificarea prin sondaj a preciziei determinarii punctelor din reteaua de sprijin si de ridicare la cel putin 10% din numarul punctelor;
    - respectarea normelor si instructiunilor privind materializarea punctelor retelei.
    2. Analiza si verificarea documentatiei tehnice continute de Dosarul de delimitare a unitatii administrativ-teritoriale
    Prezentarea concluziilor privind:
    - modul de materializare a punctelor de hotar si intocmirea descrierilor topografice si a schitelor de reperaj pentru 20% din numarul acestora;
    - precizia determinarii coordonatelor punctelor de hotar;
    - corectitudinea calculului suprafetei determinate de punctele de hotar;
    - corectitudinea intocmirii schitei generale a hotarelor unitatilor administrativ-teritoriale;
    - verificarea determinarii coordonatelor punctelor de hotar in zonele de litigii.
    3. Analiza si verificarea documentatiei tehnice continute de Dosarul de delimitare pentru fiecare intravilan
    Prezentarea concluziilor privind:
    - respectarea planului urbanistic general aprobat potrivit legii;
    - modul de materializare a punctelor de limita a intravilanului pentru 20% din numarul acestora;
    - precizia determinarii punctelor materializate pe limita intravilanului;
    - corectitudinea calculului suprafetei intravilanului;
    - corectitudinea intocmirii schitei generale a limitelor intravilanului.
    4. Analiza si verificarea respectarii cerintelor din caietul de sarcini si avizul de executie a lucrarii privind elaborarea proiectului tehnic de executie; analiza calitatii documentatiilor topografice si cadastrale integrate in proiectul tehnic de executie
    Prezentarea concluziilor privind analiza concordantei cerintelor proiectului tehnic de ansamblu cu solutiile tehnice alese pentru realizarea lucrarii prin proiectul tehnic de executie.
    5. Verificarea, prin operatiuni de teren si de birou, a corectei intocmiri a documentelor tehnice ale cadastrului:
    a) La faza de teren se vor executa masuratori suplimentare de verificare a dimensiunilor limitelor de proprietate, precum si a unor traverse de control (drumuiri cu radieri) in scopul verificarii modului de determinare a coordonatelor punctelor de contur ale corpurilor de proprietate pentru 10% din numarul total al acestora.
    Verificarea destinatiilor si categoriilor de folosinta ale terenurilor, verificarea destinatiei constructiilor pentru 10% din bunurile imobile situate pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale
    Verificarea modului de delimitare a terenurilor situate in domeniul public de interes national sau local
    Verificarea modului de determinare a coordonatelor colturilor constructiilor permanente
    b) Verificarea in faza de birou se va face pentru cel putin 10% din continutul documentelor si va contine concluzii privind:
    - continutul planului cadastral privind concordanta reprezentarii cu situatia din teren; respectarea continutului atlaselor de semne conventionale;
    - precizia determinarii punctelor ce definesc limitele de proprietate si a altor puncte de detaliu;
    - corecta incadrare a destinatiei terenurilor;
    - identificarea constructiilor;
    - identificarea proprietarilor/posesorilor, in proportie de 100%;
    - verificarea titlurilor de proprietate, in proportie de 100%;
    - numerotarea cadastrala;
    - calculul suprafetelor.
    6. Concluzii generale asupra lucrarii, modul de indeplinire a prevederilor contractuale si, daca este cazul, masuri si termene de remediere a erorilor, greselilor si lipsurilor.
    7. Cuprinsul dosarului de verificare:
    7.1. memoriu tehnic (cu referire la pct. 1 - 6);
    7.2. schema de ansamblu la scara 1:5.000 - 1:10.000 a teritoriului unitatii administrativ-teritoriale, cu indicarea zonelor supuse verificarii;
    7.3. inventare de coordonate comparative, inclusiv pe suport magnetic, in puncte geodezice vechi (coordonate vechi puse la dispozitie de ONCGC/OJCGC, coordonate noi), diferente delta x, delta y;
    7.4. inventar de coordonate ale punctelor geodezice disparute;
    7.5. inventar de coordonate, inclusiv pe suport magnetic, ale punctelor geodezice noi, punctelor materializate pe hotarul unitatii administrativ-teritoriale si limita intravilanului;
    7.6. inventar de coordonate comparative ale punctelor situate pe hotarul unitatii administrativ-teritoriale, determinate de alti executanti in teritoriile invecinate;
    7.7. inventar de coordonate si calculul suprafetelor parcelelor supuse verificarii, tabele comparative cu suprafetele determinate de executant;
    7.8. estimarea preciziilor de determinare a coordonatelor punctelor geodezice, punctelor de hotar, punctelor situate pe limita intravilanului, punctelor situate pe limita corpurilor de proprietate.

    NOTA:
    Dosarul va contine documentatia (lucrari de teren si de birou) care sa certifice modul in care s-a efectuat verificarea si sa justifice calitatea lucrarilor verificate.

    ANEXA 3
    la regulament

                                  DOSAR
de verificare pentru lucrarile de fotogrammetrie si teledetectie

    Dosarul de verificare va fi organizat astfel:

    1. Analiza generala a lucrarii va contine urmatoarele:
    - raport privind respectarea tehnologiei propuse in caietul de sarcini (metoda de lucru, echipamente, programe utilizate etc.);
    - raport privind aspectele cantitative si calitative ale produsului (zona de lucru acoperita, calitatea produsului etc.).
    2. Verificarea lucrarilor la teren va contine urmatoarele materiale:
    - raport privind verificarea a 5% din suprafata de lucru a informatiei cartografice in cazul lucrarilor de fotogrammetrie (corespondenta elementelor cartografice cu terenul);
    - raport privind verificarea reperelor fotogrammetrice utilizate (caiet de observatii, calcule, descrieri topografice);
    - raport scris, corespondenta cu terenul a elementelor clasificate in proportie de 0,5% din suprafata de lucru - cazul lucrarilor de teledetectie.
    3. Verificarea lucrarilor in faza de birou se va finaliza cu urmatoarele materiale:
    - raport privind elementele cantitative si calitative ale fotogramelor aeriene si imaginilor satelitare (respectarea proiectului de zbor, acoperirea longitudinala si laterala a fotogramei, contrast, mozaic, acoperiri cu nori);
    - raport privind procesul de aerotriangulatie (metoda de realizare, precizii, densitatea reperelor);
    - raport privind modul de realizare a corectiei geometrice pentru imagini de teledetectie (precizii, proiectia cartografica utilizata, metoda de resantionare);
      raport privind calitatea produsului final.
    Se va urmari corespondenta dintre cerintele caietului de sarcini cu produsul obtinut (straturile informationale, toponimia etc.).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 535/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 535 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu