E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 70 din 17 mai 2001

pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 266 din 23 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Se infiinteaza Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei Publice, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din subordinea Guvernului si prin preluarea activitatii privind cadastrul agricol si organizarea teritoriului agricol de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se organizeaza oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, ca serviciu public descentralizat al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu personalitate juridica, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si a oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, care se desfiinteaza."
    Se infiinteaza Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie in subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca institutie publica cu personalitate juridica, prin reorganizarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru si a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, care se desfiinteaza."
    2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerele, alte institutii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeaza cadastrul de specialitate in domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii si degradarii si altele."
    3. Dupa litera h) a articolului 5 se introduc literele i) si j) cu urmatorul cuprins:
    "i) intocmeste lucrarile de cadastru agricol si organizeaza sistemul informational al teritoriului agricol;
    j) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997."
    4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Finantarea activitatii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    Veniturile extrabugetare ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ale Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie sunt cele prevazute de reglementarile actuale in vigoare pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si pentru Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol."
    5. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este imputernicit sa execute lucrarile geotopografice, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate."
    6. Articolul 69 se abroga.
    7. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 71
    Informatiile cuprinse in cadastrul general si publicitatea imobiliara si in cadastrele de specialitate reprezinta bun proprietate publica a statului. Aceste informatii sunt accesibile celor interesati, cu exceptia cazurilor privind siguranta nationala sau alte cazuri reglementate prin lege.
    Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale au acces gratuit la informatiile prevazute la alin. 1 pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin actele normative de organizare si functionare sau prin alte reglementari, iar persoanele fizice si juridice private le pot solicita si obtine contra cost."
    Art. 2
    Organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a unitatilor subordonate se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.
    Patrimoniul aferent activitatii de cadastru, geodezie si cartografie al oficiilor judetene de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si cel al Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, impreuna cu bazele de date cadastrale se preiau in totalitate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si, respectiv, de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, pe baza de protocol de predare-preluare, in termenul stabilit prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. 1.
    Art. 3
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2001.
    Art. 4
    Corespunzator sarcinilor preluate se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2001 si, respectiv, in structura bugetelor Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 5
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va prezenta spre aprobare Guvernului noua structura organizatorica in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    In subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se vor infiinta servicii comunitare de cadastru si agricultura incadrate cu personal specializat - ingineri agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori insamantatori si alti specialisti, dupa caz.
    Art. 7
    In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va revizui intregul sistem de norme si instructiuni tehnice in vigoare, pentru corelarea acestora cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si pentru realizarea delimitarii stricte intre atributiile cadastrului general si cele privind cadastrele de specialitate.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               MODIFICARI
in structura Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001

    I. MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitol
    B - Subcapitol
    C - Titlu/Articol
    D -  Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
 A    B   C D   Denumire indicator                                Influente 2001
                                                                       (+/-)
________________________________________________________________________________
50.01           II. CHELTUIELI - TOTAL                              +89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  +89.662.049
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                               -6.653.304
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     -1.061.624
         34     SUBVENTII                                           +97.376.977
         35 01  Alocatii de la buget pentru institutii publice      +97.376.977
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                  -363.449
69.01           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                              +89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  +89.662.049
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                               -6.653.304
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     -1.061.624
         34     SUBVENTII                                           +97.376.977
         35 01  Alocatii de la buget pentru institutii publice      +97.376.977
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                  -363.449
      50        Alte cheltuieli pentru actiuni economice            +89.298.600
69.01           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                              +89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  +89.662.049
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                               -6.653.304
         10     Cheltuieli cu salariile                              -4.929.747
         11     Contributii pentru asigurari sociale de stat         -1.065.557
         12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                plata ajutorului de somaj                              -212.924
         13     Deplasari, detasari, transferari                       -146.983
         13 01  - deplasari, detasari, transferari in tara             -100.000
         13 02  - deplasari in strainatate                              -46.983
         14     Contributii pentru constituirea Fondului de
                asigurari sociale de sanatate                          -298.093
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     -1.061.624
         24     Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie            -409.585
         25     Materiale si prestari de servicii cu caracter
                functional                                              -37.727
         26     Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                durata si echipament                                    -24.412
         27     Reparatii curente                                       -60.200
         28     Reparatii capitale                                     -200.000
         29     Carti si publicatii                                     -30.993
         30     Alte cheltuieli                                        -298.707
         34     SUBVENTII                                           +97.376.977
         35 01  Alocatii de la buget pentru institutii publice      +97.376.977
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                  -363.449
         72     Investitii ale institutiilor publice                   -363.449
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

                     NUMARUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
________________________________________________________________________________
 Cod capitol    Denumire capitol de cheltuieli       Influente asupra numarului
                                                           maxim de posturi
________________________________________________________________________________
      0                        1                                  2
________________________________________________________________________________
     69.01      Alte actiuni economice                           -80
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

           VENITURILE, ALOCATIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                   Capitol
________________________________________________________________________________
                               Influente 2001
  ______________________________________________________________________________
                                                        din care:
  Venituri     Alocatii     Cheltuieli     _____________________________________
                                           cheltuieli   cheltuieli   cheltuieli
                                           de personal  materiale    de capital
                                                        si servicii
________________________________________________________________________________
  Alte actiuni economice
________________________________________________________________________________
  +20.000.000  +97.376.977  +117.376.977   +79.883.304  +45.561.624   -8.067.951
________________________________________________________________________________
  - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
________________________________________________________________________________
       -       +89.298.600   +89.298.600   +60.230.000  +37.500.000   -8.431.400
________________________________________________________________________________
  - Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie
________________________________________________________________________________
  +20.000.000   +8.078.377   +28.078.377   +19.653.304  +8.061.624      +363.449
________________________________________________________________________________

    II. MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitol
    B - Subcapitol
    C - Titlu/Articol
    D -  Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
 A    B   C D   Denumire indicator                                Influente 2001
                                                                       (+/-)
________________________________________________________________________________
50.01           II. CHELTUIELI - TOTAL                              -89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  -82.730.000
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                              -60.230.000
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    -22.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                -6.568.600
67.01           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                         -57.683.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  -51.615.000
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                              -30.115.000
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    -21.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                -6.068.600
      25        Servicii publice descentralizate                    -76.298.600
      50        Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii
                si silviculturii                                    -12.500.000
67.01           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                         -89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  -82.730.000
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                              -60.230.000
         10     Cheltuieli cu salariile                             -42.289.000
         11     Contributii pentru asigurari sociale de stat         -9.866.024
         12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                plata ajutorului de somaj                            -2.114.450
         13     Deplasari, detasari, transferari                     -3.000.000
         13 01  - deplasari, detasari, transferari in tara           -3.000.000
         13 02  - deplasari in strainatate                                 -
         14     Contributii pentru constituirea Fondului de
                asigurari sociale de sanatate                        -2.960.526
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    -22.500.000
         24     Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie          -6.000.000
         25     Materiale si prestari de servicii cu caracter
                functional                                          -16.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                -6.568.600
         72     Investitii ale institutiilor publice                 -6.568.600
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

                     NUMARUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
________________________________________________________________________________
 Cod capitol    Denumire capitol de cheltuieli       Influente asupra numarului
                                                           maxim de posturi
________________________________________________________________________________
      0                        1                                  2
________________________________________________________________________________
    67.01       Agricultura si silvicultura                     1.851
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 70/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 70 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 70/2001
Legea 78 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Ordin 534 2001
privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
Ordin 535 2001
privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate
Ordin 535 2001
privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate
Ordin 536 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 536 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 537 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 537 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 538 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 539 2001
pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 539 2001
pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie
Hotărârea 590 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu