E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 70 din 17 mai 2001

pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 266 din 23 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Se infiinteaza Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei Publice, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din subordinea Guvernului si prin preluarea activitatii privind cadastrul agricol si organizarea teritoriului agricol de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se organizeaza oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, ca serviciu public descentralizat al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu personalitate juridica, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si a oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, care se desfiinteaza."
    Se infiinteaza Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie in subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca institutie publica cu personalitate juridica, prin reorganizarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru si a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, care se desfiinteaza."
    2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerele, alte institutii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeaza cadastrul de specialitate in domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii si degradarii si altele."
    3. Dupa litera h) a articolului 5 se introduc literele i) si j) cu urmatorul cuprins:
    "i) intocmeste lucrarile de cadastru agricol si organizeaza sistemul informational al teritoriului agricol;
    j) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997."
    4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Finantarea activitatii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    Veniturile extrabugetare ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ale Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie sunt cele prevazute de reglementarile actuale in vigoare pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si pentru Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol."
    5. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este imputernicit sa execute lucrarile geotopografice, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate."
    6. Articolul 69 se abroga.
    7. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 71
    Informatiile cuprinse in cadastrul general si publicitatea imobiliara si in cadastrele de specialitate reprezinta bun proprietate publica a statului. Aceste informatii sunt accesibile celor interesati, cu exceptia cazurilor privind siguranta nationala sau alte cazuri reglementate prin lege.
    Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale au acces gratuit la informatiile prevazute la alin. 1 pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin actele normative de organizare si functionare sau prin alte reglementari, iar persoanele fizice si juridice private le pot solicita si obtine contra cost."
    Art. 2
    Organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a unitatilor subordonate se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.
    Patrimoniul aferent activitatii de cadastru, geodezie si cartografie al oficiilor judetene de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si cel al Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, impreuna cu bazele de date cadastrale se preiau in totalitate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si, respectiv, de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, pe baza de protocol de predare-preluare, in termenul stabilit prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. 1.
    Art. 3
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2001.
    Art. 4
    Corespunzator sarcinilor preluate se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2001 si, respectiv, in structura bugetelor Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 5
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va prezenta spre aprobare Guvernului noua structura organizatorica in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    In subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se vor infiinta servicii comunitare de cadastru si agricultura incadrate cu personal specializat - ingineri agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori insamantatori si alti specialisti, dupa caz.
    Art. 7
    In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va revizui intregul sistem de norme si instructiuni tehnice in vigoare, pentru corelarea acestora cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si pentru realizarea delimitarii stricte intre atributiile cadastrului general si cele privind cadastrele de specialitate.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               MODIFICARI
in structura Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001

    I. MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitol
    B - Subcapitol
    C - Titlu/Articol
    D -  Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
 A    B   C D   Denumire indicator                                Influente 2001
                                                                       (+/-)
________________________________________________________________________________
50.01           II. CHELTUIELI - TOTAL                              +89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  +89.662.049
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                               -6.653.304
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     -1.061.624
         34     SUBVENTII                                           +97.376.977
         35 01  Alocatii de la buget pentru institutii publice      +97.376.977
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                  -363.449
69.01           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                              +89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  +89.662.049
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                               -6.653.304
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     -1.061.624
         34     SUBVENTII                                           +97.376.977
         35 01  Alocatii de la buget pentru institutii publice      +97.376.977
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                  -363.449
      50        Alte cheltuieli pentru actiuni economice            +89.298.600
69.01           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                              +89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  +89.662.049
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                               -6.653.304
         10     Cheltuieli cu salariile                              -4.929.747
         11     Contributii pentru asigurari sociale de stat         -1.065.557
         12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                plata ajutorului de somaj                              -212.924
         13     Deplasari, detasari, transferari                       -146.983
         13 01  - deplasari, detasari, transferari in tara             -100.000
         13 02  - deplasari in strainatate                              -46.983
         14     Contributii pentru constituirea Fondului de
                asigurari sociale de sanatate                          -298.093
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     -1.061.624
         24     Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie            -409.585
         25     Materiale si prestari de servicii cu caracter
                functional                                              -37.727
         26     Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                durata si echipament                                    -24.412
         27     Reparatii curente                                       -60.200
         28     Reparatii capitale                                     -200.000
         29     Carti si publicatii                                     -30.993
         30     Alte cheltuieli                                        -298.707
         34     SUBVENTII                                           +97.376.977
         35 01  Alocatii de la buget pentru institutii publice      +97.376.977
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                  -363.449
         72     Investitii ale institutiilor publice                   -363.449
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

                     NUMARUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
________________________________________________________________________________
 Cod capitol    Denumire capitol de cheltuieli       Influente asupra numarului
                                                           maxim de posturi
________________________________________________________________________________
      0                        1                                  2
________________________________________________________________________________
     69.01      Alte actiuni economice                           -80
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

           VENITURILE, ALOCATIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                   Capitol
________________________________________________________________________________
                               Influente 2001
  ______________________________________________________________________________
                                                        din care:
  Venituri     Alocatii     Cheltuieli     _____________________________________
                                           cheltuieli   cheltuieli   cheltuieli
                                           de personal  materiale    de capital
                                                        si servicii
________________________________________________________________________________
  Alte actiuni economice
________________________________________________________________________________
  +20.000.000  +97.376.977  +117.376.977   +79.883.304  +45.561.624   -8.067.951
________________________________________________________________________________
  - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
________________________________________________________________________________
       -       +89.298.600   +89.298.600   +60.230.000  +37.500.000   -8.431.400
________________________________________________________________________________
  - Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie
________________________________________________________________________________
  +20.000.000   +8.078.377   +28.078.377   +19.653.304  +8.061.624      +363.449
________________________________________________________________________________

    II. MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitol
    B - Subcapitol
    C - Titlu/Articol
    D -  Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
 A    B   C D   Denumire indicator                                Influente 2001
                                                                       (+/-)
________________________________________________________________________________
50.01           II. CHELTUIELI - TOTAL                              -89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  -82.730.000
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                              -60.230.000
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    -22.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                -6.568.600
67.01           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                         -57.683.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  -51.615.000
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                              -30.115.000
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    -21.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                -6.068.600
      25        Servicii publice descentralizate                    -76.298.600
      50        Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii
                si silviculturii                                    -12.500.000
67.01           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                         -89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  -82.730.000
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                              -60.230.000
         10     Cheltuieli cu salariile                             -42.289.000
         11     Contributii pentru asigurari sociale de stat         -9.866.024
         12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                plata ajutorului de somaj                            -2.114.450
         13     Deplasari, detasari, transferari                     -3.000.000
         13 01  - deplasari, detasari, transferari in tara           -3.000.000
         13 02  - deplasari in strainatate                                 -
         14     Contributii pentru constituirea Fondului de
                asigurari sociale de sanatate                        -2.960.526
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    -22.500.000
         24     Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie          -6.000.000
         25     Materiale si prestari de servicii cu caracter
                functional                                          -16.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                -6.568.600
         72     Investitii ale institutiilor publice                 -6.568.600
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

                     NUMARUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
________________________________________________________________________________
 Cod capitol    Denumire capitol de cheltuieli       Influente asupra numarului
                                                           maxim de posturi
________________________________________________________________________________
      0                        1                                  2
________________________________________________________________________________
    67.01       Agricultura si silvicultura                     1.851
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 70/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 70 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 70/2001
Legea 78 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Ordin 534 2001
privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
Ordin 535 2001
privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate
Ordin 535 2001
privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate
Ordin 536 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 536 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 537 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 537 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 538 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 539 2001
pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 539 2001
pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie
Hotărârea 590 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu