E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 70 din 17 mai 2001

pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 266 din 23 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Se infiinteaza Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei Publice, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din subordinea Guvernului si prin preluarea activitatii privind cadastrul agricol si organizarea teritoriului agricol de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se organizeaza oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, ca serviciu public descentralizat al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu personalitate juridica, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si a oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, care se desfiinteaza."
    Se infiinteaza Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie in subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca institutie publica cu personalitate juridica, prin reorganizarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru si a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, care se desfiinteaza."
    2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerele, alte institutii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeaza cadastrul de specialitate in domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii si degradarii si altele."
    3. Dupa litera h) a articolului 5 se introduc literele i) si j) cu urmatorul cuprins:
    "i) intocmeste lucrarile de cadastru agricol si organizeaza sistemul informational al teritoriului agricol;
    j) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997."
    4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Finantarea activitatii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    Veniturile extrabugetare ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ale Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie sunt cele prevazute de reglementarile actuale in vigoare pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si pentru Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol."
    5. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este imputernicit sa execute lucrarile geotopografice, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate."
    6. Articolul 69 se abroga.
    7. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 71
    Informatiile cuprinse in cadastrul general si publicitatea imobiliara si in cadastrele de specialitate reprezinta bun proprietate publica a statului. Aceste informatii sunt accesibile celor interesati, cu exceptia cazurilor privind siguranta nationala sau alte cazuri reglementate prin lege.
    Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale au acces gratuit la informatiile prevazute la alin. 1 pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin actele normative de organizare si functionare sau prin alte reglementari, iar persoanele fizice si juridice private le pot solicita si obtine contra cost."
    Art. 2
    Organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a unitatilor subordonate se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.
    Patrimoniul aferent activitatii de cadastru, geodezie si cartografie al oficiilor judetene de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si cel al Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, impreuna cu bazele de date cadastrale se preiau in totalitate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si, respectiv, de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, pe baza de protocol de predare-preluare, in termenul stabilit prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. 1.
    Art. 3
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2001.
    Art. 4
    Corespunzator sarcinilor preluate se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2001 si, respectiv, in structura bugetelor Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 5
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va prezenta spre aprobare Guvernului noua structura organizatorica in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    In subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se vor infiinta servicii comunitare de cadastru si agricultura incadrate cu personal specializat - ingineri agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori insamantatori si alti specialisti, dupa caz.
    Art. 7
    In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va revizui intregul sistem de norme si instructiuni tehnice in vigoare, pentru corelarea acestora cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si pentru realizarea delimitarii stricte intre atributiile cadastrului general si cele privind cadastrele de specialitate.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               MODIFICARI
in structura Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001

    I. MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitol
    B - Subcapitol
    C - Titlu/Articol
    D -  Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
 A    B   C D   Denumire indicator                                Influente 2001
                                                                       (+/-)
________________________________________________________________________________
50.01           II. CHELTUIELI - TOTAL                              +89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  +89.662.049
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                               -6.653.304
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     -1.061.624
         34     SUBVENTII                                           +97.376.977
         35 01  Alocatii de la buget pentru institutii publice      +97.376.977
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                  -363.449
69.01           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                              +89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  +89.662.049
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                               -6.653.304
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     -1.061.624
         34     SUBVENTII                                           +97.376.977
         35 01  Alocatii de la buget pentru institutii publice      +97.376.977
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                  -363.449
      50        Alte cheltuieli pentru actiuni economice            +89.298.600
69.01           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                              +89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  +89.662.049
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                               -6.653.304
         10     Cheltuieli cu salariile                              -4.929.747
         11     Contributii pentru asigurari sociale de stat         -1.065.557
         12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                plata ajutorului de somaj                              -212.924
         13     Deplasari, detasari, transferari                       -146.983
         13 01  - deplasari, detasari, transferari in tara             -100.000
         13 02  - deplasari in strainatate                              -46.983
         14     Contributii pentru constituirea Fondului de
                asigurari sociale de sanatate                          -298.093
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     -1.061.624
         24     Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie            -409.585
         25     Materiale si prestari de servicii cu caracter
                functional                                              -37.727
         26     Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                durata si echipament                                    -24.412
         27     Reparatii curente                                       -60.200
         28     Reparatii capitale                                     -200.000
         29     Carti si publicatii                                     -30.993
         30     Alte cheltuieli                                        -298.707
         34     SUBVENTII                                           +97.376.977
         35 01  Alocatii de la buget pentru institutii publice      +97.376.977
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                  -363.449
         72     Investitii ale institutiilor publice                   -363.449
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

                     NUMARUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
________________________________________________________________________________
 Cod capitol    Denumire capitol de cheltuieli       Influente asupra numarului
                                                           maxim de posturi
________________________________________________________________________________
      0                        1                                  2
________________________________________________________________________________
     69.01      Alte actiuni economice                           -80
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

           VENITURILE, ALOCATIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                   Capitol
________________________________________________________________________________
                               Influente 2001
  ______________________________________________________________________________
                                                        din care:
  Venituri     Alocatii     Cheltuieli     _____________________________________
                                           cheltuieli   cheltuieli   cheltuieli
                                           de personal  materiale    de capital
                                                        si servicii
________________________________________________________________________________
  Alte actiuni economice
________________________________________________________________________________
  +20.000.000  +97.376.977  +117.376.977   +79.883.304  +45.561.624   -8.067.951
________________________________________________________________________________
  - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
________________________________________________________________________________
       -       +89.298.600   +89.298.600   +60.230.000  +37.500.000   -8.431.400
________________________________________________________________________________
  - Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie
________________________________________________________________________________
  +20.000.000   +8.078.377   +28.078.377   +19.653.304  +8.061.624      +363.449
________________________________________________________________________________

    II. MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitol
    B - Subcapitol
    C - Titlu/Articol
    D -  Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
 A    B   C D   Denumire indicator                                Influente 2001
                                                                       (+/-)
________________________________________________________________________________
50.01           II. CHELTUIELI - TOTAL                              -89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  -82.730.000
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                              -60.230.000
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    -22.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                -6.568.600
67.01           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                         -57.683.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  -51.615.000
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                              -30.115.000
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    -21.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                -6.068.600
      25        Servicii publice descentralizate                    -76.298.600
      50        Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii
                si silviculturii                                    -12.500.000
67.01           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                         -89.298.600
         01     CHELTUIELI CURENTE                                  -82.730.000
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                              -60.230.000
         10     Cheltuieli cu salariile                             -42.289.000
         11     Contributii pentru asigurari sociale de stat         -9.866.024
         12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                plata ajutorului de somaj                            -2.114.450
         13     Deplasari, detasari, transferari                     -3.000.000
         13 01  - deplasari, detasari, transferari in tara           -3.000.000
         13 02  - deplasari in strainatate                                 -
         14     Contributii pentru constituirea Fondului de
                asigurari sociale de sanatate                        -2.960.526
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    -22.500.000
         24     Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie          -6.000.000
         25     Materiale si prestari de servicii cu caracter
                functional                                          -16.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                -6.568.600
         72     Investitii ale institutiilor publice                 -6.568.600
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

                     NUMARUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
________________________________________________________________________________
 Cod capitol    Denumire capitol de cheltuieli       Influente asupra numarului
                                                           maxim de posturi
________________________________________________________________________________
      0                        1                                  2
________________________________________________________________________________
    67.01       Agricultura si silvicultura                     1.851
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 70/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 70 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 70/2001
Legea 78 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Ordin 534 2001
privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
Ordin 535 2001
privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate
Ordin 535 2001
privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate
Ordin 536 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 536 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 537 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 537 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 538 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 539 2001
pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 539 2001
pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie
Hotărârea 590 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu