E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 536 din  1 octombrie 2001

pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE


SmartCity3

              OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 12 decembrie 2001

    Ministrul administratiei publice,
    avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
    in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 450/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

                      Ministrul administratiei publice,
                                Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                                  REGULAMENT
privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul regulament stabileste conditiile de receptie prin care Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) si oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie (OJCGC) isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile regulamentului sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului.
    (2) Receptia se executa pentru urmatoarele categorii de lucrari:
    1. retele de referinta (nivelment, planimetrie, tridimensionale);
    2. masuratori GPS;
    3. harti si planuri analogice si digitale;
    4. lucrari de aerofotografiere;
    5. ortofotoharti, ortofotoplanuri;
    6. inregistrari satelitare;
    7. date de cadastru general si cadastre de specialitate (limite de proprietate, categorii de folosinta, proprietari);
    8. date topografice rezultate din aplicarea pe teren a proiectelor de organizare a teritoriului agricol;
    9. date topografice rezultate din scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau pentru lucrarile pentru expropriere pentru o cauza de utilitate publica.
    Art. 2
    Receptia lucrarilor specificate in prezentul regulament se efectueaza, dupa caz, de ONCGC sau de OJCGC, in functie de emitentul avizului de executie.
    Art. 3
    Receptia este obligatorie pentru toate categoriile de lucrari cuprinse in prezentul regulament, indiferent de sursa lor de finantare.
    Art. 4
    (1) Receptia se executa de ONCGC sau de OJCGC prin personalul propriu. In cazul in care receptia nu poate fi executata prin personalul propriu, ONCGC sau OJCGC poate incheia contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit normelor legale.
    (2) Pentru lucrarile executate sub coordonarea Unitatii de implementare a proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare receptia se face de o comisie numita prin ordin al presedintelui ONCGC din care face parte directorul general al Inspectiei de stat pentru cadastru, geodezie si cartografie (ISCGC).
    (3) Pentru lucrarile executate de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie (ICGFC) receptia se va executa de catre ISCGC.
    Art. 5
    Receptia tuturor categoriilor de lucrari are ca scop verificarea indeplinirii conditiilor de executie impuse de normativele, metodologiile si instructiunile elaborate sau avizate de ONCGC, a standardelor tehnice in vigoare si a avizelor eliberate potrivit Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie.
    Art. 6
    Receptia se face in conditiile in care s-au executat controlul lucrarilor si validarea acestora, pe etapele mentionate in aviz, conform normelor tehnice specificate pe categorii de lucrari.
    Art. 7
    Executantul are obligatia sa angajeze persoane juridice sau persoane fizice autorizate din afara personalului propriu, pentru verificarea si intocmirea dosarului de verificare a lucrarilor, atat pentru faza de teren, cat si pentru cea de birou, conform Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei realizate de persoane fizice si juridice autorizate, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 535/2001.
    Art. 8
    Executantul si persoana fizica sau juridica angajata pentru verificarea lucrarii raman raspunzatori pentru calitatea generala a intregii lucrari, inclusiv pentru procentul de elemente neverificate.
    Art. 9
    Executantul lucrarilor este obligat sa solicite receptia de catre ONCGC sau, dupa caz, de catre OJCGC, pe etape sau in intregime, in termen de 10 zile de la data intocmirii dosarului de verificare. Datele de incepere a receptiilor se stabilesc de catre ONCGC sau OJCGC, de comun acord cu executantii lucrarilor.
    Art. 10
    (1) Beneficiarul sau, dupa caz, executantul lucrarii depune la ONCGC sau la OJCGC, dupa caz, urmatoarea documentatie, in scopul realizarii receptiei:
    - adresa de inaintare insotita de opis al documentelor;
    - copie de pe aviz;
    - dosarul de verificare;
    - documentatia de executie potrivit specificului lucrarii;
    - harti, planuri, schite si alte documente grafice si textuale, prevazute in aviz.
    (2) Documentatia este inregistrata de catre serviciile de resort din cadrul ONCGC sau OJCGC intr-un registru special destinat acestui scop.
    (3) I.S.C.G.C., respectiv OJCGC, comunica beneficiarului lucrarii data receptiei si persoanele imputernicite sa participe la receptie.
    (4) Fac exceptie de la intocmirea documentelor prevazute la alin. (1) lucrarile care fac obiectul cap. VI.
    (5) Ca urmare a realizarii receptiei se intocmeste un proces-verbal de receptie sau o nota de constatare, in cazul in care lucrarea receptionata este declarata respinsa.
    Art. 11
    Documentele tehnice care compun lucrarea, precum si dosarul de verificare vor fi puse la dispozitie ONCGC sau OJCGC pentru realizarea receptiei partiale sau finale a lucrarilor.
    Art. 12
    Cheltuielile ocazionate de receptia lucrarii, precum si cele de verificare si intocmire a dosarului de verificare vor fi prevazute in valoarea contractului de executie. Costul receptiei este prevazut in tarifele aprobate prin ordin al presedintelui ONCGC, iar costurile de verificare si intocmire a dosarului de verificare se vor stabili in contractul de executie, prin negocierea directa intre parti.

    CAP. 2
    Receptia retelelor geodezice, hartilor si planurilor analogice si digitale, ortofotohartilor si ortofotoplanurilor

    Art. 13
    Receptia va parcurge urmatoarele etape:
    a) analiza generala, urmarindu-se:
    - respectarea prevederilor avizului si a modului de indeplinire a acestora;
    - verificarea respectarii normelor si a nivelului de prezentare a documentatiei;
    - constatarea modului de folosire a lucrarilor executate anterior in zona;
    - continutul si modul de intocmire a dosarului de verificare;
    - respectarea prevederilor proiectului de executie (daca este cazul);
    b) verificarea lucrarilor de teren, urmarindu-se:
    - modul de materializare si amplasare a punctelor retelelor geodezice si a punctelor retelelor de ridicare;
    - corespondenta continutului produselor cartografice cu realitatea din teren;
    - gradul de precizie a hartilor analogice si digitale;
    c) verificarea lucrarilor de birou, urmarindu-se:
    - modul de utilizare a datelor initiale pentru realizarea lucrarii si de respectare a proiectului tehnic de executie;
    - calitatea si corectitudinea operatiunilor, masuratorilor si calculelor;
    - calitatea produselor si a documentelor finale din punct de vedere al continutului, formei de prezentare si gradului de precizie.

    CAP. 3
    Receptia lucrarilor de aerofotografiere

    Art. 14
    Receptia va cuprinde analizarea si verificarea lucrarilor de teren si de birou, urmarindu-se:
    - modul de intocmire si continutul schemei de dispunere a fotogramelor si fotomozaicului aerofotografierii zonei;
    - asigurarea calitatii fotografice a fotogramelor prin imagini cu contraste corespunzatoare, care sa raspunda complet conditiilor cerute de lucrarile fotogrammetrice;
    - modul de verificare a rezultatelor aerofotografierii cu privire la calitatea fotografica;
    - corectitudinea si corespondenta datelor de receptie a aerofotografierii cu fisa tehnica.
    Art. 15
    In urma realizarii receptiei, in plus fata de prevederile art. 12, se vor preda la ONCGC sau, dupa caz, la OJCGC urmatoarele documente:
    - negative originale pe film sau inregistrarile numerice - 1;
    - copii de pe contact pe hartie fotografica - 1;
    - certificat de calibrare a camerei fotoaeriene - 1;
    - mozaicul cu dispunere a fotogramelor - 1;
    - fisa tehnica de receptie a aerofotografierii - 1.

    CAP. 4
    Receptia lucrarilor de cadastru general tehnic

    Art. 16
    In scopul realizarii receptiei executantul va preda la OJCGC documentele tehnice care compun lucrarea si dosarul de verificare, intocmite conform prevederilor Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, continand datele si documentele stabilite in avizul de executie si in prezentul regulament.
    Art. 17
    Potrivit prevederilor contractuale, se pot efectua receptii partiale, dar numai la lucrarile sau la etapele incheiate, prevazute in contract.
    Art. 18
    Receptia lucrarilor de introducere a cadastrului general - partea tehnica - consta in analizarea si verificarea prin sondaj a tuturor documentatiilor, atat la teren, cat si la birou, tinandu-se seama si de documentele de control ale OJCGC incheiate pe parcursul executarii lucrarilor, de procesele-verbale de receptie partiala si de avizare a proiectului tehnic de ansamblu si a celui tehnic de executie.
    Art. 19
    In cazurile in care se constata ca lucrarile necesita remedieri de continut sau de prezentare grafica ce conduc la hotararea amanarii receptiei, in locul procesului-verbal de receptie se intocmeste o nota de constatare in care se nominalizeaza deficientele constatate si completarile necesare, precum si termenele in care se vor efectua remedierile. Procesul-verbal de receptie, respectiv nota de constatare, se semneaza de catre imputernicitii ONCGC sau ai OJCGC si de catre executantul lucrarii.
    Art. 20
    Dupa receptie se va realiza publicarea rezultatelor prin afisarea la sediul consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale respective a datelor rezultate in urma masuratorilor cadastrale - date de identificare, suprafata parcelelor, a corpurilor de proprietate si partidele cadastrale pe proprietari. Proprietarii care au domiciliul in alte localitati decat cele in care s-au executat lucrarile vor fi instiintati, prin grija consiliului local, in mod obligatoriu prin adresa scrisa, expediata prin posta.
    Art. 21
    La rezolvarea contestatiilor depuse in termen de 60 de zile de la publicarea rezultatelor se va avea in vedere solutionarea numai a acelor probleme care se refera la exactitatea masuratorilor cadastrale, dovedite printr-o documentatie tehnica intocmita de o persoana fizica sau juridica autorizata.
    Art. 22
    Stabilirea solutiilor si a modului de compensare a unor suprafete gasite in plus sau in minus, prin masuratorile executate pentru introducerea cadastrului general, fata de inscrisurile din titlurile de proprietate si din alte documente legale intra in responsabilitatea consiliilor locale.
    Art. 23
    La introducerea cadastrului general datele cadastrale modificatoare vor fi actualizate - pe baza documentatiilor elaborate pentru inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara - de catre executantul lucrarii.
    Art. 24
    Receptia finala a lucrarilor de cadastru general se va realiza in termen de 30 de zile de la data expirarii celor 60 de zile prevazute pentru depunerea contestatiilor, timp in care se vor rezolva de catre executantul lucrarii problemele legate de refaceri sau corectii ale datelor privind exactitatea masuratorilor.
    Art. 25
    Procesul-verbal de receptie finala se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de membrii comisiei de receptie, se consemneaza luarea la cunostinta de catre primar si se aproba de directorul general al OJCGC. Data definitivarii lucrarilor de cadastru coincide cu data intocmirii proceselor-verbale de receptie finala.

    CAP. 5
    Receptia datelor de geodezie, cartografie si cadastru general din lucrarile cadastrelor de specialitate

    Art. 26
    La receptia datelor de geodezie, cartografie si cadastru general din lucrarile cadastrelor de specialitate se va avea in vedere in mod special asigurarea conditiilor tehnice pentru recuperarea si integrarea datelor in baza de date a cadastrului general.
    Art. 27
    ONCGC si, respectiv, OJCGC impreuna cu beneficiarii si executantii de lucrari de cadastru de specialitate vor intocmi programe comune pentru efectuarea receptiilor pe etape.
    Art. 28
    In scopul realizarii receptiei executantul va preda la OJCGC documentele tehnice care contin datele de geodezie, cartografie si cadastru general si dosarul de verificare, intocmite conform prevederilor normelor metodologice ale fiecarui cadastru de specialitate, avizate si aprobate de ONCGC.
    Art. 29
    In cazul in care, datorita marimii sau ariei de raspandire si amplasare a lucrarilor de cadastru de specialitate, acestea se finalizeaza in perioade care depasesc 12 luni, se admite si efectuarea de receptii pe zone, dar numai pe faze de lucrari incheiate, finalizate cu documentatii care pot fi preluate pentru a fi integrate in baza de date a cadastrului general.

    CAP. 6
    Receptia planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, necesare inregistrarii in evidentele cadastral-juridice sau utilizarii in circuitul civil

    Art. 30
    Receptia planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, necesare inregistrarii in evidentele cadastral-juridice potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin OJCGC. In aceleasi conditii se vor receptiona si planurile de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, necesare utilizarii in circuitul civil.
    Art. 31
    Receptia documentelor se efectueaza din punct de vedere tehnic. Consemnarea verificarii lucrarilor si receptiei va consta in aplicarea parafei OJCGC pe documentatia de intocmire a planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, cu mentionarea datei, numelui si prenumelui celui care a efectuat verificarea.
    Art. 32
    Executantul va preda la OJCGC un exemplar al documentatiei de intocmire a planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile conform instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii.
    Art. 33
    Receptia documentatiei topografice, elaborata conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 468/1998, si pe baza Criteriilor Ministerului Finantelor si ale Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 2.665/IC/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, modificate si completate prin Modificarile si Completarile nr. 21.541/8.392NN/1998, se face pe baza prevederilor acestora, cu participarea unui delegat al ONCGC sau al OJCGC dupa caz.

    CAP. 7
    Date si documente care se predau la ONCGC/OJCGC

    Art. 34
    Categoriile de date si documente care trebuie sa fie transmise in mod obligatoriu - o data cu receptia lucrarilor - la ONCGC sau la OJCGC sunt cele stabilite la emiterea avizelor de executie, pe baza prevederilor prezentului regulament.
    Art. 35
    Pentru lucrarile care au facut obiectul avizarii continutului topografic al documentelor cartografice destinate uzului public beneficiarul este obligat ca dupa tiparirea (editarea, reproducerea) lucrarii sa transmita, in termen de 10 zile, doua exemplare la ONCGC sau, dupa caz, la OJCGC.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 36
    La finalul lucrarii se incheie procesul-verbal de receptie, in conformitate cu modelul prezentat in anexa nr. 1, in 3 exemplare, unul pentru beneficiar, unul pentru oficiul care a efectuat analiza si altul pentru executantul lucrarii.
    Art. 37
    In cazul lucrarilor care nu pot fi receptionate, in procesul-verbal trebuie enumerate deficientele gasite si propuneri de remediere a lor. Procesul-verbal de receptie se semneaza de reprezentantii executantului si de cei ai ONCGC sau OJCGC. Refuzul semnarii acestor documente nu modifica valabilitatea constatarilor retinute de ONCGC, sau de OJCGC.
    Art. 38
    Lucrarile care fac obiectul prezentului regulament sunt considerate valide si adecvate scopurilor pentru care au fost comandate de beneficiari, numai daca au fost declarate admise prin procesul-verbal de receptie.
    Art. 39
    Beneficiarii au obligatia de a nu prelua, utiliza sau pune la dispozitie categoriile de date si documente rezultate din procesul de realizare a lucrarilor descrise in cap. II, III, IV, V si VI, daca acestea nu au fost receptionate conform prevederilor prezentului regulament.
    Art. 40
    Lucrarile realizate prin forte si mijloace proprii OJCGC sau ICGFC, finantate de la bugetul de stat, sunt receptionate de ONCGC.
    Art. 41
    Persoanele fizice autorizate care executa operatiuni de verificare, specificate prin contracte de executie a lucrarilor prevazute in prezentul regulament, nu pot face parte din comisia de receptie a acelor lucrari.
    Art. 42
    (1) Receptia lucrarilor de teledetectie se va face pe baza unor reglementari speciale, elaborate de ONCGC, ca urmare a solicitarii avizului de executie, pentru fiecare caz.
    (2) Receptia datelor de geodezie, topografie, cadastru general, rezultate din executarea lucrarilor de cadastru agricol, aplicarea pe teren a proiectelor de organizare a teritoriului agricol, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, exproprierea pentru o cauza de utilitate publica, se face potrivit dispozitiilor cap. V.
    Art. 43
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre persoanele fizice si juridice se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 44
    (1) Dupa efectuarea receptiei delegatul imputernicit al ONCGC va intocmi un raport asupra efectuarii receptiei, pe care il va prezenta directorului general al ISCGC. Procesul-verbal de receptie sau, dupa caz, nota de constatare, dosarul de verificare, documentele care se predau ca urmare a efectuarii receptiei conform prevederilor prezentului regulament se inregistreaza la ONCGC si se dau in primire Fondului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie prin grija sefului serviciului control din ISCGC.
    (2) Procesul-verbal de receptie, dosarul de verificare, documentele care se predau ca urmare a efectuarii receptiei pentru categoriile de lucrari enuntate in prezentul regulament se inregistreaza si se predau la fondul judetean de cadastru, geodezie si cartografie prin grija sefului serviciului de resort din OJCGC.
    Art. 45
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    GUVERNUL ROMANIEI
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
    ONCGC/OJCGC
    Nr. ............ data ..............

                            PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
                          Intocmit azi, ..............
    Privind lucrarea ................................ avizata de ONCGC/OJCGC cu nr. ...................., la data de ................
    1. Beneficiar .............................................................
    2. Executant ..............................................................
    3. Date despre membrii Comisiei de receptie:
    ...........................................................................
    (numele si prenumele persoanelor si functiile)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    4. Lista cuprinzand categoriile de lucrari receptionate (denumire, amplasament, cantitati, valori, numele beneficiarului, sursa de finantare)
    5. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau la ONCGC/OJCGC, conform avizului de executie
    6. Concluziile comisiei de receptie. Lucrarea este declarata admisa/respinsa
    7. Conditii impuse pentru refacerea sau completarea lucrarilor in cazul calificativului de lucrare respinsa (referire la nota de constatare).

                             Semnaturi:
          Executant,                        Membrii Comisiei de receptie,
    ....................                      ......................
                                              ......................

    ANEXA 2
    la regulament

                                PARAFA
prin care se atesta receptionarea planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile

                 _________________________________________________
                |         Oficiul National de Cadastru,           |
                |            Geodezie si Cartografie              |
                |                                                 |
                |         Oficiul judetean de cadastru,           |
                |            geodezie si cartografie              |
                |                                                 |
                | Nr. de inregistrare ............ data ......... |
                |_________________________________________________|
                |        Verificat si receptionat: |
                |_________________________________________________|
                | Functia ....................................... |
                |_________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 536/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 536 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu