E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.989 din 29.09.2014

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 01 octombrie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art.8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin: Articolul I Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1 (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; b)beneficiar - are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. În cadrul prezentului ordin, pentru proiectele implementate în parteneriat, termenul beneficiar semnifică parteneriatul compus din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene; c)subcontractare (externalizare) - în cazul finanţărilor nerambursabile acordate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013» (POSDRU) în baza unui contract de finanţare, externalizarea (subcontractul) reprezintă acel acord scris/contract încheiat în baza legislaţiei relevante, prin care beneficiarul încredinţează o activitate sau o parte limitată a unei activităţi asumate prin cererea de finanţare unei terţe persoane juridice, alta decât entităţile partenere; d)diurnă - suma forfetară zilnică primită de personalul beneficiarului care participă la o activitate din proiect, acoperind cheltuielile cu hrana şi alte cheltuieli diverse, cu excepţia cheltuielilor de cazare; e)cheltuieli eligibile - au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare; f)subvenţii (ajutoare, premii, burse) - suport acordat de către beneficiar grupului-ţintă eligibil, sub formă financiară sau în natură; g)personalul administrativ/auxiliar - membri ai echipei de implementare/persoane care desfăşoară activităţi de suport pentru activităţile principale ale beneficiarului/partenerului, cu atribuţii de audit intern, secretariat, casier, contabil, arhivar, respectiv şofer, personal pentru curăţenie, administrator de clădire, paznic, responsabil de medicina muncii, responsabil resurse umane etc.; h)onorariu - contravaloarea unei munci prestate de o persoană fizică în favoarea beneficiarului, în afara unui raport juridic de muncă, pe o durată determinată, care nu presupune subordonare faţă de beneficiar, precum şi contravaloarea muncii prestate în cazul profesiunilor liberale; i)participanţi - persoane care fac parte din grupul-ţintă al proiectului sau persoane - altele decât cele din grupul-ţintă - care participă la activităţile proiectului (de exemplu, conferinţe, caravane, grupuri de lucru etc.). 2. La articolul 1, alineatul (5) se abrogă. 3. La articolul 2, alineatul (1) litera A şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: A. Pentru axele prioritare 1-6: a)cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului; b)cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna; c)cheltuieli pentru derularea proiectului; d)cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate); e)taxe; f)taxe pentru înfiinţarea structurilor de economie socială; g)cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului; h)subvenţii (ajutoare, premii) şi burse; i)subvenţii pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea structurilor de economie socială; j)cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie; k)cheltuieli de informare şi publicitate; l)cheltuieli de tip FEDR. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........(2) Categoriile de cheltuieli enumerate la alin. (1), cu excepţia celei de la lit. A lit. j) şi lit. B lit. f) reprezintă costuri directe, în înţelesul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999. 4. La articolul 3 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)sunt rezonabile, justificate şi respectă principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce priveşte economia şi eficienţa. 5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cheltuielile efectuate, în calitate de beneficiar, de către Autoritatea de management, organismele intermediare, pentru implementarea operaţiunilor finanţate în cadrul POSDRU sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007. 6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru toate subcontractele (externalizările), subcontractorii sunt obligaţi să furnizeze organismelor de audit şi de control toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. 7. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă. 8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 (1) În cadrul unei operaţiuni, cheltuielile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. A lit. j) şi lit. B lit. f) sunt cheltuieli declarate pe baza costurilor reale, dovedite prin documente justificative.(2) În cadrul unei operaţiuni, cheltuielile aferente resursei umane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. g) se vor deconta proporţional cu norma de muncă alocată pe proiect. Alocarea pe proiect se va reflecta în contractul de muncă/fişa de post. 9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) În cazul activităţilor de cooperare transnaţională, cheltuielile prezentate în anexa nr. 6 sunt eligibile în cadrul următoarelor tipuri de activităţi:a)organizarea şi/sau managementul reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare; b)desfăşurarea activităţilor de organizare şi/sau de management al reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare; c)activităţile de realizare şi diseminare a studiilor şi/sau a analizelor necesare pentru pregătirea şi implementarea operaţiunilor; d)audit; e)alte activităţi aferente proiectului, în conformitate cu rolurile şi responsabilităţile partenerilor stabilite în cererea de finanţare şi în acordul de parteneriat. 10. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:(3) Cheltuielile efectuate de partenerii transnaţionali aferente auditării proiectului de către o entitate de audit independentă, acreditată în statul membru de provenienţă a partenerului transnaţional, sunt eligibile.(4) Auditarea prevăzută la alin. (3) nu derogă de la auditarea financiară generală a proiectului. 11. La articolul 9 punctul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. Pentru personalul beneficiarilor/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 1, se aplică următoarele reguli: 12. La articolul 9 punctul 2 litera c), subpunctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins: (iv) 300 lei inclusiv TVA pe zi/persoană pentru deplasările interne. 13. La articolul 9 punctul 2 litera c), după subpunctul (iv) se introduce un nou subpunct, subpunctul (v), cu următorul cuprins: (v) Se decontează cheltuieli de cazare pentru deplasări efectuate pe o distanţă mai mare de 50 km faţă de locaţia de reşedinţă. 14. La articolul 9 punctul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)regulile de decontare de la lit. a) şi c) se aplică şi participanţilor. 15. La anexa nr. 1 punctul 2 subpunctul 2.1, teza a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Prevederile pct. 2.2 nu sunt aplicabile cheltuielilor aferente activităţilor de cooperare transnaţională şi activităţii de management de proiect. 16. La anexa nr. 2 punctul 2, subpunctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.5. În cazul unui contract de leasing întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de leasing sunt eligibile pentru finanţare din POSDRU proporţional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună (nr. zile de utilizare/30 de zile calendaristice) este mai mare de 50% (minimum 16 zile calendaristice/lună), rata de leasing se va deconta integral. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună este de maximum 50% (maximum 15 zile calendaristice/lună), rata de leasing se va deconta proporţional cu gradul de utilizare. 17. La anexa nr. 3 punctul 1.1, literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: j)Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educaţiei Naţionale; k)Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 18. La anexa nr. 3 punctul 1.1, litera m) se abrogă. 19. La anexa nr. 6 punctul 1, subpunctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare. 20. La anexa nr. 6, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna: 2.1. Transport de persoane (personal propriu, participanţi, alţi participanţi la activităţile proiectului) 2.2. Transport de materiale şi echipamente 2.3. Cazare (pentru personal propriu, participanţi şi alţi participanţi la activităţile proiectului) 2.4. Diurnă (pentru personalul propriu). 21. La anexa nr. 6 punctul 3, subpunctul 3.7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.7. Materiale consumabile: a)cheltuieli cu materii prime şi materiale necesare derulării cursurilor practice; b)materiale direct atribuibile susţinerii activităţilor de educaţie şi formare; c)papetărie. 22. La anexa nr. 6 punctul 3, după subpunctul 3.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.8, cu următorul cuprins: 3.8. Cheltuieli cu hrana pentru participanţi (grup-ţintă) şi alţi participanţi la activităţile proiectului. 23. La anexa nr. 6 punctul 4, subpunctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului, consultanţă juridică necesară implementării activităţilor proiectului, formare profesională, consiliere profesională, medierea muncii, servicii medicale aferente grupului-ţintă în vederea participării la programele de formare profesională etc. 24. La anexa nr. 6 punctul 4 subpunctul 4.4, litera g) se abrogă. 25. La anexa nr. 6, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. Taxe: 5.1. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale) 5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie) 5.3. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 5.4. Taxe de autorizare pentru angajatorii care organizează ucenicia la locul de muncă 5.5. Taxe de atestare pentru persoanele din întreprinderi care au rol de maiştri de ucenicie 5.6. Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe 5.7. Taxe de participare la programe de formare/educaţie 5.8. Taxa pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă 5.9. Taxe de participare la conferinţe şi seminare, pentru doctoranzi şi postdoctoranzi din cadrul grupului-ţintă. 26. La anexa nr. 6 punctul 6 subpunctul 6.1, după litera e) se introduc două noi paragrafe , cu următorul cuprins: Pentru închirierea de spaţii [lit. a) şi b)], plafonul maxim eligibil este de 75 lei/m2/lună. Pentru închirierea de autovehicule [lit. d)], plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi. 27. La anexa nr. 6 punctul 6 subpunctul 6.2, după litera c) se introduce un nou paragraf , cu următorul cuprins: În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU este eligibil doar leasingul operaţional. 28. La anexa nr. 6 punctul 7 subpunctul 7.2, litera d) se abrogă. 29. La anexa nr. 6 punctul 8, subpunctul 8.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 8.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare. 30. La anexa nr. 6 punctul 8, subpunctele 8.1.3 şi 8.1.4 se abrogă . 31. La anexa nr. 6 punctul 8, după subpunctul 8.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.11, cu următorul cuprins: 8.11. Servicii pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu. 32. La anexa nr. 6 punctul 8 subpunctul 8.7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) şi asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate, prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO). 33. La anexa nr. 6 punctul 10, subpunctul 10.4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 10.4.1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru). 34. La anexa nr. 6 punctul 10 subpunctul 10.4.2, după litera c) se introduce un nou paragraf , cu următorul cuprins: Pentru achiziţia de echipamente se vor deconta cheltuieli în limita următoarelor plafoane maxime:

laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;

computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;

videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;

imprimantă - 3.000 lei inclusiv TVA;

multifuncţională - 12.000 lei inclusiv TVA;

tabletă - 900 lei inclusiv TVA. 35. La anexa nr. 6 punctul 10, subpunctul 10.5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 10.5. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 36. La anexa nr. 6, după punctul 10 se introduc cinci noi puncte, punctele 11-15, cu următorul cuprins: 11. Taxe pentru înfiinţarea structurilor de economie socială 12. Subvenţii pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea structurilor de economie socială 12.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială (manageri şi angajaţi ai structurilor de economie socială) 12.1.1. Salarii 12.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori) 12.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna personalului structurilor de economie socială 12.2.1. Transport de persoane 12.2.2. Transport de materiale şi echipamente 12.2.3. Cazare 12.2.4. Diurnă 12.3. Materiale consumabile şi materii prime aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.4. Utilităţi aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.5. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.6. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.7. Arhivare de documente aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.8. Amortizare de active aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.9. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.10. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.11. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcţionării structurilor de economie socială 12.12.1. Terenuri 12.12.2. Amenajări de terenuri 12.12.3. Construcţii 12.12.4. Instalaţii tehnice 12.12.5. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 12.12.6. Alte cheltuieli pentru investiţii 13. Taxe de autorizare/funcţionare/avizare pentru structuri de economie socială 14. Taxe pentru înfiinţarea de întreprinderi 15. Subvenţii pentru înfiinţarea de întreprinderi 15.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 15.1.1. Salarii 15.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si angajatori) 15.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna personalului întreprinderilor nou-înfiinţate 15.2.1. Transport de persoane 15.2.1.1. Transport de materiale si echipamente 15.2.2. Cazare 15.2.3. Diurnă 15.3. Materiale consumabile şi materii prime aferente funcţionării întreprinderilor 15.4. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 15.5. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor 15.6. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor 15.7. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 15.8. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 15.9. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 15.10. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 15.11. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 15.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcţionării întreprinderilor 15.12.1. Amenajări de terenuri 15.12.2. Construcţii 15.12.3. Instalaţii tehnice 15.12.4. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 15.12.5. Alte cheltuieli pentru investiţii 15.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului 15.13.1. Prelucrare de date 15.13.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 15.13.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic 15.13.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 15.14. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate) 15.14.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 15.14.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate de întreprindere cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii; a)organizarea de evenimente; b)pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana personalului structurilor de economie socială; c)editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare; d)editarea şi tipărirea de materialele publicitare. 37. La anexa nr. 7 punctul 1, subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.2. Contribuţii sociale aferente remuneraţiilor, cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare. 38. La anexa nr. 7 punctul 1, după subpunctul 1.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.4, cu următorul cuprins: 1.4. Servicii pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu. 39. La anexa nr. 7 punctul 10, subpunctul 10.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 10.3. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor materiale şi a informaţiei. 40. La anexa nr. 7 punctul 10, după subpunctul 10.4 se introduc două noi subpuncte , subpunctele 10.5 şi 10.6, cu următorul cuprins: 10.5. Construcţii: a)achiziţie de clădiri; b)reabilitare/modernizare clădiri; 10.6. Achiziţia de vehicule. Articolul IIPentru procedurile de achiziţie lansate (prin publicarea în SEAP sau prin publicarea unui anunţ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări) înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, sunt aplicabile regulile de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 989/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 989 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu