E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 5 din 26 ianuarie 2011

pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de catre personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 80 din 31 ianuarie 2011In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. anvelope de iarnă - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz."

2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 28 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;".

3. La articolul 112 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) autovehiculul nu este dotat, la circulaţia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;".

4. La articolul 112, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r) şi s), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i),j), l), m), n), t), u), v)şix), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile."

Art. II.----Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier de către inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop."

2. La articolul 561, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) La controlul efectuat în trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop vor verifica şi starea tehnică a vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare."

3. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier, inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop au dreptul să pătrundă în timpul programului de lucru atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de aceştia. (2) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier, aceştia au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop."

4. La articolul 58, după litera am) se introduc două noi litere, literele an) şi ao), cu următorul cuprins:

„an) efectuarea transportului de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei fără ca autovehiculele să fie dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;

ao) circulaţia autovehiculelor cu lanţuri montate pe roţi, pe porţiunile de drum care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei."

5. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ak), al), an) şi ao);".

6. Articolul 621 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62T - (1) In cazul utilizării la transport a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, se suspendă dreptul de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare şi prin anularea inspecţiei tehnice periodice, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare de către personalul competent potrivit legii.

(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare şi prin anularea inspecţiei tehnice periodice încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) se restituie, la cerere, după prezentarea dovezii privind efectuarea unei inspecţii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare în conformitate cu legislaţia în vigoare."

7. După articolul 621 se introduce un nou articol, articolul 622, cu următorul cuprins:

„Art. 622. - (1) In cazul în care săvârşirea faptei prevăzute la art. 58 lit. an) are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale personalul prevăzut la art. 60 lit. a) va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului de transport/întreprinderii de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat.

(2) In cazul prevăzut la alin. (1), administratorul drumului întocmeşte devizul cuprinzând costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat şi notifică operatorului de transport/întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a le achita în termen de 15 zile de la data primirii notificării.

(3) Operatorul de transport sau întreprinderea, după caz, poate contesta notificarea conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 45, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmeşte un deviz cu contravaloarea daunelor produse şi depune, în termen de 5 zile de la data producerii accidentului rutier, în condiţiile Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, o cerere de despăgubire la asigurătorul cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului rutier, a încheiat contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

(6) In situaţia în care limitele de despăgubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acoperă în totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz, operatorului de transport sau întreprinderii obligaţia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, partea din prejudiciu pentru care asigurătorul nu a acordat despăgubiri."

2. La articolul 45, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(7) In situaţia în care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului rutier, nu avea încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabil la data accidentului, precum şi în situaţia în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligaţiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul drumului întocmeşte devizul cu contravaloarea daunelor şi notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz, operatorului de transport sau întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, costurile aferente reparării sau înlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.

(8) Conducătorul auto şi, după caz, operatorul de transport sau întreprinderea pot contesta notificarea prevăzută la alin. (6) şi (7), conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

3. La articolul 61, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Pe lângă amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi juridice de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, contravenientul are obligaţia de a achita, în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., cu titlu de tarif de despăgubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.

(4) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia.

(5) Sumele încasate cu titlu de tarif de despăgubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop."

4. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."

5. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. IV. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I şi ale art. II pct. 4 şi 5, care vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)

CUANTUMUL

tarifului de despăgubire aplicabil pentru încălcarea prevederilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordonanţă

Nr. crt.

Intervalele de aplicare a tarifului de despăgubire

Unitatea de calcul

Tariful de despăgubire unitar, cu TVA (euro)

1.

Depăşirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de axe sau de roţi

Masă totală reală de (tone)

16,01

÷

20,00

tarif x distanţă

0,25

20,01

÷

25,00

0,31

25,01

÷

30,00

0,38

30,01

÷

35,00

0,44

35,01

÷

40,00

0,50

40,01

÷

45,00

0,56

45,01

÷

50,00

0,62

50,01

÷

55,00

1,37

55,01

÷

60,00

1,49

60,01

÷

65,00

1,62

65,01

÷

70,00

1,74

70,01

÷

75,00

1,86

75,01

÷

80,00

1,99

80,01

÷

85,00

2,11

85,01

÷

90,00

2,24

90,01

÷

95,00

2,36

95,01

÷

100,00

2,48

peste 100,00

2,48 euro+ 0,13 euro pentru fiecare 0,01+5,00 tone peste 100,00 tone

2.

Depăşirea masei maxime admise pe axe, indiferent de numărul de axe sau de roţi

Suspensii pneumatice

sau echivalente

Alte

suspensii

decât cele

pneumatice

sau echivalente

Axă simplă, cu (tone)

0,01

÷

0,50

tarif x distanţă

0,08

0,11

0,51

÷

1,00

0,22

0,30

1,01

÷

1,50

0,33

0,44

1,51

÷

2,00

0,97

1,22

2,01

÷

2,50

1,48

1,85

2,51

÷

3,00

2,16

2,71

3,01

÷

3,50

2,87

3,59

peste 3,50

2,87 euro +1,24 euro pentru

fiecare 0,01

+ 0,50 tone

peste 3,50 tone

Tarifele prevăzute

pentru

suspensii

pneumatice

x 1,50

Nr. crt.

Intervalele de aplicare a tarifului de despăgubire

Unitatea de calcul

Tariful de despăgubire unitar, cu TVA (euro)

Axă dublă, cu (tone)

0,01

÷

0,50

tarif x distanţă

0,24

0,31

0,51

÷

1,00

0,34

0,44

1,01

÷

2,00

0,68

0,86

2,01

÷

3,00

1,02

1,28

3,01

÷

4,00

1,36

1,70

4,01

÷

5,00

1,79

2,24

5,01

÷

6,00

2,19

2,75

peste 6,00

2,19 euro +

1,86 euro

pentru

fiecare 0,01 ÷ 1,00 tone

peste 6,00

tone

Tarifele prevăzute

pentru

suspensii

pneumatice

x 1,30

Axă triplă, cu (tone)

0,01

÷

0,50

tarif x distanţă

0,36

0,46

0,51

÷

1,00

0,44

0,56

1,01

÷

2,00

0,66

0,84

2,01

÷

3,00

1,09

1,37

3,01

÷

4,00

1,52

1,90

4,01

÷

5,00

1,93

2,42

5,01

÷

6,00

2,42

3,04

6,01

÷

7,00

2,92

3,65

peste 7,00

2,92 euro +

1,24 euro

pentru

fiecare 0,01 ÷ 1,00 tone

peste 7,00

tone

Tarifele prevăzute

pentru

suspensii

pneumatice

x1,50

3.

Depăşirea dimensiunilor maxime admise

lungime, cu (metri)

0,01

÷

2,00

tarif x distanţă

0,04

2,01

÷

3,00

0,10

3,01

÷

4,00

0,17

4,01

÷

5,00

0,23

5,01

÷

6,00

0,29

peste 6,00

0,29 euro + 0,06 euro

pentru fiecare 0,01-1,00

metri peste 6,00 metri

lăţime, cu (metri)

0,01

÷

0,50

tarif x distanţă

0,13

0,51

÷

1,00

0,25

1,01

÷

1,50

0,38

1,51

÷

2,00

0,50

Nr. crt.

Intervalele de aplicare a tarifului de despăgubire

Unitatea de calcul

Tariful de despăgubire unitar, cu TVA (euro)

2,01

÷

2,50

1,12

2,51

÷

3,00

1,71

3,01

÷

3,50

2,31

3,51

÷

4,00

2,89

peste 4,00

2,89 euro + 0,62 euro

pentru fiecare 0,01÷0,50 metri peste 4,00 metri

înălţime, cu (metri)

0,01

÷

0,25

tarif x distanţă

0,07

0,26

÷

0,50

0,13

0,51

÷

1,00

0,25

1,01

÷

1,50

0,38

1,51

÷

2,00

0,50

2,01

÷

2,50

1,10

2,51

÷

3,00

1,69

3,01

÷

3,50

2,29

3,51

÷

4,00

2,89

peste 4,00

2,89 euro + 0,62 euro

pentru fiecare 0,01÷0,50 metri peste 4,00 metri

4.

Recântărire sau remăsurare

tarif/ operaţie

50,00

Contravaloarea tarifelor de despăgubire în lei se va calcula la cursul de schimb lei/euro publicat de Banca Naţională a României la data întocmirii Procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

Modul de aplicare a tarifelor de despăgubire prevăzute în prezenta anexă:

a) se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, pe traseul origine - punct control;

b) prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorcă/remorcă tractată de acesta, cu sau fără încărcătură;

c) masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordonanţă;

d) tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată;

e) tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător masei reale a vehiculului;

f) în situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul;

g) tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă admisă pe axe, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă;

h) pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe;

i) tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe;

j) în cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la ordonanţă, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia;

k) în cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează;

l) nu se aplică tarife de despăgubire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la: (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală;

m) tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze);

n) tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea maximă admisă;

o) în situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, se cumulează tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite.


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 5/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 5 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu