E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 5 din 26 ianuarie 2011

pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de catre personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 80 din 31 ianuarie 2011In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. anvelope de iarnă - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz."

2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 28 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;".

3. La articolul 112 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) autovehiculul nu este dotat, la circulaţia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;".

4. La articolul 112, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r) şi s), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i),j), l), m), n), t), u), v)şix), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile."

Art. II.----Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier de către inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop."

2. La articolul 561, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) La controlul efectuat în trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop vor verifica şi starea tehnică a vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare."

3. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier, inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop au dreptul să pătrundă în timpul programului de lucru atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de aceştia. (2) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier, aceştia au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop."

4. La articolul 58, după litera am) se introduc două noi litere, literele an) şi ao), cu următorul cuprins:

„an) efectuarea transportului de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei fără ca autovehiculele să fie dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;

ao) circulaţia autovehiculelor cu lanţuri montate pe roţi, pe porţiunile de drum care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei."

5. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ak), al), an) şi ao);".

6. Articolul 621 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62T - (1) In cazul utilizării la transport a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, se suspendă dreptul de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare şi prin anularea inspecţiei tehnice periodice, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare de către personalul competent potrivit legii.

(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare şi prin anularea inspecţiei tehnice periodice încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) se restituie, la cerere, după prezentarea dovezii privind efectuarea unei inspecţii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare în conformitate cu legislaţia în vigoare."

7. După articolul 621 se introduce un nou articol, articolul 622, cu următorul cuprins:

„Art. 622. - (1) In cazul în care săvârşirea faptei prevăzute la art. 58 lit. an) are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale personalul prevăzut la art. 60 lit. a) va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului de transport/întreprinderii de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat.

(2) In cazul prevăzut la alin. (1), administratorul drumului întocmeşte devizul cuprinzând costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat şi notifică operatorului de transport/întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a le achita în termen de 15 zile de la data primirii notificării.

(3) Operatorul de transport sau întreprinderea, după caz, poate contesta notificarea conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 45, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmeşte un deviz cu contravaloarea daunelor produse şi depune, în termen de 5 zile de la data producerii accidentului rutier, în condiţiile Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, o cerere de despăgubire la asigurătorul cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului rutier, a încheiat contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

(6) In situaţia în care limitele de despăgubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acoperă în totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz, operatorului de transport sau întreprinderii obligaţia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, partea din prejudiciu pentru care asigurătorul nu a acordat despăgubiri."

2. La articolul 45, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(7) In situaţia în care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului rutier, nu avea încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabil la data accidentului, precum şi în situaţia în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligaţiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul drumului întocmeşte devizul cu contravaloarea daunelor şi notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz, operatorului de transport sau întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, costurile aferente reparării sau înlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.

(8) Conducătorul auto şi, după caz, operatorul de transport sau întreprinderea pot contesta notificarea prevăzută la alin. (6) şi (7), conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

3. La articolul 61, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Pe lângă amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi juridice de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, contravenientul are obligaţia de a achita, în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., cu titlu de tarif de despăgubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.

(4) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia.

(5) Sumele încasate cu titlu de tarif de despăgubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop."

4. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."

5. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. IV. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I şi ale art. II pct. 4 şi 5, care vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)

CUANTUMUL

tarifului de despăgubire aplicabil pentru încălcarea prevederilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordonanţă

Nr. crt.

Intervalele de aplicare a tarifului de despăgubire

Unitatea de calcul

Tariful de despăgubire unitar, cu TVA (euro)

1.

Depăşirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de axe sau de roţi

Masă totală reală de (tone)

16,01

÷

20,00

tarif x distanţă

0,25

20,01

÷

25,00

0,31

25,01

÷

30,00

0,38

30,01

÷

35,00

0,44

35,01

÷

40,00

0,50

40,01

÷

45,00

0,56

45,01

÷

50,00

0,62

50,01

÷

55,00

1,37

55,01

÷

60,00

1,49

60,01

÷

65,00

1,62

65,01

÷

70,00

1,74

70,01

÷

75,00

1,86

75,01

÷

80,00

1,99

80,01

÷

85,00

2,11

85,01

÷

90,00

2,24

90,01

÷

95,00

2,36

95,01

÷

100,00

2,48

peste 100,00

2,48 euro+ 0,13 euro pentru fiecare 0,01+5,00 tone peste 100,00 tone

2.

Depăşirea masei maxime admise pe axe, indiferent de numărul de axe sau de roţi

Suspensii pneumatice

sau echivalente

Alte

suspensii

decât cele

pneumatice

sau echivalente

Axă simplă, cu (tone)

0,01

÷

0,50

tarif x distanţă

0,08

0,11

0,51

÷

1,00

0,22

0,30

1,01

÷

1,50

0,33

0,44

1,51

÷

2,00

0,97

1,22

2,01

÷

2,50

1,48

1,85

2,51

÷

3,00

2,16

2,71

3,01

÷

3,50

2,87

3,59

peste 3,50

2,87 euro +1,24 euro pentru

fiecare 0,01

+ 0,50 tone

peste 3,50 tone

Tarifele prevăzute

pentru

suspensii

pneumatice

x 1,50

Nr. crt.

Intervalele de aplicare a tarifului de despăgubire

Unitatea de calcul

Tariful de despăgubire unitar, cu TVA (euro)

Axă dublă, cu (tone)

0,01

÷

0,50

tarif x distanţă

0,24

0,31

0,51

÷

1,00

0,34

0,44

1,01

÷

2,00

0,68

0,86

2,01

÷

3,00

1,02

1,28

3,01

÷

4,00

1,36

1,70

4,01

÷

5,00

1,79

2,24

5,01

÷

6,00

2,19

2,75

peste 6,00

2,19 euro +

1,86 euro

pentru

fiecare 0,01 ÷ 1,00 tone

peste 6,00

tone

Tarifele prevăzute

pentru

suspensii

pneumatice

x 1,30

Axă triplă, cu (tone)

0,01

÷

0,50

tarif x distanţă

0,36

0,46

0,51

÷

1,00

0,44

0,56

1,01

÷

2,00

0,66

0,84

2,01

÷

3,00

1,09

1,37

3,01

÷

4,00

1,52

1,90

4,01

÷

5,00

1,93

2,42

5,01

÷

6,00

2,42

3,04

6,01

÷

7,00

2,92

3,65

peste 7,00

2,92 euro +

1,24 euro

pentru

fiecare 0,01 ÷ 1,00 tone

peste 7,00

tone

Tarifele prevăzute

pentru

suspensii

pneumatice

x1,50

3.

Depăşirea dimensiunilor maxime admise

lungime, cu (metri)

0,01

÷

2,00

tarif x distanţă

0,04

2,01

÷

3,00

0,10

3,01

÷

4,00

0,17

4,01

÷

5,00

0,23

5,01

÷

6,00

0,29

peste 6,00

0,29 euro + 0,06 euro

pentru fiecare 0,01-1,00

metri peste 6,00 metri

lăţime, cu (metri)

0,01

÷

0,50

tarif x distanţă

0,13

0,51

÷

1,00

0,25

1,01

÷

1,50

0,38

1,51

÷

2,00

0,50

Nr. crt.

Intervalele de aplicare a tarifului de despăgubire

Unitatea de calcul

Tariful de despăgubire unitar, cu TVA (euro)

2,01

÷

2,50

1,12

2,51

÷

3,00

1,71

3,01

÷

3,50

2,31

3,51

÷

4,00

2,89

peste 4,00

2,89 euro + 0,62 euro

pentru fiecare 0,01÷0,50 metri peste 4,00 metri

înălţime, cu (metri)

0,01

÷

0,25

tarif x distanţă

0,07

0,26

÷

0,50

0,13

0,51

÷

1,00

0,25

1,01

÷

1,50

0,38

1,51

÷

2,00

0,50

2,01

÷

2,50

1,10

2,51

÷

3,00

1,69

3,01

÷

3,50

2,29

3,51

÷

4,00

2,89

peste 4,00

2,89 euro + 0,62 euro

pentru fiecare 0,01÷0,50 metri peste 4,00 metri

4.

Recântărire sau remăsurare

tarif/ operaţie

50,00

Contravaloarea tarifelor de despăgubire în lei se va calcula la cursul de schimb lei/euro publicat de Banca Naţională a României la data întocmirii Procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

Modul de aplicare a tarifelor de despăgubire prevăzute în prezenta anexă:

a) se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, pe traseul origine - punct control;

b) prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorcă/remorcă tractată de acesta, cu sau fără încărcătură;

c) masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordonanţă;

d) tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată;

e) tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător masei reale a vehiculului;

f) în situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul;

g) tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă admisă pe axe, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă;

h) pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe;

i) tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe;

j) în cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la ordonanţă, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia;

k) în cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează;

l) nu se aplică tarife de despăgubire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la: (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală;

m) tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze);

n) tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea maximă admisă;

o) în situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, se cumulează tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite.


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 5/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 5 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu