Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.441 din 28.05.2014

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 04 iunie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul economiei, Constantin Niţă p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat
ANEXĂNORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate Articolul 1În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a)autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Departamentul pentru administrarea cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; b)organizaţie de producători - orice persoană juridică ce activează în sectorul laptelui şi al produselor lactate, constituită exclusiv din producători agricoli şi care are ca scop negocierea producţiei de lapte a membrilor, recunoscută de autoritatea competentă; c)asociaţie de organizaţii de producători - orice persoană juridică constituită la iniţiativa organizaţiilor de producători, recunoscută potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice; d)aviz de recunoaştere - documentul eliberat de autoritatea competentă care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca organizaţie de producători; e)decizie de retragere a recunoaşterii - documentul eliberat de autoritatea competentă care are ca scop revocarea actului de recunoaştere. Articolul 2(1) Contractul şi/sau oferta de a contracta, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute la art. 148 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
(2) Potrivit prevederilor art. 148 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, nu este necesar să se încheie un contract şi/sau o ofertă de contract atunci când laptele crud este livrat de un agricultor unei cooperative al cărei membru este agricultorul, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 148 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013. Articolul 3Potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, se recunosc ca organizaţii de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate toate persoanele juridice care îşi depun candidatura în vederea recunoaşterii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 161 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013. Articolul 4Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, persoana juridică, prin reprezentantul legal, depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află sediul organizaţiei o cerere prin care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători, însoţită de următoarele documente: a)copie a statutului, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 161 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013; b)copie a deciziei adunării generale în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii recunoaşterii ca organizaţie de producători; c)copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a certificatului de înregistrare fiscală, după caz; d)copie de pe bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării recunoaşterii, depus şi înregistrat la administraţia financiară; e)un centralizator privind baza de producţie de lapte a membrilor, întocmit şi semnat de administrator pe baza actelor doveditoare; f)documente care să ateste volumul producţiei comercializate într-o perioadă de 12 luni anterioară solicitării recunoaşterii; g)statul de funcţii şi lista personalului angajat, semnate de administrator şi de contabil. Articolul 5(1) Persoanele nominalizate prin decizie a directorului centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică documentele menţionate la art. 4 şi se asigură, prin controale la faţa locului, de respectarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 3 şi de corectitudinea informaţiilor furnizate.(2) În urma acestor verificări, potrivit prevederilor art. 161 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, autoritatea competentă decide cu privire la acordarea recunoaşterii ca organizaţie de producători.(3) Persoanele desemnate conform alin. (1) verifică pentru fiecare solicitant dacă dosarul conţine toate informaţiile prevăzute de legislaţie şi transmit autorităţii competente a statului dosarul împreună cu un proces-verbal de constatare, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii.(4) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau documentele necesare, i se va transmite o înştiinţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, în care se vor indica informaţiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în vederea obţinerii recunoaşterii.(5) Dacă în termen de 10 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (4) nu sunt primite informaţiile/documentele solicitate, dosarul se înaintează autorităţii competente a statului cu propunerea de respingere a cererii.(6) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin Departamentul pentru administrarea cotelor de lapte, este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaştere, precum şi pentru înregistrarea într-un registru a organizaţiilor de producători.(7) Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători se emite în maximum 60 de zile lucrătoare de la solicitarea acestuia şi se notifică în scris solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare. Articolul 6(1) Potrivit prevederilor art. 156 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în urma unei solicitări, se poate recunoaşte o asociaţie constituită din organizaţii ale producătorilor recunoscute în sectorul laptelui şi al produselor lactate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 161 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.(2) Potrivit prevederilor art. 156 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, organizaţiile de producători recunoscute pot constitui asociaţii de organizaţii de producători, care pot desfăşura oricare dintre activităţile unei organizaţii de producători.(3) Asociaţiile organizaţiilor de producători care solicită recunoaşterea li se aplică în mod corespunzător prevederile organizaţiilor de producători referitoare la modul de verificare a condiţiilor de recunoaştere, aşa cum este prevăzut la art. 5. Articolul 7Autoritatea competentă este informată de organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute asupra oricărei modificări aferente calităţii de organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută, privind componenţa, datele de identificare, numărul de membri, volumul producţiei comercializate sau încetarea activităţii, în termen de 30 de zile de la intervenţia acestei modificări. Articolul 8(1) Autoritatea competentă, prin persoanele nominalizate din cadrul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, efectuează la organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute controale la faţa locului, anual, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere.(2) Fiecare control privind îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 3 efectuat la faţa locului face obiectul unui proces-verbal de control care trebuie să indice în special: persoanele prezente, menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau
codul fiscal ale persoanei juridice verificate, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă, acţiunile, măsurile şi documentele verificate, precum şi rezultatele verificărilor.
(3) Autoritatea competentă va notifica organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători cu privire la un control la faţa locului, cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea efectuării acestuia, în vederea asigurării prezenţei unui reprezentant al acesteia.(4) Reprezentantul organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători recunoscute semnează procesul- verbal pentru a atesta prezenţa sa la control, poate adăuga observaţii şi primeşte un exemplar din acesta. Articolul 9(1) În situaţia în care, în urma efectuării controlului prevăzut la art. 8 alin. (1), autoritatea competentă constată nerespectarea criteriilor de recunoaştere de către o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători, cauzată de o acţiune deliberată, suspendă recunoaşterea organizaţiei/asociaţiei.(2) Suspendarea intră în vigoare la data comunicării procesului-verbal prevăzut la art. 8 alin. (2) şi se termină la data remedierii deficienţelor care au condus la suspendare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data constatării acestora.(3) Dacă ulterior perioadei de 6 luni prevăzute la alin. (2) deficienţele care au condus la suspendare nu au fost remediate, după efectuarea unui nou control la faţa locului, autoritatea competentă emite decizia de retragere a recunoaşterii organizaţiei/asociaţiei.(4) Decizia de retragere este comunicată organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării controlului prevăzut la alin. (3). Articolul 10Actele autorităţii competente emise în urma controalelor privind respectarea condiţiilor de recunoaştere pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Aplicarea sancţiunilor administrative potrivit art. 9 nu aduce atingere comunicării neregulilor către Comisia Europeană potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.848/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 privind neregulile şi recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune şi organizarea unui sistem de informare în acest domeniu şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului. Articolul 12Autoritatea competentă informează Comisia Europeană o dată pe an, dar nu mai târziu de data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoaşterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior. Articolul 13 (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 297/2013, o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate recunoscută conform prezentelor norme metodologice poate negocia, în numele producătorilor membri ai acesteia, contractele de livrare a laptelui crud.
(2) Negocierile pot fi purtate de către o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută, în condiţiile art. 149 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013. Articolul 14 (1) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile interprofesionale, precum şi la negocierile şi relaţiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate, notificările privind cantităţile de lapte crud care fac obiectul negocierilor contractuale se transmit autorităţii competente înainte de începerea negocierilor cu cel puţin 30 de zile şi indică volumul de producţie estimat de organizaţia de producători sau de asociaţie care trebuie să facă obiectul negocierii şi perioada de timp preconizată pentru livrarea cantităţii de lapte crud.(2) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei, fiecare organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută notifică, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de lapte crud care a fost efectiv livrată în cadrul contractelor negociate de către organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători în cursul anului calendaristic precedent. Articolul 15Începând cu data de 1 aprilie 2015, primii cumpărători declară autorităţii competente cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni, potrivit prevederilor art. 151 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013. Articolul 16 (1) În baza prevederilor prezentelor norme metodologice, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează procedurile de recunoaştere, monitorizare şi retragere a recunoaşterii organizaţiilor de producători/asociaţiilor organizaţiilor de producători, modelul avizului de recunoaştere, formularistica necesară recunoaşterii, precum şi informările pe care trebuie să le facă organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.(2) Normele tehnice de implementare a prezentelor norme metodologice referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 441/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 441 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 441/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu