Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.320 din 06.05.2015

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 12 mai 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICNormele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 4 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)autoritate competentă pentru recunoaşterea organizaţiilor de producători/asociaţiilor de organizaţii de producători şi înregistrarea prim-cumpărătorilor de lapte - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.; b)organizaţie de producători - orice persoană juridică, recunoscută de autoritatea competentă, care activează în sectorul laptelui şi al produselor lactate, constituită exclusiv din producători agricoli şi al cărei scop include obiectivul negocierii producţiei de lapte a membrilor; 2. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)autoritate competentă responsabilă pentru efectuarea controlului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu», denumită în continuare A.N.Z. 3. La articolul 4, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)lista personalului angajat, precum şi copie de pe contractul de prestări servicii/contractul de colaborare, după caz, semnată de reprezentantul legal. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 (1) Persoanele nominalizate prin decizie a directorului executiv/directorului executiv adjunct al centrului judeţean al A.P.I.A. verifică documentele prevăzute la art. 4 şi notifică A.N.Z. şi organizaţia solicitantă, în vederea efectuării controlului la faţa locului pentru verificarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 3 şi a corectitudinii informaţiilor furnizate. În termen de 25 de zile lucrătoare de la data notificării, A.N.Z. va efectua un control la faţa locului şi va trimite un exemplar original al procesului-verbal de control către centrul judeţean al A.P.I.A. (2) Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) transmit la A.P.I.A. central, pentru fiecare solicitant, procesul-verbal al controlului administrativ cu privire la documentele prevăzute la art. 4, procesul-verbal de control la faţa locului întocmit de A.N.Z. şi dosarul împreună cu o adresă de înaintare, în termen de 40 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de recunoaştere.(3) În urma acestor verificări, potrivit prevederilor art. 161 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, A.P.I.A. central decide cu privire la acordarea recunoaşterii ca organizaţie de producători.(4) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau documentele necesare, i se va transmite o înştiinţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, în care i se vor indica informaţiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în vederea obţinerii recunoaşterii.(5) Dacă în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (4) nu sunt primite informaţiile/documentele solicitate, dosarul se înaintează către A.P.I.A. central cu propunerea de respingere a cererii.(6) A.P.I.A. este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaştere, precum şi pentru înregistrarea într-un registru a organizaţiilor de producători.(7) Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători se emite în termen de 4 luni de la depunerea cererii de recunoaştere însoţite de documentele justificative. 5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7A.P.I.A. este informată de organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute asupra oricărei modificări aferente calităţii de organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută, privind componenţa, datele de identificare, numărul de membri, volumul producţiei comercializate sau încetarea activităţii, în termen de 30 de zile de la intervenţia acestei modificări. 6. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) A.N.Z., prin persoanele nominalizate din cadrul oficiilor judeţene de zootehnie, efectuează la organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute controale la faţa locului, anual, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........(3) A.N.Z. va notifica organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători cu privire la un control la faţa locului, cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea efectuării acestuia, în vederea asigurării prezenţei unui reprezentant al acesteia. 7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9 (1) În situaţia în care, în urma efectuării controlului prevăzut la art. 8 alin. (1), A.N.Z. constată nerespectarea criteriilor de recunoaştere de către o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători, cauzată de o acţiune deliberată, întocmeşte un proces-verbal de control cu propunerea de suspendare a avizului de recunoaştere şi îl înaintează către A.P.I.A.(2) A.P.I.A suspendă avizul de recunoaştere începând cu data constatării neregulii şi notifică organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători cu privire la suspendare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de control de către A.N.Z. Perioada de suspendare se încheie la data remedierii deficienţelor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data constatării acestora.(3) În termen de 25 de zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 6 luni prevăzute la alin. (2), A.N.Z. efectuează un nou control la faţa locului şi transmite procesul-verbal de control în termen de 5 zile către A.P.I.A. În cazul în care deficienţele care au condus la suspendare nu au fost remediate, A.P.I.A. emite decizia de retragere a avizului de recunoaştere a organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători în maximum 5 zile de la data primirii actului de control al A.N.Z.(4) Decizia de retragere este comunicată organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. 8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10Actele emise de A.P.I.A. în urma controalelor administrative sau de A.N.Z. în urma controalelor la faţa locului privind respectarea condiţiilor de recunoaştere pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12A.P.I.A. informează Comisia Europeană o dată pe an, dar nu mai târziu de data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoaşterii care a fost adoptată în anul calendaristic anterior. 10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14 (1) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile interprofesionale, precum şi la negocierile şi relaţiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate, notificările privind cantităţile de lapte crud, care fac obiectul negocierilor contractuale, se transmit către A.P.I.A. înainte de începerea negocierilor cu cel puţin 30 de zile şi indică volumul de producţie estimat de organizaţia de producători sau de asociaţie, care trebuie să facă obiectul negocierii, şi perioada de timp preconizată pentru livrarea cantităţii de lapte crud.(2) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012, fiecare organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută notifică A.P.I.A., până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de lapte crud care a fost efectiv livrată în cadrul contractelor negociate de către organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători în cursul anului calendaristic precedent. 11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15 (1) Prim-cumpărătorii de lapte, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2013, se înregistrează la A.P.I.A. în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, cu respectarea condiţiilor de înregistrare şi a procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(2) Până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, prim-cumpărătorii de lapte înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (1) declară la A.P.I.A. cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în luna precedentă, potrivit prevederilor art. 151 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013. 12. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În baza prevederilor prezentelor norme metodologice, A.N.Z. elaborează formularistica necesară controalelor la faţa locului prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (3), care se aprobă prin decizie a directorului general al A.N.Z. şi se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 13. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 17, cu următorul cuprins: Articolul 17A.P.I.A. asigură, prin protocol, accesul în aplicaţia informatică pentru reprezentanţii A.N.Z., pe bază de user şi parolă, în vederea introducerii rezultatelor controalelor privind organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători şi prim-cumpărătorii de lapte. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul economiei, comerţului şi turismului, Mihai Tudose Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 320/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 320 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 320/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu