Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.988 din 06.11.2019

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11 noiembrie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.598 din 6.11.2019 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi pentru modificarea secţiunii A din anexa la aceasta,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul II articolul 21 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)ca urmare a actualizării Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepţie, lista elaborată în cursul lunii noiembrie 2019 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 15 noiembrie 2019. 2. La capitolul IV, articolul 321 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 321
(1) Achiziţia şi eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare şi a procesoarelor de sunet (partea externă) pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă se realizează prin unităţile sanitare prin care se derulează Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet:a)pacientul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul şi la care se află în evidenţă în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie; b)medicul specialist care realizează activarea şi adaptarea procesorului de sunet va menţiona în foaia de observaţie a pacientului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) şi va completa unul din Formularele pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă), după caz, la pacienţii eligibili, prevăzute în anexa nr. 121, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet; c)procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat pacientului după activare şi adaptare specifică şi va beneficia de o perioadă de garanţie conform prevederilor din contractul de achiziţie.
(2) În cazul procesoarelor ieşite din garanţie, care au mai puţin de 7 ani de funcţionare (pentru implanturi cohleare), respectiv de 5 ani de funcţionare (pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă) şi care nu mai pot fi reparate, raportul de service care atestă imposibilitatea reparării se va anexa foii de observaţie.
3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2019" se modifică şi va avea următorul cuprins: Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2019 (mii lei)

Denumirea programului de sănătate Credite de angajament an 2019 Credite bugetare an 2019
Programul naţional de oncologie, din care: 2.092.086,69 2.110.333,00
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)* 1.806.549,69 1.842.222,00
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 41.726,00 38.684,00
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare 500,00 272,00
Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi 3.455,00 2.926,00
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii) 239.760,00 226.214,00
Denumirea programului de sănătate Credite de angajament an 2019 Credite bugetare an 2019
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi 96,00 15,00
Programul naţional de diabet zaharat 1.418.235,06 1.399.396,00
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 50.801,00 51.658,00
Programul naţional de tratament pentru boli rare* 294.217,27 305.429,00
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice* 160.928,00 167.760,00
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 158.046,00 175.316,00
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 27.972,62 24.890,00
Programul naţional de boli endocrine 2.172,00 2.118,00
Programul naţional de ortopedie 98.285,00 102.320,00
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 222,00 320,00
Programul naţional de boli cardiovasculare 171.859,00 166.925,00
Programul naţional de sănătate mintală 1.884,12 2.109,00
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care: 18.844,24 18.071,00
Subprogramul de radiologie intervenţională 13.373,00 14.699,00
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 4.074,24 2.236,00
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 322,00 380,00
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 1.075,00 756,00
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 1.129.067,00 1.097.975,00
Total 5.624.620,00 5.624.620,00
Cost volum 869.327,00 798.145,00
Total general 6.493.947,00 6.422.765,00

4. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 3), după litera w) se adaugă o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins: x)Spitalul Universitar de Urgenţă Elias - Bucureşti; 5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 8), după litera e) se adaugă o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu. 6. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 14), după litera d) se adaugă o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca. 7. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", după litera s) se adaugă o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins: ş)Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca. 8. La capitolul IX, „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)" se modifică şi va avea următorul cuprins: PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR ŞI PROTEZE AUDITIVE) Activităţi: 1) Reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile: implant cohlear (IC) şi proteze auditive cu ancorare osoasă Criteriile de eligibilitate: a)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială profundă cu praguri mai mari de 90 dB, pre- sau perilinguală, sub vârsta de 6 ani (IC); b)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială severă/profundă postmeningitică - prioritate (IC); c)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială progresivă cu pierderea beneficiului prin metode de protezare clasice (aparate auditive) (IC); d)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială postlinguală profundă pe frecvenţele înalte (> 1.000 Hz) şi uşoară/medie pe frecvenţele joase (< 1.000 Hz), cu discriminare vocală sub 50% (IC); e)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială la adult severă/profundă, praguri mai mari de 70 dB, praguri mai mari de 55 dB în câmp liber cu protezare, discriminare vocală sub 40% cu proteze şi stimul de 65 dB HL - (IC); f)hipoacuzie neurosenzorială asimetrică severă, profundă, inclusiv pierderea totală de auz unilaterală cu auz normal sau aproape normal contralateral (proteze implantabile cu ancorare osoasă, IC); g)hipoacuzie de transmisie sau mixtă, uni- sau bilaterală care nu poate fi protezată clasic (otită externă cronică sau recidivantă, supuraţii auriculare cronice, stenoze sau malformaţii de ureche externă/medie) (proteze implantabile cu ancorare osoasă); h)hipoacuzie neurosenzorială moderată/severă cu discriminare peste 50% (proteze implantabile cu ancorare osoasă); i)hipoacuzie de transmisie sau mixtă, moderată/severă, cu praguri ale conducerii osoase mai mici de 60 dB (proteze implantabile cu ancorare osoasă); j)suport şi implicare familială bună. Suport psihologic adecvat; k)aşteptări realiste din partea familiei în privinţa rezultatelor reabilitării auditiv-verbale.Tipul de implantare - uni- sau bilaterală, simultană sau secvenţială - este stabilit de echipa de implant în funcţie de specificul fiecărui bolnav. 2) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu implant cohlear din motive de uzură fizică şi pentru a asigura pacientului performanţa auditivă optimă Criteriile de eligibilitate: a)procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare; b)procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.3) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu proteze implantabile cu ancorare osoasă din motive de uzură fizică şi pentru a asigura pacientului performanţa auditivă optimă Criteriile de eligibilitate: a)procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare; b)procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat, conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării; c)procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei; deteriorarea rezervei cohleare (a pragurilor auditive în conducerea osoasă) care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de pacient, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul cu amplificare superioară.Indicatori de evaluare: 1) indicatori fizici: a)număr de implanturi cohleare/an: 179; b)număr de proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă/an: 25; c)număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 100; d)număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 12;2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/implant cohlear/an: 95.437 lei; b)cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă/an: 29.948 lei; c)cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 32.238 lei; d)cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 21.000 lei;Natura cheltuielilor programului: cheltuieli cu materiale specifice: implanturi cohleare (procesor intern, procesor extern), proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă (procesor intern, procesor extern), procesor de sunet extern pentru implanturi cohleare şi procesor de sunet extern pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă.Unităţi care derulează programul: a)Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă»; b)Spitalul Clinic Municipal Timişoara; c)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; d)Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi; e)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»; g)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; h)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti. 9. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul „Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă", litera a.2) se modifică şi va avea următorul cuprins: a.2) cu sindrom clinic izolat (CIS) cu imagistică sugestivă pentru scleroză multiplă (IRM cerebrală şi/sau medulară) şi excluderea cu certitudine a unui alt diagnostic etiologic (interferonum beta 1a atât forma cu administrare i.m., cât şi forma cu administrare s.c., interferonum beta 1b cu administrare s.c., glatiramer acetat); 10. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul" la punctul 8), după litera q) se introduce o nouă litera, litera r), cu următorul cuprins: r)Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea 11. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 18), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins: t)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa. 12. La capitolul IX, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 20), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu. 13. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 25), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins: k)Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca; l)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;. 14. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de ortopedie", subtitlul „Unităţi care derulează programul", litera b), de la punctul 2), după litera b.9) se introduce o nouă literă, litera b.10), cu următorul cuprins: b.10) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 15. La capitolul IX, titlul Programul naţional de ortopedie", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 6), după litera ab) se introduc două noi litere, literele ac) şi ad), cu următorul cuprins: ac) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava; ad) Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. 16. Anexa nr. 121 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea ANEXĂ(Anexa nr. 121 la normele tehnice) 1. Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu implant cohlear

Unitatea sanitară
Numele şi prenumele pacientului
CNP
Domiciliul
Data implantării
Urechea implantată (UD, US)
Data activării procesorului declasat
Modelul procesorului declasat
Număr de serie al procesorului declasat
Motivul declasării procesor de sunet care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare
procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat - Se ataşează raportul de service.
Data activării procesorului nou
Modelul procesorului nou
Număr de serie al procesorului nou
Observaţii
Medic specialist ORL: Data:

2. Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu proteză auditivă implantabilă cu ancorare osoasă

Unitatea sanitară
Numele şi prenumele pacientului
CNP
Domiciliul
Data implantării
Urechea implantată (UD, US)
Data activării procesorului declasat
Modelul procesorului declasat
Număr de serie al procesorului declasat
Motivul declasării procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare
procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat - Se ataşează raportul de service.
procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei; deteriorarea rezervei cohleare care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de pacient, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul de amplificare superioară
Data activării procesorului nou
Modelul procesorului nou
Număr de serie al procesorului nou
Observaţii
Medic specialist ORL: Data:SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 988/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 988 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 988/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu