Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.988 din 06.11.2019

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11 noiembrie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.598 din 6.11.2019 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi pentru modificarea secţiunii A din anexa la aceasta,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul II articolul 21 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)ca urmare a actualizării Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepţie, lista elaborată în cursul lunii noiembrie 2019 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 15 noiembrie 2019. 2. La capitolul IV, articolul 321 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 321
(1) Achiziţia şi eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare şi a procesoarelor de sunet (partea externă) pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă se realizează prin unităţile sanitare prin care se derulează Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet:a)pacientul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul şi la care se află în evidenţă în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie; b)medicul specialist care realizează activarea şi adaptarea procesorului de sunet va menţiona în foaia de observaţie a pacientului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) şi va completa unul din Formularele pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă), după caz, la pacienţii eligibili, prevăzute în anexa nr. 121, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet; c)procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat pacientului după activare şi adaptare specifică şi va beneficia de o perioadă de garanţie conform prevederilor din contractul de achiziţie.
(2) În cazul procesoarelor ieşite din garanţie, care au mai puţin de 7 ani de funcţionare (pentru implanturi cohleare), respectiv de 5 ani de funcţionare (pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă) şi care nu mai pot fi reparate, raportul de service care atestă imposibilitatea reparării se va anexa foii de observaţie.
3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2019" se modifică şi va avea următorul cuprins: Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2019 (mii lei)

Denumirea programului de sănătate Credite de angajament an 2019 Credite bugetare an 2019
Programul naţional de oncologie, din care: 2.092.086,69 2.110.333,00
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)* 1.806.549,69 1.842.222,00
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 41.726,00 38.684,00
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare 500,00 272,00
Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi 3.455,00 2.926,00
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii) 239.760,00 226.214,00
Denumirea programului de sănătate Credite de angajament an 2019 Credite bugetare an 2019
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi 96,00 15,00
Programul naţional de diabet zaharat 1.418.235,06 1.399.396,00
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 50.801,00 51.658,00
Programul naţional de tratament pentru boli rare* 294.217,27 305.429,00
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice* 160.928,00 167.760,00
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 158.046,00 175.316,00
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 27.972,62 24.890,00
Programul naţional de boli endocrine 2.172,00 2.118,00
Programul naţional de ortopedie 98.285,00 102.320,00
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 222,00 320,00
Programul naţional de boli cardiovasculare 171.859,00 166.925,00
Programul naţional de sănătate mintală 1.884,12 2.109,00
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care: 18.844,24 18.071,00
Subprogramul de radiologie intervenţională 13.373,00 14.699,00
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 4.074,24 2.236,00
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 322,00 380,00
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 1.075,00 756,00
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 1.129.067,00 1.097.975,00
Total 5.624.620,00 5.624.620,00
Cost volum 869.327,00 798.145,00
Total general 6.493.947,00 6.422.765,00

4. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 3), după litera w) se adaugă o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins: x)Spitalul Universitar de Urgenţă Elias - Bucureşti; 5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 8), după litera e) se adaugă o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu. 6. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 14), după litera d) se adaugă o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca. 7. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", după litera s) se adaugă o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins: ş)Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca. 8. La capitolul IX, „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)" se modifică şi va avea următorul cuprins: PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR ŞI PROTEZE AUDITIVE) Activităţi: 1) Reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile: implant cohlear (IC) şi proteze auditive cu ancorare osoasă Criteriile de eligibilitate: a)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială profundă cu praguri mai mari de 90 dB, pre- sau perilinguală, sub vârsta de 6 ani (IC); b)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială severă/profundă postmeningitică - prioritate (IC); c)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială progresivă cu pierderea beneficiului prin metode de protezare clasice (aparate auditive) (IC); d)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială postlinguală profundă pe frecvenţele înalte (> 1.000 Hz) şi uşoară/medie pe frecvenţele joase (< 1.000 Hz), cu discriminare vocală sub 50% (IC); e)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială la adult severă/profundă, praguri mai mari de 70 dB, praguri mai mari de 55 dB în câmp liber cu protezare, discriminare vocală sub 40% cu proteze şi stimul de 65 dB HL - (IC); f)hipoacuzie neurosenzorială asimetrică severă, profundă, inclusiv pierderea totală de auz unilaterală cu auz normal sau aproape normal contralateral (proteze implantabile cu ancorare osoasă, IC); g)hipoacuzie de transmisie sau mixtă, uni- sau bilaterală care nu poate fi protezată clasic (otită externă cronică sau recidivantă, supuraţii auriculare cronice, stenoze sau malformaţii de ureche externă/medie) (proteze implantabile cu ancorare osoasă); h)hipoacuzie neurosenzorială moderată/severă cu discriminare peste 50% (proteze implantabile cu ancorare osoasă); i)hipoacuzie de transmisie sau mixtă, moderată/severă, cu praguri ale conducerii osoase mai mici de 60 dB (proteze implantabile cu ancorare osoasă); j)suport şi implicare familială bună. Suport psihologic adecvat; k)aşteptări realiste din partea familiei în privinţa rezultatelor reabilitării auditiv-verbale.Tipul de implantare - uni- sau bilaterală, simultană sau secvenţială - este stabilit de echipa de implant în funcţie de specificul fiecărui bolnav. 2) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu implant cohlear din motive de uzură fizică şi pentru a asigura pacientului performanţa auditivă optimă Criteriile de eligibilitate: a)procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare; b)procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.3) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu proteze implantabile cu ancorare osoasă din motive de uzură fizică şi pentru a asigura pacientului performanţa auditivă optimă Criteriile de eligibilitate: a)procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare; b)procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat, conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării; c)procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei; deteriorarea rezervei cohleare (a pragurilor auditive în conducerea osoasă) care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de pacient, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul cu amplificare superioară.Indicatori de evaluare: 1) indicatori fizici: a)număr de implanturi cohleare/an: 179; b)număr de proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă/an: 25; c)număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 100; d)număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 12;2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/implant cohlear/an: 95.437 lei; b)cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă/an: 29.948 lei; c)cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 32.238 lei; d)cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 21.000 lei;Natura cheltuielilor programului: cheltuieli cu materiale specifice: implanturi cohleare (procesor intern, procesor extern), proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă (procesor intern, procesor extern), procesor de sunet extern pentru implanturi cohleare şi procesor de sunet extern pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă.Unităţi care derulează programul: a)Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă»; b)Spitalul Clinic Municipal Timişoara; c)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; d)Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi; e)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»; g)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; h)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti. 9. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul „Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă", litera a.2) se modifică şi va avea următorul cuprins: a.2) cu sindrom clinic izolat (CIS) cu imagistică sugestivă pentru scleroză multiplă (IRM cerebrală şi/sau medulară) şi excluderea cu certitudine a unui alt diagnostic etiologic (interferonum beta 1a atât forma cu administrare i.m., cât şi forma cu administrare s.c., interferonum beta 1b cu administrare s.c., glatiramer acetat); 10. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul" la punctul 8), după litera q) se introduce o nouă litera, litera r), cu următorul cuprins: r)Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea 11. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 18), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins: t)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa. 12. La capitolul IX, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 20), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu. 13. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 25), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins: k)Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca; l)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;. 14. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de ortopedie", subtitlul „Unităţi care derulează programul", litera b), de la punctul 2), după litera b.9) se introduce o nouă literă, litera b.10), cu următorul cuprins: b.10) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 15. La capitolul IX, titlul Programul naţional de ortopedie", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 6), după litera ab) se introduc două noi litere, literele ac) şi ad), cu următorul cuprins: ac) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava; ad) Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. 16. Anexa nr. 121 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea ANEXĂ(Anexa nr. 121 la normele tehnice) 1. Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu implant cohlear

Unitatea sanitară
Numele şi prenumele pacientului
CNP
Domiciliul
Data implantării
Urechea implantată (UD, US)
Data activării procesorului declasat
Modelul procesorului declasat
Număr de serie al procesorului declasat
Motivul declasării procesor de sunet care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare
procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat - Se ataşează raportul de service.
Data activării procesorului nou
Modelul procesorului nou
Număr de serie al procesorului nou
Observaţii
Medic specialist ORL: Data:

2. Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu proteză auditivă implantabilă cu ancorare osoasă

Unitatea sanitară
Numele şi prenumele pacientului
CNP
Domiciliul
Data implantării
Urechea implantată (UD, US)
Data activării procesorului declasat
Modelul procesorului declasat
Număr de serie al procesorului declasat
Motivul declasării procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare
procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat - Se ataşează raportul de service.
procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei; deteriorarea rezervei cohleare care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de pacient, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul de amplificare superioară
Data activării procesorului nou
Modelul procesorului nou
Număr de serie al procesorului nou
Observaţii
Medic specialist ORL: Data:SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 988/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 988 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 988/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu