Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 539 din  1 octombrie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE


SmartCity3

              OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 12 decembrie 2001

    Ministrul administratiei publice,
    avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
    in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 347/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 29 octombrie 1998.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

                       Ministrul administratiei publice,
                                Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                                  REGULAMENT
de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul regulament stabileste cadrul in care Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) si oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, respectiv al municipiului Bucuresti (OJCGC), in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, isi exercita functia de avizare a lucrarilor de profil, urmarind economisirea resurselor disponibile, prin:
    - evitarea suprapunerilor de lucrari avand caracteristici tehnice similare;
    - valorificarea superioara a lucrarilor existente;
    - utilizarea unui sistem de referinta unitar;
    - uniformizarea continutului si modului de prezentare a documentelor specifice rezultate in urma lucrarilor;
    - certificarea solutiilor tehnice avute in vedere pentru realizarea lucrarilor.
    (2) In acest context, prin lucrare de profil se intelege orice lucrare care are ca rezultat informatii ce intereseaza Fondul national de date geodezice, cartografice si cadastrale, incluzand:
    - retele de referinta (nivelment, planimetrie, tridimensionale);
    - harti si planuri analogice si digitale;
    - aerofotografieri;
    - ortofotoharti;
    - imagini satelitare;
    - masuratori GPS;
    - date de cadastru general si cadastre de specialitate (limite de proprietati, categorii de folosinta, proprietari);
    - date topografice rezultate din lucrarile de scoatere a terenurilor din circuitul agricol sau din lucrarile pentru expropriere pentru o cauza de utilitate publica.
    Art. 2
    (1) De asemenea, prezentul regulament stabileste cadrul in care se avizeaza, inaintea publicarii, continutul topografic al documentelor cartografice destinate uzului public. In acest caz se urmaresc conformitatea reprezentarii cartografice cu realitatea si respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste datele aflate sub incidenta secretului de stat, toponimia oficiala, limitele administrative etc.
    (2) In acest context, prin document cartografic destinat uzului public se intelege orice reprezentare cartografica (harta sau plan) a teritoriului Romaniei sau a unei parti a acestuia, realizata ca atare sau inclusa in atlase, ghiduri, reviste, monografii etc., indiferent de suportul pe care este realizata si de modul de vizualizare.
    (3) Avizele sunt emise de ONCGC pentru lucrari care privesc teritoriul mai multor judete, respectiv de OJCGC pentru lucrari care privesc teritoriul unui singur judet.
    Art. 3
    (1) Pentru lucrarile al caror beneficiar este ONCGC sau OJCGC avizul este solicitat de executant.
    (2) Pentru lucrarile executate sub coordonarea Unitatii de implementare a Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare avizul este emis de Inspectia de stat pentru cadastru, geodezie si cartografie (ISCGC).
    (3) Pentru lucrarile executate de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie (ICGFC) avizul este emis de ISCGC.
    (4) Pentru lucrarile de introducere sau de intretinere a cadastrului general pentru o unitate administrativ-teritoriala avizarea se face potrivit Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate de ONCGC.
    Art. 7
    Procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor geodezice, cartografice, cadastrale, fotogrammetrice si de teledetectie specificate in aviz se fac potrivit prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 2
    Solicitarea avizului

    Art. 8
    Avizul pentru realizarea lucrarilor de profil se solicita si se acorda pe zone (teritorii) marginite de limite naturale sau antropice (cursuri de apa, vai, cai de comunicatie, hotare administrative etc.). In mod exceptional, pentru situatii bine justificate din punct de vedere tehnic si economic, avizul pentru lucrarile respective se poate solicita si acorda pe zone (teritorii) marginite de limite abstracte (paralele si meridiane, caroiaj rectangular etc.).
    Art. 9
    (1) Avizul pentru realizarea lucrarilor de profil se solicita de beneficiarii acestora. In mod exceptional, in special pentru lucrari de mica valoare, avizul poate fi solicitat de executant.
    (2) Avizul este obligatoriu pentru planurile de amplasament si delimitare a imobilelor, necesare in vederea inregistrarii in evidentele cadastral-juridice sau a utilizarii in circuitul civil, indiferent de sursa de finantare, daca suprafata implicata este de peste un hectar in intravilan, respectiv de peste 5 hectare in extravilan.
    (3) Avizul privind continutul topografic al documentelor cartografice destinate uzului public este solicitat de autor sau de editor si este obligatoriu.
    Art. 10
    Avizul se solicita cu cel mult 3 luni inainte de inceperea lucrarilor de profil respective.
    Art. 11
    Solicitarea avizului [conform modelelor prezentate in anexele nr. 1 a) si 1b)] se inainteaza impreuna cu doua exemplare ale documentatiei tehnice aferente, intocmita in functie de categoria lucrarii [conform modelelor prezentate in anexele nr. 2a), 2b) si 2c)], si se inregistreaza conform modelului prezentat in anexa nr. 4.

    CAP. 3
    Eliberarea avizului

    Art. 12
    ONCGC si OJCGC sunt obligate sa raspunda cererilor de avizare in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete.
    Art. 13
    (1) Solicitarea avizului si documentatia anexata la aceasta se repartizeaza personalului de specialitate care le va analiza si va redacta propunerea de raspuns in una dintre variantele:
    - aviz favorabil;
    - respingerea avizului;
    - solicitarea de date suplimentare sau de completari.
    (2) Raspunsul remis solicitantului va fi semnat de persoana de specialitate care a analizat documentatia, precum si de directorul general al ISCGC, in cazul avizelor emise de ONCGC, respectiv de directorul general al OJCGC.
    Art. 14
    (1) Avizul favorabil se redacteaza conform modelelor prezentate in anexele nr. 3a) si 3b), corespunzator categoriei de aviz, si se transmite dupa cum urmeaza:
    - un exemplar solicitantului, impreuna cu documentatia avizata;
    - cate un exemplar fiecarui OJCGC pe teritoriul caruia se afla lucrarile avizate, in cazul avizelor emise de ONCGC;
    - un exemplar se retine in arhiva oficiului care a emis avizul, impreuna cu documentatia primita spre avizare.
    (2) Avizul favorabil transmis solicitantului va include specificarea datelor si a documentelor care vor putea fi utilizate si valorificate, precum si a normelor, instructiunilor si a metodologiilor ce urmeaza sa fie respectate in executia lucrarii.
    (3) Avizul favorabil va mentiona datele geodezice, cartografice si cadastrale care vor fi puse la dispozitie ONCGC la incheierea lucrarii, conform legii.
    (4) La avizul favorabil transmis solicitantului se anexeaza documentatia transmisa de acesta, semnata si parafata pe fiecare pagina de catre persoana de specialitate care a efectuat analiza.
    Art. 19
    Personalul de specialitate din cadrul ONCGC si al OJCGC va dispune de o parafa, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 21
    Lucrarile care se realizeaza prin forte proprii de ONCGC, ICGFC, OJCGC si lucrarile ce se executa sub coordonarea Unitatii de implementare a Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare sunt scutite de taxa de avizare.
    Art. 22
    Pentru lucrari mari si complexe executate pe teritoriul unui singur judet OJCGC este obligat sa transmita ISCGC o nota, semnata de directorul general, cuprinzand: categoriile de lucrari, volumul acestora si termenele de executie.
    Art. 23
    Anexele nr. 1a), 1b), 2a), 2b), 2c), 3a), 3b), 4 si 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1a)
    la regulament

                              SOLICITAREA AVIZULUI
                            pentru lucrari de profil

                                   - model -

        Datele de identificare a solicitantului
............................................................
(nume si prenume/denumire, adresa/sediu, telefon, fax etc.)

                  Catre ONCGC/OJCGC .................................

    Va rugam sa avizati favorabil realizarea lucrarii ..........................
                                                          (denumirea lucrarii)
...............................................................................
avand ca scop ............................................................... .
    Lucrarea este finantata din ............................................. .
                                           (sursa de finantare)
    Se propune realizarea lucrarii in perioada ............... - ..............
    In sustinerea solicitarii avizului se anexeaza documentatia aferenta, totalizand ....... pagini.

    Data ....................

                                               Calitatea (functia)
                                      ......................................
                                         (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 1b)
    la regulament

                             SOLICITAREA AVIZULUI
privind continutul topografic al documentelor cartografice destinate uzului public

      Datele de identificare a solicitantului
...........................................................
(nume si prenume/denumire, adresa/sediu, telefon, fax etc.)

                 Catre ONCGC/OJCGC ...............................

    Va rugam sa avizati favorabil continutul topografic al documentelor cartografice anexate, dupa cum urmeaza:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
        (lista cuprinzand documentele cartografice prezentate spre avizare)

    Acestea fac parte din lucrarea .........................., ce urmeaza sa fie publicata in anul .........., intr-un numar de ........... exemplare.
    Lucrarea respectiva face parte din categoria*) ........................... .
    In sustinerea solicitarii avizului se anexeaza documentatia aferenta, totalizand ........ pagini.

          Data ....................

                                                Calitatea (functia)
                                        ..................................
                                         (numele, prenumele si semnatura)
------------
    *) Monografie, atlas, ghid, articol de revista, pliant turistic etc.

    ANEXA 2a)
    la regulament

                             DOCUMENTATIA
    anexata la solicitarea avizului pentru lucrari de profil

    Documentatia respectiva trebuie sa permita institutiei careia i se solicita avizul (ONCGC sau OJCGC) sa identifice limitele teritoriului care face obiectul avizului si sa aprecieze cantitatile si categoriile de lucrari necesare pentru obtinerea rezultatelor asteptate. In acest sens documentatia va include urmatoarele elemente si precizari:
    - schita teritoriului implicat, la o scara care sa permita reprezentarea si identificarea limitelor lucrarii;
    - precizarea limitelor zonei (cursuri de apa, cai de comunicatie, limite administrative etc. sau trapeze in nomenclatura Gauss ori coordonate geografice extreme);
    - specificarea cat mai completa a datelor ce vor fi incluse in lucrare, a modului in care acestea vor fi stocate si reprezentate, a preciziei (calitatii) lor, a gradului de detaliere;
    - scopul (scopurile) lucrarii;
    - utilizatorii (beneficiarii) lucrarii;
    - caietul de sarcini.

    ANEXA 2b)
    la regulament

                               DOCUMENTATIA
anexata la solicitarea avizului pentru lucrari de cadastru de specialitate

    Documentatia respectiva trebuie sa permita institutiei careia i se solicita avizul (ONCGC sau OJCGC) sa identifice limitele zonei ce ar urma sa fie implicata si sa aprecieze volumul si natura datelor geodezice, cartografice si cadastrale incluse in lucrarea de cadastru de specialitate. In acest sens documentatia va include urmatoarele elemente si precizari:
    - schita teritoriului implicat, la o scara care sa permita reprezentarea si identificarea limitelor lucrarii;
    - precizarea limitelor zonei (cursuri de apa, cai de comunicatie, limite administrative etc. sau trapeze in nomenclatura Gauss ori coordonate geografice extreme);
    - specificarea cat mai completa a datelor de geodezie, cartografie si cadastru general incluse in lucrare, a modului in care acestea vor fi stocate si reprezentate, a preciziei (calitatii) lor, a gradului de detaliere.

    ANEXA 2c)
    la regulament

                               DOCUMENTATIA
anexata la solicitarea avizului privind continutul topografic al documentelor cartografice destinate uzului public

    Documentatia care insoteste documentele cartografice prezentate trebuie sa contina datele suplimentare care nu sunt reprezentate pe harta privind:
    - sistemul de proiectie cartografica utilizat;
    - sistemul de altitudini si echidistanta curbelor de nivel;
    - sursele de date pentru continutul topografic al documentului cartografic;
    - contributia autorului privind datele cu caracter topografic fata de materialul-sursa;
    - sursele care au stat la baza contributiei autorului;
    - alte observatii, adnotari si explicatii privind continutul topografic al documentului cartografic;
    - suprafata in dmp a documentului cartografic.

    ANEXA 3a)
    la regulament

                       Model de aviz pentru lucrari de profil

    Datele de identificare a institutiei emitente
                (ONCGC sau OJCGC)

                                  AVIZ
                  Nr. ......... din .................

    Catre ....................................................
              (datele de identificare a solicitantului)

    Analizand solicitarea dumneavoastra inregistrata la noi cu nr. ............
din ..................., pentru lucrarea ......................................,
                                                    (denumirea lucrarii)
avizam favorabil realizarea lucrarilor conform documentatiei anexate.
    Recomandam sa fie utilizate si integrate urmatoarele lucrari executate anterior in zona:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Conform legii, la incheierea lucrarilor urmeaza sa fie predate la noi urmatoarele documente si date, in vederea introducerii lor in Fondul national de date geodezice, cartografice si cadastrale:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Pentru incadrarea lucrarii in sistemul national de referinta veti folosi punctele geodezice din inventarul anexat la prezentul aviz.
    Alte observatii si recomandari: ............................................
...............................................................................
...............................................................................

                                              Director general,
                                           ......................

    ANEXA 3b)
    la regulament

    Model de aviz privind continutul topografic al documentelor cartografice destinate uzului public

     Datele de identificare a institutiei emitente
                  (ONCGC sau OJCGC)

                                      AVIZ
                    Nr. ........... din .................

          Catre .............................................
                  (datele de identificare a solicitantului)

    Analizand solicitarea dumneavoastra inregistrata la noi cu nr. ............ din .................. pentru documentele cartografice:
...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................,
          (lista documentelor cartografice prezentate spre avizare)
avizam favorabil continutul topografic al acestora in vederea publicarii lor.

                                               Director general,
                                            .......................

    ANEXA 4
    la regulament

                                 REGISTRUL
                          de evidenta a avizelor

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Solicitantul
    B - Lucrarea sau documentele cartografice avizate
    C - Observatii
 ______________________________________________________________________________
|Numarul |  Data  |   Numarul   | A| B|Persoana de |Raspunsul la |Depozit*2)| C|
|avizului|emiterii|   si data   |  |  |specialitate|solicitare*1)|          |  |
|        |        |inregistrarii|  |  |care a      |             |          |  |
|        |        | solicitarii |  |  |analizat    |             |          |  |
|        |        |             |  |  |solicitarea |             |          |  |
|________|________|_____________|__|__|____________|_____________|__________|__|
|________|________|_____________|__|__|____________|_____________|__________|__|
|________|________|_____________|__|__|____________|_____________|__________|__|
|________|________|_____________|__|__|____________|_____________|__________|__|
    *1) Avizat favorabil sau respins.
    *2) Codul depozitului in care se pastreaza dosarul de avizare.

    ANEXA 5
    la regulament

                                  PARAFA
                     pentru personalul de specialitate
                               (scara 2:1)
                                - model -

         |                        60 mm                           |
         |<------------------------------------------------------>|
      ___| _______________________________________________________
       ^  | Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie |
       |  |                titlu, prenume, nume                   |
 16 mm |  |                       Functia                         |
      _v_ |_______________________________________________________|
           _______________________________________________________
          | Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie |
          |               (denumirea judetului)                   |
          |                titlu, prenume, nume                   |
          |                       Functia                         |
          |_______________________________________________________|
           _______________________________________________________
          | Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie |
          |              al Municipiului Bucuresti                |
          |                titlu, prenume, nume                   |
          |                     Functia                           |
          |_______________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 539/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 539 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu