E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 590 din 21 iunie 2001

privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 345 din 29 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se organizeaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei Publice, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din subordinea Guvernului si prin preluarea patrimoniului, a activitatii si a structurilor organizatorice privind cadastrul agricol si organizarea teritoriului de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (2) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie are sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, denumit in continuare Oficiul National, indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura stabilirea obiectivelor de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul cadastrului general, al cadastrului agricol si al organizarii teritoriului agricol;
    b) de reglementare, avand ca scop elaborarea cadrului normativ institutional, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice, in vederea realizarii obiectivelor strategice in domeniul cadastrului, pe care le supune spre avizare sau aprobare, dupa caz, ministrului administratiei publice;
    c) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor in domeniul cadastrului si al organizarii teritoriului agricol, precum si o buna functionare si indeplinire a atributiilor de catre unitatile din subordine;
    d) de indrumare, sprijin si control al autoritatilor publice centrale si locale in aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul cadastrului si al organizarii teritoriului.
    Art. 3
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2 Oficiul National indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate, conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului;
    b) organizeaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului unitar de cadastru;
    c) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice necesare uzului public;
    d) organizeaza, conduce, indruma si controleaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru si cartografie la nivelul intregii tari;
    e) coordoneaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie in domeniul agriculturii, precum si introducerea si intretinerea cadastrului agricol cantitativ si calitativ si asigura proiectarea si aplicarea in teren a organizarii teritoriului agricol;
    f) stabileste norme pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot executa lucrari tehnice de cadastru;
    g) asigura, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
    h) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;
    i) organizeaza realizarea lucrarilor de cadastru agricol si sistemul informational al teritoriului agricol;
    j) organizeaza si coordoneaza executarea masuratorilor pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;
    k) asigura identificarea, inregistrarea si descrierea in documentele cadastrale a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
    l) asigura asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;
    m) organizeaza identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si de alte bunuri imobile, in vederea publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti.
    (2) Oficiul National elaboreaza metodologia privind evidenta cadastrala tehnica, economica si juridica, inscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobile, impreuna cu Ministerul Justitiei si cu alte ministere si organe centrale care raspund de cadastrele de specialitate.
    (3) Normele metodologice, instructiunile si regulamentele elaborate de Oficiul National se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice.
    (4) Oficiul National indeplineste orice alte atributii stabilite prin legi sau prin alte acte normative.
    Art. 4
    (1) Oficiul National colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autoritatile publice locale, avand dreptul de a solicita date si informatii necesare in vederea realizarii atributiilor sale.
    (2) Oficiul National are obligatia de a pune la dispozitie institutiilor si autoritatilor administratiei publice centrale si locale datele de specialitate disponibile, solicitate de acestea, in conditiile legii.
    (3) Oficiul National pune la dispozitie autoritatilor publice si altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile.
    (4) Oficiul National asigura furnizarea datelor cu privire la terenuri, necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor.
    Art. 5
    (1) Oficiul National este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, asistat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice, si de un secretar general.
    (2) Presedintele Oficiului National are calitatea de ordonator secundar de credite.
    (3) Presedintele conduce intreaga activitate a Oficiului National, pe care il reprezinta in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie. Presedintele poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Oficiului National.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine cu caracter individual.
    (5) Vicepresedintii exercita atributiile si sarcinile stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului National si coordoneaza unele compartimente, potrivit organigramei prevazute in anexa nr. 1.
    (6) Secretarul general este functionar public de cariera. El este numit in functie de presedintele Oficiului National, in conditiile legii, exclusiv pe criterii profesionale. Secretarul general trebuie sa aiba studii superioare economice, juridice sau administrative de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
    (7) Pe langa presedintele Oficiului National se organizeaza si functioneaza Colegiul Oficiului National ca organ consultativ. Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului Oficiului National se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui Oficiului National. La sedintele Colegiului Oficiului National pot participa si specialisti din afara Oficiului National.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Oficiului National este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In cadrul directiilor generale si al directiilor se pot organiza servicii si birouri prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui Oficiului National.
    Art. 7
    (1) In subordinea Oficiului National, potrivit anexei nr. 2, functioneaza:
    a) Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie. In cadrul institutului se pot organiza directii, servicii, sectii si birouri prin ordin al presedintelui Oficiului National;
    b) oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti, ca servicii publice descentralizate.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, precum si ale oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare ale acestora, aprobate de presedintele Oficiului National.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor unitatilor teritoriale subordonate Oficiului National se aproba prin ordin al presedintelui acestuia.
    Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului National este de 80, exclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru unitatile care functioneaza in subordinea Oficiului National este de 400 pentru Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si de 2.850 pentru oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    (1) Personalul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se preia de catre Oficiul National nou-infiintat prin reorganizare, in baza sustinerii si promovarii, potrivit legii, a unor teste profesionale. Personalul astfel preluat se considera transferat in interesul serviciului.
    (2) Personalul celor doua institute care se desfiinteaza se preia de catre Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie nou-infiintat, pe baza sustinerii si promovarii, potrivit legii, a unor teste profesionale, si se considera transferat in interesul serviciului.
    (3) Personalul oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie si al oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti, care se desfiinteaza, va fi preluat de catre oficiile de cadastru, geodezie si cartografie nou-create, dupa sustinerea si promovarea, potrivit legii, a unor teste profesionale, si se considera transferat in interesul serviciului.
    (4) Organizarea sustinerii testelor prevazute la alineatele precedente si incadrarea personalului in noile structuri si in limita numarului maxim de posturi prevazut la art. 8 se vor efectua in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza unei metodologii aprobate de presedintele Oficiului National.
    Art. 10
    Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Oficiului National si din unitatile subordonate se stabilesc prin fisa postului, intocmita pe baza regulamentului de organizare si functionare, care se semneaza de salariat si de seful ierarhic.
    Art. 11
    Statul de functii pentru aparatul propriu al Oficiului National se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui Oficiului National, in limita numarului maxim de posturi prevazut la art. 8.
    Art. 12
    Salarizarea functionarilor publici si a personalului angajat pe baza de contract din aparatul propriu al Oficiului National si a celor din unitatile subordonate se face potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Finantarea activitatii Oficiului National si a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile extrabugetare ale Oficiului National si ale Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie sunt cele prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si pentru Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.
    (3) Fondurile necesare in vederea desfasurarii activitatii Oficiului National si a unitatilor subordonate acestuia se stabilesc anual prin legea bugetului de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei Publice.
    Art. 14
    (1) Oficiul National asigura executarea lucrarilor de cadastru, geodezie, fotogrammetrie, cartografie, organizarea teritoriului agricol, aplicarea legilor fondului funciar si alte activitati specifice prin aparatul propriu al unitatilor subordonate, precum si pe baza de contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.
    (2) Autorizarea persoanelor juridice si fizice pentru contractarea si executarea lucrarilor tehnice de cadastru se va face potrivit legii.
    (3) Executarea lucrarilor tehnice de cadastru pentru persoane fizice sau juridice, in vederea elaborarii cartii funciare necesare publicitatii imobiliare, se va realiza de catre experti autorizati prin intermediul birourilor de expertiza ce vor functiona in cadrul oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Procedurile de contractare, executare, plata si altele asemenea, precum si de desemnare a expertilor autorizati pentru asemenea lucrari se vor stabili prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea Oficiului National, in conditiile legii.
    (4) Se interzice personalului Oficiului National, al oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si personalului Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie sa execute lucrari de natura celor prevazute la alin. (3).
    Art. 15
    Patrimoniul Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, precum si cel aferent activitatii de cadastru, geodezie, cartografie si organizarea teritoriului al oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe baza ultimului bilant contabil, impreuna cu bazele de date cadastrale se preiau de la acestea, prin protocol, de catre Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si, respectiv, de oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 16
    Pentru activitatile specifice Oficiul National si unitatile subordonate acestuia au in dotare un parc auto, stabilit potrivit anexei nr. 3.
    Art. 17
    Autoritatile administratiei publice locale vor acorda sprijin pentru asigurarea conditiilor desfasurarii corespunzatoare a activitatilor oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 18
    Oficiul National si unitatile subordonate acestuia pot accepta sponsorizari si donatii, in conditiile legii.
    Art. 19
    Sarcinile si atributiile referitoare la cadastrul agricol si organizarea teritoriului agricol, prevazute in actele normative in vigoare pentru fostele oficii de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, se vor realiza de catre noile oficii de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 21
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 12 noiembrie 1996, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 612/1997 privind organizarea, functionarea si atributiile oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 15 octombrie 1997, Hotararea Guvernului nr. 533/1999 privind organizarea si functionarea Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ovidiu Natea,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

    ANEXA 1

                                               Numarul maxim de posturi = 80
                                             (exclusiv demnitarii si posturile
                                             aferente cabinetului presedintelui)

                              STRUCTURA ORGANIZATORICA
           a Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

 _________________________
| CABINETUL PRESEDINTELUI |       ________________        ......................
|_________________________|      |                |       : COLEGIUL OFICIULUI :
| SERVICIUL AUDIT INTERN  |______|   PRESEDINTE   |.......:      NATIONAL      :
|_________________________|      |________________|       :....................:
| SERVICIUL LEGISLATIE SI |               |
|       CONTENCIOS        |               |
|_________________________|               |
                                          |
                                          |
                  ________________________|_______________________________
                 |  ......................|.............................  |
                 |  :                     |           : :  |
                 |  :                     |           : :  |
  _______________|__:_              ______|___________:_     __________:__|____
 |   VICEPRESEDINTE   |            |   VICEPRESEDINTE   |   | SECRETAR GENERAL |
 |____________________|            |____________________|   |__________________|
                 |  :                              |  :                   |
                 |  :                              |  :                   |
      ___________|__:_____________               __|__:___________        |
     |  .........|..:.............|...          |  ...:...........|..     |
     |  :        |  :             |  :          |  :              |  :    |____
     |  :        |  :             |  :          |  :              |  :         |
 ____|__:____   _|__:_______   ___|__:______   _|__:________   ___|__:_______  |
|  DIRECTIA  | |  DIRECTIA  | | INSPECTIA   | | UNITATEA DE | |    DIRECTIA  | |
|  GENERALA  | |  GENERALA  | |  DE STAT    | |IMPLEMENTARE | |    RELATII   | |
|DE GEODEZIE,| | CADASTRU SI| |   PENTRU    | |A PROIECTULUI| |INTERNATIONALE| |
|CARTOGRAFIE | |ORGANIZAREA | |  CADASTRU,  | | CADASTRULUI | | SI INTEGRARE | |
|     SI     | |TERITORIULUI| | GEODEZIE SI | |  GENERAL SI | |   EUROPEANA  | |
|TELEDETECTIE| |            | |CARTOGRAFIE*)| |PUBLICITATII | |              | |
|            | |            | |             | |IMOBILIARE*)| |              | |
|____________| |____________| |_____________| |_____________| |______________| |
                                                                               |
                                                                    ___________|
                                                                   |
                                                        ___________|_________
                                                       |                     |
                                                       |       DIRECTIA      |
                                                       |ECONOMICO-FINANCIARA,|
                                                       |   RESURSE UMANE SI  |
                                                       |    ADMINISTRATIV    |
                                                       |_____________________|

------------
    *) Se organizeaza la nivel de directie generala.
    *) Proiect finantat conform Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobata prin Legea nr. 132/1998; se organizeaza la nivel de directie.

    ANEXA 2

                              UNITATILE
care functioneaza in subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
_____________________________________________________________________________
   Denumirea unitatii           Sursa de finantare              Numarul total
                                                                 de posturi
_____________________________________________________________________________
 I. Institutul de Cadastru,    Venituri extrabugetare si            400
    Geodezie, Fotogrammetrie   alocatii de la bugetul de stat
    si Cartografie
II. Oficiile de cadastru       Venituri extrabugetare si          2.850
    geodezie si cartografie    alocatii de la bugetul de stat
    judetene*), respectiv
    al municipiului Bucuresti
______________________________________________________________________________
    *) Sediile oficiilor judetene sunt situate in municipiile resedinta de judet.

    ANEXA 3

    MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI
pentru activitati specifice care urmeaza sa se desfasoare in cadrul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al unitatilor subordonate acestuia
___________________________________________________________________________
Nr.          Mijloacele de transport
crt.
___________________________________________________________________________
  1. Oficiul National de Cadastru, Geodezie    - 4 autoturisme - parc comun
     si Cartografie
  2. Grupul de implementare a Proiectului      - 2 autoturisme de teren
     cadastrului general si publicitatii
     imobiliare
  3. Oficiile de cadastru, geodezie si         - 1 autoturism - parc comun
     cartografie judetene, respectiv           - 4 autoturisme de teren
     al municipiului Bucuresti (exclusiv
     Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie
     si Cartografie Tulcea)
  4. Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie    - 1 autoturism - parc comun
     si Cartografie Tulcea                     - 2 autoturisme de teren
                                               - 1 bac motor
  5. Institutul de Cadastru, Geodezie,         - 4 autoturisme - parc comun
     Fotogrammetrie si Cartografie             - 8 autoturisme de teren
                                               - 3 autoutilitare
___________________________________________________________________________
     Consumul de carburanti
___________________________________________________________________________
  6. Consumul lunar de carburanti              300 litri/luna/vehicul*)
___________________________________________________________________________
    *) 1.250 litri pentru bacul din dotarea Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Tulcea.

    NOTA:
    Nu se considera depasire a consumului normat de carburanti pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat fiecarei unitati.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 590/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 590 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 590/2001
OUG 70 2001
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Hotărârea 533 1999
privind organizarea si functionarea Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol
Hotărârea 98 1999
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
Ordonanţa 21 1998
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Hotărârea 612 1997
privind organizarea, functionarea si atributiile oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol
Hotărârea 1038 1996
privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu