E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1066 din  4 septembrie 2003

privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 658 din 17 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, precum si al art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se organizeaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie are sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, denumit in continuare Oficiul National, indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura stabilirea obiectivelor de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei, fotogrammetriei si teledetectiei;
    b) de reglementare, avand ca scop elaborarea cadrului normativ institutional, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice, in vederea realizarii obiectivelor strategice in domeniul cadastrului;
    c) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si al organizarii teritoriului, precum si o buna functionare si indeplinire a atributiilor de catre unitatile din subordine;
    d) de indrumare, sprijin si control al autoritatilor publice centrale si locale, a persoanelor fizice si juridice, in aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul cadastrului si al organizarii teritoriului;
    e) de administrare a patrimoniului Oficiului National si al unitatilor subordonate.
    Art. 3
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2, Oficiul National indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, indruma si controleaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru si cartografie la nivelul intregii tari;
    b) organizeaza si actualizeaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului unitar de cadastru;
    c) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice necesare uzului public;
    d) elaboreaza si promoveaza, prin Ministerul Administratiei si Internelor, proiecte de acte normative necesare organizarii, functionarii si dezvoltarii sistemului, in conformitate cu strategiile adoptate pentru domeniul sau de activitate;
    e) elaboreaza norme tehnice si metodologice, regulamente si instructiuni in domeniul sau de activitate;
    f) autorizeaza persoane fizice si juridice pentru realizarea si verificarea lucrarilor tehnice de specialitate;
    g) asigura, in conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
    h) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;
    i) organizeaza si coordoneaza executarea masuratorilor pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) asigura identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a terenurilor si constructiilor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si integrarea datelor in banca de date a cadastrului;
    k) intocmeste lucrarile de cadastru agricol, organizarea teritoriului si organizeaza sistemul informational al teritoriului agricol;
    l) organizeaza integrarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si constructii, in vederea publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti;
    m) asigura asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate.
    (2) Oficiul National avizeaza sau aproba, potrivit legii, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola.
    (3) Oficiul National elaboreaza metodologia privind evidenta cadastrala tehnica, economica si juridica, inscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobile, impreuna cu Ministerul Justitiei si cu alte ministere si organe centrale, dupa caz.
    (4) Oficiul National indeplineste orice alte atributii stabilite prin legi sau prin alte acte normative.
    Art. 4
    (1) Oficiul National colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu persoane fizice si juridice, avand dreptul de a solicita date si informatii necesare in vederea realizarii atributiilor sale.
    (2) Oficiul National are obligatia de a pune la dispozitie institutiilor si autoritatilor administratiei publice centrale si locale datele de specialitate disponibile, solicitate de acestea, in conditiile legii.
    (3) Oficiul National pune la dispozitie autoritatilor publice si altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile.
    (4) Oficiul National asigura furnizarea datelor cu privire la terenuri, necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, pe masura inregistrarii acestora in evidentele cadastrale.
    Art. 5
    (1) Oficiul National este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, asistat de doi vicepresedinti cu rang de subsecretari de stat, numiti prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor.
    (2) Presedintele Oficiului National are calitatea de ordonator secundar de credite.
    (3) Presedintele conduce intreaga activitate a Oficiului National, pe care il reprezinta in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie. Presedintele poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Oficiului National.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine cu caracter normativ si individual.
    (5) Vicepresedintii exercita atributiile si sarcinile stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului National si coordoneaza unele compartimente, potrivit organigramei prevazute in anexa nr. 1.
    (6) Oficiul National are un secretar general care face parte din categoria inaltilor functionari publici. El este numit in functie prin decizie a primului-ministru, in conditiile legii, exclusiv pe criterii profesionale. Secretarul general trebuie sa aiba studii superioare economice, juridice sau administrative de specialitate de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
    (7) Pe langa presedintele Oficiului National se organizeaza si functioneaza Colegiul Oficiului National ca organ consultativ. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului Oficiului National se aproba prin ordin al presedintelui Oficiului National.
    Art. 6
    Oficiul National se poate afilia la organismele internationale de specialitate si poate participa la proiectele internationale initiate de acestea. Plata cotizatiilor la aceste organisme se va suporta din veniturile proprii ale Oficiului National, iar sumele realizate din participarea la proiectele internationale se constituie in venituri proprii.
    Art. 7
    Structura organizatorica a Oficiului National este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 8
    (1) In subordinea Oficiului National functioneaza:
    a) Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, care include si Centrul National de Fotogrammetrie si Teledetectie, unitate fara personalitate juridica, constituita in baza Hotararii Guvernului nr. 105/1999;
    b) oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti, ca servicii publice descentralizate.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, precum si ale oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al presedintelui Oficiului National.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale unitatilor subordonate Oficiului National se aproba prin ordin al presedintelui, in conditiile legii.
    Art. 9
    (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului National este 100, din care 78 functii publice, exclusiv demnitarii.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru unitatile care functioneaza in subordinea Oficiului National este 3.230, din care 2.138 functii publice pentru oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 10
    (1) Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, contrasemnat de ministrul delegat pentru administratia publica.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Oficiului National si din unitatile subordonate se stabilesc, potrivit legii, pe baza regulamentului de organizare si functionare.
    Art. 11
    Statul de functii pentru aparatul propriu al Oficiului National se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea presedintelui Oficiului National, in limita numarului maxim de posturi prevazut la art. 9.
    Art. 12
    Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din aparatul propriu al Oficiului National si a celor din unitatile subordonate se face potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 13
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului National si unitatilor subordonate se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile proprii provin din:
    a) sume incasate din servicii prestate si tarife conform actelor normative in vigoare;
    b) donatii si sponsorizari ale unor persoane fizice si juridice din tara si strainatate, in conditiile legii;
    c) fonduri externe nerambursabile;
    d) alte surse, potrivit legii.
    Art. 14
    (1) Oficiul National asigura executarea lucrarilor de cadastru, geodezie, fotogrammetrie, cartografie, organizarea teritoriului agricol, aplicarea legilor fondului funciar si alte activitati specifice, prin aparatul unitatilor subordonate, precum si pe baza de contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.
    (2) Autorizarea persoanelor fizice si juridice pentru contractarea si executarea lucrarilor tehnice de cadastru se va face potrivit reglementarilor legale.
    (3) Lucrarile tehnice de cadastru in vederea elaborarii cartii funciare necesare publicitatii imobiliare se vor realiza numai de catre persoanele fizice sau juridice autorizate.
    (4) Se interzice personalului Oficiului National, al oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si personalului Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate, lucrari de natura celor prevazute la alin. (3).
    Art. 15
    (1) Pentru activitatile proprii Oficiul National si unitatile subordonate acestuia au in dotare un parc de mijloace de transport care se stabileste prin normativele proprii ale Ministerului Administratiei si Internelor, in conditiile legii.
    (2) Normativele pentru consumuri materiale si fonduri financiare necesare intretinerii si functionarii mijloacelor de transport se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.
    Art. 16
    Autoritatile administratiei publice locale vor acorda sprijin pentru asigurarea conditiilor desfasurarii corespunzatoare a activitatilor oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 18
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 590/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 29 iunie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul agriculturii, padurilor,
                         apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    ORGANIGRAMA OFICIULUI NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

    Numar maxim de posturi: 100, exclusiv demnitarii

  ______________________                             _________________________
 | COLEGIUL CONSULTATIV |__                         | DIRECTIA INTEGRARE      |
 |______________________|  |                      __| EUROPEANA SI RELATII    |
  ______________________   |                     |  | INTERNATIONALE          |
 | SERVICIUL JURIDIC,   |  |    ____________     |  |_________________________|
 | CONTENCIOS SI        |__|___| PRESEDINTE |____|
 | RELATII CU PUBLICUL  |  |   |____________|    |
 |______________________|  |         |           |
  ______________________   |         |           |   _________________________
 |        AUDIT         |__|         |           |__| CABINETUL PRESEDINTELUI |
 |______________________|            |              |_________________________|
          ___________________________|________________________
  _______|________              ___|____________              |
 | VICEPRESEDINTE |            | VICEPRESEDINTE |             |
 |________________|            |________________|      _______|__________
         |      ...................|..................| SECRETAR GENERAL |
  _______|______:____              |                  |__________________|
 | DIRECTIA GENERALA |             |                          |
 | DE CADASTRU SI    |             |                          |
 | GEODEZIE          |             |                          |
 |___________________|             |                          |
        ......|..:.....            |                          |
      __:_____|__:____:___         |                          |
     |  :             :   |        |                          |
 ____|__:___   _______:___|_____   |                 _________|___________
|DIRECTIA DE| |INSPECTIA DE STAT|  |                | DIRECTIA ECONOMICA, |
|CADASTRU SI| |PENTRU CADASTRU, |  |                | FINANCIARA, RESURSE |
|GEODEZIE   | |GEODEZIE,        |  |                | UMANE SI            |
|           | |CARTOGRAFIE*)    |  |                | ADMINISTRATIV       |
|___________| |_________________|  |                |_____________________|
      |                            |             _____________|_________
 _____|_______                     |   _________|______   ______________|______
|             |                    |  |SERVICIUL BUGET,| |SERVICIUL RESURSE    |
|  SERVICIUL  |                    |  |CONTABILITATE SI| |UMANE, DOCUMENTE     |
|  CADASTRU   |                    |  |ADMINISTRATIV   | |CLASIFICATE SI ARHIVA|
|_____________|                    |  |________________| |_____________________|
           ________________________|____________________________
..........|.............................|.......................|..............
 _________|______________   ____________|________   ____________|_____________
| OFICIILE JUDETENE DE   | | INSTITUTUL DE       | | UNITATEA DE MANAGEMENT A |
| CADASTRU, GEODEZIE SI  | | CADASTRU, GEODEZIE, | | PROIECTULUI CADASTRULUI  |
| CARTOGRAFIE SI AL      | | FOTOGRAMMETRIE SI   | | GENERAL SI PUBLICITATII  |
| MUNICIPIULUI BUCURESTI | | CARTOGRAFIE         | | IMOBILIARE               |
|________________________| |_____________________| |__________________________|
...............................................................................
------------
    *) Se organizeaza la nivel de directie.

   ANEXA 2

                                UNITATILE
care functioneaza in subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

________________________________________________________________________________
             Denumirea unitatii              Sursa de finantare         Numarul
                                                                        total de
                                                                        posturi
________________________________________________________________________________
I.   Institutul de Cadastru, Geodezie,   Venituri proprii si subventii
     Fotogrammetrie si Cartografie,      de la bugetul de stat             350
     inclusiv Centrul National de
     Fotogrammetrie si Teledetectie
II.  Oficiile judetene de cadastru,      Venituri proprii si subventii
     geodezie si cartografie, respectiv  de la bugetul de stat           2.880
     al municipiului Bucuresti
III. Unitatea de Management a
     Proiectului Cadastrului General
     si Publicitatii Imobiliare
     (organizata in baza Ordonantei      Finantare externa si de la
     de urgenta a Guvernului             bugetul de stat                   10*)
     nr. 52/1999, aprobata prin
     Legea nr. 172/2001)
________________________________________________________________________________
    *) Sunt incluse in numarul total de posturi al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. Sediile oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie sunt situate in municipiile resedinta de judet.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1066/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1066 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu