E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN*) Nr

ORDIN*) Nr. 269/79 din 12 ianuarie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 269


SmartCity3

              COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA - Nr. 79
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 bis  din 15 ianuarie 2001

    *) Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 15 ianuarie 2001 si este reprodus si in acest numar bis.

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
    in temeiul prevederilor:
    - Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu luna ianuarie 2001.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

         p. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                              Valeriu Simion

               Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
                          prof. dr. Mircea Cinteza

                                  Avizat
                      Ministrul sanatatii si familiei,
                            dr. Daniela Bartos

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Cheltuielile pentru serviciile destinate fiecarui domeniu al asistentei medicale se analizeaza si se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la propunerile caselor de asigurari de sanatate, si reprezinta cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical, aprobate in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, si se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei. In situatia in care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania nu ajung la un acord in ceea ce priveste procentele de alocare a sumelor pentru serviciile destinate fiecarui domeniu de activitate al asistentei medicale, decizia finala se ia de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. In vederea luarii deciziei finale Casa Nationala de Asigurari de Sanatate tine seama de propunerea Ministerului Sanatatii si Familiei, care se elaboreaza dupa consultarea prealabila in scris a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania. In cazul neincadrarii la nivel national in cotele procentuale stabilite, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania vor conveni de comun acord realocarea acestora.
    (2) Cotele procentuale prezentate mai jos au un caracter orientativ la nivel national:
    a) asistenta medicala primara              14,5 - 15%
    b) asistenta medicala de specialitate
       ambulatorie (cu exceptia serviciilor
       medicale paraclinice)                   6%
    c) servicii medicale paraclinice           2,75%
    d) servicii medicale spitalicesti          50 - 53%
    e) medicamente si materiale specifice
       utilizate in spitale pentru: TBC,
       HIV/SIDA, oncologie, diabet zaharat,
       chirurgie cardiovasculara, hemodializa
       si dializa peritoneala, talasemie
       si hemofilie, ortopedie protetica,
       endocrinologie, afectiuni neurologice,
       boli psihice, boli venerice
       (transmitere sexuala), care se acorda
       pe baza de programe aprobate
       de Casa Nationala de Asigurari
       de Sanatate si de Ministerul Sanatatii
       si Familiei                              8%
    f) dispozitive medicale                     1%
    g) asistenta cu medicamente in
       tratamentul ambulatoriu                 10 - 11%
    h) servicii medicale de urgenta
       prespitalicesti                          3 - 4%
    i) asistenta medicala ambulatorie
       stomatologica                            3%
    j) servicii medicale de recuperare-         1 - 1,2%
       reabilitare a sanatatii si ingrijirii
       la domiciliu
    (3) Executia bugetara la nivelul caselor de asigurari de sanatate pe fiecare segment de asistenta medicala se raporteaza la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si, in termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru, se face publica institutiilor interesate.
    Art. 2
    (1) Decontarea cheltuielilor aferente ingrijirii sanatatii persoanelor asigurate se face in baza contractelor incheiate intre casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, din Fondul de asigurari sociale de sanatate si din alte surse, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Din sumele contractate de furnizorii de servicii medicale se pot prevedea cheltuieli pentru educatia medicala continua ce urmeaza sa se efectueze de catre furnizorii de servicii medicale.
    Art. 3
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania elaboreaza tipuri de contracte pentru furnizarea de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, prevazute in anexele nr. 1a) - 1l) la prezentele norme. Aceste tipuri de contracte sunt obligatorii in forma in care sunt prezentate in anexele mentionate mai sus; furnizorii de servicii medicale pot negocia clauze suplimentare cu casele de asigurari de sanatate, in limita conditiilor prevazute in Contractul-cadru pe anul 2001, si care vor fi mentionate la capitolul "Clauze speciale". Incheierea contractelor se face cu precizarea tuturor elementelor de identificare a partilor contractante.
    Art. 4
    Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti conduce la aplicarea clauzelor prevazute in contracte, mergand pana la rezilierea contractului. Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate aferente serviciilor medicale, farmaceutice si dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, prevazute in contractele de furnizare, obliga casele de asigurari de sanatate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat si care vor fi stipulate in mod obligatoriu in contractele de furnizare de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice.
    Art. 5
    Calitatea de asigurat se dovedeste cu carnetul de asigurari sociale pentru sanatate. Pana la intrarea in posesia carnetului de asigurat raman valabile prevederile punctului 9 din Normele privind modul de incasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 74/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000.
    Art. 6
    In cazul colectarii sub nivelul sumei aprobate in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical, valorile definitive ale punctelor din asistenta medicala primara si asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu se regularizeaza prin negociere cu Colegiul Medicilor din Romania si se pun in aplicare printr-un ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 2
    Asistenta medicala primara

    Art. 7
    In vederea incheierii contractului reprezentantul legal trebuie sa prezinte urmatoarele documente: certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale sau, dupa caz, actul de infiintare, autorizatia sanitara pentru spatiul in care se desfasoara activitatea, cont deschis la trezoreria statului, codul fiscal si dovada de acreditare pentru fiecare medic de familie pe care il reprezinta.
    Art. 8
    (1) Programul de activitate al fiecarui medic de familie este zilnic, 35 de ore pe saptamana, de luni pana vineri, in cabinetul medical sau la domiciliul asiguratului, organizat in functie de conditiile specifice de zona.
    (2) Asistenta medicala permanenta in afara orelor de program, in timpul noptii, in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale se organizeaza de catre directiile de sanatate publica si se avizeaza de catre casele de asigurari de sanatate si colegiul medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti. Permanenta se organizeaza pe zone, cu participarea medicilor din cel putin 4 cabinete medicale, in fiecare zi a saptamanii, de luni pana vineri, intre orele 20,00 - 8,00, iar in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale se asigura permanenta de 24 de ore.
    (3) Medicii de familie au obligatia sa isi stabileasca programul de activitate, inclusiv modul de organizare a permanentei, acolo unde este cazul, si sa le aduca la cunostinta asiguratilor, casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica.
    Art. 9
    (1) Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii medicale primare sunt plata "per capita", conform listei proprii de asigurati si tarifului pe serviciu.
    (2) Plata "per capita" se realizeaza prin inmultirea numarului de puncte rezultat in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi in lista medicului de familie conform lit. a), ajustat in functie de conditiile prevazute la lit. b), cu valoarea stabilita pentru un punct.
    a) Numarul de puncte acordat in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a asiguratilor se stabileste astfel:
    1) numarul de puncte, acordat pe o persoana inscrisa in lista, in raport cu varsta asiguratului:
______________________________________________________________________
Grupa de varsta               Sub   1 - 4 ani  5 - 59 ani  60 si peste
                             1 an                          60 de ani
______________________________________________________________________
Nr. puncte/
persoana/an                  14,5     12         10         12,5
______________________________________________________________________

    La stabilirea numarului de puncte in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi in lista proprie a medicului de familie, pentru persoanele care nu au implinit varsta de pensionare si care au fost pensionate din motive de boala, in locul punctajului aferent grupei de varsta in care acestea se incadreaza se acorda 12,5 puncte/persoana/an;
    2) in situatia in care in lista medicului de familie sunt inscrisi copii incredintati sau dati in plasament, potrivit legii, unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, numarul de puncte aferent acestora este de 18,5 pentru grupa de varsta sub 1 an, 16 pentru grupa de varsta 1 - 4 ani si, respectiv, 13 pentru grupa de varsta 5 - 59 de ani. In acest sens medicii de familie depun la casa de asigurari de sanatate, impreuna cu lista de asigurati, actele doveditoare care atesta aceasta calitate pentru acesti copii inscrisi in lista proprie;
    3) in situatia in care numarul total de puncte rezultat in raport cu numarul de asigurati de pe lista fiecarui medic de familie si structura acestora pe grupe de varsta este mai mare de 22.000/an, punctele ce depasesc acest nivel se reduc cu 75%, daca numarul de asigurati inscrisi in lista proprie este mai mare de 2.000. Aceasta corectie nu se aplica medicilor de familie care isi desfasoara activitatea in localitatile in care numarul de medici de familie existent este sub numarul optim de posturi de medic de familie stabilit conform normativelor in vigoare si neocupate, considerat ca fiind necesar pentru localitatile respective, in situatia in care numarul total de puncte rezultat in raport cu numarul de asigurati de pe lista fiecarui medic de familie si structura acestora pe grupe de varsta este mai mic de 33.000/an, pentru o lista de asigurati al caror numar este mai mic de 3.000. In situatia in care numarul total de puncte rezultat in raport cu numarul de asigurati de pe lista fiecarui medic de familie si structura acestora pe grupe de varsta este mai mare de 33.000/an, punctele ce depasesc acest nivel se reduc cu 75%, daca numarul de asigurati inscrisi in lista proprie este mai mare de 3.000.
    b) Numarul total de puncte rezultat potrivit lit. a) se majoreaza si/sau se diminueaza in urmatoarele situatii:
    1) in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea; criteriile de incadrare a cabinetului medical in una din cele 3 conditii se asimileaza cu cele prevazute la articolul 8 litera d) si la punctul 4 din nota de la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare:
    - pentru zone izolate, cu 20%;
    - pentru conditii grele, cu 40%;
    - pentru conditii foarte grele, cu 60% .
    Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala primara la care se aplica majorarile prevazute la punctul 1) se stabileste anual de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, la propunerile caselor de asigurari de sanatate si colegiului medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti;
    2) in raport cu gradul profesional; valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numarul total de puncte se majoreaza cu 20%, iar pentru cei care nu au promovat un examen de specialitate se depuncteaza cu 10%;
    3) cu pana la 100% pentru medicii care isi desfasoara activitatea in localitati izolate, cu conditii grele sau conditii foarte grele, cu un numar mic de locuitori, pentru care directiile de sanatate publica, casele de asigurari de sanatate si colegiul medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti au stabilit ca fiind necesara mentinerea unui post de medic sau in cabinetele din localitatile deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, cauzata de nivelul socioeconomic si educational al populatiei, pe baza unor criterii stabilite de casele de asigurari de sanatate impreuna cu colegiul medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti, cu avizul directiilor de sanatate publica. Aceste situatii se reevalueaza permanent;
    4) pentru conditiile enumerate la punctele 1 si 3, medicii pot primi stimulente de la consiliile locale si din alte surse legale de venituri decat din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferent asistentei medicale primare.
    (3) Numarul de puncte pe serviciu, acordat pentru serviciile medicale realizate de medicul de familie, este:
___________________________________________________________________________
      Serviciul                                         Numarul de puncte
                                                            pe serviciu
___________________________________________________________________________
    a) imunizari conform programului                     4 puncte/inoculare
       national de imunizari                               sau doza orala
    1) antituberculoasa - vaccin BCG
    2) revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare
    3) testarea PPD
    4) antihepatita B
    5) antipoliomielitica
    6) impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata)
    7) antirujeolica;
    8) impotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare)
    9) impotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT (revaccinare);
    10) impotriva tetanosului - dT sau VTA
    11) alte vaccinari in caz de necesitate, impuse de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea imunizarilor efectuate de medicii de familie si pentru asiguratii care nu sunt inscrisi in listele proprii ale acestora.
    Directiile de sanatate publica vor intocmi liste cuprinzand medicii de familie care efectueaza imunizarile pentru persoanele neinscrise in listele proprii ale medicilor de familie, in vederea organizarii acestei activitati, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor. Pentru elevii inscrisi si neinscrisi in lista unui medic de familie vaccinarile obligatorii incluse in programul national de imunizari se efectueaza in cadrul unitatilor de invatamant de catre medicul cabinetului scolar sau, daca nu exista personal medico-sanitar propriu, vaccinarile se efectueaza de catre medicii de familie desemnati de directiile de sanatate publica, in colaborare cu casele de asigurari de sanatate.
    Medicii de familie au obligatia sa raporteze, pe grupe de varsta, catre directiile de sanatate publica vaccinarile efectuate. Pentru medicii de familie care vaccineaza peste 95% din totalul persoanelor eligibile catagrafiate pentru fiecare doza de vaccin decontarea contravalorii vaccinarilor realizate peste acest nivel se face la punctaj dublu.
    Directiile de sanatate publica verifica prin sondaj realitatea raportarilor privind vaccinarile efectuate. In cazul raportarilor eronate directiile de sanatate publica si casele de asigurari de sanatate vor lua masuri ce tin de competenta fiecareia.

    b) examen de bilant:
    1) copii - la externarea din maternitate .........        12 puncte
    2) la 1 luna......................................        12 puncte
    3) la 2 luni .....................................         8 puncte
    4) la 4 luni .....................................         8 puncte
    5) la 6 luni .....................................         8 puncte
    6) la 9 luni .....................................         8 puncte
    7) la 12 luni ....................................         8 puncte
    8) la 15 luni ....................................         6 puncte
    9) la 18 luni ....................................         6 puncte
    10) de la 2 ani pana la 7 ani, anual .............         6 puncte
    11) de la 7 - 30 de ani - o data la                        6 puncte
        2 ani un examen medical complet                plus 20 de puncte/caz
        (inclusiv cu depistare oncologica              oncologic trimis la
        clinica)                                       medicul de specialitate
                                                       si confirmat de acesta
    12) peste 30 de ani - anual un                             6 puncte
        examen medical complet                         plus 20 de puncte/caz
        (inclusiv cu depistare oncologica              oncologic trimis la
        clinica)                                       medicul de specialitate
                                                       si confirmat de acesta

    c) control profilactic TBC si boli venerice:
    1) bolnav TBC nou-descoperit                          20 de puncte/caz
                                                       TBC trimis la medicul
                                                       de specialitate si
                                                       confirmat de acesta
    2) urmarirea tratamentului specific                    4 puncte/luna
       pana la scoaterea din evidenta
    3) bolnav sau contact cu bolnav                       20 de puncte/caz
       veneric descoperit                              trimis la medicul de
                                                       specialitate si
                                                       confirmat de acesta

    d) supravegherea gravidei:
    1) luarea in evidenta                                    10 puncte
    2) supravegherea, lunar, din luna
       a 3-a pana in luna a 9-a                               8 puncte
    3) urmarirea lehuzei la iesirea
       din maternitate si la 4 saptamani                      8 puncte

    e) asistenta medicala la domiciliul pacientului pentru situatiile prevazute cu aceasta destinatie la articolul 28 litera c) punctul 8:
    1) intre orele 8,00 - 20,00                        30 de puncte/solicitare
       (in afara programului de 7 ore/zi
       si in afara programului de
       asigurare a permanentei)
    2) intre orele 20,00 - 8,00                        50 de puncte/solicitare
       (in afara programului de 7 ore/zi
       si in afara programului de
       asigurare a permanentei)

    f) continuitatea acordarii asistentei medicale - in centre de permanenta organizate conform articolului 8 alineatele (2) si (3):
    1) in zilele lucratoare, intre
       orele 20,00 - 8,00                                    5 puncte/ora
    2) in zilele de sambata, duminica
       si sarbatori legale                                  10 puncte/ora
    Art. 10
    (1) La calculul numarului lunar de puncte "per capita", conform articolului 9 alineatul (2), se iau in considerare asiguratii inscrisi in lista medicului de familie, existenti in ultima zi a lunii precedente.
    (2) Miscarea asiguratilor dintr-o grupa de varsta in alta se face astfel: pentru asiguratii din grupa de varsta 0 - 1 an trecerea in grupa de varsta urmatoare se face in luna urmatoare implinirii varstei de 1 an; pentru asiguratii din grupele de varsta 1 - 4 ani; 5 - 59 de ani, 60 si peste 60 de ani inscrierea in grupele de varsta respective se face in functie de varsta implinita la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
    (3) La calculul numarului lunar de puncte pe serviciu conform articolului 9 alineatul (3) se iau in considerare asiguratii inscrisi in lista medicului de familie, existenti in ultima zi a lunii curente.
    Art. 11
    (1) Pentru perioade de absenta medicul de familie organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie acreditat sau, in cazurile in care acest lucru nu este posibil, casele de asigurari de sanatate numesc un inlocuitor. In ambele situatii medicul inlocuitor trebuie sa aiba licenta de inlocuire temporara. Licenta de inlocuire temporara se acorda de catre colegiul medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti, cu instiintarea casei de asigurari de sanatate.
    Perioadele de absenta se refera la: incapacitate temporara de munca, concediu de sarcina/lauzie, concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 ani, vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile lucratoare pe an, studii medicale de specialitate pentru o perioada de maximum 2 luni pe an. Pentru perioade de absenta mai mici de 30 de zile calendaristice pe an inlocuirea medicului absent se poate face pe baza de reciprocitate intre medici, fara instiintarea casei de asigurari de sanatate.
    (2) Venitul "per capita", pe serviciu si bugetul de practica medicala aferente perioadei de absenta se vireaza de catre casa de asigurari de sanatate in contul titularului contractului, urmand ca in conventia de inlocuire sa se stipuleze in mod obligatoriu conditiile de plata a medicului inlocuitor.
    Art. 12
    (1) Reprezentantul legal incheie o conventie cu medicul inlocuitor, avizata de casa de asigurari de sanatate, prin care se stabilesc conditiile de inlocuire referitoare la drepturile si obligatiile medicului inlocuitor. Conventia de inlocuire, cuprinsa in anexa nr. 1i) la prezentele norme, devine anexa la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical.
    (2) Exceptie fac situatiile in care reprezentantul legal se afla in imposibilitatea de a participa la incheierea conventiei de inlocuire. In aceste situatii conventia de inlocuire se incheie intre medicul inlocuitor si casa de asigurari de sanatate, potrivit anexei nr. 1j).
    Art. 13
    (1) In cabinetul medicului de familie pot fi angajati numai medici acreditati in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; medicii angajati nu au lista de asigurati proprie si nu raporteaza activitate medicala proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala se face folosindu-se formularul-tip cu stampila cabinetului si parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului se face respectandu-se contractul incheiat de reprezentantul legal al cabinetului cu casa de asigurari de sanatate.
    (2) Programul de activitate al medicului de familie care angajeaza medici, precum si al medicilor angajati in conditiile alineatului (1) este zilnic, de 35 de ore pe saptamana, de luni pana vineri in cabinetul medical sau la domiciliul asiguratului, organizat in functie de conditiile specifice de zona.
    Art. 14
    (1) Medicii de familie nou-veniti intr-o localitate in cabinetele medicale deja existente sau nou-infiintate, pentru o perioada de maximum 3 luni, perioada considerata necesara pentru inscrierea asiguratilor in listele proprii, beneficiaza lunar de un venit echivalent cu un salariu minim brut corespunzator functiei si gradului profesional stabilit in sistemul sanitar bugetar si de un buget de practica medicala, in baza unei conventii de furnizare de servicii medicale, incheiata intre reprezentantul legal si casa de asigurari de sanatate.
    (2) Daca medicul de familie, in acest interval de 3 luni inscrie un numar de minimum 500 de asigurati in lista proprie tinand seama si de conditiile specifice de zona, reprezentantul legal incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate. Dupa expirarea celor 3 luni medicul de familie incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, indiferent de numarul de asigurati inscrisi in lista proprie.
    Art. 15
    Fondul aferent asistentei medicale primare reprezinta o cota procentuala din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical si are urmatoarea structura:
    a) 50% pentru plata medicilor de familie, din care:
      1) 70% pentru plata "per capita";
      2) 30% pentru plata pe serviciu;
    b) 49% pentru bugetul de practica medicala aferent medicilor de familie;
    c) 1% pentru medicii nou-veniti in vederea exercitarii profesiei intr-o localitate, in cabinete medicale deja existente sau nou-infiintate. Din acest fond se suporta veniturile medicilor, cheltuielile pentru plata celorlalte categorii de personal care isi desfasoara activitatea in aceste cabinete, cheltuielile de intretinere si functionare ale cabinetului si cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta.
    Art. 16
    Pentru a se urmari incadrarea in cota aferenta asistentei medicale primare, stabilita conform articolului 1 alineatul (1), si pentru calculul trimestrial al valorilor estimate si definitive ale punctelor fondul anual aferent asistentei medicale primare se defalcheaza pe trimestre.
    Art. 17
    (1) Valoarea estimata a punctului "per capita" este valabila pentru un an, este unica pe tara si este stabilita anterior incheierii contractelor. Aceasta valoare se obtine prin impartirea cotei procentuale de 90% din fondul aferent pentru plata "per capita" a medicilor de familie la numarul total de puncte "per capita" estimat sa se realizeze in functie de populatia tarii si de structura pe grupe de varsta a acesteia.
    (2) Valoarea estimata a unui punct, obtinuta in conditiile alineatului (1), se regularizeaza trimestrial in functie de: fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata "per capita" a medicilor de familie, si de numarul de puncte efectiv realizat, conform articolului 9 alineatul (2), si reprezinta valoarea definitiva a unui punct. Valoarea definitiva nu poate fi mai mica decat valoarea estimata, in conditiile in care bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate nu este modificat in sensul diminuarii prin acte normative.
    (3) Valoarea definitiva a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe tara si se calculeaza la finele fiecarui trimestru astfel: fondul aferent pentru plata pe serviciu pentru trimestrul respectiv impartit la numarul total de puncte pe servicii realizat de medicii de familie. Valoarea unui punct astfel obtinuta este definitiva pentru trimestrul respectiv si estimata pentru trimestrul urmator. Valoarea definitiva a unui punct pe serviciu pentru trimestrul IV 2000 devine valoare estimata a unui punct pe serviciu pentru trimestrul I 2001.
    Art. 18
    (1) Pe baza valorii estimate a unui punct "per capita", obtinuta in conditiile articolului 17 alineatul (1), si a numarului total de puncte "per capita" realizat lunar conform articolului 9 alineatul (2) si pe baza valorii estimate a unui punct pentru plata pe serviciu obtinuta in conditiile art. 17 alineatul (3) si a numarului total de puncte pe servicii realizat lunar conform articolului 9 alineatul (3), se calculeaza suma cuvenita lunar medicului de familie pentru primele doua luni ale fiecarui trimestru.
    (2) Pe baza valorii definitive a unui punct, obtinuta in conditiile articolului 17 alineatul (2) si alineatul (3), a numarului total de puncte "per capita" realizat in cursul unui trimestru, conform articolului 9 alineatul (2), si a numarului total de puncte pe serviciu realizat in cursul unui trimestru conform articolului 9 alineatul (3), se calculeaza sumele cuvenite medicilor de familie pe un trimestru. In situatiile in care valoarea definitiva a punctului pentru plata pe serviciu este mai mica decat cea estimata si sumele acordate sunt mai mari decat valoarea prestatiilor efectiv realizate, in luna urmatoare incheierii trimestrului se fac regularizarile intre fondul pentru plata "per capita" si fondul pentru plata pe serviciu.
    Art. 19
    Lunar medicul de familie raporteaza casei de asigurari de sanatate, prin reprezentantul legal, activitatea medicala efectiv realizata conform articolului 9, care se verifica de catre casa de asigurari de sanatate.
    Art. 20
    (1) Asiguratii care doresc sa-si schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca. Medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris in maximum 15 zile medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum si casa de asigurari de sanatate. Medicul de familie de la care pleaca asiguratul trebuie sa transfere fisa medicala prin posta medicului primitor in termen de 15 zile de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleaca asiguratul pastreaza minimum 5 ani o copie de pe fisa medicala a acestuia.
    (2) Reprezentantul legal al cabinetului medical sau al unitatii sanitare este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In cazul in care se constata raportari eronate reprezentantul legal raspunde material, civil si penal, potrivit dispozitiilor cuprinse in contractul de furnizare de servicii medicale, conform legislatiei in vigoare. Nerespectarea termenelor de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate atrage dupa sine nedecontarea serviciilor medicale prestate pentru perioada respectiva.
    Art. 21
    (1) Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfarsitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite medicului de familie.
    (2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea trimestrului vor fi corectate pana la sfarsitul anului, astfel: numarul de puncte platit eronat in plus sau in minus intr-un trimestru anterior fata de cel realizat se recalculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea la valoarea definitiva a punctului "per capita", pe serviciu si a punctului pentru bugetul de practica medicala, stabilit pentru trimestrul in care s-a produs eroarea, sumele respective afectand valoarea definitiva a punctului in trimestrul cand s-a constatat eroarea. In situatia in care dupa incheierea anului financiar se constata erori de calcul aferente anului respectiv, sumele platite in plus sau in minus se recalculeaza conform legii.
    Art. 22
    (1) Cabinetul medical beneficiaza de un buget de practica medicala. Valoarea estimata a unui punct pentru bugetul de practica medicala pentru anul 2001 este unica pe tara si se calculeaza raportand fondul destinat pentru bugetul de practica medicala la numarul de puncte "per capita" estimat sa se realizeze in perioada respectiva.
    (2) Bugetul de practica medicala estimat pentru primele doua luni ale fiecarui trimestru se stabileste lunar prin inmultirea valorii estimate a unui punct pentru bugetul de practica medicala cu numarul de puncte "per capita" efectiv realizate, conform articolului 9 alineatul (2) litera a) si articolului 9 alineatul (2) litera b) punctul 1 si punctul 3.
    (3) Valoarea definitiva a punctului pentru bugetul de practica medicala este unica pe tara si se calculeaza la sfarsitul fiecarui trimestru de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, astfel: fondul pentru bugetul de practica medicala aferent trimestrului respectiv se raporteaza la numarul de puncte "per capita" efectiv realizate in trimestrul respectiv, conform articolului 9 alineatul (2) litera a) si articolului 9 alineatul (2) litera b) punctul 1 si punctul 3 si a numarului de puncte rezultat conform articolului 23 alineatul (1). Fondul pentru bugetul de practica medicala aferent unui trimestru, pe baza caruia se stabileste valoarea definitiva a punctului, se obtine din fondul corespunzator cotei prevazute la articolul 15 litera b) si litera c) din care se scad sumele aferente veniturilor medicilor nou-veniti intr-o localitate.
    Bugetul de practica medicala, atat cel estimat, cat si cel definitiv, nu este influentat de gradul profesional.
    (4) Bugetul de practica medicala, inclusiv pentru medicii nou-veniti intr-o localitate, se recalculeaza trimestrial in functie de:
    a) valoarea definitiva a punctului pentru bugetul de practica medicala;
    b) numarul de puncte "per capita" realizate in trimestrul respectiv, conform articolului 9 alineatul (2) litera a) si articolului 9 alineatul (2) litera b) punctul 1 si punctul 3 si numarul de puncte rezultat conform articolului 23 alineatul (1).
    Art. 23
    (1) Bugetul de practica medicala pentru medicii nou-veniti intr-o localitate in cabinete medicale deja existente sau nou-infiintate se stabileste pentru un numar de 500 de asigurati pe o structura de varsta echilibrata. Prin structura de varsta echilibrata se intelege ponderea fiecarei grupe de varsta in totalul populatiei tarii. Pentru perioadele de activitate sub o luna numarul de puncte aferent perioadei respective se calculeaza astfel:
    numar puncte pe luna x (numar zile lucratoare efectiv lucrate/numar zile lucratoare ale lunii respective)
    Bugetul de practica medicala estimat pentru situatia mentionata mai sus se obtine prin inmultirea numarului de puncte aferent perioadei de activitate desfasurata in cursul unei luni calendaristice cu valoarea estimata a unui punct pentru bugetul de practica medicala, care este aceeasi cu cea stabilita conform articolului 22 alineatul (1).
    (2) Valoarea definitiva a unui punct pentru bugetul de practica medicala, recalculata la sfarsitul trimestrului pentru medicii nou-veniti intr-o localitate in cabinete medicale deja existente sau nou-infiintate, este cea stabilita conform articolului 22 alineatul (3).
    Art. 24
    (1) Din bugetul de practica medicala se suporta urmatoarele:
    a) cheltuieli de personal pentru personalul angajat, altul decat medici. Din bugetul de practica medicala se aloca o cota de minimum 35%, procent care poate fi negociat trimestrial, pentru cheltuielile de personal cuvenite asistentilor medicali. Pentru asigurarea calitatii serviciilor medicale se va incadra un asistent medical la fiecare 1.000 de asigurati inscrisi in listele medicilor de familie. Pentru cabinetele medicale care au sub 1.000 de asigurati inscrisi in listele proprii ale medicilor de familie incadrarea asistentului medical este obligatorie, aceasta realizandu-se cu fractiune de norma. In afara normativelor mentionate mai sus nu este obligatorie incadrarea asistentilor medicali cu fractiune de norma.
    Persoanele care au calitatea de salariat beneficiaza de plata concediilor medicale conform Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, de plata concediilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani potrivit Legii nr. 120/1997 privind concediul platit pentru ingrijirea copiilor de pana la 2 ani, de plata concediilor de odihna potrivit Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor.
    Referitor la personal, altul decat medici, reprezentantul legal al cabinetului medical are urmatoarele obligatii:
    1) sa incheie pentru personalul angajat contracte de munca individuale conform articolului 1 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa inregistreze aceste contracte la inspectoratul teritorial de munca in termen de 20 de zile de la data incheierii lor;
    2) sa depuna carnetele de munca ale angajatilor la inspectoratul teritorial de munca;
    3) sa depuna trimestrial la inspectoratul teritorial de munca dovezile de plata a salariilor pentru persoanele incadrate la cabinetele individuale.
    Dovezile de plata a salariilor vor fi insotite de acte ce atesta plata lunara a contributiei de asigurari sociale si a celorlalte obligatii prevazute la articolul 9 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
    4) sa incheie, dupa caz, conventii civile de prestari de servicii in forma scrisa pentru persoanele care presteaza o activitate care nu depaseste in medie 3 ore pe zi, cu conditia ca activitatea acestora sa nu faca parte din domeniul activitatilor de baza ale angajatorului, si sa inregistreze aceste conventii la inspectoratul teritorial de munca in termen de 20 de zile de la incheierea acestora potrivit articolului 1 alineatul (1) litera a) din Hotararea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea conditiilor in care pot presta munca persoanele care nu incheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentand comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile generale de munca si protectie sociala.
    Salariile persoanelor incadrate cu contract individual de munca in cabinetele medicale se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale in vigoare, potrivit articolului 11 alineatul (2) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentelor norme metodologice;
    5) sa calculeze lunar asupra fondului de salarii: contributia la Fondul de asigurari sociale, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; contributia la Fondul de asigurari sociale de sanatate conform Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normelor de incasare a acestora; contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj in cuantum de 5% potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    6) asupra salariilor de baza, sa calculeze contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj in cuantum de 1% potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia somerilor si reintegrarea lor profesionala, iar asupra salariilor de baza la care se adauga sporurile cu caracter permanent, sa calculeze contributia la fondul pentru pensie suplimentara de 5% conform Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; contributia la asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    7) sa calculeze lunar impozitul pe salarii conform Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) alte obligatii financiare calculate asupra fondului de salarii pentru personalul prevazut la litera a), potrivit legii: in ceea ce priveste exemplificarea obligatiilor financiare calculate asupra fondului de salarii, reprezentantul legal al cabinetului medical are de achitat cota de 3% pentru constituirea Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) cheltuielile pentru administrarea si functionarea cabinetului medical sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme: structura cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale si servicii si a cheltuielilor de capital, care se stabilesc in limita amortizarii, calculata in conditiile legii, pentru inlocuirea activelor corporale proprietatea cabinetului medical, cuprinse in bugetul de practica medicala, se detaliaza pe articolele si alineatele clasificatiei economice, continutul acestora fiind exemplificat in anexa nr. 2 la prezentele norme; cheltuieli de capital pentru dotarea minima a cabinetului medical in conformitate cu baremul stabilit de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    d) cheltuieli cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta.
    (2) Reprezentantul legal al cabinetului medical va prezenta casei de asigurari de sanatate decontul pentru bugetul de practica medicala, pe categorii de cheltuieli, conform anexei nr. 2 la prezentele norme. Eventualele sume ramase necheltuite din bugetul de practica medicala la finele anului se vireaza pana la 20 decembrie a anului curent la casele de asigurari de sanatate cu care furnizorii de servicii medicale au incheiat contracte. In situatia reinnoirii contractului sumele virate la casele de asigurari de sanatate de catre reprezentantii legali ai cabinetelor medicale se vor aloca cu aceeasi destinatie acelorasi cabinete medicale la inceputul anului urmator.
    In situatia incetarii contractului eventualele sume ramase neconsumate dupa achitarea tuturor obligatiilor conform contractului se vireaza in contul caselor de asigurari de sanatate cu care furnizorii de servicii au incheiat contracte.
    (3) Veniturile realizate de medicii de familie reprezinta venituri din activitati independente si se impun in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, Hotararea Guvernului nr. 1.066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 si Ordinul ministrului finantelor nr. 215/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 8 martie 2000.
    Art. 25
    (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical are obligatia de a angaja personal mediu sanitar si alte categorii de personal, in conditiile articolului 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, achitand lunar toate contributiile prevazute de lege pentru personalul angajat. Personalul angajat beneficiaza de drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare. Medicul de familie are obligatia sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat.
    (2) Bugetul de practica medicala corespunzator activitatii medicului de familie care isi desfasoara activitatea in structura unor unitati sanitare cu personalitate juridica se stabileste pe baza metodologiei prevazute in prezentele norme si este gestionat de unitatea sanitara cu personalitate juridica. Bugetul de practica medicala are destinatia prevazuta de prezentele norme.
    Art. 26
    Medicul de familie are obligatia de a asigura in cadrul serviciilor prevazute la articolul 28 toate activitatile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curricula de pregatire din specialitatea de medicina generala. De asemenea, medicul de familie face si interpretarea investigatiilor necesare in afectiunile prevazute in tematica pe aparate si sisteme. Casele de asigurari de sanatate si colegiul medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti initiaza un sistem de evaluare a trimiterilor catre asistenta medicala de specialitate ale cazurilor ce se dovedesc nejustificate si stabilesc masurile ce se impun.
    Art. 27
    Personalul mediu sanitar poate acorda ingrijiri medicale la domiciliu conform unui plan elaborat de medicul de familie sau de specialitate care are asiguratul in ingrijire.
    Art. 28
    Serviciile medicale care se acorda de medicul de familie persoanelor asigurate in cabinetul medical sau, in cazuri justificate, la domiciliul bolnavului sunt urmatoarele:
    a) Servicii profilactice:
    1) imunizari conform programului national de imunizari:
    - evidenta persoanelor pentru care exista obligatia imunizarii si colaborarea cu directia de sanatate publica pentru realizarea imunizarilor;
    - antituberculoasa - vaccin BCG;
    - revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare;
    - testarea PPD;
    - antihepatita B;
    - antipoliomielitica;
    - impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata);
    - antirujeolica;
    - impotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare);
    - impotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT (revaccinare);
    - impotriva tetanosului - dT sau VTA;
    - alte vaccinari in caz de necesitate impuse de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Acoperirea vaccinala va fi realizata conform programului national de imunizari.
    Medicii de familie raspund de modul de pastrare si utilizare cost-eficienta a vaccinurilor;
    2) consilierea in vederea evitarii factorilor de risc;
    3) controale profilactice TBC, boli venerice etc.;
    4) examen de bilant (monitorizarea dezvoltarii copilului):
    - copii - la externarea de la maternitate, la 1 luna, la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni, la 9 luni, la 12 luni, la 15 luni, la 18 luni;
    - de la 2 ani la 7 ani - anual;
    - de la 7 ani pana la 30 de ani - o data la 2 ani un examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologica clinica);
    - peste 30 de ani - anual - un examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologica clinica). Standardul pentru controlul anual al pacientilor peste 30 de ani, prevazut la articolul 66 alineatul (2) din Contractul-cadru, consta in efectuarea unui examen clinic general;
    5) depistarea, izolarea si raportarea cazurilor de boli transmisibile, conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 8/2000, inclusiv TBC si boli venerice; masuri minimale de lupta in focarul familial de boala infectioasa si/sau in colectivitati scolare sau studentesti fara personal medico-sanitar propriu;
    6) supravegherea gravidei:
    - luarea in evidenta;
    - supravegherea, lunar, din luna a III-a pana in luna a IX-a de sarcina;
    - urmarirea lehuzei - la iesirea din maternitate si la 4 saptamani;
    7) servicii de baza de planificare familiala:
    - consultatie de planificare familiala;
    - indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc;
    8) screening pentru depistarea cancerului genital (frotiu cito-vaginal) si pentru depistarea cancerului mamar, daca dotarea cabinetului permite aceasta, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    9) supraveghere etapizata pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 1 an, pe probleme de puericultura.
    b) Servicii de urgenta:
    1) asistenta medicala in urgente medico-chirurgicale;
    2) trimitere pentru internare in spital sau catre medicul de specialitate.
    c) Servicii medicale curative:
    1) anamneza, examen obiectiv, diagnostic;
    2) examene paraclinice minimale la nivelul cabinetului si completare prin trimitere (scrisoare medicala de trimitere cu scurt rezumat al afectiunii si precizarea motivelor de trimitere). La nivelul centrelor de sanatate rurala cu modul de urgenta, dotate in cadrul programului Bancii Mondiale, examene paraclinice, in functie de specificul dotarii si competentei medicului de familie;
    3) prescriere de tratament medical si igienico-dietetic;
    4) manevre de mica chirurgie, perfuzii i.v., infiltratii;
    5) trimitere catre alte specialitati, dupa caz (scrisoare medicala de trimitere).
    Medicul de familie are obligatia sa respecte prescriptiile si recomandarile facute de medicii specialisti din ambulatorul de specialitate sau din spital, care sunt in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, facute prin scrisoare medicala pentru asiguratii din lista proprie, in concordanta cu evolutia bolii. In situatia in care un medic de familie se confrunta cu prescriptii si recomandari diferite de la mai multi medici de specialitate care se refera la acelasi asigurat, medicul respectiv are libertatea sa aleaga schema de tratament optima pentru cazul dat;
    6) supravegherea asiguratilor inscrisi in lista, pentru afectiunile care necesita dispensarizare, in colaborare cu medicul de specialitate;
    7) asistenta medicala la domiciliu pentru:
    - copii in varsta de sub 3 ani aflati in tratament pentru afectiuni acute, la solicitarea apartinatorilor legali;
    - asiguratii de orice varsta, care au devenit nedeplasabili si care necesita tratament medical recomandat de medicul specialist, ca urmare a unor interventii chirurgicale majore pana la vindecarea completa a plagii;
    - pacienti imobilizati ortopedic;
    - pacienti cu insuficienta motorie a trenului inferior;
    - bolnavi in faza terminala;
    - alte situatii, la recomandarea medicului de specialitate printr-o scrisoare medicala;
    8) servicii medicale de ingrijire si de recuperare, la indicatia medicului de specialitate;
    9) educatie medico-sanitara;
    10) recomandari medicale (prescriptii medicale).
    d) Servicii speciale:
    1) activitati in caz de epidemii;
    2) asigurarea organizarii accesului continuu la asistenta medicala;
    3) asigurarea asistentei medicale pentru persoanele asigurate si neinscrise in lista proprie (numai in caz de urgenta medicala, conventie de reciprocitate sau in cazul asigurarii permanentei);
    4) consiliere pentru un stil de viata sanatos.
    e) Activitati de suport:
    1) eliberare de acte medicale (certificate de concediu medical, certificat de deces, certificat medical pentru ingrijirea copilului bolnav conform prevederilor legale). Alte acte medicale legale solicitate de asigurat, acte medicale solicitate de autoritati care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor nu se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate;
    2) organizarea activitatii de evidenta, completarea la zi a fisei de consultatie, a registrelor medicale si raportarea statistica catre casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica. Acest tip de activitate se efectueaza in cadrul programului de activitate al fiecarui medic, stabilit conform articolului 8 alineatul (1).
    Art. 29
    Medicul de familie poate oferi servicii medicale si altor persoane in afara listei proprii de asigurati, atat in timpul programului de lucru pentru cazurile de urgenta, cat si in afara acestuia. Plata acestor servicii medicale se face direct de catre persoana care a solicitat medicul, pe baza unor tarife stabilite si afisate de cabinetul medical. Exceptie fac situatiile in care exista conventie de reciprocitate in functie de forma de exercitare a profesiei de medic sau conventie de asigurare a permanentei asistentei medicale primare, precum si cazurile de urgenta. Veniturile realizate din aceste activitati reprezinta venituri ale cabinetului medical, care se evidentiaza si se impoziteaza in conditiile legii.
    Art. 30
    Lista cuprinzand investigatiile paraclinice recomandate de medicii de familie este prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme.

    CAP. 3
    Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu

    Art. 31
    In vederea incheierii contractului de furnizare de servicii medicale reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al cabinetului medical, laboratorului ori compartimentului care functioneaza in structura unor unitati sanitare din asistenta medicala ambulatorie de specialitate trebuie sa prezinte urmatoarele documente: certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale sau, dupa caz, actul de infiintare, autorizatia sanitara pentru spatiul in care se desfasoara activitatea, cont deschis la trezoreria statului, codul fiscal si dovada de acreditare pentru fiecare medic pe care il reprezinta.
    Art. 32
    Lista cuprinzand serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate si tarifele exprimate in puncte sunt cuprinse in anexa nr. 4 la prezentele norme. Pentru confirmarea diagnosticului se puncteaza cel mult doua consultatii ale aceluiasi medic.
    Art. 33
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza investigatiile paraclinice efectuate numai in unitatile sanitare cu care ele au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale. Investigatiile paraclinice necesare in vederea stabilirii diagnosticului in ambulatoriu nu se deconteaza in cazul repetarii din motive tehnice sau nemedicale, inclusiv cele la cererea pacientului. Tarifele decontate de casele de asigurari de sanatate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, in conformitate cu complexitatea si performantele aparaturii din dotarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice, si nu pot fi mai mari decat cele prevazute in anexa nr. 5 la prezentele norme. Spitalele pot furniza servicii de specialitate ambulatorii in domeniul investigatiilor paraclinice, prin laboratoarele din structura proprie, decontarea acestora facandu-se din fondul asistentei medicale de specialitate din ambulatoriu, in aceleasi conditii ca orice furnizor de servicii medicale paraclinice. Spitalele sunt obligate sa aiba evidenta separata a investigatiilor paraclinice efectuate pentru asistenta medicala ambulatorie, fata de investigatiile paraclinice prestate pentru asiguratii internati.
    Art. 34
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea serviciilor medicale prezentate in anexa nr. 4 la prezentele norme, luand in calcul numarul de puncte aferente fiecarui serviciu medical si valoarea unui punct unica pe tara, calculata la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 35
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate calculeaza anual valoarea estimata a unui punct unica pe tara, in functie de:
    a) fondul aferent pentru asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu (se ia in calcul 90% din fondul aferent asistentei medicale de specialitate din ambulatoriu, cu exceptia serviciilor medicale paraclinice);
    b) numarul de servicii medicale, pe tipuri de servicii medicale, estimat sa se realizeze pe durata unui an de catre medicii de specialitate, avizat de colegiul judetean al medicilor si negociat cu casa de asigurari de sanatate, si punctajul aferent acestora.
    Art. 36
    (1) La stabilirea numarului total de puncte estimat pe luna pentru serviciile medicale se ia in calcul un numar de maximum 28 de consultatii medicale si 14 servicii medicale si tratamente cuprinse in anexa nr. 4 la prezentele norme, corespunzator unui program de lucru de 7 ore/medic pe zi, considerat ca fiind acceptabil din punct de vedere al asigurarii calitatii serviciului medical. Acest numar total de puncte se poate realiza in cadrul programului anuntat de 35 de ore pe saptamana si prevazut in contract si poate fi de luni pana sambata inclusiv. Estimarea numarului de puncte pe luna nu poate depasi numarul de puncte rezultat prin inmultirea numarului de zile lucratoare aferent lunii respective cu 28 de consultatii medicale si 14 servicii medicale si tratamente, cuprinse in anexa nr. 4 la prezentele norme, in medie pe zi/medic. Daca programul de activitate este mai mic de 7 ore pe zi, numarul de servicii medicale pe zi se ajusteaza in functie de numarul de ore pe care medicul de specialitate le presteaza la cabinetul medical.
    (2) Numarul total de puncte estimat pe luna pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate care au contract de munca in spitale (pe sectie sau in ambulatoriul de specialitate al spitalului) sau integrare clinica in spitale, cu exceptia medicilor de familie, care pot lucra in ambulatoriul de specialitate pe baza contractului incheiat de reprezentantul legal al unitatii sanitare cu casa de asigurari de sanatate, ia in calcul un numar maxim de 4 ore pe zi in afara programului de lucru din spital sau din ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv si un numar maxim de 16 consultatii medicale si 8 servicii medicale si tratamente in medie pe zi/medic.
    (3) Suma contractata de un furnizor de servicii medicale paraclinice cu casa de asigurari de sanatate se stabileste in functie de numarul de investigatii paraclinice negociat intre furnizorii de servicii medicale si colegiul medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti cu casa de asigurari de sanatate, tinand seama de complexitatea si utilitatea acestor servicii si de tarifele negociate. La contractarea si decontarea serviciilor medicale paraclinice nu se tine seama de gradul profesional.
    (4) Valoarea investigatiilor paraclinice efectiv realizate de furnizorii de servicii medicale intr-o luna nu poate fi mai mare decat cu maximum 10% fata de valoarea serviciilor medicale paraclinice negociate, fara a fi depasita suma anuala contractata. Depasirea cu peste 10% nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate.
    Art. 37
    (1) Pentru primele doua luni ale fiecarui trimestru casele de asigurari de sanatate platesc sume lunare, in functie de valoarea estimata a punctului si de numarul de puncte efectiv realizat in fiecare luna.
    (2) Numarul total de puncte efectiv realizat in fiecare luna se majoreaza in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea:
    - pentru zone izolate, cu 20%;
    - pentru conditii grele, cu 40%;
    - pentru conditii foarte grele, cu 60% .
    Criteriile de incadrare a cabinetului medical in una din cele 3 conditii se asimileaza cu cele prevazute la articolul 8 litera d) si la punctul 4 din nota de la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Lista cuprinzand cabinetele medicale care se incadreaza in criteriile de mai sus se stabileste anual de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, la propunerile caselor de asigurari de sanatate si ale colegiului medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti.
    Art. 38
    Valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numarul total de puncte realizate intr-o luna se majoreaza cu 20% .
    Art. 39
    (1) La finele fiecarui trimestru se calculeaza valoarea definitiva a unui punct si se face recalcularea sumelor cuvenite in functie de serviciile efectiv prestate in conditiile articolului 36 alineatul (1) si alineatul (2) si punctele aferente acestora cu majorarile prevazute la articolul 37 alineatul (2) si la articolul 38, dupa caz, precum si de fondurile aferente trimestrului, pentru plata serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriu.
    (2) Lunar medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate raporteaza caselor de asigurari de sanatate, prin reprezentantul legal, activitatea efectiv realizata, care se verifica de catre acestea.
    Art. 40
    Medicii specialisti din ambulatoriul de specialitate, acreditati conform deciziilor de acreditare a personalului medical, pot incheia, la cererea acestora, cu casele de asigurari de sanatate contracte de prestari de servicii medicale referitoare numai la prescrierea medicamentelor cu contributie personala si la abilitarea de a efectua trimiteri catre furnizorii de servicii medicale spitalicesti. Nu pot incheia acest tip de contracte medicii din specialitati paraclinice, medicii de medicina generala cu competenta in planificare familiala, acupunctura-fitoterapie-homeopatie, medicii de intreprindere, medicii din cabinetele scolare si studentesti si medicii de familie. Aceste contracte nu confera dreptul de a recomanda investigatii paraclinice suportate de casele de asigurari de sanatate, precum si de a prescrie medicamente fara contributie personala. Aceste contracte incumba supunerea la regulile de control din partea caselor de asigurari de sanatate si a colegiului medicilor, conform legii, iar nerespectarea prevederilor acestui tip de contract conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractelor. Medicii care au incheiat acest tip de contract sunt obligati sa afiseze la sediul cabinetului detalii privind obiectul si clauzele acestui contract.
    Medicii care solicita incheierea acestui tip de contract cu casele de asigurari de sanatate sunt cei care isi desfasoara activitatea in cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform Hotararii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare si nu pot avea alte relatii contractuale directe de prestari de servicii in ambulatoriul de specialitate.
    Art. 41
    Reprezentantul legal al unitatii sanitare de specialitate din ambulatoriu este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In cazul in care se constata raportari eronate reprezentantul legal raspunde material, civil si penal, potrivit dispozitiilor cuprinse in contractul de furnizare de servicii medicale, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 42
    (1) Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfarsitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite.
    (2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea trimestrului vor fi corectate pana la sfarsitul anului in curs, astfel: numarul de puncte platit eronat in plus sau in minus intr-un trimestru anterior, fata de cel realizat, se recalculeaza, in trimestrul in care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea. Fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate, cu exceptia serviciilor medicale paraclinice, corespunzator trimestrului in care s-a constatat eroarea, se modifica in functie de erorile de calcul intervenite in trimestrele anterioare. In situatia in care dupa incheierea anului financiar se constata erori de calcul aferente anului respectiv, sumele platite in plus sau in minus se recalculeaza conform legii.
    Art. 43
    Asiguratii se pot prezenta la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, medicul din cabinetele medicale scolare sau studentesti - pentru elevi, respectiv studenti, cu exceptia situatiilor prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, precum si a afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, conform anexei nr. 6 la prezentele norme.
    Art. 44
    Trimiterea asiguratului de catre un medic de specialitate catre alt medic de o alta specialitate din ambulatoriul de specialitate se face pe baza biletului de trimitere.
    Art. 45
    Reprezentantul legal al cabinetului medical are obligatia de a angaja personal mediu sanitar si alte categorii de personal, in conditiile articolului 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, achitand lunar toate contributiile prevazute de lege pentru personalul angajat. Personalul angajat beneficiaza de drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare. Reprezentantul legal are obligatia sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat.
    Art. 46
    In cabinetele de specialitate din ambulatoriu organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi angajati numai medici acreditati in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; medicii angajati nu raporteaza activitate medicala proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala se face folosindu-se formularul-tip, cu stampila cabinetului si cu parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului se desfasoara respectandu-se contractul de furnizare de servicii medicale incheiat de reprezentantul legal al cabinetului cu casa de asigurari de sanatate.
    Art. 47
    Pentru unitatile sanitare din asistenta medicala ambulatorie de specialitate care nu sunt organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in structura lor si laborator de sanatate mintala, cabinete de sanatate a reproducerii (planificare familiala) si dispensare TBC, precum si pentru unitatile sanitare proprii ale apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din domeniul transporturilor, contractele de furnizare de servicii medicale se incheie de catre reprezentantul legal al unitatii sanitare in structura careia se afla aceste unitati si casa de asigurari de sanatate. Pe baza numarului de servicii medicale contractate de aceste unitati, a punctajului sau a tarifelor aferente acestor servicii, unitatile respective beneficiaza de o suma globala distincta cu destinatie pentru ambulatoriul de specialitate, calculata conform metodologiei prevazute in prezentele norme.
    Art. 48
    Lista cuprinzand investigatiile paraclinice recomandate de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate este prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme.

    CAP. 4
    Servicii medicale spitalicesti

    Art. 49
    (1) Spitalizarea se efectueaza pe baza recomandarii de internare a medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, care a incheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate. Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale. Spitalizarea se impune conform diagnosticului cand, in urma examinarii pacientului prezentat la spital, se constata o stare ce pune in pericol echilibrul normal al functiilor organismului, diagnosticul nu poate fi constatat in conditiile ambulatoriului de specialitate, necesita tratament sub supraveghere sau alte situatii justificate din punct de vedere medical.
    (2) Furnizorii de servicii medicale spitalicesti care au contract cu casa de asigurari de sanatate accepta si trimiterile de la medicii care nu sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Medicul de serviciu decide oportunitatea internarii. La 24 de ore de la internare seful de sectie va analiza oportunitatea necesitatii continuarii spitalizarii pentru toti bolnavii internati.
    Art. 50
    Pentru internarile la cerere costul serviciilor medicale se suporta de catre solicitant, pe baza tarifelor pe zi de spitalizare stabilite de fiecare unitate furnizoare.
    Art. 51
    Durata medie de spitalizare optima pe tara, pe sectii si pe tipuri de spitale - este prezentata in anexa nr. 7 la prezentele norme si este calculata in functie de durata medie de spitalizare la nivel national inregistrata in anul 1999 pe categorii de spitale si pe sectii. Casele de asigurari de sanatate stabilesc un sistem riguros de control pentru spitalele ale caror sectii depasesc durata optima de spitalizare.
    Art. 52
    Lista cuprinzand serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza asiguratii este prevazuta in anexa nr. 8 la prezentele norme.
    Art. 53
    Tipurile de spitalizare sunt:
    a) integrala:
    1. continua - forma de internare prin care se asigura asistenta medicala curativa si de recuperare neintrerupta;
    2. saptamanala - de luni pana vineri, care concentreaza in perioada respectiva examinarile, investigatiile si actele terapeutice necesare pentru rezolvarea completa a cazului respectiv in acest interval de timp. In sectiile sau compartimentele care asigura acest tip de spitalizare sambata si duminica nu se desfasoara nici o activitate;
    b) partiala:
    1. spitalizare de o zi - forma de internare prin care se asigura asistenta medicala curativa si de recuperare care concentreaza intr-un numar maxim de 12 ore efectuarea de examinari, investigatii si acte terapeutice, timp necesar pentru rezolvarea in totalitate a cazului respectiv;
    2. spitalizare de zi - forma de internare folosita atunci cand starea pacientului ii permite sa paraseasca spitalul in afara perioadei de investigatii, tratament si recuperare. In aceasta forma de spitalizare, bolnavul revine zilnic la spital, la indicatia medicului curant.
    Art. 54
    (1) Serviciile medicale de inalta performanta si alte servicii a caror contravaloare nu este suportata de casele de asigurari de sanatate sunt prezentate in anexa nr. 9 la prezentele norme.
    (2) Serviciile medicale de inalta performanta care se deconteaza integral de catre casele de asigurari de sanatate sunt:
    a) rezonanta magnetica nucleara;
    b) tomografie computerizata;
    c) scintigrafie;
    d) angiografie.
    (3) Serviciile prevazute la alin. (2) se acorda in urmatoarele conditii:
    a) urgente medico-chirurgicale de gradele 0 si 1;
    b) in sectii de neurologie si neurochirurgie;
    c) pentru afectiuni in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, la recomandarea si pe raspunderea medicului sef de sectie unde a fost tratat asiguratul.
    Art. 55
    Insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani, precum si insotitorii copiilor cu handicap beneficiaza de plata serviciilor hoteliere din partea caselor de asigurari de sanatate in urmatoarele conditii:
    a) la recomandarea medicului care ingrijeste copilul bolnav internat;
    b) mama care alapteaza.
    Art. 56
    Asiguratii suporta contravaloarea serviciilor hoteliere care au un grad ridicat de confort peste confortul standard. Se considera confort standard salonul cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare, si fara dotari care sa asigure confort suplimentar. Contributia personala a asiguratilor are la baza tarifele stabilite de fiecare unitate furnizoare si reprezinta venit propriu al spitalului.
    Art. 57
    (1) Decontarea serviciilor medicale spitalicesti de catre casele de asigurari de sanatate se efectueaza pe baza contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti.
    (2) Valoarea contractelor incheiate de casele de asigurari de sanatate cu spitalele se stabileste pe baza numarului de zile de spitalizare, cu desfasurarea pe tipuri de spitale si sectii, inmultit cu costul pe zi de spitalizare.
    (3) Casele de asigurari de sanatate, la negocierea serviciilor medicale, se bazeaza pe documentatia prezentata de fiecare spital, din care sa reiasa toti indicatorii specifici activitatii, precum si pe urmatorii indicatori:
    a) tarifele medii pe zi de spitalizare la nivel national, cu desfasurarea pe sectii si tipuri de spitale, care reprezinta elementul de baza al negocierii serviciilor medicale, sunt cuprinse in anexa nr. 10 la prezentele norme. In anul 2001 tariful pe zi de spitalizare este stabilit la nivelul costului mediu pe zi de spitalizare la nivel national, pe tipuri de spitale si pe sectii, si este calculat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    b) costul efectiv realizat pe zi de spitalizare pe anul 2000 de catre fiecare spital, defalcat pe sectii, care poate fi indexat. Coeficientul de indexare se va stabili prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    c) numarul de internari contractat in anul 2001 se stabileste pe baza numarului de internari negociate intre casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale spitalicesti. Negocierea numarului de internari are la baza numarul de internari realizate in anul 2000 de furnizorii de servicii medicale spitalicesti, care poate fi depasit numai in situatii justificate si bine documentate, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie. Spitalele din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si spitalele din subordinea ministerelor cu retele sanitare proprii, la contractarea numarului de internari cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza administrativ-teritoriala in care acestea isi au sediul, vor avea in vedere numarul de internari aferente asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate. Spitalele care incheie contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, vor avea in vedere numarul de internari pentru asiguratii pentru care se vireaza contributia la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor. In cazul in care intr-un spital se realizeaza un numar mai mic de internari in unele sectii, economiile realizate vor fi utilizate pentru plata unui numar mai mare de internari la nivelul altor sectii din cadrul spitalului, unde se justifica aceasta;
    d) durata medie de spitalizare contractata pe anul 2001 care nu o poate depasi pe cea efectiv realizata pe fiecare sectie in anul 2000.
    In situatia in care durata medie de spitalizare efectiv realizata pe fiecare sectie in anul 2000 este superioara celei optime prezentate in anexa nr. 7 la prezentele norme, casele de asigurari de sanatate vor accepta la contractare durata medie de spitalizare realizata in anul precedent. Prin contractul de furnizare de servicii medicale se pot stabili etape de reducere a duratei medii de spitalizare realizate, daca aceasta este superioara nejustificat celei optime, precum si penalitati pentru neindeplinirea acestei obligatii asumate prin contracte de catre furnizorii de servicii medicale.
    In situatia in care durata medie de spitalizare realizata pe fiecare sectie in anul 2000 este inferioara celei optime prevazute in anexa nr. 7 la prezentele norme, casele de asigurari de sanatate, in situatii justificate si in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie serviciilor medicale spitalicesti, pot accepta la decontare o durata medie de spitalizare mai mare decat cea contractata, dar care nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme;
    e) numarul de zile de spitalizare la nivelul fiecarei sectii pentru anul in curs, se calculeaza inmultind numarul de internari conform literei c) cu durata medie de spitalizare stabilita conform literei d). Pentru spitalele si sectiile puse in functiune in anul 2001 numarul de zile de spitalizare la nivelul fiecarei sectii pentru anul in curs se calculeaza inmultind numarul de internari negociate pentru anul 2001 cu durata medie de spitalizare cuprinsa in anexa nr. 7 la prezentele norme.
    Art. 58
    Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu spitalele pentru furnizarea de servicii medicale spitalicesti, in limita fondului cu aceasta destinatie, avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) in cazul in care costul efectiv realizat pe zi de spitalizare in anul 2000, pe tip de spital si, respectiv, pe sectie -, calculat conform articolului 57 alineatul (3) litera b), este mai mic sau egal cu tariful pe zi de spitalizare la nivel national pe sectie, suma contractata pentru servicii medicale spitalicesti are in vedere numarul de zile de spitalizare obtinute in conditiile articolului 57 alineatul (3) litera e) si costul efectiv realizat pe zi de spitalizare calculat conform articolului 57 alineatul (3) litera b). In acest caz la suma rezultata se poate adauga o crestere de pana la 15%, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie;
    b) in cazul in care costul efectiv realizat pe zi de spitalizare in anul 2000, pe tip de spital si, respectiv, pe sectie -, calculat conform articolului 57 alineatul (3) litera b), este peste nivelul tarifului pe zi de spitalizare la nivel national, suma contractata pentru servicii medicale are in vedere numarul de zile de spitalizare obtinut in conditiile articolului 57 alineatul (3) litera e) si costul efectiv realizat pe zi de spitalizare in anul 2000 stabilit conform articolului 57 alineatul (3) litera b).
    In cazul in care costul efectiv realizat pe zi de spitalizare in anul 2000 - pe tip de spital si, respectiv, pe sectie -, calculat conform articolului 57 alineatul (3) litera b), este peste nivelul tarifului pe zi de spitalizare la nivel national, nejustificat din punct de vedere medical, in contract se pot prevedea etape de reducere a acestuia pana la nivelul tarifului pe zi de spitalizare la nivel national. Pentru reducerea costului efectiv realizat pe zi de spitalizare, la contractare spitalul va anexa lista cuprinzand masurile concrete pe care urmeaza sa le ia in vederea realizarii reducerii costului efectiv realizat;
    c) pentru spitalele si sectiile puse in functiune in anul 2001 costul pe zi de spitalizare la nivelul sectiei pentru anul in curs se situeaza la nivelul tarifului pe zi de spitalizare la nivel national cuprins in anexa nr. 10 la prezentele norme. Suma contractata pentru servicii medicale spitalicesti are in vedere numarul de zile de spitalizare obtinute in conditiile articolului 57 alineatul (3) litera e) si tariful mediu pe zi de spitalizare la nivel national.
    Art. 59
    In cazul in care spitalele au in structura proprie dispensare medicale (fara medic) suma aferenta pentru functionarea acestora se prevede distinct in bugetul spitalelor.
    Art. 60
    Pentru ambulatoriul de specialitate din structura spitalelor se vor incheia contracte distincte intre casele de asigurari de sanatate si spitalele respective, in conditiile prevazute la capitolul III.
    Art. 61
    Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale spitalicesti se semneaza din partea spitalelor de catre directorul spitalului si contabilul-sef, care raspund, in conditiile legii, de realitatea si exactitatea datelor prezentate atat cu ocazia negocierii contractelor, cat si cu ocazia raportarii datelor in cursul executiei.
    Art. 62
    (1) Suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, obtinuta prin inmultirea costului pe zi de spitalizare prevazut la articolul 58 cu numarul de zile de spitalizare obtinut conform articolului 57 alineatul (3) litera e), va tine seama si de numarul de urgente medico-chirurgicale prezentate la camera de garda sau la unitatea de primire urgente si neinternate, a caror cheltuiala se va repartiza pe sectii ca cheltuiala indirecta, si se repartizeaza pe luni, in concordanta cu prevederile prezentelor norme. La inceputul fiecarei luni, pentru luna in curs casele de asigurari de sanatate acorda sume furnizorilor de servicii medicale. Spitalele vor raporta pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, caselor de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte, indicatorii realizati (numar de internari, durata medie de spitalizare, numar de zile de spitalizare), urmand ca pe baza acestora sa primeasca diferenta.
    (2) La sfarsitul fiecarui trimestru casele de asigurari de sanatate vor analiza indicatorii realizati cumulati pe trimestrul respectiv, comparativ cu cei contractati, putand stabili urmatoarele:
    a) in cazul in care indicatorii realizati sunt la nivelul indicatorilor contractati si spitalul nu a inregistrat sesizari semnificative asupra unei calitati necorespunzatoare a serviciilor furnizate, se acorda definitiv suma prevazuta in contract pentru trimestrul respectiv;
    b) in cazul in care indicatorii realizati sunt sub nivelul indicatorilor contractati, casele de asigurari de sanatate pot hotari daca acorda intreaga suma contractata pentru trimestrul respectiv, in conditiile in care spitalul justifica cresterea cheltuielilor, sau pot hotari acordarea unei sume mai mici decat cea din contract pentru trimestrul respectiv, proportional cu nerealizarea indicatorilor;
    c) in cazul in care indicatorii realizati sunt peste cei contractati, se acorda suma contractata, la care se poate aplica o majorare stabilita prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 63
    Medicii care isi desfasoara activitatea in spital au obligatia ca la externarea asiguratului sa transmita medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, dupa caz, prin scrisoare medicala, evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului).
    Art. 64
    (1) Ingrijirea sau recuperarea efectuata in continuarea tratamentului spitalicesc in unitati ambulatorii de specialitate sau la domiciliu se acorda de medicul de specialitate in cadrul ambulatoriului de specialitate sau de medicul de familie pe lista caruia figureaza asiguratul, in limitele competentelor acestuia si la recomandarea medicului de specialitate.
    (2) In localitatile unde nu exista medic de familie in dispensarele medicale comunale aflate in subordinea spitalului teritorial personalul mediu sanitar acorda primele ingrijiri in caz de boala sau accident, potrivit unui grafic orar intocmit de unitatea sanitara cu personalitate juridica in structura careia functioneaza dispensarul medical.

    CAP. 5
    Asistenta medicala ambulatorie stomatologica

    Art. 65
    In vederea incheierii contractelor reprezentantul legal trebuie sa prezinte urmatoarele documente: certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale sau, dupa caz, actul de infiintare, autorizatia sanitara pentru spatiul in care se desfasoara activitatea, cont deschis la trezoreria statului, codul fiscal si dovada de acreditare pentru fiecare medic stomatolog pe care il reprezinta.
    Art. 66
    Reprezentantul legal al cabinetului medical stomatologic poate angaja medici, dentisti, personal mediu sanitar si alte categorii de personal, cu obligatia de a achita lunar toate contributiile prevazute de lege pentru personalul angajat. Medicul stomatolog are obligatia sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul acreditat angajat.
    Art. 67
    Lista cuprinzand serviciile medicale stomatologice preventive si tratamentele stomatologice decontate de casele de asigurari de sanatate, tarifele aferente si procentul in care acestea sunt decontate de casele de asigurari de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 11 la prezentele norme. Diferenta dintre suma decontata de casele de asigurari de sanatate si tariful aferent serviciilor medicale stomatologice prevazute in lista cuprinzand serviciile stomatologice se suporta de asigurati.
    Art. 68
    (1) In vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor stomatologice si a verificarii procentului de decontare a tratamentelor stomatologice efectuate reprezentantii legali ai cabinetelor medicale stomatologice raporteaza lunar la casa de asigurari de sanatate centralizatorul lunar al activitatilor profilactice si centralizatorul lunar al actelor terapeutice, cuprinse in anexa nr. 11 la prezentele norme.
    (2) Ca urmare a efectuarii serviciului stomatologic de preventie medicul stomatolog aplica pe carnetul de asigurat o stampila din care sa reiasa data efectuarii serviciului, tipul acestuia si medicul care l-a efectuat. Stampila se aplica pentru asiguratii in varsta de peste 18 ani. Medicul consemneaza aceleasi date in fisa de tratament a pacientului/registrul de consultatii, aceasta constituind o justificare pentru casele de asigurari de sanatate, in vederea decontarii tratamentelor stomatologice si a controlului pe care casa de asigurari de sanatate il poate efectua.
    Art. 69
    (1) In cadrul serviciilor medicale stomatologice preventive consultatia in cadrul dispensarizarii profilactice se suporta de casele de asigurari de sanatate, astfel:
    a) pentru copiii in varsta de 0 - 18 ani, nelimitat;
    b) pentru tinerii de la 18 la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, de doua ori pe an;
    c) pentru adulti, o data pe an.
    (2) Serviciile medicale stomatologice preventive cuprinse in anexa nr. 11 la prezentele norme, altele decat cele prevazute la alineatul (1), se suporta de casele de asigurari de sanatate, in conditiile prevazute in anexa mentionata mai sus.
    (3) Conditiile acordarii tratamentelor stomatologice in cazul copiilor pana la 18 ani sunt prevazute in anexa nr. 11 la prezentele norme.
    Art. 70
    (1) Decontarea de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face in limita unui plafon trimestrial pe medic si dentist, dupa caz, care au incheiat contract cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantii legali. Acest plafon se stabileste in functie de fondul trimestrial alocat cu aceasta destinatie si de numarul de servicii medicale stomatologice estimate de catre furnizorii de servicii medicale stomatologice sa fie efectuate in trimestrul respectiv si valoarea estimata a acestora pentru suma decontata de casa de asigurari de sanatate. In acest sens furnizorii de servicii medicale stomatologice depun la casa de asigurari de sanatate cu care incheie contracte de furnizare de servicii medicale stomatologice situatia privind estimarea numarului de servicii medicale stomatologice si valoarea estimata a acestora pentru anul in curs, defalcata pe trimestre, care se negociaza intre parti.
    (2) Plafonul se regularizeaza trimestrial in functie de:
    a) serviciile stomatologice efectiv prestate si raportate, precum si de tarifele acestora, a caror suma nu poate fi mai mare decat cea estimata si negociata, cu exceptia urgentelor stomatologice, care pot depasi sumele repartizate lunar in cadrul trimestrului cu maximum 10%;
    b) fondul trimestrial aferent cu aceasta destinatie;
    c) sumele neconsumate in trimestrul respectiv si anterior;
    d) sumele care au depasit plafonul trimestrial anterior.
    Sumele ce depasesc plafonul trimestrial la sfarsitul anului se regularizeaza conform legislatiei in vigoare.
    (3) Plafonul trimestrial aferent unui trimestru se stabileste la inceputul trimestrului respectiv.
    Neincadrarea in plafonul trimestrial atrage dupa sine intocmirea unor liste de asteptare.
    In cadrul acestui plafon trimestrial casele de asigurari de sanatate acorda sume lunare furnizorilor de servicii medicale stomatologice.
    Art. 71
    Casele de asigurari de sanatate tin evidenta serviciilor stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice pe fiecare asigurat.
    Art. 72
    Reprezentantul legal are obligatia sa raporteze lunar activitatea medicala efectiv realizata de catre medicii stomatologi si dentisti si raspunde pentru corectitudinea datelor raportate. In cazul in care se constata raportari eronate reprezentantul legal raspunde material, civil si penal, potrivit dispozitiilor cuprinse in contractul de furnizare de servicii medicale, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 73
    (1) Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfarsitul trimestrului o data cu recalcularea plafonului trimestrial pe medic.
    (2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea trimestrului vor fi corectate pana la sfarsitul anului respectiv. In situatia in care dupa incheierea anului financiar se constata erori de calcul aferente anului respectiv, sumele platite in plus sau in minus se recalculeaza conform legii.
    Art. 74
    In tarifele tratamentelor protetice sunt incluse si cheltuielile aferente activitatilor de tehnica dentara. Plata acestora se face direct de la cabinetul stomatologic catre laboratorul de tehnica dentara autorizat conform legii.
    Art. 75
    Radiologia dentara se deconteaza direct medicului stomatolog, daca are competenta necesara sa efectueze serviciul medical respectiv, sau medicului radiolog, pe baza tarifelor prevazute in anexele nr. 5 si 11 la prezentele norme.

    CAP. 6
    Servicii medicale de urgenta prespitalicesti

    Art. 76
    Reprezentantul legal al unitatii sanitare furnizoare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti incheie contract de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transporturi medicale cu casa de asigurari de sanatate.
    Art. 77
    Prezenta medicului din serviciul de ambulanta este obligatorie in orice situatie de acordare de catre ambulanta a serviciilor medicale de urgenta majora. Tratamentul pe care medicul il acorda la locul accidentului sau al imbolnavirii ori in timpul transportului pana la cea mai apropiata unitate sanitara competenta se efectueaza folosind medicatia, materialele sanitare si aparatura medicala din dotarea mijlocului de transport al unitatii furnizoare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, autorizata conform legislatiei in vigoare. Medicul care acorda servicii medicale de urgenta prin serviciul de ambulanta prescrie retete medicale cu contributie personala numai pentru o perioada de 72 de ore la sfarsit de saptamana, respectiv vineri, sambata, duminica, precum si in zilele de sarbatori legale, insotite de o scrisoare medicala adresata medicului de familie la care este inscris asiguratul respectiv. In perioada sfarsitului de saptamana, respectiv in zilele de vineri, sambata, duminica si sarbatorile legale, medicul care acorda servicii medicale de urgenta poate elibera certificate constatatoare de deces, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 78
    Plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si a altor tipuri de transport, prevazute la art. 81, 82 si 83 si contractate de furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, se face pe baza urmatorilor indicatori: cost pe kilometru parcurs sau cost/solicitare. Acesti indicatori rezulta in urma negocierii urmatoarelor elemente: timpul mediu de raspuns la solicitare, gradul de dotare al mijlocului de transport clasificat astfel:
    Autovehicule destinate asistentei medicale si transportului pacientilor:
    a) ambulante de resuscitare si terapie intensiva (ARTI) destinate asistentei medicale de urgenta, prin stabilizarea avansata a functiilor vitale si transportul pacientilor in cazul urgentelor majore;
    b) ambulante nemedicalizate pentru asistenta medicala, sustinerea bazala a functiilor vitale si transportul pacientilor cu afectiuni care nu constituie urgente majore;
    c) autovehicule fara targa, destinate asistentei medicale si transportului pacientilor cu afectiuni care nu constituie urgente majore - autosanitare (5 - 14 locuri).
    Art. 79
    Serviciile de ambulanta pot asigura servicii medicale si de transport, altele decat cele decontate de casele de asigurari de sanatate catre terti, pe baza de tarife proprii platite direct de solicitanti si care se constituie in venituri proprii ale unitatii furnizoare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti.
    Pentru pacientii care necesita transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport conventionale, se poate realiza transportul inclusiv in alt judet, cu avizul casei de asigurari de sanatate din judetul in care se afla unitatea sanitara care externeaza bolnavul.
    Art. 80
    Nu se deconteaza din Fondul asigurarilor sociale de sanatate transporturile bolnavilor efectuate pentru consulturi interdisciplinare sau interclinice; acestea se deconteaza de unitatea sanitara care a solicitat transportul respectiv, daca medicul curant si seful de sectie considera necesar acest consult, si se constituie in venit propriu al unitatii furnizoare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti.
    Art. 81
    Tipurile de transport decontate de casele de asigurari de sanatate sunt:
    a) transportul urgentelor medico-chirurgicale;
    b) transportul bolnavilor cu boli infectocontagioase;
    c) transportul urgentelor toxicologice voluntare sau involuntare;
    d) transportul urgentelor aparute ca urmare a actiunii agentilor fizici, chimici, naturali (arsuri, inec, inghet), cu exceptia accidentelor de munca ce sunt platite de angajator;
    e) transportul urgentelor ginecologice, obstetricale si al gravidei in vederea nasterii;
    f) transportul accidentatilor in urma unor accidente de circulatie;
    g) transportul victimelor care apar in urma dezastrelor;
    h) transportul copiilor prematuri in conditii corespunzatoare de la locul de nastere la unitatile sanitare de specialitate si de la acestea la domiciliu;
    i) transportul la spital si/sau la comisia de expertiza pentru internare sau investigatii al persoanelor nedeplasabile;
    j) transportul la spital al nou-nascutului si al lehuzei care a nascut la domiciliu;
    k) transportul nou-nascutului si al lehuzei de la spital la domiciliu, la externare;
    l) transportul de sange si derivate, tesuturi si organe in conditii de urgenta;
    m) transportul personalului de specialitate pentru consulturi interdisciplinare in vederea rezolvarii exclusiv a cazurilor de urgenta medico-chirurgicale;
    n) transportul asiguratilor dializati in vederea efectuarii dializei, de la/la domiciliu.
    Art. 82
    Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale majore decontate de casele de asigurari de sanatate sunt:
    a) Catastrofe (urgente "in masa")
    b) Urgente colective
    c) Urgente individuale ca suspiciune a urmatoarelor stari morbide:
    1) Stopul cardio-respirator (fibrilatie/tahicardie ventriculara fara puls, asistolia, disociatia electromecanica)
    2) Accidente coronariene acute (angina instabila, infarct miocardic acut)
    3) Politraumatisme (accidente auto, casnice, de munca, incendii)
    4) Colaps - soc (traumatic, anafilactic, hipovolemic, cardiogen, toxico-septic)
    5) Monotraumatisme grave (cranio-cerebrale, inclusiv traumatismele faciale cu interesarea globului ocular sau a cailor aeriene superioare, fractura de coloana vertebrala, inclusiv traumatismele gatului cu interesarea cailor aeriene superioare, traumatisme toracice cu pneumotorax cu presiune sau tamponada, traumatisme abdominale cu afectarea organelor abdominale, cu abdomen acut si/sau soc hipovolemic, traumatisme de bazin cu fractura de bazin sau ruptura de vezica urinara ori ureter, traumatisme de perineu si/sau organe genitale cu soc hipovolemic
    6) Fracturi deschise ale membrelor cu afectarea pachetului vasculonervos
    7) Plagi cu hemoragie masiva
    8) Hemoragii interne exteriorizate, masive, cu semne de soc hipovolemic (epistaxis, hematemeza, hemoptizie, hematurie, metroragie, melena, rectoragie)
    9) Amputatii de diferite segmente
    10) Arsuri termice de gradele 1 si 2, mai mari de 10% din suprafata corporala, si arsuri termice de gradele 3 si 4, indiferent de suprafata
    11) Arsuri chimice
    12) Arsuri electrice
    13) Accidentul cerebrovascular acut
    14) Tulburari paroxistice de ritm
    15) Blocul atrioventricular de gradul 3
    16) Criza de hipertensiune arteriala cu complicatii (edem pulmonar acut, encefalopatia hipertensiva)
    17) Insuficienta respiratorie acuta (hipoxia hipoxica, hipoxia respiratorie - corp strain in caile aeriene superioare, edem laringian, astmul acut grav, bronhopneumonia, pleurezii cu lichid masiv, hipoxia cardiaca, socul cardiogen, edem pulmonar acut, hipoxia anemica severa cu hemoglobina sub 7g/dL
    18) Embolia pulmonara
    19) Sincope
    20) Come
    21) Abdomen acut
    22) Pancreatita acuta
    23) Septicemie
    24) Meningita la copii
    25) Encefalita
    26) Deshidratarea severa
    27) socul hipotermic
    28) socul hipertermic
    29) Tentative de suicid
    30) Intoxicatii voluntare si involuntare
    31) Supradozare droguri
    32) Convulsii
    33) Inec
    34) Electrocutare
    35) Agresatii grav (vezi politraumatisme, monotraumatisme grave, impuscati, injunghiati)
    36) Viol
    37) Coagulopatii (trombocitopenii, hemofilii, epistaxis) cu hemoragii masive
    38) Sindromul de coagulare intravasculara diseminata
    39) Insuficienta renala acuta
    40) Sarcina ectopica rupta
    41) Avort complicat cu infectie sau cu soc hemoragic
    42) Placenta praevia
    43) Apoplexia uteroplacentara
    44) Ruptura uterina
    45) Eclampsia si preeclampsia
    46) II P - multipara, contractii uterine dureroase, membrane rupte
    47) LVII contractii uterine dureroase
    48) Atac de glaucom
    49) Dezlipire de retina
    50) Stari depresive severe
    51) Stari halucinante delirante
    52) Stari confuzionale
    53) Starea stuporoasa.
    Art. 83
    Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale de gradul 2 decontate de casele de asigurari de sanatate ca suspiciune a urmatoarelor stari morbide sunt:
    a) Angina pectorala (in afara de angina instabila)
    b) Entorse
    c) Luxatii
    d) Fracturi inchise ale membrelor si fara leziuni ale pachetului vasculonervos
    e) Reumatismul articular acut in criza
    f) Sindroame de compresie si/sau iritatie radiculara (nevralgia cervico-brahiala, lombalgia si lombosciatica) in faza acuta
    g) Artrite septice
    h) Arsuri termice de gradele 1 si 2, sub 10% din suprafata corpului, cu localizari care fac imposibila deplasarea
    i) Hemoragii interne exteriorizate, fara semne de soc hipovolemic
    j) Ischemie cerebrala tranzitorie
    k) Criza de hipertensiune arteriala fara complicatii
    l) Tromboflebita acuta
    m) Arterita, fara sindromul de ischemie periferica acuta, cu confirmare oscilometrica
    n) Corpi straini in nas, faringe, fara dispnee, la copii
    o) Astm bronsic in criza
    p) Insuficienta cardiaca decompensata
    q) Colica biliara
    r) Sindromul subocluziv
    s) Herniile strangulate fara abdomen acut
    t) Apendicita acuta fara abdomen acut
    u) Colica renala
    v) Retentia de urina
    w) Meningita la adulti, holera, difteria, tetanos, botulism
    x) Manifestari ale administrarii drogurilor si ale sevrajului (cu exceptia supradozarii)
    y) Agitatii psihomotori sau catatonicii
    z) Agresatii minori (contuzii, echimoza, hematoame, fracturi inchise simple)
    aa) Avort necomplicat
    bb) Diabetul zaharat decompensat
    cc) Primipara contractii uterine dureroase
    dd) Stare febrila cu alterarea starii generale
    ee) Afectiuni reumatologice cronice confirmate in puseu inflamator, cu deficit motor al membrelor inferioare.

    CAP. 7
    Servicii medicale de reabilitare a sanatatii

    Art. 84
    Prevederile capitolului IV se aplica si pentru spitalele speciale de recuperare-reabilitare si pentru sectiile de recuperare-reabilitare ale unor spitale.
    Art. 85
    Prevederile capitolului III se aplica si pentru unitatile sanitare de tip ambulator de recuperare-reabilitare, cu exceptia unitatilor sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice.
    Art. 86
    (1) Pentru sanatorii balneare sumele negociate cu casele de asigurari de sanatate se stabilesc in functie de cheltuielile anului precedent. Valoarea contractului este suma negociata diminuata corespunzator cu contributia personala a asiguratilor. Contributia personala a asiguratului reprezinta 25 - 30% din costul unei zile de spitalizare, in functie de tipul de asistenta medicala balneara, la recomandarea medicului de specialitate, conform tabelului de mai jos:
_______________________________________________________________________
Tipul de asistenta balneara     Durata*)      Contributia asiguratului
_______________________________________________________________________
  1. Asistenta balneara      18 - 21 de zile  30% din costul zilei de
     terapeutica                                 spitalizare
     (cu trimitere medicala)
  2. Asistenta balneara de   21 - 30 de zile  25% din costul zilei de
     recuperare medicala                         spitalizare
     (cu trimitere medicala)
______________________________________________________________________
    *) Nu se refera la perioade mai mari de 21 de zile si 30 de zile. Peste aceasta durata spitalizarea se plateste in intregime de catre asigurat. Casa de asigurari de sanatate deconteaza si durate mai mici de 18 zile sau 21 de zile, conform acelorasi procente.

    (2) Pentru sanatorii, altele decat cele prevazute la alineatul precedent si preventorii, sumele negociate cu casele de asigurari de sanatate se stabilesc in functie de cheltuielile anului precedent.
    Art. 87
    Casele de asigurari de sanatate negociaza cu reprezentantul legal al unitatilor sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice organizate potrivit legii numarul de servicii medicale si tipul acestora, luand in calcul tarifele aferente procedurilor de medicina fizica cuprinse in anexa nr. 12 la prezentele norme, cu incadrarea in fondul alocat cu aceasta destinatie.
    Art. 88
    Asiguratii beneficiaza de servicii medicale de recuperare-reabilitare in conditiile prevazute mai sus numai pe baza biletului de trimitere de la medicul de specialitate.

    CAP. 8
    Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor in tratamentul ambulatoriu, suportate din Fondul asigurarilor sociale de sanatate

    Art. 89
    Casele de asigurari de sanatate incheie contracte de furnizare de servicii farmaceutice cu farmaciile autorizate conform legislatiei in vigoare, cu avizul prealabil al Colegiului Farmacistilor din Romania, si acreditate de acestea, respectandu-se urmatoarele cerinte:
    a) in farmacie sa fie prezent permanent un farmacist;
    b) farmacia sa fie situata intr-un perimetru geografic care sa permita accesul populatiei;
    c) farmacia sa se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala cu sau fara contributie personala;
    d) sa nu aiba reclamatii justificate din partea asiguratilor;
    e) farmaciile sunt obligate, sub sanctiunea revocarii acreditarii, sa aiba permanent in stoc curent la dispozitia persoanelor asigurate medicamente la nivelul pretului de referinta stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    f) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ valorica, pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii conform listelor de medicamente.
    Art. 90
    Farmacia are obligatia sa transmita la nivelul caselor de asigurari de sanatate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avizat de aceasta.
    Art. 91
    Farmacistii din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si din casele de asigurari de sanatate au drept de control la furnizorii de servicii farmaceutice in scopul respectarii contractului de furnizare de servicii farmaceutice; controlul va viza numai acea parte a activitatii farmaciei de relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.
    Art. 92
    Medicamentele de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala cu sau fara contributie personala, in conditiile legii, se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate si se elibereaza numai cu respectarea prevederilor prezentului mod de prescriere, eliberare si decontare.
    Art. 93
    Asiguratii au dreptul la medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu.
    Art. 94
    Prescriptia medicala se emite de medicii din cabinetele medicale si de medicii din spitalele cu care casele de asigurari de sanatate au incheiat contract de furnizare de servicii medicale, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia asiguratului. Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile, cu exceptia diabetului zaharat pentru care prescriptia poate fi de 60 de zile.
    Art. 95
    Prescriptia medicala contine in mod obligatoriu urmatoarele date: denumirea furnizorului de servicii medicale (cabinet medical, spital etc.), date de identificare a asiguratului (nume, prenume, varsta etc.), numarul foii de observatie sau din registrul de consultatii al bolnavului, diagnosticul, tratamentul prescris, data eliberarii, codul medicului si specialitatea acestuia, numarul contractului de furnizare de servicii medicale incheiat cu casa de asigurari de sanatate si denumirea casei de asigurari de sanatate. Aceste obligatii revin medicului care emite prescriptia medicala.
    Art. 96
    Inscriptionarea codului medicului pe prescriptia medicala se face prin aplicarea parafei medicului, care contine in mod obligatoriu si codul medicului.
    Art. 97
    Prescriptiile medicale care nu contin datele precizate la articolele 95 si 96 nu vor fi decontate de casele de asigurari de sanatate.
    Art. 98
    In sistemul asigurarilor sociale de sanatate prescrierea medicamentelor se face de medici numai in limita specialitatii (responsabilitatii) pe care o au, cu exceptia medicilor acreditati ca medici de familie care pot prescrie medicamente atat in limita competentei proprii, cat si pe baza recomandarilor scrise date de medicii specialisti, cu respectarea indicatiilor din prospectul producatorului de medicamente.
    Art. 99
    Decadal casele de asigurari de sanatate platitoare ale sumelor pentru medicamentele prescrise in tratamentele ambulatorii cu sau fara contributie personala urmaresc evolutia consumului de medicamente, comparativ cu bugetul alocat acestei categorii de cheltuieli.
    Art. 100
    Prescriptiile medicale pe baza carora se elibereaza medicamentele constituie documente financiar-contabile, conform carora se intocmesc borderourile centralizatoare.
    Art. 101
    Prescriptia medicala este document cu regim special si se intocmeste in 3 exemplare. Toate datele vor fi inscrise lizibil, fara modificari, stersaturi sau adaugari. In cazul in care o modificare este absolut necesara, aceasta mentiune va fi semnata si parafata.
    Art. 102
    (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 - 5 zile in afectiuni acute, de pana la 8 - 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diabet zaharat.
    (2) Prescriptia medicala este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.
    Art. 103
    Numarul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fara contributie personala pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1 - 3 produse. Pentru TBC si diabet numarul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fara contributie personala la o consultatie poate fi de maximum 4 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteaza in cifre si in litere.
    Art. 104
    Medicii pot prescrie medicamente fara contributia personala a asiguratului numai in limita unui plafon maxim pe prescriptie medicala de 1.000.000 lei la valoarea totala a prescriptiei medicale, stabilita la pretul de vanzare cu amanuntul. Pentru medicamentele cu contributie personala din partea asiguratului medicii pot prescrie medicamente in limita unui plafon maxim pe prescriptie medicala de 1.000.000 lei la valoarea totala a prescriptiei medicale, stabilit la pretul de referinta. Aceste plafoane pot fi modificate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania. Pentru cazuri bine justificate casele de asigurari de sanatate, printr-o comisie speciala, organizata la nivelul acestora, pot aproba decontarea si a prescriptiilor medicale care depasesc aceste sume.
    Art. 105
    Eliberarea medicamentelor se face numai de catre farmacii, pe baza prescriptiei medicale.
    Art. 106
    Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie cu care casele de asigurari de sanatate au incheiat contract de furnizare de servicii farmaceutice. Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate ale acestuia, precum si casa de asigurari de sanatate la care asiguratul vireaza contributia pentru asigurari sociale de sanatate.
    Art. 107
    Pentru medicamentele care se elibereaza cu contributie personala din partea asiguratului contributia personala a asiguratului pentru medicamentele eliberate pe baza de prescriptie medicala este de 30% din pretul de referinta plus diferenta dintre pretul de referinta si pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentului prescris.
    Art. 108
    (1) Daca preturile de vanzare cu amanuntul ale medicamentelor eliberate sunt mai mari decat preturile de referinta, farmacia incaseaza contributia suportata de asigurat in procentul corespunzator din pretul de referinta, precum si diferentele dintre preturile de vanzare cu amanuntul si preturile de referinta.
    (2) Daca preturile de vanzare cu amanuntul ale medicamentelor eliberate sunt egale cu preturile de referinta, farmacia incaseaza contributia suportata de asigurat in procentul corespunzator din pretul de vanzare cu amanuntul (pretul de referinta).
    Art. 109
    In situatia in care primitorul renunta la o parte din medicamentele cuprinse in prescriptia medicala, acestea nu se elibereaza, ci se anuleaza, nefiind permisa compensarea prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementarilor legale, o suporta asiguratul.
    Art. 110
    In cazul in care medicul indica numai denumirea substantei active, farmacistul are obligatia de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie.
    Art. 111
    Inscrierea preturilor de vanzare cu amanuntul se face de catre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
    Art. 112
    Farmacistul noteaza preturile de vanzare cu amanuntul si suma aferenta procentului corespunzator din preturile de referinta ale medicamentelor, stabilite conform articolelor 107 si 108, le totalizeaza si mentioneaza pe prescriptia medicala atat suma totala, cat si suma aferenta ce urmeaza sa fie decontata de casele de asigurari de sanatate.
    Art. 113
    Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anuleaza cu o linie, in fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
    Art. 114
    Pretul de referinta pentru medicamentele care se elibereaza cu contributie personala din partea asiguratilor este pretul minim al formei farmaceutice, pentru fiecare concentratie, din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale. Pentru medicamentele care se elibereaza fara contributie personala din partea asiguratilor nu se stabileste pret de referinta.
    Art. 115
    Prevederile articolelor 106 - 114 se aduc la cunostinta asiguratilor, la loc vizibil in farmacii.
    Art. 116
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza sumele aferente medicamentelor eliberate cu sau fara contributie personala farmaciilor cu care au incheiat contracte de furnizare de servicii farmaceutice.
    Art. 117
    (1) Decontarea medicamentelor cu contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu se face pe baza preturilor de referinta in vigoare la data achizitionarii medicamentelor de catre farmacie.
    (2) Preturile de referinta ale medicamentelor cu contributie personala de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala se stabilesc prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania si a Colegiului Medicilor din Romania.
    (3) Casele de asigurari de sanatate deconteaza 70% din pretul de referinta al medicamentului.
    Art. 118
    (1) Casele de asigurari de sanatate deconteaza, in limita fondului aferent decontarii medicamentelor, medicamentele fara contributie personala prescrise:
    a) pentru copii intre 0 - 18 ani, gravide si lehuze;
    b) pentru bolile care beneficiaza de gratuitate, prevazute in Ordinul ministrului de stat, ministrul sanatatii, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 306/48/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzand bolile pentru care asiguratii beneficiaza, in tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fara contributie personala, decontate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 12 mai 2000;
    c) pentru categorii de asigurati care beneficiaza de gratuitate in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea in mod gratuit a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pentru prescriptiile pediatrice se deconteaza numai medicamentele de folosinta pediatrica, prescrise conform indicatiilor producatorului de medicamente, cu exceptia cazurilor justificate in care varsta si greutatea pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice.
    Art. 119
    Fondul aferent decontarii medicamentelor cu sau fara contributie personala reprezinta o cota din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii medicale.
    Art. 120
    In cazul depasirii fondului aferent decontarii medicamentelor cu sau fara contributie personala casele de asigurari de sanatate analizeaza prescriptiile medicale ale medicilor care au avut sumele cele mai ridicate pentru retetele prescrise. In cazurile nejustificate comisiile de control al calitatii serviciilor medicale, constituite conform articolului 83 din Legea nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, propun masuri de limitare a abuzurilor.
    Art. 121
    (1) Farmaciile intocmesc un borderou centralizator, pe case de asigurari de sanatate, in functie de casa de asigurari de sanatate catre care se face virarea contributiei asiguratului (denumirea casei de asigurari de sanatate fiind inscrisa pe versoul prescriptiei). Pe borderou fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent, care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala.
    (2) Borderourile se intocmesc in doua exemplare, specificandu-se suma ce urmeaza sa fie incasata de la casele de asigurari de sanatate. Pe baza borderourilor centralizatoare farmaciile vor intocmi facturi cu sumele totale ce urmeaza sa fie decontate de casele de asigurari de sanatate.
    Art. 122
    In vederea decontarii medicamentelor cu sau fara contributie personala farmaciile inainteaza caselor de asigurari de sanatate la termenele stabilite in contractele de furnizare de servicii farmaceutice urmatoarele acte in original: factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale.
    Art. 123
    Suma totala va fi achitata in termen de cel mult 30 de zile de la data prezentarii decontului, termen necesar pentru verificarea documentelor. In cazul unei intarzieri de peste 60 de zile farmaciile pot sista eliberarea medicamentelor cu sau fara contributie personala pana la achitarea datoriilor de catre casele de asigurari de sanatate.
    Art. 124
    Farmaciile raspund de exactitatea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar casele de asigurari de sanatate, de legalitatea platilor efectuate.
    Art. 125
    Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa analizeze lunar in consiliile de administratie modul de gestionare a fondurilor, luand masurile care se impun.
    Art. 126
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate poate emite precizari cu privire la decontarea si circuitul financiar al platilor intre casele de asigurari de sanatate si farmacii.
    Art. 127
    In cazul incalcarii dispozitiilor legale se vor intocmi actele de constatare si de sesizare ale organelor competente, potrivit raspunderii juridice care rezulta din actul de constatare.

    CAP. 9
    Dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

    Art. 128
    Asiguratii au dreptul la procurarea dispozitivelor medicale, cu sau fara contributie personala, pe baza prescriptiei medicale eliberate de medici de specialitate acreditati, in unitati sanitare autorizate si/sau acreditate.
    Art. 129
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania elaboreaza Lista cuprinzand dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontate integral sau cu contributie personala din partea asiguratului, lista cuprinsa in anexa nr. 13 la prezentele norme.
    Art. 130
    (1) Dispozitivele medicale se acorda pe baza cererii scrise intocmite de asigurat, de reprezentantul legal al acestuia sau de orice persoana imputernicita in acest sens, inregistrata la casa de asigurari de sanatate in raza careia isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.
    (2) Cererea este insotita de actul de identitate (certificatul de nastere pentru copii), actul care atesta calitatea de asigurat si prescriptia medicala pentru dispozitivul medical.
    Art. 131
    (1) Prescriptia medicala, care se elibereaza in doua exemplare, din care un exemplar pentru casa de asigurari de sanatate si un exemplar pentru asigurat, trebuie sa contina recomandarea dispozitivului medical mentionat in Lista cuprinzand dispozitivele medicale prevazuta in anexa nr. 13, caracteristicile specifice ale acestuia si sa precizeze ca deficienta organica, functionala sau fizica nu a aparut in urma unei boli profesionale sau a unui accident de munca.
    (2) La prescriptia medicala pentru dispozitivele medicale destinate corectarii auzului se anexeaza audiograma eliberata de clinica de specialitate sau de serviciile specializate autorizate si/sau acreditate.
    (3) In cazul primei protezari a membrului inferior (activitatea protetica pana la prima proteza definitiva) prescriptia medicala trebuie sa specifice modul de protezare si sa prevada tipul protezei definitive.
    (4) Casele de asigurari de sanatate nu accepta prescriptiile medicale daca tipul dispozitivului medical nu este specificat conform Listei cuprinzand dispozitivele medicale prevazute in anexa nr. 13 si daca prescriptia medicala contine nominalizarea furnizorului de dispozitive medicale.
    Art. 132
    (1) Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii elibereaza decizia privind aprobarea procurarii dispozitivului medical, care nu trebuie sa precizeze numele furnizorului dispozitivului medical. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris, cu indicarea temeiului legal.
    (2) Decizia se elibereaza in doua exemplare, un exemplar pentru asigurat si un exemplar pentru casa de asigurari de sanatate, si se arhiveaza impreuna cu cererea si actele doveditoare.
    Art. 133
    Pentru procurarea dispozitivului medical beneficiarul, reprezentantul legal al acestuia sau orice persoana imputernicita in acest sens se adreseaza unuia dintre furnizorii inclusi in Lista cuprinzand furnizorii acreditati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente: decizia casei de asigurari de sanatate si prescriptia medicala.
    Art. 134
    (1) Pretul de referinta pentru dispozitivele medicale mentionate in Lista cuprinzand dispozitivele medicale prevazuta in anexa nr. 13 la prezentele norme este pretul decontat de casele de asigurari de sanatate. Pretul de referinta este stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin ordin al presedintelui, pe baza criteriilor economice si caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor medicale. Diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical si pretul de referinta se suporta de beneficiar, drept contributie personala si se achita direct furnizorului. Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este sub pretul de referinta, acesta este decontat integral de casele de asigurari de sanatate.
    (2) Unele categorii de persoane prevazute in legi speciale beneficiaza de acordarea unor dispozitive medicale prezentate in anexa nr. 13 la prezentele norme, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea in mod gratuit a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale [articolul 3 litera c) si articolul 4 litera d)], cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 135
    Lista cuprinzand dispozitivele medicale prevazuta in anexa nr. 13 la prezentele norme cuprinde atat termenele de inlocuire a acestora, cat si mentiunea daca dispozitivele medicale sunt reparabile. Termenul de inlocuire incepe sa curga din momentul in care asiguratul intra in posesia dispozitivului medical.
    Art. 136
    (1) Certificatul de garantie predat de furnizor asiguratului trebuie sa precizeze elementele de identificare a dispozitivului medical (numarul lotului sau, dupa caz, seria si data fabricatiei) si termenul de garantie.
    (2) In cadrul termenului de garantie asiguratii pot reclama executarea necorespunzatoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, daca aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului. In acest caz repararea sau inlocuirea cu altul corespunzator se va asigura si se va suporta de furnizor.
    Art. 137
    (1) Repararea dispozitivului medical dupa expirarea termenului de garantie se asigura de furnizor si se aproba pe baza cererii scrise intocmite de asigurat, de reprezentantul legal al acestuia sau de orice persoana imputernicita in acest sens. Cererea privind repararea dispozitivului medical se inregistreaza la casa de asigurari de sanatate in raza careia isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita si este insotita de actul de identitate (certificatul de nastere pentru copii), actul care atesta calitatea de asigurat (al unuia dintre parinti - pentru copii) si certificatul de garantie al dispozitivului medical.
    (2) Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii elibereaza decizia privind aprobarea repararii dispozitivului medical. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris, cu indicarea temeiului.
    (3) Pentru repararea dispozitivului medical asiguratul, reprezentantul legal al acestuia sau orice alta persoana imputernicita in acest sens se adreseaza, cu decizia privind aprobarea repararii, furnizorului de la care acesta a fost procurat si cu care casa de asigurari de sanatate are incheiat contract.
    (4) In cadrul termenului de inlocuire a dispozitivului medical, casele de asigurari de sanatate deconteaza reparatiile, a caror valoare totala nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul de referinta valabil in momentul aprobarii primei cereri pentru repararea dispozitivului medical. Termenul de inlocuire a dispozitivului medical se prelungeste corespunzator cu termenul de garantie al fiecarei reparatii.
    Art. 138
    Pentru copii si tineri pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, studenti sau ucenici si daca nu realizeaza venituri din munca, dispozitivele medicale pot fi inlocuite sau reparate, conform specificatiilor din anexa nr. 13 la prezentele norme.
    Art. 139
    Fondul aferent cheltuielilor cu dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice reprezinta o cota distincta din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical.
    Art. 140
    (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor medicale se face de casele de asigurari de sanatate, la nivelul pretului de referinta valabil in momentul primirii de catre asigurat a deciziei de aprobare a dispozitivului medical, pe baza documentelor de plata emise de furnizorii cu care au incheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale, dupa confirmarea primirii de catre asigurat a dispozitivului medical.
    (2) In cazul protezarilor O.R.L. si protezarilor pentru membrul superior si/sau inferior se va atasa un document prin care eficacitatea actului de protezare este validata (confirmata)/invalidata de medicul de specialitate care a eliberat prescriptia medicala. In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document confirmat de medicul care a eliberat prescriptia in termen de 10 zile calendaristice de la ridicarea dispozitivului, casa de asigurari de sanatate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    (3) Documentul de plata emis de furnizor este insotit de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului si a actului de identitate sau a documentelor care confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu, si de copia certificatului de garantie.
    (4) Decontarea cheltuielilor pentru dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice se face in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Neincadrarea in acest fond atrage dupa sine intocmirea unor liste de asteptare pentru asigurati de catre casele de asigurari de sanatate. Solutionarea listelor de asteptare va tine seama atat de criterii economice, cat si de urgenta asigurarii dispozitivului medical.
    Art. 141
    Furnizorii dispozitivelor medicale au urmatoarele obligatii:
    a) sa livreze dispozitive medicale autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    b) sa nu livreze dispozitive medicale expirate sau care prezinta abateri de la performantele functionale si de securitate, generatoare de incidente;
    c) sa confectioneze dispozitivul medical la parametrii tehnico-medicali si calitativi corespunzatori deficientei pentru care a fost recomandat;
    d) sa livreze numai dispozitive medicale cu elemente de identificare (numarul lotului sau, dupa caz, seria si data fabricatiei);
    e) sa livreze la termen dispozitivul medical comandat;
    f) sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical in cazul in care nu au fost respectate specificatiile din prescriptia medicului de specialitate;
    g) sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;
    h) sa livreze dispozitive medicale insotite de certificate de garantie si instructiuni de folosire si intretinere;
    i) sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat atat in perioada de garantie, cat si dupa expirarea acesteia.
    Art. 142
    Beneficiarii dispozitivelor medicale au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte instructiunile de folosire si intretinere ale dispozitivelor medicale;
    b) sa nu modifice caracteristicile functionale ale dispozitivelor medicale;
    c) sa pastreze elementele de identificare a dispozitivelor medicale;
    d) sa ridice dispozitivul medical solicitat la data stabilita de furnizor;
    e) sa anunte furnizorul cu cel putin 7 zile inainte, daca din motive bine intemeiate nu se poate prezenta la data stabilita pentru ridicarea dispozitivului medical;
    f) sa nu instraineze dispozitivele medicale de care beneficiaza, conform prezentelor norme;
    g) in cazul protezarilor O.R.L. si protezarilor pentru membrul superior si/sau inferior, asiguratul se va prezenta la medicul de specialitate care a eliberat prescriptia medicala, in vederea validarii actului de protezare.
    Art. 143
    (1) Acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale se face de catre casele de asigurari de sanatate in a caror raza teritoriala isi au sediul social, pe baza de cerere pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, prezentata in anexa nr. 14 la prezentele norme.
    (2) Acreditarea este valabila pe durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Art. 144
    Conditiile necesare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale sunt:
    a) avizul Ministerului Sanatatii si Familiei ca furnizor de dispozitive medicale, care trebuie sa specifice numele furnizorului, adresa sediului social si, dupa caz, adresa/adresele sediilor secundare (puncte de lucru), unde se produc si/sau se comercializeaza dispozitive medicale; avizul este insotit de lista cuprinzand autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice;
    b) extras de registru, eliberat de oficiul registrului comertului;
    c) dispozitivele medicale trebuie sa fie autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei. Autorizatiile de utilizare trebuie sa fie valabile pe durata acreditarii.
    Art. 145
    Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea de acreditare si in termen de maximum 15 zile de la inregistrarea acesteia elibereaza certificatul de acreditare sau respinge cererea de acreditare a furnizorului printr-un proces-verbal in care vor fi consemnate cauzele concrete ale respingerii.
    Art. 146
    (1) Casele de asigurari de sanatate emit certificatul de acreditare, pe baza documentelor obligatorii solicitate, in 3 exemplare: un exemplar pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, un exemplar pentru furnizor si un exemplar pentru emitent. Certificatul de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice este conform anexei nr. 15 la prezentele norme.
    (2) Casele de asigurari de sanatate trebuie sa trimita la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru fiecare furnizor de dispozitive medicale, certificatul de acreditare in original, avizul de furnizor de dispozitive medicale emis de Ministerul Sanatatii si Familiei, in copie, autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sanatatii si Familiei, in copie, si extrasul de registru eliberat de oficiul registrului comertului, in copie, in termen de 7 zile de la data emiterii certificatului de acreditare. Pe baza acestora Casa Nationala de Asigurari de Sanatate actualizeaza trimestrial Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui.
    Art. 147
    Cererea pentru reinnoirea acreditarii, insotita de documentele necesare, se depune cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberata acreditarea. Daca apar modificari ale metodologiei privind furnizarea dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, este obligatorie reinnoirea acreditarii.
    Art. 148
    Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu orice furnizor din Lista cuprinzand furnizorii acreditati, la solicitarea acestora, cu conditia respectarii clauzelor contractuale.
    Art. 149
    La sesizarile caselor de asigurari de sanatate si ale asiguratilor Casa Nationala de Asigurari de Sanatate poate exclude un furnizor din Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui, si poate impune casei de asigurari de sanatate care a eliberat certificatul de acreditare anularea acestuia in urmatoarele situatii:
    a) furnizorul livreaza dispozitive medicale neautorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    b) furnizorul livreaza dispozitive medicale expirate sau care prezinta abateri de la performantele functionale si de securitate, generatoare de incidente;
    c) declaratii false ale furnizorului.
    Art. 150
    Casa de asigurari de sanatate care a eliberat certificatul de acreditare poate anula acreditarea si poate impune reluarea procedurii de acreditare in urmatoarele situatii:
    a) schimbarea numelui furnizorului;
    b) schimbarea reprezentantului legal al furnizorului;
    c) schimbarea adresei sediului social;
    d) infiintari/desfiintari de sedii secundare.

    CAP. 10
    Ingrijiri medicale la domiciliu

    Art. 151
    Asiguratii au dreptul la ingrijiri medicale la domiciliu care sunt acordate de catre medicul de familie, la recomandarea sa sau a medicului de alta specialitate si prin intermediul personalului acreditat sa desfasoare aceasta activitate.
    Art. 152
    In vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale la domiciliu trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
    a) personalul care efectueaza ingrijiri medicale la domiciliu se acrediteaza de catre comisiile paritare judetene formate din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate si ai colegiului medicilor judetean sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti;
    b) organizatiile nonguvernamentale sau alte unitati care au ca obiect de activitate acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu si care sunt autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei se acrediteaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania.
    Art. 153
    Criteriile de acreditare a personalului, precum si a unitatilor care efectueaza aceste servicii medicale, lista cuprinzand serviciile medicale decontate de casele de asigurari de sanatate si modalitatea de contractare si decontare se elaboreaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania, se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 11
    Serviciile medicale asigurate prin centrele de sanatate

    Art. 154
    Centrele de sanatate cu personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sanatatii si Familiei, care au in structura paturi de spital si ambulatoriu de specialitate, incheie contract direct cu casele de asigurari de sanatate pentru activitatea medicala desfasurata, in calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sanatate sunt asimilate cu spitalele comunale si decontarea serviciilor medicale se face conform metodologiei de finantare a spitalelor, prevazuta la capitolul IV din prezentele norme, pentru serviciile medicale spitalicesti, si conform metodologiei de finantare a ambulatoriului de specialitate, prevazuta la capitolul III, pentru activitatea medicala de specialitate din ambulatoriul spitalului.
    Art. 155
    Pentru centrele de sanatate fara personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu paturi de spital, care se afla in structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate si pentru activitatea medicala desfasurata in centrul de sanatate, considerat ca sectie a spitalului respectiv.
    Art. 156
    Pentru centrele de sanatate fara personalitate juridica, fara paturi de spital, infiintate de Ministerul Sanatatii si Familiei, care se afla in structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate si pentru activitatea medicala desfasurata in centrul de sanatate, considerat ambulatoriul de specialitate al spitalului.
    Art. 157
    Centrele de sanatate care au fost organizate pe structura unui dispensar medical situate in zone izolate sau greu accesibile si care pot avea in structura paturi de stationar, devin centre de permanenta. Medicul de familie din cabinetul medical organizat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile urmatoare, care isi desfasoara activitatea in acest centru de sanatate, incheie contract de furnizari de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate conform prezentelor norme.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    Art. 158
    La alocarea sumelor colectate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din fondul de redistribuire se va tine seama si de serviciile medicale prestate de catre unii furnizori de servicii pentru asiguratii a caror contributie se vireaza la alta casa de asigurari de sanatate decat cea care deconteaza serviciile respective.
    Art. 159
    Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa acorde asistenta medicala tuturor asiguratilor conform Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de casa la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate.
    Art. 160
    Unitatile sanitare vor prezenta caselor de asigurari de sanatate, la definitivarea si incheierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu acestea, detalierea sumelor contractate, potrivit clasificatiei economice a indicatorilor financiari. Dupa acceptarea de catre casele de asigurari de sanatate a structurii prezentate partile vor conveni modul in care in executie vor putea fi efectuate modificari fata de structura convenita.
    Art. 161
    Anexele nr. 1 - 15 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1a)

                            CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala primara

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ..................., str. ................. nr. .............., judetul/sectorul .................., tel/fax ................, reprezentata prin director general ....................................,
    si
    Cabinetul medical de asistenta medicala primara ................, organizat:
    - cabinet individual ..................................................... reprezentat prin medicul titular: .............................
    - cabinet asociat sau grupat ............................................. reprezentat prin medicul delegat: .............................
    - societate civila medicala .............................................. reprezentata prin administratorul: ............................
    - cabinet organizat ca persoana juridica ................................. reprezentant legal: ...........................................
    - cabinet care functioneaza in structura unei unitati sanitare cu personalitate juridica ............... reprezentata prin: ....................

    cu autorizatie de infiintare nr. ..............., certificat de inregistrare nr. ................, autorizatie sanitara nr. ................, avand sediul in municipiul/orasul ........................., str. ................ nr. ........, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judetul/sectorul ....................., telefon ..................., cont nr. ..................., deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. ...........

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale furnizate

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala primara, detaliate in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anul 2001, sunt urmatoarele:
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenta;
    c) servicii medicale curative;
    d) servicii speciale;
    e) activitati de suport.
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguratii inscrisi pe lista proprie a medicului/medicilor:
    1. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ............ si avand un numar de .................. asigurati inscrisi pe lista proprie;
    2. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ............ si avand un numar de .................. asigurati inscrisi pe lista proprie;
    3. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ............ si avand un numar de .................. asigurati inscrisi pe lista proprie;
    4.
    ..........
    ..........

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa plateasca drepturile banesti cuvenite medicului/medicilor de familie pentru serviciile medicale furnizate asiguratilor inscrisi in lista/listele proprii, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate;
    b) sa plateasca sumele cuvenite pentru bugetul de practica medicala, acordate potrivit prezentului contract;
    c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    d) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, prevazuta in prezentul contract.

    B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor in caz de boala sau accident, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu si unitatea sanitara, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala, si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista;
    c) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    d) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte modul de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    e) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile primite pentru practica medicala si sa se incadreze in limitele sumelor repartizate, respectand destinatia acestora;
    f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta;
    g) sa solicite documentele justificative care atesta calitatea de asigurat a persoanelor inscrise pe lista proprie;
    h) sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii inscrisi, ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia, in functie de miscarea lunara a asiguratilor si sa comunice aceste modificari casei de asigurari de sanatate;
    i) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea, precum si despre orice alte modificari survenite, legate de clauzele contractuale;
    j) sa anunte in scris, in momentul inscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atat medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cat si casa de asigurari de sanatate, in maximum 15 zile; medicul de familie de la care a plecat asiguratul transfera fisa medicala a asiguratului, in maximum 15 zile lucratoare de la solicitare, prin serviciul postal si pastreaza minimum 5 ani o copie de pe fisa medicala a acestuia;
    k) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor inscrisi pe lista proprie fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    l) sa trimita pacientul, daca este cazul, la medicul specialist, sa inregistreze in fisa acestuia informatiile furnizate de catre medicul de specialitate si sa respecte recomandarile acestuia;
    m) sa furnizeze servicii medicale la cabinet sau la domiciliul pacientului, zilnic, in medie 35 de ore pe saptamana, de luni pana vineri, in functie de conditiile specifice din zona;
    n) sa isi stabileasca programul de activitate, inclusiv modul de organizare a permanentei serviciilor medicale furnizate asiguratilor inscrisi in lista proprie, acolo unde este cazul, si sa il aduca la cunostinta asiguratilor, casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica;
    o) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asiguratii inscrisi pe lista proprie, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    p) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
    q) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor inscrise pe lista proprie, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora, utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si respectand datele de raportare;
    r) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii sale activitati care face obiectul contractului;
    s) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    t) pentru perioade de absenta medicul de familie organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie acreditat;
    u) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
    v) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate si sa respecte normele de raportare a bolilor si de efectuare a vaccinarilor conform prevederilor legale in vigoare;
    x) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursurile de perfectionare continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    y) sa acorde asistenta medicala asiguratilor inscrisi pe lista proprie, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    Modalitatile de plata in asistenta medicala primara sunt:
    1. plata "per capita";
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat in puncte;
    3. venit echivalent cu un salariu pentru medicii nou-veniti intr-o localitate.
    1. Plata "per capita" se face conform art. 9 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Valoarea estimata a unui punct pentru plata "per capita" este ......., unica pe tara si valabila pentru anul 2001.
    Clauze speciale (se completeaza pentru fiecare cabinet medical si medic de familie din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul):
    a) Medic de familie
    Nume .............. Prenume ............
    Grad profesional .......................
    Codul medicului ........................ Acreditare nr. ..............
    b) Medic de familie
    Nume .............. Prenume ............
    Grad profesional .......................
    Codul medicului ........................ Acreditare nr. ..............
    c)
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    1.1. Numarul de puncte calculat conform art. 9 alin. (2) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 se ajusteaza astfel:
    - pentru medicul de familie care nu a promovat un examen de specialitate se diminueaza cu .....%
    - pentru medicul primar se majoreaza cu .....%
    1.2. Conditiile in care isi desfasoara activitatea medicul de familie:
    - zone izolate                                 DA/NU ......%
    - conditii grele                               DA/NU ......%
    - conditii foarte grele                        DA/NU ......%
    - localitati izolate cu conditii grele sau
      foarte grele, cu numar mic de locuitori      DA/NU ......%
    - localitati deficitare din punct de vedere
      al prezentei medicului de familie cauzata
      de nivelul socioeconomic si educational
      al populatiei                                DA/NU ......%
    - asigura continuitatea asistentei medicale
      in zilele lucratoare intre orele
      20,00 - 8,00, sambata, duminica si
      sarbatori legale                             DA/NU
    - centrul de permanenta                        adresa: ................
                                                   telefon: ...............
                                                   numele si prenumele
                                                   medicilor asociati:
                                                   ........................
                                                   ........................
    2. Plata pe serviciu medical se face conform art. 9 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Art. 9
    (1) Bugetul de practica medicala se stabileste conform art. 22 si 23 din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    (2) Valoarea estimata a unui punct pentru bugetul de practica medicala este de ...... lei, unica pe tara, si este valabila pentru anul 2001.
    Art. 10
    Folosirea bugetului de practica medicala, decontarea, recalcularea lui se fac conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si reglementarilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 11
    (1) Virarea sumelor aferente platii "per capita", platii pe serviciul medical si platii bugetului de practica medicala se face de catre casa de asigurari de sanatate in contul deschis la trezoreria statului, pana la data de ........... a lunii urmatoare fata de luna pentru care se efectueaza plata.
    (2) Pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului expirat se fac decontarea drepturilor banesti ale medicilor de familie si decontarea bugetului de practica medicala, ca urmare a regularizarilor, in functie de valoarea definitiva a punctului "per capita", pe serviciul medical si a punctului pentru bugetul de practica medicala.
    (3) Decontarea sumelor pentru plata "per capita", pe serviciu si a bugetului de practica medicala se face pe baza documentelor justificative impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VII. Calitatea serviciilor

    Art. 12
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 13
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 14
    Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 15
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 16
    Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 17
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 18
    Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 19
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
    e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    f) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    g) acordul de vointa al partilor.
    Art. 20
    Contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical.
    Art. 21
    Situatiile prevazute la art. 19 lit. a) - f) si la art. 20 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 23
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 24
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 25
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 26
    Valorile definitive ale punctului "per capita", pe serviciu si valoarea punctului pentru bugetul de practica medicala sunt cele calculate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si nu sunt elemente de negociere intre parti.
    Art. 27
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 28
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 29
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze

    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ......... in doua exemplare a cate ...... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

      CASA DE ASIGURARI DE SANATATE             FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

            Director general,                         Reprezentant legal,

    Director general adjunct economic,

                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 1b)

                                 CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul .................., str. ............. nr. ...., judetul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentata prin director general .........................
    si
    Cabinetul medical ................., organizat:
    - cabinet individual ........................................... reprezentat prin medicul titular: ..................
    - cabinet asociat sau grupat ................................... reprezentat prin medicul delegat: ..................
    - societate civila medicala ................................... reprezentata prin administratorul: .................
    - cabinet organizat ca persoana juridica ...................... reprezentant legal: .............................
    - cabinet care functioneaza in structura unei unitati sanitare cu personalitate juridica .................... reprezentant legal: ................
    - unitate sanitara .................... reprezentant legal: ................

    cu autorizatie de infiintare nr. ....., certificat de inregistrare nr. ...., autorizatie sanitara nr. ......, avand sediul in municipiul/orasul ............, str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .................., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. ................

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, in urmatoarele specialitati:
    a) ..................................;
    b) ..................................;
    c) ..................................;
    .....
    .....
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:
    1. ..................... din ........., str. ................ nr. ....., bl. ..., sc. ...., sector/judet ................., tel/fax ........., cu autorizatia de functionare nr. ........../.......... eliberata de ....................... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../........
    2. ..................... din ........., str. ................ nr. ....., bl. ..., sc. ...., sector/judet .................., tel/fax ........, cu autorizatia de functionare nr. ........../.......... eliberata de ............ si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../........
    3. ..................... din ........., str. ................ nr. ....., bl. ..., sc. ...., sector/judet .................., tel/fax ........, cu autorizatia de functionare nr. ........../.......... eliberata de ............ si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../........
    4.
    .........................
    .........................

    Art. 4
    Serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate furnizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt detaliate in anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Art. 5
    (1) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu in sistemul asigurarilor de sanatate se acorda in baza biletului de trimitere intocmit de catre medicul de familie al asiguratului, medicul din cabinetele medicale scolare sau studentesti - pentru elevi, respectiv studenti, cu exceptia:
    a) urgentelor;
    b) tratamentului prespitalicesc, la recomandarea medicului de specialitate din spital prin scrisoare medicala;
    c) tratamentului postcura, daca acest lucru este mentionat in biletul de externare;
    d) tratamentului si supravegherii medicale active la nivel de medic de specialitate pentru afectiunile stabilite in Normele metodologice de aplicare Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 - cap. III "Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu".
    (2) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu se acorda si pe baza biletului de trimitere de la un alt medic de o alta specialitate din ambulatoriul de specialitate.

    IV. Durata contractului

    Art. 6
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 7
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 8
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa plateasca drepturile banesti cuvenite furnizorilor de servicii medicale pentru serviciile medicale furnizate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, prevazuta in prezentul contract.

    B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 9
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor in caz de boala sau accident, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul si unitatea sanitara;
    c) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    d) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    e) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
    f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale asiguratilor in caz de urgenta;
    g) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    h) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    i) sa informeze medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau despre orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    j) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    k) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    l) sa transmita lunar datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    m) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat;
    n) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
    o) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea;
    p) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursurile de perfectionare continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    q) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului;
    r) sa acorde asistenta medicala asiguratilor inscrisi pe lista proprie, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 10
    Modalitatile de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu:
    1. tarif pe serviciu cuantificat in puncte, exclusiv pentru investigatii paraclinice;
    2. tarif pe serviciu in lei pentru investigatiile paraclinice, cuprinse in anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Decontarea serviciilor medicale in ambulatoriul de specialitate se face conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, pe baza documentelor justificative elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    1. Decontarea acestor servicii se face lunar, pana la data de ...... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, se face decontarea ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv.
    Pentru luna in curs casele de asigurari de sanatate pot acorda sume, cu incadrarea in suma aferenta lunii respective.
    Valoarea estimata a unui punct, unica pe tara, este de ......... lei si este valabila pentru anul 2001.
    Clauze speciale (se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul):
    Medic:
    Nume: .............. Prenume: ...................
    Grad profesional: .................
    Specialitatea: ..................................
    Codul medicului: ................................
    Acreditare nr.: ...................
    Program zilnic de activitate ............. ore/zi
    Medic:
    Nume: .............. Prenume: ...................
    Grad profesional: .................
    Specialitatea: ..................................
    Codul medicului: ................................
    Acreditare nr.: ...................
    Program zilnic de activitate ............. ore/zi
    .................
    .................

    a) Numarul de puncte calculat conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 se majoreaza cu:
    - medic primar .........%
    b) Numarul de puncte calculat conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 se majoreaza cu:
    - zone izolate: DA/NU .......%
    - conditii grele:          DA/NU .......%
    - conditii foarte grele:   DA/NU .......%
    2. Decontarea investigatiilor paraclinice se face pe baza tarifelor cuprinse in anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 pana la data de ........ a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. Investigatiile paraclinice necesare in vederea stabilirii diagnosticului nu se deconteaza in cazul repetarii din motive tehnice sau nemedicale (inclusiv la cererea pacientului).
    Valoarea contractului pentru investigatiile paraclinice este de ....... lei.

    Valoarea contractului mentionata mai sus este egala cu Total col. 4 din tabelul de mai jos:
 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |Tipul investigatiei|Numarul de investigatii|Tariful negociat | Valoarea |
|crt. |    paraclinice    | paraclinice negociat  | pe investigatie |          |
|     |                   |                       |   paraclinica   |          |
|_____|___________________|_______________________|_________________|__________|
|  0  |         1         |           2           |        3        | 4 = 2 x 3|
|_____|___________________|_______________________|_________________|__________|
|  .  |                   |                       |                 |          |
|_____|___________________|_______________________|_________________|__________|
|  .  |                   |                       |                 |          |
|_____|___________________|_______________________|_________________|__________|
|  .  |                   |                       |                 |          |
|_____|___________________|_______________________|_________________|__________|
|TOTAL|         X         |           X           |        X        |          |
|_____|___________________|_______________________|_________________|__________|

    Art. 11
    Decontarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se face pe baza de documente justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 12
    Plata serviciilor medicale in ambulatoriul de specialitate se face in: contul nr.: .............. deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 13
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 14
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 15
    Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 16
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 17
    Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 18
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 19
    Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 20
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
    e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    f) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    g) acordul de vointa al partilor.
    Art. 21
    Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul titularului cabinetului medical.
    Art. 22
    Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) - f) si la art. 21 lit. b) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 21 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 23
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 24
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 25
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional, semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 26
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 27
    Modificarile referitoare la valoarea definitiva a punctului pe serviciu fata de valoarea estimata a punctului pe serviciu nu se negociaza si intra in vigoare de la data comunicarii lor catre furnizorul de servicii medicale.
    Art. 28
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 29
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 30
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 29 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze

    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ......., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

      CASA DE ASIGURARI DE SANATATE             FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

            Director general,                         Reprezentant legal,

    Director general adjunct economic,

                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 1c)

                              CONTRACT
de furnizare de servicii medicale spitalicesti

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ........................, str. ................... nr. ......., judetul/sectorul ............................., tel/fax ......................, reprezentata prin director general .......................
    si
    Spitalul .............., cu sediul in ............, str. ................... nr. ...., tel/fax ............, avand codul fiscal ................... si contul nr. ........ deschis la trezoreria statului, reprezentat prin ..................

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala spitaliceasca si a serviciilor medicale acordate in dispensarele medicale (fara medic), in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    N.B.: Serviciile medicale furnizate in cadrul ambulatoriului de specialitate al spitalului nu fac obiectul acestui contract. Pentru acest tip de activitate spitalul va incheia contract distinct cu casa de asigurari de sanatate, conform tipului de contract de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate.

    III. Serviciile medicale

    III.1. Servicii medicale spitalicesti

    Art. 2
    Serviciile medicale spitalicesti furnizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in baza biletelor de trimitere intocmite de catre medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul de specialitate, care au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, sunt prevazute in anexa nr. 8 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si constau in:
    a) consultatii;
    b) investigatii;
    c) stabilirea diagnosticului;
    d) tratament medical, chirurgical si/sau fizical recuperator;
    e) ingrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa.

    III.2. Servicii medicale furnizate in dispensarele medicale (fara medic)

    IV. Durata contractului

    Art. 3
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 4
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 5
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele convenite;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale prevazuta in prezentul contract;

    B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 6
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii contractuale:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor in limitele de calitate impuse de activitatea medicala si sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta;
    b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege spitalul;
    c) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicala, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    d) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    f) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate si sa respecte destinatia acestor fonduri;
    g) sa asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infectiilor nosocomiale;
    h) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor; pentru persoanele care aveau obligatia sa se asigure si care nu dovedesc calitatea de asigurat, inclusiv plata la zi a contributiei de asigurari sociale de sanatate, spitalul acorda asistenta medicala de urgenta si anunta casa de asigurari de sanatate cu care a incheiat contract;
    i) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    j) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    k) sa se ingrijeasca de asigurarea permanentei serviciilor medicale furnizate asiguratilor internati;
    l) sa raporteze lunar casei de asigurari de sanatate activitatea efectiv realizata, folosind in acest scop formularele elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    m) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursurile de formare profesionala continua in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    n) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor consultate ori tratate, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    o) sa prezinte casei de asigurari de sanatate situatia privind numarul de personal - total si pe categorii, structura spitalului - pe sectii, compartimente si alte servicii functionale, evidenta stocurilor, precum si alte informatii legate de activitatea contractata, solicitate de aceasta;
    p) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii sale activitati care face obiectul contractului;
    q) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    r) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
    s) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate;
    t) sa acorde asistenta medicala asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia la asigurarile sociale de sanatate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 7
    (1) Bugetul global aferent serviciilor medicale spitalicesti se stabileste pentru anul 2001, se repartizeaza trimestrial si se aloca in transe lunare, cuprinzand cheltuielile necesare in vederea finantarii serviciilor medicale contractate, conform cap. IV art. 35 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    (2) La inceputul fiecarei luni, pentru luna in curs, casa de asigurari de sanatate poate acorda sume furnizorului de servicii medicale, in conditiile legii.
    (3) Suma stabilita pentru anul 2001 ............................... lei
    - Suma aferenta trimestrului I .................................... lei
din care:
    - luna I ....................... lei
    - luna II ...................... lei
    - luna III ..................... lei
    - Suma aferenta trimestrului II ................................... lei
din care:
    - luna IV ...................... lei
    - luna V ....................... lei
    - luna VI ...................... lei
    - Suma aferenta trimestrului III .................................. lei
din care:
    - luna VII ..................... lei
    - luna VIII .................... lei
    - luna IX ...................... lei
    - Suma aferenta trimestrului IV ................................... lei
din care:
    - luna X ....................... lei
    - luna XI ...................... lei
    - luna XII ..................... lei
    Art. 8
    Sumele prevazute la art. 7 alin. (3) se determina in functie de urmatorii indicatori, folosind metodologia prevazuta in Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001:
    a) Numarul de zile de spitalizare estimat a se realiza in anul 2001, desfasurate pe tipuri de sectii:
 ______________________________________________________________________________
|Sectia | Numarul de internari | Durata medie de spitalizare | Numarul de zile |
|       |    contractat        |         contractata         | de spitalizare  |
|_______|______________________|_____________________________|_________________|
|   0   |          1           |             2               |    3 = 1 x 2    |
|_______|______________________|_____________________________|_________________|
|_______|______________________|_____________________________|_________________|
|_______|______________________|_____________________________|_________________|
|_______|______________________|_____________________________|_________________|
|_______|______________________|_____________________________|_________________|

    NOTA: Acest tabel se va intocmi pentru fiecare luna.

    b) Costul pe zi de spitalizare pe fiecare sectie, luat in calcul pentru determinarea sumelor aferente fiecarei sectii, este cel stabilit conform cap. IV art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Art. 9
    Suma prevazuta la art. 7 alin. (3) din prezentul contract se obtine prin inmultirea numarului de zile de spitalizare (col. 3 din tabelul de mai sus) cu costul pe zi de spitalizare corespunzator celui prevazut la art. 8 lit. b) pe zi de spitalizare care se majoreaza sau se diminueaza corespunzator prevederilor cap. IV art. 67 din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Art. 10
    (1) Lunar, pana la data de .......... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, casa de asigurari de sanatate deconteaza sumele corespunzatoare indicatorilor realizati in luna respectiva, prin diferenta fata de sumele acordate anterior.
    (2) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor spitalicesti se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 11
    Suma aferenta pentru functionarea cabinetelor medicale fara medic in anul 2001 este de ........... lei.
    Art. 12
    Plata serviciilor medicale spitalicesti se face in contul nr.: ............. deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 13
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze din punct de vedere al calitatii lor in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 14
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 15
    Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 16
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 17
    Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In caz contrar se aplica urmatoarele penalitati:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Art. 18
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 19
    Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 20
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
    a) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
    b) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    c) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    d) acordul de vointa al partilor.
    Art. 21
    Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta unitatea medicala din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al spitalului.
    Art. 22
    Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) - c) si art. 21 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate. Situatiile prevazute la art. 21 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 23
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 24
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 25
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 26
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 27
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 28
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 29
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze

    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ........, in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

      CASA DE ASIGURARI DE SANATATE             FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

            Director general,                         Reprezentant legal,

    Director general adjunct economic,

                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 1d)

                                 CONTRACT
de furnizare de servicii medicale stomatologice

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ........................., str. .................. nr. ......., judetul/sectorul ..............................., tel/fax ...................., reprezentata prin director general .......................,
    si
    Cabinetul medical .........................., organizat:
    - cabinet individual .................... reprezentat prin medicul/dentistul titular: ............................
    - cabinet asociat sau grupat ...................... reprezentat prin medicul delegat: ............................
    - societate civila medicala .............................. reprezentata prin administratorul: ....................
    - cabinet organizat ca persoana juridica ...................... reprezentant legal: .............................
    - cabinet care functioneaza in structura unei unitati sanitare cu personalitate juridica .................. reprezentant legal: ...............
    cu certificat de inregistrare nr. ..............., autorizatie de infiintare nr. ............, autorizatia sanitara nr. ...................., avand sediul in municipiul/orasul ................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........................, telefon ................., cont nr. ..................., deschis la trezoreria statului, ........................... cod fiscal nr. ......................

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala stomatologica, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale stomatologice furnizate

    Art. 2
    Serviciile medicale stomatologice ce fac obiectul prezentului contract sunt cele prevazute in anexa nr. 11 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale stomatologice se desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului:
    1. ............................... din ..........., str. ............... nr. ..., bl. ...., sc. ...., sector/judet ................., tel/fax ..........., cu autorizatia de functionare nr. ........../......... eliberata de ............ si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........./........
    2. ............................... din .............., str. ............ nr. ..., bl. ...., sc. ...., sector/judet ................., tel/fax ..........., cu autorizatia de functionare nr. ........../......... eliberata de ............ si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........./........
    3. ............................... din .............., str. ............ nr. ..., bl. ...., sc. ......, sector/judet ................., tel/fax ........., cu autorizatia de functionare nr. ........../......... eliberata de ............ si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........./........
    4.
    .........................
    .........................
    Art. 4
    Furnizarea serviciilor medicale stomatologice catre asigurati, se va asigura prin:
    1. medic/dentist ......................., acreditat de comisia de acreditare ...................... prin .................. nr. ..........., din ...........,
    codul medicului/dentistului: .......................
    2. medic/dentist ......................., acreditat de comisia de acreditare ...................... prin .................. nr. ..........., din ...........,
    codul medicului/dentistului: .......................
    3. medic/dentist ...................., acreditat de comisia de acreditare .................. prin ............... nr. ............, din ..............,
    codul medicului/dentistului: .......................

    IV. Durata contractului

    Art. 5
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 6
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 7
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa stabileasca plafonul lunar pe medic/dentist, in vederea decontarii serviciilor medicale stomatologice conform Listei cuprinzand serviciile stomatologice si tarifele acestora;
    b) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale stomatologice acordate asiguratilor, la termenele convenite, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate;
    c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale stomatologice;
    d) sa verifice activitatea furnizorului de servicii medicale stomatologice conform prezentului contract.

    B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice
    Art. 8
    Furnizorul de servicii medicale stomatologice are urmatoarele obligatii contractuale:
    a) sa acorde asiguratilor ingrijirile medicale stomatologice contractate si sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice asiguratilor in caz de urgenta;
    b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul stomatolog/dentistul;
    c) sa informeze, daca este cazul, medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele si tratamentele efectuate sau despre orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    d) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate;
    e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor necesare, conform reglementarilor in vigoare;
    f) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
    g) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    h) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    i) sa afiseze la cabinet, intr-un loc vizibil, programul de lucru la cabinetul medical si unde se poate adresa asiguratul in situatii de urgenta survenite in afara orelor de program - nume medic/dentist, adresa, numar de telefon;
    j) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    k) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    l) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    m) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a colegiului medicilor privind modul de desfasurare a intregii sale activitati care face obiectul contractului;
    n) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul mediu si auxiliar;
    o) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea;
    p) sa informeze asiguratii in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    q) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
    r) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate;
    s) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursuri de perfectionare continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    t) sa respecte criteriile medicale de calitate;
    u) sa acorde asistenta medicala stomatologica asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 9
    (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora prevazute in anexa nr. 11 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si in limita unui plafon trimestrial/medic/dentist, calculat conform cap. V art. 70 din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, cu incadrarea in fondurile alocate asistentei medicale stomatologice.
    (2) Urgentele stomatologice pot depasi sumele repartizate lunar/medic/dentist in cadrul unui trimestru cu maximum 10% .
    Art. 10
    (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar pana la data de ............. a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, se face decontarea celei de a treia luni a trimestrului expirat, ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv.
    Pentru luna in curs casa de asigurari de sanatate poate acorda sume in limita sumei aferente lunii respective.
    (2) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale stomatologice se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 11
    Plata serviciilor medicale stomatologice se face in contul nr. ............. deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 12
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 13
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 14
    Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 15
    Furnizorul de servicii medicale stomatologice garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 16
    Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 17
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 18
    Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 19
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
    e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    f) contravine prevederilor Statutului Casei de Asigurari de Sanatate;
    g) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    h) acordul de vointa al partilor.
    Art. 20
    Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se reziliaza cu data la care intervine una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical.
    Art. 21
    Situatiile prevazute la art. 19 lit. a) - g) si la art. 20 lit. b) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    Prezentul contract poate fi reziliat de partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 23
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 24
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 25
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 26
    Modificarile referitoare la plafonul trimestrial/medic/dentist ca urmare a recalcularii sumelor cuvenite in asistenta medicala stomatologica nu se negociaza si intra in vigoare de la data comunicarii lor catre furnizorul de servicii medicale stomatologice.
    Art. 27
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 28
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 29
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze

    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ........, in doua exemplare a cate ......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

      CASA DE ASIGURARI DE SANATATE             FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

            Director general,                         Reprezentant legal,

    Director general adjunct economic,

                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 1e)

                                 CONTRACT
de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ..........................., str. ................ nr. ......., judetul/sectorul ............................., tel/fax ......................, reprezentata prin director general ..............................................,
    si
    Unitatea sanitara .................., cu sediul in ..................., str. ................. nr. ...., tel/fax .............., avand codul fiscal si contul nr. ..........., deschis la trezoreria statului, reprezentata prin .............

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Servicii medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical furnizate

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca sunt:
    a) asistenta medicala la locul accidentului sau al imbolnavirii;
    b) asistenta medicala pe timpul transportului accidentatului sau bolnavului pana la cea mai apropiata unitate sanitara competenta;
    c) transportul asiguratului in caz de urgenta.
    Art. 3
    Alte tipuri de transport medical conform normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Art. 4
    Serviciile medicale in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se asigura pe o durata zilnica de 24 de ore.

    IV. Durata contractului

    Art. 5
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 6
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 7
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitalicesti contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele convenite;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitalicesti;
    c) sa verifice activitatea furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, prevazuta in prezentul contract.

    B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 8
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, in caz de boala sau accident, din momentul solicitarii sau de la data accidentului si pana la rezolvarea starii de urgenta, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    b) sa asigure prezenta medicului din serviciul de ambulanta in orice situatie de acordare a serviciilor medicale de urgenta majora;
    c) sa foloseasca medicatia, materialele sanitare si aparatura medicala din dotarea mijlocului de transport la locul accidentului sau al imbolnavirii ori in timpul transportului;
    d) sa informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate;
    e) sa furnizeze tratamentul adecvat asiguratilor;
    f) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
    g) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    h) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    i) sa informeze, prin intermediul asiguratului, medicul de familie al acestuia sau direct unitatea sanitara la care este transportat asiguratul despre diagnosticul stabilit, investigatiile efectuate, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    j) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    k) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    l) sa transmita lunar datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    m) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru angajatii sai;
    n) sa elibereze adeverinte medicale de urgenta, certificate constatatoare de deces, prescriptii medicale, conform prevederilor legale in vigoare;
    o) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendata sau anulata autorizatia ori acreditarea;
    p) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
    q) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania, privind modul de desfasurare a intregii sale activitati care face obiectul contractului;
    r) sa respecte criteriile medicale de calitate;
    s) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 9
    Fondul aferent serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se determina trimestrial de catre conducerea acestor unitati prin negociere cu reprezentantul casei de asigurari de sanatate.
    Art. 10
    (1) Lunar, pana la data de ......... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, casa de asigurari de sanatate acorda sumele corespunzatoare lunii respective.
    (2) La inceputul fiecarei luni casa de asigurari de sanatate poate acorda pentru luna in curs sume furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, in conditiile legii.
    (3) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 11
    Plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si a unor tipuri de transport se face pe baza urmatorilor indicatori:
    a) cost/km parcurs ........ lei (suma negociata)
    b) cost/solicitare ........ lei (suma negociata)
    c) timp mediu de raspuns la solicitare, din care:
    - urban zona A: ...... km .......... minute
            zona B: ...... km .......... minute
            zona C: ...... km .......... minute
            ..........
            ..........
    - rural zona A: ...... km .......... minute
            zona B: ...... km .......... minute
            zona C: ...... km .......... minute
            ..........
            ..........
    Depasirea negociata a timpului mediu de raspuns la solicitare (in cazuri nejustificate) atrage penalitati de .......... lei/minut din sumele negociate si contractate;
    d) tipul mijlocului de transport si gradul de dotare al acestuia.
    Art. 12
    Plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se face in cont nr.: ............... deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 13
    Serviciile medicale de urgenta prespitalicesti furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze din punct de vedere al calitatii lor in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de catre comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 14
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 15
    Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 16
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 17
    Reprezentantul legal al unitatii sanitare cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 18
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 19
    Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 20
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
    a) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
    b) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    c) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    d) acordul de vointa al partilor.
    Art. 21
    Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta unitatea medicala din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al unitatii medicale.
    Art. 22
    Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) - c) si la art. 21 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 21 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 23
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 24
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 25
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional, semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 26
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 27
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 28
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 29
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. ALTE CLAUZE
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ........, in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

      CASA DE ASIGURARI DE SANATATE             FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

            Director general,                         Reprezentant legal,

    Director general adjunct economic,

                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 1f)

                               CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de reabilitare (pentru unitatile sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimaterice)

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul .................., str. ............ nr. ....., judetul/sectorul ............., tel/fax ............., reprezentata prin director general ......................
    si
    Cabinetul medical ........................., organizat:
    - cabinet individual ............................. reprezentat prin medicul titular: ......................
    - cabinet asociat sau grupat ...................... reprezentat prin medicul delegat: ......................
    - societate civila medicala .............................. reprezentata prin administratorul: .....................
    - cabinet organizat ca persoana juridica ...................... reprezentant legal: ...............................
    - cabinet care functioneaza in structura unei unitati sanitare cu personalitate juridica ........... reprezentant legal: .................
    cu autorizatie de infiintare nr. ..............., certificat de inregistrare nr. ............., autorizatie sanitara nr. ..................., avand sediul in municipiul/orasul ........................, str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .............., telefon ........., cont nr. ......................, deschis la ...................., cod fiscal nr. ................. .

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie in cabinete medicale de specialitate din statiunile balneoclimatice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie furnizate

    Art. 2
    Furnizorul presteaza urmatoarele tipuri de servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001:
    a) ............................;
    b) ............................;
    c) ............................;
    ........
    ........
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie in cabinete medicale de specialitate din statiunile balneoclimatice se desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:
    1. ............................ din ..........., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., sector/judet ............, tel/fax ........., cu autorizatia de functionare nr. ..../..... eliberata de .................... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ...../..... .
    Medic:
    Nume: ............. Prenume: ................
    Grad profesional: ...........................
    Specialitatea: ..............................
    Codul medicului: ............................
    Acreditare nr.: .............................
    Program zilnic de activitate ......... ore/zi
    ..................
    ..................
    2. ............................ din ..........., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., sector/judet ............, tel/fax ........., cu autorizatia de functionare nr. ..../..... eliberata de .................... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ...../..... .
    Medic:
    Nume: ............. Prenume: ................
    Grad profesional: ...........................
    Specialitatea: ..............................
    Codul medicului: ............................
    Acreditare nr.: .............................
    Program zilnic de activitate ......... ore/zi
    ..................
    ..................
    3. ............................ din ..........., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., sector/judet ............, tel/fax ........., cu autorizatia de functionare nr. ..../..... eliberata de .................... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ...../..... .
    Medic:
    Nume: ............. Prenume: ................
    Grad profesional: ...........................
    Specialitatea: ..............................
    Codul medicului: ............................
    Acreditare nr.: .............................
    Program zilnic de activitate ......... ore/zi
    ..................
    ..................
    4.
    ..................
    ..................
    ..................
    Art. 4
    Serviciile medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie in sistemul asigurarilor de sanatate se acorda in baza biletului de trimitere intocmit de medicii de specialitate sau de medicii de familie pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de profil, cu avizul acestora.

    IV. Durata contractului

    Art. 5
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 6
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 9
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa plateasca drepturile banesti cuvenite furnizorilor de servicii medicale pentru serviciile medicale furnizate asiguratilor;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, prevazuta in prezentul contract.

    B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 10
    Furnizorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, stabilite de medicul de specialitate de profil, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    b) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    c) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    d) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
    e) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    f) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    g) sa informeze medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    h) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    i) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    j) sa transmita lunar datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    k) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat;
    l) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica ori acreditarea;
    m) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursurile de perfectionare continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    n) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 11
    Modalitatea de plata a serviciilor medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie acordate in cabinetele de specialitate din statiunile balneoclimatice este tariful pe serviciu in lei, conform tarifelor cuprinse in anexa nr. 12 la normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.
    Art. 12
    (1) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie este de .................. lei.
    (2) Valoarea contractului prevazuta la alin. (1) = total col. 3 din tabelul de mai jos:
 ___________________________________________________________________
|    Tipul     | Numarul de servicii |   Tariful pe     |  Valoarea |
| serviciului  |     negociat        | serviciu medical |           |
|______________|_____________________|__________________|___________|
|      0       |         1           |         2        | 3 = 1 x 2 |
|______________|_____________________|__________________|___________|
|              |                     |                  |           |
|______________|_____________________|__________________|___________|
|   Valoarea   |                     |                  |           |
| contractului |         X           |         X        |           |
|______________|_____________________|__________________|___________|

    Art. 13
    Decontarea serviciilor medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie se face pe baza numarului serviciilor negociate si a tarifelor cuprinse in anexa nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, pana la data de .......... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, si pe baza documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Pentru luna in curs casa de asigurari de sanatate poate acorda sume in limita sumei aferente lunii respective.
    Art. 14
    Plata serviciilor medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie se face in contul nr. ............... deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 15
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 16
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 17
    Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere, egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 18
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 19
    Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 20
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 21
    Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
    e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    f) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    g) acordul de vointa al partilor.
    Art. 23
    Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul titularului cabinetului medical.
    Art. 24
    Situatiile prevazute la art. 22 lit. a) - f) si la art. 23 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 23 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 25
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 26
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 27
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 28
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 29
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 30
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 31
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 30 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze

    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ........, in doua exemplare a cate .... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

      CASA DE ASIGURARI DE SANATATE             FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

            Director general,                         Reprezentant legal,

    Director general adjunct economic,

                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 1g)

                                 CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de reabilitare (pentru sanatorii si preventorii)

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul .................., str. ............. nr. ...., judetul/sectorul ............., tel/fax ..........., reprezentata prin director general ........................
    si
    Sanatoriul/Preventoriul ..................................................., avand sediul in municipiul/orasul ....................., str. .................. nr. ...., judetul/sectorul ................, telefon/fax: ............. cont nr. ............., deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. ................., reprezentat prin: ................................

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie in sanatorii/preventorii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie furnizate

    Art. 2
    Serviciile medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie in sistemul asigurarilor de sanatate se acorda in baza biletului de trimitere de la medicul de recuperare, medicina fizica si balneologie, pentru tipul de asistenta medicala balneara, la recomandarea medicilor de specialitate.

    IV. Durata contractului

    Art. 3
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 4
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 5
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa plateasca drepturile banesti cuvenite furnizorilor de servicii medicale pentru serviciile medicale furnizate asiguratilor;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, prevazuta in prezentul contract.

    B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 6
    Furnizorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, stabilite de medicul de specialitate de profil, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    b) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    c) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    d) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
    e) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    f) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    g) sa informeze medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    h) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    i) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    j) sa transmita lunar datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori le-a tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    k) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat;
    l) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea;
    m) sa sprijine personalul medical angajat in participarea la cursurile de perfectionare continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    n) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 7
    Suma contractata cu casa de asigurari de sanatate pentru sanatorii balneare se stabileste prin negociere in functie de cheltuielile anului precedent, diminuate in functie de contributia personala a asiguratilor.
    Suma contractata cu casa de asigurari de sanatate pentru sanatorii, altele decat cele balneare si preventorii, se stabileste prin negociere in functie de cheltuielile anului precedent.
    Art. 8
    Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie este de ........... lei.
    Art. 9
    Decontarea serviciilor medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie se face pana la data de ...... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, pe baza documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Pentru luna in curs casa de asigurari de sanatate poate acorda sume in limita sumei aferente lunii respective.
    Art. 10
    Plata serviciilor medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie se face in contul nr. ............... deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 11
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 12
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 13
    Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 14
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 15
    Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 16
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 17
    Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 18
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
    e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    f) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    g) acordul de vointa al partilor.
    Art. 19
    Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul titularului cabinetului medical.
    Art. 20
    Situatiile prevazute la art. 18 lit. a) - f) si art. 19 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 19 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 21
    Prezentul contract poate fi reziliat de partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 22
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 23
    Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare, cu cel putin ..... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 24
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 25
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 26
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 27
    Hotararile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 26 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ........, in doua exemplare a cate ... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

      CASA DE ASIGURARI DE SANATATE             FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

            Director general,                         Reprezentant legal,

    Director general adjunct economic,

                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 1h)

                                 CONTRACT
de furnizare de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ................., str. ............... nr. ...., judetul/sectorul ............, tel/fax ..........., reprezentata prin director general ...................
    si
    Furnizorul de dispozitive medicale ........................................,
    prin reprezentantul legal ................, cu certificatul de inmatriculare nr. ............, autorizatia sanitara nr. ............., avand sediul social in localitatea ................, str. ............ nr. ..., tel. ....., fax ......,
    contul nr. .......deschis la ..............................................,
    codul fiscal nr. ........................, acreditat de casa de asigurari de sanatate ..............................,
    cu certificatul de acreditare nr. .........../data ..............

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Dispozitive medicale furnizate

    Art. 2
    Dispozitivele medicale furnizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 13 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si constau in:
    a) dispozitive pentru protezare ORL;
    b) dispozitive pentru protezare stomii;
    c) dispozitive pentru incontinenta urinara;
    d) proteze pentru membrul inferior;
    e) proteze pentru membrul superior;
    f) mijloace si dispozitive de mers;
    g) orteze;
    h) incaltaminte ortopedica;
    i) dispozitive pentru deficiente vizuale.

    IV. Durata contractului

    Art. 3
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 4
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 5
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice acreditarea furnizorului de dispozitive medicale si prezenta in Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    b) sa verifice autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale;
    c) sa asigure decontarea pe baza documentelor de plata emise de furnizor, insotite de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului si a actului de identitate sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu si copia de pe certificatul de garantie;
    d) sa respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale din Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    e) sa nu precizeze in decizia privind aprobarea procurarii dispozitivului medical numele furnizorului dispozitivului medical.

    B) Obligatiile furnizorului de dispozitive medicale
    Art. 6
    Furnizorul de dispozitive medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa livreze numai dispozitive medicale autorizate de Ministerul Sanatatii, cuprinse in anexa nr. 13 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001;
    b) sa nu livreze dispozitive medicale expirate sau care prezinta abateri de la performantele functionale si de securitate, generatoare de incidente;
    c) sa confectioneze dispozitivul medical la parametrii tehnico-medicali si calitativi corespunzatori deficientei pentru care a fost recomandat;
    d) sa livreze numai dispozitive medicale cu elemente de identificare (numarul lotului sau, dupa caz, seria si data fabricatiei);
    e) sa livreze la termen dispozitivul medical comandat;
    f) sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical in cazul in care nu au fost respectate specificatiile din prescriptia medicului de specialitate;
    g) sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;
    h) sa livreze dispozitive medicale insotite de certificate de garantie si instructiuni de folosire si intretinere;
    i) sa asigure si sa suporte repararea sau inlocuirea dispozitivului medical pe timpul perioadei de garantie;
    j) sa asigure repararea dispozitivului medical pe timpul perioadei de postgarantie;
    k) sa acorde termen de garantie pentru fiecare reparatie executata in perioada de postgarantie;
    l) sa transmita caselor de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale preturile de vanzare cu amanuntul si sa informeze din timp orice modificare a acestora;
    m) sa respecte conditiile de depozitare si de garantie stabilite de producator pentru dispozitivele medicale;
    n) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate privind modul de desfasurare a intregii sale activitati contractate cu casa de asigurari de sanatate;
    o) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
    p) sa informeze casa de asigurari de sanatate despre orice modificari survenite, legate de clauzele contractuale;
    q) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    r) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea de dispozitive, fiind direct raspunzatori de corectitudinea acestora.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 7
    Pretul de referinta pentru dispozitivele medicale din anexa nr. 13 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 este pretul decontat de casa de asigurari de sanatate.
    Pretul de referinta este stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin ordin al presedintelui, pe baza documentelor de plata emise de furnizor.
    Art. 8
    Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ........ a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.
    Art. 9
    Daca pretul de vanzare cu amanuntul a dispozitivelor medicale este sub pretul de referinta, acesta este decontat integral de casa de asigurari de sanatate.
    Art. 10
    In cadrul termenului de inlocuire a dispozitivului medical casele de asigurari de sanatate deconteaza reparatiile a caror valoare totala nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul de referinta valabil in momentul aprobarii primei cereri pentru repararea dispozitivului medical.
    Art. 11
    (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor medicale se face de catre casele de asigurari de sanatate la nivelul pretului de referinta valabil in momentul primirii de catre asigurat a deciziei privind aprobarea dispozitivului medical, pe baza documentelor de plata emise de furnizor dupa confirmarea primirii de catre asigurat a dispozitivului medical. Documentul de plata emis de furnizor este insotit de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu si copia de pe certificatul de garantie.
    (2) In cazul protezarilor ORL si protezarilor pentru membrul superior si/sau inferior se va depune la casa de asigurari de sanatate un document prin care eficacitatea actului de protezare este validata (confirmata)/invalidata de medicul de specialitate care a eliberat prescriptia medicala. In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document, in termen de 10 zile calendaristice de la ridicarea dispozitivului casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    (3) Decontarea cheltuielilor pentru dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice se face in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Neincadrarea in acest fond atrage dupa sine intocmirea de catre casele de asigurari de sanatate a unor liste de asteptare pentru asigurati. Solutionarea listelor de asteptare va tine cont atat de criterii economice, cat si de urgenta asigurarii dispozitivului medical.
    Art. 12
    Plata dispozitivelor medicale se face in contul nr.: ............ deschis la trezoreria statului.
    Art. 13
    Decontarea dispozitivelor medicale se face in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    VII. Raspunderea contractuala

    Art. 14
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 15
    Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere, egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 16
    Furnizorul de dispozitive medicale garanteaza si raspunde de calitatea dispozitivelor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 17
    Reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 18
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    VIII. Incetarea contractului

    Art. 19
    In cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale, partile contractante pot cere rezilierea prezentului contract dupa un preaviz de 30 de zile.
    Art. 20
    Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
    a) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    b) incetarea activitatii furnizorului prin faliment, dizolvare, lichidare;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    d) contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate;
    e) retragerea acreditarii de catre casa de asigurari de sanatate care a emis certificatul de acreditare;
    f) expirarea termenului de valabilitate a certificatului de acreditare furnizorului;
    g) anularea certificatului de acreditare;
    h) excluderea furnizorului din Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    i) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    j) acordul de vointa al partilor.
    Art. 21
    Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) isi schimba adresa sediului social;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului.
    Art. 22
    Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) - g) si la art. 21 lit. b) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 21 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 23
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    IX. Corespondenta

    Art. 24
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    X. Modificarea contractului

    Art. 25
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare, cu cel putin 45 de zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se va face printr-un act aditional semnat de ambele parti si va fi anexa a acestui contract.
    Art. 26
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 27
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XI. Solutionarea litigiilor

    Art. 28
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 29
    Hotararile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XII. Alte clauze
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate a fost incheiat azi .............., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

      CASA DE ASIGURARI DE SANATATE             FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

            Director general,                         Reprezentant legal,

    Director general adjunct economic,

                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 1i)

                                  Vizat
                CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ............

                         CONVENTIE DE INLOCUIRE*)
(anexa la contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara nr. ......) intre reprezentantul legal al cabinetului medical si medicul inlocuitor

    *) Conventia de inlocuire se incheie pentru perioade de absenta mai mari de 30 de zile calendaristice.

    I. Partile conventiei de inlocuire:

    Dr. .......................................................................,
                              (numele si prenumele)
reprezentant legal al cabinetului medical ....................................., cu sediul in municipiul/orasul ................... str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ................ telefon/fax .................., cu contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara nr. ................ incheiat cu Casa de asigurari de sanatate ..............., cont nr. ............, deschis la trezoreria statului.
    Medicul inlocuit: ..........................................................
                              (numele si prenumele)
    si
    Dr. .......................................................................,
                              (numele si prenumele)
cu licenta de inlocuire ca medic de familie nr. ................, acreditare nr. ..........

    II. Obiectul conventiei

    Preluarea activitatii medicale a medicului de familie ............., conform contractului nr. ........, pentru o perioada de absenta de ..........., de catre medicul de familie .............................

    III. Motivele absentei*)

    1. incapacitate temporara de munca;
    2. concediu de sarcina/lehuzie;
    3. concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 ani;
    4. vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile/an;
    5. studii medicale de specialitate pentru o perioada de maximum 2 luni/an.
------------
    *) Pentru motivele de absenta prevazute la pct. 1, 2 si 3 medicul inlocuit se obliga ca la revenirea in activitate sa anunte in scris casa de asigurari de sanatate.

    IV. Locul de desfasurare a activitatii

    Serviciile medicale se acorda in cabinetul medical (al medicului inlocuit) .................................

    V. Obligatiile medicului inlocuitor

    Obligatiile medicului inlocuitor sunt cele prevazute in contractul incheiat intre medicul de familie inlocuit si casa de asigurari de sanatate.

    VI. Modalitatea de plata a medicului de familie inlocuitor

    1. Venitul "per capita", per serviciu si sumele aferente bugetului de practica medicala pentru perioada de absenta se vireaza de Casa de asigurari de sanatate .............. in contul titularului contractului nr. ........., acesta obligandu-se sa achite medicului inlocuitor .... % din venitul "per capita" si per serviciu.
    2. Termenul de plata ...............
    3. Documentul de plata .............

    VII. Prezenta conventie de inlocuire a fost incheiata azi ............, in 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act aditional la contractul nr. ...... al medicului inlocuit si cate un exemplar revine partilor semnatare.

            Reprezentantul legal al             Medicul inlocuitor,
              cabinetului medical,

    ANEXA 1j)

                           CONVENTIE DE INLOCUIRE*)
(anexa la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara nr. .....) intre casa de asigurari de sanatate si medicul inlocuitor

    *) Conventia de inlocuire se incheie pentru perioade de absenta mai mari de 30 de zile calendaristice.

   I. Partile conventiei de inlocuire:

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ................ str. ................. nr. ..., judetul/sectorul .............. tel./fax ........., reprezentata prin director general ....................
    pentru
    Cabinetul medical ........................... cu sediul in municipiul/orasul ................. str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., etaj ..., ap. ....., judet/sector ............. telefon/fax ................., cu contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara nr. ..........., incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ............................, cont nr. ............, deschis la trezoreria statului, al carui reprezentant legal este: ..............................................................................
                               (numele si prenumele)
    Medicul inlocuit: ........................................................
                               (numele si prenumele)
    si
    Dr. ........................................................., cu licenta de
                             (numele si prenumele)
inlocuire ca medic de familie nr. ....., acreditare nr. ..........

    II. Obiectul conventiei

    Preluarea activitatii medicale a medicului de familie ............., conform contractului nr. .........., pentru o perioada de absenta de ........., de catre medicul de familie.................

    III. Motivele absentei*)

    1. incapacitate temporara de munca;
    2. concediu de sarcina/lehuzie;
    3. concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 ani;
    4. vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile/an;
    5. studii medicale de specialitate pentru o perioada de maximum 2 luni/an.
-----------
    *) Pentru motivele de absenta prevazute la pct. 1, 2 si 3 medicul inlocuit se obliga ca la revenirea in activitate sa anunte in scris casa de asigurari de sanatate.

    IV. Locul de desfasurare a activitatii

    Serviciile medicale se acorda in cabinetul medical (al medicului inlocuit) .................................

    V. Obligatiile medicului inlocuitor

    Obligatiile medicului inlocuitor sunt cele prevazute in contractul incheiat intre medicul de familie inlocuit si casa de asigurari de sanatate.

    VI. Modalitatea de plata a medicului de familie inlocuitor

    1. Sumele aferente bugetului de practica medicala pentru perioada de absenta se vireaza de Casa de asigurari de sanatate .......................... in contul titularului contractului nr. ........... .
    2. Veniturile "per capita" si pe serviciu aferente perioadei de absenta se vireaza de casa de asigurari de sanatate in contul medicului inlocuitor nr. ....., deschis la .................
    3. Termenul de plata ...................
    4. Documentul de plata .................

    VII. Prezenta conventie de inlocuire a fost incheiata azi ............, in 2 exemplare, dintre care un exemplar devine act aditional la contractul nr. ...... al medicului inlocuit si un exemplar revine medicului inlocuitor.

         CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                  Medicul inlocuitor,

               Director general,

       Director general adjunct economic,

    ANEXA 1k)

                               CONTRACT
    de furnizare de servicii farmaceutice

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .........................................., cu sediul in municipiul/orasul ................, str. ................... nr. ...., judetul/sectorul ......................., tel/fax ................, reprezentata prin director general .............................................,
    si
    Furnizorul de servicii farmaceutice .........................., avand sediul in municipiul/orasul ......................, str. ................... nr. ....., bl. ..., sc. ....., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ....................., telefon ................, inregistrata la registrul comertului ................. cu nr. J..../..............., si avand contul nr. .................., deschis la ........................, si codul fiscal nr. ................, reprezentat prin ........................., cu autorizatie nr. ................

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii farmaceutice conform Ordinului ministrului de stat, ministrul sanatatii, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 307/49 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea listelor cuprinzand denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si a modului de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, suportate din Fondul asigurarilor sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 12 mai 2000, si Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.

    III. Serviciile farmaceutice

    Art. 2
    Prezentul contract se aplica numai pentru eliberarea medicamentelor, cu sau fara contributie personala conform Ordinului ministrului de stat, ministrul sanatatii, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 307/49 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea listelor cuprinzand denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si a modului de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 12 mai 2000.
    Art. 3
    Furnizarea medicamentelor se va desfasura prin intermediul urmatoarelor unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:
    1. ........................... din ............... str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., sector/judet ................, tel/fax .........., cu autorizatia de functionare nr. ......./......... eliberata de ............... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ......./........,
    farmacist ..............................
    2. ........................... din ............... str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., sector/judet ................, tel/fax .........., cu autorizatia de functionare nr. ......./......... eliberata de ............... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ......./........,
    farmacist .............................
    3. ........................... din ............... str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., sector/judet ................, tel/fax .........., cu autorizatia de functionare nr. ......./......... eliberata de ............... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ......./........,
    farmacist .............................

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor farmaceutice acordate asiguratilor, la termenele convenite in prezentul contract, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    b) sa notifice furnizorului orice modificare a pretului de referinta;
    c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii farmaceutice;
    d) sa verifice activitatea furnizorului de servicii farmaceutice prevazuta in prezentul contract.

    B) Obligatiile furnizorului de servicii farmaceutice
    Art. 7
    Furnizorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte modul de prescriere si eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala;
    b) sa se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform Listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala cu contributie personala;
    c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ-valorica;
    d) sa pastreze la loc vizibil condica de reclamatii a asiguratului; aceasta va avea paginile numerotate si va fi stampilata de casa de asigurari de sanatate;
    e) sa intocmeasca si sa prezinte casei de asigurari de sanatate documentele necesare decontarii medicamentelor eliberate (factura, borderoul centralizator si prescriptiile medicale);
    f) sa puna la dispozitie, la cererea medicilor, lista cu preturile de vanzare cu amanuntul a medicamentelor existente in farmacie si sa reactualizeze aceasta lista periodic;
    g) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda autorizatie de libera practica;
    h) sa informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de asigurat;
    i) sa respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor in relatiile cu asiguratii;
    j) sa participe la sistemul organizat pentru asigurarea serviciilor farmaceutice in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale;
    k) sa elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, daca medicul indica numai denumirea substantei active;
    l) sa aduca la cunostinta asiguratilor, la loc vizibil in farmacie, conditiile de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala;
    m) sa elibereze prescriptii medicale pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    n) sa aiba permanent in stoc curent la dispozitia persoanelor asigurate medicamente la nivelul pretului de referinta stabilit prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    (1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe baza de factura, borderouri centralizatoare si prescriptii medicale, avandu-se in vedere pretul de referinta al medicamentelor la data achizitionarii lor de catre farmacie.
    (2) Casa de asigurari de sanatate nu deconteaza sumele aferente prescriptiilor medicale cu sau fara contributie personala, care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor, din vina exclusiva a furnizorului de servicii farmaceutice.
    Art. 9
    Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ............. a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.
    Art. 10
    Valoarea contractului este de ............... lei.
    Art. 11
    Suma totala este achitata de casa de asigurari de sanatate la data de ....., dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data prezentarii decontului. In cazul unei intarzieri de peste 60 de zile de la data prezentarii decontului, furnizorul de servicii farmaceutice poate sista eliberarea medicamentelor cu sau fara contributie personala, pana la achitarea datoriilor de catre casa de asigurari de sanatate, dupa care farmacia poate continua eliberarea in baza contractului initial incheiat.
    Art. 12
    Plata se face in:
    a) contul nr. ................ deschis la .........................;
    b) ............... .

    VII. Raspunderea contractuala

    Art. 13
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 14
    Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 15
    Furnizorul de servicii farmaceutice garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor farmaceutice acordate asiguratilor.
    Art. 16
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii farmaceutice cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 17
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    VIII. Incetarea contractului

    Art. 18
    In cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale partile contractante pot cere rezilierea prezentului contract dupa un preaviz de 45 de zile.
    Art. 19
    Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
    a) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    b) incetarea activitatii furnizorului prin faliment, dizolvare, lichidare;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    d) anularea acreditarii furnizorului de catre casa de asigurari de sanatate;
    e) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor.
    Art. 20
    Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) isi schimba sediul social, spatiul;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului.
    Art. 21
    Situatiile prevazute la art. 19 lit. a) - e) si art. 20 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    IX. Corespondenta

    Art. 23
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    X. Modificarea contractului

    Art. 24
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se va face printr-un act aditional semnat de ambele parti si va fi anexa a acestui contract.
    Art. 25
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 26
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XI. Solutionarea litigiilor

    Art. 27
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 28
    Hotararile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 27 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XII. Alte clauze
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate a fost incheiat azi ........., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE          FURNIZOR DE SERVICII FARMACEUTICE

          Director general,                        Reprezentant legal,

   Director general adjunct economic,

                Vizat
           Oficiul juridic

    ANEXA 1l)

                                  CONTRACT
de furnizare a unor servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate ................................, cu sediul in municipiul/orasul ........................, str. .................... nr. ....., judetul/sectorul ................., tel/fax ................., reprezentata prin presedinte/director general .............................,
    si
    Cabinetul medical .............................................., organizat:
    - cabinet individual .............................. reprezentat prin medicul titular: ...............................
    - cabinet asociat sau grupat ...................... reprezentat prin medicul delegat: ...............................
    - societate civila medicala .............................. reprezentata prin administratorul: .......................
    - cabinet organizat ca persoana juridica ..................................,
    reprezentant legal: .......................................................,
    cu autorizatie de infiintare nr. ..............., certificat de inregistrare nr. ................., autorizatie sanitara nr. ..............., avand sediul in municipiul/orasul ...................., str. ........................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, telefon .............., cont nr. .............., deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. .......................

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie prescrierea medicamentelor cu contributie personala din partea asiguratului, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea listelor cuprinzand denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si a modului de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, si Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, precum si eliberarea de bilete de trimitere (bilete de internare) catre furnizorii de servicii medicale spitalicesti.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor in urmatoarele specialitati, conform anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001:
    a) ...........................................;
    b) ...........................................;
    c) ...........................................;
    .......
    .......
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:
    1. ....................................... din ........................ str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., sector/judet ................, tel/fax ..............., cu autorizatia de functionare nr. ........./........... eliberata de .................... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ............./..............;
    2. ....................................... din ........................ str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., sector/judet ................, tel/fax ..............., cu autorizatia de functionare nr. ........./........... eliberata de .................... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ............./..............;
    3. ....................................... din ........................ str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., sector/judet ................, tel/fax ..............., cu autorizatia de functionare nr. ........./........... eliberata de .................... si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ............./..............;
    4.
    .........
    .........
    Art. 4
    Furnizarea serviciilor medicale se realizeaza de catre:
    (Se completeaza pentru fiecare cabinet medical si pentru fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul.)
    Medic:
    Nume: .................. Prenume: .................
    Grad profesional: .................................
    Specialitatea: ....................................
    Codul medicului: ..................................
    Acreditare nr.: ....................
    Program zilnic de activitate ...... ore/zi
    Medic:
    Nume: .................. Prenume: .................
    Grad profesional: .................................
    Specialitatea: ....................................
    Codul medicului: ..................................
    Acreditare nr.: ....................
    Program zilnic de activitate ...... ore/zi
    ................
    ................

    IV. Durata contractului

    Art. 5
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2001.
    Art. 6
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

    V. Obligatiile partilor

    A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 7
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa accepte decontarea prescriptiilor medicale eliberate de furnizorul de servicii medicale de specialitate din ambulatoriu numai pentru medicamentele cu contributie personala din partea asiguratului, in conditiile prezentului contract;
    b) sa accepte decontarea serviciilor medicale spitalicesti pentru asiguratii care beneficiaza de acestea ca urmare a biletelor de internare eliberate de furnizorul de servicii medicale de specialitate din ambulator, in conditiile prezentului contract;
    c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    d) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, prevazuta in prezentul contract.

    B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 8
    Furnizorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, in caz de boala sau de accident, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul si unitatea sanitara;
    c) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    d) sa afiseze la sediul cabinetului obiectul prezentului contract si faptul ca asiguratii suporta integral contravaloarea serviciilor medicale oferite;
    e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare, si sa prescrie numai medicamente cu contributie personala din partea asiguratului, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 307/49 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea listelor cuprinzand denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si a modului de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, si Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001;
    f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale asiguratilor in caz de urgenta;
    g) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    h) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    i) sa informeze medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    j) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    k) sa transmita lunar datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori le-a tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    l) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat;
    m) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea;
    n) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului.

    VI. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 9
    Serviciile medicale furnizate trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VII. Raspunderea contractuala

    Art. 10
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 11
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 12
    Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 13
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    VIII. Incetarea contractului

    Art. 14
    Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 15
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa, in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
    e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
    f) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;
    g) acordul de vointa al partilor.
    Art. 16
    Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul titularului cabinetului medical.
    Art. 17
    Situatiile prevazute la art. 15 lit. a) - f) si la art. 16 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 16 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 18
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    IX. Corespondenta

    Art. 19
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    X. Modificarea contractului

    Art. 20
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 21
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 22
    Clauza speciala:
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XI. Solutionarea litigiilor

    Art. 23
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 24
    Hotararile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 23 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XII. Alte clauze

    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

    Prezentul contract a fost incheiat azi .................., in doua exemplare a cate ......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

     CASA DE ASIGURARI DE SANATATE           FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

           Director general,                      Reprezentant legal,

    Director general adjunct economic

                Vizat
           Oficiul juridic

    ANEXA 2

                              CATEGORII
de cheltuieli pentru bugetul de practica medicala

    STRUCTURA CHELTUIELILOR DIN BUGETUL DE PRACTICA

          CHELTUIELI TOTALE: 01
    01    CHELTUIELI CURENTE: (02 + 20)
    02    CHELTUIELI DE PERSONAL: (art. 10, 11, 12, 13, 14)
    20    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII:
          (art. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
    02    CHELTUIELI DE PERSONAL
    10    Cheltuieli cu salariile
    11    Contributii pentru asigurari sociale de stat
    12    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului
          de somaj
    13    Deplasari, detasari, transferari
    13 01 Deplasari, detasari, transferari in tara
    14    Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari sociale
          de sanatate

    20    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
    23    Medicamente si materiale sanitare
    24    Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
    25    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
    26    Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament
    27    Reparatii curente
    28    Reparatii capitale
    29    Carti si publicatii
    30    Alte cheltuieli

    70    CHELTUIELI DE CAPITAL

    CONTINUTUL CHELTUIELILOR DIN BUGETUL DE PRACTICA MEDICALA

    CHELTUIELI TOTALE
    CHELTUIELI CURENTE

    1. Cheltuieli de personal

    A. Cheltuieli cu salariile:
    - salariile de baza pentru personalul de executie incadrat cu norma intreaga sau 1/2 norma, stabilite conform art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - sporuri cu caracter permanent prevazute de legislatia in vigoare;
    - salariile persoanelor incadrate temporar pe posturile personalului aflat in concediu medical pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, conform Legii nr. 120/1997;
    - plata orelor suplimentare si a premiilor;
    - drepturile cuvenite persoanelor care presteaza servicii in baza unei conventii civile;

    B. Deplasari:
    - cheltuieli ocazionate de deplasarile personalului angajat, legate de activitatea medicala desfasurata conform contractului de furnizare de servicii medicale, incheiat cu casa de asigurari de sanatate.

    C. Cheltuieli privind contributia pentru asigurari sociale, contributia de 5% pentru fond de somaj, contributia de 3% pentru fond de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, contributia de 7% pentru asigurari de sanatate, comision de 0,75% Directia de munca si protectie sociala pentru pastrarea si completarea carnetului de munca.

    2. Cheltuieli materiale si servicii

    A. Medicamente si materiale sanitare:
    - costul medicamentelor acordate gratuit in tratamentul de urgenta;
    - cheltuieli pentru procurarea serurilor si vaccinurilor pentru tratament de urgenta;
    - solutii perfuzabile si alte preparate medicamentoase utilizate pentru tratamentul urgentelor medico-chirurgicale;
    - materiale sanitare, consumabile, truse sanitare si materiale de pansat, vata, tifon, alcool sanitar, seringi de unica folosinta, ace pentru seringi, leucoplast, pansamente sterile, pungi pentru recoltare sange, perfuzoare etc.

    B. Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie:
    - combustibil pentru incalzit, inclusiv costul buteliilor tip aragaz;
    - plata facturilor in cazul unitatilor conectate la retelele de termoficare;
    - costul curentului electric, inclusiv costul becurilor si tuburilor fluorescente;
    - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal, salubritate;
    - plata serviciilor de posta, factura la telefonul fix pentru convorbiri interne cel mult pana la echivalentul a 100 de minute telefon mobil sau 100 de minute pentru telefon mobil plus abonament, in situatia in care nu exista telefon fix, fax;
    - plata chiriei;

    C. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional:

    a) Servicii cu caracter functional:
    - prestari servicii efectuate prin alte unitati pentru imprimerie, legatorie, multiplicare;
    - prestari servicii pentru intretinerea aparaturii medicale si de laborator, inclusiv a aparaturii de birotica;
    - cheltuieli de transport privind materialele, combustibilul, medicamentele si obiectele de inventar cumparate;
    - cheltuieli de transport pentru deplasarile la domiciliul asiguratului pentru efectuarea unor servicii medicale, altele decat cele cuantificate prin norme decontate prin plata pe serviciu, in limita de 30 l pe luna.
    b) Alte materiale:
    - materiale pentru curatenie specifice sectorului sanitar;
    - materiale igienico-sanitare pentru personal;
    - materiale pentru deratizare si dezinsectie - dezinfectie;
    - materiale pentru prevenirea incendiilor (extinctoare);
    - furnituri de birou;
    - hartie pentru imprimanta si dischete utilizate la calculatoare;
    - formulare si imprimate utilizate in activitatea medico-sanitara, financiar-contabila si administrativa.

    D. Obiecte de inventar:
    - lenjerie si accesorii de pat;
    - echipament sanitar pentru personal: halate, bonete, tricouri, masti de tifon, manusi;
    - obiecte de inventar cu caracter functional medico-sanitar sau de uz administrativ gospodaresc in limita valorica de 5 milioane lei sau cu durata de serviciu normata de pana la un an (temeiul legal: art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe).

    E. Reparatii curente:
    - costul manoperei si materialelor procurate pentru lucrari de intretinere si reparatii curente la cladiri (zugraveli, vopsirea tamplariei, reparatii acoperis, pardoseli) mobilier, aparate si instalatii.

    F. Reparatii capitale:
    - costul manoperei si materialelor procurate pentru reparatii capitale la aparate si instalatii.

    G. Carti si publicatii:
    - costul abonamentelor la Monitorul Oficial al Romaniei.

    H. Alte cheltuieli:
    - cheltuieli pentru educatie medicala continua, cu avizul casei de asigurari de sanatate si al colegiului medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti, fara a afecta celelalte categorii de cheltuieli cuprinse in bugetul de practica medicala cu repercusiuni asupra actului medical.

    3. Cheltuieli de capital

    - investitii cu valoare mai mare de 5 milioane lei si cu durata de serviciu normata de peste 1 an (temeiul legal: art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe) in conformitate cu normativele stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii, in limita amortizarii calculate in conditiile legii pentru inlocuirea activelor corporale proprietatea cabinetului medical.

    ANEXA 3

                             LISTA
cuprinzand investigatiile paraclinice recomandate de catre medicii de familie si medicii din ambulatoriul de specialitate

    A. Pentru medicina de familie
    Analize de laborator:

    Analize de sange:
     1. Hemoleucograma completa (hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare reticulocite, numaratoare leucocite, formula leucocitara, numaratoare trombocite)
     2. VSH
     3. Fibrinogemie
     4. Uree serica
     5. Creatinina serica
     6. Acid uric seric
     7. Transaminaze (TGO, TGP)
     8. Bilirubina (totala, directa si indirecta)
     9. Fosfataza alcalina
    10. Timol sau alt test disproteinemie
    11. Glicemie
    12. Reactie de serologie a sifilisului (RBW, VDRL)
    13. Colesterol seric total
    14. Lipide totale serice
    15. Trigliceride serice
    16. Timp de sangerare
    17. Timp Quick, activitate de protrombina sau INR
    18. Ionograma (Na, K)
    19. Calcemie serica (totala, ionica)
    20. Testare HIV
    21. Sideremie
    22. Proteina C reactiva
    23. Electroforeza proteinelor serice
    24. Amilazemie
    25. ASLO
    26. Grup sanguin ABO si Rh
    27. Anticorpi specifici antiRh
    28. Proteine totale

    Analize de urina:
    1. Sumar de urina
    2. Dozare glucoza
    3. Urocultura (inclusiv cu antibiograma)
    4. Dozare proteine urinare
    IDR la PPD
    Coprocultura
    Examen coproparazitologic
    Amprenta anala
    Examen microscopic in parazitologie
    Probe paraclinice:
     1. Electrocardiograma
     2. Ecografie generala (abdomen + pelvis)
     3. Examen radiologic toracopulmonar (radioscopie, MRF sau radiografie fata +/- profil)
     4. Examen radiologic tract digestiv superior cu ajutorul substantei de contrast (inclusiv urmarirea tranzitului intestinal la nivelul colonului - pasaj anterograd)
     5. Examen radiologic craniu in mai multe incidente, inclusiv sinusuri ale fetei
     6. Frotiu PAP
     7. Examen radiologic coloana vertebrala pe segmente
     8. Probe respiratorii (CV, VEMS)
     9. Exsudat faringian
    10. Examen radiologic membre
    11. Babes-Papanicolau

    B. Ambulatoriul de specialitate
    Analize de sange:
     1. Hemoleucograma completa (hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare reticulocite, numaratoare leucocite, formula leucocitara, numaratoare trombocite)
     2. Sideremie
     3. VSH
     4. Fibrinogemie
     5. Proteina C reactiva
     6. Uree serica
     7. Creatinina serica
     8. Acid uric seric
     9. Transaminaze (TGO, TGP)
    10. Bilirubina (totala, directa si indirecta)
    11. Fosfataza alcalina
    12. Timol sau alt test disproteinemie
    13. Electroforeza proteinelor serice
    14. Imunograma (IgA, IgM, IgG, IgE)
    15. Imunofixarea
    16. Glicemie
    17. Amilazemie
    18. Crioglobuline
    19. Concentrat leucocitar
    20. Colesterol seric total
    21. Lipide serice totale
    22. Trigliceride serice
    23. LDL
    24. LDH
    25. Timp Quick, activitate de protrombina sau INR
    26. APTT
    27. Factor antinuclear
    28. Factor reumatoid
    29. Ionograma (Na, K)
    30. Calcemie serica (totala, ionica)
    31. Magneziemie
    32. Hormoni tiroidieni T3, T4, TSH
    33. Gamma GT
    34. Complement seric
    35. Explorarea echilibrului acido-bazic
    36. Reactie de serologie a sifilisului
    37. Testare HIV
    38. Cariotip
    39. Test Barr
    40. ASLO
    41. Grup sanguin ABO, Rh
    42. Rh, anticorpi specifici
    43. Celule lupice
    44. Test Coombs
    45. HDL colesterol
    46. Testul GUTTHRIE
    47. Hemoglobina glicozilata
    48. Depistare anticorpi antiparazitari
    49. Depistare imunologica a antigenelor parazitare

    Analize de urina:
    1. Sumar de urina
    2. Proba Addiss
    3. Dozare proteine urinare
    4. Dozare glucoza
    5. Amilazurie
    6. Urocultura (inclusiv antibiograma)

    Test sudoare
    1. Iontoforeza pilocarpinica

    Investigatii microbiologice, parazitologice, virusologice:
    1. Examene microscopice pe frotiu
    2. Examene pe culturi bacteriene
    3. Antibiograma
    4. Hemoculturi
    5. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare
    6. Coproantigene (in parazitologie)
    7. Frotiu si coloratii speciale materii fecale (in parazitologie)
    8. Amprenta anala (in parazitologie)

    Coprocultura

    Examen coproparazitologic

    IDR la PPD

    Probe paraclinice: conform anexei nr. 4 si procedurilor de histopatologie si radiologie prevazute in anexa nr. 5 la prezentele norme.

    ANEXA 4

                                   LISTA
serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate si tarifele exprimate in puncte

    Reglementarile prezentei anexe nu fac referire la specialitatile paraclinice, stomatologice si farmaceutice.

    1. Consultatia medicala
    Consultatia de specialitate include anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si analizelor de laborator disponibile, stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, instruirea in legatura cu masurile profilactice:
    Consultatie initiala = 15 puncte. Se considera "consultatie initiala" prima prezentare a unui pacient in ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital.
    Consultatie de control = 10 puncte. Se considera "consultatie de control":
    - prezentarile ulterioare ale unui pacient la acelasi medic (in afara primei prezentari), pana la stabilirea diagnosticului si a tratamentului;
    - controalele periodice ale unui pacient cunoscut;
    - repreluarea unui pacient externat din spital;
    - controalele dupa o interventie chirurgicala pana la vindecarea operatiei (inclusiv pansamentul plagii, scoaterea firelor si manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore).
    Consultatiile la psihiatrie, psihiatrie pediatrica, precum si toate consultatiile copilului in varsta de 0 - 5 ani, indiferent de specialitatea unde se efectueaza, vor fi punctate astfel:
    Consultatie initiala = 20 de puncte
    Consultatie de control = 15 puncte

    2. Servicii medicale si tratamente
    Diferitele servicii (diagnostice sau terapeutice) listate mai jos vor fi punctate separat, dupa cum urmeaza.
    Acestea vor putea fi efectuate de catre orice medic de specialitate care are pregatirea necesara si pe care le considera indispensabile in stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, indiferent de specialitate. Aceste servicii se pot efectua atat la o consultatie initiala, cat si la o consultatie de control, cu respectarea normelor metodologice.

    1. Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni      15
    2. Teste de provocare nazala, oculara, bronsica                       15
    3. Determinarea concentratiei acarienilor in mediu                    15
    4. Determinarea concentratiei polenurilor si mucegaiurilor
       din mediu                                                          20
    5. Teste cutanate cu agenti fizici                                  5/test
    6. Imunoterapie specifica cu vaccinuri alergenice standardizate   3/sedinta
    7. Imunoterapie nespecifica                                            3
    8. EKG                                                                 5
    9. EKG de efort                                                       45
   10. EKG de stres farmacologic                                          50
   11. Ecocardiografie M + 2D                                             40
   12. ECO + Doppler                                                      45
   13. ECO + Doppler color                                                60
   14. ECO transesofagian                                                100
   15. ECO de efort/stres farmacologic                                   100
   16. ECO vase periferice - vene                                         35
   17.                     - artere                                       45
   18. EKG continuu (24 de ore, Holter)                                   50
   19. Holter TA                                                          30
   20. Potentiale tardive                                                 30
   21. Punctia pericardica                                                20
   22. Punctie vena subclaviculara/vena jugulara interna                  50
   23. Punctie pleurala                                                   10
   24. Oscilometrie                                                        5
   25. Pletismografie                                                     10
   26. Test masa inclinata                                                20
   27. Test de mers - 6 minute                                             5
   28. Implantare pacemaker definitiv                                    200
   29. Punctie pericardica cu/fara drenaj                                 20
   30. Punctie-biopsie pericardica                                        35
   31. Sutura vasculara                                                   15

    Terapia chirurgicala a:
   32. Panaritiului eritematos                                            10
   33. Panaritiului flictenular                                           10
   34. Panaritiului periunghial si subunghial                             12
   35. Panaritiului antracoid                                             12
   36. Panaritiului pulpar                                                12
   37. Panaritiului osos, articular, tenosinoval                          15
   38. Flegmoanelor superficiale ale mainii                               12
   39. Flegmoanelor lojei tenare, hipotenare, comisurale,
       tenosinovitelor                                                    15
   40. Abcesului de parti moi                                             15
   41. Abcesului pilonidal                                                15
   42. Furunculului                                                       15
   43. Furunculului antracoid, furunculozei                               15
   44. Hidrosadenitei                                                     12
   45. Adenitei acute                                                     12
   46. Celulitei                                                          15
   47. Seromului posttraumatic                                            12
   48. Arsurilor termice < 10%                                            20
   49. Leziunilor externe prin agenti chimici                             20
   50. Hematomului                                                        10
   51. Edemului dur posttraumatic                                         12
   52. Plagilor taiate superficiale                                       10
   53. Degeraturilor (gr. I si gr. II)                                    12
   54. Flebopatiilor varicoase superficiale, ruptura pachet varicos       20
   55. Varicelor hidrostatice (cronice, complicate)                       20
   56. Adenoflegmonului                                                   20
   57. Plagilor intepate superficial                                      10
   58. Afectiunilor neinflamatorii ale partilor moi
       (lipoame, chisturi sebacee, tumorete)                              10
   59. Supuratiilor postoperatorii                                        12
   60. Afectiunilor mamare superficiale                                   12
   61. Supuratiilor mamare profunde                                       15
   62. Abcesului perianal                                                 15
   63. Tratamentul si ingrijirea piciorului diabetic                      12
   64. Amputatie degete la mana, fiecare deget                            12
   65. Amputatie de police la nivelul metacarpului                        12
   66. Decalotarea, debridarea fimozei                                    15
   67. Extirpare polip rectal procident                                   20
   68. Granulom ombilical                                                 10

    Terapia chirurgicala a:
   69. Tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor           10
   70. Tumorilor scalpului, simple                                        10
   71. Plagii taiate (contuze) simple a fetei                             10
   72. Tumorilor fetei, simple, insotite de plastie                       20
   73. Microstomiei                                                       30
   74. Plagilor taiate, contuze ale buzelor                               10
   75. Tumorilor simple ale buzei                                         15
   76. Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare               30
   77. Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale a
       comisurii gurii, transplant de piele                               30
   78. Aponevrectomie palmara pentru maladia Dupuytren simpla             50
   79. Rezectie modelanta pentru microdactilie                            20
   80. Plastie cu lambou triunghiular in sechele cicatriceale
       fata palmara degete, un deget                                      30
   81. Tenorafie tendoane, flexoare degete, mana sau antebrat,
       fiecare tendon                                                     20
   82. Amputatie traumatica cu lipsa de parti moi la nivelul unui
       deget, plastie Grossfinger timp I + II                             50
   83. Cura chirurgicala a sindromului canalului carpian                  30
   84. Reconstructie de pavilion cu lambou Filatov                        30
   85. Ablatia limitata a unor tumori benigne ale mamelei                 30
   86. Malformatie congenitala a pavilionului urechii, simpla             30
   87. Xantelasma unilaterala, bilaterala                                 12
   88. Operatie pentru ptoza palpebrala                                   50
   89. Excizia leziunii cutanate                                          10
   90. Avulsia lamei unghiale                                             12
   91. Acoperirea defectelor primare                                      20
   92. Chiuretajul leziunilor cutanate                                    15
   93. Peeling chimic cu substante caustice                               20
   94. Electrochirurgie                                                   25
   95. Crioterapie                                                        25
   96. Terapie intralezionala                                             10
   97. Terapie cu dermojet                                                10
   98. Terapie topica cu agenti citotoxici                                 8
   99. Tratamente cu laser                                                25
  100. Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste cu seturi standard      5/test
  101. Deschiderea si exprimarea chisturilor                              10
  102. PUVA - terapia sistemica cu psoraleni                              10
  103. PUVA - terapia locala cu psoraleni                                 15
  104. Recoltarea unui produs patologic                                   10
  105. Dermatoscopie                                                      15
  106. Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei)                            5
  107. Spermograma                                                        20
  108. Test Barr                                                          10
  109. Aspiratie gastrica (diagnostica si terapeutica)                     5
  110. Dilatatie esofagiana                                               35
  111. Polipectomie endoscopica gastrica                                  50
  112. Polipectomie endoscopica rectosigmoidiana                          50
  113. Polipectomie endoscopica colonica-descendent, transvers,
       ascendent, cec                                                     70
  114. Paracenteza                                                        10
  115. Rectosigmoidoscopie diagnostica                                    30
  116. Colonoscopie diagnostica                                           45
  117. Colangiopancreatografie diagnostica                               100
  118. Scleroterapie                                                      45
  119. Bandare varice esofagiene                                          45
  120. Extractie corpi straini                                            20
  121. Endoscopie digestiva superioara diagnostica
       (esofag, stomac, duoden)                                           30
  122. Morfometrie                                                         5
  123. Sfatul genetic (evaluarea riscului de recurenta si precizarea
       posibilitatilor de a reduce acest risc)                            20
  124. Punctie-biopsie osoasa cu amprenta                                 30
  125. Punctie aspirat de maduva osoasa                                   12
  126. Flebotomie terapeutica                                              5
  127. Proba Rumpeell-Leed                                                 2
  128. Plasmafereza terapeutica                                           50
  129. Montare cateter venos central                                      75
  130. Repozitionare cateter venos                                        20
  131. Dezobstructie cateter venos                                        10
  132. Ingrijire fistula                                                   5
  133. Tromboliza fistula                                                 25

    Hemodializa/sedinta
  134. - control                                                          10
  135. - stabilirea protocolului sedintei de dializa                       8
  136. - tratamentul complicatiilor sedintei de dializa                   10

    Dializa peritoneala
  137. - sedinta                                                           8
  138. - control                                                          10
  139. - test de echilibrare peritoneala                                  10
  140. - manevre reinvazive de repozitionare cateter peritoneal            5
  141. - diagnosticul si tratamentul infectiilor locului
         de iesire al cateterului                                         10
  142. Sedinta ESWL                                                       25
  143. Control post ESWL                                                  10
  144. Punctie rahidiana                                                  12
  145. Examen al lichidului cefalorahidian (prin punctie rahidiana
       sau suboccipitala)                                                 20
  146. Examen ultrasonografic extracranian al aa. cervico-cerebrale
       (Doppler, echotomografie si tehnici derivate)                      45
  147. Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale si tehnici
       derivate                                                           45
  148. Examen electromiografic                                            20
  149. Examen electroneurografic                                          20

    Determinarea potentialelor evocate
  150. - vizuale                                                          10
  151. - de trunchi cerebral (auditive)                                   10
  152. - somestezice                                                      10
  153. - motorii                                                          10
  154. Examen electroencefalografic standard                              10
  155. Examen electroencefalografic cu probe de stimulare                 15
  156. Examen electroencefalografic cu mapping                            15
  157. Inregistrare electroencefalografica continua in timpul
       somnului (polisomnografie)                                         20
  158. Video - electroencefalografie                                      15

    Terapia chirurgicala a:
  159. Durerilor craniofaciale                                            20

    Consultatia obstetricala si/sau ginecologica include si recoltarea secretiei vaginale, recoltarea secretiei mamelonare.
  160. Colposcopie si/sau vulvoscopie                                     10
  161. Histeroscopie diagnostica                                          20
  162. Histeroscopie cu biopsie                                           30
  163. Histerosalpingografie                                              20
  164. Hidrotubatie - insuflatie utero-tubara                             18
  165. Testul Huhner                                                       8
  166. Punctie diagnostica a Douglasului                                  15
  167. Aplicarea unui sterilet                                            10
  168. Indepartarea unui sterilet                                          8
  169. Intrerupere de sarcina                                             25
  170. Ablatia unui polip sau fibrom cervical                             20
  171. Conizatia cu ansa diatermica sau cu bisturiul                      25
  172. Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare        22
  173. Incizia unui abces Bartholin                                       12
  174. Examen cardiotocografic cu NTS (test non stres)                    15
  175. Tratamente locale: badijonaj, lavaj                                10
  176. Excizii si/sau cauterizari (polipi, vegetatii vulva,
       vagin, col)                                                        15
  177. Tamponament vaginal (sau al cavitatii uterine) in caz de
       sangerare, ca prestatie de sine statatoare                         15
  178. Introducerea (schimbarea) unui pesar                                5
  179. Indepartarea unui pesar                                             3
  180. Recoltare pentru test Babes - Papanicolau                           8
  181. Montare si extractie diafragm                                       3

    Consultatia oftalmologica include si explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul ambliopiei.
  182. Determinarea acuitatii vizuale (biomicroscopia polului
       anterior, ex. FO, tonometria)                                      10
  183. Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie,
       utilizare lentile keratometrie)                                     5
  184. Explorarea campului vizual (cu spot alb si spot colorat)            5
  185. Explorarea simtului cromatic cu tabele pseudoizocromatice           3
  186. Explorarea functiei binoculare (test Worth, sinoptofor,
       examen diplopie)                                                   10
  187. Biomicroscopia fundului de ochi                                     5
  188. Gonioscopie                                                         5
  189. Oftalmodinamometrie, inclusiv tonometrie                            5
  190. Probe de provocare pentru stabilirea diagnosticului de
       glaucom, minimum 6 tonometrizari                                   10
  191. Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea sensibilitatii
       corneene                                                            5
  192. Alegerea si fixarea unei proteze                                    5
  193. Extractia corpilor straini conjunctivali                           10
  194. Extractia corpilor straini corneeni superficiali, inclusiv
       chiuretarea ruginei                                                12
  195. Extractia corpilor straini corneeni profunzi                       15
  196. Extractia corpilor straini sclerali neperforanti                   10
  197. Tratamentul chirurgical al unor afectiuni ale anexelor
       globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesita
       plastii intinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plagi,
       interventii chirurgicale estetice)                                 20
  198. Tratamentul chirurgical al deviatiilor palpebrale (entropion,
       ectropion, puncte lacrimale eversate)                              30
  199. Tratamentul chirurgical al pterigionului                            5
  200. Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicatii          12
  201. Tratament cu laser la polul posterior                              40
  202. Sondajul complet al cailor lacrimale la un ochi, in scop
       terapeutic                                                         10
  203. Tratamentul cu laser la polul anterior                             30
  204. Aplicatii locale ale unor substante medicamentoase in scop
       terapeutic sau de diagnostic                                        5
  205. Tratament ortoptic                                                 10
  206. Oftalmoscopie indirecta                                            12
  207. Biopsie de organ                                                   30
  208. Biopsie musculara                                                  15
  209. Punctie biopsie de organ                                           30
  210. Punctie biopsie de organ ghidata ecografic sau tomografic          50
  211. Biopsie ganglionara                                                30
  212. Biopsie cutanata                                                   15
  213. Chiuretaj bioptic                                                  15
  214. Cauterizare                                                        20

    Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, rinoscopie posterioara, examenul laringo-scopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni.
  215. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe                             15
  216. Examen stroboscopic                                                10
  217. Polipectomie nazala, auriculara                                    15
  218. Tamponament si detamponament posterior                             15
  219. Punctie sinusala                                                   12
  220. Tratament plaga superficiala                                       10
  221. Infiltratii                                                        10
  222. Tratament chirurgical colectie: sept, flegmon periamigdalian,
       furunculul CAE                                                     15
  223. Tratament chirurgical al flegmonului cervical                      25
  224. Timpanotomie                                                        5
  225. Extractie corpi straini nazali, auriculari, orofaringieni          15
  226. Tamponament si detamponament anterior                              15
  227. Examen de cavum/laringe cu ancorare                                 5
  228. Extractie, spalatura dop cerumen                                    5
  229. Cauterizare mucoasa nazala                                         20
  230. Insuflatie tubara                                                   3
  231. Aspiratie secretie                                                  3
  232. Instilatie laringiana                                               3
  233. Anemizarea mucoasei nazale                                          2
  234. Badijonaj nazal, orofaringian                                       2
  235. Recoltarea unui produs patologic                                    5
  236. Adenoidectomie                                                     25
  237. Amigdalectomie                                                     40
  238. Cura chirurgicala a othematomului                                  10
  239. Audiograma                                                         20
  240. Ingrijire stoma traheala                                           10
  241. Tuseu de cavum                                                      5

    Consultatia ortopedica include si tratamentul ortopedic specific, cu exceptia urmatoarelor proceduri, la care se puncteaza proportional cu complexitatea tratamentului respectiv:
  242. Tratamentul entorsei genunchiului                                  10
  243. Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale                 10
  244. Tratamentul luxatiei perilunare                                    10
  245. Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului                        10
  246. Tratamentul luxatiei gleznei tarso-metatarsiene                     8
  247. Tratamentul fracturii fara deplasare femur, gamba, glezna,
       rotula                                                              5
  248. Tratamentul fracturii fara deplasare mana, picior                   3
  249. Tratamentul fracturii cu deplasare scapula, col chirurgical
       humerus, diafiza humerala, cot                                     12
  250. Tratamentul fracturii cu deplasare antebrat, pumn                  12
  251. Tratamentul fracturii costale                                      10
  252. Tratamentul fracturii oaselor carpiene, metacarpiene,
       falangelor                                                          5
  253. Tratamentul fracturii cu deplasare tars, metatars, falange         12
  254. Tratamentul fracturii stabile de coloana vertebrala                15
  255. Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian,
       bicipital, cvadricipital)                                           5
  256. Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare                       5
  257. Prim ajutor in fractura deschisa de membre                         15
  258. Tratamentul PSH                                                    10
  259. Tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la
       nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian II
       sau III etc.                                                        5
  260. Tratamentul unei infectii osoase (osteomielita, osteita)            3
  261. Tratamentul unei tuberculoze osteoarticulare                        5
  262. Tratamentul in scolioze, cifoze, spondilolistezis                  12
  263. Examen diagnostic si tratament in displazia luxanta a
       soldului in primele 6 luni                                         20
  264. Tratamentul in displazia luxanta a soldului la varsta
       mersului si dupa                                                   15
  265. Tratamentul piciorului stramb congenital in primele 3 luni          5
  266. Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior
       plat valg                                                           3
  267. Exuflatie pneumotorax                                              15
  268. Citirea fiecarei serii de 10 clisee MRF                             5
  269. Spirometrie                                                        10
  270. Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor                       15
  271. Punctie pleurala exploratorie (cu/fara injectarea de
       substante intrapleural)                                            10
  272. Toracenteza cu evaluarea lichidului                                15
  273. Spalatura pleurala                                                 15
  274. Punctie-biopsie pleurala                                           30
  275. Instalarea de cateter intrapleural si gesturi terapeutice
       ulterioare pe dren                                                 15
  276. Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic               15
  277. Punctie-biopsie pulmonara transtoracica                            30
  278. Spalatura bronsica                                                 12
  279. Lavaj bronhiolo-alveolar                                           25
  280. Extragere corpi straini din caile respiratorii                     35
  281. Mica chirurgie endoscopica                                         50
  282. Elasticitate pulmonara                                             30
  283. Analize gaze sanguine                                              12
  284. Peak-flowmetrie                                                     5
  285. TLCO                                                               25
  286. Body pletismografie                                                30
  287. Mediastinoscopie                                                   50
  288. Efectuarea si/sau interpretarea unor investigatii
       complementare (examen psihologic, QI, ancheta sociala,
       teste, scale clinice)                                              15
  289. Consiliere psihiatrica pacient                                     15
  290. Psihoterapie individuala (pentru psihoze)                          15
  291. Psihoterapie de grup (pentru psihoze)                              15
  292. Terapie electroconvulsivanta                                       25
  293. Acte de radioterapie (RT) de inalta energie
       - protocol de tratament                                            50
  294. Acte de RT cu energii medii si joase
       - protocol de tratament                                            25
  295. Acte de currieterapie
       - currieterapie interstitiala si endocavitara
         - protocol de tratament                                          50
  296. - currieterapie de contact de scurta durata
         - aplicatori radioactivi                                         20
  297. Infiltratii peridurale                                             15
  298. Mezoterapie                                                         8
  299. Blocaje nervi periferici                                           15
  300. Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxina
       botulinica)                                                        20
  301. Galvanizare                                                         2
  302. Ionizare                                                            2
  303. Curenti diadinamici                                                 2
  304. Trabert                                                             2
  305. TENS                                                                2
  306. Hufschimdt                                                          3
  307. Alte forme de electroterapie de joasa frecventa                     2
  308. Curenti interferentiali                                             2
  309. Stereofrem                                                          2
  310. Myodinaflux                                                         2
  311. Diafrem                                                             2
  312. Alte forme de electroterapie de medie frecventa                     2
  313. Unde scurte                                                         2
  314. Microunde                                                           2
  315. Diapuls                                                             3
  316. Ultrasunet                                                          2
  317. Ultrasunet in apa                                                   2
  318. Sonodynator                                                         2
  319. Magnetoterapie                                                      2
  320. Laser-terapie                                                       2
  321. Solux                                                               2
  322. Baie de lumina - partiala                                           2
  323. Baie de lumina - generala                                           2
  324. Ultraviolete                                                        2

    Stimulari electrice:
  325. - curenti cu impulsuri rectangulare                                 3
  326. - curenti cu impulsuri exponentiale                                 3
  327. Contractia izometrica electrica                                     3
  328. Stimulare electrica functionala                                     3
  329. Biofeedback                                                         4
  330. Bai minerale (sulfuroase, cloruro-sodica, alcalina)                 2
  331. Bai de plante                                                       2
  332. Bai de dioxid de carbon si bule                                     2
  333. Baie cu peria                                                       2
  334. Halbbad                                                             2
  335. Whirlpool                                                           3
  336. Bai de namol                                                        2
  337. Bai Stanger                                                         3
  338. Mofete naturale                                                     1
  339. Mofete artificiale                                                  1
  340. Bai alternante partiale                                             2
  341. Bai partiale ascendente (Hauffe)                                    2
  342. Bai de sezut                                                        2
  343. Bai galvanice                                                       3
  344. Dus subacval                                                        3
  345. Dus scotian                                                         3
  346. Dus masaj                                                           4
  347. Afuziuni alternante                                                 2
  348. Irigatii vaginale                                                   2
  349. Dus manta                                                           1
  350. Dus de sezut                                                        1
  351. Dus filiform                                                        2
  352. Aplicatii cu parafina                                               2
  353. Bai sau pensulatii cu parafina                                      2
  354. Impachetare generala cu namol                                       1
  355. Impachetare partiala cu namol                                       1
  356. Tampoane vaginale cu namol                                          2
  357. Bai hiperterme + impachetare uscata                                 6
  358. Sauna                                                               3
  359. Crioterapie (masaj cu gheata)                                       2
  360. Masaj regional                                                      3
  361. Masaj segmentar                                                     2
  362. Masaj reflex                                                        2
  363. Limfmasaj                                                           5
  364. Masajul tesutului conjunctiv                                        2
  365. Masaj pneumatic al extremitatilor (Angiomat si Leg pump)            2
  366. Masaj vacuumatic                                                    2
  367. Masaj vibrator                                                      1
  368. Aerosoli individuali                                                2
  369. Respiratie in presiune pozitiva                                     3
  370. Pulverizatie camera                                                 1
  371. Drenaj bronsic + vibromasaj                                         3
  372. Hidrokinetoterapie individuala generala                             4
  373. Hidrokinetoterapie partiala                                         3
  374. Kinetoterapie individuala                                           5
  375. Tractiuni vertebrale si articulare                                  2
  376. Manipulari vertebrale                                               4
  377. Manipulari articulatii periferice                                   2
  378. Kinetoterapie cu aparatura speciala: covor rulant, bicicleta
       ergometrica, helcometre, bac de vaslit                              2
  379. Infiltratie in structuri ale tesutului moale                       10
  380. Punctie si infiltratie intraarticulara                             15
  381. Artroscopie                                                        30
  382. Aplicarea unei contentii suple articulare                           8
  383. Confectionarea si/sau aplicarea unei orteze                        20
  384. Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)                      145
  385. Sectiunea meatului uretral stenozat                                12
  386. Dilatatia stricturii uretrale                                       8
  387. Sectiunea optica a stricturii uretrale                             12
  388. Instilatiile endouretrale si endovezicale medicamentoase            5
  389. Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retentie
       completa de urina                                                   5
  390. Uretroscopie ambulatorie                                           10
  391. Orhidectomie ambulatorie                                           20
  392. Schimbare cateter nefrostomie, cistostomie percutanata,
       uretrovezical                                                      10
  393. Schimbare cateter uretral Cook                                     12
  394. Masurarea reziduului vezical                                        3
  395. Drenaj scrotal (abces, hematom)                                    12
  396. Operatie pentru hidrocel, spermatocel, chist epididimar
       funicular etc. (ambulator)                                         20
  397. Cistostomie minima suprapubiana                                    15
  398. Nefrostomie percutanata ambulatorie                                25
  399. Drenaj intern cu sonda Cook (insertie)                             25
  400. Scos drenaj intern sonda Cook                                      15
  401. Punctie-biopsie prostatica transrectala                            15
  402. Sectionare, ligatura canale deferente                              20
  403. Ecografie de organ                                                 35
  404. Kinetoterapie de grup pe afectiuni                                  4
  405. Bilant articular                                                   14
  406. Bilant muscular                                                    15
  407. Intocmirea planului de recuperare                                  15
  408. Ecografie generala (abdomen + pelvis)                              40
  409. Ecografie abdomen                                                  20
  410. Ecografie pelvis                                                   20
  411. Ancheta epidemiologica                                             20
  412. Aspirat bronsic                                                    15
  413. Brosaj bronsic                                                     15
  414. Biopsie bronsica                                                   30
  415. Instilatii bronsice/traheale                                       15
  416. Cauterizare endobronsica                                           20
  417. Punctie pulmonara transbronsica, transtraheala                     30
  418. Punctie ganglionara transbronsica, transtraheala                   30
  419. Bronhoscopie flexibila                                             30
  420. Bronhoscopie rigida                                                30
  421. Instilatii/pulverizari de medicamente/aplicare mesa
       in CAE si UM                                                        3
  422. Aerosoli (sedinta)                                                  3
  423. Aplicare locala de medicamente la nivelul cornetelor,
       meatelor si rinofaringelui                                          3
  424. Examen laringe dupa anestezie de contact si ancoraj de
       epiglota                                                           10
  425. Spalatura cu canula Hartmann                                       12
  426. Spalatura si administrarea endoscopica de medicamente in
       sinusul maxilar                                                    12
  427. Anestezie ggl.sfenopalatin                                          5
  428. Sinechie septo-turbinara                                           15
  429. Examen otomicroscopic                                              15
  430. Indepartare corpi straini sub microscop                            20
  431. Criocauterizare ggl.sfenopalatin                                   20
  432. Impedanta                                                          20
  433. Audiometrie vocala la casti                                        20
  434. Audiometrie vocala in camp liber                                   20
  435. Stereoaudiometrie                                                  20
  436. Testarea senzatiei de verticalitate                                15
  437. Sectiune fren lingual                                              12
  438. Examinare microscopica endonazala                                  15
  439. Rinomanometrie                                                     20
  440. Redresare piramida nazala posttraumatica                           25
  441. Craniocorpografie                                                  25
  442. Otoemisiuni acustice                                               30
  443. Reeducare vestibulara (sedinta)                                    15
  444. Cauterizare de cornete (electrocauterizare)                        18
  445. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe, trahee, bronhii            30
  446. Posturografie                                                      30
  447. Masurarea protezei auditive in cuplor                              25
  448. Montare dren transtimpanal + extragere                             20
  449. Gustometrie                                                        20
  450. Olfactometrie                                                      20
  451. Probe vestibulare provocate                                        20
  452. Polipectomie nazala, auriculara, polip sangerand al septului       25
  453. Audiometrie comportamentala la copil                               20
  454. Proceduri endoscopice nazale si sinusale                           30
  455. Adaptarea implantului cohlear (sedinta)                            35
  456. Chirurgie laser ORL                                                40
  457. ENG                                                                15
  458. Video laringo stroboscopie cu utilizarea video-printerului         20
  459. Gimnastica respiratorie (sedinta)                                  10
  460. Exercitii pentru tulb de vorbire (sedinta)                         15
  461. Investigarea psihoacustica a vocii                                 10
  462. Reeducarea vocii vorbite si cantate/sedinta                        10
  463. Reeducare computerizata la profesionistii vocii (sedinta)          25
  464. Analiza parametrilor acustici ai vocii                             15
  465. Sonagrama                                                          15
  466. Fonetograma                                                        15
  467. Electroglotografie                                                 15
  468. Mobilizarea aritenoidului (sedinta)                                10
  469. Fizioterapie in disfonii                                           10
  470. Insulinoterapie in disfonii                                        10
  471. Reeducarea vocii dupa paralizii de coarda vocala (sedinta)         10
  472. Examen otomicroscopic                                              15
  473. Psihoterapie sugestiva armata in afonii psihogene (sedinta)        15
  474. Injectie transtimpanala                                             6
  475. Injectii intraturbinare                                             6
  476. Vizita in focar TBC                                                15

  Consultatia de planificare familiala se efectueaza numai in cabinetele de planificare familiala de catre medicii care au obtinut competenta de planificare familiala si sunt certificati de Ministerul Sanatatii si Familiei si care lucreaza exclusiv in aceasta activitate. Consultatia de planificare familiala se puncteaza similar cu orice alta consultatie (consultatie initiala, respectiv consultatie de control).
    Alte servicii medicale efectuate in aceste cabinete se puncteaza similar cu serviciile pentru sanatatea reproducerii din curricula de obstetrica-ginecologie.
    Consultatia de parazitologie medicala se puncteaza similar cu orice consultatie de specialitate (consultatia initiala, respectiv consultatia de control).

    Acupunctura - Fitoterapie - Homeopatie

    Consultatia se puncteaza similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie initiala, respectiv consultatie de control), iar tratamentele specifice vor fi punctate separat, fiecare cu cate 3 puncte.

    Toate tratamentele chirurgicale sau interventionale includ:
    - pregatire locala si generala preoperatorie;
    - incizie si tratamentul chirurgical specific;
    - sutura si controlul hemostazei;
    - pansarea si ingrijirea postoperatorie imediata.

    Anestezia este punctata separat, dupa cum urmeaza:
  477. Anestezie locala de contact                                         3
  478. Anestezie locala prin infiltratie                                   5

    Consultatia de logopedie se puncteaza similar cu orice alta consultatie efectuata de medicii abilitati.

    MANEVRE DE DIAGNOSTIC SI TERAPEUTICE
  479. Punctia venoasa pentru recoltare                                    2
  480. Administrarea intravenoasa de medicamente, altele decat
       citostatice                                                         4
  481. Administrarea prin injectare intravenoasa de medicamente
       citostatice                                                         6
  482. Perfuzia intravenoasa cu alte medicamente, altele decat
       citostatice                                                         5
  483. Perfuzia intravenoasa de scurta durata cu medicamente
       citostatice                                                         8
  484. Perfuzia intravenoasa de lunga durata cu medicamente
       citostatice (pana la 24 ore, minimum 6 ore)                        10
  485. Perfuzia intravenoasa continua cu medicamente
       citostatice (minimum 24 ore)                                       12
  486. Administrarea de sange si derivati                                  8
  487. Punctia arteriala pentru recoltare                                  5
  488. Recoltarea de sange capilar pentru hemograma                        3
  489. Executarea unui frotiu din sange venos sau capilar                  2
  490. Determinari prin teste rapide la diabetici dispensarizati
       (glicemie, glucozurie, cetonurie)                                   3

    N.B.
    1) Pentru activitatea de recuperare-reabilitare care se desfasoara in unitati sanitare de tip ambulator, altele decat cele din statiunile balneoclimatice, medicii raporteaza (daca este cazul) in vederea decontarii si serviciile de terapie fizicala care se efectueaza in bazele de tratament pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi/pacient), dupa care asiguratii platesc integral procedurile.
    2) Valoarea serviciilor medicale, altele decat consultatiile medicale (initiale si de control), efectuate exclusiv in dispensarele TBC se puncteaza dublu pentru cazurile TBC confirmate care necesita supraveghere medicala.

    ANEXA 5

                               LISTA
cuprinzand investigatiile paraclinice si tarifele maximale ale acestora

                                                                   - lei -
_____________________________________________________________________________
    1. Acid uric seric                                                25.000
    2. Amilazemie                                                     35.000
    3. Amilazurie                                                     35.000
    4. Antibiograma                                                   60.000
    5. Antibiograma BK*)                                             162.000
    6. Anticorpi specifici antiRh                                     35.000
    7. APTT                                                           55.000
    8. ASLO                                                           50.000
    9. Amprenta anala (in parazitologie)                              15.000
   10. Bilirubina totala, directa si indirecta                        25.000
   11. Calciu ionic seric                                             35.000
   12. Calciu seric total                                             25.000
   13. Cariotip                                                    1.200.000
   14. Celule lupice                                                  40.000
   15. Colesterol seric total                                         25.000
   16. Complement seric                                               45.000
   17. Concentrat leucocitar                                          40.000
   18. Confirmare HIV                                                180.000
   19. Coprocultura                                                   60.000
   20. Coproantigene (in parazitologie)                              200.000
   21. Creatinina serica                                              25.000
   22. Crioglobuline                                                  30.000
   23. Dozare proteine urinare                                        30.000
   24. Determinare grup sanguin ABO                                   35.000
   25. Determinare grup sanguin Rh                                    35.000
   26. Depistare HIV                                                  90.000
   27. Depistare anticorpi antiparazitari                            190.000
   28. Depistare imunologica a antigenelor parazitare                250.000
   29. Electroforeza proteinelor serice                               70.000
   30. Examen coproparazitologic (3 probe)                            60.000
   31. Examene microscopice pe frotiu                                 30.000
   32. Examene pe alte culturi bacteriene                             40.000
   33. Examen bacteriologic BK*): - frotiu lama                       75.600
   34.                            - cultura BK                       129.000
   35. Examen microscopic in parazitologie                            75.000
   36. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare                  20.000
   37. Explorare echilibru acido-bazic                                40.000
   38. Exsudat faringian + cultura                                    35.000
   39. Factor antinuclear                                            110.000
   40. Factor rheumatoid                                              40.000
   41. Fibrinogen seric                                               60.000
   42. Fosfataza alcalina                                             33.000
   43. Frotiu si coloratii speciale materii fecale
       (in parazitologie)                                            150.000
   44. Gama GT                                                        35.000
   45. Glicemie                                                       25.000
   46. Glucoza urinara                                                25.000
   47. Hemoglobina                                                    20.000
   48. Hematocrit                                                     10.000
   49. Hemoculturi                                                    75.000
   50. Hemoleucograma completa                                        60.000
   51. Hemoglobina glicozilata                                       110.000
   52. Hormoni tiroidieni T3                                          90.000
   53. Hormoni tiroidieni T4                                          90.000
   54. HDL colesterol                                                 40.000
   55. IDR la PPD                                                     20.000
   56. Imunofixare                                                    50.000
   57. Imunoelectroforeza (Ig A, IgM, IgG, IgE)                       70.000
   58. Ig A seric                                                     70.000
   59. Ig G seric                                                     70.000
   60. Ig E seric                                                     70.000
   61. Ig M seric                                                     70.000
   62. Iontoforeza pilocarpinica                                      80.000
   63. INR (International Normalised Ratio)                           40.000
   64. LDH                                                            40.000
   65. LDL                                                            35.000
   66. Lipide totale                                                  30.000
   67. Magneziu seric                                                 25.000
   68. Natriemie                                                      35.000
   69. Numaratoare eritrocite si formula leucocitara                  30.000
   70. Potasemie                                                      35.000
   71. Proteina C reactiva                                            45.000
   72. Proteine totale                                                30.000
   73. RBW                                                            25.000
   74. Reactia Addis                                                  25.000
   75. Sideremie                                                      30.000
   76. Sumar de urina                                                 30.000
   77. Sediment                                                       15.000
   78. Test Barr                                                      50.000
   79. Test Guthrie                                                   60.000
   80. Test Coombs                                                    40.000
   81. TGO                                                            25.000
   82. TGP                                                            25.000
   83. Timp de sangerare                                              15.000
   84. Timp Quick, activitate de protrombina                          30.000
   85. Trigliceride serice                                            30.000
   86. TSH                                                            90.000
   87. Tymol sau alte teste de disproteinemie                         20.000
   88. Uree serica                                                    25.000
   89. Urocultura                                                     35.000
   90. VDRL+ TPHA                                                     50.000
   91. VSH                                                            10.000

    Histopatologie
   92. Piesa prelucrata la parafina                                  177.500
   93. Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic          277.500
   94. Diagnostic histopatologic pe lama                             100.000
   95. Examen histopatologic cu coloratii speciale                   740.000
   96. Citodiagnostic col Papanicolau                                185.000
   97. Citodiagnostic lichid punctie                                 185.000
   98. Citodiagnostic sputa prin incluzii parafina                   277.500
   99. Citodiagnostic secretie si spalatura gastrica                 185.000
  100. Citodiagnostic secretie vaginala                              185.000
  101. Examen citohormonal                                           185.000
  102. Citodiagnostic produse punctie                                185.000
  103. Imunohistochimie                                              455.000

    Radiologie
  104. Radiografie craniana standard in 2 planuri                     55.526
  105. Radiografie craniana in proiectie speciala                     88.739
  106. Parti ale scheletului in 2 planuri                             71.688
  107. Torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri             92.200
  108. Centura scapulara sau pelvina fara substanta de contrast       90.000
  109. Parti ale coloanei vertebrale, mai putin coloana cervicala     85.575
  110. Alte articulatii fara substanta de contrast sau functionale
       cu TV                                                          80.000
  111. Coloana vertebrala completa, mai putin coloana cervicala      185.035
  112. Coloana cervicala in cel putin 3 planuri                      138.905
  113. Mielografie cu substanta nonionica                          1.227.995
  114. Torace ansamblu inclusiv examen Rx scopic (eventual cu
       bol opac)                                                     150.271
  115. Organe ale gatului sau ale planseului bucal                   122.647
  116. Torace si organe ale toracelui                                117.379
  117. Bronhografie cu substanta de contrast nonionica             1.234.027
  118. Vizualizarea generala a abdomenului nativ in cel putin
       2 planuri                                                      71.688
  119. Cai biliare, pancreas cu substanta de contrast nonionica    1.298.975
  120. Esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie          119.841
  121. Tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal)
       cu substanta de contrast nonionica                            247.618
  122. Intinderea examinarii pana la regiunea ileo-cecala            376.906
  123. Colon in dublu contrast sau intestin subtire pe sonda
       duodenala                                                     468.296
  124. Colon la copil, inclusiv dezinvaginare                        221.767
  125. Tract urinar (urografie minutata) cu substanta de
       contrast nonionica                                          1.336.485
  126. Examen retrograd de uretra sau vezica urinara cu
       substanta de contrast                                       1.146.562
  127. Cistografie de reflux cu substanta de contrast nonionica    1.174.335
  128. Uretra, vezica urinara la copil cu substanta de contrast
       nonionica                                                   1.165.319
  129. Pielografie                                                 1.236.683
  130. Examen cu substanta de contrast nonionica a uterului
       si oviductului                                              1.180.338
  131. Mamografie in 2 planuri                                       120.611
  132. Sialografia, galactografia, sinusuri, fistulografia
       cu substanta de contrast                                    1.176.241
  133. Flebografia de extremitati                                  1.253.593
  134. Tomografia plana                                              262.530
  135. Angiografia carotidiana cu substanta de contrast nonionica  1.252.272
  136. P.E.G.                                                        100.481
  137. Radiofotografia medicala (MRF)                                 16.113
  138. craniu cu substanta de contrast nonionica                   1.148.311
  139. regiune gat cu substanta de contrast nonionica              1.148.311
  140. regiune torace cu substanta de contrast nonionica           1.231.628
  141. abdomen cu substanta de contrast (nonionica) administrata
       intravenos                                                  1.231.628
  142. pelvis cu substanta de contrast (nonionica) administrata
       intravenos                                                  1.148.311
  143. coloana vertebrala cu substanta de contrast nonionica       1.148.311
  144. membre cu substanta de contrast nonionica                   1.148.311
  145. Ecografie generala (abdomen + pelvis)                         150.000
  146. Ecografie abdomen                                              80.000
  147. Ecografie pelvis                                               70.000
  148. Radioscopie cardiopulmonara                                    74.272
  149. Radiografie dentara                                            30.000
  150. craniu fara substanta de contrast                             250.000
  151. regiune gat fara substanta de contrast                        250.000
  152. regiune toracica fara substanta de contrast                   500.000
  153. abdomen fara substanta de contrast                            500.000
  154. pelvis fara substanta de contrast                             250.000
  155. coloana vertebrala fara substanta de contrast                 250.000
  156. membre                                                        250.000
  157. Radiografie membre                                             80.000
  158. EKG                                                            30.000
  159. EKG de efort                                                  225.000
  160. EKG de stress farmacologic                                    250.000
  161. EKG continuu (24 ore, Holter)                                 250.000
  162. Holter TA                                                     150.000
  163. Spirometrie                                                    50.000
  164. Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor                   75.000
  165. Oscilometrie                                                   25.000
  166. EEG                                                            75.000
  167. Electromiografie                                              100.000
  168. Peak-flowmetrie                                                15.000
  169. Endoscopie                                                    110.000
  170. Ecocardiografie M + 2 D                                        80.000
  171. Eco + Doppler                                                 110.000
  172. Eco + Doppler color                                           180.000
  173. Eco vase periferice vene                                      100.000
  174. Eco vase periferice artere                                    120.000
  175. Radiografie panoramica                                        100.000
------------
    *) Se deconteaza numai in dispensarele TBC, sectii si spitale TBC, sanatorii TBC.

    ANEXA 6

                              LISTA
cuprinzand afectiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

     1. Infarct miocardic - in primele 12 luni de la externarea din spital
     2. Angina instabila - 3 luni de la stabilizare
     3. Purtatorii de proteze valvulare si pace-maker
     4. Malformatii congenitale si boli genetice
     5. Insuficienta renala cronica sub dializa
     6. Insuficienta cardiaca clasa III - IV NYHA
     7. Poliartrita reumatoida, inclusiv formele sale clinice (sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronica juvenila)
     8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozita, vasculite sistemice)
     9. Leucemiile acute (limfoide si nonlimfoide)
    10. Leucemia mieloida cronica
    11. Leucemia limfatica cronica
    12. Aplazia medulara
    13. Mielomul multiplu
    14. Limfoame non-Hodgkin nodale si extranodale
    15. Boala Hodgkin
    16. Anemii hemolitice endo- si exoeritrocitare
    17. Trombocitemia hemoragica
    18. Histiocitozele
    19. Mastocitoza maligna
    20. Telangectazia hemoragica ereditara
    21. Purpura trombocitopenica idiopatica
    22. Trombocitopatii
    23. Purpura trombotica trombocitopenica
    24. Boala von Willebrand
    25. Coagulopatiile ereditare
    26. Tumori mamare
    27. Tumori maligne - pe durata tratamentului oncologic
    28. Tumori cu potential malign pana la elucidarea diagnosticului
    29. Diabet zaharat insulino-dependent
    30. Cirozele hepatice decompensate
    31. Tuberculoza
    32. Psihoze
    33. Hemofilie
    34. Glaucom
    35. Bolnavi cu revascularizatie percutanata, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian
    36. Status posttransplant de organe
    37. Afectiuni postoperatorii si ortopedice pana la vindecare
    38. Consultatie planificare familiala
    39. Alte situatii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

    ANEXA 7

                       DURATA MEDIE DE SPITALIZARE
optima pe tara, pe sectii si pe tipuri de spitale in anul 1999
___________________________________________________________________________
               Sectia                        Durata medie de spitalizare
           si compartimentul              _________________________________
                                          Total    Clinic    Urban    Rural
___________________________________________________________________________
TOTAL                                      9.50      8.80     9.06    18.83
ATI                                        3.16      3.12     3.17     6.41
BALNEO-FIZ. SI RECUP. MEDICALA            13.36     14.13    12.43    17.07
BOLI INFECTIOASE (CONTAGIOASE)             7.81      7.56     7.86    12.49
CARDIOLOGIE                                8.62      7.89     9.00     9.82
CHIRURGIE GENERALA                         6.57      6.90     6.41     8.33
CHIRURGIE INFANTILA                        4.28      4.50     4.02
CHIRURGIE CARDIO-VASCULARA                 8.48      8.48
CHIRURGIE TORACO-PULMONARA                14.05     12.11    17.13    15.11
CHIRURGIE MAXILO-FACIALA                   6.76      6.96     6.29
CHIRURGIE PLASTICA SI REPARATORIE (arsi)   9.11      8.33     9.57
CRONICI                                   14.33     10.59    13.59    15.99
DERMATO-VENEROLOGICE                      12.76     13.42    12.36    15.34
DIABET - BOLI DE NUTRITIE                  7.18      7.91     6.80
DISTROFICI                                75.26     95.29    77.01    36.76
ENDOCRINOLOGIE                             8.75      8.51     9.23
FTIZIOLOGIE                               30.24     25.46    29.53    46.25
GASTRO-ENTEROLOGIE                         8.66      7.96     9.52
GINECOLOGIE                                4.43      4.82     4.06
HEMATOLOGIE                                7.25      6.35    10.72
MEDICINA GENERALA                          7.46               9.08    7.04
MEDICINA INTERNA                           8.74      8.08     8.82    9.52
NEFROLOGIE                                 2.61      2.64     2.57
NEURO-CHIRURGIE                            7.05      7.60     5.59
NEUROLOGIE                                10.44     10.80     9.96    20.65
NEUROPSIHIATRIE                           25.62     12.18    21.24   115.43
NEVROZE                                   30.48     37.92    35.99    21.49
NOU-NASCUTI                                6.65      6.33     6.75     6.18
OBSTETRICA                                 4.85      4.63     5.00     4.15
OBSTETRICA - GINECOLOGIE                   4.90      4.44     5.02     5.85
OBSTETRICA PENTRU NASTERI NORMALE          3.81      2.02     4.69     5.71
OFTALMOLOGIE                               7.68      7.22     8.04     4.03
ONCOLOGIE                                  7.72      8.05     7.26     4.85
ORL                                        6.50      6.77     6.35     5.91
ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE                 9.74     10.69     9.27
PEDIATRIE                                  6.94      6.90     6.86     7.97
PNEUMOLOGIE - BOLI NETUBERCULOASE         17.82               7.74    20.45
PREMATURI                                 14.46     30.98    13.08
PSIHIATRIE                                17.70     20.08    15.77    26.45
PSIHIATRIE ACUTI                          14.73     16.63    12.92    18.28
PSIHIATRIE CRONICI                        50.85     13.09    71.28    67.07
REUMATOLOGIE                              10.61     10.21    10.82
TBC OSTEOARTICULAR                        32.40                       32.40
UROLOGIE                                   7.64      7.67     7.62
ALTELE                                     5.05               3.43    16.91
___________________________________________________________________________

    Pentru sectiile de imunologie clinica si alergologie se vor folosi valorile de la sectia de medicina interna.
    Pentru sectiile de geriatrie - gerontologie se vor folosi valorile de la sectia de recuperare, medicina fizica si balneologie.
    Pentru sectiile de nefrologie care nu au compartimente de dializa se vor folosi valorile de la sectia de medicina interna.
    Pentru institute durata medie de spitalizare optima pe tara este asimilata spitalelor clinice, iar pentru spitalele judetene durata medie de spitalizare optima pe tara este asimilata cu durata medie de spitalizare pentru urban.
    Datele au fost furnizate de Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala in baza adresei nr. 540 din 17 mai 2000.

    ANEXA 8

                              LISTA
cuprinzand serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza asiguratii

    1. Servicii cu spitalizare
    A. Servicii cu spitalizare integrala
 ___________________________________________________________________________
| Profil medical                     | Profil chirurgical                   |
|____________________________________|______________________________________|
| Medicina interna                   | Chirurgie generala                   |
|                                    |                                      |
| Gastroenterologie                  | Urologie                             |
| Cardiologie                        | Ortopedie si traumatologie           |
| Diabet zaharat, nutritie si boli   | ORL                                  |
| metabolice                         | Oftalmologie                         |
| Endocrinologie                     | Obstetrica-Ginecologie               |
| Imunologie clinica si Alergologie  | Chirurgie plastica si reparatorie    |
| Nefrologie                         | Chirurgie maxilo-faciala             |
| Hematologie                        | Anestezie si Terapie intensiva       |
| Pediatrie                          | Chirurgie toracica                   |
| Dermato-venerologie                | Chirurgie cardiaca si a vaselor mari |
| Neurologie                         | Chirurgie pediatrica                 |
| Oncologie medicala                 | Neurochirurgie                       |
| Radioterapie                       | Chirurgie vasculara                  |
|                                    |                                      |
| Neonatologie                       |                                      |
| Reumatologie                       |                                      |
| Recuperare, Medicina fizica si     |                                      |
| Balneologie                        |                                      |
| Geriatrie si Gerontologie          |                                      |
| Genetica medicala                  |                                      |
|                                    |                                      |
| Psihiatrie*)                       |                                      |
| Pneumologie/Pneumoftiziologie*)    |                                      |
| Boli infectioase*)                 |                                      |
|____________________________________|______________________________________|
    *) Pot fi si servicii cu spitalizare de lunga durata.

    B. Servicii cu spitalizare partiala
 ______________________________________________________________________
| Profil medical                     | Profil chirurgical              |
|____________________________________|_________________________________|
| Pediatrie                          | Chirurgie generala - endoscopie |
|                                    |                                 |
| Dermatologie                       | Urologie - endoscopie           |
| Neurologie                         | Ortopedie si traumatologie      |
| Oncologie medicala                 | O.R.L.                          |
| Medicina interna                   | Oftalmologie                    |
| Gastroenterologie                  | Obstetrica-Ginecologie          |
| Cardiologie                        | Chirurgie maxilo-faciala        |
| Diabet zaharat, nutritie si boli   | Anestezie si Terapie intensiva  |
| metabolice                         | Chirurgie toracica              |
| Endocrinologie                     | Neurochirurgie (RMN, CT)        |
| Imunologie clinica si Alergologie  |                                 |
| Nefrologie - dializa               |                                 |
| Reumatologie                       |                                 |
| Hematologie                        |                                 |
| Radioterapie                       |                                 |
| Neonatologie                       |                                 |
| Psihiatrie                         |                                 |
| Medicina de urgenta                |                                 |
| Pneumologie/Pneumoftiziologie      |                                 |
|____________________________________|_________________________________|

    2. Alte servicii

    Investigatii paraclinice

    Hematologie
    Biochimie
    Microbiologie
    Anatomie patologica
    Citologie
    Histologie
    Radiodiagnostic
    ECHO
    EKG
    Explorari functionale
    Medicina nucleara
    Explorari genetice

    3. Servicii speciale

    Transport in situatii de urgenta
    Ajutor de menaj

    ANEXA 9

                                  LISTA
cuprinzand serviciile medicale de inalta performanta si alte servicii a caror contravaloare nu este suportata de casele de asigurari de sanatate

    1. Rezonanta magnetica nucleara    la cerere
    2. Tomografie computerizata        la cerere
    3. Scintigrafie                    la cerere
    4. Angiografie                     la cerere
    5. Endoscopie                      la cerere
    6. Osteodensitometrie cu DEXA
    7. Fertilizare "in vitro"
    8. Tratamente chirurgicale plastice si reparatorii in scop estetic, inclusiv transplantul de par la cerere
    9. Chirurgie compartimentala si de reconstructie la cerere
   10. Epilare
   11. Gimnastica medicala
   12. Socioterapie
   13. Acordarea de asistenta medicala de recuperare si terapie fizicala
   - manipulari, tractiuni, terapie manuala mai mult de 2 saptamani
   - pentru un numar mai mare de 2 reconsulturi periodice, pentru evaluarea evolutiei bolii si a nivelului disfunctional, pentru corectarea programului de recuperare
   14. Program de relaxare generala in grup
   15. Mecanoterapie
   16. Terapia cu dermojet
   17. Dermabraziunea
   18. Tratamentul comedoanelor cu comedon-extractor

    ANEXA 10

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

            Tariful mediu pe zi de spitalizare pentru anul 2001
                                                                       - lei -
                             __________________________________________________
                            |         tarif/zi spitalizare pe sectii           |
 ___________________________|__________________________________________________|
|Nr. |                      |   in*)  |  in*)  |  in*)  | in*)     | in*)  |
|Crt.|                      |Institute| Spitale | Spitale | Spitale   | Spitale|
|    |                      |         | Clinice | Judetene|Municipale/|Comunale|
|    |                      |         |         |         |Orasenesti |        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|    |  Total tip spital    |1.046.120|  397.260|  378.850|    254.850| 157.990|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|  1 |A.T.I.*)            |2.863.830|1.294.450|1.441.830|    853.530| 620.200|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|  2 |Balneo-fizioterapie   |  131.530|  276.970|  294.730|    246.230| 152.810|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|  3 |Boli infectioase*) |1.788.480|  876.300|  356.940|    318.520| 125.160|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|  4 |Cardiologie*)       |  767.340|  385.580|  325.850|    181.900| 269.510|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|  5 |Chirurgie generala*)|1.552.720|  500.720|  427.740|    319.320| 345.670|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|  6 |Chirurgie infantila   |  383.750|  371.150|  292.580|    453.760|        |
|    |*)                  |         |         |         |           |        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|  7 |Chirurgie             |         |         |         |           |        |
|    |cardiovasculara*)   |1.646.870|         |         |           |        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|  8 |Chirurgie             |         |         |         |           |        |
|    |toraco-pulmonara*)  |1.453.330|  380.750|  420.390|    438.320| 212.790|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
|  9 |Chirurgie B.M.F.      |  477.530|  308.470|  370.370|    284.250|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 10 |Chirurgie plastica si |         |         |         |           |        |
|    |reparatorie           |  712.940|  370.310|  466.300|    275.360|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 11 |Cronici               |         |  452.860|  179.870|    170.390| 199.550|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 12 |Dermato-venerologie   |  182.550|  291.460|  261.150|    194.370|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 13 |Diabet, boli de       |         |         |         |           |        |
|    |nutritie              |  506.150|  474.450|  359.350|    248.650|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 14 |Distrofici            |         |  196.270|  216.900|    170.030| 172.420|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 15 |Endocrinologie        |  457.310|  272.050|  355.470|    343.030|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 16 |Ftiziologie           |  222.170|  191.150|  238.470|    198.750| 157.730|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 17 |Gastro-enterologie    |  874.500|  304.020|  472.590|    340.820|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 18 |Ginecologie           |  649.930|  372.400|  371.180|    409.540|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 19 |Hematologie*)       |1.078.560|  592.640|  523.380|           |        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 20 |Medicina generala     |         |  238.580|  351.250|    220.510| 249.740|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 21 |Medicina interna      |  823.160|  366.730|  326.290|    244.370| 259.010|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 22 |Nefrologie*)        |3.142.450|  721.360|1.740.030|  2.797.620|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 23 |Neurochirurgie        |  940.740|  342.570|  454.990|           |        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 24 |Neurologie            |  528.610|  303.590|  281.460|    229.720| 140.560|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 25 |Neuropsihiatrie       |  300.720|  238.190|  198.310|    124.550| 130.250|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 26 |Nevroze               |  113.010|  232.260|  233.560|           |  88.560|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 27 |Nou-Nascuti           |  448.090|  296.070|  247.380|    221.190| 216.050|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 28 |Obstetrica            |  549.460|  304.470|  286.840|    294.850|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 29 |Obstetrica-ginecologie|  535.930|  418.870|  309.040|    274.670| 316.480|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 30 |Obstetrica pentru     |         |         |         |           |        |
|    |nasteri normale       |         |  482.700|  369.880|    373.370| 376.800|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 31 |Oftalmologie          |  498.010|  284.800|  319.660|    224.960|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 32 |Oncologie*)        |1.168.270|  370.580|  429.910|    345.060| 210.790|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 33 |O.R.L.                |  467.130|  381.680|  326.910|    404.070|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 34 |Ortopedie si          |         |         |         |           |        |
|    |traumatologie*)     |1.136.020|  521.680|  404.960|    248.090|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 35 |Pediatrie             |  893.370|  339.000|  331.270|    267.710| 299.820|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 36 |Pneumologie           |1.456.950|  245.600|  294.900|    204.500| 157.220|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 37 |Prematuri             |         |  250.640|  169.000|    255.800|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 38 |Psihiatrie            |  147.170|  177.120|  233.150|    166.210| 117.580|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 39 |Psihiatrie acuti      |         |  169.640|         |    133.430| 110.420|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 40 |Psihiatrie cronici    |  194.670|  114.290|  153.320|    109.800|  94.310|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 41 |Recuperare medicala   |  693.140|  185.720|  227.570|    209.870| 281.340|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 42 |Reumatologie          |  434.830|  189.450|  207.460|    260.770|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 43 |T.B.C. osteoarticular |         |         |         |    181.010|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 44 |Urologie*)          |1.907.300|  371.920|  437.170|    261.970|        |
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
| 45 |Alte specialitati     |         |         |         |           |        |
|    |medicale              |2.431.480|  936.730|2.268.330|    326.890| 140.830|
|____|______________________|_________|_________|_________|___________|________|
    *) Tariful pe zi de spitalizare din sectiile spitalelor clinice de urgenta si sectiile din cadrul spitalelor clinice cu o singura specialitate aprobate prin Ordin al Ministrului Sanatatii se asimileaza cu tariful pe zi de spitalizare din sectiile institutelor.
    *) In conditiile in care tariful pe zi de spitalizare realizat pe sectii in cadrul unui tip de spital este mai mare decat cel realizat pe acelasi tip de sectie intr-un spital ierarhic superior, Casele de Asigurari de Sanatate si spitalele vor negocia tariful pe zi de spitalizare pornind de la nivelul spitalului si sectiei ierarhic superior.
    Numai in cazuri justificate si fundamentate tariful pe zi de spitalizare poate fi peste cel realizat de spitalul ierarhic superior.
    La sectiile de geriatrie-gerontologie se vor lua in calcul tarifele de la sectiile de recuperare medicala.
    La sectiile de nefrologie fara compartiment de dializa se vor lua in calcul tarifele de la sectiile de medicina interna.
    *) In sectiile respective tariful mediu pe zi de spitalizare se majoreaza cu 30% daca ingrijesc pacienti supusi transplantului de organe si tesuturi, pacienti operati pe cord deschis, pacienti operati carora li se implanteaza endoproteze, precum si daca se executa proceduri invazive, iar sumele aferente acestor sectii, calculate conform Normelor metodologice, pot fi majorate, prin negociere, cu inca pana la 30% .
    *) Pentru spitalizarea de o zi, in sectiile de oncologie, boli infectioase (HIV-SIDA) sumele aferente acestor sectii calculate conform normelor metodologice pot fi majorate, prin negociere, cu inca pana la 30% .

    ANEXA 11

                                LISTA
cuprinzand serviciile medicale stomatologice preventive si tratamentele stomatologice decontate de casele de asigurari de sanatate, tarifele aferente si procentul in care acestea sunt decontate de casele de asigurari de sanatate si conditiile acordarii acestor servicii
 ______________________________________________________________________________
| COD|             ACTE TERAPEUTICE              | TARIFE |    PLATA CAS %     |
|    |                                           |        |____________________|
|    |                                           |        |COPII |             |
|    |                                           |        |0 - 18| peste 18 ani|
|    |                                           |        | ani  |_____________|
|    |                                           |        |      |   control   |
|    |                                           |        |      | profilactic |
|    |                                           |        |      |   efectuat  |
|    |                                           |        |      |_____________|
|    |                                           |        |      |  da  |  nu  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|1.  | Consultatie                               |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|1.1 | Consultatie primara, stabilirea           |  60000 | 100% |   -  |   -  |
|    | diagnosticului si elaborarea planului     |        |      |      |      |
|    | de tratament                              |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|1.2 | Consultatie secundara, diagnostic si      |  75000 | 100% |   -  |   -  |
|    | plan de tratament complex                 |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|1.3 | Model de studiu                           |  60000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|1.4 | Radiografie retroalveolara/radiografie    |  30000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|1.5 | Radiografie panoramica                    | 100000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|

 ______________________________________________________________________________
|2.  | Terapia cariei simple                     |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.1 | Tratamentul cariilor pe 1 suprafata       |  75000 | 100% |  60% |  40% |
|    | prin obturatie cu amalgam*)               |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.2 | Tratamentul cariilor pe 2 suprafete       |  90000 | 100% |  60% |  40% |
|    | prin obturatii cu amalgam*)               |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.3 | Tratamentul cariilor pe 3 suprafete       | 105000 | 100% |  60% |  40% |
|    | prin obturatii cu amalgam*)               |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.4 | Tratamentul cariilor pe 1 suprafata       | 110000 | 100% |  60% |  40% |
|    | prin obturatie cu material compozit*)     |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.5 | Tratamentul cariilor pe 2 suprafete       | 120000 | 100% |  60% |  40% |
|    | prin obturatii cu material compozit*)     |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.6 | Tratamentul cariilor pe 3 suprafete       | 125000 | 100% |   -  |   -  |
|    | prin obturatii cu material compozit*)     |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.7 | Aplicarea sistemelor de retentie          |  30000 | 100% |   -  |   -  |
|    | extemporanee                              |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.8 | Aplicarea sistemelor de retentie          |  60000 | 100% |   -  |   -  |
|    | prefabricate (per stift)                  |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.9 | Finisarea si lustruirea obturatiilor/dinte|  25000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|2.10| Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte |  25000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|

    NOTA:
    *) garantia pentru obturatii este de 2 ani

 ______________________________________________________________________________
|3   | Tratamentul afectiunilor pulpare          |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.1 | Pansament calmant                         |  30000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.2 | Coafaj indirect                           |  45000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.3 | Coafaj direct                             | 105000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.4 | Pulpectomie vitala cu obturatie canal la  | 135000 | 100% |  60% |  40% |
|    | monoradiculari (include anestezia)        |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.5 | Pulpectomie vitala cu obturatie canal la  | 150000 | 100% |  60% |  40% |
|    | pluriradiculari (include anestezia)       |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.6 | Amputatie vitala                          | 105000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.7 | Pulpectomie devitala cu obturatie canal   | 135000 | 100% |  60% |  40% |
|    | la pluriradiculari                        |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.8 | Tratamentul gangrenei pulpare cu          | 150000 | 100% |   -  |   -  |
|    | obturatie canal la monoradiculari         |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.9 | Tratamentul gangrenei pulpare cu          | 180000 | 100% |   -  |   -  |
|    | obturatie canal la pluriradiculari        |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.10| Dezobturarea canalelor radiculare/canal   |  50000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|3.11| Indepartarea corpilor straini din canale  |  75000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|

 ______________________________________________________________________________
|4   | Tratamentul parodontitelor apicale        |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|4.1 | Tratamentul parodontitei apicale acute    |  50000 | 100% |  60% |  40% |
|    | prin drenaj endodontic                    |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|4.2 | Tratamentul parodontitei apicale acute    | 110000 | 100% |  60% |  40% |
|    | prin drenaj endodontic + incizie muco-    |        |      |      |      |
|    | periostala + osteotomie transmaxilara     |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|4.3 | Tratamentul parodontitei apicale cronice +| 150000 | 100% |   -  |   -  |
|    | obturatie canal la monoradiculari         |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|4.4 | Tratamentul parodontitei apicale cronice +| 190000 | 100% |   -  |   -  |
|    | obturatie canal la pluriradiculari        |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|4.5 | Obturatie la dintii devitali cu amalgam   | 150000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|4.6 | Obturatie la dintii devitali cu compozite | 150000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|

 ______________________________________________________________________________
|5   | Tratamentul afectiunilor parodontiului    |        |      |      |      |
|    | marginal                                  |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|5.1 | Tratamentul abcesului parodontal          |  45000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|5.2 | Echilibrare ocluzala prin slefuire        |  60000 | 100% |   -  |   -  |
|    | selectiva/sedinta                         |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|5.3 | Contentie provizorie prin ligaturi de     |  45000 | 100% |   -  |   -  |
|    | sarma                                     |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|5.4 | Chiuretaj in camp inchis/dinte            |  75000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|5.5 | Tratamentul aftei bucale/sedinta          |  30000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|5.6 | Tratamentul gingivo-stomatitelor/sedinta  |  45000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|5.7 | Detartraj manual supra si subgingival/    |  30000 | 100% |  60% |  40% |
|    | dinte                                     |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|5.8 | Detartraj mecanic supra si subgingival/   |  40000 | 100% |  60% |  40% |
|    | dinte                                     |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|

 ______________________________________________________________________________
|6.  | Tratamente chirurgicale bucodentare       |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.1 | Anestezie locala de contact               |  15000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.2 | Anestezie cu infiltratie                  |  45000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.3 | Extractie de dinti sau resturi de dinti   | 110000 | 100% |  60% |  40% |
|    | monoradiculari (include anestezia)        |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.4 | Extractie de dinti sau resturi de dinti   | 125000 | 100% |  60% |  40% |
|    | pluriradiculari (include anestezia)       |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.5 | Extractie alveoloplastica                 | 165000 | 100% |  60% |  40% |
|    | (include anestezia)                       |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.6 | Extractie cu alveolotomie                 | 185000 | 100% |  60% |  40% |
|    | (include anestezia)                       |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.7 | Extractie dinti temporari                 |  75000 | 100% |   -  |   -  |
|    | (include anestezia)                       |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.8 | Extractie la hemofilici, diabetici sau    | 195000 | 100% |  60% |  40% |
|    | handicapati (include anestezia)           |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.9 | Chiuretaj alveolar                        |  25000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.10| Extractie dinti parodontotici             |  90000 |   -  |  60% |  40% |
|    | (include anestezia)                       |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.11| Tratamentul hemoragiei/alveolitei         |  50000 | 100% |  60% |  40% |
|    | postextractionale                         |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.12| Tratamentul pericoronaritelor cu          |  75000 | 100% |  60% |  40% |
|    | decapusonare                              |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.13| Tratamentul de urgenta al plagilor buco-  | 135000 | 100% |  60% |  40% |
|    | maxilo-faciale                            |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.14| Imobilizarea de urgenta a luxatiilor      | 135000 | 100% |  60% |  40% |
|    | dentare                                   |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.15| Imobilizarea de urgenta a fracturilor     | 210000 | 100% |  60% |  40% |
|    | maxilare                                  |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.16| Reducerea luxatiilor temporo-mandibulare  |  75000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|6.17| Control postoperator                      |  40000 | 100% |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|

 ______________________________________________________________________________
|7   | Tratamente protetice                      |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.1 | Proteza acrilica partiala cu 1 - 7 dinti*)| 900000 |   -  |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.2 | Proteza acrilica partiala cu peste 7      |1050000 |   -  |  60% |  40% |
|    | dinti*)                                   |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.3 | Proteza acrilica totala*)                 |1200000 |   -  |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.4 | Reparatie simpla proteza acrilica         | 120000 |   -  |  60% |  40% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.5 | Reparatie + 1 croset (pentru fiecare      | 120000 |   -  |  60% |  40% |
|    | croset suplimentar se adauga 30000)       |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.6 | Reparatie + 1 dinte (pentru fiecare dinte | 120000 |   -  |  60% |  40% |
|    | suplimentar se adauga 40000)              |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.7 | Individualizarea protezelor acrilice/     |  30000 |   -  |  60% |  40% |
|    | sedinta                                   |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.8 | Reconstituire corono-radiculara           | 160000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.9 | Coroana acrilica                          | 180000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|7.10| Coroana metalica                          | 225000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|

    NOTA:
    *) termenul de inlocuire a unei proteze monomaxilare este de 3 ani

 ______________________________________________________________________________
|8   | Tratamente ortodontice                    |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|8.1 | Deconditionarea obiceiurilor vicioase     | 900000 | 100% |   -  |   -  |
|    | (sugerea degetului, deglutitie infantila, |        |      |      |      |
|    | respiratie orala) prin placuta            |        |      |      |      |
|    | vestibulara, vestibulo-orala si scut      |        |      |      |      |
|    | lingual                                   |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|8.2 | Deconditionarea tulburarilor functionale  |1350000 | 100% |   -  |   -  |
|    | prin aparate ortodontice, inclusiv        |        |      |      |      |
|    | tratamentul angrenajului invers prin      |        |      |      |      |
|    | inel/gutiere + barbita si capelina        |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|8.3 | Tratamentul angrenajului invers prin      |  50000 | 100% |   -  |   -  |
|    | exercitii cu spatula/sedinta              |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|8.4 | Aparate si dispozitive utilizate in       |1500000 | 100% |   -  |   -  |
|    | tratamentul malformatiilor congenitale    |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|8.5 | Slefuirea dintilor in scop ortodontic/    |  45000 | 100% |   -  |   -  |
|    | dinte                                     |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|8.6 | Reparatie aparat ortodontic               | 120000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|8.7 | Mentinatoare de spatiu mobile             |1200000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|8.8 | Activare aparat ortodontic/sedinta        |  20000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|

    NOTA: actele terapeutice notate cu asterisc (*) tin numai de competenta medicilor cu specialitate in ortodontie.

 ______________________________________________________________________________
|9   | Activitati profilactice                   |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.1 | Consultatie in cadrul dispensarizarii     |  70000 | 100% | 100% | 100% |
|    | (include si:                              |        |      |      |      |
|    | - educatia pentru sanatate bucodentara    |        |      |      |      |
|    | - determinarea indicelui de placa         |        |      |      |      |
|    | bacteriana                                |        |      |      |      |
|    | - determinarea indicilor de inflamatie    |        |      |      |      |
|    | parodontala)                              |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.2 | Educatia pentru individualizarea          |  60000 | 100% |   -  |   -  |
|    | tehnicilor de indepartare a placii        |        |      |      |      |
|    | bacteriene/sedinta                        |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.3 | Periaj dentar profesional/sedinta         |  75000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.4 | Clatiri bucale cu solutii fluorurate/     |  45000 | 100% |   -  |   -  |
|    | sedinta                                   |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.5 | Fluorizari locale cu solutii/arcada*)     |  50000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.6 | Fluorizari locale cu lacuri/arcada*)     |  70000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.7 | Fluorizari locale cu geluri in            | 135000 | 100% |   -  |   -  |
|    | conformatoare/arcada*)                   |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.8 | Sigilari ale santurilor si fosetelor cu   |  75000 | 100% |   -  |   -  |
|    | glassionomeri/dinte*)                   |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.9 | Sigilari ale santurilor si fosetelor cu   | 120000 | 100% |   -  |   -  |
|    | materiale compozite/dinte                 |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.10| Educatie pentru deconditionarea           |  45000 | 100% |   -  |   -  |
|    | obiceiurilor vicioase/sedinta             |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.11| Exercitii de reeducare functionala/sedinta|  50000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.12| Exercitii de miogimnastica/sedinta        |  50000 | 100% |   -  |   -  |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.13| Tratament antiinflamator gingival         |  45000 | 100% |  60% |  40% |
|    | fizioterapic                              |        |      |      |      |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|
|9.14| Control oncologic preventiv confirmat     | 150000 | 100% | 100% | 100% |
|____|___________________________________________|________|______|______|______|

    NOTA:
    *) o procedura decontata la 3 luni
    *) o procedura decontata la 6 luni
    *) o procedura decontata la 2 ani

    NOTA 1:
    Serviciile medicale stomatologice preventive si tratamentele preventive decontate de casa de asigurari de sanatate dentistilor sunt cele de la codurile:
    1.1; 1.2; 1.3
    2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
    3.1; 3.2
    4.5; 4.6
    5.7; 5.8
    9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10; 9.11; 9.12; 9.13.

    NOTA 2:
    Codurile pentru urgenta sunt urmatoarele:
    3.1
    4.1; 4.2
    5.1; 5.6
    6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16
    7.4; 7.5; 7.6
    8.6

    Tarifele din anexa reprezinta tarifele pentru medicii specialisti.
    Pentru medicii stomatologi tarifele din anexa se diminueaza cu 10%, iar pentru medicii primari aceste tarife se majoreaza cu 20% .

    ANEXA 12

                              LISTA
cuprinzand procedurile de medicina fizica si tarifele acestora

    1. Consultatie initiala                                          90.000
    2. Consultatie de control                                        60.000
    3. Infiltratii peridurale                                        90.000
    4. Mezoterapie                                                   48.000
    5. Blocaje nervi periferici                                      90.000
    6. Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol,
       toxina botulinica)                                           120.000
    7. Infiltratie in structuri ale tesutului moale                  60.000
    8. Punctie si infiltratie intraarticulara                        90.000
    9. Artroscopie                                                  180.000
   10. Aplicarea unei contentii suple articulare                     48.000
   11. Confectionarea si/sau aplicarea unei orteze                  120.000
   12. Kinetoterapie de grup pe afectiuni                            22.000
   13. Bilant articular                                              50.000
   14. Bilant muscular                                               55.000
   15. Intocmirea planului de recuperare                             55.000
   16. Galvanizare                                                   13.500
   17. Ionizare                                                      13.500
   18. Curenti diadinamici                                           10.000
   19. Trabert                                                       10.000
   20. TENS                                                          10.000
   21. Hufschimdt                                                    19.000
   22. Alte forme de electroterapie de joasa frecventa               10.000
   23. Curenti interferentiali                                       13.500
   24. Stereofrem                                                    13.500
   25. Myodinaflux                                                   13.500
   26. Diafrem                                                       13.500
   27. Alte forme de electroterapie de medie frecventa               13.500
   28. Unde scurte                                                   13.500
   29. Microunde                                                     13.500
   30. Diapuls                                                       20.000
   31. Ultrasunet                                                    13.500
   32. Ultrasunet in apa                                             13.500
   33. Sonodynator                                                   13.500
   34. Magnetoterapie                                                10.000
   35. Laser-terapie                                                 10.000
   36. Solux                                                          9.500
   37. Baie de lumina - partiala                                     10.000
   38. Baie de lumina - generala                                     13.000
   39. Ultraviolete                                                   9.500

       Stimulari electrice:
   40. curenti cu impulsuri rectangulare                             15.500
   41. curenti cu impulsuri exponentiale                             15.500
   42. Contractia izometrica electrica                               15.500
   43. Stimulare electrica functionala                               18.500
   44. Biofeedback                                                   25.000
   45. Bai minerale (sulfuroase, cloruro-sodica, alcalina)           13.000
   46. Bai de plante                                                 13.000
   47. Bai de dioxid de carbon si bule                               13.000
   48. Baie cu peria                                                 13.000
   49. Halbbad                                                       13.000
   50. Whirpool                                                      17.000
   51. Bai de namol                                                  13.000
   52. Bai Stanger                                                   19.500
   53. Mofete naturale                                                4.000
   54. Mofete artificiale                                             6.500
   55. Bai alternante partiale                                        9.000
   56. Bai partiale ascendente (Hauffe)                              10.500
   57. Bai de sezut                                                   9.000
   58. Bai galvanice                                                 16.000
   59. Dus subacval                                                  18.000
   60. Dus scotian                                                   15.000
   61. Dus masaj                                                     23.500
   62. Afuziuni alternante                                           12.000
   63. Irigatii vaginale                                             10.000
   64. Dus manta                                                      5.500
   65. Dus de sezut                                                   5.500
   66. Dus filiform                                                  10.000
   67. Aplicatii cu parafina                                         14.000
   68. Bai sau pensulatii cu parafina                                12.000
   69. Impachetare generala cu namol                                  6.500
   70. Impachetare partiala cu namol                                  6.500
   71. Tampoane vaginale cu namol                                    10.500
   72. Bai hiperterme + impachetare uscata                           33.000
   73. Sauna                                                         15.000
   74. Crioterapie (masaj cu gheata)                                 13.000
   75. Masaj regional                                                15.000
   76. Masaj segmentar                                               11.000
   77. Masaj reflex                                                  10.000
   78. Limfmasaj                                                     32.000
   79. Masaj pneumatic al extremitatilor (Angiomat si Leg pump)      14.000
   80. Masaj vacuumatic                                              14.000
   81. Masaj vibrator                                                 8.000
   82. Aerosoli individuali                                          13.000
   83. Respiratie in presiune pozitiva                               16.500
   84. Pulverizatie camera                                            8.000
   85. Drenaj bronsic + vibromasaj                                   16.000
   86. Hidrokinetoterapie individuala generala                       26.000
   87. Hidrokinetoterapie partiala                                   15.000
   88. Kinetoterapie individuala                                     27.000
   89. Tractiuni vertebrale si articulare                            14.500
   90. Manipulari vertebrale                                         21.000
   91. Manipulari articulatii periferice                             12.000
   92. Kinetoterapie cu aparatura speciala: covor rulant,
       bicicleta ergometrica, elcometre, bac de vaslit               10.500

    N.B.:
    Costurile pentru aceste servicii care se acorda in asistenta ambulatorie in unitati speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice se suporta din fondurile de asigurari sociale de sanatate aferente serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi), dupa care bolnavul plateste integral procedurile.

    ANEXA 13

                      LISTA DISPOZITIVELOR MEDICALE
DESTINATE CORECTARII SI RECUPERARII DEFICIENTELOR ORGANICE SAU FUNCTIONALE ORI CORECTARII UNOR DEFICIENTE FIZICE

    A. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Proteza        |a. Retroauriculara| amplificare: 0...50 dB       |DA| *) |
|    |auditiva pentru|b. Intraauriculara| nivel maxim: 110 +/- 5 dB    |DA| *) |
|    |hipoacuzii     |                  |                              |  |    |
|    |usoare-medii   |                  |                              |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Proteza        |a. Retroauriculara| amplificare: 0...60 dB       |DA| *) |
|    |auditiva pentru|b. Intraauriculara| nivel maxim: 120+/- dB       |DA| *) |
|    |hipoacuzii     |                  |                              |  |    |
|    |medii-severe   |                  |                              |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  3 |Proteza        |   Retroauriculara| amplificare: 0...> 60 dB     |DA| *) |
|    |auditiva pentru|                  | nivel maxim: > 130 dB        |  |    |
|    |hipoacuzii     |                  |                              |  |    |
|    |severe si      |                  |                              |  |    |
|    |profunde       |                  |                              |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  4 |Proteza        |Vibrator laringian| nivel maxim: > 90 dB         |DA| *) |
|    |fonatorie      |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  | laringectomii totale sau     |  |    |
|    |               |                  | partiale                     |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |Shunt - Ventile   | se compune din proteza       |NU|2/an|
|    |               |                  | vocala; dispozitiv pentru    |  |    |
|    |               |                  | umidifiere si emoliere a     |  |    |
|    |               |                  | aerului inspirat; canula     |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  | laringectomii totale         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
    *) termenul de inlocuire este de 5 ani pentru adulti
       se inlocuieste sau se repara ori de cate ori este nevoie, pentru copii

    B. Dispozitive pentru protezare stomii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |A. Sistem      |a. sac colector   | cu adeziv                    |NU| 30/|
|    |stomic unitar  |pentru colostomie | cu sau fara dispozitiv de    |  |luna|
|    |(sac stomic    |                  |   evacuare                   |  |    |
|    |de unica       |                  | cu sau fara dispozitiv de    |  |    |
|    |utilizare)     |                  |   inchidere                  |  |    |
|    |               |                  | cu sau fara filtru           |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b. sac colector   | cu adeziv                    |NU| 30/|
|    |               |pentru ileostomie | cu dispozitiv de evacuare    |  |luna|
|    |               |                  | cu sau fara dispozitiv de    |  |    |
|    |               |                  |   inchidere                  |  |    |
|    |               |                  | cu sau fara filtru           |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |c. sac colector   | cu adeziv                    |NU| 15/|
|    |               |pentru urostomie  | cu dispozitiv de evacuare    |  |luna|
|    |               |                  | cu sau fara dispozitiv de    |  |    |
|    |               |                  |   inchidere                  |  |    |
|    |               |                  | cu sau fara valva de retinere|  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |B. Sistem      |a. pentru         |                              |  |    |
|    |stomic cu doua |   colostomie:    |                              |  |    |
|    |componente     |flansa suport     | cu adeziv                    |NU| 1  |
|    |               |      si          |                              |  |set/|
|    |               |sac colector      | cu sau fara dispozitiv de    |NU|luna|
|    |               |                  |   evacuare                   |  |    |
|    |               |                  | cu sau fara dispozitiv de    |  |    |
|    |               |                  |   inchidere                  |  |    |
|    |               |                  | cu sau fara valva de retinere|  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b. pentru         |                              |  |    |
|    |               |   ileostomie:    |                              |  |    |
|    |               |flansa suport     | cu adeziv                    |NU| 1  |
|    |               |      si          |                              |  |set/|
|    |               |sac colector      | cu dispozitiv de evacuare    |NU|luna|
|    |               |                  | cu sau fara dispozitiv de    |  |    |
|    |               |                  |   inchidere                  |  |    |
|    |               |                  | cu sau fara valva de retinere|  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |c. pentru         |                              |  |    |
|    |               |   urostomie:     |                              |  |    |
|    |               |flansa suport     | cu adeziv                    |NU| 1  |
|    |               |      si          |                              |  |set/|
|    |               |sac colector      | cu dispozitiv de evacuare    |NU|luna|
|    |               |                  | cu sau fara dispozitiv de    |  |    |
|    |               |                  |   inchidere                  |  |    |
|    |               |                  | cu sau fara valva de retinere|  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|

    NOTA:
    Un set de referinta este alcatuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori;
    In situatii speciale, la recomandarea medicului specialist, componenta setului de referinta poate fi modificata, in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set de referinta;

    Observatie: se va prescrie doar unul din sisteme A. sau B., pentru fiecare tip

    C. Dispozitive pentru incontinenta urinara

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Condom urinar  |                  | se executa din cauciuc       |NU| 30/|
|    |               |                  |   natural                    |  |luna|
|    |               |                  | cu evacuare                  |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Sac colector   |                  | 1500 ml, 2000 ml             |NU|  6/|
|    |de urina       |                  | cu tub de admisie            |  |luna|
|    |               |                  | cu sau fara tub de evacuare  |  |    |
|    |               |                  | cu sau fara dispozitiv de    |  |    |
|    |               |                  |   drenaj                     |  |    |
|    |               |                  | cu adaptor                   |  |    |
|    |               |                  | cu sau fara valva de retinere|  |    |
|    |               |                  | cu sau fara dispozitiv de    |  |    |
|    |               |                  |   aerare                     |  |    |
|    |               |                  | cu gradatie                  |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  3 |Sonda Foley    |                  | de diverse dimensiuni        |NU|  2/|
|    |               |                  | cu 2 cai                     |  |luna|
|    |               |                  | se executa din cauciuc       |  |    |
|    |               |                  |   natural sau sintetic       |  |    |
|    |               |                  | cu balonas gonflabil pentru  |  |    |
|    |               |                  |   fixare                     |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|

    D. Proteze pentru membrul inferior

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Proteza        |a) LISEFRANC      | se recomanda pentru amputatia|DA| *) |
|    |partiala de    |                  |   metatarsienelor            |  |    |
|    |picior         |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b) CHOPART        | picior cu sprijin pe gamba   |DA| *) |
|    |               |                  | cu manson                    |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru amputatia|  |    |
|    |               |                  |   la nivelul tarsienelor     |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b) PIROGOF        | picior cu sprijin pe gamba   |DA| *) |
|    |               |                  | cu manson                    |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru amputatia|  |    |
|    |               |                  |   astragalului               |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Proteza pentru | SYME             | picior cu sprijin pe gamba   |DA| *) |
|    |dezarticulatia |                  | cu manson                    |  |    |
|    |de glezna      |                  | articulatie fixa sau mobila  |  |    |
|    |               |                  |   la glezna                  |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru amputatia|  |    |
|    |               |                  |   membrului inferior la      |  |    |
|    |               |                  |   nivelul articulatiei       |  |    |
|    |               |                  |   gleznei                    |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  3 |Proteza de     |a) conventionala, | se fixeaza prin intermediul  |DA| *) |
|    |gamba          |   din material   |   unei mansete sau bratari   |  |    |
|    |               |   plastic, cu    | articulatie fixa sau mobila  |  |    |
|    |               |   contact total  |   la glezna                  |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b) conventionala, | se fixeaza cu siret sau      |DA| *) |
|    |               |   din piele      |   curele                     |  |    |
|    |               |                  | articulatie fixa sau mobila  |  |    |
|    |               |                  |   la glezna                  |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru orice    |  |    |
|    |               |                  |   tip de bont                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |c) geriatrica     | picior din material plastic, |DA| *) |
|    |               |                  |   glezna din lemn,           |  |    |
|    |               |                  | gamba din rasina artificiala |  |    |
|    |               |                  | manson din plastic/piele     |  |    |
|    |               |                  | prindere cu butoni sau       |  |    |
|    |               |                  |   sireturi                   |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru persoane |  |    |
|    |               |                  |   in varsta, cu conditie     |  |    |
|    |               |                  |   fizica precara, in cazul in|  |    |
|    |               |                  |   care bontul isi modifica   |  |    |
|    |               |                  |   volumul;                   |  |    |
|    |               |                  | contracturi de max. 30 grade |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |d) modulara       | manson elastic intern        |DA| *)|
|    |               |                  |   supracondiliar acoperit de |  |    |
|    |               |                  |   un manson rigid din rasina |  |    |
|    |               |                  | structura tubulara metalica  |  |    |
|    |               |                  |   din duraluminiu, otel, sau |  |    |
|    |               |                  |   titan care asigura         |  |    |
|    |               |                  |   sprijinul mansonului si al |  |    |
|    |               |                  |   labei piciorului           |  |    |
|    |               |                  | laba picior cu articulatie   |  |    |
|    |               |                  |   fixa/mobila de glezna      |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru amputatii|  |    |
|    |               |                  |   pana la nivelul 1/3 medii  |  |    |
|    |               |                  |   superioare                 |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  4 |Proteza pentru | modulara         | manson elastic acoperit de   |DA| *)|
|    |dezarticulatia |                  |   un manson rigid din rasina |  |    |
|    |de genunchi    |                  | structura tubulara metalica  |  |    |
|    |               |                  |   din duraluminiu, otel sau  |  |    |
|    |               |                  |   titan care asigura         |  |    |
|    |               |                  |   sprijinul intre articulatia|  |    |
|    |               |                  |   genunchiului si a labei    |  |    |
|    |               |                  |   piciorului                 |  |    |
|    |               |                  | articulatia genunchiului     |  |    |
|    |               |                  |   mobila                     |  |    |
|    |               |                  | laba picior cu articulatie   |  |    |
|    |               |                  |   fixa de glezna             |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  5 |Proteza de     |a) pilon          | nu are in componenta piciorul|DA| *) |
|    |coapsa         |                  |   si articulatia gleznei     |  |    |
|    |               |                  | poate avea in componenta     |  |    |
|    |               |                  |   articulatia genunchiului   |  |    |
|    |               |                  |   libera sau blocata         |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b) combinata      | manson din plastic/piele;    |DA| *) |
|    |               |                  |   manson gamba din plastic   |  |    |
|    |               |                  | articulatie fixa sau mobila  |  |    |
|    |               |                  |   la glezna                  |  |    |
|    |               |                  | articulatie fixa/libera la   |  |    |
|    |               |                  |   genunchi                   |  |    |
|    |               |                  | prinderea se face cu siret   |  |    |
|    |               |                  |   sau curele                 |  |    |
|    |               |                  | trohander din piele sau      |  |    |
|    |               |                  |   metalic                    |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |c) din plastic    | se executa din material      |DA| *) |
|    |               |                  |   plastic                    |  |    |
|    |               |                  | articulatie fixa sau mobila  |  |    |
|    |               |                  |   la glezna                  |  |    |
|    |               |                  | articulatie de genunchi      |  |    |
|    |               |                  |   libera sau blocata         |  |    |
|    |               |                  | prinderea se face cu cordon  |  |    |
|    |               |                  |   din piele                  |  |    |
|    |               |                  | trohander din piele sau      |  |    |
|    |               |                  |   metalic                    |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |d) cu vacuum      | se executa din material      |DA| *) |
|    |               |                  |   plastic si lemn de tei     |  |    |
|    |               |                  | articulatie fixa sau mobila  |  |    |
|    |               |                  |   la glezna                  |  |    |
|    |               |                  | articulatie de genunchi      |  |    |
|    |               |                  |   libera sau blocata         |  |    |
|    |               |                  | fixare de sold prin curele   |  |    |
|    |               |                  |   pentru bonturi foarte      |  |    |
|    |               |                  |   scurte                     |  |    |
|    |               |                  | manson cu contact vacuumatic |  |    |
|    |               |                  |   ce realizeaza prinderea    |  |    |
|    |               |                  |   pentru bonturi obisnuite   |  |    |
|    |               |                  | prinderea se face cu siret   |  |    |
|    |               |                  |   sau curele                 |  |    |
|    |               |                  | trohander din piele sau      |  |    |
|    |               |                  |   metalic                    |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |e) geriatrica     | picior din material plastic, |DA| *) |
|    |               |                  |   glezna din lemn,           |  |    |
|    |               |                  | gamba din lemn/rasina        |  |    |
|    |               |                  |   artificiala                |  |    |
|    |               |                  | articulatie de genunchi      |  |    |
|    |               |                  |   libera sau blocata         |  |    |
|    |               |                  | sinarie metalica             |  |    |
|    |               |                  | manson din plastic/piele     |  |    |
|    |               |                  | prindere cu butoni sau       |  |    |
|    |               |                  |   sireturi                   |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru persoane |  |    |
|    |               |                  |   in varsta, cu conditie     |  |    |
|    |               |                  |   fizica precara, in cazul   |  |    |
|    |               |                  |   in care bontul isi modifica|  |    |
|    |               |                  |   volumul;                   |  |    |
|    |               |                  | contracturi de max. 30 grade |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |f) modulara       | manson rigid din rasina      |DA| *)|
|    |               |                  | articulatie de genunchi      |  |    |
|    |               |                  |   mobila                     |  |    |
|    |               |                  | laba picior cu articulatie   |  |    |
|    |               |                  |   fixa de glezna             |  |    |
|    |               |                  | sistem de curele de fixare   |  |    |
|    |               |                  |   pe sold                    |  |    |
|    |               |                  | structura tubulara metalica  |  |    |
|    |               |                  |   din duraluminiu, otel sau  |  |    |
|    |               |                  |   titan care asigura         |  |    |
|    |               |                  |   sprijinul intre articulatia|  |    |
|    |               |                  |   genunchiului si a labei    |  |    |
|    |               |                  |   piciorului                 |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |g) modulara cu    | manson rigid din rasina cu   |DA| *)|
|    |               |   vacuum         |   contact vacuumatic         |  |    |
|    |               |                  | articulatie de genunchi      |  |    |
|    |               |                  |   mobila                     |  |    |
|    |               |                  | laba picior cu articulatie   |  |    |
|    |               |                  |   fixa de glezna             |  |    |
|    |               |                  | sistem de curele de fixare   |  |    |
|    |               |                  |   pe sold, pentru bonturile  |  |    |
|    |               |                  |   scurte                     |  |    |
|    |               |                  | structura tubulara metalica  |  |    |
|    |               |                  |   din duraluminiu, otel sau  |  |    |
|    |               |                  |   titan care asigura         |  |    |
|    |               |                  |   sprijinul intre articulatia|  |    |
|    |               |                  |   genunchiului si a labei    |  |    |
|    |               |                  |   piciorului                 |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  6 |Proteza de     |a) conventionala  | se executa din piele/plastic |DA| *) |
|    |sold           |                  | articulatie fixa sau mobila  |  |    |
|    |               |                  |   la glezna                  |  |    |
|    |               |                  | articulatie de genunchi      |  |    |
|    |               |                  |   libera sau blocata         |  |    |
|    |               |                  | articulatie de sold          |  |    |
|    |               |                  | prinderea de bazin se face   |  |    |
|    |               |                  |   cu manson piele/plastic    |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b) modulara       | manson din rasina flexibila  |DA| *)|
|    |               |                  | articulatie de sold cu       |  |    |
|    |               |                  |   blocare, poate fi din      |  |    |
|    |               |                  |   duraluminiu, otel sau      |  |    |
|    |               |                  |   titan                      |  |    |
|    |               |                  | articulatie de genunchi      |  |    |
|    |               |                  |   mobila; poate fi din otel  |  |    |
|    |               |                  |   sau titan                  |  |    |
|    |               |                  | laba picior cu articulatie   |  |    |
|    |               |                  |   fixa de glezna             |  |    |
|    |               |                  | structura tubulara metalica  |  |    |
|    |               |                  |   din duraluminiu, otel sau  |  |    |
|    |               |                  |   titan care asigura         |  |    |
|    |               |                  |   sprijinul intre articulatia|  |    |
|    |               |                  |   de sold si articulatia de  |  |    |
|    |               |                  |   genunchi si intre          |  |    |
|    |               |                  |   articulatia de genunchi si |  |    |
|    |               |                  |   laba piciorului            |  |    |
|    |               |                  | sistem de curele de fixare   |  |    |
|    |               |                  |   pe sold                    |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  7 |Proteza        |a) conventionala  | se recomanda pentru amputatia|DA| *) |
|    |partiala de    |                  |   partiala a pelvisului      |  |    |
|    |bazin          |                  | partea care lipseste din     |  |    |
|    |hemipelvectomie|                  |   pelvis se reconstituie din |  |    |
|    |               |                  |   plastic sau rasina la care |  |    |
|    |               |                  |   se fixeaza proteza de sold |  |    |
|    |               |                  | se executa din piele/plastic |  |    |
|    |               |                  | articulatie fixa sau mobila  |  |    |
|    |               |                  |   la glezna                  |  |    |
|    |               |                  | articulatie de genunchi      |  |    |
|    |               |                  |   libera sau blocata         |  |    |
|    |               |                  | articulatie de sold          |  |    |
|    |               |                  | prinderea de bazin se face   |  |    |
|    |               |                  |   cu manson piele/plastic    |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b) modulara       | manson din rasina flexibila  |DA| *)|
|    |               |                  | articulatie de sold cu       |  |    |
|    |               |                  |   blocare, poate fi din      |  |    |
|    |               |                  |   duraluminiu, otel sau      |  |    |
|    |               |                  |   titan                      |  |    |
|    |               |                  | articulatie de genunchi      |  |    |
|    |               |                  |   mobila; poate fi din otel  |  |    |
|    |               |                  |   sau titan                  |  |    |
|    |               |                  | laba picior cu articulatie   |  |    |
|    |               |                  |   fixa de glezna             |  |    |
|    |               |                  | structura tubulara metalica  |  |    |
|    |               |                  |   din duraluminiu, otel sau  |  |    |
|    |               |                  |   titan care asigura         |  |    |
|    |               |                  |   sprijinul intre articulatia|  |    |
|    |               |                  |   de sold si articulatia de  |  |    |
|    |               |                  |   genunchi si intre          |  |    |
|    |               |                  |   articulatia de genunchi si |  |    |
|    |               |                  |   laba piciorului            |  |    |
|    |               |                  | sistem de curele de fixare   |  |    |
|    |               |                  |   pe sold                    |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|

    NOTA:
    prima protezare: 6 - 12 luni
    incepand de la a doua protezare:
          *) 2 ani pentru adulti
         *) 4 ani pentru adulti
         se inlocuieste sau se repara ori de cate ori este nevoie, pentru copii

    E. Proteze pentru membrul superior

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Proteza        |functionala simpla| manusa cu fermoar si degete  |DA| *) |
|    |partiala de    |                  |   rigide, din P.V.C.         |  |    |
|    |mana           |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |functionala       | sistem de apucare cu degete  |DA| *) |
|    |               |                  |   rigide                     |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Proteza de     |functionala simpla| mana de proteza simpla din   |DA| *) |
|    |dezarticulatie |                  | P.V.C.                       |  |    |
|    |de incheietura |                  | cu degete fixe sau mobile    |  |    |
|    |a mainii       |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |functionala       |a. actionata prin cablu       |DA| *) |
|    |               |                  |   mana mecanica cu tractiune |  |    |
|    |               |                  |     prin cablu/arc           |  |    |
|    |               |                  |   manson din rasina          |  |    |
|    |               |                  |   ham de actionare           |  |    |
|    |               |                  |   manusa estetica din P.V.C. |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |b. mioelectrica               |DA| *)|
|    |               |                  |   mana electrica actionata   |  |    |
|    |               |                  |     mioelectric              |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de pumn fixa   |  |    |
|    |               |                  |   manson din rasina          |  |    |
|    |               |                  |   manusa estetica            |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  3 |Proteza de     |functionala simpla| mana de proteza simpla din   |DA| *) |
|    |antebrat       |                  |   P.V.C.                     |  |    |
|    |               |                  | manson din rasina/plastic    |  |    |
|    |               |                  | degete fixe                  |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |functionala       |a. actionata prin cablu       |DA| *) |
|    |               |                  |   mana mecanica cu tractiune |  |    |
|    |               |                  |     prin cablu               |  |    |
|    |               |                  |   ham de actionare           |  |    |
|    |               |                  |   manson din piele montat pe |  |    |
|    |               |                  |     manson din plastic/rasina|  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |b. actionata prin cablu de    |DA| *) |
|    |               |                  |     lucru                    |  |    |
|    |               |                  |   mana mecanica HOOK cu      |  |    |
|    |               |                  |     tractiune prin cablu/arc |  |    |
|    |               |                  |   ham de actionare           |  |    |
|    |               |                  |   manson din piele           |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |c. mioelectrica cu            |DA| *)|
|    |               |                  |     supino-pronatie pasiva   |  |    |
|    |               |                  |   mana electrica actionata   |  |    |
|    |               |                  |     mioelectric              |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de pumn pasiva |  |    |
|    |               |                  |   manson rasina/manusa       |  |    |
|    |               |                  |     estetica                 |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |d. mioelectrica cu            |DA| *)|
|    |               |                  |     supino-pronatie activa   |  |    |
|    |               |                  |     comandata mioelectric    |  |    |
|    |               |                  |   mana electrica actionata   |  |    |
|    |               |                  |     mioelectric              |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de pumn        |  |    |
|    |               |                  |     electrica comandata      |  |    |
|    |               |                  |     mioelectric              |  |    |
|    |               |                  |   manson rasina/manusa       |  |    |
|    |               |                  |     estetica                 |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  4 |Proteza de     |functionala simpla| mana de proteza simpla din   |DA| *) |
|    |dezarticulatie |                  |   P.V.C.                     |  |    |
|    |de cot         |                  | ham de purtare               |  |    |
|    |               |                  | articulatie pasiva de cot    |  |    |
|    |               |                  | manson rasina/plastic        |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |functionala       |a. actionata prin cablu       |DA| *) |
|    |               |                  |   mana mecanica cu tractiune |  |    |
|    |               |                  |     prin cablu/arc           |  |    |
|    |               |                  |   ham de actionare si purtare|  |    |
|    |               |                  |   manson din rasina/plastic  |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de cot mecanica|  |    |
|    |               |                  |     cu blocare               |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |b. actionata prin cablu de    |DA| *) |
|    |               |                  |     lucru                    |  |    |
|    |               |                  |   mana mecanica HOOK cu      |  |    |
|    |               |                  |     tractiune prin cablu/arc |  |    |
|    |               |                  |   manson din piele           |  |    |
|    |               |                  |   ham de actionare           |  |    |
|    |               |                  |     si actionare             |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de cot         |  |    |
|    |               |                  |     mecanica cu blocare      |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |c. atipica electrica cu       |DA| *)|
|    |               |                  |     articulatie de cot       |  |    |
|    |               |                  |     mecanica cu blocare      |  |    |
|    |               |                  |   mana electrica actionata   |  |    |
|    |               |                  |     cu microcontacte         |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |d. mioelectrica cu articulatie|DA| *)|
|    |               |                  |     de cot mecanica cu       |  |    |
|    |               |                  |     blocare                  |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de pumn pasiva |  |    |
|    |               |                  |   mana electrica actionata   |  |    |
|    |               |                  |     mioelectric              |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  5 |Proteza de     |functionala simpla| mana de proteza simpla din   |DA| *) |
|    |brat           |                  |   P.V.C.                     |  |    |
|    |               |                  | ham de purtare               |  |    |
|    |               |                  | articulatie pasiva de cot    |  |    |
|    |               |                  | manson rasina/plastic        |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |functionala       |a. actionata prin cablu       |DA| *) |
|    |               |                  |   mana mecanica cu tractiune |  |    |
|    |               |                  |     prin cablu/arc           |  |    |
|    |               |                  |   ham de actionare si purtare|  |    |
|    |               |                  |   manson de rasina/plastic   |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de cot mecanica|  |    |
|    |               |                  |     cu blocare               |  |    |
|    |               |                  |   cu sau fara manusa in      |  |    |
|    |               |                  |     functie de mana mecanica |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |b. actionata prin cablu de    |DA| *) |
|    |               |                  |     lucru                    |  |    |
|    |               |                  |   mana mecanica HOOK cu      |  |    |
|    |               |                  |     tractiune prin cablu/arc |  |    |
|    |               |                  |   ham de actionare           |  |    |
|    |               |                  |     si actionare             |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de cot mecanica|  |    |
|    |               |                  |     cu blocare               |  |    |
|    |               |                  |   manson din piele           |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |c. atipica electrica cu       |DA| *)|
|    |               |                  |     articulatie de cot       |  |    |
|    |               |                  |     mecanica cu blocare      |  |    |
|    |               |                  |     pasiva                   |  |    |
|    |               |                  |   mana electrica actionata   |  |    |
|    |               |                  |     cu microcontacte         |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de pumn pasiva |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |d. mioelectrica cu articulatie|DA| *)|
|    |               |                  |     de cot mecanica cu       |  |    |
|    |               |                  |     blocare activa           |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de pumn pasiva |  |    |
|    |               |                  |   mana electrica actionata   |  |    |
|    |               |                  |     mioelectric              |  |    |
|    |               |                  |   ham de purtare             |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de cot mecanica|  |    |
|    |               |                  |     cu blocare activa        |  |    |
|    |               |                  |   manson rasina/manusa       |  |    |
|    |               |                  |     estetica                 |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  6 |Proteza de     |functionala simpla| mana de proteza simpla din   |DA| *) |
|    |dezarticulatie |                  |   P.V.C.                     |  |    |
|    |de umar        |                  | ham de purtare               |  |    |
|    |               |                  | articulatie pasiva de cot    |  |    |
|    |               |                  | manson rasina/plastic        |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |functionala       |a. actionata prin cablu       |DA| *) |
|    |               |                  |   mana mecanica cu           |  |    |
|    |               |                  |   tractiune prin cablu/arc   |  |    |
|    |               |                  |   ham de actionare si purtare|  |    |
|    |               |                  |   manson de rasina/plastic   |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de cot mecanica|  |    |
|    |               |                  |     cu blocare               |  |    |
|    |               |                  |   cu sau fara manusa in      |  |    |
|    |               |                  |   functie de mana mecanica   |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |b. atipica electrica cu       |DA| *)|
|    |               |                  |     articulatie de cot si    |  |    |
|    |               |                  |     supino-pronatie pasiva   |  |    |
|    |               |                  |   mana electrica actionata cu|  |    |
|    |               |                  |     microcontacte            |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de cot mecanica|  |    |
|    |               |                  |     cu blocare               |  |    |
|    |               |                  |   manson rasina/manusa       |  |    |
|    |               |                  |     estetica                 |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  7 |Proteza pentru |functionala simpla| mana de proteza simpla din   |DA| *) |
|    |amputatie      |                  |   P.V.C.                     |  |    |
|    |inter-scapulo- |                  | ham de purtare               |  |    |
|    |toracica       |                  | articulatie pasiva de cot    |  |    |
|    |               |                  | partea care lipseste din     |  |    |
|    |               |                  |   centura scapulara se       |  |    |
|    |               |                  |   reconstituie din plastic   |  |    |
|    |               |                  |   sau rasina, la care se     |  |    |
|    |               |                  |   fixeaza proteza de umar    |  |    |
|    |               |                  | manson rasina/plastic        |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |functionala       |a. actionata prin cablu       |DA| *) |
|    |               |                  |   mana mecanica cu           |  |    |
|    |               |                  |     tractiune prin cablu/arc |  |    |
|    |               |                  |   ham de actionare si        |  |    |
|    |               |                  |     purtare                  |  |    |
|    |               |                  |   manson de rasina/plastic   |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de cot mecanica|  |    |
|    |               |                  |     cu blocare               |  |    |
|    |               |                  |   partea care lipseste din   |  |    |
|    |               |                  |     centura scapulara se     |  |    |
|    |               |                  |     reconstituie din plastic |  |    |
|    |               |                  |     sau rasina, la care se   |  |    |
|    |               |                  |     fixeaza proteza de umar  |  |    |
|    |               |                  |   cu sau fara manusa in      |  |    |
|    |               |                  |     functie de mana mecanica |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  |b. atipica electrica cu       |DA| *)|
|    |               |                  |   articulatie de cot si      |  |    |
|    |               |                  |     supino-pronatie pasiva   |  |    |
|    |               |                  |   mana electrica actionata   |  |    |
|    |               |                  |     cu microcontacte         |  |    |
|    |               |                  |   articulatie de cot mecanica|  |    |
|    |               |                  |     cu blocare               |  |    |
|    |               |                  |   partea care lipseste din   |  |    |
|    |               |                  |     centura scapulara se     |  |    |
|    |               |                  |     reconstituie din plastic |  |    |
|    |               |                  |     sau rasina, la care se   |  |    |
|    |               |                  |     fixeaza proteza de umar  |  |    |
|    |               |                  |   manson rasina/manusa       |  |    |
|    |               |                  |     estetica                 |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|

    Observatii:
    Protezele mioelectrice se pot recomanda numai persoanelor cu ambele membre lipsa

    NOTA:
     *) 2 ani pentru adulti
    *) 8 ani pentru adulti
    se inlocuieste sau se repara ori de cate ori este nevoie, pentru copii

    F. Mijloace si dispozitive de mers

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Baston         |                  | metalic                      |NU|  3 |
|    |               |                  | reglabil                     |  | ani|
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Baston         |cu trei/patru     | metalic                      |NU|  3 |
|    |               |picioare          | fix sau reglabil             |  | ani|
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  3 |Carja de lemn  |cu sprijin        | fixa sau reglabila           |NU|1 an|
|    |               |subaxial          |                              |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  4 |Carja metalica |cu sprijin        | fixa sau reglabila           |NU|  3 |
|    |               |subaxial          |                              |  | ani|
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |cu sprijin pe     | fixa sau reglabila           |NU|  3 |
|    |               |antebrat          |                              |  | ani|
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  5 |Cadru de mers  |                  | fix sau reglabil             |DA|  3 |
|    |               |                  | rigid sau pliabil            |  | ani|
|    |               |                  | cu sau fara roti             |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  6 |Fotoliu rulant |asistat           | de interior sau de exterior  |DA|  5 |
|    |cu antrenare   |neasistat         | rigid sau pliabil            |  | ani|
|    |manuala        |                  | demontabil sau nedemontabil  |  |    |
|    |               |                  | actionare directa bimanuala  |  |    |
|    |               |                  |   a rotilor din spate sau    |  |    |
|    |               |                  |   din fata                   |  |    |
|    |               |                  | conducere prin levier sau    |  |    |
|    |               |                  |   volan bimanuala            |  |    |
|    |               |                  | conducere monolaterala (cu   |  |    |
|    |               |                  |   mana stanga sau dreapta)   |  |    |
|    |               |                  | propulsie cu piciorul        |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  7 |Fotoliu rulant |                  | metalic                      |DA|  5 |
|    |triciclu       |                  | actionare cu pedale          |  | ani|
|    |pentru copii   |                  | sisteme de fixare a          |  |    |
|    |               |                  |   picioarelor si a toracelui |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  8 |Fotoliu rulant |                  |                              |DA|  5 |
|    |cu antrenare   |                  |                              |  | ani|
|    |electrica      |                  |                              |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|

    G. Orteze
    G.1 Orteze pentru coloana vertebrala

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Orteze         |a) colar          | se executa din diverse       |NU| 12 |
|    |cervicale      |                  |   materiale                  |  |luni|
|    |               |                  | dimensiuni diferite          |  |    |
|    |               |                  | pentru imobilizarea coloanei |  |    |
|    |               |                  | cervicale                    |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  | parte a regiunii cervicale   |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b) Philadelphia/  | se executa din diverse       |NU| 12 |
|    |               |   Minerva        |   materiale                  |  |luni|
|    |               |                  | dimensiuni diferite          |  |    |
|    |               |                  | diverse sisteme de fixare    |  |    |
|    |               |                  | pentru imobilizarea coloanei |  |    |
|    |               |                  |   cervicale                  |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunii cervicale |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |c) Schanz         | se executa din diverse       |NU| 12 |
|    |               |                  |   materiale                  |  |luni|
|    |               |                  | dimensiuni diferite          |  |    |
|    |               |                  | diverse sisteme de fixare    |  |    |
|    |               |                  | pentru imobilizarea coloanei |  |    |
|    |               |                  |   cervicale                  |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunii cervicale |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Orteze         |                  | se executa din diverse       |NU| 12 |
|    |cervicotoracice|                  |  materiale                   |  |luni|
|    |               |                  | diverse sisteme de fixare    |  |    |
|    |               |                  | diverse marimi               |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   cervicala si toracica      |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  3 |Orteze         |a) corset Cheneau | material moale cu suport     |NU| 12 |
|    |toraco-        |                  |   elastic cu intarituri      |  |luni|
|    |lombosacrale   |                  |   din material dur sau       |  |    |
|    |               |                  |   materiale plastice         |  |    |
|    |               |                  |   termoformabile             |  |    |
|    |               |                  | cu pelote de corectie        |  |    |
|    |               |                  | unele modele prezinta benzi  |  |    |
|    |               |                  |   elastice intaritoare       |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   toracala, lombara si       |  |    |
|    |               |                  |   sacro-iliaca ale           |  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |b) corset Boston  | material plastic/material    |NU| 12 |
|    |               |                  |   termoformabil              |  |luni|
|    |               |                  |   cu pelote de corectie      |  |    |
|    |               |                  | unele modele prezinta benzi  |  |    |
|    |               |                  |   elastice intaritoare       |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   toracala, lombara si       |  |    |
|    |               |                  |   sacro-iliaca ale           |  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |c) corset         | material plastic/material    |NU| 12 |
|    |               |Euroboston        |   termoformabil              |  |luni|
|    |               |                  | cu pelote de corectie        |  |    |
|    |               |                  | unele modele prezinta benzi  |  |    |
|    |               |                  |   elastice intaritoare       |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   toracala, lombara si       |  |    |
|    |               |                  |   sacro-iliaca ale           |  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |d) corset         | material moale cu suport     |NU| 12 |
|    |               |Milwaukee         |   elastic                    |  |luni|
|    |               |                  | prezinta intarituri din      |  |    |
|    |               |                  |   material dur/material      |  |    |
|    |               |                  |   plastic                    |  |    |
|    |               |                  | unele modele prezinta benzi  |  |    |
|    |               |                  |   elastice intaritoare       |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   toracala, lombara si       |  |    |
|    |               |                  |   sacro-iliaca ale           |  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |e) corset Hessing | material moale cu suport     |NU| 12 |
|    |               |                  |   elastic                    |  |luni|
|    |               |                  | prezinta intarituri din      |  |    |
|    |               |                  |   material dur               |  |    |
|    |               |                  | unele modele prezinta benzi  |  |    |
|    |               |                  |   elastice intaritoare       |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   toracala, lombara si       |  |    |
|    |               |                  |   sacro-iliaca ale           |  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |f) de             | material moale cu suport     |NU| 12 |
|    |               |   hiperextensie  |   elastic cu intarituri din  |  |luni|
|    |               |                  |   material dur sau materiale |  |    |
|    |               |                  |   termoformabile             |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | limiteaza miscarile laterale |  |    |
|    |               |                  |   sau de rotatie a torsului  |  |    |
|    |               |                  |   datorita celor trei puncte |  |    |
|    |               |                  |   de sprijin lombar, toracic |  |    |
|    |               |                  |   si pelvian                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   toracala, lombara si       |  |    |
|    |               |                  |   sacro-iliaca ale           |  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |g) de             | materiale usoare, neoxidabile|NU|  2 |
|    |               |   hiperextensie  | se pot ajusta                |  | ani|
|    |               |   modulara       | limiteaza miscarile laterale |  |    |
|    |               |                  |   sau de rotatie a torsului  |  |    |
|    |               |                  |   datorita celor trei puncte |  |    |
|    |               |                  |   de sprijin lombar, toracic |  |    |
|    |               |                  |   si pelvian                 |  |    |
|    |               |                  |   inconjoara intregul sau o  |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   toracala, lombara si       |  |    |
|    |               |                  |   sacro-iliaca ale           |  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |h) corset Lyonnais| material moale cu suport     |NU| 12 |
|    |               |                  |   elastic sau materiale      |  |luni|
|    |               |                  |   plastice                   |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | prezinta intarituri din      |  |    |
|    |               |                  |   material dur               |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   cervicala, toracala,       |  |    |
|    |               |                  |   lombara si sacro-iliaca ale|  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |i) de             | material moale cu suport     |NU| 12 |
|    |               |   hiperextensie  |   elastic si intarituri din  |  |luni|
|    |               |   in trei puncte |   material dur sau materiale |  |    |
|    |               |   pentru scolioza|   termoformabile             |  |    |
|    |               |                  | prezinta pelote de corectie  |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | limiteaza miscarile datorita |  |    |
|    |               |                  |   celor trei puncte de       |  |    |
|    |               |                  |   sprijin                    |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   cervicala, toracala,       |  |    |
|    |               |                  |   lombara si sacro-iliaca ale|  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  4 |Orteze         |                  | din microfibra, termoneopren |NU| 12 |
|    |lombosacrale   |                  |   sau material moale cu      |  |luni|
|    |               |                  |   suport elastic             |  |    |
|    |               |                  | prezinta intarituri din      |  |    |
|    |               |                  |   material dur               |  |    |
|    |               |                  | unele modele prezinta benzi  |  |    |
|    |               |                  |   elastice intaritoare       |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor lombara |  |    |
|    |               |                  |   si sacro-iliaca ale        |  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  5 |Orteze         |                  | din microfibra, termoneopren |NU| 12 |
|    |sacro-iliace   |                  |   sau material moale cu      |  |luni|
|    |               |                  |   suport elastic             |  |    |
|    |               |                  | se executa din diverse       |  |    |
|    |               |                  |   materiale                  |  |    |
|    |               |                  | diverse sisteme de fixare    |  |    |
|    |               |                  | se pot ajusta                |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunii           |  |    |
|    |               |                  |   sacro-iliace a trunchiului |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  6 |Orteze cervico-|corset Stagnara   | schelet metalic reglabil cu  |NU|  2 |
|    |toracolombo-   |                  |   sistem de inchidere        |  | ani|
|    |sacrale        |                  | carcasa zonei pelviene din   |  |    |
|    |               |                  |   material plastic           |  |    |
|    |               |                  | pelote de corectie din spuma |  |    |
|    |               |                  |   poliuretanica              |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   deformatii scoliotice      |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a regiunilor         |  |    |
|    |               |                  |   cervicala, toracica,       |  |    |
|    |               |                  |   lombara si sacro-iliaca ale|  |    |
|    |               |                  |   trunchiului                |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|

    G.2 Orteze pentru membrul superior

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Orteze de      |                  | piele sau material textil cu |NU| 12 |
|    |deget          |                  |   suport elastic, cu insertii|  |luni|
|    |               |                  |   pentru intarire            |  |    |
|    |               |                  | dimensiuni diferite          |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a degetului          |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Orteze de mana |cu mobilitatea/   | material moale, cu suport    |NU| 12 |
|    |               |fixarea degetului |   elastic, cu insertii pentru|  |luni|
|    |               |mare              |   intarire                   |  |    |
|    |               |                  | dimensiuni diferite pentru   |  |    |
|    |               |                  |   mana stanga/dreapta        |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a mainii             |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |dinamica          | se recomanda pentru          |NU| 12 |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |luni|
|    |               |                  | inconjoara intregul sau o    |  |    |
|    |               |                  |   parte a mainii             |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  3 |Orteze de      |dinamica          | se pot folosi impreuna cu    |NU| 12 |
|    |incheietura    |                  |   celelalte orteze pentru    |  |luni|
|    |mainii - mana  |                  |   mana                       |  |    |
|    |               |                  | piele sau material textil,   |  |    |
|    |               |                  |   atelate                    |  |    |
|    |               |                  | cu imobilizator pentru       |  |    |
|    |               |                  |   incheietura mainii         |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   incheieturii mainii si mana|  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  4 |Orteze de      |                  | microfibra, poliester sau    |NU| 12 |
|    |incheietura    |                  |   material moale, cu suport  |  |luni|
|    |mainii - mana  |                  |   elastic, cu insertii pentru|  |    |
|    |- deget        |                  |   intarire                   |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   mainii, mana si unul sau   |  |    |
|    |               |                  |   mai multe degete           |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  5 |Orteze de cot  |cu atela/fara     | termoneopren sau material    |NU| 12 |
|    |               |atela             |   moale cu suport elastic    |  |luni|
|    |               |                  | unele prezinta intarituri    |  |    |
|    |               |                  |   rigide                     |  |    |
|    |               |                  | se modifica in functie de    |  |    |
|    |               |                  |   grosimea bratului          |  |    |
|    |               |                  | diverse modele               |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   cotului                    |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  6 |Orteze de cot  |                  | material moale cu suport     |NU| 12 |
|    |- incheietura  |                  |   elastic, termoneopren      |  |luni|
|    |mainii - mana  |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   cotului, incheieturii      |  |    |
|    |               |                  |   mainii si mana             |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  7 |Orteze de umar |                  | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |               |                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |               |                  | dimensiuni diferite pentru   |  |    |
|    |               |                  |   mana stanga/dreapta        |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   umarului                   |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  8 |Orteze de      |                  | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |umar - cot     |                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |               |                  | dimensiuni diferite pentru   |  |    |
|    |               |                  |   mana stanga/dreapta        |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   umarului si cotului        |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  9 |Orteze de      |                  | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |umar - cot -   |                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |incheietura    |                  | dimensiuni diferite pentru   |  |    |
|    |mainii - mana  |                  |   mana stanga/dreapta        |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatiile     |  |    |
|    |               |                  |   umarului, cotului,         |  |    |
|    |               |                  | incheieturii mainii cat si   |  |    |
|    |               |                  |   mana                       |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|

    G.3 Orteze pentru membrul inferior

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Orteze de      |                  | inconjoara intregul sau o    |NU| 12 |
|    |picior         |                  |   parte a piciorului         |  |luni|
|    |               |                  | termoneopren sau material    |  |    |
|    |               |                  |   textil cu suport elastic   |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Orteze pentru  |fixa/mobila       | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |glezna - picior|                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |               |                  | cu sistem de inchidere tip   |  |    |
|    |               |                  |   velcro                     |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   gleznei si intregul sau o  |  |    |
|    |               |                  |   parte a piciorului         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  3 |Orteze de      |mobila            | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |genunchi       |                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |               |                  | diverse modele               |  |    |
|    |               |                  | cu intarituri rigide, fixe   |  |    |
|    |               |                  |   sau cu articulatie ce      |  |    |
|    |               |                  |   permit fixarea ortezei la  |  |    |
|    |               |                  |   extensii si flexii de      |  |    |
|    |               |                  |   diferite grade             |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   genunchiului               |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |fixa              | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |               |                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |               |                  | cu intarituri rigide, fixe   |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   genunchiului               |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |Balant            | se executa din piele si      |DA|  2 |
|    |               |                  |   sinarie metalica, cu       |  | ani|
|    |               |                  |   articulatie la genunchi    |  |    |
|    |               |                  | prinderea se realizeaza cu   |  |    |
|    |               |                  |   curele sau siret           |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   genunchiului               |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| 4  |Orteze de      |                  | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |genunchi -     |                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |glezna - picior|                  | cu sistem de inchidere tip   |  |    |
|    |               |                  |   velcro                     |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatiile     |  |    |
|    |               |                  |   genunchiului, gleznei si   |  |    |
|    |               |                  |   piciorului                 |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |Gambier cu        | se executa din piele si      |DA|  2 |
|    |               |scurtare          |   sinarie metalica, cu       |  | ani|
|    |               |                  |   articulatie libera sau     |  |    |
|    |               |                  |   blocata la glezna          |  |    |
|    |               |                  | se fixeaza de gheata         |  |    |
|    |               |                  |   ortopedica pentru fracturi |  |    |
|    |               |                  |   de tibie si peroneu        |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatiile     |  |    |
|    |               |                  |   genunchiului, gleznei si   |  |    |
|    |               |                  |   piciorului                 |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |Kramer Peroneal   | doua tije metalice           |DA|  2 |
|    |               |Spring            | fixarea se realizeaza pe     |  | ani|
|    |               |(orteza peroniera)|   picior cu bratari din      |  |    |
|    |               |                  |   piele, cu armaturi metalice|  |    |
|    |               |                  | se fixeaza pe incaltaminte   |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   paralizia sciaticului      |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |pentru scurtarea  | se executa din piele si      |DA|  2 |
|    |               |membrului pelvin  |   sinarie metalica, cu       |  | ani|
|    |               |                  |   articulatie libera sau     |  |    |
|    |               |                  |   blocata la genunchi        |  |    |
|    |               |                  | piciorul si glezna se        |  |    |
|    |               |                  |   executa din lemn cu talpa  |  |    |
|    |               |                  |   din poliuretan             |  |    |
|    |               |                  | fixarea se realizeaza cu     |  |    |
|    |               |                  |   siret                      |  |    |
|    |               |                  | pentru malformatii           |  |    |
|    |               |                  |   congenitale ale membrului  |  |    |
|    |               |                  |   inferior                   |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  5 |Orteze de sold |                  | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |               |                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |               |                  | cu sistem de inchidere tip   |  |    |
|    |               |                  |   velcro                     |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatia       |  |    |
|    |               |                  |   soldului                   |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  6 |Orteze sold -  |                  | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |genunchi       |                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |               |                  | cu sistem de inchidere tip   |  |    |
|    |               |                  |   velcro                     |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatiile     |  |    |
|    |               |                  |   genunchiului si soldului   |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  7 |Orteze de      |                  | termoneopren, material moale |NU| 12 |
|    |sold -         |                  |   cu suport elastic          |  |luni|
|    |genunchi -     |                  | cu sistem de inchidere tip   |  |    |
|    |glezna - picior|                  |   velcro                     |  |    |
|    |               |                  | se recomanda pentru          |  |    |
|    |               |                  |   recuperare                 |  |    |
|    |               |                  | inconjoara articulatiile     |  |    |
|    |               |                  |   soldului, genunchiului,    |  |    |
|    |               |                  |   gleznei si piciorului      |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  8 |Orteze pentru  |a) ham Pavlik     | se executa din curele din    |NU| *) |
|    |luxatii de sold|                  |   piele                      |  |    |
|    |congenitale la |__________________|______________________________|__|____|
|    |copii          |b) de abductie    | panza, buretele sunt fixate  |NU| *) |
|    |               |                  |   cu chinga textila          |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |c) Dr. Fettwies   | pentru copii de la 6 la 15   |NU| *) |
|    |               |                  |   luni                       |  |    |
|    |               |                  | module pentru 4 marimi,      |  |    |
|    |               |                  |   usor de asamblat           |  |    |
|    |               |                  | igienizare usoara            |  |    |
|    |               |                  | pentru abductie se foloseste |  |    |
|    |               |                  |   o tija reglabila           |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |d) Dr. Behrens    | hamul de purtare permite     |NU| *) |
|    |               |                  |   reglarea flexiei           |  |    |
|    |               |                  |   picioarelor in diferite    |  |    |
|    |               |                  |   unghiuri                   |  |    |
|    |               |                  | pentru tratamentul luxatiei  |  |    |
|    |               |                  |   de sold pana la tipul III  |  |    |
|    |               |                  | pentru abductie se foloseste |  |    |
|    |               |                  |   o tija reglabila           |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |e) Becker         |                              |NU| *) |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |f) Dr. Bernau     | doua marimi pentru 0 - 6     |NU| *) |
|    |               |                  |   luni, 6 - 12 luni          |  |    |
|    |               |                  | combina tratamentul luxatiei |  |    |
|    |               |                  |   congenitale de sold cu     |  |    |
|    |               |                  |   flexia soldului mai mare   |  |    |
|    |               |                  |   de 90 grade                |  |    |
|    |               |                  | modulele fixeaza picioarele, |  |    |
|    |               |                  |   iar cu ajutorul corzilor   |  |    |
|    |               |                  |   se regleaza unghiul flexiei|  |    |
|    |               |                  | o bara reglabila permite     |  |    |
|    |               |                  |   pozitionarea corecta a     |  |    |
|    |               |                  |   abductiei                  |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  9 |Orteze         |sustinatori       | se executa din pluta/        |NU| *)|
|    |corectoare de  |plantari          |   duraluminiu/polimer        |  |    |
|    |statica a      |                  | se folosesc pentru platfus   |  |    |
|    |piciorului     |                  |   gradele I si II. Pinteni   |  |    |
|    |               |                  |   calcanieri si scurtari     |  |    |
|    |               |                  |   foarte mici                |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |Pes Var/Valg      | se pot executa din diversi   |NU| 12 |
|    |               |                  |   polimeri: poliamide,       |  |luni|
|    |               |                  |   poliuretani, polimeri      |  |    |
|    |               |                  |   vascoelastici, cauciuc etc.|  |    |
|    |               |                  | diverse marimi               |  |    |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |Hallux-Valgus     | banda textila usoara si      |NU| 12 |
|    |               |                  |   flexibila                  |  |luni|
|    |               |                  | marimi universale pentru     |  |    |
|    |               |                  | piciorul drept/stang         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
    *) ori de cate ori este nevoie
    *) 6 luni pentru adulti, pentru talonetele din pluta/polimer
        12 luni pentru adulti, pentru talonetele din duraluminiu
        ori de cate ori este nevoie, pentru copii

    H. Incaltaminte ortopedica

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Ghete          |diformitati si    | pana la nr. 23 inclusiv      |DA| *) |
|    |               |amputatii de      |______________________________|__|____|
|    |               |metatars si       |                              |  |    |
|    |               |falange           | mai mare de nr. 23           |DA| *) |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |scurtari          | de la 3 cm pana la 10 cm,    |DA| *) |
|    |               |                  |   pana la nr. 23 inclusiv    |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  | de la 3 cm pana la 10 cm,    |DA| *) |
|    |               |                  |   mai mare de nr. 23         |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  | peste 10 cm, pana la nr. 23  |DA| *) |
|    |               |                  |   inclusiv                   |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  | peste 10 cm, mai mare de     |DA| *) |
|    |               |                  |   nr. 23                     |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Pantofi        |diformitati si    | pana la nr. 23 inclusiv      |DA| *) |
|    |               |amputatii de      |______________________________|__|____|
|    |               |metatars si       |                              |  |    |
|    |               |falange           | mai mare de nr. 23           |DA| *) |
|    |               |__________________|______________________________|__|____|
|    |               |scurtari          | pentru scurtari pana la 8 cm,|DA| *) |
|    |               |                  |   pana la nr. 23 inclusiv    |  |    |
|    |               |                  |______________________________|__|____|
|    |               |                  | pentru scurtari pana la 8 cm,|DA| *) |
|    |               |                  |   mai mare de nr. 23         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
    *) se va prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi:
       la 6 luni pentru adulti;
       ori de cate ori este nevoie, pentru copii, in perioada de crestere
       (cu monitorizarea perioadei de crestere)

    I. Dispozitive pentru deficiente vizuale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C5 - REPARATII
         DA/NU
    C6 - TERMEN DE INLOCUIRE
 ______________________________________________________________________________
|    |   DENUMIREA   |                  |                              |  |    |
|NR. | DISPOZITIVULUI|       TIPUL      |    CARACTERISTICI TEHNICE    |  |    |
|CRT.|    MEDICAL    |                  |          DEFINITORII         |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
| C1 |       C2      |         C3       |               C4             |C5| C6 |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  1 |Cristalin      |pentru camera     | Filtru UV                    |NU| *) |
|    |artificial     |anterioara        |                              |  |    |
|    |               |pentru camera     | Filtru UV                    |  |    |
|    |               |posterioara       |                              |  |    |
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
|  2 |Proteza oculara|pentru copii      |                              |NU| *)|
|____|_______________|__________________|______________________________|__|____|
    *) Intervalul intre doua protezari ale aceluiasi asigurat va fi mai mare de 1 an.
    *) Se acorda doar pentru copii, ori de cate ori este nevoie.

    ANEXA 14

    Casa de asigurari de sanatate ................

                                   CERERE
pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

    Catre
    Casa de asigurari de sanatate ...........................

    In baza Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate,

    subsemnatul .............................................................
                       (numele si prenumele reprezentantului legal)

    solicit acreditarea ca furnizor de dispozitive medicale
    .........................................................................
                        (numele si adresa sediului social)

    cu punctele de lucru: 1) ................................................
                                             (adresa)
                          2) ................................................
                                             (adresa)

    Obiectul de activitate: .................................................

    Anexez urmatoarele documente:
    - copie de pe actul constitutiv (statut si/sau contract de societate) al furnizorului;
    - copie de pe dovada inmatricularii furnizorului-societate comerciala la oficiul registrului comertului, codul fiscal;
    - dovada existentei sediului social si a sediilor secundare;
    - numele, profesia si domiciliul reprezentantului legal al furnizorului;
    - avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, ca furnizor de dispozitive medicale;
    - extras de registru eliberat de oficiul registrului comertului;
    - autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale, emise de Ministerul Sanatatii si Familiei.

           Data ..............        Semnatura .........................

    ANEXA 15

    Casa de asigurari de sanatate ................

                          CERTIFICAT DE ACREDITARE
                        Nr. ...... din ..............

    In conformitate cu Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 2001, aprobat prin hotarare a Guvernului, in baza documentatiei inaintate si a conditiilor de acreditare, Casa de asigurari de sanatate ....................... acrediteaza furnizorul de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice ...........................................................
                         (numele, adresa sediului social, telefon, fax)

    cu punctele de lucru: 1) ................................................
                                             (adresa)
                          2) ................................................
                                             (adresa)

    reprezentat de ..........................................................
                          (numele si prenumele reprezentantului legal)

    Valabilitatea certificatului de acreditare: 31 decembrie 2001.

    Data emiterii ................

                                               Director general,
                                        ................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 79/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 79 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 79/2001
Ordin 4233 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 4234 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 4188 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Ordin 4189 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 1808 2001
pentru modificarea art. 57 alin. (3) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001
Ordin 8 2001
privind pretul de referinta la dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontate de casele de asigurari de sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu