E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 603/4189 din 18 decembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 603


SmartCity3

              COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA - Nr. 4189
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 851 din 29 decembrie 2001

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Colegiului Medicilor din Romania, in temeiul prevederilor:
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997 cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice;
    - Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice prevazute in anexele nr. 1 - 12, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicala ambulatorie de specialitate din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
                      prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

                 Presedintele Colegiului Medicilor din Romania
                        prof. dr. Mircea Cinteza

                                 Avizat
                      Ministrul Sanatatii si Familiei
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

                          MODALITATILE DE PLATA
in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

    Art. 1
    Plata serviciilor din asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice se face prin tarif pe serviciu medical.
    Art. 2
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza medicilor de specialitate din specialitatile clinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate in anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001, numai daca aceste servicii sunt efectuate si interpretate de medicul respectiv, luand in calcul numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical si valoarea unui punct, unica pe tara, calculata la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu exceptia procedurilor de terapie fizicala efectuate in bazele de tratament de recuperare-reabilitare, care se vor deconta conform tarifelor prevazute in anexa nr. 3 mentionata anterior.
    Art. 3
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate calculeaza anual valoarea estimata a unui punct. Aceasta este valabila pentru un an in situatia in care bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul curent este aprobat pana la finele anului precedent. In situatia in care bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate se aproba in cursul anului pentru anul curent, valoarea estimata a punctului, pana la finele trimestrului in care se aproba bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul curent, se calculeaza avand la baza prevederile bugetare aprobate pentru anul precedent, corespunzatoare perioadei respective. Dupa aceasta data se calculeaza valoarea estimata a punctului, aferenta perioadei ramase pana la finele anului, tinand seama de noile prevederi bugetare, care va face obiectul unui act aditional la contractul initial.
    (2) Valoarea estimata a punctului se calculeaza in functie de:
    a) fondul aferent pentru asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice; se ia in calcul 80% din acest fond;
    b) numarul de servicii medicale, pe tipuri de servicii, estimat sa se realizeze pe durata unui an de catre medicii de specialitate, defalcat pe trimestre, avizat de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, si negociat cu casele de asigurari de sanatate si punctajul aferent acestora. Aceste date sunt centralizate la nivelul caselor de asigurari de sanatate, care le raporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 4
    Numarul de puncte estimat pe luna pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate, in specialitatile clinice, nu poate depasi numarul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luand in considerare faptul ca pentru o consultatie medicala este necesara o durata de minimum 15 minute si in cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda un anumit numar de servicii medicale si tratamente.
    Art. 5
    (1) Pentru fiecare luna a fiecarui trimestru, casele de asigurari de sanatate platesc furnizorilor de servicii medicale ambulatorii clinice sume lunare in functie de valoarea estimata a punctului si de numarul de puncte efectiv realizat in luna respectiva.
    (2) Numarul total de puncte efectiv realizat in fiecare luna se majoreaza:
    a) in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea; criteriile de incadrare a cabinetului medical in una din cele 3 conditii de mai jos se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei:
    1. pentru zone izolate, cu pana la 20%;
    2. pentru conditii grele, cu pana la 40%;
    3. pentru conditii foarte grele, cu pana la 60% .
    b) in raport cu gradul profesional: valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numarul total de puncte se majoreaza cu 20%; valoarea de referinta a prestatiei medicilor cu competenta in acupunctura, fitoterapie si homeopatie, care lucreaza exclusiv in aceste activitati, este cea a medicului specialist. Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala ambulatorie de specialitate la care se aplica majorarile de la lit. a) si procentul de majorare se stabilesc anual de directiile de sanatate publica si se avizeaza de casele de asigurari de sanatate.
    Art. 6
    La finele fiecarui trimestru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate calculeaza valoarea definitiva a unui punct in functie de fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate in specialitatile clinice din care s-a dedus suma aferenta serviciilor de terapie fizicala acordate in bazele de tratament si de punctele aferente serviciilor medicale efectiv realizate de catre furnizorii de servicii medicale clinice in trimestrul respectiv. Casele de asigurari de sanatate, pe baza valorii definitive a punctului din trimestrul respectiv, recalculeaza sumele cuvenite furnizorilor de servicii medicale clinice.
    Art. 7
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza medicilor de specialitate din specialitatile paraclinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate in anexa nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001. Tarifele decontate de casele de asigurari de sanatate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, in conformitate cu complexitatea si performantele aparaturii din dotarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice si nu pot fi mai mari decat cele din anexa nr. 5 mentionata anterior.
    Art. 8
    (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale paraclinice cu casa de asigurari de sanatate se au in vedere:
    a) numarul de investigatii paraclinice;
    b) tarifele negociate.
    Numarul de investigatii paraclinice negociat intre furnizorii de investigatii paraclinice si casele de asigurari de sanatate se stabileste in limita numarului de investigatii paraclinice necesar pe total judet, determinat de furnizorii de servicii medicale paraclinice si consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, cu incadrarea in suma prevazuta cu aceasta destinatie. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurari de sanatate vor avea in vedere criteriile prevazute in anexa nr. 11 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001.
    (2) Numarul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existand obligatia incadrarii in valoarea totala a contractului, defalcata pe trimestre. In cazul in care cererea de investigatii paraclinice conduce la depasirea valorii aferente unei luni din valoarea totala a contractului, se vor intocmi liste de asteptare ale asiguratilor, care vor fi verificate lunar de casele de asigurari de sanatate. Fac exceptie cazurile de urgenta stabilite de medicul care a facut trimiterea. Casele de asigurari de sanatate analizeaza aceste situatii si pot incheia cu furnizorul de servicii medicale paraclinice un act aditional de suplimentare a valorii contractate in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie.
    Art. 9
    (1) Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice se intocmeste in 3 exemplare. Un exemplar ramane la medicul de specialitate care a facut trimiterea si 2 exemplare sunt inmanate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice pastreaza 1 exemplar si depune la casa de asigurari de sanatate celalalt exemplar cu ocazia raportarii lunare a activitatii.
    (2) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, in situatia in care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere sau le efectueaza la cererea pacientului care renunta la programare conform listelor de asteptare si care doreste efectuarea serviciilor medicale paraclinice contra cost, va anula cu o linie pe cele 2 exemplare serviciile paraclinice neefectuate, fara a avea posibilitatea inlocuirii sau a adaugarii altor investigatii paraclinice.
    (3) Fiecare casa de asigurari de sanatate isi organizeaza modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigatiile paraclinice, in acest sens stabilindu-si evidente proprii.
    Art. 10
    (1) Efectuarea serviciilor stomatologice de preventie de catre medicul stomatolog se certifica pe carnetul de asigurat pe care se aplica o stampila din care sa reiasa data efectuarii serviciului, tipul acestuia si medicul care l-a efectuat. Stampila se aplica pentru asigurati incepand de la varsta de 18 ani. Medicul consemneaza aceleasi date in fisa de tratament a pacientului/registrul de consultatii, aceasta constituind o justificare pentru casele de asigurari de sanatate, in vederea decontarii tratamentelor stomatologice si a controlului pe care casa de asigurari de sanatate il efectueaza.
    (2) In situatia in care asiguratul solicita efectuarea tratamentului stomatologic la un alt cabinet medical stomatologic decat cel in care si-a efectuat serviciul stomatologic de preventie, se va inregistra in fisa de tratament a pacientului/registrul de consultatii codul medicului care a efectuat serviciul stomatologic de preventie si data efectuarii acestuia.
    Art. 11
    (1) In cadrul serviciilor medicale stomatologice preventive consultatia in cadrul dispensarizarii profilactice se suporta de casele de asigurari de sanatate, astfel:
    a) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, nelimitat;
    b) pentru tinerii de la 18 la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, de doua ori pe an;
    c) pentru adulti, o data pe an.
    (2) Lista serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice si conditiile acordarii acestora sunt prevazute in anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001.
    Art. 12
    (1) Decontarea de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face in limita unui plafon trimestrial pe fiecare cabinet medical stomatologic care a incheiat contract cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantii legali. Acest plafon se stabileste in limita a 95% din fondul trimestrial alocat cu aceasta destinatie si in functie de numarul de servicii medicale stomatologice estimat de catre reprezentantul legal al cabinetului stomatologic sa fie efectuat in trimestrul respectiv de medicii stomatologi si dentistii pe care ii reprezinta, si valoarea estimata a acestor servicii, calculata tinand seama de tarifele serviciilor stomatologice din anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001, corectate in functie de gradul profesional al medicilor stomatologi. Fac exceptie de la prevederile de mai sus si se deconteaza la nivelul realizarilor:
    a) serviciile medicale stomatologice de urgenta;
    b) serviciile medicale de pedodontie si ortodontie acordate copiilor sub 18 ani.
    (2) In vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii stomatologice, prin negociere, reprezentantii legali ai cabinetelor medicale stomatologice vor depune la casele de asigurari de sanatate datele ce au stat la baza estimarii numarului de servicii medicale stomatologice si valoarea acestora. Vor fi prevazute in mod distinct sumele estimate pentru serviciile nominalizate la alin. (1) lit. a) si b).
    (3) Plafonul se regularizeaza trimestrial, in functie de serviciile stomatologice efectiv prestate si raportate, precum si de tarifele acestora, a caror suma nu poate fi mai mare decat cea negociata, cu exceptia serviciilor stomatologice nominalizate la alin. (1) lit. a) si lit. b). La regularizarea trimestriala se au in vedere: fondul trimestrial aferent cu aceasta destinatie, sumele neconsumate in trimestrul respectiv si anterior, sumele care au depasit plafonul trimestrial anterior. Sumele ce depasesc plafonul trimestrial la sfarsitul anului se regularizeaza conform legislatiei in vigoare.
    (4) Pentru incadrarea in plafonul trimestrial, cabinetele stomatologice pot intocmi pentru asiguratii in varsta de peste 18 ani liste de asteptare pentru furnizarea serviciilor stomatologice. In cazul in care listele de asteptare depasesc 60 de zile pentru un asigurat, casele de asigurari de sanatate vor recalcula plafonul trimestrial cu incadrarea in sumele prevazute cu aceasta destinatie.
    (5) In cadrul plafonului trimestrial casele de asigurari de sanatate acorda sume lunare furnizorilor de servicii medicale stomatologice.
    Art. 13
    In tarifele tratamentelor protetice sunt incluse si cheltuielile aferente activitatilor de tehnica dentara. Plata acestora se face de catre reprezentantul legal al cabinetului stomatologic direct catre laboratorul de tehnica dentara autorizat conform legii.
    Art. 14
    Radiografia dentara se deconteaza direct medicului stomatolog, daca are competenta necesara sa efectueze serviciul medical respectiv sau medicului radiolog, pe baza tarifelor prevazute in anexele nr. 3 si 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001.
    Art. 15
    Casele de asigurari de sanatate tin evidenta serviciilor stomatologice pe fiecare asigurat.
    Art. 16
    Lunar, reprezentantul legal factureaza caselor de asigurari de sanatate, cel mai tarziu pana la data de 3 a lunii urmatoare, intreaga activitate efectiv realizata, care se verifica de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de raportare atrage dupa sine nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectiva.
    Art. 17
    (1) Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfarsitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite medicului de specialitate din specialitatile clinice si paraclinice sau o data cu regularizarea plafonului trimestrial al cabinetului medical stomatologic.
    (2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea unui trimestru vor fi corectate pana la sfarsitul anului. Pentru specialitatile clinice acestea se corecteaza astfel: numarul de puncte platit eronat in plus sau in minus intr-un trimestru anterior, fata de cel realizat, se recalculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului, stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea, sumele respective afectand valoarea definitiva a punctului in trimestrul in care s-a constatat eroarea. In situatia in care dupa incheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele platite in plus sau in minus se regularizeaza conform legii.
    Art. 18
    Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate in specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice care nu se regasesc in listele de servicii, anexe la prezentul ordin, precum si a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului, se suporta de catre asigurati la tarifele stabilite de furnizori si afisate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereaza chitanta fiscala, cu indicarea serviciului prestat.
    Art. 19
    (1) In cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata si modificata prin Legea nr. 629/2001, pot fi angajati numai medici si/sau dentisti, acreditati, precum si alte categorii de personal in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, cu exceptia persoanelor care isi desfasoara activitatea in cabinete organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2001. Medicii sau dentistii angajati nu raporteaza activitate medicala proprie, activitatea acestora fiind raportata de catre reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitatile clinice si stomatologice pot prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, folosind formularul-tip cu stampila cabinetului si parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului se desfasoara respectandu-se contractul incheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurari de sanatate.
    (2) Pentru specialitatile clinice cabinetele medicale individuale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 629/2001, pot raporta in vederea decontarii numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv.
    Art. 20
    Persoanele care isi desfasoara activitatea in cabinetul/laboratorul medical beneficiaza de plata concediilor medicale si de plata concediilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, conform reglementarilor in vigoare din legislatia de asigurari sociale. Persoanele incadrate cu contract individual de munca beneficiaza si de plata concediilor de odihna si de alte concedii ale salariatilor, potrivit legii.
    Art. 21
    Pentru unitatile sanitare proprii ale apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din domeniul transporturilor, care nu se pot organiza conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 629/2001, contractele de furnizare de servicii medicale se incheie de catre reprezentantul legal al unitatii sanitare in structura careia se afla aceste unitati si casa de asigurari de sanatate. Pe baza numarului de servicii medicale contractate de aceste unitati, a punctajului sau a tarifelor aferente acestor servicii, unitatile respective beneficiaza de o suma globala distincta pentru ambulatoriul de specialitate, calculata conform metodologiei prevazute in prezentul ordin.
    Art. 22
    (1) Medicii de specialitate din specialitatile clinice si stomatologice elibereaza prescriptii medicale, conform reglementarilor in vigoare. La nivelul caselor de asigurari de sanatate se stabileste un nivel valoric orientativ trimestrial privind prescrierea de medicamente pe fiecare specialitate. In cazul depasirii substantiale si repetate a nivelului valoric orientativ, casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor verifica trimestrial modul de prescriere a medicamentelor; in cazul in care se constata abuzuri sau prescrieri de medicamente nejustificate, la medicii de specialitate la care se inregistreaza aceste situatii valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv se diminueaza cu 10% sau, dupa caz, se diminueaza cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.
    (2) La medicii de specialitate la care se constata abuzuri sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma controlului efectuat de casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv se diminueaza cu 10% sau dupa caz, se diminueaza cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.
    (3) Dupa aplicarea de 3 ori a masurilor mentionate la alin. (1) si (2), pentru acelasi medic de specialitate, casele de asigurari de sanatate pot rezilia contractul de furnizare de servicii medicale cu medicul respectiv. Sumele obtinute ca disponibil la nivelul caselor de asigurari de sanatate din aceasta diminuare a valorii definitive a punctului se vor folosi la intregirea fondului aferent consumului de medicamente cu sau fara contributie personala.
    Art. 23
    Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor organiza trimestrial activitati de instruire a furnizorilor din asistenta medicala ambulatorie de specialitate, cu recomandarea ca furnizorii sa participe la aceste activitati.
    Art. 24
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate privind respectarea obligatiilor contractuale, inclusiv respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica, impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate privind respectarea obligatiilor asumate de furnizori prin care se asigura acces la serviciile medicale, precum si modul in care sunt respectate prevederile legale in vigoare in domeniul sanatatii.

    ANEXA 2

                                 LISTA
investigatiilor paraclinice recomandate de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si decontate de casele de asigurari de sanatate

    ANALIZE DE LABORATOR

    I. Analize de sange

    Hematologie
    1. Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare reticulocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari, concentrat leucocitar
    2. Examen citologic al frotiului sanguin
    3. VSH
    4. Celule lupice
    5. Timp de coagulare
    6. Timp de sangerare
    7. Timp Quick, activitate de protrombina
    8. INR (International Normalised Ratio)
    9. APTT
    10. Determinare grup sanguin ABO si Rh
    11. Anticorpi specifici antiRh

    Biochimie
    12. Uree serica
    13. Acid uric seric
    14. Creatinina serica
    15. Ionograma (Na, K)
    16. Natriemie
    17. Potasemie
    18. Calcemie serica - totala si ionica
    19. Magneziemie
    20. Fosfor
    21. Sideremie
    22. Glicemie
    23. Hemoglobina glicozilata
    24. Colesterol seric total
    25. Trigliceride serice
    26. HDL colesterol
    27. LDL
    28. Lipide totale serice
    29. Proteine totale serice
    30. Transaminaze: TGO si TGP
    31. Fosfataza alcalina
    32. Fosfataza acida
    33. Fibrinogenemie
    34. Gama GT
    35. LDH
    36. Bilirubina totala directa
    37. ASLO
    38. Amilazemie
    39. Electroforeza proteinelor serice
    40. Electroforeza lipidelor serice
    41. Teste de disproteinemie
    42. Reactie de serologie a sifilisului: VDRL si RPR
    43. Confirmare TPHA
    44. Test Barr
    45. Cariotip
    46. Test Gutthrie
    47. Determinare litiu

    Imunologie
    48. Anticorpi antinucleari
    49. Test Coombs
    50. Factor rheumatoid
    51. Proteina C reactiva
    52. Imunoelectroforeza + determinari IgA, IgM, IgG, IgE
    53. Imunofixare
    54. Crioglobuline
    55. Complement seric
    56. Depistare anticorpi antiparazitari
    57. Depistare Chlamydii
    58. Testare HIV
    59. Hormoni tiroidieni TSH / FT4

    II. Exudat faringian

    60. Examene microscopice pe frotiu
    61. Cultura
    62. Antibiograma
    63. Cultura fungi
    64. Fungigrama

    III. Examene sputa

    65. Examen microscopic nativ
    66. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen
    67. Examen microscopic colorat Gram
    68. Cultura
    69. Antibiograma
    70. Cultura fungi
    71. Fungigrama

    IV. Analize de urina

    72. Examen complet de urina (sumar + sediment)
    73. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen
    74. Urocultura
    75. Antibiograma
    76. Reactia Addis
    77. Dozare glucoza
    78. Dozare proteine urinare
    79. Amilazurie

    V. Examene materii fecale

    80. Examen coproparazitologic
    81. Amprenta anala (in parazitologie)
    82. Coproantigene (in parazitologie)
    83. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare
    84. Coprocultura
    85. Antibiograma

    VI. Examene din secretii vaginale

    86. Examen microscopic nativ
    87. Examen microscopic colorat
    88. Examen Babes - Papanicolau
    89. Cultura
    90. Antibiograma
    91. Cultura fungi
    92. Fungigrama

    VII. Examene din secretii uretrale, otice, nazale, conjunctivale si puroi

    93. Examen microscopic colorat
    94. Cultura (inclusiv germeni anaerobi)
    95. Antibiograma
    96. Antibiograma germeni anaerobi

    VIII. Examene lichid de punctie

    97. Examen microscopic pe frotiu
    98. Cultura
    99. Antibiograma
    100. Citodiagnostic lichid punctie

    IX. Examen sudoare

    101. Ionoforeza pilocarpinica

    X. Alte probe

    102. IDR la PPD
    103. Depistare Helicobacter Pylori
    104. Examene de radiologie si histopatologie conform anexei nr. 5, precum si investigatii paraclinice cuprinse in anexa nr. 3

    ANEXA 3

                               LISTA
serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice si tarifele exprimate in puncte si in lei

    I. Consultatia medicala

    Consultatia de specialitate include anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile, stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, instruirea in legatura cu masurile profilactice:
    Consultatie initiala = 15 puncte. Se considera "consultatie initiala" prima prezentare a unui pacient in ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital.
    Consultatie de control = 10 puncte. Se considera "consultatie de control":
    - prezentarile ulterioare ale unui pacient la acelasi medic (in afara primei prezentari), pana la stabilirea diagnosticului si a tratamentului; casele de asigurari de sanatate deconteaza maximum 2 consultatii pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului;
    - controalele periodice ale unui pacient cunoscut;
    - repreluarea unui pacient externat din spital;
    - controalele dupa o interventie chirurgicala pana la vindecarea operatiei (inclusiv pansamentul plagii, scoaterea firelor si manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore).
    Consultatiile la psihiatrie, psihiatrie pediatrica, precum si toate consultatiile copilului cu varsta cuprinsa intre 0 - 5 ani, indiferent de specialitatea unde se efectueaza, vor fi punctate astfel:
    Consultatie initiala = 20 puncte
    Consultatie de control = 15 puncte

    II. Servicii medicale si tratamente

    Diferitele servicii (diagnostice sau terapeutice) listate mai jos vor fi punctate separat.
    Acestea vor putea fi efectuate de catre orice medic de specialitate care are pregatirea necesara si pe care le considera indispensabile in stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, indiferent de specialitatea unde aceste servicii sunt mentionate.
    Serviciile - diagnostice si terapeutice - efectuate in cadrul consultatiilor aferente specialitatilor medicina interna, pediatrie, boli infectioase, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, precum si chirurgie vasculara, chirurgie toracica, geriatrie si gerontologie vor fi punctate conform serviciilor listate la alte specialitati.

    1. Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni
       (maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv si negativ)        5/test
    2. Teste de provocare nazala, oculara, bronsica                       15
    3. Determinarea concentratiei acarienilor in mediu                    15
    4. Determinarea concentratiei polenurilor si mucegaiurilor din
       mediu                                                              20
    5. Teste cutanate cu agenti fizici (maximum 4 teste)                3/test
    6. Imunoterapie specifica cu vaccinuri alergenice standardizate    3/sedinta
    7. Imunoterapie nespecifica                                            3
    8. EKG                                                                 5
    9. Ecocardiografie M+2D                                               30
    10. ECO+Doppler                                                       45
    11. ECO+Doppler+color                                                 60
    12. ECO vase periferice
    - vene                                                                35
    - artere                                                              45
    13. EKG continuu (24 ore, Holter)                                     50
    14. Holter TA                                                         30
    15. Potentiale tardive                                                30
    16. Punctia pleurala                                                  10
    17. Oscilometrie                                                       5
    18. Pletismografie                                                    10
    19. Test masa inclinata                                               20
    20. Test de mers - 6 minute                                            5
    21. Sutura vasculara                                                  15

                        Terapia chirurgicala a:

    22. Panaritiului eritematos                                           10
    23. Panaritiului flictenular                                          10
    24. Panaritiului periunghiunal si subunghiunal                        12
    25. Panaritiului antracoid                                            12
    26. Panaritiului pulpar                                               12
    27. Panaritiului osos, articular, tenosinoval                         15
    28. Flegmoanelor superficiale mana                                    12
    29. Flegmoanelor loja tenara, hipotenara, comisurale,
        tenosinovitelor                                                   15
    30. Abcesului de parti moi                                            15
    31. Abcesului pilonidal                                               15
    32. Furunculului                                                      15
    33. Furunculului antracoid, furunculozei                              15
    34. Hidrosadenitei                                                    12
    35. Adenitei acute                                                    12
    36. Celulitei                                                         15
    37. Seromului posttraumatic                                           12
    38. Arsurilor termice < 10%                                           20
    39. Leziunilor externe prin agenti chimici                            20
    40. Hematomului                                                       10
    41. Edemului dur posttraumatic                                        12
    42. Plagilor taiate superficiale                                      10
    43. Degeraturilor (gr. I si gr. II)                                   12
    44. Flebopatiilor varicoase superficiale, ruptura pachet
        varicos                                                           20
    45. Adenoflegmonului                                                  20
    46. Plagilor intepate superficial                                     10
    47. Afectiunilor neinflamatorii ale partilor moi (lipoame,
        chisturi sebacee, tumorete)                                       10
    48. Supuratiilor postoperatorii                                       12
    49. Tratamentul si ingrijirea piciorului diabetic                     12
    50. Afectiunilor mamare superficiale                                  12
    51. Supuratiilor mamare profunde                                      15
    52. Abcesului perianal                                                15
    53. Decalotarea, debridarea fimozei                                   15
    54. Extirpare polip rectal procident                                  20
    55. Granulom ombilical                                                10

                        Terapia chirurgicala a:

    56. Tumorilor mici, chisturilor dermiode sebacee, lipoamelor          10
    57. Tumorilor scalpului, simpla                                       10
    58. Plagii taiate (contuza) simple a fetei                            10
    59. Tumorilor fetei, simple, insotite de plastie                      20
    60. Microstomiei                                                      30
    61. Plagilor taiate, contuze ale buzelor                              10
    62. Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare              30
    63. Tumorilor simple ale buzei                                        15
    64. Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale
        a comisurii gurii, transplant de piele                            30
    65. Rezectie modelanta pentru microdactilie                           20
    66. Plastie cu lambou triunghiular in sechele cicatriceale
        fata palmara degete, un deget                                     30
    67. Tenorafie tendoane, flexoare degete, mana sau antebrat,
        fiecare tendon                                                    20
    68. Amputatie traumatica cu lipsa de parti moi la nivelul unui
        deget, plastie Grossfinger timp I + II                            50
    69. Cura chirurgicala a sindromului canalului carpian                 30
    70. Reconstructie de pavilion cu lambou Filatov                       30
    71. Ablatia limitata a unor tumori benigne ale mamelei                30
    72. Malformatie congenitala a pavilionului urechii, simpla            30
    73. Xantelasma unilaterala, bilaterala                                12
    74. Excizia leziunii cutanate                                         10
    75. Avulsia lamei unghiale                                            12
    76. Acoperirea defectelor primare                                     20
    77. Chiuretajul leziunilor cutanate                                   15
    78. Peeling chimic cu substante caustice                              20
    79. Electrochirurgia                                                  25
    80. Crioterapia                                                       25
    81. Terapia intralezionala                                            10
    82. Terapia cu dermojet                                               10
    83. Terapia topica cu agenti citoxici                                  8
    84. Tratamente cu laser                                               25
    85. Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste cu seturi standard
        (maximum 8 teste, inclusiv martorul pozitiv si negativ)         5/test
    86. Deschiderea si exprimarea chisturilor                             10
    87. PUVA - terapia sistemica cu psoraleni                             10
    88. PUVA - terapia locala cu psoraleni                                15
    89. Recoltarea unui produs patologic                                  10
    90. Dermatoscopie                                                     15
    91. Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei)                           5
    92. Spermograma                                                       20
    93. Test Barr                                                         10
    94. Aspiratie gastrica (diagnostica si terapeutica)                    5
    95. Dilatatie esofagiana                                              35
    96. Polipectomie endoscopica gastrica                                 50
    97. Polipectomie endoscopica rectosigmoidiana                         50
    98. Polipectomie endoscopica colonica - descendent, transvers,
        ascendent, cec                                                    70
    99. Paracenteza                                                       10
   100. Rectosigmoidoscopie diagnostica                                   30
   101. Colonoscopie diagnostica                                          45
   102. Scleroterapie                                                     45
   103. Bandare varice esofagiene                                         45
   104. Extractie corpi straini                                           20
   105. Endoscopie digestiva superioara diagnostica (esofag, stomac,
        duoden)                                                           30
   106. Morfometrie                                                        5
   107. Sfatul genetic (evaluarea riscului de recurenta si precizarea
        posibilitatilor de a reduce acest risc)                           20
   108. Punctie-biopsie osoasa cu amprenta                                30
   109. Punctie aspirat de maduva osoasa                                  12
   110. Flebotomie terapeutica                                             5
   111. Proba Rumpell-Leede                                                2
   112. Montare cateter venos central                                     25
   113. Repozitionare cateter venos                                        5
   114. Dezobstructie cateter venos                                       10
   115. Ingrijire fistula                                                  5
   116. Tromboliza fistula                                                25
   117. Punctie rahidiana                                                 12
   118. Examenul lichidului cefalorahidian (prin punctie rahidiana
        sau suboccipitala)                                                20
   119. Examen ultrasonografic extracranian al aa. Cervico-cerebrale
        (Doppler, echotomografie si tehnici derivate)                     45
   120. Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale si tehnici
        derivate                                                          45
   121. Examen electromiografic                                           20
   122. Examen electroneurografic                                         20
   123. Determinarea potentialelor evocate
        - vizuale                                                         10
        - de trunchi cerebral (auditive)                                  10
        - somestezice                                                     10
        - motorii                                                         10
   124. Examen electroencefalografic standard                             10
   125. Examen electroencefalografic cu probe de stimulare                15
   126. Examen electroencefalografic cu mapping                           15
   127. Inregistrare electroencefalografica continua in timpul
        somnului (polisomnografie)                                        20
   128. Video - electroencefalografie                                     15

                        Terapia chirurgicala a:

   129. Durerilor craniofaciale                                           20

    Consultatia obstetricala si/sau ginecologica include si
    recoltarea secretiei vaginale, recoltarea secretiei mamelonare

   130. Colposcopie si/sau vulvoscopie                                    10
   131. Histeroscopie diagnostica                                         20
   132. Histeroscopie cu biopsie                                          30
   133. Histerosalpingografie                                             20
   134. Hidrotubatie - insuflatie utero-tubara                            18
   135. Testul Huhner                                                      8
   136. Punctie diagnostica a Douglasului                                 15
   137. Aplicarea unui sterilet                                           10
   138. Indepartarea unui sterilet                                         8
   139. Intrerupere de sarcina                                            25
   140. Ablatia unui polip sau fibrom cervical                            20
   141. Conizatia cu ansa diatermica sau cu bisturiul                     25
   142. Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare       22
   143. Incizia unui abces Bartholin                                      12
   144. Examen cardio-tocografic cu NTS (test nonstres)                   15
   145. Tratamente locale: badijonaj, lavaj                               10
   146. Excizii si/sau cauterizari (polipi, vegetatii vulva,
        vagin, col)                                                       15
   147. Tamponament vaginal (sau al cavitatii uterine) in caz de
        sangerare, ca prestatie de sine statatoare                        15
   148. Introducerea (schimbarea) unui pesar                               5
   149. Indepartarea unui pesar                                            3
   150. Recoltare pentru test Babes - Papanicolau                          8
   151. Montare si extractie diafragm                                      3

    Consultatia oftalmologica include si explorarea functiei
    aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul
    ambliopiei

   152. Determinarea acuitatii vizuale (biomicroscopia polului
        anterior, ex. FO, tonometria)                                     10
   153. Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie,
        utilizare lentile keratometrie)                                    5
   154. Explorarea campului vizual (cu spot alb si spot colorat)           5
   155. Explorarea simtului cromatic cu tabele pseudoizocromatice          3
   156. Explorarea functiei binoculare (test Worth, sinoptofor,
        examen diplopie)                                                  10
   157. Biomicroscopia fundului de ochi                                    5
   158. Gonioscopie                                                        5
   159. Oftalmodinamometria, inclusiv tonometria                           5
   160. Proba de provocare pentru stabilirea diagnosticului de
        glaucom, minim 6 tonometrizari                                    10
   161. Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea sensibilitatii
        corneene                                                           5
   162. Alegerea si fixarea unei proteze                                   5
   163. Extractia corpilor straini conjunctivali                          10
   164. Extractia corpilor straini corneeni superficiali/inclusiv
        chiuretarea ruginei                                               12
   165. Extractia corpilor straini corneeni profunzi                      15
   166. Extractia corpilor straini sclerali neperforanti                  10
   167. Tratamentul chirurgical al unor afectiuni ale anexelor
        globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesita
        plastii intinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plagi,
        interventii chirurgicale estetice)                                20
   168. Tratamentul chirurgical al deviatiilor palpebrale
        (entropion, ectropion, puncte lacrimale eversate)                 30
   169. Tratamentul chirurgical al pterigionului                          25
   170. Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicatii         12
   171. Tratament cu LASER la polul posterior                             40
   172. Sondajul complet al cailor lacrimale la un ochi, in scop
        terapeutic                                                        10
   173. Tratamentul cu LASER la polul anterior                            30
   174. Aplicatii locale ale unor substante medicamentoase in scop
        terapeutic sau de diagnostic                                       5
   175. Tratamentul ortoptic                                              10
   176. Oftalmoscopie indirecta                                           12
   177. Biopsie ganglionara: recoltare material                           30
   178. Biopsie cutanata: recoltare material                              20
   179. Chiuretaj bioptic                                                 20
   180. Cauterizarea                                                      20

    Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen
    buco-faringoscopic, rinoscopie posterioara, examenul
    laringoscopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen
    vestibular, examen nervi cranieni

   181. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe                            15
   182. Examen stroboscopic                                               10
   183. Polipectomie nazala, auriculara                                   15
   184. Tamponament posterior                                             15
   185. Punctie sinusala                                                  10
   186. Tratament plaga superficiala                                      10
   187. Infiltratii                                                       10
   188. Tratament chirurgical colectie: sept, flegmon,
        periamigdalian, furunculul CAE                                    15
   189. Tratament chirurgical al flegmonului cervial                      15
   190. Timpanotomie                                                       5
   191. Extractie corpi straini nazali, auriculari, orofaringieni          5
   192. Tamponament anterior                                               5
   193. Examen de cavum/laringe cu ancorare                                5
   194. Extractie, spalatura dop cerumen                                   5
   195. Examen laringe dupa anestezie de contact si ancoraj de
        epiglota                                                           3
   196. Cauterizare mucoasa nazala                                        20
   197. Insuflatie tubara                                                  3
   198. Aspiratie secretie                                                 3
   199. Instilatie laringiana                                              3
   200. Anemizarea mucoasei nazale                                         2
   201. Badijonaj nazal, orofaringian                                      2
   202. Recoltarea unui produs patologic                                   5
   203. Adenoidectomie                                                    15
   204. Amigdalectomie                                                    20
   205. Cura chirurgicala a othematomului                                 10
   206. Audiograma                                                        20
   207. Ingrijire stoma traheala                                          10
   208. Tuseu de cavum                                                     5
   209. Foniatrie                                                         20

    Consultatia ortopedica include si tratamentul ortopedic
    specific, cu exceptia urmatoarelor proceduri, la care se
    puncteaza proportional cu complexitatea tratamentului respectiv,
    conform tabelului:

   210. Tratamentul entorsei genunchiului                                 10
   211. Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale                10
   212. Tratamentul luxatiei perilunare                                   10
   213. Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului                       10
   214. Tratamentul luxatiei gleznei tarso-metatarsiene                    8
   215. Tratamentul fracturii fara deplasare femur, gamba, glezna,
        rotula                                                             5
   216. Tratamentul fracturii fara deplasare mana, picior                  3
   217. Tratamentul fracturii cu deplasare scapula, col chirurgical
        humerus, diafiza humerala, cot                                    12
   218. Tratamentul fracturii cu deplasare antebrat, pumn                 12
   219. Tratamentul fracturii costale                                     10
   220. Tratamentul fracturii oase carpiene, metacarpiene, falange         5
   221. Tratamentul fracturii cu deplasare tars, metatars, falange        12
   222. Tratamentul fracturii stabile de coloana vertebrala               15
   223. Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian,
        bicipital, cvadricipital)                                          5
   224. Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare                      5
   225. Prim ajutor in fractura deschisa de membre                        15
   226. Tratamentul PSH                                                   10
   227. Tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la
        nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian II
        sau III etc.                                                       5
   228. Tratamentul unei infectii osoase (osteomielita, osteita)           3
   229. Tratamentul unei tuberculoze osteoarticulare                       5
   230. Tratamentul in scolioze, cifoze, spondilolistezis                 12
   231. Examen diagnostic si tratament in displazia luxanta a
        soldului in primele 6 luni                                        20
   232. Tratamentul in displazia luxanta a soldului la varsta
        mersului si dupa                                                  15
   233. Tratamentul piciorului stramb congenital in primele 3 luni         5
   234. Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior
        plat valg                                                          3
   235. Bronhoscopie                                                      30
   236. Exuflatie pneumotorax                                             15
   237. Citirea fiecarei serii de 10 clisee MRF                            5
   238. Spirometrie                                                       10
   239. Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor                      15
   240. Punctie pleurala exploratorie (cu/fara injectarea de
        substante intrapleural)                                           10
   241. Toracenteza cu evaluarea lichidului                               15
   242. Spalatura pleurala                                                15
   243. Punctie - biopsie pleurala                                        30
   244. Instalarea de cateter intrapleural si gesturi terapeutice
        ulterioare pe dren                                                15
   245. Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic              15
   246. Punctie - biopsie pulmonara transtoracica                         30
   247. Spalatura bronsica                                                12
   248. Lavaj bronhiolo-alveolar                                          25
   249. Extragere corpi straini din caile respiratorii                    35
   250. Mica chirurgie endoscopica                                        50
   251. Elasticitate pulmonara                                            30
   252. Analize gaze sanguine                                             12
   253. Peak-flowmetrie                                                    5
   254. TLCO                                                              25
   255. Body plestismografie                                              30
   256. Mediastinoscopie                                                  50
   257. Efectuarea si/sau interpretarea unor investigatii
        complementare (examen psihologic, QI, ancheta sociala,
        teste, scale clinice)                                             15
   258. Consiliere psihiatrica pacient                                    15
   259. Psihoterapie individuala (pentru psihoze)                         15
   260. Psihoterapie de grup (pentru psihoze)                             15
   261. Terapie electroconvulsivanta                                      25
   262. Acte de RT de inalta energie
        - Protocolul de tratament                                         50
   263. Acte de RT cu energii medii si joase
        - Protocol de tratament
        (atat pentru afectiunile tumorale maligne, cat si pentru
        cele benigne)                                                     25
   264. Acte de curieterapie
        - curieterapie interstitiala si endocavitara
        - Protocol de tratament                                           50
        - curieterapie de contact de scurta durata
        - Aplicatori radioactivi                                          20
   265. Infiltratii peridurale                                            15
   266. Mezoterapie                                                        8
   267. Blocaje nervi periferici                                          15
   268. Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxina
        botulinica)                                                       20
   269. Infiltratie in structuri ale tesutului moale                      10
   270. Punctie si infiltratie intraarticulara                            15
   271. Artroscopie                                                       30
   272. Aplicarea unei contentii suple articulare                          8
   273. Confectionarea si/sau aplicarea unei orteze                       20
   274. Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)                     145
   275. Sectiunea meatului uretral stenozat                               12
   276. Dilatatia stricturii uretrale                                      8
   277. Sectiunea optica a stricturii uretrale                            12
   278. Instilatiile endouretrale si endovezicale medicamentoase           5
   279. Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retentie
        completa de urina                                                  5
   280. Uretroscopie ambulatorie                                          10
   281. Orhidectomie ambulatorie                                          20
   282. Schimbare cateter nefrotomie, cistostomie percutana,
        uretrovezical                                                     10
   283. Schimbare cateter uretral Cook                                    12
   284. Masurarea reziduului vezical                                       3
   285. Drenaj scrotal (abces, hematom)                                   12
   286. Operatie pentru hidrocel, spermatocel, chist epididimar
        funicular etc. (ambulator)                                        20
   287. Cistostomia minima suprapubiana                                   15
   288. Nefrostomia percutanata ambulatorie                               25
   289. Drenaj intern cu sonda Cook (insertie)                            25
   290. Scos drenaj intern sonda Cook                                     15
   291. Punctie-biopsie prostatica transrectala                           15
   292. Sectionare, ligatura canale deferente                             20
   293. Ecografie de organ                                                35
   294. Kinetoterapie de grup pe afectiuni                                 4
   295. Bilant articular                                                  14
   296. Bilant muscular                                                   15
   297. Ecografie generala (abdomen + pelvis)                             40
   298. Ecografie abdomen                                                 20
   299. Ecografie pelvis                                                  20
   300. Ancheta epidemiologica                                            20
   301. Aspirat bronsic                                                   15
   302. Brosaj bronsic                                                    15
   303. Biopsie bronsica                                                  30
   304. Instilatii bronsice/traheale                                      15
   305. Cauterizare endobronsica                                          20
   306. Punctie pulmonara transbronsica, transtraheala                    30
   307. Punctie ganglionara transbronsica, transtraheala                  30
   308. Bronhoscopie flexibila                                            30
   309. Bronhoscopie rigida                                               30
   310. Instilatii/pulverizari de medicamente/aplicare mesa in
        CAE si UM                                                          3
   311. Aerosoli (sedinta)                                                 3
   312. Aplicare locala de medicamente la nivelul cornetelor,
        meatelor si rinofaringelui                                         3
   313. Examen laringe dupa anestezie de contact si ancoraj de
        epiglota                                                          10
   314. Spalatura cu canula Hartmann                                      12
   315. Spalatura si administrarea endoscopica de medicamente in
        sinusul maxilar                                                   12
   316. Anestezie ggl.sfenopalatin                                         5
   317. Sinechie septo-turbinara                                          15
   318. Examen otomicroscopic                                             15
   319. Indepartare corpi straini sub microscop                           20
   320. Criocauterizare ggl.sfenopalatin                                  20
   321. Impedanta                                                         20
   322. Audiometrie vocala la casti                                       20
   323. Audiometrie vocala in camp liber                                  20
   324. Stereoaudiometrie                                                 20
   325. Testarea senzatiei de verticalitate                               15
   326. Sectiune fren lingual                                             12
   327. Examinare microscopica endonazala                                 15
   328. Rinomanometrie                                                    20
   329. Redresare piramida nazala posttraumatica                          25
   330. Craniocorpografie                                                 25
   331. Otoemisiuni acustice                                              30
   332. Reeducare vestibulara (sedinta)                                   15
   333. Cauterizare de cornete (electrocauterizare)                       18
   334. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe, trahee, bronhii           30
   335. Posturografie                                                     30
   336. Masurarea protezei auditive in cuplor                             25
   337. Montare dren transtimpanal + extragere                            20
   338. Gustometrie                                                       20
   339. Olfactometrie                                                     20
   340. Probe vestibulare provocate                                       20
   341. Polipectomie nazala, auriculara, polip sangerand al
        septului                                                          25
   342. Audiometrie comportamentala la copil                              20
   343. Proceduri endoscopice nazale si sinusale                          30
   344. Adaptarea implantului cohlear (sedinta)                           35
   345. Chirurgie laser ORL                                               40
   346. ENG                                                               15
   347. Video laringo stroboscopie cu utilizarea video-printerului        20
   348. Gimnastica respiratorie (sedinta)                                 10
   349. Exercitii pentru tulburari de vorbire (sedinta)                   15
   350. Investigarea psihoacustica a vocii                                10
   351. Reeducarea vocii vorbite si cantate/sedinta                       10
   352. Reeducare computerizata la profesionistii vocii (sedinta)         25
   353. Analiza parametrilor acustici ai vocii                            15
   354. Sonagrama                                                         15
   355. Fonetograma                                                       15
   356. Electroglotografie                                                15
   357. Mobilizarea aritenoidului (sedinta)                               10
   358. Fizioterapie in disfonii                                          10
   359. Insulinoterapie in disfonii                                       10
   360. Reeducarea vocii dupa paralizii de coarda vocala (sedinta)        10
   361. Examen otomicroscopic                                             15
   362. Psihoterapie sugestiva armata in afonii psihogene (sedinta)       15
   363. Injectie transtimpanala                                            6
   364. Injectii intraturbinare                                            6
   365. Vizita in focar TBC                                               15
________________________________________________________________________________

    Pentru acupunctura, fitoterapie si homeopatie, consultatia se puncteaza similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie initiala, respectiv consultatie de control), iar tratamentele specifice vor fi punctate separat fiecare cu cate 5 puncte.
    Toate tratamentele chirurgicale sau interventionale includ:
    - pregatire locala si generala preoperatorie;
    - incizie si tratamentul chirurgical specific;
    - sutura si controlul hemostazei;
    - pansarea si ingrijirea postoperatorie imediata.

    Anestezia este punctata separat, dupa cum urmeaza:
    Anestezie locala de contact                                            3
    Anestezie locala prin infiltratie                                      5

    Consultatia de logopedie se puncteaza similar cu orice alta consultatie efectuata de medicii abilitati.

    III. Manevre de diagnostic si terapeutice

    1. Punctia venoasa pentru recoltare, inclusiv materialele
       sanitare in vederea recoltarii                                      3
    2. Administrarea intravenoasa de medicamente                           4
    3. Punctia arteriala pentru recoltare, inclusiv materialele
       sanitare in vederea recoltarii                                      5
    4. Executarea unui frotiu din sange venos sau capilar                  2

    IV. Proceduri de terapie fizicala care se efectueaza in bazele de tratament

                                                                       - lei -
    1. Galvanizare                                                      15.000
    2. Ionizare                                                         15.000
    3. Curenti diadinamici                                              13.000
    4. Trabert                                                          13.000
    5. TENS                                                             12.000
    6. Hufschimdt                                                       23.000
    7. Alte forme de electroterapie de joasa frecventa                  12.000
    8. Curenti interferentiali                                          16.500
    9. Stereofrem                                                       16.500
    10. Myodinaflux                                                     16.500
    11. Diafrem                                                         16.500
    12. Alte forme de electroterapie de medie frecventa                 16.500
    13. Unde scurte                                                     16.000
    14. Microunde                                                       16.500
    15. Diapuls                                                         24.500
    16. Ultrasunet                                                      15.000
    17. Ultrasunet in apa                                               16.500
    18. Sonodynator                                                     16.500
    19. Magnetoterapie                                                  15.000
    20. Laser-terapie                                                   12.000
    21. Solux                                                           11.500
    22. Baie de lumina - partiala                                       12.000
    23. Baie de lumina - generala                                       16.000
    24. Ultraviolete                                                    11.500

    Stimulari electrice:

    25. Curenti cu impulsuri rectangulare                               15.500
    26. Curenti cu impulsuri exponentiale                               16.000
    27. Contractia izometrica electrica                                 19.000
    28. Stimulare electrica functionala                                 22.500
    29. Biofeedback                                                     31.000
    30. Bai minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)             16.000
    31. Bai de plante                                                   16.000
    32. Bai de dioxid de carbon si bule                                 16.000
    33. Baie cu peria                                                   16.000
    34. Halbbad                                                         16.000
    35. Whirpool                                                        25.000
    36. Bai de namol                                                    16.000
    37. Bai Stanger                                                     24.000
    38. Mofete naturale                                                  5.000
    39. Mofete artificiale                                               8.000
    40. Bai alternante partiale                                         11.000
    41. Bai partiale ascendente (Hauffe)                                13.000
    42. Bai de sezut                                                    11.000
    43. Bai galvanice                                                   19.500
    44. Dus subacval                                                    22.000
    45. Dus scotian                                                     18.000
    46. Dus masaj                                                       29.000
    47. Afuziuni alternante                                             15.000
    48. Irigatii vaginale                                               12.000
    49. Dus manta                                                        7.000
    50. Dus de sezut                                                     7.000
    51. Dus filiform                                                    12.000
    52. Aplicatii cu parafina                                           17.000
    53. Bai sau pensulatii cu parafina                                  15.000
    54. Impachetare generala cu namol                                    8.000
    55. Impachetare partiala cu namol                                    8.000
    56. Tampoane vaginale cu namol                                      13.000
    57. Bai hiperterme + impachetare uscata                             40.500
    58. Sauna                                                           18.000
    59. Crioterapie (masaj cu gheata)                                   16.000
    60. Masaj regional                                                  15.000
    61. Masaj segmentar                                                 12.000
    62. Masaj reflex                                                    12.000
    63. Limfmasaj                                                       39.000
    64. Masaj pneumatic al extremitatilor (Angiomat si Leg pump)        17.000
    65. Masaj vacuumatic                                                17.000
    66. Masaj vibrator                                                  10.000
    67. Aerosoli individuali                                            20.000
    68. Respiratie in presiune pozitiva                                 20.000
    69. Pulverizatie camera                                             10.000
    70. Drenaj bronsic + vibromasaj                                     19.500
    71. Hidrokinetoterapie individuala generala                         32.000
    72. Hidrokinetoterapie partiala                                     18.000
    73. Kinetoterapie individuala                                       29.000
    74. Tractiuni vertebrale si articulare                              18.000
    75. Manipulari vertebrale                                           26.000
    76. Manipulari articulatii periferice                               15.000
    77. Kinetoterapie cu aparatura speciala: covor rulant,
        bicicleta ergometrica, elcometre, bac de vaslit                 13.000

    N.B.:
    Procedurile de terapie fizicala efectuate in unitatile sanitare de tip ambulator, altele decat cele din statiunile balneoclimaterice, se raporteaza, in vederea decontarii, de catre medicii de specialitate de recuperare-reabilitare si se suporta din fondurile de asigurari sociale de sanatate numai pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi), dupa care bolnavul plateste integral procedurile.

    ANEXA 4

                                LISTA
cuprinzand afectiunile care, dupa confirmare, permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

     1. Infarct miocardic - in primele 12 luni de la externarea din spital
     2. Angina instabila - 3 luni de la stabilizare
     3. Purtatorii de proteze valvulare si pace-maker
     4. Malformatii congenitale si boli genetice
     5. Insuficienta renala cronica sub dializa
     6. Insuficienta cardiaca clasa III - IV NYHA
     7. Poliartrita reumatoida, inclusiv formele sale clinice (sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronica juvenila)
     8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozita, vasculite sistemice)
     9. Leucemiile acute (limfoide si nonlimfoide)
    10. Leucemia mieloida cronica
    11. Leucemia limfatica cronica
    12. Aplazia medulara
    13. Mielomul multiplu
    14. Limfoame non-Hodgkin nodale si extranodale
    15. Boala Hodgkin
    16. Anemii hemolitice endo- si exoeritrocitare
    17. Trombocitemia hemoragica
    18. Histiocitozele
    19. Mastocitoza maligna
    20. Telangectazia hemoragica ereditara
    21. Purpura trombocitopenica idiopatica
    22. Trombocitopatii
    23. Purpura trombotica trombocitopenica
    24. Boala von Willebrand
    25. Coagulopatiile ereditare
    26. Tumori mamare
    27. Tumori maligne - pe durata tratamentului oncologic
    28. Tumori cu potential malign pana la elucidarea diagnosticului
    29. Diabet zaharat insulino-dependent
    30. Cirozele hepatice decompensate
    31. Tuberculoza
    32. Psihoze
    33. Hemofilie
    34. Glaucom
    35. Bolnavi cu revascularizatie percutanata, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian
    36. Status posttransplant de organe
    37. Afectiuni postoperatorii si ortopedice pana la vindecare
    38. Consultatie planificare familiala
    39. Gravide cu risc obstetrical crescut
    40. Prematuritatea (in primul an de viata)
    41. Malnutritie proteinenergetica (in primii 3 ani de viata)
    42. Anemiile carentiale (pana la normalizarea hematologica si biochimica)
    43. Rahitismul evolutiv, forma moderata si grava (pana la vindecarea radiologica si biochimica)
    44. Alte situatii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

    ANEXA 5

                               LISTA
investigatiilor paraclinice si tarifele maximale decontate de casele de asigurari de sanatate

                       ANALIZE DE LABORATOR

                                                                        - lei -
    I. Analize de sange

    Hematologie
    1. Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit,
       numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare
       trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari              80.000
    2. Hemoglobina                                                       25.000
    3. Hematocrit                                                        14.000
    4. Numaratoare eritrocite                                            10.000
    5. Numaratoare reticulocite                                          18.000
    6. Numaratoare leucocite                                             10.000
    7. Numaratoare trombocite                                            10.000
    8. Concentrat leucocitar                                             60.000
    9. Examen citologic al frotiului sanguin*)                          123.000
    10. VSH                                                              15.000
    11. Celule lupice                                                    53.000
    12. Timp de coagulare                                                18.000
    13. Timp de sangerare                                                18.000
    14. Timp Quick, activitate de protrombina                            41.000
    15. INR (International Normalised Ratio)                             50.000
    16. APTT                                                             73.000
    17. Determinare grup sanguin ABO                                     44.000
    18. Determinare grup sanguin Rh                                      46.000
    19. Anticorpi specifici antiRh                                       46.000

    Biochimie

    20. Uree serica                                                      33.000
    21. Acid uric seric                                                  33.000
    22. Creatinina serica                                                33.000
    23. Ionograma (Na, K)                                                90.000
    24. Natriemie                                                        45.000
    25. Potasemie                                                        45.000
    26. Calciu ionic seric                                               45.000
    27. Calciu seric total                                               33.000
    28. Magneziemie                                                      33.000
    29. Fosfor                                                           36.000
    30. Sideremie                                                        40.000
    31. Glicemie                                                         33.000
    32. Hemoglobina glicozilata                                         130.000
    33. Colesterol seric total                                           33.000
    34. Trigliceride serice                                              40.000
    35. HDL colesterol                                                   53.000
    36. LDL                                                              45.000
    37. Lipide totale serice                                             40.000
    38. Proteine totale serice                                           40.000
    39. TGO                                                              33.000
    40. TGP                                                              33.000
    41. Fosfataza alcalina                                               44.000
    42. Fosfataza acida                                                  45.000
    43. Fibrinogenemie                                                   80.000
    44. Gama GT                                                          45.000
    45. LDH                                                              50.000
    46. Bilirubina totala, directa                                       33.000
    47. ASLO                                                             66.000
    48. Amilazemie                                                       45.000
    49. Electroforeza proteinelor serice                                 93.000
    50. Electroforeza lipidelor serice                                  115.000
    51. Teste de disproteinemie                                          28.000
    52. VDRL                                                             31.000
    53. RPR                                                              31.000
    54. Confirmare TPHA                                                  60.000
    55. Test Barr                                                        61.000
    56. Cariotip                                                      1.300.000
    57. Test Gutthrie                                                    73.000
    58. Determinare litiu                                                74.000

    Imunologie

    59. Anticorpi antinucleari                                          130.000
    60. Test Coombs                                                      49.000
    61. Factor rheumatoid                                                53.000
    62. Proteina C reactiva                                              60.000
    63. Imunoelectroforeza                                               90.000
    64. IgA, seric                                                       85.000
    65. IgE seric                                                        85.000
    66. IgM seric                                                        85.000
    67. IgG seric                                                        85.000
    68. Imunofixare                                                      60.000
    69. Crioglobuline                                                    40.000
    70. Complement seric                                                 61.000
    71. Depistare anticorpi antiparazitari                              215.000
    72. Depistare Chlamydii                                             110.000
    73. Testare HIV                                                     200.000
    74. TSH                                                             120.000
    75. FT4                                                             120.000

    II. Exudat faringian

    76. Examene microscopice pe frotiu                                   35.000
    77. Cultura                                                          55.000
    78. Antibiograma                                                     80.000
    79. Cultura fungi                                                    55.000
    80. Fungigrama                                                      100.000

    III. Examene sputa

    81. Examen microscopic nativ                                         30.000
    82. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen                       85.000
    83. Examen microscopic colorat Gram                                  40.000
    84. Cultura                                                          55.000
    85. Antibiograma                                                     80.000
    86. Cultura fungi                                                    55.000
    87. Fungigrama                                                      100.000

    IV. Analize de urina

    88. Examen complet de urina (sumar + sediment)                       55.000
    89. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen                       85.000
    90. Urocultura                                                       75.000
    91. Antibiograma                                                     80.000
    92. Reactia Addis                                                    28.000
    93. Dozare glucoza                                                   29.000
    94. Dozare proteine urinare                                          37.000
    95. Amilazurie                                                       46.000

    V. Examene materii fecale

    96. Examen coproparazitologic (3 probe)                              76.000
    97. Amprenta anala (in parazitologie)                                20.000
    98. Coproantigene (in parazitologie)                                225.000
    99. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare                    25.000
    100. Coprocultura                                                    93.000
    101. Antibiograma                                                    80.000

    VI. Examene din secretii vaginale

    102. Examen microscopic nativ                                        30.000
    103. Examen microscopic colorat                                      35.000
    104. Examen Babes - Papanicolau                                     225.000
    105. Cultura                                                         75.000
    106. Antibiograma                                                    93.000
    107. Cultura fungi                                                   55.000
    108. Fungigrama                                                     100.000

    VII. Examene secretie uretrala, otica, nazala, conjunctivala
         si puroi

    109. Examen microscopic colorat                                      35.000
    110. Cultura                                                         75.000
    111. Cultura germeni anaerobi                                        90.000
    112. Antibiograma                                                    80.000
    113. Antibiograma germeni anaerobi                                  124.000

    VIII. Examene lichid de punctie

    114. Examen microscopic pe frotiu                                    35.000
    115. Cultura                                                         75.000
    116. Antibiograma                                                    93.000
    117. Citodiagnostic lichid punctie                                  185.000

    IX. Examen sudoare

    118. Ionoforeza pilocarpinica                                        95.000

    X. Alte probe

    119. IDR la PPD                                                      27.000
    120. Depistare Helicobacter Pylori                                  145.000

    XI. Examinari histopatologice

    121. Piesa prelucrata la parafina                                   177.500
    122. Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic           227.500
    123. Diagnostic histopatologic pe lama                              109.000
    124. Examen histopatologic cu coloratii speciale                    740.000
    125. Citodiagnostic sputa prin incluzii parafina                    277.500
    126. Citodiagnostic secretie si spalatura gastrica                  185.000
    127. Citodiagnostic secretie vaginala                               185.000
    128. Examen citohormonal                                            185.000
    129. Citodiagnostic lichid de punctie                               185.000

    XII. Examinari radiologie

    130. Radiografie craniana standard in 2 planuri                      68.000
    131. Radiografie craniana in proiectie speciala                     104.500
    132. Ex. radiologic parti ale scheletului in 2 planuri               88.000
    133. Ex. radiologic torace osos sau parti ale lui in mai
         multe planuri                                                  113.000
    134. Ex. radiologic centura scapulara sau pelvina fara
         substanta de contrast                                           90.000
    135. Ex. radiologic parti ale coloanei vertebrale, mai putin
         coloana cervicala                                              105.000
    136. Ex. radiologic alte articulatii fara substanta de
         contrast sau functionale cu TV                                  83.000
    137. Ex. radiologic coloana vertebrala completa, mai putin
         coloana cervicala                                              198.500
    138. Ex. radiologic coloana cervicala in cel putin 3 planuri        170.500
    139. Mielografie cu substanta nonionica                           1.228.000
    140. Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx scopic
         (eventual cu bol opac)                                         150.000
    141. Ex. radiologic organe ale gatului sau ale planseului
         bucal                                                          122.500
    142. Ex. radiologic torace si organe ale toracelui                  144.000
    143. Bronhografie cu substanta de contrast nonionica              1.234.000
    144. Ex. radiologic de vizualizare generala a abdomenului
         nativ in cel putin 2 planuri                                    88.000
    145. Ex. radiologic cai biliare, pancreas cu substanta de
         contrast nonionica                                           1.300.000
    146. Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv
         radioscopie                                                    126.000
    147. Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul
         duodenojejunal) cu substanta de contrast nonionica             268.000
    148. Ex. radiologic tract digestiv cu intinderea examinarii
         pana la regiunea ileo-cecala, inclusiv substanta               410.000
    149. Ex. radiologic colon in dublu contrast sau intestin
         subtire pe sonda duodenala                                     458.000
    150. Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare          221.000
    151. Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu
         substanta de contrast nonionica                              1.360.000
    152. Examen radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara
         cu substanta de contrast nonionica                           1.146.500
    153. Cistografie de reflux cu substanta de contrast nonionica     1.183.000
    154. Ex. radiologic uretra, vezica urinara la copil cu
         substanta de contrast nonionica                              1.165.000
    155. Pielografie                                                  1.236.000
    156. Ex. radiologic cu substanta de contrast nonionica a
         uterului si oviductului                                      1.186.000
    157. Mamografie in 2 planuri                                        148.000
    158. Sialografie, galactografie, sinusuri cu contrast,
         fistulografie cu substanta de contrast nonionica             1.176.000
    159. Flebografie de extremitati                                   1.269.000
    160. Tomografie plana                                               295.000
    161. Angiografie carotidiana cu substanta de contrast
         nonionica                                                    1.537.000
    162. P.E.G.                                                         100.000
    163. Radiofotografie medicala (MRF)                                  20.000
    164. CT craniu cu substanta de contrast nonionica                 1.410.000
    165. CT regiune gat cu substanta de contrast nonionica            1.410.000
    166. CT regiune toracica cu substanta de contrast nonionica       1.512.000
    167. CT abdomen cu substanta de contrast (nonionica)
         adm. intravenos                                              1.512.000
    168. CT pelvis cu substanta de contrast (nonionica)
         adm. intravenos                                              1.410.000
    169. CT coloana vertebrala cu substanta de contrast nonionica     1.410.000
    170. CT membre cu substanta de contrast nonionica                 1.410.000
    171. Ecografie generala (abdomen + pelvis)                          184.000
    172. Ecografie abdomen                                               98.000
    173. Ecografie pelvis                                                86.000
    174. Radioscopie cardiopulmonara                                     91.000
    175. Radiografie retroalveolara                                      40.000
    176. Radiografie panoramica                                         133.000
    177. CT craniu fara substanta de contrast nonionica                 307.000
    178. CT regiune gat fara substanta de contrast nonionica            250.000
    179. CT regiune toracica fara substanta de contrast nonionica       614.000
    180. CT abdomen fara substanta de contrast (nonionica)
         adm. intravenos                                                614.000
    181. CT pelvis fara substanta de contrast (nonionica)
         adm. intravenos                                                250.000
    182. CT coloana vertebrala fara substanta de contrast nonionica     250.000
    183. CT membre                                                      250.000
    184. Radiografie de membre                                           80.000
    185. EKG                                                             60.000
    186. EKG continuu (24 de ore, Holter)                               250.000
    187. Holter TA                                                      150.000
    188. Spirometrie                                                     61.000
    189. Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor                    87.000
    190. Oscilometrie                                                    31.000
    191. EEG                                                             75.000
    192. Electromiografie                                               100.000
    193. Peak-flowmetrie                                                 15.000
    194. Endoscopie gastro-duodenala                                    135.000
    195. Ecocardiografie M+2D                                            98.000
    196. Ecografie + Doppler                                            135.000
    197. Ecografie + Doppler color                                      221.000
    198. Ecografie de vase periferice (vene)                            100.000
    199. Ecografie de vase periferice (artere)                          120.000
    200. Scintigrafie: osoasa, renala, hepatica, tiroidiana, a
         cailor biliare, cardiaca                                     1.800.000
    201. RMN cu substanta de contrast                                 2.500.000
    202. RMN fara substanta de contrast                               1.600.000
________________________________________________________________________________
     *) Se deconteaza numai daca este efectuat de medicul de laborator.

    NOTA 1
    Filmele radiologice si substantele folosite sunt incluse in tarife.

    NOTA 2
    Investigatiile cu substanta de contrast se efectueaza in situatia in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, cu justificarea acestora, la recomandarea si pe raspunderea medicului de specialitate din ambulatoriu, care are bolnavul in observatie. Investigatiile cu substanta de contrast pentru cazurile care necesita internarea se efectueaza in conditiile de mai sus, solicitandu-se si acordul medicului sef de sectie in care urmeaza sa fie internat bolnavul.

    NOTA 3
    Lista cu urgentele medico-chirurgicale majore care beneficiaza de explorari imagistice de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie) decontate de casele de asigurari de sanatate:
    Explorari computer-tomografice (CT):
    1. politraumatisme cu afectare scheletala, de parti moi si/sau de organe interne
    2. monotraumatisme:
       - cranio-cerebrale
       - coloana vertebrala
       - torace
       - abdomino-pelvine
       - extremitati
    3. fracturi deschise ale membrelor
    4. hemoragii interne (dupa stabilizarea functiilor vitale)
    5. hemoragii externe (hematemeza, hematurie, rectoragie)
    6. accidente cerebro-vasculare acute, in primele 24 de ore
    7. insuficienta respiratorie acuta prin:
       - corp strain in caile aeriene
       - edem pulmonar acut
       - pleurezii masive
       - pneumotorax
       - afectiuni bronho-pneumonice
       - embolie pulmonara
    8. abdomen acut (de ex.: pancreatita acuta, perforatii de organe cavitare etc.)
    9. meningo-encefalita acuta
    10. stari comatoase

    Explorari prin rezonanta magnetica nucleara (RMN):
    1. traumatisme vertebrale, cu afectare radiculo-medulara
    2. traumatisme ale extremitatilor cu afectare vasculo-nervoasa
    3. accidente vasculare cerebrale ischemice in primele 24 de ore, nevizualizate CT
    4. traumatisme orbitare si dezlipirea de retina
    5. meningo-encefalita acuta
    6. stari comatoase de cauza cerebrala fara vizualizare CT a leziunilor
    7. leziuni disco-vertebrale cu afectare radiculo-medulara si impotenta functionala (sciatica heperalgica, tetrapareza, tulburari sfincteriene etc.)

    Explorari scintigrafice:
    1. trombo-embolismul pulmonar
    2. accidente coronariene acute
    3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, in primele 24 de ore, cu aspect CT neconcludent.

    ANEXA 6*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                             LISTA
serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice decontate de catre casele de asigurari de sanatate, tarifele aferente, procentul in care acestea sunt decontate de catre casele de asigurari de sanatate si conditiile acordarii acestor servicii
 ______________________________________________________________________________
| COD |            ACTE TERAPEUTICE           |   TARIFE  |    PLATA CAS   %   |
|     |                                       |___________|____________________|
|     |                                       |           |COPII | peste 18 ani|
|     |                                       |           |0 - 18|_____________|
|     |                                       |           | ani  |   control   |
|     |                                       |           |      | profilactic |
|     |                                       |           |      |   efectuat  |
|     |                                       |           |      |_____________|
|     |                                       |           |      |  Da  |  Nu  |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 1   | Consultatie                           |           |      |      |      |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 1.1 | Consultatie primara, stabilirea       |           |      |      |      |
|     | diagnosticului si elaborarea          |           |      |      |      |
|     | planului de tratament                 |    80.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 1.2 | Consultatie secundara, diagnostic si  |           |      |      |      |
|     | plan de tratament complex             |   100.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 1.3 | Model de studiu                       |    80.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 1.4 | Radiografie retroalveolara/radiografie|           |      |      |      |
|     | inclusiv filmul                       |    40.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 1.5 | Radiografie panoramica inclusiv filmul|   133.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| 2   | Terapia cariei simple                 |           |      |      |      |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.1 | Tratamentul cariilor pe 1 suprafata   |           |      |      |      |
|     | prin obturatie cu amalgam*)           |   100.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.2 | Tratamentul cariilor pe 2 suprafete   |           |      |      |      |
|     | prin obturatii cu amalgam*)           |   120.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.3 | Tratamentul cariilor pe 3 suprafete   |           |      |      |      |
|     | prin obturatii cu amalgam*)           |   140.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.4 | Tratamentul cariilor pe 1 suprafata   |           |      |      |      |
|     | prin obturatie cu material compozit*) |   146.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.5 | Tratamentul cariilor pe 2 suprafete   |           |      |      |      |
|     | prin obturatii cu material compozit*) |   160.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.6 | Tratamentul cariilor pe trei suprafete|           |      |      |      |
|     | prin obturatii cu material compozit*) |   166.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.7 | Aplicarea sistemelor de retentie      |           |      |      |      |
|     | extemporanee                          |    40.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.8 | Aplicarea sistemelor de retentie      |           |      |      |      |
|     | prefabricate (per stift)              |    80.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.9 | Finisarea si lustruirea obturatiilor/ |           |      |      |      |
|     | per dinte                             |    33.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 2.10| Tratamentul hiperesteziei dentinare/  |           |      |      |      |
|     | dinte                                 |    33.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
    *) Garantia pentru obturatii este de 2 ani.

 ______________________________________________________________________________
| 3   | Tratamentul afectiunilor pulpare      |           |      |      |      |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.1 | Pansament calmant                     |    40.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.2 | Coafaj indirect                       |    60.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.3 | Coafaj direct                         |   140.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.4 | Pulpectomie vitala cu obturatie canal |           |      |      |      |
|     | la monoradiculari (include anestezia) |   180.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.5 | Pulpectomie vitala cu obturatie canal |           |      |      |      |
|     | la pluriradiculari (include anestezia)|   200.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.6 | Amputatie vitala                      |   140.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.7 | Pulpectomie devitala cu obturatie     |           |      |      |      |
|     | canal la pluriradiculari              |   180.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.8 | Tratamentul gangrenei pulpare cu      |           |      |      |      |
|     | obturatie canal la monoradiculari     |   200.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.9 | Tratamentul gangrenei pulpare cu      |           |      |      |      |
|     | obturatie canal la pluriradiculari    |   240.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.10| Dezobturarea canalelor radiculare -   |           |      |      |      |
|     | per canal                             |    66.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 3.11| Indepartarea corpilor straini din     |           |      |      |      |
|     | canale                                |   100.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| 4   | Tratamentul parodontitelor apicale    |           |      |      |      |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 4.1 | Tratamentul parodontitei apicale acute|           |      |      |      |
|     | prin drenaj endodontic                |    66.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 4.2 | Tratamentul parodontitei apicale acute|           |      |      |      |
|     | prin drenaj endodontic + incizie muco-|           |      |      |      |
|     | periostala + osteotomie transmaxilara |   146.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 4.3 | Tratamentul parodontitei apicale      |           |      |      |      |
|     | cronice + obturatie canal la          |           |      |      |      |
|     | monoradiculari                        |   200.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 4.4 | Tratamentul parodontitei apicale      |           |      |      |      |
|     | cronice + obturatie canal la          |           |      |      |      |
|     | pluriradiculari                       |   253.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 4.5 | Obturatie la dintii devitali cu       |           |      |      |      |
|     | amalgam                               |   200.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 4.6 | Obturatie la dintii devitali cu       |           |      |      |      |
|     | compozite                             |   200.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| 5   | Tratamentul afectiunilor parodontiului|           |      |      |      |
|     | marginal                              |           |      |      |      |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 5.1 | Tratamentul abcesului parodontal      |    60.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 5.2 | Echilibrare ocluzala prin slefuire    |           |      |      |      |
|     | selectiva / sedinta                   |    80.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 5.3 | Contentie provizorie prin ligaturi de |           |      |      |      |
|     | sarma                                 |    60.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 5.4 | Chiuretaj in camp inchis / dinte      |   100.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 5.5 | Tratamentul aftei bucale / sedinta    |    40.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 5.6 | Tratamentul gingivo-stomatitelor /    |           |      |      |      |
|     | sedinta                               |    60.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 5.7 | Detartraj manual supra si subgingival |           |      |      |      |
|     | pe dinte                              |    40.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 5.8 | Detartraj mecanic supra si subgingival|           |      |      |      |
|     | pe dinte                              |    53.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6   | Tratamente chirurgicale buco-dentare  |           |      |      |      |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.1 | Anestezie locala de contact           |    20.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.2 | Anestezie cu infiltratie              |    60.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.3 | Extractie de dinti sau resturi de     |           |      |      |      |
|     | dinti monoradiculari (include         |           |      |      |      |
|     | anestezia)                            |   146.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.4 | Extractie de dinti sau resturi de     |           |      |      |      |
|     | dinti pluriradiculari (include        |           |      |      |      |
|     | anestezia)                            |   166.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.5 | Extractie alveoloplastica (include    |           |      |      |      |
|     | anestezia)                            |   220.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.6 | Extractie cu alveolotomie (include    |           |      |      |      |
|     | anestezia)                            |   246.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.7 | Extractie dinti temporari (include    |           |      |      |      |
|     | anestezia)                            |   100.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.8 | Extractie la hemofilici, diabetici sau|           |      |      |      |
|     | handicapati (include anestezia)       |   260.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.9 | Chiuretaj alveolar                    |    33.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.10| Extractie dinti paradontotici (include|           |      |      |      |
|     | anestezia)                            |   120.000 |  -   |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.11| Tratamentul hemoragiei/alveolitei     |           |      |      |      |
|     | postextractionale                     |    66.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.12| Tratamentul pericoronaritelor cu      |           |      |      |      |
|     | decapusonare                          |   100.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.13| Tratamentul de urgenta al plagilor    |           |      |      |      |
|     | buco-maxilo-faciale                   |   180.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.14| Imobilizarea de urgenta a luxatiilor  |           |      |      |      |
|     | dentare                               |   180.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.15| Imobilizarea de urgenta a fracturilor |           |      |      |      |
|     | maxilare                              |   279.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.16| Reducerea luxatiilor temporo-         |           |      |      |      |
|     | mandibulare                           |   100.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 6.17| Control postoperator                  |    53.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| 7   | Tratamente protetice                  |           |      |      |      |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.1 | Proteza acrilica partiala cu          |           |      |      |      |
|     | 1 - 7 dinti*)                         | 1.200.000 |  -   |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.2 | Proteza acrilica partiala cu peste    |           |      |      |      |
|     | 7 dinti*)                             | 1.400.000 |  -   |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.3 | Proteza acrilica totala*)             | 1.600.000 |  -   |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.4 | Reparatie simpla proteza acrilica     |   160.000 |  -   | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.5 | Reparatie + 1 croset (pentru fiecare  |           |      |      |      |
|     | croset suplimentar se adauga          |           |      |      |      |
|     | 30.000 lei)                           |   160.000 |  -   | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.6 | Reparatie + 1 dinte (pentru fiecare   |           |      |      |      |
|     | dinte suplimentar se adauga           |           |      |      |      |
|     | 40.000 lei)                           |   160.000 |  -   | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.7 | Individualizarea protezelor acrilice /|           |      |      |      |
|     | sedinta                               |    40.000 |  -   |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.8 | Reconstituire corono-radiculara       |   213.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.9 | Coroana acrilica                      |   240.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 7.10| Coroana metalica                      |   300.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|

    Nota:
    *) Termenul de inlocuire a unei proteze monomaxilare este de 3 ani.

 ______________________________________________________________________________
| 8   | Tratamente ortodontice                |           |      |      |      |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 8.1 | Deconditionarea obiceiurilor vicioase |           |      |      |      |
|     | (sugerea degetului, deglutitie        |           |      |      |      |
|     | infantila, respiratie orala) prin     |           |      |      |      |
|     | placuta vestibulara, vestibulo-orala  |           |      |      |      |
|     | si scut lingual                       | 1.197.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 8.2*| Deconditionarea tulburarilor          |           |      |      |      |
|     | functionale prin aparate ortodontice, |           |      |      |      |
|     | inclusiv tratamentul angrenajului     |           |      |      |      |
|     | invers prin inel/gutiere + barbita si |           |      |      |      |
|     | capelina                              | 1.790.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 8.3 | Tratamentul angrenajului invers prin  |           |      |      |      |
|     | exercitii cu spatula / sedinta        |    66.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 8.4*| Aparate si dispozitive utilizate in   |           |      |      |      |
|     | tratamentul malformatiilor congenitale| 1.995.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 8.5 | Slefuirea dintilor in scop            |           |      |      |      |
|     | ortodontic / dinte                    |    60.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 8.6*| Reparatie aparat ortodontic           |   160.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 8.7 | Mentinatoare de spatiu mobile         | 1.596.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 8.8 | Activare aparat ortodontic / sedinta  |    27.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|

    Nota:
    Actele terapeutice notate cu (*) tin numai de competenta medicilor cu specialitate in ortodontie.

 ______________________________________________________________________________
| 9   | Activitati profilactice               |           |      |      |      |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.1 | Consultatie in cadrul dispensarizarii |           |      |      |      |
|     | (include si:                          |           |      |      |      |
|     | - educatia pentru sanatate bucodentara|           |      |      |      |
|     | - determinarea indicelui de placa     |           |      |      |      |
|     |   bacteriana                          |           |      |      |      |
|     | - determinarea indicilor de inflamatie|           |      |      |      |
|     |   parodontala)                        |    93.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.2 | Educatia pentru individualizarea      |           |      |      |      |
|     | tehnicilor de indepartare a placii    |           |      |      |      |
|     | bacteriene / sedinta                  |    80.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.3 | Periaj dentar profesional / sedinta   |   100.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.4 | Clatiri bucale cu solutii fluorurate /|           |      |      |      |
|     | sedinta                               |    60.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.5 | Fluorizari locale cu solutii/arcada*) |    66.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.6 | Fluorizari locale cu lacuri/arcada*) |    93.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.7 | Fluorizari locale cu geluri in        |           |      |      |      |
|     | conformatoare / arcada*)             |   179.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.8 | Sigilari ale santurilor si fosetelor  |           |      |      |      |
|     | cu glassionomeri / dinte*)          |   100.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.9 | Sigilari ale santurilor si fosetelor  |           |      |      |      |
|     | cu materiale compozite / dinte        |   160.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.10| Educatie pentru deconditionarea       |           |      |      |      |
|     | obiceiurilor vicioase / sedinta       |    60.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.11| Exercitii de reeducare functionala /  |           |      |      |      |
|     | sedinta                               |    66.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.12| Exercitii de miogimnastica / sedinta  |    66.000 | 100% |  -   |  -   |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.13| Tratament antiinflamator gingival     |           |      |      |      |
|     | fizioterapic                          |    60.000 | 100% |  60% |  40% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|
| 9.14| Control oncologic preventiv confirmat |   200.000 | 100% | 100% | 100% |
|_____|_______________________________________|___________|______|______|______|

    Nota:
    *) o procedura decontata la 3 luni
    *) o procedura decontata la 6 luni
    *) o procedura decontata la 2 ani
     _________________________________________________
    | NOTA 1:                                         |
    | Competenta pentru dentisti este pentru codurile:|
    | 1.1, 1.2, 1.3                                   |
    | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2          |
    | 4.5, 4.6, 5.7, 5.8                              |
    | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9,    |
    | 9.10, 9.11, 9.12, 9.13                          |
    |_________________________________________________|
     _________________________________________________
    | NOTA 2:                                         |
    | Codurile pentru urgenta sunt urmatoarele:       |
    | 3.1, 4.1, 4.2                                   |
    | 5.1, 5.6                                        |
    | 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16              |
    | 7.4, 7.5, 7.6, 8.6                              |
    |_________________________________________________|

    NOTA 3:
    Tarifele din anexa reprezinta tarifele pentru medicii specialisti.
    Pentru medicii stomatologi fara specialitate, tarifele din anexa se diminueaza cu 10%, iar pentru medicii primari aceste tarife se majoreaza cu 20% .

    NOTA 4:
    Tarifele serviciilor stomatologice de care beneficiaza persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale, nominalizate la art. 2 din O.U.G. nr. 170/1999 si care se acorda numai in conditiile stipulate de ordonanta mai sus mentionata, tarife care nu sunt cuprinse in prezenta anexa, sunt cele aprobate de Ministerul Sanatatii si Familiei.

    ANEXA 7

                             LISTA
criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul ambulatoriului de specialitate

    1. Semnalizarea in zona: firma
    2. Autorizatia sanitara de functionare
    3. Acreditarea personalului care ofera servicii medicale: medici si cadre medii
    4. Programul de activitate afisat vizibil la fiecare cabinet in parte, la intrarea in ambulatoriu si respectarea acestuia
    5. Lista cu tarifele serviciilor medicale furnizate de medicii specialisti din ambulatoriu care nu sunt decontate de casele de asigurari de sanatate, pe fiecare specialitate in parte, categoriile de pacienti carora li se adreseaza, precum si situatiile in care se percepe taxa - afisata la loc vizibil
    6. Drepturile si obligatiile asiguratilor - afisate vizibil la fiecare cabinet in parte si la intrarea in ambulatoriu
    7. Sala de asteptare dotata corespunzator (ambient adecvat, scaune/canapea, masuta, materiale informative)
    8. Dotarea cabinetului cu aparatura si mobilier cel putin in conformitate cu ordinul ministrului sanatatii si familiei in vigoare. Se vor aprecia dotarile suplimentare cu aparatura si mobilier, care denota preocuparea pentru imbunatatirea calitatii actului medical si cresterea satisfactiei pacientilor
    9. Dotarea aparatului de urgenta (medicatie) cel putin in conformitate cu baremurile in vigoare si in termen de valabilitate
    10. Infiintarea si reactualizarea fisierului
    11. Medicul in timpul programului:
    - comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie profesionala;
    - consulta pacientul, stabileste diagnosticul, stabileste conduita (trimitere la investigatii paraclinice, trimitere spre internare, tratament);
    - consemneaza diagnosticul, tratamentul, recomandarile in registrul de consultatii si fisa medicala;
    - elibereaza retete parafate si semnate;
    - elibereaza bilete de trimitere, concedii medicale, alte acte medicale parafate si semnate;
    - comunica cu medicul de familie care a trimis pacientul prin scrisoare medicala;
    - respecta confidentialitatea actelor medicale.
    12. Cadrul mediu in timpul programului:
    - comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie medicala;
    - solicita actele de identificare (carte de identitate, carnet de asigurat) si bilet de trimitere;
    - noteaza datele de identificare in registrul de consultatii;
    - identifica fisa de consultatie;
    - efectueaza tratamente la indicatia medicului;
    - poate completa formulare medicale, dar numai la indicatia si sub stricta supraveghere a medicului, care va parafa si semna;
    - respecta confidentialitatea actelor medicale.
    13. Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de Colegiul Medicilor din Romania.
    14. Respectarea aplicarii criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi controlata de Serviciul Medical al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania.

    ANEXA 8

                         CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate ..........................., cu sediul in municipiul/orasul ......................, str. ................... nr. ........, judetul/sectorul ..................., tel/fax .................., reprezentata prin director general .............................,
    si
    Cabinetul medical ......................................, organizat astfel:
    - cabinet individual .........................................., reprezentat prin medicul titular ................
    - cabinet asociat sau grupat .................................., reprezentat prin medicul delegat ................
    - societate civila medicala .................................., reprezentata prin administratorul ...............
    - unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie .................., reprezentata prin ..................
    - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 ...................., reprezentata prin .....................
    - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ............., apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ................, reprezentat prin .....................,
    cu autorizatie de infiintare nr. ......., certificat de inregistrare nr. ......, autorizatie sanitara de functionare nr. .........., avand sediul in municipiul/orasul ........................, str. ............ nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul .................., telefon ..................., cont nr. ................, deschis la trezoreria statului, cod fiscal ................, cod numeric personal al reprezentantului legal .........................., copie dupa dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care il reprezinta.

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice in vigoare si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, in urmatoarele specialitati:
    a) ..................................;
    b) ..................................;
    c) ..................................;
       .....
       .....
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se face de catre urmatorii medici:
    1. ............................, acreditat de catre comisia de acreditare ..................... prin .......... nr. ............. din ..........
    2. ............................, acreditat de catre comisia de acreditare ..................... prin .......... nr. ............. din ..........
    3. ............................., acreditat de catre comisia de acreditare ..................... prin .......... nr. ............. din ..........
    4.
    .........................
    .........................

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa verifice recomandarile pentru investigatii paraclinice si prescrierea medicamentelor de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
    e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare.
    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
    b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sanatatii publice, pentru persoanele prevazute in lista suplimentara a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnati de catre directiile de sanatate publica si mentionati pe biletul de trimitere;
    c) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    d) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    e) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
    f) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat precum si despre serviciile oferite, despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa-i consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    g) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    h) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
    i) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale in vigoare;
    j) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    k) sa-si stabileasca programul de activitate, sa-l respecte si sa-l afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare si sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    l) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicala expediata direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate; sa transmita rezultatele investigatiilor paraclinice medicului care a solicitat aceste investigatii;
    m) sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
    n) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    o) sa acorde asistenta medicala asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
    p) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    q) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
    r) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat in cazul persoanelor care se adreseaza direct;
    s) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    (1) Modalitatile de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu sunt:
    1. tarif pe serviciu medical cuantificat in puncte;
    2. tarif pe serviciu in lei pentru serviciile de terapie fizicala efectuate in bazele de tratament, cuprinse in anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare.
    (2) Valoarea estimata a unui punct, unica pe tara, este de ......... lei. In cazul in care bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate se aproba in cursul anului curent, valoarea estimata a unui punct este de ......... lei, pentru perioada pana la finele trimestrului in care se aproba acest buget, si de ........ lei*), pentru perioada ramasa pana la finele anului.
------------
    *) Se completeaza ulterior incheierii contractului.

    Art. 9
    (1) Decontarea acestor servicii se face lunar, la valoarea estimata a unui punct, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitiva a unui punct.
    (2) Valoarea definitiva a unui punct se diminueaza cu cate 10% pentru trimestrul in care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de casele de asigurari de sanatate, de directiile de sanatate publica si de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:
    a) Medic
    Nume: .............. Prenume: ...................
    Grad profesional: .................
    Specialitatea: ..................................
    Codul medicului: ................................
    Acreditare nr.: ...................
    Program zilnic de activitate ............. ore/zi
    b) Medic
    Nume: .............. Prenume: ...................
    Grad profesional: .................
    Specialitatea: ..................................
    Codul medicului: ................................
    Acreditare nr.: ...................
    Program zilnic de activitate ............. ore/zi
    c)
    .................
    .................
    Art. 10
    Numarul de puncte calculat conform anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, se majoreaza:
    a) in functie de gradul profesional:
    - medic primar .........%;
    b) in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea:
    - zone izolate: DA/NU .......%
    - conditii grele:              DA/NU .......%
    - conditii foarte grele:       DA/NU .......% .

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 11
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 12
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 13
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 alin. (1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 14
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 15
    Clauza speciala
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 16
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului

    Art. 17
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in situatia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie personala din partea asiguratului si/sau pentru recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;
    f) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme.
    Art. 18
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetarea activitatii prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 629/2001;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 19
    Situatiile prevazute la art. 17 si la art. 18 lit. b) - e) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatiile prevazute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 20
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta

    Art. 21
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca, in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract, sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 22
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
    Art. 23
    Valoarea definitiva a punctului este cea calculata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si nu este element de negociere intre parti.
    Art. 24
    Clauza speciala
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai mult cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 25
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 26
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 25 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze
    ..........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, ......., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

                       CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
                             Director general,
                         Director adjunct economic,
                   Director adjunct relatii contractuale,

                                   Vizat
                              Oficiul juridic

                       FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
                            Reprezentant legal,

    ANEXA 9

                          CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ........................., str. ................. nr. ......., judetul/sectorul ................., tel/fax ................, reprezentata prin director general .................................,
    si
    Laboratorul medical ................., organizat astfel:
    - laborator individual ........................................, reprezentat prin medicul titular ...................;
    - laborator asociat sau grupat ................................, reprezentat prin medicul delegat ...................;
    - societate civila medicala .................................., reprezentata prin administratorul ..................;
    - unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ................, reprezentata prin ..................;
    - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 ......, reprezentata prin ............;
    - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ............... apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ................. reprezentat prin ..................,
    cu autorizatie de infiintare nr. ....., certificat de inregistrare nr. ...., autorizatie sanitara de functionare nr. ......, avand sediul in municipiul/orasul ....................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .................., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ......................., cod numeric personal al reprezentantului legal ......................., copie dupa dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care il reprezinta.

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor conform anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, in urmatoarele specialitati:
    a) ..................................;
    b) ..................................;
    c) ..................................;
    ......................................
    ......................................
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice se face de catre urmatorii medici:
    1. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ........ din ..............;
    2. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ........ din ..............;
    3. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ........ din ..............;
    4.
    .........................................
    .........................................

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale paraclinice, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora.
    d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice din asistenta medicala ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare;
    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale paraclinice
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii medicale paraclinice asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere;
    b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sanatatii publice, pentru persoanele prevazute in lista suplimentara a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnati de catre directiile de sanatate publica si mentionati pe biletul de trimitere;
    c) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul laboratoarelor medicale;
    d) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate acestea;
    e) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    f) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
    g) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    h) sa-si stabileasca programul de activitate, sa-l respecte si sa-l afiseze la loc vizibil la laboratorul medical, cu respectarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, si sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    i) sa informeze medicul de familie si medicul de specialitate, prin scrisoare medicala expediata direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise;
    j) sa acorde servicii medicale de specialitate paraclinice tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare;
    k) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    l) sa efectueze investigatii paraclinice asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
    p) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru investigatiile paraclinice furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    q) sa afiseze la loc vizibil, la laboratorul medical, numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    Modalitatea de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical cuantificat in lei.
__________________________________________________________________
Nr.   Serviciul    Tarif        Numar de            Total lei
crt.  paraclinic  negociat  servicii negociat*)  (col. 2 x col. 3)
__________________________________________________________________
 0        1          2              3                    4
__________________________________________________________________
 1.
__________________________________________________________________
 2.
 ...
__________________________________________________________________
        TOTAL        X              X
__________________________________________________________________
    *) Numarul negociat de servicii este orientativ, cu obligatia incadrarii in valoarea contractului.

    Suma anuala contractata este ................. lei,
    din care:
    - trimestrul I ........... lei
    - trimestrul II .......... lei
    - trimestrul III ......... lei
    - trimestrul IV .......... lei.
    Art. 9
    Decontarea acestor servicii se face lunar pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 11
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 12
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 14
    Clauza speciala
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului

    Art. 16
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca, din motive imputabile furnizorului, acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale paraclinice care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme.
    Art. 17
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
    a) se muta laboratorul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al laboratorului medical;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetarea activitatii prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 629/2001;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al laboratorului medical printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 18
    (1) Situatiile prevazute la art. 16 si la art. 17 lit. b) - e) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatiile prevazute la art. 17 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 19
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta

    Art. 20
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire prin fax sau direct la sediul partilor.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 21
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
    Art. 22
    Clauza speciala
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 23
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 24
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 23 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze
    .....................................................................
    .....................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ......., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

                       CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
                             Director general,
                         Director adjunct economic,
                   Director adjunct relatii contractuale,

                                   Vizat
                              Oficiul juridic

                       FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
                            Reprezentant legal,

    ANEXA 10

                           CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate ..................., cu sediul in municipiul/orasul ......................., str. ................. nr. ......, judetul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentata prin director general .........................,
    si
    Cabinetul medical ................., organizat astfel:
    - cabinet individual .........................................., reprezentat prin medicul/dentistul titular ...................;
    - cabinet asociat sau grupat .................................., reprezentat prin medicul delegat .............................;
    - societate civila medicala .................................., reprezentata prin administratorul .............................;
    - unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie .................., reprezentata prin ..................;
    - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 ................., reprezentata prin ......................;
    - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ......................, apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ................., reprezentat prin ....................,
    cu autorizatie de infiintare nr. ....., certificat de inregistrare nr. ...., autorizatie sanitara de functionare nr. ......, avand sediul in municipiul/orasul ..................., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .................., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ..................., cod numeric personal al reprezentantului legal ....................., copie dupa dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic/dentist pe care il reprezinta.

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, in urmatoarele specialitati:
    a) ..................................;
    b) ..................................;
    c) ..................................;
    .....
    .....
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile stomatologice se face de catre urmatorii medici:
    1. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ..............
    2. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ..............
    3. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ..............
    4.
    .........................
    .........................

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa verifice prescrierea medicamentelor de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
    e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica asupra conditiilor de contractare.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii medicale stomatologice si sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice in caz de urgenta medicala ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    b) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    c) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale stomatologice din ambulatoriul de specialitate;
    d) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale stomatologice;
    e) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa-i consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    f) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    g) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
    h) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale in vigoare;
    i) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului stomatolog si a unitatii sanitare;
    j) sa-si stabileasca programul de lucru, sa-l respecte, sa-l afiseze la cabinetul medical, intr-un loc vizibil si unde se poate adresa asiguratul in situatii de urgenta survenite in afara orelor de program: nume medic stomatolog/dentist, adresa cabinetului, numar de telefon; de asemenea, are obligatia sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    k) sa acorde servicii medicale stomatologice tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
    l) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    m) sa acorde asistenta medicala stomatologica asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
    n) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale stomatologice furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    o) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
    p) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat;
    q) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate;
    r) sa elibereze certificate de concediu medical, conform prevederilor legale.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    Modalitatea de plata in asistenta medicala stomatologica din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat in lei.
    Art. 9
    Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora si in conditiile prevazute in anexa nr. 6 la normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice in vigoare si in limita unui plafon trimestrial/cabinet stabilit conform art. 12 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice in vigoare, cu exceptia lit. a) si b) de la acelasi articol, care se deconteaza la nivelul realizarilor, cu incadrarea in fondurile trimestriale alocate asistentei medicale stomatologice.
    Art. 10
    (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru, plafonul se regularizeaza conform art. 12 alin. (3) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice in vigoare.
    (2) In cazul in care se inregistreaza abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de casele de asigurari de sanatate, de directiile de sanatate publica, impreuna cu consiliile judetene ale colegiului medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv se diminueaza cu cate 10% pentru fiecare situatie.
    (3) Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic stomatolog/dentist din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:
    a) Medic/dentist
    Nume: .............. Prenume: ...................
    Grad profesional: .................
    Specialitatea: ..................................
    Codul medicului: ................................
    Acreditare nr.: ...................
    Program zilnic de activitate: ............. ore/zi
    b) Medic/dentist:
    Nume: .............. Prenume: ...................
    Grad profesional: .................
    Specialitatea: ..................................
    Codul medicului: ................................
    Acreditare nr.: ...................
    Program zilnic de activitate: ............. ore/zi
    c)
    .................
    .................

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 11
    Serviciile medicale stomatologice furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 12
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 13
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 10 alin. (1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 14
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 15
    Clauza speciala
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 16
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului

    Art. 17
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) din motive imputabile furnizorului, acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in situatia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente, cu sau fara contributie personala din partea asiguratului;
    f) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme.
    Art. 18
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetarea activitatii prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 629/2001;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisa cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 19
    (1) Situatiile prevazute la art. 17 si la art. 18 lit. b) - e) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatiile prevazute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 20
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta

    Art. 21
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 22
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
    Art. 23
    Clauza speciala
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 24
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 25
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze
    ........................................................
    ........................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, ......., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

                       CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
                             Director general,
                         Director adjunct economic,
                   Director adjunct relatii contractuale,

                                   Vizat
                              Oficiul juridic

                       FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
                            Reprezentant legal,

    ANEXA 11

                          CRITERII DE PRIORITATE
la defalcarea pe furnizorii de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, a numarului de investigatii stabilit pe total judet de furnizorii de servicii medicale paraclinice si de colegiul medicilor judetean

    La stabilirea volumului de investigatii paraclinice ce se contracteaza cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se au in vedere urmatoarele criterii de prioritate:
    1. Tarifele proprii ale furnizorului de servicii medicale paraclinice propuse pentru contractare cu casa de asigurari de sanatate, insotite de o nota de fundamentare a tarifului propus. Tarifele propuse nu pot fi mai mari decat cele prevazute in anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata celor care au cele mai mici tarife propuse.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 50% .
    2.Punctajul obtinut in urma evaluarii laboratorului in conformitate cu Ordinul comun al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 599/470/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640/2001.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata celor care au realizat 116 puncte potrivit criteriilor de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate, iar nota minima, pentru cei care au realizat numai 28 de puncte potrivit acestor criterii.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 30% .
    3. Modul de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice in anul precedent.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata furnizorilor care nu au inregistrat erori in raportarea serviciilor furnizate in anul precedent.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 5% .
    4. Amplasarea in teritoriu a furnizorului de servicii medicale paraclinice.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata furnizorilor care functioneaza in zone in care numarul de laboratoare este foarte redus fata de necesar.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 10% .
    5. Acreditarea activitatilor desfasurate de laboratoarele de analize, conform Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii, de catre organisme de acreditare autorizate potrivit legii.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata furnizorilor care au acreditate toate activitatile de catre organismele autorizate.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 5% .
    Punctajul total reprezinta suma notelor acordate pentru fiecare criteriu, corectate cu ponderea prevazuta la criteriul respectiv. Punctajul total maxim este 10, iar cel minim este 1.
    La repartizarea volumului de investigatii medicale paraclinice au prioritate furnizorii care au obtinut cel mai mare punctaj total. In situatia in care fondul asigurarilor sociale de sanatate aprobat cu aceasta destinatie nu acopera volumul investigatiilor paraclinice, casele de asigurari de sanatate contracteaza numai pana la nivelul fondului aprobat, nefiind obligatorie incheierea de contracte cu toti furnizorii.
    In cazul in care, dupa contractarea intregului numar de investigatii paraclinice necesare pe total judet, determinat potrivit art. 8 alin. (1) din anexa nr. 1 la prezentul ordin, nu se utilizeaza intregul fond aprobat pentru astfel de investigatii, suma ramasa ca urmare a practicarii unor tarife sub cele maxime, prevazute in anexa nr. 5 la prezentul ordin, se constituie ca fond de rezerva in vederea acoperirii eventualelor liste de asteptare si a cazurilor de urgenta.

    ANEXA 12

                                LISTA
serviciilor medicale pe care le poate efectua medicul de specialitate si care nu se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate

    1. Servicii medicale si acte medicale solicitate de autoritati care, prin activitatea lor, au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor (pentru obtinerea permisului de portarma, pentru obtinerea permisului de conducere auto, pentru angajare, controale periodice pentru personalul care practica anumite meserii pentru care este necesara evaluarea periodica a starii de sanatate, certificate prenuptiale etc.). In biletul de trimitere, completat in 2 exemplare, pentru investigatiile paraclinice si serviciile medicale de specialitate necesare eliberarii acestor acte medicale, se va preciza scopul pentru care se face investigatia sau serviciul medical respectiv.
    2. Servicii medicale la cerere, indiferent de statutul persoanei care solicita aceste servicii.
    3. Veniturile realizate din activitatile mentionate la pct. 1 si 2 reprezinta venituri ale cabinetului/laboratorului medical, care se evidentiaza si se impoziteaza in conditiile legii. Tarifele acestor servicii se stabilesc, potrivit legii, de catre medicii de specialitate si se afiseaza la cabinetul/laboratorul medical. Pentru aceste servicii se elibereaza chitanta fiscala cu precizarea serviciului furnizat.
    4. Servicii medicale solicitate de:
    - medicii de expertiza a capacitatii de munca
    - medicii de medicina legala
      medicii de medicina sportiva
      medicii de medicina muncii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4189/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4189 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4189/2001
Ordin 21 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 21 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 2983 2002
privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 3 si 6 si introducerea anexei nr. 13 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 1270 2002
privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 5 si 8 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu