E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 238/2983 din 22 august 2002

privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 3 si 6 si introducerea anexei nr. 13 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


SmartCity3

              Nr. 238 din 22 august 2002
              COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
              Nr. 2.983 din 28 august 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din 24 septembrie 2002

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
    in temeiul prevederilor:
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 1, 3 si 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 29 decembrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2 din anexa nr. 1 se introduce alineatul (4) care va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, altele decat medici, sa exercite profesii prevazute in nomenclatorul de functii al Ministerului Sanatatii si Familiei, care presteaza activitati conexe actului medical sau sunt in relatie contractuala cu cabinetele de libera practica pentru servicii conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de acestia si cuprinse in anexa nr. 3, daca sunt considerate indispensabile in stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice."
    2. Articolul 4 din anexa nr. 1 devine articolul 4 alineatul (1) si se modifica dupa cum urmeaza:
    "Art. 4
    (1) Numarul de puncte estimat pe luna pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate in specialitatile clinice nu poate depasi numarul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luandu-se in considerare ca pentru o consultatie medicala este necesara o durata de 15 minute in medie si in cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda, pe langa consultatii, si un anumit numar de servicii medicale si tratamente cuprinse in anexa nr. 3. Punctajul aferent acestor servicii medicale si tratamente nu poate depasi 150 de puncte in medie pe zi, corespunzator unui program de 7 ore/zi. In situatia in care programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore/zi, punctajul aferent numarului de servicii medicale si tratamente scade sau creste corespunzator."
    3. La articolul 4 din anexa nr. 1 se introduce alineatul (2) care va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Serviciile conexe actului medical, efectuate in paralel cu activitatea medicala, prestate de persoanele sau cabinetele de practica organizate conform legii, mentionate la art. 2 alin. (4), pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, in vederea decontarii de casele de asigurari de sanatate cu care sunt in relatie contractuala, complementar cu activitatea corespunzatoare programului propriu de lucru. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical nu poate depasi 200 de puncte in medie pe zi, aferente celui care le presteaza, reprezentand consultatii si/sau servicii, dupa caz. La contractele furnizorilor de servicii medicale, incheiate cu casele de asigurari de sanatate, se vor anexa: actele doveditoare privind relatia contractuala dintre furnizorul de servicii medicale si furnizorul de servicii conexe actului medical, din care sa reiasa calitatea de angajat sau de prestator de servicii in cabinetul de practica organizat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2001, acte aditionale care sa contina datele de identitate ale persoanelor care presteaza servicii publice conexe actului medical, dovada acreditarii acestora, avizul de libera practica, programul de activitate, tipul de servicii conform anexei nr. 3."
    4. Alineatul (1) al articolului 5 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Pentru fiecare luna a fiecarui trimestru casele de asigurari de sanatate platesc furnizorilor de servicii medicale ambulatorii clinice sume lunare in functie de valoarea estimata a punctului si de numarul de puncte efectiv realizat in luna respectiva, luandu-se in considerare ca pentru o consultatie medicala sunt necesare in medie 15 minute si in cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda, pe langa consultatii, si un anumit numar de servicii medicale si tratamente cuprinse in anexa nr. 3. Punctajul aferent acestor servicii medicale si tratamente nu poate depasi 150 de puncte in medie pe zi, corespunzator unui program de 7 ore/zi. In situatia in care programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore/zi, punctajul aferent numarului de servicii medicale si tratamente scade sau creste corespunzator. Furnizorii de servicii medicale ambulatorii clinice primesc si contravaloarea serviciilor conexe actului medical solicitate de acestia, in conditiile respectarii art. 4 alin. (2)."
    5. Litera b) a alineatului (2) al articolului 5 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "b) in raport cu gradul profesional: valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numarul total de puncte se majoreaza cu 20%; valoarea de referinta a prestatiei medicilor cu competenta in acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala, care lucreaza exclusiv in aceste activitati, este cea a medicului specialist."
    6. Fraza a 3-a "Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala ambulatorie de specialitate la care se aplica majorarile de la lit. a) si procentul de majorare se stabilesc anual de directiile de sanatate publica si se avizeaza de casele de asigurari de sanatate" din cuprinsul literei b) a alineatului (2) al articolului 5 din anexa nr. 1 devine litera c) a alineatului (2) al articolului 5 si va avea acelasi cuprins.
    7. Articolul 6 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    La finele fiecarui trimestru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate calculeaza valoarea definitiva a unui punct in functie de fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate in specialitatile clinice, din care s-a dedus suma aferenta serviciilor de terapie fizicala acordate in bazele de tratament, si de punctele aferente serviciilor medicale efectiv realizate de catre furnizorii de servicii medicale clinice in trimestrul respectiv, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1). Casele de asigurari de sanatate, pe baza valorii definitive a punctului din trimestrul respectiv, recalculeaza sumele cuvenite furnizorilor de servicii medicale clinice."
    8. Alineatul (2) al articolului 8 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Numarul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existand obligatia incadrarii in valoarea totala a contractului, defalcata pe trimestre. In cazul in care cererea de investigatii paraclinice conduce la depasirea valorii aferente unei luni din valoarea totala a contractului, se vor intocmi liste de asteptare ale asiguratilor, care vor fi verificate lunar de casele de asigurari de sanatate. Fac exceptie cazurile de urgenta stabilite de medicul care a facut trimiterea. Casele de asigurari de sanatate analizeaza aceste situatii si pot incheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act aditional de suplimentare a valorii contractate, utilizand sumele neconsumate de catre alti furnizori de servicii paraclinice, cu incadrarea in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie."
    9. Alineatul (2) al articolului 17 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea unui trimestru vor fi corectate pana la sfarsitul anului. Pentru specialitatile clinice acestea se corecteaza astfel: numarul de puncte platit eronat in plus sau in minus intr-un trimestru anterior, fata de cel realizat, se recalculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea, sumele respective afectand valoarea definitiva a punctului in trimestrul in care s-a constatat eroarea.
    Suma aferenta terapiei fizicale pentru un trimestru se majoreaza sau se diminueaza cu sumele aferente erorilor constatate in trimestrele anterioare.
    In situatia in care dupa incheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele platite in plus sau in minus se regularizeaza conform legii."
    10. In anexa nr. 1 se introduce articolul 25 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Medicii de specialitate care au contract de munca sau integrare clinica in sectiile de spital pot sa acorde servicii medicale in ambulatoriul de specialitate al spitalului, in afara programului de lucru pe sectie, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, aferente asistentei medicale ambulatorii de specialitate."
    11. Anexa nr. 3 se modifica dupa cum urmeaza:
    a) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente", pozitia nr. 274 "Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)" va avea urmatorul cuprins:
    "274. Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)
          (numai la recomandarea medicului endocrinolog)                 20"
    b) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente" se elimina urmatoarele pozitii:
    "59. Tumorilor fetei, simple, insotite de plastie                    20
    60. Microstomiei                                                     30
    62. Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare             30
    64. Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale a
        comisurii gurii, transplant de piele                             30
    65. Rezectie modelanta pentru microdactilie                          20
    66. Plastie cu lambou triunghiular in sechele cicatriceale
        fata palmara degete, un deget                                    30
    67. Tenorafie tendoane, flexoare degete, mana sau antebrat,
        fiecare tendon                                                   20
    68. Amputatie traumatica cu lipsa de parti moi la nivelul
        unui deget, plastie Grossfinger timp I + II                      50
    70. Reconstructie de pavilion cu lambou Filatov                      30
    71. Ablatia limitata a unor tumori benigne ale mamelei               30
    72. Malformatie congenitala a pavilionului urechii, simpla           30
    76. Acoperirea defectelor primare                                    20
    152. Determinarea acuitatii vizuale (biomicroscopia polului
         anterior, ex. FO, tonometria)                                   10
    213. Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului                     10
    313. Examen laringe dupa anestezie de contact si ancoraj de
         epiglota                                                        10
    338. Gustometrie                                                     20
    339. Olfactometrie                                                   20"
    c) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente" se introduce pozitia nr. 366 cu urmatorul cuprins:
    "366. Biometrie                                                      15"
    d) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente", subcapitolul "Consultatia oftalmologica include si explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul ambliopiei" va avea urmatorul cuprins:
    "Consultatia oftalmologica include si explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul ambliopiei, determinarea acuitatii vizuale (biomicroscopia polului anterior, ex. FO, tonometria)"
    e) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente", subcapitolul "Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen bucofaringoscopic, rinoscopie posterioara, examenul laringoscopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni" va avea urmatorul cuprins:
    "Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen bucofaringoscopic, rinoscopie posterioara, examenul laringoscopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni, gustometrie, olfactometrie"
    f) La sfarsitul capitolului II "Servicii medicale si tratamente" se introduce urmatorul text:
    "Pentru planificare familiala consultatia se puncteaza similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie initiala, respectiv consultatie de control)."
    12. Nota 4 din subsolul anexei nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "NOTA 4
    Persoanele nominalizate la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale, aprobata si modificata prin Legea nr. 783/2001, ale caror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale, beneficiaza de serviciile stomatologice prevazute in prezenta anexa fara plata contravalorii acestor servicii. Casele de asigurari de sanatate deconteaza integral contravaloarea serviciilor stomatologice acordate acestor categorii de persoane furnizorilor de servicii stomatologice cu care se afla in relatii contractuale, la tarifele din anexa."
    Art. 2
    Se introduce anexa nr. 13 cu urmatorul cuprins:

    "ANEXA 13

                                 LISTA
serviciilor medicale de inalta performanta acordate in centrele de referinta si conditiile in care se acorda suma globala fixa negociata

    a) Lista serviciilor medicale de inalta performanta:
    - RMN
    - CT (computer tomograf)
    - Ecografie generala si cardiaca
    - Mamografie
    - Osteodensitometrie - DEXA
    - Ergometrie
    - Scintigrafie
    - Holter (EKG)
    - Radioscopie
    - Radiografie
    - Urografie
    - Cistografie
    - Angiografie
    b) Conditiile in care se acorda suma globala fixa negociata:
    1. Centrele de referinta incheie contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate din raza administrativ-teritoriala in care acestea isi au sediul, oferind servicii medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate a acestora.
    Casele de asigurari de sanatate care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale cu centrele de referinta vor negocia o suma globala fixa in functie de numarul de servicii medicale necesare persoanelor asigurate, stabilit in functie de cererea inregistrata in anul anterior in zona deservita de centrul de referinta si de capacitatea tehnica pentru aparatura din dotare.
    Suma globala fixa negociata si trecuta in contract se defalcheaza pe trimestre si luni si se suporta din fondul aprobat asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile paraclinice.
    2. Serviciile medicale de inalta performanta efectuate in centrele de referinta se deconteaza de casele de asigurari de sanatate cu care acestea au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale, daca aceste servicii au fost efectuate in baza recomandarii medicale atat pentru pacienti internati in unitati sanitare cu paturi, cat si pentru cei in regim ambulatoriu.
    Serviciile medicale de inalta performanta: RMN, CT, scintigrafia si angiografia se efectueaza in conditiile prevazute la art. 10 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001.
    3. Serviciile medicale de inalta performanta prevazute la lit. a), efectuate in centrele de referinta pentru asiguratii internati in unitati sanitare cu paturi, se deconteaza direct de catre casele de asigurari de sanatate, in baza contractelor incheiate cu acestea."

    Art. 3
    Prevederile prezentului ordin sunt valabile incepand cu luna septembrie 2002.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Presedintele Casei Nationale
                          de Asigurari de Sanatate,
                        prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

                 Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
                          prof. dr. Mircea Cinteza

                                  Avizat
                      Ministerul Sanatatii si Familiei
                     p. Ministrul sanatatii si familiei,
                                 Radu Deac,
                              secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2983/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2983 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu