E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1245 2001 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 1510 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 1245 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 878 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 1245 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 878 2002
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 400 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 1245 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2002
Articolul 5 din actul Hotărârea 1245 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 1245 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2002
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 274 2002
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 5186 2002
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 10 2002
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 369 2002
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 50 2002
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 129 2002
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 509 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 1245 2001 completat de Hotărârea 247 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 29 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 1245 2001 completat de Hotărârea 62 2002
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 603 2001
Hotărârea 1245 2001 in legatura cu Ordin 4189 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1245 din  6 decembrie 2001

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 830 din 21 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 11 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Asistenta medicala ambulatorie de specialitate se asigura de catre medicii de specialitate acreditati, impreuna cu alt personal sanitar acreditat, si se acorda in:
    a) cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    b) unitati sanitare ambulatorii de specialitate, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii;
    c) ambulatorii de specialitate integrate spitalelor din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti;
    d) laboratoare medicale de radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale, pentru servicii medicale paraclinice, care indeplinesc criteriile de selectie prevazute in ordinul comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    (2) Serviciile medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate in: oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dializa, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, stationare de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale pentru consultatii interdisciplinare si tratamente, cabinete medicale pentru asigurarea asistentei medicale pentru control medical al pacientilor externati si internati, structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta, care se afla in structura spitalelor, ca unitati sanitare fara personalitate juridica, se deconteaza potrivit Contractului-cadru in asistenta medicala spitaliceasca si normelor metodologice de aplicare a acestuia, prin bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, aprobat conform legii.
    (3) In localitatile in care nu functioneaza, in ambulatoriu, laboratoare medicale de radiologie si imagistica medicala, de analize medicale sau de explorari functionale ori nu exista posibilitatea tehnica de a se efectua anumite investigatii paraclinice in ambulatoriu, aceste investigatii se pot efectua in laboratoarele spitalelor in regim ambulatoriu, decontarea lor facandu-se potrivit Contractului-cadru in asistenta medicala spitaliceasca si normelor metodologice de aplicare a acestuia, prin bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, aprobat conform legii.
    (4) Serviciile medicale din asistenta medicala ambulatorie de specialitate in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    (1) Medicii de specialitate din specialitatile clinice si stomatologice incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in baza specialitatii obtinute prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu exceptia medicilor de medicina generala care au obtinut competenta de acupunctura, fitoterapie si homeopatie, care sunt certificati de Ministerul Sanatatii si Familiei si lucreaza exclusiv in aceste activitati, pentru care contractele cu casele de asigurari de sanatate se incheie pentru competentele de mai sus. De asemenea, pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate si dentistii acreditati de comisiile paritare de acreditare, organizate conform legii.
    (2) Numarul necesar de medici de specialitate acreditati, pe fiecare specialitate clinica si stomatologica si pe judete, care urmeaza sa intre in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, se stabileste de catre comisiile paritare de acreditare impreuna cu directiile de sanatate publica.
    (3) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate in cabinetele de libera practica organizate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2001, se contracteaza de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate.
    (4) Medicii din specialitatile medicale paraclinice incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in baza specialitatii obtinute si confirmate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 4
    Medicii de specialitate din ambulatoriile de specialitate acorda urmatoarele tipuri de servicii medicale: examen clinic, tratamente diagnostice si terapeutice, investigatii paraclinice.
    Art. 5
    Modalitatea de plata a furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala de specialitate din ambulatoriul de specialitate este tariful pe serviciu medical.
    Art. 6
    (1) Furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate si casele de asigurari de sanatate, aflati in relatie contractuala, au obligatia sa respecte prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice si ale normelor de aplicare a acestuia.
    (2) Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute in contractul-cadru si stipulate in contractul de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate.
    Art. 7
    Controlul activitatii furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate se asigura de catre serviciile specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei si a directiilor de sanatate publica impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si al altor institutii abilitate de lege.
    Art. 8
    Ministerul Sanatatii si Familiei, autoritate publica centrala in domeniul asigurarii, promovarii si ocrotirii sanatatii populatiei, supravegheaza respectarea legislatiei in domeniu pentru garantarea dreptului la asistenta medicala, colaborand in acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, autoritatile publice centrale si locale si cu alte institutii abilitate.
    Art. 9
    In aplicarea prezentei hotarari Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, elaboreaza norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite in continuare norme. Normele se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 10
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002, data la care isi inceteaza aplicabilitatea prevederile referitoare la ambulatoriul de specialitate din Hotararea Guvernului nr. 165/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul sanatatii si familiei,
                         Radu Deac,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Gheorghe Matache,
                         secretar de stat

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate sunt obligati:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Serviciile medicale care se acorda de medicul de specialitate, lista cuprinzand investigatiile paraclinice ce pot fi recomandate de catre acesta, lista cuprinzand afectiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, sunt stabilite prin norme;
    b) sa presteze servicii medicale, pentru cazurile care pot avea consecinte negative asupra sanatatii publice, persoanelor prevazute in lista suplimentara a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere eliberat de acesta. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnati de catre directiile de sanatate publica si mentionati pe biletul de trimitere;
    c) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    d) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    e) sa respecte criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale prestate si a activitatii desfasurate in cabinetul medical/laboratorul medical;
    f) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite, precum si despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    g) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    h) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenelor de facturare o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    i) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale in vigoare;
    j) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    k) sa isi stabileasca programul de activitate si sa il afiseze intr-un loc vizibil la cabinetul medical/laboratorul medical, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, si sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    l) sa informeze medicul de familie prin scrisoare medicala expediata direct despre diagnosticul si tratamentele recomandate; sa transmita rezultatul investigatiilor paraclinice medicului care a facut solicitarea;
    m) sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
    n) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    o) sa acorde asistenta medicala asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
    p) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    q) sa afiseze intr-un loc vizibil la cabinetul medical sau la laborator numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale.
    (2) Se recomanda participarea la actiunile de instruire organizate de directiile de sanatate publica si casele de asigurari de sanatate, privind aplicarea unitara a actelor normative referitoare la asigurarile de sanatate si a actelor normative privind asistenta medicala in Romania. In caz de neparticipare medicul isi asuma raspunderea pentru nerespectarea si aplicarea incorecta a legii in domeniu.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate, potrivit contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sa fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizarii serviciilor medicale;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate si decontate de casele de asigurari de sanatate;
    d) sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 3
    In relatiile cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa verifice prescrierea medicamentelor si recomandarile pentru efectuarea investigatiilor paraclinice ale furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    c) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale, in baza contractelor incheiate cu acestia, si sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, datele solicitate in vederea calcularii valorii definitive a punctului;
    d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
    e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
    f) sa accepte un sistem informational unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
    g) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare; sa faca publica valoarea punctului rezultat in urma regularizarii trimestriale, incepand cu ziua urmatoare transmiterii acesteia de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    h) sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sanatatii si Familiei, prin directiile de sanatate publica, datele de identificare a persoanelor inregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform reglementarilor in vigoare;
    i) Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor sunt obligate sa incheie contracte de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate cu toate cabinetele/laboratoarele medicale din ambulatoriul de specialitate in situatia in care cel putin 5% din serviciile oferite de acestea, cuantificate prin numar de puncte sau valoric, dupa caz, pe baza evidentelor acestora din anul anterior incheierii contractului, se acorda asiguratilor pentru care se vireaza contributia la casele de asigurari de sanatate respective.

    CAP. 2
    Conditiile acordarii asistentei medicale in ambulatoriul de specialitate

    Art. 4
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale intre furnizorul de servicii medicale de specialitate si casa de asigurari de sanatate se incheie de catre reprezentantul legal al unitatilor sanitare prevazute la art. 2 alin. (1) din prezenta hotarare, pe baza urmatoarelor documente:
    a) certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale;
    b) autorizatia sanitara pentru spatiul in care se desfasoara activitatea;
    c) cont deschis la trezoreria statului;
    d) codul numeric personal sau codul fiscal, dupa caz;
    e) certificatul de acreditare pentru fiecare medic de specialitate pe care il reprezinta;
    f) dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care il reprezinta;
    g) datele necesare pentru incadrarea laboratoarelor medicale, conform criteriilor de selectie.
    (2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale incheie contract cu casa de asigurari de sanatate din raza administrativ-teritoriala in care isi are sediul cabinetul medical sau laboratorul, cu alte case de asigurari de sanatate, precum si cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, in conditiile prevazute la art. 3 lit. i) din prezentul contract-cadru.
    (3) Casele de asigurari de sanatate cu care furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteaza contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia acestora, in situatia in care furnizorul are contract cu o singura casa de asigurari de sanatate. In situatia in care un furnizor a incheiat mai multe contracte, fiecare casa de asigurari de sanatate va deconta contravaloarea serviciilor acordate pentru asiguratii care vireaza contributia la acestea. In situatia in care furnizorii acorda servicii medicale unor asigurati a caror contributie este virata la case de asigurari de sanatate cu care acesti furnizori nu au contracte incheiate, contravaloarea serviciilor prestate acestor asigurati in cadrul contractului incheiat se deconteaza de casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala furnizorul isi are sediul.
    (4) Fiecare medic de specialitate care ofera servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, atat ca titular, cat si ca angajat, isi desfasoara activitatea pe baza de contract cu casele de asigurari de sanatate intr-un singur cabinet medical sau laborator organizat conform ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001.
    Art. 5
    Cabinetele medicale de specialitate din specialitatile clinice isi stabilesc programul de activitate de luni pana sambata inclusiv, astfel incat sa asigure accesul asiguratilor pe o durata de minimum 35 de ore pe saptamana. In situatia in care volumul serviciilor medicale necesar a fi furnizat asiguratilor nu conduce la o incarcare corespunzatoare a programului de lucru, acesta poate fi redus in mod corespunzator cu acordul directiilor de sanatate publica si al caselor de asigurari de sanatate. In situatia in care necesarul de servicii medicale de o anumita specialitate presupune prelungirea programului de lucru, medicul poate sa acorde servicii medicale in cadrul unui program majorat cu pana la 50% . In situatia in care programul majorat nu acopera volumul de servicii medicale necesare, medicul va intocmi liste de asteptare pentru asigurati. In cabinetele medicale stomatologice si in laboratoarele medicale medicii isi vor stabili programul de activitate in functie de volumul serviciilor medicale stomatologice si al serviciilor medicale paraclinice contractate. Serviciile medicale din specialitatile clinice si stomatologice se acorda conform programarilor. In cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, in care isi desfasoara activitatea medicii de specialitate care au contract de munca sau integrare clinica in spital, programul de activitate se stabileste in afara programului de lucru din spital. Nerespectarea acestor prevederi atrage masuri disciplinare mergand pana la rezilierea contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate.
    Programul de activitate astfel stabilit se aduce la cunostinta asiguratilor prin afisarea intr-un loc vizibil la cabinetul medical si se transmite caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica.
    Art. 6
    (1) Decontarea serviciilor medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate se face prin:
    a) plata prin tarif exprimat in puncte pentru specialitatile clinice, stabilita in functie de numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical, ajustat in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea, de gradul profesional si de valoarea unui punct. Lista cuprinzand aceste servicii medicale, numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical, precum si conditiile in care acestea se acorda se stabilesc prin norme. Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale in functie de conditiile mentionate anterior se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    Valoarea punctului este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Aceasta se regularizeaza trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, conform normelor;
    b) plata prin tarif exprimat in lei pentru serviciile acordate in specialitatile paraclinice, stomatologice si in bazele de tratament pentru recuperare-reabilitare, stabilita in functie de numarul de servicii medicale si tarifele aferente acestora. Lista cuprinzand serviciile medicale, tarifele acestora si conditiile in care se acorda se stabilesc prin norme.
    (2) Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale ambulatorii de specialitate in conditiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii din cabinetele medicale scolare sau studentesti pentru elevi, respectiv studenti, medicii din cabinetele medicale de unitate apartinand ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale, pentru asiguratii care nu sunt inscrisi in lista unui medic de familie, medicii din centrele de ingrijire si asistenta in situatia in care persoanele institutionalizate nu sunt incluse pe lista unui medic de familie, medicii din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate, pentru copiii incredintati sau dati in plasament, daca nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie, precum si pe baza de scrisoare medicala de la medicii de specialitate din spitale, in situatia in care este necesar un tratament ambulatoriu inainte de internarea in spital sau atunci cand este necesar un astfel de tratament dupa externare, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, situatie in care medicii de specialitate vor solicita persoanelor respective actele doveditoare care atesta calitatea de asigurat.
    (3) Persoanele care se prezinta la medicul de specialitate fara bilet de trimitere, cu exceptia urgentelor, a afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, si a serviciilor stomatologice, platesc contravaloarea serviciilor medicale la tarifele stabilite de catre fiecare furnizor, afisate la loc vizibil.
    (4) Trimiterea asiguratului de catre un medic de specialitate aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate catre un alt medic din ambulatoriul de specialitate aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate se face pe baza biletului de trimitere numai pentru situatia in care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv.
    (5) Pentru serviciile medicale stomatologice diferenta dintre suma decontata de casele de asigurari de sanatate si tariful aferent serviciilor medicale stomatologice prevazute in norme se suporta de asigurati. In acest scop reprezentantul legal al cabinetului medical stomatologic va afisa la loc vizibil la cabinetul medical lista cuprinzand serviciile medicale si sumele pe care trebuie sa le suporte asiguratii, pentru care se va incasa contravaloarea acestora pe baza de chitanta fiscala.
    Art. 7
    Veniturile realizate conform art. 6 alin. (1) din prezentul contract-cadru reprezinta veniturile furnizorilor de servicii medicale din care se suporta si urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile de personal pentru angajatii cabinetului medical - medici, cadre medii sanitare, alte categorii de personal;
    b) cheltuielile pentru administrarea si functionarea cabinetului medical, inclusiv cheltuieli de capital;
    c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta. Medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 8
    Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, poate angaja medici, dentisti, personal mediu sanitar si alte categorii de personal, in conditiile prevederilor aceleiasi ordonante, achitand lunar toate contributiile prevazute de lege pentru personalul angajat. Personalul angajat beneficiaza de drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare. La negocierea salariilor se va avea in vedere respectarea nivelurilor minime stabilite potrivit legii. In situatia in care volumul de activitate al cabinetului medical conduce la un program de lucru saptamanal de minimum 35 de ore, incadrarea personalului mediu sanitar este obligatorie.
    Art. 9
    (1) In cazul in care casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica, impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, constata abuzuri sau prescrieri de medicamente nejustificate si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, la medicii de specialitate la care se inregistreaza aceste situatii se va diminua cu cate 10% valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv, pentru fiecare situatie, sau, dupa caz, se va diminua cu cate 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv, pentru fiecare situatie.
    (2) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuari, in conditiile alin. (1), la nivelul caselor de asigurari de sanatate se vor folosi la intregirea fondului aferent consumului de medicamente, cu sau fara contributie personala, in ambulatoriu.
    Art. 10
    Tipurile de contract pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate se stabilesc prin norme. Utilizarea acestor tipuri de contracte este obligatorie; furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pot negocia clauze suplimentare cu casele de asigurari de sanatate, in limita conditiilor prevazute in actele normative in vigoare, si care vor fi mentionate la capitolul "Alte clauze".
    Art. 11
    Fondul pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si serviciilor cu caracter medical, aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, la stabilirea careia se va lua in considerare cel putin fondul aprobat pentru anul precedent, aferent asistentei medicale ambulatorie de specialitate, indexat cu coeficientul de inflatie prognozat pentru anul in curs. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la propunerile caselor de asigurari de sanatate, analizeaza si stabileste cota procentuala, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania. Aceasta se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 12
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze lunar, in termen de maximum 20 de zile de la incheierea fiecarei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizori de servicii medicale ambulatorii de specialitate si casele de asigurari de sanatate, la valoarea estimata, iar regularizarea trimestriala, la valoarea definitiva, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori, potrivit normelor, pana la data de 3 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
    (2) In cazul in care termenul de plata nu este respectat din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    (3) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la aceasta. Contestatiile impotriva acestor refuzuri se solutioneaza de catre comisiile de arbitraj organizate potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.
    (2) Raportarea unor servicii care nu au fost realizate sau care au fost realizate in alte conditii decat cele pentru care s-a solicitat decontarea se regularizeaza conform normelor. De asemenea, la regularizare se au in vedere si serviciile omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.
    Art. 14
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa de casele de asigurari de sanatate in termen de maximum 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentei hotarari, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in situatia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului sau a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;
    f) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme.
    Art. 15
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical printr o notificare scrisa cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1245/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1245 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1245/2001
Hotărârea 1510 2002
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Hotărârea 878 2002
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 400 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Hotărârea 606 2002
privind completarea Hotararii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 274 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 5186 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 10 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 369 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 50 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 129 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 509 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Hotărârea 247 2002
privind completarea alin. (1) al art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 29 2002
pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale
Hotărârea 62 2002
privind completarea alin. (1) al art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 603 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 4189 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu