Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 129-M50-369/DT-10-400-509-274-5186-940 din  7 mai 2002

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


SmartCity3

              Nr. 129 din 7 mai 2002

              MINISTERUL APARARII NATIONALE
              Nr. M50 din 8 mai 2002

              MINISTERUL JUSTITIEI
              Nr. 369/DT din 9 mai 2002

              SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
              Nr. 10 din 15 mai 2002

              SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
              Nr. 400 din 13 iunie 2002

              CASA ASIGURARILOR DE SANATATE A APARARII, ORDINII PUBLICE,
              SIGURANTEI NATIONALE SI AUTORITATII JUDECATORESTI
              Nr. 509 din 26 aprilie 2002

              MINISTERUL DE INTERNE
              Nr. 274 din 7 iunie 2002

              SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
              Nr. 5.186 din 16 mai 2002

              SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE
              Nr. 940 din 14 mai 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 585 din  7 august 2002

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, presedintele Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, ministrul apararii nationale, ministrul de interne, ministrul justitiei, directorul Serviciului Roman de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Paza,
    in temeiul prevederilor: art. 5^1 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 458/2001,
    avand in vedere prevederile:
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si serviciilor de recuperare-reabilitare, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
    - Hotararii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unitati sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ceilalti furnizori de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale se vor derula in conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 29 decembrie 2001, prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 29 decembrie 2001, prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 629/4.233/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2002, si prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 4 februarie 2002.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
            prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

            Ministrul apararii nationale,
            Ioan Mircea Pascu

            Ministru de interne,
            Ioan Rus

            Directorul Serviciului de Informatii Externe,
            Gheorghe Fulga

             Presedintele Casei Asigurarilor de Sanatate
             a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei
             Nationale si Autoritatii Judecatoresti,
             general de brigada medic Serban Radulescu

             p. Ministrul justitiei,
             Doru Crin Trifoi,
             secretar de stat

             Directorul Serviciului Roman de Informatii,
             Radu-Alexandru Timofte

             Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,
             Tudor Tanase

             p. Directorul Serviciului de Protectie si Paza,
             general de brigada Iulian Crainiceanu

    ANEXA 1

                               NORME PROPRII
de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractelor-cadru aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001, Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001 si prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in retelele sanitare proprii din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
    (2) Prevederile prezentelor norme, in masura in care nu dispun altfel, se completeaza cu dispozitiile normelor metodologice aprobate prin ordinele presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001, nr. 604/4.188/2001, nr. 629/4.233/2001 si nr. 630/4.234/2001.
    (3) Prezentele norme se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 1.244/2001, Hotararii Guvernului nr. 1.245/2001, Hotararii Guvernului nr. 1.330/2001 si a Hotararii Guvernului nr. 1.331/2001.
    Art. 2
    Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinand sistemului apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti sunt cei prevazuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 458/2001.
    Art. 3
    Atributiile ce revin potrivit legii directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt exercitate de catre directiile medicale sau de alte structuri similare ale ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti in cadrul retelelor sanitare proprii.
    Art. 4
    (1) In vederea incheierii contractului furnizorii de servicii medicale vor prezenta documentele prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate. Certificatului de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale ii este asimilat actul de infiintare a furnizorilor de servicii medicale.
    (2) La incheierea contractului de furnizare de servicii farmaceutice furnizorii vor prezenta documentele prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de inmatriculare la registrul comertului.
    Art. 5
    Toate documentele care stau la baza incheierii si derularii contractului de furnizare de servicii medicale si farmaceutice in baza prezentelor norme si care sunt confidentiale datorita specificului institutiilor respective se certifica prin semnatura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor raspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate. Aceste documente se prezinta spre verificare de reprezentantii legali ai furnizorilor numai reprezentantilor abilitati de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si agreati de furnizor.
    Art. 6
    Modelele contractelor de furnizare de servicii medicale si farmaceutice, adaptate situatiilor specifice, dupa caz, care se incheie intre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale din retelele ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, sunt prevazute in anexele nr. 1 - 6.

    CAP. 2
    Asistenta medicala primara

    SECTIUNEA I
    Modalitati de contractare

    Art. 7
    Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara se incheie intre spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unitati sanitare care coordoneaza activitatile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, conform reglementarilor specifice.
    Art. 8
    Pentru cabinetele medicale aflate in structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara se incheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 9
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara pentru cabinetele medicale aflate in structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unitati sanitare similare se incheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 10
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara pentru cabinetele medicale aflate in structura spitalelor din retelele sanitare apartinand ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti se incheie de reprezentantul legal al acestor spitale si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 11
    Listele cuprinzand asiguratii Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, pe baza carora se incheie contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, se intocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, dupa cum urmeaza:
    a) pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii listele care includ si militari in termen, elevi si studenti militari, detinuti se certifica de catre comandantul unitatii si de catre reprezentantul legal al unitatii sanitare in coordonarea careia se afla cabinetul medical; medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia de a aduce la cunostinta medicului de familie de la care a plecat asiguratul, prin comunicare scrisa, in termen de 15 zile, includerea acestuia pe lista sa;
    b) pentru cabinetele medicale care functioneaza in sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si in care se acorda asistenta medicala anumitor categorii de asigurati a caror identitate nu poate fi divulgata din motive de siguranta nationala, precum si pentru cabinetele medicale in care se acorda asistenta medicala retinutilor si arestatilor preventiv listele vor fi raportate numeric, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 12
    Pentru asiguratii care vireaza contributia la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si care se gasesc inscrisi pe listele unor medici de familie care au incheiat contract cu casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti va confirma, in scris, caselor de asigurari de sanatate respective calitatea de asigurat al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si faptul ca nu sunt inscrisi pe listele unor medici de medicina generala acreditati ca medic de familie, care sunt in relatii contractuale cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

    SECTIUNEA II
    Modalitati de colectare a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate pentru unele categorii speciale de asigurati si modalitati de plata a furnizorilor in asistenta medicala primara

    Art. 13
    Contributia la asigurarile sociale de sanatate pentru arestatii preventiv se vireaza lunar de catre ordonatorul de credite cu ordin de plata intocmit separat pentru aceste categorii de asigurati, iar declaratia pentru contributia la Fondul de asigurari sociale de sanatate, impreuna cu fotocopia ordinului de plata vizat de trezorerie vor fi remise la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 14
    Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicala acordata arestatilor preventiv se efectueaza pe baza raportarilor numerice, dupa urmatoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate:

   total numar de arestati preventiv
         in fiecare zi a lunii
   --------------------------------- = numar mediu de arestati preventiv pe luna
    numar de zile calendaristice

    numar mediu de arestati
          preventiv pe luna x 10
    ---------------------------- = numar de puncte neajustate pe luna
                  12

    Numarul initial de arestati preventiv se va stipula in contract si va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2002.
    Cheia de control si plata serviciilor medicale raportata la numarul mediu de arestati preventiv pe luna se fac prin comparare cu nivelul contributiei la Fondul de asigurari sociale de sanatate, calculat dupa urmatoarea formula:

   total numar de arestati preventiv
   aflati in arest in fiecare zi a lunii x 2 salarii minime brute pe tara x 7%
   ---------------------------------------------------------------------------
                             numar de zile calendaristice

    Art. 15
    Casele judetene de asigurari de sanatate si a municipiului Bucuresti vor comunica medicului pe lista caruia se aflau aceste categorii de asigurati pana la intrarea in arest preventiv datele primite trimestrial de la serviciile de specialitate din cadrul inspectoratelor de politie judetene si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, respectiv datele de identitate ale acestora, durata cat s-au aflat in arest, precum si numarul de puncte per capita pentru care Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti a efectuat plata, facand regularizarea corespunzatoare.
    Art. 16
    In centrele medicale de diagnostic si tratament, in centrele medicale judetene si ale municipiului Bucuresti calculul punctelor aferente asistentei medicale in afara programului de lucru realizat de catre medicii care asigura permanenta se calculeaza dupa formula:

    numar de puncte/ora x numar de ore lucrate/zi x numar de zile lucrate x numar de medici

    Art. 17
    Pentru perioada de absenta a medicului care acorda asistenta medicala primara ministerele si institutiile in a caror subordine se afla acesta organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic, comunicand despre acesta Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 18
    Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti vor pune la dispozitie Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti liste cuprinzand medicii cu licenta de inlocuire, fara obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea in conditiile legii.
    Art. 19
    Dispozitiile art. 12 teza intai din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara nu sunt aplicabile militarilor in termen, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant militare, precum si persoanelor private de libertate.
    Art. 20
    Medicii de familie aflati in relatii contractuale cu casele judetene de asigurari de sanatate, respectiv a municipiului Bucuresti, care au inscrisi pe lista proprie asigurati ai Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, vor prescrie medicamente cu sau fara contributie personala pentru acestia, pe recepte tip Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, in vederea decontarii medicamentelor de catre aceasta casa de asigurari de sanatate, si vor elibera scrisori de trimitere personalizate pentru sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
    Art. 21
    (1) Numarul total de puncte se ajusteaza si in raport de conditiile in care se desfasoara activitatea, astfel: criteriile de incadrare a cabinetului medical in una dintre cele 3 conditii de desfasurare a activitatii se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al ministrului apararii nationale, ministrului de interne, ministrului justitiei, directorului Serviciului Roman de Informatii, directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Paza:
    a) pentru zone izolate, cu pana la 20%;
    b) pentru conditii grele, cu pana la 40%;
    c) pentru conditii foarte grele, cu pana la 60% .
    (2) Lista cuprinzand cabinetele medicale in care se acorda asistenta medicala primara la care se aplica majorarile de mai sus si procentul de majorare corespunzator se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti in cadrul retelelor sanitare proprii si se aproba anual de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

    CAP. 3
    Modalitatile de plata in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

    Art. 22
    Numarul de investigatii paraclinice negociat intre furnizorii de servicii paraclinice si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti se stabileste in limita numarului de investigatii paraclinice efectuate in anul precedent, cu incadrarea in suma prevazuta cu aceasta destinatie. Numarul de investigatii paraclinice poate fi renegociat daca fondul cu aceasta destinatie sufera modificari in cursul anului sau daca se inregistreaza economii la alti furnizori de servicii paraclinice, cu incadrarea in sumele alocate cu aceasta destinatie.
    Art. 23
    Decontarea de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face in limita unui plafon trimestrial pe fiecare medic in cazul cabinetelor medicale din unitatile sanitare ambulatorii de specialitate apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii, precum si in cadrul ambulatoriilor de specialitate integrate spitalelor din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
    Art. 24
    Cabinetele medicale din structurile mentionate la art. 23 vor tine evidenta serviciilor medicale pentru fiecare asigurat, iar documentele justificative ce urmeaza sa fie intocmite in vederea decontarii de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti vor fi adaptate la specificul fiecarei institutii si minister, cu respectarea confidentialitatii datelor.

    CAP. 4
    Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

    Art. 25
    Asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu se asigura de farmaciile autorizate/acreditate conform prevederilor legale in vigoare, precum si de farmaciile care functioneaza in structura unitatilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca.
    Art. 26
    In vederea respectarii prevederilor speciale cuprinse in legile proprii de organizare si functionare, de care beneficiaza anumite categorii de asigurati a caror identitate nu poate fi divulgata din motive de siguranta nationala, modalitatea de intocmire/raportare si verificare a prescriptiilor medicale si a documentelor justificative va fi stabilita de comun acord de catre ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 27
    Medicamentele cu sau fara contributie personala se acorda pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care se afla in relatii contractuale cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si de medicii din cabinetele de unitate din reteaua apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti aflati in relatie contractuala cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, prin intermediul reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, pentru asiguratii Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 28
    Pentru farmaciile care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriile de specialitate din reteaua sanitara proprie Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti va acorda, in cadrul sumelor contractate, pana pe data de 5 a lunii, avansuri lunare in limita a 30% din suma corespunzatoare lunii respective, in acest sens valoarea contractata urmand sa fie defalcata in transe lunare.

    CAP. 5
    Modalitatile de plata in asistenta medicala spitaliceasca

    Art. 29
    (1) Numarul de cazuri de spitalizare/spital si sectie se negociaza diferentiat pentru asiguratii Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si cei ai altor case de asigurari de sanatate, in functie de numarul de cazuri de spitalizare/spital si sectie stabilit ca medie a numarului de internari pe ultimii 5 ani/spital si de gradul de adresabilitate la spitalul/sectia respectiva. Numarul anual de cazuri negociat se defalcheaza pe trimestre.
    (2) In cazul in care intr-un spital se realizeaza un numar mai mic de internari in unele sectii, economiile realizate vor fi utilizate pentru plata unui numar mai mare de internari la nivelul altor sectii din cadrul spitalului, unde se justifica aceasta.
    Art. 30
    Durata optima de spitalizare/sectii, aprobata de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru spitalele penitenciare, este prevazuta in anexa nr. 7.
    Art. 31
    In situatia in care numarul de cazuri externate este mai mare decat numarul cazurilor contractate, ca urmare a unei adresabilitati crescute a acestora, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti poate accepta la decontare aceasta depasire, cu incadrarea in sumele aprobate prin buget pentru servicii medicale spitalicesti.
    Art. 32
    Contravaloarea serviciilor medicale spitalicesti acordate in urma unui accident de munca se recupereaza de catre furnizorul de servicii medicale spitalicesti, prin ordin de incasare, de la unitatea la care s-a inregistrat accidentul de munca.
    Art. 33
    Suma anuala prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli, respectiv suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii medicale incheiat cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, se defalcheaza de catre spitale pe trimestre, cu acordul directiilor medicale sau al structurilor similare ale ministerelor, in functie de subordonare, si al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 34
    Spitalele vor raporta directiilor medicale sau structurilor similare si Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, executia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi si calitativi comparativ cu cei contractati.
    Art. 35
    Trimestrial, pana la data de 5 a lunii urmatoare expirarii unui trimestru, spitalele vor raporta directiilor medicale sau structurilor similare si Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti executia bugetului, respectiv realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractati.
    Art. 36
    Lunar, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna expirata, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti va raporta centralizat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate executia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea de catre spitale a indicatorilor cantitativi si calitativi comparativ cu cei contractati.

    CAP. 6
    Conditiile acordarii serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical contractate cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti

    Art. 37
    Contractul de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical se incheie pe baza urmatoarelor documente:
    a) actul de infiintare a serviciului de ambulanta, respectiv ordinul sau dispozitia ministrului/directorului institutiei careia ii apartine unitatea sanitara;
    b) autorizatia sanitara de functionare vizata pentru anul in curs;
    c) codul fiscal al unitatii sanitare ce coordoneaza serviciul de ambulanta;
    d) contul deschis la trezoreria statului.
    Art. 38
    Este obligatorie prezenta personalului medico-sanitar din cadrul serviciului de ambulanta in toate tipurile de urgenta.
    Art. 39
    Documentele cerute pentru contractare, care necesita revizuire periodica, vor fi prezentate vizate pentru anul in curs. Furnizorul este obligat sa efectueze demersurile necesare in vederea vizarii sau eliberarii inaintea expirarii perioadei de valabilitate.
    Art. 40
    Nerespectarea termenului de depunere a facturii si a documentelor de raportare, precum si raportarea incorecta si incompleta a datelor solicitate atrag nedecontarea in termenul prevazut.
    Art. 41
    Serviciile medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical, acordate in urma unui accident de munca, se factureaza de catre serviciul de ambulanta catre unitatea la care asiguratul este angajat.
    Art. 42
    In cazul in care serviciul de ambulanta este solicitat in mod repetat de catre un pacient diagnosticat cu o boala cronica si acesta refuza nejustificat internarea, furnizorul va informa de indata Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, aceasta luand masurile necesare, mergand pana la nedecontarea contravalorii serviciilor, cand se dovedeste culpa furnizorului, sau, dupa caz, recuperarea de la pacient a contravalorii serviciilor medicale.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 43
    Prezentele norme se aplica in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice din retelele sanitare apartinand ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, precum si cu furnizorii de dispozitive medicale.
    Art. 44
    Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti deconteaza contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor de catre furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia asiguratului, in limita bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite.
    Art. 45
    Recuperarea sumelor pentru asiguratii care vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate si care beneficiaza de asistenta medicala in unitatile sanitare din reteaua sanitara a apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti se va face potrivit metodologiei stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, limita de cheltuieli corespunzatoare putand fi asigurata o data cu rectificarea bugetului sau/si prin virari de credite potrivit legii.
    Art. 46
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                               CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara

    I. Partile contractante

    Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumita in continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul in ............................................, str. .............................. nr. .............., sectorul .............., telefon/fax .........................., avand codul fiscal nr. ................. si contul nr. ............................., deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, reprezentata prin presedinte/director general ........................ si director general adjunct economic/director financiar contabil ......................................................................
    si
    Spitalul militar/Penitenciarul ............................, in calitate de unitate sanitara care gestioneaza activitatile specifice din infirmerii, reprezentat prin ............................................, cu Autorizatia de infiintare nr. ................., Autorizatia sanitara nr. ...................., avand sediul in orasul ........................., str. ......................... nr. .............., judetul ......................, telefon ..................., cont nr. ...................., deschis la trezoreria .........................., cod fiscal nr. ............................., polita de asigurare de malpraxis nr. ...............................

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, precum si decontarea de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor de asistenta medicala primara asigurate de medicii de medicina generala din infirmerii, conform Hotararii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unitati sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

    III. Serviciile medicale furnizate

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala primara, detaliate in Normele de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, sunt urmatoarele:
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenta;
    c) servicii medicale curative;
    d) servicii speciale;
    e) activitati de suport.
    Art. 3
    (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguratii inscrisi pe lista proprie a medicilor prevazuti in anexa nr. 1 la prezentul contract.
    (2) Furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara se desfasoara la infirmeriile cuprinse in anexa nr. 2 la prezentul contract.

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor contractante in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara pe anul 2002.

    V. Obligatiile partilor contractante

    A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmatoarele obligatii:
    a) sa plateasca spitalului sumele cuvenite pentru activitatile de medicina primara efectiv prestate asiguratilor in cadrul infirmeriilor a caror activitate medicala este gestionata de acest spital, pe baza facturilor emise de furnizorii de servicii medicale;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale primare prevazute in prezentul contract;
    d) sa efectueze controlul legalitatii, necesitatii, oportunitatii, economicitatii si realitatii privind contravaloarea serviciilor medicale prestate de catre medicii din infirmerii, precum si modul de centralizare, raportare si plata efectiva a serviciilor medicale gestionate de spital;
    e) sa verifice prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala din partea asiguratilor si a investigatiilor medicale paraclinice recomandate de furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    f) sa comunice furnizorului de servicii medicale, in vederea actualizarii listelor proprii, numele persoanelor care si-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatie de plata asiguratului;
    g) sa informeze furnizorul de servicii medicale in asistenta medicala primara asupra conditiilor de contractare.

    B. Obligatiile spitalului
    Art. 7
    Spitalul are urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte lista initiala a asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. inscrisi si sa actualizeze lunar aceasta lista;
    b) sa gestioneze activitatile din infirmerii, conform prevederilor ordinului comun al ministrului apararii nationale si al presedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., emis in baza Hotararii Guvernului nr. 443/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza normelor metodologice elaborate de Directia financiara si Directia de asistenta medicala din cadrul Ministerului Apararii Nationale;
    c) sa asigure confidentialitatea datelor rezultate din derularea prezentului contract;
    d) sa centralizeze documentele justificative lunare in baza carora se va realiza decontarea sumelor cuvenite, conform ordinului comun al ministrului apararii nationale si al presedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., si sa le trimita la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. in termen de 3 zile;
    e) sa indrume si sa verifice corectitudinea actului medical prestat de medicii de medicina generala din infirmerii;
    f) sa verifice modul in care se asigura acordarea asistentei medicale pentru cazurile de urgenta;
    g) sa utilizeze in mod eficient sumele obtinute in baza contractului cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si sa respecte destinatia acestora in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 443/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    Modalitatile de plata in asistenta medicala primara sunt:
    1. plata per capita prin tarif/persoana asigurata;
    2. tarif/serviciu medical, cuantificat in puncte, pentru asiguratii din listele medicilor.
    Pentru medicii nou-veniti intr-o localitate se asigura un venit echivalent cu un salariu si o suma necesara pentru cheltuieli de administrare si functionare a cabinetului, stabilite potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara.
    1.1. Plata per capita se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara.
    Valoarea estimata a unui punct pentru plata per capita este unica pe tara, de .............. lei.
    1.2. Numarul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001 se ajusteaza:
    a) in functie de conditiile in care isi desfasoara activitatea medicul de medicina generala din infirmerie:
    - zone izolate:                                           DA/NU ......%;
    - conditii grele:                                         DA/NU ......%;
    - conditii foarte grele:                                  DA/NU ......%;
    - localitati izolate cu conditii grele sau foarte grele,
      cu numar mic de locuitori:                              DA/NU ......%;
    b) in functie de gradul profesional:
    - medic primar                                            +20%;
    - medic fara grad profesional                             -10% .
    2. Plata/serviciu medical se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001.
    Valoarea estimata a unui punct pentru plata/serviciu este unica pe tara si se stabileste pentru fiecare trimestru, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001.
    Art. 9
    (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligatia sa deconteze, in termen de maximum 20 de zile de la incheierea lunii, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre spitalul militar/penitenciar si medicii de medicina generala din infirmerii, la valoarea estimata a punctului per capita si pe serviciu medical.
    (2) Pana la data de 30 a lunii urmatoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor banesti ale medicilor de medicina generala ca urmare a regularizarilor in functie de valoarea definitiva a punctului per capita si a punctului pe serviciu medical.
    (3) Valoarea definitiva a punctului per capita se diminueaza cu cate 10% pentru trimestrul in care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., directiile medicale sau alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti in cadrul retelelor sanitare proprii si de Colegiul Medicilor din Romania.
    (4) Neefectuarea, datorita medicului de medicina generala, conform planificarii, in proportie de peste 20%, a controalelor obligatorii prevazute la art. 13 alin. (1) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001, atrage diminuarea veniturilor aferente platii per capita pentru trimestrul respectiv cu 10% .
    Art. 10
    (1) Virarea sumelor aferente platii per capita si platii pe serviciu medical se face de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. in contul spitalului nr. ................, deschis la trezoreria ...................... .
    (2) Decontarea sumelor pentru plata per capita si pe serviciu medical se face pe baza documentelor justificative impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 11
    (1) Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    (2) Respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate de catre medici in sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti va fi controlata de directiile medicale sau de alte structuri similare din cadrul ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, impreuna cu Serviciul medical al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si cu Colegiul Medicilor din Romania.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 12
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 13
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligata la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 14
    Reprezentantul legal al spitalului cu care C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil sau penal in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 15
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 16
    Clauza speciala
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    (3) Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus despre inceperea si incetarea cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (4) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractanta poate cere rezilierea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 17
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului

    Art. 18
    Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre oricare dintre partile contractante, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 10 zile anterior datei de la care se doreste rezilierea contractului.
    Art. 19
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta

    Art. 20
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor contractante.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 21
    Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare, cu cel putin 10 zile inaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti contractante si este parte integranta a acestui contract.
    Art. 22
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 23
    Valorile definitive ale punctului "per capita" si pe serviciu sunt cele calculate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si nu sunt elemente de negociere intre partile contractante.
    Art. 24
    Clauza speciala
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile contractante convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 25
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 26
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 25 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi ..................., in doua exemplare a cate .......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

            C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.              Spitalul militar/penitenciar
         Presedinte/Director general,

     Director general adjunct economic/    Reprezentant legal al infirmeriilor
         Director financiar contabil,       din raza teritoriala a spitalului,

                   Vizat
              Oficiul juridic

    ANEXA 1
    la contract

    1. ............................, grad profesional ..................., codul medicului ................... acreditat de comisia de acreditare ............... prin ................ nr. ................ din ................. si avand un numar de .......... asigurati inscrisi pe lista proprie;
    2. ............................, grad profesional ..................., codul medicului ................... acreditat de comisia de acreditare ............... prin ................ nr. ................ din ................. si avand un numar de .......... asigurati inscrisi pe lista proprie;
    3. ............................, grad profesional ..................., codul medicului ................... acreditat de comisia de acreditare ............... prin ................ nr. ................ din ................. si avand un numar de .......... asigurati inscrisi pe lista proprie;
    .
    .
    .

    ANEXA 2
    la contract

    Furnizarea serviciilor medicale se desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului:
    1. ......................... din ........................., sectorul/judetul ................, tel./fax ............., cu Autorizatia sanitara de functionare nr. .........../..........., eliberata de ..................., si Acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ............../............
    2. ......................... din ........................., sectorul/judetul ................, tel./fax ............., cu Autorizatia sanitara de functionare nr. .........../.........., eliberata de ...................., si Acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ............../............;
    .
    .
    .

    ANEXA 2
    la norme

                               CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice

    I. Partile contractante

    Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumita in continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul in ..............................., str. ........................... nr. .........., sectorul ............., telefon/fax ..............., avand codul fiscal nr. .................... si contul nr. ..................., deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, reprezentata prin presedinte/director general ...................... si director general adjunct economic/director financiar contabil ................,
    si
    Furnizorul de servicii medicale ..........................., organizat:
    - unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ..................., reprezentata prin .................;
    - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ........................., reprezentant legal ............................., cu Autorizatie de infiintare nr. .........., Certificat de inregistrare nr. ............, Autorizatie sanitara nr. .............., avand sediul in municipiul/orasul ................, str. ....................... nr. ............., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ...................., telefon ...................., cont nr. ......................................, deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. ................., copie de pe dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care il reprezinta

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum si Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in urmatoarele specialitati:
    a) ...........................;
    b) ...........................;
    c) ...........................;
    .
    .
    .
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfasoara si in urmatoarele unitati ale furnizorului, altele decat sediul principal:
    1. ....................... din .................., str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul .........................., tel./fax ................, cu Autorizatia de functionare nr. ........./........, eliberata de .........................., si Acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ............/.............;
    2. ....................... din .................., str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul .........................., tel./fax ................, cu Autorizatia de functionare nr. ........./........, eliberata de .........................., si Acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. .........../.............;
    3. ....................... din .................., str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul .........................., tel./fax ................, cu Autorizatia de functionare nr. ........./........, eliberata de .........................., si Acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../..............;
    .
    .
    .
    Art. 4
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se face de catre urmatorii medici:
    1. ................................, acreditat de comisia de acreditare ........................... prin .......................... nr. ................ din ......................;
    2. ................................., acreditat de comisia de acreditare ........................... prin .......................... nr. ................ din ......................;
    3. ................................., acreditat de comisia de acreditare ........................... prin .......................... nr. ................ din ......................;
    .
    .
    .
    Art. 5
    (1) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu in sistemul asigurarilor de sanatate se acorda in baza biletului de trimitere intocmit de catre medicul de familie al asiguratului, medicul din cabinetele medicale scolare sau studentesti - pentru elevi, respectiv studenti -, medicii din cabinetele de unitate apartinand ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, precum si pe baza de scrisoare medicala de la medicii de specialitate din spitale, in situatia in care este necesar un tratament ambulatoriu inainte de internarea in spital sau atunci cand este necesar un astfel de tratament dupa externare, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, situatie in care medicii de specialitate vor solicita persoanelor respective actele care dovedesc calitatea de asigurat.
    (2) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu se acorda si pe baza biletului de trimitere de la un alt medic de o alta specialitate din ambulatoriul de specialitate, numai in situatia in care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv.

    IV. Durata contractului

    Art. 6
    Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 7
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor contractante pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice.

    V. Obligatiile partilor contractante

    A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    Art. 8
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa verifice recomandarile pentru investigatii paraclinice si prescrierea medicamentelor de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate asiguratilor proprii, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
    e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 9
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
    b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sanatatii publice, pentru persoanele prevazute in lista suplimentara a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere al acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnati de catre directiile de sanatate publica si mentionati in biletul de trimitere;
    c) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare, si sa inscrie in mod obligatoriu pe fiecare prescriptie medicala sintagma "afectiune acuta/subacuta sau cronica", dupa caz;
    d) sa nu refuze acordarea asistentei medicale asiguratilor in caz de urgenta, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    e) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
    f) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    g) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    h) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
    i) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform reglementarilor legale in vigoare;
    j) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    k) sa isi stabileasca programul de activitate, sa il respecte si sa il afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, si sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat;
    l) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicala expediata direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate; sa transmita rezultatele investigatiilor paraclinice medicului care a solicitat aceste investigatii;
    m) sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente de tratament;
    n) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    o) sa acorde asistenta medicala asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate pentru acestia;
    p) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    q) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
    r) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    s) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
    t) sa transmita lunar datele si informatiile solicitate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    u) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului;
    v) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 10
    (1) Modalitatile de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu:
    1. tarif pe serviciu medical cuantificat in puncte;
    2. tarif pe serviciu in lei pentru serviciile de terapie fizicala efectuate in bazele de tratament, cuprinse in anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001.
    (2) Valoarea estimata a unui punct, unica pe tara, este de ............ lei.
    Art. 11
    (1) Decontarea acestor servicii se face lunar, la valoarea estimata a unui punct, in termen de 20 de zile de la data depunerii facturii si a decontului. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, se face decontarea ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitiva a unui punct.
    (2) Valoarea definitiva a unui punct se diminueaza cu cate 10% pentru trimestrul in care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si directia medicala in subordinea careia isi desfasoara activitatea furnizorul de servicii medicale.
    Clauzele speciale se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic de specialitate din componenta furnizorului de servicii medicale cu care s-a incheiat contractul si alcatuiesc anexa la prezentul contract.
    Art. 12
    Numarul de puncte calculat conform Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 se majoreaza:
    a) in functie de gradul profesional:
    - medic primar .............................. %;
    b) in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea:
    - zone izolate:               DA/NU ..............%;
    - conditii grele:             DA/NU ..............%;
    - conditii foarte grele:      DA/NU ..............% .
    Valoarea contractului pentru serviciile medicale, cuantificata in puncte, este de ........................... .

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 13
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 14
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 15
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 11 alin. (1) nu sunt respectate din vina casei de asigurari de sanatate, aceasta este obligata la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 16
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 17
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare. Pentru sumele necuvenite incasate in plus de furnizor ca urmare a raportarilor eronate se percep penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 18
    Clauza speciala
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus despre inceperea si incetarea cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractanta poate cere rezilierea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 19
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana la momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului

    Art. 20
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului de servicii medicale;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in situatia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau pentru recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;
    f) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001.
    Art. 21
    Contractul inceteaza de la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    b) acordul de vointa al partilor;
    c) denuntarea unilaterala a contractului de catre oricare dintre partile contractante, printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    Situatiile prevazute la art. 20 si 21 se constata de catre casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Art. 23
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta

    Art. 24
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor contractante.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile lucratoare de la momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 25
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.
    Art. 26
    Valoarea definitiva a punctului este cea calculata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si nu este element de negociere intre partile contractante.
    Art. 27
    Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 10 zile inaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti contractante si este parte integranta a acestui contract.
    Art. 28
    Clauza speciala
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile contractante convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 29
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 30
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 29 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Anexa ....................... face parte integranta din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ......................., in doua exemplare a cate ................. pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

            C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.            Furnizor de servicii medicale
        Presedinte/Director general,

     Director general adjunct economic/          Reprezentantul legal,
         Director financiar contabil,

                    Vizat
               Oficiul juridic

    ANEXA 3
    la norme

                              CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice

    I. Partile contractante

    Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumita in continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul in ......................., str. ............... nr. ..........., sectorul ............, telefon/fax ....................., avand codul fiscal nr. .................... si contul nr. ..........................., deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, reprezentata prin presedinte/director general ................................ si director general adjunct economic/director financiar contabil ...................................
    si
    Furnizorul de servicii medicale ..........................................., organizat:
    - unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ........................................................, reprezentata prin ..........................................;
    - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ........................., reprezentant legal ........................................................, cu Autorizatie de infiintare nr. ..................................., Certificat de inregistrare nr. .................., Autorizatie sanitara nr. ................., avand sediul in municipiul/orasul ............................................., str. ........................... nr. ............, bl. ..........., sc. ......., et. ............, ap. ............, judetul/sectorul .........................., telefon ........................, cont nr. ...................................., deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. .........................., copie de pe dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care il reprezinta

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum si normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in specialitatile care constituie anexa la prezentul contract.
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfasoara si in urmatoarele unitati ale furnizorului, altele decat sediul principal:
    1. ................... din ...................., str. ...................... nr. ......., bl. ....., sc. ......., sectorul/judetul ........................., telefon/fax ....................... cu Autorizatia de functionare nr. .............../............, eliberata de .................., si Acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ................./...............;
    2. ................... din ...................., str. ...................... nr. ......., bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul ........................., telefon/fax ....................., cu Autorizatia de functionare nr. ............/..............., eliberata de .................., si Acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ................/................;
    3. ................... din ...................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ......., sectorul/judetul ..........................., telefon/fax ...................., cu Autorizatia de functionare nr. ............/.............., eliberata de ..................., si Acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ................./...............;
    4. ................... din ...................., str. ...................... nr. ....., bl. ........., sc. ........., sectorul/judetul ....................., telefon/fax ..................., cu Autorizatia de functionare nr. .........../..............., eliberata de ..................., si Acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ................/................;
    .
    .
    .
    Art. 4
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice se face de catre urmatorii medici:
    1. .................................................., acreditat de comisia de acreditare .............................. prin .............................. nr. ............. din .....................;
    2. .................................................., acreditat de comisia de acreditare .............................. prin .............................. nr. ............. din ..........................;
    3. .................................................., acreditat de comisia de acreditare............................... prin. ............................. nr. ............. din ......................... .

    IV. Durata contractului

    Art. 5
    Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 6
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor contractante pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice.

    V. Obligatiile partilor contractante

    A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    Art. 7
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale paraclinice, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice contravaloarea serviciilor contractate si prestate asiguratilor proprii, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
    d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice din asistenta medicala ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale paraclinice
    Art. 8
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii medicale paraclinice asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere;
    b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sanatatii publice, pentru persoanele prevazute in lista suplimentara a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere al acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnati de catre directiile de sanatate publica si mentionati pe biletul de trimitere;
    c) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul laboratoarelor medicale;
    d) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate acestea;
    e) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    f) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
    g) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    h) sa isi stabileasca programul de activitate, sa il respecte si sa il afiseze la loc vizibil la laboratorul medical, cu respectarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, si sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    i) sa informeze medicul de familie si medicul de specialitate, prin scrisoare medicala expediata direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise;
    j) sa acorde servicii medicale de specialitate paraclinice tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare;
    k) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    l) sa efectueze investigatii paraclinice asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
    m) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru investigatiile paraclinice furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001;
    n) sa afiseze la loc vizibil la laboratorul medical numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
    o) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului;
    p) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 9
    Modalitatea de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical cuantificat in lei, conform urmatorului tabel:
________________________________________________________________________________
Nr.   Serviciul paraclinic   Tarif negociat   Numar negociat       Total lei
crt.                                          de servicii*)    (col. 2 x col. 3)
________________________________________________________________________________
  0             1                  2                3                  4
________________________________________________________________________________
  1.
________________________________________________________________________________
  2.
________________________________________________________________________________
 ...
________________________________________________________________________________
   TOTAL:                          X                X
________________________________________________________________________________
    *) Numarul negociat de servicii este orientativ, cu obligatia incadrarii in valoarea contractului.

    Suma anuala contractata este ............................ lei, din care:
    - trimestrul I ................ lei;
    - trimestrul II ............... lei;
    - trimestrul III .............. lei;
    - trimestrul IV ............... lei.
    Art. 10
    Decontarea acestor servicii se face lunar, in termen de 20 de zile de la data depunerii facturii.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 11
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 12
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 13
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 10 nu sunt respectate din vina casei de asigurari de sanatate, aceasta este obligata la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 14
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 15
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare. Pentru sumele necuvenite incasate in plus de furnizor ca urmare a raportarilor eronate se percep penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 16
    Clauza speciala:
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus despre inceperea si incetarea cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractanta poate cere rezilierea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 17
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana la momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului

    Art. 18
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului de servicii medicale paraclinice;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale paraclinice care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001.
    Art. 19
    Contractul inceteaza de la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    b) acordul de vointa al partilor;
    c) denuntarea unilaterala a contractului de catre oricare dintre partile contractante, printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 20
    Situatiile prevazute la art. 18 si 19 se constata de catre casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Art. 21
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta

    Art. 22
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor contractante.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile lucratoare de la momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax), ce figureaza in prezentul contract, sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 23
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.
    Art. 24
    Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 10 zile inaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este parte integranta a acestui contract.
    Art. 25
    Clauza speciala:
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 26
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori cu alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 27
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 26 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Anexa ................... face parte integranta din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ...................... in doua exemplare a cate .............. pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

            C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.            Furnizor de servicii medicale
        Presedinte/Director general,

     Director general adjunct economic/         Reprezentantul legal,
        Director financiar contabil,

                   Vizat
              Oficiul juridic

    ANEXA 4
    la norme

                               CONTRACT
         de furnizare de servicii medicale stomatologice

    I. Partile contractante

    Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumita in continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul in ............................................, str. ............................................. nr. ............, sectorul 1, telefon/fax ..............., avand codul fiscal nr. .................. si contul nr. ..............., deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, reprezentata prin presedinte/director general .................. si director general adjunct economic/director financiar contabil ..........................,
    si
    Cabinetul medical organizat:
    - cabinet care functioneaza in structura unei unitati sanitare cu personalitate juridica .............................., reprezentant legal ......................................;
    - unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ............................., reprezentant legal ...........................;
    - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ......................... apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ....................., reprezentant legal ......................., cu Autorizatia/Actului de infiintare nr. .............., Certificat de inregistrare nr. ............, cu Autorizatia sanitara nr. ................, avand sediul in municipiul/orasul .............., str. .................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ............., telefon ..........., cont nr. ................., deschis la Trezoreria ......................, cod fiscal nr. ..........., copie de pe dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic/dentist pe care il reprezinta.

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriul pentru specialitatile stomatologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor cuprinse in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001, in normele de aplicare a acestuia, precum si in Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice.
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile stomatologice se desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului, conform anexei nr. 1 la prezentul contract.
    Art. 4
    Furnizarea serviciilor medicale stomatologice catre asigurati se va asigura prin medicii prevazuti in anexa nr. 2 la prezentul contract.

    IV. Durata contractului

    Art. 5
    Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 6
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor contractante, pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice.

    V. Obligatiile partilor contractante

    A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    Art. 7
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice activitatea furnizorului de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica, conform prezentului contract;
    b) sa verifice prescrierea medicamentelor de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    c) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica asupra conditiilor de contractare;
    d) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale stomatologice contractate si prestate asiguratilor proprii, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
    e) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale stomatologice, precum si acreditarea personalului medical angajat.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice
    Art. 8
    Furnizorul de servicii medicale stomatologice are urmatoarele obligatii contractuale:
    a) sa acorde servicii medicale stomatologice contractate si sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice in caz de urgenta medicala, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul stomatolog/dentistul si unitatea sanitara;
    c) sa informeze, daca este cazul, medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele si tratamentele efectuate sau despre orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    d) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa-i consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor necesare, prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    f) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    g) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    h) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    i) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, demnitatea si intimitatea acestora, precum si a prestatiei medicale;
    j) sa transmita datele si informatiile solicitate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse;
    k) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfasurare a intregii sale activitati care face obiectul contractului;
    l) sa isi stabileasca programul de lucru, sa il respecte si sa il afiseze la cabinetul medical intr-un loc vizibil, precizand unde se poate adresa asiguratul in situatii de urgenta survenite in afara orelor de program: numele medicului stomatolog/dentistului, adresa cabinetului, numarul de telefon; de asemenea, are obligatia sa stabileasca activitatea si sarcinile de serviciu pentru personalul mediu si auxiliar;
    m) sa informeze asiguratii in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    n) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    o) sa respecte criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata in cabinetele medicale stomatologice din ambulatoriul de specialitate, precum si la nivelul cabinetelor medicale stomatologice;
    p) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
    q) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale in vigoare;
    r) sa anunte C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    s) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale stomatologice furnizate care se suporta integral de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform listelor si conditiilor prevazute in normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001;
    s) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele caselor de asigurari de sanatate cu care are contract;
    t) sa transmita lunar datele si informatiile solicitate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    t) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului;
    u) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 9
    Modalitatea de plata in asistenta medicala stomatologica din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat in lei.
    Art. 10
    Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora si in conditiile prevazute in anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 si in limita unui plafon trimestrial/medic stabilit conform art. 23 din normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, cu exceptia serviciilor medicale stomatologice de urgenta si a serviciilor medicale de pedodontie si ortodontie acordate copiilor sub 18 ani, care se deconteaza la nivelul realizarilor, cu incadrarea in fondurile trimestriale alocate asistentei medicale stomatologice.
    Art. 11
    (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru plafonul se regularizeaza conform art. 12 alin. (3) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001.
    (2) In cazul in care se inregistreaza abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., de directiile medicale sau de alte structuri similare din cadrul ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii impreuna cu reprezentantii Colegiului Medicilor din Romania avand calitatea de medici militari, contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv se diminueaza cu 10% pentru fiecare situatie.
    (3) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale stomatologice se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile.
    Art. 12
    Plata serviciilor medicale stomatologice se face in contul nr. ............, deschis la Trezoreria .......................... .

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 13
    Serviciile medicale stomatologice furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 14
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 15
    In cazul in care termenele de plata nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligata la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 16
    Furnizorul de servicii medicale stomatologice garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 17
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare. Pentru sumele necuvenite incasate in plus de furnizor ca urmare a raportarilor eronate se percep penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 18
    Clauza speciala
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus despre inceperea si incetarea cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractanta poate cere rezilierea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 19
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea si rezilierea contractului

    Art. 20
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in termen de maximum 30 de zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentei hotarari, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    d) in situatia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;
    e) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform listelor si conditiilor prevazute in normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001.
    f) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului.
    Art. 21
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala stomatologica inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    b) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    c) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, restructurare;
    d) pentru grave incalcari ale dispozitiilor legale;
    e) prin acordul de vointa al partilor;
    f) denuntarea unilaterala a contractului de catre oricare parte contractanta, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 10 zile anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    Situatiile prevazute la art. 20 si art. 21 lit. a) - d) se constata de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Art. 23
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta

    Art. 24
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor contractante.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile calendaristice de la momentul in care intervin modificari ale adresei sediului, (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract, sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 25
    Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 10 zile inaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este parte integranta a acestui contract.
    Art. 26
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 27
    Clauza speciala:
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 28
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori cu alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 29
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi ......................, in doua exemplare a cate .............. pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

        C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.         Furnizor de servicii medicale stomatologice
    Presedinte/Director general,

 Director general adjunct economic/            Reprezentantul legal,
    Director financiar contabil,

   Serviciul juridic si contencios

    ANEXA 1
    la contract

    1. ........................................................................ din ..............., str. .................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul ......................, tel./fax .............................
    2. ........................................................................ din ..............., str. .................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul ......................, tel./fax .............................
    3. ........................................................................ din ..............., str. .................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul ......................, tel./fax .............................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    ANEXA 2
    la contract

    1. medic/dentist ............................, acreditare nr. ............., codul medicului/dentistului .........................., gradul profesional ............................., specialitatea ................................., program de activitate ................. ore/zi
    2. medic/dentist ............................, acreditare nr. ............., codul medicului/dentistului .........................., gradul profesional ............................., specialitatea ................................., program de activitate ................. ore/zi
    3. medic/dentist ............................, acreditare nr. ............., codul medicului/dentistului ........................., gradul profesional ............................., specialitatea ................................., program de activitate ................. ore/zi
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    ANEXA 5
    la norme

                                CONTRACT
              de furnizare de servicii medicale spitalicesti

    I. Partile contractante

    Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumita in continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul in .........................................., str. ....................... nr. ........., sectorul 1, telefon/fax ............................, avand codul fiscal nr. .......................... si contul nr. ............................, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, reprezentata prin presedinte/director general .................................. si director general adjunct economic/director financiar contabil ..............................,
    si
    Spitalul ................................, cu sediul in ..................., str. ......................... nr. ............., tel./fax ..................., reprezentat prin ..........................................., avand: Autorizatia de infiintare nr. ................., Autorizatia sanitara de functionare nr. ......................., codul fiscal .................. si contul nr. ....................., deschis la trezoreria statului ........................ .

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    (1) Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala spitaliceasca in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum si normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
    (2) Activitatile suplimentare si alte obligatii de plata din partea caselor de asigurari de sanatate sunt prevazute in actele aditionale la prezentul contract. Pentru sumele acordate spitalelor prin programele nationale se incheie contracte distincte, iar pentru sumele aferente arieratelor se incheie un act aditional potrivit ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    III. Servicii medicale spitalicesti

    Art. 2
    (1) Serviciile medicale spitalicesti in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se furnizeaza in baza recomandarii de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor infecto-contagioase care necesita izolare si tratament, internarilor obligatorii pentru bolnavii psihici incadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si a celor dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale si a bolnavilor de TBC.
    (2) Aceste servicii constau in:
    a) consultatii;
    b) investigatii;
    c) stabilirea diagnosticului;
    d) tratament medical, chirurgical si/sau fizical recuperator;
    e) ingrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa;
    f) recomandari la externare.

    IV. Durata contractului

    Art. 3
    Prezentul contract este valabil de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 4
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor contractante in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001.

    V. Obligatiile partilor

    Art. 5
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze in baza facturii si a documentelor insotitoare furnizorilor de servicii medicale spitalicesti contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite in contractul de furnizare de servicii medicale;
    b) sa aloce in primele 15 zile ale lunii sume de pana la 80% din sumele corespunzatoare lunii curente, urmand ca decontarea finala a lunii sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare;
    c) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale spitalicesti asupra conditiilor de contractare;
    d) sa verifice autorizarea sanitara de functionare si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale;
    e) sa monitorizeze activitatea furnizorilor de servicii medicale prevazuta in prezentul contract.
    Art. 6
    Furnizorul de servicii medicale spitalicesti are urmatoarele obligatii contractuale:
    a) sa acorde servicii medicale asiguratilor, respectand criteriile de calitate elaborate de Colegiul Medicilor din Romania si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, si sa respecte criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul unitatii;
    b) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori se solicita aceste servicii;
    c) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege spitalul;
    d) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicala, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau despre orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    e) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    f) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    g) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate, sa respecte destinatia acestor fonduri si sa nu angajeze nejustificat cheltuieli din fondul de asigurari sociale de sanatate peste suma contractata, cu exceptia cheltuielilor generate de serviciile medicale in caz de urgenta, altele decat cele contractate. Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor intocmi liste de asteptare, cu exceptia cazurilor de urgenta medico-chirurgicala;
    h) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata, pe categorii de asigurati, conform contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale spitalicesti, contra cost, de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite in contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti a serviciilor furnizate;
    i) sa asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infectiilor nosocomiale;
    j) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat. In situatia in care pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare si anunta casa de asigurari cu care a incheiat contract de furnizare de servicii, casa de asigurari de sanatate avand obligatia de a deconta spitalului sumele aferente serviciilor medicale de urgenta;
    k) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    l) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    m) sa se ingrijeasca de asigurarea permanentei serviciilor medicale furnizate asiguratilor internati;
    n) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate si de directia medicala careia i se subordoneaza privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor consultate ori tratate, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei si care se pun la dispozitie in mod gratuit;
    o) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea contractarii, indicatorii specifici prevazuti in anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, denumit in continuare ordin;
    p) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    q) sa elibereze documente medicale (certificate medicale, certificate pentru ingrijirea copilului bolnav etc.). Casele de asigurari de sanatate nu deconteaza acele servicii medicale necesare pentru eliberarea unor documente medicale prevazute in anexa nr. 13 la ordin;
    r) sa acorde asistenta medicala tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia la asigurarile sociale de sanatate pentru acestia;
    s) sa deconteze contravaloarea serviciilor medicale prespitalicesti si a altor tipuri de transport solicitate serviciilor de ambulanta;
    t) spitalele care deruleaza programe nationale de sanatate vor raporta indicatorii prevazuti in normele privind executia, raportarea si controlul programelor si vor utiliza eficient sumele cu aceasta destinatie. Pentru aceste activitati spitalele vor avea evidente distincte;
    u) sa accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii sale activitati care face obiectul contractului.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 7
    (1) Suma contractata aferenta serviciilor medicale spitalicesti se determina in functie de indicatorii prevazuti in tabelul de mai jos, utilizandu-se metodologia prevazuta in anexa nr. 1 la ordin.

    Numar de zile de spitalizare contractat in anul 2002, pe luni, desfasurat pe tipuri de sectii
________________________________________________________________________________
Sectia  Numarul de cazuri      Durata      Numarul de   Tariful      Suma
        spitalizate contractat optima de   zile de      pe zi de     contractata
        (spitalizare continua  spitalizare spitalizare  spitalizare/
        si/sau de o zi)                    contractat   sectie*)
________________________________________________________________________________
   0              1                 2            3          4         5 = 1x2x4
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 TOTAL:
________________________________________________________________________________
    *) Tariful pe zi de spitalizare/sectie, luat in calcul pentru determinarea sumelor aferente fiecarei sectii, este cel prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

    NOTA:
    Tabelul se va completa separat pentru asiguratii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., constituind anexa nr. 1, si separat pentru asiguratii altor case, constituind anexa nr. 2.

    Sumele lunare pentru serviciile medicale spitalicesti contractate se obtin prin inmultirea numarului de cazuri spitalizate contractate/luna cu durata optima de spitalizare si cu tariful pe zi de spitalizare (vezi anexele nr. 1 si 2).
    Suma stabilita pentru anul 2002 pentru asiguratii proprii este de ..................... lei, iar suma estimata pentru asiguratii altor case de asigurari de sanatate este de ....................................... lei.
    La inceputul fiecarei luni, pentru luna in curs, casa de asigurari de sanatate poate acorda furnizorului de servicii medicale pana la 80% din suma aferenta lunii respective.
    (2) Suma totala estimata aferenta serviciilor medicale spitalicesti contractate, stabilita pentru anul 2002, se defalcheaza trimestrial, dupa cum urmeaza:
    - suma aferenta trimestrului I: ............................. lei, din care:
    - luna I ........................... lei;
    - luna II .......................... lei;
    - luna III ......................... lei;
    - suma aferenta trimestrului II: ............................ lei, din care:
    - luna IV .......................... lei;
    - luna V ........................... lei;
    - luna VI .......................... lei;
    - suma aferenta trimestrului III: ........................... lei, din care:
    - luna VII ......................... lei;
    - luna VIII ........................ lei;
    - luna IX .......................... lei;
    - suma aferenta trimestrului IV: ............................ lei, din care:
    - luna X ........................... lei;
    - luna XI .......................... lei;
    - luna XII ......................... lei.
    (3) Spitalul va raporta casei de asigurari de sanatate, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, executia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi si calitativi comparativ cu cei contractati.
    (4) Lunar, pana la data de ................... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, casa de asigurari de sanatate deconteaza diferenta fata de sumele cuvenite pentru serviciile medicale furnizate pentru asiguratii proprii, iar pentru asiguratii altor case de asigurari de sanatate, dupa primirea sumelor aferente de la casele de asigurari la care vireaza contributia acesti asigurati. In cazul in care suma acordata la inceputul lunii este mai mare decat suma cuvenita pentru serviciile medicale furnizate, regularizarea se face in luna urmatoare.
    (5) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale spitalicesti se face pe baza facturilor insotite de desfasuratoarele activitatii realizate, insotite de situatiile nominale.
    (6) Trimestrial, pana la data de ........................ a lunii urmatoare incheierii trimestrului, se fac regularizarile si decontarile, tinandu-se seama de cazurile spitalizate externate si cele contractate, pentru asiguratii proprii, iar pentru asiguratii altor case, in functie si de prevederile ordinului comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    Art. 8
    Plata serviciilor medicale spitalicesti se face in contul nr. ............., deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 9
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze din punct de vedere al calitatii lor in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 10
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 11
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 7 alin. (3) nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 12
    Furnizorul de servicii medicale spitalicesti garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 13
    Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In caz contrar se aplica penalitati astfel:
    - sumele necuvenite incasate de furnizor ca urmare a raportarilor eronate vor fi virate prin ordin de plata la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. in termen de 10 zile de la data intocmirii documentelor de constatare a erorii de catre organele de control ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Penalitatile se aplica la valoarea sumei prezentate pentru justificare, in cuantum de 0,10% .
    Art. 14
    Clauza speciala
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    (3) Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus despre inceperea si incetarea cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (4) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractanta poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 15
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca spitalele nou-infiintate nu incep activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) ridicarea definitiva de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului de servicii medicale spitalicesti.
    Art. 16
    Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) incetarea prin desfiintare sau reprofilare;
    b) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    c) acordul de vointa al partilor;
    d) se muta unitatea medicala.
    Art. 17
    Situatiile prevazute la art. 15 si la art. 16 lit. a) se constata de catre casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricarei persoane interesate. Situatiile prevazute la art. 16 lit. d) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 18
    Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate se modifica in sensul anularii unor servicii de plin drept, printr-o notificare scrisa, in urmatoarele situatii:
    a) sectie/sectii care nu mai indeplineste/indeplinesc conditii de contractare;
    b) retragerea, la nivelul sectiei/sectiilor, a autorizatiei sanitare de functionare.
    Art. 19
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 20
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor contractante.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 21
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 15 zile inaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este parte integranta a acestui contract.
    Art. 22
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 23
    Clauza speciala
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 24
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 25
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze
...............................................................................
...............................................................................

    Anexele nr. .............. fac parte integranta din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ......................, in doua exemplare a cate .............. pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

                C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.            Furnizor de servicii medicale
            Presedinte/Director general,

        Director general adjunct economic/          Reprezentantul legal,
           Director financiar contabil,

                        Vizat
          Serviciul juridic si contencios

    ANEXA 6
    la norme

                                CONTRACT
de furnizare de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

    I. Partile contractante

    Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumita in continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul in ........................................, str. .................. nr. ......., sectorul 1, telefon/fax ................., avand codul fiscal nr. .............. si contul nr. ..............., deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti ................., reprezentata prin presedinte/director general .................................. si director general adjunct economic/director financiar contabil .........................
    si
    Furnizorul de servicii farmaceutice .........................., avand sediul in municipiul/orasul ................................., str. ................... nr. ......, judetul/sectorul ...................., telefon ............, fax .................., inregistrat la Oficiul registrului comertului .............. cu nr. J....../....../...... si avand contul nr. .................., deschis la Trezoreria ...................., si codul fiscal nr. R ............, reprezentat prin ......................, Autorizatie de functionare nr. ....../...../......, eliberata de ................, Certificat de acreditare nr. .............../2002

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de medicamente cu sau fara contributie personala, pentru asiguratii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. in tratamentul ambulatoriu, conform reglementarilor legale in vigoare privind Lista cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si sistemul de compensare a acestora, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001, ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum si ale normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.

    III. Furnizarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

    Art. 2
    Prezentul contract privind eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu respecta reglementarile legale in vigoare privind Lista cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala.
    Art. 3
    Furnizarea medicamentelor se va desfasura prin intermediul urmatoarelor farmacii prevazute in anexa la prezentul contract.

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu numai cu farmacia autorizata si acreditata conform reglementarilor legale in vigoare;
    b) sa acorde, in cadrul sumelor contractate, pana la data de 5 a lunii, avansuri lunare in limita a 30% din suma corespunzatoare lunii respective, in acest sens valoarea contractata urmand sa fie defalcata in transe lunare;
    c) sa deconteze farmaciei acreditate cu care a incheiat contract, in limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate, in 30 de zile de la data depunerii acesteia;
    d) sa nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001, cu exceptia prescriptiilor pentru afectiunile acute, care indeplinesc conditiile minime prevazute la art. 3 lit. b) din contractul-cadru mentionat mai sus;
    e) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii farmaceutice;
    f) sa verifice activitatea furnizorului de servicii farmaceutice prevazuta in prezentul contract, in sensul respectarii prevederilor contractuale.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii farmaceutice
    Art. 7
    Furnizorul de servicii farmaceutice are urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala, in conditiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
    b) sa se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform Listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala cu contributie personala in tratamentul ambulatoriu;
    c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ-valorica pentru medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asiguratii;
    d) sa pastreze la loc vizibil condica de sugestii si reclamatii a asiguratului; condica va fi numerotata de farmacie si stampilata de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    e) sa intocmeasca si sa prezinte C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. documentele necesare pentru decontarea medicamentelor eliberate (factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale), furnizorul fiind direct raspunzator de corectitudinea raportarilor prezentate;
    f) sa puna la dispozitie, la cererea medicilor care prescriu medicamente cu sau fara contributie personala, lista cuprinzand preturile de vanzare cu amanuntul a medicamentelor existente in farmacie si sa reactualizeze aceasta lista periodic;
    g) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda autorizatie de libera practica;
    h) sa informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si despre modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;
    i) sa respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor in relatiile cu asiguratii;
    j) sa stabileasca programul de functionare pe care sa il afiseze la loc vizibil in farmacie si sa participe, dupa caz, la sistemul organizat pentru asigurarea furnizarii medicamentelor in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale;
    k) sa elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, daca medicul indica in prescriptia medicala numai denumirea substantei active;
    l) sa aduca la cunostinta asiguratilor, la loc vizibil in farmacie, conditiile de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala;
    m) sa aiba permanent in stoc produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI), care au preturile cele mai mici disponibile pe piata;
    n) sa verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda pentru a fi eliberate si decontate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., precum si daca au fost respectate conditiile prevazute in normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numarul medicamentelor si durata terapiei;
    o) sa anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, in fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale;
    p) sa nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au incetat valabilitatea;
    q) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a Ministerului Sanatatii si Familiei, a directiilor de asistenta medicala sau structurilor similare din cadrul ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, impreuna cu reprezentantii Colegiului Medicilor din Romania avand calitatea de medici militari si ai Colegiului Farmacistilor din Romania, asupra modului de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului;
    r) sa nu elibereze medicamente fara prescriptie medicala pentru cele la care reglementarile legale in vigoare prevad aceasta obligatie;
    s) sa transmita C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., prin programul implementat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, datele solicitate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avizat de aceasta.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    (1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe baza de factura, borderouri centralizatoare si prescriptii medicale care vor contine atat denumirea, cat si pretul medicamentului, avandu-se in vedere pretul cu amanuntul al medicamentelor la data achizitionarii lor de catre farmacie.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. nu deconteaza sumele aferente prescriptiilor medicale cu sau fara contributie personala care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor, din vina exclusiva a furnizorului de servicii farmaceutice, cu exceptia prescriptiilor pentru afectiunile acute pe care casele de asigurari de sanatate le deconteaza, daca acestea contin datele minime prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.
    Art. 9
    Documentele in baza carora se face decontarea se depun la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pana la data de 15 a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.
    Art. 10
    Valoarea contractului este de ......................... lei, din care:
    - trimestrul I ........................................ lei, din care:
............................... lei, obligatii de plata restante din anul 2001;
    - trimestrul II ............................ lei;
    - trimestrul III ........................... lei;
    - trimestrul IV ............................ lei.
    Art. 11
    Decontarea prescriptiilor cu sau fara contributie personala se face in termen de 30 de zile de la depunerea documentelor justificative.
    Art. 12
    Plata se face in contul nr. ..................................., deschis la Trezoreria ................... .

    VII. Raspunderea contractuala

    Art. 13
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 14
    Neplata, din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate, in limita sumei prevazute in contract, atrage majorari de intarziere egale cu majorarile prevazute pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 15
    Farmacia garanteaza si raspunde de calitatea furnizarii medicamentelor eliberate asiguratilor.
    Art. 16
    Farmacia este direct raspunzatoare de corectitudinea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., de legalitatea platilor.
    Art. 17
    Clauza speciala
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    (3) Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus despre inceperea si incetarea cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti din neanuntarea in termen.
    (4) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

    VIII. Contraventii

    Art. 18
    Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a medicamentelor cu si fara contributie personala din partea asiguratilor si a documentelor in baza carora se deconteaza acestea de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. conduce la sistarea platilor in curs catre farmacia respectiva pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 19
    Prezentul contract se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., in termen de 30 de zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca farmacia acreditata nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile farmaciei acreditate aceasta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca farmacistul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania;
    d) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a farmaciei acreditate;
    e) retragerea acreditarii farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    f) daca farmacia acreditata compenseaza medicamentele neeliberate din prescriptia medicala cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
    g) nerespectarea obligatiilor contractuale in mod repetat si nejustificat, constatata cu ocazia controalelor efectuate de institutiile abilitate sa efectueze controlul.
    Art. 20
    Contractul inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta farmacia din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al farmaciei;
    c) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
    d) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    e) acordul de vointa al partilor;
    f) denuntarea unilaterala a contractului de catre oricare parte contractanta, printr-o notificare scrisa, cu 15 zile anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 21
    (1) Situatiile prevazute la art. 19 si la art. 20 lit. b) - e) se constata de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatia prevazuta la art. 20 lit. a) se notifica C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 23
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, sau la sediul partilor contractante.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 24
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 15 zile inaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se va face printr-un act aditional semnat de ambele parti si va fi parte integranta a acestui contract.
    Art. 25
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.
    Art. 26
    Daca o clauza a acestui contract va fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 27
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 28
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 27 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Prezentul contract de furnizare de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate, a fost incheiat astazi ............, in doua exemplare a cate ...... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

            C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.       Furnizor de servicii farmaceutice
        Presedinte/Director general,

         Director adjunct economic/          Reprezentantul legal,
        Director financiar contabil,
                 Vizat
      Serviciul juridic si contencios

    ANEXA 1
    la contract

    1. ....................... din ......................, str. ............... nr. ....., bl. ......., sc. ......, sectorul/judetul ........................., telefon ................., fax ................, cu Autorizatia de functionare nr. ........../...../..........., eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei, Certificat de acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ......../..........., farmacist .................. .
    2. ....................... din ......................, str. ............... nr. ....., bl. ......., sc. ......, sectorul/judetul ........................, telefon ................., fax ................, cu Autorizatia de functionare nr. ......../...../............, eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei, Certificat de acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ......../.........., farmacist ................... .
    3. ....................... din ......................, str. ............... nr. ....., bl. ......., sc. ......, sectorul/judetul ........................, telefon ................., fax ................, cu Autorizatia de functionare nr. ......../...../............, eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei, Certificat de acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ......../.........., farmacist ................... .
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    ANEXA 7
    la norme

                        DURATA OPTIMA DE SPITALIZARE
pentru spitalele penitenciar din subordinea Ministerului Justitiei
  _____________________________________________________
  Nr.  Sectia/Compartimentul           Durata optima
  crt.                            de spitalizare (zile)
  _____________________________________________________
    1. ATI                                 5
    2. Boli infectioase                   17
    3. Boli interne                       10
    4. Chirurgie generala                 13,6
    5. Chirurgie toracica                 15
    6. Cronici                            15
    7. Dermatovenerologie                 15
    8. Diabet si boli de nutritie         10
    9. Ftiziologie                        40
   10. Neurologie                         18
   11. Obstetrica-ginecologie              7
   12. Oftalmologie                       10
   13. ORL                                10
   14. Psihiatrie - acuti                 17
   15. Psihiatrie - cronici               30
   16. Urologie                           12
  _____________________________________________________

    NOTA:
    Numarul de cazuri de spitalizare/spital si sectie avut in vedere la contractare se calculeaza dupa formula:
    numar de internari realizate in anul 2001/spital si sectie x coeficientul de crestere a numarului de detinuti din penitenciarele arondate spitalului, date rezultate din documentatia elaborata de Directia Generala a Penitenciarelor, aprobata de Directia medicala din cadrul Ministerului Justitiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 369/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 369 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 369/2002
Hotărârea 1330 2001
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Hotărârea 1331 2001
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Hotărârea 1244 2001
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Hotărârea 1245 2001
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu