E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1331 2001 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 1509 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 264 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 720 2002
Articolul 4 din actul Hotărârea 1331 2001 modificat de Hotărârea 1032 2002
Articolul 7 din actul Hotărârea 1331 2001 modificat de Hotărârea 1032 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 1331 2001 modificat de Hotărârea 1032 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 1331 2001 modificat de Hotărârea 1032 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 400 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 274 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 139 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 5186 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 10 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 369 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 50 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 129 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 509 2002
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 629 2001
Hotărârea 1331 2001 in legatura cu Ordin 4233 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1331 din 27 decembrie 2001

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 18 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 11 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si Contractul-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Medicamentele cu si fara contributie personala se asigura de farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei si acreditate conform reglementarilor legale in vigoare, in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari de sanatate.
    (2) Lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, se elaboreaza anual de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala, dupa 3 luni de la intrarea in vigoare se poate actualiza trimestrial in cazul in care nu corespunde nevoilor de asistenta medicala, pe baza analizei Ministerului Sanatatii si Familiei, a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a Colegiului Medicilor din Romania si a Colegiului Farmacistilor din Romania, care adopta masurile ce se impun pentru a asigura functionarea in continuare a sistemului de compensare a medicamentelor, avand in vedere sumele ce pot fi acordate cu aceasta destinatie.
    Art. 3
    Sistemul de compensare a medicamentelor care se elibereaza cu contributie personala din partea asiguratilor se stabileste de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin ordin al presedintelui, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania si a Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 4
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania elaboreaza anual lista cuprinzand dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontate integral sau cu contributie personala din partea asiguratului.
    (2) Dispozitivele medicale pot fi furnizate numai de unitati de tehnica medicala organizate conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale si ale Hotararii Guvernului nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor. Unitatile de tehnica medicala acreditate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se numesc furnizori acreditati de dispozitive medicale. Lista cuprinzand furnizorii acreditati de dispozitive medicale se stabileste de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin ordin al presedintelui acesteia. Conditiile de acreditare si de retragere a acreditarii se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a contractului-cadru aprobat prin prezenta hotarare.
    (3) Dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizorii acreditati de dispozitive medicale si casa de asigurari de sanatate.
    Art. 5
    Suma maxima care se suporta de casele de asigurari de sanatate pentru fiecare dispozitiv medical sau pe tip de dispozitiv medical, dupa caz, denumita in continuare pret de referinta, se stabileste anual de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin ordin al presedintelui acesteia, pe baza criteriilor economice si a caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor medicale.
    Art. 6
    Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si in Contractul-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, stipulate in contractele de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si de furnizare de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice.
    Art. 7
    Controlul activitatii farmaciilor acreditate se asigura de servicii specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei si a directiilor de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania, organizate la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii abilitate de lege. Controlul activitatii furnizorilor de dispozitive medicale se asigura de catre servicii specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii abilitate de lege.
    Art. 8
    Ministerul Sanatatii si Familiei, autoritate publica centrala in domeniul asigurarii, promovarii si ocrotirii sanatatii populatiei, supravegheaza respectarea legislatiei in domeniu pentru garantarea dreptului la asistenta medicala, colaborand in acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, autoritatile publice centrale si locale si cu alte institutii abilitate.
    Art. 9
    In aplicarea prezentei hotarari Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, elaboreaza norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite in continuare norme. Normele se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 10
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu luna ianuarie 2002.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile referitoare la asistenta cu medicamente si dispozitive medicale din Hotararea Guvernului nr. 165/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         p. Ministrul de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate farmaciile acreditate au urmatoarele obligatii:
    a) sa se aprovizioneze permanent cu medicamentele prevazute in lista cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala cu sau fara contributie personala;
    b) sa aiba permanent in stoc produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI), care au preturile cele mai mici disponibile pe piata;
    c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ valorica pentru medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asiguratii;
    d) sa verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda pentru a fi eliberate si decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute in normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numarul de medicamente si durata terapiei;
    e) sa nu elibereze medicamente fara prescriptie medicala pentru cele la care reglementarile legale in vigoare prevad aceasta obligatie;
    f) sa transmita caselor de asigurari de sanatate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avizat de aceasta;
    g) sa intocmeasca si sa prezinte caselor de asigurari de sanatate documentele necesare in vederea decontarii medicamentelor: factura, borderou centralizator, prescriptii medicale si bonuri de casa, in conditiile stabilite prin norme;
    h) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor, in conditiile stabilite prin norme;
    i) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda autorizatie de libera practica;
    j) sa informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;
    k) sa respecte prevederile codului deontologic al farmacistilor in relatiile cu asiguratii;
    l) sa isi stabileasca programul de functionare, pe care sa il afiseze la loc vizibil in farmacie, si sa participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizarii medicamentelor in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale;
    m) sa elibereze prescriptii medicale pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate a asiguratului;
    n) sa elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, daca medicul indica in prescriptia medicala numai denumirea substantei active;
    o) sa anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, in fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale;
    p) sa nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au incetat valabilitatea;
    q) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate asupra modului de desfasurare a activitatii;
    r) sa pastreze la loc vizibil in farmacie condica de sugestii si reclamatii; condica va fi numerotata de farmacie si stampilata de casa/casele de asigurari de sanatate cu care aceasta se afla in relatie contractuala.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate farmaciile acreditate au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca de la casa de asigurari de sanatate contravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala furnizate, conform facturilor emise si documentelor insotitoare;
    b) sa fie informate permanent si din timp asupra modalitatii de furnizare a medicamentelor cu si fara contributie personala;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala;
    d) sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei furnizarii de medicamente cu si fara contributie personala, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 3
    In relatiile contractuale cu farmaciile acreditate casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate si acreditate conform reglementarilor legale in vigoare;
    b) sa nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit normelor; casele de asigurari de sanatate pot face derogare de la aceasta prevedere numai pentru afectiuni acute si numai daca se poate identifica medicul, asiguratul si se specifica faptul ca tratamentul este prescris pentru afectiune acuta. In aceasta situatie casele de asigurari de sanatate vor atentiona medicii care prescriu retete fara toate datele obligatorii necesare in vederea decontarii acestora. In cazul unor abateri repetate casele de asigurari de sanatate vor lua masuri corespunzatoare;
    c) sa deconteze farmaciilor acreditate cu care au incheiat contracte, in limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate, astfel: 50% din valoarea facturii in termen de 5 zile de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, restul valorii facturii acceptate la decontare, in maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia. Facturile ce depasesc valoarea contractata si defalcata trimestrial se deconteaza in termen de maximum 90 de zile de la data depunerii;
    d) sa urmareasca decadal evolutia consumului de medicamente comparativ cu fondul alocat cu aceasta destinatie, luand masurile ce se impun;
    e) sa controleze farmaciile acreditate in scopul respectarii contractului; controlul va viza numai acea parte a activitatii farmaciei cu privire la eliberarea medicamentelor cu sau fara contributie personala, activitate aferenta relatiei contractuale cu casa de asigurari de sanatate;
    f) sa tina evidenta cheltuielilor cu medicamentele cu si fara contributie personala, pe medic si pe asigurat;
    g) sa acorde, in cadrul sumelor negociate si contractate, avansuri lunare in limita a 30% din suma corespunzatoare lunii respective pentru farmaciile care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriile de specialitate din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca.

    CAP. 2
    Conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

    Art. 4
    (1) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu reprezentantii legali ai societatilor comerciale farmaceutice pe baza urmatoarelor documente:
    a) actele de constituire a societatii;
    b) codul fiscal;
    c) autorizatia de functionare;
    d) contul deschis la trezoreria statului;
    e) certificatul de acreditare a farmaciei.
    (2) In contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala se va specifica valoarea acestuia, defalcata pe trimestre. Valoarea contractului se va negocia intre farmaciile acreditate si casele de asigurari de sanatate, in baza criteriilor de evaluare stabilite prin norme.
    (3) Pentru anul 2002 in valoarea contractului incheiat intre casele de asigurari de sanatate si farmacii vor fi incluse si obligatiile de plata catre farmacii, inregistrate pana la data de 30 noiembrie 2001.
    (4) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte aditionale, iar valoarea contractului poate fi corectata daca fondul cu aceasta destinatie sufera modificari in cursul anului sau daca se inregistreaza economii la unele farmacii, cu incadrarea in sumele alocate cu aceasta destinatie.
    (5) Contractele pot fi incheiate de reprezentantul legal al societatii comerciale farmaceutice atat cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social al societatii respective, cat si cu alte case de asigurari de sanatate, in numele si pentru farmaciile din structura sa organizatorica. In situatia in care in cadrul aceleiasi societati comerciale farmaceutice functioneaza mai multe farmacii acreditate, situate in judete diferite, reprezentantul legal al societatii comerciale incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla amplasate farmaciile respective. Casele de asigurari de sanatate pot refuza incheierea de contracte de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu cu farmaciile care au savarsit pe durata derularii contractului anterior fapte care contravin prevederilor legale si contractuale.
    Art. 5
    Modalitatile de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme.
    Art. 6
    Tipul de contract pentru furnizarea de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie, farmaciile acreditate putand negocia clauze suplimentare cu casele de asigurari de sanatate, in limita conditiilor prevazute in actele normative in vigoare, care vor fi mentionate la capitolul "Alte clauze".
    Art. 7
    Fondul pentru consumul de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si serviciilor cu caracter medical, aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, la stabilirea careia se va lua in considerare cel putin fondul aprobat pentru anul precedent aferent consumului de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, indexat cu coeficientul de inflatie prognozat pentru anul in curs. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la propunerile caselor de asigurari de sanatate, analizeaza si stabileste cota procentuala, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania. Aceasta se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 8
    Neplata, din vina casei de asigurari de sanatate, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate prevazute in contract, respectiv in termen de maximum 90 de zile pentru cele care depasesc valoarea contractata, atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierile achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 9
    Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a medicamentelor cu si fara contributie personala furnizate si documentele in baza carora se deconteaza acestea de catre casele de asigurari de sanatate conduce la sistarea platilor in curs catre farmacia respectiva pana la urmatorul control.
    Art. 10
    Contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca farmacia acreditata nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile farmaciei acreditate aceasta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca farmacistul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania;
    d) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a farmaciei acreditate;
    e) retragerea acreditarii farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    f) daca farmacia acreditata compenseaza medicamentele neeliberate din prescriptia medicala cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
    g) nerespectarea obligatiilor contractuale in mod repetat si nejustificat, constatata cu ocazia contractelor efectuate de institutiile abilitate sa efectueze controlul.
    Art. 11
    Contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta farmacia din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al farmaciei;
    c) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
    d) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    e) acordul de vointa al partilor;
    f) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al farmaciei, printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.

    ANEXA 2

                            CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de dispozitive medicale au urmatoarele obligatii:
    a) sa livreze dispozitivele medicale autorizate/inregistrate de Ministerul Sanatatii si Familiei, pentru care sunt acreditati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    b) sa nu livreze dispozitive medicale expirate sau care prezinta abateri de la performantele functionale si de securitate, generatoare de incidente;
    c) sa livreze dispozitive medicale insotite de documente care atesta provenienta si calitatea lor;
    d) sa emita, potrivit legii, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comanda;
    e) sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, atat in perioada de garantie, cat si dupa expirarea acesteia;
    f) sa asigure repararea dispozitivului medical dupa expirarea termenului de garantie;
    g) sa livreze dispozitivele medicale numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru mentionat/mentionate in certificatul de acreditare;
    h) sa livreze numai dispozitive medicale cu elemente de identificare si cu instructiuni de folosire si intretinere in limba romana;
    i) sa livreze dispozitivele medicale in ambalaje adecvate, potrivit formei si caracteristicilor acestora, si sa le eticheteze conform prevederilor legale in vigoare;
    j) sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;
    k) sa livreze la termen dispozitivul medical comandat;
    l) sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical in cazul in care nu au fost respectate caracteristicile specifice din prescriptia medicului de specialitate;
    m) sa transmita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate documentatia privind fundamentarea datelor pentru calcularea pretului de referinta si caracteristicile specifice ale dispozitivelor medicale pentru care sunt acreditati;
    n) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    o) sa emita facturile insotite de copia de pe certificatul de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, de audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva si de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului si a actului de identitate sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate;
    p) sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu;
    q) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, organizate la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, asupra modului de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului;
    r) sa transmita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si caselor de asigurari de sanatate cu care are incheiate contracte de furnizare de dispozitive medicale modificarea pretului de vanzare cu amanuntul fata de cel care a stat la baza calculului pretului de referinta, ori de cate ori apare aceasta modificare. Cresterea preturilor de vanzare cu amanuntul acceptate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu poate fi mai mare decat coeficientul de inflatie aferent unei perioade de minimum 3 luni de la comunicarea ultimului pret.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de dispozitive medicale au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca de la casa de asigurari de sanatate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise si documentelor insotitoare;
    b) sa fie informati permanent si din timp asupra modalitatii de furnizare a dispozitivelor medicale;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare de furnizare de dispozitive medicale;
    d) sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei protezarii si furnizarii de dispozitive medicale, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    Art. 3
    In relatiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa trimita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pentru fiecare furnizor de dispozitive medicale, certificatul de acreditare, in original, si documentele pe baza carora s-a facut acreditarea, in termen de 3 zile de la data emiterii certificatului de acreditare;
    b) la contractare sa verifice prezenta furnizorului de dispozitive medicale in Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    c) sa verifice autorizatiile de utilizare/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale pentru care furnizorul a fost acreditat;
    d) sa nu refuze contractarea cu furnizorii de dispozitive medicale inscrisi in Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, la solicitarea acestora;
    e) sa informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare;
    f) sa verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor incheiate cu acestia;
    g) sa emita decizii privind aprobarea procurarii/repararii dispozitivului medical, in limita fondurilor cu aceasta destinatie;
    h) sa respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale din Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara;
    i) sa asigure decontarea pe baza facturilor emise de furnizor si a documentelor insotitoare;
    j) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la termenele stabilite, datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de dispozitive medicale, in baza contractelor incheiate cu acestia;
    k) sa tina evidenta deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum si evidenta dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
    l) sa afiseze la loc vizibil preturile de referinta ale dispozitivelor medicale, lista cuprinzand furnizorii cu care se afla in relatie contractuala si contributia personala care se suporta de asigurat.

    CAP. 2
    Conditiile furnizarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

    Art. 4
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice se incheie intre furnizorul de dispozitive medicale, prin reprezentantul sau legal, si casa de asigurari de sanatate, pe baza urmatoarelor documente:
    a) certificatul de inregistrare cu cod unic de inregistrare;
    b) certificatul de inmatriculare, dupa caz;
    c) codul fiscal, dupa caz;
    d) autorizatia sanitara de functionare, dupa caz;
    e) contul deschis la trezoreria statului;
    f) certificatul de acreditare;
    g) autorizatia/autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat;
    h) certificatul/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat, dupa caz;
    i) certificatul de inregistrare a reprezentantului autorizat.
    Art. 5
    (1) Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicului de specialitate, pe baza prescriptiei medicale si a cererii scrise intocmite de asigurat, de mandatarul desemnat de acesta cu procura speciala sau de reprezentantul legal al asiguratului. Cererea se inregistreaza la casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia asiguratului. Pentru persoana asigurata prin efectul legii cererea se depune la casa de asigurari de sanatate in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.
    (2) Modul de prescriere, procurare, decontare si de reparare a dispozitivelor medicale se stabileste prin norme.
    (3) Medicii de specialitate aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care prescriu dispozitive medicale si isi desfasoara activitatea in cadrul unei unitati sanitare autorizate si/sau acreditate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale inscris in lista cuprinzand furnizorii acreditati.
    Art. 6
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decat pretul de referinta. Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta, diferenta se suporta de catre asigurat ca o contributie personala si se achita direct furnizorului, care elibereaza chitanta fiscala.
    Art. 7
    Tipul de contract de furnizare de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie. Furnizorii de dispozitive medicale pot negocia clauze suplimentare cu casa de asigurari de sanatate, in limita conditiilor prevazute in actele normative in vigoare care vor fi mentionate la capitolul "Alte clauze".
    Art. 8
    Neplata sumelor datorate in conditiile prevazute in contract, din vina casei de asigurari de sanatate, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea facturii si a altor documente justificative atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierile achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 9
    Refuzul furnizorilor de dispozitive medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a dispozitivelor medicale furnizate si documentele in baza carora se deconteaza acestea conduce la sistarea platilor in curs catre furnizorul respectiv pana la urmatorul control.
    Art. 10
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei/avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale;
    b) retragerea acreditarii sau expirarea termenului de valabilitate a acreditarii;
    c) daca din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    d) furnizarea de dispozitive medicale neautorizate/neinregistrate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    e) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu este acreditat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    f) nerespectarea in mod repetat a termenelor de livrare a dispozitivelor medicale.
    Art. 11
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se schimba adresa sediului social;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului;
    c) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;
    d) incetarea definitiva a activitatii caselor de asigurari de sanatate;
    e) acordul de vointa al partilor;
    f) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale, printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 12
    (1) Fondul destinat dispozitivelor medicale se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si serviciilor cu caracter medical, aprobate in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, la stabilirea caruia se va lua in considerare cel putin fondul aprobat pentru anul precedent, aferent asistentei cu dispozitive medicale, indexat cu coeficientul de inflatie prognozat pentru anul in curs. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la propunerile caselor de asigurari de sanatate, analizeaza si stabileste cota procentuala, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania. Cota procentuala se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    (2) Pentru incadrarea in fondul aprobat cu aceasta destinatie si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de decizii privind aprobarea procurarii dispozitivelor medicale emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de asteptare pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale. In solutionarea listelor de asteptare se va tine seama atat de criterii economice, cat si de urgenta acordarii dispozitivului medical.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1331/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1331 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1331/2001
Hotărârea 1509 2002
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 264 2002
privind conditiile acordarii medicamentelor gratuite in cadrul Programului social pe perioada 2002 - 2003
Ordin 720 2002
privind conditiile acordarii medicamentelor gratuite in cadrul Programului social pe perioada 2002 - 2003
Hotărârea 1032 2002
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 400 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 274 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 139 2002
privind stabilirea pretului de referinta al dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontat de catre casele de asigurari de sanatate
Ordin 5186 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 10 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 369 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 50 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 129 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 509 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 629 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 4233 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu