E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 629/4233 din 28 decembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 629


SmartCity3

              COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA - Nr. 4.233
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 83 din  1 februarie 2002

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Colegiului Medicilor din Romania,

    in temeiul prevederilor:
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
    - Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, prevazute in anexele nr. 1 - 7 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001, referitoare la modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                    prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

              Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
                       prof. dr. Mircea Cinteza

                                 Avizat
                   p. Ministrul sanatatii si familiei,
                               Radu Deac,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

    Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

    Art. 1
    (1) Medicamentele cu si fara contributie personala se acorda in tratamentul ambulatoriu, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    (2) Pentru elevii si studentii care urmeaza o forma de invatamant in alta localitate in care domiciliaza temporar, alta decat cea de resedinta, si care nu sunt inscrisi la un medic de familie din localitatea unde se afla unitatea de invatamant, in caz de urgenta medicala medicul din cabinetul scolar sau studentesc poate prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligatia sa transmita prin scrisoare medicala medicului de familie la care este inscris elevul sau studentul diagnosticul si tratamentul prescris. Medicii din caminele de batrani pot prescrie medicamente numai pentru 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute, din aceste institutii.
    (3) Prescriptiile medicale aferente medicamentelor fara contributie personala se elibereaza in urmatoarele situatii:
    - pentru copii intre 0 - 18 ani, gravide si lehuze;
    - pentru bolile care beneficiaza de gratuitate conform prevederilor legale in vigoare elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    - pentru categorii de asigurati ce beneficiaza de gratuitate in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Prescriptia medicala este document cu regim special si se intocmeste in 3 exemplare, din care 2 exemplare (originalul si o copie) se depun de asigurat la farmacie. Toate datele vor fi inscrise lizibil, fara modificari, stersaturi sau adaugari. In cazul in care o modificare este absolut necesara, aceasta mentiune va fi semnata si parafata.
    Art. 2
    (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 - 5 zile in afectiuni acute, de pana la 8 - 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice. Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.
    (2) Prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar in afectiunile acute si subacute prescriptia medicala este valabila numai in primele 24 de ore de la prescriere.
    Art. 3
    Numarul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1 - 3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteaza in cifre si litere.
    Art. 4
    Prescriptia medicala contine in mod obligatoriu urmatoarele date: denumirea furnizorului de servicii medicale (cabinet medical, spital etc.), date de identificare a asiguratului (nume, prenume, varsta, cod numeric personal etc.), numarul foii de observatie sau din registrul de consultatii al bolnavului, diagnosticul, tratamentul prescris, data eliberarii, codul medicului si specialitatea acestuia, numarul contractului de furnizare de servicii medicale incheiat cu casa de asigurari de sanatate si denumirea casei de asigurari de sanatate. Aceste obligatii revin medicului care emite prescriptia medicala.
    Art. 5
    Inscriptionarea codului medicului pe prescriptia medicala se face prin aplicarea parafei medicului, care contine in mod obligatoriu si codul medicului.
    Art. 6
    Prescriptiile medicale care nu contin datele precizate la art. 4 si 5 nu vor fi decontate de casele de asigurari de sanatate, cu exceptia celor la care se refera art. 3 lit. b) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001.
    Art. 7
    In sistemul asigurarilor sociale de sanatate, prescrierea medicamentelor se face de medici numai in limita specialitatii (responsabilitatii) pe care o au, cu exceptia medicilor acreditati ca medici de familie care pot prescrie medicamente atat in limita competentei proprii, cat si pe baza recomandarilor scrise date de medicii de specialitate pentru prescriptiile medicale ulterioare, necesare continuarii tratamentului, cu respectarea indicatiilor din prospectul producatorului de medicamente. Medicii din spitale au dreptul de a prescrie asiguratilor, la externare, medicamente in limita specialitatii si a consultatiilor interdisciplinare evidentiate in foaia de observatie.
    Art. 8
    Prescriptiile medicale pe baza carora se elibereaza medicamentele constituie documente financiar-contabile, conform carora se intocmesc borderourile centralizatoare.
    Art. 9
    Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie cu care casele de asigurari de sanatate au incheiat contract de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu. Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, precum si casa de asigurari de sanatate la care asiguratul vireaza contributia pentru asigurari sociale de sanatate.
    Art. 10
    In situatia in care primitorul renunta la anumite medicamente cuprinse in prescriptia medicala, acestea se anuleaza, nefiind permisa compensarea sumei cu alte medicamente sau produse din farmacie.
    Art. 11
    Inscrierea preturilor de vanzare cu amanuntul se face de catre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
    Art. 12
    Farmacistul noteaza preturile de vanzare cu amanuntul, sumele aferente ce urmeaza sa fie decontate de catre casele de asigurari de sanatate pentru fiecare medicament si sumele ce reprezinta contributia personala a asiguratului, pe care le totalizeaza.
    Art. 13
    Decontarea medicamentelor fara contributie personala din partea asiguratului, prescrise in tratamentul ambulatoriu, se face pe baza preturilor cu amanuntul la data achizitionarii medicamentelor de catre farmacie. Decontarea medicamentelor cu contributie personala din partea asiguratului in tratamentul ambulatoriu se face conform reglementarilor privind sistemul de compensare.
    Art. 14
    Prescriptiile pediatrice se deconteaza numai pentru medicamentele de folosinta pediatrica, conform indicatiilor producatorului de medicamente, cu exceptia cazurilor justificate in care varsta si greutatea pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice.
    Art. 15
    (1) Farmaciile intocmesc un borderou centralizator, pe case de asigurari de sanatate, in functie de casa de asigurari de sanatate catre care se face virarea contributiei asiguratului (denumirea casei de asigurari de sanatate fiind inscrisa pe verso-ul prescriptiei). Pe borderou, fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent, care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine si codul medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului.
    (2) Borderourile se intocmesc in doua exemplare, specificandu-se suma ce urmeaza sa fie incasata de la casele de asigurari de sanatate. Pe baza borderourilor centralizatoare farmaciile vor intocmi facturi cu sumele totale ce urmeaza sa fie decontate de catre casele de asigurari de sanatate.
    Art. 16
    La stabilirea valorii contractului de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu incheiat intre farmacia acreditata si casele de asigurari de sanatate, se va avea in vedere pentru fiecare contract gradul de solicitare a farmaciei, masurat prin raportul dintre valoarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate de catre fiecare farmacie in trimestrul I al anului 2001 si suma totala a medicamentelor cu si fara contributie personala aprobata pentru a fi decontata de catre casa de asigurari de sanatate in aceeasi perioada, in cadrul sumelor aprobate cu aceasta destinatie.
    Art. 17
    In vederea decontarii medicamentelor cu sau fara contributie personala, farmaciile inainteaza caselor de asigurari de sanatate, la termenele stabilite in contracte, urmatoarele acte in original: factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale si bonul de casa care va contine atat denumirea medicamentului, cat si pretul acestuia.
    Art. 18
    (1) In vederea decontarii medicamentelor cu si fara contributie personala, eliberate asiguratilor pentru care se vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate la alte case de asigurari de sanatate decat cele cu care farmacia are contract, casa de asigurari de sanatate la care se inregistreaza suma cea mai mare pe care trebuie sa o incaseze farmacia, deconteaza, in baza contractului incheiat cu farmacia respectiva, atat sumele aferente prescriptiilor medicale eliberate asiguratilor proprii, cat si cele eliberate asiguratilor de la casele de asigurari de sanatate cu care farmacia nu are incheiate contracte. In acest scop casa de asigurari de sanatate care deconteaza prescriptiile medicale si pentru alte case de asigurari de sanatate va proceda astfel:
    a) la primirea facturilor cu sumele totale si a borderoului centralizator, casa de asigurari de sanatate va evidentia, pe cheltuiala proprie, numai contravaloarea medicamentelor eliberate pentru asiguratii pentru care contributia la asigurarile sociale de sanatate se vireaza la casa de asigurari de sanatate respectiva;
    b) casa de asigurari de sanatate va evidentia contravaloarea medicamentelor eliberate pentru asiguratii pentru care contributia la asigurarile sociale de sanatate se vireaza la alte case de asigurari de sanatate decat cea cu care farmacia are contract, in contul "debitori" prin creditarea contului de "furnizori". In termen de 5 zile de la decontarea sumei totale casa de asigurari de sanatate mai sus mentionata va intocmi facturi nefiscale pentru fiecare casa de asigurari de sanatate, pe baza borderourilor prezentate de farmacie. La aceste facturi vor fi anexate borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale in original si bonurile de casa, care vor fi transmise celorlalte case de asigurari de sanatate in vederea verificarii si virarii sumelor aferente in contul casei de asigurari de sanatate de la care s-a primit documentul de plata;
    c) casa de asigurari de sanatate are obligatia retinerii unei copii a borderourilor transmise la celelalte case de asigurari de sanatate in vederea justificarii inregistrarilor in contabilitate a platilor efectuate;
    d) in contabilitatea casei de asigurari de sanatate, atat platile efectuate, cat si incasarea contravalorii medicamentelor de la celelalte case de asigurari de sanatate se vor inregistra la subcapitolul "Asistenta medicala cu medicamente in tratamentul ambulatoriu" ca plati, respectiv, reintregire de plati.
    (2) Decontarea sumelor catre farmacii se va efectua conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.
    (3) Fiecare casa de asigurari de sanatate suporta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transportul documentelor aferente asiguratilor pentru care se vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate la casa de asigurari de sanatate respectiva, din cheltuielile de functionare si administrare ale casei de asigurari de sanatate.
    Art. 19
    Farmaciile acreditate raspund de exactitatea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar casele de asigurari de sanatate, de legalitatea platilor efectuate.

    ANEXA 2

    Modalitatea de prescriere, procurare, decontare si reparare a dispozitivelor medicale

    Art. 1
    (1) Dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice se acorda in baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.
    (2) Prescriptia medicala se elibereaza in 3 exemplare, din care un exemplar ramane la medic, un exemplar insoteste cererea si se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la asigurat, pe care il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberata de casa de asigurari de sanatate. Prescriptia medicala trebuie sa contina denumirea si tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale, sa descrie caracteristicile specifice ale acestuia si sa precizeze ca deficienta organica, functionala sau fizica nu a aparut in urma unei boli profesionale sau a unui accident de munca.
    (3) Prescriptia medicala pentru protezarea auditiva si vizuala (implant cu lentile intraoculare) trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala, la copii, dupa caz, respectiv de biometrie, eliberate de o clinica de specialitate sau de un serviciu specializat, autorizat si/sau acreditat. In cazul primei protezari (activitatea protetica pana la prima proteza definitiva) a membrului inferior, prescriptia medicala trebuie sa specifice modul de protezare si sa prevada tipul protezei definitive.
    (4) In cazul accidentelor de munca sau bolilor profesionale, prescriptia medicala pentru dispozitivele medicale se elibereaza de medicii experti ai asigurarilor sociale de stat la cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca si decontarea dispozitivelor medicale se face conform legii.
    Art. 2
    (1) Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procura speciala sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate, insotita de carnetul de asigurat sau alt act care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate, certificatul de nastere pentru copiii de pana la 14 ani, codul numeric personal - CNP, prescriptia medicala pentru dispozitivul medical si declaratia pe propria raspundere ca deficienta organica, functionala sau fizica nu a aparut in urma unei boli profesionale sau a unui accident de munca.
    (2) Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data emiterii. Nu sunt acceptate prescriptii medicale care nu contin datele prevazute la art. 1 alin. (2) sau daca in prescriptia medicala este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale.
    Art. 3
    (1) Casa de asigurari de sanatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, este obligata sa decida cu privire la cererea prezentata, prin aprobarea sau respingerea acesteia. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris, cu indicarea temeiului legal.
    (2) Pentru cererile aprobate se emite decizia pentru procurarea dispozitivului medical, in limita fondurilor cu aceasta destinatie. In situatia in care cererile aprobate depasesc nivelul fondurilor, se intocmesc liste de asteptare. In acest caz decizia se emite la data prevazuta in lista de asteptare, cu revizuirea prescriptiei medicale, daca este cazul.
    (3) Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in 2 exemplare, din care un exemplar pentru asigurat si un exemplar ramane la casa de asigurari de sanatate.
    (4) Decizia este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.
    (5) In cazul protezelor modulare pentru membrul inferior, la prima protezare se vor emite decizii distincte pentru ambele etape de protezare, cu respectarea termenului de inlocuire de 3 - 12 luni.
    Art. 4
    Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procura speciala sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza unuia dintre furnizorii din Lista furnizorilor acreditati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente: decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si prescriptia medicala.
    Art. 5
    Lista dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice conform anexei nr. 4 cuprinde atat termenele de inlocuire ale acestora, cat si mentiunea daca dispozitivele medicale sunt reparabile. Termenul de inlocuire incepe sa curga din momentul in care asiguratul intra in posesia dispozitivului medical, sau din momentul in care asiguratul primeste decizia, in cazul dispozitivelor pentru protezare stomii si pentru incontinenta urinara.
    Art. 6
    (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor medicale se face de casele de asigurari de sanatate, la nivelul pretului de referinta valabil in momentul emiterii deciziei de aprobare a dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au incheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale. Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice este prevazut in anexa nr. 7.
    (2) Factura emisa este insotita de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comanda, de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu. Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate dupa protezare.
    (3) Decontarea in cazul protezarilor pentru membrul superior si/sau inferior se face dupa depunerea de catre asigurat a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validata (confirmata) de medicul de specialitate. In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, va pierde dreptul la reparare in afara termenului de garantie, iar casa de asigurari de sanatate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    (4) Decontarea in cazul protezarilor O.R.L. se face dupa depunerea de catre asigurat a unui document de validare intocmit de medicul specialist O.R.L. care a prescris protezarea O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonala si vocala in camp liber etc.). In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului, acesta va pierde dreptul la reparare in afara termenului de garantie, iar casa de asigurari de sanatate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    Art. 7
    In cazul protezelor modulare pentru membrul inferior, la prima protezare decontarea se face pentru acelasi furnizor, cumulat pentru ambele etape de protezare, pana la nivelul de 125% al pretului de referinta al protezei. Pentru prima etapa de protezare valoarea decontata va fi pana la nivelul pretului de referinta valabil in momentul primirii deciziei de aprobare, iar valoarea decontata pentru a doua etapa de protezare reprezinta valoarea ramasa pana la nivelul de 125% al pretului de referinta al protezei respective valabil in momentul primirii de catre asigurat a deciziei finale de aprobare a protezei.
    Art. 8
    (1) Certificatul de garantie predat de catre furnizor asiguratului trebuie sa precizeze: elementele de identificare a dispozitivului medical (numele producatorului; numele reprezentantului autorizat al producatorului, dupa caz; tipul; numarul lotului precedat de cuvantul "lot" sau nr. de serie, dupa caz); data fabricatiei/data expirarii; termenul de garantie.
    (2) In cadrul termenului de garantie asiguratii pot reclama executarea necorespunzatoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, daca acestea nu s-au produs din vina utilizatorului. In acest caz repararea sau inlocuirea dispozitivului medical cu altul corespunzator va fi asigurata si suportata de catre furnizor.
    Art. 9
    (1) Pentru repararea dispozitivului medical asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procura speciala sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate, insotita de carnetul de asigurat sau alt act care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate, certificatul de nastere pentru copiii in varsta de pana la 14 ani, prescriptia medicala pentru dispozitivul medical si declaratia pe propria raspundere ca deficienta organica, functionala sau fizica nu a aparut in urma unei boli profesionale sau a unui accident de munca.
    Repararea dispozitivului medical, dupa expirarea termenului de garantie, se asigura de catre furnizor si se aproba de casa de asigurari de sanatate, pe baza cererii scrise intocmite de asigurat, de mandatarul desemnat de acesta cu procura speciala sau reprezentantul legal al asiguratului. Cererea privind repararea dispozitivului medical se inregistreaza la casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia asiguratului. Pentru persoanele asigurate prin efectul legii cererea se depune la casa de asigurari de sanatate in raza careia isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita. Cererea privind repararea dispozitivului medical este insotita de carnetul de asigurat sau alt act care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate, certificatul de nastere pentru copiii in varsta de pana la 14 ani si certificatul de garantie al dispozitivului medical.
    (2) Casa de asigurari de sanatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, este obligata sa decida cu privire la cererea prezentata, prin aprobarea sau respingerea acesteia. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris, cu indicarea temeiului legal.
    (3) Pentru cererile aprobate se emite decizia pentru dispozitivul medical, in limita fondurilor cu aceasta destinatie. In situatia in care cererile aprobate depasesc nivelul fondurilor, se intocmesc liste de asteptare. In acest caz decizia se emite la data prevazuta in lista de asteptare.
    (4) Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in doua exemplare, din care un exemplar pentru asigurat si un exemplar ramane la casa de asigurari de sanatate.
    (5) Decizia este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.
    (6) Pentru repararea dispozitivului medical asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procura speciala sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza cu decizia privind aprobarea repararii furnizorului de la care dispozitivul medical a fost procurat initial si cu care casa de asigurari de sanatate are incheiat contract.
    (7) In cadrul termenului de inlocuire a dispozitivului medical, casele de asigurari de sanatate deconteaza reparatiile, a caror valoare totala nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul de referinta valabil in momentul emiterii primei decizii de aprobare pentru repararea dispozitivului medical.
    Art. 10
    (1) Acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale se initiaza de catre casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti in raza carora isi au sediul social, pe baza de cerere pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale, ori corectarii unor deficiente fizice, prezentata in anexa nr. 3.
    (2) Acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale este valabila 1 an, daca nu s-au modificat conditiile initiale pentru care a fost emisa.
    Art. 11
    (1) Certificatul de acreditare se elibereaza de catre casa de asigurari de sanatate in raza careia furnizorul isi are sediul social, pe baza documentatiei anexate la cererea de acreditare a furnizorului de dispozitive medicale si pe baza raportului de acreditare intocmit de o comisie de acreditare alcatuita din reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ai respectivei case de asigurari de sanatate.
    (2) In cazul punctelor de lucru ale caror sedii se afla pe teritoriul altor judete, se constituie comisii de inspectie alcatuite din reprezentanti ai casei de asigurari de sanatate pe raza careia se afla sediul acestora si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    (3) Raportul de acreditare se intocmeste pe baza procesului-verbal incheiat de comisia de acreditare in urma inspectiei la sediul social si, dupa caz, a punctului/punctelor de lucru aflate in acelasi judet si a proceselor-verbale primite de la comisiile de inspectie.
    (4) Procesele-verbale se intocmesc, in urma inspectiei, pe baza evaluarii, actiune care consta in:
    a) analizarea documentelor prezentate (conform cererii pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale);
    b) verificarea conditiilor la fata locului, prin indeplinirea standardelor de acreditare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 12
    In termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea cererii, in functie de constatarile facute, comisia de acreditare propune una dintre urmatoarele solutii:
    - acreditarea furnizorului de dispozitive medicale (sediul social si toate punctele de lucru conform cererii de acreditare cu specificarea activitatii desfasurate la sediile acestora);
    - acreditarea furnizorului de dispozitive medicale (sediul social si unele puncte de lucru care indeplinesc conditiile de acreditare cu specificarea activitatii desfasurate la sediile acestora);
    - acreditarea provizorie a furnizorului de dispozitive medicale pe o perioada de maximum 3 luni, dupa care furnizorul va fi reevaluat;
    - respingerea cererii de acreditare, printr-un proces-verbal in care vor fi consemnate cauzele concrete ale respingerii.
    Art. 13
    (1) In cazul respingerii cererii de acreditare solicitantul poate relua procedura de acreditare printr-o noua cerere, in momentul in care s-au solutionat neconformitatile constatate.
    (2) Procedura de acreditare se reia si in cazul anularii/expirarii certificatului de acreditare.
    Art. 14
    (1) Casele de asigurari de sanatate emit certificatul de acreditare in trei exemplare: un exemplar pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, un exemplar pentru furnizor si un exemplar pentru emitent. Certificatul de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale, ori corectarii unor deficiente fizice este conform anexei nr. 5.
    (2) Pe baza certificatelor de acreditare trimise de casele de asigurari de sanatate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate actualizeaza trimestrial, dupa caz, Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui.
    Art. 15
    Certificatul de acreditare se anuleaza ori de cate ori apar modificari ale conditiilor initiale pentru care a fost emis si se impune reluarea acreditarii furnizorului de dispozitive medicale.
    Art. 16
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate recomanda comisiei de acreditare sa propuna anularea certificatului de acreditare, pe baza sesizarilor caselor de asigurari de sanatate si ale asiguratilor, sesizari care se refera la neindeplinirea obligatiilor ce revin furnizorilor de dispozitive medicale prevazute la art. 1 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001, si se depun la serviciile specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 17
    Retragerea certificatului de acreditare conduce in mod automat la excluderea furnizorului respectiv din Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 18
    Casele de asigurari de sanatate vor asigura trimestrial activitati de instruire a furnizorilor de dispozitive medicale, pe care i-au acreditat, cu recomandarea de a participa la aceste activitati. In caz contrar acestia isi asuma raspunderea.
    Art. 19
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor efectua controlul furnizorilor de dispozitive medicale privind respectarea obligatiilor contractuale.

    ANEXA 3

    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
    .............................

                                   CERERE
pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

    Catre,
    Casa de asigurari de sanatate .............................

    In baza Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997,
    Subsemnatul ...............................................................
                           (nume, prenume reprezentant legal)
    solicit acreditarea ca furnizor de dispozitive medicale
    ...........................................................................
                (nume si adresa sediu social, telefon, fax)
    cu punctele de lucru
    1) ........................................................................
                               (adresa, telefon)
    2) ........................................................................
                               (adresa, telefon)
    Obiectul de activitate ....................................................
    Anexez urmatoarele documente:
    - copie de pe actul constitutiv (statut si/sau contract de societate) al furnizorului;
    - copie de pe certificatul de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie;
    - copie de pe dovada inmatricularii furnizorului - societate comerciala, la oficiul registrului comertului, codul fiscal, autorizatia sanitara (valabil pana la data de 30 iunie 2002);
    - dovada detinerii sediului social si a punctelor de lucru;
    - extras de registru eliberat de camera de comert si industrie;
    - aviz de functionare (emis de Ministerul Sanatatii si Familiei)*);
    - certificate de inregistrare a dispozitivelor medicale si/sau autorizatiile de utilizare pana la expirarea termenului de valabilitate (emise de Ministerul Sanatatii si Familiei);
    - aviz de libera practica pentru personalul care desfasoara activitati de protezare (emis de Ministerul Sanatatii si Familiei);
    - certificat de inregistrare a reprezentantului autorizat pentru dispozitivele medicale (emis de Ministerul Sanatatii si Familiei);
    - notificare (imputernicire) de la producatorul/furnizorul acreditat in cazul activitatii de import, depozitare si comercializare.

    Data ................                            Semnatura,
    .....................                   ...........................
------------
    *) - pentru domeniile de protezare O.R.L., proteze pentru membrul inferior, proteze pentru membrul superior, incaltaminte ortopedica, orteze - aviz de functionare pentru activitati de protezare;
    - pentru dispozitivele de protezare stomii, dispozitive pentru incontinenta urinara, mijloace si dispozitive de mers, orteze - aviz de functionare pentru fabricarea dispozitivelor medicale si/sau, dupa caz, aviz de functionare pentru activitate de import, depozitare si comercializare (sau autorizatie de functionare pana la expirarea termenului de valabilitate);
    - pentru dispozitive pentru deficiente vizuale - aviz de functionare pentru activitate de import, depozitare si comercializare (sau autorizatie de functionare pana la expirarea termenului de valabilitate);

    ANEXA 4

    LISTA DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE CORECTARII SI RECUPERARII DEFICIENTELOR ORGANICE SAU FUNCTIONALE ORI CORECTARII UNOR DEFICIENTE FIZICE

                A. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       | CARACTERISTICI |REPARABIL|TERM. |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |    TEHNICE     |  DA/NU  |INLOC.|
|    |      MEDICAL      |                   |  DEFINITORII   |         |      |
|____|___________________|___________________|________________|_________|______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4        |    C5   |  C6  |
|____|___________________|___________________|________________|_________|______|
|  1 |Proteza auditiva   |a. Retroauriculara |*) pentru       |    Da   |   *) |
|    |                   |b. Intraauriculara |hipoacuzii      |         |      |
|    |                   |                   |usoare:         |         |      |
|    |                   |                   |21 - 40 dB HL   |         |      |
|    |                   |                   |amplificare:    |    Da   |   *) |
|    |                   |                   |0 ... 50 dB     |         |      |
|    |                   |                   |nivel maxim:    |         |      |
|    |                   |                   |110 +/- 5 dB    |         |      |
|____|___________________|___________________|________________|_________|______|
|  2 |Proteza auditiva   |a. Retroauriculara |pentru          |    Da   |  *) |
|    |                   |b. Intraauriculara |hipoacuzii      |         |      |
|    |                   |                   |medii:          |         |      |
|    |                   |                   |41 - 70 dB HL   |         |      |
|    |                   |                   |amplificare:    |    Da   |  *) |
|    |                   |                   |0 .... 50 dB    |         |      |
|    |                   |                   |nivel maxim:    |         |      |
|    |                   |                   |110 +/- 5 dB    |         |      |
|____|___________________|___________________|________________|_________|______|
|  3 |Proteza auditiva   |   Retroauriculara |pentru          |    Da   |  *) |
|    |                   |                   |hipoacuzii      |         |      |
|    |                   |                   |severe:         |         |      |
|    |                   |                   |71 - 90 dB HL   |         |      |
|    |                   |                   |amplificare:    |         |      |
|    |                   |                   |0 .... 60 dB    |         |      |
|    |                   |                   |nivel maxim:    |         |      |
|    |                   |                   |120 +/- 10 dB   |         |      |
|____|___________________|___________________|________________|_________|______|
|  4 |Proteza auditiva   |   Retroauriculara |pentru          |    Da   |  *) |
|    |                   |                   |hipoacuzii      |         |      |
|    |                   |                   |profunde:       |         |      |
|    |                   |                   |> 91 dB HL      |         |      |
|    |                   |                   |amplificare:    |         |      |
|    |                   |                   |0 .... 60 dB    |         |      |
|    |                   |                   |nivel maxim:    |         |      |
|    |                   |                   |130 +/- 10 dB   |         |      |
|____|___________________|___________________|________________|_________|______|
|  5 |Proteza fonatorie  | Vibrator laringian|nivel maxim:    |    Da   |  *) |
|    |                   |                   |90 dB           |         |      |
|    |                   |                   |se recomanda    |         |      |
|    |                   |                   |pentru          |         |      |
|    |                   |                   |laringectomii   |         |      |
|    |                   |                   |totale sau      |         |      |
|    |                   |                   |partiale        |         |      |
|    |                   |___________________|________________|_________|______|
|    |                   | Buton fonator     |se compune din  |    Nu   | 2/an |
|    |                   | (shunt - ventile) |proteza vocala; |         |      |
|    |                   |                   |dispozitiv      |         |      |
|    |                   |                   |pentru          |         |      |
|    |                   |                   |umidifiere si   |         |      |
|    |                   |                   |emoliere a      |         |      |
|    |                   |                   |aerului         |         |      |
|    |                   |                   |inspirat; canula|         |      |
|    |                   |                   |se recomanda    |         |      |
|    |                   |                   |pentru          |         |      |
|    |                   |                   |laringectomii   |         |      |
|    |                   |                   |totale          |         |      |
|____|___________________|___________________|________________|_________|______|
|  6 |Proteza traheala   | Canula traheala   |diametre        |    Nu   | 4/an |
|    |                   | simpla            |6 - 14 mm       |         |      |
|    |                   |                   |se recomanda    |         |      |
|    |                   |                   |pentru          |         |      |
|    |                   |                   |traheostomizati |         |      |
|    |                   |___________________|________________|_________|______|
|    |                   | Canula traheala   |diametre        |    Nu   | 2/an |
|    |                   | Montgomery        |8 - 14 mm       |         |      |
|    |                   |                   |se recomanda    |         |      |
|    |                   |                   |pentru          |         |      |
|    |                   |                   |traheostomizati |         |      |
|    |                   |                   |cu stenoze      |         |      |
|    |                   |                   |traheale        |         |      |
|____|___________________|___________________|________________|_________|______|
    *) Se recomanda numai pentru copiii in varsta de pana la 18 ani; se inlocuieste (d.p.d.v. medical) sau se repara ori de cate ori este nevoie;
    *) termenul de inlocuire este de 5 ani pentru adulti
    pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, se inlocuieste (d.p.d.v. medical) sau se repara ori de cate ori este nevoie;

                     B. Dispozitive pentru protezare stomii
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL|TERM.  |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  |INLOC. |
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
|  1 |A. Sistem stomic   |a. sac colector    |cu adeziv      |    Nu   |1 set/ |
|    |unitar (sac stomic |   pentru          |cu sau fara    |         |luna   |
|    |de unica utilizare)|   colostomie      |dispozitiv de  |         |(max.  |
|    |                   |                   |evacuare       |         |30     |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |saci)  |
|    |                   |                   |dispozitiv de  |         |       |
|    |                   |                   |inchidere      |         |       |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |filtru         |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b. sac colector    |cu adeziv      |    Nu   |1 set/ |
|    |                   |pentru ileostomie  |cu dispozitiv  |         |luna   |
|    |                   |                   |de evacuare    |         |(max.  |
|    |                   |                   |dispozitiv de  |         |30     |
|    |                   |                   |inchidere      |         |saci)  |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |filtru         |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |c. sac colector    |cu adeziv      |    Nu   |1 set/ |
|    |                   |pentru urostomie   |cu dispozitiv  |         |luna   |
|    |                   |                   |de evacuare    |         |(max.  |
|    |                   |                   |dispozitiv de  |         |15     |
|    |                   |                   |inchidere      |         |saci)  |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |valva de       |         |       |
|    |                   |                   |retinere       |         |       |
|    |___________________|___________________|_______________|_________|_______|
|    |B. Sistem stomic   |a. pentru          |               |         |       |
|    |cu doua componente |   colostomie:     |               |         |  *)   |
|    |                   |   flansa suport   |cu adeziv      |    Nu   |  1 set|
|    |                   |   si              |               |         |  /luna|
|    |                   |   sac colector    |cu sau fara    |    Nu   |       |
|    |                   |                   |dispozitiv de  |         |       |
|    |                   |                   |evacuare       |         |       |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |dispozitiv de  |         |       |
|    |                   |                   |inchidere      |         |       |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |filtru         |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b. pentru          |               |         |       |
|    |                   |   ileostomie      |               |         |  *)   |
|    |                   |   flansa suport   |cu adeziv      |    Nu   |  1 set|
|    |                   |   si              |               |         |  /luna|
|    |                   |   sac colector    |cu dispozitiv  |    Nu   |       |
|    |                   |                   |de evacuare    |         |       |
|    |                   |                   |cu dispozitiv  |         |       |
|    |                   |                   |de inchidere   |         |       |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |filtru         |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |c. pentru urostomie|               |         |       |
|    |                   |   flansa suport   |cu adeziv      |    Nu   |       |
|    |                   |   si              |               |         |  *)   |
|    |                   |   sac colector    |cu dispozitiv  |    Nu   |  1 set|
|    |                   |                   |de evacuare    |         |  /luna|
|    |                   |                   |cu dispozitiv  |         |       |
|    |                   |                   |de inchidere   |         |       |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |valva de       |         |       |
|    |                   |                   |retinere       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|

    NOTA
    *) un set de referinta este alcatuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori;
    In situatii speciale, la recomandarea medicului specialist, componenta setului de referinta poate fi modificata, in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set de referinta;
    Observatie: se va prescrie doar unul din sisteme A. sau B., pentru fiecare tip

                  C. Dispozitive pentru incontinenta urinara
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL|TERM.  |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  |INLOC. |
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  |Condom urinar      |                   |se executa din |    Nu   |1 set/ |
|    |                   |                   |cauciuc        |         |luna   |
|    |                   |                   |natural        |         |(max.  |
|    |                   |                   |cu evacuare    |         |30     |
|    |                   |                   |               |         |buc.)  |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 2  |Sac colector de    |                   |500, 1500 ml,  |    Nu   |1 set/ |
|    |urina              |                   |2000 ml        |         |luna/  |
|    |                   |                   |cu tub de      |         |(max./ |
|    |                   |                   |admisie        |         |6 buc.)|
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |tub de         |         |       |
|    |                   |                   |evacuare       |         |       |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |dispozitiv de  |         |       |
|    |                   |                   |drenaj         |         |       |
|    |                   |                   |cu adaptor     |         |       |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |valva de       |         |       |
|    |                   |                   |retinere       |         |       |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |dispozitiv de  |         |       |
|    |                   |                   |aerare         |         |       |
|    |                   |                   |cu gradatie    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 3  |Sonda Foley        |                   |de diverse     |    Nu   |1 set/ |
|    |                   |                   |dimensiuni     |         |luna   |
|    |                   |                   |cu 2 cai       |         |(max./ |
|    |                   |                   |se executa din |         |4 buc.)|
|    |                   |                   |cauciuc natural|         |       |
|    |                   |                   |sau sintetic   |         |       |
|    |                   |                   |cu balonas     |         |       |
|    |                   |                   |gonflabil      |         |       |
|    |                   |                   |pentru fixare  |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|

                        D. Proteze pentru membrul inferior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL|TERM.  |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  |INLOC. |
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  |Proteza partiala   |a) LISEFRANC       |se recomanda   |    DA   |   *)  |
|    |de picior          |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |amputatia      |         |       |
|    |                   |                   |metatarsienelor|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) CHOPART         |picior cu      |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |sprijin pe     |         |       |
|    |                   |                   |gamba          |         |       |
|    |                   |                   |cu manson      |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |amputatia la   |         |       |
|    |                   |                   |nivelul        |         |       |
|    |                   |                   |tarsienelor    |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |c) PIROGOFF        |picior cu      |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |sprijin pe     |         |       |
|    |                   |                   |gamba          |         |       |
|    |                   |                   |cu manson      |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |amputatia      |         |       |
|    |                   |                   |astragalului   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 2  |Proteza pentru     | SYME              |picior cu      |    DA   |   *)  |
|    |dezarticulatia de  |                   |sprijin pe     |         |       |
|    |glezna             |                   |gamba          |         |       |
|    |                   |                   |cu manson      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa sau       |         |       |
|    |                   |                   |mobila la      |         |       |
|    |                   |                   |glezna         |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |amputatia      |         |       |
|    |                   |                   |membrului      |         |       |
|    |                   |                   |inferior la    |         |       |
|    |                   |                   |nivelul        |         |       |
|    |                   |                   |articulatiei   |         |       |
|    |                   |                   |gleznei        |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 3  |Proteza de gamba   |a) conventionala,  |se fixeaza prin|    DA   |   *)  |
|    |                   |din material       |intermediul    |         |       |
|    |                   |plastic, cu        |unei mansete   |         |       |
|    |                   |contact total      |sau bratari    |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa sau mobila|         |       |
|    |                   |                   |la glezna      |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) conventionala,  |se fixeaza cu  |    DA   |   *)  |
|    |                   |din piele          |siret sau      |         |       |
|    |                   |                   |curele         |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa sau mobila|         |       |
|    |                   |                   |la glezna      |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru orice   |         |       |
|    |                   |                   |tip de bont    |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |c) geriatrica      |picior din     |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic, gamba |         |       |
|    |                   |                   |din rasina     |         |       |
|    |                   |                   |artificiala    |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |plastic/piele  |         |       |
|    |                   |                   |prindere cu    |         |       |
|    |                   |                   |butoni sau     |         |       |
|    |                   |                   |sireturi       |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru persoane|         |       |
|    |                   |                   |cu conditie    |         |       |
|    |                   |                   |fizica precara,|         |       |
|    |                   |                   |in cazul in    |         |       |
|    |                   |                   |care bontul isi|         |       |
|    |                   |                   |modifica       |         |       |
|    |                   |                   |volumul        |         |       |
|    |                   |                   |contracturi de |         |       |
|    |                   |                   |de max. 30     |         |       |
|    |                   |                   |grade          |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |d) modulara        |manson elastic |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |intern         |         |       |
|    |                   |                   |supracondiliar |         |       |
|    |                   |                   |acoperit de    |         |       |
|    |                   |                   |un manson rigid|         |       |
|    |                   |                   |din rasina     |         |       |
|    |                   |                   |structura      |         |       |
|    |                   |                   |tubulara       |         |       |
|    |                   |                   |metalica din   |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu,   |         |       |
|    |                   |                   |otel sau titan |         |       |
|    |                   |                   |laba picior cu |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa/mobila de |         |       |
|    |                   |                   |glezna         |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |amputatii pana |         |       |
|    |                   |                   |la nivelul 1/3 |         |       |
|    |                   |                   |medii          |         |       |
|    |                   |                   |superioare     |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 4  |Proteza pentru     |modulara           |manson elastic |    DA   |   *) |
|    |dezarticulatia     |                   |acoperit de un |         |       |
|    |de genunchi        |                   |manson rigid   |         |       |
|    |                   |                   |din rasina     |         |       |
|    |                   |                   |structura      |         |       |
|    |                   |                   |tubulara       |         |       |
|    |                   |                   |metalica din   |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu,   |         |       |
|    |                   |                   |otel sau titan |         |       |
|    |                   |                   |care asigura   |         |       |
|    |                   |                   |sprijinul intre|         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului si|         |       |
|    |                   |                   |laba piciorului|         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului   |         |       |
|    |                   |                   |mobila         |         |       |
|    |                   |                   |laba picior cu |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa de glezna |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 5  |Proteza de coapsa  |a) pilon           |manson coapsa  |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |din plastic/   |         |       |
|    |                   |                   |piele;         |         |       |
|    |                   |                   |nu are in      |         |       |
|    |                   |                   |componenta     |         |       |
|    |                   |                   |piciorul si    |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |gleznei        |         |       |
|    |                   |                   |poate avea in  |         |       |
|    |                   |                   |componenta     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului   |         |       |
|    |                   |                   |libera sau     |         |       |
|    |                   |                   |blocata        |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) combinata       |manson coapsa  |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |din piele;     |         |       |
|    |                   |                   |manson gamba   |         |       |
|    |                   |                   |din plastic    |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa sau mobila|         |       |
|    |                   |                   |la glezna      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa/libera la |         |       |
|    |                   |                   |genunchi       |         |       |
|    |                   |                   |prinderea se   |         |       |
|    |                   |                   |face cu siret  |         |       |
|    |                   |                   |sau curele     |         |       |
|    |                   |                   |trohanter din  |         |       |
|    |                   |                   |piele sau      |         |       |
|    |                   |                   |metalic        |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |c) din plastic     |manson coapsa  |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |din piele;     |         |       |
|    |                   |                   |manson gamba   |         |       |
|    |                   |                   |din plastic    |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa sau mobila|         |       |
|    |                   |                   |la glezna      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi libera|         |       |
|    |                   |                   |sau blocata    |         |       |
|    |                   |                   |prinderea se   |         |       |
|    |                   |                   |face cu cordon |         |       |
|    |                   |                   |din piele      |         |       |
|    |                   |                   |trohanter din  |         |       |
|    |                   |                   |piele sau      |         |       |
|    |                   |                   |metalic        |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |d) cu vacuum       |manson coapsa  |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |din material   |         |       |
|    |                   |                   |plastic/lemn de|         |       |
|    |                   |                   |tei ce         |         |       |
|    |                   |                   |realizeaza     |         |       |
|    |                   |                   |prinderea pe   |         |       |
|    |                   |                   |bont prin      |         |       |
|    |                   |                   |vacuum         |         |       |
|    |                   |                   |manson gamba   |         |       |
|    |                   |                   |de plastic     |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa sau mobila|         |       |
|    |                   |                   |la glezna      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi libera|         |       |
|    |                   |                   |sau blocata    |         |       |
|    |                   |                   |fixare de sold |         |       |
|    |                   |                   |prin curele    |         |       |
|    |                   |                   |pentru bonturi |         |       |
|    |                   |                   |foarte scurte  |         |       |
|    |                   |                   |prinderea se   |         |       |
|    |                   |                   |face cu siret  |         |       |
|    |                   |                   |sau curele     |         |       |
|    |                   |                   |trohanter din  |         |       |
|    |                   |                   |piele sau      |         |       |
|    |                   |                   |metalic        |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |e) geriatrica      |manson coapsa  |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |din material   |         |       |
|    |                   |                   |plastic/piele  |         |       |
|    |                   |                   |gamba din lemn/|         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi libera|         |       |
|    |                   |                   |sau blocata    |         |       |
|    |                   |                   |sinarie        |         |       |
|    |                   |                   |metalica       |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |plastic/piele  |         |       |
|    |                   |                   |prindere cu    |         |       |
|    |                   |                   |butoni sau     |         |       |
|    |                   |                   |sireturi       |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |f) modulara        |manson coapsa  |    DA   |  *)  |
|    |                   |                   |rigid din      |         |       |
|    |                   |                   |rasina         |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi mobila|         |       |
|    |                   |                   |laba picior cu |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa de glezna |         |       |
|    |                   |                   |sistem de      |         |       |
|    |                   |                   |curele de      |         |       |
|    |                   |                   |fixare pe sold |         |       |
|    |                   |                   |structura      |         |       |
|    |                   |                   |tubulara       |         |       |
|    |                   |                   |metalica din   |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu,   |         |       |
|    |                   |                   |otel sau titan |         |       |
|    |                   |                   |care asigura   |         |       |
|    |                   |                   |sprijinul intre|         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului   |         |       |
|    |                   |                   |si laba        |         |       |
|    |                   |                   |piciorului     |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |g) modulara cu     |manson rigid   |    DA   |   *) |
|    |                   |vacuum             |din rasina cu  |         |       |
|    |                   |                   |fixare prin    |         |       |
|    |                   |                   |vacuum         |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi mobila|         |       |
|    |                   |                   |laba picior cu |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa de glezna |         |       |
|    |                   |                   |sistem de      |         |       |
|    |                   |                   |curele de      |         |       |
|    |                   |                   |fixare pe sold,|         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |bonturile      |         |       |
|    |                   |                   |scurte         |         |       |
|    |                   |                   |structura      |         |       |
|    |                   |                   |tubulara       |         |       |
|    |                   |                   |metalica din   |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu,   |         |       |
|    |                   |                   |otel sau titan |         |       |
|    |                   |                   |care asigura   |         |       |
|    |                   |                   |sprijinul intre|         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului   |         |       |
|    |                   |                   |si laba        |         |       |
|    |                   |                   |piciorului     |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 6  |Proteza de sold    |a) conventionala   |se executa din |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |piele/plastic  |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa sau mobila|         |       |
|    |                   |                   |la glezna      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi libera|         |       |
|    |                   |                   |sau blocata    |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |sold           |         |       |
|    |                   |                   |prinderea de   |         |       |
|    |                   |                   |bazin se face  |         |       |
|    |                   |                   |cu manson      |         |       |
|    |                   |                   |piele/plastic  |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) modulara        |manson din     |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |rasina         |         |       |
|    |                   |                   |flexibila      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |sold cu        |         |       |
|    |                   |                   |blocare, poate |         |       |
|    |                   |                   |fi din         |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu,   |         |       |
|    |                   |                   |otel sau titan |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi       |         |       |
|    |                   |                   |mobila; poate  |         |       |
|    |                   |                   |fi din otel sau|         |       |
|    |                   |                   |titan          |         |       |
|    |                   |                   |laba picior cu |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa de glezna |         |       |
|    |                   |                   |structura      |         |       |
|    |                   |                   |tubulara       |         |       |
|    |                   |                   |metalica din   |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu,   |         |       |
|    |                   |                   |otel sau titan |         |       |
|    |                   |                   |care asigura   |         |       |
|    |                   |                   |sprijinul intre|         |       |
|    |                   |                   |articulatia de |         |       |
|    |                   |                   |sold si        |         |       |
|    |                   |                   |articulatia de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi si    |         |       |
|    |                   |                   |intre          |         |       |
|    |                   |                   |articulatia de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi si    |         |       |
|    |                   |                   |laba piciorului|         |       |
|    |                   |                   |sistem de      |         |       |
|    |                   |                   |curele de      |         |       |
|    |                   |                   |fixare pe sold |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 7  |Proteza partiala   |a) conventionala   |se recomanda   |    DA   |   *)  |
|    |de bazin           |                   |pentru         |         |       |
|    |hemipelvectomie    |                   |amputatia      |         |       |
|    |                   |                   |partiala a     |         |       |
|    |                   |                   |pelvisului     |         |       |
|    |                   |                   |partea care    |         |       |
|    |                   |                   |lipseste din   |         |       |
|    |                   |                   |pelvis se      |         |       |
|    |                   |                   |reconstituie   |         |       |
|    |                   |                   |din plastic sau|         |       |
|    |                   |                   |rasina la care |         |       |
|    |                   |                   |se fixeaza     |         |       |
|    |                   |                   |proteza de sold|         |       |
|    |                   |                   |se executa din |         |       |
|    |                   |                   |piele/plastic  |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa sau mobila|         |       |
|    |                   |                   |la glezna      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi libera|         |       |
|    |                   |                   |sau blocata    |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |sold           |         |       |
|    |                   |                   |prinderea de   |         |       |
|    |                   |                   |bazin se face  |         |       |
|    |                   |                   |cu manson      |         |       |
|    |                   |                   |piele/plastic  |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) modulara        |manson din     |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |rasina         |         |       |
|    |                   |                   |flexibila      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |sold cu        |         |       |
|    |                   |                   |blocare, poate |         |       |
|    |                   |                   |fi din         |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu,   |         |       |
|    |                   |                   |otel sau titan |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi       |         |       |
|    |                   |                   |mobila; poate  |         |       |
|    |                   |                   |fi din otel sau|         |       |
|    |                   |                   |titan          |         |       |
|    |                   |                   |laba picior cu |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |fixa de glezna |         |       |
|    |                   |                   |structura      |         |       |
|    |                   |                   |tubulara       |         |       |
|    |                   |                   |metalica din   |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu,   |         |       |
|    |                   |                   |otel sau titan |         |       |
|    |                   |                   |care asigura   |         |       |
|    |                   |                   |sprijinul intre|         |       |
|    |                   |                   |articulatia de |         |       |
|    |                   |                   |sold si        |         |       |
|    |                   |                   |articulatia de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi si    |         |       |
|    |                   |                   |intre          |         |       |
|    |                   |                   |articulatia de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi si    |         |       |
|    |                   |                   |laba piciorului|         |       |
|    |                   |                   |sistem de      |         |       |
|    |                   |                   |curele de      |         |       |
|    |                   |                   |fixare         |         |       |
|    |                   |                   |pe sold        |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|

    NOTA
    prima protezare: 3 - 12 luni
    incepand de la a doua protezare:
    *) 2 ani pentru adulti
    *) 4 ani pentru adulti
    pentru copiii in varsta de pana la 18 ani se inlocuieste sau se repara ori de cate ori este nevoie;

                       E. Proteze pentru membrul superior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL| TERM. |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  | INLOC.|
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  |Proteza partiala de|functionala simpla |manusa cu      |    DA   |   *)  |
|    |mana               |                   |fermoar si     |         |       |
|    |                   |                   |degete rigide, |         |       |
|    |                   |                   |din silicon,   |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |functionala        |sistem de      |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |apucare cu     |         |       |
|    |                   |                   |degete rigide  |         |       |
|    |                   |                   |din material   |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 2  |Proteza de         |functionala simpla |mana de proteza|    DA   |   *)  |
|    |dezarticulatie de  |                   |cu degete fixe |         |       |
|    |incheietura a      |                   |din material   |         |       |
|    |mainii             |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |functionala        |a. actionata   |         |       |
|    |                   |                   |pasiv          |         |       |
|    |                   |                   |mana mecanica  |         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |sau dispozitive|         |       |
|    |                   |                   |mecanice de    |         |       |
|    |                   |                   |lucru (hook,   |         |       |
|    |                   |                   |alte           |         |       |
|    |                   |                   |dispozitive)   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii fixa    |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |piele/material |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |b. actionata   |         |       |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |mana mecanica  |         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |sau dispozitive|         |       |
|    |                   |                   |mecanice de    |         |       |
|    |                   |                   |lucru (hook,   |         |       |
|    |                   |                   |alte           |         |       |
|    |                   |                   |dispozitive)   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii fixa    |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |piele/material |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |ham de         |         |       |
|    |                   |                   |umar/brat      |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |c. actionata   |         |       |
|    |                   |                   |mioelectric    |         |       |
|    |                   |                   |mana actionata |         |       |
|    |                   |                   |electric       |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic,       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii fixa    |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |sistem         |         |       |
|    |                   |                   |electronic de  |         |       |
|    |                   |                   |culegere,      |         |       |
|    |                   |                   |amplificare a  |         |       |
|    |                   |                   |semnalelor     |         |       |
|    |                   |                   |mioelectrice   |         |       |
|    |                   |                   |si comanda a   |         |       |
|    |                   |                   |mainii         |         |       |
|    |                   |                   |electrice      |         |       |
|    |                   |                   |acumulator,    |         |       |
|    |                   |                   |incarcator     |         |       |
|    |                   |                   |acumulator     |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 3  |Proteza de antebrat|functionala simpla |mana de proteza|    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |cu degete fixe |         |       |
|    |                   |                   |din material   |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |functionala        |a. actionata   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |pasiv          |         |       |
|    |                   |                   |mana mecanica  |         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |sau dispozitive|         |       |
|    |                   |                   |mecanice de    |         |       |
|    |                   |                   |lucru (hook,   |         |       |
|    |                   |                   |alte           |         |       |
|    |                   |                   |dispozitive)   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii fixa    |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |piele/material |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |b. actionata   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |mana mecanica  |         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic,       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |ham de umar    |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |sau dispozitive|         |       |
|    |                   |                   |mecanice de    |         |       |
|    |                   |                   |lucru (hook,   |         |       |
|    |                   |                   |alte           |         |       |
|    |                   |                   |dispozitive)   |         |       |
|    |                   |                   |actionate prin |         |       |
|    |                   |                   |cablu sau pasiv|         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii fixa    |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |piele/material |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |c. actionata   |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |mioelectric cu |         |       |
|    |                   |                   |pro-supinatie  |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |mana actionata |         |       |
|    |                   |                   |electric,      |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic,       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |sistem         |         |       |
|    |                   |                   |electronic de  |         |       |
|    |                   |                   |culegere,      |         |       |
|    |                   |                   |amplificare a  |         |       |
|    |                   |                   |semnalelor     |         |       |
|    |                   |                   |mioelectrice si|         |       |
|    |                   |                   |comanda        |         |       |
|    |                   |                   |electrica a    |         |       |
|    |                   |                   |mainii         |         |       |
|    |                   |                   |acumulator,    |         |       |
|    |                   |                   |incarcator     |         |       |
|    |                   |                   |acumulator     |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |d. actionata   |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |mioelectric cu |         |       |
|    |                   |                   |pro-supinatie  |         |       |
|    |                   |                   |activa         |         |       |
|    |                   |                   |mana actionata |         |       |
|    |                   |                   |electric,      |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic,       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii         |         |       |
|    |                   |                   |actionata      |         |       |
|    |                   |                   |electric       |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |sistem         |         |       |
|    |                   |                   |electronic de  |         |       |
|    |                   |                   |culegere,      |         |       |
|    |                   |                   |amplificare a  |         |       |
|    |                   |                   |semnalelor     |         |       |
|    |                   |                   |mioelectrice si|         |       |
|    |                   |                   |comanda        |         |       |
|    |                   |                   |electrica a    |         |       |
|    |                   |                   |mainii si a    |         |       |
|    |                   |                   |articulatiei de|         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii,        |         |       |
|    |                   |                   |acumulator,    |         |       |
|    |                   |                   |incarcator     |         |       |
|    |                   |                   |acumulator     |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 4  |Proteza de         |functionala simpla |mana de proteza|    DA   |   *)  |
|    |dezarticulatie de  |                   |cu degete fixe |         |       |
|    |cot                |                   |din material   |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat,      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |pasiva,        |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |ham de purtare |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |functionala        |a. actionata   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |pasiv          |         |       |
|    |                   |                   |mana de proteza|         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat,      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |pasiva,        |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |ham de purtare |         |       |
|    |                   |                   |sau dispozitive|         |       |
|    |                   |                   |mecanice de    |         |       |
|    |                   |                   |lucru (hook,   |         |       |
|    |                   |                   |alte           |         |       |
|    |                   |                   |dispozitive)   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson scurt   |         |       |
|    |                   |                   |din piele/     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |b. actionata   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |mana mecanica  |         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic,       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |de antebrat si |         |       |
|    |                   |                   |brat           |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |de cot cu      |         |       |
|    |                   |                   |blocare        |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |ham de         |         |       |
|    |                   |                   |actionare si   |         |       |
|    |                   |                   |purtare        |         |       |
|    |                   |                   |sau dispozitive|         |       |
|    |                   |                   |mecanice de    |         |       |
|    |                   |                   |lucru (hook,   |         |       |
|    |                   |                   |alte           |         |       |
|    |                   |                   |dispozitive)   |         |       |
|    |                   |                   |actionate prin |         |       |
|    |                   |                   |cablu sau pasiv|         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson scurt   |         |       |
|    |                   |                   |din piele/     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |ham de         |         |       |
|    |                   |                   |actionare si   |         |       |
|    |                   |                   |purtare        |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |c. atipica     |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |electrica cu   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot mecanica cu|         |       |
|    |                   |                   |blocare        |         |       |
|    |                   |                   |mana electrica |         |       |
|    |                   |                   |actionata cu   |         |       |
|    |                   |                   |microcontacte  |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |d. mioelectrica|    DA   |   *) |
|    |                   |                   |cu articulatie |         |       |
|    |                   |                   |de cot mecanica|         |       |
|    |                   |                   |cu blocare     |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |pumn pasiva    |         |       |
|    |                   |                   |mana electrica |         |       |
|    |                   |                   |actionata      |         |       |
|    |                   |                   |mioelectric    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 5  |Proteza de brat    |functionala simpla |mana de proteza|    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |cu degete fixe |         |       |
|    |                   |                   |din material   |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat,      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |pasiva,        |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |ham de purtare |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |functionala        |a. actionata   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |pasiv          |         |       |
|    |                   |                   |mana de proteza|         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat,      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |pasiva,        |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |ham de purtare |         |       |
|    |                   |                   |sau dispozitive|         |       |
|    |                   |                   |mecanice de    |         |       |
|    |                   |                   |lucru (hook,   |         |       |
|    |                   |                   |alte           |         |       |
|    |                   |                   |dispozitive)   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson scurt   |         |       |
|    |                   |                   |din piele/     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |b. actionata   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |mana mecanica  |         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic,       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |ham de         |         |       |
|    |                   |                   |actionare si   |         |       |
|    |                   |                   |purtare        |         |       |
|    |                   |                   |sau dispozitive|         |       |
|    |                   |                   |mecanice de    |         |       |
|    |                   |                   |lucru (hook,   |         |       |
|    |                   |                   |alte           |         |       |
|    |                   |                   |dispozitive)   |         |       |
|    |                   |                   |actionate prin |         |       |
|    |                   |                   |cablu sau pasiv|         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson scurt   |         |       |
|    |                   |                   |din piele/     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |ham de         |         |       |
|    |                   |                   |actionare si   |         |       |
|    |                   |                   |purtare        |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |c. atipica     |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |electrica cu   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot mecanica   |         |       |
|    |                   |                   |cu blocare     |         |       |
|    |                   |                   |mana electrica |         |       |
|    |                   |                   |actionata cu   |         |       |
|    |                   |                   |microcontacte  |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |d. mioelectrica|    DA   |   *) |
|    |                   |                   |cu articulatie |         |       |
|    |                   |                   |de cot mecanica|         |       |
|    |                   |                   |cu blocare     |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |pumn pasiva    |         |       |
|    |                   |                   |mana electrica |         |       |
|    |                   |                   |actionata      |         |       |
|    |                   |                   |mioelectric    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 6  |Proteza de         |functionala simpla |mana de proteza|    DA   |   *)  |
|    |dezarticulatie de  |                   |cu degete fixe |         |       |
|    |umar               |                   |din material   |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat,      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |pasiva,        |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic toracal|         |       |
|    |                   |                   |ham de purtare |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |functionala        |a. actionata   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |pasiv          |         |       |
|    |                   |                   |mana de proteza|         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat,      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |pasiva,        |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic toracal|         |       |
|    |                   |                   |ham de purtare |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |b. actionata   |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |mana mecanica  |         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic,       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic toracal|         |       |
|    |                   |                   |ham de         |         |       |
|    |                   |                   |actionare si   |         |       |
|    |                   |                   |purtare        |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |c. atipica     |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |electrica cu   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot mecanica   |         |       |
|    |                   |                   |cu blocare     |         |       |
|    |                   |                   |mana electrica |         |       |
|    |                   |                   |actionata cu   |         |       |
|    |                   |                   |microcontacte  |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |d. mioelectrica|    DA   |   *) |
|    |                   |                   |cu articulatie |         |       |
|    |                   |                   |de cot mecanica|         |       |
|    |                   |                   |cu blocare     |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |pumn pasiva    |         |       |
|    |                   |                   |mana electrica |         |       |
|    |                   |                   |actionata      |         |       |
|    |                   |                   |mioelectric    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 7  |Proteza pentru     |functionala simpla |mana de proteza|    DA   |   *)  |
|    |amputatie inter -  |                   |cu degete fixe |         |       |
|    |scapulo - toracica |                   |din material   |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat,      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |pasiva,        |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic toracal|         |       |
|    |                   |                   |ham de purtare |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |functionala        |a. actionata   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |pasiv          |         |       |
|    |                   |                   |mana de proteza|         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat,      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |pasiva,        |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic toracal|         |       |
|    |                   |                   |ham de purtare |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |b. actionata   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |mana mecanica  |         |       |
|    |                   |                   |cu actionare   |         |       |
|    |                   |                   |prin cablu     |         |       |
|    |                   |                   |manuse din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic,       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii cu      |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |pasiva         |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat       |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot cu blocare |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic toracal|         |       |
|    |                   |                   |ham de         |         |       |
|    |                   |                   |actionare si   |         |       |
|    |                   |                   |purtare        |         |       |
|    |                   |                   |c. atipica     |    DA   |   *) |
|    |                   |                   |electrica cu   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |cot mecanica   |         |       |
|    |                   |                   |si supino -    |         |       |
|    |                   |                   |pronatie pasiva|         |       |
|    |                   |                   |mana electrica |         |       |
|    |                   |                   |actionata cu   |         |       |
|    |                   |                   |microcontacte  |         |       |
|    |                   |                   |manusa material|         |       |
|    |                   |                   |plastic, manson|         |       |
|    |                   |                   |din material   |         |       |
|    |                   |                   |plastic de     |         |       |
|    |                   |                   |antebrat       |         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic de brat|         |       |
|    |                   |                   |manson din     |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic toracal|         |       |
|    |                   |                   |articulatia de |         |       |
|    |                   |                   |cot mecanica cu|         |       |
|    |                   |                   |blocare        |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|

    Observatii: Protezele mioelectrice se pot recomanda numai persoanelor cu ambele membre lipsa
    NOTA
    *) 2 ani pentru adulti
    *) 8 ani pentru adulti
    pentru copiii in varsta de pana la 18 ani se inlocuieste (d.p.d.v. medical) sau se repara ori de cate ori este nevoie;

                     F. Mijloace si dispozitive de mers
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL| TERM. |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  | INLOC.|
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  |Baston             |                   |metalic        |    NU   | 3 ani |
|    |                   |                   |reglabil       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 2  |Baston             |cu trei/patru      |metalic        |    NU   | 3 ani |
|    |                   |picioare           |fix sau        |         |       |
|    |                   |                   |reglabil       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 3  |Carja de lemn      |cu sprijin         |fixa sau       |    NU   | 1 an  |
|    |                   |subaxilar          |reglabila      |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 4  |Carja metalica     |cu sprijin         |fixa sau       |    NU   | 3 ani |
|    |                   |subaxilar          |reglabila      |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |cu sprijin pe      |fixa sau       |    NU   | 3 ani |
|    |                   |antebrat           |reglabila      |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 5  |Cadru de mers      |                   |fix sau        |    DA   | 3 ani |
|    |                   |                   |reglabil       |         |       |
|    |                   |                   |rigid sau      |         |       |
|    |                   |                   |pliabil        |         |       |
|    |                   |                   |cu sau fara    |         |       |
|    |                   |                   |roti           |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 6  |Fotoliu rulant cu  |asistat            |de interior sau|    DA   | 5 ani |
|    |antrenare manuala  |neasistat          |de exterior    |         |       |
|    |                   |                   |rigid sau      |         |       |
|    |                   |                   |pliabil        |         |       |
|    |                   |                   |demontabil sau |         |       |
|    |                   |                   |nedemontabil   |         |       |
|    |                   |                   |actionare      |         |       |
|    |                   |                   |directa        |         |       |
|    |                   |                   |bimanuala a    |         |       |
|    |                   |                   |rotilor din    |         |       |
|    |                   |                   |spate sau din  |         |       |
|    |                   |                   |fata           |         |       |
|    |                   |                   |conducere prin |         |       |
|    |                   |                   |levier sau     |         |       |
|    |                   |                   |volan bimanuala|         |       |
|    |                   |                   |conducere      |         |       |
|    |                   |                   |monolaterala   |         |       |
|    |                   |                   |(cu mana stanga|         |       |
|    |                   |                   |sau dreapta)   |         |       |
|    |                   |                   |propulsie cu   |         |       |
|    |                   |                   |piciorul       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 7  |Fotoliu rulant     |                   |metalic        |    DA   | 5 ani |
|    |triciclu pentru    |                   |actionare cu   |         |       |
|    |copii              |                   |pedale         |         |       |
|    |                   |                   |sisteme de     |         |       |
|    |                   |                   |fixare a       |         |       |
|    |                   |                   |picioarelor si |         |       |
|    |                   |                   |a toracelui    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 8  |Fotoliu rulant cu  |                   |               |    DA   | 8 ani |
|    |antrenare electrica|                   |               |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|

                                  G. Orteze
                    G.1 Orteze pentru coloana vertebrala
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL| TERM. |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  | INLOC.|
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  |Orteze cervicale   |a) colar           |se executa din |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |diverse        |         |       |
|    |                   |                   |materiale      |         |       |
|    |                   |                   |dimensiuni     |         |       |
|    |                   |                   |diferite       |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |imobilizarea   |         |       |
|    |                   |                   |coloanei       |         |       |
|    |                   |                   |cervicale      |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunii       |         |       |
|    |                   |                   |cervicale      |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) Philadelphia/   |se executa din |    NU   |12 luni|
|    |                   |Minerva            |diverse        |         |       |
|    |                   |                   |materiale      |         |       |
|    |                   |                   |dimensiuni     |         |       |
|    |                   |                   |diferite       |         |       |
|    |                   |                   |cu sprijin     |         |       |
|    |                   |                   |suboccipital,  |         |       |
|    |                   |                   |mandibular si  |         |       |
|    |                   |                   |manubriul      |         |       |
|    |                   |                   |sternal        |         |       |
|    |                   |                   |diverse sisteme|         |       |
|    |                   |                   |de fixare      |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |imobilizarea   |         |       |
|    |                   |                   |coloanei       |         |       |
|    |                   |                   |cervicale      |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intreaga       |         |       |
|    |                   |                   |regiune        |         |       |
|    |                   |                   |cervicala      |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |c) Schanz          |se executa din |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |diverse        |         |       |
|    |                   |                   |materiale      |         |       |
|    |                   |                   |dimensiuni     |         |       |
|    |                   |                   |diferite       |         |       |
|    |                   |                   |diverse sisteme|         |       |
|    |                   |                   |de fixare      |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |imobilizarea   |         |       |
|    |                   |                   |coloanei       |         |       |
|    |                   |                   |cervicale      |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunii       |         |       |
|    |                   |                   |cervicale      |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 2  |Orteze             |                   |se executa din |    NU   |12 luni|
|    |cervicotoracice    |                   |diverse        |         |       |
|    |                   |                   |materiale      |         |       |
|    |                   |                   |diverse sisteme|         |       |
|    |                   |                   |de fixare      |         |       |
|    |                   |                   |diverse marimi |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |cervicala      |         |       |
|    |                   |                   |si toracica    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 3  |Orteze toracice    |                   |se executa din |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |diverse        |         |       |
|    |                   |                   |materiale      |         |       |
|    |                   |                   |diverse sisteme|         |       |
|    |                   |                   |de fixare      |         |       |
|    |                   |                   |diverse marimi |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunii       |         |       |
|    |                   |                   |toracice       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 4  |Orteze             |                   |material moale |    NU   |12 luni|
|    |toracolombosacrale |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic cu     |         |       |
|    |                   |                   |intarituri din |         |       |
|    |                   |                   |material dur   |         |       |
|    |                   |                   |sau materiale  |         |       |
|    |                   |                   |plastice       |         |       |
|    |                   |                   |termoformabile |         |       |
|    |                   |                   |unele modele   |         |       |
|    |                   |                   |prezinta benzi |         |       |
|    |                   |                   |elastice       |         |       |
|    |                   |                   |intaritoare    |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |toracala,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara si     |         |       |
|    |                   |                   |sacro-iliaca   |         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |a) corset Cheneau  |material       |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |termoformabil  |         |       |
|    |                   |                   |cu pelote de   |         |       |
|    |                   |                   |corectie       |         |       |
|    |                   |                   |unele modele   |         |       |
|    |                   |                   |prezinta benzi |         |       |
|    |                   |                   |intaritoare    |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul       |         |       |
|    |                   |                   |regiunii       |         |       |
|    |                   |                   |toracala,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara        |         |       |
|    |                   |                   |si sacro-iliaca|         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) corset Boston   |material       |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |termoformabil  |         |       |
|    |                   |                   |executat       |         |       |
|    |                   |                   |dintr-un       |         |       |
|    |                   |                   |modul cu       |         |       |
|    |                   |                   |deschidere     |         |       |
|    |                   |                   |dorsala        |         |       |
|    |                   |                   |cu pelote de   |         |       |
|    |                   |                   |corectie       |         |       |
|    |                   |                   |unele modele   |         |       |
|    |                   |                   |prezinta benzi |         |       |
|    |                   |                   |intaritoare    |         |       |
|    |                   |                   |se pot ajusta  |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul       |         |       |
|    |                   |                   |regiunii       |         |       |
|    |                   |                   |toracala,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara        |         |       |
|    |                   |                   |si sacro-iliaca|         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) corset          |material       |    NU   |12 luni|
|    |                   |Euroboston         |termoformabil  |         |       |
|    |                   |                   |executat din   |         |       |
|    |                   |                   |doua module    |         |       |
|    |                   |                   |cu pelote de   |         |       |
|    |                   |                   |corectie       |         |       |
|    |                   |                   |unele modele   |         |       |
|    |                   |                   |prezinta benzi |         |       |
|    |                   |                   |intaritoare    |         |       |
|    |                   |                   |se pot ajusta  |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |toracala,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara        |         |       |
|    |                   |                   |si sacro-iliaca|         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) corset Hessing  |material       |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |termoformabil  |         |       |
|    |                   |                   |material moale |         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |prezinta       |         |       |
|    |                   |                   |intarituri din |         |       |
|    |                   |                   |material dur   |         |       |
|    |                   |                   |unele modele   |         |       |
|    |                   |                   |prezinta benzi |         |       |
|    |                   |                   |intaritoare    |         |       |
|    |                   |                   |sau armatura   |         |       |
|    |                   |                   |metalica       |         |       |
|    |                   |                   |se pot ajusta  |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |toracala,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara        |         |       |
|    |                   |                   |si sacro-iliaca|         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) corset          |se compune     |    NU   |12 luni|
|    |                   |Milwaukee          |dintr-o centura|         |       |
|    |                   |                   |pelviana si o  |         |       |
|    |                   |                   |tetiera, unite |         |       |
|    |                   |                   |intre          |         |       |
|    |                   |                   |ele printr-un  |         |       |
|    |                   |                   |sistem de bare |         |       |
|    |                   |                   |metalice si    |         |       |
|    |                   |                   |pernite        |         |       |
|    |                   |                   |reglabile      |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |toracala,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara si     |         |       |
|    |                   |                   |sacro-iliaca   |         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |f) de hiperextensie|material moale |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic cu     |         |       |
|    |                   |                   |intarituri din |         |       |
|    |                   |                   |material dur   |         |       |
|    |                   |                   |sau materiale  |         |       |
|    |                   |                   |termoformabile |         |       |
|    |                   |                   |se pot ajusta  |         |       |
|    |                   |                   |limiteaza      |         |       |
|    |                   |                   |miscarile      |         |       |
|    |                   |                   |laterale sau de|         |       |
|    |                   |                   |rotatie a      |         |       |
|    |                   |                   |torsului       |         |       |
|    |                   |                   |datorita       |         |       |
|    |                   |                   |celor trei     |         |       |
|    |                   |                   |puncte de      |         |       |
|    |                   |                   |sprijin lombar,|         |       |
|    |                   |                   |toracic si     |         |       |
|    |                   |                   |pelvian        |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |toracala,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara si     |         |       |
|    |                   |                   |sacro-iliaca   |         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |g) corset Lyonnais |se compune     |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |dintr-o tija   |         |       |
|    |                   |                   |anterioara si  |         |       |
|    |                   |                   |una posterioara|         |       |
|    |                   |                   |fixate         |         |       |
|    |                   |                   |pe o centura   |         |       |
|    |                   |                   |pelviana       |         |       |
|    |                   |                   |stabila,       |         |       |
|    |                   |                   |compusa din    |         |       |
|    |                   |                   |doua valve     |         |       |
|    |                   |                   |de sprijin si  |         |       |
|    |                   |                   |contrasprijin  |         |       |
|    |                   |                   |situate la     |         |       |
|    |                   |                   |nivelul        |         |       |
|    |                   |                   |curburilor     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |toracala,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara si     |         |       |
|    |                   |                   |sacro-iliaca   |         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |h) de hiperextensie|material moale |    NU   |12 luni|
|    |                   |in trei puncte ptr.|cu suport      |         |       |
|    |                   |scolioza           |elastic si     |         |       |
|    |                   |                   |intarituri din |         |       |
|    |                   |                   |material dur   |         |       |
|    |                   |                   |materiale      |         |       |
|    |                   |                   |termoformabile |         |       |
|    |                   |                   |prezinta       |         |       |
|    |                   |                   |pelote de      |         |       |
|    |                   |                   |corectie       |         |       |
|    |                   |                   |se pot ajusta  |         |       |
|    |                   |                   |limiteaza      |         |       |
|    |                   |                   |miscarile      |         |       |
|    |                   |                   |datorita celor |         |       |
|    |                   |                   |trei puncte de |         |       |
|    |                   |                   |sprijin        |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |toracala,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara si     |         |       |
|    |                   |                   |sacro-iliaca   |         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 5  |Orteze lombosacrale|                   |din microfibra,|    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |termoneopren   |         |       |
|    |                   |                   |sau material   |         |       |
|    |                   |                   |moale cu suport|         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |prezinta       |         |       |
|    |                   |                   |intarituri din |         |       |
|    |                   |                   |material dur   |         |       |
|    |                   |                   |unele modele   |         |       |
|    |                   |                   |prezinta benzi |         |       |
|    |                   |                   |elastice       |         |       |
|    |                   |                   |intaritoare    |         |       |
|    |                   |                   |se pot ajusta  |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |lombara        |         |       |
|    |                   |                   |si sacro-iliaca|         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |lombostat          |din microfibra,|    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |termoneopren   |         |       |
|    |                   |                   |sau material   |         |       |
|    |                   |                   |moale cu suport|         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |se pot ajusta  |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |lombara        |         |       |
|    |                   |                   |si sacro-iliaca|         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 6  |Orteze sacro -     |                   |din microfibra,|    NU   |12 luni|
|    |iliace             |                   |termoneopren   |         |       |
|    |                   |                   |sau material   |         |       |
|    |                   |                   |moale cu suport|         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |se executa din |         |       |
|    |                   |                   |diverse        |         |       |
|    |                   |                   |materiale      |         |       |
|    |                   |                   |diverse sisteme|         |       |
|    |                   |                   |de fixare      |         |       |
|    |                   |                   |se pot ajusta  |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunii sacro-|         |       |
|    |                   |                   |iliace a       |         |       |
|    |                   |                   |trunchiului    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 7  |Orteze             |a) corset Stagnara |schelet metalic|    NU   | 2 ani |
|    |cervicotoracolombo-|                   |reglabil cu    |         |       |
|    |sacrale            |                   |sistem de      |         |       |
|    |                   |                   |inchidere      |         |       |
|    |                   |                   |carcasa zonei  |         |       |
|    |                   |                   |pelvine din    |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |plastic        |         |       |
|    |                   |                   |pelote de      |         |       |
|    |                   |                   |corectie din   |         |       |
|    |                   |                   |spuma          |         |       |
|    |                   |                   |poliuretanica  |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |regiunilor     |         |       |
|    |                   |                   |cervicala      |         |       |
|    |                   |                   |toracica,      |         |       |
|    |                   |                   |lombara si     |         |       |
|    |                   |                   |sacro-iliaca   |         |       |
|    |                   |                   |ale trunchiului|         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|

    NOTA: pentru copiii in varsta de pana la 18 ani se inlocuiesc ori de cate ori este nevoie, in perioada de crestere (cu monitorizarea perioadei de crestere);

                       G.2 Orteze pentru membrul superior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL| TERM. |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  | INLOC.|
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  |Orteze de deget    |                   |piele sau      |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |material textil|         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic, cu    |         |       |
|    |                   |                   |insertii ptr.  |         |       |
|    |                   |                   |intarire       |         |       |
|    |                   |                   |dimensiuni     |         |       |
|    |                   |                   |diferite       |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |degetului      |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 2  |Orteze de mana     |cu mobilitatea/    |material moale,|    NU   |12 luni|
|    |                   |fixarea degetului  |cu suport      |         |       |
|    |                   |mare               |elastic, cu    |         |       |
|    |                   |                   |insertii pentru|         |       |
|    |                   |                   |intarire;      |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |termoformabil, |         |       |
|    |                   |                   |respectand     |         |       |
|    |                   |                   |forma si       |         |       |
|    |                   |                   |anatomia mainii|         |       |
|    |                   |                   |dimensiuni     |         |       |
|    |                   |                   |diferite pentru|         |       |
|    |                   |                   |mana           |         |       |
|    |                   |                   |stanga/dreapta |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a mainii |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |dinamica           |se recomanda   |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a mainii |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 3  |Orteze de          |fixa               |material moale,|    NU   |12 luni|
|    |incheietura mainii-|                   |cu suport      |         |       |
|    |mana               |                   |elastic, cu    |         |       |
|    |                   |                   |insertii ptr.  |         |       |
|    |                   |                   |intarire;      |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |termoformabil, |         |       |
|    |                   |                   |respectand     |         |       |
|    |                   |                   |forma si       |         |       |
|    |                   |                   |anatomia       |         |       |
|    |                   |                   |mainii,        |         |       |
|    |                   |                   |monobloc se    |         |       |
|    |                   |                   |fixeaza cu     |         |       |
|    |                   |                   |banda velcro   |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |incheieturii   |         |       |
|    |                   |                   |mainii si mana |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |dinamica           |se pot folosi  |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |impreuna cu    |         |       |
|    |                   |                   |celelalte      |         |       |
|    |                   |                   |orteze pentru  |         |       |
|    |                   |                   |mana           |         |       |
|    |                   |                   |piele sau      |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |textil, atelate|         |       |
|    |                   |                   |cu imobilizator|         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |incheietura    |         |       |
|    |                   |                   |mainii         |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |incheieturii   |         |       |
|    |                   |                   |mainii si mana |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 4  |Orteze de          |fixa/mobila        |microfibra,    |    NU   |12 luni|
|    |incheietura mainii |                   |poliester sau  |         |       |
|    |- mana - deget     |                   |material moale,|         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic,       |         |       |
|    |                   |                   |cu insertii    |         |       |
|    |                   |                   |pentru intarire|         |       |
|    |                   |                   |a se recomanda |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |mainii, mana si|         |       |
|    |                   |                   |unul sau mai   |         |       |
|    |                   |                   |multe          |         |       |
|    |                   |                   |degete         |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 5  |Orteze de cot      |cu atela/fara atela|termoneopren   |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |sau material   |         |       |
|    |                   |                   |moale cu suport|         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |unele modele   |         |       |
|    |                   |                   |prezinta       |         |       |
|    |                   |                   |intarituri     |         |       |
|    |                   |                   |rigide         |         |       |
|    |                   |                   |se modifica in |         |       |
|    |                   |                   |functie de     |         |       |
|    |                   |                   |grosimea       |         |       |
|    |                   |                   |bratului       |         |       |
|    |                   |                   |diverse modele |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |cotului        |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 6  |Orteze de cot -    |                   |material moale |    NU   |12 luni|
|    |incheietura mainii |                   |cu suport      |         |       |
|    |- mana             |                   |elastic;       |         |       |
|    |                   |                   |termoneopren;  |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |termoformabil  |         |       |
|    |                   |                   |monobloc sau   |         |       |
|    |                   |                   |modulara       |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |cotului,       |         |       |
|    |                   |                   |incheieturii   |         |       |
|    |                   |                   |mainii si mana |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 7  |Orteze de umar     |                   |termoneopren,  |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |material moale |         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |dimensiuni     |         |       |
|    |                   |                   |diferite pentru|         |       |
|    |                   |                   |mana           |         |       |
|    |                   |                   |stanga/dreapta |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |umarului       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 8  |Orteze de umar -   |                   |termoneopren,  |    NU   |12 luni|
|    |cot                |                   |material moale |         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |dimensiuni     |         |       |
|    |                   |                   |diferite pentru|         |       |
|    |                   |                   |mana           |         |       |
|    |                   |                   |stanga/dreapta |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |umarului si    |         |       |
|    |                   |                   |cotului        |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 9  |Orteze de umar -   |fixa               |termoneopren;  |    NU   |12 luni|
|    |cot - incheietura  |                   |material moale |         |       |
|    |mainii - mana      |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic,       |         |       |
|    |                   |                   |ham de fixare  |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |umarului ce    |         |       |
|    |                   |                   |sprijina       |         |       |
|    |                   |                   |componenta de  |         |       |
|    |                   |                   |fixare a       |         |       |
|    |                   |                   |cotului, a     |         |       |
|    |                   |                   |incheieturii   |         |       |
|    |                   |                   |mainii si a    |         |       |
|    |                   |                   |mainii         |         |       |
|    |                   |                   |dimensiuni     |         |       |
|    |                   |                   |diferite pentru|         |       |
|    |                   |                   |mana           |         |       |
|    |                   |                   |stanga/dreapta |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatiile  |         |       |
|    |                   |                   |umarului,      |         |       |
|    |                   |                   |cotului,       |         |       |
|    |                   |                   |incheieturii   |         |       |
|    |                   |                   |mainii         |         |       |
|    |                   |                   |cat si mana    |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |dinamica           |suport de      |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |fixare a       |         |       |
|    |                   |                   |intregului     |         |       |
|    |                   |                   |ansamblu ce    |         |       |
|    |                   |                   |intra in       |         |       |
|    |                   |                   |legatura cu    |         |       |
|    |                   |                   |componenta de  |         |       |
|    |                   |                   |fixare a       |         |       |
|    |                   |                   |cotului -      |         |       |
|    |                   |                   |incheieturii   |         |       |
|    |                   |                   |mainii - mana  |         |       |
|    |                   |                   |prin           |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |care permite   |         |       |
|    |                   |                   |pozitionarea   |         |       |
|    |                   |                   |bratului si a  |         |       |
|    |                   |                   |antebratului in|         |       |
|    |                   |                   |pozitii        |         |       |
|    |                   |                   |prestabilite   |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatiile  |         |       |
|    |                   |                   |umarului,      |         |       |
|    |                   |                   |cotului,       |         |       |
|    |                   |                   |incheieturii   |         |       |
|    |                   |                   |mainii         |         |       |
|    |                   |                   |cat si mana    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|

    NOTA: pentru copiii in varsta de pana la 18 ani se inlocuiesc ori de cate ori este nevoie (cu monitorizarea perioadei de crestere);

                      G.3 Orteze pentru membrul inferior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL| TERM. |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  | INLOC.|
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  |Orteze de picior   |                   |termoneopren   |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |sau material   |         |       |
|    |                   |                   |textil cu      |         |       |
|    |                   |                   |suport elastic |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |piciorului     |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  |Orteze pentru      |fixa/mobila        |termoneopren,  |    NU   |12 luni|
|    |glezna - picior    |                   |material moale |         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |termoformabil, |         |       |
|    |                   |                   |monobloc,      |         |       |
|    |                   |                   |mobilitatea    |         |       |
|    |                   |                   |rezulta din    |         |       |
|    |                   |                   |elasticitatea  |         |       |
|    |                   |                   |materialului si|         |       |
|    |                   |                   |forma ortezei  |         |       |
|    |                   |                   |in zona gleznei|         |       |
|    |                   |                   |cu sistem de   |         |       |
|    |                   |                   |inchidere tip  |         |       |
|    |                   |                   |velcro         |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |gleznei si     |         |       |
|    |                   |                   |intregul sau o |         |       |
|    |                   |                   |parte a        |         |       |
|    |                   |                   |piciorului     |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 3  |Orteze de genunchi |fixa               |termoneopren,  |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |material moale |         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |cu intarituri  |         |       |
|    |                   |                   |rigide, fixe;  |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |termoformabil  |         |       |
|    |                   |                   |monobloc       |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului   |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |mobila             |termoneopren,  |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |material moale |         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |termoformabil, |         |       |
|    |                   |                   |2 subansamble, |         |       |
|    |                   |                   |cu articulatie |         |       |
|    |                   |                   |rigida libera  |         |       |
|    |                   |                   |sau care       |         |       |
|    |                   |                   |permite        |         |       |
|    |                   |                   |limitarea      |         |       |
|    |                   |                   |flexiei si     |         |       |
|    |                   |                   |extensiei      |         |       |
|    |                   |                   |diverse        |         |       |
|    |                   |                   |modele         |         |       |
|    |                   |                   |cu intarituri  |         |       |
|    |                   |                   |rigide, fixe   |         |       |
|    |                   |                   |sau cu         |         |       |
|    |                   |                   |articulatie ce |         |       |
|    |                   |                   |permit fixarea |         |       |
|    |                   |                   |ortezei la     |         |       |
|    |                   |                   |extensii si    |         |       |
|    |                   |                   |flexii de      |         |       |
|    |                   |                   |diferite grade |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului   |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |Balant             |se executa din |    DA   | 2 ani |
|    |                   |                   |piele si       |         |       |
|    |                   |                   |sinarie        |         |       |
|    |                   |                   |metalica, cu   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie la |         |       |
|    |                   |                   |genunchi       |         |       |
|    |                   |                   |prinderea se   |         |       |
|    |                   |                   |realizeaza cu  |         |       |
|    |                   |                   |curele sau     |         |       |
|    |                   |                   |siret          |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 4  |Orteze de genunchi |                   |termoneopren,  |    NU   |12 luni|
|    |- glezna - picior  |                   |material moale |         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic;       |         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |termoformabil  |         |       |
|    |                   |                   |sau fibra de   |         |       |
|    |                   |                   |carbon         |         |       |
|    |                   |                   |laminata,      |         |       |
|    |                   |                   |sinarie        |         |       |
|    |                   |                   |metalica,      |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |genunchi cu    |         |       |
|    |                   |                   |blocare si     |         |       |
|    |                   |                   |articulatie de |         |       |
|    |                   |                   |glezna cu      |         |       |
|    |                   |                   |mobilitate     |         |       |
|    |                   |                   |controlata prin|         |       |
|    |                   |                   |sistem de      |         |       |
|    |                   |                   |arcuri sau fixe|         |       |
|    |                   |                   |cu sistem de   |         |       |
|    |                   |                   |inchidere tip  |         |       |
|    |                   |                   |velcro         |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatiile  |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului,  |         |       |
|    |                   |                   |gleznei si     |         |       |
|    |                   |                   |piciorului     |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |Gambier cu scurtare|se executa din |    DA   | 2 ani |
|    |                   |                   |piele si       |         |       |
|    |                   |                   |sinarie        |         |       |
|    |                   |                   |metalica, cu   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |libera         |         |       |
|    |                   |                   |sau blocata la |         |       |
|    |                   |                   |glezna         |         |       |
|    |                   |                   |se fixeaza de  |         |       |
|    |                   |                   |gheata         |         |       |
|    |                   |                   |ortopedica     |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |fracturi de    |         |       |
|    |                   |                   |tibie si       |         |       |
|    |                   |                   |peroneu        |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatiile  |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului,  |         |       |
|    |                   |                   |gleznei si     |         |       |
|    |                   |                   |piciorului     |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |Kramer Peroneal    |doua tije      |    DA   | 2 ani |
|    |                   |Spring             |metalice       |         |       |
|    |                   |(orteza peroniera) |fixarea se     |         |       |
|    |                   |                   |realizeaza pe  |         |       |
|    |                   |                   |picior cu      |         |       |
|    |                   |                   |bratari din    |         |       |
|    |                   |                   |piele, cu      |         |       |
|    |                   |                   |armaturi       |         |       |
|    |                   |                   |metalice       |         |       |
|    |                   |                   |se fixeaza pe  |         |       |
|    |                   |                   |incaltaminte   |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |ptr. paralizia |         |       |
|    |                   |                   |sciaticului    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |pentru scurtarea   |se executa din |    DA   | 2 ani |
|    |                   |membrului pelvin   |piele si       |         |       |
|    |                   |                   |sinarie        |         |       |
|    |                   |                   |metalica, cu   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie    |         |       |
|    |                   |                   |libera         |         |       |
|    |                   |                   |sau blocata la |         |       |
|    |                   |                   |genunchi       |         |       |
|    |                   |                   |piciorul si    |         |       |
|    |                   |                   |glezna se      |         |       |
|    |                   |                   |executa din    |         |       |
|    |                   |                   |lemn cu talpa  |         |       |
|    |                   |                   |din poliuretan |         |       |
|    |                   |                   |fixarea se     |         |       |
|    |                   |                   |realizeaza cu  |         |       |
|    |                   |                   |siret          |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |malformatii    |         |       |
|    |                   |                   |congenitale ale|         |       |
|    |                   |                   |membrului      |         |       |
|    |                   |                   |inferior       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 5  |Orteze de sold     |                   |termoneopren,  |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |material moale |         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |cu sistem de   |         |       |
|    |                   |                   |inchidere tip  |         |       |
|    |                   |                   |velcro         |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatia    |         |       |
|    |                   |                   |soldului       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 6  |Orteze sold        |                   |termoneopren,  |    NU   |12 luni|
|    |- genunchi         |                   |material moale |         |       |
|    |                   |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |cu sistem de   |         |       |
|    |                   |                   |inchidere tip  |         |       |
|    |                   |                   |velcro         |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatiile  |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului si|         |       |
|    |                   |                   |soldului       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 7  |Orteze de sold -   |                   |termoneopren,  |    NU   |12 luni|
|    |genunchi - glezna -|                   |material moale |         |       |
|    |picior             |                   |cu suport      |         |       |
|    |                   |                   |elastic        |         |       |
|    |                   |                   |cu sistem de   |         |       |
|    |                   |                   |inchidere tip  |         |       |
|    |                   |                   |velcro         |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |recuperare     |         |       |
|    |                   |                   |inconjoara     |         |       |
|    |                   |                   |articulatiile  |         |       |
|    |                   |                   |soldului,      |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului,  |         |       |
|    |                   |                   |gleznei si     |         |       |
|    |                   |                   |piciorului     |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |coxalgiera (aparat)|piele si       |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |bratari        |         |       |
|    |                   |                   |metalice,      |         |       |
|    |                   |                   |montat pe      |         |       |
|    |                   |                   |opincuta       |         |       |
|    |                   |                   |aparate pentru |         |       |
|    |                   |                   |descarcarea si |         |       |
|    |                   |                   |imobilizarea   |         |       |
|    |                   |                   |articulatiei   |         |       |
|    |                   |                   |membrului      |         |       |
|    |                   |                   |pelvin         |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |paralizia      |         |       |
|    |                   |                   |infantila la   |         |       |
|    |                   |                   |copii si adulti|         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |Hessing (aparat)   |piele si       |    DA   | 2 ani |
|    |                   |                   |sinarie        |         |       |
|    |                   |                   |metalica, cu   |         |       |
|    |                   |                   |articulatie la |         |       |
|    |                   |                   |genunchi si    |         |       |
|    |                   |                   |sold           |         |       |
|    |                   |                   |prinderea se   |         |       |
|    |                   |                   |realizeaza cu  |         |       |
|    |                   |                   |curele sau     |         |       |
|    |                   |                   |siret          |         |       |
|    |                   |                   |se recomanda   |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |afectiuni ale  |         |       |
|    |                   |                   |genunchiului   |         |       |
|    |                   |                   |si gleznei     |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 8  |Orteze pentru      |a) ham Pavlik      |se executa din |    NU   |  *)  |
|    |luxatii de sold    |                   |curele din     |         |       |
|    |congenitale la     |                   |piele          |         |       |
|    |copii              |                   |material textil|         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) de abductie     |panza si       |    NU   |  *)  |
|    |                   |                   |buretele sunt  |         |       |
|    |                   |                   |fixate cu      |         |       |
|    |                   |                   |chinga textila;|         |       |
|    |                   |                   |material       |         |       |
|    |                   |                   |termoformabil, |         |       |
|    |                   |                   |metalic si     |         |       |
|    |                   |                   |textil, compus |         |       |
|    |                   |                   |din doua module|         |       |
|    |                   |                   |de coapsa      |         |       |
|    |                   |                   |reglabile in   |         |       |
|    |                   |                   |diametru care  |         |       |
|    |                   |                   |sunt cuplate   |         |       |
|    |                   |                   |printr-o bara  |         |       |
|    |                   |                   |reglabila in   |         |       |
|    |                   |                   |lungime prin   |         |       |
|    |                   |                   |intermediul a  |         |       |
|    |                   |                   |doua           |         |       |
|    |                   |                   |articulatii    |         |       |
|    |                   |                   |libere         |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |c) Dr. Fettwies    |material       |    NU   |  *)  |
|    |                   |                   |termoformabil, |         |       |
|    |                   |                   |metalic        |         |       |
|    |                   |                   |module de 4    |         |       |
|    |                   |                   |marimi, usor de|         |       |
|    |                   |                   |asamblat       |         |       |
|    |                   |                   |pentru copii de|         |       |
|    |                   |                   |la 6 la 15 luni|         |       |
|    |                   |                   |igienizare     |         |       |
|    |                   |                   |usoara         |         |       |
|    |                   |                   |pentru abductie|         |       |
|    |                   |                   |se foloseste   |         |       |
|    |                   |                   |o tija         |         |       |
|    |                   |                   |reglabila      |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |d) Dr. Behrens     |material       |    NU   |  *)  |
|    |                   |                   |termoformabil, |         |       |
|    |                   |                   |metalic si     |         |       |
|    |                   |                   |benzi textile  |         |       |
|    |                   |                   |hamul de       |         |       |
|    |                   |                   |purtare permite|         |       |
|    |                   |                   |reglarea       |         |       |
|    |                   |                   |flexiei        |         |       |
|    |                   |                   |picioarelor in |         |       |
|    |                   |                   |diferite       |         |       |
|    |                   |                   |unghiuri       |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |tratamentul    |         |       |
|    |                   |                   |luxatiei de    |         |       |
|    |                   |                   |sold pana la   |         |       |
|    |                   |                   |tipul III      |         |       |
|    |                   |                   |pentru         |         |       |
|    |                   |                   |abductie se    |         |       |
|    |                   |                   |foloseste o    |         |       |
|    |                   |                   |tija reglabila |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |e) Becker          |               |    NU   |  *)  |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |f) Dr. Bernau      |material       |    NU   |  *)  |
|    |                   |                   |termoformabil, |         |       |
|    |                   |                   |metalic si     |         |       |
|    |                   |                   |benzi textile  |         |       |
|    |                   |                   |doua marimi    |         |       |
|    |                   |                   |pentru 0 - 6   |         |       |
|    |                   |                   |luni, 6 - 12   |         |       |
|    |                   |                   |luni           |         |       |
|    |                   |                   |combina        |         |       |
|    |                   |                   |tratamentul    |         |       |
|    |                   |                   |luxatiei       |         |       |
|    |                   |                   |congenitale de |         |       |
|    |                   |                   |sold cu flexia |         |       |
|    |                   |                   |soldului mai   |         |       |
|    |                   |                   |mare de 90     |         |       |
|    |                   |                   |grade          |         |       |
|    |                   |                   |modulele       |         |       |
|    |                   |                   |fixeaza        |         |       |
|    |                   |                   |picioarele, iar|         |       |
|    |                   |                   |cu ajutorul    |         |       |
|    |                   |                   |corzilor se    |         |       |
|    |                   |                   |regleaza       |         |       |
|    |                   |                   |unghiul flexiei|         |       |
|    |                   |                   |o bara         |         |       |
|    |                   |                   |reglabila      |         |       |
|    |                   |                   |permite        |         |       |
|    |                   |                   |pozitionarea   |         |       |
|    |                   |                   |corecta a      |         |       |
|    |                   |                   |abductiei      |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 9  |Orteze corectoare  |a) sustinatori     |pana la nr. 23 |    NU   |  *) |
|    |de statica a       |   plantari        |inclusiv       |         |       |
|    |piciorului         |                   |se executa din |         |       |
|    |                   |                   |pluta/         |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu/   |         |       |
|    |                   |                   |polimer        |         |       |
|    |                   |                   |se folosesc    |         |       |
|    |                   |                   |pentru platfus |         |       |
|    |                   |                   |gradele I si   |         |       |
|    |                   |                   |II. pinteni    |         |       |
|    |                   |                   |calcanieri si  |         |       |
|    |                   |                   |scurtari foarte|         |       |
|    |                   |                   |mici           |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|       |
|    |                   |                   |mai mare de    |    NU   |       |
|    |                   |                   |nr. 23,5       |         |       |
|    |                   |                   |se executa din |         |       |
|    |                   |                   |pluta/         |         |       |
|    |                   |                   |duraluminiu/   |         |       |
|    |                   |                   |polimer        |         |       |
|    |                   |                   |se folosesc    |         |       |
|    |                   |                   |pentru platfus |         |       |
|    |                   |                   |gradele I si   |         |       |
|    |                   |                   |II. pinteni    |         |       |
|    |                   |                   |calcanieri si  |         |       |
|    |                   |                   |scurtari foarte|         |       |
|    |                   |                   |mici           |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |b) Pes Var/Valg    |se pot executa |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |din diversi    |         |       |
|    |                   |                   |polimeri:      |         |       |
|    |                   |                   |poliamide,     |         |       |
|    |                   |                   |poliuretani,   |         |       |
|    |                   |                   |polimeri       |         |       |
|    |                   |                   |vascoelastici, |         |       |
|    |                   |                   |cauciuc, etc.  |         |       |
|    |                   |                   |diverse marimi |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |c) Hallux-Valgus   |banda textila  |    NU   |12 luni|
|    |                   |                   |usoara si      |         |       |
|    |                   |                   |flexibila      |         |       |
|    |                   |                   |marimi         |         |       |
|    |                   |                   |universale     |         |       |
|    |                   |                   |pentru piciorul|         |       |
|    |                   |                   |drept/stang    |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
    *) 2 ani pentru adulti si ori de cate ori este nevoie pentru copiii in varsta de pana la 18 ani cu monitorizarea perioadei de crestere
    *) ori de cate ori este nevoie, pentru copiii in varsta de pana la 18 ani cu monitorizarea perioadei de crestere
    *) 6 luni pentru adulti, pentru talonetele din pluta/polimer
    12 luni pentru adulti, pentru talonetele din duraluminiu
    ori de cate ori este nevoie, pentru copiii in varsta de pana la 18 ani cu monitorizarea perioadei de crestere

    NOTA: pentru ortezele corectoare de statica a piciorului, tipurile a) si b) se prescriu numai perechi

    H. Incaltaminte ortopedica
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL|TERM.  |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  |INLOC. |
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  |Ghete              |diformitati        |pana la nr. 23 |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |inclusiv       |         |       |
|    |                   |                   |mai mare de    |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |nr. 23,5       |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |Gheata ortopedica  |prevazuta cu un|    DA   |   *)  |
|    |                   |cu arc             |arc de vipusca |         |       |
|    |                   |                   |si sub talpa,  |         |       |
|    |                   |                   |cu staif inalt |         |       |
|    |                   |                   |si cu adaosuri |         |       |
|    |                   |                   |la partea      |         |       |
|    |                   |                   |externa a      |         |       |
|    |                   |                   |talpii si      |         |       |
|    |                   |                   |tocului (sau   |         |       |
|    |                   |                   |interna dupa   |         |       |
|    |                   |                   |caz)           |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |amputatii de       |pana la nr. 23 |    DA   |   *)  |
|    |                   |metatars si falange|inclusiv       |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |mai mare de    |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |nr. 23,5       |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |scurtari           |pana la 10 cm, |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |pana la nr. 23 |         |       |
|    |                   |                   |inclusiv       |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |pana la 10 cm, |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |mai mare de    |         |       |
|    |                   |                   |nr. 23,5       |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |peste 10 cm,   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |pana la nr. 23 |         |       |
|    |                   |                   |inclusiv       |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |peste 10 cm,   |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |mai mare de    |         |       |
|    |                   |                   |nr. 23,5       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 2  |Pantofi            |diformitati        |pana la nr. 23 |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |inclusiv       |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |mai mare de    |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |nr. 23,5       |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |amputatii de       |pana la nr. 23 |    DA   |   *)  |
|    |                   |metatars si falange|inclusiv       |         |       |
|    |                   |                   |_______________|_________|_______|
|    |                   |                   |mai mare de    |    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |nr. 23,5       |         |       |
|    |                   |___________________|_______________|_________|_______|
|    |                   |scurtari           |pentru scurtari|    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |pana la 8 cm,  |         |       |
|    |                   |                   |pana la nr. 23 |         |       |
|    |                   |                   |inclusiv       |         |       |
|    |                   |                   |pentru scurtari|    DA   |   *)  |
|    |                   |                   |pana la 8 cm,  |         |       |
|    |                   |                   |mai mare de    |         |       |
|    |                   |                   |nr. 23,5       |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
    *) se va prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi:
    la 6 luni pentru adulti;
    ori de cate ori este nevoie, pentru copiii in varsta de pana la 18 ani in perioada de crestere, (cu monitorizarea perioadei de crestere).

    NOTA: Numerele utilizate sunt exprimate in sistemul metric

                   I. Dispozitive pentru deficiente vizuale
 ______________________________________________________________________________
|NR. |     DENUMIREA     |       TIPUL       |CARACTERISTICI |REPARABIL|TERM.  |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI  |                   |   TEHNICE     |  DA/NU  |INLOC. |
|    |      MEDICAL      |                   | DEFINITORII   |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| C1 |       C2          |         C3        |      C4       |    C5   |  C6   |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 1  | Lentile           | pentru camera     | Filtru UV     |    NU   |   *)  |
|    | intraoculare      | anterioara        |               |         |       |
|    |                   | pentru camera     | Filtru UV     |         |       |
|    |                   | posterioara       |               |         |       |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
| 2  |Proteza oculara    | pentru copii      |               |    NU   |   *) |
|____|___________________|___________________|_______________|_________|_______|
    *) Se poate acorda o lentila intraoculara pentru celalalt ochi dupa cel putin 6 luni de la prima protezare.
    *) Se acorda doar pentru copiii in varsta de pana la 18 ani ori de cate ori este nevoie.

    ANEXA 5

    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE .........................

                           CERTIFICAT DE ACREDITARE
                      Nr. ........ din ..................

    Conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001, in baza documentatiei inaintate si a conditiilor de acreditare, Casa de asigurari de sanatate ..................... acrediteaza provizoriu/definitiv furnizorul de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, care desfasoara activitate de: ................................................
...............................................................................
                 (nume, adresa sediu social, telefon, fax)
cu punctele de lucru 1) ...................., cu activitate de: ...............
                          (adresa, telefon)
                     2) ...................., cu activitate de: ...............
                          (adresa, telefon)
reprezentat de ................................................................
                            (nume, prenume reprezentant legal)
    Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementarile in vigoare atrage anularea prezentului certificat.

    Data emiterii ....................     Valabila pana la ..............

                              Director general,

    ANEXA 6

                               CONTRACT
de furnizare de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

    I. Partile contractante
    Casa de asigurari de sanatate ........................., cu sediul in municipiul/orasul ....................., str. .................. nr. ........, judetul/sectorul ......................., tel/fax ..............., reprezentata prin director general ..........................,
    si
    Societatea comerciala farmaceutica ...................., avand sediul in municipiul/orasul ............., str. .......... nr. ......., bl. ........., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..........., telefon ............, inregistrata la registrul comertului ........ cu nr. J ..../............., si avand contul nr. .........., deschis la Trezoreria statului ..............., si codul fiscal nr. ..........., reprezentata prin ....................., autorizatie de functionare nr. ............., eliberata de ..................... certificat de acreditare nr. .................

    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de medicamente cu sau fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu, conform reglementarilor legale in vigoare privind Lista cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si sistemul de compensare al acestora, precum si Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Furnizarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
    Art. 2
    Prezentul contract privind eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu respecta reglementarile legale in vigoare privind Lista cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala.
    Art. 3
    Furnizarea medicamentelor se va desfasura prin intermediul urmatoarelor farmacii aflate in structura societatii comerciale:
    1. .......................... din .................., str. ............... nr. ........, bl. ........., sc. ......., sectorul/judetul ..................., tel/fax .............., cu autorizatia de functionare nr. ............./......., eliberata de ........................, certificat de acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../................, farmacist .............................;
    2. .......................... din .................., str. ............... nr. ........, bl. ........., sc. ......., sectorul/judetul ..................., tel/fax .............., cu autorizatia de functionare nr. ............./......., eliberata de ........................, certificat de acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../................, farmacist .............................;
    3. .......................... din .................., str. ............... nr. ........, bl. ........., sc. ......., sectorul/judetul ..................., tel/fax .............., cu autorizatia de functionare nr. ............./......., eliberata de ........................, certificat de acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../................, farmacist .............................;

    IV. Durata contractului
    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001.

    V. Obligatiile partilor
    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate conform legislatiei in vigoare si acreditate conform reglementarilor legale in vigoare;
    b) sa deconteze farmaciilor acreditate cu care au incheiat contracte, in limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate, astfel: 50% din valoarea facturii in termen de 5 zile de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, restul valorii facturii acceptate la decontare in maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia. Facturile ce depasesc valoarea trimestriala contractata se deconteaza in termen de maximum 90 de zile de la data depunerii;
    c) sa nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001, cu exceptia prescriptiilor pentru afectiunile acute, care indeplinesc conditiile minime prevazute la art. 3 lit. b) din acest Contract-cadru;
    d) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii farmaceutice;
    e) sa verifice activitatea furnizorului de servicii farmaceutice prevazuta in prezentul contract, in sensul respectarii prevederilor contractuale;
    f) sa acorde, in cadrul sumelor negociate si contractate, avansuri lunare in limita a 30% din suma corespunzatoare lunii respective pentru farmaciile care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
    B. Obligatiile farmaciilor
    Art. 7
    Farmaciile au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001;
    b) sa se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform Listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala cu contributie personala in tratamentul ambulatoriu;
    c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ-valorica pentru medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asiguratii;
    d) sa pastreze la loc vizibil condica de sugestii si reclamatii a asiguratului; condica va fi numerotata de farmacie si va fi stampilata de casa/casele de asigurari de sanatate cu care aceasta se afla in relatie contractuala;
    e) sa intocmeasca si sa prezinte casei de asigurari de sanatate documentele necesare decontarii medicamentelor eliberate (factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale si bonul de casa); furnizorul este direct raspunzator de corectitudinea raportarilor prezentate;
    f) sa puna la dispozitie, la cererea medicilor care prescriu medicamente cu sau fara contributie personala, lista cu preturile de vanzare cu amanuntul a medicamentelor existente in farmacie si sa reactualizeze aceasta lista periodic;
    g) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda autorizatie de libera practica;
    h) sa informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si despre modul de utilizare al acestora, conform prescriptiei medicale;
    i) sa respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor in relatiile cu asiguratii;
    j) sa stabileasca programul de functionare pe care sa-l afiseze la loc vizibil la farmacie si sa participe, dupa caz, la sistemul organizat pentru asigurarea furnizarii medicamentelor in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale;
    k) sa elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, daca medicul indica in prescriptia medicala numai denumirea substantei active;
    l) sa aduca la cunostinta asiguratilor, la loc vizibil in farmacie, conditiile de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala;
    m) sa elibereze prescriptii medicale pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    n) sa aiba permanent in stoc produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI), care au preturile cele mai mici disponibile pe piata;
    o) sa verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda pentru a fi eliberate si decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute in normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numarul medicamentelor si durata terapiei;
    p) sa anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, in fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale;
    q) sa nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au incetat valabilitatea;
    r) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei, a directiilor de sanatate publica impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania, asupra modului de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului;
    s) sa nu elibereze medicamente fara prescriptie medicala pentru cele la care reglementarile legale in vigoare prevad aceasta obligatie;
    t) sa transmita caselor de asigurari de sanatate, prin programul implementat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, datele solicitate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avizat de aceasta.

    VI. Modalitati de plata
    Art. 8
    (1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe baza de factura, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale si bonuri de casa care vor contine atat denumirea, cat si pretul medicamentului, avandu-se in vedere pretul cu amanuntul al medicamentelor la data achizitionarii lor de catre farmacie.
    (2) Casa de asigurari de sanatate nu deconteaza sumele aferente prescriptiilor medicale cu sau fara contributie personala, care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor, din vina exclusiva a furnizorului de servicii farmaceutice, cu exceptia prescriptiilor pentru afectiunile acute pe care casele de asigurari de sanatate le deconteaza daca contin datele minime prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in vigoare.
    Art. 9
    Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ............ a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.
    Art. 10
    Valoarea contractului*) este de ................ lei, din care:
    Trimestrul I   ...................... lei
    Trimestrul II  ...................... lei
    Trimestrul III ...................... lei
    Trimestrul IV  ...................... lei
------------
    *) Valoarea contractului include si obligatiile de plata catre farmacii, inregistrate pana la data de 30 noiembrie 2001.

    Art. 11
    Decontarea prescriptiilor cu sau fara contributie personala se face astfel: 50% din valoarea facturii in termen de 5 zile de la data depunerii facturii, restul valorii acceptate spre decontare, in maximum 30 de zile de la depunerea acesteia. Facturile ce depasesc valoarea trimestriala contractata se deconteaza in termen de 90 de zile de la depunerea facturilor.
    Art. 12
    Plata se face in:
    a) contul nr. ...................... deschis la Trezoreria statului.
    b) ........................ .

    VII. Raspunderea contractuala
    Art. 13
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 14
    Neplata, din vina casei de asigurari de sanatate, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate, in limita sumei prevazute in contract, respectiv in termen de maximum 90 de zile pentru cele care depasesc valoarea contractata, atrage majorari de intarziere egale cu majorarile prevazute pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 15
    Farmacia garanteaza si raspunde de calitatea furnizarii medicamentelor eliberate asiguratilor.
    Art. 16
    Farmacia este direct raspunzatoare de corectitudinea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar casele de asigurari de sanatate de legalitatea platilor.

    VIII. Clauza speciala
    Art. 17
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    (3) Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (4) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

    IX. Contraventii
    Art. 18
    Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispozitia organelor de control actele de evidenta a medicamentelor cu si fara contributie personala din partea asiguratilor si a documentelor in baza carora se deconteaza acestea de catre casa de asigurari de sanatate conduce la sistarea platilor in curs catre farmacia respectiva pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului
    Art. 19
    Prezentul contract se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca farmacia acreditata nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile farmaciei acreditate, aceasta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca farmacistul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania;
    d) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a farmaciei acreditate;
    e) retragerea acreditarii farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    f) daca farmacia acreditata compenseaza medicamentele neeliberate din prescriptia medicala, cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
    g) nerespectarea obligatiilor contractuale in mod repetat si nejustificat constatate cu ocazia controalelor efectuate de institutiile abilitate in a efectua controlul.
    Art. 20
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta farmacia din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al farmaciei;
    c) faliment, dizolvare, lichidare;
    d) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    e) acordul de vointa al partilor;
    f) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al farmaciei printr-o notificare scrisa cu 45 de zile anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 21
    (1) Situatiile prevazute la art. 19 si art. 20 lit. b) - e) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) si f) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile, respectiv 45 de zile, inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta
    Art. 23
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire sau la sediul partilor.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului, ce figureaza in prezentul contract, sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului
    Art. 24
    (1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    (2) Modificarea se va face printr-un act aditional semnat de ambele parti si va fi anexa a acestui contract.
    Art. 25
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
    Art. 26
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor
    Art. 27
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 28
    Hotararile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 27 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Prezentul contract de furnizare de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate a fost incheiat azi .............., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

       CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                 FARMACIA
             Director general,                   Reprezentant legal,
         Director adjunct economic,
    Director adjunct relatii contractuale,

                                 Vizat
                            Oficiul juridic

    ANEXA 7

                               CONTRACT
de furnizare de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

    I. Partile contractante
    Casa de asigurari de sanatate ......................., cu sediul in municipiul/orasul ........................, str. .................... nr. ....., judetul/sectorul ....................., tel./fax .................., reprezentata prin director general ..............................,
    si
    Furnizorul de dispozitive medicale ..............................., prin reprezentantul legal ........................, cu Certificatul de inregistrare*) seria ...............; codul unic de inregistrare nr. ..................., avand sediul social in localitatea ........................, str. ..................., tel. ................., fax ..............., contul nr. ......................., deschis la Trezoreria statului, acreditat de Casa de asigurari de sanatate ..................... cu certificatul de acreditare nr. ......../data ............... autorizatie de utilizare/certificat de inregistrare a dispozitivului medical .................. .
------------
    *) Pana la data de 30 iunie 2002 furnizorii constituiti anterior datei intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor se vor identifica prin utilizarea actualului certificat de inmatriculare, cod fiscal si autorizatie sanitara de functionare in loc de certificat de inregistrare.

    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001 si a normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Dispozitive medicale furnizate
    Art. 2
    Dispozitivele medicale furnizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001, si constau in:
    a) ........................................................................
    b) ........................................................................
    c) ........................................................................

    IV. Durata contractului
    Art. 3
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2002.
    Art. 4
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001.

    V. Obligatiile partilor
    A. Obligatiile Casei de asigurari de sanatate
    Art. 5
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice prezenta furnizorului de dispozitive medicale in Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    b) sa verifice autorizatiile de utilizare/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale pentru care furnizorul a fost acreditat;
    c) sa verifice certificatul de inregistrare a reprezentantului autorizat emis de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    d) sa informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare;
    e) sa verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor incheiate de acestia;
    f) sa afiseze in loc vizibil preturile de referinta ale dispozitivelor medicale, lista furnizorilor cu care se afla in relatie contractuala si contributia personala care trebuie suportata de asigurat;
    g) sa respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale din Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu care se afla in relatie contractuala;
    h) sa asigure decontarea pe baza facturilor emise de furnizor, insotite de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, de audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva si de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu;
    i) sa nu precizeze in decizia privind aprobarea procurarii dispozitivului medical numele furnizorului de dispozitive medicale.
    B. Obligatiile furnizorului de dispozitive medicale
    Art. 6
    Furnizorul de dispozitive medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa livreze dispozitivele medicale autorizate/inregistrate de Ministerul Sanatatii si Familiei, pentru care este acreditat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    b) sa livreze dispozitive medicale pentru care detine certificat de inregistrare a reprezentantului autorizat emis de Ministerul Sanatatii si Familiei si/sau notificare (imputernicire) de la producatorul/furnizorul acreditat in cazul activitatii de import, depozitare si comercializare;
    c) sa nu livreze dispozitive medicale expirate sau care prezinta abateri de la performantele functionale si de securitate, generatoare de incidente;
    d) sa livreze dispozitive medicale insotite de documente care atesta provenienta si calitatea lor;
    e) sa emita, potrivit legii, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comanda;
    f) sa asigure si sa suporte repararea sau inlocuirea dispozitivului medical, in cadrul termenului de garantie, conform prevederilor legale in vigoare;
    g) sa asigure repararea dispozitivului medical dupa expirarea termenului de garantie;
    h) sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat atat in perioada de garantie cat si dupa expirarea acesteia;
    i) sa livreze dispozitivele medicale numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru din certificatul de acreditare;
    j) sa livreze numai dispozitive medicale cu elemente de identificare si instructiuni de folosire si intretinere;
    k) sa livreze dispozitive medicale in ambalaje adecvate, potrivit formei si caracteristicilor acestora si sa le eticheteze conform prevederilor legale in vigoare;
    l) sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;
    m) sa livreze la termen dispozitivul medical comandat;
    n) sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical in cazul in care nu au fost respectate caracteristicile specifice din prescriptia medicului de specialitate;
    o) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    p) sa emita facturile insotite de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, de audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva si de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu;
    q) sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale, in mod nediscriminatoriu;
    r) sa transmita caselor de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale preturile de vanzare cu amanuntul si sa le informeze din timp asupra oricarei modificari a acestora;
    s) sa respecte conditiile de depozitare si garantie stabilite de producator pentru dispozitivele medicale;
    t) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei, a directiilor de sanatate publica impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, asupra modului de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului;
    u) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
    v) sa informeze casa de asigurari de sanatate despre orice modificari survenite, legate de clauzele contractuale.

    VI. Modalitati de plata
    Art. 7
    Suma maxima care se suporta de casa de asigurari de sanatate pentru fiecare dispozitiv medical sau pe tip de dispozitiv medical, dupa caz, este pretul de referinta. Pretul de referinta se stabileste anual de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pe baza criteriilor economice si caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor medicale.
    Art. 8
    Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ................... a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.
    Art. 9
    Daca pretul de vanzare cu amanuntul a dispozitivelor medicale este sub pretul de referinta, acesta este decontat integral de catre casa de asigurari de sanatate.
    Art. 10
    In cadrul termenului de inlocuire a dispozitivului medical casele de asigurari de sanatate deconteaza reparatiile, a caror valoare totala nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul de referinta valabil in momentul emiterii primei cereri de aprobare pentru repararea dispozitivului medical.
    Art. 11
    (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor medicale se face de catre casele de asigurari de sanatate la nivelul pretului de referinta valabil in momentul emiterii deciziei privind aprobarea procurarii dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizor dupa confirmarea primirii de catre asigurat a dispozitivului medical. Factura emisa de furnizor este insotita de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comanda, de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu. Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate dupa protezare.
    (2) Decontarea in cazul protezarilor pentru membrul superior si/sau inferior se face dupa depunerea, de catre asigurat, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validata, confirmata de medicul de specialitate. In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical va pierde dreptul la reparare in afara termenului de garantie, iar casa de asigurari de sanatate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    (3) Decontarea in cazul protezarilor O.R.L. se face dupa depunerea de catre asigurat a unui document de validare, intocmit de medicul specialist O.R.L. care a prescris protezarea O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonala si vocala in camp liber etc.). In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului va pierde dreptul la reparare in afara termenului de garantie, iar casa de asigurari de sanatate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    (4) Pentru incadrarea in fondul destinat dispozitivelor medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de decizii privind aprobarea procurarii dispozitivelor medicale emise in luna anterioara, alcatuind dupa caz, liste de asteptare pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale. Solutionarea listelor de asteptare va tine cont atat de criterii economice cat si de urgenta asigurarii dispozitivului medical.
    Art. 12
    Plata dispozitivelor medicale se face in contul nr. ................... deschis la Trezoreria Statului.
    Art. 13
    Decontarea dispozitivelor medicale se face in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    VII. Raspunderea contractuala
    Art. 14
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune interese.
    Art. 15
    Neplata din vina casei de asigurari de sanatate, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere, egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 16
    Refuzul furnizorilor de dispozitive medicale de a pune la dispozitia organelor de control actele de evidenta a dispozitivelor medicale furnizate si a documentelor in baza carora se deconteaza acestea conduce la sistarea platilor in curs catre furnizorul respectiv pana la urmatorul control.
    Art. 17
    Furnizorul de dispozitive medicale garanteaza si raspunde de calitatea dispozitivelor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 18
    Reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.

    VIII. Clauza speciala
    Art. 19
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    (3) Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (4) In cazul cand imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului
    Art. 20
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei/avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale;
    b) retragerea acreditarii sau expirarea termenului de valabilitate a acreditarii;
    c) daca din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    d) furnizarea de dispozitive medicale neautorizate/neinregistrate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    e) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu este acreditat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    f) nerespectarea in mod repetat a termenelor de livrare a dispozitivelor medicale.
    Art. 21
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale inceteaza cu data la care a intervenit una din situatiile:
    a) se schimba adresa sediului social;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului;
    c) faliment, dizolvare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;
    d) incetarea definitiva a activitatii caselor de asigurari de sanatate;
    e) acordul de vointa al partilor;
    f) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale, printr-o notificare scrisa cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    (1) Situatiile prevazute la art. 20 si art. 21 lit. b) - e) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatiile prevazute de art. 21 lit. a) si f) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile, respectiv 45 de zile, inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 23
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta
    Art. 24
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului, ce figureaza in prezentul contract, sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului
    Art. 25
    (1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    (2) Modificarea se va face printr-un act aditional, semnat de ambele parti si va fi anexa a acestui contract.
    Art. 26
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
    Art. 27
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor
    Art. 28
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 29
    Hotararile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut de art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate a fost incheiat azi ........ in doua exemplare a cate ........... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

       CASA DE ASIGURARI DE SANATATE          FURNIZOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
              Director general,                    Reprezentantul legal
         Director adjunct economic,
    Director adjunct relatii contractuale,

                                   Vizat
                              Oficiul juridicSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4233/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4233 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4233/2001
Hotărârea 1331 2001
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 79 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001
Ordin 79 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001
Legea 145 1997
Legea asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 23 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 23 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 139 2002
privind stabilirea pretului de referinta al dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontat de catre casele de asigurari de sanatate
Ordin 1109 2002
privind modificarea art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 45 2002
privind aprobarea standardelor de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu