E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 23/15 din 16 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI - Nr. 23


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 15
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 78 bis  din  6 februarie 2003

    *) Ordinul nr. 23/15/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.509/2002, prevazute in anexele nr. 1 - 7*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 7 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                              Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

    Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

    Art. 1
    (1) Medicamentele cu si fara contributie personala se acorda in tratamentul ambulatoriu, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    (2) Pentru elevii si studentii care urmeaza o forma de invatamant in alta localitate decat cea de resedinta si care nu sunt inscrisi la un medic de familie din localitatea unde se afla unitatea de invatamant, in caz de urgenta medicala medicul din cabinetul scolar sau studentesc poate prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligatia sa transmita prin scrisoare medicala medicului de familie la care este inscris elevul sau studentul diagnosticul si tratamentul prescris. Medicii din caminele de batrani pot prescrie medicamente numai pentru 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, daca nu sunt inscrisi in lista unui medic de familie.
    (3) Prescriptiile medicale aferente medicamentelor fara contributie personala se elibereaza in urmatoarele situatii:
    - pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0 - 18 ani, gravide si lehuze, tineri de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
    - pentru bolile care beneficiaza de gratuitate conform prevederilor legale in vigoare elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    - pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile legii.
    (4) Prescriptia medicala este document cu regim special si se intocmeste in 3 exemplare, dintre care doua exemplare (originalul si o copie) se depun de asigurat la farmacie. Toate datele vor fi inscrise lizibil, fara modificari, stersaturi sau adaugari. In cazul in care o modificare este absolut necesara, aceasta mentiune va fi semnata si parafata.
    Art. 2
    (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 - 5 zile in afectiuni acute, de pana la 8 - 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice. Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.
    (2) Prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar in afectiunile acute si subacute prescriptia medicala este valabila in urban numai in primele 24 de ore de la prescriere, iar in rural, 48 de ore.
    Art. 3
    Numarul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1 - 3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteaza in cifre si litere.
    Art. 4
    Prescriptia medicala contine in mod obligatoriu urmatoarele date: denumirea furnizorului de servicii medicale (cabinet medical, spital etc.), datele de identificare a asiguratului (nume, prenume, varsta, cod numeric personal, categoria din care fac parte persoanele care beneficiaza de gratuitate suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate etc.), numarul foii de observatie sau din registrul de consultatii al bolnavului, diagnosticul, tipul de afectiune - acuta, subacuta sau cronica -, dupa caz, tratamentul prescris, data eliberarii, codul medicului si specialitatea acestuia, numarul contractului de furnizare de servicii medicale incheiat cu casa de asigurari de sanatate si denumirea casei de asigurari de sanatate. Aceste obligatii revin medicului care emite prescriptia medicala.
    Art. 5
    Inscriptionarea codului medicului pe prescriptia medicala se face prin aplicarea parafei medicului, care contine in mod obligatoriu si codul acestuia.
    Art. 6
    Prescriptiile medicale care nu contin datele precizate la art. 4 si 5 nu vor fi decontate de casele de asigurari de sanatate, cu exceptia celor la care se refera art. 3 lit. b) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.509/2002.
    Art. 7
    In sistemul asigurarilor sociale de sanatate prescrierea medicamentelor se face de medici numai in limita specialitatii (responsabilitatii) pe care o au, cu exceptia medicilor de familie care pot prescrie medicamente atat in limita competentei proprii, cat si pe baza recomandarilor scrise date de medicii de specialitate pentru prescriptiile medicale ulterioare, necesare continuarii tratamentului, cu respectarea indicatiilor din prospectul producatorului de medicamente. Medicii din spitale au dreptul de a prescrie asiguratilor, la externare, medicamente in limita specialitatii si a consultatiilor interdisciplinare evidentiate in foaia de observatie.
    Art. 8
    Prescriptiile medicale pe baza carora se elibereaza medicamentele constituie documente financiar-contabile, conform carora se intocmesc borderourile centralizatoare.
    Art. 9
    Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie cu care casele de asigurari de sanatate au incheiat contract de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu. Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, precum si casa de asigurari de sanatate la care asiguratul vireaza contributia pentru asigurari sociale de sanatate.
    Art. 10
    In situatia in care primitorul renunta la anumite medicamente cuprinse in prescriptia medicala, acestea se anuleaza, nefiind permisa eliberarea altor medicamente din farmacie in cadrul sumei respective. In cazul in care prescriptia medicala cuprinde numai denumirea comerciala a medicamentului, iar farmacistul a efectuat substitutia generica cu acordul asiguratului, eliberandu-i acestuia un medicament din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) cu un pret de vanzare mai mic, va efectua modificarea corespunzatoare in prescriptia medicala, confirmand modificarea sub semnatura.
    Art. 11
    Inscrierea preturilor de vanzare cu amanuntul se face de catre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
    Art. 12
    Farmacistul noteaza preturile de vanzare cu amanuntul, sumele aferente ce urmeaza sa fie decontate de catre casele de asigurari de sanatate pentru fiecare medicament si sumele ce reprezinta contributia personala a asiguratului, pe care le totalizeaza.
    Art. 13
    (1) Suma care se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate pentru fiecare medicament reprezinta pretul de referinta, respectiv 65% din valoarea pretului de vanzare cu amanuntul, pentru medicamentele notate cu litera "a" din lista cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii cu contributie personala pe baza de prescriptie medicala in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sau 50% din valoarea pretului de vanzare cu amanuntul pentru medicamentele notate cu litera "b" din aceeasi lista.
    (2) Suma pe care o deconteaza casele de asigurari de sanatate pentru fiecare medicament ce se elibereaza fara contributie personala din partea asiguratilor pe baza de prescriptie medicala, cuprins in lista cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii fara contributie personala, este pretul de referinta, care este pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentului eliberat.
    Art. 14
    (1) Prescriptiile pediatrice se deconteaza numai pentru medicamentele de folosinta pediatrica, conform indicatiilor producatorului de medicamente, cu exceptia cazurilor justificate in care varsta si greutatea pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice adecvate sau a unui alt medicament adecvat, dupa caz.
    (2) In cazul prescriptiilor medicale care cuprind denumirea comerciala a medicamentului se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate numai medicamentele cu denumirile comerciale prevazute in Lista cu medicamente (denumiri comerciale) care se aproba prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, elaborata pe baza Listei cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 15
    (1) Farmaciile intocmesc un borderou centralizator, pe case de asigurari de sanatate, in functie de casa de asigurari de sanatate catre care se face virarea contributiei asiguratului (denumirea casei de asigurari de sanatate fiind inscrisa pe versoul prescriptiei). Pe borderou fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine si codul medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului.
    (2) Borderourile se intocmesc in doua exemplare, specificandu-se suma ce urmeaza sa fie incasata de la casele de asigurari de sanatate. Pe baza borderourilor centralizatoare farmaciile vor intocmi facturi cu sumele totale ce urmeaza sa fie decontate de catre casele de asigurari de sanatate.
    Art. 16
    La stabilirea valorii contractului de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, incheiat intre farmacia acreditata si casele de asigurari de sanatate, se vor avea in vedere criteriile de selectie prevazute in anexa nr. 4 la ordin.
    Art. 17
    In vederea decontarii medicamentelor cu sau fara contributie personala, farmaciile inainteaza caselor de asigurari de sanatate, la termenele stabilite in contracte, urmatoarele acte in original: factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale, cu inscrierea numarului de ordine a bonului fiscal si a datei de emitere a acestora.
    Art. 18
    (1) In vederea decontarii medicamentelor cu si fara contributie personala, eliberate asiguratilor pentru care se vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate la alte case de asigurari de sanatate decat cele cu care farmacia are contract, casa de asigurari de sanatate la care se inregistreaza suma cea mai mare pe care trebuie sa o incaseze farmacia deconteaza, in baza contractului incheiat cu farmacia respectiva, atat sumele aferente prescriptiilor medicale eliberate asiguratilor proprii, cat si pe cele eliberate asiguratilor de la casele de asigurari de sanatate cu care farmacia nu are incheiate contracte. In acest scop casa de asigurari de sanatate care deconteaza prescriptiile medicale si pentru alte case de asigurari de sanatate va proceda astfel:
    a) la primirea facturilor cu sumele totale si a borderoului centralizator casa de asigurari de sanatate va evidentia, pe cheltuiala proprie, numai contravaloarea medicamentelor eliberate pentru asiguratii pentru care contributia la asigurarile sociale de sanatate se vireaza la casa de asigurari de sanatate respectiva;
    b) casa de asigurari de sanatate va evidentia contravaloarea medicamentelor eliberate pentru asiguratii pentru care contributia la asigurarile sociale de sanatate se vireaza la alte case de asigurari de sanatate decat cea cu care farmacia are contract in contul "debitori", prin creditarea contului "furnizori". In termen de 5 zile de la decontarea sumei totale casa de asigurari de sanatate mai sus mentionata va intocmi facturi nefiscale pentru fiecare casa de asigurari de sanatate, pe baza borderourilor prezentate de farmacie. La aceste facturi vor fi anexate borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale in original care contin numarul de ordine al bonului fiscal si data de emitere a acestora, care vor fi transmise celorlalte case de asigurari de sanatate in vederea verificarii si virarii sumelor aferente in contul casei de asigurari de sanatate de la care s-a primit documentul de plata;
    c) casa de asigurari de sanatate are obligatia retinerii unei copii a borderourilor transmise la celelalte case de asigurari de sanatate in vederea justificarii inregistrarilor in contabilitate a platilor efectuate;
    d) in contabilitatea casei de asigurari de sanatate atat platile efectuate, cat si incasarea contravalorii medicamentelor de la celelalte case de asigurari de sanatate, se vor inregistra la subcapitolul "Asistenta medicala cu medicamente in tratamentul ambulatoriu" ca plati, respectiv, reintregire de plati.
    (2) Decontarea sumelor catre farmacii se va efectua conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.
    (3) Fiecare casa de asigurari de sanatate suporta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transportul documentelor aferente asiguratilor pentru care se vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate la casa de asigurari de sanatate respectiva, din cheltuielile de functionare si administrare ale casei de asigurari de sanatate.
    Art. 19
    Farmaciile acreditate raspund de exactitatea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar casele de asigurari de sanatate, de legalitatea platilor efectuate.
    Art. 20
    In cazul in care Lista cu medicamentele din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman pe anul in curs, corespunzatoare Listei cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, aprobata prin hotarare a Guvernului, de care beneficiaza asiguratii cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, se actualizeaza potrivit art. 2 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.509/2002 farmaciile vor elibera medicamentele in noile conditii numai pentru prescriptiile medicale emise dupa data intrarii in vigoare a noii liste.
    Art. 21
    (1) Prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor cu sau fara contributie personala din partea asiguratilor se fac in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie.
    (2) Prescriptiile medicale pentru bolile pentru care asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu vor cuprinde 1 - 3 medicamente a caror valoare totala la pretul cu amanuntul nu va depasi 2.000.000 lei. Fac exceptie prescriptiile medicale eliberate pentru bolile pentru care asiguratii beneficiaza de medicamente fara contributie personala, la care exista protocoale terapeutice.
    (3) In situatia in care prescriptia medicala depaseste 2.000.000 lei, aceasta se va elibera de catre farmacii numai cu avizul prealabil al casei de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a asiguratului sau al casei de asigurari de sanatate din raza administrativ-teritoriala in care isi are domiciliul asiguratul care beneficiaza de asigurare fara plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate.
    Art. 22
    (1) In vederea imbunatatirii raportului cost - eficienta, pentru prescrierea medicamentelor in asistenta medicala ambulatorie se vor elabora protocoale terapeutice de catre comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Familiei si ale Colegiului Medicilor din Romania pentru bolile pentru care asiguratii beneficiaza in tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fara contributie personala.
    (2) Protocoalele terapeutice se vor analiza si se vor valida de comisia de transparenta a Ministerului Sanatatii si Familiei, comisia de experti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania.
    Art. 23
    Casele de asigurari de sanatate nu deconteaza acele medicamente cu sau fara contributie personala la care se face reclama, incepand cu data constatarii si anuntarii de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a caselor de asigurari de sanatate.

    ANEXA 2

    Modalitatea de prescriere, procurare si decontare a dispozitivelor medicale

    Art. 1
    (1) Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda in baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal.
    (2) Prescriptia medicala se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar insoteste cererea si se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la asigurat, pe care il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberata de casa de asigurari de sanatate. Prescriptia medicala trebuie sa contina denumirea si tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale si sa descrie caracteristicile specifice ale acestuia.
    (3) Prescriptia medicala pentru protezarea auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala, eliberate de o clinica de specialitate sau de un serviciu specializat, autorizat si acreditat. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta.
    (4) Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala - implant cu lentile intraoculare trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de o clinica de specialitate sau de un serviciu specializat autorizat si acreditat.
    (5) In cazul primei protezari (activitatea protetica pana la prima protezare definitiva) a membrului inferior, prescriptia medicala trebuie sa specifice modul de protezare si sa prevada tipul protezei definitive.
    Art. 2
    (1) Pentru obtinerea dispozitivului medical asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procura speciala sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate, insotita de carnetul de asigurat sau de alt act care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate (in copie), certificatul de nastere pentru copiii in varsta de pana la 14 ani (in copie), codul numeric personal - CNP, prescriptia medicala pentru dispozitivul medical si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau fiziologica nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv. Copiile se autentifica de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.
    (2) Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data emiterii. Nu sunt acceptate prescriptiile medicale in care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale.
    Art. 3
    (1) Casa de asigurari de sanatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, este obligata sa decida cu privire la cererea prezentata, prin aprobarea sau respingerea acesteia. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
    (2) Pentru cererile aprobate se emite decizia pentru procurarea dispozitivului medical, in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. In situatia in care cererile aprobate depasesc nivelul aprobat al fondului, se intocmesc liste de asteptare. In acest caz decizia se emite la data prevazuta in lista de asteptare, cu revizuirea prescriptiei medicale, daca este cazul.
    (3) Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat si un exemplar ramane la casa de asigurari de sanatate.
    (4) In cazul protezelor pentru membrul inferior, la prima protezare (activitatea protetica pana la prima proteza definitiva) se vor emite decizii distincte pentru acelasi tip de proteza pentru ambele etape de protezare, cu respectarea termenului de inlocuire de 3 - 12 luni.
    Art. 4
    Pentru procurarea dispozitivului medical asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procura speciala sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza unuia dintre furnizorii din Lista furnizorilor de dispozitive medicale acreditati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente: decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si prescriptia medicala.
    Art. 5
    Lista dispozitivelor medicale destinate recuperarii deficientelor organice sau fiziologice prevazuta in anexa nr. 3 la ordin, conform pachetului de servicii de baza, cuprinde si termenele de inlocuire a acestora. Termenul de inlocuire incepe sa curga din momentul in care asiguratul intra in posesia dispozitivului medical sau din momentul in care asiguratul primeste decizia, in cazul dispozitivelor pentru protezare stomii si pentru incontinenta urinara.
    Art. 6
    (1) Decontarea dispozitivelor medicale se face de catre casele de asigurari de sanatate, la nivelul pretului de referinta valabil in momentul emiterii deciziei de aprobare a dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au incheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale.
    (2) Lista preturilor de referinta corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Factura emisa este insotita de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comanda, de confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu. Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate dupa protezare.
    (4) Decontarea in cazul protezarilor pentru membrul superior si/sau inferior se face dupa depunerea de catre asigurat a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validata (confirmata) de medicul de specialitate. In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    (5) Decontarea in cazul protezarilor O.R.L. se face dupa depunerea de catre asigurat a unui document de validare intocmit de medicul specialist O.R.L. care a prescris protezarea O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonala si vocala in camp liber etc.). In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    Art. 7
    (1) Certificatul de garantie predat de catre furnizor asiguratului trebuie sa precizeze: elementele de identificare a dispozitivului medical (numele producatorului, numele reprezentantului autorizat al producatorului, dupa caz; tipul; numarul lotului precedat de cuvantul "lot" sau nr. de serie, dupa caz); data fabricatiei/data expirarii; termenul de garantie.
    (2) In cadrul termenului de garantie asiguratii pot reclama executarea necorespunzatoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, daca acestea nu s-au produs din vina utilizatorului. In acest caz repararea sau inlocuirea dispozitivului medical cu altul corespunzator va fi asigurata si suportata de catre furnizor.
    Art. 8
    Casele de asigurari de sanatate vor asigura trimestrial activitati de instruire a furnizorilor de dispozitive medicale pe care i-au acreditat, cu recomandarea de a participa la aceste activitati.

    ANEXA 3

    LISTA DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE

    A. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|  1 |Proteza auditiva   |a. Retroauriculara  |*) pentru hipoacuzii  | 5 ani   |
|    |                   |b. Intraauriculara  |usoare: 21 - 40 dB HL | 5 ani   |
|    |                   |                    |amplificare: 0 - 50 dB|         |
|    |                   |                    |nivel maxim:          |         |
|    |                   |                    |110 +/- 5 dB          |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|  2 |Proteza auditiva   |a. Retroauriculara  |pentru hipoacuzii     | 5 ani   |
|    |                   |b. Intraauriculara  |medii: 41 - 70 dB HL  | 5 ani   |
|    |                   |                    |amplificare: 0 - 50 dB|         |
|    |                   |                    |nivel maxim:          |         |
|    |                   |                    |110 +/- 5 dB          |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|  3 |Proteza auditiva   |a. Retroauriculara  |pentru hipoacuzii     | 5 ani   |
|    |                   |b. Intraauriculara  |severe: 71 - 90 dB HL | 5 ani   |
|    |                   |                    |amplificare: 0 - 60 dB|         |
|    |                   |                    |nivel maxim:          |         |
|    |                   |                    |120 +/- 10 dB         |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|  4 |Proteza auditiva   |Retroauriculara     |pentru hipoacuzii     | 5 ani   |
|    |                   |                    |profunde: > 91 dB HL  |         |
|    |                   |                    |amplificare: 0 - 60 dB|         |
|    |                   |                    |nivel maxim:          |         |
|    |                   |                    |130 +/- 10 dB         |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|  5 |Proteza fonatorie  |Vibrator laringian  |nivel maxim: 90 dB    | 5 ani   |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |laringectomii totale  |         |
|    |                   |                    |sau partiale          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |Buton fonator       |se compune din proteza| 2/an    |
|    |                   |(shunt - ventile)   |vocala; dispozitiv    |         |
|    |                   |                    |pentru umidifiere si  |         |
|    |                   |                    |emoliere a aerului    |         |
|    |                   |                    |inspirat; canula      |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |laringectomii totale  |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|  6 |Proteza traheala   |Canula traheala     |diametre 6 - 14 mm    | 4/an    |
|    |                   |simpla              |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |traheostomizati       |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |Canula traheala     |diametre 8 - 14 mm    | 2/an    |
|    |                   |Montgomery          |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |traheostomizati cu    |         |
|    |                   |                    |stenoze traheale      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
    *) Se recomanda numai pentru copiii, in varsta de pana la 18 ani;

    B. Dispozitive pentru protezare stomii

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|  1 |A. Sistem stomic   |a. sac colector     |cu adeziv;            | 1 set/  |
|    |unitar (sac stomic |pentru colostomie   |cu sau fara dispozitiv| luna    |
|    |de unica utilizare)|                    |de evacuare;          | (max.   |
|    |                   |                    |cu sau fara dispozitiv| 30 saci)|
|    |                   |                    |de inchidere;         |         |
|    |                   |                    |cu sau fara filtru.   |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b. sac colector     |cu adeziv;            | 1 set/  |
|    |                   |pentru ileostomie   |cu dispozitiv de      | luna    |
|    |                   |                    |evacuare;             | (max.   |
|    |                   |                    |cu dispozitiv de      | 30 saci)|
|    |                   |                    |inchidere;            |         |
|    |                   |                    |cu sau fara filtru.   |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |c. sac colector     |cu adeziv;            | 1 set/  |
|    |                   |pentru urostomie    |cu dispozitiv de      | luna    |
|    |                   |                    |evacuare;             | (max.   |
|    |                   |                    |cu dispozitiv de      | 15 saci)|
|    |                   |                    |inchidere;            |         |
|    |                   |                    |cu sau fara valva de  |         |
|    |                   |                    |retinere.             |         |
|    |___________________|____________________|______________________|_________|
|    |B. Sistem stomic   |a. pentru           |                      | * 1 set/|
|    |cu doua componente |colostomie:         |                      |   luna  |
|    |                   |flansa suport       |cu adeziv.            |         |
|    |                   |si                  |                      |         |
|    |                   |sac colector        |cu sau fara dispozitiv|         |
|    |                   |                    |de evacuare;          |         |
|    |                   |                    |cu sau fara dispozitiv|         |
|    |                   |                    |de inchidere;         |         |
|    |                   |                    |cu sau fara filtru.   |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b. pentru           |                      | * 1 set/|
|    |                   |ileostomie:         |                      |   luna  |
|    |                   |flansa suport       |cu adeziv.            |         |
|    |                   |si                  |                      |         |
|    |                   |sac colector        |cu dispozitiv de      |         |
|    |                   |                    |evacuare;             |         |
|    |                   |                    |cu dispozitiv de      |         |
|    |                   |                    |inchidere;            |         |
|    |                   |                    |cu sau fara filtru.   |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |c. pentru urostomie:|                      | * 1 set/|
|    |                   |flansa suport       |cu adeziv.            |   luna  |
|    |                   |si                  |                      |         |
|    |                   |sac colector        |cu dispozitiv de      |         |
|    |                   |                    |evacuare;             |         |
|    |                   |                    |cu dispozitiv de      |         |
|    |                   |                    |inchidere;            |         |
|    |                   |                    |cu sau fara valva de  |         |
|    |                   |                    |retinere.             |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|

    NOTA:
    * un set de referinta este alcatuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori;
    In situatii speciale, la recomandarea medicului specialist, componenta setului de referinta poate fi modificata, in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set de referinta;
    Observatie: se va prescrie doar unul din sisteme A. sau B., pentru fiecare tip.

    C. Dispozitive pentru incontinenta urinara

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 1  |Condom urinar      |                    |se executa din cauciuc| 1 set/  |
|    |                   |                    |natural cu evacuare   | luna    |
|    |                   |                    |                      | (max.   |
|    |                   |                    |                      | 30 buc.)|
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 2  |Sac colector de    |                    |500 ml, 1500 ml,      | 1 set/  |
|    |urina              |                    |2000 ml;              | luna    |
|    |                   |                    |cu tub de admisie;    | (max.   |
|    |                   |                    |cu sau fara tub de    | 6 buc.) |
|    |                   |                    |evacuare;             |         |
|    |                   |                    |cu sau fara dispozitiv|         |
|    |                   |                    |de drenaj;            |         |
|    |                   |                    |cu adaptor;           |         |
|    |                   |                    |cu sau fara valva de  |         |
|    |                   |                    |retinere;             |         |
|    |                   |                    |cu sau fara dispozitiv|         |
|    |                   |                    |de aerare;            |         |
|    |                   |                    |cu gradatie.          |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 3  |Sonda Foley        |                    |de diverse dimensiuni;| 1 set/  |
|    |                   |                    |cu 2 cai;             | luna    |
|    |                   |                    |se executa din cauciuc| (max.   |
|    |                   |                    |natural sau sintetic  | 4 buc.) |
|    |                   |                    |cu balonas gonflabil  |         |
|    |                   |                    |pentru fixare.        |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|

    D. Proteze pentru membrul inferior

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 1  |Proteza partiala   |a) LISEFRANC        |se recomanda pentru   |    *    |
|    |de picior          |                    |amputatia             |         |
|    |                   |                    |metatarsienelor.      |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b) CHOPART          |picior cu sprijin pe  |    *    |
|    |                   |                    |gamba;                |         |
|    |                   |                    |cu manson;            |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |amputatia la nivelul  |         |
|    |                   |                    |tarsienelor.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |c) PIROGOFF         |picior cu sprijin pe  |    *    |
|    |                   |                    |gamba;                |         |
|    |                   |                    |cu manson;            |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |amputatia             |         |
|    |                   |                    |astragalului.         |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 2  |Proteza pentru     |SYME                |picior cu sprijin pe  |    *    |
|    |dezarticulatia de  |                    |gamba;                |         |
|    |glezna             |                    |cu manson;            |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa sau  |         |
|    |                   |                    |mobila la glezna;     |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |amputatia membrului   |         |
|    |                   |                    |inferior la nivelul   |         |
|    |                   |                    |articulatiei gleznei. |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 3  |Proteza de gamba   |a) conventionala,   |se fixeaza prin       |    *    |
|    |                   |din material        |intermediul unei      |         |
|    |                   |plastic, cu         |mansete sau bratari;  |         |
|    |                   |contact total       |articulatie fixa sau  |         |
|    |                   |                    |mobila la glezna.     |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b) conventionala,   |se fixeaza cu siret   |    *    |
|    |                   |din piele           |sau curele;           |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa sau  |         |
|    |                   |                    |mobila la glezna;     |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |orice tip de bont.    |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |c) geriatrica       |picior din material   |    *    |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |gamba din rasina      |         |
|    |                   |                    |artificiala;          |         |
|    |                   |                    |manson din            |         |
|    |                   |                    |plastic/piele;        |         |
|    |                   |                    |prindere cu butoni sau|         |
|    |                   |                    |sireturi;             |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |persoane cu conditie  |         |
|    |                   |                    |fizica precara, in    |         |
|    |                   |                    |cazul in care bontul  |         |
|    |                   |                    |isi modifica volumul; |         |
|    |                   |                    |contracturi de max.   |         |
|    |                   |                    |30 grade.             |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |d) modulara         |manson elastic intern |   *    |
|    |                   |                    |supracondiliar        |         |
|    |                   |                    |acoperit de un manson |         |
|    |                   |                    |rigid din rasina;     |         |
|    |                   |                    |structura tubulara    |         |
|    |                   |                    |metalica din          |         |
|    |                   |                    |duraluminiu, otel sau |         |
|    |                   |                    |titan;                |         |
|    |                   |                    |laba picior cu        |         |
|    |                   |                    |articulatie           |         |
|    |                   |                    |fixa/mobila de glezna;|         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |amputatii pana la     |         |
|    |                   |                    |nivelul 1/3 medii     |         |
|    |                   |                    |superioare.           |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 4  |Proteza pentru     |modulara            |manson elastic        |   *    |
|    |dezarticulatia     |                    |acoperit de un manson |         |
|    |de genunchi        |                    |rigid din rasina;     |         |
|    |                   |                    |structura tubulara    |         |
|    |                   |                    |metalica din          |         |
|    |                   |                    |duraluminiu, otel sau |         |
|    |                   |                    |titan care asigura    |         |
|    |                   |                    |sprijinul intre       |         |
|    |                   |                    |articulatia           |         |
|    |                   |                    |genunchiului si laba  |         |
|    |                   |                    |piciorului;           |         |
|    |                   |                    |articulatia           |         |
|    |                   |                    |genunchiului mobila;  |         |
|    |                   |                    |laba piciorului cu    |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa de   |         |
|    |                   |                    |glezna.               |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 5  |Proteza de coapsa  |a) pilon            |manson coapsa din     |    *    |
|    |                   |                    |din plastic sau piele;|         |
|    |                   |                    |nu are in componenta  |         |
|    |                   |                    |piciorul si           |         |
|    |                   |                    |articulatia gleznei;  |         |
|    |                   |                    |poate avea in         |         |
|    |                   |                    |componenta articulatia|         |
|    |                   |                    |genunchiului libera   |         |
|    |                   |                    |sau blocata.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b) combinata        |manson coapsa din     |    *    |
|    |                   |                    |piele; manson gamba   |         |
|    |                   |                    |din plastic;          |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa sau  |         |
|    |                   |                    |mobila la glezna;     |         |
|    |                   |                    |articulatie           |         |
|    |                   |                    |fixa/libera la        |         |
|    |                   |                    |genunchi;             |         |
|    |                   |                    |prinderea se face cu  |         |
|    |                   |                    |siret sau curele;     |         |
|    |                   |                    |trohanter din piele   |         |
|    |                   |                    |sau metalic.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |c) din plastic      |manson coapsa din     |    *    |
|    |                   |                    |piele; manson gamba   |         |
|    |                   |                    |din plastic;          |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa sau  |         |
|    |                   |                    |mobila la glezna;     |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |genunchi libera sau   |         |
|    |                   |                    |blocata;              |         |
|    |                   |                    |prinderea se face cu  |         |
|    |                   |                    |cordon din piele;     |         |
|    |                   |                    |trohanter din piele   |         |
|    |                   |                    |sau metalic.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |d) cu vacuum        |manson coapsa din     |    *    |
|    |                   |                    |material plastic/lemn |         |
|    |                   |                    |de tei ce realizeaza  |         |
|    |                   |                    |prinderea pe bont prin|         |
|    |                   |                    |vacuum;               |         |
|    |                   |                    |manson gamba de       |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa sau  |         |
|    |                   |                    |mobila la glezna;     |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |genunchi libera sau   |         |
|    |                   |                    |blocata;              |         |
|    |                   |                    |fixare de sold prin   |         |
|    |                   |                    |curele pentru bonturi |         |
|    |                   |                    |foarte scurte;        |         |
|    |                   |                    |prinderea se face cu  |         |
|    |                   |                    |siret sau curele;     |         |
|    |                   |                    |trohanter din piele   |         |
|    |                   |                    |sau metalic.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |e) geriatrica       |manson coapsa din     |    *    |
|    |                   |                    |material              |         |
|    |                   |                    |plastic/piele;        |         |
|    |                   |                    |gamba din             |         |
|    |                   |                    |lemn/material plastic;|         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |genunchi libera sau   |         |
|    |                   |                    |blocata;              |         |
|    |                   |                    |sinarie metalica;     |         |
|    |                   |                    |manson din            |         |
|    |                   |                    |plastic/piele;        |         |
|    |                   |                    |prindere cu butoni sau|         |
|    |                   |                    |sireturi.             |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |f) modulara         |manson coapsa rigid   |   *    |
|    |                   |                    |din rasina;           |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |genunchi mobila;      |         |
|    |                   |                    |laba piciorului cu    |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa de   |         |
|    |                   |                    |glezna;               |         |
|    |                   |                    |sistem de curele de   |         |
|    |                   |                    |fixare pe sold;       |         |
|    |                   |                    |structura tubulara    |         |
|    |                   |                    |metalica din          |         |
|    |                   |                    |duraluminiu, otel sau |         |
|    |                   |                    |titan care asigura    |         |
|    |                   |                    |sprijinul intre       |         |
|    |                   |                    |articulatia           |         |
|    |                   |                    |genunchiului si laba  |         |
|    |                   |                    |piciorului.           |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |g) modulara cu      |manson rigid din      |   *    |
|    |                   |vacuum              |rasina cu fixare prin |         |
|    |                   |                    |vacuum;               |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |genunchi mobila;      |         |
|    |                   |                    |laba piciorului cu    |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa de   |         |
|    |                   |                    |glezna;               |         |
|    |                   |                    |sistem de curele de   |         |
|    |                   |                    |fixare pe sold pentru |         |
|    |                   |                    |bonturile scurte;     |         |
|    |                   |                    |structura tubulara    |         |
|    |                   |                    |metalica din          |         |
|    |                   |                    |duraluminiu, otel sau |         |
|    |                   |                    |titan care asigura    |         |
|    |                   |                    |sprijinul intre       |         |
|    |                   |                    |articulatia           |         |
|    |                   |                    |genunchiului si laba  |         |
|    |                   |                    |piciorului.           |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 6  |Proteza de sold    |a) conventionala    |se executa din        |    *    |
|    |                   |                    |piele/plastic;        |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa sau  |         |
|    |                   |                    |mobila la glezna;     |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |genunchi libera sau   |         |
|    |                   |                    |blocata;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de sold;  |         |
|    |                   |                    |prinderea de bazin se |         |
|    |                   |                    |face cu manson        |         |
|    |                   |                    |piele/plastic.        |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b) modulara         |manson din rasina     |   *    |
|    |                   |                    |flexibila;            |         |
|    |                   |                    |articulatie de sold cu|         |
|    |                   |                    |blocare, poate fi din |         |
|    |                   |                    |duraluminiu, otel sau |         |
|    |                   |                    |titan;                |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |genunchi mobila, poate|         |
|    |                   |                    |fi din otel sau titan;|         |
|    |                   |                    |laba piciorului cu    |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa de   |         |
|    |                   |                    |glezna;               |         |
|    |                   |                    |structura tubulara    |         |
|    |                   |                    |metalica din          |         |
|    |                   |                    |duraluminiu, otel sau |         |
|    |                   |                    |titan care asigura    |         |
|    |                   |                    |sprijinul intre       |         |
|    |                   |                    |articulatia de sold si|         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |genunchi si intre     |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |genunchi si laba      |         |
|    |                   |                    |piciorului;           |         |
|    |                   |                    |sistem de curele de   |         |
|    |                   |                    |fixare pe sold.       |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 7  |Proteza partiala   |a) conventionala    |se recomanda pentru   |    *    |
|    |de bazin de        |                    |amputatia partiala a  |         |
|    |hemipelvectomie    |                    |pelvisului;           |         |
|    |                   |                    |partea care lipseste  |         |
|    |                   |                    |din pelvis se         |         |
|    |                   |                    |reconstituie din      |         |
|    |                   |                    |plastic sau rasina la |         |
|    |                   |                    |care se fixeaza       |         |
|    |                   |                    |proteza de sold;      |         |
|    |                   |                    |se executa din        |         |
|    |                   |                    |piele/plastic;        |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa sau  |         |
|    |                   |                    |mobila la glezna;     |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |genunchi libera sau   |         |
|    |                   |                    |blocata;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de sold;  |         |
|    |                   |                    |prinderea de bazin se |         |
|    |                   |                    |face cu manson        |         |
|    |                   |                    |piele/plastic.        |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b) modulara         |manson din rasina     |   *    |
|    |                   |                    |flexibila;            |         |
|    |                   |                    |articulatie de sold cu|         |
|    |                   |                    |blocare, poate fi din |         |
|    |                   |                    |duraluminiu, otel sau |         |
|    |                   |                    |titan;                |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |genunchi mobila, poate|         |
|    |                   |                    |fi din otel sau titan;|         |
|    |                   |                    |laba piciorului cu    |         |
|    |                   |                    |articulatie fixa de   |         |
|    |                   |                    |glezna;               |         |
|    |                   |                    |structura tubulara    |         |
|    |                   |                    |metalica din          |         |
|    |                   |                    |duraluminiu, otel sau |         |
|    |                   |                    |titan care asigura    |         |
|    |                   |                    |sprijinul intre       |         |
|    |                   |                    |articulatia de sold si|         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |genunchi si intre     |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |genunchi si laba      |         |
|    |                   |                    |piciorului;           |         |
|    |                   |                    |sistem de curele de   |         |
|    |                   |                    |fixare pe sold.       |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|

    NOTA:
    prima protezare: 3 - 12 luni; incepand de la a doua protezare:
    * 2 ani
    * 4 ani
    Pentru copiii, in varsta de pana la 18 ani, se poate acorda o alta proteza inainte de termenul de inlocuire prevazut in col. C5, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificarii datelor avute in vedere la ultima protezare;

    E. Proteze pentru membrul superior

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 1  |Proteza partiala   |functionala simpla  |manusa cu fermoar si  |    *    |
|    |de mana            |                    |degete rigide, din    |         |
|    |                   |                    |silicon, material     |         |
|    |                   |                    |plastic.              |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |functionala         |sistem de apucare cu  |    *    |
|    |                   |                    |degete rigide din     |         |
|    |                   |                    |material plastic.     |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 2  |Proteza de         |functionala simpla  |mana de proteza cu    |    *    |
|    |dezarticulatie de  |                    |degete fixe din       |         |
|    |incheietura a      |                    |material plastic;     |         |
|    |mainii             |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic.              |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |functionala         |a. actionata pasiv    |    *    |
|    |                   |                    |mana mecanica cu      |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |sau dispozitive       |         |
|    |                   |                    |mecanice de lucru     |         |
|    |                   |                    |(hook, alte           |         |
|    |                   |                    |dispozitive);         |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii    |         |
|    |                   |                    |fixa;                 |         |
|    |                   |                    |manson din            |         |
|    |                   |                    |piele/material        |         |
|    |                   |                    |plastic.              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |b. actionata prin     |    *    |
|    |                   |                    |cablu                 |         |
|    |                   |                    |mana mecanica cu      |         |
|    |                   |                    |actionare prin cablu; |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |sau dispozitive       |         |
|    |                   |                    |mecanice de lucru     |         |
|    |                   |                    |(hook, alte           |         |
|    |                   |                    |dispozitive);         |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii    |         |
|    |                   |                    |fixa;                 |         |
|    |                   |                    |manson din            |         |
|    |                   |                    |piele/material        |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |ham de umar/brat      |         |
|    |                   |                    |pentru actionare.     |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |c. actionata          |   *    |
|    |                   |                    |mioelectric           |         |
|    |                   |                    |mana actionata        |         |
|    |                   |                    |electric;             |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic, articulatie  |         |
|    |                   |                    |de incheietura mainii |         |
|    |                   |                    |fixa;                 |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |sistem electronic de  |         |
|    |                   |                    |culegere, amplificare |         |
|    |                   |                    |a semnalelor          |         |
|    |                   |                    |mioelectrice si       |         |
|    |                   |                    |comanda a mainii      |         |
|    |                   |                    |electrice;            |         |
|    |                   |                    |acumulator, incarcator|         |
|    |                   |                    |acumulator.           |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 3  |Proteza de         |functionala simpla  |mana de proteza cu    |    *    |
|    |antebrat           |                    |degete fixe din       |         |
|    |                   |                    |material plastic;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic.              |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |functionala         |a. actionata pasiv    |    *    |
|    |                   |                    |mana mecanica cu      |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii    |         |
|    |                   |                    |pasiva sau dispozitive|         |
|    |                   |                    |mecanice de lucru     |         |
|    |                   |                    |(hook, alte           |         |
|    |                   |                    |dispozitive);         |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii    |         |
|    |                   |                    |fixa;                 |         |
|    |                   |                    |manson din            |         |
|    |                   |                    |piele/material        |         |
|    |                   |                    |plastic.              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |b. actionata prin     |    *    |
|    |                   |                    |cablu                 |         |
|    |                   |                    |mana mecanica cu      |         |
|    |                   |                    |actionare prin cablu; |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson material       |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |ham de umar pentru    |         |
|    |                   |                    |actionare;            |         |
|    |                   |                    |sau dispozitive       |         |
|    |                   |                    |mecanice de lucru     |         |
|    |                   |                    |(hook, alte           |         |
|    |                   |                    |dispozitive) actionate|         |
|    |                   |                    |prin cablu sau pasiv; |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii    |         |
|    |                   |                    |fixa;                 |         |
|    |                   |                    |manson din            |         |
|    |                   |                    |piele/material        |         |
|    |                   |                    |plastic.              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |c. actionata          |   *    |
|    |                   |                    |mioelectric cu        |         |
|    |                   |                    |pro-supinatie pasiva  |         |
|    |                   |                    |mana actionata        |         |
|    |                   |                    |electric;             |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic, articulatie  |         |
|    |                   |                    |de incheietura mainii |         |
|    |                   |                    |cu actionare pasiva;  |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |sistem electronic de  |         |
|    |                   |                    |culegere, amplificare |         |
|    |                   |                    |a semnalelor          |         |
|    |                   |                    |mioelectrice si       |         |
|    |                   |                    |comanda electrica a   |         |
|    |                   |                    |mainii; acumulator,   |         |
|    |                   |                    |incarcator acumulator.|         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|    |                   |                    |d. actionata          |   *    |
|    |                   |                    |mioelectric cu        |         |
|    |                   |                    |pro-supinatie activa  |         |
|    |                   |                    |mana actionata        |         |
|    |                   |                    |electric;             |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic, articulatie  |         |
|    |                   |                    |de incheietura mainii |         |
|    |                   |                    |actionata electric;   |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |sistem electronic de  |         |
|    |                   |                    |culegere, amplificare |         |
|    |                   |                    |a semnalelor          |         |
|    |                   |                    |mioelectrice si       |         |
|    |                   |                    |comanda electrica a   |         |
|    |                   |                    |mainii si articulatiei|         |
|    |                   |                    |de incheietura mainii;|         |
|    |                   |                    |acumulator, incarcator|         |
|    |                   |                    |acumulator.           |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 4  |Proteza de         |functionala simpla  |mana de proteza cu    |    *    |
|    |dezarticulatie de  |                    |degete fixe din       |         |
|    |cot                |                    |material plastic;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare pasiva;       |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |ham de purtare.       |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |functionala         |a. actionata pasiv    |    *    |
|    |                   |                    |mana de proteza cu    |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare pasiva;       |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |ham de purtare;       |         |
|    |                   |                    |sau dispozitive       |         |
|    |                   |                    |mecanice de lucru     |         |
|    |                   |                    |(hook, alte           |         |
|    |                   |                    |dispozitive);         |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson scurt din      |         |
|    |                   |                    |piele/material        |         |
|    |                   |                    |plastic.              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |b. actionata prin     |    *    |
|    |                   |                    |cablu                 |         |
|    |                   |                    |mana mecanica cu      |         |
|    |                   |                    |actionare prin cablu; |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat si|         |
|    |                   |                    |brat;                 |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare;              |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |ham de actionare si   |         |
|    |                   |                    |purtare;              |         |
|    |                   |                    |sau dispozitive       |         |
|    |                   |                    |mecanice de lucru     |         |
|    |                   |                    |(hook, alte           |         |
|    |                   |                    |dispozitive) actionate|         |
|    |                   |                    |prin cablu sau pasiv; |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson scurt din      |         |
|    |                   |                    |piele/material        |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |ham de actionare si   |         |
|    |                   |                    |purtare.              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |c. atipica electrica  |   *    |
|    |                   |                    |cu articulatie de cot |         |
|    |                   |                    |mecanica cu blocare   |         |
|    |                   |                    |mana electrica        |         |
|    |                   |                    |actionata cu          |         |
|    |                   |                    |microcontacte.        |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |d. mioelectrica cu    |   *    |
|    |                   |                    |articulatie de cot    |         |
|    |                   |                    |mecanica cu blocare   |         |
|    |                   |                    |articulatie de pumn   |         |
|    |                   |                    |pasiva;               |         |
|    |                   |                    |mana electrica        |         |
|    |                   |                    |actionata mioelectric.|         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 5  |Proteza de brat    |functionala simpla  |mana de proteza cu    |    *    |
|    |                   |                    |degete fixe din       |         |
|    |                   |                    |material plastic;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare pasiva;       |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |ham de purtare.       |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |functionala         |a. actionata pasiv    |    *    |
|    |                   |                    |mana de proteza cu    |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatia de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare pasiva;       |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |ham de purtare;       |         |
|    |                   |                    |sau dispozitive       |         |
|    |                   |                    |mecanice de lucru     |         |
|    |                   |                    |(hook, alte           |         |
|    |                   |                    |dispozitive);         |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson scurt din      |         |
|    |                   |                    |piele/material        |         |
|    |                   |                    |plastic.              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |b. actionata prin     |    *    |
|    |                   |                    |cablu                 |         |
|    |                   |                    |mana mecanica cu      |         |
|    |                   |                    |actionare prin cablu; |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare;              |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |ham de actionare si   |         |
|    |                   |                    |purtare;              |         |
|    |                   |                    |sau dispozitive       |         |
|    |                   |                    |mecanice de lucru     |         |
|    |                   |                    |(hook, alte           |         |
|    |                   |                    |dispozitive) actionate|         |
|    |                   |                    |prin cablu sau pasiv; |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson scurt din      |         |
|    |                   |                    |piele/material        |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |ham de actionare si   |         |
|    |                   |                    |purtare.              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |c. atipica electrica  |   *    |
|    |                   |                    |cu articulatie de cot |         |
|    |                   |                    |mecanica cu blocare   |         |
|    |                   |                    |mana electrica        |         |
|    |                   |                    |actionata cu          |         |
|    |                   |                    |microcontacte.        |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |d. mioelectrica cu    |   *    |
|    |                   |                    |articulatie de cot    |         |
|    |                   |                    |mecanica cu blocare   |         |
|    |                   |                    |articulatie de pumn   |         |
|    |                   |                    |pasiva;               |         |
|    |                   |                    |mana electrica        |         |
|    |                   |                    |actionata mioelectric.|         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 6  |Proteza de         |functionala simpla  |mana de proteza cu    |    *    |
|    |dezarticulatie de  |                    |degete fixe din       |         |
|    |umar               |                    |material plastic;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare pasiva;       |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic toracal;      |         |
|    |                   |                    |ham de purtare.       |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |functionala         |a. actionata pasiv    |    *    |
|    |                   |                    |mana de proteza cu    |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare pasiva;       |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic toracal;      |         |
|    |                   |                    |ham de purtare.       |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |b. actionata prin     |   *    |
|    |                   |                    |cablu                 |         |
|    |                   |                    |mana mecanica cu      |         |
|    |                   |                    |actionare prin cablu; |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare;              |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic toracal;      |         |
|    |                   |                    |ham de actionare si   |         |
|    |                   |                    |purtare.              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |c. atipica electrica  |   *    |
|    |                   |                    |cu articulatie de cot |         |
|    |                   |                    |mecanica cu blocare   |         |
|    |                   |                    |mana electrica        |         |
|    |                   |                    |actionata cu          |         |
|    |                   |                    |microcontacte.        |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |d. mioelectrica cu    |   *    |
|    |                   |                    |articulatie de cot    |         |
|    |                   |                    |mecanica cu blocare   |         |
|    |                   |                    |articulatie de pumn   |         |
|    |                   |                    |pasiva;               |         |
|    |                   |                    |mana electrica        |         |
|    |                   |                    |actionata mioelectric.|         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 7  |Proteza pentru     |functionala simpla  |mana de proteza cu    |    *    |
|    |amputatie inter-   |                    |degete fixe din       |         |
|    |scapulo-toracica   |                    |material plastic;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatia de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare pasiva;       |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic toracal;      |         |
|    |                   |                    |ham de purtare.       |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |functionala         |a. actionata pasiv    |    *    |
|    |                   |                    |mana de proteza cu    |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatia de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare pasiva;       |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic toracal;      |         |
|    |                   |                    |ham de purtare.       |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |b. actionata prin     |    *    |
|    |                   |                    |cablu                 |         |
|    |                   |                    |mana mecanica cu      |         |
|    |                   |                    |actionare prin cablu; |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |articulatie de        |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii cu |         |
|    |                   |                    |actionare pasiva;     |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot cu |         |
|    |                   |                    |blocare;              |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic toracal;      |         |
|    |                   |                    |ham de actionare si   |         |
|    |                   |                    |purtare.              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |c. atipica electrica  |   *    |
|    |                   |                    |cu articulatie de cot |         |
|    |                   |                    |mecanica si           |         |
|    |                   |                    |supino-pronatie pasiva|         |
|    |                   |                    |mana electrica        |         |
|    |                   |                    |actionata cu          |         |
|    |                   |                    |microcontacte;        |         |
|    |                   |                    |manusa din material   |         |
|    |                   |                    |plastic;              |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de antebrat;  |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic de brat;      |         |
|    |                   |                    |manson din material   |         |
|    |                   |                    |plastic toracal;      |         |
|    |                   |                    |articulatie de cot    |         |
|    |                   |                    |mecanica cu blocare.  |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|

    Observatii: Protezele mioelectrice se pot recomanda numai persoanelor cu ambele membre lipsa;

    NOTA:
    * 2 ani
    * 8 ani
    Pentru copiii, in varsta de pana la 18 ani, se poate acorda o alta proteza inainte de termenul de inlocuire prevazut in col. C5, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificarii datelor avute in vedere la ultima protezare;

    F. Dispozitive de mers

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 1  |Baston             |                    |metalic;              | 3 ani   |
|    |                   |                    |reglabil.             |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 2  |Baston             |cu trei/patru       |metalic;              | 3 ani   |
|    |                   |picioare            |fix sau reglabil.     |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 3  |Carja              |cu sprijin subaxilar|fixa sau reglabila    | 1 an    |
|    |                   |din lemn            |                      |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |cu sprijin subaxilar|fixa sau reglabila    | 3 ani   |
|    |                   |metalica            |                      |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |cu sprijin pe       |fixa sau reglabila    | 3 ani   |
|    |                   |antebrat metalica   |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 4  |Cadru de mers      |                    |fix sau reglabil;     | 3 ani   |
|    |                   |                    |rigid sau pliabil;    |         |
|    |                   |                    |cu sau fara roti.     |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 5  |Fotoliu rulant cu  |asistat             |de interior sau de    | 5 ani   |
|    |antrenare manuala  |neasistat           |exterior;             |         |
|    |                   |                    |rigid sau pliabil;    |         |
|    |                   |                    |demontabil sau        |         |
|    |                   |                    |nedemontabil;         |         |
|    |                   |                    |actionare directa     |         |
|    |                   |                    |bimanuala a rotilor   |         |
|    |                   |                    |din spate sau din fata|         |
|    |                   |                    |conducere prin levier |         |
|    |                   |                    |sau volan bimanuala;  |         |
|    |                   |                    |conducere monolaterala|         |
|    |                   |                    |(cu mana stanga sau   |         |
|    |                   |                    |dreapta);             |         |
|    |                   |                    |propulsie cu piciorul.|         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 6  |Fotoliu rulant     |                    |metalic;              | 5 ani   |
|    |triciclu pentru    |                    |actionare cu pedale;  |         |
|    |copii              |                    |sisteme de fixare a   |         |
|    |                   |                    |picioarelor si a      |         |
|    |                   |                    |toracelui.            |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 8  |Fotoliu rulant cu  |                    |                      | 8 ani   |
|    |antrenare electrica|                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|

    G. Orteze
    G.1 Orteze pentru coloana vertebrala

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 1  |Orteze cervicale   |a) colar            |se executa din diverse| 12 luni |
|    |                   |                    |materiale;            |         |
|    |                   |                    |dimensiuni diferite;  |         |
|    |                   |                    |pentru imobilizarea   |         |
|    |                   |                    |coloanei cervicale;   |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a regiunii|         |
|    |                   |                    |cervicale.            |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b) Philadelphia/    |se executa din diverse| 12 luni |
|    |                   |Minerva             |materiale;            |         |
|    |                   |                    |dimensiuni diferite;  |         |
|    |                   |                    |cu sprijin            |         |
|    |                   |                    |suboccipital,         |         |
|    |                   |                    |mandibular si         |         |
|    |                   |                    |manubriul sternal;    |         |
|    |                   |                    |diverse sisteme de    |         |
|    |                   |                    |fixare;               |         |
|    |                   |                    |pentru imobilizarea   |         |
|    |                   |                    |coloanei cervicale;   |         |
|    |                   |                    |inconjoara intreaga   |         |
|    |                   |                    |regiune cervicala.    |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |c) Schanz           |se executa din diverse| 12 luni |
|    |                   |                    |materiale;            |         |
|    |                   |                    |dimensiuni diferite;  |         |
|    |                   |                    |diverse sisteme de    |         |
|    |                   |                    |fixare;               |         |
|    |                   |                    |pentru imobilizarea   |         |
|    |                   |                    |coloanei cervicale;   |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunii cervicale.   |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 2  |Orteze             |                    |se executa din diverse| 12 luni |
|    |cervicotoracice    |                    |materiale;            |         |
|    |                   |                    |diverse sisteme de    |         |
|    |                   |                    |fixare;               |         |
|    |                   |                    |diverse marimi;       |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunilor cervicala  |         |
|    |                   |                    |si toracica.          |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 3  |Orteze toracice    |                    |se executa din diverse| 12 luni |
|    |                   |                    |materiale;            |         |
|    |                   |                    |diverse sisteme de    |         |
|    |                   |                    |fixare;               |         |
|    |                   |                    |diverse marimi;       |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunii toracice.    |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 4  |Orteze             |                    |material moale cu     | 12 luni |
|    |toracolombosacrale |                    |suport elastic cu     |         |
|    |                   |                    |intarituri din        |         |
|    |                   |                    |material dur sau      |         |
|    |                   |                    |materiale plastice    |         |
|    |                   |                    |termoformabile;       |         |
|    |                   |                    |unele modele prezinta |         |
|    |                   |                    |benzi elastice        |         |
|    |                   |                    |intaritoare;          |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunilor toracala,  |         |
|    |                   |                    |lombara si            |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |a) corset Cheneau   |material              | 12 luni |
|    |                   |                    |termoformabil;        |         |
|    |                   |                    |cu pelote de corectie;|         |
|    |                   |                    |unele modele prezinta |         |
|    |                   |                    |benzi intaritoare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |regiunilor toracala,  |         |
|    |                   |                    |lombara si            |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b) corset Boston    |material              | 12 luni |
|    |                   |                    |termoformabil;        |         |
|    |                   |                    |executat dintr-un     |         |
|    |                   |                    |modul cu deschidere   |         |
|    |                   |                    |dorsala;              |         |
|    |                   |                    |cu pelote de corectie;|         |
|    |                   |                    |unele modele prezinta |         |
|    |                   |                    |benzi intaritoare;    |         |
|    |                   |                    |se pot ajusta;        |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |regiunilor toracala,  |         |
|    |                   |                    |lombara si            |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |c) corset           |material              | 12 luni |
|    |                   |Euroboston          |termoformabil;        |         |
|    |                   |                    |executat din doua     |         |
|    |                   |                    |module cu pelote de   |         |
|    |                   |                    |corectie;             |         |
|    |                   |                    |unele modele prezinta |         |
|    |                   |                    |benzi intaritoare;    |         |
|    |                   |                    |se pot ajusta;        |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |regiunilor toracala,  |         |
|    |                   |                    |lombara si            |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |d) corset Hessing   |material              | 12 luni |
|    |                   |                    |termoformabil;        |         |
|    |                   |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |prezinta intarituri   |         |
|    |                   |                    |din material dur;     |         |
|    |                   |                    |unele modele prezinta |         |
|    |                   |                    |benzi intaritoare     |         |
|    |                   |                    |sau armatura metalica;|         |
|    |                   |                    |se pot ajusta;        |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunilor toracala,  |         |
|    |                   |                    |lombara si            |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |e) corset           |se compune dintr-o    | 12 luni |
|    |                   |Milwaukee           |centura pelviana si o |         |
|    |                   |                    |tetiera, unite intre  |         |
|    |                   |                    |ele printr-un sistem  |         |
|    |                   |                    |de bare metalice si   |         |
|    |                   |                    |pernite reglabile;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunilor toracala,  |         |
|    |                   |                    |lombara si            |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |f) corset de        |material moale cu     | 12 luni |
|    |                   |hiperextensie       |suport elastic cu     |         |
|    |                   |                    |intarituri din        |         |
|    |                   |                    |material dur sau      |         |
|    |                   |                    |materiale             |         |
|    |                   |                    |termoformabile;       |         |
|    |                   |                    |se pot ajusta;        |         |
|    |                   |                    |limiteaza miscarile   |         |
|    |                   |                    |laterale sau de       |         |
|    |                   |                    |rotatie a torsului    |         |
|    |                   |                    |datorita celor trei   |         |
|    |                   |                    |puncte de sprijin     |         |
|    |                   |                    |lombar, toracic si    |         |
|    |                   |                    |pelvian;              |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunilor toracala,  |         |
|    |                   |                    |lombara si            |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |g) corset Lyonnais  |se compune dintr-o    | 12 luni |
|    |                   |                    |tija anterioara si    |         |
|    |                   |                    |una posterioara fixate|         |
|    |                   |                    |pe o centura pelviana |         |
|    |                   |                    |stabila, compusa din  |         |
|    |                   |                    |doua valve de sprijin |         |
|    |                   |                    |si contrasprijin      |         |
|    |                   |                    |situate la nivelul    |         |
|    |                   |                    |curburilor;           |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunilor toracala,  |         |
|    |                   |                    |lombara si            |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |h) corset de        |material moale cu     | 12 luni |
|    |                   |hiperextensie       |suport elastic si     |         |
|    |                   |in trei puncte      |intarituri din        |         |
|    |                   |pentru scolioza     |material dur          |         |
|    |                   |                    |materiale             |         |
|    |                   |                    |termoformabile:       |         |
|    |                   |                    |prezinta pelote de    |         |
|    |                   |                    |corectie;             |         |
|    |                   |                    |limiteaza miscarile   |         |
|    |                   |                    |datorita celor trei   |         |
|    |                   |                    |puncte de sprijin;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |regiunilor toracala,  |         |
|    |                   |                    |lombara si            |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 5  |Orteze lombosacrale|                    |din microfibra,       | 12 luni |
|    |                   |                    |termoneopren sau      |         |
|    |                   |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |prezinta intarituri   |         |
|    |                   |                    |din material dur;     |         |
|    |                   |                    |unele modele prezinta |         |
|    |                   |                    |benzi elastice        |         |
|    |                   |                    |intaritoare;          |         |
|    |                   |                    |se pot ajusta;        |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunilor lombara si |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |lombostat           |din microfibra,       | 12 luni |
|    |                   |                    |termoneopren sau      |         |
|    |                   |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |se pot ajusta;        |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunilor lombara si |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 6  |Orteze sacro-iliace|                    |din microfibra,       | 12 luni |
|    |                   |                    |termoneopren sau      |         |
|    |                   |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |se executa din diverse|         |
|    |                   |                    |materiale;            |         |
|    |                   |                    |diverse sisteme de    |         |
|    |                   |                    |fixare; se pot ajusta;|         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunii sacro-iliace |         |
|    |                   |                    |a trunchiului.        |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 7  |Orteze             |corset Stagnara     |schelet metalic       |   2 ani |
|    |cervicotoracolombo-|                    |reglabil cu sistem de |         |
|    |sacrala            |                    |inchidere;            |         |
|    |                   |                    |carcasa zonei pelvine |         |
|    |                   |                    |din material plastic; |         |
|    |                   |                    |pelote de corectie din|         |
|    |                   |                    |spuma poliuretanica;  |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |regiunilor cervicala, |         |
|    |                   |                    |toracica, lombara si  |         |
|    |                   |                    |sacro-iliaca ale      |         |
|    |                   |                    |trunchiului.          |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|

    NOTA:
    Pentru copiii, in varsta de pana la 18 ani, se poate acorda o alta orteza inainte de termenul de inlocuire prevazut in col. C5, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificarii datelor avute in vedere la ultima ortezare.

    G.2 Orteze pentru membrul superior

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 1  |Orteze de deget    |                    |piele sau material    | 12 luni |
|    |                   |                    |textil cu suport      |         |
|    |                   |                    |elastic, cu insertii  |         |
|    |                   |                    |pentru intarire;      |         |
|    |                   |                    |dimensiuni diferite;  |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |recuperare;           |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |degetului.            |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 2  |Orteze de mana     |cu mobilitatea/     |material moale cu     | 12 luni |
|    |                   |fixarea degetului   |suport elastic, cu    |         |
|    |                   |mare                |insertii pentru       |         |
|    |                   |                    |intarire;             |         |
|    |                   |                    |material termoformabil|         |
|    |                   |                    |respectand forma si   |         |
|    |                   |                    |anatomia mainii;      |         |
|    |                   |                    |dimensiuni diferite   |         |
|    |                   |                    |pentru mana           |         |
|    |                   |                    |stanga/dreapta;       |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |recuperare;           |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a mainii. |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |dinamica            |se recomanda pentru   | 12 luni |
|    |                   |                    |recuperare;           |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a mainii. |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 3  |Orteze de          |fixa                |material moale cu     | 12 luni |
|    |incheietura mainii |                    |suport elastic, cu    |         |
|    |- mana             |                    |insertii pentru       |         |
|    |                   |                    |intarire;             |         |
|    |                   |                    |material              |         |
|    |                   |                    |termoformabil         |         |
|    |                   |                    |respectand forma si   |         |
|    |                   |                    |anatomia mainii,      |         |
|    |                   |                    |monobloc              |         |
|    |                   |                    |se fixeaza cu banda   |         |
|    |                   |                    |velcro;               |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara articulatia|         |
|    |                   |                    |incheieturii mainii   |         |
|    |                   |                    |si mana.              |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |dinamica            |se pot folosi         | 12 luni |
|    |                   |                    |impreuna cu celelalte |         |
|    |                   |                    |orteze pentru mana;   |         |
|    |                   |                    |piele sau material    |         |
|    |                   |                    |textil, atelate; cu   |         |
|    |                   |                    |imobilizator pentru   |         |
|    |                   |                    |incheietura mainii;   |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara articulatia|         |
|    |                   |                    |incheieturii mainii   |         |
|    |                   |                    |si mana.              |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 4  |Orteze de          |fixa/mobila         |microfibra, poliester | 12 luni |
|    |incheietura mainii |                    |sau material moale    |         |
|    |- mana - deget     |                    |cu suport elastic,    |         |
|    |                   |                    |cu insertii pentru    |         |
|    |                   |                    |intarire;             |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |recuperare;           |         |
|    |                   |                    |inconjoara articulatia|         |
|    |                   |                    |mainii, mana si unul  |         |
|    |                   |                    |sau mai multe degete. |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 5  |Orteze de cot      |cu atela/fara atela |termoneopren sau      | 12 luni |
|    |                   |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |unele modele prezinta |         |
|    |                   |                    |intarituri rigide;    |         |
|    |                   |                    |se modifica in functie|         |
|    |                   |                    |de grosimea bratului; |         |
|    |                   |                    |diverse modele;       |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatia cotului.  |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 6  |Orteze de cot -    |                    |material moale cu     | 12 luni |
|    |incheietura mainii |                    |suport elastic,       |         |
|    |- mana             |                    |termoneopren;         |         |
|    |                   |                    |material termoformabil|         |
|    |                   |                    |monobloc sau modulara;|         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatiile cotului,|         |
|    |                   |                    |incheieturii          |         |
|    |                   |                    |mainii si mana.       |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 7  |Orteze de umar     |                    |termoneopren sau      | 12 luni |
|    |                   |                    |material moale        |         |
|    |                   |                    |cu suport elastic;    |         |
|    |                   |                    |dimensiuni diferite   |         |
|    |                   |                    |pentru mana           |         |
|    |                   |                    |stanga/dreapta;       |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatia umarului. |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 8  |Orteze de umar -   |                    |termoneopren material | 12 luni |
|    |cot                |                    |moale cu suport       |         |
|    |                   |                    |elastic;              |         |
|    |                   |                    |dimensiuni diferite   |         |
|    |                   |                    |pentru mana           |         |
|    |                   |                    |stanga/dreapta;       |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara articulatia|         |
|    |                   |                    |umarului si cotului.  |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 9  |Orteze de umar -   |fixa                |termoneopren;         | 12 luni |
|    |cot - incheietura  |                    |material moale cu     |         |
|    |mainii - mana      |                    |cu suport elastic;    |         |
|    |                   |                    |ham de fixare pentru  |         |
|    |                   |                    |articulatia umarului  |         |
|    |                   |                    |ce sprijina componenta|         |
|    |                   |                    |de fixare a cotului, a|         |
|    |                   |                    |incheieturii mainii si|         |
|    |                   |                    |a mainii;             |         |
|    |                   |                    |dimensiuni diferite   |         |
|    |                   |                    |pentru mana           |         |
|    |                   |                    |stanga/dreapta;       |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatiile         |         |
|    |                   |                    |umarului, cotului,    |         |
|    |                   |                    |incheieturii mainii   |         |
|    |                   |                    |cat si mana.          |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |dinamica            |suport de fixare a    | 12 luni |
|    |                   |                    |intregului ansamblu ce|         |
|    |                   |                    |intra in legatura cu  |         |
|    |                   |                    |componenta de fixare a|         |
|    |                   |                    |cotului - incheieturii|         |
|    |                   |                    |mainii - mana prin    |         |
|    |                   |                    |articulatia care      |         |
|    |                   |                    |permite pozitionarea  |         |
|    |                   |                    |bratului si a         |         |
|    |                   |                    |antebratului in       |         |
|    |                   |                    |pozitii prestabilite; |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatiile         |         |
|    |                   |                    |umarului, cotului,    |         |
|    |                   |                    |incheieturii mainii   |         |
|    |                   |                    |cat si mana.          |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|

    NOTA:
    Pentru copiii, in varsta de pana la 18 ani, se poate acorda o alta orteza inainte de termenul de inlocuire prevazut in col. C5, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificarii datelor avute in vedere la ultima ortezare.

    G.3 Orteze pentru membrul inferior

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 1  |Orteze de picior   |                    |termoneopren sau      | 12 luni |
|    |                   |                    |material textil cu    |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |piciorului.           |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 2  |Orteze pentru      |fixa/mobila         |termoneopren sau      | 12 luni |
|    |glezna - picior    |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |material              |         |
|    |                   |                    |termoformabil         |         |
|    |                   |                    |monobloc, mobilitatea |         |
|    |                   |                    |rezulta din           |         |
|    |                   |                    |elasticitatea         |         |
|    |                   |                    |materialului si forma |         |
|    |                   |                    |ortezei in zona       |         |
|    |                   |                    |gleznei;              |         |
|    |                   |                    |cu sistem de inchidere|         |
|    |                   |                    |tip velcro;           |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara articulatia|         |
|    |                   |                    |gleznei si intregul   |         |
|    |                   |                    |sau o parte a         |         |
|    |                   |                    |piciorului.           |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 3  |Orteze de genunchi |fixa                |termoneopren,         | 12 luni |
|    |                   |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic cu     |         |
|    |                   |                    |intarituri rigide,    |         |
|    |                   |                    |fixe;                 |         |
|    |                   |                    |material termoformabil|         |
|    |                   |                    |monobloc;             |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara articulatia|         |
|    |                   |                    |genunchiului.         |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |mobila              |termoneopren;         | 12 luni |
|    |                   |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |material              |         |
|    |                   |                    |termoformabil, doua   |         |
|    |                   |                    |subansamble, cu       |         |
|    |                   |                    |articulatie rigida    |         |
|    |                   |                    |libera sau care       |         |
|    |                   |                    |permite limitarea     |         |
|    |                   |                    |flexiei si extensiei; |         |
|    |                   |                    |diverse modele;       |         |
|    |                   |                    |cu intarituri rigide, |         |
|    |                   |                    |fixe sau cu           |         |
|    |                   |                    |articulatie ce permit |         |
|    |                   |                    |fixarea ortezei la    |         |
|    |                   |                    |extensii si flexii de |         |
|    |                   |                    |diferite grade;       |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara articulatia|         |
|    |                   |                    |genunchiului.         |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |Balant              |se executa din piele  |   2 ani |
|    |                   |                    |si sinarie metalica,  |         |
|    |                   |                    |cu articulatie la     |         |
|    |                   |                    |genunchi;             |         |
|    |                   |                    |prinderea se          |         |
|    |                   |                    |realizeaza cu curele  |         |
|    |                   |                    |sau siret;            |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara articulatia|         |
|    |                   |                    |genunchiului.         |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 4  |Orteze de genunchi |                    |termoneopren;         | 12 luni |
|    |- glezna - picior  |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |material termoformabil|         |
|    |                   |                    |sau fibra de carbon   |         |
|    |                   |                    |laminata, sinarie     |         |
|    |                   |                    |metalica, articulatie |         |
|    |                   |                    |de genunchi cu blocare|         |
|    |                   |                    |si articulatie de     |         |
|    |                   |                    |glezna cu mobilitate  |         |
|    |                   |                    |controlata prin sistem|         |
|    |                   |                    |de arcuri sau fixa;   |         |
|    |                   |                    |cu sistem de inchidere|         |
|    |                   |                    |tip velcro;           |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatiile         |         |
|    |                   |                    |genunchiului,         |         |
|    |                   |                    |gleznei si piciorului.|         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |Gambier cu scurtare |se executa din piele  |   2 ani |
|    |                   |                    |si sinarie metalica,  |         |
|    |                   |                    |cu articulatie libera |         |
|    |                   |                    |sau blocata la glezna;|         |
|    |                   |                    |se fixeaza de gheata  |         |
|    |                   |                    |ortopedica pentru     |         |
|    |                   |                    |fracturi de tibie si  |         |
|    |                   |                    |peroneu;              |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatiile         |         |
|    |                   |                    |genunchiului,         |         |
|    |                   |                    |gleznei si piciorului.|         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |Kramer Peroneal     |doua tije metalice;   |   2 ani |
|    |                   |Spring (orteza      |fixarea se realizeaza |         |
|    |                   |peroniera)          |pe picior cu bratari  |         |
|    |                   |                    |din piele, cu armaturi|         |
|    |                   |                    |metalice;             |         |
|    |                   |                    |se fixeaza pe         |         |
|    |                   |                    |incaltaminte;         |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |paralizia sciaticului.|         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|    |                   |pentru scurtarea    |se executa din piele  |   2 ani |
|    |                   |membrului pelvin    |si sinarie metalica,  |         |
|    |                   |                    |cu articulatie libera |         |
|    |                   |                    |sau blocata la        |         |
|    |                   |                    |genunchi;             |         |
|    |                   |                    |piciorul si glezna se |         |
|    |                   |                    |executa din lemn cu   |         |
|    |                   |                    |talpa din poliuretan; |         |
|    |                   |                    |fixarea se realizeaza |         |
|    |                   |                    |cu siret;             |         |
|    |                   |                    |pentru malformatii    |         |
|    |                   |                    |congenitale ale       |         |
|    |                   |                    |membrului inferior.   |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 5  |Orteze de sold     |                    |termoneopren sau      | 12 luni |
|    |                   |                    |material textil cu    |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |cu sistem de inchidere|         |
|    |                   |                    |tip velcro;           |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatia soldului. |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 6  |Orteze sold -      |                    |termoneopren,         | 12 luni |
|    |genunchi           |                    |material moale cu     |         |
|    |                   |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |cu sistem de inchidere|         |
|    |                   |                    |tip velcro;           |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatiile         |         |
|    |                   |                    |genunchiului si       |         |
|    |                   |                    |soldului.             |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 7  |Orteze de sold -   |                    |termoneopren;         | 12 luni |
|    |genunchi - glezna -|                    |material moale cu     |         |
|    |picior             |                    |suport elastic;       |         |
|    |                   |                    |cu sistem de inchidere|         |
|    |                   |                    |tip velcro;           |         |
|    |                   |                    |se recomanda          |         |
|    |                   |                    |pentru recuperare;    |         |
|    |                   |                    |inconjoara            |         |
|    |                   |                    |articulatiile         |         |
|    |                   |                    |soldului,             |         |
|    |                   |                    |genunchiului, gleznei |         |
|    |                   |                    |si piciorului.        |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|    |                   |coxalgiera (aparat) |piele si bratari      |   2 ani |
|    |                   |                    |metalice, montat pe   |         |
|    |                   |                    |opincuta;             |         |
|    |                   |                    |aparate pentru        |         |
|    |                   |                    |descarcarea si        |         |
|    |                   |                    |imobilizarea          |         |
|    |                   |                    |membrului pelvin;     |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |paralizia infantila la|         |
|    |                   |                    |copii si adulti.      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|    |                   |Hessing (aparat)    |piele si sinarie      |   2 ani |
|    |                   |                    |metalica, cu          |         |
|    |                   |                    |articulatie la        |         |
|    |                   |                    |genunchi si sold;     |         |
|    |                   |                    |prinderea se          |         |
|    |                   |                    |realizeaza cu curele  |         |
|    |                   |                    |sau siret;            |         |
|    |                   |                    |se recomanda pentru   |         |
|    |                   |                    |afectiuni ale         |         |
|    |                   |                    |genunchiului si       |         |
|    |                   |                    |gleznei.              |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 8  |Orteze pentru      |a) ham Pavlik       |se executa din curele |    *    |
|    |luxatii de sold    |                    |din piele;            |         |
|    |congenitale la     |                    |material textil.      |         |
|    |copii              |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b) de abductie      |panza si buretele sunt|    *    |
|    |                   |                    |fixate cu chinga      |         |
|    |                   |                    |textila;              |         |
|    |                   |                    |material              |         |
|    |                   |                    |termoformabil, metalic|         |
|    |                   |                    |si textil, compus din |         |
|    |                   |                    |doua module de coapsa |         |
|    |                   |                    |reglabile in diametre |         |
|    |                   |                    |care sunt cuplate     |         |
|    |                   |                    |printr-o bara         |         |
|    |                   |                    |reglabila in lungime  |         |
|    |                   |                    |prin intermediul a    |         |
|    |                   |                    |doua articulatii      |         |
|    |                   |                    |libere.               |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |c) Dr. Fettwies     |material              |    *    |
|    |                   |                    |termoformabil,        |         |
|    |                   |                    |metalic;              |         |
|    |                   |                    |module pentru patru   |         |
|    |                   |                    |marimi, usor de       |         |
|    |                   |                    |asamblat;             |         |
|    |                   |                    |pentru copiii de la   |         |
|    |                   |                    |6 la 15 luni;         |         |
|    |                   |                    |igienizare usoara;    |         |
|    |                   |                    |pentru abductie se    |         |
|    |                   |                    |foloseste o tija      |         |
|    |                   |                    |reglabila.            |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
|    |                   |d) Dr. Behrens      |material              |    *    |
|    |                   |                    |termoformabil,        |         |
|    |                   |                    |metalic si benzi      |         |
|    |                   |                    |textile;              |         |
|    |                   |                    |hamul de purtare      |         |
|    |                   |                    |permite reglarea      |         |
|    |                   |                    |flexiei picioarelor in|         |
|    |                   |                    |diferite unghiuri;    |         |
|    |                   |                    |pentru tratamentul    |         |
|    |                   |                    |luxatiei de sold pana |         |
|    |                   |                    |la tipul III;         |         |
|    |                   |                    |pentru abductie se    |         |
|    |                   |                    |foloseste o tija      |         |
|    |                   |                    |reglabila.            |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |e) Becker           |                      |    *    |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |f) Dr. Bernau       |material              |    *    |
|    |                   |                    |termoformabil,        |         |
|    |                   |                    |metalic si benzi      |         |
|    |                   |                    |textile;              |         |
|    |                   |                    |doua marimi pentru    |         |
|    |                   |                    |0 - 6 luni,           |         |
|    |                   |                    |6 - 12 luni;          |         |
|    |                   |                    |combina tratamentul   |         |
|    |                   |                    |luxatiei congenitale  |         |
|    |                   |                    |de sold cu flexia     |         |
|    |                   |                    |soldului mai mare de  |         |
|    |                   |                    |90 grade;             |         |
|    |                   |                    |modulele fixeaza      |         |
|    |                   |                    |picioarele, iar cu    |         |
|    |                   |                    |ajutorul corzilor se  |         |
|    |                   |                    |regleaza unghiul      |         |
|    |                   |                    |flexiei;              |         |
|    |                   |                    |o bara reglabila      |         |
|    |                   |                    |permite pozitionarea  |         |
|    |                   |                    |corecta a abductiei.  |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 9  |Orteze corectoare  |a) sustinatori      |pana la nr. 23        |    *   |
|    |de statica         |plantari            |inclusiv              |         |
|    |piciorului         |                    |se executa din pluta/ |         |
|    |                   |                    |duraluminiu/polimer;  |         |
|    |                   |                    |se folosesc pentru    |         |
|    |                   |                    |platfus gradele I si  |         |
|    |                   |                    |II, pinteni calcanieri|         |
|    |                   |                    |si scurtari foarte    |         |
|    |                   |                    |mici.                 |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |mai mare de nr. 23,5  |    *   |
|    |                   |                    |se executa din pluta/ |         |
|    |                   |                    |duraluminiu/polimer;  |         |
|    |                   |                    |se folosesc pentru    |         |
|    |                   |                    |platfus gradele I si  |         |
|    |                   |                    |II, pinteni calcanieri|         |
|    |                   |                    |si scurtari foarte    |         |
|    |                   |                    |mici.                 |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |b) Pes Var/Valg     |se pot executa din    | 12 luni |
|    |                   |                    |diversi polimeri:     |         |
|    |                   |                    |poliamide,            |         |
|    |                   |                    |poliuretani, polimeri |         |
|    |                   |                    |vascoelastici,        |         |
|    |                   |                    |cauciuc etc.;         |         |
|    |                   |                    |diverse marimi.       |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |c) Hallux-Valgus    |banda textila usoara  | 12 luni |
|    |                   |                    |si flexibila;         |         |
|    |                   |                    |marimi universale     |         |
|    |                   |                    |pentru piciorul       |         |
|    |                   |                    |drept/stang.          |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|

    NOTA:
    1) pentru ortezele corectoare de statica piciorului, tipurile a) si b) se prescriu numai perechi;
    2) Pentru copiii, in varsta de pana la 18 ani, se poate acorda o alta orteza inainte de termenul de inlocuire prevazut in col. C5, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificarii datelor avute in vedere la ultima ortezare;
    * termenul de inlocuire poate fi modificat la recomandarea medicului specialist, cu monitorizarea perioadei de crestere;
    * 6 luni, pentru sustinatori plantari de pluta/polimer; 12 luni pentru sustinatori plantari din duraluminiu.

    H. Incaltaminte ortopedica

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 1  |Ghete              |diformitati         |pana la nr. 23        |  6 luni |
|    |                   |                    |inclusiv              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |mai mare de nr. 23,5  |  6 luni |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |cu arc              |prevazuta cu un arc de|  6 luni |
|    |                   |                    |vipusca si sub talpa; |         |
|    |                   |                    |cu staif inalt si cu  |         |
|    |                   |                    |adaosuri la partea    |         |
|    |                   |                    |externa a talpii si   |         |
|    |                   |                    |tocului (sau interna  |         |
|    |                   |                    |dupa caz).            |         |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |amputatii de        |pana la nr. 23        |  6 luni |
|    |                   |metatars si falange |inclusiv              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |mai mare de nr. 23,5  |  6 luni |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |scurtari            |pana la 10 cm, pana   |  6 luni |
|    |                   |                    |la nr. 23 inclusiv    |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |pana la 10 cm, mai    |  6 luni |
|    |                   |                    |mare de nr. 23,5      |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |peste 10 cm, pana la  |  6 luni |
|    |                   |                    |nr. 23 inclusiv       |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |peste la 10 cm, mai   |  6 luni |
|    |                   |                    |mare de nr. 23,5      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 2  |Pantofi            |diformitati         |pana la nr. 23        |  6 luni |
|    |                   |                    |inclusiv              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |mai mare de nr. 23,5  |  6 luni |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |amputatii de        |pana la nr. 23        |  6 luni |
|    |                   |metatars si falange |inclusiv              |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |mai mare de nr. 23,5  |  6 luni |
|    |                   |____________________|______________________|_________|
|    |                   |scurtari            |pentru scurtari pana  |  6 luni |
|    |                   |                    |la 8 cm, pana la      |         |
|    |                   |                    |nr. 23 inclusiv       |         |
|    |                   |                    |______________________|_________|
|    |                   |                    |pentru scurtari pana  |  6 luni |
|    |                   |                    |la 8 cm, mai mare de  |         |
|    |                   |                    |nr. 23,5              |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|

    NOTA:
    1) Pentru copiii, in varsta de pana la 18 ani, se poate acorda o alta pereche de incaltaminte ortopedica, inainte de termenul de inlocuire prevazut in col. C5, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificarii datelor avute in vedere la acordarea ultimei perechi;
    2) se va prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi;
    3) numerele utilizate sunt exprimate in sistem metric.

    I. Dispozitive pentru deficiente vizuale

 ______________________________________________________________________________
|NR. |  DENUMIREA        |       TIPUL        |  CARACTERISTICI      |TERMEN   |
|CRT.|  DISPOZITIVULUI   |                    |  TEHNICE DEFINITORII |INLOCUIRE|
|    |  MEDICAL          |                    |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| C1 |        C2         |         C3         |         C4           |    C5   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 1  |Lentile            |pentru camera       | Filtru UV            |    *    |
|    |intraoculare       |anterioara          |                      |         |
|    |                   |pentru camera       | Filtru UV            |         |
|    |                   |posterioara         |                      |         |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
| 2  |Proteza oculara    |pentru copii        |                      |    *   |
|____|___________________|____________________|______________________|_________|
    * se poate acorda o lentila intraoculara pentru celalalt ochi dupa cel putin 6 luni de la prima protezare;
    * se acorda doar pentru copii, in varsta de pana la 18 ani ori de cate ori este nevoie.

    ANEXA 4

    CRITERII DE SELECTIE A FARMACIILOR IN VEDEREA INCHEIERII CONTRACTULUI

    I. Conditii prealabile pentru negociere:
    - farmacia trebuie sa fie autorizata si acreditata
    - farmacia trebuie sa prezinte stocul de medicamente, inclusiv OTC-uri, semnat de farmacistul diriginte; casele de asigurari de sanatate verifica stocul declarat inainte de incheierea contractului de furnizare de medicamente.

    II. Criterii pentru stabilirea sumei prevazute in contract.
    Suma care se poate contracta cu farmaciile care indeplinesc conditiile de mai sus se stabileste pe baza unui coeficient de repartitie K calculat pentru fiecare farmacie, luandu-se in considerare urmatoarele criterii:
    a) concordanta dintre stocul de medicamente, inclusiv OTC-uri, declarat si cel constatat cu ocazia controlului efectuat de casele de asigurari de sanatate;
    b) gradul de orientare a activitatii farmaciei pentru desfacerea de medicamente;
    c) raportul dintre valoarea impozitului platit si valoarea contractului cu casa de asigurari de sanatate in anul precedent, corectat in functie de numarul de puncte de lucru.

    III. Calculul coeficientului de repartitie Ki aferent unei farmacii:

    Ki = a x b x c,

    in care
    a = 1 daca din raportul de control rezulta ca stocul fizic corespunde cu declaratia farmacistului diriginte;
    a = 0 daca din raportul de control rezulta ca stocul fizic nu corespunde cu declaratia farmacistului diriginte;

         1
    b = ---,
         n

    unde n este numarul de activitati inregistrate CAEN (numarul de coduri CAEN din anexa de la registrul comertului)

         I
    c = ---,
         V

    in care: I = valoarea impozitului platit pentru activitatea din anul precedent celui in care se face evaluarea;
    V = valoarea contractului cu casa de asigurari de sanatate din acelasi an pentru care s-a platit impozitul;
    pentru farmaciile nou infiintate: c = 1

    IV. Calculul valorii contractului pentru o farmacie

             Ki
    Xi = F -------,
            n
            __
           \   Ki
           /__
           i=1

    in care:
    Xi = suma de contractat cu farmacia i;
    F = bugetul care se imparte la n farmacii;
    Ki = coeficientul de repartitie.

    V. Exemplu de calcul: intr-un judet in care urmeaza sa se incheie contracte cu 80 de farmacii suma ce se contracteaza cu o farmacie este:

                   K37
    X37 = F --------------------,
            K1 + K2 + ... + K80

    in care K1, K2 ... K80 reprezinta coeficientii de repartitie obtinuti de fiecare farmacie din judet.

    Rectificarea bugetului determinat prin formula de mai sus se poate face numai cu respectarea aceleiasi metodologii, bugetul suplimentar urmand a se distribui la toate farmaciile cu care casa de asigurari de sanatate are contract.

    ANEXA 5

    CRITERII DE SELECTIE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

    A. Amplasarea furnizorului de dispozitive medicale fata de casa de asigurari de sanatate cu care urmeaza sa incheie contractul de furnizare de dispozitive medicale
    Punctaj:
    - sediu social/punct de lucru - in raza judetului                 5 puncte
    - sediu social/punct de lucru - judet limitrof                    3 puncte
    - sediu social/punct de lucru in afara
      judetului/judetului limitrof                                    1 punct

    B. Programul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. Pentru furnizorii de dispozitive medicale care desfasoara activitati de protezare se mentioneaza prezenta personalului calificat care detine aviz de libera practica, corespunzator unei categorii/tip de dispozitiv medical.
    Punctaj:
    program de lucru:
    - zilnic                                                          5 puncte
    - 2 zile/saptamana                                                3 puncte
    - saptamanal                                                      2 puncte
    - lunar si mai rar                                                1 punct

    C. Raportul dintre numarul de reparatii sau dispozitive medicale inlocuite in termenul de garantie in anul anterior contractarii fata de numarul de dispozitive medicale furnizate in aceeasi perioada
    Punctaj:
    - 0% reparatii sau nr. de dispozitive medicale inlocuite          5 puncte
    - sub 10% reparatii sau nr. de dispozitive medicale inlocuite     3 puncte
    - peste 10% reparatii sau nr. de dispozitive medicale inlocuite   0 puncte

    D. Diversitatea sortimentelor oferite la aceeasi categorie si tip de dispozitiv medical
    Punctaj:
    - peste 10 sortimente                                             5 puncte
    - intre 5 - 10 sortimente                                         3 puncte
    - sub 5 sortimente                                                1 punct

    E. Nivelul preturilor de vanzare cu amanuntul comparativ cu preturile de referinta
    - in limita pretului de referinta                                10 puncte
    - peste nivelul pretului de referinta cu pana la 10%              5 puncte
    - peste nivelul pretului de referinta cu 10% pana la 25%          2 puncte
    - peste nivelul pretului de referinta cu mai mult de 25%          1 punct

    NOTA:
    1. Se incheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale care realizeaza minimum 10 puncte.
    2. Pentru furnizorii nou - acreditati, la criteriul C se acorda 3 puncte.
    3. Furnizorii care asigura categorii/tipuri de dispozitive medicale la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic la nivel national incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate numai pentru respectivele categorii/tipuri de dispozitive medicale, daca nu intrunesc punctajul minim.

    ANEXA 6

                                CONTRACT
de furnizare de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

    I. Partile contractante:
    Casa de asigurari de sanatate ..............................., cu sediul in municipiul/orasul ......................., str. ....................... nr. ..., judetul/sectorul .................., telefon/fax .............................., reprezentata prin director general ..........................,
    si
    Societatea comerciala farmaceutica........................., avand sediul in municipiul/orasul ....................., str. ...................... nr. ..., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., judetul/sectorul ..................., telefon/fax ....................., inregistrata la registrul comertului ........ cu nr. J ..../............., avand contul nr. .........., deschis la Trezoreria statului ..................., si codul fiscal nr. ................, reprezentata prin ................................, autorizatie de functionare nr. ........., eliberata de ....................., certificat de acreditare nr. ............ .

    II. Obiectul contractului:

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, conform reglementarilor legale in vigoare privind Lista cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si sistemul de compensare a acestora, Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.509/2002, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Furnizarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu:

    Art. 2
    Prezentul contract privind eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu respecta reglementarile legale in vigoare privind Lista cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala.
    Art. 3
    Furnizarea medicamentelor se va desfasura prin intermediul urmatoarelor farmacii aflate in structura societatii comerciale:
    1. .......................... din .................., str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., sectorul/judetul .........................., telefon/fax ........................., cu autorizatia de functionare nr. ......../............., eliberata de ........................, certificat de acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ....../............, farmacist .............................;
    2. .......................... din .................., str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., sectorul/judetul .........................., telefon/fax ........................., cu autorizatia de functionare nr. ......../............., eliberata de ........................, certificat de acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ....../............, farmacist .............................;
    3. .......................... din .................., str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., sectorul/judetul .........................., telefon/fax ........................., cu autorizatia de functionare nr. ......../............., eliberata de ........................, certificat de acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ....../............, farmacist .............................;

    IV. Durata contractului:

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la data de 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

    V. Obligatiile partilor:

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate si acreditate conform reglementarilor legale in vigoare si care indeplinesc criteriile de selectie;
    b) sa deconteze farmaciilor acreditate cu care au incheiat contracte, in limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fara contributie personala astfel: 50% din valoarea facturii in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate si restul valorii facturii acceptate la decontare, in maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia. Facturile ce depasesc valoarea contractata initial si defalcata trimestrial se deconteaza in baza actelor aditionale la contract prin modificarea valorii contractate initial, in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii acestora, tinandu-se seama de limitele de cheltuieli aprobate cu aceasta destinatie;
    c) sa nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit normelor; casele de asigurari de sanatate pot deconta si prescriptii medicale care nu contin toate datele, dar numai pentru afectiuni acute, daca se poate identifica medicul, asiguratul si daca se specifica faptul ca tratamentul este prescris pentru afectiune acuta. In aceasta situatie casele de asigurari de sanatate vor atentiona medicii care prescriu retete fara toate datele obligatorii necesare in vederea decontarii acestora, iar incepand cu cea de-a treia abatere constatata casele de asigurari de sanatate vor recupera 10% din valoarea decontata pentru fiecare prescriptie medicala la care s-au constatat astfel de deficiente;
    d) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii farmaceutice;
    e) sa controleze farmaciile in scopul respectarii clauzelor contractuale;
    f) sa acorde, in cadrul sumelor negociate si contractate, avansuri lunare in limita a 30% din suma corespunzatoare lunii respective pentru farmaciile care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti;
    g) sa aduca la cunostinta furnizorilor si asiguratilor cazurile in care s-a eliberat mai mult de o prescriptie medicala pentru o singura boala cronica pe o luna pentru un asigurat; in aceasta situatie asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescriptie medicala pentru perioada acoperita cu medicamentele eliberate suplimentar.

    B. Obligatiile farmaciilor
    Art. 7
    Farmaciile au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala, in conditiile stabilite prin norme;
    b) sa se aprovizioneze permanent cu medicamentele prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala;
    c) sa inregistreze pe medicamentele cu contributie personala a asiguratului pretul de vanzare cu amanuntul;
    d) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ-valorica;
    e) sa pastreze la loc vizibil in farmacie condica de sugestii si reclamatii; condica va fi numerotata de farmacie si va fi stampilata de casa/casele de asigurari de sanatate cu care aceasta se afla in relatie contractuala;
    f) sa intocmeasca si sa prezinte caselor de asigurari de sanatate documentele necesare decontarii medicamentelor: factura, borderou centralizator, prescriptii medicale cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, pe baza carora au fost eliberate medicamentele in conditiile stabilite prin norme; furnizorul este direct raspunzator de corectitudinea raportarilor prezentate;
    g) sa puna la dispozitie, la cererea medicilor care prescriu medicamente cu sau fara contributie personala, lista cu preturile de vanzare cu amanuntul a medicamentelor existente in farmacie si sa reactualizeze periodic aceasta lista;
    h) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda autorizatie de libera practica;
    i) sa informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si despre modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;
    j) sa respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor in relatiile cu asiguratii;
    k) sa isi stabileasca programul de functionare, pe care sa il afiseze la loc vizibil in farmacie, sa participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizarii medicamentelor in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale si sa afiseze la loc vizibil programul farmaciilor care asigura continuitatea furnizarii de medicamente. Acest program se comunica directiilor de sanatate publica si caselor de asigurari de sanatate;
    l) sa elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, daca medicul indica in prescriptia medicala numai denumirea substantei active; daca prescriptia medicala cuprinde numai denumirea comerciala a medicamentului, farmacistul, daca este cazul, poate efectua substitutia generica, cu acordul asiguratului, eliberand acestuia un medicament din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) cu un pret de vanzare mai mic;
    m) sa aduca la cunostinta asiguratilor, la loc vizibil in farmacie, conditiile de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala;
    n) sa elibereze prescriptii medicale pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    o) sa nu intrerupa livrarea de medicamente pentru asigurati in cazul in care s-a ajuns la valoarea prevazuta in contract, medicamentele respective urmand a fi decontate potrivit art. 3 lit. c) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    p) sa aiba permanent in stoc produse comerciale cu aceleasi denumiri comune internationale (DCI), care au preturile cele mai mici disponibile pe piata;
    q) sa verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda pentru a fi eliberate si decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute in normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numarul medicamentelor si durata terapiei;
    r) sa anuleze in fata primitorului medicamentele care nu au fost eliberate pe toate exemplarele prescriptiei medicale;
    s) sa nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au incetat valabilitatea;
    t) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate prevazute la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 1.509/2002;
    u) sa nu elibereze medicamente fara prescriptie medicala pentru cele la care reglementarile legale in vigoare prevad aceasta obligatie;
    v) sa transmita caselor de asigurari de sanatate, prin programul implementat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, datele solicitate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avizat de aceasta.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    (1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe baza urmatoarelor acte in original: factura, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu inscrierea numarului de ordine a bonului fiscal si a datei de emitere a acestora.
    (2) Casa de asigurari de sanatate nu deconteaza sumele aferente prescriptiilor medicale cu sau fara contributie personala, care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor, din vina exclusiva a furnizorului de servicii farmaceutice, cu exceptia prescriptiilor pentru afectiunile acute, daca se poate identifica medicul, asiguratul si daca se specifica faptul ca tratamentul este prescris pentru afectiune acuta.
    Art. 9
    Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ......... a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.
    Art. 10
    Valoarea contractului*) este de ................ lei, din care:
    Trimestrul I ....................... lei
    Trimestrul II ...................... lei
    Trimestrul III ..................... lei
    Trimestrul IV ...................... lei
------------
    *) Valoarea contractului include si obligatiile de plata catre farmacii pentru facturile inregistrate pana la data de 30 noiembrie 2002.

    Art. 11
    Decontarea prescriptiilor cu sau fara contributie personala se face astfel: 50% din valoarea facturii in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, restul valorii facturii acceptate spre decontare, in maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia. Facturile ce depasesc valoarea contractata initial si defalcata trimestrial se deconteaza in baza actelor aditionale la contract, prin modificarea valorii contactate initial, in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii acestora si tinandu-se seama de limitele de cheltuieli aprobate cu aceasta destinatie.
    Art. 12
    Plata se face in:
    a) contul nr. ...................... deschis la Trezoreria statului.
    b) ........................ .

    VII. Raspunderea contractuala:

    Art. 13
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 14
    Neplata din vina casei de asigurari de sanatate, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate, in limita sumei prevazute in contract, respectiv in termen de maximum 90 de zile calendaristice pentru cele care depasesc valoarea contractata initial, atrage majorari de intarziere egale cu majorarile prevazute pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.
    Art. 15
    Farmacia garanteaza si raspunde de calitatea furnizarii medicamentelor eliberate asiguratilor.
    Art. 16
    Farmacia este direct raspunzatoare de corectitudinea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar casele de asigurari de sanatate de legalitatea platilor.

    VIII. Clauza speciala:

    Art. 17
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului, si care impiedica executarea acestuia este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    (3) Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (4) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

    IX. Contraventii:

    Art. 18
    Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a medicamentelor cu si fara contributie personala din partea asiguratilor si a documentelor in baza carora se deconteaza acestea de catre casa de asigurari de sanatate conduce la sistarea platilor in curs catre farmacia respectiva pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului:

    Art. 19
    Prezentul contract se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca farmacia acreditata nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile farmaciei acreditate, aceasta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca farmacistul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania;
    d) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a farmaciei acreditate sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    e) retragerea de catre organele in drept a acreditarii farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    f) daca farmacia acreditata compenseaza medicamentele neeliberate din prescriptia medicala cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
    g) nerespectarea obligatiilor contractuale nejustificat, constatata cu ocazia controalelor efectuate de institutiile abilitate sa efectueze controlul.
    Art. 20
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta farmacia din teritoriul de functionare;
    b) faliment, dizolvare, lichidare;
    c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    d) acordul de vointa al partilor;
    e) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurari de sanatate printr-o notificare scrisa si motivata, in care se va preciza temeiul legal cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 21
    (1) Situatiile prevazute la art. 19 si la art. 20 lit. b) - d) se constata, din oficiu, de catre casa de asigurari de sanatate prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) si e) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 22
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, cu conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta:

    Art. 23
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire sau la sediul partilor.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 24
    (1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    (2) Modificarea se va face printr-un act aditional semnat de ambele parti care va constitui anexa la prezentul contract.
    Art. 25
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.
    Art. 26
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 27
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei centrale de arbitraj, care va solutiona cauza potrivit legii.
    Art. 28
    Hotararile Comisiei centrale de arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze

    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Prezentul contract de furnizare de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate, a fost incheiat astazi .................. in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                 FARMACIA

    Director general,                             Reprezentant legal,
    .................                             ...................

    Director adjunct economic,
    ..........................

    Director adjunct relatii contractuale,
    ......................................


                                 Vizat
                            Oficiul juridic

    ANEXA 7

                                CONTRACT
de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice

    I. PARTILE CONTRACTANTE

    Casa de asigurari de sanatate ............................................, cu sediul in municipiul/orasul ...................................., str. .................... nr. ........, judetul/sectorul .........................., telefon/fax ....................., reprezentata prin director general ...........................,
    si furnizorul de dispozitive medicale ...................................., prin reprezentantul legal ...................................., cu Certificatul de inregistrare*) seria ...... codul unic de inregistrare nr. ................, avand sediul social in localitatea ..........................................., str. ................... nr. ......, telefon ............, fax: ............... contul nr. ..............., deschis la Trezoreria statului ..................., Certificat de acreditare nr. ......./data ..........., autorizatia/autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat si/sau, dupa caz, certificatul/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat .........................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Certificatul de inregistrare a reprezentantului autorizat, acolo unde este cazul .................................................................
------------
    *) Certificatul de inregistrare cu cod unic de inregistrare sau, dupa caz, inregistrarea in Registrul unic al Ministerului Sanatatii si Familiei, inclusiv codul fiscal si autorizatia sanitara de functionare;

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.509/2002, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. DISPOZITIVE MEDICALE FURNIZATE

    Art. 2
    Dispozitivele medicale furnizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, si constau in:
    a) ....................................
    b) ....................................
    c) ....................................

    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 3
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la data de 31 decembrie 2003.
    Art. 4
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

    V. OBLIGATIILE PARTILOR

    A. OBLIGATIILE CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE
    Art. 5
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare;
    b) sa verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor incheiate cu acestia;
    c) sa afiseze la loc vizibil lista cuprinzand furnizorii acreditati cu care se afla in relatie contractuala, preturile de vanzare cu amanuntul ale dispozitivelor furnizate de acestia si preturile de referinta ale dispozitivelor medicale;
    d) sa respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale din Lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, scop in care in decizia privind aprobarea procurarii dispozitivului medical se interzice mentionarea numelui furnizorului de dispozitive medicale;
    e) sa asigure decontarea pe baza facturilor emise de furnizor si a documentelor insotitoare;
    f) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la termenele stabilite, datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de dispozitive medicale, in baza contractelor incheiate cu acestia;
    g) sa verifice daca emitentul prescriptiei medicale se afla in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate. Prin emitent se intelege furnizorul de servicii medicale si nu cel de dispozitive medicale.

    B. OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE DISPOZITIVE MEDICALE
    Art. 6
    Furnizorul de dispozitive medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa livreze dispozitivele medicale autorizate/inregistrate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    b) sa nu livreze dispozitive medicale expirate sau care prezinta abateri de la performantele functionale si de securitate, generatoare de incidente;
    c) sa livreze dispozitive medicale insotite de documente care atesta provenienta si calitatea lor;
    d) sa emita, potrivit legii, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comanda;
    e) sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, atat in perioada de garantie, cat si dupa expirarea acesteia, in cadrul termenului de inlocuire;
    f) sa livreze dispozitivele medicale si sa desfasoare activitati de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru mentionat/mentionate in certificatul de acreditare;
    g) sa livreze numai dispozitive medicale cu elemente de identificare si cu instructiuni de folosire si intretinere redactate in limba romana;
    h) sa livreze dispozitive medicale in ambalaje adecvate, potrivit formei si caracteristicilor acestora, si sa le eticheteze conform prevederilor legale in vigoare;
    i) sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;
    j) sa livreze la termenul convenit cu asiguratul dispozitivul medical comandat;
    k) sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical in cazul in care nu au fost respectate caracteristicile specifice din prescriptia medicului de specialitate;
    l) sa transmita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate documentatia privind fundamentarea datelor pentru calcularea pretului de referinta si caracteristicile specifice ale dispozitivelor medicale pentru care sunt acreditati; preturile de vanzare cu amanuntul care sunt comunicate in vederea calcularii pretului de referinta raman nemodificate in perioada pentru care se incheie contractul de furnizare de dispozitive medicale cu casa de asigurari de sanatate;
    m) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    n) sa emita facturile insotite de: copia de pe certificatul de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, dupa caz, audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva, dupa caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate;
    o) sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu;
    p) sa accepte controlul asupra modului de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului din partea serviciilor specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei, a directiilor de sanatate publica sau a directiilor medicale din ministerele cu retea sanitara proprie, dupa caz, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii abilitate de lege, conform prevederilor legale in vigoare;

    VI. MODALITATI DE PLATA

    Art. 7
    Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ........... a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.
    Art. 8
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decat pretul de referinta. Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta, diferenta se suporta de catre asigurat prin contributie personala si se achita direct furnizorului, care elibereaza chitanta fiscala. Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale sunt mai mari decat pretul de referinta al acestui dispozitiv medical, casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea dispozitivului medical la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic la nivel national.
    Art. 9
    (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor medicale se face de catre casele de asigurari de sanatate la nivelul pretului de referinta valabil in momentul emiterii deciziei privind aprobarea procurarii dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizor, dupa confirmarea primirii de catre asigurat a dispozitivului medical. Furnizorul va indica si suma incasata de la asigurat drept contributie personala, cu mentionarea numarului chitantei fiscale si a datei acesteia. Factura emisa de furnizor este insotita de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comanda, iar dupa caz, de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului si a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu. Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate dupa protezare.
    (2) Decontarea in cazul protezarilor pentru membrul superior si/sau inferior se face dupa depunerea de catre asigurat a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validata (confirmata) de medicul de specialitate. In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    (3) Decontarea in cazul protezarilor O.R.L. se face dupa depunerea de catre asigurat a unui document de validare, intocmit de medicul specialist O.R.L. care a prescris protezarea O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonala si vocala in camp liber etc.). In cazul in care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului, casa de asigurari de sanatate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectiva.
    (4) Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de decizii privind aprobarea procurarii dispozitivelor medicale emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de asteptare pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale.
    Art. 10
    Plata dispozitivelor medicale se face in contul furnizorului de dispozitive medicale nr.: ......................... deschis la Trezoreria statului.
    Art. 11
    Decontarea dispozitivelor medicale se face in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

    Art. 12
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune interese.
    Art. 13
    (1) Neplata sumelor datorate in conditiile prevazute in contract, din vina casei de asigurari de sanatate, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea facturii si a altor documente justificative atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierile achitarii impozitelor catre stat.
    (2) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele facturi ale furnizorilor de dispozitive medicale se poate face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la aceasta.
    (3) Litigiile dintre furnizorii de dispozitive medicale si casele de asigurari de sanatate se solutioneaza de Comisia centrala de arbitraj organizata potrivit legii.
    Art. 14
    Refuzul furnizorilor de dispozitive medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a dispozitivelor medicale furnizate si documentele in baza carora se deconteaza acestea conduce la sistarea platilor in curs catre furnizorul respectiv pana la urmatorul control.
    Art. 15
    Furnizorul de dispozitive medicale garanteaza si raspunde de calitatea dispozitivelor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 16
    Reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.

    VIII. CLAUZA SPECIALA

    Art. 17
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului, si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    (3) Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (4) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. INCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 18
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei/avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestora;
    b) retragerea acreditarii sau expirarea termenului de valabilitate a acreditarii;
    c) daca din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta isi intrerupe activitatea o perioada mai mare de 3 luni;
    d) furnizarea de dispozitive medicale neautorizate/neinregistrate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    e) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu este acreditat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    f) nerespectarea in mod repetat a termenelor de livrare a dispozitivelor medicale;
    g) majorarea preturilor de vanzare cu amanuntul al dispozitivelor medicale livrate asiguratilor in perioada de valabilitate a contractului.
    Art. 19
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se schimba adresa sediului social;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului;
    c) falimentul, dizolvarea, lichidarea activitatii furnizorului de dispozitive medicale;
    d) incetarea definitiva a activitatii caselor de asigurari de sanatate;
    e) acordul de vointa al partilor;
    f) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurari de sanatate printr-o notificare scrisa si motivata, in care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 20
    Situatiile prevazute la art. 18 si art. 19 lit. b) - d) se constata din oficiu de catre casa de asigurari de sanatate prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute de art. 19 lit. a) si f) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 21
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, cu conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. CORESPONDENTA

    Art. 22
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor. Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv ale telefonului, faxului) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 23
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se va face printr-un act aditional semnat de ambele parti si va constitui anexa la prezentul contract.
    Art. 24
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
    Art. 25
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

    XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

    Art. 26
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei centrale de arbitraj.
    Art. 27
    Hotararile Comisiei centrale de arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. ALTE CLAUZE:

    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate a fost incheiat astazi ............. in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                 FARMACIA

    Director general,                             Reprezentant legal,
    .................                             ...................

    Director adjunct economic,
    ..........................

    Director adjunct relatii contractuale,
    ......................................


                                   Vizat
                              Oficiul juridicSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 23/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 23 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 23/2003
Ordin 23 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Hotărârea 1509 2002
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 4233 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 1220 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 1220 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 357 2003
pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu