E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1509 din 18 decembrie 2002

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din  9 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare contract-cadru, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Medicamentele cu si fara contributie personala se asigura de farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, acreditate conform reglementarilor legale in vigoare si care respecta criteriile de selectie stabilite prin norme, in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumite in continuare case de asigurari de sanatate.
    (2) Lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, se elaboreaza anual de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala, dupa 3 luni de la intrarea in vigoare, se poate actualiza trimestrial prin hotarare a Guvernului in cazul in care nu corespunde nevoilor de asistenta medicala, pe baza analizei Ministerului Sanatatii si Familiei, a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a Colegiului Farmacistilor din Romania, care adopta masurile ce se impun pentru a asigura functionarea in continuare a sistemului, avand in vedere sumele ce pot fi acordate cu aceasta destinatie.
    Art. 3
    Suma maxima care se suporta de casele de asigurari de sanatate pentru fiecare medicament corespunzator denumirii comune internationale (DCI) din Lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) de care beneficiaza asiguratii, cu contributie personala, in tratamentul ambulatoriu, este pretul de referinta. Pretul de referinta se stabileste potrivit dispozitiilor cuprinse in normele metodologice prevazute la art. 10.
    Art. 4
    (1) Lista dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, decontate integral sau cu contributie personala din partea asiguratului, este prevazuta in pachetul de servicii de baza stabilit de comisia formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din Romania, care este cuprins in normele metodologice prevazute la art. 10.
    (2) Dispozitivele medicale se acorda de catre furnizorii de dispozitive medicale autorizati si acreditati potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Lista cuprinzand furnizorii de dispozitive medicale acreditati se stabileste de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin decizie a presedintelui acesteia.
    (3) Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizorii de dispozitive medicale acreditati si casa de asigurari de sanatate.
    Art. 5
    Suma maxima care se suporta de casele de asigurari de sanatate pentru fiecare dispozitiv medical sau pe tip de dispozitiv medical, dupa caz, denumita in continuare pret de referinta, se stabileste potrivit dispozitiilor cuprinse in normele metodologice prevazute la art. 10.
    Art. 6
    (1) Furnizorii de medicamente si de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate au obligatia sa respecte prevederile contractului-cadru si ale normelor de aplicare a acestuia.
    (2) Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute in contractul-cadru si stipulate in contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala si de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice.
    Art. 7
    Controlul activitatii care face obiectul contractului incheiat cu farmaciile acreditate se asigura de servicii specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei, a directiilor de sanatate publica sau a directiilor medicale ori a structurilor similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, dupa caz, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania, organizate la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii abilitate de lege, conform prevederilor legale in vigoare. Controlul activitatii furnizorilor de dispozitive medicale se asigura de catre servicii specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei, a directiilor de sanatate publica, respectiv a directiilor medicale sau a structurilor similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, dupa caz, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii abilitate de lege, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 8
    (1) Fondul pentru acordarea de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se aproba conform legii.
    (2) Fondul pentru acordarea de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se aproba conform legii.
    Art. 9
    Ministerul Sanatatii si Familiei, autoritate publica centrala in domeniul asigurarii, promovarii si ocrotirii sanatatii populatiei, supravegheaza respectarea legislatiei in domeniu pentru garantarea dreptului la asistenta medicala, colaborand in acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, autoritatile publice centrale si locale, precum si cu alte institutii abilitate de lege.
    Art. 10
    In temeiul art. 10 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si a Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, elaboreaza norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite in continuare norme. Normele se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 11
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2002, cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

    CAP. 1
    Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate farmaciile acreditate au urmatoarele obligatii:
    a) sa se aprovizioneze permanent cu medicamentele prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala cu sau fara contributie personala;
    b) sa aiba permanent in stoc produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI), care au preturile cele mai mici disponibile pe piata;
    c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ valorica;
    d) sa verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda pentru a fi eliberate de farmaciile acreditate si decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute in normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numarul de medicamente si durata terapiei;
    e) sa nu elibereze medicamente fara prescriptie medicala, pentru cele la care reglementarile legale in vigoare prevad aceasta obligatie;
    f) sa transmita caselor de asigurari de sanatate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avizat de aceasta;
    g) sa intocmeasca si sa prezinte caselor de asigurari de sanatate documentele necesare in vederea decontarii medicamentelor: factura, borderou centralizator, prescriptii medicale, cu inscrierea numarului de ordine a bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, pe baza carora au fost eliberate medicamentele, in conditiile stabilite prin norme;
    h) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor, in conditiile stabilite prin norme;
    i) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda autorizatie de libera practica;
    j) sa informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;
    k) sa respecte prevederile codului deontologic al farmacistilor in relatiile cu asiguratii;
    l) sa isi stabileasca programul de functionare, pe care sa il afiseze la loc vizibil in farmacie, sa participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizarii medicamentelor in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale si sa afiseze la loc vizibil programul farmaciilor care asigura continuitatea furnizarii de medicamente. Acest program se comunica directiilor de sanatate publica si caselor de asigurari de sanatate;
    m) sa elibereze medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate a asiguratului;
    n) sa elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, daca medicul indica in prescriptia medicala numai denumirea substantei active; daca prescriptia medicala cuprinde numai denumirea comerciala a medicamentului, farmacistul, daca este cazul, poate efectua substitutia generica, cu acordul asiguratului, eliberand acestuia un medicament din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) cu un pret de vanzare mai mic;
    o) sa anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, in fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale;
    p) sa nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au incetat valabilitatea;
    q) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate prevazute la art. 7 din hotarare asupra modului de desfasurare a activitatii;
    r) sa pastreze la loc vizibil in farmacie condica de sugestii si reclamatii; condica va fi numerotata de farmacie si stampilata de casa/casele de asigurari de sanatate cu care aceasta se afla in relatie contractuala.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate farmaciile au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca de la casa de asigurari de sanatate contravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate, conform facturilor emise si documentelor insotitoare;
    b) sa fie informate permanent si din timp asupra modalitatii de furnizare a medicamentelor cu si fara contributie personala;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare a furnizarii de medicamente cu si fara contributie personala;
    d) sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei furnizarii de medicamente cu si fara contributie personala, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    e) sa incaseze de la asigurati contributia personala reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si pretul de referinta al medicamentelor, decontat de casele de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    In relatiile contractuale cu farmaciile acreditate casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate si acreditate conform reglementarilor legale in vigoare si care indeplinesc criteriile de selectie;
    b) sa nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit normelor; casele de asigurari de sanatate pot deconta prescriptii medicale si care nu contin toate datele, dar numai pentru afectiuni acute si daca se poate identifica medicul, asiguratul si se specifica faptul ca tratamentul este prescris pentru afectiune acuta. In aceasta situatie casele de asigurari de sanatate vor atentiona medicii care prescriu retete fara toate datele obligatorii necesare in vederea decontarii acestora, iar incepand cu cea de-a treia abatere constatata casele de asigurari de sanatate vor recupera 10% din valoarea decontata pentru fiecare prescriptie medicala la care s-au constatat astfel de deficiente;
    c) sa deconteze farmaciilor acreditate cu care au incheiat contracte, in limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fara contributie personala, astfel: 50% din valoarea facturii in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate si restul valorii facturii acceptate la decontare, in maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia. Facturile ce depasesc valoarea contractata initial si defalcata trimestrial se deconteaza in baza actelor aditionale la contract prin modificarea valorii contractate initial, in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii acestora, tinandu-se seama de limitele de cheltuieli aprobate cu aceasta destinatie;
    d) sa urmareasca decadal evolutia consumului de medicamente comparativ cu fondul alocat cu aceasta destinatie, luand masurile ce se impun;
    e) sa controleze farmaciile in scopul respectarii clauzelor contractuale;
    f) sa monitorizeze decadal consumul de medicamente cu si fara contributie personala, pe medic si pe asigurat, pe baza facturilor emise de farmacii;
    g) sa acorde, in cadrul sumelor negociate si contractate, avansuri lunare in limita a 30% din suma corespunzatoare lunii respective pentru farmaciile care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriile de specialitate din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca;
    h) sa aduca la cunostinta furnizorilor si asiguratilor cazurile in care s-a eliberat mai mult de o prescriptie medicala pentru o singura boala cronica pe o luna pentru un asigurat; in aceasta situatie asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescriptie medicala pentru perioada de timp acoperita cu medicamentele eliberate suplimentar.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

    Art. 4
    (1) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu reprezentantii legali ai societatilor comerciale farmaceutice autorizate, acreditate si care indeplinesc criteriile de selectie, pe baza urmatoarelor documente:
    a) actele de constituire a societatii;
    b) codul fiscal;
    c) autorizatia de functionare;
    d) contul deschis la Trezoreria statului;
    e) certificatul de acreditare a farmaciei.
    (2) In contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala se va specifica valoarea acestuia, defalcata pe trimestre. Valoarea contractului se va negocia intre farmaciile acreditate si casele de asigurari de sanatate, in baza criteriilor stabilite prin norme.
    (3) Pentru anul 2003 in valoarea contractului incheiat intre casele de asigurari de sanatate si farmacii vor fi incluse si prevazute distinct obligatiile de plata catre farmacii pentru facturile inregistrate pana la data de 30 noiembrie 2002.
    (4) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte aditionale, iar valoarea contractului poate fi corectata daca fondul cu aceasta destinatie sufera modificari in cursul anului sau daca se inregistreaza economii la unele farmacii, cu incadrarea in sumele alocate cu aceasta destinatie.
    (5) Contractele pot fi incheiate de reprezentantul legal al societatii comerciale farmaceutice atat cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social al societatii respective, cat si cu alte case de asigurari de sanatate, in numele si pentru farmaciile din structura sa organizatorica. In situatia in care in cadrul aceleiasi societati comerciale farmaceutice functioneaza mai multe farmacii acreditate, situate in judete diferite, reprezentantul legal al societatii comerciale incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla amplasate farmaciile respective.
    Art. 5
    (1) Modalitatile de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Pentru fiecare boala cronica asiguratul are dreptul la o singura prescriptie medicala pe luna, cu maximum 3 medicamente care sa acopere necesarul intregii luni. In situatia in care exista asigurati care au beneficiat de mai mult de o prescriptie medicala pe o luna, la comunicarea casei de asigurari de sanatate, medicii nu mai acorda o noua prescriptie medicala pentru boala cronica respectiva, pentru perioada comunicata de casa de asigurari de sanatate. In situatia in care unii medici elibereaza prescriptii medicale pentru perioada comunicata de casa de asigurari de sanatate, in care nu trebuia sa se mai acorde prescriptii medicale pentru asigurat, medicii respectivi suporta contravaloarea prescriptiilor medicale respective, care va fi incasata de casele de asigurari de sanatate si care va reintregi fondul destinat consumului de medicamente in ambulatoriul de specialitate.
    (2) Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate suportata din fondul national unic pentru asigurari sociale de sanatate in conditiile legii, casele de asigurari de sanatate suporta integral pretul cel mai mic al medicamentului corespunzator denumirii comune internationale (DCI) cuprinse in Lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman in tratamentul ambulatoriu de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala cu contributie personala.
    Art. 6
    Tipul de contract pentru furnizarea de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si plata acestora se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; in cuprinsul contractului pot fi prevazute si alte clauze suplimentare negociate in limita prevederilor legale in vigoare.
    Art. 7
    (1) Neplata din vina casei de asigurari de sanatate, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentelor justificative sau la 90 de zile calendaristice pentru cele ce au depasit valoarea contractata initial, a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierile achitarii impozitelor catre stat.
    (2) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele prescriptii medicale se poate face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la aceasta.
    (3) Litigiile dintre farmacii si casele de asigurari de sanatate se solutioneaza de Comisia Centrala de Arbitraj organizata potrivit legii.
    Art. 8
    Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a medicamentelor si documentele in baza carora se deconteaza acestea de catre casele de asigurari de sanatate conduce la sistarea platilor in curs catre farmacia respectiva pana la urmatorul control.
    Art. 9
    Contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca farmacia acreditata nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului;
    b) daca din motive imputabile farmaciei acreditate aceasta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) daca farmacistul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania;
    d) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    e) retragerea de catre organele in drept a acreditarii farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    f) daca farmacia acreditata compenseaza medicamentele neeliberate din prescriptia medicala cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
    g) nerespectarea obligatiilor contractuale in mod nejustificat, constatata cu ocazia controlului efectuat de institutiile abilitate.
    Art. 10
    Contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) farmacia se muta din teritoriul de functionare;
    b) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
    c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    d) acordul de vointa al partilor;
    e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa si motivata, in care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 11
    Contractele de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se incheie anual, iar decontarea prescriptiilor medicale facturate in luna decembrie a anului in curs se face in luna ianuarie a anului urmator conform Normelor de inchidere a exercitiului bugetar.
    Art. 12
    Contractele incheiate cu farmaciile pentru anul 2002 se prelungesc printr-un act aditional pana la incheierea noilor contracte. Suma inscrisa in actul aditional va fi consemnata distinct ca suma inclusa in valoarea totala in contractul pentru anul 2003. Conditiile acordarii medicamentelor, in baza actului aditional, sunt cele prevazute in actele normative legale in vigoare la data incheierii actului aditional.

    CAP. 2
    Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 13
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de dispozitive medicale acreditati au urmatoarele obligatii:
    a) sa livreze dispozitivele medicale autorizate/inregistrate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    b) sa nu livreze dispozitive medicale expirate sau care prezinta abateri de la performantele functionale si de securitate, generatoare de incidente;
    c) sa livreze dispozitive medicale insotite de documente care atesta provenienta si calitatea lor;
    d) sa emita, potrivit legii, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comanda;
    e) sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, atat in perioada de garantie, cat si dupa expirarea acesteia, in cadrul termenului de inlocuire;
    f) sa livreze dispozitivele medicale si sa desfasoare activitati de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru mentionat/mentionate in certificatul de acreditare;
    g) sa livreze numai dispozitive medicale cu elemente de identificare si cu instructiuni de folosire si intretinere in limba romana;
    h) sa livreze dispozitivele medicale in ambalaje adecvate, potrivit formei si caracteristicilor acestora, si sa le eticheteze conform prevederilor legale in vigoare;
    i) sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;
    j) sa livreze la termenul convenit cu asiguratul dispozitivul medical comandat;
    k) sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical in cazul in care nu au fost respectate caracteristicile specifice din prescriptia medicului de specialitate;
    l) sa transmita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate documentatia privind fundamentarea datelor pentru calcularea pretului de referinta si caracteristicile specifice ale dispozitivelor medicale pentru care sunt acreditati; preturile de vanzare cu amanuntul care sunt comunicate in vederea calcularii pretului de referinta raman nemodificate in perioada pentru care se incheie contractul de furnizare de dispozitive medicale cu casa de asigurari de sanatate;
    m) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    n) sa emita facturile insotite de: copia de pe certificatul de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, dupa caz, audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva, dupa caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate;
    o) sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu;
    p) sa nu refuze contractarea furnizarii de dispozitive medicale cu casele de asigurari de sanatate, la solicitarea acestora;
    q) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate, prevazute la art. 7 din prezenta hotarare, asupra modului de desfasurare a intregii activitati care face obiectul contractului.
    Art. 14
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de dispozitive medicale au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca de la casa de asigurari de sanatate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise si documentelor insotitoare;
    b) sa fie informati permanent si din timp asupra modalitatii de furnizare a dispozitivelor medicale;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare privind furnizarea de dispozitive medicale;
    d) sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei protezarii si furnizarii de dispozitive medicale, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    e) sa incaseze contributie personala de la asigurati, reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si pretul de referinta ale dispozitivelor medicale furnizate.
    Art. 15
    In relatiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa trimita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pentru fiecare furnizor de dispozitive medicale, certificatul de acreditare in original si documentele pe baza carora s-a facut acreditarea, in termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii certificatului de acreditare;
    b) sa incheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale inscrisi in lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, si care indeplinesc criteriile de selectie stabilite prin norme si sa nu refuze incheierea de contracte cu furnizorii de dispozitive medicale care ofera dispozitivul medical la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic la nivel national;
    c) sa informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare;
    d) sa verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor incheiate cu acestia;
    e) sa emita decizii privind aprobarea procurarii dispozitivului medical, in limita fondurilor cu aceasta destinatie;
    f) sa respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale din lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara;
    g) sa asigure decontarea pe baza facturilor emise de furnizor si a documentelor insotitoare;
    h) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la termenele stabilite, datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de dispozitive medicale, in baza contractelor incheiate cu acestia;
    i) sa tina evidenta deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum si evidenta dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
    j) sa afiseze la loc vizibil lista cuprinzand furnizorii acreditati cu care se afla in relatie contractuala, preturile de vanzare cu amanuntul ale dispozitivelor furnizate de acestia si preturile de referinta ale dispozitivelor medicale;
    k) sa verifice daca emitentul prescriptiei medicale se afla in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate. Prin emitent se intelege furnizorul de servicii medicale, si nu cel de dispozitive medicale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice

    Art. 16
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se incheie intre furnizorul de dispozitive medicale autorizat, acreditat si care indeplineste criteriile de selectie, prin reprezentantul sau legal, si casa de asigurari de sanatate, pe baza urmatoarelor documente:
    a) certificatul de inregistrare cu cod unic de inregistrare sau, dupa caz, inregistrarea in Registrul unic al Ministerului Sanatatii si Familiei, inclusiv codul fiscal si autorizatia sanitara de functionare;
    b) contul deschis la trezoreria statului;
    c) certificatul de acreditare;
    d) autorizatia/autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat si/sau, dupa caz, certificatul/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat;
    e) certificatul de inregistrare a reprezentantului autorizat, acolo unde este cazul.
    Art. 17
    (1) Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicului de specialitate aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate direct sau prin reprezentantul legal, pe baza prescriptiei medicale si a cererii scrise intocmite de asigurat, de mandatarul desemnat de acesta cu procura speciala sau de reprezentantul legal al asiguratului. Cererea se inregistreaza la casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia asiguratului. Pentru persoana asigurata prin efectul legii cererea se depune la casa de asigurari de sanatate in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.
    (2) Modul de prescriere, de procurare si decontare a dispozitivelor medicale se stabileste prin norme.
    (3) Medicii de specialitate aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care prescriu dispozitive medicale si isi desfasoara activitatea in cadrul unei unitati sanitare autorizate si acreditate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale inscris in lista cuprinzand furnizorii acreditati.
    Art. 18
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decat pretul de referinta. Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta, diferenta se suporta de asigurat prin contributie personala si se achita direct furnizorului, care elibereaza chitanta fiscala. Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din fondul unic national pentru asigurari sociale de sanatate in conditiile prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale sunt mai mari decat pretul de referinta al acestui dispozitiv medical, casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea dispozitivului medical la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic la nivel national.
    Art. 19
    Tipul de contract pentru furnizarea de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice si plata acestora se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; in cuprinsul contractului pot fi prevazute si alte clauze suplimentare negociate in limita prevederilor legale in vigoare.
    Art. 20
    (1) Neplata sumelor datorate in conditiile prevazute in contract, din vina casei de asigurari de sanatate, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea facturii si a altor documente justificative, atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierile achitarii impozitelor catre stat.
    (2) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele facturi ale furnizorilor de dispozitive medicale se poate face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la aceasta.
    (3) Litigiile dintre furnizorii de dispozitive medicale si casele de asigurari de sanatate se solutioneaza de Comisia Centrala de Arbitraj organizata potrivit legii.
    Art. 21
    Refuzul furnizorilor de dispozitive medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a dispozitivelor medicale furnizate si documentele in baza carora se deconteaza acestea conduce la sistarea platilor in curs catre furnizorul respectiv pana la urmatorul control.
    Art. 22
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei/avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestora;
    b) retragerea acreditarii sau expirarea termenului de valabilitate a acreditarii;
    c) daca din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    d) furnizarea de dispozitive medicale neautorizate/neinregistrate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    e) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu este acreditat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
    f) nerespectarea termenelor de livrare a dispozitivelor medicale.
    Art. 23
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se schimba adresa sediului social;
    b) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;
    c) incetarea definitiva a activitatii caselor de asigurari de sanatate;
    d) acordul de vointa al partilor;
    e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa si motivata in care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 24
    Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de decizii privind aprobarea procurarii dispozitivelor medicale emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de asteptare pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale.
    Art. 25
    Contractele de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se incheie anual, iar decontarea dispozitivelor medicale facturate in luna decembrie a anului in curs se face in luna ianuarie a anului urmator, conform normelor de inchidere a exercitiului bugetar.
    Art. 26
    Contractele incheiate cu furnizorii de dispozitive medicale pentru anul 2002 se prelungesc printr un act aditional pana la incheierea noilor contracte. Conditiile acordarii dispozitivelor medicale, in baza actului aditional, sunt cele prevazute in actele normative legale in vigoare la data incheierii actului aditional.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1509/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1509 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1509/2002
Hotărârea 1032 2002
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Hotărârea 1331 2001
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 1152 2003
privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice
Hotărârea 1485 2003
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 548 2003
pentru aprobarea preturilor de referinta ale dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 240 2003
pentru aprobarea preturilor de referinta ale dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Hotărârea 341 2003
privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 15 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 15 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 23 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 23 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu