E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1244 din  6 decembrie 2001

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 830 din 21 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 11 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Asistenta medicala primara se asigura numai de catre medicul acreditat ca medic de familie - furnizor de servicii medicale primare, impreuna cu personalul sanitar acreditat, in cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, in cabinete medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Acreditarea de noi medici de familie in sistemul de asigurari sociale de sanatate se face in limita numarului de posturi necesare pe localitati. Acest numar se stabileste de catre comisia paritara de acreditare formata din reprezentantii consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, si ai caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ai Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ai Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, impreuna cu directiile de sanatate publica.
    (2) Serviciile medicale din asistenta medicala primara in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate.
    (3) Numarul minim de asigurati pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale intre furnizori si casele de asigurari de sanatate se stabileste pe localitati de catre comisiile paritare de acreditare judetene impreuna cu directiile de sanatate publica, cu exceptia cabinetelor medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii. Medicilor de familie acreditati si aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, al caror numar de asigurati din lista proprie scade sub numarul minim pentru care se poate incheia contractul de furnizare de servicii medicale, li se reziliaza contractul si li se retrage acreditarea pentru localitatea respectiva, asiguratii de pe listele acestora putand opta pentru alti medici de familie adusi la cunostinta asiguratilor de catre casele de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara acorda servicii medicale in cadrul programului stabilit de catre acestia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Pentru asigurarea de servicii medicale 24 de ore din 24, inclusiv sambata, duminica si sarbatorile legale, in afara programului se acorda servicii medicale in centrele de permanenta organizate de directiile de sanatate publica.
    Art. 4
    Medicii de familie acreditati acorda asistenta medicala pentru asiguratii inscrisi in lista proprie, asigura servicii medicale de urgenta oricarei persoane care are nevoie de aceste servicii si au obligatia de a furniza servicii medicale, pentru cazurile care pot avea consecinte negative asupra sanatatii publice - imunizari, examene de bilant la copii, depistare activa TBC, supravegherea gravidelor -, populatiei din zona stabilita si repartizata de catre directiile de sanatate publica. Zona stabilita si repartizata de directia de sanatate publica fiecarui medic de familie va fi adusa la cunostinta casei de asigurari de sanatate.
    Art. 5
    Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara sunt:
    a) tarif pe persoana asigurata - per capita;
    b) tarif pe serviciu medical.
    Art. 6
    (1) Furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara si casele de asigurari de sanatate, aflati in relatie contractuala, au obligatia sa respecte prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara si ale normelor de aplicare a acestuia.
    (2) Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute in contractul-cadru si stipulate in contractul de furnizare de servicii medicale incheiat intre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate.
    Art. 7
    Controlul activitatii furnizorilor de servicii medicale primare se asigura de catre serviciile specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei si a directiilor de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, organizat la nivel national si judetean, precum si a altor organe abilitate de lege.
    Art. 8
    Ministerul Sanatatii si Familiei, autoritate publica centrala in domeniul asigurarii, promovarii si ocrotirii sanatatii populatiei, supravegheaza respectarea legislatiei in domeniu pentru garantarea dreptului la asistenta medicala, colaborand in acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, autoritatile publice centrale si locale si cu alte institutii abilitate.
    Art. 9
    In aplicarea prezentei hotarari Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, elaboreaza norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite in continuare norme. Normele se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 10
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002, data la care isi inceteaza aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicala primara din Hotararea Guvernului nr. 165/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul sanatatii si familiei,
                         Radu Deac,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Gheorghe Matache,
                         secretar de stat

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           CONTRACT - CADRU
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara au urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala primara asiguratilor de pe lista proprie, respectand criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevazute de lege. Calitatea de asigurat se dovedeste cu carnetul de asigurat. Serviciile medicale care se acorda de medicul de familie si lista cuprinzand investigatiile paraclinice ce pot fi recomandate de catre acesta sunt stabilite prin norme;
    b) sa asigure in cadrul serviciilor furnizate toate activitatile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curricula de pregatire in specialitatea de medicina generala. De asemenea, are obligatia de a interpreta investigatiile necesare in afectiunile prevazute in tematica pe aparate si sisteme;
    c) sa presteze servicii medicale, pentru cazurile care pot avea consecinte negative asupra sanatatii publice, populatiei din zona stabilita si repartizata de catre directiile de sanatate publica si neinscrise pe listele medicilor de familie:
    (i) imunizari;
    (ii) examen de bilant la copii;
    (iii) depistare activa TBC;
    (iv) supravegherea gravidelor;
    d) sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii inscrisi ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia, in functie de miscarea lunara a asiguratilor, si sa comunice aceste modificari caselor de asigurari de sanatate, precum si sa actualizeze lista proprie in functie de comunicarile transmise de casele de asigurari de sanatate cu privire la asiguratii care nu mai fac dovada calitatii de asigurat, prin neplata contributiei ce revine ca obligatie asiguratului;
    e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    g) sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie o data cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii nu au alta optiune. Copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie, potrivit celor aratate mai sus, vor fi inscrisi cu sprijinul primariei care a inregistrat nasterea. In cazul gravidelor neinscrise pe lista unui medic de familie, care indeplinesc conditiile de persoana asigurata, la prima consultatie in localitatea de resedinta a acestora vor fi inscrise pe lista medicului de familie care a acordat consultatia;
    h) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate la nivelul cabinetelor de medicina primara;
    i) sa informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care sunt furnizate;
    j) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    k) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi insotita de desfasuratoarele privind activitatile realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii;
    l) sa raporteze la casele de asigurari de sanatate si la directiile de sanatate publica datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala primara, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei si care se pun la dispozitie in mod gratuit;
    m) sa respecte normele de raportare a bolilor si de efectuare a vaccinarilor, conform prevederilor legale in vigoare;
    n) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista acestuia; in situatia in care nu se respecta aceasta obligatie, la sesizarea asiguratului casa de asigurari de sanatate cu care medicul de familie a incheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste sa plece, prin eliminarea asiguratului din lista;
    o) sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat;
    p) sa isi stabileasca programul de activitate in functie de conditiile specifice din zona, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si a normelor metodologice de aplicare a acesteia.
    (2) Se recomanda participarea la actiunile de instruire organizate de directiile de sanatate publica si de casele de asigurari de sanatate privind aplicarea unitara a actelor normative referitoare la asigurarile de sanatate si a actelor normative privind asistenta medicala in Romania. In caz de neparticipare, medicul isi asuma raspunderea pentru nerespectarea si aplicarea incorecta a legii in domeniu.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate, potrivit contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sa fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizarii serviciilor medicale;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate din fondul de asigurari sociale de sanatate aferent asistentei medicale primare si decontate de casele de asigurari de sanatate;
    d) sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 3
    In relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa verifice prescrierea medicamentelor de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    c) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale, in baza contractelor incheiate cu acestia, si sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, datele solicitate in vederea calcularii valorilor definitive ale punctelor;
    d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata;
    e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
    f) sa accepte un sistem informational unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
    g) sa comunice medicilor de familie, in vederea actualizarii listelor proprii, persoanele care si-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatie de plata asiguratului;
    h) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara asupra conditiilor de contractare si sa faca publice valorile punctelor rezultate in urma regularizarii trimestriale, incepand cu ziua urmatoare transmiterii acestora de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    i) sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sanatatii si Familiei, prin directiile de sanatate publica, datele de identificare a persoanelor, inregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform reglementarilor legale in vigoare;
    j) sa tina evidenta distincta a asiguratilor de pe listele medicilor de familie cu care are incheiate contracte de furnizare de servicii medicale, in functie de casele de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia acestora.
    Pentru asiguratii care vireaza contributia la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si care sunt inscrisi in listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti confirmarea calitatii de asigurat se face de catre Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, pe baza de tabel centralizator.

    CAP. 2
    Conditiile acordarii asistentei medicale primare

    Art. 4
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale intre furnizorul de servicii medicale primare si casa de asigurari de sanatate se incheie de catre reprezentantul legal al cabinetului medical, pe baza urmatoarelor documente:
    a) certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale;
    b) autorizatia sanitara pentru spatiul in care se desfasoara activitatea;
    c) contul deschis la trezoreria statului;
    d) codul numeric personal sau codul fiscal, dupa caz;
    e) certificatul de acreditare pentru fiecare medic de familie pe care il reprezinta;
    f) lista cuprinzand asiguratii inscrisi de fiecare medic pe care il reprezinta;
    g) dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care il reprezinta.
    Cabinetele medicale din mediul rural pot avea puncte sanitare numai in rural, in situatia in care asiguratii de pe lista proprie a medicilor respectivi au raspandire mare in teritoriu. Autorizatia sanitara este obligatorie atat pentru cabinetele medicale, cat si pentru punctele sanitare ale acestora.
    (2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale incheie contract cu o singura casa de asigurari de sanatate, respectiv cu cea din a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul cabinetul medical, sau cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, dupa caz.
    (3) Casele de asigurari de sanatate cu care furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteaza contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor inscrisi, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia asiguratului.
    Art. 5
    (1) Programul de activitate al fiecarui medic de familie, organizat in functie de conditiile specifice din zona, trebuie sa asigure in medie pe zi, de luni pana vineri, minimum 5 ore la cabinetul medical si 2 ore la domiciliul asiguratilor, conform graficului de vizite la domiciliu. In cazul in care numarul asiguratilor inscrisi pe lista proprie este mai mare decat numarul mediu de asigurati stabilit pe total tara, respectiv de 1.700, programul total de lucru se prelungeste corespunzator, acolo unde este posibil, in functie de numarul de servicii medicale solicitate de asigurati. La stabilirea programului de activitate se va tine seama si de serviciile furnizate pentru zona stabilita si repartizata de directia de sanatate publica. Programul de activitate astfel stabilit se aduce la cunostinta asiguratilor prin afisare intr-un loc vizibil la cabinetul medical si se transmite caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica.
    (2) Serviciile medicale de urgenta in afara programului de lucru sunt asigurate, dupa caz, de:
    a) medicii asociati din mai multe localitati sau din aceeasi localitate, in centre de permanenta, pentru toate persoanele care solicita aceste servicii;
    b) medicul de familie, cu domiciliul in localitatea respectiva, care poate acorda servicii medicale de urgenta in afara programului de lucru, acolo unde nu este organizat centrul de permanenta;
    c) serviciile de urgenta prespitalicesti solicitate direct sau prin intermediul administratiei publice locale in zonele rurale, daca nu este organizat centru de permanenta sau daca nu exista medic de familie cu domiciliul in localitatea respectiva.
    (3) Pentru a putea fi contractat in caz de urgente medicale in afara programului de lucru, medicul de familie are obligatia sa afiseze la cabinetul medical numarul de telefon si adresa centrului de permanenta la care se poate apela, precum si numarul de telefon la care poate fi apelat serviciul medical de urgente prespitalicesti.
    Art. 6
    Pentru populatia din zona stabilita si repartizata de catre directia de sanatate publica, pe baza catagrafiei efectuate de directia de sanatate publica impreuna cu organul de politie, casa de asigurari de sanatate intocmeste o lista suplimentara cuprinzand persoanele neinscrise pe lista unui medic de familie, pe care o transmite medicului de familie caruia i s-a repartizat zona. Administratia publica locala impreuna cu directia de sanatate publica si cu organul fiscal vor stabili statutul acestor persoane in vederea dobandirii calitatii de asigurat. Persoanelor carora nu li se confirma statutul de asigurat medicul de familie le acorda serviciile medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sanatatii publice, prevazute in norme.
    Art. 7
    Pentru acordarea serviciilor medicale contractate cabinetele medicale vor incadra un asistent medical la 1.000 de asigurati inscrisi in lista proprie a unui medic de familie. Asistentul medical poate fi incadrat si cu fractiune de norma daca pe lista medicului de familie sunt sub 1.000 de asigurati. Drepturile salariale ale cadrelor medii sanitare se stabilesc prin negociere, potrivit normelor.
    Art. 8
    Decontarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara pentru asigurati se face prin:
    a) plata prin tarif pe persoana asigurata stabilita in raport cu numarul de puncte calculat in functie de numarul si de structura pe grupe de varsta ale asiguratilor inscrisi pe lista proprie, ajustat in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea si in functie de gradul profesional si de valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei. Numarul de puncte in functie de structura pe grupe de varsta se stabileste prin norme.
    Numarul de puncte acordat pentru fiecare persoana inscrisa corespunde asigurarii de catre furnizorul de servicii medicale a unui pachet de servicii medicale pe durata unui an. Pachetul de servicii medicale si conditiile in care se acorda se stabilesc prin norme.
    Valoarea punctului este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Aceasta se regularizeaza trimestrial, conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru;
    b) plata prin tarif pe serviciu medical stabilita pentru anumite servicii. Lista cuprinzand aceste servicii, numarul de puncte acordat pentru acestea si valoarea unui punct se stabilesc prin norme.
    Valoarea punctului este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Aceasta se regularizeaza trimestrial conform normelor.
    Art. 9
    Decontarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara acordate persoanelor cuprinse in lista suplimentara, aferente zonei repartizate medicului de familie, se face prin plata pe serviciu.
    Art. 10
    Veniturile realizate conform art. 8 si 9 reprezinta veniturile furnizorilor de servicii medicale din care se suporta si urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile de personal pentru angajatii cabinetului medical - medici, cadre medii sanitare, alte categorii de personal;
    b) cheltuielile pentru administrarea si functionarea cabinetului medical, inclusiv cheltuieli de capital;
    c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta. Medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 11
    Pentru perioadele de absenta a medicilor de familie se organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie. Conditiile de inlocuire se stabilesc prin norme.
    Art. 12
    (1) Medicul de familie nou-venit intr-o localitate, intr-un cabinet medical nou-infiintat sau deja existent, in care nu a functionat un medic de familie, pe un post considerat a fi necesar de catre directia de sanatate publica impreuna cu casa de asigurari de sanatate, beneficiaza lunar, pentru o perioada de maximum 3 luni, perioada considerata necesara pentru inscrierea asiguratilor in lista proprie, de:
    a) un venit echivalent cu media dintre salariul maxim si cel minim prevazut in sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut, la care se aplica sporurile prevazute in conditiile stabilite in norme;
    b) o suma necesara pentru cheltuielile de administrare si functionare a cabinetului medical, in baza unei conventii de furnizare de servicii medicale incheiate intre reprezentantul legal al cabinetului medical si casa de asigurari de sanatate, stabilita conform normelor.
    (2) Medicii de familie mentionati la alin. (1) pot beneficia la cerere de o indemnizatie de instalare, in situatia in care cabinetul medical functioneaza in localitati izolate, cu conditii grele sau foarte grele si cu un numar mic de locuitori ori in localitati deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, din cauza nivelului socioeconomic si educational al populatiei.
    (3) Indemnizatia de instalare este egala cu doua salarii de baza la nivelul maxim prevazut de lege pentru functia de medic specialist in sistemul sanitar bugetar. In cazul in care unii medici care au beneficiat de indemnizatia de instalare renunta sa isi mai desfasoare activitatea in cabinetul medical pentru care s-a acordat aceasta indemnizatie sau li se retrage acreditarea din motive imputabile lor, dupa o perioada mai mica de 3 ani de la inceperea activitatii, vor restitui o cota din indemnizatia de instalare, actualizata cu indicele de inflatie, egala cu raportul dintre numarul de luni ramase pana la incheierea perioadei minime de 3 ani si numarul de luni aferent celor 3 ani.
    Art. 13
    (1) Asiguratii in varsta de peste 30 de ani au dreptul la un control medical anual, pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in ceea ce priveste morbiditatea si mortalitatea, control care se va efectua pe baza unei planificari trimestriale, afisata la cabinetul medicului de familie. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa informeze public asiguratii despre obligativitatea efectuarii acestui serviciu. Neefectuarea acestor controale medicale din cauza medicului de familie, in proportie de peste 20% pe trimestru, atrage dupa sine diminuarea cu 10% a veniturilor aferente platii per capita pentru trimestrul respectiv.
    (2) In cazul in care casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica, impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente, cu sau fara contributie personala din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, la medicii de familie la care se inregistreaza aceste situatii valoarea definitiva a punctului per capita in trimestrul respectiv se diminueaza cu cate 10% pentru fiecare dintre cele doua situatii.
    (3) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuari, in conditiile alin. (1) si (2), la nivelul caselor de asigurari de sanatate, se vor folosi la intregirea fondului aferent consumului de medicamente, cu sau fara contributie personala.
    Art. 14
    Tipul de contract pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara pot negocia clauze suplimentare cu casele de asigurari de sanatate, in limita conditiilor prevazute in actele normative in vigoare, care vor fi mentionate la capitolul "Alte clauze".
    Art. 15
    Fondul pentru asistenta medicala primara se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si serviciilor cu caracter medical, aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, la stabilirea careia se va lua in considerare cel putin fondul aprobat pentru anul precedent, aferent asistentei medicale primare, indexat cu coeficientul de inflatie prognozat pentru anul in curs. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la propunerile caselor de asigurari de sanatate, analizeaza si stabileste cota procentuala, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania. Aceasta se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 16
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze in termen de maximum 20 de zile de la incheierea fiecarei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara si casele de asigurari de sanatate, la valoarea estimata, iar regularizarea trimestriala la valoarea definitiva, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori, potrivit normelor, pana la data de 3 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
    (2) In cazul in care termenul de plata nu este respectat din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile care se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    (3) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la aceasta. Contestatiile impotriva acestor refuzuri se solutioneaza de comisiile de arbitraj organizate potrivit legii.
    Art. 17
    (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.
    (2) Raportarea unor servicii care nu au fost realizate sau care au fost realizate in alte conditii decat cele pentru care s-a solicitat decontarea se regularizeaza conform normelor. De asemenea, la regularizare se au in vedere si serviciile omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.
    Art. 18
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile de la data constatarii urmatoarelor situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentei hotarari, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in cazul in care numarul de asigurati din lista proprie a unui medic de familie scade sub numarul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din prezenta hotarare;
    f) in situatia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului per capita pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandari nejustificate de investigatii paraclinice.
    Art. 19
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical, printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Cheltuielile aferente dispensarelor medicale fara medic se prevad in contractele incheiate cu unitatile sanitare cu personalitate juridica in structura carora se afla aceste dispensare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1244/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1244 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1244/2001
Hotărârea 1512 2002
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Ordin 400 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 274 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 5186 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 10 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 369 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 50 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 129 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 509 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 29 2002
pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale
Ordin 604 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Ordin 4188 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu