E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1512 din 18 decembrie 2002

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 10 din 10 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, denumit in continuare contract-cadru.
    Art. 2
    (1) Asistenta medicala primara se asigura numai de catre medicul de familie impreuna cu personalul sanitar, prin cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile ulterioare, si prin cabinete medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, ca furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara, autorizati si acreditati potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Serviciile medicale din asistenta medicala primara in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale primare si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumite in continuare case de asigurari de sanatate.
    (3) Numarul minim de asigurati de pe listele medicilor de familie pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale intre furnizori si casele de asigurari de sanatate se stabileste pe localitati, de catre o comisie paritara formata din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica, respectiv ai directiilor medicale din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii, cu consultarea reprezentantilor consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, cu exceptia cabinetelor medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.
    (4) In localitatile urbane numarul minim de asigurati de pe listele medicilor de familie pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale, in cazul medicilor nou-veniti, este de 1.000; pentru medicii de familie care la data de 31 decembrie 2002 au sub 1.000 de persoane inscrise pe listele proprii, furnizorii vor incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate respectand numarul minim de persoane inscrise, stabilit de catre o comisie paritara formata din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica, cu consultarea reprezentantilor consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, urmand ca incadrarea obligatorie in limita de 1.000 de persoane inscrise sa se realizeze intr-un termen maxim de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. Medicilor de familie al caror numar de persoane inscrise pe listele proprii scade sub numarul minim pentru care se poate incheia contractul de furnizare de servicii medicale, in situatia cabinetelor medicale individuale, li se reziliaza contractul in conditiile legii, iar pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale medicii de familie respectivi sunt exclusi din contract prin modificarea acestuia, asiguratii de pe listele acestora putand opta pentru alti medici de familie adusi la cunostinta acestora de catre casele de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara acorda servicii medicale in cadrul programului stabilit de catre acestia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Pentru asigurarea de servicii medicale 24 de ore din 24, inclusiv sambata, duminica si sarbatorile legale, in afara programului se acorda servicii medicale de catre medicii de familie in centrele de permanenta infiintate si organizate de directiile de sanatate publica, in conditiile legii si ale normelor elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu consultarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 4
    Medicii de familie acorda asistenta medicala pentru asiguratii inscrisi in lista proprie, potrivit pachetului de servicii medicale de baza, asigura asistenta medicala in caz de urgenta medico-chirurgicala oricarei persoane care are nevoie de aceste servicii si asigura asistenta medicala persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat si a platii contributiei la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si categoriilor de persoane care se asigura facultativ pentru sanatate, potrivit legii, conform pachetului minimal de servicii medicale. Pachetul de servicii medicale de baza si pachetul minimal de servicii medicale se stabilesc de catre o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din Romania, si se prevad in normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.
    Art. 5
    Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara sunt:
    a) tarif pe persoana asigurata - per capita;
    b) tarif pe serviciu medical.
    Art. 6
    Fondul pentru asistenta medicala primara se aproba conform legii.
    Art. 7
    (1) Furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara si casele de asigurari de sanatate, aflati in relatie contractuala, au obligatia sa respecte prevederile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    (2) Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute in contractul-cadru si stipulate in contractul de furnizare de servicii medicale incheiat intre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate.
    Art. 8
    Controlul activitatii furnizorilor de servicii medicale primare se asigura de catre serviciile specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei si a directiilor de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, organizat la nivel national si teritorial, precum si a altor autoritati abilitate de lege, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 9
    Ministerul Sanatatii si Familiei, autoritate publica centrala in domeniul asigurarii, promovarii si ocrotirii sanatatii populatiei, supravegheaza respectarea legislatiei in domeniu pentru garantarea dreptului la asistenta medicala, colaborand in acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania si cu alte autoritati, institutii publice centrale si locale, precum si cu alte institutii abilitate de lege.
    Art. 10
    In temeiul art. 10 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate elaboreaza norme metodologice de aplicare a contractului-cadru aprobat prin prezenta hotarare, denumite in continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si a Ordinului Asistentilor Medicali din Romania. Normele se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 11
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 ianuarie 2003, data la care isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara au urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala primara asiguratilor inscrisi in lista proprie, respectand criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevazute de lege. Calitatea de asigurat se dovedeste cu un act justificativ - adeverinta sau carnet de asigurat -, eliberat prin grija caselor de asigurari de sanatate la care este inscris asiguratul. Serviciile medicale care se acorda de medicul de familie sunt cele prevazute in pachetul de servicii de baza care se acorda in asistenta medicala primara, stabilit de o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din Romania, si prevazut in norme;
    b) sa asigure in cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curricula de pregatire in specialitatea medicina de familie. De asemenea, au obligatia de a interpreta investigatiile necesare in afectiunile prevazute in tematica pe aparate si sisteme;
    c) sa acorde servicii medicale din pachetul minimal de servicii medicale stabilit de o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din Romania, si prevazut in norme, pentru persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat sau a platii contributiei la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru categoriile de persoane care se asigura facultativ pentru sanatate, potrivit legii;
    d) sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii inscrisi, ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia, in functie de miscarea lunara a asiguratilor, si sa comunice aceste modificari caselor de asigurari de sanatate, precum si sa actualizeze lista proprie in functie de comunicarile transmise de casele de asigurari de sanatate cu privire la asiguratii care nu mai fac dovada calitatii de asigurat si a platii contributiei la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate; sa comunice caselor de asigurari de sanatate datele de identificare a persoanelor carora li s-au acordat serviciile medicale prevazute in pachetul minimal de servicii medicale;
    e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementarilor in vigoare. Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul;
    f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    g) sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie o data cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii nu au alta optiune;
    h) sa inscrie pe lista proprie gravidele neinscrise pe lista unui medic de familie, care indeplinesc conditiile de persoana asigurata, la prima consultatie, in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora ori la solicitarea sistemului de asistenta medicala comunitara;
    i) sa nu refuze inscrierea pe lista de asigurati a copiilor, la solicitarea mamei sau la anuntarea de catre casa de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii ori de primarie, precum si la solicitarea sistemului de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului pentru copiii aflati in dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;
    j) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate la nivelul cabinetelor de medicina primara;
    k) sa informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care sunt furnizate;
    l) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    m) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi insotita de desfasuratoarele privind activitatile realizate; desfasuratoarele se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se pun la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) sa raporteze caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala primara, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei si care se pun la dispozitie in mod gratuit;
    o) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor si efectuarea vaccinarilor;
    p) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista acestuia; in situatia in care nu se respecta aceasta obligatie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurari de sanatate cu care furnizorul a incheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste sa plece, prin eliminarea asiguratului de pe lista;
    q) sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat;
    r) sa isi stabileasca programul de activitate in functie de conditiile specifice din zona, cu respectarea prevederilor prezentului contract-cadru si a normelor;
    s) sa participe la activitatea de asigurare a asistentei medicale continue in centrele de permanenta;
    t) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si obligatiile furnizorului de servicii medicale primare in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.
    (2) Medicul de familie are obligatia sa prescrie medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu, cu exceptia situatiilor in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita si initiata de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, comunicata prin scrisoare medicala, si sa refuze transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici.
    (3) Se recomanda participarea medicilor de familie la actiunile de instruire organizate de directiile de sanatate publica si de casele de asigurari de sanatate privind aplicarea unitara a actelor normative referitoare la asigurarile de sanatate si a actelor normative privind asistenta medicala in Romania.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate, potrivit contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sa fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizarii serviciilor medicale;
    c) sa cunoasca conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate din fondul alocat asistentei medicale primare si decontate de casele de asigurari de sanatate;
    d) sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    e) sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu sunt cuprinse in pachetul de servicii de baza, in cazul persoanelor asigurate, respectiv a celor care nu sunt cuprinse in pachetul minimal de servicii medicale sau nu constituie urgente medico-chirurgicale, pentru persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat sau a platii contributiei si pentru categoriile de persoane care se asigura pentru sanatate facultativ, potrivit legii, precum si coplata pentru unele servicii medicale stabilite de o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din Romania, si prevazute in norme.
    Art. 3
    In relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara autorizati si acreditati;
    b) sa controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform clauzelor din contractele incheiate cu acestia;
    c) sa verifice prescrierea medicamentelor si recomandarea investigatiilor paraclinice de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    d) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale, in baza contractelor incheiate cu acestia, si sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, datele solicitate in vederea calcularii valorilor definitive ale punctelor;
    e) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata;
    f) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
    g) sa accepte un sistem informational unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
    h) sa comunice medicilor de familie, in vederea actualizarii listelor proprii, persoanele care si-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contributia de asigurari pentru sanatate; sa nu solicite medicilor de familie documentele in baza carora se stabileste calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contributiei de asigurari pentru sanatate a asiguratilor inscrisi in lista proprie;
    i) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara asupra conditiilor de contractare si sa faca publice valorile definitive ale punctelor rezultate in urma regularizarii trimestriale, atat prin afisare la sediul caselor de asigurari de sanatate, cat si pe pagina electronica a acestora, incepand cu ziua urmatoare transmiterii acestora de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    j) sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sanatatii si Familiei, prin directiile de sanatate publica, datele de identificare a persoanelor, inregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform reglementarilor legale in vigoare;
    k) sa monitorizeze numarul serviciilor medicale acordate de catre furnizorii cu care se afla in relatii contractuale;
    l) sa tina evidenta distincta a asiguratilor de pe listele medicilor de familie cu care are incheiate contracte de furnizare de servicii medicale, in functie de casele de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia acestora. Pentru asiguratii care vireaza contributia la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si care sunt inscrisi in listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, confirmarea calitatii de asigurat se face de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pe baza de tabel centralizator.

    CAP. 2
    Conditiile acordarii asistentei medicale primare

    Art. 4
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale intre furnizorul de servicii medicale primare si casa de asigurari de sanatate se incheie de catre reprezentantul legal al cabinetului medical, pe baza urmatoarelor documente:
    a) certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale sau actul de infiintare, dupa caz;
    b) autorizatia sanitara;
    c) contul deschis la Trezoreria statului;
    d) codul numeric personal sau codul fiscal, dupa caz;
    e) certificatul de acreditare al cabinetului medical;
    f) lista cuprinzand persoanele inscrise la medicul de familie titular, in cazul cabinetelor medicale individuale, si listele cuprinzand asiguratii inscrisi la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal incheie contract de furnizare de servicii medicale, in cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale;
    g) dovada asigurarii de raspundere civila pentru activitate medicala pentru fiecare medic pe care il reprezinta.
    (2) Cabinetele medicale din mediul rural pot avea puncte sanitare numai in localitatile rurale, in situatia in care asiguratii de pe lista proprie a medicilor respectivi au raspandire mare in teritoriu. Autorizatia sanitara este obligatorie atat pentru cabinetele medicale, cat si pentru punctele sanitare ale acestora.
    (3) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale incheie contract cu o singura casa de asigurari de sanatate, respectiv cu cea in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul cabinetul medical, sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, dupa caz.
    (4) Casele de asigurari de sanatate cu care furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteaza contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor inscrisi, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia asiguratului.
    Art. 5
    (1) Programul de activitate al fiecarui medic de familie, organizat in functie de conditiile specifice din zona, trebuie sa asigure in medie pe zi, de luni pana vineri, minimum 5 ore la cabinetul medical si 2 ore la domiciliul asiguratilor, conform graficului de vizite la domiciliu. Acolo unde isi desfasoara activitatea cel putin 2 medici de familie, acordarea asistentei medicale se va asigura atat dimineata, cat si dupa-amiaza. In cazul in care numarul asiguratilor inscrisi pe lista proprie este mai mare decat numarul mediu de asigurati stabilit pe total tara, respectiv de 1.700, programul total de lucru se prelungeste corespunzator, acolo unde este posibil, in functie de numarul de servicii medicale solicitate. Programul de activitate astfel stabilit se aduce la cunostinta asiguratilor prin afisare intr-un loc vizibil la cabinetul medical si se transmite caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica.
    (2) Asistenta medicala in afara programului de lucru este asigurata, dupa caz, de:
    a) medicii asociati din mai multe localitati sau din aceeasi localitate, in centre de permanenta; pentru asigurati se acorda serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, iar pentru persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat sau a platii contributiei la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si pentru persoanele care se asigura pentru sanatate facultativ, potrivit legii, se acorda serviciile medicale prevazute in pachetul minimal; se acorda asistenta medicala in caz de urgenta medico-chirurgicala pentru toate persoanele care au nevoie de aceste servicii;
    b) medicul de familie din mediul rural, cu domiciliul in localitatea respectiva, care poate acorda servicii medicale de urgenta in afara programului de lucru, acolo unde nu sunt indeplinite conditiile organizarii centrului de permanenta;
    c) serviciile medicale de urgenta prespitalicesti, solicitate direct sau prin intermediul autoritatilor administratiei publice locale in zonele rurale, daca nu este organizat centru de permanenta sau daca nu exista medic de familie cu domiciliul in localitatea respectiva, in conditiile prevazute la lit. b).
    (3) Pentru accesul pacientilor la asistenta medicala in afara programului de lucru, medicul de familie are obligatia sa afiseze la cabinetul medical numarul de telefon si adresa centrului de permanenta la care se poate apela, iar in situatia in care nu este organizat centru de permanenta, pentru urgente medicale se afiseaza numarul de telefon la care poate fi apelat serviciul medical de urgente prespitalicesti.
    Art. 6
    Pentru acordarea serviciilor medicale contractate cabinetele medicale vor incadra un asistent medical la 1.000 de asigurati inscrisi in lista proprie a unui medic de familie. Asistentul medical poate fi incadrat si cu fractiune de norma daca pe lista medicului de familie sunt sub 1.000 de asigurati. Drepturile salariale ale cadrelor medii sanitare se stabilesc prin negociere, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 7
    Decontarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara se face prin:
    a) plata prin tarif pe persoana asigurata; suma cuvenita se stabileste in raport cu numarul de puncte calculat in functie de numarul asiguratilor inscrisi pe lista proprie - conform structurii pe grupe de varsta, numarul de puncte aferent fiecarei grupe de varsta -, ajustat in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea si in functie de gradul profesional si cu valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    Numarul de puncte acordate pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurarii de catre furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale cuprinse in pachetul de servicii de baza. Serviciile medicale cuprinse in pachetul de servicii de baza si conditiile in care acestea se acorda se stabilesc prin norme.
    Valoarea definitiva a punctului este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin regularizare trimestriala, conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru; aceasta valoare nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata pentru un punct, stabilita de catre comisia formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din Romania, prevazuta in norme si valabila pentru anul 2003. In situatia in care bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este diminuat prin acte normative, se recalculeaza valoarea minima garantata pentru un punct;
    b) plata prin tarif pe serviciu medical stabilit pentru anumite servicii cuprinse in pachetul de servicii de baza si in pachetul minimal de servicii medicale. Lista acestor servicii, numarul de puncte acordate pentru acestea si valoarea unui punct se stabilesc prin norme. In situatia in care bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este diminuat prin acte normative, se recalculeaza valoarea minima garantata pentru un punct.
    Valoarea punctului este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin regularizare trimestriala, conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru; aceasta valoare nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata pentru un punct, stabilita de catre comisia formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din Romania, prevazuta in norme si valabila pentru anul 2003.
    Art. 8
    Veniturile realizate conform art. 7 reprezinta veniturile furnizorilor de servicii medicale din care se suporta si urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile de personal pentru angajatii cabinetului medical - medici, cadre medii sanitare si alte categorii de personal;
    b) cheltuielile pentru administrarea si functionarea cabinetului medical, inclusiv cheltuielile de capital;
    c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta. Medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 9
    Pentru perioadele de absenta a medicilor de familie se organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie. Conditiile de inlocuire se stabilesc prin norme.
    Art. 10
    (1) Medicul de familie nou-venit intr-o localitate, intr-un cabinet medical nou-infiintat sau deja existent, pe un post considerat a fi necesar de catre directia de sanatate publica impreuna cu casa de asigurari de sanatate, beneficiaza lunar, in baza unei conventii de furnizare de servicii medicale incheiate intre reprezentantul legal al cabinetului medical si casa de asigurari de sanatate, pentru o perioada de maximum 3 luni, perioada considerata necesara pentru intocmirea listelor cu asiguratii inscrisi, de:
    a) un venit echivalent cu media dintre salariul maxim si cel minim prevazute in sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut, la care se aplica sporurile prevazute in conditiile stabilite in norme;
    b) o suma necesara pentru cheltuielile de administrare si functionare a cabinetului medical, stabilita conform normelor.
    (2) Medicii de familie mentionati la alin. (1) pot beneficia la cerere de o indemnizatie de instalare, in situatia in care cabinetul medical functioneaza in localitati izolate, cu conditii grele sau foarte grele si cu un numar mic de locuitori ori in localitati deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, din cauza nivelului socioeconomic si educational al populatiei.
    (3) Indemnizatia de instalare este egala cu doua salarii de baza la nivelul maxim prevazut de lege pentru functia de medic specialist in sistemul sanitar bugetar. In cazul in care unii medici care au beneficiat de indemnizatia de instalare renunta sa isi mai desfasoare activitatea in cabinetul medical pentru care s-a acordat aceasta indemnizatie sau carora li se retrage acreditarea din motive imputabile lor, dupa o perioada mai mica de 3 ani de la inceperea activitatii, vor restitui o cota din indemnizatia de instalare, actualizata cu indicele de inflatie, cota egala cu raportul dintre numarul de luni ramase pana la incheierea perioadei minime de 3 ani si numarul de luni aferent celor 3 ani.
    Art. 11
    (1) Asiguratii in varsta de peste 18 ani au dreptul si obligatia de a efectua un control medical anual, pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in ceea ce priveste morbiditatea si mortalitatea, control care se va efectua pe baza unei planificari trimestriale, afisata la cabinetul medicului de familie. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa informeze public asiguratii despre obligativitatea efectuarii acestui serviciu. Neefectuarea acestor controale medicale din cauza medicului de familie, in proportie de peste 20% pe trimestru, atrage diminuarea cu 10% a veniturilor aferente platii per capita pentru trimestrul respectiv.
    (2) In cazul in care casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica, respectiv directiile medicale din ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii, impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente, cu sau fara contributia personala din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, la medicii de familie la care se inregistreaza aceste situatii valoarea definitiva a punctului per capita in trimestrul respectiv se diminueaza cu cate 10% pentru fiecare dintre cele doua situatii.
    (3) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuari, in conditiile alin. (1) si (2), la nivelul caselor de asigurari de sanatate, se vor folosi la intregirea fondului aferent consumului de medicamente, cu sau fara contributie personala.
    Art. 12
    Tipul de contract pentru furnizarea de servicii medicale si plata acestora in asistenta medicala primara se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; in cuprinsul contractelor pot fi prevazute si alte clauze suplimentare negociate in limita prevederilor legale in vigoare.
    Art. 13
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara si casele de asigurari de sanatate, la valoarea minima garantata, iar regularizarea trimestriala la valoarea definitiva, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori, potrivit normelor, pana la data de 3 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
    (2) In cazul in care termenul de plata nu este respectat din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile care se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    (3) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a incheia contracte cu furnizorii de servicii medicale primare pentru serviciile din pachetul de servicii de baza si din pachetul minimal de servicii, precum si raspunsurile la cererile si sesizarile furnizorilor se vor face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal, in termen de 30 de zile calendaristice.
    (4) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la aceasta.
    (5) Solutionarea litigiilor dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate se solutioneaza de Comisia Centrala de Arbitraj organizata potrivit legii.
    Art. 14
    (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.
    (2) Refuzul de participare la activitatea de asigurare a asistentei medicale continue in centrele de permanenta este incompatibil cu derularea contractului de furnizare a serviciilor medicale primare.
    (3) Raportarea eronata a unor servicii medicale se regularizeaza conform normelor; la regularizare se au in vedere si serviciile medicale omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.
    Art. 15
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii urmatoarelor situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau incetarea acreditarii furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform hotararii, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in cazul in care numarul asiguratilor inscrisi la un medic de familie scade sub numarul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din hotarare;
    f) ca urmare a aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului per capita pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;
    g) in situatia in care institutiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare prevazute la art. 8 din hotarare constata, in conditiile stabilite prin norme, nerespectarea programului de lucru stabilit de medicul de familie si comunicat caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica.
    Art. 16
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) cabinetul medical se muta din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile ulterioare;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Contractele de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara se incheie anual, iar decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului in curs se face in luna ianuarie a anului urmator, conform normelor de inchidere a exercitiului bugetar.
    Art. 18
    Contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara pentru anul 2002 se prelungesc printr un act aditional pana la incheierea noilor contracte. Suma inscrisa in actul aditional va fi consemnata distinct ca suma inclusa in valoarea totala in contractul pentru anul 2003. Conditiile acordarii asistentei medicale, in baza actului aditional, sunt cele prevazute in actele normative in vigoare la data incheierii actului aditional.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1512/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1512 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1512/2002
Hotărârea 1485 2003
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Decizia 78 2003
pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale
Ordin 12 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Ordin 12 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Ordin 20 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Ordin 20 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu