E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
OUG 90 2017 completeaza Ordonanţa 5 2017
OUG 90 2017 a se vedea Legea 85 2016
OUG 90 2017 a se vedea Legea 223 2015
OUG 90 2017 modifica OUG 103 2013
OUG 90 2017 modifica si completeaza OUG 88 2013
OUG 90 2017 a se vedea OUG 28 2013
OUG 90 2017 a se vedea OUG 109 2011
OUG 90 2017 a se vedea Legea 1 2011
OUG 90 2017 a se vedea OUG 80 2010
OUG 90 2017 a se vedea Legea 69 2010
OUG 90 2017 modifica OUG 114 2009
OUG 90 2017 a se vedea Legea 45 2009
OUG 90 2017 a se vedea Legea 509 2006
OUG 90 2017 modifica Legea 448 2006
OUG 90 2017 a se vedea Legea 273 2006
OUG 90 2017 a se vedea Legea 273 2006
OUG 90 2017 a se vedea Legea 109 2005
OUG 90 2017 a se vedea Legea 578 2004
OUG 90 2017 modifica Legea 304 2004
OUG 90 2017 completeaza OUG 195 2002
OUG 90 2017 modifica si completeaza OUG 146 2002
OUG 90 2017 a se vedea Legea 500 2002
OUG 90 2017 a se vedea Legea 309 2002
OUG 90 2017 a se vedea Legea 118 2002
OUG 90 2017 a se vedea Legea 69 2000
OUG 90 2017 a se vedea Ordonanţa 105 1999
OUG 90 2017 modifica si completeaza Legea 7 1996
OUG 90 2017 a se vedea Legea 44 1994
OUG 90 2017 a se vedea Legea 49 1991
OUG 90 2017 a se vedea Decretul-lege 118 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.90 din 06.12.2017

privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 07 decembrie 2017SmartCity1

Având în vedere că, drept urmare a aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sumele alocate de la bugetul de stat în baza standardelor de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, pentru finanţarea cheltuielilor sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi ale căminelor publice pentru persoane vârstnice au devenit insuficiente, existând riscul ca personalul din aceste instituţii să nu îşi primească drepturile salariale,având în vedere că în unele unităţi administrativ-teritoriale pot fi probleme sociale prin neasigurarea agentului termic pentru populaţie, şcoli, grădiniţe, spitale şi alte instituţii publice, din lipsa surselor de finanţare, se impune adoptarea unor măsuri astfel încât autorităţile administraţiei publice locale să poată utiliza excedentul bugetului local, în scopul asigurării furnizării agentului termic pentru populaţie.Având în vedere imperativul respectării ţintei de deficit de sub 3% din produsul intern brut, prevăzut de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice, instituită prin Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, pe baza căreia să fie fundamentat proiectul bugetului de stat pe anul 2018,având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,având în vedere prevederile art. 29 alin. (4) şi art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ţinând seama de nivelul deficitelor bugetare (cash, ESA şi structural) rezultate în urma planificării bugetare pe anul 2018 şi perspectiva 2019-2021, se impune adoptarea de măsuri cu privire la conţinutul declaraţiilor prevăzute la articolele menţionate.Ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 5,14% din produsul intern brut în anul 2018, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să menţină volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea condiţionalităţilor asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.Luând în considerare că în situaţia neadoptării acestor măsuri în regim de urgenţă deficitul bugetar în anul 2018 va depăşi pragul de 3% din produsul intern brut prevăzut de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va avea ca principală consecinţă negativă declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv, aspect de natură a genera la rândul său alte consecinţe grave pentru interesele României,având în vedere necesitatea creării condiţiilor pentru asigurarea continuităţii operaţionale a Sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice şi a evitării unor eventuale blocaje în desfăşurarea activităţilor la nivelul entităţilor publice, având în vedere că prin proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii procesului decizional la nivelul sectorului financiar din România - TREZOR" va fi dezvoltată o componentă de plată online cu carduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat şi altor sume, pentru evitarea întârzierilor în demararea acestuia, cu consecinţe negative asupra atragerii de fonduri externe nerambursabile, se impune extinderea cadrului legal pentru stabilirea posibilităţii ca Ministerul Finanţelor Publice, prin Trezoreria Statului, să poată oferi instituţiilor publice servicii şi prin intermediul unei instituţii de credit acceptatoare.Având în vedere necesitatea extinderii surselor de finanţare pentru plata obligaţiilor financiare aferente unor împrumuturi contractate de către unităţi administrativ-teritoriale şi garantate de către stat,având în vedere că data-limită de tragere a împrumutului acordat de BIRD, în valoare actuală de 435 milioane EUR, ratificat prin Legea nr. 68/2012 şi implementat de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale este 31 decembrie 2017,pentru a permite Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, prin unitatea de management al proiectului, pregătirea documentaţiilor care stau la baza tragerilor în cadrul proiectului privind modernizarea sistemului de asistenţă socială finanţat în cadrul unui împrumut acordat de BIRD, pe perioada de 4 luni după data-limită de tragere, finalizarea plăţilor în cadrul contractelor adjudecate în cadrul acestui proiect, precum şi finalizarea celorlalte activităţi legate de închiderea proiectului,ţinând cont că pe această perioadă personalul unităţii de management al proiectului va realiza şi formalităţile de închidere a asistenţei nerambursabile acordate de BIRD pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap,luând în considerare că în cazul neadoptării măsurii există riscul nefinalizării documentaţiei necesare pentru încheierea tragerilor în cadrul împrumutului şi a asistenţei nerambursabile,având în vedere necesitatea reglementării posibilităţii de creştere a remuneraţiilor brute ale administratorilor şi directorilor întreprinderilor publice ca urmare a modificărilor legislative aduse contribuţiilor sociale obligatorii prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel încât venitul net al acestora să nu se diminueze,având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2018 urmează să se desfăşoare manifestările prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial,ţinând cont de anvergura, numărul mare, complexitatea şi diversitatea acestor proiecte şi manifestări dedicate Centenarului, precum şi gestionarea lor de către autorităţi diferite ca regim de finanţare şi de subordonare, se impune crearea unui mecanism de bugetare şi finanţare special.În lipsa instituirii acestui mecanism de finanţare nu va putea fi realizată asigurarea fondurilor şi o bună coordonare la nivel naţional a pregătirii manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.Asigurarea acestui mecanism de finanţare şi de coordonare la nivel naţional se impune a fi realizată în regim de urgenţă, dată fiind iminenţa demarării acestor proiecte la 1 ianuarie 2018.Prin asigurarea de urgenţă a unui mecanism de finanţare a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial se asigură realizarea interesului general care vizează respectarea principiului constituţional referitor la dreptul la acces la cultură.În considerarea faptului că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, unică autoritate în domeniu, gestionează sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi implementează Programul naţional de cadastru şi carte funciară, care constă în înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării, gratuit pentru cetăţeni, şi că aceasta constituie o prioritate a Guvernului României, motivat de faptul că lipsa unei evidenţe complete a proprietăţilor imobiliare afectează dezvoltarea economică atât sub aspect social, cât şi în ceea ce priveşte mediul de afaceri, contribuind la întreţinerea unui climat nesigur pentru investiţii,având în vedere că pentru realizarea acestui obiectiv se impune consolidarea capacităţii financiare şi operaţionale a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în scopul creşterii credibilităţii statului român în relaţia cu instituţiile financiare internaţionale, creşterii încrederii cetăţeanului în Agenţia Naţională care gestionează sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, ca instituţie a statului care are rolul de a sprijini statul român în garantarea proprietăţii în România, precum şi pentru realizarea accelerată a proiectelor naţionale care vizează în mod direct proprietatea, îndeosebi a celor de infrastructură şi agricultură.Consolidarea capacităţii financiare şi operaţionale este necesar a fi asigurată de urgenţă în considerarea faptului că modalitatea de finanţare din prezent a Agenţiei Naţionale nu îi permite acesteia:dezvoltarea şi urmărirea de strategii pe termen lung, datorită finanţării bugetare impredictibile;

utilizarea veniturilor proprii pentru formarea personalului, modernizarea sistemului propriu de activitate sau pentru alte activităţi tehnico-economice importante, necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii;

să investească suficient în tehnologie şi sistemele proprii şi să îşi gestioneze optim şi eficient resursele în materie de cheltuieli şi investiţii, inclusiv cheltuieli de personal.Eliminarea urgentă a acestor impedimente este esenţială pentru atingerea obiectivului Agenţiei Naţionale de a asigura performanţa în domeniul specific de activitate, domeniu recunoscut ca fiind de importanţă naţională, care implică asigurarea furnizării unor servicii de calitate referitoare la imobile, în termenele prevăzute de lege, inclusiv servicii on-line, asigurarea de gratuităţi către stat şi furnizarea în timp util a informaţiilor solicitate de instituţiile statului etc. În considerarea necesităţii de a adopta de urgenţă o serie de măsuri care să asigure realizarea adecvată şi eficientă a atribuţiilor Agenţiei Naţionale, ţinând cont că luarea tuturor măsurilor necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României privind asigurarea capacităţii instituţionale şi financiare a Agenţiei Naţionale pentru realizarea performanţei în domeniul unic de activitate, aspecte ce vizează interesul public general şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune luarea de urgenţă a unor măsuri prin care să se asigure cadrul normativ necesar pentru întărirea capacităţii operaţionale şi financiare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin reglementări privind schimbarea destinaţiei veniturilor proprii ale Agenţiei Naţionale, astfel încât acestea să poată fi utilizate pentru toate cheltuielile curente şi de capital. Aceste măsuri vor avea efect pozitiv asupra bugetului de stat, prin degrevarea acestuia de sumele necesare plăţii drepturilor salariale ale angajaţilor din sistem, precum şi de cheltuielile curente şi de capital. De asemenea, având în vedere importanţa înregistrării imobilelor la nivelul întregii ţări în evidenţa unică gestionată de către Agenţia Naţională, care a determinat includerea în axa prioritară 11 din Programul operaţional regional 2014-2020 a proiectului major Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară în zonele rurale din România, prioritate de investiţii ce va fi implementată prin intermediul unui proiect major al cărui beneficiar este Agenţia Naţională, se impune punerea în concordanţă a normelor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu legislaţia specifică gestionării financiare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Astfel, este imperios necesar a se reglementa în mod expres faptul că proiectul major beneficiază de cofinanţarea publică, care reprezintă contribuţia din fonduri publice naţionale, de la bugetul de stat, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată neadoptarea ordonanţei de urgenţă ar afecta negativ dezvoltarea şi securitatea circuitului juridic civil al imobilelor, dar şi dezvoltarea proiectelor de infrastructură naţională şi a celor din agricultură. Adoptarea urgentă a prezentei ordonanţe de urgenţă va asigura îndeplinirea tuturor acestor obiective asumate de Guvernul României şi prevenirea unor consecinţe deosebit de grave cum ar fi: afectarea dimensiunii şi a gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile alocate de Uniunea Europeană;

reducerea credibilităţii statului român în relaţia cu instituţiile financiare internaţionale;

pierderea încrederii cetăţeanului în Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ca instituţie a statului care are rolul de a contribui la garantarea proprietăţii în România şi care gestionează registre electronice publice, unice la nivel naţional, necesar a fi întreţinute şi actualizate în permanenţă;

nerealizarea proiectelor naţionale, îndeosebi a celor de infrastructură şi a schemelor de plăţi în agricultură.Întrucât ocrotirea proprietăţii publice şi private şi sprijinirea statului român în garantarea securităţii circuitului civil reprezintă priorităţi majore ale Guvernului, având în vedere faptul că începând cu anul 2008 până în prezent nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să poată prelua atribuţia legată de gestionarea bugetelor tuturor instanţelor judecătoreşti din România, ţinând seama că nici la data de 1 ianuarie 2018 instanţa supremă nu va dispune de capacitatea administrativă şi infrastructura necesară pentru preluarea acestei atribuţii de la Ministerul Justiţiei şi nici nu există o perspectivă realistă pe termen mediu pentru îndeplinirea acestor condiţii, având în vedere că Ministerul Justiţiei dispune de condiţiile necesare şi capacitatea administrativă pentru îndeplinirea atribuţiilor legate de gestionarea bugetului instanţelor, luând în considerare faptul că lipsa unui text expres referitor la abrogarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va genera serioase disfuncţionalităţi în activitatea de stabilire şi administrare a bugetului aferent instanţelor judecătoreşti pentru anul 2018, având în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil, pentru finalizarea obiectivelor de investiţii din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală etapa II în condiţiile instituite de către Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice se impune intervenţia legislativă de urgenţă, având în vedere situaţia de fapt că la acest moment din cele 6.830 de obiective de investiţii selectate la finanţare sunt încheiate 2.399 de contracte de finanţare, restul de 3.140 de documentaţii tehnico-economice fiind în diferite etape de analiză, 1.291 de documentaţii tehnico-economice urmând a fi depuse până la sfârşitul anului 2017, solicitându-se de la beneficiari completări sau clarificări ale documentaţiilor, estimăm că neadoptarea prezentului proiect de ordonanţă de urgenţă ar duce la neîncheierea a peste 50% din contractele de finanţare aferente obiectivelor de investiţii aprobate la finanţare prin ordine ale viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în cursul anului 2017 şi astfel la neutilizarea bugetului alocat PNDL II în cuantum de 30.000.000.000 lei, fapt care ar afecta peste 2.000 de beneficiari, UAT-uri din România care au aplicat la finanţare pentru a realiza în comunităţile lor cele 10 servicii esenţiale, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare şi la întreruperea circuitului economic întrucât au fost realizate cheltuieli de natura investiţiilor publice odată cu realizarea studiilor şi documentaţiilor tehnico-economice, au fost angajate sume pentru realizarea consultanţei pentru procedurile de achiziţii de lucrări, sunt chiar contracte de lucrări/prestări servicii încheiate între prestatori şi beneficiari care nu ar mai utiliza fondurile alocate, fără promovarea ordonanţei de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri financiar-fiscale, şi astfel de sprijinul prin PNDL II, întrucât sunt disfuncţionalităţi în plata salariilor pentru personalul din învăţământ generate de aprobarea bugetelor şcolilor şi de transferul sumelor către fiecare şcoală, ţinând cont de faptul că proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018 este în curs de finalizare şi fiind necesară includerea sumelor în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, având în vedere mişcarea elevilor de la o şcoală la alta şi faptul că Ministerul Educaţiei Naţionale cunoaşte aceste aspecte, pentru o centralizare clară şi concretă, este necesar ca salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar să se facă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, întrucât Consiliul Judeţean Suceava împreuna cu 60 de unităţi administrativ-teritoriale au contractat cu garanţia statului de la Deutsche Bank AG Londra, în anul 2004, un împrumut extern în sumă totală de 86,3 milioane EUR (transferat ulterior la ERSTE Group Bank AG Viena) pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", având în vedere că, drept urmare a lipsei disponibilităţilor băneşti, o mare parte din cele 61 de unităţi administrativ-teritoriale beneficiare ale acestui împrumut se află în imposibilitatea achitării ratelor la scadenţă către banca finanţatoare, ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri determină calculul de dobânzi şi penalităţi de întârziere, care conduce la creşterea datoriei unităţilor administrativ-teritoriale faţă de Ministerul Finanţelor Publice, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IMăsuri fiscal-bugetare în anii 2017 şi 2018 şi prorogarea unor termene Articolul 1(1) Pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare din sistemul de protecţie a copilului şi ale centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi ale căminelor publice pentru persoane vârstnice, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume din veniturile proprii încasate şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, peste valoarea standardelor minime de cost aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale.(2) În anul 2017, în vederea finanţării cheltuielilor prevăzute la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local. Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2017-2018, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local. Articolul 3Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului începând cu anul 2017, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la finalizarea lucrărilor. Eventualele sume rămase neutilizate după finalizarea lucrărilor se restituie la bugetul de stat. Articolul 4(1) În anul 2017 sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi plăţile efectuate, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene la capitolul 88.01 „Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior", titlul 80 „Împrumuturi", articolul 80.10 „Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior", destinate pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acorduri internaţionale, ratificate prin legi, în vederea finanţării proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(2) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (1) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă, precum şi cheltuielile bugetului de stat şi cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o poziţie distinctă cu sumele virate potrivit prevederilor alin. (2).(4) Sumele suplimentate în bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizează cu aceeaşi destinaţie. Articolul 5(1) În anul 2018, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.(2) Ordonatorii de credite stabilesc, în limitele prevederilor legale, numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2018, în condiţiile alin. (1). Articolul 6(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, se va realiza astfel:a)în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; b)în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; c)în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; d)în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; e)în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.(5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1). Articolul 7(1) Pentru personalul plătit din fonduri publice, cuantumul salariului de bază/soldei de funcţie/salariului de funcţie se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut la art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(2) Sumele aferente contribuţiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuţiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017. Articolul 8Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, în anul 2018, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora. Articolul 9(1) În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii şi nici indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2018 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.(3) În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) acordă o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul voucherelor de vacanţă acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017. Articolul 10(1) În anul 2018, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2017.(2) În anul 2018, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2017.(3) Prin excepţie de la prevederile art. 8, în anul 2018, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit(ă). Articolul 11(1) În anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului. Articolul 12(1) În anul 2018 se majorează cuantumul brut astfel încât să se menţină în plată la nivelul cuantumului net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017, după caz, următoarele drepturi:a)indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; b)drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; c)drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare; d)indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia drepturilor corespunzătoare situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi g), precum şi la art. 3; e)indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare; f)indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată; g)cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată; h)indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare; i)cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România; j)cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; k)ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare; l)indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În anul 2018, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2017.(3) În anul 2018, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2017. Articolul 13(1) În anul 2018, instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de:a)autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; b)mobilier, aşa cum este prevăzut la subgrupa 3.1 „Mobilier" din cadrul grupei 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou. (2) Asigurarea necesităţilor de bunuri prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiaşi instituţii sau de la alte instituţii publice.(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2):a)autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice, deja existente; b)achiziţiile pentru realizarea proiectelor finanţate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile şi din fondurile de cofinanţare aferente, precum şi din fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări; c)achiziţiile pentru obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit devizului general al acestora; d)achiziţionarea, în condiţiile legii, de autoturisme pur electrice. Prin autoturisme pur electrice în sensul prezentului articol se înţelege autoturismele astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt propulsate de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero; e)achiziţii pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor specifice pregătirii şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene; f)achiziţii pentru realizarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial; g)achiziţionarea de autoturisme de către Ministerul Afacerilor Interne, din venituri proprii ale instituţiei şi unităţilor subordonate. (4) Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare, anunţul sau invitaţia de participare. Articolul 14(1) Începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi pentru cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget. Articolul 15(1) Ordonatorii de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei.(2) Reducerea prevăzută la alin. (1) se realizează în anul 2018, luându-se ca referinţă plăţile efectuate pe anul 2017 pentru cheltuielile cu bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei.(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate în anii 2017 şi 2018, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice deja existente, autorităţile şi instituţiile publice înfiinţate în anul 2016 şi care nu au efectuat plăţi cu bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării pe întreg anul 2017, precum şi instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) acţiunile şi activităţile specifice pregătirii şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Articolul 16Prevederile art. 19 lit. b) şi c) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2018. Articolul 17(1) Se autorizează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale să asigure pe parcursul anului 2018 derularea activităţilor de închidere a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, referitor la Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială, precum şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012, referitor la Proiectul privind îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap, inclusiv auditarea situaţiilor financiare, în conformitate cu regulamentele şi procedurile Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. (2) Cheltuielile care derivă din activităţile de închidere a acordurilor prevăzute mai sus, inclusiv salarizarea personalului unităţii de management al proiectului implicat în finalizarea respectivelor proiecte, se vor asigura pe perioada respectivă din sume alocate de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială", titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă". Articolul 18Remuneraţiile brute ale administratorilor şi directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuţii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Articolul 19(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice semnează o declaraţie de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2018-2020.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice semnează o declaraţie ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2018 şi perspectiva 2019-2021 în ţintele, obiectivele şi priorităţile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2018-2020.(3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică pentru planificarea bugetară pe anul 2018 şi perspectiva 2019-2021. Articolul 20În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, cu modificările ulterioare. Articolul 21(1) Termenele prevăzute la art. 109 alin. (3) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă cu 6 luni.(2) Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ce reprezintă diferenţe de pensie de la data intrării în vigoare a acestei legi şi până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă până la 30 iunie 2018, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. Articolul 22 Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv. Articolul 23 Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv. Articolul 24 Termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv. Articolul 25(1) Termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.(2) În anul 2018, nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 26 Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019. Articolul 27 Termenul prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019. Articolul 28 Articolul 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Capitolul II Modificarea şi completarea unor acte normative Articolul 29 Alineatele (2) şi (3) ale articolului 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.(3) La finele exerciţiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate, precum şi cele utilizate pentru plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), care depăşesc procentul de 90% din totalul plăţilor efectuate, se restituie la bugetul de stat. Articolul 30Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 40(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale. 2. La articolul 51, alineatul (52) va avea următorul cuprins:(52) Finanţarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap care se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii. Articolul 31Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Până la data de 31 decembrie 2018, entităţile publice au obligaţia de a utiliza toate funcţionalităţile sistemului naţional de raportare, la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice sau a unităţilor subordonate acestuia şi potrivit calendarului stabilit în acest scop. (2) Până la data de 31 decembrie 2018, în paralel cu utilizarea sistemului naţional de raportare, entităţile publice au obligaţia de a întocmi şi de a depune situaţiile financiare şi celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidenţa contabilă, pe suport hârtie, în formatul şi la termenele stabilite de normele contabile în vigoare şi de a depune bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legislaţiei în vigoare la unităţile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie. (3) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate. 2. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 321 şi 322, cu următorul cuprins: Articolul 321 În urma verificărilor efectuate potrivit art. 32, conducătorii entităţilor publice au obligaţia de a sesiza în scris unităţii Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile, conform termenelor stabilite prin procedura de funcţionare a sistemului, orice neconcordanţe identificate faţă de situaţiile de raportare întocmite de entitatea publică potrivit legii, pe baza datelor din evidenţele contabile proprii. Articolul 322 În cazul în care entitatea publică nu sesizează unităţii Trezoreriei Statului neconcordanţe sau nu validează rapoartele generate de sistemul naţional de raportare conform termenelor prevăzute la art. 321, acestea se consideră acceptate, iar răspunderea privind eventualele diferenţe identificate faţă de situaţiile de raportare întocmite de entitatea publică potrivit legii revine exclusiv conducătorului acesteia. 3. La articolul 33, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate , alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:(4) În scopul asigurării continuităţii operaţionale a sistemului naţional de raportare, entităţile publice care nu pot accesa funcţionalităţile acestuia pot efectua operaţiuni de plăţi sau alte operaţiuni în relaţia cu sistemul, prin utilizarea infrastructurii tehnice pusă la dispoziţie la sediile unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile, conform procedurii de continuitate aprobate în procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare.(5) În cazul în care funcţionalităţile sistemului naţional de raportare nu pot fi accesate în condiţiile alin. (4), unităţile Trezoreriei Statului, la solicitarea scrisă a entităţilor publice, pot accepta efectuarea de operaţiuni de plăţi pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legislaţiei în vigoare, depus pe suport hârtie, şi a documentelor de plată întocmite prin utilizarea unor coduri de angajament stabilite pentru astfel de situaţii prin procedura de funcţionare a sistemului. (6) Codurile de angajament stabilite potrivit alin. (5) pot fi utilizate şi de unităţile Trezoreriei Statului în cazul operaţiunilor efectuate asupra conturilor entităţilor publice în cadrul procesului de executare silită prin poprire prevăzut de lege. (7) Prin procedura de funcţionare a sistemului pot fi stabilite reguli privind corecţii asupra unor sume încasate în conturile de cheltuieli bugetare care nu pot fi atribuite automat angajamentelor înregistrate în sistemul de control al angajamentelor. (8) Entitatea publică are obligaţia corectării plăţilor efectuate conform alin (5)-(7) , în termen de 30 de zile de la data efectuării acestora, conform regulilor stabilite prin procedura de funcţionare a sistemului. 4. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 37, cu următorul cuprins: Articolul 37În scopul înregistrării în sistemul naţional de raportare, al efectuării operaţiunilor din bugetul Trezoreriei Statului şi din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, precum şi al raportării situaţiilor financiare sau altor tipuri de rapoarte specifice Trezoreriei Statului, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice li se alocă coduri, în sistem informatic, în structura aprobată pentru codurile de identificare fiscală. Articolul 32Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, după alineatul (10) se introduc trei noi alineate, alineatele (101)-(103), cu următorul cuprins: (101) Sumele prevăzute la alin. (10) pot fi executate silit în cazul în care în actele normative care reglementează acordarea transferurilor sau subvenţiilor respective se prevede astfel sau în cazul în care ordonatorii de credite care le acordă stabilesc că acestor sume nu le sunt aplicabile prevederile alin. (10) privind executarea silită. (102) În situaţia prevăzuta la alin. (101), ordonatorii de credite dispun plata sumelor în conturi deschise la Trezoreria Statului, altele decât cele în care se face viramentul potrivit alin. (10), începând cu data de 11 decembrie 2017. (103) În cazul în care se constată indicarea eronată a conturilor pentru plata sumelor prevăzute la alin. (10), instituţiile publice solicită beneficiarului sumei restituirea acesteia sau efectuarea corecţiilor între conturi de către acesta cu informarea instituţiei publice plătitoare. Operaţiunea se efectuează în limita sumei rămase disponibile în cont, aferente tranzacţiei care face obiectul corecţiei. 2. După articolul 57 se introduc două noi articole, articolele 58 şi 59, cu următorul cuprins: Articolul 58 (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Trezoreria Statului, poate îndeplini calitatea de comerciant acceptant pentru toate instituţiile publice fără a fi necesară încheierea de contracte cu acestea în acest scop şi poate oferi prin sistemul propriu instituţiilor publice servicii de plata online cu carduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat şi altor sume, prin intermediul instituţiilor de credit acceptatoare, în următoarele condiţii cumulative: a)instituţiile de credit acceptatoare se selectează potrivit legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice; b)comisioanele suportate de Trezoreria Statului nu pot depăşi nivelul prevăzut la art. 53 alin. (2) lit. b) şi nu se percep comisioane fixe sau alte costuri suplimentare faţă de acestea; c)nu se constituie niciun fel de garanţii de către Trezoreria Statului şi instituţiile publice; d)nu se acceptă solicitarea de alte costuri sau comisioane, inclusiv licenţe, mentenanţe, update sau upgrade, de către emitenţii cardurilor, instituţiile de credit acceptatoare sau sistemele de plăţi, pentru Trezoreria Statului şi instituţiile publice; e)restituirea sumelor către plătitori, inclusiv operaţiunile de tip refuz la plată, se efectuează potrivit legislaţiei naţionale în vigoare şi normelor metodologice aprobate potrivit alin. (8); f)plata comisioanelor prevăzute la lit. b) se realizează prin plata facturilor emise la termenele stabilite de către instituţiile de credit acceptatoare; g)instituţiile de credit acceptatoare realizează zilnic printr-o singură tranzacţie transferul sumelor aferente plăţilor efectuate online cu carduri de plată în contul Ministerului Finanţelor Publice deschis la Trezoreria Operativă Centrală în termen de maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacţiilor; h)instituţiile de credit acceptatoare respectă procedura de transmitere a informaţiilor necesare distribuirii sumei menţionate la lit. g), stabilită prin norme metodologice aprobate potrivit alin. (8). (2) Modalitatea de furnizare a serviciilor prevăzute la alin. (1) de către instituţiile de credit acceptatoare se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.(3) Cheltuielile privind implementarea, dezvoltarea şi mentenanţa aplicaţiilor pentru serviciile oferite de Trezoreria Statului prin intermediul instituţiilor de credit acceptatoare de plăţi electronice cu carduri de plată se suportă din bugetul de stat sau, după caz, din bugetul Trezoreriei Statului, în funcţie de aprobarea cheltuielilor cu această destinaţie în bugetele respective.(4) Comisioanele prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru veniturile bugetului general consolidat achitate de către persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.(5) Serviciile de plată online prevăzute în prezentul articol sunt aplicabile pentru veniturile bugetului general consolidat şi alte sume, achitate de persoanele fizice.(6) Ministerul Finanţelor Publice poate presta serviciile de plăţi online cu carduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat şi alte sume şi de la persoane juridice. Tipurile de venituri care pot fi achitate de către persoanele juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, în acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.(7) Ministerul Finanţelor Publice poate presta serviciile de plăţi online cu carduri de plată şi pentru alte persoane juridice care încasează venituri ale bugetului general consolidat sau alte sume prevăzute de lege, de la persoane fizice sau juridice. Tipurile de venituri prevăzute de lege sau sumele care pot fi achitate către aceste persoane juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, în acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Termenele de plată a sumelor cuvenite în conturile cărora acestea se cuvin se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.(8) În aplicarea prevederilor prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Articolul 59 Pentru furnizarea serviciilor de plăţi online cu carduri de plată prin modalităţile prevăzute la art. 53 şi 58, Trezoreria Statului poate dezvolta un sistem propriu de plată cu cardul a veniturilor bugetului general consolidat şi a altor sume. 3. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituţiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. În situaţia în care cesionarul nu este înregistrat fiscal în România, pe numele acestuia se deschide la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti un cont distinct de disponibil aferent fiecărui contract de cesiune, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468). 4. La articolul 61, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Prevederile art. 6 alin. (2) şi alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi contului prevăzut la alin. (6) lit. b).
Articolul 33Articolul XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 240/2011, se modifică după cum urmează: 1. La alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale împrumutate şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. 2. La alineatul (1), litera c) se abrogă. Articolul 34După articolul 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 iulie 2017, se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins: Articolul 8(1) Alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de ministere, autorităţi, instituţii publice şi entităţi, se realizează prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.(2) Pentru manifestările, acţiunile şi proiectele derulate la nivelul autorităţilor, instituţiilor publice şi entităţilor ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, precum şi instituţiilor din subordinea/coordonarea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, inclusiv cele derulate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi de instituţiile din subordinea/coordonarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, alocaţiile de la bugetul de stat se cuprind în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale la titlul «Alte cheltuieli».(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe parcursul execuţiei bugetare, la propunerea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la alin. (2), corespunzător valorii manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor.(4) Pentru manifestările, acţiunile şi proiectele derulate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, alocaţiile de la bugetul de stat se cuprind în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale la titlul «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» şi se acordă de către acesta sub formă de transfer către bugetele locale. Articolul 35Articolul 9 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă pentru finanţarea valorii totale a proiectelor finanţate din fonduri externe rambursabile, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru finanţarea valorii totale a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se constituie din:a)tarife aferente serviciilor şi produselor furnizate de Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate; b)închirieri de spaţii şi aparatură; c)donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii; d)alte sume încasate în condiţiile legii. 2. După alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins: (31) Veniturile proprii prevăzute la alin. (3) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale instituţiilor subordonate, precum şi pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (2). (32) Activităţile cuprinse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, prevăzut la alin. (23), se pot finanţa şi din fonduri externe nerambursabile, precum şi din alte surse financiare alocate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. (33) Sumele rambursate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă prevăzute la alin. (2) se restituie de către Agenţia Naţională în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care a fost acordată subvenţia, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încasării, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care restituirea subvenţiei se efectuează în anul următor celui în care s-a acordat. 3. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) Sumele încasate de către instituţiile subordonate se virează în conturile corespunzătoare de venituri proprii ale bugetului Agenţiei Naţionale, în funcţie de natura acestora, o dată pe săptămână. Articolul 36Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cheltuielile de personal pentru personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiilor subordonate, se suportă din veniturile proprii ale acesteia, iar drepturile de hrană de care beneficiază personalul contractual angajat pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiilor subordonate se acordă în continuare la nivelul datei de 31 decembrie 2017. Articolul 37După alineatul (2) al articolului 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 un punct-amendă este 145 lei. Articolul 38(1) Creditele de angajament prevăzute în fişa programului „Etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală", anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2017 se utilizează pentru încheierea contractelor de finanţare multianuale pentru obiectivele de investiţii incluse în lista aprobată în anul 2017 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală nu mai transmit solicitări de finanţare pentru alte obiective de investiţii, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pentru care s-au depus solicitări în termenul legal, în anul 2017, care au fost incluse în analiza de specialitate şi nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament. Articolul 39(1) Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, precum şi contribuţiile aferente acestora, precum şi diferenţele salariale prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011.(2) Creditele bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se repartizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale pe inspectorate şcolare în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ.(3) Atunci când, la nivelul unor unităţi de învăţământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la alin. (1) inspectoratele şcolare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unităţi de învăţământ de pe raza judeţului/municipiului Bucureşti sau pot proceda la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz. Redistribuirea sau, după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate unor unităţi de învăţământ de pe raza unor judeţe diferite se realizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale.(4) Redistribuirea sumelor potrivit prevederilor alin. (3) conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costului standard per preşcolar/elev.(5) Începând cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământul preuniversitar de stat. (6) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti prevăzute la alin. (5) se va realiza astfel:a)în anul 2018 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; b)în anul 2019 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; c)în anul 2020 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; d)în anul 2021 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; e)în anul 2022 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. (7) În vederea calculării şi plăţii sumelor reprezentând daunele-interese moratorii prevăzute la alin. (5), Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă metodologia de calcul al acestora, prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ.(8) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii se repartizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale inspectoratelor şcolare, în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ.(9) Sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, acordate prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii după data de 1 ianuarie 2018, se achită de la bugetul de stat, eşalonat în 5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin. (6)-(8) se aplică în mod corespunzător. Articolul 40 Art. 35 şi 36 intră în vigoare la data 1 ianuarie 2018. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sirma Caraman, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat Ministrul educaţiei naţionale, Liviu-Marian Pop Ministrul apărării naţionale, Mihai-Viorel Fifor Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan Ministrul tineretului şi sportului, Marius-Alexandru Dunca Ministrul transporturilor, Felix Stroe Ministrul culturii şi identităţii naţionale, Lucian Romaşcanu Ministrul justiţiei, Tudorel Toader


SmartCity5

COMENTARII la OUG 90/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 90 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 90/2017
Ordonanţa 5 2017
Legea 85 2016
Legea 223 2015
OUG 103 2013
OUG 88 2013
OUG 28 2013
OUG 109 2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Legea 1 2011
educatiei nationale
OUG 80 2010
pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar
Legea 69 2010
responsabilitatii fiscal-bugetare
OUG 114 2009
privind unele masuri financiar-bugetare
Legea 45 2009
privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare
Legea 509 2006
privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional
Legea 448 2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 273 2006
Forma consolidata la data de 14.03.2011
Legea 273 2006
privind finantele publice locale
Legea 109 2005
privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania
Legea 578 2004
privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor
Legea 304 2004
privind organizarea judiciara
OUG 195 2002
privind circulatia pe drumurile publice
OUG 146 2002
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Legea 500 2002
privind finantele publice
Legea 309 2002
privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961
Legea 118 2002
pentru instituirea indemnizatiei de merit
Legea 69 2000
Legea educatiei fizice si sportului
Ordonanţa 105 1999
pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare
Legea 7 1996
cadastrului si a publicitatii imobiliare
Legea 44 1994
privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu