E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 45 2009 modificat de OUG 110 2020
Legea 45 2009 rectificat de Rectificare 72 2018
Legea 45 2009 rectificat de Rectificare 72 2018
Legea 45 2009 a se vedea OUG 90 2017
Legea 45 2009 admite exceptie Decizia 541 2016
Legea 45 2009 modificat si completat de Legea 89 2016
Legea 45 2009 modificat de Legea 64 2016
Legea 45 2009 admite exceptie Decizia 682 2014
Legea 45 2009 modificat de Legea 375 2013
Legea 45 2009 modificat de Legea 372 2013
Legea 45 2009 a se vedea OUG 81 2013
Legea 45 2009 modificat de Legea 122 2013
Legea 45 2009 modificat de Legea 164 2012
Legea 45 2009 modificat de Legea 53 2012
Legea 45 2009 modificat de Legea 231 2011
Legea 45 2009 modificat de Legea 232 2011
Legea 45 2009 modificat de Legea 257 2011
Legea 45 2009 modificat de OUG 89 2011
Legea 45 2009 completat de OUG 89 2011
Legea 45 2009 modificat de Legea 160 2011
Legea 45 2009 completat de Legea 72 2011
Legea 45 2009 modificat de Legea 72 2011
Legea 45 2009 rectificat de Rectificare 45 2011
Legea 45 2009 abrogat de Legea 282 2010
Legea 45 2009 modificat de Legea 174 2010
Legea 45 2009 modificat de Legea 173 2010
Legea 45 2009 a se vedea Legea 118 2010
Legea 45 2009 modificat de Legea 64 2010
Legea 45 2009 modificat de OUG 63 2009
Legea 45 2009 promulgat de Decretul 456 2009
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 45 din 20 martie 2009

privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 30 martie 2009Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare-inovare, sunt activităţi creative cu rol fundamental în generarea şi susţinerea progresului tehnic în domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, acvaculturii, protecţiei mediului şi dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol.

(2) Cercetarea-dezvoltarea-inovarea în domeniul agricol constituie prioritate naţională susţinută de stat, fiind organizată şi coordonată potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea.

(2) Cercetarea-dezvoltarea-inovarea sunt activităţi care au ca scop generarea, gestionarea, valorificarea şi implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de creştere şi îngrijire a animalelor, transformarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea raţională şi conservarea resurselor naturale ale agriculturii, silviculturii şi mediului ambiant, dezvoltarea rurală, organizarea şi managementul exploataţiilor agricole, alte tehnologii de exploatare şi industrializare în domeniul agricol.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

SECŢIUNEA 1

Organizarea, funcţionarea şi finanţarea

Art. 3. - (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", denumită în continuare ASAS, este forul naţional de consacrare academică şi de coordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniile agriculturii, silviculturii, acvaculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, dezvoltării rurale şi protecţiei mediului.

(2) ASAS este continuatoarea şi unicul succesor în drepturi al Institutului de Cercetări Agronomice al României, al Institutului Naţional Zootehnic, al Academiei de Agricultură a României şi al Institutului Central de Cercetări Agricole, reorganizate în structura actuală a ASAS.

(3)  ASAS este instituţie autonomă, de drept public, cu personalitate juridică, de consacrare ştiinţifică şi de cercetare în domeniile fundamentale şi aplicative ale agriculturii şi ale ramurilor componente ale acesteia. ASAS colaborează cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu Ministerul Mediului, cu Academia Română, cu Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate.

(4) ASAS prezintă anual Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării sinteze ale rezultatelor cercetării ştiinţifice pentru proiectele finanţate de acestea şi propuneri pentru valorificarea lor, pe baza rapoartelor primite de la unităţile de cercetare-dezvoltare subordonate.

Art. 4. - Sediul ASAS este în municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 61, sectorul 1.

Art. 5. - (1) ASAS are în structură secţii ştiinţifice, unitate de management pentru programe şi proiecte de cercetare-dezvoltare, bibliotecă cu fond de carte şi compartimente de lucru.

(2) Denumirea, numărul şi atribuţiile secţiilor ştiinţifice şi ale celorlalte compartimente se stabilesc prin statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale ASAS, aprobate de adunarea generală a ASAS şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) ASAS poate să înfiinţeze unităţi de cercetare-dezvoltare proprii cu profil agricol, cu sau fără personalitate juridică, în condiţiile legii şi ale statutului propriu.

(4) ASAS stabileşte relaţii directe cu academii, instituţii şi unităţi de profil din ţară şi din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale în domeniu.

Art. 6. - (1) Patrimoniul ASAS este alcătuit din:

a) bunuri mobile şi imobile - clădiri şi terenuri -, dobândite cu titlu de proprietate şi din donaţii;

b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă, în condiţiile legii;

c) alte bunuri mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii.

(2)  Suprafeţele de teren care au fost atribuite instituţiilor şi unităţilor de cercetare din rezerva de stat, în aplicarea prevederilor Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, vor fi revendicate la comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Terenurile cu destinaţie agricolă retrocedate ASAS, conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi atribuite comasat de către Agenţia Domeniilor Statului şi de către comisiile judeţene de aplicare a legilor fondului funciar, din actualele terenuri administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare agricolă, la propunerea ASAS.

(4) Clădirea administrativă şi laboratoarele în suprafaţă de 6.754 m2, garajul cu suprafaţa de 900 m2 din Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 61, sectorul 1, împreună cu terenul aferent, în suprafaţă de 4,7 ha, care au aparţinut cu titlu de proprietate Institutului de Cercetări Agricole al României, se restituie în proprietatea ASAS.

(5) Construcţiile din domeniul public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, situate pe terenuri proprietatea ASAS, trec în proprietatea acesteia, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

(6)  ASAS va întreprinde măsuri pentru recuperarea altor bunuri care au aparţinut Institutului de Cercetări Agronomice al României, Institutului Naţional Zootehnic, Academiei de Agricultură a României şi Institutului Central de Cercetări Agricole.

Art. 7. - ASAS se organizează şi funcţionează potrivit prezentei legi şi statutului propriu.

Art. 8. - (l)ASASareîn componenţa sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi.

(2)  Membrii ASAS sunt aleşi dintre oamenii de ştiinţă de înaltă ţinută ştiinţifică şi morală, care s-au distins în activitatea lor prin creaţii ştiinţifice, care au contribuit la progresul ştiinţei româneşti şi internaţionale, prin rezultate ale activităţilor de cercetare de mare valoare teoretică şi practică în domeniu.

(3)  Noii membri ASAS sunt aleşi de adunarea generală a ASAS, prin vot secret. Candidaţii sunt desemnaţi, prin vot secret, de către secţiile de specialitate, pe baza propunerilor făcute de membrii ASAS, de instituţiile de cercetare ştiinţifică, de senatele universităţilor şi de filialele teritoriale ale ASAS, potrivit criteriilor şi procedurilor prevăzute în statut.

(4) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenţi este 181, iar cel al membrilor de onoare, cetăţeni români, rezidenţi în ţară, 40.

Art. 9. - (1) Pot fi aleşi membri de onoare ai ASAS persoane din ţară şi din străinătate cu merite deosebite în dezvoltarea ştiinţelor agricole şi silvice naţionale şi mondiale, precum şi în promovarea progresului în mediul rural.

(2) Procedura de alegere a membrilor de onoare se desfăşoară în conformitate cu prevederile statutului ASAS. Prin statutul ASAS se poate desemna şi un număr de membri asociaţi, ale căror drepturi şi obligaţii vor fi prevăzute în statut.

(3)  Procedura de alegere a membrilor titulari, a membrilor corespondenţi, a membrilor de onoare şi a membrilor asociaţi, precum şi statutul fiecărei categorii de membri se stabilesc în statutul ASAS.

Art. 10. - (1) ASAS are următoarele atribuţii principale:

a)  contribuie la fundamentarea direcţiilor de dezvoltare a agriculturii, silviculturii şi mediului şi a politicilor guvernamentale din domeniile sale de activitate;

b) participă la fundamentarea şi elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniile sale de activitate;

c)  efectuează evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare a unităţilor şi a personalului de cercetare din domeniile sale de activitate, în vederea atestării şi acreditării acestora, conform legii;

d) propune obiective, proiecte şi teme de cercetare prioritare de interes naţional, cu finanţare de la bugetul de stat;

e) realizează prin unităţile proprii şi/sau în colaborare proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, atribuite în mod direct sau competiţional, în condiţiile legii;

f) acordă titluri academice de membru titular, membru corespondent şi membru de onoare, decernează diplome „Doctor Honoris Causa", „Meritul academic", premii şi alte distincţii, în domeniile sale de activitate;

g)  încheie parteneriate cu instituţii publice şi organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate, cu unităţi de cercetare şi învăţământ, cu operatori economici privaţi şi publici, pentru realizarea unor obiective comune;

h) propune ministerelor şi instituţiilor care gestionează managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare teme şi proiecte de cercetare privind creşterea potenţialului productiv, calitativ şi cantitativ în agricultura românească, conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale;

i) participă la evaluarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică din domeniul său de activitate;

j) colaborează în parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior la pregătirea prin masterat şi doctorat a studenţilor şi specialiştilor, în domeniile sale de competenţă ştiinţifică;

k) acordă asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate;

l) organizează activităţi de editare de cărţi, reviste şi alte publicaţii;

m) reprezintă cercetarea ştiinţifică din domeniile sale de activitate, în relaţiile internaţionale cu organisme similare;

n) participă în comisii de specialitate la omologarea noilor produse folosite în agricultură şi a creaţiilor biologice din domeniile sale de activitate, a tehnologiilor de cultivare a plantelor, de creştere şi exploatare a animalelor, de mecanizare a lucrărilor agricole şi a biotehnologiilor;

o) stabileşte şi declară speciile rare sau cele pe cale de dispariţie;

p) avizează, după caz, recoltarea şi colectarea în scopuri comerciale a plantelor din flora spontană de pe suprafeţe de teren proprietate publică şi privată a statului, în vederea protejării speciilor rare sau pe cale de dispariţie;

q) avizează necesarul de fonduri pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale.

(2) ASAS îndeplineşte şi alte atribuţii, stabilite prin lege sau prin statut.

Art. 11. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale activităţii ASAS şi ale unităţilor şi instituţiilor de drept public din subordinea şi coordonarea sa se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2) ASAS poate primi donaţii, sponsorizări şi alte bunuri, cu aprobarea prezidiului ASAS.

Art. 12. - (1) Membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare rezidenţi în ţară primesc de la bugetul de stat, prin bugetul ASAS, o indemnizaţie lunară la nivelul unui salariu mediu brut lunar pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Plata indemnizaţiilor se face de către ASAS.

(2) Membrii ASAS care sunt şi membri ai altor academii din ţară optează, în termen de 30 de zile de la data la care au devenit membri ai altor academii, pentru o singura indemnizaţie academică.

Art. 13. - (1) In subordinea ASAS funcţionează filiale teritoriale, care au în componenţa lor membri ai ASAS, cercetători ştiinţifici din unităţile de cercetare agricolă, cadre didactice şi alţi specialişti din domeniu.

(2) Organizarea filialelor se face în conformitate cu statutul ASAS.

Art. 14. -ASAS poate organiza comitete naţionale, comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, formate din membri ASAS şi alţi specialişti din domeniul ştiinţelor agricole, silvice, industriei alimentare, mediului, economiei agrare.

SECŢIUNEA a 2-a

Conducerea ASAS

Art. 15. - Conducerea ASAS se exercită de adunarea generală, care este forul suprem de conducere, prezidiul ASAS, biroul prezidiului ASAS şi de preşedinte. Pe lângă prezidiul ASAS funcţionează consiliul de coordonare a utilizării mijloacelor financiare şi a patrimoniului unităţilor de cercetare-dezvoltare.

Art. 16. - (1) Adunarea generală a ASAS este formată din membri titulari, membri corespondenţi şi din membri de onoare.

(2) Atribuţiile şi organizarea adunării generale se stabilesc prin statutul ASAS.

Art. 17. - (1) Prezidiul ASAS este format din preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul general al ASAS, preşedinţii secţiilor ştiinţifice, preşedinţii filialelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul mediului şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Din prezidiu mai fac parte preşedintele Secţiei de ştiinţe agricole şi silvice a Academiei Române, preşedintele ASAS din mandatul anterior, rectorii universităţilor de ştiinţe agricole şi medicină veterinară şi un reprezentant al organizaţiilor profesionale ale producătorilor şi procesatorilor din agricultură şi silvicultură.

(2) Preşedintele ASAS, vicepreşedinţii, secretarul general şi, prin rotaţie, un preşedinte de secţie, potrivit statutului, alcătuiesc biroul prezidiului care asigură conducerea operativă a ASAS.

(3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea prezidiului ASAS şi ale biroului acestuia se stabilesc prin statutul ASAS.

Art. 18. - (1) Preşedintele ASAS, vicepreşedinţii şi secretarul general se aleg de către adunarea generală pentru un mandat de 4 ani şi pot fi realeşi, consecutiv, o singură dată.

(2)  Preşedintele reprezintă ASAS în relaţiile cu autorităţile publice, cu organisme şi organizaţii, cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(3) Preşedintele ASAS conduce întreaga activitate a acesteia pe baza hotărârilor adunării generale şi ale prezidiului ASAS. In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.

(4)  Preşedintele ASAS emite decizii pentru constituirea consiliului de evaluare, în vederea atestării şi acreditării pentru structurile de cercetare ştiinţifică agricolă, conform legii, pentru comisiile de atestare şi promovare în grade profesionale de cercetător ştiinţific I şi cercetător ştiinţific II, decizii privind componenţa consiliilor de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, privind numirea directorului general sau a directorului unităţilor de cercetare-dezvoltare şi avizează propuneri cu privire la asocierea unităţilor de cercetare-dezvoltare cu alte unităţi, instituţii şi operatori economici în vederea realizării de proiecte şi lucrări în domeniul agricol, la reorganizarea sau desfiinţarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare agricolă şi altele asemenea.

(5) Preşedintele ASAS este ordonator secundar de credite.

(6) Funcţia de preşedinte este asimilată funcţiei de demnitate publică şi este retribuită la nivelul funcţiei de secretar de stat, iar funcţiile de vicepreşedinţi şi secretar general sunt asimilate şi retribuite corespunzător funcţiei de subsecretar de stat.

Art. 19. - Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin statutul ASAS, precum şi alte atribuţii încredinţate de preşedinte, de prezidiu sau de biroul prezidiului.

Art. 20. - Mandatele preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului general al ASAS încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărâre a adunării generale a ASAS, dacă aceştia sunt în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, ori prin demisie.

SECŢIUNEA a 3-a

Aparatul de lucru al ASAS

Art. 21. - (1) ASAS are un aparat de lucru propriu.

(2) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale ASAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Atribuţiile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al ASAS se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de prezidiul ASAS.

Art. 22. - (1) Statul de funcţii al aparatului de lucru al ASAS se aprobă de preşedintele ASAS, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Personalul necesar desfăşurării activităţii ASAS este numit sau angajat, după caz, de preşedintele ASAS, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 23. - Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al ASAS se face potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

Art. 24. - Prin hotărâre a Guvernului se aprobă numărul maxim de autovehicule ale ASAS, aferente parcului auto propriu, precum şi al unităţilor subordonate.

CAPITOLUL III

Organizarea, statutul juridic şi patrimoniul unităţilor de cercetare-dezvoltare

Art. 25. - Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 26, care obţin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, potrivit prezentei legi.

Art. 26. - (1) Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol se compune din următoarele unităţi şi instituţii de drept public şi instituţii de drept privat:

a) ASAS, instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia: institute naţionale, institute de cercetare-dezvoltare agricolă, staţiuni de cercetare-dezvoltare, baze experimentale, centre de excelenţă, centre de cercetări şi laboratoare;

b)  instituţiile de învăţământ superior din domeniul agricol şi structuri de cercetare ale acestora;

c)  institutele naţionale şi institutele de cercetare-dezvoltare agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de excelenţă, centrele de cercetări şi laboratoarele acestora;

d) societăţile comerciale şi alte unităţi de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condiţiile de competenţă şi eligibilitate stabilite de lege.

(2) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot reorganiza în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea ASAS, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(3) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane juridice şi fizice, potrivit prezentei legi.

(4) Consorţiile de cercetare-dezvoltare sunt constituite prin libera asociere dintre instituţiile de cercetare agricolă şi instituţiile de învăţământ superior, staţiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de studii europene, centrele de excelenţă şi centrele de cercetare organizate ca instituţii de drept public în ţară şi în străinătate.

Art. 27. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, responsabil cu politicile de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuţii privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol:

a) stabileşte obiectivele de interes prioritar pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în concordanţă cu programul Guvernului, fundamentează strategiile şi politicile de dezvoltare a producţiei agricole, silviculturii şi industriei alimentare, pe care le finanţează din bugetul propriu, prin bugetul ASAS;

b) aprobă şi finanţează planul sectorial de cercetare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală, care conţine programe şi proiecte de interes prioritar avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

c) asigură prin alocare directă din bugetul de stat, prin bugetul ASAS, fondurile necesare pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale;

d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare şi rezultatele obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din bugetul propriu.

Art. 28. - (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1, organizate ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare, funcţionează în coordonarea ASAS.

(2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramură prevăzute în anexa nr. 2 se reorganizează ca instituţii de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, iar după obţinerea acreditării se pot organiza ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare.

(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca instituţii de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS.

(4) Staţiunile şi centrele de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate, după obţinerea acreditării, ca baze experimentale, fără personalitate juridică, ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare sau ale institutelor de profil.

(5) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau şi se integrează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi al Academiei Române, după caz.

(6) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează, prin fuziune, ca instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS.

(7) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 6 se reorganizează ca societăţi comerciale pe acţiuni cu capital integral de stat sau se desfiinţează, după caz, acţiunile acestora fiind preluate de Agenţia Domeniilor Statului. Patrimoniul format din bunuri proprietate publică şi privată a statului se preia de către Agenţia Domeniilor Statului.

(8)  Reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, pentru anexele nr. 1-3, 5 şi 6, şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru anexa nr. 4.

(9) Institutul de Bioresurse Alimentare Bucureşti, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, Societatea Comercială „Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură" - S.A. Bucureşti, Societatea Naţională „Institutul Pasteur" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială „Romsuintest Periş" - S.A., Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Alimentare" - S.A. Bucureşti sunt coordonate ştiinţific de ASAS.

Art. 29. - Prin hotărâre a Guvernului se înfiinţează Institutul de Cercetare-Dezvoltare Avicolă „Moara Domnească", ca instituţie publică în subordinea Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

Art. 30. - Prin hotărâre a Guvernului se înfiinţează Centrul de cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

Art. 31. - (1) Institutele naţionale, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituţiile de învăţământ agricol şi silvic, unităţile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public şi privat al statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi bunuri proprii dobândite în condiţiile legii.

(2) Suprafeţele de teren agricol prevăzute în anexele la prezenta lege sunt bunuri proprietate publică a statului, iar clădirile şi întregul inventar sunt bunuri proprietate publică şi privată a statului, după caz, şi se dau în administrarea instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare de drept public care le deţin în prezent şi a celor care se reorganizează şi care desfăşoară activitatea de cercetare-dezvoltare, pe toată durata existenţei acestora şi a păstrării obiectului de activitate.

(3) Terenurile date în administrarea instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare de drept public sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile şi nu pot fi scoase din proprietatea publică şi din administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din agricultură şi silvicultură decât prin lege, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3).

(4) Terenurile şi clădirile aflate în administrarea/proprietatea unităţilor şi instituţiilor de drept public de cercetare-dezvoltare şi în proprietatea ASAS se înscriu în cărţile funciare sau în cărţile de publicitate imobiliară, după caz, cu scutirea de la plata taxelor pentru aceste servicii.

(5) Terenurile date în administrarea instituţiilor publice, destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele la prezenta lege, nu pot face obiectul niciunei compensări ca rezultat al solicitărilor de reconstituire a dreptului de proprietate, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3).

(6)  Pentru terenurile aflate în perimetrul administrat de unităţile publice de cercetare-dezvoltare, retrocedate proprietarilor în baza documentelor care atestă calitatea de proprietari, comisiile judeţene de aplicare a legilor fondului funciar atribuie terenuri în compensare instituţiei publice de cercetare-dezvoltare şi unităţilor de învăţământ superior agricol şi silvic. Atribuirea în compensare a terenului retrocedat se face din patrimoniul Agenţiei Domniilor Statului, în alte locaţii aflate în proprietate publică sau privată a statului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(7) Terenurile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, aferente construcţiilor proprietate privată a statului, trec în domeniul privat al statului şi în administrarea unităţilor şi instituţiilor de drept public de cercetare-dezvoltare.

(8) Construcţiile din domeniul public al statului rămase, ca efect al aplicării legilor proprietăţii, pe terenurile retrocedate persoanelor îndreptăţite trec în domeniul privat al statului.

Art. 32. - (1) Obiectivele activităţii unităţilor de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă; dezvoltarea tehnologică şi inovarea; producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, material săditor, animale de rasă şi alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării; instruirea profesională; servicii de consultanţă şi expertiză; editarea de publicaţii; relaţii ştiinţifice internaţionale; relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităţilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv activităţi de cooperare sau de asociere cu alte instituţii, organizaţii şi operatori economici din ţară şi din străinătate.

(2) Unităţile de cercetare-dezvoltare pot să îşi dezvolte reţele de extensie a rezultatelor cercetării şi de verificare a unor tehnologii.

Art. 33. - (1) Pentru evaluarea, atestarea şi acreditarea instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al preşedintelui ASAS se constituie consiliul de evaluare, în vederea atestării şi acreditării unităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, având în componenţă personalităţi ştiinţifice din domeniile respective.

(2) Consiliul de evaluare prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de adunarea generală aASAS, a criteriilor standard şi a metodologiilor privind evaluarea, atestarea şi acreditarea instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare elaborate de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică.

Art. 34. - Unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca instituţii de drept public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi se supun următoarelor reglementări:

a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administraţie, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al ASAS, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedinte al consiliului de administraţie. Structura şi numărul membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ASAS. Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin decizie a preşedintelui ASAS;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului ştiinţific se aprobă de consiliul de administraţie;

c) directorul general sau directorul, după caz, este numit prin decizie a preşedintelui ASAS, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii;

d)  regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a unităţilor subordonate se aprobă prin decizie a preşedintelui ASAS, la propunerea consiliului de administraţie;

e) bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii proprii aASAS, precum şi cel al unităţilor subordonate ASAS se aprobă de preşedintele ASAS, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului ASAS;

f) situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de cercetare-dezvoltare şi se depun la ASAS, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV

Finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare

Art. 35. - Finanţarea activităţilor ASAS şi a unităţilor şi instituţiilor de drept public de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol din subordinea ASAS se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din:

a) contracte de finanţare încheiate pe perioade multianuale pentru realizarea programelor, a proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;

b) contracte pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, obţinute prin competiţie;

c) proiecte de interes naţional strategic de lungă durată;

d) contracte de finanţare a proiectelor şi programelor internaţionale;

e) valorificarea rezultatelor cercetării, conform prevederilor legale;

f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă şi a oricăror alte produse realizate;

h) redevenţe asupra soiurilor şi a hibrizilor de plante şi a raselor de animale, precum şi asupra altor creaţii originale;

i) vânzări de licenţe de soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi metode;

j) valorificarea mijloacelor fixe proprii disponibile, chirii, prestări de servicii, analize şi altele asemenea;

k) contracte de parteneriat public-privat, precum şi diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;

l) alte venituri, potrivit legii.

Art. 36. - (1) Veniturile salariale ale personalului din cercetarea ştiinţifică agricolă şi ale personalului aferent acestei activităţi se asigură de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

(2) Personalul ASAS şi al unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare subordonate ASAS beneficiază de salariul de bază şi de alte drepturi de personal, potrivit legii.

Art. 37. - Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază îşi au sediul şi la care au deschise conturile de disponibilităţi.

Art. 38. - (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public pot deschide conturi escrow, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, la o bancă agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilităţi încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiţii stabilite prin convenţii încheiate între părţi.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la bănci comerciale selectate de către unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public.

Art. 39. - (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, cu avizul ASAS, conform prevederilor legale şi normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării.

(2) Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare se pot asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul ASAS.

Art. 40. - Evaluarea şi regularizarea, transpunerea şi reflectarea în evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca instituţii de drept public, se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

CAPITOLUL V

Resursele umane

Art. 41. - (1) Personalul contractual al unităţilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără concurs.

(2) Ocuparea funcţiilor de director general sau director, după caz, la unităţile şi instituţiile de drept public de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 28 se face prin concurs, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. La concursul pentru ocuparea funcţiei de director pot candida absolvenţi cu studii superioare, cu sau fără grad ştiinţific, cu experienţă managerială, prin derogare de la prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3)  Din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi al ASAS.

Art. 42. - Pentru integrarea cercetării ştiinţifice şi a învăţământului universitar, precum şi pentru asigurarea instruirii practice a studenţilor, unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi universităţile de profil pot asigura, pe bază de protocol, integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare şi a personalului de cercetare în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Art. 43. - Pentru activităţi cu caracter sezonier, unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 44. - (1) Absolvenţii de învăţământ superior şi mediu care se încadrează în unităţile de cercetare-dezvoltare beneficiază de o primă de instalare de până la 5 salarii medii pe economie, care se suportă din venituri proprii. Beneficiarii primelor de instalare au obligaţia de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. In cazul nerespectării termenului minim din contractul individual de muncă, beneficiarii primelor sunt obligaţi la restituirea întregii sume primite.

(2) Personalul cu studii superioare care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare agricolă primeşte în folosinţă, pe durata contractului individual de muncă, până la 1.500 m2 de teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unităţi.

CAPITOLUL VI

Parteneriatul public-privat din domeniul agricol şi silvic din unităţile de cercetare-dezvoltare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic

Art. 45. - (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, precum şi instituţiile de învăţământ agricol şi silvic îşi pot realiza obiectivele de investiţii specifice şi valorificarea rezultatelor cercetării acestora, în condiţiile reglementate de Codul comercial cu privire la asocierea în participaţiune şi de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe terenurile pe care le au în administrare, potrivit legii.

(2) Asocierea în participaţiune se realizează între unitatea şi instituţia de cercetare-dezvoltare sau instituţia de învăţământ şi companii naţionale, societăţi comerciale, societăţi agricole, asociaţii profesionale sau grupuri de producători agricoli, din ţară sau străinătate.

(3)  Scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi silvic pentru realizarea de lucrări de investiţii, în condiţiile alin. (1), este scutită de taxe şi impozite.

Art. 46. - (1) Terenurile aflate în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi cele aflate în administrarea universităţilor de ştiinţe agricole şi silvice, de medicină veterinară şi a celor cu profil silvic rămân în continuare în administrarea acestora.

(2) Terenurile care fac obiectul retrocedărilor pot constitui obiect al unor parteneriate public-private, dacă acestea rămân în perimetrul unităţilor de cercetare-dezvoltare sau de învăţământ.

Art. 47. - Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, precum şi cele din învăţământul agricol şi silvic pot dezvolta parteneriate cu operatorii economici interni şi externi, pe baza normelor metodologice privind conţinutul-cadru al parteneriatului public-privat, emise de Guvern în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 48. - (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare pot înfiinţa societăţi comerciale pe acţiuni pentru multiplicarea creaţiilor biologice vegetale şi animale, precum şi pentru introducerea de noi tehnologii, în vederea transferului rezultatelor ştiinţifice către partenerii privaţi.

(2) Patrimoniul noii societăţii comerciale se constituie dintr-o parte a patrimoniului privat al statului, care se concesionează pe durata existenţei societăţii comerciale, din patrimoniul propriu al unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare din agricultură, alcătuit din valoarea creaţiilor genetice şi tehnologice, terenuri, construcţii şi alte bunuri proprii obţinute conform legii, precum şi din aportul de capital al operatorilor economici, persoane fizice şi juridice. Unităţile şi institutele de cercetare-dezvoltare deţin cel puţin 51% din capitalul societăţii comerciale nou-înfiinţate.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 49. - Drepturile şi obligaţiile unităţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi ale societăţilor comerciale care se reorganizează în condiţiile prezentei legi trec asupra instituţiilor nou-înfiinţate.

Art. 50. - Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare beneficiază de plăţi compensatorii, potrivit legii.

Art. 51. - Documentaţiile şi informaţiile ştiinţifice acumulate până la data privatizării de unităţile de cercetare-dezvoltare care se reorganizează în societăţi comerciale, precum şi aparatura de laborator şi materialul biologic de cercetare vegetal şi animal se preiau fără plată de instituţiile de cercetare-dezvoltare desemnate de ASAS.

Art. 52. - (1) Terenurile aparţinând foştilor proprietari, dar indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, colecţiile de material biologic, loturi demonstrative, suprafeţe destinate producerii de sămânţă şi material de plantat din verigi superioare, testări tehnologice şi terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experienţă şi producţie, plantaţii cu rol în ameliorare, parcele amenajate special pentru experimentări multianuale rămân în administrarea unităţilor de profil.

(2) Preluarea în administrare a suprafeţelor destinate activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi reconstituirea dreptului de proprietate al foştilor proprietari sau al urmaşilor acestora se fac în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 53. - (1) Evaluarea, atestarea şi acreditarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, potrivit prevederilor art. 33, se efectuează în decurs de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2)  Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun reevaluării periodice, o dată la maximum 5 ani.

(3)  In cazul în care unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare acreditate nu îndeplinesc criteriile şi standardele de acreditare, li se retrage acreditarea.

(4) Până la obţinerea evaluării, atestării şi acreditării, unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.

(5)  Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care nu obţin acreditarea se reorganizează sau se desfiinţează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS.

(6) Patrimoniul de cercetare al unităţilor prevăzute la alin. (5) se transferă potrivit prevederilor art. 51, iar terenurile agricole sunt preluate de Agenţia Domeniilor Statului.

Art. 54. - (1) Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu, Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mehedinţi şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Buzău se reorganizează ca unităţi de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS.

(2) Se transmite suprafaţa de teren de 310,33 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Sibiu în administrarea Universităţii „Lucian Blaga" Sibiu.

Art. 55. - (1) Agenţia Domeniilor Statului are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să încheie protocoale de predare-preluare a suprafeţelor de teren cu unităţile de cercetare-dezvoltare nereorganizate ca instituţii publice conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, pentru completarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-3 dacă acestea au fost diminuate.

(2)  Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare zi de întârziere şi pentru fiecare protocol neîncheiat la termenul prevăzut de lege.

(3)  Sancţiunea prevăzută la alin. (2) se aplică preşedintelui Agenţiei Domeniilor Statului, la sesizarea ASAS, de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice.

(4)  In termen de 70 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va promova hotărârea Guvernului privind reactualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a predării suprafeţelor de teren către unităţile de cercetare-dezvoltare şi a punerii în posesie a terenurilor, conform legilor fondului funciar.

(5) Este interzisă trecerea terenurilor aflate în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, indispensabile cercetării, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, prin hotărâre a comisiei locale, a comisiei judeţene, respectiv a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucureşti.

Art. 56. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 8 alin. (3).

(2) Termenul prevăzut la art. III alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2005, cu modificările ulterioare, pentru unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare reorganizate conform anexelor la prezenta lege, se prelungeşte până la intrarea în vigoare a hotărârilor de Guvern privind reorganizarea acestora.

(3)  Nerespectarea termenelor prevăzute în prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, civilă şi penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 57. -Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

ANEXA Nr. 1

Institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

Nr. crt.

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care se reorganizează

Sediul

Suprafaţa de teren aflată în administrarea unităţii, indispensabilă activităţii de cercetare-

dezvoltare-inovare - ha -

Suprafaţa de teren aflată în administrarea unităţii de cercetare- dezvoltare, necesară multiplicării materialului biologic - ha -

Localitatea

Judeţul

1.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

Fundulea

Călăraşi

1.947,54

-

2.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura - Ştefăneşti, Argeş

Ştefăneşti

Argeş

498,19

-

3.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti*)

Balotesti

Ilfov

260,19

-

4.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - I.C.P.A. - Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

19,51

---

5.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov

Braşov

Braşov

882,36

99,35

6.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F - „I.S.PI.F" Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

327,39

TOTAL:

3.935,1752

99,35

*) Prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Balotesti.

ANEXA Nr. 2

Institute de ramură de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

Nr. crt.

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care se reorganizează

Sediul

Suprafaţa de teren aflată în administrarea unităţii, indispensabilă activităţii de cercetare-

dezvoltare-inovare - ha -

Suprafaţa de teren aflată în administrarea unităţii de cercetare- dezvoltare, necesară multiplicării materialului biologic - ha -

Localitatea

Judeţul

0

1

2

3

4

5

1.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Valea Călugărească

Valea Călugărească

Prahova

379,41

321,37

2.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură - Piteşti - Mărăcineni

Mărăcineni

Argeş

324,92

82,80

3.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura şi Floricultură - Vidra

Vidra

Ilfov

170,90

137,81

4.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting"

Bucureşti

7,6967

5.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas

Constanţa

Constanţa

1.571,96

-

6.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Balotesti

Balotesti

Ilfov

650,94

-

7.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura - Galaţi

Galaţi

Galaţi

441,53

8.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti - Braşov

Braşov

Braşov

386,19

-

0

1

2

3

4

5

9.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Cristian

Sibiu

534,94

-

10.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală - Bucureşti

Bucureşti

11.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti

Bucureşti

-

31,409

-

12.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică şi Resurse Montane Miercurea-Ciuc

Miercurea-Ciuc

Harghita

108,00

TOTAL:

4.607,8957

541,98

ANEXA Nr. 3

Staţiuni de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti"

Nr. crt.

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care se reorganizează

Sediul

Suprafaţa de teren aflată în administrarea unităţii, indispensabilă activităţii de cercetare-

dezvoltare-inovare - ha -

Suprafaţa de teren aflată în administrarea unităţii de cercetare- dezvoltare, necesară multiplicării materialului biologic - ha -

Localitatea

Judeţul

0

1

2

3

4

5

1.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda

Turda

Cluj

1.015,12

818,02

2.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman

Drăgăneşti- Vlasca

Teleorman

1.870,00

470

3.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni

Secuieni

Neamţ

694,2965

-

4.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian

Valu lui Traian

Constanţa

265,00*)

-

5.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti

Albota

Argeş

172,65

182,35

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic

Craiova

Dolj

1.536,23

1.011,43

7.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin

Lovrin

Timiş

1.616,00

627,34

8.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara

Timişoara

Timiş

7,91

-

9.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

Suceava

Suceava

300,00

570,92

10.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada

Livada

Satu Mare

300,00

642,42

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculesti

Perişoru

Călăraşi

604,6775*)

-

12.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila

Brăila

Brăila

308,35

2.508,7528

13.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Murfatlar

Basarabi

Constanţa

71,18*)

-

14.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificatie Blaj

Blaj

Alba

323,8625

-

15.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificatie Drăgăşani

Drăgăşani

Vâlcea

79,00*)

-

16.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti

Odobesti

Vrancea

331,22

31,01

0

1

2

3

4

5

17.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Minis

Miniş

Arad

158,0

180,0

18.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificatie Bujoru

Târgu Bujor

Galaţi

403,61

296,55

19.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificatie Iaşi

Iaşi

Iaşi

125,00

186,0

20.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa

Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

151,3507

-

21.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni

Fălticeni

Suceava

149,7716

-

22.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanta

Valu lui Traian

Constanţa

271,00

-

23.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi

Iaşi

Iaşi

440,00

127,75

24.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa

Bucureşti

-

408,82

200,70

25.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Buzău

Cândeşti

Buzău

200,00

80,00

26.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Mehedinţi

4,83*)

"

27.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău

Bacău

Bacău

92,19

-

28.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău

Buzău

Buzău

169,46

249,85

29.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut

Iernut

Mureş

111,19

-

30.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

Arad

Arad

1.417,34

-

31.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş

Sângiorgiu de Mureş

Mureş

1.015,94

-

32.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu

Dulbanu

Buzău

462,05*)

269,84

33.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Sercaia

Şercaia

Braşov

542,14

50,05

34.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu

Dancu

laşi

634,52

-

35.

Staţiunea de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti

Bucureşti

-

6,59

-

36.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi

Răchiţi

Botoşani

1.162.54

-

37.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş

Caransebeş

Caras Severin

262,89

-

38.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni

Letea Veche

Bacău

175,51

-

39.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Ruşeţu

Ruşeţu

Buzău

1.779,49*)

-

40.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc

Covasna

367,01

-

41.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui

Vaslui

Vaslui

253,54

176,46

42.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc" Perieni

Perieni

Vaslui

819,00

0

1

2

3

4

5

43.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni

Dăbuleni

Dolj

500,00

2.819,87

44.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet

Nucet

Dâmboviţa

267,53

TOTAL GENERAL:

18.630,7613

12.499,31

*) Suprafeţe proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care nu sunt incluse în total.

ANEXA Nr. 4

Unităţi de cercetare-dezvoltare care se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi Academiei Române

Nr. crt.

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care se preia

Sediul

Denumirea unităţii de învăţământ

care preia

Suprafaţa de teren

dată în administrare

- ha -

Localitatea

Judeţul

1.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticolă - Târgu Jiu

Târgu Jiu

Gorj

Universitatea Constantin Brâncuşi -Târgu Jiu

175,00

2.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Podu Iloaiei

Podu Iloaiei

laşi

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - laşi

417,912

3.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă - Oradea

Oradea

Bihor

Universitatea din Oradea

60,71

4.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Oradea

Oradea

Bihor

Universitatea din Oradea

53,2382

5.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă - Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - Cluj-Napoca

171,74

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Tulcea

Tulcea

Tulcea

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - Bucureşti

985,55

7.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă - Geoagiu

Geoagiu

Hunedoara

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului -Timişoara

40,00

8.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă - Voineşti

Voineşti

Dâmboviţa

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - Bucureşti

172,25

9.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Vitivinicolă Greaca

Greaca

Giurgiu

Academia Română

364,00

10.

Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţe Dulci Fundulea

Fundulea

Călăraşi

Academia de Studii Economice - Bucureşti

248,00

11.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Universitatea Craiova

148,24

TOTAL:

2.253,67

ANEXA Nr. 5

Unităţi de cercetare-dezvoltare care se reorganizează prin fuziune ca instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

Nr. crt.

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care se desfiinţează

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care o preia

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare reorganizate

Sediul

Suprafaţa de teren indispensabilă cercetării ştiinţifice în unitatea de cercetare-dezvoltare reorganizată prin fuziune - ha*) -

Localitatea

Judeţul

1.

Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Reghin, Mureş

Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas

Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas

Constanţa

Constanţa

235,24

2.

Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti

Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas

Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas

Constanţa

Constanţa

706,38

3.

Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa

Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Şimnic

Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Şimnic

Craiova

Dolj

36,23

4.

Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Sigriet

Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Târgu Mureş

Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Târgu Mureş

Sângiorgiu de Mureş

Mureş

549,0

TOTAL:

1.526,85

*) Suprafeţe care sunt incluse în suprafaţa unităţilor care preiau.

ANEXA Nr. 6

Unităţi de cercetare-dezvoltare care se reorganizează în societăţi comerciale cu capital de stat sau care se desfiinţează, după caz

Nr. crt.

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare

Sediul

Suprafaţa

- ha -

Localitatea

Judeţul

1.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ

Roman

Neamţ

116

2.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Dolj

Carcea

Dolj

669

3.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vrancea

Focşani

Vrancea

575

4.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Zalău

Zalău

Sălaj

121

5.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş

Târgu Mureş

Mureş

114

6.

Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje Băneasa - Giurgiu

Băneasa

Giurgiu

2.672,61

7.

Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori «BIOS» Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj

-

8.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Plante Medicinale şi Aromatice Fundulea

Fundulea

Călăraşi

406

9.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Mărgineni

Mărgineni

Neamţ

34,97

10.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţe Dulci Giurgiu

Giurgiu

Giurgiu

329

11.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Strejeşti

Strejeşti

Olt

871

TOTAL:

5.908,58


SmartCity5

COMENTARII la Legea 45/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 45 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 45/2009
OUG 110 2020
Rectificare 72 2018
Rectificare 72 2018
OUG 90 2017
Decizia 541 2016
Legea 89 2016
Legea 64 2016
Decizia 682 2014
Legea 375 2013
Legea 372 2013
OUG 81 2013
Legea 122 2013
Legea 164 2012
Legea 53 2012
Legea 257 2011
privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila
Legea 231 2011
privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă“, respectiv a obiectivului de investiţii „Autostrada Nădlac-Arad“
Legea 232 2011
pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
OUG 89 2011
pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
Legea 160 2011
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
Legea 72 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
Rectificare 45 2011
La Legea nr. 45/2009
Legea 282 2010
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman, judetul Neamt, în domeniul public al judetului Neamt si în administrarea Consiliului Judetean Neamt, în vederea realizarii unor statii de transfer si sortare în cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a deseurilor în judetul Neamt"
Legea 174 2010
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava
Legea 173 2010
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta, în vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"
Legea 118 2010
privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Legea 64 2010
privind transmiterea unor suprafete de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi"
OUG 63 2009
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 2.534 m2, proprietate publica a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti, în vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutiera în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2"
Decretul 456 2009
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu