E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.72 din 03.06.2011

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 07 iunie 2011SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol este activitate de utilitate publică şi cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea. 2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) ASAS este instituţie autonomă, apolitică, de drept public şi de utilitate publică, cu personalitate juridică, de consacrare ştiinţifică şi de cercetare în domeniile fundamentale şi aplicative ale agriculturii şi ale ramurilor componente ale acesteia. ASAS colaborează cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, cu Academia Română, cu Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate. 3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Unitatea de management, fără personalitate juridică, se autofinanţează din sumele alocate programelor şi proiectelor pe care le gestionează, acestea stabilindu-se în raport cu complexitatea activităţii, prin hotărârea prezidiului ASAS, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (12) Numărul de personal al unităţii de management va fi stabilit prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de prezidiu, în funcţie de volumul lucrărilor, şi nu este cuprins în numărul total de posturi aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru ASAS. 4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) ASAS poate să înfiinţeze unităţi de cercetare-dezvoltare, baze experimentale şi laboratoare proprii cu profil agricol, precum şi alte entităţi specializate, cu sau fără personalitate juridică, în scopul utilizării sau al administrării optime a patrimoniului propriu, pentru asigurarea implementării strategiilor din domeniul cercetării, agreate sau necesare, după caz, în condiţiile legii şi ale statutului propriu. 5. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Terenurile aflate în proprietatea ASAS, redobândite de către ASAS în temeiul aplicării legilor fondului funciar, precum şi clădirile situate pe acestea au destinaţie exclusivă pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicarea materialului biologic în domeniul agricol, fiind inalienabile şi insesizabile. Înstrăinarea sau schimbarea destinaţiei acestor bunuri imobile se face numai prin lege. 6. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Terenurile cu destinaţie agricolă retrocedate ASAS, conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi, vor fi atribuite comasat de către comisiile judeţene de aplicare a legilor fondului funciar din actualele terenuri administrate de către Agenţia Domeniilor Statului şi/sau de către unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare reorganizate sau nereorganizate, după caz, la propunerea ASAS, pe raza oricărei unităţi administrativ-teritoriale. 7. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Prevederile art. 4 alin. (15) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică şi în cazul ASAS. 8. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) Construcţiile şi materialul biologic vegetal şi animal din domeniul public sau privat al statului ori proprii, aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, situate pe terenuri proprietatea ASAS, rămân sau trec, după caz, în domeniul privat al unităţii şi se transmit în proprietatea ASAS, cu titlu gratuit. Predarea-preluarea se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ASAS şi unitatea de cercetare-dezvoltare implicată. 9. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Cererile şi acţiunile în justiţie adresate instanţelor de către ASAS şi de către unităţile de cercetare-dezvoltare sunt scutite de taxa judiciară de timbru. 10. La articolul 10, după litera q) se introduc două noi litere, literele r) şi s), cu următorul cuprins: r)preia şi gestionează de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Planul sectorial de cercetare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală, împreună cu fondurile aferente, care conţine programe şi proiecte de interes prioritar avizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; s)întocmeşte documentaţii pentru acorduri, avize şi autorizaţii de mediu. 11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale activităţii ASAS se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 12. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) ASAS realizează venituri proprii din administrarea patrimoniului privat, iar destinaţia acestora este stabilită de prezidiul ASAS în conformitate cu obiectivele fundamentale ale acestei instituţii. Evidenţierea acestor venituri proprii se face în conturi distincte, purtătoare de dobânzi, deschise la bănci comerciale. Veniturile proprii realizate şi neutilizate la finele anului se reportează în anul următor. 13. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15 Conducerea ASAS se exercită de adunarea generală, care este forul suprem de conducere, de prezidiul ASAS, de biroul prezidiului ASAS şi de preşedinte. 14. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins: (41) Preşedintele ASAS aprobă, cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru domeniul agricol, regulamentul specific privind organizarea concursului pentru obţinerea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II în unităţile de cercetare-dezvoltare-inovare subordonate sau aflate în coordonarea ASAS. (42) Rezultatele concursului organizat pentru obţinerea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II în unităţile de cercetare-dezvoltare-inovare subordonate sau aflate în coordonarea ASAS se transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru validare. 15. La articolul 26, alineatul (2) se abrogă. 16. La articolul 27, litera b) se abrogă. 17. La articolul 28, alineatele (1), ( 5 ), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, cu finanţare din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(5) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau şi se integrează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, al Academiei Române şi al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, după caz. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........(7) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 6 trec în subordinea Agenţiei Domeniilor Statului şi se reorganizează ca societăţi comerciale pe acţiuni cu capital integral de stat sau se desfiinţează, după caz. Acţiunile societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare se preiau de Agenţia Domeniilor Statului. Patrimoniul unităţilor de cercetare-dezvoltare care se desfiinţează, format din bunuri mobile şi imobile proprietate publică şi privată a statului, se preia de Agenţia Domeniilor Statului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(9) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucureşti, Societatea Comercială «Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură» - S.A. Bucureşti, Societatea Naţională «Institutul Pasteur» - S.A. Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie, Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - I.C.P.A. Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - «ISPIF» Bucureşti sunt în coordonarea ştiinţifică a ASAS. 18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29 La propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin hotărâre a Guvernului, se înfiinţează Institutul de Cercetare-Dezvoltare Avicolă «Moara Domnească», în structura Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. 19. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30 La propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin hotărâre a Guvernului, se înfiinţează Centrul de cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare, în structura Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. 20. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 31(1) Institutele naţionale, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituţiile de învăţământ agricol şi silvic, unităţile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public, identificate prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităţilor de cercetare-dezvoltare, bunuri din domeniul privat al statului, precum şi bunuri proprii dobândite în condiţiile legii, fiind destinate exclusiv activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic vegetal şi animal.(2) Suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă prevăzute în anexele la prezenta lege sunt bunuri aparţinând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării şi multiplicării materialului biologic, cu excepţia terenurilor retrocedate potrivit legii, iar construcţiile deţinute de unităţile de cercetare-dezvoltare sunt bunuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi bunuri proprii, după caz, şi se dau în administrarea instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare de drept public care le deţin în prezent şi care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea în agricultură, pe toată durata existenţei unităţilor, cu condiţia păstrării obiectului de activitate. 21. La articolul 31, alineatul (6) se abrogă. 22. La articolul 31, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(7) Terenurile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, aferente construcţiilor proprietate privată a statului, cele aferente construcţiilor valorificate în baza Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aferente construcţiilor proprietatea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare trec în domeniul privat al statului şi în administrarea unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de utilitate publică de cercetare-dezvoltare, conform anexelor nr. 7, 7.1-7.19.(8) Construcţiile din domeniul public al statului rămase, ca efect al aplicării legilor proprietăţii, pe terenurile retrocedate persoanelor îndreptăţite trec în domeniul privat al statului şi în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare. 23. La articolul 31, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Construcţiile din domeniul public al statului şi terenurile curţi - construcţii rămase izolate între proprietăţi private trec în domeniul privat al statului şi în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare. 24. La articolul 34, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)conducerea acestora se exercită de consiliul de administraţie, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al ASAS, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedinte al consiliului de administraţie, şi specialişti în domeniu din cadrul unităţii. Consiliul de administraţie este format dintr-un număr de 5 membri la institute şi staţiuni şi de 9 membri la institutele naţionale. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui ASAS. Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele ASAS, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile. Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul/soţia, copiii sau rudele până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în acelaşi timp acţionari sau asociaţi la societăţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil ori cu care unitatea se află în relaţii comerciale directe. Una şi aceeaşi persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administraţie ale instituţiilor publice sau să participe la societăţi comerciale cu care unitatea întreţine relaţii economice; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ c)directorul general sau directorul, după caz, este numit prin decizie a preşedintelui ASAS, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, şi asigură conducerea executivă a unităţii de cercetare-dezvoltare. 25. La articolul 35, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35 Finanţarea activităţilor unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea ASAS se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din: 26. La articolul 35, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)contracte pentru programe şi proiecte sectoriale proprii, finanţate de ASAS; 27. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Finanţarea de la bugetul de stat a unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate publică din subordinea ASAS, prevăzută la art. 35, nu este condiţionată de reorganizarea acestora prin hotărâre a Guvernului. 28. La articolul 41, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) Drepturile şi obligaţiile directorilor generali/directorilor unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate publică se stabilesc prin contract de management, încheiat cu ASAS, care constituie anexă la contractul individual de muncă.(5) Persoanele care ocupă funcţii de director sau de director general la unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din subordinea ASAS au funcţia de bază la aceste unităţi. 29. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Personalul cu studii superioare care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor şi instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare agricolă poate primi în folosinţă, pe durata contractului individual de muncă, până la 1.000 m2 de teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unităţi. 30. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46(1) Terenurile aflate în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi cele aflate în administrarea instituţiilor de învăţământ superior de stat rămân în continuare în administrarea acestora şi nu pot fi scoase din proprietatea publică şi din administrare decât prin lege, cu excepţia terenurilor retrocedate potrivit legii. 31. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47 Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, precum şi cele din învăţământul agricol şi silvic pot dezvolta parteneriate cu operatorii economici interni şi externi, potrivit prevederilor legale în vigoare. 32. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Patrimoniul noii societăţii comerciale se constituie dintro parte a patrimoniului public şi/sau privat al statului, care se închiriază pe durata existenţei societăţii comerciale, din patrimoniul propriu al unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare din agricultură, alcătuit din valoarea creaţiilor genetice şi tehnologice, terenuri, construcţii şi alte bunuri proprii obţinute conform legii, precum şi din aportul de capital al operatorilor economici, persoane fizice şi juridice. Unităţile şi institutele de cercetare-dezvoltare deţin cel puţin 51% din capitalul societăţii comerciale nou-înfiinţate. 33. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51 Documentaţiile şi informaţiile ştiinţifice, precum şi materialul biologic de cercetare vegetală şi animală acumulate de unităţile de cercetare-dezvoltare până la data privatizării sau desfiinţării lor se preiau fără plată de instituţiile de cercetare-dezvoltare desemnate de ASAS. 34. Articolul 52 se abrogă. 35. La articolul 54, alineatul (1) se abrogă. 36. La articolul 54, după alineatul (1) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (11)-(111), cu următorul cuprins: (11) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se reorganizează ca instituţie de drept public, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa. (12) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa se reorganizează ca instituţie de drept public, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa. (13) Staţiunea de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti se înfiinţează ca instituţie de drept public, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Societăţii Comerciale «Sericarom» - SA. (14) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni se reorganizează ca instituţie de drept public, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni. (15) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului «Mircea Moţoc» Perieni se reorganizează ca instituţie de drept public, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni. (16) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se reorganizează ca instituţie de drept public, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet. (17) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică şi Resurse Montane Miercurea-Ciuc se reorganizează ca instituţie de drept public, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie a Cartofului Miercurea-Ciuc. (18) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti se reorganizează ca institut naţional, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti. (19) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava «Mihai Cristea», ca instituţie de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, prin divizarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. (110) Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală Bucureşti se reorganizează ca instituţie de drept public şi de utilitate publică, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală Bucureşti. (111) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti se reorganizează ca instituţie de drept public, în subordinea ASAS, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare şi Producţie Pomicolă Voineşti. 37. La articolul 54, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Se transmit suprafaţa de teren de 58,35 ha şi construcţiile aferente, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti.(4) Se transmite suprafaţa de teren de 0,27 ha, aflată în domeniul public al statului şi în exploatarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie a Cartofului Miercurea-Ciuc, în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Harghita. 38. La articolul 55, alineatele ( 2 )-( 4 ) se abrogă. 39. La articolul 56, alineatul (2) se abrogă. 40. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57 Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 fac parte integrantă din prezenta lege. 41. Anexele nr. 1-6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele*) nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6, care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul IISuprafeţele de teren care au aparţinut Institutului Naţional Zootehnic în baza Legii nr. 1/1926 privind creşterea, îmbunătăţirea şi apărarea sănătăţii animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 3/1926 şi Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional Zootehnic, aprobat prin Înaltul Decret Regal nr. 984/1931, publicat în Monitorul Oficial nr. 90/1931, precum şi suprafeţele exploatate de staţiunile experimentale şi trecute în patrimoniul Institutului de Cercetări Zootehnice în baza art. 16 din Legea nr. 176/1947 privind reorganizarea Institutului de cercetări zootehnice al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 127/1947, rămân sau trec, după caz, în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi vor fi revendicate la comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul III(1) Reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare, se face de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ pentru anexele nr. 1-3 şi 5, şi la propunerea Agenţiei Domeniilor Statului, pentru anexa nr. 6, iar pentru anexa nr. 4, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau de Academia Română, după caz.(2) Agenţia Domeniilor Statului are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să încheie cu unităţile de cercetare pentru care nu a fost adoptată hotărârea de Guvern prevăzută de Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, cu modificările şi completările ulterioare, protocoale de predare-preluare în administrare a suprafeţelor de teren situate în perimetrul acestor unităţi, indispensabile cercetării-dezvoltării-inovării şi multiplicării materialului biologic, cu datele de identificare pe categorii de folosinţă, potrivit hotărârilor prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, precum şi pentru completarea suprafeţelor de teren date în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1-5 la Legea nr. 45/2009, cu modificările ulterioare, dacă acestea au fost diminuate. Articolul IVÎn cuprinsul Legii nr. 45/2009, cu modificările ulterioare, sintagma „unităţi de cercetare-dezvoltare de drept public“ se înlocuieşte cu sintagma „unităţi de cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate publică“._____*) Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, IOAN OLTEAN PREŞEDINTELE SENATULUI, MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 72/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 72 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu