E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă Hotărârea 741 1990
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 11 din actul Hotărârea 201 1990
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 21 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 8 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 9 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 10 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 1 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 2 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 3 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 4 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 5 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 6 din actul Legea 2 1977
Articolul 22 din actul Legea 12 1991 abrogă articolul 7 din actul Legea 2 1977
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 12 din 30 ianuarie 1991

privind impozitul pe profit

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 31 ianuarie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Regiile autonome, societatile comerciale, organizatiile cooperatiste, institutiile financiare si de credit, alti agenti economici organizati ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital strain, precum si unitatile economice ale altor persoane juridice, romane sau straine, care realizeaza profituri din activitatea desfasurata, denumite in prezenta lege unitati platitoare de impozit, au obligatia de a plati, potrivit legii, la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, impozit pe profit.
    Art. 2
    Impozitul pe profit se calculeaza cu cote progresive, diferentiate in functie de marimea profitului unitatii platitoare de impozit.
    Cotele de impozit sint cele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege si se aplica asupra profitului impozabil.
    Profitul impozabil se determina ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile prevazute in anexa nr. 2 la prezenta lege.
    Art. 3
    Impozitul pe profit se calculeaza si se regularizeaza lunar, in functie de profitul realizat, cumulat de la inceputul anului. In acest scop, varsamintele din impozitul pe profit se efectueaza lunar, se recalculeaza si se regularizeaza cu bugetul administratiei centrale de stat sau cu bugetele locale, dupa caz, cumulat de la inceputul anului, pe baza soldului creditor din contul "profit si pierderi", pina la 15 ale lunii urmatoare pentru perioada expirata in cursul anului si pina la 25 ianuarie, pe baza bilantului anual. In cazul in care ziua de plata este nelucratoare, varsamintul se efectueaza in ziua lucratoare imediat urmatoare acesteia.
    Sumele varsate in plus la bugetul administratiei centrale de stat sau bugetele locale fata de cele efectiv datorate se compenseaza cu sumele datorate pentru perioada urmatoare sau se restituie unitatilor platitoare in termen de 5 zile de la cererea acestora.
    Art. 4
    In cazuri bine justificate, Ministerul Finantelor poate acorda aminari si esalonari de la plata, precum si stabilirea altor termene de plata a impozitului pe profit in cursul anului.
    Art. 5
    Unitatile platitoare de impozit, infiintate incepind cu data aplicarii prezentei legi, precum si cele infiintate anterior, dar care realizeaza profit impozabil dupa data aplicarii prezentei legi, sint scutite de impozitul pe profit, astfel:
    a) unitatile din industrie, agricultura si constructii, pentru o perioada de 5 ani de la data infiintarii;
    b) unitatile din domeniul exploatarii si explorarii resurselor naturale, al comunicatiilor si transporturilor, pentru o perioada de 3 ani de la data infiintarii;
    c) unitatile prestatoare de servicii, pentru o perioada de un an de la data infiintarii;
    d) unitatile cu profil comercial, pentru o perioada de sase luni de la data infiintarii.
    Prevederile de la lit. a), b), c) si d) din prezentul articol nu se aplica regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral de stat.
    Art. 6
    Unitatile platitoare de impozit, cu capital strain, infiintate pina la data aplicarii prezentei legi, se impoziteaza in conditiile legislatiei in vigoare la 31 decembrie 1990.
    Art. 7
    In cazul in care unitatile platitoare de impozit prevazute la art. 5 din prezenta lege isi inceteaza activitatea intr-un interval de timp mai mic decit cel pentru care sint scutite de plata impozitului de la data expirarii perioadei pentru care se aplica scutirea de impozit, acestea au obligatia de a vira la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, dupa caz, impozitul pe profit calculat pentru intreaga perioada de scutire.
    Impozitul pe profit aferent perioadei de scutire se calculeaza si se comunica anual de organele fiscale unitatii platitoare de impozit pentru luare la cunostinta.
    Art. 8
    Organizatiile de nevazatori si de invalizi, asociatiile persoanelor handicapate si unitatile economice ale acestora, precum si asociatiile de binefacere, se scutesc de plata impozitului pe profit.
    Unitatile platitoare de impozit, altele decit cele mentionate la alineatul precedent, care angajeaza persoane ce potrivit legii sint considerate handicapate, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit, proportional cu ponderea persoanelor respective in totalul salariatilor.
    Art. 9
    La unitatile platitoare de impozit, impozitul aferent profitului utilizat pentru largirea si modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru investitii destinate protejarii mediului inconjurator, se reduce cu 50 la suta, urmind ca sumele echivalente reducerii sa fie folosite cu aceeasi destinatie.
    Calculul si regularizarea cu bugetul administratiei centrale de stat sau bugetele locale a sumelor aferente reducerii impozitului se fac pina la data de 25 ianuarie a anului urmator si se reflecta in bilantul anului de baza.
    Art. 10
    Profitul cuvenit partii straine din societatea comerciala, cu capital partial sau integral strain, dupa plata impozitului, se impoziteaza cu o cota de 10 la suta in cazul in care se transfera in strainatate.
    Art. 11
    Sumele platite ca dividende de societatile comerciale pentru partea de capital reprezentind participarea statului se varsa integral la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in termen de 10 zile de la data aprobarii bilantului contabil de catre adunarea generala, dar nu mai tirziu de 1 martie al anului urmator.
    Termenele prevazute la alin. 1 din prezentul articol se aplica si pentru varsarea profitului net rezultat din activitatea regiilor autonome, stabilit potrivit legii.
    Art. 12
    Unitatile platitoare de impozit au obligatia de a depune la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pina la data de 15 mai a fiecarui an, declaratia de impunere pentru anul urmator.
    Unitatile platitoare de impozit nou infiintate au obligatia de a depune declaratia de impunere in termen de 30 de zile de la data dobindirii personalitatii juridice.
    Art. 13
    Obligatia calcularii si raspunderea pentru efectuarea platii in termen a impozitului pe profit, precum si a sumelor datorate conform art. 10 si 11 din prezenta lege, revin unitatilor platitoare.
    Neplata sumelor cuvenite bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale, la termenele legale, atrage dupa sine plata unei majorari de 0,05 la suta asupra sumei datorate pentru fiecare zi de intirziere.
    In cazuri justificate, Ministerul Finantelor poate aproba reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intirziere.
    Art. 14
    Verificarea modului in care sint respectate prevederile prezentei legi se face de catre organele fiscale.
    Art. 15
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca potrivit legii penale nu sint considerate infractiuni:
    a) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control documentele privind calculul si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat sau bugetele locale a impozitului pe profit;
    b) majorarea unor categorii de cheltuieli sau intocmirea unor evidente eronate, in scopul vadit de a reduce impozitul datorat asupra profitului.
    Contraventia de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contraventia de la lit. b) cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei.
    Sanctiunea se aplica unitatilor platitoare de impozit.
    Contestarea procesului-verbal de constatare a contraventiei se face conform legii.
    Art. 16
    In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 15 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.
    Art. 17
    In situatia diminuarii impozitului pe profit ca urmare a faptelor prevazute la art. 15 lit. b), unitatile platitoare vor varsa la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale o suma egala cu valoarea impozitului sustras, care se va plati impreuna cu impozitul datorat.
    Art. 18
    Constatarea abaterilor si contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor, potrivit art. 13, 15 si 17, se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile sale teritoriale.
    Art. 19
    Contestatiile privind stabilirea, incasarea, urmarirea impozitului pe profit, a majorarilor de intirziere, precum si a altor sume datorate bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prevederilor prezentei legi, se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii unitatii platitoare si se rezolva de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrare.
    Impotriva deciziei date se poate face contestatie la Ministerul Finantelor, care in cel mult 40 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze. Solutia data este definitiva.
    Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorului cu privire la virarea la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale a sumelor datorate potrivit prezentei legi.
    Art. 20
    Contestatiile cu privire la stabilirea impozitului pe profit, a majorarilor de intirziere, precum si a altor sume datorate bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prezentei legi, sint supuse unei taxe de timbru de 2 la suta calculata la suma contestata. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 100 lei.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior a fost taxata.
    In vederea calcularii taxei de timbru, unitatile platitoare de impozit pe profit sint obligate sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.
    Art. 21
    Ministerul Finantelor va propune anual, in proiectul legii bugetare, in functie de starea economiei si de executia bugetara, nivelul maxim al cheltuielilor pentru satisfacerea unor necesitati social-culturale si sportive la regiile autonome si la societatile comerciale cu capital integral de stat.
    De asemenea, pina la intrarea in vigoare a legii, Ministerul Finantelor va elabora instructiuni privind tehnica de calcul al impozitului si formularistica corespunzatoare, care se vor publica in Monitorul Oficial.
    Art. 22
    Prevederile prezentei legi se aplica de la 1 ianuarie 1991.
    Pe aceeasi data se abroga:
    - art. 11 lit. h), 12 lit. e), 16-18 si 22 din Legea nr. 29 din 22 decembrie 1978 privind formarea, planificarea, destinatia si varsarea beneficiilor;
    - Decretul nr. 179 din 15 martie 1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor si ale celorlalte organizatii cooperatiste, de consum si mestesugaresti, precum si ale intreprinderilor si organizatiilor economice ale organizatiilor obstesti, republicat;
    - art. 1-10 si 21 din Legea nr. 2 din 30 iunie 1977 privind impozitul agricol;
    - Hotarirea Guvernului nr. 741 din 3 iulie 1990 privind impozitul pe beneficiu la unitatile economice de stat;
    - tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor intreprinderilor mici si a asociatiilor cu scop lucrativ, din anexa nr. 11 la Hotarirea Guvernului nr. 201 din 3 martie 1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative;
    - orice alte prevederi contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 28 ianuarie 1991.

            PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                      MARTIAN DAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 ianuarie 1991.

                PRESEDINTELE SENATUI
            academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind impozitul pe profit si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                 PRESEDINTELE ROMANIEI
                      ION ILIESCU

    ANEXA 1

                          COTELE
                  de impozit pe profit
------------------------------------------------------------------------------
  Profitul anual           Cota medie     Modul de calcul al impozitului
                           de impozit %   pentru profitul situat intre limite
------------------------------------------------------------------------------
 pina la 25.000 lei          scutit

                                                        pentru
                                                        partea
      25.001-     50.000      2,50             0+ 5%    care
           lei                                          depaseste       25.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
      50.001-     75.000   2,50- 5,66        1.250+12%  care
           lei                                          depaseste       50.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
      75.001-    100.000   5,66- 7,50        4.250+13%  care
           lei                                          depaseste      75.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     100.001-    125.000   7,50- 8,80        7.500+14%  care
           lei                                          depaseste      100.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     125.001-    150.000   8,80- 9,83       11.000+15%  care
           lei                                          depaseste      125.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     150.001-    175.000   9,83-10,71       14.750+16%  care
           lei                                          depaseste      150.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     175.001-    200.000  10,71-11,50       18.750+17%  care
           lei                                          depaseste      175.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     200.001-    225.000  11,50-12,22       23.000+18%  care
           lei                                          depaseste      200.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     225.001-    250.000  12,22-12,90       27.500+19%  care
           lei                                          depaseste      225.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     250.001-    275.000  12,90-13,54       32.250+20%  care
           lei                                          depaseste      250.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     275.001-    300.000  13,54-14,16       37.250+21%  care
           lei                                          depaseste      275.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     300.001-    325.000  14,16-14,77       42.500+22%  care
           lei                                          depaseste      300.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     325.001-    350.000  14,77-15,36       48.000+23%  care
           lei                                          depaseste      325.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     350.001-    375.000  15,36-15,93       53.750+24%  care
           lei                                          depaseste      350.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     375.001-    400.000  15,93-16,50       59.750+25%  care
           lei                                          depaseste      375.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     400.001-    425.000  16,50-17,06       66.000+26%  care
           lei                                          depaseste      400.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     425.001-    450.000  17,06-17,61       72.500+27%  care
          lei                                           depaseste      425.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     450.001-    475.000  17,61-18,16       79.250+28%  care
          lei                                           depaseste      450.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     475.001-    500.000  18,16-18,70       86.250+29%  care
          lei                                           depaseste      475.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
     500.001-  1.000.000  18,70-24,35       93.500+30%  care
          lei                                           depaseste      500.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
   1.000.001-  1.500.000  24,35-26,57      243.500+31%  care
          lei                                           depaseste    1.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
   1.500.001-  2.000.000  26,57-27,92      398.500+32%  care
          lei                                           depaseste    1.500.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
   2.000.001-  2.500.000  27,92-28,94      558.500+33%  care
          lei                                           depaseste    2.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
   2.500.001-  3.000.000  28,94-29,78      723.500+34%  care
          lei                                           depaseste    2.500.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
   3.000.001-  3.500.000  29,78-30,53      893.500+35%  care
          lei                                           depaseste    3.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
   3.500.001-  4.000.000  30,53-31,21    1.068.500+36%  care
          lei                                           depaseste    3.500.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
   4.000.001-  4.500.000  31,21-31,85    1.248.500+37%  care
          lei                                           depaseste    4.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
   4.500.001-  5.000.000  31,85-32,47    1.433.500+38%  care
          lei                                           depaseste    4.500.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
   5.000.001- 30.000.000  32,47-37,91    1.623.500+39%  care
          lei                                           depaseste    5.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
  30.000.001- 55.000.000  37,91-38,86   11.373.500+40%  care
          lei                                           depaseste   30.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
  55.000.001- 80.000.000  38,86-39,53   21.373.500+41%  care
          lei                                           depaseste   55.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
  80.000.001-105.000.000  39,53-40,11   31.623.500+42%  care
          lei                                           depaseste   80.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 105.000.001-130.000.000  40,11-40,67   42.123.500+43%  care
          lei                                           depaseste  105.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 130.000.001-155.000.000  40,67-41,20   52.873.500+44%  care
          lei                                           depaseste  130.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 155.000.001-180.000.000  41,20-41,74   63.873.500+45%  care
          lei                                           depaseste  155.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 180.000.001-205.000.000  41,74-42,25   75.123.500+46%  care
          lei                                           depaseste  180.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 205.000.001-230.000.000  42,25-42,77   86.623.500+47%  care
          lei                                           depaseste  205.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 230.000.001-255.000.000  42,77-43,28   98.373.500+48%  care
          lei                                           depaseste  230.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 255.000.001-280.000.000  43,28-43,79  110.373.500+49%  care
          lei                                           depaseste  255.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 280.000.001-305.000.000  43,79-44,30  122.623.500+50%  care
          lei                                           depaseste  280.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 305.000.001-330.000.000  44,30-44,81  135.123.500+51%  care
          lei                                           depaseste  305.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 330.000.001-355.000.000  44,81-45,31  147.873.500+52%  care
          lei                                           depaseste  330.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 355.000.001-380.000.000  45,31-45,82  160.873.500+53%  care
          lei                                           depaseste  355.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 380.000.001-405.000.000  45,82-46,32  174.123.500+54%  care
          lei                                           depaseste  380.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 405.000.001-430.000.000  46,32-46,83  187.623.500+55%  care
          lei                                           depaseste  405.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 430.000.001-455.000.000  46,83-47,33  201.373.500+56%  care
          lei                                           depaseste  430.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 455.000.001-480.000.000  47,33-47,83  215.373.500+57%  care
          lei                                           depaseste  455.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 480.000.001-505.000.000  47,83-48,34  229.623.500+58%  care
          lei                                           depaseste  480.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 505.000.001-530.000.000  48,34-48,84  244.123.500+59%  care
          lei                                           depaseste  505.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 530.000.001-555.000.000  48,84-49,34  258.873.500+60%  care
          lei                                           depaseste  530.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 555.000.001-580.000.000  49,34-49,85  273.873.500+61%  care
          lei                                           depaseste  555.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 580.000.001-605.000.000  49,85-50,35  289.123.500+62%  care
          lei                                           depaseste  580.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 605.000.001-630.000.000  50,35-50,85  304.623.500+63%  care
          lei                                           depaseste  605.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 630.000.001-655.000.000  50,85-51,35  320.373.500+64%  care
          lei                                           depaseste  630.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 655.000.001-680.000.000  51,35-51,85  336.373.500+65%  care
          lei                                           depaseste  655.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 680.000.001-705.000.000  51,85-52,35  352.623.500+66%  care
          lei                                           depaseste  680.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 705.000.001-730.000.000  52,35-52,85  369.123.500+67%  care
          lei                                           depaseste  705.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 730.000.001-755.000.000  52,85-53,36  385.873.500+68%  care
          lei                                           depaseste  730.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 755.000.001-780.000.000  53,36-53,86  402.873.500+69%  care
          lei                                           depaseste  755.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 780.000.001-805.000.000  53,86-54,36  420.123.500+70%  care
          lei                                           depaseste  780.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 805.000.001-830.000.000  54,36-54,86  437.623.500+71%  care
          lei                                           depaseste  805.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 830.000.001-855.000.000  54,86-55,36  455.373.500+72%  care
          lei                                           depaseste  830.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 855.000.001-880.000.000  55,36-55,86  473.373.500+73%  care
          lei                                           depaseste  855.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 880.000.001-905.000.000  55,86-56,37  491.623.500+74%  care
          lei                                           depaseste   880.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 905.000.001-930.000.000  56,37-56,86  510.123.500+75%  care
          lei                                           depaseste  905.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
 930.000.001-955.000.000  56,86-57,37  528.873.500+76%  care
          lei                                           depaseste  930.000.000
                                                                      lei
                                                        pentru
                                                        partea
  peste 955.000.000          57,37     547.873.500+77%  care
          lei                                           depaseste  955.000.000
                                                                      lei
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                          CHELTUIELI
care se scad din veniturile incasate in vederea determinarii profitului impozabil

    1. Cheltuielile aferente activitatii desfasurate, corespunzatoare veniturilor incasate, care potrivit reglementarilor legale se evidentiaza in costurile agentilor economici.
    2. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.
    3. Cheltuielile cu pregatirea profesionala si practica in productie.
    4. Sumele platite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de interes national, fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor si elaborarea de produse noi, competitive, neincluse in costurile de productie sau cheltuielile de circulatie, dupa caz, ale agentilor economici.
    5. Comisioanele platite agentilor economici cu activitate de comert exterior.
    6. Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate, in limitele stabilite de Ministerul Finantelor.
    7. Alocatia pentru copii platita de agentii economici la care aceste sume nu se evidentiaza in costuri.
    8. Sumele utilizate pentru cumpararea de actiuni pentru care se incaseaza dividende.
    9. Prelevarile la fondul de rezerva si la alte fonduri speciale, constituite potrivit reglementarilor legale.
    10. Pierderile din anii precedenti, in masura in care acestea nu au putut fi recuperate pina la data determinarii profitului impozabil.
    11. Prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare, precum si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale, stiintifice si sportive, conform legii bugetare anuale.
    12. Alte cheltuieli prevazute de normele legale in vigoare.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 12/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 12 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 12/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu