Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.682 din 19.11.2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cuprinzând menţiuni referitoare la suprafaţa de 0,8100 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 27 ianuarie 2015SmartCity1


Augustin Zegrean - preşedinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Tudorel Toader - judecător
Simina Popescu - magistrat-asistent

1. Pe rol se află pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, excepţie ridicată de Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Pârvulescu şi Mihai-Alexandru Pârvulescu în Dosarul nr. 14.217/190/2012 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 347D/2014 al Curţii Constituţionale.2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 11 noiembrie 2014, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a dispus amânarea pronunţării pentru data de 19 noiembrie 2014.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:3. Prin Decizia civilă nr. 103/R/2014 din 9 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 14.217/190/2012, Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.4. Excepţia a fost ridicată de Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Pârvulescu şi Mihai-Alexandru Pârvulescu într-o cauză având ca obiect fond funciar.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii susţin, în esenţă, că, prin anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009, modificată prin Legea nr. 72/2011, se produce o ingerinţă în dreptul lor de proprietate privată, fără să existe o cauză de utilitate publică, în condiţiile în care, anterior intrării în vigoare a legii, instanţele judecătoreşti s-au pronunţat, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în sensul recunoaşterii dreptului acestora de proprietate asupra suprafeţei de 0,8 ha, menţionată în anexă, suprafaţă situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud. Sunt invocate în acest sens: Sentinţa nr. 4.756/2010, pronunţată de Judecătoria Bistriţa şi Decizia civilă nr. 379/R/2011 din 17 noiembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, precum şi Sentinţa civilă nr. 2.635/ 7 mai 2009, pronunţată de Judecătoria Bistriţa în Dosarul nr. 4.903/190/2005, Decizia civilă nr. 107/A/2009, pronunţată de Tribunalul Bistriţa, Decizia nr. 683/R/2010, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, Sentinţa civilă nr. 650 din 28 februarie 2007, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, menţinută de Înalta Curte de Casaţie si Justiţie prin Decizia nr. 3.722/4 octombrie 2007.6. Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă consideră că prevederile anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009, referitoare la caracterul de bun din domeniul public al statului în privinţa terenului de 0,81 ha din tarlaua 13 parcela 678, sunt neconstituţionale, încălcând prevederile art. 44 din Constituţie privitoare la dreptul de proprietate privată. Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, în forma modificată prin Legea nr. 72/2011, consacră caracterul de bun aparţinând domeniului public al terenurilor care nu sunt retrocedate potrivit legii. Per a contrario, înseamnă că suprafeţele retrocedate potrivit legilor reparatorii nu pot fi considerate bunuri aparţinând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării şi multiplicării materialului biologic. Ca atare, asemenea suprafeţe nu pot figura în anexa nr. 2.5 Dreptul de proprietate al autorilor excepţiei asupra terenului înscris în anexa nr. 2.5 la lege situat în comuna Silivaşu de Câmpie, tarlaua 13, parcela 678, a fost reconstituit, anterior adoptării Legii nr. 72/2011, prin Sentinţa civilă nr. 4.756/2010, pronunţată la 21 septembrie 2010 de Judecătoria Bistriţa, sentinţă definitivă şi rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 379/R/2011, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud la 17 noiembrie 2011. Instanţa judecătorească consideră că, prin includerea suprafeţei menţionate în anexa nr. 2.5 la lege, s-a realizat o privare de proprietate a autorilor excepţiei, care, potrivit celei de-a doua norme a art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nu poate fi justificată decât dacă se demonstrează, în special, că a intervenit pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.8. Avocatul Poporului consideră că prevederile anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009, referitoare la terenul din comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, tarlaua 13, parcela 678, categoria de folosinţă curţi, construcţii, în suprafaţa de 0,81 ha, sunt neconstituţionale. Din examinarea actului de sesizare a Curţii Constituţionale şi din notele scrise observă că autorilor excepţiei de neconstituţionalitate le-a fost reconstituit, prin hotărâre a Comisiei Judeţene Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, dreptul de proprietate pentru terenul cuprins în anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009, teren aflat în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor si Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa. Precizează că, la data adoptării ultimei modificări aduse anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009, prin Legea nr. 375/2013, terenul menţionat nu aparţinea statului, ci se afla în proprietatea privată a unor persoane fizice, cărora le era reconstituit dreptul de proprietate privată, iar, prin efectul legii, acest teren trece din proprietatea privată a autorilor excepţiei de neconstituţionalitate în domeniul public al statului. Or, în prezenta cauză, astfel cum se poate reţine din actul de sesizare a Curţii Constituţionale, nu rezultă că au fost îndeplinite cerinţele constituţionale privind exproprierea pentru utilitate publică. Cu privire la dispoziţiile art. 126 alin. (1) si (3) din Constituţie consideră că acestea nu au incidenţă în cauză.9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei prezent, notele scrise depuse la dosar de autorii excepţiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actul de sesizare a Curţii Constituţionale, îl constituie prevederile anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009. Anexa nr. 2.5 din Legea nr. 45/2009 a fost modificată prin art. I pct. 41 din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 şi 399 bis din 7 iunie 2011, ulterior, modificată prin art. 3 pct. 2 din Legea nr. 164/2012 privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 9 octombrie 2012 şi prin art. 3 pct. 3 din Legea nr. 375/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 23 decembrie 2013.12. Anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic.13. Curtea observă că, în realitate, autorii excepţiei vizează, prin critica de neconstituţionalitate formulată, menţiunile din anexa de mai sus, referitoare la suprafaţa de 0,8100 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu următorul cuprins:Anexa nr. 2.5. Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

„Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
1 2 3 4 5
Comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 13 678 curţi, construcţii 0,8100
TOTAL curţi, construcţii 0,8100
(...)
Total comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud neagricol 0,8100“

14. Ca urmare, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra acestor prevederi din lege.15. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că aceste prevederi de lege contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 44 alin. (2) şi (3) privind dreptul de proprietate privată, art. 126 alin. (1) şi (3) privind realizarea justiţiei şi rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând menţiuni referitoare la suprafaţa de 0,8100 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, în raport cu criticile formulate, Curtea constată că aceasta este întemeiată, urmând să o admită pentru considerentele expuse în cele ce urmează.17. Astfel, Curtea reţine că prevederile de lege cuprinse în anexa nr. 2.5, care potrivit art. 57 din Legea nr. 45/2009 face parte integrantă din aceasta, cuprind datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic. Anexa cuprinde menţiuni punctuale privind suprafaţa de 0,81 ha identificată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, tarlaua 13, parcela 678, categoria de folosinţă - curţi şi construcţii, respectiv categoria de folosinţă - neagricol.18. Din examinarea actului de sesizare a Curţii Constituţionale şi a celorlalte acte aflate la dosarul cauzei, Curtea urmează să reţină următoarele aspecte referitoare la situaţia de fapt în cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, cu relevanţă asupra soluţionării acesteia.19. Astfel, prin Sentinţa civilă nr. 4.756 din 21 septembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 7.042/190/2007, Judecătoria Bistriţa a dispus reconstituirea dreptului de proprietate al autorilor excepţiei Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Pârvulescu, Mihai-Alexandru Pârvulescu pentru suprafaţa de 0,80 ha, pe vechiul amplasament.20. Prin Decizia nr. 379/R/2011 din 17 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 7.042/190/2007, Tribunalul Bistriţa-Năsăud a menţinut Sentinţa nr. 4.756 din 21 septembrie 2010 a Judecătoriei Bistriţa, cu privire la dispoziţia referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petenţilor Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Pârvulescu şi Mihai-Alexandru Pârvulescu asupra terenului de 0,80 ha, pe vechiul amplasament.21. Sub acest aspect, Curtea reţine că hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în cauză, fiind înzestrată cu autoritatea de lucru judecat, răspunde exigenţei de securitate juridică, părţile având obligaţia să se supună efectelor sale obligatorii, fără a exista posibilitatea de a mai pune în discuţie ceea ce s-a tranşat deja pe calea judecăţii.22. La data de 7 iunie 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 şi 399 bis, Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. Prin această lege a fost introdusă anexa nr. 2.5, care cuprinde menţiunile referitoare la terenul aflat în domeniul public al statului, respectiv suprafaţa de 0,81 ha, situat în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud.23. Prin Hotărârea nr. 23/30 octombrie 2012, dată în baza Deciziei Tribunalului Bistriţa-Năsăud nr. 379/R/2011, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate Bistriţa-Năsăud a dispus înscrierea pârâţilor Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Pârvulescu, Mihai-Alexandru Pârvulescu în anexa nr. 6 Silivaşul de Câmpie, poziţia 2, a suprafeţei de 0,80 ha teren curţi-construcţii, identificată în tarlaua 52/3, parcela 47.24. Prin Sentinţa civilă nr. 21 din 8 ianuarie 2013, Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă a dispus obligarea Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Silivaşul de Câmpie să procedeze la punerea în posesie a petenţilor Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Pârvulescu şi Mihai-Alexandru Pârvulescu cu suprafaţa 0,80 ha teren agricol pe vechiul amplasament, suprafaţa situată pe raza comunei Silivaşul de Câmpie, şi obligarea Comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud ca, imediat ce se va realiza punerea în posesie, să procedeze la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa 0,80 ha teren agricol pe vechiul amplasament, potrivit Deciziei civile nr. 379/R/2011 pronunţate de Tribunalul Bistriţa-Năsăud.25. Prin Sentinţa civilă nr. 455/28 ianuarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 14.217/190/2012, în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate, Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă a respins plângerea formulată de Societatea Comercială „Oprea Avi Com“ - S.R.L. împotriva Hotărârii Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate Bistriţa-Năsăud nr. 23/30 octombrie 2012, prin care s-a dispus înscrierea pârâţilor Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Pârvulescu şi Mihai-Alexandru Pârvulescu în anexa nr. 6 Silivaşul de Câmpie, poziţia 2, a suprafeţei de 0,80 ha teren curţi-construcţii, identificată în tarlaua 52/3, parcela 47.26. În acest context, Curtea observă, aşadar, că, pentru suprafaţa de teren de 0,81 ha, situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, există, succesiv în timp, atât hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile privind reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra bunului imobil în favoarea unor persoane fizice, cât şi măsuri legislative privind recunoaşterea dreptului de proprietate publică al statului asupra bunului imobil.27. În acelaşi timp, Curtea subliniază că instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea fondului cauzei are atribuţia de a dispune în privinţa stabilirii cu exactitate a amplasamentului suprafeţei de teren menţionate.28. Ca atare, Curtea reţine că, în măsura în care suprafaţa de teren pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate privată al autorilor excepţiei prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, ce beneficiază de autoritatea de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată, coincide ca amplasament cu suprafaţa de teren prevăzută în anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009, aflată în domeniul public al statului, menţiunile din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 referitoare la caracterul de bun din domeniul public al statului în privinţa terenului de 0,81 ha din comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, ulterioare în timp hotărârii judecătoreşti prin care autorilor excepţiei le-a fost reconstituit dreptul de proprietate, încalcă prevederile art. 44 din Constituţie privitoare la ocrotirea şi garantarea dreptului de proprietate privată şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.29. În aceste condiţii, prevederile legale criticate sunt contrare dreptului persoanelor fizice care au în proprietate bunurile imobile, întrucât acestea trec, potrivit legii, în proprietatea publică a statului. De altfel, art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 stabileşte că „Suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă prevăzute în anexele la prezenta lege sunt bunuri aparţinând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării şi multiplicării materialului biologic, cu excepţia terenurilor retrocedate potrivit legii, iar construcţiile deţinute de unităţile de cercetare-dezvoltare sunt bunuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi bunuri proprii, după caz, şi se dau în administrarea instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare de drept public care le deţin în prezent şi care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea în agricultură, pe toată durata existenţei unităţilor, cu condiţia păstrării obiectului de activitate“.30. A considera, printr-o dispoziţie a legii, că un imobil pentru care instanţa judecătorească a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea unor persoane fizice face obiectul dreptului de proprietate publică al statului, fără respectarea exigenţelor constituţionale privind exproprierea şi fără nicio distincţie în ceea ce priveşte titularul dreptului de proprietate asupra acestor bunuri, ar însemna ignorarea unor realităţi juridice consolidate ca efect al unor hotărâri judecătoreşti înzestrate cu autoritate de lucru judecat şi recurgerea la un mod de transformare a proprietăţii persoanelor fizice în proprietate publică, ceea ce Constituţia nu permite.31. Curtea Constituţională reţine totodată că, în conformitate cu regimul constituţional al dreptului de proprietate, „sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor“. Trecerea silită în proprietatea statului a unor bunuri proprietate privată se poate realiza prin expropriere, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (3) şi (5) din Constituţie, sau prin confiscare, în cazul bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii, în condiţiile prevăzute la alin. (9) al aceluiaşi articol. Aceste dispoziţii constituţionale constituie garanţii ale dreptului de proprietate privată, care nu pot fi eludate. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile tratatelor şi documentelor internaţionale pe care statul român şi le-a asumat şi a căror respectare este obligatorie, conform dispoziţiilor art. 11 şi 20 din Constituţie, spre exemplu: art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care, după ce proclamă că „Orice persoană are dreptul la proprietate atât singură, cât şi în asociaţie cu alţii“, prevede că „Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa“. De asemenea, Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, prevede la art. 1 paragraful 1 că „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional“.32. În final, Curtea reiterează că forţa obligatorie ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, Curtea a reţinut că atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept (a se vedea, spre exemplu, Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul controlului de constituţionalitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, sau Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010).33. Întrucât, în speţa de faţă, instanţa judecătorească urmează a clarifica situaţia amplasamentului suprafeţei de 0,81 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, menţionată atât în hotărâri judecătoreşti, cât şi în Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea va constata constituţionalitatea prevederilor din anexa nr. 2.5. la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cuprinzând menţiuni referitoare la suprafaţa de 0,8100 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, în măsura în care această suprafaţă nu se suprapune cu cea asupra căreia a fost reconstituit dreptul de proprietate al autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.34. Cât priveşte celelalte critici de neconstituţionalitate formulate în cauză, Curtea constată că acestea nu pot fi reţinute.35. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Pârvulescu şi Mihai-Alexandru Pârvulescu în Dosarul nr. 14.217/190/2012 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă şi constată că prevederile din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cuprinzând menţiuni referitoare la suprafaţa de 0,8100 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, sunt constituţionale în măsura în care această suprafaţă nu se suprapune cu cea asupra căreia a fost reconstituit dreptul de proprietate al autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 19 noiembrie 2014.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Simina Popescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 682/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 682 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu