Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.110 din 01.07.2020

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 08 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,luând în considerare faptul că reţelele de transport sunt interconexiuni transeuropene care contribuie la îmbunătăţirea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi la promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi contribuie la realizarea unei economii de piaţă competitive,ţinând cont de faptul că în cadrul general al politicii Guvernului asigurarea şi susţinerea unei infrastructuri adecvate dezvoltării obiectivelor socioeconomice prin modernizarea, dezvoltarea şi administrarea eficientă a sectorului rutier, cu accent pe extinderea numărului de autostrăzi, modernizarea şi lărgirea drumurilor existente, a podurilor şi a tuturor facilităţilor aferente, reprezintă o necesitate,având în vedere faptul că drumurile publice din România reprezintă o componentă principală a sistemului naţional de transport şi constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice, ţinând seama de faptul că printre proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, obiectivul de investiţie „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente" are o importanţă deosebită, realizarea obiectivului prezentând avantaje tehnice, economice şi sociale, întrucât reduce timpii de parcurs, costurile de exploatare a vehiculelor, sporeşte gradul de confort al populaţiei diminuând poluarea mediului în interiorul localităţilor şi nu în ultimul rând ajută la accelerarea dezvoltării socioeconomice a zonei, precum şi reducerea numărului de accidente,luând în considerare că starea de fapt obiectivă a situaţiei extraordinare este reprezentată de faptul că pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", pentru tronson 1, este necesar a se ocupa o suprafaţă de teren de 1.925 mp, aflată în proprietate publică a statului şi în administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic,având în vedere că pentru obţinerea suprafeţei de 1.925 mp necesare lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", pentru tronson 1, se impune schimbarea titularului dreptului de administrare, respectiv trecerea din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, dar şi modificarea anexei nr. 3.7 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont că starea de fapt independentă de voinţa Guvernului a situaţiei extraordinare este determinată de faptul că schimbarea titularului dreptului de administrare implică şi modificarea anexei nr. 3.7 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, această operaţiune se poate reglementa legal prin intermediul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, şi nu prin raportare la dispoziţiile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât pentru acest proiect de infrastructură de transport este necesară reglementarea acestei măsuri în regim de urgenţă, deoarece au fost demarate lucrările de execuţie şi pentru evitarea unor eventuale depăşiri ale termenelor contractuale, care pot da dreptul antreprenorilor să emită revendicări, în special financiare,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării obiectivul de investiţie „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronson 1,ţinând seama de faptul că este imperios necesară respectarea etapelor investiţionale aferente anului 2020 pentru execuţia obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1,întrucât întârzierea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare, context în care se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,având în vedere că finanţarea proiectului de construcţie a drumului expres Craiova-Piteşti este prevăzută a se realiza în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, având ca perioadă de eligibilitate a cheltuielilor până la data de 31 decembrie 2023,luând în considerare faptul că starea de fapt cuantificabilă a situaţiei extraordinare este determinată de faptul că adoptarea măsurilor astfel cum se propune prin prezenta ordonanţă de urgenţă ar putea conduce la evitarea decomiterii fondurilor nerambursabile, în cuantum de 5,5 miliarde lei, inclusiv TVA, din care 4,67 miliarde lei reprezintă cheltuieli eligibile, este imperios necesară parcurgerea în regim de urgenţă a etapelor administrative având ca scop asigurarea frontului de lucru pentru realizarea lucrărilor de infrastructură rutieră în perioada de eligibilitate.Întrucât întârzierea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare, context în care se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,având în vedere că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport vizează interesul public şi strategic şi constituie o prioritate pentru economia naţională, măsurile pentru accelerarea implementării acestora reprezentând o situaţie de urgenţă şi extraordinară,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 1.925 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de CercetareDezvoltare Agricolă Şimnic Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1.
(2) Partea din imobil transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinaţie.
Articolul 2Predarea-preluarea părţii din imobil prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic Craiova şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La anexa nr. 3, numărul curent 6 va avea următorul cuprins:

„6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic Craiova Dolj 2.155,3468 157,8655***)"

2. Totalul anexei nr. 3 se modifică în mod corespunzător. 3. Anexa nr. 3.7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 3 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Nicolae Bode Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Nechita-Adrian Oros Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale unei părţi din imobilul aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa poştală a bunului imobil Elementele-cadru de descriere tehnică/Cartea funciară/Nr. cadastral Valoarea de inventar a bunului imobil (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
1. 116968 (parţial) 8.05.03 Teren agricol Suprafaţa 1.925 mp UAT Gherceşti, judeţul Dolj C.F. nr. 36670 Tarlaua 41, parcela 472/10, numărul cadastral 36670 Suprafaţa C.F. 88.075 mp 3.139,68 lei Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic (CUI 3078896) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (CUI 13633330)

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 37 la Legea nr. 45/2009) DATELE DE IDENTIFICARE ale suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, judeţul Dolj, indispensabile cercetării-dezvoltării-inovării şi multiplicării materialului biologic

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Şimnic 80/1 1418 arabil 15,2500
81 1421 arabil 24,1800
98 1500 arabil 10,3700
119 1767 arabil 18,8100
120 1768 arabil 32,2200
121 1769 arabil 26,3300
121 1771 arabil 5,7800
122 1772 arabil 32,9200
123 1773/1 arabil 4,9100
124 1775/1 arabil 7,0400
127 1793 arabil 19,9948
128 1796 arabil 17,8200
135 1908 arabil 41,5900
136 1912 arabil 17,7100
136 1913 arabil 36,5400
137 1914 arabil 37,8300
137 1916 arabil 48,6200
140 1919 arabil 26,7800
80/1 1419 arabil 5,2600
83 1429 arabil 39,1700
93 1478 arabil 27,9000
94 1483 arabil 30,4300
95 1488 arabil 0,4900
97 1496 arabil 18,6900
98 1497 arabil 30,0900
99 1502/1 arabil 2,8100
129 1800 arabil 60,3600
130 1809 arabil 22,7600
131 1862 arabil 0,4100
131 1865 arabil 1,0000
Total arabil 664,0648
Comuna Gherceşti 32 422 arabil 58,7400
33 424 arabil 101,2600
35 431 arabil 39,5600
41 467 arabil 66,4400
32 422 arabil 33,6800
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Gherceşti 33 425/1 arabil 6,0800
35 431 arabil 5,8300
40 453 arabil 40,9500
41 472/10 arabil 93,5075
42 486 arabil 11,4400
Total arabil 457,4875
Comuna Moţăţei 133 29 arabil 8,6800
133 30 arabil 11,4200
134 32 arabil 3,2900
134 33 arabil 24,6700
134 34 arabil 25,5400
134 35 arabil 35,5900
134 36 arabil 32,1800
134 37 arabil 17,2100
135 1439/2 arabil 1,1945
Total arabil 159,7745
Municipiul Băileşti 217 3243 arabil 24,8200
217 3244 arabil 36,9800
217 3245 arabil 29,3700
217 3246 arabil 22,8000
217 3247 arabil 11,2000
217 3248 arabil 19,0400
217 3249 arabil 26,8800
217 3250 arabil 26,2200
217 3251 arabil 28,4200
217 3252 arabil 13,0500
170/1 2026 arabil 8,4900
170/1 2027 arabil 22,5000
170/1 2028 arabil 41,2700
170/1 2029 arabil 45,0400
170/1 2032 arabil 41,0200
170/1 2033 arabil 19,8100
171 2035 arabil 35,1500
171 2036 arabil 15,6000
171 2037 arabil 14,7600
Total arabil 482,4200
Comuna Mischii 42/1 492/1 arabil 16,2000
43 506/1 arabil 3,6300
Total arabil 19,8300
Municipiul Craiova 19 186 arabil 0,8000
Total arabil 0,8000
TOTAL ARABIL 1.784,3768
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Şimnic 81 1421 păşune 4,3800
82 1427 păşune 0,0200
84 1431/1 păşune 4,0800
84 1432/2 păşune 4,0500
95 1485 păşune 0,9800
95 1487 păşune 0,8900
95 1490 păşune 0,4000
95 1491 păşune 0,4400
98 1498 păşune 35,0600
129 1799 păşune 0,2000
129 1803 păşune 15,7900
129 1806 păşune 0,1000
130 1810 păşune 1,9300
131 1861 păşune 0,5200
132 1883 păşune 0,3000
132 1889 păşune 1,4100
132 1890 păşune 0,1500
Total păşune 70,7000
Comuna Gherceşti 36 439 păşune 10,0000
35 432 păşune 18,6900
36 436 păşune 17,2500
36 439 păşune 23,9600
40 441 păşune 2,0100
40 452 păşune 1,1700
40 466 păşune 2,2100
41 468 păşune 37,0100
42 486 păşune 1,7000
Total păşune 114,0000
Municipiul Craiova 19 187 păşune 1,7100
Total păşune 1,7100
TOTAL PĂŞUNE 186,4100
Comuna Şimnic 131 1817 viţă-de-vie nobilă (vie) 0,9100
131 1820 vie 2,0000
131 1822 vie 1,9500
131 1824 vie 2,0700
131 1825 vie 2,9000
131 1826 vie 2,4800
131 1827 vie 2,5600
131 1828 vie 2,5600
131 1830 vie 0,6700
131 1831 vie 1,1100
131 1832 vie 1,1700
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
131 1833 vie 1,2000
131 1834 vie 1,3000
131 1836 vie 1,4200
131 1837 vie 1,2200
131 1838 vie 1,1900
131 1839 vie 0,8500
131 1840 vie 0,7200
131 1843 vie 1,6800
131 1846 vie 1,7700
131 1848 vie 0,4400
131 1857 vie 1,5300
131 1858 vie 1,6400
131 1859 vie 1,8600
131 1860 vie 0,3800
132 1879 vie 4,7100
132 1891 vie 4,7100
Total vie 47,0000
Comuna Gherceşti 42 479 vie 11,5300
42 485 vie 1,4000
42 486 vie 2,0700
Total vie 15,0000
TOTAL VIE 62,0000
Comuna Şimnic 131 1815 livadă 4,6900
132 1866 livadă 14,1600
132 1868 livadă 7,8300
132 1870 livadă 7,5700
132 1872 livadă 6,2700
132 1874 livadă 7,0200
132 1884 livadă 2,2900
132 1886 livadă 5,2100
Total livadă 55,0400
Comuna Gherceşti 42 481 livadă 3,0000
Total livadă 3,0000
Oraşul Craiova 19 181 livadă 0,4300
19 183 livadă 2,2200
19 185 livadă 0,2100
19 188 livadă 1,1000
Total livadă 3,9600
TOTAL LIVADĂ 62,0000
TOTAL AGRICOL 2.094,7868
Comuna Gherceşti 35 432/1 ape, bălţi 5,1400
Total ape, bălţi 5,1400
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Şimnic 129 1804 vegetaţie forestieră 0,9700
130 1812 vegetaţie forestieră 0,0600
130 1813 vegetaţie forestieră 0,2800
131 1816 vegetaţie forestieră 0,8300
132 1877 vegetaţie forestieră 1,4000
132 1878 vegetaţie forestieră 0,2200
Total vegetaţie forestieră 3,7600
Municipiul Craiova 19 189 vegetaţie forestieră 0,4100
Total vegetaţie forestieră 0,4100
TOTAL VEGETAŢIE FORESTIERĂ 4,1700
Comuna Şimnic 80/1 1414 drum 0,1300
80/1 1416 drum 0,0900
81 1423 drum 0,5200
93 1481 drum 0,5700
120 1768/1 drum 0,4000
121 1770 drum 0,3000
123 1774/1 drum 0,3600
127 1792 drum 0,2500
128 1797 drum 0,2900
80/1 1415 drum 0,0200
82 1428 drum 0,7900
83 1430 drum 0,5200
93 1477 drum 0,4300
93 1480 drum 0,1800
94 1482 drum 0,5300
95 1484 drum 0,9600
98 1501 drum 0,5100
99 1508 drum 0,2400
99 1509 drum 0,6100
129 1807 drum 0,3400
129 1818 drum 0,5600
130 1814 drum 0,1800
131 1818 drum 0,1800
131 1819 drum 0,1400
131 1821 drum 0,2000
131 1823 drum 0,2000
131 1829 drum 0,1800
131 1835 drum 0,1800
131 1842 drum 0,3800
131 1844 drum 0,2600
131 1845 drum 0,0800
131 1847 drum 0,4000
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
131 1850 drum 0,0900
131 1851 drum 0,0900
131 1853 drum 0,4200
131 1855 drum 0,1600
132 1867 drum 0,3900
132 1869 drum 0,1300
132 1871 drum 0,3900
132 1873 drum 0,1100
132 1882 drum 0,1000
132 1888 drum 0,3400
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 13,2000
Comuna Gherceşti 35 430 drum 0,5400
Comuna Gherceşti 42 484 drum 0,1000
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 0,6400
Comuna Moţăţei 132 1420 drum 0,3200
133 1424 drum 0,4600
134 1431 drum 0,6500
134 1438 drum 0,9300
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 2,3600
Municipiul Băileşti 170/1 2031 drum 0,0400
171 2034 drum 0,3800
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 0,4200
Municipiul Craiova 19 184 drum 0,0700
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 0,0700
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 16,6900
Comuna Şimnic 80/1 1417 curţi, construcţii 0,2700
127 1792 curţi, construcţii 7,9300
128 1795 curţi, construcţii 0,2100
128 1798 curţi, construcţii 3,5000
82 1426 curţi, construcţii 3,8400
93 1479 curţi, construcţii 0,1100
129 1801 curţi, construcţii 1,1700
129 1802 curţi, construcţii 1,3200
129 1805 curţi, construcţii 3,1300
131 1863 curţi, construcţii 0,1500
131 1864 curţi, construcţii 0,6400
132 1875 curţi, construcţii 0,0400
132 1876 curţi, construcţii 0,1300
132 1880 curţi, construcţii 0,1300
132 1881 curţi, construcţii 0,0700
132 1885 curţi, construcţii 0,0700
132 1887 curţi, construcţii 0,0400
Total curţi, construcţii 22,7500

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Gherceşti 35 431/4 curţi, construcţii 0,3600
35 434 curţi, construcţii 0,2000
36 436 curţi, construcţii 0,2300
36 437 curţi, construcţii 0,3500
42 480/1 curţi, construcţii 3,0000
Total curţi, construcţii 4,1400
Municipiul Băileşti 170/1 2030 curţi, construcţii 0,1400
171 2035/1 curţi, construcţii 0,4000
Total curţi, construcţii 0,5400
Oraşul Craiova 19 182 curţi, construcţii 0,8900
Total curţi, construcţii 0,8900
TOTAL CURŢI, CONSTRUCŢII 28,3200
Comuna Şimnic 80/1 1410 neproductiv 1,8600
82 1424 neproductiv 1,2600
Comuna Şimnic 98 1490 neproductiv 0,3000
98 1499 neproductiv 1,5200
129 1804 neproductiv 1,3000
Total neproductiv 6,2400
TOTAL NEAGRICOL 60,5600
Total comuna Şimnic agricol + neagricol 882,7548
Total comuna Gherceşti agricol + neagricol 599,4075
Total comuna Moţăei agricol + neagricol 162,1345
Total municipiul Băileşti agricol + neagricol 483,3800
Total comuna Mischii agricol + neagricol 19,8300
Total oraşul Craiova agricol 7,8400
TOTAL GENERAL 2.155,3468*)

*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 116968.SmartCity5

COMENTARII la OUG 110/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 110 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu