E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.1 din 06.01.2020

privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 09 ianuarie 2020SmartCity1


Având în vedere efectele negative pe care le va produce aplicarea noului regim de sancţionare instituit prin completările aduse Legii nr. 159/2016 de către Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui termen de aplicare a fost suspendat prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019 până la 1 septembrie 2019 şi ulterior prorogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2019 până la 15 martie 2020, traduse în inhibarea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii, în contextul în care nu s-a elaborat un cadru de simplificare a procesului de autorizare a construcţiilor infrastructurii în domeniu,ţinând cont de numărul mărit de lucrări de construcţii care urmează a fi efectuat pentru dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii prin implementarea de noi tehnologii,având în vedere că prin această prevedere s-a instituit în fapt o dublă sancţionare a furnizorilor de servicii şi comunicaţii electronice pentru aceeaşi faptă, atât prin Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu completările ulterioare, prin prevederile art. 85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere că aplicarea prevederilor art. 85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 impune stabilirea şi determinarea numărului cert de abonaţi ai unei reţele neautorizate, fapt care în practică este imposibil de realizat până la data de 15 martie 2020,ca urmare a nevoii stringente de extindere cât mai curând posibil (pentru a reduce decalajele faţă de media europeană) a accesului la servicii de comunicaţii electronice mobile de bandă largă în zonele rurale şi în alte zone în care instalarea reţelelor de comunicaţii electronice fixe ce nu utilizează resursa limitată de spectru radio este dificilă sau greu sustenabilă din punct de vedere economic,faţă de aspectele menţionate mai sus, considerăm că acestea constituie o stare de fapt obiectivă care poate periclita procesul de implementare a noilor tehnologii de comunicaţii mobile, cu potenţial impact negativ asupra serviciilor ce ar putea fi furnizate prin intermediul acestora.Luând în considerare că pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să menţină volumul cheltuielilor bugetare pe anul 2020 la un nivel care să permită respectarea plafoanelor nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat, precum şi plafonul soldului bugetului general consolidat, astfel cum au fost aprobate prin Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020,luând în considerare faptul că aceste măsuri bugetare au stat la baza Strategiei fiscal bugetare pe orizontul 2020-2022, motiv pentru care se impune adoptarea acestora în regim de urgenţă,ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor bugetare propuse:ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanţelor publice;există riscul ca ţinta de deficit bugetar aprobată pentru anul 2020 prin Legea nr. 238/2019 să nu poată fi respectată.Având în vedere: necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice locale;necesitatea asigurării fondurilor pentru o bună funcţionare a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale,nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele: riscul neasigurării bunei funcţionări a activităţii unităţilor administrativ teritoriale;riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanţarea corespunzătoare a activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice locale.Ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor fiscal-bugetare propuse ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice, având în vedere că faptul că operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, vizaţi de obligaţia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, sunt în imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, riscând aplicarea de sancţiuni drastice, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi suspendarea activităţii la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor şi confiscarea sumelor nejustificate, în condiţiile în care nerespectarea obligaţiei nu le este imputabilă, ţinând cont că prevederile actuale referitoare la actualizarea cu creşterea preţurilor de consum a nivelului accizelor începând cu 1 ianuarie a fiecărui an nu sunt clare şi pot da naştere la interpretări diferite, cu riscul afectării veniturilor bugetului de stat provenind din acest impozit, luând în considerare faptul că menţinerea taxei pe activele financiare afectează profitabilitatea instituţiilor de credit bancare şi implicit capacitatea acestora de a spori creditarea în economie, în condiţiile în care rezultatul reportat constituie o importantă sursă de capital pentru susţinerea activităţii de creditare, având în vedere faptul că prin penalizarea băncilor cu o dinamică a creditării sectorului real situată sub un prag-ţintă este afectată eficienţa politicii macroprudenţiale, ţinând cont de faptul că neabrogarea taxei poate afecta rezervele de capital constituite în ultimii ani de sectorul bancar, prin aplicarea politicilor macroprudenţiale, care se pot deteriora în ipoteza unor evoluţii nefavorabile mai severe, inclusiv ca urmare a efectelor menţinerii taxei pe activele financiare, având în vedere faptul că până la data de 31 decembrie 2019 ministerele reorganizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative nu au încheiat protocoalele de predare-primire, ţinând cont că bugetul de stat pe anul 2020 a fost adoptat pe structura ministerelor prevăzute de Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019, luând în considerare că până la încheierea protocoalelor de predare-primire prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 nu există reglementări legale care să stabilească modalitatea de finanţare a cheltuielilor aferente ministerelor reorganizate, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri bugetare în acest sens, ţinând seama de faptul că nepromovarea acestei măsuri ar putea avea drept consecinţe negative următoarele: riscul neplăţii drepturilor salariale în luna ianuarie 2020 ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ministerelor reorganizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019,

riscul neasigurării fondurilor necesare ministerelor reorganizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, mecanism specific de finanţare în domeniul investiţiilor publice, denumit în continuare Fond, fără personalitate juridică, este gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, printr-un cont de disponibil. 2. La articolul 2, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Valoarea împrumuturilor acordate pentru Fond se stabileşte la valoarea granturilor contractate, care se diminuează la valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor efectuate şi recepţionate în condiţiile legii.
(3) Dobânda aferentă împrumuturilor acordate se calculează pe fiecare an calendaristic, la soldul împrumutului, începând cu data tragerii, cu convenţia număr de zile calendaristice/360. Dobânda astfel calculată se comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, care are obligaţia de a o plăti în 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
(4) Dobânda se asigură din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(5) Rambursarea împrumuturilor se efectuează integral de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei începând cu luna ianuarie 2020 din sumele prevăzute cu această destinaţie în buget, într-un interval de 20 de ani. Convenţia de împrumut încheiată cu Ministerul Finanţelor Publice, respectiv scadenţarul aferent împrumutului se modifică corespunzător prevederilor prezentului alineat.
3. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă. 4. La articolul 3, alineatele (5) şi (6) se abrogă. 5. La articolul 5, alineatul (1) se abrogă. 6. Articolul 52 se abrogă. 7. Articolul 6 se abrogă. 8. Articolul 9 se abrogă. 9. Articolele 11-17 se abrogă. 10. La articolul 25, alineatul (1) se abrogă. 11. La articolul 28, alineatul (1) se abrogă. 12. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 13. La articolul 34, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2019. 14. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada 2020-2021, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii din penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenit(ă). 15. La articolul 36, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2019. 16. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În aplicarea alin. (2), începând cu luna ianuarie 2020, toate instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională acordă cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană actualizate la nivelul lunii ianuarie 2019, potrivit normelor în vigoare. 17. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit se menţine la nivelul de 6.240 lei. 18. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42
(1) Nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (2)-(4), art. 37-39 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
19. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în anii 2020 şi 2021. 20. Articolul 90 se abrogă.
Articolul II Articolele 86 - art. 89 alin. (1) din capitolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi articolele IX şi X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 29 martie 2019, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul III
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocuparea prin detaşare a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, se poate realiza numai cu personal angajat în instituţii şi autorităţi publice.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detaşările care nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) încetează de drept.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul Ministerului Afacerilor Externe, detaşările în curs care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) încetează până la data de 31 august 2020, termen până la care Ministerul Afacerilor Externe iniţiază concursuri pentru ocuparea posturilor astfel vacantate, în condiţiile legii.
(4) Detaşările de personal din cadrul instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională la instituţii şi autorităţi publice se efectuează numai pentru misiuni în acord cu competenţele şi interesele legitime ale instituţiilor cedente.
Articolul IVLegea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 42, alineatul (11) se abrogă. 2. La articolul 43, alineatul (12) se abrogă. Articolul VLegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 33, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 2. La anexa nr. I capitolul I litera B, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi în învăţământul primar sau gimnazial primeşte o majorare a salariului de bază după cum urmează: a)pentru 2 clase de elevi, o creştere cu 7% a salariului de bază deţinut; b)pentru 3 clase de elevi, o creştere cu 10% a salariului de bază deţinut; c)pentru 4 clase de elevi, o creştere cu 15% a salariului de bază deţinut; d)pentru 5 clase de elevi, o creştere cu 20% a salariului de bază deţinut. 3. Anexa nr. I capitolul III - Culte, litera C - Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică, se modifică şi va avea următorul cuprins: Pentru anul 2020, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. C - Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se majorează un număr de 5 contribuţii de la bugetul de stat, de la 53 la 54 la nr. crt. 1 - Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin şi de la 736 de posturi la 740 de posturi, la nr. crt. 3 - poziţia «Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop», aferent funcţiei de consilier eparhial. 4. Anexa nr. I capitolul III - Culte litera D - Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România se modifică şi va avea următorul cuprins: Pentru anul 2020, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. D din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se majorează cu 15, astfel: La anexa nr. I capitolul III - Culte, litera D - Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare va fi de 15.287; la nr. crt. 1 - Cu studii superioare, numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare va fi de 11.006;

la nr. crt. 1 - Cu studii superioare, gradul I, numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare va fi de 3.045;

la nr. crt. 1 - Cu studii superioare, gradul II, numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare va fi de 3.255;

la nr. crt. 1 - Cu studii superioare, gradul definitiv, numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare va fi de 2.445; 5. La anexa nr. VI capitolul II secţiunea a 2-a, articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17Drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale poliţiştilor, ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale elevilor şi studenţilor din instituţiile militare de învăţământ şi din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, ale cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi ale personalului civil sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului. 6. La anexa nr. VI capitolul II secţiunea a 8-a articolul 65, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Pensia şi alte drepturi specifice se stabilesc, potrivit legii, în raport cu solda lunară/salariul lunar, cuvenită/cuvenit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, corespunzătoare funcţiilor stabilite potrivit alin. (5). 7. La anexa nr. VI capitolul II secţiunea a 8-a articolul 67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Pensia şi alte drepturi specifice se stabilesc, potrivit legii, în raport cu solda lunară/salariul lunar cuvenită/cuvenit în calitate de personal militar, poliţist sau poliţist de penitenciare, corespunzătoare funcţiilor asimilate, potrivit art. 65 alin. (5). 8. La anexa nr. VI capitolul II secţiunea a 8-a articolul 69, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Indemnizaţiile de încadrare şi celelalte drepturi ale judecătorilor şi procurorilor militari, ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex şi civil de la instanţele judecătoreşti şi parchetele militare se stabilesc, după caz, de directorul Direcţiei instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Articolul VIDupă litera v) a alineatului (5) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins: x)au fost trimişi în misiune permanentă în străinătate. Articolul VIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
(2) În paralel cu utilizarea sistemului naţional de raportare, entităţile publice au obligaţia de a întocmi şi de a depune situaţiile financiare şi celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidenţa contabilă, pe suport hârtie, în formatul şi la termenele stabilite de normele contabile în vigoare, şi de a depune bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legislaţiei în vigoare la unităţile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.
(3) Termenul de la care rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice.
2. Articolul 31 va avea următorul cuprins: Articolul 31
(1) Sancţiunile prevăzute la art. 27 şi 28 se aplică conducătorului entităţii publice sau persoanelor cărora le-au fost delegate aceste atribuţii, în condiţiile legii.
(2) Sancţiunile prevăzute la art. 27 şi 28 se aplică şi conducătorilor instituţiilor publice sau persoanelor care au preluat obligaţia privind raportarea situaţiilor financiare şi altor tipuri de rapoarte în sistemul naţional de raportare pentru instituţiile reorganizate; nerespectarea obligaţiei privind raportarea situaţiilor financiare şi altor tipuri de rapoarte pentru instituţiile reorganizate va limita accesul instituţiilor responsabile la funcţionalităţile sistemului privind înregistrarea angajamentelor legale şi efectuarea plăţilor prin Trezoreria Statului.
Articolul VIIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 10, alineatul (31) se abrogă. 2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei procedează astfel:a)înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită estimată până la care aceştia mai pot depune solicitări; b)efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor; c)în situaţia în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei înştiinţează beneficiarii asupra acestui fapt şi prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie; d)în cazul în care cuantumul solicitărilor depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c) depăşeşte creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei cu această destinaţie, acestea se restituie beneficiarilor. 3. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) După primirea înştiinţării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuă implementarea obiectivelor de investiţii din surse proprii sau alte surse legal constituite. 4. La articolul 10, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6) În situaţia suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (3) şi (4).
(7) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare multianuală, în situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute la alin. (3).
5. La articolul 10, alineatele (71) şi (72) se abrogă.
Articolul IX Alineatul (2) al articolului 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Începând cu ianuarie 2020, beneficiarii nu mai transmit solicitări de finanţare pentru etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, pentru alte obiective de investiţii în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul XDupă alineatul (22) al articolului 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins: (23) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada ianuarie - 31 decembrie 2020 un punct-amendă este 145 lei. Articolul XILegea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Comisia calculează şi publică lunar pe site-ul propriu următoarele informaţii:a)rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 60 de luni; b)rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii private pentru ultimele 60 de luni; c)rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii, stabilită de Comisie. 2. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă. 3. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35
(1) După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată.
4. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52
(1) Administratorul unui fond de pensii care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 60 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 60 de luni şi o comunică în aceeaşi zi Comisiei.
5. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60
(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.
6. La articolul 60, alineatul (11) se abrogă. 7. La articolul 86 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 0,5%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond, din care 0,1 puncte procentuale din suma totală ce face obiectul operaţiunii financiare efectuate pentru fiecare fond de pensii administrat privat să fie virată la Casa Naţională de Pensii Publice; 8. După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 881, cu următorul cuprins: Articolul 881 Taxele de funcţionare stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi percepute societăţilor de administrare a fondurilor de pensii administrate privat nu pot depăşi maximum 10% din totalul comisioanelor de administrare percepute de administratori.
Articolul XII Alineatul (2) al articolului III din Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Până la data de 31 decembrie 2020, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul XIIILegea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 22, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Până la 31 decembrie 2020, pentru clienţii casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiţii reglementate de către ANRE. 2. La articolul 22 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)să aprobe şi să publice tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici pentru perioada până la 31 decembrie 2020; 3. La articolul 28, litera b1) se modifică şi va avea următorul cuprins: b1) să livreze furnizorilor de ultimă instanţă, până la 31 decembrie 2020, energia electrică necesară asigurării consumului clienţilor casnici pentru care se aplică tarife reglementate, în conformitate cu reglementările elaborate de ANRE; 4. La articolul 76, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor de ultimă instanţă, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera etapizat şi integral până la data de 31 decembrie 2020, conform reglementărilor ANRE. 5. La articolul 79, alineatul (8) se abrogă la data de 30 aprilie 2020. 6. La articolul 93, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins: (21) Contravenţia prevăzută la alin. (1) pct. 48 se sancţionează cu amendă între 2% şi 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancţiunii contravenţionale. 7. La articolul 104, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) După adjudecarea concesiunii, în vederea desfăşurării activităţii, concesionarul solicită autorizaţiile/licenţele specifice prevăzute de legislaţia în vigoare. 8. La articolul 124, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (11) Până la 30 iunie 2020, producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh, în condiţiile reglementate de ANRE, cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare, către furnizorii clienţilor casnici şi ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei. Măsura se aplică doar dacă preţul mediu de piaţă, monitorizat de ANRE, luând în calcul cantităţile şi preţurile înregistrate pe fiecare segment de piaţă, se situează peste valoarea de 68 lei/MWh. (12) Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2020, conform reglementarilor ANRE. 9. La articolul 178, alineatul (6) se abrogă la data de 30 aprilie 2020. 10. La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2020 pentru clienţii casnici; 11. La articolul 195, alineatul (42) se modifică şi va avea următorul cuprins: (42) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţia prevăzută la art. 194 pct. 43 se sancţionează cu amendă între 2% şi 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancţiunii contravenţionale.
Articolul XIVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins: (33) Începând cu luna ianuarie 2020, nivelul tarifelor şi contribuţiilor prevăzute la alin. (2) se stabileşte anual prin ordin al preşedintelui ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 2. La articolul 2, alineatele (3), (31) şi (32) se abrogă . 3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate , alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) ANRE elaborează metodologia pentru calculul tarifelor de transport şi distribuţie a energiei electrice prin care se stabileşte rata de rentabilitate a capitalului investit. În cazul în care elemente care compun metodologia stabilirii ratei de rentabilitate sunt în competenţa altor autorităţi decât autoritatea de reglementare, informaţiile obţinute de acestea ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor proprii sunt puse la dispoziţia ANRE în cel mai scurt timp posibil, în vederea consultării. Consultarea acestor informaţii de către autoritatea de reglementare este obligatorie, inclusiv pentru tarifele în vigoare, dacă există o solicitare de la orice parte lezată. (12) La elaborarea metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor reglementate, ANRE va proceda astfel încât aceasta să conţină elemente pentru sprijinirea dezvoltării, în cel mai rentabil mod, a unor sisteme sigure, fiabile, eficiente şi nediscriminatorii care sunt orientate către consumator, în conformitate cu obiectivele generale de politică în domeniul energiei electrice şi al eficienţei energetice. 4. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc două noi alineate , alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) ANRE elaborează metodologia pentru calculul tarifelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale prin care se stabileşte rata de rentabilitate a capitalului investit. În cazul în care elemente care compun metodologia stabilirii ratei de rentabilitate sunt în competenţa altor autorităţi decât autoritatea de reglementare, informaţiile obţinute de acestea ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor proprii sunt puse la dispoziţia ANRE în cel mai scurt timp posibil, de la data solicitării acesteia, în vederea consultării. Consultarea acestor informaţii de către autoritatea de reglementare este obligatorie, inclusiv pentru tarifele în vigoare, dacă există o solicitare de la orice parte lezată. (12) La elaborarea metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor reglementate, ANRE va proceda astfel încât aceasta să conţină elemente pentru sprijinirea dezvoltării, în cel mai rentabil mod, a unor sisteme sigure, fiabile, eficiente şi nediscriminatorii care sunt orientate către consumator, în conformitate cu obiectivele generale de politică în domeniul gazelor naturale, al eficienţei energetice şi al integrării producţiei de gaz la scară redusă şi la scară largă din surse de energie regenerabile, precum şi a producţiei distribuite, atât în reţelele de transport, cât şi în cele de distribuţie. Articolul XVLa articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 31 mai 2019, punctul 5 se abrogă. Articolul XVILegea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, în cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri funcţionează o structură pentru eficienţă energetică, a cărei organizare şi funcţionare sunt stabilite prin hotărâre de organizare şi funcţionare a ministerului.
2. La articolul 3, alineatele (2)-(6) se abrogă. 3. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Finanţarea programelor de eficienţă energetică se asigură anual, din bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, din sume constituite în bugetul propriu şi/sau prin atragerea unor fonduri terţe, precum şi a unei contribuţii de la titularii de licenţe în domeniul energiei şi al gazelor naturale în cazul derulării unor proiecte comune.
Articolul XVII
(1) Sumele rămase necheltuite din bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituit în anul 2019, în baza prevederilor art. 2 alin. (31) şi (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se transferă până la data de 31 martie 2020 Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
(2) Până la 31 decembrie 2020, Guvernul României reglementează, la iniţiativa ministerului de resort, statutul şi regimul juridic al consumatorului vulnerabil, precum şi modalitatea de finanţare a acestuia.
Articolul XVIII
(1) Declararea taxei pe active aferente anului 2019 se efectuează până la data de 25 august 2020 inclusiv. Diferenţele în plus faţă de taxa pe active aferentă semestrului I 2019 se plătesc până la data de 25 august 2020 inclusiv, iar diferenţele în minus se restituie/se compensează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru stabilirea cotei de piaţă în vederea determinării taxei pe active aferente anului 2019, informaţiile privind totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar sunt publicate pe site-ul Băncii Naţionale a României până la data de 30 iunie 2020.
Articolul XIXPână la intrarea în vigoare a art. II şi XVIII, în anul 2020 taxa pe active nu se calculează şi nu se datorează. Articolul XX
(1) În aplicarea pct. 1 de la art. I, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se mai alocă împrumuturi prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, derulat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pentru Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.
(3) Avansul primit şi neutilizat până la data de 31 decembrie 2019, respectiv avansul primit pentru lucrări nerecepţionate în condiţiile legii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se restituie în contul Fondului.
(4) În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză predă pe bază de protocol de predare-primire Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei toate contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii, solicitările de finanţare, execuţia bugetară, precum şi întreaga documentaţie depusă de solicitanţi.
(5) În termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (4), Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei va modifica toate contractele de finanţare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care decurg din convenţia de împrumut încheiată în anul 2019 cu Ministerul Finanţelor Publice pentru asigurarea resurselor necesare alimentării Fondului de Dezvoltare şi Investiţii. În acest scop, se va încheia un act adiţional la convenţia de împrumut.
(7) În aplicarea prevederilor alin. (1), începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice nu mai acordă împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru alimentarea Fondului de Dezvoltare şi Investiţii.
(8) Pentru proiectele de investiţii finanţate prin Fond, pentru care există contracte de finanţare în derulare, finanţările acordate se diminuează la valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor efectuate şi recepţionate în condiţiile legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(9) În situaţia în care există contracte de finanţare în derulare pentru care nu există cheltuieli aferente lucrărilor efectuate şi recepţionate în condiţiile legii de către beneficiari şi este prevăzut în contractul de finanţare dreptul finanţatorului de a modifica unilateral contractul, obligaţiile finanţatorului de a asigura sumele necesare se aduc la îndeplinire cu respectarea limitelor prevăzute în buget.
Articolul XXIFondul de Dezvoltare şi Investiţii se desfiinţează la data încetării derulării contractelor preluate conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul XXIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare se modifică în Programul pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii balneare şi se transferă, împreună cu bugetul aferent, de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. Articolul XXIIIPrevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2022. Articolul XXIV
(1) În aplicarea prevederilor art. I pct. 1-2 şi art. XXII din prezenta ordonanţă de urgenţă, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2020, în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
(2) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se autorizează Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei să introducă modificările corespunzătoare în bugetul propriu şi în anexele la acesta, să introducă anexe noi şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
Articolul XXVLa articolul 14 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, pentru programul prevăzut la capitolul I secţiunea a 2-a. Articolul XXVI Alineatul (1) al articolului 19 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Comisionul prevăzut la art. 18 lit. c) reprezintă o cotă procentuală de 0,1% aplicată lunar asupra sumei totale ce face obiectul operaţiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat
Articolul XXVII
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ajutorul plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, va fi suportat din bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
(2) Furnizorul schemei de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) este Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
(3) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri preia de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză toate acordurile de finanţare încheiate, cererile de ajutor depuse de aplicanţi, cererile de plată, procesele-verbale şi documentele emise de Comisia de Film România, rapoarte de audit, precum şi întreaga documentaţie aferentă schemei de ajutor de stat pe care o deţine, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bază de proces-verbal de predare-primire.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2020, în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
(5) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (4) se autorizează Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri să introducă modificările corespunzătoare în bugetul propriu şi în anexele la acesta, să introducă anexe noi şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
Articolul XXVIIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează cadrul de reglementare în concordanţă cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul XXIXPână la 1 ianuarie 2021, prevederile art. 210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, se suspendă . Articolul XXX Alineatele (1) şi (2) ale articolului 342 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) Nivelul accizelor aplicabil de la data de 1 ianuarie a fiecărui an este nivelul prevăzut în anexa nr. 1, actualizat cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, de regulă până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a fiecărui an.
(2) Prin excepţie de la alin. (1) pentru ţigarete, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an şi este cel prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul XXXIPrevederile art. XXX se aplică începând cu anul 2020. Articolul XXXII
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la încheierea protocoalelor de predare-primire prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, deschiderea creditelor bugetare şi plăţile în limita creditelor bugetare deschise se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite ai instituţiilor înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării sau, după caz, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite utilizează codul de identificare fiscală pe care l-a avut anterior instituţia publică reorganizată.
(3) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), persoanele înrolate în sistemul naţional de raportare Forexebug, desemnate de conducătorii instituţiilor publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării, au obligaţia depunerii formularului Fişa entităţii, precum şi a bugetului de venituri şi cheltuieli/bugetului de cheltuieli individual şi a înregistrării angajamentelor legale noi. Instituţiile publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării înregistrează şi angajamentele legale rămase de plătit la finele anului 2019 aferente instituţiilor publice desfiinţate.
(4) Plăţile dispuse în limita creditelor bugetare deschise potrivit alin. (1) se efectuează de către persoanele din cadrul compartimentelor financiar-contabile desemnate de ordonatorii de credite ai instituţiilor publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării.
(5) Situaţiile financiare la 31 decembrie 2019 se întocmesc şi se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către instituţiile publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu completările ulterioare.
(6) Depunerea în sistemul naţional de raportare Forexebug a formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare se efectuează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul XXXIII Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în luna ianuarie 2020 cotele defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna decembrie 2019 se alocă bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale până cel târziu la data de 10 ianuarie 2020.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSecretarul general al Guvernului,Antonel TănaseViceprim-ministru,Raluca TurcanMinistrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,Ion ŞtefanMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Victoria Violeta AlexandruMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuMinistrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,Virgil-Daniel PopescuPreşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,Cristian Nicolae StănicăMinistrul apărării naţionale,Ionel Nicolae CiucăMinistrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaSmartCity5

COMENTARII la OUG 1/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 1 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu