E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 33 din 4 mai 2007

privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 337 din 18 mai 2007In baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, potrivit cărora se constituie o autoritate unică de reglementare în sectorul energiei şi gazelor naturale, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care preia atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinţează, este necesară adoptarea cu caracter de urgenţă a unor reguli de organizare şi funcţionare specifice unei singure autorităţi, care să asigure ducerea la îndeplinire a competenţelor şi atribuţiilor acesteia în condiţii de eficienţă, transparenţă şi tratament nediscriminatoriu,

având în vedere faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale este Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."

2.   Alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, pentru prestări de servicii, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sectorul energiei şi gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internaţionale."

3.   Alineatele (1), (2), (3), (7), (10), (12) şi (14) ale articolului 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Conducerea ANRE se asigură de un preşedinte, ajutat de 3 vicepreşedinţi, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRE în relaţiile cu terţii.

(2)  Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi 7 reglementatori.

(3)  Cei 7 reglementatori din Comitetul de reglementare, prevăzuţi la alin. (2), sunt numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea preşedintelui ANRE.

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(7) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi cu exercitarea de funcţii publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii.

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(10) Ordinele şi deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate.

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui ANRE, din care:

a)   2 membri din partea direcţiei de specialitate din ministerul de resort;

b)   2 membri din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei şi gazelor naturale;

c)   2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din domeniul energiei şi gazelor naturale;

d)   un membru din partea asociaţiilor din administraţia publică locală;

e)  2 membri din partea organizaţiilor profesionale;

f)   2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale.

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(14) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora."

4.   Alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Salarizarea personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti şi cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi al contractului individual de muncă."

5.   După alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu în cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia şi pentru membrii Consiliului consultativ, în condiţiile prevăzute de lege."

6.   Alineatul (1) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) ANRE elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, precum şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor."

7.   După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (2) se completează cu atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

8.   După alineatul (4) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) In vederea exercitării atribuţiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informaţiile şi documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidenţele contabile ale acestora."

9.   După articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 891, cu următorul cuprins:

„Art. 891. - Prezenta lege reglementează sectorul şi piaţa energiei electrice şi se completează cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează sectorul şi piaţa gazelor naturale."

Art. II. - Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale este Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, pentru prestări de servicii, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sectorul energiei şi gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internaţionale."

2.  Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7.  - ANRE elaborează, stabileşte şi urmăreşte respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei gazelor naturale, precum şi a energiei electrice, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor."

3.  După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (1) se completează cu atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 11  alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007."

4.  La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

5.    Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Conducerea ANRE se asigură de un preşedinte, ajutat de 3 vicepreşedinţi, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRE în relaţiile cu terţii.

(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi 7 reglementatori.

(3)  Cei 7 reglementatori prevăzuţi la alin. (2) sunt numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea preşedintelui ANRE.

(4)  Comitetul de reglementare îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE.

(5)   Mandatele preşedintelui, vicepreşedinţilor şi ale membrilor Comitetului de reglementare încetează în următoarele situaţii:

a)  la expirarea duratei;

b)  prin demisie;

c)  prin deces;

d)   prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e)   la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (6);

f)  prin revocare.

(6)   Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi cu exercitarea de funcţii publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii.

(7)  Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui ANRE, din care:

a)   2 membri din partea direcţiei de specialitate din ministerul de resort;

b)   2 membri din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei şi gazelor naturale;

c)   2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din domeniul energiei şi gazelor naturale;

d)   un membru din partea asociaţiilor din administraţia publică locală;

e)  2 membri din partea organizaţiilor profesionale;

f)   2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale.

(8)   Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora."

6.  Articolul 11 se abrogă.

7.  Articolul 12 se abrogă.

8.    Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Personalul ANRE este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, ale contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi ale legislaţiei muncii.

(2) Salarizarea personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti şi cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi al contractului individual de muncă."

9. Articolul 14 se abrogă.

10.  Articolul 15 se abrogă.

11.  Articolul 16 se abrogă.

12.  Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 99.   -  (1)  Preţurile şi tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE, care va conţine inclusiv data intrării în vigoare a acestora.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

13. După alineatul (1) al articolului 120 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2)  Prezenta lege reglementează sectorul şi piaţa gazelor naturale şi se completează cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, care reglementează sectorul şi piaţa energiei electrice."

14. In cuprinsul Legii gazelor nr. 351/2004, denumirea „Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se înlocuieşte cu denumirea „Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)".

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Darius Meşca,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 33/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 33 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu