E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 33 din 4 mai 2007

privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 337 din 18 mai 2007In baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, potrivit cărora se constituie o autoritate unică de reglementare în sectorul energiei şi gazelor naturale, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care preia atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinţează, este necesară adoptarea cu caracter de urgenţă a unor reguli de organizare şi funcţionare specifice unei singure autorităţi, care să asigure ducerea la îndeplinire a competenţelor şi atribuţiilor acesteia în condiţii de eficienţă, transparenţă şi tratament nediscriminatoriu,

având în vedere faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale este Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."

2.   Alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, pentru prestări de servicii, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sectorul energiei şi gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internaţionale."

3.   Alineatele (1), (2), (3), (7), (10), (12) şi (14) ale articolului 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Conducerea ANRE se asigură de un preşedinte, ajutat de 3 vicepreşedinţi, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRE în relaţiile cu terţii.

(2)  Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi 7 reglementatori.

(3)  Cei 7 reglementatori din Comitetul de reglementare, prevăzuţi la alin. (2), sunt numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea preşedintelui ANRE.

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(7) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi cu exercitarea de funcţii publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii.

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(10) Ordinele şi deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate.

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui ANRE, din care:

a)   2 membri din partea direcţiei de specialitate din ministerul de resort;

b)   2 membri din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei şi gazelor naturale;

c)   2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din domeniul energiei şi gazelor naturale;

d)   un membru din partea asociaţiilor din administraţia publică locală;

e)  2 membri din partea organizaţiilor profesionale;

f)   2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale.

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(14) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora."

4.   Alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Salarizarea personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti şi cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi al contractului individual de muncă."

5.   După alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu în cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia şi pentru membrii Consiliului consultativ, în condiţiile prevăzute de lege."

6.   Alineatul (1) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) ANRE elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, precum şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor."

7.   După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (2) se completează cu atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

8.   După alineatul (4) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) In vederea exercitării atribuţiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informaţiile şi documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidenţele contabile ale acestora."

9.   După articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 891, cu următorul cuprins:

„Art. 891. - Prezenta lege reglementează sectorul şi piaţa energiei electrice şi se completează cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează sectorul şi piaţa gazelor naturale."

Art. II. - Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale este Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, pentru prestări de servicii, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sectorul energiei şi gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internaţionale."

2.  Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7.  - ANRE elaborează, stabileşte şi urmăreşte respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei gazelor naturale, precum şi a energiei electrice, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor."

3.  După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (1) se completează cu atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 11  alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007."

4.  La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

5.    Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Conducerea ANRE se asigură de un preşedinte, ajutat de 3 vicepreşedinţi, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRE în relaţiile cu terţii.

(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi 7 reglementatori.

(3)  Cei 7 reglementatori prevăzuţi la alin. (2) sunt numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea preşedintelui ANRE.

(4)  Comitetul de reglementare îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE.

(5)   Mandatele preşedintelui, vicepreşedinţilor şi ale membrilor Comitetului de reglementare încetează în următoarele situaţii:

a)  la expirarea duratei;

b)  prin demisie;

c)  prin deces;

d)   prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e)   la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (6);

f)  prin revocare.

(6)   Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi cu exercitarea de funcţii publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii.

(7)  Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui ANRE, din care:

a)   2 membri din partea direcţiei de specialitate din ministerul de resort;

b)   2 membri din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei şi gazelor naturale;

c)   2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din domeniul energiei şi gazelor naturale;

d)   un membru din partea asociaţiilor din administraţia publică locală;

e)  2 membri din partea organizaţiilor profesionale;

f)   2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale.

(8)   Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora."

6.  Articolul 11 se abrogă.

7.  Articolul 12 se abrogă.

8.    Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Personalul ANRE este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, ale contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi ale legislaţiei muncii.

(2) Salarizarea personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti şi cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi al contractului individual de muncă."

9. Articolul 14 se abrogă.

10.  Articolul 15 se abrogă.

11.  Articolul 16 se abrogă.

12.  Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 99.   -  (1)  Preţurile şi tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE, care va conţine inclusiv data intrării în vigoare a acestora.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

13. După alineatul (1) al articolului 120 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2)  Prezenta lege reglementează sectorul şi piaţa gazelor naturale şi se completează cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, care reglementează sectorul şi piaţa energiei electrice."

14. In cuprinsul Legii gazelor nr. 351/2004, denumirea „Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se înlocuieşte cu denumirea „Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)".

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Darius Meşca,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 33/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 33 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu