E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.160 din 02.10.2012

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 03 octombrie 2012SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, cu următoarele modificări şi completări: 1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 2. Înainte de articolul I se introduc douăsprezece noi articole, articolele 1-12, cu următorul cuprins: Articolul 1 Autoritatea de reglementare
(1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.(2) ANRE îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.(3) ANRE are dreptul să înfiinţeze structuri teritoriale fără personalitate juridică, necesare desfăşurării obiectului de activitate.(4) În numele ANRE, preşedintele acesteia prezintă Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior, până la data de 30 aprilie, care va fi dezbătut, fără a fi supus votului, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.(5) Raportul anual de activitate este analizat de Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului. Comisiile întocmesc şi adoptă un raport comun, care se prezintă celor două Camere ale Parlamentului.(6) La solicitarea comisiilor prevăzute la alin. (5), ANRE prezintă şi rapoarte specifice activităţii sale, precum şi un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raportul anual.(7) ANRE întocmeşte un raport anual privind determinarea preţurilor şi tarifelor reglementate aprobate pentru anul următor şi îl transmite celor două Camere ale Parlamentului până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.
Articolul 2 Finanţarea ANRE(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRE se asigură integral din venituri proprii.(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, contribuţii anuale percepute operatorilor economici reglementaţi din sectorul energiei electrice şi termice şi al gazelor naturale, precum şi din fonduri acordate de organisme internaţionale.(3) Nivelul tarifelor şi contribuţiilor prevăzute la alin. (2) se stabileşte anual prin ordin al ANRE, în condiţiile legii, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către ANRE, iar execuţia bugetară se realizează conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.(5) În fiecare an, bugetul aprobat şi execuţia bugetară pe anul anterior se publică pe pagina de internet a ANRE.(6) Preşedintele ANRE este ordonator principal de credite.(7) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează ca sursă de finanţare în anul următor. Deficitul se acoperă din sursele anului următor, inclusiv din împrumuturi bancare şi de trezorerie. Articolul 3 Conducerea ANRE(1) ANRE este condusă de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.(2) Preşedintele este reprezentantul de drept al ANRE ca autoritate administrativă autonomă şi ca persoană juridică de drept public, precum şi în raporturi de drept comun.(3) În caz de indisponibilitate temporară a preşedintelui, reprezentarea legală a ANRE revine unuia dintre vicepreşedinţii acesteia, desemnat de preşedinte, sau, în absenţa vicepreşedinţilor, se atribuie membrului celui mai vârstnic al Comitetului de reglementare prevăzut la art. 4.(4) Preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi trebuie să fi absolvit studii superioare în domeniile tehnic, economic sau juridic, cu luarea în considerare la desemnare a titlurilor ştiinţifice, să aibă o vechime în muncă de minimum 10 ani, precum şi o experienţă în funcţii de conducere de cel puţin 5 ani în domeniul energiei electrice, termice, al gazelor naturale sau în domenii conexe. Articolul 4 Comitetul de reglementare al ANRE(1) Pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale se constituie un comitet de reglementare format din 7 membri, inclusiv preşedintele, şi cei 2 vicepreşedinţi prevăzuţi la art. 3 alin. (1). Numirea şi revocarea membrilor Comitetului de reglementare se fac de către Parlament în şedinţa comună a celor două Camere.(2) Numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizarea funcţiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului. (3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) vor efectua selecţia propunerilor dintr-o listă care conţine un număr mai mare de candidaţi decât numărul membrilor ce urmează a fi numiţi exclusiv pe baza criteriilor prevăzute la alin. (12) şi (13) şi la art. 3 alin. (4).(4) Persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi/sau membru al Comitetului de reglementare îşi pot depune candidaturile la unul dintre secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (2).(5) Durata mandatului membrilor Comitetului de reglementare este de 5 ani, aceştia putând fi reînvestiţi cel mult o dată. La numirea primului comitet după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un vicepreşedinte şi 2 membri vor avea un mandat de 2 ani şi jumătate, stabilit prin hotărârea Parlamentului de numire în funcţie.(6) În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare menţionate la alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, persoana care va fi numită pentru durata restantă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.(7) Comitetul de reglementare al ANRE se întruneşte cel puţin o dată pe lună, în prezenţa a cel puţin 4 dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi.(8) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă. În caz de partaj egal al voturilor, este decisiv votul preşedintelui sau, în cazul indisponibilităţii acestuia, cel al vicepreşedintelui care conduce şedinţa.(9) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii; membrii care au votat împotrivă pot solicita consemnarea opiniei separate în procesul-verbal al şedinţei respective. Preşedintele sau vicepreşedintele care a condus şedinţa este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotrivă.(10) Membrii Comitetului de reglementare îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au votat împotriva unei hotărâri şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal.(11) Membrii Comitetului de reglementare nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor prevăzute de lege.(12) Membrii Comitetului de reglementare trebuie să fie cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, cu o bună reputaţie, cu studii superioare şi pregătire profesională în domeniul tehnic, economic sau juridic, având o vechime în muncă de minimum 10 ani, precum şi experienţă de minimum 5 ani în funcţii de conducere în instituţii publice centrale ori companii din domeniul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale.(13) Membrii Comitetului de reglementare acţionează în mod independent de orice interes al participanţilor la piaţa de energie electrică sau cea de gaze naturale, nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni directe din partea vreunei entităţi publice ori private în îndeplinirea atribuţiilor de reglementare care le revin, nu desfăşoară activităţi cu caracter lucrativ în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale, cu excepţia celor cu caracter didactic de instruire profesională, nu deţin acţiuni sau părţi sociale şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere la societăţi comerciale cu obiect de activitate în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale ori în orice alte domenii care se află în competenţa ANRE, în condiţiile legii.(14) Calitatea de membru al Comitetului de reglementare încetează în următoarele situaţii:a)la expirarea termenului pentru care a fost numit, în condiţiile alin. (5) şi (6); b)prin demisie; c)prin revocare de către Parlament, în următoarele situaţii:1. la apariţia unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (13); 2. împotriva acestuia a fost pronunţată o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă; d)prin înlocuire, în condiţiile prevăzute la alin. (6). (15) Membrii Comitetului de reglementare au obligaţia să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (13). Până la decizia Parlamentului, membrul Comitetului de reglementare este suspendat de drept.(16) În cazul încetării mandatului înainte de termen se procedează la numirea unei alte persoane pentru funcţia vacantă pe durata rămasă din mandat, cu respectarea cerinţelor de numire prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.(17) ANRE stabileşte prin regulament propriu regimul şi principiile remunerării membrilor şi a personalului angajat. Articolul 5 Reglementări ANRE(1) Ordinele, deciziile sau avizele ANRE cu privire la activitatea de reglementare se referă la:a)acordarea/modificarea/suspendarea/refuzul ori retragerea de licenţe sau autorizaţii; b)aprobarea preţurilor şi tarifelor reglementate şi/sau a metodologiilor de calcul al acestora; c)aprobarea reglementărilor tehnice şi comerciale pentru funcţionarea sigură şi eficientă a sectorului energiei electrice, termice şi al gazelor naturale; d)aprobarea/avizarea documentelor elaborate de operatorii economici reglementaţi conform prevederilor legale în vigoare; e)acordarea/modificarea/suspendarea/refuzul ori retragerea de atestate/autorizaţii operatorilor economici şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi specifice în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale; f)aprobarea altor reglementări, norme, studii, documentaţii prevăzute de legislaţia pentru domeniul energiei electrice şi termice şi al gazelor naturale. (2) Ordinele şi deciziile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), însoţite de instrumentele de motivare, întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare, se dezbat în mod obligatoriu în Comitetul de reglementare şi se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia; cvorumul şedinţelor Comitetului de reglementare se consideră îndeplinit dacă sunt prezenţi cel puţin 4 membri ai acestuia.(3) Ordinele şi deciziile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru părţi până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile contrare, dacă nu au fost revocate de emitent.(4) În cazul în care ordinele şi deciziile ANRE conţin informaţii sensibile comercial, ANRE este obligată să păstreze confidenţialitatea la publicarea acestora.(5) În exercitarea atribuţiilor de reglementare, reglementările de interes general se aprobă prin ordine ale ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) Procedura de desfăşurare a consultărilor publice se stabileşte de ANRE, printr-un regulament propriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, iar rezultatele procesului de consultare se publică pe pagina de internet a ANRE. (7) Ordinele şi deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate. Articolul 6 Consiliul consultativ al ANRE(1) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 13 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, din care:a)2 membri din partea direcţiei de specialitate din ministerul de resort; b)2 membri din partea asociaţiilor patronale din sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale şi minerit energetic; c)2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale şi minerit energetic; d)un membru din partea asociaţiilor din administraţia publică locală; e)2 membri din partea organizaţiilor profesionale; f)2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale; g)un membru din partea Consiliului Concurenţei; h)un membru din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - ANPC. (2) Membrii Consiliului consultativ au dreptul la decontarea de către ANRE a cheltuielilor de deplasare şi cazare, în cazul în care şedinţa se desfăşoară într-o altă localitate decât în cea de domiciliu al acestora.(3) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora.(4) Consiliul consultativ este convocat de către preşedintele ANRE cel puţin o dată pe lună, de regulă înainte de şedinţele Comitetului de reglementare, în vederea dezbaterii ordinii de zi a acestora. Articolul 7 Angajarea şi salarizarea personalului ANRE(1) Personalul este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al ANRE, ale contractului colectiv de muncă şi cu reglementările legale în vigoare. Condiţiile de incompatibilitate stabilite la art. 4 alin. (13) sunt aplicabile şi personalului. Personalul de specialitate trebuie să aibă studii tehnice, economice sau juridice şi minimum 3 ani vechime în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale sau în activitatea de reglementare.(2) Numărul maxim de posturi din ANRE este de 300, exclusiv membrii Comitetului de reglementare. Încadrarea pe posturi a personalului ANRE ca autoritate administrativă autonomă se face în condiţiile legii, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al ANRE şi contractului colectiv de muncă al ANRE.(3) Prin excepţie de la prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, precum şi de la legile anuale de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, salarizarea personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti şi cheltuielile de cazare pentru perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi al contractului individual de muncă.(4) Confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu în cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia şi pentru membrii Comitetului de reglementare şi ai Consiliului consultativ, în condiţiile prevăzute de lege.(5) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva membrilor Comitetului de reglementare, Consiliului consultativ şi a personalului ANRE, în legătură cu activitatea desfăşurată, se suportă de ANRE, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii.(6) În regulamentul de organizare şi funcţionare al ANRE, precum şi în contractul colectiv de muncă sunt prevăzute măsuri în caz de concurenţă neloială ulterior încetării contractului de muncă al unui salariat, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 8 Obiectivele generale ale ANRE în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor sale, ANRE contribuie la realizarea următoarelor obiective generale: a)promovarea unei pieţe interne europene de energie electrică şi gaze naturale sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al mediului şi al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienţilor şi furnizorilor din Uniunea Europeană, precum şi garantarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică şi gaze, având în vedere obiectivele pe termen lung; b)dezvoltarea pieţelor regionale competitive şi funcţionale, integrate în piaţa internă europeană de energie electrică; c)eliminarea restricţiilor privind comerţul transfrontalier cu energie electrică şi gaze naturale, pentru a satisface cererea şi a îmbunătăţi integrarea pieţei naţionale în piaţa internă europeană de energie electrică şi gaze naturale; d)dezvoltarea unui sistem energetic naţional sigur, fiabil şi eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienţei energetice şi integrarea surselor regenerabile de energie, precum şi a producţiei distribuite atât în reţeaua de transport, cât şi în reţeaua de distribuţie; e)facilitarea accesului la reţea pentru capacităţile noi de producţie, în special prin eliminarea obstacolelor care împiedică accesul noilor participanţi la piaţa de energie electrică şi gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie; f)asigurarea acordării de stimulente operatorilor de reţea electrică/sisteme de gaze naturale şi celorlalţi utilizatori de reţele electrice/sisteme de gaze naturale, pentru a creşte eficienţa funcţionării sistemelor de transport şi distribuţie a energiei şi pentru a accelera integrarea în piaţă; g)protecţia consumatorului, prin asigurarea unei pieţe concurenţiale eficiente, prin sprijinirea clienţilor vulnerabili, prin impunerea unor standarde de calitate a serviciilor publice din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale, prin facilitarea accesului clienţilor finali la datele proprii de consum necesare în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, precum şi prin informarea cât mai corectă şi completă a consumatorilor; h)garantarea respectării de către operatorii economici din sectorul energiei şi gazelor naturale a obligaţiilor ce le revin în ceea ce priveşte transparenţa. Articolul 9 Atribuţiile şi competenţele ANRE în sectorul energiei electrice şi energiei termice produse în cogenerare(1) ANRE este abilitată cu următoarele atribuţii şi competenţe în sectorul energiei electrice şi energiei termice produse în cogenerare:a)acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizaţiile şi licenţele pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producătorii de energie termică produsă în cogenerare; b)elaborează şi aprobă metodologiile de calcul al tarifelor şi preţurilor reglementate; c)aprobă tarifele reglementate pentru serviciile de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, pentru serviciul de sistem, precum şi tarifele de racordare la reţelele de transport şi distribuţie, în conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor; d)stabileşte, în condiţiile legii, preţurile reglementate, cu respectarea calendarului de eliminare treptată a preţurilor reglementate la energia electrică, precum şi criteriile şi regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă şi publică, anual, recomandări cu privire la conformitatea acestora cu obligaţiile de serviciu public, pe care le aduce la cunoştinţă Consiliului Concurenţei, dacă este cazul; e)aprobă preţurile reglementate de vânzare-cumpărare a energiei electrice şi cantităţile de energie electrică din contractele încheiate între producători şi furnizorii clienţilor care optează pentru preţurile reglementate prevăzute la lit. d), în condiţiile legii; f)aprobă preţurile reglementate de vânzare-cumpărare a energiei termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă ce beneficiază de scheme de sprijin instituite la nivel naţional, precum şi preţurile pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată sistemului de alimentare, centralizată cu energie termică - SACET; g)stabileşte, în condiţiile legii, contractele-cadru de furnizare şi cele de vânzare-cumpărare de energie electrică şi termică pe piaţa reglementată, contractele-cadru privind transportul, serviciul de sistem şi distribuţia energiei electrice; h)aprobă reglementări tehnice şi comerciale pentru operatorii economici din sector, inclusiv standarde de performanţă pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi termice; i)aprobă condiţiile privind accesul la capacităţile de interconexiune transfrontaliere, inclusiv procedurile de alocare a acestora şi de management al congestiilor; j)exercită controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei electrice şi termice a reglementărilor emise, a obligaţiilor prevăzute de legislaţia naţională şi de legislaţia Uniunii Europene în domeniu, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare şi aplică sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare în cazul nerespectării acestora; k)stabileşte, în condiţiile legii, procedura de soluţionare pe cale administrativ-jurisdicţională a neînţelegerilor precontractuale şi soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice şi termice, a contractelor de furnizare a energiei electrice şi termice, a contractelor de racordare la reţea şi a celor de vânzare-cumpărare a energiei termice produse în cogenerare, precum şi neînţelegerile apărute la încheierea actelor adiţionale prin care se preiau prevederi ca urmare a apariţiei unor modificări legislative; l)soluţionează, în condiţiile legii, pe cale administrativ-jurisdicţională, plângerile împotriva operatorului de transport şi de sistem şi a operatorilor de distribuţie referitoare la obligaţiile ce le revin potrivit dispoziţiilor legii, precum şi divergenţele dintre operatorul de transport şi sistem şi proprietarul reţelei de transport, în baza unei proceduri proprii; m)elaborează regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu; n)aprobă regulamentul pentru autorizarea electricienilor, respectiv regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, inclusiv instalaţii de utilizare a energiei electrice; o)sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la abuzul de poziţie dominantă pe piaţă şi la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţă, ori de câte ori există suspiciuni privind nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenţă şi transparenţă; p)creează şi gestionează o bază de date la nivel naţional, necesară desfăşurării activităţii sale şi pentru furnizarea de informaţii altor autorităţi în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum şi în legătură cu activitatea comerţului transfrontalier cu energie electrică; q)aprobă regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public; r)publică rapoarte anuale asupra activităţii proprii şi rezultatelor activităţii de monitorizare desfăşurate conform legii; s)acordă atestate operatorilor economici şi acordă autorizaţii electricienilor care proiectează şi execută lucrări în instalaţiile electrice; ş)monitorizează funcţionarea pieţei de energie electrică în vederea evaluării nivelului de eficienţă, transparenţă şi concurenţă a acesteia, a continuităţii în alimentare, pe bază de reglementări proprii, şi elaborează rapoarte anuale privind activitatea desfăşurată, problemele sesizate, soluţiile aplicate şi rezultatele obţinute; t)aprobă regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, cu respectarea libertăţii contractuale în materie de contracte de furnizare întreruptibilă, precum şi în materie de contracte pe termen lung, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu dreptul şi politicile Uniunii Europene; ţ)asigură, prin reglementările emise, accesul eficient şi prompt al clienţilor la datele privind consumul acestora, în vederea facilitării schimbării furnizorului de energie electrică; u)ia măsuri prin care asigură că nu se realizează subvenţii încrucişate între activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi respectiv între energia electrică şi energia termică, în cazul cogenerării; v)aprobă planurile de investiţii şi planul multianual de dezvoltare a reţelei de transport, elaborate de către operatorul de transport şi de sistem; w)respectă şi pune în aplicare toate deciziile relevante, cu forţă juridică obligatorie, ale Agenţiei de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER şi Comisiei Europene; deciziile Comisiei Europene emise conform art. 39 paragraful 8 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE se pun în aplicare în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestora; x)aprobă reglementările în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, al promovării cogenerării de înaltă eficienţă şi al promovării eficienţei energetice la clienţii finali şi monitorizează modul de aplicare a acestora de către operatorii din sectorul energiei electrice, precum şi eficienţa sistemelor de promovare în îndeplinirea obiectivelor propuse, în conformitate cu legislaţia specifică; y)desfăşoară investigaţii cu privire la funcţionarea pieţelor energiei electrice şi decide şi impune orice măsuri proporţionale necesare pentru promovarea unei concurenţe efective şi pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare a pieţei. După caz, autoritatea competentă are, de asemenea, competenţa de a coopera cu Consiliul Concurenţei şi cu autorităţile de reglementare a pieţei financiare sau cu Comisia Europeană în desfăşurarea de investigaţii în domeniul dreptului concurenţei; z)deţine drepturi corespunzătoare pentru desfăşurarea de investigaţii şi competenţele aferente în legătură cu soluţionarea litigiilor ce au ca obiect ori sunt în legătură cu operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie sau metodologiile de calcul al tarifelor aferente activităţilor de transport şi distribuţie, emise de ANRE;aa) efectuează inspecţii, inclusiv inspecţii neanunţate la sediul proprietarului reţelei de transport; ab) determină şi aprobă anual şi transmite spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, până cel târziu la data de 15 decembrie a anului curent, tarifele reglementate aferente serviciilor specifice sectorului energiei electrice, în conformitate cu prevederile metodologiilor aplicabile; ac) stabileşte periodic, în funcţie de prevederile metodologiei specifice, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii, şi transmite spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare, preţurile reglementate aplicabile clienţilor, precum şi criteriile şi regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă şi publică, anual, recomandări cu privire la conformitatea acestora cu obligaţiile de serviciu public, pe care le aduce la cunoştinţă Consiliului Concurenţei, dacă este cazul; ad) aprobă modalitatea de suportare a costurilor pentru întărirea reţelei în amonte de punctul de racordare a locurilor de producere a energiei electrice şi modalitatea de alocare a acestor costuri între producători, operatorii de distribuţie şi consumatorii finali. (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) lit. k) şi l) sunt proceduri administrativ-jurisdicţionale, facultative şi gratuite şi nu împiedică liberul acces la instanţa de judecată.(3) Reglementările tehnice care stabilesc cerinţele tehnice minime de proiectare şi funcţionare pentru racordarea la reţeaua de transport a instalaţiilor de producere, a reţelelor de distribuţie, a echipamentelor clienţilor conectate direct, a circuitelor interne şi a liniilor directe se notifică Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, transpusă în dreptul intern prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.(4) Activitatea de monitorizare realizată de ANRE se referă, în principal, la:a)respectarea regulilor de management şi alocare a capacităţii de interconexiune de către participanţii la piaţă, în cooperare cu autorităţile de reglementare din statele cu care Sistemul Electroenergetic Naţional este interconectat şi cu Agenţia de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER; b)managementul congestiilor în Sistemul Electroenergetic Naţional, inclusiv pe capacităţile de interconexiune; c)planul de dezvoltare a reţelei de transport pe 10 ani, precum şi planurile de investiţii ale operatorului de transport şi sistem; d)durata de realizare a racordărilor la reţeaua de transport şi distribuţie de către operatorii implicaţi şi durata de reconectare după reparaţiile planificate şi după întreruperile neplanificate; e)publicarea de către operatorul de transport şi de sistem şi de către operatorul de distribuţie a informaţiilor adecvate privind capacităţile de interconexiune, utilizarea reţelei şi capacitatea alocată, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor comerciale specifice; f)separarea efectivă a situaţiilor contabile, pentru a asigura evitarea subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice; g)termenii, condiţiile şi tarifele pentru conectarea unor noi utilizatori de energie electrică, pentru a garanta că acestea sunt obiective, transparente şi nediscriminatorii, în special având în vedere costurile şi beneficiile diverselor tehnologii privind sursele regenerabile de energie, producerea distribuită şi producerea energiei termice în cogenerare; h)modalităţile în care operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de lege, inclusiv modul în care operatorul de transport şi de sistem cooperează cu proprietarul reţelei de transport, precum şi cu operatorii de transport şi de sistem din Uniunea Europeană şi din ţările terţe; i)modul de utilizare a veniturilor rezultate din gestionarea congestiilor percepute de către operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003; j)nivelul de transparenţă, inclusiv transparenţa preţurilor pe piaţa angro de energie electrică, precum şi nivelul de concurenţă privind funcţionarea pieţei de energie electrică, inclusiv existenţa unor practici anticoncurenţiale care limitează libertatea contractuală; k)aplicarea măsurilor de salvgardare prevăzute de lege; l)accesul eficient şi prompt al clienţilor la datele privind consumul acestora, în vederea facilitării schimbării furnizorului de energie electrică; m)realizarea investiţiilor în capacităţi de producere în raport cu siguranţa în alimentare. (5) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. ş) trebuie să cuprindă şi informaţii privind:a)nivelul de siguranţă în funcţionare a reţelelor electrice; b)prognoza balanţei dintre resursele şi consumul de energie electrică pentru următorii 5 ani; c)planificarea punerii în funcţiune de noi capacităţi de producţie; d)starea tehnică şi nivelul de mentenanţă a reţelelor electrice; e)măsurile întreprinse pentru acoperirea vârfului de consum şi pentru acoperirea deficitelor de energie; f)estimarea evoluţiei siguranţei alimentării cu energie electrică pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani de la data întocmirii raportului; g)planurile, proiectele sau intenţiile de investiţii, pe cel puţin 5 ani calendaristici, ale operatorului de transport şi de sistem şi cele ale oricăror alţi operatori, despre care au cunoştinţă, privind punerea în funcţiune a unei capacităţi de interconexiune transfrontalieră; h)gradul şi eficienţa deschiderii pieţelor şi a concurenţei la nivelul pieţelor angro şi cu amănuntul, inclusiv în ceea ce priveşte pieţele centralizate de energie electrică; i)preţurile pentru clienţii casnici, inclusiv sistemele de plată anticipată, costurile referitoare la schimbarea furnizorului, tarifele de conectare, executarea serviciilor de întreţinere şi tarifele percepute pentru acestea, plângerile înaintate de clienţii casnici, precum şi orice denaturare sau restricţionare a concurenţei. (6) La elaborarea secţiunii din raport referitoare la proiectele de investiţii în capacităţi de interconexiune transfrontalieră prevăzute la alin. (5) lit. g) se iau în considerare următoarele elemente: a)principiile managementului congestiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 714/2009; b)capacităţile de transport al energiei electrice, existente şi planificate, cu evaluarea planurilor de investiţii raportat la planul Uniunii Europene de dezvoltare a reţelei, menţionat la art. 8 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, însoţită de recomandări de modificare a acestora, dacă este cazul; c)prognoza producţiei pe tipuri de resurse, a furnizării, a schimburilor transfrontaliere şi a consumului intern de energie electrică, cu luarea în considerare a măsurilor de gestionare a cererii; d)obiectivele regionale, naţionale şi europene de dezvoltare durabilă. (7) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. ş) se prezintă Parlamentului, Guvernului şi Preşedintelui României, Consiliului Concurenţei, Agenţiei de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER, precum şi Comisiei Europene şi se publică pe site-ul propriu al ANRE, până la data de 31 iulie, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile comercial. Informaţiile prevăzute la alin. (5) lit. a)-g) sunt raportate şi publicate la fiecare 2 ani.(8) Pentru informarea Comisiei Europene, ANRE elaborează şi transmite Parlamentului, Guvernului şi Preşedintelui României, precum şi ministerului de resort un raport cu privire la măsurile adoptate pentru asigurarea serviciului universal şi îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, inclusiv cele privind protecţia consumatorului şi protecţia mediului şi efectul posibil al acestora asupra concurenţei la nivel naţional şi internaţional, indiferent dacă acestea necesită sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2009/72/CE.(9) La fiecare 2 ani de la elaborarea primului raport prevăzut la alin. (8), acesta se reactualizează având în vedere schimbările intervenite, indiferent dacă acestea necesită sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2009/72/CE. Articolul 10 Atribuţiile şi competenţele ANRE în sectorul gazelor naturale(1) ANRE are următoarele atribuţii şi competenţe în sectorul gazelor naturale:a)emite decizii, ordine şi avize conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale; b)desfăşoară investigaţii cu privire la funcţionarea pieţei gazelor naturale, decide şi impune orice măsuri proporţionale necesare pentru promovarea unei concurenţe efective şi pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare a pieţei; în acest sens poate coopera cu Consiliul Concurenţei şi cu autorităţile de reglementare de pe piaţa financiară sau cu Comisia Europeană, în desfăşurarea de investigaţii în domeniul dreptului concurenţei; c)elaborează şi aprobă regulamentele privind acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale şi stabileşte condiţiile de valabilitate pentru autorizaţiile şi licenţele acordate; d)acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizaţiile şi licenţele pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la lit. c); e)elaborează şi aprobă regulamentele pentru autorizarea şi verificarea personalului şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale şi stabileşte condiţiile de valabilitate pentru autorizaţiile acordate; f)acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizaţiile pentru personalul şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la lit. e); g)elaborează şi/sau aprobă reglementări şi norme tehnice la nivel naţional care stabilesc criteriile de siguranţă tehnică, cerinţele tehnice minime de proiectare, execuţie şi exploatare, necesare pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă şi siguranţă a obiectivelor din sectorul gazelor naturale; h)elaborează şi aprobă regulamentele pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale, cu excepţia instalaţiilor de utilizare; i)acordă, modifică, suspendă sau retrage atestate verificatorilor de proiecte şi experţilor pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la lit. h); j)elaborează şi aprobă regulamentele privind racordarea şi accesul terţilor la conductele de alimentare din amonte, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; k)aprobă regulamentele de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor economici din sectorul gazelor naturale; l)elaborează şi/sau aprobă metodologii privind preţurile şi tarifele aferente activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale; m)aprobă preţurile reglementate cu respectarea calendarului de eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru clienţii finali şi stabileşte tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale; n)elaborează şi aprobă metodologia pentru întocmirea studiilor de fezabilitate, în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale; o)elaborează şi aprobă contractele-cadru pentru:1. furnizarea gazelor naturale către clienţi, în condiţiile legii; 2. pentru prestarea serviciilor de înmagazinare, de distribuţie, de transport prin sisteme de transport/conducte de alimentare din amonte a gazelor naturale, desfăşurate pe baza unor metodologii şi/sau tarife reglementate; p)aprobă tarifele şi/sau metodologiile de tarifare aferente desfăşurării activităţilor conexe celor de operare a sistemului; q)elaborează şi/sau aprobă reglementările tehnice, comerciale, economice sau operaţionale, cu caracter obligatoriu pentru funcţionarea sectorului gazelor naturale; r)avizează studiile de fezabilitate, întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale; s)soluţionează, în condiţiile legii, pe cale administrativ-jurisdicţională, plângerile împotriva operatorului de transport şi de sistem şi a operatorilor de distribuţie referitoare la obligaţiile ce le revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi divergenţele dintre operatorul de transport şi sistem şi proprietarul reţelei de transport, în baza unei proceduri proprii; ş)mediază neînţelegerile precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii; t)elaborează, aprobă şi aplică Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul gazelor naturale; ţ)sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la abuzul de poziţie dominantă pe piaţă şi la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţă ori de câte ori există suspiciuni privind nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenţă şi transparenţă; u)asigură protecţia drepturilor clienţilor finali din sectorul gazelor naturale; v)derulează programe specifice, inclusiv programe de asistenţă şi expertiză conforme domeniului de activitate; w)creează baza de date necesară pentru desfăşurarea activităţii sale şi pentru furnizarea de informaţii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale; x)colaborează cu:1. autorităţile de reglementare în domeniul gazelor naturale din alte state; 2. organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale; 3. asociaţii ale consumatorilor de gaze naturale; 4. operatorii economici din sectorul gazelor naturale, asociaţiile profesionale şi asociaţiile patronale din sectorul gazelor naturale, din ţară şi din alte state; y)elaborează, aprobă şi aplică regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de reglementare şi a Consiliului consultativ; z)stabileşte şi aprobă condiţiile, procedura de desemnare a furnizorului de ultimă instanţă şi preţurile reglementate aferente;aa) aplică, dacă este cazul, măsuri de orice natură pentru corectarea efectelor reglementărilor emise; ab) publică, o dată pe an, recomandări cu privire la conformitatea preţurilor de furnizare cu obligaţia de serviciu public şi le transmite autorităţilor din domeniul concurenţei, dacă este cazul; ac) elaborează reglementări comerciale care garantează clienţilor schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării. (2) Reglementările tehnice care stabilesc cerinţele tehnice minime de proiectare şi funcţionare pentru racordarea la reţeaua de transport a instalaţiilor de producere, a reţelelor de distribuţie, a echipamentelor clienţilor conectate direct, a circuitelor interne şi a liniilor directe se notifică Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, transpusă în dreptul intern prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004.(3) Activitatea de monitorizare realizată de ANRE se referă, în principal, la:a)respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea pieţei de gaze naturale; b)respectarea reglementărilor privind accesul la conductele de alimentare din amonte, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport şi de distribuţie, la stocarea în conducte şi la alte servicii de sistem; c)respectarea aplicării metodologiilor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor aferente activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale; d)aplicarea regulilor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconectare, împreună cu autoritatea sau autorităţile de reglementare din statele cu care există interconectare; e)gestionarea congestiei în cadrul reţelelor naţionale pentru transportul gazelor naturale, inclusiv în interconexiuni, şi punerea în aplicare a normelor de gestionare a congestiei; f)publicarea informaţiilor de interes de către operatorii sistemelor de transport şi de distribuţie privind conductele de interconectare, utilizarea reţelei şi alocarea capacităţii către părţile interesate, ţinând cont de necesitatea de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter comercial; g)respectarea separării efective a conturilor pentru activităţile de înmagazinare, transport, distribuţie şi furnizare de gaze naturale, biogaz, biometan, GNL, GPL şi GNCV, pentru evitarea subvenţiilor încrucişate între acestea; h)respectarea de către operatorii economici licenţiaţi a condiţiilor de valabilitate pentru licenţe; i)respectarea planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem; j)respectarea normelor de siguranţă şi de fiabilitate a reţelei; k)respectarea nivelului de transparenţă practicat de către operatori, inclusiv preţurile angro; l)respectarea gradului şi eficienţei deschiderii pieţelor şi a concurenţei la nivelul comerţului angro şi cu amănuntul, inclusiv în ceea ce priveşte bursele de gaze naturale; m)preţurile pentru clienţii casnici, inclusiv sistemele de plată anticipată şi tarifele de deconectare; n)respectarea prevederilor referitoare la verificările şi reviziile instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând clienţilor finali, a tarifelor percepute pentru aceste activităţi, plângerile înaintate de clienţii finali, precum şi orice denaturare sau restricţionare a concurenţei; o)apariţia unor practici contractuale restrictive, inclusiv a unor clauze privind exclusivitatea, care ar putea împiedica clienţii noncasnici de mari dimensiuni să încheie contracte simultan cu mai mulţi furnizori sau pot restrânge posibilitatea acestora de a face această alegere, informând, dacă este cazul, Consiliul Concurenţei cu privire la astfel de practici; p)punerea în aplicare a normelor privind rolurile şi responsabilităţile operatorilor de transport şi de sistem, ale operatorilor de distribuţie, ale furnizorilor şi clienţilor, precum şi ale altor actori de pe piaţă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005; q)respectarea perioadelor de timp necesare operatorilor de transport şi de sistem şi operatorilor de distribuţie pentru racordări şi reparaţii; r)punerea în aplicare a măsurilor de salvgardare pentru piaţa de gaze naturale, în cazul în care acestea au fost adoptate de stat. (4) Preşedintele ANRE transmite, până la data de 30 aprilie, rapoarte anuale privind activitatea desfăşurată, problemele sesizate, soluţiile aplicate şi rezultatele obţinute Parlamentului, Guvernului şi Preşedintelui României, Agenţiei de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER, Comisiei Europene, precum şi Consiliului Concurenţei. Aceste rapoarte se publică pe site-ul propriu al ANRE, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile comercial.(5) Procedurile prevăzute la alin. (1) lit. s) sunt proceduri administrativ-jurisdicţionale, facultative şi gratuite şi nu împiedică liberul acces la instanţa de judecată.(6) În vederea exercitării atribuţiilor sale în sectorul gazelor naturale, ANRE are dreptul:a)de acces la informaţiile şi documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidenţele contabile ale acestora şi la documentele clasificate, conform legislaţiei specifice în vigoare; b)să solicite operatorilor economici din sectorul gazelor naturale toate informaţiile relevante în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, inclusiv justificări pentru orice refuz de a acorda acces terţilor, precum şi orice informaţii privind măsurile necesare pentru consolidarea sistemelor; c)să exercite controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale a reglementărilor emise, a obligaţiilor prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi să aplice sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare în cazul nerespectării acestora; d)să acţioneze ca un organism pentru desfăşurarea de investigaţii şi pentru tratarea eficientă a plângerilor clienţilor şi soluţionarea extrajudiciară a litigiilor; e)să soluţioneze plângerile împotriva operatorului de transport şi de sistem şi a operatorilor de distribuţie referitoare la obligaţiile ce le revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi litigiile dintre operatorul de transport şi de sistem şi proprietarul reţelei de transport. Articolul 11 Raporturile ANRE cu terţii(1) În îndeplinirea atribuţiilor sale şi fără a se aduce atingere competenţelor sale de luare a deciziilor în activitatea de reglementare, ANRE colaborează cu Consiliul Concurenţei, cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale, cu operatorii economici specializaţi care prestează servicii pentru sectorul energiei electrice şi gazelor naturale, cu asociaţiile profesionale din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, cu asociaţiile patronale şi sindicale, inclusiv prin schimburi reciproce de informaţii.(2) ANRE are dreptul să solicite toate informaţiile şi documentele necesare, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale legale, de la operatorii economici din domeniul său de activitate, inclusiv evidenţele contabile ale acestora, justificări pentru orice refuz de a acorda acces terţilor la reţea, precum şi orice informaţii privind măsurile necesare pentru întărirea reţelei sau în legătură cu soluţionarea unor plângeri.(3) ANRE colaborează cu autorităţile de reglementare ale statelor din regiune, inclusiv prin acorduri de cooperare, cu Agenţia de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER şi Comisia Europeană, pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale, a regulilor privind schimburile transfrontaliere de energie electrică şi gaze naturale, a celor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconexiune, fără a aduce atingere atribuţiilor şi competenţelor acestora.(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale şi fără a se aduce atingere competenţelor acesteia de luare a deciziilor în activitatea de reglementare, ANRE organizează consultări publice în oricare dintre situaţiile prevăzute explicit de lege sau ori de câte ori apreciază că este necesar şi, în toate cazurile, înainte de a adopta reglementări ori măsuri ce pot avea repercusiuni importante asupra funcţionării pieţei de energie electrică sau de gaze naturale, oferindu-se astfel părţilor interesate posibilitatea de a formula opinii şi de a transmite observaţii asupra măsurilor propuse.(5) ANRE exercită atribuţiile şi competenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, fără a aduce atingere prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici competenţelor Consiliului Concurenţei în aplicarea acestei legi, respectiv în aplicarea art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.(6) În exercitarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, ANRE poate fi membră a unor organizaţii internaţionale de specialitate. Articolul 12 Dispoziţii finale Atribuţiile şi competenţele ANRE prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se completează cu atribuţiile şi competenţele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare, precum şi cu atribuţiile şi competenţele prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi în alte acte normative în vigoare.
3. Articolele I şi II se abrogă. Articolul II(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, aprobă prin ordin regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, bugetul şi salarizarea personalului ANRE.(2) Contractul colectiv de muncă al ANRE se încheie în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a)art. 7-11 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; b)art. 6-8, art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; c)art. 2 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare; d)Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 8 decembrie 2009, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. * Prezenta lege transpune prevederile art. 35, 36 şi 37 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) seria L nr. 211 din 14 august 2009, şi prevederile art. 39, 40 şi 41 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) seria L nr. 211 din 14 august 2009. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 160/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 160 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu