E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.159 din 19.07.2016

privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 25 iulie 2016SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Scopul prezentei legi constă în stabilirea unui cadru legal unitar care să contribuie la facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, prin luarea de măsuri care să accelereze exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi să remedieze ineficienţele care afectează procesul de extindere a reţelelor de comunicaţii electronice, în vederea asigurării unui cadru economic sustenabil, a aplicării politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene, precum şi a coeziunii sociale şi teritoriale prin crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii.(2) Prezenta lege stabileşte:a)accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora; b)accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică a operatorilor de reţea; c)măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice şi pentru facilitarea şi stimularea extinderii acestora prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi. (3) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică:a)reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor de infrastructură fizică deţinute sau administrate de instituţiile publice din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 3 alin. (5); b)staţiilor de monitorizare, reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor de infrastructură fizică deţinute sau administrate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în scopul monitorizării frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizarea neguvernamentală, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 3 alin. (6). (4) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică imobilelor care constituie, conform legislaţiei în vigoare, fondul forestier naţional. Articolul 2(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)acces pe proprietăţi - accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în scopul construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora; b)operator de reţea - operator economic autorizat să furnizeze reţele de comunicaţii electronice, precum şi un operator economic care deţine în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică destinată instalării de reţele de comunicaţii electronice ori producerii, transportului sau distribuţiei energiei electrice, inclusiv iluminatul public, gazelor naturale, energiei termice şi apei, inclusiv evacuarea sau tratarea apelor uzate şi sistemele de canalizare şi de drenare; de asemenea, este operator de reţea şi operatorul economic care deţine în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică prin utilizarea căreia se furnizează servicii de transport, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, infrastructura fizică de transport a căilor ferate, drumurile, porturile şi aeroporturile; c)infrastructură fizică - orice element sau parte componentă a unei reţele, precum şi orice element necesar susţinerii acesteia, cu excepţia reţelelor de comunicaţii electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei reţele de comunicaţii electronice fără a deveni ele însele elemente ale reţelei de comunicaţii electronice, cum ar fi: canalele, conductele, ţevile, camerele de tragere şi de vizitare, cabinetele, clădirile şi intrările în clădiri, structurile de susţinere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii şi alte construcţii inginereşti parte a respectivei reţele; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum şi elementele reţelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare; d)accesul la infrastructura fizică - dreptul oricărui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice de a avea acces la elementele de infrastructură fizică deţinute în proprietate, administrare sau concesiune de un operator de reţea, în scopul construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau, acolo unde este cazul, a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora; e)reţea de comunicaţii electronice de mare viteză - reţea de comunicaţii electronice capabilă să asigure servicii de acces în bandă largă la viteze de minimum 30 Mbps; f)lucrare de inginerie civilă - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii civile sau de inginerie civilă care, în sine, este suficient pentru a îndeplini o funcţie economică sau tehnică şi care presupune existenţa unuia sau mai multor elemente ale unei infrastructuri fizice; g)infrastructură fizică interioară - infrastructura fizică sau instalaţiile existente în spaţiul utilizatorului final, inclusiv elementele aflate în coproprietate, destinate să găzduiască reţele de acces cablate şi/sau fără fir, în cazurile în care aceste reţele de acces sunt capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice şi să conecteze punctul de acces al clădirii cu punctul terminal al reţelei de comunicaţii electronice; h)infrastructura fizică interioară pregătită pentru reţele de mare viteză - infrastructura fizică interioară destinată a găzdui elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză sau a permite furnizarea acestora; i)lucrări de renovare majoră - lucrări de construcţii civile sau lucrări de inginerie civilă executate în spaţiul utilizatorului final, care includ modificări structurale ale întregii infrastructuri fizice interioare sau ale unei părţi substanţiale a acesteia şi care necesită o autorizaţie de construcţie; j)punct de acces - punctul fizic, situat în interiorul sau la exteriorul clădirii, accesibil pentru furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, prin care este pusă la dispoziţie conexiunea cu infrastructura fizică interioară; k)drept exclusiv - dreptul acordat unei singure entităţi prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care îi rezervă dreptul de a furniza servicii de comunicaţii electronice ori să desfăşoare o activitate din domeniul comunicaţiilor electronice, într-o zonă geografică determinată; l)drept special - dreptul acordat unui număr limitat de entităţi prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, într-o zonă geografică determinată, care:1. desemnează ori limitează la două sau mai multe numărul entităţilor autorizate să furnizeze un serviciu de comunicaţii electronice ori să desfăşoare o activitate din domeniul comunicaţiilor electronice, altfel decât pe baza unor criterii nediscriminatorii, obiective şi proporţionale; sau 2. conferă unei entităţi, altfel decât în conformitate cu criteriile prevăzute la pct. 1, avantaje legale ori de reglementare care afectează substanţial capacitatea oricărei altei entităţi de a furniza acelaşi serviciu sau de a desfăşura aceeaşi activitate în aceeaşi zonă geografică, în condiţii substanţial echivalente; m)organism din sectorul public - instituţie publică, inclusiv autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, un organism de drept public sau o asociaţie formată din una sau mai multe instituţii publice ori din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public; n)organisme de drept public - persoane juridice care, cumulativ, au următoarele caracteristici:1. sunt constituite cu scopul satisfacerii unor nevoi de interes general, altele decât cele care au caracter industrial sau comercial; 2. sunt finanţate, în totalitate sau în cea mai mare parte, de organisme din sectorul public sau gestionarea lor face obiectul unei supravegheri exercitate de respectivele organisme ori au un consiliu de administraţie, de conducere ori de supraveghere ai cărui membri sunt numiţi în proporţie de peste 50% de către organisme din sectorul public; o)drepturi reale principale - dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de servitute, dreptul de superficie, dreptul de abitaţie. (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIDreptul de acces pe proprietăţi Articolul 3(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăţi în condiţiile prezentei legi.(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi.(3) Dreptul de acces pe proprietăţi prevăzut la alin. (1) şi (2) asigură folosinţa asupra unor imobile proprietate publică sau privată şi se exercită în condiţiile legii.(4) Dreptul de acces pe o proprietate privată şi condiţiile realizării accesului de către persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice se negociază de către părţi, în condiţiile dreptului comun.(5) Pentru realizarea reţelelor de comunicaţii electronice pentru uzul propriu al instituţiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, accesul pe proprietăţi se realizează în baza prezentei legi.(6) Pentru instalarea staţiilor de monitorizare, a reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare monitorizării frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizare neguvernamentală, accesul pe proprietăţi al ANCOM se realizează în baza prezentei legi. Articolul 4(1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje şi viaducte, stâlpi, piloni şi terenuri agricole, în condiţiile prezentei legi, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:a)exerciţiul acestui drept nu contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil respectivelor imobile proprietate publică ori uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză; b)efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu exclud aplicabilitatea cadrului legal privind regimul juridic al drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică. Articolul 5(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate privată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări, conform normativelor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2); b)exerciţiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină unor norme legale imperative ori cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză; c)să existe un contract încheiat în condiţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu titularul dreptului de proprietate privată sau cu titularul altor drepturi reale principale ori cu titularul dreptului de folosinţă sau de administrare asupra imobilului afectat, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată, sau să existe o hotărâre judecătorească definitivă, care să ţină loc de contract între părţi. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în proprietate indiviză din blocurile de locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte fixarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri. Articolul 6(1) În lipsa unor dispoziţii legale contrare, pentru imobilele proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la alin. (4), operatorii economici care nu au calitatea de operatori de reţea conform prezentei legi, operatorii de reţea pentru bunurile imobile care nu fac obiectul cap. III, instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a publica, respectiv de a modifica şi/sau completa, în cazul în care sunt deja publicate, pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afişare în locuri vizibile la sediul titularului, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la aceste imobile şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea prevederilor art. 4. (2) În lipsa unor dispoziţii legale contrare, după data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la alin. (4), în cazul imobilelor proprietate publică unde nu au fost realizate lucrări de acces pe proprietăţi, operatorii economici care nu au calitatea de operatori de reţea conform prezentei legi, operatorii de reţea pentru bunurile imobile care nu fac obiectul cap. III, instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afişare în locuri vizibile la sediul titularului, în termen de 30 de zile de la data primirii pentru prima dată a unei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea prevederilor art. 4.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor cuprinde cel puţin:a)entitatea care exercită dreptul de administrare, precum şi modalităţile în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăţi; b)caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces şi zonele în care se poate realiza dreptul de acces; c)tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces, cu respectarea prevederilor alin. (4); d)orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile imobilului ori din uzul sau interesul public al acestuia; e)procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta; f)în cazul autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul emiterii autorizaţiilor de construire, toate informaţiile relevante privind condiţiile şi procedura aplicabilă autorizării construirii reţelelor de comunicaţii şi a elementelor de infrastructură fizică necesară instalării acestora. (4) Tarifele maxime care pot fi percepute de entităţile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor acoperi contravaloarea lipsei de folosinţă şi despăgubirea pentru prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică instalate, fiind stabilite prin decizia preşedintelui ANCOM, emisă în termen de maximum 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) ANCOM va stabili tarifele maxime prevăzute la alin. (4) pe baza unei metodologii detaliate, ţinând cont de valoarea de piaţă a folosinţei bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi nediscriminării.(6) Tarifele maxime prevăzute la alin. (4) vor fi justificate şi vor fi proporţionale cu afectarea imobilului respectiv, urmând să aibă în vedere, printre altele, următoarele beneficii tangibile şi intangibile:a)facilitarea îmbunătăţirii competenţelor digitale şi a infrastructurii sistemului naţional de furnizare online a serviciilor publice, precum şi îmbunătăţirea accesului la infrastructura şi aplicaţiile publice; b)plusul de valoare adus imobilelor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale ce au instalate reţele de comunicaţii electronice, comparativ cu imobilele care nu deţin infrastructura pentru comunicaţii electronice; c)lansarea de noi servicii publice, inclusiv eficientizarea datorată informatizării; d)facilitarea incluziunii sociale şi reducerea decalajului economic între localităţile dezvoltate şi cele nedezvoltate, prin creşterea valorii adăugate a sectorului comunicaţiilor electronice asupra celorlalte sectoare ale economiei; e)facilitarea implementării de sisteme inteligente, cum ar fi semafoarele inteligente sau controlul traficului, cu efecte directe asupra reducerii cheltuielilor cu plata utilităţilor; f)înlesnirea dezvoltării de parcuri tehnologice sau centre de cercetare, precum şi a altor facilităţi cu scop asemănător. (7) După efectuarea lucrărilor impuse de exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale ori după încetarea exercitării dreptului de acces, furnizorii de reţele au obligaţia de a repune în starea iniţială respectivul imobil proprietate publică, în condiţiile, inclusiv termenele, stabilite prin contractul prevăzut la art. 12 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 13. (8) În cazul imobilelor proprietate publică date în concesiune, închiriate sau date în folosinţă cu titlu gratuit, condiţiile în care se exercită dreptul de acces vor fi stabilite şi publicate în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3) de către titularii dreptului de administrare, iar de către titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere ori de folosinţă cu titlu gratuit.(9) Pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate publică de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice ori în considerarea desfăşurării de către aceştia a altor activităţi legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, reglementat prin prezenta lege, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi pot percepe numai sumele stabilite conform prezentei legi.(10) Condiţiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului articol vor respecta principiile transparenţei şi obiectivităţii şi vor fi nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.(11) În cazul în care titularul dreptului de administrare ori, după caz, titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit intenţionează să modifice ori să completeze condiţiile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), acesta are obligaţia de a publica proiectul modificării sau completării cu cel puţin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la alin. (1) sau (2).(12) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, vor încheia, cu respectarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, doar contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care deţin ori controlează elementele de infrastructură fizică, în condiţiile prezentei legi, urmând a datora tarife doar acestor persoane.(13) În cazul prevăzut la alin. (12), titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit asupra imobilelor proprietate publică are obligaţia de a permite accesul persoanelor împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice la aceste imobile, în aceleaşi condiţii cu cel permis persoanelor împuternicite de cei care deţin ori controlează elementele de infrastructură fizică.(14) Sumele cu titlu de tarif pentru exercitarea dreptului de acces, percepute cu respectarea dispoziţiilor alin. (4), se fac venit la bugetul propriu, în cazul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii, la bugetele locale, în cazul autorităţilor publice locale, sau la bugetele din care sunt finanţate, în cazul instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau fonduri speciale. Articolul 7(1) O copie a documentului cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile art. 6, precum şi a oricăror modificări sau completări ale acestor condiţii va fi transmisă, în termen de maximum 10 zile de la publicare, ANCOM de entităţile care au obligaţia să stabilească şi să publice aceste condiţii.(2) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va crea, va actualiza şi va pune la dispoziţia publicului, pe propria pagină de internet, o bază de date care va include condiţiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi entitatea responsabilă cu acordarea dreptului de acces. Articolul 8(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoţită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condiţiilor de acces. Entitatea sesizată va reţine cererea spre soluţionare, când se prevede această posibilitate prin actele prin care i s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, ori, după caz, o va transmite în termen de 5 zile de la primire, însoţită de o propunere motivată, titularului dreptului de administrare, stabilit conform legii.(2) Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la:a)datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi; b)zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces, conform condiţiilor de acces stabilite potrivit art. 6 alin. (3); c)lucrările ce urmează a fi efectuate; d)scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă; e)durata estimativă a realizării lucrărilor. (3) Titularul dreptului de administrare, stabilit în condiţiile legii, după caz, ori titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, atunci când este competent să soluţioneze cererea, va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la art. 6 şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces.(4) Prima cerere, prevăzută de art. 6 alin. (2), transmisă titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, în vederea exercitării accesului pe proprietăţi, se analizează în termen de maximum 30 de zile de la data publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), fără a depăşi 60 de zile de la data primirii cererii. Cererea va conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).(5) Cererile transmise titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, se analizează pe baza principiilor transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii şi nediscriminării. În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii sau, în cazul primei cereri prevăzute de art. 6 alin. (2), de la publicarea condiţiilor de acces, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.(6) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic justificate, motivele care au determinat respingerea cererii comunicându-se solicitantului.(7) Împreună cu motivele de refuz prevăzute la alin. (6), entităţile responsabile pot comunica furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice solicitanţi şi zonele în care ar putea avea acces conform condiţiilor publicate, ca alternativă la cererea de acces respinsă.(8) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanţa competentă, în condiţiile art. 13. Articolul 9(1) În zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte normative, cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, astfel încât alte elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau alte elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură fizică existente, deţinute de operatorii de reţele, vor putea face obiectul exercitării dreptului de acces în conformitate cu prevederile cap. III.(2) În măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă există elemente de infrastructură fizică deţinute de operatorii de reţele, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, îl va informa pe solicitant, în vederea exercitării dreptului de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică în conformitate cu prevederile cap. III.(3) Pentru a nu fi afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilelor proprietate publică poate solicita furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone.(4) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) nu vor afecta funcţionalitatea elementelor de infrastructură fizică şi a reţelelor de comunicaţii electronice şi vor fi obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi justificate. Articolul 10(1) Dacă instituţiile publice prevăzute la art. 6 alin. (1) sau (2) exercită dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, acestea au obligaţia de a realiza o separare structurală a activităţilor asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activităţile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietăţi, în conformitate cu prevederile prezentei legi.(2) Cu excepţia proiectelor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 25, este interzisă acordarea sau menţinerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce priveşte instalarea unor elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice.(3) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveşte instalarea unor elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2), este nulă de drept.(4) În cazul proiectelor prevăzute la art. 25 alin. (1), autorităţile administraţiei publice centrale sau locale pot dispune realizarea acestora inclusiv prin constituirea unor drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, cu respectarea prevederilor art. 25. Articolul 11(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, în condiţiile art. 5, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale principale, titularului dreptului de folosinţă sau de administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract de acces. Solicitarea se va trimite prin utilizarea serviciului poştal confirmare de primire.(2) Solicitarea va conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente:a)datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi; b)elementele de reţea şi de infrastructură fizică ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate şi zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces; c)durata estimativă a realizării lucrărilor; d)condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură fizică ce urmează a fi amplasate. (3) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), titularul dreptului de proprietate, titularul altor drepturi reale sau titularul dreptului de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic justificate, chiar dacă există convenţie contrară.(4) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, preţul datorat de furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice reprezintă contravaloarea lipsei de folosinţă şi despăgubirea pentru prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică instalate.(5) În situaţia în care exercitarea dreptului de acces se realizează în vederea conectării unui imobil la o reţea publică fixă de comunicaţii electronice, accesul este gratuit pe proprietatea privată atunci când aceasta are acelaşi titular cu al imobilului ce urmează a fi conectat ori în spaţiile aflate în proprietate indiviză din blocurile de locuinţe.(6) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale date în concesiune ori închiriate, dispoziţiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de închiriere, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz. Articolul 12(1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 4 sau 5 îşi pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate, titularul altor drepturi reale principale, titularul dreptului de folosinţă ori de administrare asupra imobilului proprietate privată respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2), cu asociaţia de proprietari.(2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, contractul prevăzut la alin. (1) se poate încheia cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, în conformitate cu actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere ori folosinţă cu titlu gratuit.(3) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se stabilesc condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte preţul sau tariful accesului, mai avantajoase faţă de cele publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 6 sau prevăzute în contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, aceste condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii.(5) În termen de maximum 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, are obligaţia de a publica, cu respectarea legislaţiei privind protecţia secretului comercial, acest contract pe pagina sa de internet.(6) În vederea asigurării respectării dispoziţiilor alin. (3), prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet pusă la dispoziţie de ANCOM, sub forma înscrisului în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată au obligaţia de a transmite ANCOM informaţii privind datele de identificare a imobilului care face obiectul dreptului de acces, cuantumul preţului sau tarifului şi unitatea de măsură pentru care acesta se calculează, precum şi o copie a fiecărui contract de acces.(7) Modalitatea de transmitere a informaţiilor şi documentelor prevăzute la alin. (6), precum şi condiţiile în care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au acces la aceste informaţii se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANCOM, emisă în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(8) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (6) se va realiza în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la alin. (7), pentru toate contractele de exercitare a dreptului de acces încheiate până la această dată, respectiv în termen de maximum 10 zile de la această dată, pentru contractele de exercitare a dreptului de acces încheiate după data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM.(9) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin:a)zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de construire, instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură fizică, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă; b)condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor; c)modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces; d)tariful sau, după caz, preţul datorat pentru exercitarea dreptului de acces; e)condiţiile, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces va readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi, conform dispoziţiilor art. 15 alin. (3). (10) Clauzele incluse în contracte ce interzic accesul la infrastructura fizică sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice sau de fibră optică neechipată, precum şi cu privire la instalarea unor elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată sunt considerate nescrise.(11) În vederea practicării unor preţuri de acces conforme cu dispoziţiile prezentei legi, tarifele maxime stabilite prin decizia preşedintelui ANCOM prevăzută la art. 6 alin. (4) au un caracter orientativ în negocierea preţurilor pentru accesul pe, deasupra, în sau sub imobile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.(12) Titularii dreptului de proprietate, titularii altor drepturi reale principale, titularii dreptului de folosinţă ori de administrare asupra imobilelor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice vor ţine cont în cel mai înalt grad, în procesul de negociere a contractelor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea privată, de tarifele maxime prevăzute la art. 6 alin. (4).(13) Informaţiile obţinute înainte, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui contract de acces trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate va fi respectată în toate cazurile. Aceste informaţii nu pot fi divulgate către niciun terţ, cu excepţia informaţiilor solicitate de autoritatea de reglementare sau de alte instituţii abilitate de lege. (14) Sumele încasate cu titlu de preţ pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se fac venit la bugetul propriu, în cazul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii, la bugetele locale, în cazul autorităţilor publice locale, sau la bugetele din care sunt finanţate, în cazul instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau fonduri speciale. Articolul 13(1) În situaţia în care contractul prevăzut la art. 12 nu se poate încheia în termen de maximum două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea privată sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6), oricare dintre părţi se poate adresa instanţei judecătoreşti competente.(2) În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre care ţine loc de contract între părţi.(3) Judecarea litigiilor se face de urgenţă şi cu precădere.(4) Hotărârea judecătorească pronunţată de instanţă ca urmare a unei cereri înaintate în condiţiile prevederilor alin. (1) poate fi atacată cu recurs.(5) În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică, în termen de maximum 15 zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă gratuită, după caz, asupra imobilului are obligaţia de a o face publică pe pagina sa de internet.(6) În termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la alin. (7), pentru toate hotărârile judecătoreşti definitive având ca obiect exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi emise până la această dată, respectiv în termen de maximum 10 zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, pentru hotărârile judecătoreşti definitive având ca obiect exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi emise după data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată au obligaţia de a transmite o copie de pe această hotărâre ANCOM, cu obligaţia acesteia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.(7) Modalitatea de transmitere a copiilor hotărârilor judecătoreşti definitive prevăzute la alin. (6), precum şi condiţiile în care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au acces la aceste documente se stabilesc prin decizia preşedintelui ANCOM, emisă în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 14(1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăţi sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale principale, titularului dreptului de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, şi fără a aduce atingere dreptului de folosinţă asupra părţii din imobil care nu face obiectul exercitării dreptului de acces instituit în condiţiile art. 4 sau 5.(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza, în condiţiile legii, numai după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale principale, titularului dreptului de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, asupra imobilului respectiv, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă.(3) Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale, titularul dreptului de administrare, de concesiune sau de închiriere, după caz, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 12 sau printr-o hotărâre judecătorească pronunţată în condiţiile art. 13.(4) În lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgenţă, instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţă preşedinţială. Articolul 15(1) Dreptul de acces pe proprietăţi nu va afecta existenţa dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii fizice care face obiectul dreptului de acces sau asupra reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.(2) Exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului decât în limitele necesare, cu respectarea legislaţiei în vigoare, urmând a afecta cât mai puţin imobilul asupra căruia se constituie dreptul de acces.(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul părţilor, poate plăti titularului dreptului de proprietate sau de alte drepturi reale, titularului dreptului de administrare, de concesiune sau de folosinţă, după caz, contravaloarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate. Articolul 16În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi sunt afectate de lucrări de interes naţional sau de interes local de utilitate publică se va aplica procedura de expropriere, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Articolul 17(1) Titularul dreptului de acces pe proprietăţi poate solicita titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale, titularului dreptului de administrare, de concesiune, de folosinţă cu titlu gratuit ori de închiriere, după caz, în situaţia în care nu există nicio altă soluţie, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului, a arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea despăgubirilor prevăzute de prezenta lege.(2) Dacă, în termen de maximum 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de proprietate, titularul altor drepturi reale, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosinţă cu titlu gratuit sau de închiriere, după caz, nu efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1), furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate realiza aceste operaţiuni, după transmiterea unei notificări, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans.(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător şi într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii. Articolul 18Titularul dreptului de acces pe proprietăţi are obligaţia să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, când această reaşezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în condiţiile, inclusiv referitoare la termen, convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 12 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 13. Capitolul IIIAccesul la infrastructura fizică a operatorilor de reţea Articolul 19(1) Operatorii de reţea acordă acces la infrastructura fizică pe care o deţin în proprietate, administrare sau concesiune, în condiţii obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii, tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită accesul în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale reţelelor publice de comunicaţii electronice.(2) Tarifele de acces la infrastructura fizică vor asigura operatorului de reţea obligat să permită utilizarea infrastructurii fizice pe care o deţine în proprietate, administrare sau concesiune posibilitatea de a-şi recupera costurile, luând în considerare atât investiţiile din contribuţii proprii efectuate pentru realizarea infrastructurii fizice care face obiectul accesului, cât şi cele suportate pentru furnizarea acestui acces, precum şi impactul accesului solicitat asupra planului de afaceri al operatorului de reţea, în special în ceea ce priveşte investiţiile ce vor avea ca obiect infrastructura fizică la care se solicită accesul. La stabilirea tarifelor de acces se vor avea în vedere şi îmbunătăţirile aduse infrastructurii fizice de către furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice, în măsura în care aceste îmbunătăţiri profită şi operatorului de reţea.(3) Cererea de acces la infrastructura fizică a operatorilor de reţea va conţine în mod obligatoriu următoarele:a)datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces la infrastructura fizică; b)descrierea tehnică a elementelor de reţea ce urmează a fi instalate; c)zona în care se intenţionează să se realizeze accesul şi elementele de infrastructură fizică vizate; d)durata estimativă a realizării lucrărilor; e)condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului, pentru întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea ce urmează a fi amplasate. (4) Operatorul de reţea poate refuza acordarea accesului la infrastructura fizică pe care o deţine în proprietate, administrare sau concesiune doar în următoarele cazuri obiective şi temeinic justificate:a)limitările tehnice ale infrastructurii fizice la care a fost solicitat accesul, care nu ar permite instalarea sau operarea oricăror elemente ale reţelei publice de comunicaţii electronice; b)lipsa spaţiului disponibil pentru instalarea reţelei publice de comunicaţii electronice, inclusiv ca urmare a planurilor operatorului de reţea probate în mod concludent; c)respectarea unor cerinţe privind securitatea şi sănătatea publică; d)asigurarea securităţii şi integrităţii celorlalte reţele şi în special a infrastructurii critice naţionale; e)eliminarea riscului producerii unor interferenţe semnificative care pot perturba serviciile furnizate cu ajutorul aceleiaşi infrastructuri fizice; f)disponibilitatea unor mijloace alternative viabile, în condiţii rezonabile şi nediscriminatorii, de furnizare de gros a accesului la infrastructura fizică de reţea, oferite de operatorul de reţea şi adecvate pentru furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice. (5) Motivele care au determinat respingerea cererii de către operatorul de reţea se comunică furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice solicitant, în cel mult două luni de la data primirii unei cereri de acces complete.(6) În cazul în care operatorul de reţea refuză acordarea accesului la infrastructura fizică pe care o deţine în proprietate, administrare sau concesiune ori dacă, în termen de maximum două luni de la data primirii unei cereri de acces complete nu se ajunge la un acord cu privire la condiţiile în care se realizează accesul, oricare dintre părţi se poate adresa ANCOM pentru soluţionarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V şi stabilirea, după caz, a modalităţilor şi condiţiilor, inclusiv cele privind tarifele, în care se va realiza accesul la infrastructura fizică.(7) În situaţia în care părţile unui contract de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică a operatorilor de reţea nu ajung la un acord cu privire la modificarea clauzelor contractuale privind modalităţile şi condiţiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică deţinută în proprietate, administrare sau concesiune de către operatorii de reţea sau dacă operatorul de reţea împiedică executarea lucrărilor de acces, oricare dintre acestea poate sesiza ANCOM în vederea soluţionării litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(8) Exercitarea dreptului de acces prevăzut de prezentul articol se realizează cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii. Articolul 20(1) În vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 19 alin. (1), operatorii de reţea au obligaţia ca, în termen de maximum două luni de la primirea unei cereri complete, să pună la dispoziţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice informaţii privind amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum şi un punct de contact.(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, cu respectarea principiului proporţionalităţii, pot solicita operatorilor de reţea informaţiile prevăzute la alin. (1), doar dacă acestea nu sunt disponibile prin punctul de informare unic prevăzut la art. 21 alin. (2).(3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor specifica în cererea prevăzută la alin. (1) zona în care intenţionează să instaleze elemente ale unei reţele publice de comunicaţii electronice.(4) Operatorii de reţea pot refuza accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) doar în cazurile în care acestea sunt disponibile prin intermediul punctului de informare unic prevăzut la art. 21 alin. (2) ori punerea la dispoziţie a acestor informaţii ar afecta securitatea naţională sau sănătatea publică, precum şi securitatea şi integritatea reţelelor.(5) Motivele care au determinat respingerea cererii de acces la informaţiile prevăzute la alin. (1) se comunică furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice solicitanţi, în cel mult două luni de la data depunerii cererii.(6) În cazul în care operatorul de reţea nu pune la dispoziţia furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice informaţiile prevăzute la alin. (1), oricare dintre părţi se poate adresa ANCOM pentru soluţionarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(7) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor dobândite, conform legislaţiei privind protecţia secretului comercial. Articolul 21(1) Operatorii de reţea, precum şi organismele din sectorul public care, în exercitarea atribuţiilor, deţin în format electronic oricare dintre informaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) vor pune la dispoziţia ANCOM aceste informaţii până la data de 1 ianuarie 2017.(2) Utilizând informaţiile colectate conform alin. (1), ANCOM va crea, va administra şi va pune la dispoziţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet, un punct de informare unic.(3) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin decizie a preşedintelui ANCOM se va stabili modalitatea de aplicare a dispoziţiilor alin. (1), (2) şi (5).(4) În cazul în care un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice solicită direct unui organism din sectorul public accesul la informaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1), acesta are obligaţia să le pună la dispoziţia furnizorului solicitant în măsura în care aceasta nu ar afecta securitatea naţională sau sănătatea publică, precum şi securitatea şi integritatea reţelelor. (5) Orice actualizare sau element nou privind informaţiile menţionate la art. 20 alin. (1) va fi transmis ANCOM în termen de maximum două luni de la data deţinerii acestor informaţii.(6) În cazul în care operatorii de reţea şi organismele din sectorul public consideră în mod justificat că sunt necesare verificări suplimentare privind corectitudinea actualizărilor sau elementelor noi privind informaţiile menţionate la art. 20 alin. (1), termenul prevăzut la alin. (5) se poate prelungi cu cel mult o lună.(7) În cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2017, prin punctul de informare unic prevăzut la alin. (2), ANCOM pune la dispoziţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet, în condiţii proporţionale, nediscriminatorii şi transparente, un minimum de informaţii deţinut de persoanele prevăzute la alin. (1).(8) În utilizarea informaţiilor dobândite potrivit prezentului articol furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor respecta obligaţia prevăzută la art. 20 alin. (7). Articolul 22(1) Operatorii de reţea vor permite, în urma unei cereri motivate, personalului furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţii transparente, nediscriminatorii şi proporţionale, să inspecteze elementele de infrastructură fizică vizate în vederea instalării unor elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, care vor fi precizate, în mod obligatoriu, în solicitarea transmisă în acest sens.(2) Autorizarea accesului în vederea efectuării inspecţiei prevăzute la alin. (1) se va realiza în cel mult o lună de la data primirii solicitării, cu precizarea condiţiilor în care urmează să se realizeze inspecţia.(3) Operatorul de reţea poate refuza solicitarea de inspecţie doar în cazurile în care aceasta ar afecta securitatea naţională sau sănătatea publică, precum şi securitatea şi integritatea reţelelor.(4) Motivele care au determinat respingerea solicitării de autorizare a inspecţiei se comunică furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice solicitant în termenul prevăzut la alin. (2).(5) În cazul în care operatorul de reţea nu autorizează efectuarea inspecţiei sau în cazul în care în termen de maximum o lună de la data primirii solicitării nu se ajunge la un acord cu privire la condiţiile de realizare a inspecţiei, oricare dintre părţi se poate adresa ANCOM pentru soluţionarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(6) În utilizarea informaţiilor dobândite potrivit prezentului articol, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor respecta obligaţia prevăzută la art. 20 alin. (7). Articolul 23(1) Cu scopul de a evita apariţia unor litigii, precum şi pentru a asigura celeritatea soluţionării acestora, prin decizie a preşedintelui ANCOM se vor publica, pentru anumite tipuri de infrastructură fizică, tarifele orientative pentru accesul la infrastructura operatorilor de reţea.(2) Tarifele orientative prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (2).(3) Operatorii de reţea şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor ţine cont în cel mai înalt grad, în procesul de negociere a contractelor de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică, de tarifele orientative prevăzute la alin. (1).(4) ANCOM poate publica pe propria pagină de internet îndrumări privind situaţiile în care operatorii de reţea pot refuza accesul prevăzut la art. 19, precum şi privind realizarea activităţii de inspecţie prevăzute la art. 22. Articolul 24(1) Acolo unde duplicarea elementelor de infrastructură fizică este ineficientă din punct de vedere economic sau imposibilă fizic, orice persoană care deţine cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri are obligaţia ca, la solicitarea unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, să îi acorde acestuia acces la respectiva infrastructură fizică interioară, în vederea instalării unei reţele de comunicaţii electronice, în condiţii obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii, inclusiv, acolo unde este cazul, în ceea ce priveşte tariful, cu condiţia ca exerciţiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces să se realizeze în condiţiile legii.(2) În cazul în care, în termen de maximum două luni de la data primirii unei cereri de acces la infrastructura fizică instalată în interiorul unei clădiri, părţile nu ajung la un acord, oricare dintre acestea se poate adresa ANCOM în vederea soluţionării litigiului în conformitate cu prevederile cap. V şi stabilirii, după caz, a modalităţilor şi condiţiilor, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică interioară sau la punctul de acces.(3) În situaţia în care părţile unui contract de acces la infrastructura fizică instalată în interiorul unei clădiri nu ajung la un acord cu privire la modificarea clauzelor contractuale privind modalităţile şi condiţiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la respectiva infrastructură fizică, oricare dintre acestea poate sesiza ANCOM în vederea soluţionării litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(4) Tarifele prevăzute la alin. (2) se stabilesc cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 19 alin. (2).(5) Exercitarea dreptului de acces prevăzut de prezentul articol se realizează cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii. Articolul 25(1) În cazul proiectelor de infrastructură fizică destinate instalării de reţele publice de comunicaţii electronice sau de fibră optică neechipată, realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de acces deschis la această infrastructură fizică, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii.(2) Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructură al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la alin. (1), precum şi orice modificare sau completare a acestora se supun aprobării emise prin decizie a preşedintelui ANCOM.(3) Actele administrative prin care se stabilesc orice fel de condiţii de operare a infrastructurilor fizice care fac obiectul proiectelor prevăzute la alin. (1) produc efecte juridice în ceea ce priveşte condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la aceste infrastructuri fizice, numai după emiterea aprobării prevăzute la alin. (2).(4) În vederea aplicării dispoziţiilor alin. (2), autorităţile administraţiei publice centrale ori locale care participă, sprijină sau finanţează, total sau parţial, realizarea unor proiecte de infrastructură fizică destinate instalării de reţele publice de comunicaţii electronice sau de fibră optică neechipată au obligaţia de a transmite ANCOM, pe lângă documentul care conţine propunerile privind condiţiile tehnice şi economice de acces, şi documentaţia care fundamentează proiectul de infrastructură fizică.(5) ANCOM decide cu privire la solicitarea de aprobare a condiţiilor tehnice şi economice de acces în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (4).(6) În cazul în care documentele transmise potrivit alin. (4) necesită completări, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă de la data comunicării solicitării de completare până la data primirii acestor completări de către ANCOM. Capitolul IVDispoziţii privind autorizarea construirii reţelelor de comunicaţii electronice Articolul 26(1) La elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a documentaţiilor de urbanism, la realizarea lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice se va avea în vedere necesitatea instalării de reţele de comunicaţii electronice.(2) În cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publică sau privată, autorităţile administraţiei publice care eliberează autorizaţii de construire ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări vor publica pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice şi vor transmite electronic punctului de informare unic prevăzut la art. 27 anunţuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autorităţile administraţiei publice cunosc realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de construire, instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, în condiţiile prezentei legi.(3) Cu excepţia intervenţiilor urgente, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. 2 „Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii" la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările coordonate de autorităţile administraţiei publice nu vor putea fi demarate înaintea împlinirii unui termen de minimum 25 de zile de la data publicării anunţului prevăzut la alin. (2).(4) Anunţul prevăzut la alin. (2) va cuprinde informaţii cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1), precum şi data estimativă a începerii lucrărilor.(5) Dacă furnizorii de reţele publice de comunicaţii nu optează pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces în acelaşi timp cu lucrările de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autorităţile administraţiei publice pot stabili condiţii restrictive pentru acordarea autorizaţiilor de construire în zona respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunţate în condiţiile prezentului articol cu cel puţin 6 luni înainte de momentul începerii acestora. Articolul 27(1) La solicitarea scrisă a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, operatorii de reţea pun la dispoziţia acestora, prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Agenţia pentru Agenda Digitală a României, informaţii privind lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, pentru care autorizaţia de construire a fost acordată sau cererea de eliberare a autorizaţiei de construire a fost depusă ori este prevăzută a fi depusă în următoarele 6 luni.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde amplasarea şi tipul lucrărilor, elementele de infrastructură fizică vizate, data la care au început sau se estimează că vor începe lucrările, durata acestora, precum şi adresa punctului de contact.(3) În solicitarea prevăzută la alin. (1) se va preciza zona în care se vizează realizarea coordonată a lucrărilor.(4) Operatorii de reţea au obligaţia de a furniza în format electronic, prin punctul de informare unic, informaţiile solicitate, în condiţii transparente, nediscriminatorii şi proporţionale, în termen de maximum 14 zile de la data primirii solicitării.(5) Condiţiile în care se va realiza comunicarea prin intermediul punctului de informare unic se vor stabili prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională.(6) Operatorii de reţea pot refuza comunicarea informaţiilor potrivit alin. (1) doar în cazurile în care aceasta ar afecta securitatea naţională sau sănătatea publică, securitatea şi integritatea reţelelor, precum şi în situaţia în care informaţiile solicitate sunt deja puse în format electronic la dispoziţia publicului sau transmise punctului de informare unic.(7) Motivele care au determinat refuzul operatorului de reţea de a pune la dispoziţie informaţiile prevăzute la alin. (1) se comunică, prin punctul de informare unic, furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice în termen de maximum 14 zile de la data primirii solicitării.(8) În cazul în care operatorii de reţea nu pun la dispoziţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice informaţiile prevăzute la alin. (1), oricare dintre părţi se poate adresa ANCOM pentru soluţionarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(9) Dispoziţiile alin. (8) nu se aplică în situaţia în care refuzul de a pune la dispoziţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice informaţiile prevăzute la alin. (1) este determinat de faptul că informaţiile solicitate sunt, în integralitatea lor, deja puse în format electronic la dispoziţia publicului sau transmise punctului de informare unic.(10) În utilizarea informaţiilor dobândite potrivit prezentului articol furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor respecta obligaţia prevăzută la art. 20 alin. (7). Articolul 28(1) În cazul în care furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice solicită realizarea coordonată a lucrărilor de inginerie civilă, operatorii de reţea au obligaţia de a permite efectuarea coordonată a acestor lucrări, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)coordonarea lucrărilor să nu implice niciun cost suplimentar, inclusiv din cauza unor întârzieri în realizarea lucrărilor de inginerie civilă ale operatorului de reţea; b)coordonarea lucrărilor să nu împiedice controlul asupra lucrărilor; c)solicitarea de coordonare să fie depusă în termen de maximum 10 zile de la comunicarea informaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) ori a răspunsului că informaţiile solicitate sunt deja puse în format electronic la dispoziţia publicului sau transmise punctului de informare unic, în cazul lucrărilor de inginerie civilă aflate în curs; d)solicitarea de coordonare să fie depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de depunerea unei solicitări complete de emitere a autorizaţiei de construire, în cazul lucrărilor de inginerie civilă aflate în fază de proiect. (2) În cazul în care operatorul de reţea nu permite efectuarea coordonată a lucrărilor sau, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii solicitării de coordonare, nu se ajunge la un acord, oricare dintre părţi se poate adresa ANCOM în vederea soluţionării litigiului în conformitate cu dispoziţiile cap. V şi stabilirii, după caz, a condiţiilor, inclusiv tarifelor, privind realizarea coordonării lucrărilor.(3) Lucrările de inginerie civilă având caracter de urgenţă, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la alin. (1). Articolul 29(1) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice.(2) Autorizarea lucrărilor de infrastructură fizică a reţelelor de comunicaţii electronice se va face pe baza normativelor tehnice privind proiectarea şi realizarea infrastructurilor fizice şi a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi, după caz, pe baza normativelor tehnice privind proiectarea şi realizarea construcţiilor pe care se amplasează acestea.(3) Normativele tehnice se aprobă prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al preşedintelui ANCOM, în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Normativele tehnice vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii fizice necesare susţinerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste normative, aviz necesar în vederea emiterii autorizaţiei de construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură fizică a reţelelor publice de comunicaţii electronice.(5) La elaborarea normativelor tehnice prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere propunerile asociaţiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, precum şi ale altor asociaţii legal constituite şi ale autorităţilor publice interesate.(6) Până la data intrării în vigoare a normativelor tehnice prevăzute la alin. (2), autorizarea lucrărilor de infrastructură fizică a reţelelor de comunicaţii electronice se va realiza conform legislaţiei în vigoare. Articolul 30(1) Lucrările de acces prevăzute de prezenta lege se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:a)amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor; b)proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona reţelelor de energie electrică şi gazelor naturale, drumurilor şi în zona infrastructurii fizice feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă; c)condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stâlpilor pentru instalaţii în zona drumurilor şi în zona infrastructurii fizice feroviare; d)calitatea în construcţii; e)protecţia igienei şi a sănătăţii publice; f)protecţia mediului; g)protecţia muncii; h)protejarea monumentelor istorice. (2) În măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecţie prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi prin documentaţiile de urbanism în ceea ce priveşte realizarea unor lucrări de acces, precum şi în cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obţinerea acordului organismelor competente.(3) Obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor necesare incumbă persoanei care solicită exercitarea dreptului de acces. Articolul 31În zona drumurilor nu pot fi instalate infrastructuri fizice care: a)restrâng ampriza drumurilor; b)stânjenesc circulaţia autovehiculelor; c)periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii. Articolul 32Persoanele care efectuează lucrări de instalare, mutare sau extindere a reţelelor de comunicaţii electronice au obligaţia de a marca traseele reţelelor, în condiţiile stabilite prin normativele tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2). Articolul 33(1) Instalarea elementelor de reţea pe zidurile interioare şi exterioare ale clădirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate, conform normativelor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2).(2) Costurile ocazionate de sistematizarea elementelor de reţea vor fi suportate în comun de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează aceste elemente, conform normativelor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2).(3) În termen de maximum 3 ani de la data intrării în vigoare a normativelor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice vor efectua lucrările necesare în vederea respectării prevederilor alin. (1). Articolul 34(1) Toate clădirile pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizaţiei de construire, inclusiv clădirile care au elemente aflate în proprietate comună, precum şi clădirile pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizaţiei de construire pentru lucrări de renovare majoră, după data de 31 decembrie 2016, vor fi prevăzute cu infrastructură fizică interioară pregătită pentru reţele de mare viteză.(2) Toate blocurile de locuinţe pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizaţiei de construire, precum şi blocurile de locuinţe pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizaţiei de construire pentru lucrări de renovare majoră, după data de 31 decembrie 2016, vor fi prevăzute cu puncte de acces.(3) Clădirile monument istoric, cele cu o valoare arhitecturală deosebită, casele de vacanţă, clădirile cu destinaţie militară sau alte clădiri utilizate în scopuri de ordine publică ori securitate naţională sunt exceptate de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).(4) Condiţiile de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se stabilesc prin normativele tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2). Articolul 35(1) În zonele de protecţie a elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, stabilite prin normativele tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2), nu se pot efectua lucrări care ar putea afecta aceste elemente fără permisiunea prealabilă scrisă a furnizorului de reţele de comunicaţii electronice.(2) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate solicita ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi.(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice. Capitolul VSoluţionarea litigiilor Articolul 36(1) Litigiile apărute între operatorii de reţea şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice în condiţiile art. 19 alin. (6) şi (7), art. 20 alin. (6), art. 22 alin. (5), art. 27 alin. (8) şi art. 28 alin. (2), precum şi litigiile apărute între persoanele care deţin cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice în condiţiile art. 24 alin. (2) şi (3) se soluţionează conform prezentului capitol.(2) În situaţia în care, în cadrul unui litigiu, ANCOM impune părţilor aplicarea unor tarife, stabilirea acestora se realizează cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 19 alin. (2).(3) Dacă obligaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) este impusă unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, ANCOM va avea în vedere obiectivele stabilite de art. 4-7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 37(1) În situaţia apariţiei unui litigiu, în conformitate cu art. 36 alin. (1), sesizarea ANCOM se va realiza de către partea interesată printr-o cerere scrisă. Atunci când consideră necesar în vederea dezbaterii pe fond a litigiului, ANCOM va invita părţile în faţa sa, comunicându-le, într-un termen rezonabil, data întâlnirii. În funcţie de complexitatea cauzei, părţile pot fi invitate la întâlniri ulterioare.(2) Dezbaterile din cadrul întâlnirilor vor fi consemnate şi comunicate părţilor.(3) Părţile îşi pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate. Reprezentanţii părţilor trebuie să prezinte înscrisurile care le atestă această calitate.(4) În vederea soluţionării litigiilor prevăzute de prezentul capitol, în cazurile în care este necesar, ANCOM poate efectua verificări la faţa locului şi utiliza orice informaţii pe care le deţine în conformitate cu dispoziţiile legale. Articolul 38(1) Litigiile prevăzute de prezenta lege vor fi soluţionate prin decizie a preşedintelui ANCOM în termen de cel mult:a)4 luni de la data sesizării, în cazul litigiilor apărute în condiţiile art. 19 alin. (6) şi (7); b)două luni de la data sesizării, în cazul litigiilor apărute în condiţiile art. 20 alin. (6), art. 22 alin. (5), art. 24 alin. (2) şi (3), art. 27 alin. (8) şi art. 28 alin. (2). (2) În situaţii excepţionale în care, în funcţie de complexitatea litigiului, un termen mai lung este necesar pentru buna soluţionare a cauzei, termenele prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite prin decizie a preşedintelui ANCOM.(3) În cazul unui litigiu apărut în condiţiile art. 19 alin. (6) şi art. 24 alin. (2), anterior emiterii deciziei de soluţionare a litigiului prevăzute la alin. (1), ANCOM va redacta şi va supune consultării publice o soluţie preliminară.(4) În cadrul procedurii de consultare prevăzute la alin. (3), ANCOM va publica, pe pagina proprie de internet, textul soluţiei preliminare supus consultării şi termenul în care părţile şi orice persoane interesate pot transmite observaţii. Termenul va fi de cel mult 5 zile de la data publicării pe pagina de internet, cu excepţia situaţiilor în care, având în vedere complexitatea litigiului, ANCOM apreciază că se impune un termen mai mare.(5) Decizia de soluţionare a litigiului va cuprinde cel puţin următoarele elemente: denumirea şi sediul, respectiv numele şi domiciliul părţilor, obiectul litigiului, desfăşurarea procedurii, motivarea în fapt şi în drept pe care se întemeiază, măsurile dispuse şi modalităţile de ducere la îndeplinire a acestora, precum şi căile de atac împotriva acesteia.(6) Decizia de soluţionare a litigiului se comunică părţilor şi se publică pe pagina de internet a ANCOM, cu respectarea principiului confidenţialităţii.(7) Deciziile emise de preşedintele ANCOM în condiţiile prezentului capitol constituie acte administrativ-jurisdicţionale, putând fi atacate în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere dreptului persoanelor de a se adresa direct instanţelor judecătoreşti competente. Articolul 39(1) Procedura facultativă de soluţionare a litigiilor prevăzute de prezentul capitol, precum şi procedura de consultare prevăzută la art. 38 alin. (3) vor fi stabilite prin decizie a preşedintelui ANCOM, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.(2) Accesul la procedurile de soluţionare a litigiilor prevăzute de prezentul capitol este gratuit. Capitolul VIFurnizarea de informaţii, control şi sancţiuni Articolul 40(1) ANCOM are dreptul să solicite furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, operatorilor de reţea, organismelor din sectorul public şi autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale, precum şi persoanelor care participă la implementarea proiectelor prevăzute la art. 25 alin. (1), după caz, orice informaţii necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta lege.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de către ANCOM, în special în următoarele scopuri:a)verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile prezentei legi ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispoziţii; b)aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) şi (3); c)exercitarea atribuţiilor stabilite de dispoziţiile art. 25 alin. (2); d)soluţionarea litigiilor prevăzute la cap. V; e)exercitarea atribuţiilor stabilite de dispoziţiile art. 47 alin. (9); f)stabilirea tarifelor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi art. 23 alin. (1). (3) În vederea facilitării şi stimulării extinderii reţelelor de comunicaţii electronice prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi, ANCOM va realiza un inventar al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice având obligaţia de a transmite ANCOM, precum şi de a actualiza informaţii complete privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, pe care le deţin în proprietate sau în concesiune.(4) Modalitatea de aplicare a dispoziţiilor alin. (3), inclusiv termenele de actualizare a informaţiilor, precum şi formatul informaţiilor ce trebuie transmise se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANCOM.(5) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (3) se va realiza în termen de maximum 6 luni de la data la care ANCOM pune la dispoziţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice o aplicaţie informatică prin intermediul căreia se pot transmite respectivele informaţii.(6) Prin decizia preşedintelui ANCOM prevăzută la alin. (4) se pot impune în sarcina operatorilor de reţea ori a autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale care deţin în proprietate, administrare sau concesiune elemente de infrastructură fizică obligaţii privind transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (3).(7) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi solicitate în scris şi motivat, stabilindu-se totodată şi termenul până la care acestea vor fi transmise, iar cantitatea şi natura acestora trebuie să fie proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate.(8) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţie informaţiile în termenul, la nivelul de detaliu şi în condiţiile indicate de ANCOM. Articolul 41ANCOM are obligaţia de a respecta procedura de consultare stabilită de prevederile art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ori de câte ori intenţionează să adopte măsurile prevăzute de art. 12 alin. (7) şi (11), art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 39 alin. (1) şi art. 40 alin. (4). Articolul 42(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, astfel:a)nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) şi (8) a obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (1); b)nerespectarea de către titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, a obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 12 alin. (5) şi art. 13 alin. (5); c)nerespectarea de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice a obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 12 alin. (6), în conformitate cu modalitatea şi condiţiile stabilite potrivit art. 12 alin. (7) şi în termenul stabilit de prevederile art. 12 alin. (8); d)nerespectarea de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice a dispoziţiilor art. 13 alin. (6) referitoare la obligaţia de a transmite ANCOM o copie a hotărârii judecătoreşti definitive privind exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (7); e)nerespectarea de către operatorii de reţea a obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 19 alin. (5); f)necomunicarea de către operatorii de reţea a motivelor care au determinat refuzul de acordare a accesului la informaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1), conform dispoziţiilor art. 20 alin. (5); g)nerespectarea de către operatorii de reţea şi de organismele din sectorul public a obligaţiei de a pune la dispoziţia ANCOM informaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1), conform dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (3); h)nerespectarea de către operatorii de reţea şi de organismele din sectorul public a obligaţiei stabilite de art. 21 alin. (5) de a transmite ANCOM orice actualizare sau element nou privind informaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1), în condiţiile stabilite potrivit art. 21 alin. (3); i)necomunicarea de către operatorul de reţea a motivelor care au determinat refuzul solicitării de autorizare a inspecţiei, conform dispoziţiilor art. 22 alin. (4); j)nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice a obligaţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4); k)nerespectarea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice a obligaţiei privind transmiterea şi actualizarea informaţiilor prevăzute de art. 40 alin. (3), în condiţiile stabilite potrivit art. 40 alin. (4); l)nerespectarea de către operatorii de reţea sau de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale a obligaţiilor impuse în temeiul art. 40 alin. (6). (2) În vederea individualizării sancţiunii, pe lângă criteriile prevăzute la art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se vor lua în considerare perioada de timp în care obligaţia legală a fost încălcată, precum şi, dacă este cazul, consecinţele încălcării asupra concurenţei.(3) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute de prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 43(1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi revine ANCOM, care acţionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop, denumit în continuare personal de control. (2) Personalul de control, precum şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANCOM.(3) În exercitarea atribuţiilor specifice, personalul de control poate să efectueze acţiuni de control, inclusiv inopinate, în cadrul cărora poate să solicite, menţionând temeiul legal şi scopul solicitării, orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale ori alte acte sau documente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) În cadrul acţiunilor de control, personalul de control poate să solicite şi să primească, la faţa locului sau la termenul solicitat, orice informaţii necesare pentru efectuarea controlului şi poate stabili termene până la care aceste informaţii să îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută la art. 46 alin. (1) lit. a), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Rezultatul acţiunilor de control efectuate de către personalul de control va fi consemnat într-o notă de control, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 44 alin. (1). Articolul 44(1) Contravenţiile prevăzute la art. 42 se constată de către personalul de control prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, iar sancţiunea se aplică de către preşedintele ANCOM, prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii.(2) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 42 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice. Articolul 45(1) În cazul constatării oricăreia dintre contravenţiile prevăzute la art. 42, ANCOM poate dispune orice măsuri necesare pentru a asigura încetarea încălcării şi remedierea situaţiei produse.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi adecvate şi proporţionale cu încălcarea săvârşită şi vor prevedea un termen în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora. Articolul 46(1) ANCOM poate aplica amenzi administrative în cuantum de până la 30.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată şi data de la care acestea se calculează, pentru a determina:a)furnizarea în mod corect şi complet a informaţiilor solicitate de ANCOM în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi; b)permiterea efectuării verificării prevăzute la art. 37 alin. (4); c)respectarea deciziei emise în conformitate cu prevederile art. 38; d)supunerea la controlul prevăzut la art. 43; e)conformarea la măsurile dispuse potrivit prevederilor art. 45; f)respectarea obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 47 alin. (6) şi (10). (2) Decizia preşedintelui ANCOM prin care se aplică sancţiunile prevăzute la alin. (1) poate fi atacată în contencios administrativ în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia ANCOM, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii. Capitolul VIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 47(1) La solicitarea entităţilor prevăzute la art. 6 alin. (1) ori a furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, clauzele cuprinse în contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobile proprietate publică încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi modificate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), în vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei legi.(2) Până la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), cererilor de acces pe proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale le sunt aplicabile dispoziţiile art. 6, 8 şi 13 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi actele administrative emise în aplicarea acestor dispoziţii.(3) În cazul în care, până la data publicării condiţiilor de acces potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1), au fost realizate lucrări de acces pe proprietăţi, dar nu au fost încheiate contracte de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţi, entităţile responsabile au obligaţia de a încheia aceste contracte în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4).(4) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (3), clauzele privind tarifele pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilelor proprietate publică, stabilite şi practicate cu încălcarea dispoziţiilor deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), sunt considerate nescrise, iar sumele astfel încasate se restituie furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice de la care au fost percepute.(5) În cazul nerespectării obligaţiei de publicare a condiţiilor în care se realizează exercitarea dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), (2) sau (8), precum şi în cazul stabilirii unor condiţii de acces ori obligaţii cu nerespectarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. (4) sau art. 12 alin. (3) şi (4), ANCOM sau, după caz, orice persoană interesată se poate adresa direct instanţei competente, în vederea obligării entităţilor prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (8) de a stabili şi/sau de a publica condiţii de acces, cu respectarea prevederilor prezentei legi.(6) În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul proiectelor de instalare de infrastructură fizică sau de fibră optică neechipată prevăzute la art. 25 alin. (1), pentru care nu s-au solicitat până la data intrării în vigoare a prezentei legi emiterea unui aviz conform potrivit dispoziţiilor Legii nr. 154/2012, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanţează au obligaţia de a transmite ANCOM condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, în vederea aplicării art. 25 alin. (2), în condiţiile stabilite de acest articol.(7) Procedurile de emitere a avizului conform prevăzut la art. 37 alin. (3) şi art. 10 alin. (3) din Legea nr. 154/2012, nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi actele emise de ANCOM în cadrul acestor proceduri sunt supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv emiterii acestora.(8) Orice modificări sau completări ale condiţiilor tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructura instalată prin implementarea proiectelor prevăzute la alin. (7) se supun aprobării ANCOM conform dispoziţiilor prezentei legi.(9) În cazul nerespectării de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale a prevederilor alin. (6) ori neimplementării în termen de maximum 90 de zile a aprobării emise de ANCOM conform art. 25 alin. (2) pentru proiectele prevăzute la alin. (6) sau neimplementării în termen de maximum 90 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi a avizelor conforme emise de ANCOM în temeiul Legii nr. 154/2012, prin decizia preşedintelui ANCOM se vor stabili şi impune persoanelor care implementează respectivele proiecte de infrastructură fizică sau de fibră optică neechipată, avându-se în vedere în cazul avizului conform şi conţinutul acestuia, condiţiile tehnice şi ecnomice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice. (10) În termen de maximum 60 de zile de la data comunicării deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la alin. (9), persoanele care implementează proiectele de infrastructură fizică au obligaţia de a pune în acord contractele de exercitare a dreptului de acces deja încheiate cu condiţiile tehnice şi economice de acces stabilite de ANCOM.(11) Cu respectarea dispoziţiilor alin. (12), contractele de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea privată aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi produc în continuare efectele juridice în baza legislaţiei în vigoare la data încheierii acestora până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate. (12) În cazul contractelor de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data intrării in vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), titularii dreptului de proprietate, titularii altor drepturi reale principale, titularii dreptului de folosinţă ori de administrare asupra acestor imobile, după caz, vor analiza conformitatea tarifelor existente cu tarifele orientative prevăzute la art. 12 alin. (11).(13) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile actelor normative sau actelor administrative emise de autorităţile administraţiei publice centrale ori locale în temeiul cărora ori prin care a fost impusă respectarea anumitor condiţii sau plata unor impozite, taxe, tarife şi orice alte sume pentru accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura operatorilor de reţea îşi încetează aplicabilitatea, cererile de acces formulate în temeiul dispoziţiilor art. 19 urmând a fi soluţionate, inclusiv în ceea ce priveşte tarifele de acces, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.(14) Clauzele cuprinse în contractele de acces la infrastructura operatorilor de reţea, încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care au fost impuse conform dispoziţiilor din actele administrative prevăzute la alin. (12), continuă să îşi producă efectele, inclusiv în ceea ce priveşte tarifele, numai până la data modificării acestora în acord cu dispoziţiile prezentei legi. Articolul 48(1) Dispoziţiile art. 42-45 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Decizia preşedintelui ANCOM emisă în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 154/2012 rămâne aplicabilă până la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la art. 40 alin. (4). Articolul 49Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Autorizaţiile de construire pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi autorizaţiile de construire pentru instalarea infrastructurilor fizice necesare acestor reţele se emit cu respectarea normativelor tehnice prevăzute de legislaţia privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi, după caz, pe baza normativelor tehnice privind proiectarea şi realizarea construcţiilor pe care se amplasează acestea. 2. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 72, cu următorul cuprins: Articolul 72 În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiei de construire pentru executarea de lucrări de construcţii privind instalarea şi dezvoltarea de reţele de comunicaţii electronice şi de infrastructuri fizice aferente acestora, precum şi racordarea la energie electrică, la solicitarea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice: a)prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile pe care urmează a fi instalate sau dezvoltate reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, precum şi prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege; b)prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), constituie titluri pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire contractele de închiriere încheiate de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice cu proprietarii, alţi deţinători de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a terenurilor sau construcţiilor pe care urmează a fi instalate sau dezvoltate reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, precum şi racordarea la energie electrică, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii, ori, în lipsa acestor contracte de închiriere, hotărârile judecătoreşti definitive care ţin loc de contract între părţi. 3. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice, precum şi lucrări de reparaţii/ reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice şi/sau de operatorii de reţea. 4. La anexa nr. 2, după punctul 2 al definiţiei „Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii" se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins: 3. drept de creanţă dobândit prin: contract încheiat în condiţiile legislaţiei specifice în domeniul infrastructurii de comunicaţii electronice sau hotărâre judecătorească definitivă care să ţină loc de contract între părţi. 5. La anexa nr. 2, după definiţia „Lucrări de reabilitare" se introduce o nouă definiţie, „Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a reţelelor de comunicaţii electronice", cu următorul cuprins: • Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a reţelelor de comunicaţii electronice Lucrările de construcţii civile sau lucrările de inginerie civilă executate în spaţiul utilizatorului final, care includ modificări structurale ale întregii infrastructuri fizice interioare sau ale unei părţi substanţiale a acesteia şi care necesită o autorizaţie de construcţie. Articolul 50Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 13, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins : (2) În cazul proiectelor de instalare de reţele publice de comunicaţii electronice realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori finanţate, total sau parţial, din fonduri publice, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care împiedică, restrâng ori distorsionează concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice sau pot avea un astfel de efect, furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice beneficiază de acces deschis la aceste reţele, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii. ........ ................ ................ ................ ........ .........
(4) Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau accesul la reţelele de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la alin. (2), precum şi orice modificări sau completări ale acestor condiţii se supun aprobării ANCOM, emisă prin decizia preşedintelui în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării documentului care conţine condiţiile tehnice şi economice propuse. ........ ................ ................ ................ ........ ..........
(6) Actele administrative prin care se stabilesc orice fel de condiţii de operare a reţelelor publice de comunicaţii electronice care fac obiectul proiectelor prevăzute la alin. (2) nu produc efecte juridice până la emiterea aprobării prevăzute la alin. (4).
2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins: Articolul 131 (1) În cazul proiectelor de instalare de reţele publice de comunicaţii electronice realizate ori în curs de realizare prevăzute la art. 13 alin. (2), autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanţează au obligaţia de a transmite ANCOM condiţiile tehnice şi economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice, în vederea aplicării art. 13 alin. (4), în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării unei solicitări în acest sens din partea ANCOM.(2) În cazul nerespectării de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale a prevederilor alin. (1) ori neimplementării în termen de maximum 90 de zile a aprobării emise de ANCOM conform art. 13 alin. (4) pentru proiectele prevăzute la alin. (1), prin decizia preşedintelui ANCOM se vor stabili şi impune persoanei sau persoanelor care implementează respectivele proiecte de instalare de reţele publice de comunicaţii electronice condiţiile tehnice şi economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice.(3) În termen de maximum 60 de zile de la data comunicării deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la alin. (2), persoanele care implementează proiectele menţionate la alin. (1) au obligaţia de a pune în acord contractele de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau contractele de acces la respectivele reţele publice de comunicaţii electronice cu condiţiile tehnice şi economice de acces stabilite de ANCOM. 3. La articolul 120, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins: (9) ANCOM are dreptul să solicite autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale prevăzute la art. 13 alin. (2) toate documentele şi informaţiile necesare aplicării dispoziţiilor art. 13 alin. (4) şi (5).
(10) În cazul în care documentele şi informaţiile transmise potrivit alin. (9) necesită completări sau clarificări, termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) se suspendă de la data comunicării solicitării de completare sau clarificare, până la data primirii acestor completări sau clarificări de către ANCOM.
4. La articolul 135, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 135(1) Cu excepţia măsurilor adoptate în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4), art. 131 alin. (2), art. 97 alin. (6), art. 116 sau art. 117, ANCOM are obligaţia de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenţionează să adopte măsuri în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ce sunt de natură să producă un impact semnificativ pe piaţa relevantă. 5. La articolul 151 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) respectarea obligaţiei prevăzute la art. 131 alin. (3);
Articolul 51La articolul 5 alineatul (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) instalarea de elemente de infrastructură fizică subterane sau supraterane, necesare susţinerii reţelelor publice de comunicaţii electronice; Articolul 52La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 1 octombrie 2012, cu excepţia prevederilor art. 6, 8, 13 şi art. 33 alin. (1) lit. b), care îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), precum şi cu excepţia dispoziţiilor art. 42 pct. 1. * Prezenta lege transpune: prevederile art. 11 şi 12 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directivă-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 155 din 23 mai 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 159/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 159 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu