E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 23 din actul Legea 326 2001 in legatura cu Ordin 147 2004
Legea 326 2001 in legatura cu Hotărârea 346 2004
Legea 326 2001 in legatura cu Hotărârea 1353 2003
Articolul 23 din actul Legea 326 2001 modificat de Ordonanţa 65 2003
Articolul 25 din actul Legea 326 2001 in legatura cu Legea 255 2003
Articolul 23 din actul Legea 326 2001 in legatura cu Ordin 147 2003
Articolul 25 din actul Legea 326 2001 modificat de articolul 26 din actul OUG 5 2003
Legea 326 2001 in legatura cu Ordin 20 2003
Legea 326 2001 in legatura cu Ordin 20 2003
Legea 326 2001 in legatura cu Ordin 140 2003
Legea 326 2001 in legatura cu Ordin 140 2003
Legea 326 2001 in legatura cu Hotărârea 1591 2002
Articolul 25 din actul Legea 326 2001 modificat de OUG 197 2002
Legea 326 2001 in legatura cu Ordonanţa 73 2002
Articolul 2 din actul Legea 326 2001 in legatura cu Hotărârea 753 2002
Articolul 23 din actul Legea 326 2001 in legatura cu Hotărârea 373 2002
Articolul 2 din actul Legea 326 2001 modificat de OUG 9 2002
Articolul 22 din actul Legea 326 2001 modificat de OUG 9 2002
Legea 326 2001 in legatura cu Ordonanţa 87 2001
Legea 326 2001 promulgat de Decretul 463 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 326 din 28 iunie 2001

Legea serviciilor publice de gospodarie comunala

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 359 din  4 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice de gospodarie comunala in judete, orase si comune.
    Art. 2
    (1) Serviciile publice de gospodarie comunala reprezinta ansamblul activitatilor si actiunilor de utilitate si de interes local, desfasurate sub autoritatea administratiei publice locale, avand drept scop furnizarea de servicii de utilitate publica, prin care se asigura:
    a) alimentarea cu apa;
    b) canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;
    c) salubrizarea localitatilor;
    d) alimentarea cu energie termica produsa centralizat;
    e) alimentarea cu gaze naturale;
    f) alimentarea cu energie electrica;
    g) transportul public local;
    h) administrarea fondului locativ public;
    i) administrarea domeniului public.
    (2) In functie de necesitati, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv prin hotarare a consiliului local, se pot infiinta si alte servicii publice de gospodarie comunala, avand ca obiect alte activitati decat cele prevazute la alin. (1).
    (3) Domeniile mentionate la alin. (1) si (2) vor fi detaliate prin legi speciale sau prin hotarari ale Guvernului, dupa caz.
    (4) La organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor publice de gospodarie comunala interesul general al cetatenilor este prioritar.
    Art. 3
    (1) Serviciile publice de gospodarie comunala se realizeaza prin intermediul unui ansamblu de constructii, instalatii tehnologice, echipamente functionale si dotari specifice, denumite in continuare sisteme publice de gospodarie comunala; aceste sisteme fac parte integranta din infrastructura edilitara a localitatilor.
    (2) Sistemele publice de gospodarie comunala, inclusiv terenurile aferente, fiind de folosinta, interes sau utilitate publica, apartin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
    (3) Daca amplasarea si realizarea sistemelor publice de gospodarie comunala, respectiv dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitiva a unor terenuri sau dezafectarea unor cladiri, altele decat cele apartinand domeniului public, acestea vor fi trecute in proprietate publica, potrivit legii.
    Art. 4
    Sistemele publice de gospodarie comunala, inclusiv terenurile aferente, se evidentiaza si se inventariaza in cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale conform legii, in vederea identificarii, inregistrarii si reprezentarii pe harti si planuri cadastrale, precum si pe planurile urbanistice generale.
    Art. 5
    Serviciile publice de gospodarie comunala se organizeaza si se administreaza cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) principiul dezvoltarii durabile;
    b) principiul autonomiei locale;
    c) principiul descentralizarii serviciilor publice;
    d) principiul responsabilitatii si legalitatii;
    e) principiul participarii si consultarii cetatenilor;
    f) principiul asocierii intercomunale si parteneriatului;
    g) principiul corelarii cerintelor cu resursele;
    h) principiul protectiei si conservarii mediului natural si construit;
    i) principiul administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
    j) principiul asigurarii mediului concurential;
    k) principiul liberului acces la informatii privind aceste servicii publice.
    Art. 6
    Prin prezenta lege se garanteaza tuturor persoanelor dreptul de a utiliza serviciile publice de gospodarie comunala, prin:
    a) accesibilitate egala la servicii publice de gospodarie comunala;
    b) accesul la informatiile privind serviciile publice de gospodarie comunala;
    c) dreptul de asociere in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea intereselor utilizatorilor;
    d) dreptul de a fi consultate direct sau prin intermediul organizatiilor neguvernamentale ale utilizatorilor in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala;
    e) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale, autoritatilor administratiei publice ori instantelor judecatoresti in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect.
    Art. 7
    Statul sprijina prin masuri legislative si economice asigurarea dezvoltarii si imbunatatirii cantitative si calitative a serviciilor publice de gospodarie comunala, precum si a infrastructurii edilitare a localitatilor.
    Art. 8
    (1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente sistemelor publice de gospodarie comunala se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, in temeiul urmatoarelor principii:
    a) promovarea rentabilitatii si eficientei economice si manageriale prin pastrarea unei parti a veniturilor realizate din aceste activitati la nivelul comunitatilor locale;
    b) intarirea autonomiei fiscale locale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea functionarii utilitatilor publice;
    c) promovarea crearii pietelor locale de capital;
    d) intarirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor imprumuturi necesare pentru finantarea utilitatilor publice, in conditiile legii.
    (2) Finantarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodarie comunala se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodarie comunala, prin incasarea de la utilizatori a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si prin instituirea unor taxe speciale, potrivit legii, iar in completare, din alocatii bugetare acordate de Guvern sau, dupa caz, din bugetele locale.
    Art. 9
    (1) Serviciile publice de gospodarie comunala sunt realizate de operatori furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodarie comunala specializati, care pot fi:
    a) compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate in conditiile legii de catre autoritatile nationale de reglementare sau de catre autoritatea administratiei publice locale, pentru activitatile care nu intra in competenta autoritatii nationale de reglementare;
    b) agenti economici atestati in conditiile prezentei legi de catre autoritatile nationale de reglementare sau de catre autoritatea administratiei publice locale, pentru activitatile care nu intra in competenta autoritatii nationale de reglementare.
    (2) Atestarea, respectiv autorizarea agentilor economici operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodarie comunala va urmari ca acestia sa prezinte suficiente garantii financiare si aptitudini manageriale si se va face de comisii de specialitate ale caror organizare si functionare se vor stabili prin hotarare a Guvernului.
    (3) Atestarea, respectiv autorizarea se refera atat la operatori furnizori/prestatori de servicii publice de gospodarie comunala aflati sub autoritatea administratiei publice locale, cat si la operatorii furnizori/prestatori care se vor infiinta dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 10
    Serviciile publice de gospodarie comunala aflate sub autoritatea administratiei publice locale se organizeaza, in conditiile prezentei legi, in functie de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare a acestora si in raport cu dotarile si echiparile edilitare existente.
    Art. 11
    (1) Serviciile publice de gospodarie comunala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii esentiale:
    a) continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, in conditii contractuale;
    b) adaptabilitate la cerintele consumatorilor;
    c) accesibilitate egala la serviciul public, in conditii contractuale;
    d) asigurarea sanatatii publice si a calitatii vietii.
    (2) Organizarea, exploatarea si functionarea serviciilor publice de gospodarie comunala trebuie sa asigure:
    a) satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator prevederilor contractuale;
    b) functionarea optima, in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica, a constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si dotarilor, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati si in conformitate cu caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare si cu regulamentele de organizare si functionare;
    c) protejarea domeniului public si a mediului prin respectarea reglementarilor legale;
    d) informarea si consultarea cetatenilor in vederea protejarii sanatatii populatiei care beneficiaza de serviciile respective.
    (3) Obligatiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodarie comunala fata de consumator sunt, in principal, urmatoarele:
    a) sa opereze cu sistemul de utilitate publica;
    b) sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati/atestati;
    c) sa respecte parametrii de performanta stabiliti de autoritatile administratiei publice locale, respectiv de autoritatea nationala de reglementare;
    d) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv autoritatii nationale de reglementare, informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentatiile utilitatilor respective, in conformitate cu clauzele contractului de operare.

    CAP. 2
    Atributiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala

    SECTIUNEA 1
    Atributii si raspunderi ale autoritatilor administratiei publice locale

    Art. 12
    (1) Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva cu privire la infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice de gospodarie comunala, precum si la crearea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica din infrastructura edilitara a unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Administrarea bunurilor din patrimoniul public, specifice sistemelor publice de gospodarie comunala ale unitatilor administrativ-teritoriale, se face cu diligenta unui bun proprietar.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale pot adopta hotarari in legatura cu:
    a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme publice de gospodarie comunala, in conditiile legii;
    b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
    c) asocierea intercomunala in vederea realizarii unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitara;
    d) delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodarie comunala, precum si a bunurilor apartinand patrimoniului public din infrastructura tehnico-edilitara;
    e) participarea autoritatilor administratiei publice locale cu capital social sau cu bunuri la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local sau judetean, dupa caz, pe baza de conventii in care se prevad si resursele financiare reprezentand contributia fiecarei autoritati a administratiei publice locale implicate. Conventiile se incheie de catre ordonatorii principali de credite, in conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local, judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, implicat in colaborare sau in asociere;
    f) contractarea sau garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura de gospodarie comunala a localitatilor cu privire la lucrari noi, extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitarea, modernizarea si reechiparea sistemelor existente;
    g) garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor contractate de prestatorii serviciilor publice de gospodarie comunala pentru formarea si asigurarea stocurilor de combustibil lichid pentru sezonul rece;
    h) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de functionare a prestatorilor de servicii privind reglementarea activitatii de gospodarie comunala, pe baza normelor-cadru elaborate de autoritatea centrala;
    i) stabilirea taxelor si avizarea tarifelor pentru serviciile de gospodarie comunala, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    Art. 13
    (1) In exercitarea competentei si a responsabilitatii autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de utilizatorii serviciilor publice de gospodarie comunala:
    a) delegarea gestiunii, respectiv gestiunea directa a serviciilor publice de gospodarie comunala, pe criterii de competitivitate si eficienta manageriala;
    b) promovarea reabilitarii infrastructurii din sectorul utilitatilor publice de gospodarie comunala;
    c) monitorizarea si controlul periodic ale activitatilor de prestare a serviciilor publice de gospodarie comunala si luarea de masuri in cazul in care operatorul nu asigura performanta pentru care s-a obligat;
    d) asigurarea continuitatii serviciilor publice de gospodarie comunala;
    e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de gospodarie comunala in stabilirea politicilor si strategiilor locale, adoptarea normelor locale si negocierea contractelor de delegare a gestiunii;
    f) informarea periodica a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul utilitatilor publice de gospodarie comunala si asupra situatiei serviciilor publice de gospodarie comunala, precum si asupra necesitatii de instituire a unor taxe;
    g) medierea conflictelor dintre utilizatorul si operatorul de servicii, la cererea uneia dintre parti.
    (2) Drepturile autoritatilor administratiei publice locale fata de operatorii de servicii publice de gospodarie comunala sunt urmatoarele:
    a) sa solicite informatii privind nivelul si calitatea serviciului oferit;
    b) sa invite pentru audieri operatorul de servicii in vederea concilierii diferendelor dintre consumator si operator;
    c) sa se pronunte asupra ajustarilor de pret propuse de operator;
    d) sa sanctioneze operatorul de servicii publice de gospodarie comunala in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta la care s-a obligat, prin:
    - refuzul de a aproba ajustarile de tarif propuse de operatorul de servicii;
    - propunerea facuta autoritatii nationale de reglementare de a revoca licenta de operare;
    - revocarea hotararii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune.
    (3) Obligatiile autoritatilor administratiei publice locale fata de operatorii de servicii publice de gospodarie comunala sunt urmatoarele:
    a) sa asigure tratament egal pentru toti operatorii de servicii publice de gospodarie comunala din cadrul comunitatii respective;
    b) sa asigure un mediu de afaceri transparent prin normele locale adoptate in exercitarea prerogativelor stabilite prin prezenta lege;
    c) sa pastreze confidentialitatea informatiilor cu privire la activitatea operatorilor de servicii publice de gospodarie comunala.
    (4) Impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice locale, adoptate in aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributii si raspunderi ale autoritatilor administratiei publice centrale

    Art. 14
    (1) Guvernul asigura realizarea politicii generale a statului in domeniul gospodariei comunale, in concordanta cu programul de guvernare si cu obiectivele strategiei economico-sociale a tarii, prin:
    a) initierea si supunerea spre adoptare a unor proiecte de lege privind reglementarea activitatii din sectorul gospodariei comunale;
    b) adoptarea unor hotarari pentru aprobarea de norme, regulamente si normative din domeniul gospodariei comunale, acolo unde se impune reglementarea la nivel central;
    c) sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale pentru infiintarea, dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor publice de gospodarie comunala, respectiv a infrastructurii din acest domeniu.
    (2) Guvernul examineaza periodic starea serviciilor publice de gospodarie comunala si stabileste masuri pentru dezvoltarea durabila si cresterea calitatii acestora corespunzator cerintelor utilizatorilor si nevoilor localitatilor, pe baza unor strategii specifice.
    (3) Guvernul isi exercita atributiile mentionate la alin. (1) in temeiul urmatoarelor principii:
    a) armonizarea strategiilor si politicilor in domeniul gospodariei comunale cu cele privind dezvoltarea socioeconomica, urbanismul si amenajarea teritoriului, protectia si conservarea mediului;
    b) descentralizarea serviciilor publice de gospodarie comunala si consolidarea autonomiei locale privind infiintarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii din domeniul serviciilor publice;
    c) elaborarea strategiilor si politicilor locale cu privire la aceste servicii in temeiul principiului subsidiaritatii;
    d) implementarea in sfera serviciilor publice de gospodarie comunala a mecanismelor specifice economiei de piata, prin crearea unui mediu concurential, atragerea capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegata;
    e) intarirea capacitatii decizionale si manageriale a autoritatilor administratiei publice locale in exercitarea atributiilor acestora privind infiintarea, coordonarea si controlul functionarii serviciilor publice de gospodarie comunala;
    f) promovarea parteneriatului si asocierii intercomunale pentru infiintarea si exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare zonale;
    g) promovarea parteneriatului si asocierii autoritatilor administratiei publice locale si a operatorilor de gospodarie comunala cu capital privat - roman sau strain - pentru finantarea, creditarea si exploatarea in comun a unor servicii publice de gospodarie comunala;
    h) descentralizarea serviciilor publice, restrangerea si reglementarea ariilor unde prevaleaza conditiile de monopol natural;
    i) stabilirea cadrului legal in fixarea tarifelor si urmarirea evolutiei acestora pentru serviciile publice cu caracter de monopol natural.
    (4) Guvernul va sprijini autoritatile administratiei publice locale pentru infiintarea si organizarea serviciilor publice de gospodarie comunala, la solicitarea acestora, in scopul administrarii eficiente a serviciilor respective. Sprijinul va fi acordat prin departamentele specializate ale autoritatilor administratiei publice centrale competente, sub forma asistentei tehnice si financiare.

    CAP. 3
    Organizarea si functionarea serviciilor publice de gospodarie comunala

    SECTIUNEA 1
    Administrarea si gestionarea serviciilor publice de gospodarie comunala

    Art. 15
    Organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, coordonarea si controlul functionarii serviciilor publice de gospodarie comunala sunt atribute ale autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 16
    (1) Gestiunea serviciilor publice de gospodarie comunala se poate organiza in urmatoarele modalitati:
    a) gestiune directa;
    b) gestiune indirecta sau gestiune delegata.
    (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodarie comunala se face prin hotarare a autoritatilor administratiei publice locale, in functie de natura serviciului, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor publice de gospodarie comunala.
    Art. 17
    (1) In cadrul gestiunii directe autoritatile administratiei publice locale isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile privind organizarea, conducerea, administrarea si gestionarea serviciilor publice de gospodarie comunala.
    (2) Gestiunea directa se realizeaza prin compartimente specializate organizate in cadrul aparatului propriu al consiliului local, autorizate conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a).
    (3) Desfasurarea activitatilor specifice fiecarui serviciu public de gospodarie comunala, organizat si exploatat in sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare si functionare. Regulamentul de organizare si functionare se elaboreaza de compartimentul specializat si se aproba de consiliul local.
    Art. 18
    (1) In cazul gestiunii delegate autoritatile administratiei publice locale pot apela, pentru realizarea serviciilor, la unul sau mai multi operatori de servicii publice, carora le incredinteaza - in baza unui contract de delegare a gestiunii - gestiunea propriu-zisa a serviciilor, precum si administrarea si exploatarea sistemelor publice tehnico-edilitare necesare in vederea realizarii acestora.
    (2) Delegarea gestiunii se face in conditiile legii.
    (3) In conformitate cu competentele si atributiile ce le revin potrivit legii autoritatile administratiei publice locale pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodarie comunala, precum si dreptul de a urmari, de a controla si de a supraveghea:
    a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;
    b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
    c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
    d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de concesionare;
    e) modul de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice.
    Art. 19
    Desfasurarea activitatilor specifice fiecarui serviciu public de gospodarie comunala, organizat si realizat in sistemul de delegare a gestiunii, se face pe baza de contract.

    SECTIUNEA a 2-a
    Operatorii de servicii publice de gospodarie comunala

    Art. 20
    (1) Operatorii de servicii publice de gospodarie comunala sunt societati comerciale autorizate sa furnizeze/sa presteze servicii publice in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice locale, in temeiul prezentei legi.
    (2) Operatorii de servicii publice de gospodarie comunala beneficiaza, in temeiul prezentei legi, de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.
    (3) Operatorii de servicii publice de gospodarie comunala a caror activitate se desfasoara intr-un domeniu aflat sub coordonarea unei autoritati nationale de reglementare vor fi atestati de aceasta.
    (4) Delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodarie comunala catre operatori atestati se va face in conditii de transparenta, prin licitatie publica organizata conform legii.
    Art. 21
    (1) Societatile comerciale de gospodarie comunala aflate sub autoritatea administratiei publice locale pot fi privatizate in conditiile legii.
    (2) Actiunile societatilor comerciale de gospodarie comunala, detinute de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, vor fi transferate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In acelasi termen bunurile apartinand domeniului public a caror valoare a fost inclusa in aceste actiuni vor fi reintegrate in patrimoniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.
    Art. 22
    (1) Societatile comerciale de gospodarie comunala infiintate de autoritatile administratiei publice locale, conform legii, in functie de limitele teritoriale in care actioneaza, pot fi de interes local, respectiv judetean.
    (2) Societatile comerciale de gospodarie comunala de interes local se afla sub coordonarea consiliilor locale si se organizeaza pentru unul sau mai multe servicii de utilitate publica, in functie de marimea localitatilor, de gradul de echipare tehnico-edilitara a acestora si de alti factori specifici locali.
    (3) Societatile comerciale de gospodarie comunala de interes judetean se organizeaza, de regula, sub autoritatea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru urmatoarele activitati:
    a) construirea, intretinerea, modernizarea si exploatarea drumurilor si podurilor de interes judetean;
    b) alimentarea cu apa, respectiv canalizarea si epurarea apelor uzate in sistem regional;
    c) producerea si distributia energiei termice in sistem regional;
    d) colectarea, transportul, valorificarea, depozitarea si neutralizarea deseurilor menajere in sistem regional;
    e) alimentarea cu gaze naturale in sistem regional;
    f) producerea, transportul si alimentarea cu energie electrica in sistem regional;
    g) transportul de persoane, inclusiv transportul de elevi intre localitatile judetului.
    (4) Societatile comerciale de gospodarie comunala infiintate de autoritatile administratiei publice locale isi pot desfasura activitatea si in alte limite teritoriale, participand astfel la dezvoltarea pietei libere a operatorilor furnizori/prestatori de servicii.
    (5) In cazul prestarii mai multor tipuri de servicii operatorul va tine o evidenta separata a activitatilor desfasurate, cu o contabilitate distincta pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare, dupa caz, astfel incat activitatile sale din diferite sectoare sa fie usor de evaluat, monitorizat si controlat.
    Art. 23
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Reglementare pentru serviciile publice de gospodarie comunala, care functioneaza in conditii de monopol natural.
    (2) Autoritatea Nationala de Reglementare este institutie publica cu personalitate juridica si functioneaza sub coordonarea Ministerului Administratiei Publice. Autoritatea este finantata din fondurile extrabugetare obtinute din acordarea licentelor de atestare/autorizare, precum si din alte activitati prevazute de lege.
    (3) Autoritatea Nationala de Reglementare isi desfasoara activitatea in temeiul urmatoarelor principii:
    a) promovarea eficientei economice in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala si protejarea intereselor consumatorilor;
    b) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu din partea autoritatilor administratiei publice locale pentru toti operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodarie comunala;
    c) conservarea resurselor si protectia mediului.
    (4) Autoritatea Nationala de Reglementare are urmatoarele atributii principale:
    a) atestarea/autorizarea operatorilor de servicii publice de gospodarie comunala;
    b) culegerea de informatii privind activitatea operatorilor de servicii publice de gospodarie comunala si publicarea acestora;
    c) controlul documentelor si evidentelor operatorilor de servicii publice de gospodarie comunala;
    d) stabilirea mecanismului de ajustare a tarifelor in conditiile respectarii contractelor de delegare a gestiunii;
    e) efectuarea de ajustari de tarife la cererea uneia dintre partile contractante, in conditiile legii;
    f) solutionarea conflictelor dintre operatorul si consumatorul de servicii publice de gospodarie comunala;
    g) solicitarea de la operatorii de servicii a programelor de imbunatatire a activitatii, in cazul in care prestatiile acestora nu corespund parametrilor stabiliti in licenta de operare, respectiv in contractul de delegare a gestiunii;
    h) retragerea licentelor de operare, in cazul in care operatorul de servicii publice de gospodarie comunala refuza sa ia masuri in vederea imbunatatirii activitatii.
    (5) Autoritatea Nationala de Reglementare isi exercita prerogativele conferite prin prezenta lege fata de toti operatorii, indiferent de forma in care se desfasoara gestiunea serviciului in cadrul comunitatii locale respective.
    (6) Modul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare se va stabili prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.
    Art. 24
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 25
    (1) Persoanele fizice si juridice beneficiare ale serviciilor de gospodarie comunala, precum si persoanele juridice consumatoare de energie electrica si termica, gaze naturale si combustibili sunt obligate sa achite contravaloarea facturilor reprezentand serviciile prestate, respectiv utilitatile furnizate, in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.
    (2) Intarzierea in achitarea sumelor datorate, dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), atrage majorari de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat; valoarea penalitatilor nu va depasi cuantumul debitului si se constituie venit al prestatorului.
    (3) Daca sumele datorate, inclusiv majorarile, nu au fost achitate in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), furnizorul/prestatorul de servicii publice poate suspenda executarea contractului, cu un preaviz de 5 zile lucratoare.
    (4) Reluarea furnizarii/prestarii serviciului se va face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea platii; cheltuielile aferente suspendarii, respectiv reluarii furnizarii/prestarii serviciului vor fi suportate de abonat.
    Art. 26
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 2 alin. (3), art. 9 alin. (2) si a art. 23 alin. (6), care intra in vigoare de la data publicarii.
    Art. 27
    Reglementarile legale necesare in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi se vor elabora de Guvern in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 28
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea gospodariei comunale nr. 4/1981, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 9 iulie 1981, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 14 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 326/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 326 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 326/2001
Ordin 147 2004
privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala
Hotărârea 346 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune
Hotărârea 1353 2003
pentru aprobarea Regulamentului-cadru si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
Ordonanţa 65 2003
pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001
Legea 255 2003
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001
Ordin 147 2003
pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala
OUG 5 2003
privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
Ordin 20 2003
pentru aprobarea Metodologiei de solutionare a neintelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodarie comunala
Ordin 20 2003
pentru aprobarea Metodologiei de solutionare a neintelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodarie comunala
Ordin 140 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora
Ordin 140 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora*)
OUG 197 2002
pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001
Hotărârea 1591 2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
Ordonanţa 73 2002
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat
Hotărârea 753 2002
privind unele masuri in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala
Hotărârea 373 2002
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C.
OUG 9 2002
pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001
Ordonanţa 87 2001
privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor
Decretul 463 2001
privind promulgarea Legii serviciilor publice de gospodarie comunala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu