E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 633 din 13 octombrie 2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1049 din 29 decembrie 2006Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Minai Busuioc

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

1.1 DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

Art. 1 - (1) In subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiinţate conform prevederilor legale.

(2) Birourile teritoriale sunt competente să efectueze operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele aflate în unităţile administrativ-teritoriale arondate acestora. Competenţa teritorială, numărul, precum şi arondarea birourilor teritoriale, sunt stabilite conform anexei nr. 1.

Art. 2 - In exercitarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale cadastrului general, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea informatică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.

Art. 3 - (1) In regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, până la deschiderea cărţilor funciare, înscrierile vor putea fi efectuate în vechile registre de publicitate imobiliară, numai în condiţiile art. 58 alin. (2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, denumită în continuare lege.

(2)  Registrul cadastral de publicitate imobiliară cuprinde evidenţa tehnică şi juridică integrală şi exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice şi juridice din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.

(3) Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ - teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă şi este identificat printr-un număr cadastral unic.

(4) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren având o singură categorie de folosinţă.

(5)  Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în cartea funciară.

1.2 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Art. 4 - (1) In vederea realizării publicităţii imobiliare, oficiile teritoriale, prin birourile teritoriale, vor soluţiona cererile de recepţie a documentaţiilor cadastrale ce stau la baza înscrierilor în cartea funciară, printr-un flux de lucru integrat, prin compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară.

(2)  In cadrul lucrărilor de publicitate imobiliară birourile teritoriale vor putea solicita oficiilor teritoriale informaţii cu privire la operaţiunile tehnico -cadastrale.

(3) In cartea funciară se înscrie un singur imobil, în condiţiile legii.

Art. 5 - (1) Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de publicitate imobiliară, care se află în responsabilitatea unui registrator-şef.

(2)  Activitatea de cadastru din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de cadastru, care este în responsabilitatea unui inginer-şef.

(3) Birourile teritoriale îndeplinesc în cadrul oficiilor teritoriale activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară, precum şi alte activităţi specifice de publicitate imobiliară.

(4)  Biroul teritorial este condus de un registrator-coordonator, numit prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de Agenţia Naţională, în condiţiile legii.

(5) In funcţie de volumul şi complexitatea lucrărilor, biroul teritorial poate fi încadrat cu mai mulţi registratori.

(6) Birourile teritoriale au următoarele compartimente, prevăzute în anexa nr. 2:

a)  registratura, în care vor activa minim un referent de carte funciară şi un casier;

b)  compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară în care îşi vor desfăşura activitatea minim un inspector, un asistent-registrator şi, după caz, un registrator, cu excepţia prevăzută la art. 12 alin. 2 din prezentul regulament;

c)  arhiva, având minim un referent-arhivar.

(7)  Directorul oficiului teritorial se va îngriji de funcţionarea casieriei în cadrul compartimentului de registratură, cu respectarea reglementărilor legale specifice.

Art. 6 - (1) Pentru registratura biroului teritorial se va asigura o încăpere separată de spaţiul destinat arhivei.

(2) Spaţiul destinat registraturii va fi singurul cu acces liber pentru public, în timpul programului stabilit. Activităţile care se desfăşoară în cadrul acestui spaţiu sunt:

a)     primirea cererilor care au ca obiect:

i.    efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară;

ii.   eliberarea extraselor de carte funciară precum şi a copiilor după cărţile funciare ori după actele din arhivă;

iii.   recepţia documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară;

iv.   completarea cu date de geodezie, cartografie şi cadastru, necesare realizării documentaţiilor cadastrale;

b)    îndrumarea  şi informarea solicitanţilor cu privire  la lucrările de cadastru şi carte funciară, direct sau telefonic;

c)    verificarea actelor necesare pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară;

d)    verificarea tarifelor încasate pentru serviciile solicitate;

e)     înregistrarea cererilor în registrul general de intrare;

f)     completarea filelor de comunicare şi expedierea încheierilor de carte funciară;

g)    primirea şi expedierea corespondenţei;

h)    asigurarea consultării cărţilor funciare precum şi a actelor aflate în arhivă.

Art. 7 - Tarifele pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară, se achită fie la casieria birourilor teritoriale fie prin alte mijloace de plată.

Art. 8 - (1) Arhiva biroului teritorial va fi organizată ca un spaţiu separat, destinat depozitării cărţilor funciare, a documentelor care au stat la baza efectuării operaţiunilor de carte funciară precum şi a registrelor specifice.

(2) Arhiva biroului teritorial va fi încredinţată, prin decizie a directorului oficiului teritorial, unui referent-arhivar care va răspunde de păstrarea în bună stare a documentelor enumerate mai sus.

(3)  Cărţile funciare vechi, pe localităţi, vor fi aşezate în arhivă, grupate pe unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu.

(4)  In scopul asigurării unui circuit continuu şi în deplină siguranţă a documentelor aflate în arhiva biroului teritorial, referentul va consemna în registrul de arhivă (depozit), toate unităţile arhivistice depozitate, care se scot de către angajaţii respectivului birou, sub semnătură, pe baza cererilor înregistrate în registrul general de intrare.

(5)  Registrul de arhivă sau de depozit va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent al documentelor scoase din arhivă, data, numele şi prenumele petentului, numărul de carte funciară solicitată şi comuna, oraşul, municipiul, numărul actului solicitat, data ieşirii din arhivă, data intrării în arhivă, persoana responsabilă din cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnătura, observaţii.

(6) Referentul se va îngriji de păstrarea şi completarea tuturor rubricilor acestui registru.

Art. 9 - (1) Organizarea activităţii birourilor teritoriale se face prin atribuirea unor spaţii corespunzătoare, dotarea cu calculatoare, mobilier, registre, formulare, rechizite şi alte materiale consumabile necesare.

(2)    Direcţia de publicitate imobiliară coordonează şi controlează activitatea profesională a registratorului în vederea respectării normelor legale şi a regulamentelor din domeniul publicităţii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general.

(3)    Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de publicitate imobiliară se exercită de către Agenţia Naţională prin Direcţia de publicitate imobiliară, în vederea:

a) îndeplinirii corecte şi fără întârziere a lucrărilor, a modului în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu solicitanţii lucrărilor de carte funciară sau cu reprezentanţii acestora;

b) aprecierii activităţii, pregătirii şi aptitudinilor profesionale ale registratorilor, prin testări profesionale periodice.

(4) Subordonarea registratorului faţă de directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară este administrativă, acesta desfăşurând o activitate profesională independentă, cu stabilirea drepturilor şi obligaţiilor potrivit statutului profesional.

Art. 10 - In situaţia în care postul de registrator-şef sau registrator coordonator este vacant, atribuţiile acestora vor fi delegate, prin ordin, de către directorul general al Agenţiei Naţionale unui alt registrator sau asistent-registrator, după caz, până la ocuparea postului prin concurs, în condiţiile art. 18 alin. 6 din lege.

Art. 11. - In perioada 1 iulie - 31 august a fiecărui an, birourile teritoriale funcţionează după un program cu publicul redus, stabilit de directorul oficiului teritorial împreună cu registratorul-şef şi inginerul-şef, motivat, în funcţie de personalul activ existent în această perioadă în cadrul birourilor teritoriale şi de volumul de activitate, fără a se perturba activitatea beneficiarilor serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 12 - (1) Directorul oficiului teritorial va stabili prin decizie, la propunerea registratorului-şef şi a inginerului-şef, următoarele:

a)  componenţa nominală a compartimentelor de lucru;

b)  atribuţiile ce revin fiecărui salariat, în conformitate cu fişa postului;

c)  repartizarea referenţilor pentru lucrările directe cu publicul din cadrul compartimentului registratură, în funcţie de volumul de activitate;

d)  alte măsuri privind activitatea compartimentelor.

(2) In situaţia în care compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul biroului teritorial funcţionează fără inspector de specialitate, recepţia documentaţiilor cadastrale se face la oficiul teritorial.

(3)   In cazul prevăzut la alin. 2 referentul de la registratura biroului teritorial primeşte cererile de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciară, le înregistrează în registrul general de intrare şi le transmite oficiului teritorial.

(4)   După efectuarea recepţiei şi alocarea numărului cadastral, oficiul teritorial va restitui biroului teritorial documentaţia recepţionată, în vederea înscrierii în cartea funciară, potrivit fluxului de lucru integrat cadastru - carte funciară stabilit. Eliberarea documentelor se face prin biroul teritorial la care se depune cererea de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciară.

(5) In toate cazurile arhivarea cererilor se face la biroul teritorial.

Art. 13 - (1) Biroul teritorial va avea sigilii specifice (ştampile rotunde) şi parafe aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(2) Directorul oficiului teritorial stabileşte, prin decizie, persoana din cadrul biroului teritorial care se va ocupa cu evidenţa, confecţionarea, păstrarea şi utilizarea ştampilelor şi parafelor.

Art. 14. - (1) Registratura va funcţiona după un program stabilit la nivel local de către directorul oficiului teritorial împreună cu registratorul-şef şi inginerul-şef, ca urmare a referatului întocmit de registratorul coordonator al fiecărui birou, stabilindu-se orele de acces ale publicului, dar nu mai puţin de 5 ore în fiecare zi lucrătoare.

(2) Dovada plăţii tarifelor corespunzătoare cererilor adresate birourilor teritoriale se păstrează la dosar şi se menţionează în încheierea de carte funciară, inclusiv scutirile legale.

Art. 15 - Registratorul-coordonator va desemna, prin rotaţie, un referent de serviciu, care:

a)  primeşte cererile solicitanţilor, dă lămuriri asupra modului de întocmire în cazul când acestea nu corespund prevederilor legale;

b)  înregistrează cererile şi comunică părţii numărul de înregistrare din registrul general de intrare precum şi data de rezolvare, prin menţionarea acestora pe exemplarul al doilea al cererii sau prin eliberarea unei dovezi a înregistrării;

c)  repartizează cererile primite, în ordine alfabetică, inspectorilor, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia;

d)  predă cererile preluate în cadrul biroului teritorial, spre competentă soluţionare, persoanelor specializate.

Art. 16 - (1) In spaţiul rezervat biroului teritorial nu vor fi admise persoane din afara biroului care să dea informaţii sau să presteze servicii.

(2) Registrele şi dosarele de carte funciară sunt documente publice care pot fi consultate de către persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul.

Art. 17 - (1) Publicul nu va avea acces în afara programului de lucru stabilit.

(2)   Este  interzis  accesul în arhivă al  altor persoane  în afara referentului care are în păstrare arhiva.

(3)   Consultarea  cărţilor  funciare   şi   a  documentelor  aflate   în păstrarea birourilor teritoriale se face numai în prezenţa referentului.

Art. 18 - (1) Se interzice scoaterea exemplarului original al cărţii funciare şi a dosarelor lucrărilor specifice, din incinta biroului teritorial.

(2) Instanţelor judecătoreşti li se vor comunica, la solicitarea acestora, copii certificate ale cărţilor funciare, respectiv ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară.

Art. 19 - (1) Cererile pentru eliberarea extraselor de carte funciară primite prin fax sau e-mail se înregistrează în registrul general de intrare, în timpul programului de lucru cu publicul, şi se soluţionează în termenul stabilit.

(2)  Solicitanţii vor putea obţine extrase de carte funciară pentru informare sau copii certificate ale cărţilor funciare, fără a fi necesară justificarea vreunui interes. Modelul de cerere şi formularul de extras de carte funciară pentru informare sunt prezentate în anexa nr. 3 şi 4. Copiile eliberate vor cuprinde menţiunea "conform cu originalul", numărul si data înregistrării cererii, semnătura şi parafa referentului, precum şi sigiliul biroului teritorial.

(3)  Instituţiile de credit vor utiliza, în vederea întocmirii dosarului de credit, modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare prevăzut în anexa nr. 5.

(4)  Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară, cu plata tarifelor în vigoare.

(5)   Cărţile funciare, registrele de carte funciară şi dosarele de carte funciară pot fi consultate de cei interesaţi, sub supravegherea referentului.

Art. 20 - In fiecare an se verifică de către registratorul coordonator şi de către referent lista dosarelor înaintate instanţelor de judecată şi care nu au fost restituite, solicitându-se prin adresă, relaţii cu privire la situaţia acestora.

Art. 21 - (1) Birourile teritoriale vor organiza documentarea juridică, având în bibliotecă publicaţia Monitorul Oficial al României, revistele şi doctrina de specialitate în ceea ce priveşte cadastrul şi publicitatea imobiliară, cât şi activitatea notarială. Fiecare birou teritorial va avea acces la o bază legislativă electronică, actualizată.

(2) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de alocarea fondurilor necesare în vederea achiziţionării şi actualizării periodice a acestei baze legislative.

1.3 ATRIBUŢIILE ANGAJAŢILOR BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Art. 22 - (1) Calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor profesionale prevăzute de prezentul regulament se dobândeşte prin absolvirea cursurilor Institutului Naţional al Registratorilor, denumit în continuare Institut.

(2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea Direcţiei de publicitate imobiliară.

(3)  Absolvenţii Institutului au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacă acestea nu au fost ocupate de absolvenţii Institutului.

(4)   Numărul asistenţilor-registratori precum şi al referenţilor, pentru fiecare oficiu teritorial va fi aprobat, anual, de către directorul general al Agenţiei Naţionale, în urma propunerilor făcute în acest sens de către registratorul-şef şi directorul oficiului teritorial, în raport cu volumul activităţii.

(5)  Până la prima promoţie de absolvenţi ai Institutului, posturile de registratori şi asistenţi-registratori vor fi ocupate prin concurs.

Art. 23 - (1) Activitatea personalului biroului teritorial este supusă controlului ierarhic, conform legii.

(2) Atribuţiile fiecărui salariat sunt cuprinse în fişa postului. Cadrul general al acesteia este stabilit de către Agenţia Naţională prin intermediul direcţiilor de specialitate.

Art. 24 - (1) Personalul birourilor teritoriale este obligat să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile ce-i revin potrivit legii, fişei postului, regulamentului de ordine interioară, precum şi a prezentului regulament, să respecte programul de lucru, să aibă o ţinută vestimentară decentă şi o atitudine cuviincioasă faţă de public.

(2)  Invoirile în timpul programului nu sunt permise decât cu aprobarea registratorului coordonator, sau, după caz, a registratorului-şef, a inginerului-şef ori a directorului oficiului teritorial, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern.

(3)  Angajatul oficiului teritorial nu poate instrumenta în propria cauză şi nici pentru sau contra soţului, rudelor sau afinilor până la gradul III inclusiv, a persoanelor juridice în care aceştia au calitatea de acţionari/asociaţi/directori/administratori sau în cazul în care este reprezentantul uneia din părţi.

Art. 25 - (1) Registratorul coordonator răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care biroul teritorial funcţionează, în reşedinţa de judeţ, unde are sediul şi oficiul teritorial.

(2) Registratorul - coordonator are următoarele atribuţii:

a)   asigură buna desfăşurare a activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară. In acest sens, se va îngriji de efectuarea în termenul stabilit la nivelul fiecărui birou teritorial, dar nu mai mare de 30 de zile, a lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară;

b)  îl informează, în scris, pe registratorul-şef sau pe directorul oficiului teritorial, după caz, în cazul constatării abaterilor şi deficienţelor săvârşite de personalul din cadrul serviciului de publicitate imobiliară alocat respectivului birou teritorial;

c) îl informează, în scris, pe inginerul-şef sau directorul oficiului teritorial, după caz, în cazul constatării abaterilor şi deficienţelor săvârşite de personalul din cadrul serviciului de cadastru alocat respectivului birou teritorial;

d) primeşte în audienţă petenţii fără a acorda consultaţii juridice în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare şi al Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale;

e)  dispune prin încheiere, asupra cererilor de înscriere în cartea funciară, pe baza documentaţiilor cadastrale şi a celorlalte acte justificative;

f)  dispune respingerea, prin încheiere motivată, a cererilor de înscriere în cartea funciară, în cazul în care acestea nu întrunesc condiţiile legale sau nu s-a efectuat recepţia documentaţiei cadastrale de către inspector, pe baza notei întocmite de acesta;

g) se îngrijeşte de folosirea corespunzătoare a localului şi asigurarea condiţiilor materiale pentru buna desfăşurare a activităţii de cadastru şi carte funciară, precum şi gestiunea bunurilor;

h) asigură evidenţa, păstrarea şi manipularea documentelor care nu sunt destinate publicităţii şi asigură securitatea lucrărilor;

i) întocmeşte şi contrasemnează corespondenţa cu caracter administrativ, organizează şi urmăreşte redactarea în termen a lucrărilor de carte funciară: încheieri, înscrieri, comunicări, arhivare precum şi recepţionarea lucrărilor de cadastru;

j) ţine la zi registrele de publicitate imobiliară şi cele administrative, precum şi evidenţa lucrărilor înregistrate;

k) verifică dosarele biroului teritorial înainte de trimiterea lor instanţelor judecătoreşti, urmărind să fie completate cu actele necesare, numerotate, şnuruite şi sigilate;

1) controlează modul în care sunt ţinute registrele aferente biroului teritorial;

m) verifică întocmirea lucrărilor de statistică ale biroului teritorial;

n) îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu, date de registratorul-şef sau directorul oficiului teritorial, după caz.

Art. 26 - Registratorul de carte funciară are următoarele atribuţii :

a)  dispune prin încheiere admiterea sau admiterea în parte, după caz, a cererilor de înscriere în cartea funciară pe baza documentaţiilor cadastrale şi a celorlalte acte justificative;

b)  dispune respingerea, prin încheiere motivată, a cererilor de înscriere în cartea funciară, în cazul în care acestea nu întrunesc condiţiile legale sau nu au fost recepţionate de către inspector, pe baza notei întocmite de acesta.

Art. 27 - (1) Asistenţii-registratori au următoarele atribuţii:

a)  efectuează lucrările încredinţate;

b)  întocmesc încheierile de carte funciară şi referatele de completare;

c)  efectuează înscrierile în foile cărţilor funciare;

d)  asigură asistenţa de specialitate compartimentului de cadastru;

e)  îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

(2) Asistenţii-registratori şi inspectorii răspund de conservarea actelor şi a documentelor depuse de părţi, până când acestea sunt predate la arhivă.

Art. 28 - (1) Asistentul-registrator debutant participă la efectuarea nemijlocită a lucrărilor specifice numai după însuşirea cunoştinţelor necesare ca urmare a absolvirii cursurilor speciale din cadrul Institutului Naţional al Registratorilor pentru îndeplinirea acestei activităţi.

(2) Până la înfiinţarea Institutului Naţional al Registratorilor, asistentul-registrator debutant va putea efectua lucrările de carte funciară numai sub îndrumarea nemijlocită a unui asistent-registrator cu o vechime relevantă în activitatea de publicitate imobiliară, pentru o perioadă de 3 luni de la angajare. La   expirarea   acestei   perioade   va   susţine   o   testare   profesională,   în   faţa registratorului-şef, în vederea verificării aptitudinilor. In cazul în care testul profesional nu este promovat, asistentul - registrator nu va obţine dreptul de a efectua operaţiunile de carte funciară.

Art. 29 - Inspectorul de specialitate din cadrul biroului teritorial are următoarele atribuţii:

a)  verifică şi recepţionează documentaţiile cadastrale;

b)  atribuie numere cadastrale unice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

c)  răspunde de buna gestionare a bazei de date, realizează actualizarea arhivei electronice constituite la nivelul biroului teritorial;

d)  întocmeşte referatul de completare, dacă este cazul;

e)  verifică din punct de vedere tehnic documentaţiile cadastrale ce i-au fost repartizate;

f)   pune la dispoziţia solicitanţilor informaţii    necesare    realizării documentaţiilor tehnice şi cadastrale;

g)  înaintează dosarul, asistentului-registrator căruia i-a fost repartizat;

h) îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu, conform fişei postului.

Art. 30. - Referentul are următoarele atribuţii:

a)  efectuează înregistrările corespunzătoare în registrul general de intrare, opisul alfabetic, registrul de intrare-ieşire a corespondenţei şi asigură circulaţia dosarelor până la rezolvarea acestora;

b)  alcătuieşte dosarele şi menţionează valoarea tarifelor depuse, la primirea cererilor predate personal sau sosite prin poştă, ori cu alte mijloace de comunicare;

c)  se ocupă de păstrarea în bună stare a dosarelor şi a registrelor;

d)  asigură consultarea acestora de către solicitanţi, preocupându-se ca nici o piesă din dosar să nu fie sustrasă sau modificată;

e)  întocmeşte statisticile specifice biroului teritorial;

f)   înaintează dosarele către instanţele judecătoreşti, din dispoziţia registratorului-coordonator, după verificarea, numerotarea filelor, şnuruirea şi sigilarea acestora;

g)  păstrează, pe ani, dosarele, registrele şi documentele biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic;

h) comunică încheierile, extrasele de carte funciară, certificatele de sarcini, referatele   de  completare,   copiile   certificate   şi  celelalte  documente specifice;

i)  răspunde de dosarele şi cărţile funciare ale biroului teritorial;

j)  urmăreşte şi asigură circuitul documentelor şi al cărţilor funciare în interiorul biroului teritorial;

k) urmăreşte circuitul documentelor în afara biroului teritorial, în condiţiile legii;

l)  îndeplineşte, în limitele funcţiei, şi alte sarcini stabilite conform fişei postului.

CAPITOLUL 2

REGULI PROCEDURALE

2.1 EVIDENTA DE CARTE FUNCIARĂ

Art. 31 - (1) Activităţii de publicitate imobiliară i se aplică principiile şi regulile specifice prevăzute de lege, care se întregesc cu dispoziţiile art. 331 -339 din Codul de procedură civilă. Publicitatea imobiliară aduce la cunoştinţa terţelor persoane situaţia de drept şi de fapt a unui imobil dintr-o localitate.

(2)   Inscrierile în cartea funciară se fac pentru opozabilitate. Această evidenţă obiectivă are ca temei lucrările cadastrale, intabulările, înscrierile provizorii, notările şi radierile, în cartea funciară, care se fac în concordanţă cu actele şi faptele juridice intervenite, privitoare la fiecare imobil în parte.

(3)   Asupra imobilelor înscrise în cărţile funciare deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi care, actualmente, fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, respectiv al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 cu completările şi modificările ulterioare, nu se vor mai face nici un fel de menţiuni, dacă aceste cărţi nu au fost actualizate după adoptarea acestor legi.

(4) Cărţile funciare în care sunt evidenţiate aceste imobile, se vor păstra în arhiva biroului teritorial doar pentru a se putea consulta informaţii privitoare la istoricul lor.

Art. 32 - (1) Parcelele de teren care constituie imobilul vor avea înscrisă şi categoria de folosinţă, conform normelor cadastrale.

(2)  Fiecare imobil, precis individualizat, se înscrie într-o carte funciară distinctă.

(3) Imobilul formează o unitate economică ce derivă din natura sa.

(4) Pe planul cadastral vor fi menţionate şi proprietăţile fără cărţi funciare (de exemplu: minieră, de stat, publică etc).

(5)  Imobilele aparţinând domeniului public şi privat al statutului sau al unităţilor administrativ-teritoriale vor fi înscrise în cărţi funciare speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege.

2.2 REGISTRELE SPECIFICE BIROULUI TERITORIAL

Art. 33 - (1) Registrul cadastral de publicitate imobiliară este alcătuit din cărţile funciare ale unei unităţi administrativ-teritoriale, înglobând foile de carte funciară pentru fiecare imobil fără ca acestea să fie cusute ca registre.

(2) Dimensiunile cărţii funciare sunt de format A4.

Art. 34 - (1) Registrul cadastral de publicitate imobiliară se întregeşte cu :

a) registrul general de intrare;

b)  planul cadastral de identificare a imobilelor, precum şi cu hărţile de carte funciară, acolo unde există ;

c)  registrul cadastral al imobilelor (index cadastral);

d)  indexul alfabetic al proprietarilor pe localităţi (opis alfabetic);

e)  mapa actelor care se arhivează după numărul de intrare din registrul general de intrare;

f)   registrul numerelor de carte funciară ţinut pe unităţi administrativ -teritoriale, în care se va menţiona numărul cărţii funciare şi numărul/data cererii înregistrate în registrul general de intrare, în baza căreia s-a deschis cartea funciară;

g)  registrul cadastral al proprietarilor.

(2) La fiecare birou teritorial se va ţine un registru de audienţe, în care se vor menţiona data, numele şi prenumele persoanei primite în audienţă precum şi obiectul discuţiei.

Art. 35 - Forma, dimensiunile şi conţinutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Art. 36 - (1) Fiecare registru, înainte de a fi utilizat, va fi numerotat, parafat şi sigilat de asistentul-registrator. Pe ultima filă se va întocmi un proces-verbal de deschidere, semnat de asistentul-registrator, aplicându-se şi sigiliul biroului teritorial.

(2)  Dacă la sfârşitul anului calendaristic, registrul nu este completat în întregime, se va încheia, sub ultima înregistrare a anului respectiv, un proces-verbal semnat de asistentul-registrator şi registratorul coordonator, cu aplicarea sigiliului oficial, menţionându-se că registrul va fi întrebuinţat în continuare şi în anul următor, cu arătarea filei la care vor începe noile înregistrări.

(3) Pentru închiderea opisului alfabetic, la finele anului se trage linie sub ultima înregistrare făcută la fiecare literă, menţionându-se dedesubt anul care urmează. După această menţiune se fac apoi înregistrările curente pe anul următor.

(4) La terminarea registrului se va încheia un proces-verbal de închidere a registrului, sub ultima înregistrare, arătându-se numărul şi data acesteia. Procesul-verbal va fi semnat de asistentul-registrator şi registratorul coordonator, aplicându-se sigiliul legal.

(5) Procesul-verbal prevăzut la alineatul precedent se va întocmi în opisul alfabetic, sub ultima înregistrare făcută la litera Z, iar la celelalte litere se va trage linie, sub ultima înregistrare la fiecare literă.

Art. 37 - (1) Arhiva biroului teritorial se va ţine în mape de câte 100 de acte, pe ani, în ordinea numerică a înregistrărilor.

(2) Cererile către biroul teritorial vor avea ataşate, ca anexe, înscrisurile pe care s-au bazat, documentaţiile tehnico-cadastrale, precum şi încheierile prin care acestea s-au rezolvat.

2.3 CUPRINSUL CARTII FUNCIARE

Art. 38 - (1) Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale în care este situat imobilul.

(2)  In acest sens, documentaţiile cadastrale se întocmesc cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3)  Titlul cărţii funciare al imobilului pe care s-au constituit drepturi de superficie va cuprinde şi menţiunea acestui drept. De asemenea, în titlu, se va face menţiune şi despre cărţile funciare colective, individuale, de concesiune, după caz.

(4)  Cărţile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială, începând cu numărul 1 până la ultimul număr necesar, fără separare pe ani.

(5) Numerele de carte funciară se atribuie dintr-un registru special destinat acordării de numere de carte funciară, numai în momentul admiterii cererii de înscriere de către registrator sau în baza hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă ca urmare a plângerii împotriva încheierii, prin care s-a dispus înscrierea.

(6)  Acest registru va purta denumirea de Registrul numerelor de carte funciară şi se va întocmi pe fiecare unitate administrativ-teritorială care aparţine respectivului birou teritorial.

Art. 39 - (1) Cartea funciară are trei părţi: A, B, C.

(2)  Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numărului de ordine (exemplu: A.1) şi a numărului cadastral al imobilului (exemplu: 100 după planul cadastral al imobilelor), suprafaţa, anexa la partea A - planul imobilului cu vecinătăţi, descrierea imobilului, inventarul de coordonate. Dacă intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide cărţi funciare noi.

(3)  Partea A se va completa cu anexa la această parte, care va cuprinde geometria parcelei.

(4) Menţiunile privind terenul şi categoria de folosinţă sunt cele prevăzute în Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21.11.2001.

(5) Suprafaţa terenului se exprimă în unităţile de măsură legale actuale: ha, m , în care se vor transforma unităţile de măsură anterioare: jugăre, stânjeni, pogoane, prăjini, ocoale etc.

(6)    Cât priveşte categoria de folosinţă, destinaţia şi descrierea construcţiilor, acestea se preiau din documentaţia cadastrală şi se înscriu în cartea funciară.

(7)  In rubrica observaţii se vor înscrie menţiuni sau trimiteri la celelalte părţi ale cărţii funciare sau la alte cărţi funciare, ca de exemplu referitoare la numărul cărtii funciare din care s-a transcris imobilul sau la numărul cărtii funciare în care se află înscrise terenul sau construcţiile (în cazul cărţilor funciare de superficie).

(8) Partea B se referă la înscrierile privind dreptul de proprietate şi documentele pe care se întemeiază: numărul curent, operaţiunea, numele şi prenumele proprietarului şi observaţii. In antet se menţionează numărul cărţii funciare, ca şi în partea A:

a) numărul curent este numărul de ordine sub care s-a făcut operaţiunea şi la care, în rubrica observaţii, se face trimiterea de la partea A (exemplu: vezi B.3) sau partea B (exemplu: vezi C.3);

b) numele proprietarului se scrie în aşa fel, încât să se elimine orice dubiu u privire la identitatea acestuia: dacă este persoană fizică, se scrie numele, prenumele, iar dacă este persoană juridică, se înscrie denumirea acesteia;

c)   operaţiunea cuprinde: menţionarea modalităţilor de dobândire a proprietăţii, certificate de acte juridice corespunzătoare: transmiterea proprietăţii, modificarea sau stingerea dreptului asupra întregului imobil sub forma proprietăţii exclusive, comune în devălmăşie sau indivize, precum şi preţul;

i. servitutile stabilite în favoarea imobilului se înscriu în partea B, pentru a fi observate şi luate în considerare de îndată, iar cele stabilite în sarcina imobilului se înscriu în partea C (la observaţii, pe foaia B, se face trimiterea);

ii. faptele juridice care determină apariţia, modificarea sau stingerea drepturilor reale ce se înscriu în foaia B a cărţii funciare şi drepturile personale sau alte raporturi juridice, acţiunile referitoare la proprietate, precum şi modificările, îndreptările sau însemnările cu referire la titlu partea A sau B.

(9)  Partea C se referă la dezmembrămintele dreptului de proprietate: uzufruct, uz, abitatie, servitutile în sarcina imobilului, superficie şi sarcini (ipoteci, privilegii), precum şi la faptele juridice, drepturile personale referitoare la drepturile reale înscrise în această parte, urmăririle imobiliare etc.

(10)   Superficia se înscrie asupra întregului imobil (teren).

(11)  Această parte cuprinde trei rubrici: numărul curent, cuprinsul şi observaţii. In antet se menţionează cele înscrise pe celelalte foi.

(12) Numărul curent este numărul de ordine sub care s-a înregistrat operaţiunea şi la care se face trimitere de la celelalte foi.

Art. 40 - Orice schimbare adusă vreunei înscrieri în cartea funciară se va evidenţia prin sublinierea vechii înscrieri şi prin trecerea în rubrica observaţii a numărului de ordine sub care s-a operat noua înscriere.

Art. 41 - Alipirea mai multor imobile într-unui singur se va marca printr -un număr cadastral nou.

Art. 42 - (1) Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul.

(2) In această categorie pot fi enumerate:

a) incapacităţile totale sau parţiale de exerciţiu ale titularului dreptului real înscris:

b) instituirea curatelei;

c) modalităţile juridice ce afectează dreptul înscris în cartea funciară;

d) arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană de natură să afecteze regimul juridic al bunului nemişcător;

e) arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară, a acţiunii de predare a înscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmează a se înscrie, a acţiunii de ieşire din indiviziune etc;

f)  arătarea acţiunii pentru anularea hotărârii declarative de moarte a titularului de drept real înscris în cartea funciară;

g) arătarea situaţiilor când se face urmărirea silită a imobilelor;

h) interdicţia de înstrăinare sau grevare a imobilului, precum şi modalităţile interdicţiei de strămutare sau grevare;

i) contractul de locaţiune sau cesiunea de venituri mai mari de trei ani;

j) dreptul de preemţiune;

k)promisiunea  stabilită prin  convenţie  de  a  încheia un  contract  de înstrăinare cu privire la bunul imobil;

l) sechestrul asigurător şi judiciar;

m) schimbarea rangului unei ipoteci;

n) plângerea împotriva încheierii de carte funciară;

o) sentinţa declarativă de faliment;

p) lucrările de expropriere a imobilului;

q)orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a căror notare este permisă de lege şi au legătură cu imobilul.

Art. 43 - Dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.

Art. 44 - Operaţiunea de carte funciară se face de către asistentul-registrator, în baza încheierii de admitere a cererii de înscriere, semnată de către registrator.

Art. 45 - Dreptul în temeiul căruia se cere înscrierea va fi dovedit, după caz, cu înscrisul original sau prin copii legalizate, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă ori prin actul administrativ al organului administrativ competent.

Art. 46 - Sunt supuse intabulării cu titlu definitiv drepturilor reale imobiliare ce fac obiectul actelor juridice, iar dacă necesită o justificare ulterioară, aceste drepturi se înscriu provizoriu.

Art. 47 - In cazul a două sau mai multe acte juridice succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciară, aceasta va fi cerută de ultimul dobânditor, mentionându-se situaţia tuturor transferurilor anterioare.

Art. 48 - (1) Inscrierea în cartea funciară a actului juridic de dobândire, constituire, recunoaştere, stingere, modificare şi de transmisiune a unor drepturi reale imobiliare are ca efect opozabilitatea faţă de eventualii titulari de drepturi reale imobiliare cu acelaşi obiect, de la acelaşi autor, care nu au efectuat această operaţiune sau au efectuat-o ulterior.

(2)   Efectul de opozabilitate al înscrierii se produce din momentul înregistrării cererii de înscriere a actului respectiv în registrul general de intrare în cartea funciară. Din acest moment operează prezumţia cunoaşterii înscrierii de către cei care au dobândit sau au publicat un act având acelaşi obiect.

(3)  Rangul înscrierii este determinat de data şi de ora înregistrării cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenţia părţilor numai pentru ipoteci. Dacă mai multe cereri de înscriere a unei ipoteci sau privilegiu, asupra aceluiaşi imobil, au fost depuse deodată, vor avea acelaşi rang.

(4) Când înscrierile privind dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale asupra aceluiaşi imobil sunt cerute în acelaşi timp, drepturile intră în concurenţă şi primesc provizoriu rang egal, urmând că instanţa să hotărască, în raport cu data încheierii actelor, care drept va fi înscris mai întâi.

(5)  Dacă mai multe cereri sunt prezentate prin acelaşi curier sau primite prin poştă în aceeaşi zi sunt considerate ca prezentate simultan şi vor fi înregistrate cu aceeaşi dată şi aceeaşi oră.

(6) Registrul general de intrare în cartea funciară se închide în fiecare zi, la sfârşitul programului, de către registratorul-coordonator, prin barare, semnare si parafare, sau de un registrator desemnat de acesta.

Art. 49 - Dobânditorul anterior al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui imobil printr-un act juridic, poate cere instanţei judecătoreşti să acorde înscrierii sale rang preferenţial faţă de înscrierea efectuată de un dobânditor ulterior cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinţă la data încheierii actului, dacă actele au acelaşi obiect şi provin de la acelaşi autor.

Art. 50 - (1) Inscrierea provizorie în cazurile prevăzute de art. 29 alin. 2 din lege va avea efect de opozabilitate cu rangul dobândit prin această înscriere, sub condiţie şi în măsura justificării ei.

(2)  Inscrierea provizorie va avea eficienţă atâta timp cât nu s-a înregistrat o cerere de radiere a acesteia, întemeiată pe o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

(3) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimţământului celui împotriva căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciară.

(4)   Justificarea înscrierii provizorii a radierii dreptului de ipotecă sau privilegiu, prevăzută la art. 29 alin. 2 lit. d din lege, se va face în baza consimţământului dat în formă autentică al titularului dreptului de ipotecă sau privilegiu ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi irevocabilă.

(5)  Acţiunea în justificare, prin care se urmăreşte ca înscrierea provizorie să devină definitivă, se va înregistra în registrul general de intrare în cartea funciară şi se va nota în acea parte a cărţii funciare în care s-a făcut această înscriere.

(6)   Acţiunea în justificare se îndreaptă împotriva celor obligaţi să transmită sau să constituie dreptul real.

(7)  Condiţia rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalităţii se va putea arăta şi în cuprinsul înscrierii.

Art. 51 - (1) Cererea de radiere a înscrierii provizorii va putea fi respinsă, dacă termenul justificare nu era împlinit sau dacă se află notată în cartea funciară acţiunea în justificarea înscrierii provizorii.

(2) O nouă cerere de radiere se va respinge dacă înscrierea provizorie a fost radiată pentru că:

a) radierea s-a făcut pe baza declaraţiei celui care a obţinut înscrierea că a renunţat fără rezervă la acest drept;

b) hotărârea de valorificare a înscrierii provizorii a fost respinsă în fond;

c) hotărârea a constatat nevalabilitatea titlului;

d) nu s-a făcut dovada că s-a pornit acţiunea în justificare în termen.

Art. 52 - (1) Dacă înscrierea provizorie a fost încuviinţată, se vor putea săvârşi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât şi împotriva celui înscris provizoriu.

(2) Dacă înscrierea provizorie a fost radiată, se vor radia din oficiu înscrierile făcute împotriva celui înscris provizoriu.

Art. 53 - (1) Cuprinsul cărţilor funciare se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară şi poate fi invocat de orice persoană interesată, având forţa probantă a prezumţiei legale relative care operează până la proba contrară.

(2)  Cel care invocă cuprinsul cărţii funciare este pus la adăpost numai până la proba contrară. Pentru opozabilitatea dreptului real tabular nu este nevoie de o altă probă pentru valabilitatea înscrierii formale, ci numai dovada înscrierii.

(3)   Dacă printr-o înscriere simultană sau subsecventă s-a adus vreo restricţie dreptului real, de exemplu interdicţia de înstrăinare şi grevare, aceasta se va considera alăturată dreptului real.

Art. 54 - Efectul de opozabilitate al înscrierii este inoperant, cu referire la: suprafaţa terenului, destinaţia, categoria de folosinţă restricţiile aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologică, sistematizarea localităţilor şi alte asemenea aspecte.

CAPITOLUL 3

PROCEDURI DE LUCRU ÎN MATERIE DE CARTE FUNCIARĂ

3.1. CEREREA DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Art. 55 - (1) Cererea de înscriere adresată biroului teritorial va cuprinde: numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul înscrierii, indicarea actului sau a actelor în măsura să justifice cererea, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară, după caz. Modelul de cerere de înscriere este prezentat în anexa nr. 6.

(2) La cerere se va ataşa înscrisul original sau copia legalizată în temeiul căreia se cere înscrierea, precum şi dovada plăţii tarifului.

(3) Cererea de înscriere, o dată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată.

(4)  Dosarul cererii va putea fi completat, atunci când nu i-au fost ataşate toate actele necesare soluţionării, prin anexarea documentelor justificative la cererea iniţială. Termenul de soluţionare a cererii va curge în acest caz de la data completării dosarului.

(5)  Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii iniţiale, fără plata unui tarif suplimentar. Documentaţia anexată trebuie să conţină şi copia încheierii de respingere. Noua cerere va primi un număr de înregistrare şi va forma un nou dosar.

Art. 56 - (1) Cererea şi actele privind efectuarea operaţiunilor de înscriere în cartea funciară se depun la registratura biroului teritorial, într-un singur exemplar, şi se înregistrează, de îndată, cu data şi ora primirii de către referentul de la registratură care ţine registrul general de intrare.

(2) Dacă cererea se depune în două exemplare, cel de-al doilea se restituie părţii, cu menţiunea numărului de înregistrare, data primirii şi termenul de rezolvare, în caz contrar eliberându-se bonul de confirmare a înregistrării cererii, care va conţine aceleaşi informaţii.

(3) Cererea poate fi depusă de titularul dreptului înscris în cartea funciară sau de persoana interesată, prin mandatar cu procură autentică, prin notarul public care a efectuat actul notarial susceptibil de înscriere, sau prin persoana fizică sau juridică care a întocmit documentaţia cadastrală.

(4)   Pentru rezolvarea oricărei cereri de înscriere care are ca obiect efectuarea unei operaţiuni de carte funciară, solicitantul va prezenta actul sau dovada de identificare, ca parte interesată sau în nume propriu, ori, după caz, procura, împuternicirea avocaţială, delegaţia de consilier juridic sau de delegat notarial, care se va ataşa la dosar. Persoana autorizată va putea depune cererea de recepţie şi înscriere în numele titularului pe baza comenzii pentru executarea lucrării.

(5)  Creditorul chirografar titular al unei creanţe certe, stabilite pe baza unui înscris autentic, a altui titlu executoriu sau a unui înscris sub semnătură privată cu dată certă, lichide şi exigibile poate, în temeiul dreptului de gaj general, în numele şi în folosul debitorului său, să solicite efectuarea operaţiunilor de carte funciară cu referire la imobilele proprietatea acestuia.

(6)  Cererile adresate biroului teritorial, specifice activităţii de publicitate imobiliară, înregistrate în registrul general de intrare se vor repartiza de către referentul de la registratură, în ordine alfabetică, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia. Iniţialele acestora vor fi menţionate la rubrica observaţii din registrul general de intrare, precum şi pe cererea înaintată biroului teritorial.

(7)  Cererile înregistrate vor fi grupate de către referent, pentru fiecare asistent-registrator, respectiv referent în parte, în mape.

(8) In fiecare mapă va exista un centralizator, întocmit conform anexei nr. 7, care va fi completat zilnic, de către referentul de la registratură cu numerele de înregistrare alocate cererilor, din ziua respectivă, şi care va fi semnată de asistentul-registrator, respectiv referentul căruia i-au fost repartizate.

(9)  După înregistrarea cererii care are ca obiect înscrierea într-o carte funciară deja existentă se va ataşa coala de carte funciară corespunzătoare, în aceeaşi zi în care s-a făcut înregistrarea acesteia în registrul general de intrare.

Art. 57 - (1) Cererile şi actele privitoare la înscrieri în cartea funciară, primite prin poştă sau curier, se depun la registratură, se înregistrează în registrul general de intrare; cererile privitoare la înscrierile în cartea funciară, primite prin fax, se depun la registratură, se înregistrează în registrul general de intrare, dar se soluţionează numai după depunerea actelor în original sau în copie legalizată.

(2) Termenul de soluţionare, în acest caz, se calculează de la data la care au fost primite actele şi/sau documentaţiile cadastrale originale.

(3)  După repartizarea cererii, referentul scoate coala de carte funciară, lăsând în loc o notă pe o coală de hârtie cu numărul cărţii funciare, localitatea, data la care a fost scoasă cartea funciara, numărul dosarului la care a fost ataşată, şi iniţialele celui căruia i-a fost repartizat dosarul privitor la acea carte funciară. In registrul de arhivă, se va evidenţia cu rigurozitate circuitul cărţilor funciare în cadrul biroului teritorial.

(4)  La arhivă, dosarele soluţionate se predau sub semnătură, făcându-se menţiune în registrul general de intrare, la rubrica observaţii: arhivă - data. Referentul va scădea lucrările cu data intrării în arhivă a dosarelor soluţionate.

(5)  Cererile şi actele de altă natură, sosite prin poştă sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial şi se înregistrează în registrul de corespondenţă, în aceeaşi zi, cu menţionarea orei, după care se predau, spre soluţionare.

3.2. ÎNCHEIEREA DE CARTE FUNCIARĂ

Art. 58 - (1) Inainte de rezolvarea cererii de către registrator, asistentul-registrator verifică cererea în raport cu datele de carte funciară şi menţionează în referat dacă există sau nu piedici pentru efectuarea lucrării solicitate, menţionând în coala de carte funciară, la observaţii, numărul de înregistrare al lucrării.

(2)  Cât timp cererea de înscriere nu este soluţionată nu se va elibera nici un extras de carte funciară.

(3)  In cazul în care în registrul general de intrare a fost înregistrată o cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numărul cadastral la care se referă cererea se blochează pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, începând cu data şi ora depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de a cincia zi lucrătoare. Modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare şi de cerere de indisponibilizare a bunului imobil este prevăzut în anexa nr. 8.

(4)  Pe perioada blocării se vor putea elibera numai extrase de carte funciară pentru informare precum şi copii certificate ale cărţii funciare respective.

(5) In situaţia în care în perioada de blocare se înregistrează actul autentic întocmit în baza extrasului de carte funciară care a produs blocarea, acesta se soluţionează cu prioritate, celelalte cereri de înscriere, înregistrate în această perioadă, urmând să fie respinse conform art. 54 din lege.

(6)  In situaţia în care termenul de blocare expiră şi actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost înregistrat în registrul general de intrare, actele privitoare la acelaşi număr cadastral, înregistrate în intervalul de timp în care numărul cadastral a fost blocat, se vor soluţiona.

Art. 59 - (1) După înregistrarea cererilor şi atestările asistentului-registrator privind inexistenţa sau existenţa unei piedici pentru efectuarea înscrierilor solicitate, precum şi a înscrisului în temeiul căruia se cere înscrierea, registratorul dispune prin rezoluţie întocmirea încheierii de carte funciară, făcând menţiune în acest sens pe înscrisul original sau în copie legalizată, în condiţiile legii.

(2) In caz de admitere, se procedează la intabularea, înscrierea provizorie sau notarea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice.

(3) Incheierile de carte funciară date de registrator vor putea fi atacate cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 60 - (1) In zonele de aplicare a Decretului - lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, dacă în înscrisurile în temeiul cărora se cere înscrierea se indică imobilul prin noul număr cadastral, se va solicita persoanei autorizate printr-un referat de completare a dosarului efectuarea unei documentaţii cadastrale recepţionată de către biroul teritorial, care să-l identifice corespunzător cu numărul topografic de parcelă din cartea funciară existentă.

(2)  Dacă nu este posibilă identificarea imobilului potrivit alin. 1, se va putea recurge la înscrierea într-o carte funciară, în condiţiile art. 59 din lege.

(3)   Imposibilitatea identificării va fi constatată prin referat de către asistentul-registrator sau referentul-arhivar.

(4) Pentru imobilele situate în extravilan, în zonele care fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, al Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, înscrise în vechile cărţi funciare nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, excepţie făcând cazurile în care asupra lor sunt înscrise construcţii.

(5)  Pentru imobilele menţionate la aliniatul precedent nu se vor elibera extrase de carte funciară pentru autentificare.

Art. 61 - (1) In toate cazurile în care este cerută înscrierea într-o carte funciară a unui teren drept real, se va recurge de către birourile teritoriale la procedura prevăzută la art. 59 din lege.

(2) Pentru admiterea cererii se vor avea în vedere:

a)  documentaţia cadastrală/tehnică a imobilului întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată, recepţionată de biroul teritorial;

b)  înscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real.

Art. 62 - (1) Pentru imobilele care nu sunt înscrise în cartea funciară - la prima înscriere - se vor deschide cărţi funciare în baza documentaţiei cadastrale recepţionate, prin care se atribuie număr cadastral, a înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real şi a certificatului fiscal sau adeverinţei eliberate de primăria în circumscripţia căreia se află situat imobilul.

(2)  Concomitent cu deschiderea cărţii funciare se vor face verificări şi se va menţiona în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, în dreptul poziţiei unde a fost transcris dreptul ce urmează a fi intabulat în cartea funciară, în sensul că se va indica numărul şi localitatea cărţii funciare.

(3) In cartea funciară nouă, deschisă pe teritoriu administrativ, în condiţiile legii, se va înscrie numărul cadastral al imobilului, atribuit în urma recepţionării documentaţiei cadastrale de către biroul teritorial. Totodată, la rubrica observaţii din partea A a cărţii funciare, se va putea menţiona şi numărul topografic din care provine imobilul, dacă este cazul.

(4)  Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării referatului de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completează referatul de respingere prin care certifică faptul că documentaţia tehnică sau cadastrală nu poate fi recepţionată, referat pe care îl înaintează asistentului-registrator şi care va sta la baza întocmirii încheierii de respingere.

(5) In cazul dezlipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciară, se va înscrie imobilul în întregime şi abia după aceea se va putea efectua dezlipirea.

(6) In cazul alipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciară, se vor înscrie mai întâi imobilele ce urmează a se alipi şi ulterior se va opera alipirea.

Art. 63 - (1) Registratorul cercetează îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă ale cererii, potrivit art. 20 şi 48 din lege.

(2) In situaţii deosebite, se pot convoca părţile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data şi ora prezentării în faţa registratorului, dacă se apreciază că în acest mod pot fi elucidate impedimentele de care depinde soluţionarea legală a cererii

Art. 64 - (1) Registratorul soluţionează cererile de înscriere prin încheiere.

(2) In cazul admiterii cererii, asistentul-registrator face înscrierile în fila cărţii funciare respective. Modelul de încheiere de admitere este prezentat în anexa nr. 9.

(3)  In cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul-registrator va nota respingerea în cartea funciară, la partea în care ar fi trebuit să se facă înscrierea, precum şi în registrul general de intrare, în dreptul numărului de înregistrare, la rubrica observaţii. Modelul de încheiere de respingere este prezentat în anexa nr. 10.

(4)  In cazul cererilor care nu pot fi soluţionate decât parţial, registratorul va pronunţa o încheiere de admitere în parte, menţionând partea din cerere care a fost admisă, precum şi cea care a fost respinsă motivat.

(5) Incheierea registratorului se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară sau dispoziţiilor legale, în termen de 15 de zile de la pronunţare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 65 - Incheierea registratorului cuprinde:

a)  arătarea oficiului şi a biroului teritorial;

b)  înscrisul pe care se întemeiază cererea;

c)  felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie, notare sau radiere;

d)  determinarea exactă a dreptului sau a faptului ce se cere a fi înscris;

e)  modalităţile drepturilor înscrise;

f)   unitatea administrativ-teritorială (localitatea) în care se află imobilul, numărul cărţii funciare, numărul de ordine, numărul cadastral sau topografic, numărul de carte funciară;

g)  persoanele în folosul şi împotriva cărora se efectuează înscrierea;

h) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;

i)   privilegiul imobiliar, dacă este cazul;

j)   temeiul juridic în caz de admitere sau respingere;

k) calea de atac, termenul şi biroul teritorial la care se depune;

l)  tariful achitat;

m) semnătura registratorului şi a asistentului-registrator.

Art. 66 - (1) Incheierea are numărul şi data de înregistrare a cererii.

(2)   Incheierea de carte funciară se va motiva în fapt şi în drept, de către registratorul care o dispune.

(3) Incheierea se redactează în numărul de exemplare necesar comunicării. Un exemplar se va depune la dosarul cererii.

Art. 67 - (1) Hotărârea judecătorească irevocabilă, prin care s-a dispus admiterea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, se va înregistra cu un număr nou, iar la rubrica observaţii se va face trimitere la numărul iniţial de înregistrare, operându-se dispoziţiile acesteia.

(2) In cazul în care hotărârea judecătorească nu a dispus efectuarea unor lucrări de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul iniţial, radiindu-se totodată notarea plângerii din cartea funciară.

Art. 68 - (1) Respingerea cererii se va nota în cartea funciară, arătându-se numele celui care a cerut înscrierea, dreptul sau faptul juridic care a făcut obiectul cererii, imobilul la care se referă.

(2)  Notarea respingerii nu va fi evidenţiată în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată plângere împotriva încheierii de respingere.

(3)  Notarea plângerii împotriva încheierii se radiază odată cu înscrierea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa competentă.

(4) In situaţia în care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima înscriere a unui imobil, pentru care nu există carte funciară deschisă, respingerea se va nota în registrul general de intrare şi în dreptul poziţiei din registrul de transcripţiuni la care fusese transcris dreptul.

Art. 69 - Actele originale sau în copie legalizată care au stat la baza emiterii încheierilor de cartea funciară se păstrează permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.

Art. 70 - Pe înscrisul original al actului ce face obiectul cererii sau pe copia acestuia se va menţiona efectuarea înscrierii sau respingerii, indicându-se numărul de înregistrare al cererii de înscriere.

Art. 71 - (1) Comunicarea lucrărilor de carte funciară (încheieri de carte funciară, extrase de carte funciară, copii certificate ale cărţilor funciare ori ale actelor aflate în arhivă) către persoanele interesate se face în mod direct sau prin poştă cu filă de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire.

(2) Fila de comunicare va fi completată şi semnată, pentru conformitate, de către referentul de la registratură. Modelul filei de comunicare este prezentat anexele 11a şi 11b.

3.3 PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARĂ

Art. 72 - (1) Plângerea împotriva încheierii de carte funciară prezentată direct, prin poştă ori prin curier, se înregistrează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, cu menţionarea datei depunerii acesteia, iar după verificarea dosarului şi notarea plângerii în cartea funciară, se înaintează, de îndată, judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul coordonator precum şi de către referentul de la arhivă.

(2) Dosarul care se înaintează instanţei este format din: copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, exemplarul întâi al căii de atac, copia certificată a cărţii funciare precum şi dovada efectuării comunicării. Dacă ulterior vor sosi şi alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea, instanţei respective, cu menţionarea numărului iniţial de comunicare.

Art. 73 - (1) Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, iar după înscrierea din oficiu în cartea funciară de către asistentul-registrator se va înainta judecătoriei în circumscripţia căreia se află situat imobilul.

(2)  Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate - cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.

(3)  In caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti va produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial.

3.4 ÎNSCRIERILE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Art. 74 - Operaţiunile de înscriere sau de radiere a înscrierilor din cartea funciară se fac în scopul opozabilităţii drepturilor reale imobiliare şi a celorlalte acte şi fapte juridice înscrise în cartea funciară.

Art. 75 - Radierea înscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului. Celelalte părţi interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la împlinirea termenului menţionat în înscriere sau la moartea titularului drepturilor viagere.

Art. 76 - (1) Radierea notărilor care şi-au pierdut efectul se va hotărî de către registratorul de carte funciară, la cerere sau din oficiu, în funcţie de datele înscrise în cartea funciară, prin încheiere motivată, care se va comunica părţilor.

(2) Instituţiile de credit vor utiliza formularul de cerere de radiere a dreptului de ipotecă şi a interdicţiilor temporare prezentat în anexa nr. 12.

Art. 77 - (1) Inscrierea în cartea funciară va cuprinde:

a)  ziua, luna, anul şi numărul de înregistrare al cererii în temeiul căreia se face înscrierea;

b)  înscrisul pe care se întemeiază;

c)  arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie;

d)  titularul dreptului înscris;

e)  cota de proprietate;

f)   preţul.

(2) Inscrierea în baza încheierii trebuie să fie astfel efectuată în cartea funciară, încât să nu fie posibilă o interpretare eronată sau diferită faţă de aceea care rezultă din actele ce însoţesc cererea.

Art. 78 - Inscrierile vor fi operate în cartea funciară, menţionându-se imobilul identificat prin număr cadastral sau topografic, dreptul sau faptul juridic la care se referă înscrierea şi numărul de înregistrare al acesteia, cu precizări referitoare la:

a) construcţiile existente pe teren;

b)  radierile de drepturi stinse prin efectul legii (de exemplu: uzufruct viager al unei persoane care a decedat);

c)  drepturile  stabilite prin deciziile  emise  de  autorităţile competente, potrivit legii;

d) drepturile  succesorale constatate prin certificate de moştenitor sau hotărâri judecătoreşti.

3.5. ÎNTOCMIREA, REACTUALIZAREA ŞI RECONSTITUIREA CĂRŢILOR FUNCIARE

Art. 79 - (1) Acolo unde nu au fost întocmite sau actualizate cărţile funciare, ori s-au pierdut sau au devenit nefolosibile, se vor întocmi şi completa pe baza documentaţiilor avizate de biroul teritorial şi se vor reconstitui, după caz, potrivit art. 52 din lege, la cerere sau din oficiu.

(2)   In ceea ce priveşte cărţile funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, a Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară, nemaifiind posibilă efectuarea operaţiunilor de carte funciară, se vor deschide cărţi funciare noi, pe baza unei încheieri a registratorului, a referatului întocmit de către asistentul-registrator sau referent prin care se atestă imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesaţi, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 59 din lege.

(3)  Cartea funciară se poate completa fie pentru o foaie, fie pentru o parte dintr-o foaie.

(4)  Cererea de întocmire depusă la biroul teritorial unde s-a aflat cartea funciară, precum şi cea de completare sau de reconstituire a cărţii funciare, vor menţiona următoarele date:

a)  numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanei care a figurat ultima ca titulară a dreptului înscris în cartea funciară;

b)  identificarea imobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai în cazul în care nu există un extras de carte funciară, original, mai vechi;

c)  titlul în temeiul căruia s-a dobândit dreptul real;

d)  drepturile reale care grevează imobilul.

(5)  La cerere se va ataşa declaraţia autentică a petentului, din care să rezulte că este actualul proprietar al imobilului şi că situaţia imobilului a rămas neschimbată.

(6)  La cerere se va ataşa un certificat eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul, care să ateste că petentul este cunoscut ca proprietar, precum şi situaţia imobilului de la oficiul teritorial, sau alte acte care să ateste existenţa dreptului de proprietate al petentului.

Art. 80 - (1) Prin întocmire se înţelege deschiderea cărţii funciare pentru un imobil pentru care nu a fost deschisă o carte funciară în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Prin reactualizare se înţelege aducerea la zi a informaţilor de carte funciară ale unui imobil, inclusiv a celor înscrise în cărţile funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată.

(3) Prin reconstituire se înţelege refacerea cărţilor funciare pierdute sau a celor care au devenit imposibil de folosit.

(4)  Prin cărţi funciare pierdute se înţelege şi cărţile funciare sustrase sau distruse, chiar dacă cercetările privind acele aspecte nu au fost finalizate.

Art. 81 - (1) Reconstituirea sau, după caz, reactualizarea cărţii funciare, se va efectua în urma referatului întocmit de către asistentul - registrator sau referent, prin care se atestă pierderea, imposibilitatea folosirii sau neconcordanţa datelor de carte funciară cu situaţia reală.

(2)  In lipsa unei cereri scrise, registratorul poate să dispună din oficiu reconstituirea cărţii funciare, putând fi utilizate sau consultate toate actele şi registrele existente în cadrul biroului teritorial.

(3)  In cazul în care cartea funciară iniţială a fost găsită, cartea funciară reconstituită va fi sistată, iar înscrierile efectuate ulterior în cartea funciară reconstituită vor fi transcrise în cartea funciară iniţială.

Art. 82 - Reconstituirea din oficiu a unei cărţi funciare distruse, sustrase sau pierdute va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin comunicarea încheierii de reconstituire precum şi publicarea într-un ziar de largă răspândire.

3.6 ÎNSCRIEREA MODIFICĂRILOR INTERVENITE CA URMARE A ALIPIRII / DEZLIPIRII IMOBILELOR

Art. 83 - (1) Modificările care intervin ca urmare a cererii de alipire a imobilelor se iau în considerare numai dacă acestea aparţin aceluiaşi proprietar/coproprietar, dacă nu sunt grevate cu sarcini, iar documentaţia cadastrală recepţionată de biroul teritorial este însoţită de actul autentic de alipire.

(2) Modificările care intervin ca urmare a cererii de dezlipire a imobilului sau a parcelei (care va forma un imobil de sine stătător) se iau în considerare dacă documentaţia cadastrală recepţionată de biroul teritorial este însoţită de actul autentic de dezlipire.

(3)  La împărţirea unui imobil între coproprietarii aflaţi în indiviziune se procedează la dezlipirea şi transcrierea imobilelor rezultate în cărţi funciare noi.

Art. 84 - (1) Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial, cu consimţământul titularului, dat în formă autentică.

(2)  In aceste situaţii, imobilul dezlipit din cartea funciară se înscrie în cartea funciară în care se transferă, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit (unificat) la imobilul existent în acea carte funciară.

(3) Prin dezlipire se micşorează întinderea imobilului din care s-a preluat suprafaţa ce primeşte numărul cadastral nou. Prin alipire se măreşte suprafaţă.

(4) Fiecare imobil trebuie să aibă un număr cadastral şi o suprafaţă arătată în m2.

Art. 85 - (1) Modificările săvârşite prin alipire, dezlipire, reînscriere şi transcriere se vor arăta atât în partea A, cât şi în partea B. Imobilul care s-a împărţit se va sublinia, prin trecerea la rubrica observaţii a numărului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor înscrie în cărti funciare individuale.

(2)  Imobilele care se unesc se vor sublinia şi se vor transcrie într-o carte funciară nouă, reînscriindu-se unite concomitent cu închiderea cărţilor din care provin, dacă în acestea nu se mai regăsesc alte imobile.

(3)  Modificările se vor arăta în partea B cu indicarea înscrisurilor în temeiul cărora s-au săvârşit, iar în partea A, în dreptul imobilelor subliniate, precum şi al celor nou-înscrise, se va arăta, în rubrica de observaţii, numărul de ordine al înscrisurilor săvârşite în partea B.

3.7 EVIDENŢIEREA STĂRII DE COPROPRIETATE

Art. 86 - (1) Când se cere înscrierea unei stări de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii şi cota cuvenită acestora, sau se va face menţiunea că aceştia au cote nedeterminate.

(2) Coproprietarii vor fi înştiinţaţi despre această operaţiune.

(3)  Dacă unul dintre soţi refuză menţionarea comunităţii, în actul de dispoziţie, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea înscrie decât cu acordul expres al celuilalt soţ.

Art. 87 - (1) Când se cere înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente, se va ataşa un desfăşurător de plan pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, cu arătarea dreptului de proprietate exclusivă şi a drepturilor imobiliare în indiviziune forţată, certificat de administratorul clădirii sau de preşedintele asociaţiei de proprietari, verificându-se totodată, dacă nu a fost deschisă anterior cartea funciară colectivă pentru imobilul respectiv.

(2) Cererea de înscriere se va face, în prealabil, asupra terenului pe care se află construcţia ce face obiectul proprietăţii, pe etaje sau pe apartamente, întocmindu-se o carte funciară colectivă care cuprinde menţionarea părţilor de folosinţă comună ale terenului, ale clădirii, precum şi descrierea tuturor apartamentelor care intră în componenţa clădirii cu indicarea titularilor dreptului de proprietate asupra acestora.

(3) Numărul cărţii funciare colective se va acorda din registrul de atribuire numere de cărţi funciare, ţinut pe fiecare unitate administrativ - teritorială în parte, iar numărul cadastral se acordă de către biroul teritorial, conform evidentelor acestuia.

(4)  Numărul fiecărei cărţi funciare individuale se acordă din acelaşi registru ca şi pentru cartea funciară colectivă, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, în ordine crescătoare.

(5) Dacă înscrierile privesc întreaga clădire, acestea se vor face în ambele cărti funciare.

3.8 ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE

Art. 88 - (1) Erorile materiale care nu afectează fondul dreptului, săvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, gratuit, cu comunicarea încheierii, persoanelor interesate.

(2) Cererea de îndreptare a erorilor materiale este imprescriptibilă, dacă nu aduce atingere drepturilor personale şi nu modifică conţinutul dreptului înscris.

3.9 RECTIFICAREA ÎNSCRIERILOR DIN CARTEA FUNCIARĂ

Art. 89 - (1) Rectificarea este operaţiunea de carte funciară care reprezintă radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

(2)  Rectificarea unei înscrieri în cartea funciară poate fi cerută de orice persoană interesată. Prin persoană interesată se înţelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare.

(3)  Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

(4)  Cererea de rectificare va cuprinde în anexă declaraţiile autentice ale persoanelor interesate precum şi actele doveditoare din care să rezulte situaţia reală a imobilului.

(5)   Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil.

(6) Modificarea nu se va putea face decât la cererea titularului dreptului de proprietate, precum şi în baza actelor doveditoare, astfel încât modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu va fi considerată o rectificare de carte funciară.

3.10 ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR

Art. 90 - (1) La finalizarea procedurii succesorale notariale, notarul public va înainta biroului teritorial competent, în numele succesorilor, cererea de înscriere a drepturilor lor în cartea funciară, împreună cu certificatul de moştenitor şi cu celelalte acte necesare, după caz, inclusiv chitanţa de plată a tarifelor de înscriere.

(2) In cazul succesiunilor succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciară, aceasta va fi cerută de ultimul dobânditor, menţionându-se situaţia tuturor transferurilor anterioare.

3.11 ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE

Art. 91 - Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă referitoare la un bun imobil, trimisă din oficiu biroului teritorial, se va nota în cartea funciară până la prezentarea dovezii de achitare a tarifelor legale.

Art. 92 - Pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale modificate, constituite, transmise sau pentru radierea drepturilor reale stinse ca urmare a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi pentru înscrierea altor acte sau fapte juridice, aşa cum rezultă din hotărâre, persoana interesată va depune copia legalizată a hotărârii judecătoreşti cu menţiunea că este irevocabilă, precum şi dovada achitării tarifelor.

Art. 93 - (1) Notarea existenţei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciară se va putea face fie la cererea părţii interesate, fie din oficiu, la sesizarea instanţei de judecată.

(2) In cazul în care instanţa judecătorească trimite din oficiu o adresă precum şi o copie a acţiunii introductive în vederea notării litigiului, partea interesată va fi înştiinţată în acest sens de către biroul teritorial, în vederea achitării tarifului legal.

3.12 INTABULAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE ŞI A DREPTULUI DE CONCESIUNE

Art. 94 - (1) Dreptul de superficie se va înscrie în partea C a cărţii funciare, menţionându-se, totodată, cartea funciară în care este înscrisă superficia ca un imobil de sine stătător. In cartea funciară a imobilului în favoarea căruia s-a constituit un drept de superficie se va înscrie acelaşi număr cadastral al imobilului (teren), însoţit de un indice, ca şi în cartea funciară a dreptului de proprietate, făcându-se menţiune în rubrica observaţii, a părţii A despre numărul cărţii funciare de proprietate.

(2)  Dacă dreptul de superficie se constituie pe o parte dintr-un imobil, acesta se va dezmembra formând un imobil distinct din porţiunea grevată de dreptul de superficie, iar cealaltă parte se va constitui într-un imobil neafectat de această sarcină.

(3)   In situaţia în care proprietarul construcţiei devine şi proprietarul terenului sau invers, cartea funciară în care este descrisă construcţia se va închide concomitent cu înscrierea dreptului dobândit şi transcrierea construcţiei în cartea funciară în care se regăseşte terenul.

Art. 95 - (1) Darea în administrarea instituţiilor publice a terenurilor din domeniul public, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă persoanelor fizice sau juridice, se vor înscrie în partea C a cărţii funciare a terenului, proprietate publică sau privată de stat, ori proprietate a unităţilor administrativ -teritoriale, menţionându-se totodată cartea funciară în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcţiei, dacă este cazul.

(2) In cartea funciară a construcţiei în favoarea căreia s-a constituit dreptul de concesiune se descrie construcţia în partea A, iar în partea B se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei respective.

3.13 INTABULAREA DREPTULUI DE UZUFRUCT, UZ, ABITAŢIE ŞI SERVITUTE

Art. 96 - (1) Dreptul de uz, uzufruct, abitaţie şi servitute se vor înscrie în partea C a cărţii funciare care evidenţiază imobilul asupra căruia se constituie, facându-se menţiune la rubrica observaţii din partea B a cărţii funciare, în dreptul poziţiei la care este înscris dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv.

(2) Servitutea va fi înscrisă şi în cartea funciară a imobilului dominant.

Art. 97 - (1) Dacă uzufructul, uzul sau servitutea au ca obiect doar o parte dintr-un imobil, se vor întocmi schite care să ilustreze această situaţie.

(2)  Dacă dreptul de abitaţie are ca obiect o parte dintr-un imobil -construcţie, se vor întocmi schite care să ilustreze această situaţie.

(3)  Schiţele vor fi întocmite şi vizate de biroul teritorial urmând a se actualiza corespunzător şi anexa la partea A a cărţii funciare.

Art. 98 - Radierea unei servituti constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris vreun drept asupra imobilului.

3.14 INTABULAREA DREPTULUI DE IPOTECĂ ŞI A PRIVILEGIULUI IMOBILIAR

Art. 99 - (1) Ipoteca se înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau asupra unei cote părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau a unui apartament, ea va fi înscrisă atât asupra acestora, cât şi asupra cotei din indiviziunea forţată aferente imobilului ipotecat. Când ipoteca are în vedere o proprietate comună în devălmăşie înscrierea nu se poate face decât cu acordul celorlalţi coproprietari.

(2) Dreptul de ipotecă asupra unui bun viitor se poate înscrie în condiţiile legii, cu condiţia ca în prealabil să fi fost notată existenţa autorizaţiei de construire.

(3)  Rangul ipotecii asupra bunului imobil viitor se primeşte în momentul înregistrării cererii în registrul general de intrare.

Art. 100 - (1) Inscrierea ipotecii în cartea funciară va menţiona:

a) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca;

b) titlul juridic care justifică garanţia ipotecii;

c) cuantumul creanţei.

(2) Urmărirea creanţei ipotecare se notează în cartea funciară.

(3)  Dobânzile, rentele sau celelalte prestaţiuni scadente vor avea rangul ipotecii.

Art. 101 - (1) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că preţul nu a fost plătit integral, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în beneficiul vânzătorului, cu excepţia situaţiei în care s-a renunţat în mod expres la înscrierea acestuia.

(2) Dacă vânzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu.

(3) Dispoziţiile alineatelor de mai sus se vor aplica, prin asemănare, şi în caz de schimb sau împărţeală pentru diferenţa de valoare datorată în bani.

Art. 102 - Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de copărtaşul adjudecatar al imobilului partajat ca urmare a partajului voluntar sau judiciar, se va înscrie, din oficiu şi gratuit, asupra imobilului, în temeiul încheierii registratorului.

Art. 103 - (1) Arhitecţii, antreprenorii şi maiştrii vor putea solicita, în temeiul înscrisului constatator al raportului juridic, înscrierea privilegiului asupra imobilului pentru garantarea achitării preţului lucrărilor ce le-au executat.

(2) Inscrisul original va preciza numărul cadastral al parcelei şi va cuprinde consimţământul expres al părţilor în vederea înscrierii privilegiului asupra imobilului.

Art. 104 - (1) Cesionarul unei creanţe garantate prin ipotecă va putea cere în favoarea sa înscrierea ipotecii, pe baza înscrisului constatator al cesiunii de creanţă.

(2) Debitorul cedat va putea cere notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare comunicării încheierii şi pe care înţelege să le opună cesionarului.

Art. 105. - Dacă înscrisul constitutiv al ipotecii cuprinde clauza "la ordin" sau "la purtător", se va menţiona acest lucru în înscriere. In acest caz, dreptul de ipotecă asupra creanţei ipotecare se va dobândi şi va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciară prin însăşi strămutarea titlului la ordin sau la purtător.

Art. 106 - Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea priorităţii, în temeiul învoielii făcute între creditorii ipotecari al căror rang se schimbă.

Art. 107 - Drepturile reale imobiliare afectate de o condiţie rezolutorie expresă sau de un termen extinctiv, precum şi sarcina, în cazul liberalităţii, se vor arăta în cuprinsul cărţii funciare.

3.15 INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILELOR ADUSE CA APORT LA CAPITALUL SOCIAL

Art. 108 - (1) Aportul unui asociat în cadrul unei asociaţii cu personalitate juridică, care constă într-un bun imobil, se va înscrie în cartea funciară pe numele asociaţiei.

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil care urmează a fi adus ca aport în cadrul unei asociaţii sau societăţi, se va face în baza unui act încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege.

(3) Bunul imobil adus ca aport se va înscrie pe numele persoanei juridice, în temeiul actului încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege, precum şi a unui certificat eliberat de oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii comerciale.

3.16      ÎNSCRIEREA ACTELOR DE EXECUTARE SILITĂ IMOBILIARĂ

Art. 109 - (1) In executarea silită imobiliară, conform normelor Codului de procedură civilă, somaţiile sau notificările vor menţiona numărul cadastral al imobilului.

(2) Actele de executare silită imobiliară se vor nota în cartea funciară.

Art. 110. - Inceperea procedurii de valorificare a dreptului de ipotecă se va menţiona în cartea funciară a imobilului care se urmăreşte. Incheierea care va consemna această operaţiune se comunică tuturor părţilor interesate.

Art. 111 - Dacă executarea silită se efectuează asupra unor imobile aflate în indiviziune sau în comunitate, înscrierea se face, în primul caz, până la nivelul cotei-părţi cuvenite debitorului, şi pe întreg imobilul, în al doilea caz.

Art. 112 - (1) Toate lucrările pentru publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă ca fiind obligatorii de efectuat în cadrul procedurii de urmărire silită se vor nota în cartea funciară asupra imobilului determinat şi se radiază la încunoştinţarea scrisă a instanţei judecătoreşti sau a executorului judecătoresc ori bancar, atunci când efectul lor juridic a încetat.

(2) Actul de adjudecare se va înainta biroului teritorial la care este înscris imobilul adjudecat, pentru înscrierea noilor date privind regimul juridic al acestuia, ca urmare a cererii depuse în acest sens, în urma achitării tarifului legal.

CAPITOLUL 4

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 113 - (1) Până la finalizarea lucrărilor cadastrale şi a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul fiecărui judeţ, în localităţile cu regim de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau după caz Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile legii.

(2) In cazul imobilelor cuprinse în cărţi funciare deschise în temeiul Decretului-lege nr. 115/1938, pentru care s-a întocmit documentaţie cadastrală, numărul cadastral se va menţiona în cartea funciară alături de numărul topografic până la efectuarea următoarei operaţiuni care presupune o dezlipire sau o alipire. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.

(3)   In localităţile cu regim de transcripţiuni şi inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi a veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale, vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, potrivit Codului civil şi Codului de procedură civilă. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat în anexa nr. 13.

(4)   In ce priveşte actele având ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate în zone pentru care nu s-au finalizat încă lucrările cadastrului general se vor avea în vedere prevederile art. 59 din lege, efectuându-se înscrieri în câte o carte funciară conform prevederilor acesteia.

Art. 114 In situaţiile în care s-au înscris în cartea funciară,acte juridice referitoare la imobile aflate în evidenţa unui teritoriu admimstrativ, iar amplasamentul acestora este pe un alt teritoriu admimstrativ, punerea în concordanţă a situaţiei scriptice cu situaţia faptică se va realiza la cerere sau din oficiu, după cum urmează:

a)Oficiul teritorial în evidenţa căruia se află imobilul, în baza documentaţiei de identificare a amplasamentului terenului, va proceda prin referat la anularea numărului cadastral acordat.

b)Atunci când terenul în cauză este situat pe un teritoriu administrativ aflat în raza sa de competenţă, oficiul teritorial va aloca un număr cadastral nou imobilului, corespunzător amplasamentului acestuia,

c) Documentaţia cadastrală însoţită de referatul privind anularea numărului cadastral, vor fi transmise biroului teritorial în evidenţa căruia se află imobilul, pentru efectuarea modificărilor şi transferul cărţii funciare.

d) In cazul în care unităţile administrativ - teritoriale de evidenţă, respectiv de amplasament ale imobilului sunt în raza de activitate ale aceluiaşi birou teritorial, registratorul va dispune prin încheiere notarea anulării numărului cadastral şi transcrierea imobilului în cartea funciară a unităţii administrativ teritoriale de amplasament a terenului. Totodată se va proceda la închiderea cărţii funciare iniţiale şi la deschiderea unei cărţi funciare     noi, pe unitatea  administrativ-teritorială     aferentă amplasamentului terenului. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentaţia cadastrală şi situaţia juridică din cartea funciară închisă. Incheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate.

e) In situaţia în care amplasamentul terenului este în raza de competenţă a altui birou teritorial decât cel în evidenta căruia se află imobilul, dar în subordinea aceluiaşi oficiu teritorial, registratorul sesizat cu cererea de transfer va dispune prin încheiere notarea anulării numărului cadastral şi transcrierea imobilului pe unitatea administrativ teritorială aferentă amplasamentului terenului. După închiderea cărţii funciare şi modificarea celorlalte evidente, biroul teritorial va transmite încheierea de transfer împreună cu documentaţia cadastrală şi o copie conformă a cărţii funciare închise, la biroul teritorial omolog.

f) După primirea documentaţiei, registratorul din cadrul biroului teritorial în   evidenta   căruia   se   află      unitatea   administrativ   -   teritorială   de amplasament a terenului va dispune prin încheiere deschiderea unei cărţi funciare noi, pe unitatea administrativ - teritorială aferentă situării terenului. Elementele de identificare ale imobilului vor fi preluate conform descrierii din documentaţia cadastrală, iar situaţia juridică va fi preluată din cartea funciară transmisă. Incheierea se va comunica tuturor persoanelor interesate.

g)Atunci când în procedură sunt implicate două oficii teritoriale, oficiul sesizat va proceda conform prevederilor de la literele b şi d. După efectuarea modificărilor, oficiul teritorial va transmite oficiului teritorial corespondent documentaţia cadastrală însoţită de încheierea de transcriere a imobilului şi copia conformă a cărţii funciare închise. Oficiul teritorial în raza căruia se află terenul, va proceda la recepţionarea documentaţiei, alocarea numărului cadastral şi va transmite lucrarea la biroul teritorial competent, spre operare. In acest caz se va urma procedura prevăzută la litera f.

h)Prevederile prezentului articol vor fi aplicate prin asemănare şi imobilelor aflate sub incidenţa Decretului - Lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.

Art. 115 - Notarii publici, la întocmirea actelor care urmează să se înscrie în registrele de publicitate, se vor asigura în prealabil de situaţia de carte funciară, prin solicitarea emiterii extraselor de carte funciară pentru autentificare, şi de cea cadastrală de la birourile teritoriale asupra imobilelor ce fac obiectul raporturilor juridice şi vor stărui la efectuarea lucrărilor de către birourile teritoriale, în condiţiile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale şi ale art. 48 lit. e, respectiv art. 54 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată. Modelul de extras de carte funciară pentru autentificare este prezentat în anexa nr. 14.

Art. 116 - Dacă dintr-un registru de publicitate, cartea funciară veche sau din actele prezentate de părţi rezultă că imobilul este proprietatea indiviză a mai multor persoane, însă aceşti coproprietari se găsesc, în fapt, în stăpânirea unor părţi determinate, coproprietarii, de comun acord, vor putea cere ca din parcelele ce sunt în posesia fiecăruia să se formeze câte un imobil determinat prin documentaţie cadastrală, înscriindu-se într-o carte funciară separat sau alipindu-se, unui imobil înscris în cartea funciară pe numele aceluiaşi proprietar.

Art. 117 - (1) Toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciară, pot fi arhivate şi redate pe suport digital.

(2) In cazul în care redarea se face potrivit alin. 1, forţa probantă a datelor de carte funciară este echivalentă cu aceea a înscrisurilor şi lucrărilor în baza cărora s-a operat în cartea funciară, dacă sunt certificate de biroul teritorial.

(3)  Certificarea se face prin menţionarea codului de origine în cazul semnăturii electronice, iar în cazul în care se editează datele pe suport de hârtie, va cuprinde semnătura asistentului - registrator şi sigiliul biroului teritorial.

(4) Schimbul de date digitale între birourile teritoriale, oficiile teritoriale şi alte instituţii autorizate se certifică numai prin codul de origine al biroului teritorial.

Art. 118 - (1) Baza de date digitală a oficiului teritorial, respectiv a biroului teritorial va fi protejată împotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informaţiei. Biroul teritorial va conserva în siguranţă o copie a registrelor şi evidenţelor de carte funciară, ţinute în format digital, în scopul reconstituirii bazei de date în caz de alterare. Această copie va fi actualizată zilnic şi nu va fi folosită în mod curent.

(2) Accesul la informaţiile conţinute în baza de date a biroului teritorial se face numai de către persoanele autorizate de către Agenţia Naţională.

Art. 119 - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 120 - Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu prevederile regulamentului de ordine interioară al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin ordinul directorului general nr. 1019/25.11.2005.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Birourile de cadastru si publicitate imobiliară si arondarea pe unităţi administrativ teritoriale

Nr.

Crt.

Judeţ

BCPI

UAT

1

ALBA

Alba Iulia

municipiul Alba Iulia

2

oraşul Cugir

3

oraşul Zlatna

4

comuna Almaşu Mare

5

comuna Berghin

6

comuna Blandiana

7

comuna Ciugud

8

comuna Cricău

9

comuna Galda de Jos

10

comuna Ighiu

11

comuna Intregalde

12

comuna Meteş

13

comuna Mihalţ

14

comuna Săliştea

15

comuna Sântimbru

16

comuna Şibot

17

comuna Vintu de Jos

18

Aiud

municipiul Aiud

19

oraşul Ocna Mureş

20

oraşul Teiuş

21

comuna Fărău

22

comuna Hopârta

23

comuna Livezile

24

comuna Lopadea Nouă

25

comuna Lunca Mureşului

26

comuna Mirăslău

27

comuna Noşlac

28

comuna Ponor

29

comuna Rădeşti

30

comuna Râmet

31

comuna Rimetea

32

comuna Stremt

33

comuna Unirea

34

Blaj

municipiul Blaj

35

comuna Cenade

36

comuna Cergău

37

comuna Ceru-Băcăinti

33

comuna Cetatea de Baltă

39

comuna Crăciunelu de Jos

40

comuna Jidve

41

comuna Roşia de Secaş

42

comuna Sânce

43

comuna Şona

44

comuna Valea Lungă

45

Câmpeni

oraş Abrud

46

oraşul Baia de Arieş

47

oraşul Câmpeni

48

comuna Albac

49

comuna Arieşen

50

comuna Avram Iancu

51

comuna Bistra

52

comuna Bucium

53

comuna Ciuruleasa

54

comuna Garda de Sus

55

comuna Horea

56

comuna Lupşa

57

comuna Mogoş

58

comuna Ocoliş

59

comuna Poiana Vadului

60

comuna Poşaga

61

comuna Roşia Montană

62

comuna Sălciua

63

comuna Scărişoara

64

comuna Sohodol

65

comuna Vadu Moţilor

66

comuna Vidra

67

Sebeş

municipiul Sebeş

68

comuna Câlnic

69

comuna Cut

Nr. Crt.

Judet

BCPI

UAT

70

ALBA

Sebeş

comuna Daia Română

71

comuna Doştat

72

comuna Gârbova

73

comuna Ohaba

74

comuna Pianu

75

comuna Săsciori

76

comuna Spring

77

comuna Şugag

78

ARGEŞ

Piteşti

municipiul Piteşti

79

oraşul Miovem

80

comuna Albota

81

comuna Babana

82

comuna Bascov

83

comuna Bradu

84

comuna Budeasa

85

comuna Ciomăgeşti

86

comuna Cocu

87

comuna Cotmeana

88

comuna Cuca

89

comuna Drăganu

90

comuna Mărăcmeni

91

comuna Merişani

92

comuna Miceşti

93

comuna Morăreşti

94

comuna Moşoaia

95

comuna Oarja

96

comuna Poiana Lacului

97

comuna Ştefăneşti

98

comuna Uda

99

comuna Vedea

100

Câmpulung

municipiul Câmpulung

101

comuna Albeştii de Muscel

102

comuna Aninoasa

103

comuna Bălileşti

104

comuna Berevoeşti

105

comuna Boteni

106

comuna Bughea de Jos

107

comuna Bughea de Sus

108

comuna Cetăţeni

106

comuna Coşeşti

110

comuna Dâmbovicioara

111

comuna Darmăneşti

112

comuna Davideşti

113

comuna Dragoslavele

114

comuna Godeni

115

comuna Hârtieşti

116

comuna Lereşti

117

comuna Mihăeşti

118

comuna Mioarele

119

comuna Poienarii de Muscel

120

comuna Rucăr

121

comuna Schitu Goleşti

122

comuna Stâlpeni

123

comuna Stoeneşti

124

comuna Ţiţeşti

125

comuna Valea Mare Pravăt

126

comuna Vlădeşti

127

comuna Vultureşti

128

Costeşti

oraşul Costeşti

129

comuna Bârla

130

comuna Buzoeşti

131

comuna Caldararu

132

comuna Hârseşti

133

comuna Izvoru

134

comuna Lunca Corbului

135

comuna Miroşi

136

comuna Mozăceni

137

comuna Negraşi

138

comuna Popeşti

Nr.

Crt.

Judeţ

BCPI

UAT

139

ARGEŞ

Costeşti

comuna Râca

140

comuna Recea

141

comuna Rociu

142

comuna Săpata

143

comuna Slobozia

144

comuna Stefan Cel Mare

145

comuna Stolnici

146

comuna Suseni

147

comuna Ungheni

148

Curtea de Argeş

municipiul Curtea de Argeş

149

comuna Albeştii de Argeş

150

comuna Arefu

151

comuna Băiculeşti

152

comuna Brăduleţ

153

comuna Cepari

154

comuna Cicăneşti

155

comuna Ciofrângeni

156

comuna Corbeni

157

comuna Corb

158

comuna Domneşti

159

comuna Mălureni

160

comuna Muşăteşti

161

comuna Nucşoara

162

comuna Pietroşan

163

comuna Poienarii de Argeş

164

comuna Sălătrucu

165

comuna Şuici

166

comuna Tigveni

167

comuna Valea Danului

168

comuna Valea Iaşulu

169

Topoloveni

oraşul Topoloven

170

comuna Beleţi-Negreşti

171

comuna Bogaţi

172

comuna Boţeşti

173

comuna Călmeşti

174

comuna Căteasca

175

comuna Dobreşti

176

comuna Leorden

177

comuna Priboieni

178

comuna Răteşti

179

comuna Teiu

180

ARAD

Arad

municipiul Arad

181

oraşul Curtici

182

oraşul Nădlac

183

comuna Dorobanţi

184

comuna Fântânele

185

comuna Felnac

186

comuna Frumuşen

187

comuna Iratoşu

188

comuna Livada

189

comuna Macea

190

comuna Pecica

191

comuna Peregu Mare

192

comuna Şagu

193

comuna Secusigiu

194

comuna Şeitin

195

comuna Şemlac

196

comuna Siria

197

comuna Şofronea

198

comuna Vinga

199

comuna Vladimirescu

200

comuna Zădăreni

201

comuna Zimandu Nou

202

Chişineu-Criş

oraşul Chişineu-Criş

203

comuna Apateu

204

comuna Grăniceri

205

comuna Mişca

206

comuna Olari

207

comuna Pilu

Nr Crt

Judeţ

BCPI

UAT

208

ARAD

Chişineu-Criş

comuna Sântana

209

comuna Şepreuş

210

comuna Şimand

211

comuna Sintea Mare

212

comuna Socodor

213

comuna Zărand

214

comuna Zennd

215

Gurahonţ

oraşul Sebiş

216

comuna Almaş

217

comuna Brazii

218

comuna Buteni

219

comuna Chisindia

220

comuna Dezna

221

comuna Dieci

222

comuna Gurahonţ

223

comuna Hălmăgel

224

comuna Hălmagiu

225

comuna Igneşti

226

comuna Moneasa

227

comuna Pleşcuţa

228

comuna Vârfurile

229

Ineu

oraşul Ineu

230

Oraşul Pâncota

231

comuna Archiş

232

comuna Bârsa

233

comuna Beliu

234

comuna Bocsig

235

comuna Cărand

236

comuna Cermei

237

comuna Craiva

238

comuna Hăşmaş

239

comuna Seleuş

240

comuna Şicula

241

comuna Şilindia

242

comuna Târnava

243

comuna Taut

244

Lipova

oraşul Lipova

245

comuna Bârzava

246

comuna Bata

247

comuna Birchiş

248

comuna Conop

249

comuna Covăsint

250

comuna Ghioroc

251

comuna Păuliş

252

comuna Petriş

253

comuna Săvârşin

254

comuna Şiştarovăţ

255

comuna Ususău

256

comuna Vărădia de Mureş

257

comuna Zăbran

258

BUCUREŞTI

Bucureşti

comuna Sector 1

259

comuna Sector 2

260

comuna Sector 3

261

comuna Sector 4

262

comuna Sector 5

263

comuna Sector 6

264

BACĂU

Bacău

municipiul Bacău

265

comuna Buhoci

266

comuna Cleja

267

comuna Coloneşti

268

comuna Corbasca

269

comuna Dămieneşti

270

comuna Dealu Morii

271

comuna Faraoani

272

comuna Filipeni

273

comuna Găiceana

274

comuna Gioseni

275

comuna Glăvăneşti

276

comuna Hemeiuş

Nr.

Crt.

Jud

BCPI

UAT

277

BACĂU

Bacău

comuna Horgeşti

278

comuna Huruieşti

279

comuna Izvoru Berheciului

280

comuna Letea Veche

281

comuna Lipova

282

comuna Luizi-Călugăra

283

comuna Mişca

284

comuna Măgura

285

comuna Mărgineni

286

comuna Motoşeni

287

comuna Negri

288

comuna Nicolae Bălcescu

289

comuna Odobeşti

290

comuna Onceşti

291

comuna Orbeni

292

comuna Pânceşti

293

comuna Parava

294

comuna Parincea

295

comuna Plopana

296

comuna Podu Turcului

297

comuna Prăjeşti

298

comuna Răcăciuni

299

comuna Răchitoasa

300

comuna Roşiori

301

comuna Sărata

302

comuna Sascut

303

comuna Săuceşti

304

comuna Secuieni

305

comuna Stănişeşti

306

comuna Tamaşi

307

comuna Tătărăşti

308

comuna Traian

309

comuna Ungureni

310

comuna Valea Seacă

311

comuna Vultureni

312

Buhuşi

comuna Bereşti-Bistriţa

313

comuna Blăgeşti

314

oraş Buhuşi

315

comuna Filipeşti

316

comuna Gârleni

317

comuna Iteşti

318

comuna Racova

319

Momeşti

oraşul Comăneşti

320

oraşul Dărmăneşti

321

oraşul Momeşti

322

comuna Agăş

323

comuna Ardeoani

324

comuna Asău

325

comuna Balcan

326

comuna Bereşti-Tazlău

327

comuna Brusturoasa

328

comuna Ghimeş-Făget

329

comuna Măgireşti

330

comuna Palanca

331

comuna Pârjol

332

comuna Poduri

333

comuna Scorteni

334

comuna Solont

335

comuna Strugari

336

comuna Zemeş

337

Oneşti

municipiul Oneşti

338

oraşul Slănic-Moldova

339

oraş Târgu Ocna

340

comuna Bârsăneşti

341

comuna Berzunti

342

comuna Bogdăneşti

343

comuna Bucium

344

comuna Căiuţi

345

comuna Caşin

Nr Crt

Judet

BCPI

UAT

346

BACĂU

Oneşti

comuna Coţofăneşti

347

comuna Dofteana

348

comuna Gura Văii

349

comuna Helegiu

350

comuna Livezi

351

comuna Mănăstirea Caşin

352

comuna Oituz

353

comuna Pârgăreşti

354

comuna Sănduleni

355

comuna Ştefan Cel Mare

356

comuna Târgu Trotuş

357

comuna Urecheşti

358

BIHOR

Oradea

municipiul Oradea

359

comuna Biharia

360

comuna Borş

361

comuna Cetariu

362

comuna Ciuhoi

363

comuna Copăcel

364

comuna Diosig

365

comuna Drăgeşti

366

comuna Girişu de Criş

367

comuna Hidişelu de Sus

368

comuna Husasău de Tinca

369

comuna Ineu

370

comuna Lăzăreni

371

comuna Nojorid

372

comuna Oşorhei

373

comuna Paleu

374

comuna Roşiori

375

comuna Sacadat

376

comuna Sălard

377

comuna Sânmartin

378

comuna Sântandrei

379

comuna Sârbi

380

comuna Tămăşeu

381

Aleşd

oraşul Aleşd

382

comuna Aştileu

383

comuna Auşeu

384

comuna Borod

385

comuna Bratca

386

comuna Brusturi

387

comuna Bulz

388

comuna Lugaşu de Jos

389

comuna Măgeşti

390

comuna Şinteu

391

comuna Şuncuiuş

392

comuna Tetchea

393

comuna Tileagd

394

comuna Vadu Crişului

395

comuna Vârciorog

396

Beiuş

oraşul Beiuş

397

oraş Vaşcău

398

comuna Budureasa

399

comuna Bunteşti

400

comuna Căbeşti

401

comuna Câmpani

402

comuna Căpâlna

403

comuna Cărpinet

404

comuna Ceica

405

comuna Criştioru de Jos

406

comuna Curăţele

407

comuna Dobreşti

408

comuna Drăgăneşti

409

comuna Finiş

410

comuna Holod

411

comuna Lazuri de Beiuş

412

comuna Lunca

413

comuna Nucet

414

comuna Pietroasa

Nr.

Crt.

Judeţ

BCPI

UAT

415

BIHOR

Beiuş

comuna Pocola

416

comuna Pomezeu

417

comuna Răbăgani

418

comuna Remetea

419

comuna Rieni

420

comuna Roşia

421

comuna Sâmbăta

422

comuna Şoirni

423

oraş Stei

424

comuna Tărcaia

425

comuna Uileacu de Beiuş

426

Marghita

oraşul Marghita

427

oraşul Valea lui Mihai

428

comuna Abrarn

429

comuna Abrămut

430

comuna Balc

431

comuna Boianu Mare

432

comuna Buduslău

433

comuna Cherechiu

434

comuna Chişlaz

435

comuna Curtuişeni

436

comuna Derna

437

comuna Popeşti

438

comuna Săcueni

439

comuna Sălacea

440

comuna Simian

441

comuna Spinuş

442

comuna Suplacu de Barcău

443

comuna Tarcea

444

comuna Tăuteu

445

comuna Viişoara

446

Salonta

oraşul Salonta

447

comuna Avram Iancu

448

comuna Batăr

449

comuna Cefa

450

comuna Ciumeghiu

451

comuna Cociuba Mare

452

comuna Gepiu

453

comuna Mădăraş

454

comuna Olcea

455

comuna Sânnicolau Român

456

comuna Tinca

457

comuna Tulea

458

Bistrita Nasaud

Bistriţa

municipiul Bistriţa

459

comuna Bistriţa Bârgăului

460

comuna Budacu de Jos

461

comuna Budeşti

462

comuna Cetate

463

comuna Dumitrita

464

comuna Galaţii Bistriţei

465

comuna Josenii Bârgăului

466

comuna Livezile

467

comuna Mărişelu

468

comuna Miceştii de Câmpie

469

comuna Milaş

470

comuna Monor

471

comuna Prundu Bârgăului

472

comuna Sânmihaiu de Câmpie

473

comuna Şieu

474

comuna Şieu-Măgheruş

475

comuna Şieuţ

476

comuna Silivaşu de Câmpie

477

comuna Teaca

478

comuna Tina Bârgăului

479

comuna Urmeniş

480

Beclean

oraşul Beclean

481

comuna Braniştea

482

comuna Căianu Mic

483

comuna Chiochiş

Nr.

Crt.

Judet

BCPI

UAT

484

BISTRITA-NĂSĂUD

Beclean

comuna Chiuza

485

comuna Ciceu Mihăieşti

486

comuna Ciceu-Giurgeşti

487

comuna Lechinta

488

comuna Matei

489

comuna Negrileşti

490

comuna Nuşeni

491

comuna Petru Rareş

492

comuna Şieu-Odorhei

493

comuna Şintereag

494

comuna Spermezeu

495

comuna Târlişua

496

comuna Uriu

497

Năsăud

oraşul Năsăud

498

oraşul Sângeorz-Băi

499

comuna Coşbuc

500

comuna Dumitra

501

comuna Feldru

502

comuna Ilva Mare

503

comuna Ilva Mica

504

comuna Leşu

505

comuna Lunca Ilvei

506

comuna Măgura Ilvei

507

comuna Maieru

508

comuna Nimigea

509

comuna Parva

510

comuna Poiana Ilvei

511

comuna Rebra

512

comuna Rebrişoara

513

comuna Rodna

514

comuna Romuli

515

comuna Runcu Salviei

516

comuna Salva

517

comuna Şanţ

518

comuna Telciu

519

comuna Zagra

520

BRĂILA

Brăila

municipiul Brăila

521

comuna Cazasu

522

comuna Chişcani

523

comuna Frecătei

524

comuna Gemenele

525

comuna Gropeni

526

comuna Măraşu

527

comuna Măxineni

528

comuna Movila Miresii

529

comuna Râmnicelu

530

comuna Romanu

531

comuna Salcia Tudor

532

comuna Scortaru Nou

533

comuna Siliştea

534

comuna Tichileşti

535

comuna Traian

536

comuna Tudor Vladimirescu

537

comuna Unirea

538

comuna Vădeni

539

Făurei

oraş Făurei

540

oraş Ianca

541

comuna Bordei Verde

542

comuna Cireşu

543

comuna Dudeşti

544

comuna Galbenu

545

comuna Grădiştea

546

comuna Jirlău

547

comuna Mircea Vodă

548

comuna Racovită

549

comuna Surdila-Găiseanca

550

comuna Surdila-Greci

551

comuna Şuteşti

552

comuna Ulmu

Nr.

Crt.

Judeţ

BCPI

UAT

553

BRĂILA

Făurei

comuna Vişani

554

Insurăţei

oraşul Insurăţei

555

comuna Băraganul

556

comuna Berteştii de Jos

557

comuna Ciocile

558

comuna Roşiori

559

comuna Stăncuţa

560

comuna Tuleşti

561

comuna Victoria

562

comuna Viziru

563

comuna Zăvoaia

564

BOTOŞANI

Botoşani

municipiul Botoşani

565

oraşul Darabani

566

oraşul Dorohoi

567

oraşul Flămânzi

568

oraşul Săveni

569

comuna Albeşti

570

comuna Adaşeni

571

comuna Avrămeni

572

comuna Băluşeni

573

comuna Blândeşti

574

comuna Brăeşti

575

comuna Broscăuti

576

comuna Bucecea

577

comuna Călăraşi

578

comuna Cândeşti

579

comuna Conceşti

580

comuna Copălău

581

comuna Cordăreni

582

comuna Corlăteni

583

comuna Corni

584

comuna Coşula

585

comuna Coţuşca

586

comuna Cristeşti

587

comuna Cristineşti

588

comuna Curteşti

589

comuna Dângeni

590

comuna Dersca

591

comuna Dimăcheni

592

comuna Dobârceni

593

comuna Drăguşeni

594

comuna Durneşti

595

comuna Frumuşica

596

comuna George Enescu

597

comuna Gorbăneşti

598

comuna Hăneşti

599

comuna Havârna

600

comuna Hilişeu-Horia

601

comuna Hlipiceni

602

comuna Hudeşti

603

comuna Ibăneşti

604

comuna Leorda

605

comuna Lozna

606

comuna Lunca

607

comuna Manoleasa

608

comuna Mihai Emmescu

609

comuna Mihăilen

610

comuna Mihălăşeni

611

comuna Mileanca

612

comuna Mitoc

613

comuna Nicşeni

614

comuna Păltiniş

615

comuna Pomârla

616

comuna Prăjeni

617

comuna Răchiţi

618

comuna Rădăuti-Prut

619

comuna Răuşeni

620

comuna Ripiceni

621

comuna Roma

Nr.

Crt.

Judeţ

BCPI

UAT

622

BOTOŞANI

Botoşani

comuna Româneşti

623

comuna Santa Mare

624

comuna Şendriceni

625

comuna Stăuceni

626

comuna Ştefăneşti

627

comuna Ştiubieni

628

comuna Suharău

629

comuna Suliţa

630

comuna Todireni

631

comuna Truşeşti

632

comuna Tudora

633

comuna Ungureni

634

comuna Unteni

635

comuna Văculeşti

636

comuna Vârfu Câmpului

637

comuna Viişoara

638

comuna Vlădeni

639

comuna Vlăsineşti

640

comuna Vorniceni

641

comuna Vorona

642

BRAŞOV

Braşov

municipiul Braşov

643

municipiul Codlea

644

municipiul Săcele

645

oraşul Predeal

646

comuna Bod

647

comuna Budila

648

comuna Cristian

649

comuna Crizbav

650

comuna Dumbrăviţa

651

comuna Feldioara

652

comuna Ghimbav

653

comuna Hălchiu

654

comuna Hărman

655

comuna Măieruş

656

comuna Prejmer

657

comuna Sânpetru

658

comuna Tărlungeni

659

comuna Teliu

660

comuna Vama Buzăului

661

Făgăraş

municipiul Făgăraş

662

comuna Beclean

663

comuna Cincu

664

comuna Drăguş

665

comuna Hârseni

666

comuna Lisa

667

comuna Mândra

668

comuna Părău

669

comuna Recea

670

comuna Sâmbăta de Sus

671

comuna Şercaia

672

comuna Şinca

673

comuna Şinca Veche

674

comuna Şoarş

675

comuna Ucea

676

oraş Victoria

677

comuna Viştea

678

comuna Voila

679

Rupea

oraşul Rupea

680

comuna Apaţa

681

comuna Buneşti

682

comuna Cata

683

comuna Comana

684

comuna Hoghiz

685

comuna Homorod

686

comuna Jibert

687

comuna Ormeniş

688

comuna Racoş

689

comuna Şoarş

690

comuna Ticuşu

Nr.

Crt.

Judeţ

BCPI

UAT

691

BRAŞOV

Rupea

comuna Ungra

692

Zărneşti

oraşul Râşnov

693

oraşul Zărneşti

694

comuna Bran

695

comuna Fundata

696

comuna Holbav

697

comuna Moieciu

698

comuna Poiana Mărulu

699

comuna Şinca Nouă

700

comuna Vulcan

701

BUZĂU

Buzău

municipiul Buzău

702

municipiul Râmnicu Sărat

703

oraşul Nehoiu

704

oraşul Pogoanele

705

comuna Amaru

706

comuna Bălăceanu

707

comuna Balta Albă

708

comuna Beceni

709

comuna Berca

710

comuna Bisoca

711

comuna Blăjani

712

comuna Boldu

713

comuna Bozioru

714

comuna Brădeanu

715

comuna Brăeşti

716

comuna Breaza

717

comuna Buda

718

comuna C.A. Rosetti

719

comuna Calvini

720

comuna Căneşti

721

comuna Cătina

722

comuna Cernăteşti

723

comuna Chiliile

724

comuna Chiojdu

725

comuna Cilibia

726

comuna Cislău

727

comuna Cochirleanca

728

comuna Colţi

729

comuna Costeşti

730

comuna Cozieni

731

comuna Florica

732

comuna Gălbinaşi

733

comuna Gherăseni

734

comuna Ghergheasa

735

comuna Glodeanu Sărat

736

comuna Glodeanu-Siliştea

737

comuna Grebănu

738

comuna Gura Teghii

739

comuna Largu

740

comuna Lopătari

741

comuna Luciu

742

comuna Măgura

743

comuna Mânzăleşti

744

comuna Mărăcineni

745

comuna Mărgăriteşti

746

comuna Merei

747

comuna Mihăileşti

748

comuna Movila Banului

749

comuna Murgeşti

750

comuna Năeni

751

comuna Odăile

752

comuna Padina

753

comuna Pănătău

754

comuna Pardosi

755

comuna Pârscov

756

comuna Pătârlagele

757

comuna Pietroasele

758

comuna Podgoria

759

comuna Poşta Câlnău

Nr.

Crt.

Judetul

BCPI

UAT

760

BUZĂU

Buzău

comuna Puieşti

761

comuna Racoviteni

762

comuna Râmnicelu

763

comuna Robeasca

764

comuna Ruşeţu

765

comuna Săgeata

766

comuna Săhăteni

767

comuna Săpoca

768

comuna Săruleşti

769

comuna Scorţoasa

770

comuna Scutelnici

771

comuna Siriu

772

comuna Smeeni

773

comuna Stâlpu

774

comuna Ţinteşti

775

comuna Tisău

776

comuna Topliceni

777

comuna Ulmeni

778

comuna Unguriu

779

comuna Vadu Paşii

780

comuna Vâlcelele

781

comuna Valea Râmnicului

782

comuna Valea Salciei

783

comuna Verneşti

784

comuna Vintilă Vodă

785

comuna Vipereşti

786

comuna Zărneşti

787

comuna Ziduri

788

CLUJ

Cluj-Napoca

municipiul Cluj-Napoca

789

comuna Apahida

790

comuna Baciu

791

comuna Căianu

792

comuna Cămăraşu

793

comuna Chinteni

794

comuna Cojocna

795

comuna Feleacu

796

comuna Floreşti

797

comuna Gilău

798

comuna Măguri-Răcătău

799

comuna Mociu

800

comuna Pălatca

801

comuna Sânpaul

802

comuna Suatu

803

Dej

municipiul Dej

804

comuna Bobâlna

805

comuna Căşeiu

806

comuna Câţcău

807

comuna Chiuieşti

808

comuna Cuzdrioara

809

comuna Jichişu de Jos

810

comuna Mica

811

comuna Panticeu

812

comuna Recea-Cristur

813

comuna Unguraş

814

comuna Vad

815

Gherla

municipiul Gherla

816

comuna Aluniş

817

comuna Aşchileu

818

comuna Bonţida

819

comuna Borşa

820

comuna Buza

821

comuna Cătina

822

comuna Corneşti

823

comuna Dăbâca

824

comuna Fizeşu Gherlii

825

comuna Geaca

826

comuna Iclod

827

comuna Jucu

828

comuna Minţiu Gherlii

Nr.

Crt.

Judeţ

BCPI

UAT

829

CLUJ

Gherla

comuna Sânmărtin

830

comuna Sic

831

comuna Ţaga

832

comuna Vultureni

833

Huedin

oraşul Huedin

834

comuna Aghireşu

835

comuna Beliş

836

comuna Călătele

837

comuna Căpuşu Mare

838

comuna Ciucea

839

comuna Gârbău

840

comuna Izvoru Crişului

841

comuna Mănăstireni

842

comuna Mărgău

843

comuna Manşei

844

comuna Negreni

845

comuna Poieni

846

comuna Rişca

847

comuna Săcuieu

848

comuna Sâncraiu

849

Turda

municipiul Câmpia Turzii

850

municipiul Turda

851

comuna Aiton

852

comuna Băişoara

853

comuna Călăraşi

854

comuna Ceanu Mare

855

comuna Ciurila

856

comuna Frata

857

comuna Iara

858

comuna Luna

859

comuna Mihai Viteazu

860

comuna Moldoveneşti

861

comuna Petreştii de Jos

862

comuna Ploscoş

863

comuna Sănduleşti

864

comuna Săvădisla

865

comuna Tritenii de Jos

866

comuna Tureni

867

comuna Valea Ierii

868

comuna Viişoara

869

CĂLĂRAŞI

Călăraşi

municipiul Călăraşi

870

oraşul Fundulea

871

oraşul Lehliu-Gară

872

comuna Alexandru Odobescu

873

comuna Belciugatele

874

comuna Borcea

875

comuna Ciocăneşti

876

comuna Cuza Vodă

877

comuna Dichiseni

878

comuna Dor Mărunt

879

comuna Dorobanţu

880

comuna Dragalina

881

comuna Dragoş Vodă

882

comuna Frăsinet

883

comuna Grădiştea

884

comuna Gurbăneşti

885

comuna Ileana

886

comuna Independenţa

887

comuna Jegălia

888

comuna Lehliu

889

comuna Lupşanu

890

comuna Modelu

891

comuna Nicolae Bălcescu

892

comuna Penşoru

893

comuna Roseti

894

comuna Săruleşti

895

comuna Stefan Cel Mare

896

comuna Stefan Vodă

897

comuna Tămădău Mare

Nr Crt

Judet

BCPI

UAT

898

CĂLĂRAŞI

Călăraşi

comuna Ulrnu

899

comuna Unirea

900

comuna Vâlcelele

901

comuna Valea Argovei

902

comuna Vlad Ţepeş

903

Olteniţa

municipiul Olteniţa

904

oraşul Budeşti

905

comuna Căscioarele

906

comuna Chirnogi

907

comuna Chiselet

908

comuna Curcani

909

comuna Frumuşani

910

comuna Fundeni

911

comuna Gălbinaşi

912

comuna Luica

913

comuna Mănăstirea

914

comuna Mitreni

915

comuna Nana

916

comuna Plătăreşti

917

comuna Radovanu

918

comuna Sohatu

919

comuna Şoldanu

920

comuna Spanţov

921

comuna Ulmeni

922

<