Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 133 din 26 martie 2009

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 13 aprilie 2009Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) In subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, fără personalitate juridică, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiinţate conform prevederilor legale."

2.  La articolul 3, alineatul (1) se abrogă.

3.  La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

4.  La articolul 11 se abrogă.

5.  La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Se interzice scoaterea cărţilor funciare, a actelor care stau la baza înscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor şi a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care se solicită efectuarea unei expertize grafologice, în condiţiile legii. In această situaţie se întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează cartea funciară şi actele juridice predate în original şi termenul de restituire. In arhivă, în locul cărţii funciare şi a actului ridicat, se va lăsa o copie a acestora şi un exemplar al adresei de ridicare şi al procesului-verbal încheiat."

6. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

„(11) Procesul-verbal se înregistrează în registrul de corespondenţă şi conţine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau şef, după caz, denumirea instituţiei care ridică originalele, numele şi calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predării actelor juridice, data ridicării şi data la care se preconizează să fie înapoiate, numele şi semnătura celui care predă, respectiv primeşte.

(12)  Registratorul coordonator sau, după caz, registratorul-şef va ţine evidenţa cărţilor funciare şi a actelor transmise în original altor instituţii, într-un registru de evidenţă separat. Dacă la împlinirea termenului de restituire acestea nu au fost înapoiate, se vor solicita instituţiilor care le-au ridicat informaţii referitoare la termenul de restituire.

(13)  Actul prin care se solicită punerea la dispoziţie a originalului cărţii funciare se notează din oficiu în cartea funciară.

Cererile înregistrate după ridicarea originalului cărţii funciare se vor soluţiona după restituirea acestuia.

(14) Agenţia Naţională poate dispune scoaterea originalelor din arhiva biroului teritorial în cadrul proiectelor de conversie în format electronic."

7.  La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu plata tarifelor în vigoare, care vor avea menţiunea «conform cu exemplarul aflat în arhivă». In cuprinsul copiilor se vor masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Datele cu caracter personal nu vor fi mascate în situaţia în care copiile sunt solicitate de persoanele interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară, sau de instituţiile abilitate să solicite aceste copii, potrivit legii."

8.  La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.

9.  La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Cartea funciară este alcătuită din titlu şi 3 părţi: A, B, C."

10.  La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In această categorie pot fi enumerate:

a) incapacităţile totale sau parţiale de exerciţiu ale titularului dreptului real înscris;

b) instituirea curatelei;

c) modalităţile juridice care afectează dreptul înscris în cartea funciară;

d) arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană, de natură să afecteze regimul juridic al bunului imobil;

e) arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară, a acţiunii de predare a înscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmează a se înscrie, a acţiunii de ieşire din indiviziune, a plângerii sau a acţiunii penale în legătură cu o infracţiune care a stat la baza înscrierilor din cartea funciară;

f)  arătarea acţiunii pentru anularea hotărârii declarative de moarte a titularului de drept real înscris în cartea funciară;

g)   arătarea situaţiilor când se face urmărirea silită a imobilelor;

h) interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;

i) contractul de locaţiune sau cesiunea de venituri mai mari de 3 ani;

j) dreptul de preempţiune;

k) promisiunea stabilită prin convenţie de a încheia un contract de înstrăinare cu privire la bunul imobil;

l) intenţia de înstrăinare sau ipotecare a bunului imobil;

m) revocarea procurii date în vederea încheierii unui act translativ de proprietate având ca obiect un imobil;

n) sechestrul asigurător şi judiciar;

o) schimbarea rangului unei ipoteci;

p) plângerea împotriva încheierii de carte funciară;

q) respingerea cererii de înscriere;

r) deschiderea procedurii insolvenţei şi sentinţa declarativă de faliment;

s) lucrările de expropriere a imobilului;

t) orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a căror notare este permisă de lege şi au legătură cu imobilul."

11.  La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Efectul de opozabilitate a înscrierii se produce din momentul înregistrării cererii de înscriere a actului respectiv în registrul general de intrare în cartea funciară."

12. La articolul 56, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Cererea de înscriere în cartea funciară depusă personal de către parte va avea ataşată obligatoriu copia actului de identitate a deponentului."

13.  La articolul 58, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pe perioada blocării se vor putea elibera numai copii certificate ale cărţii funciare şi extrase de carte funciară pentru informare, cu menţiunea numărului şi a datei de înregistrare a cererii de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare şi a notarului public care a solicitat extrasul."

14.  La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil din punct de vedere al formei cerute pentru validitatea actului, potrivit art. 20 şi 48 din lege."

15. La articolul 63, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare."

16. La articolul 76, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Radierea notării antecontractului din cartea funciară se va realiza din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleaşi părţi. In situaţia în care contractul nu se încheie, radierea notării antecontractului din cartea funciară se face cu acordul părţilor, iar în lipsa acestuia, în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile sau în baza încheierii de certificare fapte, potrivit art. 91 din Legea nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă că, deşi somată, una dintre părţi a refuzat să se prezinte la notarul public în vederea autentificării contractului.

(12) Antecontractul se va putea radia şi după trecerea unui termen de 3 ani de la împlinirea termenului stabilit pentru încheierea contractului, dacă cel în drept n-a cerut notarea litigiului privitor la executarea acestuia.

(13) Radierea litigiului se va dispune în baza dovezii stingerii irevocabile a litigiului constatată, prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă."

17.  La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Alipirea imobilelor se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. In cazul în care imobilele ce urmează a fi alipite sunt grevate cu sarcini, operaţia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini, cu excepţia situaţiei în care imobilul provine dintr-o dezmembrare. Proprietarii unor imobile alăturate pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiată în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale."

18. La articolul 83, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară şi a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară constituie piedică la comasarea sau dezmembrarea imobilului, până la radierea acestora".

19.  La articolul 89, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) In acest ultim caz, rectificarea de carte funciară se dispune prin încheiere, în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în nulitate, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului."

20. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „Art. 91. - Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă referitoare la un bun imobil se va nota în cartea funciară, la cerere sau din oficiu."

21.  La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) Notarea existenţei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciară se va putea face fie la cererea părţii interesate, fie din oficiu la sesizarea instanţei de judecată. Notarea se va face în baza copiei acţiunii având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanţei sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părţile şi imobilul."

22.  La articolul 93, alineatul (2) se abrogă.

23.  La articolul 103, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 133/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 133 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu