Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 133 din 26 martie 2009

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 13 aprilie 2009Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) In subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, fără personalitate juridică, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiinţate conform prevederilor legale."

2.  La articolul 3, alineatul (1) se abrogă.

3.  La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

4.  La articolul 11 se abrogă.

5.  La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Se interzice scoaterea cărţilor funciare, a actelor care stau la baza înscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor şi a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care se solicită efectuarea unei expertize grafologice, în condiţiile legii. In această situaţie se întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează cartea funciară şi actele juridice predate în original şi termenul de restituire. In arhivă, în locul cărţii funciare şi a actului ridicat, se va lăsa o copie a acestora şi un exemplar al adresei de ridicare şi al procesului-verbal încheiat."

6. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

„(11) Procesul-verbal se înregistrează în registrul de corespondenţă şi conţine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau şef, după caz, denumirea instituţiei care ridică originalele, numele şi calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predării actelor juridice, data ridicării şi data la care se preconizează să fie înapoiate, numele şi semnătura celui care predă, respectiv primeşte.

(12)  Registratorul coordonator sau, după caz, registratorul-şef va ţine evidenţa cărţilor funciare şi a actelor transmise în original altor instituţii, într-un registru de evidenţă separat. Dacă la împlinirea termenului de restituire acestea nu au fost înapoiate, se vor solicita instituţiilor care le-au ridicat informaţii referitoare la termenul de restituire.

(13)  Actul prin care se solicită punerea la dispoziţie a originalului cărţii funciare se notează din oficiu în cartea funciară.

Cererile înregistrate după ridicarea originalului cărţii funciare se vor soluţiona după restituirea acestuia.

(14) Agenţia Naţională poate dispune scoaterea originalelor din arhiva biroului teritorial în cadrul proiectelor de conversie în format electronic."

7.  La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu plata tarifelor în vigoare, care vor avea menţiunea «conform cu exemplarul aflat în arhivă». In cuprinsul copiilor se vor masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Datele cu caracter personal nu vor fi mascate în situaţia în care copiile sunt solicitate de persoanele interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară, sau de instituţiile abilitate să solicite aceste copii, potrivit legii."

8.  La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.

9.  La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Cartea funciară este alcătuită din titlu şi 3 părţi: A, B, C."

10.  La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In această categorie pot fi enumerate:

a) incapacităţile totale sau parţiale de exerciţiu ale titularului dreptului real înscris;

b) instituirea curatelei;

c) modalităţile juridice care afectează dreptul înscris în cartea funciară;

d) arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană, de natură să afecteze regimul juridic al bunului imobil;

e) arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară, a acţiunii de predare a înscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmează a se înscrie, a acţiunii de ieşire din indiviziune, a plângerii sau a acţiunii penale în legătură cu o infracţiune care a stat la baza înscrierilor din cartea funciară;

f)  arătarea acţiunii pentru anularea hotărârii declarative de moarte a titularului de drept real înscris în cartea funciară;

g)   arătarea situaţiilor când se face urmărirea silită a imobilelor;

h) interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;

i) contractul de locaţiune sau cesiunea de venituri mai mari de 3 ani;

j) dreptul de preempţiune;

k) promisiunea stabilită prin convenţie de a încheia un contract de înstrăinare cu privire la bunul imobil;

l) intenţia de înstrăinare sau ipotecare a bunului imobil;

m) revocarea procurii date în vederea încheierii unui act translativ de proprietate având ca obiect un imobil;

n) sechestrul asigurător şi judiciar;

o) schimbarea rangului unei ipoteci;

p) plângerea împotriva încheierii de carte funciară;

q) respingerea cererii de înscriere;

r) deschiderea procedurii insolvenţei şi sentinţa declarativă de faliment;

s) lucrările de expropriere a imobilului;

t) orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a căror notare este permisă de lege şi au legătură cu imobilul."

11.  La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Efectul de opozabilitate a înscrierii se produce din momentul înregistrării cererii de înscriere a actului respectiv în registrul general de intrare în cartea funciară."

12. La articolul 56, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Cererea de înscriere în cartea funciară depusă personal de către parte va avea ataşată obligatoriu copia actului de identitate a deponentului."

13.  La articolul 58, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pe perioada blocării se vor putea elibera numai copii certificate ale cărţii funciare şi extrase de carte funciară pentru informare, cu menţiunea numărului şi a datei de înregistrare a cererii de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare şi a notarului public care a solicitat extrasul."

14.  La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil din punct de vedere al formei cerute pentru validitatea actului, potrivit art. 20 şi 48 din lege."

15. La articolul 63, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare."

16. La articolul 76, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Radierea notării antecontractului din cartea funciară se va realiza din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleaşi părţi. In situaţia în care contractul nu se încheie, radierea notării antecontractului din cartea funciară se face cu acordul părţilor, iar în lipsa acestuia, în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile sau în baza încheierii de certificare fapte, potrivit art. 91 din Legea nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă că, deşi somată, una dintre părţi a refuzat să se prezinte la notarul public în vederea autentificării contractului.

(12) Antecontractul se va putea radia şi după trecerea unui termen de 3 ani de la împlinirea termenului stabilit pentru încheierea contractului, dacă cel în drept n-a cerut notarea litigiului privitor la executarea acestuia.

(13) Radierea litigiului se va dispune în baza dovezii stingerii irevocabile a litigiului constatată, prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă."

17.  La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Alipirea imobilelor se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. In cazul în care imobilele ce urmează a fi alipite sunt grevate cu sarcini, operaţia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini, cu excepţia situaţiei în care imobilul provine dintr-o dezmembrare. Proprietarii unor imobile alăturate pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiată în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale."

18. La articolul 83, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară şi a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară constituie piedică la comasarea sau dezmembrarea imobilului, până la radierea acestora".

19.  La articolul 89, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) In acest ultim caz, rectificarea de carte funciară se dispune prin încheiere, în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în nulitate, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului."

20. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „Art. 91. - Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă referitoare la un bun imobil se va nota în cartea funciară, la cerere sau din oficiu."

21.  La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) Notarea existenţei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciară se va putea face fie la cererea părţii interesate, fie din oficiu la sesizarea instanţei de judecată. Notarea se va face în baza copiei acţiunii având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanţei sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părţile şi imobilul."

22.  La articolul 93, alineatul (2) se abrogă.

23.  La articolul 103, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 133/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 133 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu