Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.784 din 11.05.2011

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 14 iunie 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin. Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii, care se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(5) Sistemul de evidenţă al cadastrului are ca finalitate înscrierea în cartea funciară. 2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Într-o carte funciară se înscrie un singur imobil, precis individualizat, în condiţiile legii. 3. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Registrele şi dosarele de carte funciară sunt documente publice care pot fi consultate de către persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul. Cererea pentru consultare se completează potrivit anexei nr. 16. 4. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă. 5. La articolului 22, alineatele (1) , (3) şi (5) se abrogă. 6. La articolul 27 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiilor date de registratori; 7. La articolul 27 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă , litera d1), cu următorul cuprins: d1) verifică evidenţele de publicitate imobiliară şi întocmesc extrasele de carte funciară şi certificatele de sarcini. 8. Articolul 28 se abrogă. 9. La articolul 32, alineatul (2) se abrogă. 10. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35Forma, dimensiunile şi conţinutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Registrele specifice biroului teritorial se ţin şi în format electronic. 11. La articolul 39, alineatele (2) , (3) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numărului de ordine (de exemplu, A.1) şi a numărului cadastral al imobilului (de exemplu, 100 după planul cadastral al imobilelor), suprafaţa, anexa la partea A - planul imobilului cu vecinătăţi şi descrierea imobilului. Dacă intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou-create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide cărţi funciare noi.
(3) Partea A se va completa cu anexa la această parte, întocmită conform Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(9) Partea C referitoare la dezmembrămintele dreptului de proprietate cuprinde: a)dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, folosinţă, concesiune, administrare, servituţile în sarcina imobilului, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă; b)faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte; c)sechestrul, urmărirea silită a imobilului sau a veniturilor sale; d)orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.
12. La articolul 42 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)promisiunea de a încheia un contract cu privire la bunul imobil şi termenul stabilit pentru încheierea contractului, cu condiţia să nu fi trecut mai mult de 3 ani de la împlinirea acestuia; 13. La articolul 42 alineatul (2), după litera l) se introduc două noi litere, literele l1) şi l2), cu următorul cuprins: l1) recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare, respingerea acesteia; l2) suprapunerea imobilelor înregistrate în planul cadastral de carte funciară; 14. La articolul 42 alineatul (2), după litera o) se introduce o nouă literă , litera o1), cu următorul cuprins: o1) cererea de reexaminare a încheierii de carte funciară; 15. La articolul 42 alineatul (2), litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins: q ) respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă. 16. La articolul 58, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Cât timp cererea de înscriere nu este soluţionată, nu se eliberează extrase de carte funciară pentru autentificare. Extrasele de carte funciară pentru informare şi copiile certificate de pe cărţile funciare se eliberează cu arătarea numărului şi a datei de înregistrare a cererilor în curs de soluţionare, cu privire la imobilul respectiv, precum şi a obiectului acestora.(3) În cazul în care în registrul general de intrare a fost înregistrată o cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numărul cadastral la care se referă cererea se blochează pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, începând cu data şi ora depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de a cincea zi lucrătoare. 17. La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat , alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificarea unui act juridic având ca obiect o cotă-parte din dreptul real, se va bloca numai cota care face obiectul actului juridic. 18. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 61(1) În toate cazurile în care este cerută prima înscriere într-o carte funciară a unui imobil, se va recurge de către birourile teritoriale la procedura prevăzută la art. 581 din lege. 19. La articolul 62, după alineatul (2) se introduce un nou alineat , alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) În acelaşi timp, inscripţiile care conservă dreptul de ipotecă sau privilegiul, dar nu au fost reînnoite potrivit dispoziţiilor din Codul civil, se vor radia din oficiu prin încheierea prin care se dispune prima înregistrare a imobilelor în cartea funciară. 20. La articolul 62, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Dacă în termenul stabilit prin referatul de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completează referatul de respingere prin care certifică faptul că documentaţia tehnică sau cadastrală nu poate fi recepţionată, referat pe care îl înaintează asistentului-registrator şi care va sta la baza întocmirii încheierii de respingere. 21. La articolul 62, după alineatul (4) se introduce un nou alineat , alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) După completarea dosarului, termenul de soluţionare curge de la data completării şi va fi de maximum o treime din termenul acordat iniţial pentru rezolvarea cererii de înscriere. 22. La articolul 64, după alineatul (4) se introduce un nou alineat , alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) Anumite tipuri de înscrieri în cartea funciară pot fi dispuse prin încheiere de către asistentul-registrator, în temeiul ordinului de delegare a atribuţiilor de registrator, emis de către directorul general al Agenţiei Naţionale. Celelalte dispoziţii ale prezentului articol se aplică în mod corespunzător. 23. La articolul 68, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Notarea respingerii nu va fi evidenţiată în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată cererea de reexaminare sau plângerea împotriva încheierii de respingere. 24. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat , alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Notarea cererii de reexaminare se radiază din oficiu în baza încheierii registratorului-şef prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare. 25. După articolul 71, în cadrul subcapitolului 3.3 se introduce un nou articol , articolul 711, cu următorul cuprins: Articolul 711 (1) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare.(2) Cererea de reexaminare însoţită de copia încheierii de carte funciară atacate se depune la biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul şi se notează din oficiu în cartea funciară. (3) Cererea de reexaminare se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef. Reexaminarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului-şef şi se constată printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare.(4) Soluţionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la procedura de rezolvare a unei cereri de înscriere, cu excepţiile prevăzute în prezentul articol. (5) Cererea de reexaminare se soluţionează numai în baza actelor anexate cererii iniţiale. Pentru soluţionarea cererii de reexaminare nu se poate emite referat de completare. (6) Dosarul care se înaintează registratorului-şef este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărţii funciare, precum şi referatul inginerului-şef, după caz.(7) Împotriva încheierii registratorului-şef se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. 26. La capitolul 3 „Proceduri de lucru în materie de carte funciară“, denumirea subcapitolului 3.3. „Plângerea împotriva încheierii de carte funciară“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.3. CEREREA DE REEXAMINARE ŞI PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARĂ 27. La articolul 72, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 72(1) Plângerea împotriva încheierii registratorului-şef prezentată direct, prin poştă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se înregistrează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, cu menţionarea datei depunerii acesteia, iar după verificarea dosarului şi notarea din oficiu a plângerii în cartea funciară de către asistentul-registrator, se înaintează, de îndată, judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul-coordonator, precum şi de către referentul de la arhivă. 28. La articolul 72, după alineatul (1) se introduce un nou alineat , alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară. 29. La articolul 72, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dosarul care se înaintează instanţei este format din: copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, precum şi a încheierii registratorului-şef, exemplarul întâi al căii de atac, copia certificată a cărţii funciare, precum şi dovada efectuării comunicărilor. Dacă ulterior vor sosi şi alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea instanţei, cu menţionarea numărului iniţial de comunicare. 30. La articolul 73, alineatul (1) se abrogă. 31. La articolul 76, alineatele (11) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (11) Radierea notării antecontractului din cartea funciară se va realiza din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleaşi părţi. În situaţia în care contractul nu se încheie, radierea notării antecontractului se face, după caz: a)cu acordul părţilor exprimat în formă autentică; b)în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile; c)la cererea părţii, în baza încheierii notariale de certificare de fapte, care atestă că, deşi somată, cealaltă parte nu s-a prezentat la notarul public în vederea încheierii contractului, fie s-a prezentat şi a refuzat să încheie contractul. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (13) Radierea litigiului se va dispune în baza: a)dovezii stingerii irevocabile a litigiului, constatată prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă; b)declaraţiei autentice de renunţare la dreptul dedus judecăţii, însoţită de dovada înregistrării la instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea cauzei. 32. La articolul 79, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În ceea ce priveşte cărţile funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, a Decretului nr. 2.142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, nemaifiind posibilă efectuarea operaţiunilor de carte funciară, se vor deschide cărţi funciare noi, pe baza unei încheieri a registratorului, a referatului întocmit de către asistentul-registrator sau referent prin care se atestă imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesaţi, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 581 din lege. 33. La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 83(1) Comasarea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmează a fi alipite sunt grevate cu sarcini reale, operaţia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini. 34. La articolul 83, după alineatul (1) se introduce un nou alineat , alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiată în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale. 35. La articolul 83, după alineatul (21) se introduce un nou alineat , alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Se exceptează de la prevederile alin. (21) situaţia în care doar o parte din imobil este afectată de litigiu. În acest caz, imobilul se poate dezmembra la cererea proprietarului, cu consimţământul părţilor în litigiu exprimat în formă autentică sau în baza unei încheieri pronunţate de instanţa de judecată, formându-se un imobil distinct din partea grevată de litigiu şi unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu. 36. La articolul 84, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Imobilul se modifică prin dezmembrare, dacă se desparte o parte dintr-un imobil. În aceste situaţii, imobilul dezlipit din cartea funciară se înscrie în cartea funciară în care se transferă, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit la imobilul existent în acea carte funciară. 37. La articolul 84, după alineatul (3) se introduce un nou alineat , alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Dezmembrarea unei părţi dintr-un imobil se face, în lipsa unei convenţii contrare, împreună cu sarcinile şi celelalte înscrieri care grevează imobilul. 38. La articolul 85, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 85(1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă un imobil trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, transcriindu-se o parte din imobil într-o altă carte funciară, restul se trece în vechea carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral. Modificările săvârşite prin alipire, dezlipire, reînscriere şi transcriere se vor arăta atât în partea A, cât şi în partea B. Imobilul care s-a împărţit se va sublinia, prin trecerea la rubrica «Observaţii» a numărului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor înscrie în cărţi funciare individuale. 39. La articolul 85, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri. 40. La articolul 101, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) , cu următorul cuprins:(4) Radierea înscrierii privilegiilor reale imobiliare din cartea funciară se poate efectua:a)cu consimţământul titularului dreptului; b)în baza procesului-verbal încheiat de executorul judecătoresc, în cadrul procedurii ofertei de plată urmată de consemnarea sumei. (5) Dispoziţiile alineatului precedent se aplică, prin asemănare, în cazul radierii sultei şi a altor drepturi de creanţă. 41. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 113(1) Până la finalizarea lucrărilor cadastrale şi a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul fiecărui judeţ, în localităţile cu regim de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 sau, după caz, Decretului nr. 2.142/1930, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile legii.(2) În cazul imobilelor cuprinse în cărţi funciare deschise în temeiul actelor normative menţionate la alin. (1), pentru care sa întocmit documentaţie cadastrală, numărul cadastral se va menţiona în cartea funciară alături de numărul topografic până la efectuarea următoarei operaţiuni care presupune o dezmembrare sau o comasare. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.(3) În localităţile cu regim de transcripţiuni şi inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi a veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale, privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară, vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, potrivit Codului civil şi Codului de procedură civilă. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat în anexa nr. 13.(4) În ceea ce priveşte actele având ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate în zone pentru care nu sau finalizat încă lucrările tehnice de cadastru, se vor avea în vedere prevederile art. 581 din lege, efectuându-se înscrieri în câte o carte funciară conform prevederilor acesteia. 42. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 115(1) Notarii publici, la întocmirea actelor care urmează să se înscrie în registrele de publicitate, se vor asigura, în prealabil, la oficiile teritoriale în circumscripţia cărora se situează imobilele ce fac obiectul raporturilor juridice, de situaţia de carte funciară şi cea cadastrală a acestor imobile şi vor stărui la efectuarea lucrărilor de către birourile teritoriale, în condiţiile art. 45 alin. 3 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.(2) La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Modelul de extras de carte funciară pentru autentificare este prevăzut în anexele nr. 14/a şi 14/b. 43. Anexa nr. 1 la regulament se înlocuieşte cu anexele nr. 1.1-1.42 la prezentul ordin şi devine anexele nr. 1.1-1.42 la regulament. 44. Anexa nr. 4 la regulament se înlocuieşte cu anexele nr. 2/a şi 2/b la prezentul ordin şi devine anexele nr. 4/a şi 4/b la regulament. 45. Anexa nr. 8 la regulament se abrogă. 46. Anexa nr. 9 la regulament se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin. 47. Anexa nr. 10 la regulament se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin. 48. Anexa nr. 14 la regulament se înlocuieşte cu anexele nr. 5/a şi 5/b la prezentul ordin şi devine anexele nr. 14/a şi 14/b la regulament. 49. După anexa nr. 14 la regulament se introduc anexele nr. 15 „Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului“ şi nr. 16 „Cerere pentru consultare documente din arhivă“, prevăzute în anexele nr. 6 şi 7 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1.1-1.42, 2/a, 2/b, 3, 4, 5/a, 5/b, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IVRegulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Mihai Busuioc ANEXA Nr. 1.1(Anexa nr. 1.1 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. ALBA Alba Iulia municipiul Alba Iulia
2. oraşul Cugir
3. oraşul Zlatna
4. comuna Almaşu Mare
5. comuna Berghin
6. comuna Blandiana
7. comuna Ceru Băcăinţi
8. comuna Ciugud
9. comuna Cricău
10. comuna Galda de Jos
11. comuna Ighiu
12. comuna Întregalde
13. comuna Meteş
14. comuna Mihalţ
15. comuna Săliştea
16. comuna Sântimbru
17. comuna Şibot
18. comuna Vinţu de Jos
19. Aiud municipiul Aiud
20. oraşul Ocna Mureş
21. oraşul Teiuş
22. comuna Fărău
23. comuna Hopârta
24. comuna Livezile
25. comuna Lopadea Nouă
26. comuna Lunca Mureşului
27. comuna Mirăslău
28. comuna Noşlac
29. comuna Ponor
30. comuna Rădeşti
31. comuna Râmeţ
32. comuna Râmetea
33. comuna Stremţ
34. comuna Unirea
35. Blaj municipiul Blaj
36. comuna Bucerdea Grânoasă
37. comuna Cenade
38. comuna Cergău
39. comuna Cetatea de Baltă
40. comuna Crăciunelu de Jos
41. comuna Jidvei
42. comuna Roşia de Secaş
43. comuna Sâncel
44. comuna Şona
45. comuna Valea Lungă
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
46. Câmpeni oraşul Abrud
47. oraşul Baia de Arieş
48. oraşul Câmpeni
49. comuna Albac
50. comuna Arieşeni
51. comuna Avram Iancu
52. comuna Bistra
53. comuna Bucium
54. comuna Ciuruleasa
55. comuna Gârda de Sus
56. comuna Horea
57. comuna Lupşa
58. comuna Mogoş
59. comuna Ocoliş
60. comuna Poiana Vadului
61. comuna Poşaga
62. comuna Roşia Montană
63. comuna Sălciua
64. comuna Scărişoara
65. comuna Sohodol
66. comuna Vadu Moţilor
67. comuna Vidra
68. Sebeş municipiul Sebeş
69. comuna Câlnic
70. comuna Cut
71. comuna Daia Română
72. comuna Doştat
73. comuna Gârbova
74. comuna Ohaba
75. comuna Pianu
76. comuna Săsciori
77. comuna Spring
78. comuna Şugag

ANEXA Nr. 1.2( Anexa nr. 1.2 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. ARAD Arad municipiul Arad
2. oraşul Curtici
3. oraşul Nădlac
4. comuna Dorobanţi
5. comuna Fântânele
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
6. comuna Felnac
7. comuna Frumuşeni
8. comuna Iratoşu
9. comuna Livada
10. comuna Macea
11. comuna Pecica
12. comuna Peregu Mare
13. comuna Şagu
14. comuna Secusigiu
15. comuna Şeitin
16. comuna Semlac
17. comuna Şiria
18. comuna Şofronea
19. comuna Vinga
20. comuna Vladimirescu
21. comuna Zădăreni
22. comuna Zimandu Nou
23. Chişineu-Criş oraşul Chişineu-Criş
24. comuna Apateu
25. comuna Grăniceri
26. comuna Mişca
27. comuna Olari
28. comuna Pilu
29. comuna Sântana
30. comuna Şepreuş
31. comuna Şimand
32. comuna Sintea Mare
33. comuna Socodor
34. comuna Zărand
35. comuna Zerind
36. Gurahonţ oraşul Sebiş
37. comuna Almaş
38. comuna Brazii
39. comuna Buteni
40. comuna Chisindia
41. comuna Dezna
42. comuna Dieci
43. comuna Gurahonţ
44. comuna Hălmagiu
45. comuna Hălmăgel
46. comuna Igneşti
47. comuna Moneasa
48. comuna Pleşcuţa
49. comuna Vârfurile
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
50. Ineu oraşul Ineu
51. oraşul Pâncota
52. comuna Archiş
53. comuna Bârsa
54. comuna Beliu
55. comuna Bocsig
56. comuna Cărand
57. comuna Cermei
58. comuna Craiva
59. comuna Hăşmaş
60. comuna Seleuş
61. comuna Şicula
62. comuna Şilindia
63. comuna Tauţ
64. comuna Târnova
65. Lipova oraşul Lipova
66. comuna Bârzava
67. comuna Bata
68. comuna Birchiş
69. comuna Conop
70. comuna Covăsânţ
71. comuna Ghioroc
72. comuna Păuliş
73. comuna Petriş
74. comuna Săvârşin
75. comuna Şiştarovăţ
76. comuna Ususău
77. comuna Vărădia de Mureş
78. comuna Zăbrani

ANEXA Nr. 1.3( Anexa nr. 1.3 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. ARGEŞ Piteşti municipiul Piteşti
2. oraşul Mioveni
3. oraşul Ştefăneşti
4. comuna Albota
5. comuna Bascov
6. comuna Băbana
7. comuna Bradu
8. comuna Budeasa
9. comuna Ciomăgeşti
10. comuna Cocu
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
11. comuna Cotmeana
12. comuna Cuca
13. comuna Drăganu
14. comuna Mărăcineni
15. comuna Merişani
16. comuna Miceşti
17. comuna Morăreşti
18. comuna Moşoaia
19. comuna Oarja
20. comuna Poiana Lacului
21. comuna Uda
22. comuna Vedea
23. Câmpulung municipiul Câmpulung
24. comuna Albeştii de Muscel
25. comuna Aninoasa
26. comuna Bălileşti
27. comuna Berevoieşti
28. comuna Boteni
29. comuna Bughea de Jos
30. comuna Bughea de Sus
31. comuna Cetăţeni
32. comuna Coşeşti
33. comuna Davideşti
34. comuna Dâmbovicioara
35. comuna Dârmăneşti
36. comuna Dragoslavele
37. comuna Godeni
38. comuna Hârtieşti
39. comuna Lereşti
40. comuna Mihăeşti
41. comuna Mioarele
42. comuna Poienarii de Muscel
43. comuna Rucăr
44. comuna Schitu Goleşti
45. comuna Stâlpeni
46. comuna Stoeneşti
47. comuna Ţiţeşti
48. comuna Valea Mare Pravăţ
49. comuna Vlădeşti
50. comuna Vultureşti
51. Costeşti oraşul Costeşti
52. comuna Bârla
53. comuna Buzoieşti
54. comuna Căldăraru
55. comuna Hârseşti
56. comuna Izvoru
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
57. comuna Lunca Corbului
58. comuna Miroşi
59. comuna Mozăceni
60. comuna Negraşi
61. comuna Popeşti
62. comuna Râca
63. comuna Recea
64. comuna Rociu
65. comuna Săpata
66. comuna Slobozia
67. comuna Ştefan cel Mare
68. comuna Stolnici
69. comuna Suseni
70. comuna Ungheni
71. Curtea de Argeş municipiul Curtea de Argeş
72. comuna Albeştii de Argeş
73. comuna Arefu
74. comuna Băiculeşti
75. comuna Brăduleţ
76. comuna Cepari
77. comuna Cicăneşti
78. comuna Ciofrângeni
79. comuna Corbeni
80. comuna Corbi
81. comuna Domneşti
82. comuna Mălureni
83. comuna Muşăteşti
84. comuna Nucşoara
85. comuna Pietroşani
86. comuna Poienarii de Argeş
87. comuna Sălătrucu
88. comuna Şuici
89. comuna Tigveni
90. comuna Valea Danului
91. comuna Valea Iaşului
92. Topoloveni oraşul Topoloveni
93. comuna Beleţi Negreşti
94. comuna Bogaţi
95. comuna Boţeşti
96. comuna Călineşti
97. comuna Căteasca
98. comuna Dobreşti
99. comuna Leordeni
100. comuna Priboieni
101. comuna Răteşti
102. comuna Teiu

ANEXA Nr. 1.4( Anexa nr. 1.4 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. BACĂU Bacău municipiul Bacău
2. comuna Buhoci
3. comuna Cleja
4. comuna Coloneşti
5. comuna Corbasca
6. comuna Dămieneşti
7. comuna Dealu Morii
8. comuna Faraoani
9. comuna Filipeni
10. comuna Găiceana
11. comuna Gioseni
12. comuna Glăvăneşti
13. comuna Hemeiuş
14. comuna Horgeşti
15. comuna Huruieşti
16. comuna Izvorul Berheciului
17. comuna Letea Veche
18. comuna Lipova
19. comuna Luizi Călugăra
20. comuna Măgura
21. comuna Mărgineni
22. comuna Motoşeni
23. comuna Negri
24. comuna Nicolae Bălcescu
25. comuna Odobesti
26. comuna Onceşti
27. comuna Orbeni
28. comuna Parava
29. comuna Parincea
30. comuna Pănceşti
31. comuna Plopana
32. comuna Podu Turcului
33. comuna Prăjeşti
34. comuna Răcăciuni
35. comuna Răchitoasa
36. comuna Roşiori
37. comuna Sărata
38. comuna Sascut
39. comuna Săuceşti
40. comuna Secuieni
41. comuna Stănişeşti
42. comuna Tamaşi
43. comuna Tătărăşti
44. comuna Traian
45. comuna Ungureni
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
46. comuna Valea Seacă
47. comuna Vultureni
48. Buhuşi oraşul Buhuşi
49. comuna Bereşti-Bistriţa
50. comuna Blăgeşti
51. comuna Filipeşti
52. comuna Gârleni
53. comuna Iteşti
54. comuna Racova
55. Moineşti municipiul Moineşti
56. oraşul Comăneşti
57. oraşul Dărmăneşti
58. comuna Agăş
59. comuna Ardeoani
60. comuna Asău
61. comuna Balcani
62. comuna Bereşti Tazlău
63. comuna Brusturoasa
64. comuna Ghimeş-Făget
65. comuna Măgireşti
66. comuna Palanca
67. comuna Pârjol
68. comuna Poduri
69. comuna Scorţeni
70. comuna Solonţ
71. comuna Strugari
72. comuna Zemeş
73. Oneşti municipiul Oneşti
74. oraşul Slănic-Moldova
75. oraşul Târgu Ocna
76. comuna Bârsăneşti
77. comuna Berzunţi
78. comuna Bogdăneşti
79. comuna Buciumi
80. comuna Caşin
81. comuna Căiuţi
82. comuna Coţofăneşti
83. comuna Dofteana
84. comuna Gura Văii
85. comuna Helegiu
86. comuna Livezi
87. comuna Mănăstirea Caşin
88. comuna Oituz
89. comuna Pârgăreşti
90. comuna Sănduleni
91. comuna Ştefan cel Mare
92. comuna Târgu Trotuş
93. comuna Urecheşti

ANEXA Nr. 1.5( Anexa nr. 1.5 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. BIHOR Oradea municipiul Oradea
2. comuna Biharia
3. comuna Borş
4. comuna Cetariu
5. comuna Ciuhoi
6. comuna Copăcel
7. comuna Diosig
8. comuna Drăgeşti
9. comuna Girişu de Criş
10. comuna Hidişelu de Sus
11. comuna Husasău de Tinca
12. comuna Ineu
13. comuna Lăzăreni
14. comuna Nojorid
15. comuna Oşorhei
16. comuna Paleu
17. comuna Roşiori
18. comuna Săcădat
19. comuna Sălard
20. comuna Sânmartin
21. comuna Sântandrei
22. comuna Sârbi
23. comuna Tămăşeu
24. comuna Toboliu
25. Aleşd oraşul Aleşd
26. comuna Aştileu
27. comuna Auşeu
28. comuna Borod
29. comuna Bratca
30. comuna Brusturi
31. comuna Bulz
32. comuna Lugaşu de Jos
33. comuna Măgeşti
34. comuna Şinteu
35. comuna Şuncuiuş
36. comuna Ţeţchea
37. comuna Tileagd
38. comuna Vadu Crişului
39. comuna Vârciorog
40. Beiuş municipiul Beiuş
41. oraşul Nucet
42. oraşul Ştei
43. oraşul Vaşcău
44. comuna Budureasa
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
45. comuna Bunteşti
46. comuna Căbeşti
47. comuna Căpâlna
48. comuna Cărpinet
49. comuna Ceica
50. comuna Criştioru de Jos
51. comuna Curăţele
52. comuna Câmpani
53. comuna Dobreşti
54. comuna Drăgăneşti
55. comuna Finiş
56. comuna Holod
57. comuna Lazuri de Beiuş
58. comuna Lunca
59. comuna Pietroasa
60. comuna Pocola
61. comuna Pomezeu
62. comuna Răbăgani
63. comuna Remetea
64. comuna Rieni
65. comuna Roşia
66. comuna Şoimi
67. comuna Sâmbăta
68. comuna Tărcaia
69. comuna Uileacu de Beiuş
70. Marghita municipiul Marghita
71. oraşul Săcueni
72. oraşul Valea lui Mihai
73. comuna Abram
74. comuna Abrămuţ
75. comuna Balc
76. comuna Boianu Mare
77. comuna Buduslău
78. comuna Cherechiu
79. comuna Chişlaz
80. comuna Curtuişeni
81. comuna Derna
82. comuna Popeşti
83. comuna Sălacea
84. comuna Şimian
85. comuna Spinuş
86. comuna Suplacu de Barcău
87. comuna Tarcea
88. comuna Tăuteu
89. comuna Viişoara
90. Salonta municipiul Salonta
91. comuna Avram Iancu
92. comuna Batăr
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
93. comuna Cefa
94. comuna Ciumeghiu
95. comuna Cociuba Mare
96. comuna Gepiu
97. comuna Mădăras
98. comuna Olcea
99. comuna Sânnicolau Român
100. comuna Tinca
101. comuna Tulca

ANEXA Nr. 1.6( Anexa nr. 1.6 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. BISTRIŢA-NĂSĂUD Bistriţa municipiul Bistriţa
2. comuna Bistriţa Bârgăului
3. comuna Budacu de Jos
4. comuna Budeşti
5. comuna Cetate
6. comuna Dumitriţa
7. comuna Galaţii Bistriţei
8. comuna Josenii Bârgăului
9. comuna Livezile
10. comuna Mărişelu
11. comuna Miceştii de Câmpie
12. comuna Milaş
13. comuna Monor
14. comuna Prundu Bârgăului
15. comuna Sânmihaiu de Câmpie
16. comuna Şieu
17. comuna Şieu-Măgheruş
18. comuna Şieuţ
19. comuna Silivaşu de Câmpie
20. comuna Teaca
21. comuna Tiha Bârgăului
22. comuna Urmeniş
23. Beclean oraşul Beclean
24. comuna Braniştea
25. comuna Căianu Mic
26. comuna Chiochiş
27. comuna Chiuza
28. comuna Ciceu-Giurgeşti
29. comuna Ciceu-Mihăieşti
30. comuna Lechinţa
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
31. comuna Matei
32. comuna Negrileşti
33. comuna Nuşeni
34. comuna Petru Rareş
35. comuna Şieu-Odorhei
36. comuna Şintereag
37. comuna Spermezeu
38. comuna Târlişua
39. comuna Uriu
40. Năsăud oraşul Năsăud
41. oraşul Sângeorz-Băi
42. comuna Coşbuc
43. comuna Dumitra
44. comuna Feldru
45. comuna Ilva Mare
46. comuna Ilva Mică
47. comuna Leşu
48. comuna Lunca Ilvei
49. comuna Măgura Ilvei
50. comuna Maieru
51. comuna Nimigea
52. comuna Parva
53. comuna Poiana Ilvei
54. comuna Rebra
55. comuna Rebrişoara
56. comuna Rodna
57. comuna Romuli
58. comuna Runcu Salvei
59. comuna Salva
60. comuna Şanţ
61. comuna Telciu
62. comuna Zagra

ANEXA Nr. 1.7( Anexa nr. 1.7 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. BOTOŞANI Botoşani municipiul Botoşani
2. oraşul Bucecea
3. oraşul Flămânzi
4. oraşul Săveni
5. oraşul Ştefăneşti
6. comuna Albeşti
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
7. comuna Adăşeni
8. comuna Avrămeni
9. comuna Băluşeni
10. comuna Blândeşti
11. comuna Călăraşi
12. comuna Copălău
13. comuna Corni
14. comuna Coşula
15. comuna Cristeşti
16. comuna Curteşti
17. comuna Dângeni
18. comuna Dobârceni
19. comuna Drăguşeni
20. comuna Durneşti
21. comuna Frumuşica
22. comuna Gorbăneşti
23. comuna Hăneşti
24. comuna Hlipiceni
25. comuna Lunca
26. comuna Manoleasa
27. comuna Mihai Eminescu
28. comuna Mihălăşeni
29. comuna Mitoc
30. comuna Nicşeni
31. comuna Prăjeni
32. comuna Răchiţi
33. comuna Răuseni
34. comuna Ripiceni
35. comuna Roma
36. comuna Româneşti
37. comuna Santa Mare
38. comuna Stăuceni
39. comuna Suliţa
40. comuna Ştiubieni
41. comuna Todireni
42. comuna Truşeşti
43. comuna Tudora
44. comuna Ungureni
45. comuna Unţeni
46. comuna Vlădeni
47. comuna Vlăsineşti
48. comuna Vorniceni
49. comuna Vorona
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
50. Dorohoi municipiul Dorohoi
51. oraşul Darabani
52. comuna Brăeşti
53. comuna Broscăuţi
54. comuna Cândeşti
55. comuna Conceşti
56. comuna Cordăreni
57. comuna Corlăteni
58. comuna Coţuşca
59. comuna Cristineşti
60. comuna Dersca
61. comuna Dimăcheni
62. comuna George Enescu
63. comuna Havârna
64. comuna Hilişeu-Horia
65. comuna Hudeşti
66. comuna Ibăneşti
67. comuna Leorda
68. comuna Lozna
69. comuna Mihăileni
70. comuna Mileanca
71. comuna Păltiniş
72. comuna Pomârla
73. comuna Rădăuţi-Prut
74. comuna Şendriceni
75. comuna Suharău
76. comuna Văculeşti
77. comuna Viişoara
78. comuna Vârfu Câmpului

ANEXA Nr. 1.8( Anexa nr. 1.8 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. BRAŞOV Braşov municipiul Braşov
2. municipiul Codlea
3. municipiul Săcele
4. oraşul Ghimbav
5. oraşul Predeal
6. comuna Bod
7. comuna Budila
8. comuna Cristian
9. comuna Crizbav
10. comuna Dumbrăviţa
11. comuna Feldioara
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
12. comuna Hălchiu
13. comuna Hărman
14. comuna Măieruş
15. comuna Prejmer
16. comuna Sânpetru
17. comuna Tărlungeni
18. comuna Teliu
19. comuna Vama Buzăului
20. Făgăraş municipiul Făgăraş
21. oraşul Victoria
22. comuna Beclean
23. comuna Cincu
24. comuna Drăguş
25. comuna Hârseni
26. comuna Lisa
27. comuna Mândra
28. comuna Părău
29. comuna Recea
30. comuna Sâmbăta de Sus
31. comuna Şercaia
32. comuna Şinca
33. comuna Şoarş
34. comuna Ucea
35. comuna Viştea
36. comuna Voila
37. Rupea oraşul Rupea
38. comuna Apaţa
39. comuna Augustin
40. comuna Buneşti
41. comuna Caţa
42. comuna Comăna
43. comuna Hoghiz
44. comuna Homorod
45. comuna Jibert
46. comuna Ormeniş
47. comuna Racoş
48. comuna Ticuş
49. comuna Ungra
50. Zărneşti oraşul Râşnov
51. oraşul Zărneşti
52. comuna Bran
53. comuna Fundata
54. comuna Holbav
55. comuna Moieciu
56. comuna Poiana Mărului
57. comuna Şinca Nouă
58. comuna Vulcan

ANEXA Nr. 1.9( Anexa nr. 1.9 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. BRĂILA Brăila municipiul Brăila
2. comuna Cazasu
3. comuna Chiscani
4. comuna Frecăţei
5. comuna Gemenele
6. comuna Gropeni
7. comuna Măraşu
8. comuna Măxineni
9. comuna Movila Miresii
10. comuna Râmnicelu
11. comuna Romanu
12. comuna Salcia Tudor
13. comuna Scorţaru Nou
14. comuna Siliştea
15. comuna Tichileşti
16. comuna Traian
17. comuna Tudor Vladimirescu
18. comuna Unirea
19. comuna Vădeni
20. Făurei oraşul Făurei
21. oraşul Ianca
22. comuna Bordei Verde
23. comuna Cireşu
24. comuna Dudeşti
25. comuna Galbenu
26. comuna Gradiştea
27. comuna Jirlău
28. comuna Mircea Vodă
29. comuna Racoviţa
30. comuna Surdila-Găiseanca
31. comuna Surdila-Greci
32. comuna Şuţeşti
33. comuna Ulmu
34. comuna Vişani
35. Însurăţei oraşul Însurăţei
36. comuna Bărăganul
37. comuna Berteştii de Jos
38. comuna Ciocile
39. comuna Roşiori
40. comuna Stăncuţa
41. comuna Tufeşti
42. comuna Victoria
43. comuna Viziru
44. comuna Zăvoaia

ANEXA Nr. 1.10( Anexa nr. 1.10 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. BUCUREŞTI Sectorul 1 Sectorul 1
2. Sectorul 2 Sectorul 2
3. Sectorul 3 Sectorul 3
4. Sectorul 4 Sectorul 4
5. Sectorul 5 Sectorul 5
6. Sectorul 6 Sectorul 6

ANEXA Nr. 1.11( Anexa nr. 1.11 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. BUZĂU Buzău municipiul Buzău
2. municipiul Râmnicu Sărat
3. oraşul Nehoiu
4. oraşul Pătârlagele
5. oraşul Pogoanele
6. comuna Amaru
7. comuna Bălăceanu
8. comuna Balta Albă
9. comuna Beceni
10. comuna Berca
11. comuna Bisoca
12. comuna Blăjani
13. comuna Boldu
14. comuna Bozioru
15. comuna Brădeanu
16. comuna Brăieşti
17. comuna Breaza
18. comuna Buda
19. comuna C.A. Rosetti
20. comuna Calvini
21. comuna Căneşti
22. comuna Cătina
23. comuna Cernăteşti
24. comuna Chiliile
25. comuna Chiojdu
26. comuna Cilibia
27. comuna Cislău
28. comuna Cochirleanca
29. comuna Colţi
30. comuna Costeşti
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
31. comuna Cozieni
32. comuna Florica
33. comuna Gălbinaşi
34. comuna Gherăseni
35. comuna Ghergheasa
36. comuna Glodeanu Sărat
37. comuna Glodeanu-Siliştea
38. comuna Grebănu
39. comuna Gura Teghii
40. comuna Largu
41. comuna Lopătari
42. comuna Luciu
43. comuna Măgura
44. comuna Mânzăleşti
45. comuna Mărăcineni
46. comuna Mărgăriteşti
47. comuna Merei
48. comuna Mihăileşti
49. comuna Movila Banului
50. comuna Murgeşti
51. comuna Năeni
52. comuna Odăile
53. comuna Padina
54. comuna Pănătău
55. comuna Pardoşi
56. comuna Pârscov
57. comuna Pietroasele
58. comuna Podgoria
59. comuna Poşta Câlnău
60. comuna Puieşti
61. comuna Racoviţeni
62. comuna Râmnicelu
63. comuna Robeasca
64. comuna Ruşeţu
65. comuna Săgeata
66. comuna Săhăteni
67. comuna Săpoca
68. comuna Săruleşti
69. comuna Scorţoasa
70. comuna Scutelnici
71. comuna Siriu
72. comuna Smeeni
73. comuna Stâlpu
74. comuna Ţinteşti
75. comuna Tisău
76. comuna Topliceni
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
77. comuna Ulmeni
78. comuna Unguriu
79. comuna Vadu Paşii
80. comuna Vâlcelele
81. comuna Valea Râmnicului
82. comuna Valea Salciei
83. comuna Verneşti
84. comuna Vintilă Vodă
85. comuna Vipereşti
86. comuna Zărneşti
87. comuna Ziduri

ANEXA Nr. 1.12( Anexa nr. 1.12 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. CARAŞ-SEVERIN Reşiţa municipiul Reşiţa
2. oraşul Bocşa
3. oraşul Moldova Nouă
4. comuna Bănia
5. comuna Berzasca
6. comuna Berzovia
7. comuna Bozovici
8. comuna Brebu
9. comuna Brebu Nou
10. comuna Caraşova
11. comuna Coronini
12. comuna Dalboşeţ
13. comuna Doclin
14. comuna Dognecea
15. comuna Eftimie Murgu
16. comuna Ezeriş
17. comuna Fârliug
18. comuna Gârnic
19. comuna Lăpuşnicel
20. comuna Lăpuşnicu Mare
21. comuna Lupac
22. comuna Măureni
23. comuna Ocna de Fier
24. comuna Pojejena
25. comuna Prigor
26. comuna Ramna
27. comuna Sicheviţa
28. comuna Socol
29. comuna Şopotu Nou
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
30. comuna Târnova
31. comuna Văliug
32. comuna Vermeş
33. comuna Zorlenţu Mare
34. Caransebeş municipiul Caransebeş
35. oraşul Băile Herculane
36. oraşul Oţelu Roşu
37. comuna Armeniş
38. comuna Băuţar
39. comuna Bolvaşniţa
40. comuna Buchin
41. comuna Bucoşniţa
42. comuna Constantin Daicoviciu
43. comuna Copăcele
44. comuna Cornea
45. comuna Cornereva
46. comuna Domaşnea
47. comuna Glimboca
48. comuna Iablaniţa
49. comuna Luncaviţa
50. comuna Marga
51. comuna Mehadia
52. comuna Mehadica
53. comuna Obreja
54. comuna Păltiniş
55. comuna Rusca Montană
56. comuna Sacu
57. comuna Slatina-Timiş
58. comuna Teregova
59. comuna Topleţ
60. comuna Turnu Ruieni
61. comuna Zăvoi
62. Oraviţa oraşul Anina
63. oraşul Oraviţa
64. comuna Berlişte
65. comuna Cărbunari
66. comuna Ciclova Română
67. comuna Ciuchici
68. comuna Ciudanoviţa
69. comuna Forotic
70. comuna Goruia
71. comuna Grădinari
72. comuna Naidăş
73. comuna Răcăşdia
74. comuna Sasca Montană
75. comuna Ticvaniu Mare
76. comuna Vărădia
77. comuna Vrani

ANEXA Nr. 1.13( Anexa nr. 1.13 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. CĂLĂRAŞI Călăraşi municipiul Călăraşi
2. oraşul Fundulea
3. oraşul Lehliu-Gară
4. comuna Alexandru Odobescu
5. comuna Belciugatele
6. comuna Borcea
7. comuna Ciocăneşti
8. comuna Cuza Vodă
9. comuna Dichiseni
10. comuna Dor Mărunt
11. comuna Dorobanţu
12. comuna Dragalina
13. comuna Dragoş Vodă
14. comuna Frăsinet
15. comuna Grădiştea
16. comuna Gurbăneşti
17. comuna Ileana
18. comuna Independenţa
19. comuna Jegălia
20. comuna Lehliu
21. comuna Lupşanu
22. comuna Modelu
23. comuna Nicolae Bălcescu
24. comuna Perişoru
25. comuna Roseţi
26. comuna Săruleşti
27. comuna Ştefan cel Mare
28. comuna Ştefan Vodă
29. comuna Tămădău Mare
30. comuna Ulmu
31. comuna Unirea
32. comuna Valea Argovei
33. comuna Vâlcelele
34. comuna Vlad Ţepeş
35. Olteniţa municipiul Olteniţa
36. oraşul Budeşti
37. comuna Căscioarele
38. comuna Chirnogi
39. comuna Chiselet
40. comuna Crivăţ
41. comuna Curcani
42. comuna Frumuşani
43. comuna Fundeni
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Gălbinaşi
45. comuna Luica
46. comuna Mânăstirea
47. comuna Mitreni
48. comuna Nana
49. comuna Plătăreşti
50. comuna Radovanu
51. comuna Sohatu
52. comuna Spanţov
53. comuna Şoldanu
54. comuna Ulmeni
55. comuna Vasilaţi

ANEXA Nr. 1.14( Anexa nr. 1.14 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. CLUJ Cluj-Napoca municipiul Cluj-Napoca
2. comuna Apahida
3. comuna Baciu
4. comuna Căianu
5. comuna Cămăraşu
6. comuna Chinteni
7. comuna Cojocna
8. comuna Feleacu
9. comuna Floreşti
10. comuna Gilău
11. comuna Măguri-Răcătău
12. comuna Mociu
13. comuna Pălatca
14. comuna Sânpaul
15. comuna Suatu
16. Dej municipiul Dej
17. comuna Bobâlna
18. comuna Căşeiu
19. comuna Chiuieşti
20. comuna Câţcău
21. comuna Cuzdrioara
22. comuna Jichişu de Jos
23. comuna Mica
24. comuna Panticeu
25. comuna Recea-Cristur
26. comuna Unguraş
27. comuna Vad
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
28. Gherla municipiul Gherla
29. comuna Aluniş
30. comuna Aşchileu
31. comuna Bonţida
32. comuna Borşa
33. comuna Buza
34. comuna Cătina
35. comuna Corneşti
36. comuna Dăbâca
37. comuna Fizeşu Gherlii
38. comuna Geaca
39. comuna Iclod
40. comuna Jucu
41. comuna Mintiu Gherlii
42. comuna Sic
43. comuna Sânmartin
44. comuna Ţaga
45. comuna Vultureni
46. Huedin oraşul Huedin
47. comuna Aghireşu
48. comuna Beliş
49. comuna Călăţele
50. comuna Căpuşu Mare
51. comuna Ciucea
52. comuna Gârbău
53. comuna Izvoru Crişului
54. comuna Mănăstireni
55. comuna Mărgău
56. comuna Mărişel
57. comuna Negreni
58. comuna Poieni
59. comuna Râşca
60. comuna Săcuieu
61. comuna Sâncraiu
62. Turda municipiul Turda
63. municipiul Câmpia Turzii
64. comuna Aiton
65. comuna Băişoara
66. comuna Călăraşi
67. comuna Ceanu Mare
68. comuna Ciurila
69. comuna Frata
70. comuna Iara
71. comuna Luna
72. comuna Mihai Viteazu
73. comuna Moldoveneşti
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
74. comuna Petreştii de Jos
75. comuna Ploscoş
76. comuna Sănduleşti
77. comuna Săvădisla
78. comuna Tritenii de Jos
79. comuna Tureni
80. comuna Valea Ierii
81. comuna Viişoara

ANEXA Nr. 1.15( Anexa nr. 1.15 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. CONSTANŢA Constanţa municipiul Constanţa
2. oraşul Eforie
3. oraşul Murfatlar
4. oraşul Năvodari
5. oraşul Ovidiu
6. oraşul Techirghiol
7. comuna Agigea
8. comuna Cogealac
9. comuna Corbu
10. comuna Cumpăna
11. comuna Fântânele
12. comuna Grădina
13. comuna Istria
14. comuna Lumina
15. comuna Mihai Viteazu
16. comuna Mihail Kogălniceanu
17. comuna Nicolae Bălcescu
18. comuna Săcele
19. comuna Târguşor
20. comuna Valu lui Traian
21. Mangalia municipiul Mangalia
22. oraşul Negru Vodă
23. comuna 23 August
24. comuna Albeşti
25. comuna Amzacea
26. comuna Bărăganu
27. comuna Cerchezu
28. comuna Chirnogeni
29. comuna Comana
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
30. comuna Costineşti
31. comuna Dumbrăveni
32. comuna Independenţa
33. comuna Limanu
34. comuna Mereni
35. comuna Pecineaga
36. comuna Topraisar
37. comuna Tuzla
38. Medgidia municipiul Medgidia
39. oraşul Băneasa
40. oraşul Cernavodă
41. oraşul Hârşova
42. comuna Adamclisi
43. comuna Aliman
44. comuna Castelu
45. comuna Ciobanu
46. comuna Ciocârlia
47. comuna Cobadin
48. comuna Crucea
49. comuna Cuza Vodă
50. comuna Deleni
51. comuna Dobromir
52. comuna Gârliciu
53. comuna Ghindăreşti
54. comuna Horia
55. comuna Ion Corvin
56. comuna Lipniţa
57. comuna Mircea Vodă
58. comuna Oltina
59. comuna Ostrov
60. comuna Pantelimon
61. comuna Peştera
62. comuna Poarta Albă
63. comuna Rasova
64. comuna Saligny
65. comuna Saraiu
66. comuna Seimeni
67. comuna Siliştea
68. comuna Topalu
69. comuna Tortoman
70. comuna Vulturu

ANEXA Nr. 1.16( Anexa nr. 1.16 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. COVASNA Sfântu Gheorghe municipiul Sfântu Gheorghe
2. oraşul Baraolt
3. comuna Aita Mare
4. comuna Arcuş
5. comuna Băţani
6. comuna Belin
7. comuna Bixad
8. comuna Bodoc
9. comuna Boroşneu Mare
10. comuna Brăduţ
11. comuna Chichiş
12. comuna Ghidfalău
13. comuna Hăghig
14. comuna Ilieni
15. comuna Malnaş
16. comuna Micfalău
17. comuna Ozun
18. comuna Reci
19. comuna Valea Crişului
20. comuna Vâlcele
21. comuna Vârghiş
22. Întorsura Buzăului oraşul Întorsura Buzăului
23. comuna Barcani
24. comuna Dobârlău
25. comuna Sita Buzăului
26. comuna Valea Mare
27. Târgu Secuiesc municipiul Târgu Secuiesc
28. oraşul Covasna
29. comuna Brateş
30. comuna Breţcu
31. comuna Catalina
32. comuna Cernat
33. comuna Comandău
34. comuna Dalnic
35. comuna Estelnic
36. comuna Ghelinţa
37. comuna Lemnia
38. comuna Mereni
39. comuna Moacşa
40. comuna Ojdula
41. comuna Poian
42. comuna Sânzieni
43. comuna Turia
44. comuna Zagon
45. comuna Zăbala

ANEXA Nr. 1.17( Anexa nr. 1.17 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. DÂMBOVIŢA Târgovişte municipiul Târgovişte
2. oraşul Fieni
3. oraşul Găeşti
4. oraşul Pucioasa
5. oraşul Răcari
6. oraşul Titu
7. comuna Aninoasa
8. comuna Băleni
9. comuna Bărbuleţu
10. comuna Bezdead
11. comuna Bilciureşti
12. comuna Braniştea
13. comuna Brăneşti
14. comuna Brezoaele
15. comuna Buciumeni
16. comuna Bucşani
17. comuna Butimanu
18. comuna Cândeşti
19. comuna Ciocăneşti
20. comuna Cobia
21. comuna Cojasca
22. comuna Comişani
23. comuna Conţeşti
24. comuna Corbii Mari
25. comuna Cornăţelu
26. comuna Corneşti
27. comuna Costeştii din Vale
28. comuna Crângurile
29. comuna Crevedia
30. comuna Dobra
31. comuna Doiceşti
32. comuna Dragodana
33. comuna Dragomireşti
34. comuna Finta
35. comuna Glodeni
36. comuna Gura Foii
37. comuna Gura Şuţii
38. comuna Hulubeşti
39. comuna Lucieni
40. comuna Ludeşti
41. comuna Lunguleţu
42. comuna Malu cu Flori
43. comuna Măneşti
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Mătăsaru
45. comuna Mogoşani
46. comuna Moroeni
47. comuna Morteni
48. comuna Moţăieni
49. comuna Niculeşti
50. comuna Nucet
51. comuna Odobeşti
52. comuna Perşinari
53. comuna Petreşti
54. comuna Pietrari
55. comuna Pietroşiţa
56. comuna Poiana
57. comuna Potlogi
58. comuna Produleşti
59. comuna Pucheni
60. comuna Raciu
61. comuna Răscăeţi
62. comuna Râu Alb
63. comuna Răzvad
64. comuna Runcu
65. comuna Sălcioara
66. comuna Slobozia Moară
67. comuna Şelaru
68. comuna Şotânga
69. comuna Tărtăşeşti
70. comuna Tătărani
71. comuna Ulieşti
72. comuna Ulmi
73. comuna Văcăreşti
74. comuna Valea Mare
75. comuna Văleni-Dâmboviţa
76. comuna Vârfuri
77. comuna Vişina
78. comuna Voineşti
79. comuna Vulcana-Băi
80. comuna Vulcana-Pandele
81. Moreni municipiul Moreni
82. comuna Dărmăneşti
83. comuna Gura Ocniţei
84. comuna I.L. Caragiale
85. comuna Iedera
86. comuna Ocniţa
87. comuna Valea Lungă
88. comuna Vişineşti
89. comuna Vlădeni

ANEXA Nr. 1.18( Anexa nr. 1.18 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. DOLJ Craiova municipiul Craiova
2. municipiul Băileşti
3. municipiul Calafat
4. oraşul Bechet
5. oraşul Dăbuleni
6. oraşul Filiaşi
7. oraşul Segarcea
8. comuna Afumaţi
9. comuna Almăj
10. comuna Amărăştii de Jos
11. comuna Amărăştii de Sus
12. comuna Apele Vii
13. comuna Argetoaia
14. comuna Bârca
15. comuna Bistreţ
16. comuna Botoşeşti-Paia
17. comuna Brabova
18. comuna Brădeşti
19. comuna Braloştiţa
20. comuna Bratovoeşti
21. comuna Breasta
22. comuna Bucovăţ
23. comuna Bulzeşti
24. comuna Călăraşi
25. comuna Calopăr
26. comuna Caraula
27. comuna Cârcea
28. comuna Cârna
29. comuna Carpen
30. comuna Castranova
31. comuna Catane
32. comuna Celaru
33. comuna Cerăt
34. comuna Cernăteşti
35. comuna Cetate
36. comuna Cioroiaşi
37. comuna Ciupercenii Noi
38. comuna Coşoveni
39. comuna Coţofenii din Dos
40. comuna Coţofenii din Faţă
41. comuna Daneţi
42. comuna Desa
43. comuna Dioşti
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Dobreşti
45. comuna Dobroteşti
46. comuna Drăgoteşti
47. comuna Drănic
48. comuna Fărcaş
49. comuna Galicea Mare
50. comuna Galiciuica
51. comuna Gherceşti
52. comuna Ghidici
53. comuna Ghindeni
54. comuna Gighera
55. comuna Gângiova
56. comuna Giubega
57. comuna Giurgiţa
58. comuna Gogoşu
59. comuna Goicea
60. comuna Goieşti
61. comuna Greceşti
62. comuna Işalniţa
63. comuna Izvoare
64. comuna Întorsura
65. comuna Leu
66. comuna Lipovu
67. comuna Măceşu de Jos
68. comuna Măceşu de Sus
69. comuna Maglavit
70. comuna Malu Mare
71. comuna Mârşani
72. comuna Melineşti
73. comuna Mischii
74. comuna Moţăţei
75. comuna Murgaşi
76. comuna Negoi
77. comuna Orodel
78. comuna Ostroveni
79. comuna Perişor
80. comuna Pieleşti
81. comuna Piscu Vechi
82. comuna Pleniţa
83. comuna Pleşoi
84. comuna Podari
85. comuna Poiana Mare
86. comuna Predeşti
87. comuna Radovan
88. comuna Rast
89. comuna Robăneşti
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
90. comuna Rojişte
91. comuna Sadova
92. comuna Sălcuţa
93. comuna Scăeşti
94. comuna Seaca de Câmp
95. comuna Seaca de Pădure
96. comuna Secu
97. comuna Siliştea Crucii
98. comuna Şimnicu de Sus
99. comuna Sopot
100. comuna Tălpaş
101. comuna Teasc
102. comuna Terpeziţa
103. comuna Teslui
104. comuna Ţuglui
105. comuna Unirea
106. comuna Urzicuţa
107. comuna Valea Stanciului
108. comuna Vela
109. comuna Verbiţa
110. comuna Vârtop
111. comuna Vârvoru de Jos

ANEXA Nr. 1.19( Anexa nr. 1.19 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. GALAŢI Galaţi municipiul Galaţi
2. oraşul Bereşti
3. oraşul Târgu Bujor
4. comuna Bălăbăneşti
5. comuna Bălăşeşti
6. comuna Băleni
7. comuna Băneasa
8. comuna Bereşti-Meria
9. comuna Braniştea
10. comuna Cavadineşti
11. comuna Corni
12. comuna Cuca
13. comuna Cuza Vodă
14. comuna Drăguşeni
15. comuna Fârţăneşti
16. comuna Folteşti
17. comuna Frumuşiţa
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
18. comuna Jorăşti
19. comuna Măstăcani
20. comuna Oancea
21. comuna Pechea
22. comuna Rădeşti
23. comuna Rediu
24. comuna Scânteieşti
25. comuna Schela
26. comuna Şendreni
27. comuna Slobozia Conachi
28. comuna Smârdan
29. comuna Smulţi
30. comuna Suceveni
31. comuna Suhurlui
32. comuna Tuluceşti
33. comuna Vânători
34. comuna Vârlezi
35. comuna Vlădeşti
36. Lieşti comuna Lieşti
37. comuna Barcea
38. comuna Costache Negri
39. comuna Fundeni
40. comuna Griviţa
41. comuna Independenţa
42. comuna Iveşti
43. comuna Nămoloasa
44. comuna Piscu
45. comuna Tudor Vladimirescu
46. comuna Umbrăreşti
47. Tecuci municipiul Tecuci
48. comuna Brăhăşeşti
49. comuna Buciumeni
50. comuna Cerţeşti
51. comuna Corod
52. comuna Cosmeşti
53. comuna Cudalbi
54. comuna Drăgăneşti
55. comuna Ghidigeni
56. comuna Gohor
57. comuna Matca
58. comuna Movileni
59. comuna Munteni
60. comuna Negrileşti
61. comuna Nicoreşti
62. comuna Poiana
63. comuna Priponeşti
64. comuna Ţepu
65. comuna Valea Mărului

ANEXA Nr. 1.20( Anexa nr. 1.20 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. GIURGIU Giurgiu municipiul Giurgiu
2. oraşul Bolintin-Vale
3. oraşul Mihăileşti
4. comuna Adunaţii-Copăceni
5. comuna Băneasa
6. comuna Bolintin-Deal
7. comuna Bucşani
8. comuna Bulbucata
9. comuna Buturugeni
10. comuna Călugăreni
11. comuna Clejani
12. comuna Colibaşi
13. comuna Comana
14. comuna Cosoba
15. comuna Crevedia Mare
16. comuna Daia
17. comuna Floreşti-Stoeneşti
18. comuna Frăteşti
19. comuna Găiseni
20. comuna Găujani
21. comuna Ghimpaţi
22. comuna Gogoşari
23. comuna Gostinari
24. comuna Gostinu
25. comuna Grădinari
26. comuna Greaca
27. comuna Herăşti
28. comuna Hotarele
29. comuna Iepureşti
30. comuna Isvoarele
31. comuna Izvoarele
32. comuna Joiţa
33. comuna Letca Nouă
34. comuna Malu
35. comuna Mârşa
36. comuna Mihai Bravu
37. comuna Ogrezeni
38. comuna Oinacu
39. comuna Prundu
40. comuna Putineiu
41. comuna Răsuceni
42. comuna Roata de Jos
43. comuna Săbăreni
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Schitu
45. comuna Singureni
46. comuna Slobozia
47. comuna Stăneşti
48. comuna Stoeneşti
49. comuna Toporu
50. comuna Ulmi
51. comuna Valea Dragului
52. comuna Vânătorii Mici
53. comuna Vărăşti
54. comuna Vedea

ANEXA Nr. 1.21( Anexa nr. 1.21 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. GORJ Târgu Jiu municipiul Târgu Jiu
2. municipiul Motru
3. oraşul Bumbeşti-Jiu
4. oraşul Novaci
5. oraşul Rovinari
6. oraşul Târgu Cărbuneşti
7. oraşul Ţicleni
8. oraşul Tismana
9. oraşul Turceni
10. comuna Albeni
11. comuna Alimpeşti
12. comuna Aninoasa
13. comuna Arcani
14. comuna Baia de Fier
15. comuna Bălăneşti
16. comuna Băleşti
17. comuna Bâlteni
18. comuna Bărbăteşti
19. comuna Bengeşti-Ciocadia
20. comuna Berleşti
21. comuna Bolboşi
22. comuna Borăscu
23. comuna Brăneşti
24. comuna Bumbeşti-Piţic
25. comuna Bustuchin
26. comuna Câlnic
27. comuna Căpreni
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
28. comuna Cătunele
29. comuna Ciuperceni
30. comuna Crasna
31. comuna Cruşeţ
32. comuna Dănciuleşti
33. comuna Dăneşti
34. comuna Dragoteşti
35. comuna Drăguţeşti
36. comuna Fărcăşeşti
37. comuna Glogova
38. comuna Godineşti
39. comuna Hurezani
40. comuna Ioneşti
41. comuna Jupâneşti
42. comuna Leleşti
43. comuna Licurici
44. comuna Logreşti
45. comuna Mătăsari
46. comuna Muşeteşti
47. comuna Negomir
48. comuna Padeş
49. comuna Peştişani
50. comuna Plopşoru
51. comuna Polovragi
52. comuna Prigoria
53. comuna Roşia de Amaradia
54. comuna Runcu
55. comuna Săcelu
56. comuna Samarineşti
57. comuna Săuleşti
58. comuna Schela
59. comuna Scoarţa
60. comuna Slivileşti
61. comuna Stăneşti
62. comuna Stoina
63. comuna Stejari
64. comuna Ţânţăreni
65. comuna Teleşti
66. comuna Turburea
67. comuna Turcineşti
68. comuna Urdari
69. comuna Văgiuleşti
70. comuna Vladimir

ANEXA Nr. 1.22( Anexa nr. 1.22 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. HARGHITA Miercurea-Ciuc municipiul Miercurea-Ciuc
2. oraşul Băile Tuşnad
3. oraşul Bălan
4. comuna Cârţa
5. comuna Ciceu
6. comuna Ciucsângeorgiu
7. comuna Cozmeni
8. comuna Dăneşti
9. comuna Frumoasa
10. comuna Leliceni
11. comuna Lunca de Jos
12. comuna Lunca de Sus
13. comuna Mădăraş
14. comuna Mihăileni
15. comuna Păuleni-Ciuc
16. comuna Plăieşii de Jos
17. comuna Racu
18. comuna Sâncrăieni
19. comuna Sândominic
20. comuna Sânmartin
21. comuna Sânsimion
22. comuna Sântimbru
23. comuna Siculeni
24. comuna Tomeşti
25. comuna Tuşnad
26. Gheorgheni oraşul Gheorgheni
27. comuna Ciumani
28. comuna Ditrău
29. comuna Joseni
30. comuna Lăzarea
31. comuna Remetea
32. comuna Suseni
33. comuna Voşlăbeni
34. Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc
35. oraşul Cristuru Secuiesc
36. oraşul Vlăhiţa
37. comuna Atid
38. comuna Avrămeşti
39. comuna Brădeşti
40. comuna Căpâlniţa
41. comuna Corund
42. comuna Dârjiu
43. comuna Dealu
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Feliceni
45. comuna Lueta
46. comuna Lupeni
47. comuna Mărtiniş
48. comuna Mereşti
49. comuna Mugeni
50. comuna Ocland
51. comuna Porumbeni
52. comuna Praid
53. comuna Săcel
54. comuna Satu Mare
55. comuna Secuieni
56. comuna Şimoneşti
57. comuna Ulieş
58. comuna Vărşag
59. comuna Zetea
60. Topliţa oraşul Topliţa
61. oraşul Borsec
62. comuna Bilbor
63. comuna Corbu
64. comuna Gălăuţaş
65. comuna Sărmaş
66. comuna Subcetate
67. comuna Tulgheş

ANEXA Nr. 1.23( Anexa nr. 1.23 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. HUNEDOARA Deva municipiul Deva
2. oraşul Simeria
3. comuna Băcia
4. comuna Bătrâna
5. comuna Băiţa
6. comuna Brănişca
7. comuna Burjuc
8. comuna Cârjiţi
9. comuna Certeju de Sus
10. comuna Dobra
11. comuna Gurasada
12. comuna Hărău
13. comuna Ilia
14. comuna Lăpugiu de Jos
15. comuna Rapoltu Mare
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
16. comuna Şoimuş
17. comun Veţel
18. comuna Vorţa
19. comuna Zam
20. Brad municipiul Brad
21. comuna Baia de Criş
22. comuna Blăjeni
23. comuna Buceş
24. comuna Bucureşci
25. comuna Bulzeştii de Sus
26. comuna Crişcior
27. comuna Luncoiu de Jos
28. comuna Ribiţa
29. comuna Tomeşti
30. comuna Vaţa de Jos
31. comuna Vălişoara
32. Haţeg oraşul Haţeg
33. comuna Baru
34. comuna Bretea Română
35. comuna Densuş
36. comuna General Berthelot
37. comuna Pui
38. comuna Răchitova
39. comuna Râu de Mori
40. comuna Sarmisegetuza
41. comuna Sălaşu de Sus
42. comuna Sântămăria-Orlea
43. comuna Toteşti
44. Hunedoara municipiul Hunedoara
45. oraşul Călan
46. comuna Boşorod
47. comuna Bunila
48. comuna Cerbăl
49. comuna Ghelar
50. comuna Lelese
51. comuna Lunca Cernii de Jos
52. comuna Peştişu Mic
53. comuna Teliucu Inferior
54. comuna Topliţa
55. Orăştie municipiul Orăştie
56. oraşul Geoagiu
57. comuna Balşa
58. comuna Beriu
59. comuna Mărtineşti
60. comuna Orăştioara de Sus
61. comuna Romos
62. comuna Turdaş
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
63. Petroşani municipiul Petroşani
64. oraşul Vulcan
65. oraşul Aninoasa
66. oraşul Lupeni
67. oraşul Petrila
68. oraşul Uricani
69. comuna Băniţa

ANEXA Nr. 1.24( Anexa nr. 1.24 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. IALOMIŢA Slobozia municipiul Slobozia
2. municipiul Feteşti
3. municipiul Urziceni
4. oraşul Amara
5. oraşul Căzăneşti
6. oraşul Fierbinţi-Târg
7. oraşul Ţăndărei
8. comuna Adâncata
9. comuna Albeşti
10. comuna Alexeni
11. comuna Andrăşeşti
12. comuna Armăşeşti
13. comuna Axintele
14. comuna Balaciu
15. comuna Bărbuleşti
16. comuna Bărcăneşti
17. comuna Borăneşti
18. comuna Borduşani
19. comuna Brazii
20. comuna Bucu
21. comuna Bueşti
22. comuna Ciocârlia
23. comuna Ciochina
24. comuna Ciulniţa
25. comuna Cocora
26. comuna Colelia
27. comuna Cosâmbeşti
28. comuna Coşereni
29. comuna Drăgoeşti
30. comuna Dridu
31. comuna Făcăeni
32. comuna Gheorghe Doja
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
33. comuna Gheorghe Lazăr
34. comuna Gârbovi
35. comuna Giurgeni
36. comuna Grindu
37. comuna Griviţa
38. comuna Gura Ialomiţei
39. comuna Ion Roată
40. comuna Jilavele
41. comuna Maia
42. comuna Manasia
43. comuna Mărculeşti
44. comuna Mihail Kogălniceanu
45. comuna Miloşeşti
46. comuna Moldoveni
47. comuna Movila
48. comuna Moviliţa
49. comuna Munteni-Buzău
50. comuna Ograda
51. comuna Perieţi
52. comuna Platoneşti
53. comuna Reviga
54. comuna Roşiori
55. comuna Sălcioara
56. comuna Sărăţeni
57. comuna Săveni
58. comuna Scânteia
59. comuna Sfântu Gheorghe
60. comuna Sineşti
61. comuna Stelnica
62. comuna Sudiţi
63. comuna Traian
64. comuna Valea Ciorii
65. comuna Valea Măcrişului
66. comuna Vlădeni

ANEXA Nr. 1.25( Anexa nr. 1.25 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. IAŞI Iaşi municipiul Iaşi
2. oraşul Podu Iloaiei
3. comuna Andrieşeni
4. comuna Aroneanu
5. comuna Bârnova
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
6. comuna Bivolari
7. comuna Ciurea
8. comuna Dagâţa
9. comuna Dobrovăţ
10. comuna Drăguşeni
11. comuna Dumeşti
12. comuna Golăieşti
13. comuna Grajduri
14. comuna Holboca
15. comuna Horleşti
16. comuna Ipatele
17. comuna Leţcani
18. comuna Mădârjac
19. comuna Mironeasa
20. comuna Miroslava
21. comuna Mogoşeşti
22. comuna Movileni
23. comuna Popeşti
24. comuna Popricani
25. comuna Probota
26. comuna Rediu
27. comuna Româneşti
28. comuna Roşcani
29. comuna Scânteia
30. comuna Şcheia
31. comuna Schitu Duca
32. comuna Sineşti
33. comuna Tansa
34. comuna Ţibana
35. comuna Ţibăneşti
36. comuna Ţigănaşi
37. comuna Tomeşti
38. comuna Trifeşti
39. comuna Ţuţora
40. comuna Ungheni
41. comuna Valea Lupului
42. comuna Victoria
43. comuna Vlădeni
44. comuna Voineşti
45. Hârlău oraşul Hârlău
46. comuna Belceşti
47. comuna Cepleniţa
48. comuna Coarnele Caprei
49. comuna Cotnari
50. comuna Cucuteni
51. comuna Deleni
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
52. comuna Erbiceni
53. comuna Fântânele
54. comuna Focuri
55. comuna Gropniţa
56. comuna Plugari
57. comuna Scobinţi
58. comuna Şipote
59. Paşcani municipiul Paşcani
60. oraşul Târgu Frumos
61. comuna Alexandru I. Cuza
62. comuna Balş
63. comuna Bălţaţi
64. comuna Brăeşti
65. comuna Butea
66. comuna Ciohorani
67. comuna Costeşti
68. comuna Cristeşti
69. comuna Hălăuceşti
70. comuna Hărmăneşti
71. comuna Heleşteni
72. comuna Ion Neculce
73. comuna Lespezi
74. comuna Lungani
75. comuna Mirceşti
76. comuna Mirosloveşti
77. comuna Mogoşeşti-Siret
78. comuna Moţca
79. comuna Oţeleni
80. comuna Răchiteni
81. comuna Ruginoasa
82. comuna Sireţel
83. comuna Stolniceni-Prăjescu
84. comuna Strunga
85. comuna Tătăruşi
86. comuna Todireşti
87. comuna Valea Seacă
88. comuna Vânători
89. Răducăneni comuna Ciorteşti
90. comuna Comarna
91. comuna Costuleni
92. comuna Cozmeşti
93. comuna Dolheşti
94. comuna Gorban
95. comuna Grozeşti
96. comuna Moşna
97. comuna Prisăcani
98. comuna Răducăneni

ANEXA Nr. 1.26( Anexa nr. 1.26 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. ILFOV Buftea/Ilfov oraşul Bragadiru
2. oraşul Buftea
3. oraşul Chitila
4. oraşul Măgurele
5. oraşul Otopeni
6. oraşul Pantelimon
7. oraşul Popeşti-Leordeni
8. oraşul Voluntari
9. comuna 1 Decembrie
10. comuna Afumaţi
11. comuna Baloteşti
12. comuna Berceni
13. comuna Brăneşti
14. comuna Cernica
15. comuna Chiajna
16. comuna Ciolpani
17. comuna Ciorogârla
18. comuna Clinceni
19. comuna Copăceni
20. comuna Corbeanca
21. comuna Cornetu
22. comuna Dărăşti
23. comuna Dascălu
24. comuna Dobroeşti
25. comuna Domneşti
26. comuna Dragomireşti
27. comuna Găneasa
28. comuna Glina
29. comuna Grădiştea
30. comuna Gruiu
31. comuna Jilava
32. comuna Moara Vlăsiei
33. comuna Mogoşoaia
34. comuna Nuci
35. comuna Periş
36. comuna Petrăchioaia
37. comuna Snagov
38. comuna Ştefăneşti
39. comuna Tunari
40. comuna Vidra

ANEXA Nr. 1.27( Anexa nr. 1.27 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. MARAMUREŞ Baia Mare municipiul Baia Mare
2. oraşul Baia Sprie
3. oraşul Cavnic
4. oraşul Seini
5. comuna Ardusat
6. comuna Ariniş
7. comuna Asuaju de Sus
8. comuna Băiţa de sub Codru
9. comuna Băseşti
10. comuna Bicaz
11. comuna Cicârlău
12. comuna Coaş
13. comuna Coltău
14. comuna Dumbrăviţa
15. comuna Fărcaşa
16. comuna Gârdani
17. comuna Groşi
18. comuna Oarţa de Jos
19. comuna Recea
20. comuna Săcălăşeni
21. comuna Sălsig
22. comuna Şişeşti
23. comuna Tăuţii-Măgherăuş
24. comuna Ulmeni
25. Dragomireşti oraşul Dragomireşti
26. comuna Bogdan Vodă
27. comuna Botiza
28. comuna Ieud
29. comuna Poienile Izei
30. comuna Rozavlea
31. comuna Săcel
32. oraşul Săliştea de Sus
33. comuna Şieu
34. comuna Strâmtura
35. Sighetu Marmaţiei municipiul Sighetu Marmaţiei
36. comuna Bârsana
37. comuna Bocicoiu Mare
38. comuna Budeşti
39. comuna Călineşti
40. comuna Câmpulung la Tisa
41. comuna Deseşti
42. comuna Giuleşti
43. comuna Ocna Şugatag
44. comuna Onceşti
45. comuna Remeţi
46. comuna Rona de Jos
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
47. comuna Rona de Sus
48. comuna Săpânţa
49. comuna Sarasău
50. comuna Vadu Izei
51. Şomcuta Mare oraşul Şomcuta Mare
52. comuna Boiu Mare
53. comuna Mireşu Mare
54. comuna Remetea Chioarului
55. comuna Satulung
56. comuna Valea Chioarului
57. Târgu Lăpuş oraşul Târgu Lăpuş
58. comuna Băiuţ
59. comuna Cerneşti
60. comuna Copalnic-Mănăştur
61. comuna Coroieni
62. comuna Cupşeni
63. comuna Groşii Ţibleşului
64. comuna Lăpuş
65. comuna Suciu de Sus
66. comuna Vima Mică
67. Vişeu de Sus oraşul Borşa
68. oraşul Vişeu de Sus
69. comuna Bistra
70. comuna Leordina
71. comuna Moisei
72. comuna Petrova
73. comuna Poienile de sub Munte
74. comuna Repedea
75. comuna Ruscova
76. comuna Vişeu de Jos

ANEXA Nr. 1.28( Anexa nr. 1.28 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. MEHEDINŢI Drobeta-Turnu Severin municipiul Drobeta-Turnu Severin
2. oraşul Baia de Aramă
3. oraşul Strehaia
4. comuna Bala
5. comuna Balta
6. comuna Bâlvăneşti
7. comuna Brezniţa-Ocol
8. comuna Burila Mare
9. comuna Căzăneşti
10. comuna Devesel
11. comuna Godeanu
12. comuna Gogoşu
13. comuna Hinova
14. comuna Husnicioara
15. comuna Ilovăţ
16. comuna Isverna
17. comuna Izvorul Bârzii
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
18. comuna Malovăţ
19. comuna Obârşia-Cloşani
20. comuna Ponoarele
21. comuna Prunişor
22. comuna Şimian
23. comuna Şişeşti
24. comuna Şovarna
25. comuna Bâcleş
26. comuna Brezniţa-Motru
27. comuna Broşteni
28. comuna Butoieşti
29. comuna Corcova
30. comuna Dumbrava
31. comuna Floreşti
32. comuna Greci
33. comuna Grozeşti
34. comuna Stângăceaua
35. comuna Tâmna
36. comuna Voloiac
37. Orşova municipiul Orşova
38. comuna Cireşu
39. comuna Dubova
40. comuna Eşelniţa
41. comuna Iloviţa
42. comuna Podeni
43. comuna Sviniţa
44. Vânju Mare oraşul Vânju Mare
45. comuna Bălăciţa
46. comuna Braniştea
47. comuna Corlăţel
48. comuna Cujmir
49. comuna Dârvari
50. comuna Gârla Mare
51. comuna Gruia
52. comuna Jiana
53. comuna Livezile
54. comuna Obârşia de Câmp
55. comuna Oprişor
56. comuna Pădina
57. comuna Pătulele
58. comuna Poroina Mare
59. comuna Pristol
60. comuna Punghina
61. comuna Rogova
62. comuna Salcia
63. comuna Vânători
64. comuna Vânjuleţ
65. comuna Vlădaia
66. comuna Vrata

ANEXA Nr. 1.29( Anexa nr. 1.29 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. MUREŞ Târgu Mureş municipiul Târgu Mureş
2. oraşul Miercurea Nirajului
3. oraşul Ungheni
4. comuna Acăţari
5. comuna Band
6. comuna Bereni
7. comuna Ceuaşu de Câmpie
8. comuna Corunca
9. comuna Crăciuneşti
10. comuna Cristeşti
11. comuna Eremitu
12. comuna Ernei
13. comuna Găleşti
14. comuna Gheorghe Doja
15. comuna Glodeni
16. comuna Gorneşti
17. comuna Grebenişu de Câmpie
18. comuna Hodoşa
19. comuna Livezeni
20. comuna Mădăraş
21. comuna Măgherani
22. comuna Ogra
23. comuna Pănet
24. comuna Păsăreni
25. comuna Pogăceaua
26. comuna Râciu
27. comuna Sâncraiu de Mureş
28. comuna Sângeorgiu de Mureş
29. comuna Sânpaul
30. comuna Sânpetru de Câmpie
31. comuna Sântana de Mureş
32. comuna Şăulia
33. comuna Şincai
34. comuna Vărgata
35. comuna Voivodeni
36. Luduş oraşul Luduş
37. oraşul Iernut
38. oraşul Sărmaşu
39. comuna Aţintiş
40. comuna Bichiş
41. comuna Bogata
42. comuna Cheţani
43. comuna Cuci
44. comuna Iclănzel
45. comuna Miheşu de Câmpie
46. comuna Papiu Ilarian
47. comuna Sânger
48. comuna Tăureni
49. comuna Valea Largă
50. comuna Zau de Câmpie
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
51. Reghin municipiul Reghin
52. comuna Aluniş
53. comuna Băla
54. comuna Batoş
55. comuna Beica de Jos
56. comuna Brâncoveneşti
57. comuna Breaza
58. comuna Chiheru de Jos
59. comuna Cozma
60. comuna Crăieşti
61. comuna Deda
62. comuna Fărăgău
63. comuna Gurghiu
64. comuna Hodac
65. comuna Ibăneşti
66. comuna Ideciu de Jos
67. comuna Lunca
68. comuna Lunca Bradului
69. comuna Petelea
70. comuna Răstoliţa
71. comuna Ruşii-Munţi
72. comuna Solovăstru
73. comuna Stânceni
74. comuna Suseni
75. comuna Vătava
76. Sighişoara municipiul Sighişoara
77. oraşul Sângeorgiu de Pădure
78. oraşul Sovata
79. comuna Albeşti
80. comuna Apold
81. comuna Bălăuşeri
82. comuna Chibed
83. comuna Daneş
84. comuna Fântânele
85. comuna Ghindari
86. comuna Nadeş
87. comuna Neaua
88. comuna Saschiz
89. comuna Sărăţeni
90. comuna Veţca
91. comuna Viişoara
92. comuna Vânători
93. Târnăveni municipiul Târnăveni
94. comuna Adămuş
95. comuna Bahnea
96. comuna Băgaciu
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
97. comuna Coroisânmartin
98. comuna Cucerdea
99. comuna Găneşti
100. comuna Mica
101. comuna Suplac
102. comuna Zagăr

ANEXA Nr. 1.30( Anexa nr. 1.30 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. NEAMŢ Piatra-Neamţ municipiul Piatra-Neamţ
2. comuna Alexandru cel Bun
3. comuna Bârgăuani
4. comuna Bodeşti
5. comuna Borleşti
6. comuna Cândeşti
7. comuna Costişa
8. comuna Dobreni
9. comuna Dochia
10. comuna Dragomireşti
11. comuna Dumbrava Roşie
12. comuna Gârcina
13. comuna Girov
14. comuna Mărgineni
15. comuna Negreşti
16. comuna Pângăraţi
17. comuna Piatra Şoimului
18. comuna Podoleni
19. comuna Războieni
20. comuna Rediu
21. comuna Roznov
22. comuna Săvineşti
23. comuna Ştefan cel Mare
24. comuna Tazlău
25. comuna Tupilaţi
26. comuna Zăneşti
27. Bicaz oraşul Bicaz
28. comuna Bicaz-Chei
29. comuna Bicazu Ardelean
30. comuna Borca
31. comuna Ceahlău
32. comuna Dămuc
33. comuna Farcaşa
34. comuna Grinţieş
35. comuna Hangu
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
36. comuna Poiana Teiului
37. comuna Tarcău
38. comuna Taşca
39. Roman municipiul Roman
40. comuna Bahna
41. comuna Bira
42. comuna Boghicea
43. comuna Boteşti
44. comuna Bozieni
45. comuna Cordun
46. comuna Doljeşti
47. comuna Dulceşti
48. comuna Făurei
49. comuna Gâdinţi
50. comuna Gherăeşti
51. comuna Horia
52. comuna Icuşeşti
53. comuna Ion Creangă
54. comuna Moldoveni
55. comuna Oniceni
56. comuna Pânceşti
57. comuna Poienari
58. comuna Români
59. comuna Ruginoasa
60. comuna Săbăoani
61. comuna Sagna
62. comuna Secuieni
63. comuna Stăniţa
64. comuna Tămăşeni
65. comuna Trifeşti
66. comuna Valea Ursului
67. comuna Văleni
68. Târgu-Neamţ oraşul Târgu-Neamţ
69. comuna Agapia
70. comuna Bălţăteşti
71. comuna Brusturi
72. comuna Crăcăoani
73. comuna Drăgăneşti
74. comuna Ghindăoani
75. comuna Grumăzeşti
76. comuna Păstrăveni
77. comuna Petricani
78. comuna Pipirig
79. comuna Răuceşti
80. comuna Ţibucani
81. comuna Timişeşti
82. comuna Urecheni
83. comuna Vânători-Neamţ

ANEXA Nr. 1.31( Anexa nr. 1.31 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. OLT Slatina municipiul Slatina
2. municipiul Caracal
3. oraşul Corabia
4. oraşul Balş
5. oraşul Drăgăneşti-Olt
6. oraşul Potcoava
7. oraşul Piatra-Olt
8. oraşul Scorniceşti
9. comuna Băbiciu
10. comuna Baldovineşti
11. comuna Bălteni
12. comuna Bărăşti
13. comuna Bârza
14. comuna Bobiceşti
15. comuna Brâncoveni
16. comuna Brastavăţu
17. comuna Brebeni
18. comuna Bucinişu
19. comuna Cârlogani
20. comuna Călui
21. comuna Cezieni
22. comuna Cilieni
23. comuna Coloneşti
24. comuna Corbu
25. comuna Coteana
26. comuna Crâmpoia
27. comuna Cungrea
28. comuna Curtişoara
29. comuna Dăneasa
30. comuna Deveselu
31. comuna Dobreţu
32. comuna Dobrosloveni
33. comuna Dobroteasa
34. comuna Dobrun
35. comuna Drăghiceni
36. comuna Făgeţelu
37. comuna Fălcoiu
38. comuna Fărcaşele
39. comuna Găneasa
40. comuna Gârcov
41. comuna Găvăneşti
42. comuna Ghimpeţeni
43. comuna Giuvărăşti
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Gostavăţu
45. comuna Grădinari
46. comuna Grădinile
47. comuna Grojdibodu
48. comuna Gura Padinii
49. comuna Ianca
50. comuna Iancu Jianu
51. comuna Icoana
52. comuna Ipoteşti
53. comuna Izbiceni
54. comuna Izvoarele
55. comuna Leleasca
56. comuna Mărunţei
57. comuna Mihăeşti
58. comuna Milcov
59. comuna Morunglav
60. comuna Movileni
61. comuna Nicolae Titulescu
62. comuna Obârşia
63. comuna Oboga
64. comuna Oporelu
65. comuna Optaşi-Măgura
66. comuna Orlea
67. comuna Osica de Jos
68. comuna Osica de Sus
69. comuna Pârşcoveni
70. comuna Perieţi
71. comuna Pleşoiu
72. comuna Poboru
73. comuna Priseaca
74. comuna Radomireşti
75. comuna Redea
76. comuna Rotunda
77. comuna Rusăneşti
78. comuna Sâmbureşti
79. comuna Sârbii-Măgura
80. comuna Scărişoara
81. comuna Schitu
82. comuna Seaca
83. comuna Slătioara
84. comuna Spineni
85. comuna Sprâncenata
86. comuna Stoeneşti
87. comuna Stoicăneşti
88. comuna Strejeşti
89. comuna Studina
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
90. comuna Şerbăneşti
91. comuna Şopîrliţa
92. comuna Ştefan cel Mare
93. comuna Tătuleşti
94. comuna Teslui
95. comuna Tia Mare
96. comuna Topana
97. comuna Traian
98. comuna Tufeni
99. comuna Urzica
100. comuna Văleni
101. comuna Vădastra
102. comuna Vădăstriţa
103. comuna Valea Mare
104. comuna Vâlcele
105. comuna Verguleasa
106. comuna Vişina
107. comuna Vişina Nouă
108. comuna Vitomireşti
109. comuna Vlădila
110. comuna Voineasa
111. comuna Vulpeni
112. comuna Vultureşti

ANEXA Nr. 1.32( Anexa nr. 1.32 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. PRAHOVA Ploieşti municipiul Ploieşti
2. oraşul Azuga
3. oraşul Boldeşti-Scăeni
4. oraşul Buşteni
5. oraşul Comarnic
6. oraşul Mizil
7. oraşul Plopeni
8. oraşul Sinaia
9. oraşul Urlaţi
10. comuna Albeşti-Paleologu
11. comuna Apostolache
12. comuna Ariceştii Rahtivani
13. comuna Baba Ana
14. comuna Balta Doamnei
15. comuna Bărcăneşti
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
16. comuna Berceni
17. comuna Blejoi
18. comuna Boldeşti-Grădiştea
19. comuna Brazi
20. comuna Bucov
21. comuna Călugăreni
22. comuna Ceptura
23. comuna Chiojdeanca
24. comuna Ciorani
25. comuna Cocorăştii Colţ
26. comuna Colceag
27. comuna Drăgăneşti
28. comuna Dumbrava
29. comuna Dumbrăveşti
30. comuna Fântânele
31. comuna Fulga
32. comuna Gherghiţa
33. comuna Gorgota
34. comuna Gornet-Cricov
35. comuna Gura Vadului
36. comuna Iordăcheanu
37. comuna Jugureni
38. comuna Lapoş
39. comuna Lipăneşti
40. comuna Măneşti
41. comuna Olari
42. comuna Păuleşti
43. comuna Plopu
44. comuna Podenii Noi
45. comuna Poienarii Burchii
46. comuna Puchenii Mari
47. comuna Râfov
48. comuna Salcia
49. comuna Sălciile
50. comuna Sângeru
51. comuna Secăria
52. comuna Şirna
53. comuna Talea
54. comuna Târgşoru Vechi
55. comuna Tătaru
56. comuna Tinosu
57. comuna Tomşani
58. comuna Vadu Săpat
59. comuna Vâlcăneşti
60. comuna Valea Călugărească
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
61. Câmpina municipiul Câmpina
62. oraşul Băicoi
63. oraşul Breaza
64. comuna Adunaţi
65. comuna Băneşti
66. comuna Brebu
67. comuna Cocorăştii Mislii
68. comuna Cornu
69. comuna Filipeştii de Pădure
70. comuna Filipeştii de Târg
71. comuna Floreşti
72. comuna Măgureni
73. comuna Poiana Câmpina
74. comuna Proviţa de Jos
75. comuna Proviţa de Sus
76. comuna Scorţeni
77. comuna Şotrile
78. comuna Telega
79. comuna Valea Doftanei
80. Vălenii de Munte oraşul Slănic
81. oraşul Vălenii de Munte
82. comuna Aluniş
83. comuna Ariceştii Zeletin
84. comuna Bălţeşti
85. comuna Bătrâni
86. comuna Bertea
87. comuna Cărbuneşti
88. comuna Ceraşu
89. comuna Cosminele
90. comuna Drajna
91. comuna Gornet
92. comuna Gura Vitioarei
93. comuna Izvoarele
94. comuna Măgurele
95. comuna Măneciu
96. comuna Păcureţi
97. comuna Poseşti
98. comuna Predeal-Sărari
99. comuna Starchiojd
100. comuna Surani
101. comuna Şoimari
102. comuna Ştefeşti
103. comuna Teişani
104. comuna Vărbilău

ANEXA Nr. 1.33( Anexa nr. 1.33 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. SATU MARE Satu Mare municipiul Satu Mare
2. comuna Agriş
3. comuna Apa
4. comuna Ardud
5. comuna Bârsău
6. comuna Beltiug
7. comuna Botiz
8. comuna Crucişor
9. comuna Culciu
10. comuna Doba
11. comuna Dorolţ
12. comuna Halmeu
13. comuna Homoroade
14. comuna Lazuri
15. comuna Livada
16. comuna Medieşu Aurit
17. comuna Micula
18. comuna Odoreu
19. comuna Păuleşti
20. comuna Pomi
21. comuna Porumbeşti
22. comuna Socond
23. comuna Terebeşti
24. comuna Turulung
25. comuna Valea Vinului
26. comuna Vetiş
27. comuna Viile Satu Mare
28. Carei municipiul Carei
29. oraşul Tăşnad
30. comuna Acâş
31. comuna Andrid
32. comuna Berveni
33. comuna Bogdand
34. comuna Cămin
35. comuna Căpleni
36. comuna Căuaş
37. comuna Cehal
38. comuna Ciumeşti
39. comuna Craidorolţ
40. comuna Foieni
41. comuna Hodod
42. comuna Moftin
43. comuna Petreşti
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Pir
45. comuna Pişcolt
46. comuna Săcăşeni
47. comuna Sanislău
48. comuna Santău
49. comuna Săuca
50. comuna Supur
51. comuna Tiream
52. comuna Urziceni
53. Negreşti-Oaş oraşul Negreşti-Oaş
54. comuna Batarci
55. comuna Bixad
56. comuna Călineşti-Oaş
57. comuna Cămârzana
58. comuna Certeze
59. comuna Gherţa Mică
60. comuna Oraşu Nou
61. comuna Racşa
62. comuna Tarna Mare
63. comuna Târşolţ
64. comuna Turţ
65. comuna Vama

ANEXA Nr. 1.34( Anexa nr. 1.34 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. SĂLAJ Zalău municipiul Zalău
2. oraşul Cehu Silvaniei
3. oraşul Jibou
4. comuna Agrij
5. comuna Almaşu
6. comuna Băbeni
7. comuna Bălan
8. comuna Benesat
9. comuna Bocşa
10. comuna Buciumi
11. comuna Coşeiu
12. comuna Creaca
13. comuna Crişeni
14. comuna Cristolt
15. comuna Cuzăplac
16. comuna Dobrin
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
17. comuna Dragu
18. comuna Fildu de Jos
19. comuna Gâlgău
20. comuna Gârbou
21. comuna Hereclean
22. comuna Hida
23. comuna Ileanda
24. comuna Letca
25. comuna Lozna
26. comuna Meseşenii de Jos
27. comuna Mirşid
28. comuna Năpradea
29. comuna Poiana Blenchii
30. comuna Românaşi
31. comuna Rus
32. comuna Sălăţig
33. comuna Şamşud
34. comuna Sânmihaiu Almaşului
35. comuna Şimişna
36. comuna Someş-Odorhei
37. comuna Surduc
38. comuna Treznea
39. comuna Zalha
40. comuna Zimbor
41. Şimleu Silvaniei oraşul Şimleu Silvaniei
42. comuna Bănişor
43. comuna Bobota
44. comuna Boghiş
45. comuna Camăr
46. comuna Carastelec
47. comuna Chieşd
48. comuna Cizer
49. comuna Crasna
50. comuna Halmăşd
51. comuna Horoatu Crasnei
52. comuna Ip
53. comuna Măerişte
54. comuna Marca
55. comuna Nuşfalău
56. comuna Pericei
57. comuna Plopiş
58. comuna Sâg
59. comuna Şărmăşag
60. comuna Valcău de Jos
61. comuna Vârşolţ

ANEXA Nr. 1.35( Anexa nr. 1.35 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. SIBIU Sibiu municipiul Sibiu
2. oraşul Cisnădie
3. oraşul Ocna Sibiului
4. comuna Cristian
5. comuna Loamneş
6. comuna Păuca
7. comuna Poplaca
8. comuna Răşinari
9. comuna Râu Sadului
10. comuna Roşia
11. comuna Sadu
12. comuna Şelimbăr
13. comuna Slimnic
14. comuna Şura Mare
15. comuna Şura Mică
16. comuna Vurpăr
17. Agnita oraşul Agnita
18. comuna Alţina
19. comuna Bârghiş
20. comuna Brădeni
21. comuna Bruiu
22. comuna Chirpăr
23. comuna Iacobeni
24. comuna Marpod
25. comuna Merghindeal
26. comuna Mihăileni
27. comuna Nocrich
28. Avrig oraşul Avrig
29. oraşul Tălmaciu
30. comuna Arpaşu de Jos
31. comuna Boiţa
32. comuna Cârţa
33. comuna Cârţişoara
34. comuna Porumbacu de Jos
35. comuna Racoviţa
36. comuna Turnu Roşu
37. Mediaş municipiul Mediaş
38. oraşul Copşa Mică
39. oraşul Dumbrăveni
40. comuna Alma
41. comuna Aţel
42. comuna Axente Sever
43. comuna Bazna
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Biertan
45. comuna Blăjel
46. comuna Brateiu
47. comuna Dârlos
48. comuna Hoghilag
49. comuna Laslea
50. comuna Micăsasa
51. comuna Moşna
52. comuna Şeica Mare
53. comuna Şeica Mică
54. comuna Târnava
55. comuna Valea Viilor
56. Sălişte oraşul Miercurea Sibiului
57. oraşul Sălişte
58. comuna Apoldu de Jos
59. comuna Gura Râului
60. comuna Jina
61. comuna Ludoş
62. comuna Orlat
63. comuna Poiana Sibiului
64. comuna Tilişca

ANEXA Nr. 1.36( Anexa nr. 1.36 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. SUCEAVA Suceava municipiul Suceava
2. oraşul Liteni
3. oraşul Salcea
4. comuna Adâncata
5. comuna Bălăceana
6. comuna Bosanci
7. comuna Botoşana
8. comuna Ciprian Porumbescu
9. comuna Comăneşti
10. comuna Dărmăneşti
11. comuna Dumbrăveni
12. comuna Fântânele
13. comuna Hănţeşti
14. comuna Ilişeşti
15. comuna Ipoteşti
16. comuna Mitocu Dragomirnei
17. comuna Moara
18. comuna Pătrăuţi
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
19. comuna Şcheia
20. comuna Siminicea
21. comuna Stroieşti
22. comuna Todireşti
23. comuna Udeşti
24. comuna Vereşti
25. comuna Zvoriştea
26. Câmpulung Moldovenesc municipiul Câmpulung Moldovenesc
27. comuna Breaza
28. comuna Frumosu
29. comuna Fundu Moldovei
30. comuna Izvoarele Sucevei
31. comuna Moldoviţa-Suliţa
32. comuna Moldoviţa
33. comuna Pojorâta
34. comuna Sadova
35. comuna Vama
36. comuna Vatra Moldoviţei
37. Fălticeni municipiul Fălticeni
38. oraşul Dolhasca
39. comuna Baia
40. comuna Bogdăneşti
41. comuna Boroaia
42. comuna Buneşti
43. comuna Cornu Luncii
44. comuna Dolheşti
45. comuna Drăguşeni
46. comuna Fântâna Mare
47. comuna Forăşti
48. comuna Hârtop
49. comuna Horodniceni
50. comuna Mălini
51. comuna Preuteşti
52. comuna Rădăşeni
53. comuna Râşca
54. comuna Slatina
55. comuna Vadu Moldovei
56. comuna Vultureşti
57. Gura Humorului oraşul Gura Humorului
58. oraşul Frasin
59. comuna Berchişeşti
60. comuna Cacica
61. comuna Capu Câmpului
62. comuna Drăgoieşti
63. comuna Mănăstirea Humorului
64. comuna Ostra
65. comuna Păltinoasa
66. comuna Pârteştii de Jos
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
67. comuna Stulpicani
68. comuna Valea Moldovei
69. Rădăuţi municipiul Rădăuţi
70. oraşul Cajvana
71. oraşul Milişăuţi
72. oraşul Siret
73. oraşul Solca
74. oraşul Vicovu de Sus
75. comuna Arbore
76. comuna Bălcăuţi
77. comuna Bilca
78. comuna Brodina
79. comuna Burla
80. comuna Calafindeşti
81. comuna Dorneşti
82. comuna Frătăuţii Noi
83. comuna Frătăuţii Vechi
84. comuna Gălăneşti
85. comuna Grămeşti
86. comuna Grăniceşti
87. comuna Horodnic de Jos
88. comuna Horodnic de Sus
89. comuna Iaslovăţ
90. comuna Marginea
91. comuna Muşeniţa
92. comuna Poieni-Solca
93. comuna Putna
94. comuna Satu Mare
95. comuna Straja
96. comuna Suceviţa
97. comuna Şerbăuţi
98. comuna Ulma
99. comuna Vicovu de Jos
100. comuna Voitinel
101. comuna Volovăţ
102. comuna Zamostea
103. Vatra Dornei municipiul Vatra Dornei
104. oraşul Broşteni
105. comuna Cârlibaba
106. comuna Ciocăneşti
107. comuna Coşna
108. comuna Crucea
109. comuna Dorna-Arini
110. comuna Dorna Candrenilor
111. comuna Iacobeni
112. comuna Panaci
113. comuna Poiana Stampei
114. comuna Şaru Dornei

ANEXA Nr. 1.37( Anexa nr. 1.37 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. TELEORMAN Alexandria municipiul Alexandria
2. municipiul Turnu Măgurele
3. municipiul Roşiori de Vede
4. comuna Băbăiţa
5. comuna Balaci
6. comuna Beciu
7. comuna Beuca
8. comuna Bogdana
9. comuna Brânceni
10. comuna Bujoreni
11. comuna Buzescu
12. comuna Călineşti
13. comuna Călmăţuiu
14. comuna Călmăţuiu de Sus
15. comuna Ciolăneşti
16. comuna Ciuperceni
17. comuna Crângeni
18. comuna Crângu
19. comuna Dideşti
20. comuna Dobroteşti
21. comuna Dracea
22. comuna Drăcşenei
23. comuna Drăgăneşti de Vede
24. comuna Drăgăneşti-Vlaşca
25. comuna Frăsinet
26. comuna Furculeşti
27. comuna Islaz
28. comuna Lisa
29. comuna Liţa
30. comuna Lunca
31. comuna Mavrodin
32. comuna Măgura
33. comuna Măldăeni
34. comuna Mârzăneşti
35. comuna Nanov
36. comuna Necşeşti
37. comuna Nenciuleşti
38. comuna Olteni
39. comuna Orbeasca
40. comuna Peretu
41. comuna Plopii-Slăviteşti
42. comuna Plosca
43. comuna Poroschia
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Putineiu
45. comuna Rădoieşti
46. comuna Răsmireşti
47. comuna Săceni
48. comuna Saelele
49. comuna Salcia
50. comuna Scrioaştea
51. comuna Seaca
52. comuna Segarcea-Vale
53. comuna Sfinţeşti
54. comuna Siliştea-Gumeşti
55. comuna Slobozia Mândra
56. comuna Stejaru
57. comuna Ştorobăneasa
58. comuna Ţigăneşti
59. comuna Traian
60. comuna Troianul
61. comuna Uda-Clocociov
62. comuna Vârtoape
63. comuna Vedea
64. comuna Vităneşti
65. comuna Zâmbreasca
66. Videle oraşul Videle
67. comuna Blejeşti
68. comuna Botoroaga
69. comuna Cosmeşti
70. comuna Crevenicu
71. comuna Gălăteni
72. comuna Gratia
73. comuna Mereni
74. comuna Moşneni
75. comuna Poeni
76. comuna Purani
77. comuna Sârbeni
78. comuna Scurtu Mare
79. comuna Siliştea
80. comuna Talpa
81. comuna Tătărăştii de Jos
82. comuna Tătărăştii de Sus
83. comuna Trivalea-Moşteni
84. Zimnicea oraşul Zimnicea
85. comuna Bragadiru
86. comuna Bujoru
87. comuna Cervenia
88. comuna Conţeşti
89. comuna Fântânele
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
90. comuna Frumoasa
91. comuna Izvoarele
92. comuna Năsturelu
93. comuna Piatra
94. comuna Pietroşani
95. comuna Smârdioasa
96. comuna Suhaia
97. comuna Viişoara

ANEXA Nr. 1.38( Anexa nr. 1.38 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. TIMIŞ Timişoara municipiul Timişoara
2. oraşul Jimbolia
3. oraşul Recaş
4. comuna Becicherecu Mic
5. comuna Biled
6. comuna Bogda
7. comuna Bucovăţ
8. comuna Cărpiniş
9. comuna Cenei
10. comuna Checea
11. comuna Chevereşu Mare
12. comuna Dudeştii Noi
13. comuna Dumbrăviţa
14. comuna Fibiş
15. comuna Foeni
16. comuna Ghiroda
17. comuna Giarmata
18. comuna Giroc
19. comuna Giulvăz
20. comuna Iecea Mare
21. comuna Maşloc
22. comuna Moşniţa Nouă
23. comuna Orţişoara
24. comuna Otelec
25. comuna Parţa
26. comuna Peciu Nou
27. comuna Pişchia
28. comuna Remetea Mare
29. comuna Sacoşu Turcesc
30. comuna Satchinez
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
31. comuna Săcălaz
32. comuna Sânandrei
33. comuna Sânmihaiu Român
34. comuna Şag
35. comuna Şandra
36. comuna Uivar
37. Deta oraşul Ciacova
38. oraşul Deta
39. comuna Denta
40. comuna Banloc
41. comuna Birda
42. comuna Gătaia
43. comuna Ghilad
44. comuna Giera
45. comuna Jamu Mare
46. comuna Jebel
47. comuna Liebling
48. comuna Livezile
49. comuna Moraviţa
50. comuna Pădureni
51. comuna Tormac
52. comuna Voiteg
53. Făget oraşul Făget
54. comuna Bethausen
55. comuna Curtea
56. comuna Dumbrava
57. comuna Fârdea
58. comuna Mănăştur
59. comuna Margina
60. comuna Ohaba Lungă
61. comuna Pietroasa
62. comuna Tomeşti
63. comuna Traian Vuia
64. Lugoj municipiul Lugoj
65. oraşul Buziaş
66. comuna Balinţ
67. comuna Bara
68. comuna Belinţ
69. comuna Bârna
70. comuna Boldur
71. comuna Brestovăţ
72. comuna Coşteiu
73. comuna Criciova
74. comuna Darova
75. comuna Găvojdia
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
76. comuna Ghizela
77. comuna Nădrag
78. comuna Niţchidorf
79. comuna Racoviţa
80. comuna Secaş
81. comuna Ştiuca
82. comuna Topolovăţu Mare
83. comuna Victor Vlad Delamarina
84. Sânnicolau Mare oraşul Sânnicolau Mare
85. comuna Beba Veche
86. comuna Cenad
87. comuna Comloşu Mare
88. comuna Dudeştii Vechi
89. comuna Gottlob
90. comuna Lenauheim
91. comuna Lovrin
92. comuna Periam
93. comuna Pesac
94. comuna Saravale
95. comuna Sânpetru Mare
96. comuna Teremia Mare
97. comuna Tomnatic
98. comuna Valcani
99. comuna Variaş

ANEXA Nr. 1.39( Anexa nr. 1.39 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. TULCEA Tulcea municipiul Tulcea
2. oraşul Babadag
3. oraşul Isaccea
4. oraşul Măcin
5. oraşul Sulina
6. comuna Baia
7. comuna Beidaud
8. comuna Beştepe
9. comuna C.A. Rosetti
10. comuna Carcaliu
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
11. comuna Casimcea
12. comuna Ceamurlia de Jos
13. comuna Ceatalchioi
14. comuna Cerna
15. comuna Chilia Veche
16. comuna Ciucurova
17. comuna Crişan
18. comuna Dăeni
19. comuna Dorobanţu
20. comuna Frecăţei
21. comuna Greci
22. comuna Grindu
23. comuna Hamcearca
24. comuna Horia
25. comuna I.C. Brătianu
26. comuna Izvoarele
27. comuna Jijila
28. comuna Jurilovca
29. comuna Luncaviţa
30. comuna Mahmudia
31. comuna Maliuc
32. comuna Mihai Bravu
33. comuna Mihail Kogălniceanu
34. comuna Murighiol
35. comuna Nalbant
36. comuna Niculiţel
37. comuna Nufăru
38. comuna Ostrov
39. comuna Pardina
40. comuna Peceneaga
41. comuna Sarichioi
42. comuna Sfântu Gheorghe
43. comuna Slava Cercheză
44. comuna Smârdan
45. comuna Somova
46. comuna Stejaru
47. comuna Topolog
48. comuna Turcoaia
49. comuna Văcăreni
50. comuna Valea Nucarilor
51. comuna Valea Teilor

ANEXA Nr. 1.40( Anexa nr. 1.40 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. VASLUI Vaslui municipiul Vaslui
2. municipiul Huşi
3. oraşul Negreşti
4. comuna Albeşti
5. comuna Arsura
6. comuna Băceşti
7. comuna Bălteni
8. comuna Bogdana
9. comuna Boţeşti
10. comuna Buneşti-Avereşti
11. comuna Codăeşti
12. comuna Costeşti
13. comuna Cozmeşti
14. comuna Creţeşti
15. comuna Dăneşti
16. comuna Deleni
17. comuna Deleşti
18. comuna Dimitrie Cantemir
19. comuna Dragomireşti
20. comuna Drânceni
21. comuna Duda-Epureni
22. comuna Dumeşti
23. comuna Fereşti
24. comuna Gârceni
25. comuna Hoceni
26. comuna Ivăneşti
27. comuna Laza
28. comuna Lipovăţ
29. comuna Lunca Banului
30. comuna Micleşti
31. comuna Muntenii de Jos
32. comuna Muntenii de Sus
33. comuna Olteneşti
34. comuna Oşeşti
35. comuna Pădureni
36. comuna Poieneşti
37. comuna Pungeşti
38. comuna Puşcaşi
39. comuna Rafaila
40. comuna Rebricea
41. comuna Soleşti
42. comuna Stănileşti
43. comuna Ştefan cel Mare
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Tanacu
45. comuna Tăcuta
46. comuna Tătărani
47. comuna Todireşti
48. comuna Văleni
49. comuna Vetrişoaia
50. comuna Vultureşti
51. comuna Zăpodeni
52. Bârlad municipiul Bârlad
53. oraşul Murgeni
54. comuna Alexandru Vlahuţă
55. comuna Banca
56. comuna Băcani
57. comuna Berezeni
58. comuna Blăgeşti
59. comuna Bogdăneşti
60. comuna Bogdăniţa
61. comuna Ciocani
62. comuna Coroieşti
63. comuna Dodeşti
64. comuna Epureni
65. comuna Fălciu
66. comuna Fruntişeni
67. comuna Găgeşti
68. comuna Ghergheşti
69. comuna Griviţa
70. comuna Iana
71. comuna Ibăneşti
72. comuna Iveşti
73. comuna Măluşteni
74. comuna Perieni
75. comuna Pochidia
76. comuna Pogoneşti
77. comuna Pogana
78. comuna Puieşti
79. comuna Roşieşti
80. comuna Şuletea
81. comuna Tutova
82. comuna Viişoara
83. comuna Vinderei
84. comuna Voineşti
85. comuna Vutcani
86. comuna Zorleni

ANEXA Nr. 1.41( Anexa nr. 1.41 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. VÂLCEA Râmnicu Vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea
2. municipiul Drăgăşani
3. oraşul Băbeni
4. oraşul Băile Govora
5. oraşul Băile Olăneşti
6. oraşul Bălceşti
7. oraşul Berbeşti
8. oraşul Brezoi
9. oraşul Călimăneşti
10. oraşul Horezu
11. oraşul Ocnele Mari
12. comuna Alunu
13. comuna Amărăşti
14. comuna Bărbăteşti
15. comuna Berislăveşti
16. comuna Boişoara
17. comuna Budeşti
18. comuna Bujoreni
19. comuna Buneşti
20. comuna Câineni
21. comuna Cernişoara
22. comuna Copăceni
23. comuna Costeşti
24. comuna Creţeni
25. comuna Dăeşti
26. comuna Dănicei
27. comuna Diculeşti
28. comuna Drăgoeşti
29. comuna Fârtăţeşti
30. comuna Făureşti
31. comuna Frânceşti
32. comuna Galicea
33. comuna Ghioroiu
34. comuna Glăvile
35. comuna Goleşti
36. comuna Grădiştea
37. comuna Guşoeni
38. comuna Ioneşti
39. comuna Laloşu
40. comuna Lăcusteni
41. comuna Lădeşti
42. comuna Lăpuşata
43. comuna Livezi
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
44. comuna Lungeşti
45. comuna Malaia
46. comuna Mateeşti
47. comuna Măciuca
48. comuna Mădulari
49. comuna Măldăreşti
50. comuna Mihăeşti
51. comuna Milcoiu
52. comuna Mitrofani
53. comuna Muereasca
54. comuna Nicolae Bălcescu
55. comuna Olanu
56. comuna Orleşti
57. comuna Oteşani
58. comuna Păuşeşti
59. comuna Păuşeşti-Măglaşi
60. comuna Perişani
61. comuna Pesceana
62. comuna Pietrari
63. comuna Popeşti
64. comuna Prundeni
65. comuna Racoviţa
66. comuna Roeşti
67. comuna Roşiile
68. comuna Runcu
69. comuna Sălătrucel
70. comuna Scundu
71. comuna Sineşti
72. comuna Şirineasa
73. comuna Slătioara
74. comuna Stăneşti
75. comuna Ştefăneşti
76. comuna Stoeneşti
77. comuna Stoileşti
78. comuna Stroeşti
79. comuna Şuşani
80. comuna Suteşti
81. comuna Tetoiu
82. comuna Titeşti
83. comuna Tomşani
84. comuna Vaideeni
85. comuna Valea Mare
86. comuna Vlădeşti
87. comuna Voiceşti
88. comuna Voineasa
89. comuna Zătreni

ANEXA Nr. 1.42( Anexa nr. 1.42 la regulament) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
1. VRANCEA Focşani municipiul Focşani
2. oraşul Odobeşti
3. comuna Andreiaşu
4. comuna Băleşti
5. comuna Bilieşti
6. comuna Bârseşti
7. comuna Boloteşti
8. comuna Bordeşti
9. comuna Broşteni
10. comuna Chiojdeni
11. comuna Ciorăşti
12. comuna Cârligele
13. comuna Coteşti
14. comuna Câmpineanca
15. comuna Dumbrăveni
16. comuna Dumitreşti
17. comuna Garoafa
18. comuna Goleşti
19. comuna Gologanu
20. comuna Gugeşti
21. comuna Gura Caliţei
22. comuna Jariştea
23. comuna Jitia
24. comuna Măicăneşti
25. comuna Mera
26. comuna Milcovul
27. comuna Năneşti
28. comuna Năruja
29. comuna Negrileşti
30. comuna Nereju
31. comuna Nistoreşti
32. comuna Obrejiţa
33. comuna Paltin
34. comuna Păuleşti
35. comuna Poiana Cristei
36. comuna Popeşti
37. comuna Răstoaca
38. comuna Reghiu
39. comuna Sihlea
40. comuna Slobozia Bradului
Nr. crt. Judeţul Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Unitatea administrativ-teritorială
41. comuna Slobozia Ciorăşti
42. comuna Spulber
43. comuna Suraia
44. comuna Tătăranu
45. comuna Tâmboieşti
46. comuna Tulnici
47. comuna Urecheşti
48. comuna Valea Sării
49. comuna Vidra
50. comuna Vintileasca
51. comuna Vânători
52. comuna Vârteşcoiu
53. comuna Vrâncioaia
54. comuna Vulturu
55. Adjud municipiul Adjud
56. comuna Bogheşti
57. comuna Corbiţa
58. comuna Homocea
59. comuna Păuneşti
60. comuna Ploscuţeni
61. comuna Pufeşti
62. comuna Rugineşti
63. comuna Tănăsoaia
64. Panciu oraşul Mărăşeşti
65. oraşul Panciu
66. comuna Câmpuri
67. comuna Fitioneşti
68. comuna Moviliţa
69. comuna Răcoasa
70. comuna Soveja
71. comuna Străoane
72. comuna Ţifesti
73. comuna Vizantea-Livezi

ANEXA Nr. 2/a(Anexa nr. 4/a la regulament) SIGLA ANCPI Nr. cerere ........ ........... Ziua ........ ........ ........... Luna ........ ........ .......... Anul ........ ........ ........... OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ............ Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................ ........ ......... EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru informare A. Partea I (Foaie de avere) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ ........ Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ ........... (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........ ........) TEREN intravilan/extravilan Adresa: ........ ................

Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Suprafaţa* (m2) Observaţii

CONSTRUCŢIE

Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Adresa Observaţii

B. Partea II (Foaie de proprietate) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ ........ Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ ........... (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........ ........)

Nr. crt. Înscrieri privitoare la proprietate Observaţii

C. Partea III (Foaie de sarcini) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ ........ Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ ........... (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........ ........)

Nr. crt. Înscrieri privitoare la sarcini Observaţii

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de către notarul public, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condiţiile legii. S-a achitat tariful de ........ ........ .............. lei prin Chitanţa nr. ........ ................ ........./20........, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ........... Data întocmirii ........ ........ .............. Data eliberării ........ ................ .......... Asistent-registrator, ........ ........ ............... (parafa şi semnătura) Referent, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) *Suprafaţa este determinată pe baza măsurătorilor topografice prin proiecţie în planul de referinţă stereo 70 şi nu este opozabilă terţilor, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare ANEXA Nr. 2/b(Anexa nr. 4/b la regulament) SIGLA ANCPI Nr. cerere ........ ........... Ziua ........ ........ ........... Luna ........ ........ .......... Anul ........ ........ ........... OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ............ Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................ ........ ......... EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru informare A. Partea I (Foaie de avere) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ .......... Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ .............. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........) UNITATE INDIVIDUALĂ Adresa: ........ ................ ........... Părţi comune: ........ ........ .........

Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Suprafaţa construită (m2) Suprafaţa utilă (m2) Cote-părţi comune Cote-teren Observaţii

B. Partea II (Foaie de proprietate) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ .......... Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ .............. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........)

Nr. crt. Înscrieri privitoare la proprietate Observaţii

C. Partea III (Foaie de sarcini) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ .......... Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ .............. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........)

Nr. crt. Înscrieri privitoare la sarcini Observaţii

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de către notarul public, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condiţiile legii. S-a achitat tariful de ........ ........ .............. lei prin Chitanţa nr. ........ ................ ........./20........, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ........... Data întocmirii ........ ........ .............. Data eliberării ........ ................ .......... Asistent-registrator, ........ ........ ............... (parafa şi semnătura) Referent, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 9 la regulament) SIGLA ANCPI OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ............ Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ............ Dosarul Nr. ........ ........../..../..../20......... ÎNCHEIERE Nr. ............ Registrator ........ ................ ........ ............ Asistent-registrator ........ ................ ........ Asupra cererii introduse de ........ ................ ................ ........ ..........., domiciliat(ă) în ........ ................ ................ ......... privind ........ ................ ................ ........ ............. în cartea funciară, în baza ........ ................ ................ ................ ................ ........., văzând referatul inspectorului de cadastru şi/sau referatul asistentului-registrator, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 48 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tariful achitat în sumă de ........ ............. lei, cu Chitanţa nr. ........ .........../.............., pentru serviciul ........ ................ ................ ........ ........, având codul nr. ........ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........*. DISPUNE: Admiterea cererii cu privire la: imobilul ........ ................ ............... înscris în Cartea funciară nr. ........ ......... (provenită din Cartea funciară de pe hârtie cu nr. ................) a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale ........ ................ ........ ............. cu nr. cadastral ........ ..........., proprietatea lui ........ ................ ................ ................ ........ .......... de sub B ........ ........; se înscrie/intabulează/notează ........ ................ ................ ................ .............. cu titlu de ........ ................ ........ .........., în cota de .......... de sub B ......., în favoarea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Prezenta încheiere se va comunica ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Cu drept de reexaminare/plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară/judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară şi se soluţionează de către registratorul-şef/instanţa judecătorească competentă. Data soluţionării ........ ........ ............ Registrator, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) Asistent-registrator, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) Data eliberării ........ ........ ............ Referent, ........ ................ ................ ................ ........ (parafa, semnătura şi ştampila BCPI) * Se precizează, atunci când este cazul, verificarea îndeplinirii obligaţiei de plată a impozitului prevăzut de art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 10 la regulament) SIGLA ANCPI OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ........ ............ Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................ ........ ........ Dosarul Nr. ........ ........../..../..../20......... ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. ............ Registrator ........ ................ ........ ............ Asistent-registrator ........ ................ ........ Asupra cererii introduse de ........ ................ ................ ................ ........., domiciliat(ă) în ........ ................ ........ ............... privind ........ ................ ............... în Cartea funciară nr. ........ ........ a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale ........ ........ .............., pentru care s-a achitat tariful în sumă de ............. lei, cu Chitanţa nr. ........ ........./.............., aferent serviciului ........ ........ ..............., având codul nr. ........ ................, se constată următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. * Având în vedere referatul inspectorului de cadastru anexat prezentei încheieri şi/sau referatul asistentului-registrator, în baza art. 49 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motivele de mai sus, DISPUNE: Respingerea cererii înaintate de ........ ................ ............... pentru ........ ................ ........ .........., cu notarea respingerii în cartea funciară/registrul general de intrare. Prezenta încheiere se va comunica ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Cu drept de reexaminare/plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară/judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară şi se soluţionează de către registratorul-şef/instanţa judecătorească competentă. Data soluţionării ........ ........ ............ Registrator, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) Asistent-registrator, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) Data eliberării ........ ........ ............ Referent, ........ ................ ................ ................ ........ (parafa, semnătura şi ştampila BCPI) * Se va preciza, atunci când este cazul, lipsa dovezii plăţii impozitului prevăzut de art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare ANEXA Nr. 5/a(Anexa nr. 14/a la regulament) SIGLA ANCPI

Anexă la actul autentic Nr. .........../20...........
Notar public,

Nr. cerere ........ ........... Ziua ........ ........ ........... Luna ........ ........ .......... Anul ........ ........ ........... OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ........ ............ Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................ ........ ........ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru autentificare A. Partea I (Foaie de avere) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ .......... Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ .............. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........) TEREN intravilan/extravilan Adresa: ........ ...............

Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Suprafaţa* (m2) Observaţii

CONSTRUCŢIE

Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Adresa Observaţii

B. Partea II (Foaie de proprietate) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ .......... Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ .............. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........)

Nr. crt. Înscrieri privitoare la proprietate Observaţii

C. Partea III (Foaie de sarcini) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ .......... Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ .............. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........)

Nr. crt. Înscrieri privitoare la sarcini Observaţii

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 54 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la notarul public ........ ................ ........ ............. . Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat în scopul autentificării actelor notariale, este de 5 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a cincea zi. S-a achitat tariful de ................ lei prin Chitanţa nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ..... . Data întocmirii ........ ........ ............ Data eliberării ........ ........ ........... Asistent-registrator, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) Referent, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) * Suprafaţa este determinată pe baza măsurătorilor topografice prin proiecţie în planul de referinţă stereo 70 şi nu este opozabilă terţilor, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare ANEXA Nr. 5/b ( Anexa nr. 14/b la Regulament) SIGLA ANCPI

Anexă la actul autentic Nr. .........../20..........
Notar public,

Nr. cerere ........ ........... Ziua ........ ........ ........... Luna ........ ........ .......... Anul ........ ........ ........... OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ............ Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................ ........ ......... EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru autentificare A. Partea I (Foaie de avere) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ .......... Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ .............. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........) UNITATE INDIVIDUALĂ Adresa: ........ ................ ........ ............... Părţi comune: ........ ................ ..............

Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Suprafaţa construită (m2) Suprafaţa utilă (m2) Cote-părţi comune Cote-teren Observaţii

B. Partea II (Foaie de proprietate) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ .......... Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ .............. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........)

Nr. crt. Înscrieri privitoare la proprietate Observaţii

C. Partea III (Foaie de sarcini) Cartea funciară nr. ........ ................ ........ .......... Comuna/Oraşul/Municipiul: ........ ........ .............. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. ........)

Nr. crt. Înscrieri privitoare la sarcini Observaţii

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 54 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la notarul public ........ ................ ................ Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat în scopul autentificării actelor notariale, este de 5 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a cincea zi. S-a achitat tariful de ................lei prin Chitanţa nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ...... . Data întocmirii ........ ........ ............ Data eliberării ........ ........ ........... Asistent-registrator, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) Referent, ........ ................ .......... (parafa şi semnătura) Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 15 la regulament) SIGLA ANCPI OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ........ ........ Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ........ Nr. de înregistrare ................/...../........ ........ 201_ (data: ZZ/LL/AA) CERTIFICAT privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ............, asistent-registrator/referent, având în vedere informaţiile puse la dispoziţie de ........ ................ ........ ........, cu domiciliul/sediul în localitatea ........ ............, str. ........ ................ ................ nr. ..., bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................, conform cererii şi actelor anexate acesteia, verificând evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................, după numele, prenumele/denumirea ........ ........ ..........., nu am identificat înregistrări referitoare la bunuri imobile/am identificat următoarele:

Nr. crt. Adresa/Nr. tarla/Parcelă Nr. carte funciară Nr. cadastral/topografic
1.
2.
3.
4.
5.

NOTĂ: Spaţiile libere se vor bara. ATENŢIE!!! Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului nu ţine loc de extras de carte funciară pentru informare sau certificat de sarcini. Prezentul certificat nu constituie o dovadă a dreptului de proprietate şi cuprinde înregistrările active existente în evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................ ........, la data întocmirii acestuia. S-a achitat tariful de ........ lei, prin Documentul de plată nr. ..............., din data de ...../...../201.., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ........... . Data întocmirii ........ ........ ........... Data eliberării/comunicării ........ ................ ........ ......... Asistent-registrator/Referent, ........ ........ ........ (parafa şi semnătura) Referent, ........ ........ ......... (parafa şi semnătura) ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 16 la regulament) SIGLA ANCPI CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ Către ........ ................ ................ ........ ........... (se menţionează instituţia) ........ ................ ................ ........ ............. (se menţionează adresa instituţiei) Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ............., cu domiciliul în ........ ................ ........ .............., legitimat cu BI/CI/PAŞAPORT seria .......... nr. ........ .........., prin prezenta cerere vă rog să îmi aprobaţi consultarea, din arhiva biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, a următoarelor documente: ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., în legătură cu imobilul/imobilele situat(e) în: ........ ................ ........ ............., înscris(e) în Cartea funciară nr. ........ ........ a localităţii ........ .............., având numărul topografic/cadastral ........ ..............., intabulat(e) în favoarea numitului/numitei ........ ................ ................ .......... . Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul nedivulgării informaţiilor cu caracter personal despre care am luat la cunoştinţă, prevăzute în cuprinsul documentelor din arhiva ........ ................ ................ .............., solicitate pentru consultare. (se menţionează instituţia) S-a achitat tariful de ........ ............ lei, prin Chitanţa nr. ............../........ ............, reprezentând contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul ........ ........ ........... . Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ................ ............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 784/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 784 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu