E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.923 din 11.07.2014

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 28 iulie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (6) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.19 lit. d) şi e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa nr. 1, şi Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Conducătorii entităţilor publice dispun măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice şi ale codului specific prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice. Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu ANEXA Nr. 1NORME METODOLOGICE GENERALE referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv A. Dispoziţii generale 1. Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită 1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice. 1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal: angajamentele legale şi angajamentele bugetare*);_____*) Angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau al contractelor, ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice, conform art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;

modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

ordonanţarea cheltuielilor;

constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;

concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.1.3. În funcţie de specificul entităţii publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor categorii de operaţiuni. 2. Entităţile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv 2.1. Entităţile publice, în înţelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt: autorităţile publice şi autorităţile administrative autonome;

instituţiile publice aparţinând administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice din subordinea acestora; Angajament bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal, conform art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. regiile autonome de interes naţional sau local;

companiile sau societăţile naţionale;

societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar şi utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public;

agenţiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanţări externe rambursabile sau nerambursabile;

Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului şi a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;

autorităţile publice executive ale administraţiei publice locale, pentru operaţiunile de datorie publică şi realizarea veniturilor proprii.2.2. Entităţile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale organizează controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcţie de modalităţile prevăzute de legislaţia fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare şi pentru reducerea, eşalonarea sau anularea acestora. Regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin capitalul majoritar elaborează, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia aplicabilă entităţilor care sunt organizate şi funcţionează în regim comercial. 2.3. Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi gestionează fonduri publice le sunt aplicabile Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv (cadrul general), precum şi listele de verificare, prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice. În raport cu specificul entităţilor publice, conducătorii acestora dispun particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea cadrului general, precum şi detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice. Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată şi obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respective. În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel actualizarea acestora. 2.4. Controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care reprezintă recuperări de sume utilizate şi constatate ulterior ca necuvenite - atât pentru fonduri interne, cât şi pentru cele aferente finanţărilor de la Uniunea Europeană - se organizează, la structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, conform normelor metodologice specifice. 2.5. În toate cazurile în care entităţile publice gestionează fonduri provenite din finanţări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv se integrează şi procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanţatoare. 3. Conţinutul controlului financiar preventiv 3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public. 3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate. 3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al: a)respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate); b)îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate); c)încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).3.4. Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau a documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente. 3.5. Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabilă. La entităţile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică şi/sau financiar-contabilă, controlul financiar preventiv se exercită exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entităţii publice. 3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la bază acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora. B. Controlul financiar preventiv propriu 4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu 4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă. În raport cu natura operaţiunilor, conducătorul entităţii publice poate decide extinderea acestuia şi la nivelul altor compartimente de specialitate în care se iniţiază, prin acte juridice, sau se constată obligaţii de plată sau alte obligaţii de natură patrimonială. 4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice, cuprinde limitele de competenţă în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei. 4.3. Viza de control financiar preventiv cuprinde următoarele informaţii: denumirea entităţii publice; menţiunea „vizat pentru control financiar preventiv"; identificatorul titularului vizei; semnătura persoanei desemnate cu exercitarea vizei şi data acordării vizei (an, lună, zi). Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau electronic. În cazul exercitării olografe identificatorul titularului vizei este numărul sigiliului deţinut de persoana desemnată. În situaţia înscrisurilor sub formă electronică, viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura electronică extinsă a persoanei desemnate în acest sens, cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, omologat, emis în condiţiile legii de către un furnizor de servicii de certificare autorizat, dacă certificatul electronic nu este expirat, suspendat sau revocat la momentul semnării. În acest caz identificatorul titularului vizei este numele şi prenumele conţinut de certificatul digital calificat. Entităţile publice la care controlul financiar preventiv se exercită şi asupra înscrisurilor sub forma electronică, prin aplicarea semnăturii electronice extinse, actualizează normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens. 4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit în continuare registru). Datele minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în anexa nr.1.3 la prezentele norme metodologice. Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum şi a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit competenţelor, astfel: în coloanele de la 0 până la 6 şi în coloana 8, de către persoana care exercită controlul financiar preventiv, iar în coloana 7, de către persoana care prezintă operaţiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate completa în formă integral olografă, integral electronică sau combinată. Registrul în formă combinată se completează numai în cazul în care datele pentru coloana 7 „Data restituirii operaţiunii, numele şi prenumele/semnătura" nu pot fi înscrise în sistem electronic, fiind necesară obţinerea acestora pe format hârtie, cu obligativitatea asigurării corespondenţei cu operaţiunea pe care o reprezintă. Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit. Entităţile publice la care registrul se completează în formă integral electronică sau combinată actualizează normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens. 4.5. Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se stabileşte, prin decizie internă, de conducătorul entităţii publice în funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în cadrul general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv. 5. Procedura de control 5.1. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea. 5.2. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public sunt însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi/sau de un „Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr.1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 5.3. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primeşte documentele, le înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum şi existenţa actelor justificative specifice operaţiunii. În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar. 5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele norme metodologice, şi se menţionează în coloana 8 din registru: „valoarea operaţiunii restituite...". 5.5. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament. 5.6. Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgenţă, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operaţiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoştinţă conducătorului entităţii publice, pentru a dispune măsurile legale. 5.7. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică. Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare. 5.8. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru. 6. Refuzul de viză 6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 1.5 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în registru. La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite. 6.2. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoştinţa conducătorului entităţii publice, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea. 6.3. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice. 6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice. O copie de pe actul de decizie internă se transmite persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entităţii publice, precum şi, după caz, controlorului delegat. 6.5. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic superior al entităţii publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe refuzul de viză. Conducătorul organului ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept. De asemenea, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta. C. Controlul financiar preventiv delegat 7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat 7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanţelor, Ministerul Finanţelor Publice poate exercita, prin controlori delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice, controlul financiar preventiv la unele entităţi publice asupra unor operaţiuni care pot afecta execuţia în condiţii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor. 7.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul Trezoreriei Statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice. 7.3. Prin excepţie de la această regulă, în temeiul art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanţelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra operaţiunilor finanţate sau cofinanţate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari ori terţiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceştia se derulează un volum ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament ori părţi semnificative din programele aprobate, iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc. 7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de legalitate, economicitate şi eficienţă, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană şi pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanţatoare, ministrul finanţelor publice numeşte controlori delegaţi la structurile de implementare, în conformitate cu prevederile legale specifice acestora. 8. Atribuţii ale controlorului delegat 8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care conduc la situaţii de neregularitate sau nelegalitate. Avizele consultative se întocmesc la:

iniţiativa controlorului delegat;

solicitarea ministrului finanţelor publice;

solicitarea ordonatorului de credite.8.2. Supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de prudenţialitate, prin exercitarea controlului prin viză asupra operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizări şi retrageri de credite, virări de credite şi modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare 8.3. Supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării evidenţei angajamentelor 8.4. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu, prin propuneri de perfecţionare a organizării controlului financiar preventiv propriu şi prin urmărirea stadiului implementării standardelor de control intern/managerial 8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru operaţiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice şi există riscuri asociate semnificative în efectuarea lor 9. Numirea şi mandatul controlorilor delegaţi 9.1. Numirea controlorilor delegaţi la entităţile publice prevăzute la pct. 7 se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef. 9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se învesteşte cu competenţa de a exercita, în numele legii, la entitatea publică la care a fost numit atribuţiile prevăzute la pct. 8. În temeiul art. 12 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul entităţii publice are obligaţia de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegaţi spaţiul şi dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiţii a atribuţiilor, precum şi cooperarea personalului din serviciile de specialitate şi a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu. 9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum şi limitele de la care acesta se exercită. Dacă în timpul exercitării mandatului apare necesitatea modificării listei de operaţiuni şi a limitelor valorice, controlorul financiar şef este împuternicit să opereze aceste modificări. Controlorul financiar şef îl informează pe ministrul finanţelor publice asupra modificărilor aduse şi asupra motivelor care le-au determinat. 9.4. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, controlorul financiar şef este împuternicit să desemneze, de urgenţă, un alt controlor delegat care să îndeplinească atribuţiile celui dintâi pe durata absenţei acestuia. 9.5. Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nicio cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar şef pe ministrul finanţelor publice. 10. Condiţii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat 10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate prin ordinul de numire, în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor necesare. Restul operaţiunilor prin care se afectează fondurile şi/sau patrimoniul public intră în competenţa exclusivă a controlului financiar preventiv propriu. 10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor ce intră în competenţa sa numai după ce acestea au fost supuse controlului financiar preventiv propriu. Operaţiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu nu se supun controlului financiar preventiv delegat. 10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control financiar preventiv asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat urmează procedura prevăzută la pct. 5. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit şi se actualizează de către Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-i în acest sens pe controlorul financiar şef şi pe ordonatorul de credite. 10.4. Dacă în exercitarea atribuţiilor sale controlorul delegat sesizează că, în mod repetat, persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu acordă viza pentru operaţiuni care nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, acesta îl informează în scris pe conducătorul entităţii publice pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităţilor prevăzute la art. 22 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 10 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 10.5. Avizul consultativ, solicitat de către conducătorul entităţii publice controlorului delegat în cazul refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, nu constituie un act de pronunţare asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunilor. 11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat 11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la pct. 5 şi 10 se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat comunică, în scris, potrivit anexei nr. 1.6 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite intenţia de refuz de viză de control financiar preventiv delegat cu motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în coloana 8 din registru. O copie a intenţiei de refuz de viză se transmite controlorului financiar şef. 11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că operaţiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenţiei de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operaţiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operaţiunii sau dispune retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 15 zile de la data înregistrării intenţiei de refuz de viză. Documentaţia aferentă operaţiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură. 11.3. Dacă controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acordă viza pentru efectuarea operaţiunii. În situaţia în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat aduce la cunoştinţă, în scris, ordonatorului de credite refuzul de viză, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, şi restituie, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent documentaţia aferentă operaţiunii. La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/ îndeplinite. În situaţii complexe, controlorul delegat poate solicita, în scris, controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a comisiei pentru formularea opiniei neutre. Opinia neutră motivată şi formulată în scris este comunicată controlorului delegat în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia. 11.4. Termenul pentru pronunţare prevăzut la pct. 10.3 se suspendă pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite şi pe perioada formulării opiniei neutre. 11.5. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie prin care ordonatorul dispune efectuarea operaţiunii pe propria răspundere se transmite compartimentului de audit intern şi controlorului delegat care consemnează acest fapt în registru. 11.6. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice controlorul delegat informează Ministerul Finanţelor Publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi executate pe răspunderea ordonatorului de credite, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe refuzul de viză controlorului financiar şef şi organelor de inspecţie economico-financiară. De asemenea, controlorul delegat informează Curtea de Conturi cu ocazia controalelor dispuse de aceasta. 12. Raportări privind controlul financiar preventiv 12.1. Entităţile publice care administrează patrimoniul public şi/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr.1.8 la prezentele norme metodologice. 12.2. Entităţile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari de credite sau, după caz, terţiari de credite din subordinea/coordonarea acestora. Acestea se transmit la Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale prevăzute de lege. 12.3. Controlorii delegaţi întocmesc rapoarte lunare cu privire la situaţia curentă a angajamentelor efectuate, vizele acordate şi situaţia intenţiilor şi refuzurilor de viză, avizele consultative, precum şi alte aspecte cu privire la derularea operaţiunilor financiare, pe care le transmit controlorului financiar şef, conform anexelor nr. 1.8 şi 1.9 la prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1.1la normele metodologice CADRUL GENERAL al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare

Nr. crt. Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0 1 2 3 4
1. Cerere pentru deschiderea de credite bugetare - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Legea nr. 69/2010 (3); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 501/2013 (81); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (87) - aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; - alte acte normative specifice. - nota justificativă; - nota de fundamentare/ situaţia privind facturi, contracte, alte obligaţii la plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare; - bugetul aprobat; - solicitările ordonatorilor: principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate; - alte documente specifice. Se verifică: - încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului de credite, repartizate pe trimestre şi luni, după caz, şi detaliate conform clasificaţiei bugetare, precum şi existenţa temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea de credite bugetare; - dacă sumele solicitate sunt stabilite şi în funcţie de creditele deschise, neutilizate; - dacă cererea pentru deschiderea de credite se încadrează în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern sau în limita diminuată conform Legii nr. 69/2010; - existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari şi terţiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal probează că nu va înregistra, în sold, sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
2. Dispoziţie bugetară (ordin de plată) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentări) sau borderoul centralizator al acestor documente - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Legea nr. 69/2010 (3); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 501/2013 (81); - acte de reglementare specifice activităţii ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligaţii de plată pe seama creditelor bugetare; - alte acte normative specifice. - solicitările ordonatorilor: principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont); - bugetul aprobat; - fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari de credite, sau, după caz, în ordinele de plată; - extrasul contului de disponibil pentru venituri proprii; - alte documente specifice. Se verifică: - încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor, repartizate ordonatorului principal pe trimestre şi luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare; - dacă sumele prevăzute pentru repartizare (alimentare) sunt cuprinse în cererea de deschidere de credite sau sunt acoperite, prin disponibilizări pe seama redistribuirii de credite deschise anterior, precum şi în disponibilităţile din conturile de disponibil pentru veniturile proprii; - existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari şi terţiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal probează că nu va înregistra, în sold, sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de credite bugetare; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
3. Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Legea nr. 69/2010 (3); - legile bugetare anuale; - nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor; - bugetul aprobat; Se verifică: - dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului Finanţelor Publice sau a ordonatorilor principali/ secundari, după caz;
0 1 2 3 4
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - alte acte normative specifice. - alte documente specifice. - dacă sumele propuse sunt prevăzute în bugetul anual aprobat şi dacă se respectă Legea nr. 69/2010, când este cazul; - concordanţa propunerii de modificare cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate; - existenţa şi pertinenţa justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse în documentul de modificare; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
4. Document pentru efectuarea virărilor de credite: - între subdiviziunile clasificaţiei bugetare; - între programe; - între obiectivele/proiectele şi categoriile de investiţii înscrise în programul de investiţii. - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Legea nr. 69/2010 (3); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a propunerii pentru efectuarea virărilor de credite; - bugetul aprobat; - alte documente specifice. Se verifică: - dacă virarea de credite nu contravine prevederilor legale în vigoare; - existenţa de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului, programului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului, programului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
5. Dispoziţie bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise şi neutilizate - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Legea nr. 69/2010 (3); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 501/2013 (81); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare; - bugetul aprobat; - situaţia disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei. Se verifică: - existenţa creditelor bugetare deschise şi neutilizate; - dacă retragerea de credite bugetare este temeinic justificată; - încadrarea operaţiunii de retragere în termenul legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.

B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată

Nr. crt. Operaţiuni*) supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0 1 2 3 4
1. Contract/Contract subsecvent/Comandă de achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999(4); - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (12); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (5); - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 (14); - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 313/2011 (78) - Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 (15); - programul anual al achiziţiilor publice; - bugetul aprobat; - documentul de aprobare, de către conducătorul entităţii publice, a procedurii selectate de achiziţie; - referatul de necesitate; - acordul sau convenţia de finanţare externă; - contractul/decizia/ordinul de finanţare; - nota privind determinarea valorii estimate; - fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii; Se verifică: - dacă achiziţia publică este prevăzută în programul anual al achiziţiilor publice; - dacă sunt asigurate surse de finanţare, existenţa creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament, după caz; - rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare ce decurg din angajamentul legal; - încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ ordinul/decizia de finanţare şi/sau acordul sau convenţia de finanţare externă şi cu regulile fiecărui organism finanţator;
0 1 2 3 4
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 (7); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (16); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (32); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (38); - Legea nr. 105/2011 (33); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (34); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (36); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (35); - Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 (37); - Legea nr. 346/2004 (6); - Legea nr. 571/2003 (8); - Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (18); - Codul comercial (9); - Legea nr. 287/2009 (10); - Legea nr. 72/2013 (82); - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (11); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (13); - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 (19); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (20); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice. - actul de aprobare a documentaţiei de atribuire; - actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice, documentaţiei de avizare, notei de fundamentare a cheltuielilor de investiţii, după caz; - anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; - anunţul/invitaţia de participare la procedură, după caz; - documentaţia de atribuire; - actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz; - ofertele prezentate de operatorii economici; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor/procesul-verbal de negociere; - raportul procedurii de atribuire; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii; - acordul-cadru, după caz; - contestaţiile şi soluţionarea lor; - alte documente specifice. - dacă documentele privind achiziţia au fost întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale; - respectarea legalităţii şi regularităţii specifice procedurii de achiziţie publică; - dacă sunt respectate condiţiile tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru; - dacă se încheie cu operatorul economic care este parte în acordul-cadru; - existenţa aprobării de către conducătorul autorităţii contractante a raportului procedurii; - stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ; - cuantumul şi valabilitatea garanţiei de participare şi valabilitatea ofertei la data încheierii contractului; - încheierea contractului în condiţiile ofertei declarate câştigătoare şi conform modelului de contract din documentaţia de atribuire; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
2. Contract/Decizie/Ordin de finanţare/Acord de finanţare - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 (51); - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (52); - Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 (63); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (64); - Legea nr. 350/2005 (22); - Legea nr. 346/2004 (6); - Legea nr. 321/2006 (23); - Codul comercial (9); - Legea nr. 287/2009 (10); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (5); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (32); - cererea de finanţare, proiectul tehnic, bugetul acestuia, listele de verificare privind evaluarea şi selecţia proiectelor, întocmite de compartimentele de specialitate; - bugetul aprobat; - hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate; - programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării; - acordul de parteneriat, încheiat intre liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz; - raportul privind vizita la faţa locului; - raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic; - scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic; Se verifică: - existenţa creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament, după caz; - dacă solicitarea finanţării are temei legal; - respectarea legalităţii şi regularităţii specifice procedurii de selecţie; - stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ, inclusiv cu privire la calitatea Curţii de Conturi de a exercita control, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005; - înscrierea valorii contractului în limitele alocării bugetare aprobate prin programul operaţional; - încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile programului operaţional; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar; - existenţa aprobărilor/andosărilor pentru toţi paşii premergători acordării contractului prevăzuţi de procedurile specifice;
0 1 2 3 4
- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (38); - Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000 (57); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (13); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (35); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (61); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - raportul de evaluare tehnică şi financiară; - nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare; - acordul de implementare/finanţare, după caz; - alte documente specifice. - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
3. Acord de împrumut subsidiar/Acord de împrumut subsidiar şi garanţie - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (79); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 (62); - Ordinul ministrul finanţelor publice nr.138/2009 (48); - Ordinul ministrul finanţelor publice nr. 505/2009 (55); - acordul de împrumut extern/contract de finanţare; - actul normativ de ratificare a acordului de împrumut extern sau a contractului de finanţare extern, după caz; - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări; - acordul de împrumut/contractul de finanţare; - alte documente specifice. Se verifică: - încadrarea obiectului acordului de împrumut subsidiar/acord de împrumut subsidiar şi garanţie în prevederile acordului de împrumut; - concordanţa termenilor acordului subsidiar cu cei din acordul de împrumut; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic;
4. Convenţie de garanţie aferentă acordului de garanţie - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (27); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (80); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (48); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (79); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 (62); - fundamentarea propunerii de convenţie; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări; - alte documente specifice. Se verifică: - încadrarea obiectului convenţiei în prevederile acordului de împrumut extern, acordului de garanţie sau prevederilor hotărârii Guvernului, după caz; - concordanţa termenilor convenţiei cu cei din acordul de împrumut extern, acordul de garanţie sau cu prevederile hotărârii Guvernului, după caz; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
0 1 2 3 4
- acordul de împrumut extern, încheiat între beneficiarul garanţiei şi finanţatorul extern; - actul normativ de ratificare a acordului de garanţie/ hotărârea Guvernului de aprobare a garanţiei; - alte acte normative specifice.
5. Scrisoare de garanţie pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice/contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (80); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (48); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (79); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 (62); - acordul de împrumut extern; - alte acte normative specifice. - avizul Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale; - convenţia de garantare; - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului; - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat; - alte documente specifice. Se verifică: - concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern; - existenţa convenţiei de garantare semnată de garantat; - concordanţa între proiectul scrisorii de garanţie şi proiectul convenţiei de garantare; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
6. Convenţie de garantare între Ministerul Finanţelor Publice/unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant, şi beneficiarul scrisorii de garanţie - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (80); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (48); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (79); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 (62); - acordul de împrumut extern; - alte acte normative specifice. - avizul Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului; - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa semnăturii reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale garantate; - concordanţa termenilor convenţiei de garantare cu cei din acordul de împrumut; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
7. Scrisoare de garanţie pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (80); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (48); - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului; - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat; Se verifică: - concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern; - existenţa convenţiei de garantare semnate de garantat; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
0 1 2 3 4
- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (79); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 (62); - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (27); - alte acte normative specifice. - avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări; - alte documente specifice.
8. Convenţie de garanţie între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de garantat - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (80); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (48); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (79); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 (62); - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (27); - alte acte normative specifice. - hotărârea comisiei de autorizare; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului; - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat; - avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa semnăturii reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale garantate; - dacă sunt stabilite obligaţiile părţilor contractante; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
9. Scrisoare suplimentară pentru acordurile de împrumut - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - acordul de împrumut extern; - legea de ratificare; - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - acceptul Ministerului Finanţelor Publice privind condiţiile financiare; - alte documente specifice. Se verifică: - concordanţa dintre condiţiile din scrisoarea suplimentară şi acordul-cadru de împrumut; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
10. Contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaş - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119 /1999 (4); - Legea nr. 213/1998 (31); - Legea nr. 571/2003 (8); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (5); - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 (14); - Codul comercial (9); - Legea nr. 287/2009 (10); - alte acte normative specifice. - programul anual al achiziţiilor publice; - bugetul aprobat; - nota de fundamentare; - documente specifice privind derularea operaţiunii; - procedura aprobată de ordonator, aplicabilă achiziţiilor nereglementate de legislaţia achiziţiilor publice; - alte documente specifice. Se verifică: - dacă achiziţia este prevăzută în programul anual al achiziţiilor publice; - existenţa creditelor bugetare si/sau de angajament; - rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare ce decurg din angajamentul legal; - respectarea prevederilor legale şi a procedurilor privind concesionarea, cumpărarea sau închirierea; - stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ; - rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare ce decurg din angajamentul legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
0 1 2 3 4
11. Acord pentru schimb de experienţă sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (24); - Legea nr. 590/2003 (66); - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (25); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a proiectului de acord; - devizele de cheltuieli aferente acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa creditelor bugetare şi/sau de angajament; - concordanţa termenilor din acord privind obligaţiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe); - încadrarea devizelor de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
12. Act intern de decizie privind organizarea acţiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (24); - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (25); - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (26); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific; - bugetul aprobat; - documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa creditelor bugetare şi/sau de angajament; - concordanţa dintre natura obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului legal existent; - încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale; - rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
13. Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 248/2005 (28); - Hotărârea Guvernului. nr. 518/1995 (29); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (30); - Hotărârea Guvernului. nr. 189/2001 (26); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a deplasării în străinătate; - bugetul aprobat; - documente, invitaţii şi comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acţiunea şi condiţiile efectuării deplasării în străinătate; - notă-mandat privind deplasarea; - memorandum, după caz; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa creditelor bugetare şi/sau de angajament; - concordanţa dintre natura şi cuantumul obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli); - rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
14. Act intern de decizie privind delegarea sau detaşarea în ţară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 53/2003 (42); - Legea nr. 188/1999 (44); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (30); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a delegării/detaşării; - bugetul aprobat; - acceptul scris al persoanei detaşate; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa creditelor bugetare şi/sau de angajament; - concordanţa dintre natura şi cuantumul obligaţiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detaşarea şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli); - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal;
0 1 2 3 4
- existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
15. Ordin/Act intern de decizie privind: - angajarea sau promovarea/avansarea personalului; - numirea cu caracter temporar a personalului de execuţie pe funcţii de conducere; - acordarea altor drepturi salariale - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 53/2003 (42); - Legea nr. 188/1999 (44); - Legea-cadru nr. 284/2010 (43); - Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 (67); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării personalului; - bugetul aprobat; - propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa creditelor bugetare şi/sau de angajament; - respectarea reglementărilor legale privind angajarea, promovarea/avansarea, stabilirea drepturilor salariale şi încadrarea personalului în limita posturilor aprobate; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
16. Contract de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 287/2009 (10); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar, aprobat de conducătorul entităţii publice; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa creditelor bugetare şi/sau de angajament; - dacă devizul/categoriile de cheltuieli se încadrează în limitele legale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de entitatea publică; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
17. Contract de parteneriat public-privat - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 213/1998 (31); - Legea nr. 33/1994 (70); - Legea nr. 178/2010 (68); - Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010 (69); - alte acte normative specifice. - studiul de prefezabilitate sau fundamentare; - nota justificativă pentru selectarea procedurii de dialog competitiv; - anunţul de selecţie; - documentul ataşat; - comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie, aprobată; - comisia de negociere pentru semnarea acordului de proiect, aprobată; - oferta/scrisorile de intenţie; - raportul de evaluare a scrisorilor de intenţie şi selectarea investitorilor; - acordurile de proiect; - invitaţiile la negociere; - procesele-verbale ale comisiei de evaluare/negociere; - ofertele finale; - raportul de evaluare a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare (raportul procedurii de atribuire); - comunicarea privind rezultatul procedurii transmisă investitorilor participanţi; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa creditelor bugetare şi/sau de angajament; - respectarea legalităţii şi regularităţii specifice contractului de parteneriat public-privat; - stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
0 1 2 3 4
18. Convenţie pentru acordarea de împrumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500/2002 - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 287/2009 (10); - actul normativ de înfiinţare a unor instituţii publice/activităţi finanţate integral din venituri proprii; - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare privind acordarea împrumutului; - solicitarea instituţiei publice interesate; - graficul de rambursare a împrumutului; - alte documente specifice. Se verifică: - rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la nivelul împrumutului; - dacă instituţia publică solicitantă a împrumutului se încadrează în prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002; - dacă instituţia publică solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii, în vederea rambursării împrumutului; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.

C. Ordonanţarea cheltuielilor

Nr. crt. Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0 1 2 3 4
1. Ordonanţare de plată privind achiziţiile publice de produse, servicii sau lucrări - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 82/1991 (39); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (5); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (32); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (38); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (34); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (36); - Legea nr. 571/2003 (8); - Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (18); - Legea nr. 72/2013 (82); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (13); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - contractul de achiziţii publice; - contractul/decizia/ordinul de finanţare, după caz; - bugetul aprobat; - angajamentul bugetar; - factura fiscală sau factura externă, însoţită de documente justificative care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz; - declaraţia vamală de import. Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
2. Ordonanţare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractelor încheiate - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 571/2003 (8); - Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (18); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (34); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (36); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (32); - contractul/comanda de achiziţie publică; - contractul/decizia/ordinul de finanţare; - bugetul aprobat; - angajamentul bugetar; - avizul de plată; - nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; - solicitarea de acordare a avansului; - documentul prin care se constituie garanţia legală; Se verifică: - dacă acordarea avansului respectă condiţiile specifice de legalitate şi regularitate; - existenţa documentelor justificative întocmite în conformitate cu procedurile specifice; - încadrarea sumei ordonanţate în limitele prevăzute în contract, precum şi încadrarea în termenul legal de plată; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal;
0 1 2 3 4
- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (38); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (13); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare/ autorizare; - documentul justificativ (factura, convenţia de plată etc.); - alte documente specifice. - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
3. Ordonanţare de plată privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale în cadrul contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare/acorduri de finanţare - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 (51); - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (52); - Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 (63); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (64); - Legea nr. 571/2003 (8); - Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (18); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (5); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (32); - Legea nr. 105/2011 (33); - Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000 (57); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (13); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (35); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (61); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - contractul/decizia/ordinul de finanţare; - bugetul aprobat; - angajamentul bugetar; - cererea de plată privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale; - nota de autorizare a plăţii; - notificarea privind depunerea cererii de plată; - avizul de plată/rambursare; - nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; - decont privind prefinanţarea acordată; - documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice. Se verifică: - existenţa documentelor justificative întocmite în conformitate cu procedurile specifice; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată". - încadrarea sumei ordonanţate la plată în limitele prevăzute în contract, precum şi încadrarea în termenul legal de plată; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar; - legalitatea, regularitatea, precum şi condiţiile acordării/recuperării prefinanţării; - respectarea destinaţiilor stabilite prin contract; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
4. Ordin de plată valută pentru achitarea la extern a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri provenite din împrumuturi externe - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 312/2004 (71); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - legea de ratificare a împrumutului; - alte acte normative specifice. - notificarea de plată înaintată de organismul internaţional finanţator; - bugetul aprobat; - adresa de confirmare a obligaţiei de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordin de plată/extras de cont atestând virarea echivalentului în lei a obligaţiei de plată la extern în contul entităţii publice; - nota de fundamentare; - alte documente specifice. Se verifică: - concordanţa dintre obligaţiile înscrise în acordul de împrumut, avizul de plată înaintat de organismul internaţional finanţator şi cererea de valută a entităţii publice; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
0 1 2 3 4
5. Ordonanţare de plată privind virarea către bancă a contravalorii în lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile externe contractate direct sau garantate de stat - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 312/2004 (71); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - acordul de împrumut; - legea de ratificare a împrumutului; - alte acte normative specifice. - notificarea de plată emisă de finanţatorul extern; - bugetul aprobat; - mesajul swift emis de bancă; - ordinul de plată valută; - nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei faţă de bancă; - alte documente specifice. Se verifică: - concordanţa dintre obligaţiile înscrise în acordul de împrumut, avizul de plată trimis de finanţatorul extern şi mesajul swift al băncii şi ordinul de plată valută; - existenţa surselor de finanţare a contravalorii în lei a sumei disponibilizate de bancă; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
6. Ordonanţare de plată în lei, ordonanţare de plată externă sau ordonanţare a transferului valutar pentru plăţi care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor externe - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - legea de ratificare a acordului de împrumut; - alte acte normative specifice. - facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata; - bugetul aprobat; - documentele justificative de transport, vămuire sau situaţii de lucrări ori recepţia bunurilor, după caz; - nota de fundamentare; - acordul de împrumut extern; - acordurile subsidiare de împrumut; - alte documente specifice. Se verifică: - legalitatea şi regularitatea documentaţiei justificative, corespunzător prevederilor actului normativ care reglementează operaţiunea; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
7. Ordonanţare de plată prin acreditiv simplu sau documentar în cadrul unui contract extern finanţat printr-un împrumut extern - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - legile de ratificare a acordurilor de împrumut; - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - contractul extern; - acreditivul simplu sau documentar emis de banca depozitară a contului special; - acord de împrumut extern; - acorduri subsidiare de împrumut; - alte documente specifice. Se verifică: - concordanţa condiţiilor incluse în acreditivul emis cu prevederile contractuale; - condiţiile de plată incluse în contractul extern; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - regularitatea completării documentului; - existenţa semnăturii autorizate pe cererea de confirmare a acreditivului; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
8. Ordonanţare de plată externă pentru cotizaţii, respectiv contribuţii, taxe etc. la diverse organisme internaţionale - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 (40); - protocoale, acorduri sau convenţii încheiate de entitatea publică cu organismele internaţionale; - legile de ratificare; - acordul, convenţia sau protocolul; - bugetul aprobat; - avizul de plată transmis de organismul internaţional; - angajamentul bugetar; - alte documente specifice. Se verifică: - concordanţa dintre prevederile acordului, convenţiei sau protocolului şi avizul de plată transmis de organismul internaţional, inclusiv a termenului de plată; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal;
0 1 2 3 4
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
9. Ordonanţare de plată pentru subvenţii, transferuri, prime sau alte plăţi din fonduri publice, acordate agenţilor economici sau altor beneficiari legali - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 (41); - Legea nr. 571/2003 (8); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - bugetul aprobat; - documentaţia specifică ce rezultă din actul normativ, ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv; - angajamentul bugetar; - alte documente specifice. Se verifică: - legalitatea şi regularitatea documentaţiei justificative, corespunzător prevederilor actului normativ care reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
10. Ordonanţare de plată privind redevenţe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere - Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 571/2003 (8); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - bugetul aprobat; - contractul de concesionare sau de închiriere; - documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat; - angajamentul bugetar; - alte documente specifice. Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
11. Ordonanţare de plată externă privind alte plăţi decât cele aferente împrumuturilor externe - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 571/2003 (8); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - bugetul aprobat; - documentaţia justificativă specifică ce rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv; - angajamentul bugetar; - alte documente specifice. Se verifică: - dacă justificările sunt corespunzătoare prevederilor din normele legale, inclusiv a celor stipulate în angajamentul legal; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar şi legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
12. Ordonanţare de plată privind cheltuielile ce se efectuează din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donaţie sau sponsorizare - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - alte acte normative specifice. - actul de donaţie sau sponsorizare; - angajamentul legal (contract, comandă etc.); - documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz; - alte documente specifice. Se verifică: - dacă cheltuielile respectă destinaţiile stabilite de transmiţători; - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată";
0 1 2 3 4
- concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există angajament bugetar; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
13. Ordonanţare de plată privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Decretul nr. 209/1976 (72); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (30); - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (29); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acţiunea şi devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor; - alte documente specifice. Se verifică: - concordanţa sumelor ce urmează a fi eliberate ca avans cu cele prevăzute în documentul de aprobare a acţiunii sau, după caz, încadrarea sumelor cuvenite titularului de decont în limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
14. Ordonanţări de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 69/2010 (3); - Legea nr. 53/2003 (42); - Legea-cadru nr. 284/2010 (43); - Legea nr. 188/1999 (44); - Legea nr. 571/2003 (8); - Legea nr. 263/2010 (45); - Legea nr. 76/2002 (46); - Legea nr. 346/2002 (47); - Legea nr. 95/2006 (83); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 (49); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/2006 (50); - alte acte normative specifice. - centralizatorul lunar al statelor de salarii; - statele de salarii; - bugetul aprobat; - situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la buget, pe luna anterioară; - alte documente specifice. Se verifică: - încadrarea în prevederile bugetului privind numărul maxim de posturi şi creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile, contribuţii pentru asigurările sociale de stat, contribuţii pentru asigurările de şomaj, contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate etc.); - dacă au fost aplicate cotele legale de contribuţii; - dacă pentru acordarea sporurilor, premiilor, altor drepturi salariale există bază legală; - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată prin „Bun de plată"; - regularitatea completării documentului supus vizei; - încadrarea sumei ordonanţate în valoarea cheltuielilor lichidate; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.

D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice

Nr. crt. Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0 1 2 3 4
1. Contract de concesionare/închiriere sau de administrare a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este concedent/titular al dreptului de proprietate) - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 213/1998 (31); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 (58); - studiul de oportunitate; - documentul de aprobare a studiului de oportunitate; - caietul de sarcini; - documentaţia de atribuire; - anunţul de licitaţie/negociere directă; - documentul de constituire a comisiei de evaluare; Se verifică: - încadrarea obiectului contractului în lista cuprinzând bunurile care, potrivit legii, pot fi concesionate/închiriate; - respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea licitaţiei/negocierii directe; - stabilirea termenilor contractuali în concordanţa cu cadrul normativ;
0 1 2 3 4
- procesul-verbal al comisiei de evaluare; - raportul comisiei de evaluare; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii; - alte documente specifice. - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
2. Contract de concesiune de lucrări publice sau servicii, în care entitatea publică este concedent - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 213/1998 (31); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (5); - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 (14); - Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 (84). - studiul de fundamentare a deciziei de concesionare; - raportul de avizare a finalizării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare; - documentaţia de atribuire; - anunţul de participare şi dovada transmiterii spre publicare; - actul de numire a comisiei de evaluare/negociere; - ofertele prezentate de operatorii economici; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor/procesul-verbal de negociere; - raportul procedurii de atribuire; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - contestaţiile şi soluţionarea lor, după caz; - alte documente specifice. - existenţa creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz; - existenţa aprobării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare; - respectarea legalităţii şi regularităţii specifice procedurii de atribuire şi evaluare a ofertelor; - stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ; - cuantumul şi valabilitatea garanţiei de participare şi valabilitatea ofertei câştigătoare la data încheierii contractului; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
3. Proces-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (73); - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (74); - alte acte normative specifice. - referatul de disponibilizare; - adresele către/de la instituţiile publice care doresc să utilizeze bunul disponibil; - alte documente specifice. Se verifică: - respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea procedurii de transmitere fără plată a bunurilor; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
4. Contract de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător) - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (73); - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (74); - alte acte normative specifice. - referatul de disponibilizare; - decizia de numire a comisiei de evaluare; - raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi disponibilizate; - documentaţia licitaţiei cu strigare; - alte documente specifice. Se verifică: - respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea procedurii de valorificare prin licitaţie cu strigare; - stabilirea termenilor contractuali în concordanţă cu cadrul normativ; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.

E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt. Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0 1 2 3 4
1. Acord-cadru de achiziţii publice - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - programul anual al achiziţiilor publice; - documentul de aprobare de către conducătorul entităţii Se verifică: - dacă achiziţia publică este prevăzută în programul anual al achiziţiilor;
0 1 2 3 4
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (5); - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 (14); - Legea nr. 346/2004 (6); - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (12); - alte acte normative specifice. publice a procedurii de achiziţie selectate; - nota privind determinarea valorii estimate; - anunţul/invitaţia de participare la procedură; - documentaţia de atribuire; - actul de numire a comisiei de evaluare/negociere, după caz; - ofertele prezentate; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor/procesul-verbal de negociere; - raportul procedurii de atribuire; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii; - alte documente specifice. - respectarea legalităţii şi regularităţii specifice procedurii de achiziţie publică; - existenţa aprobării de către conducătorul autorităţii contractante a raportului procedurii; - stabilirea termenilor acordului-cadru în concordanţă cu prevederile cadrului normativ; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
2. Document de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 (85); - Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 (86); - alte acte normative specifice. - programul de investiţii publice, după caz; - actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; - fişa obiectivului/proiectului de investiţii, după caz; - devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii; - angajamentele legale încheiate; - situaţia cheltuielilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării; - situaţia restului de executat la data actualizării; - baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică; - nota de calcul al actualizării; - alte documente specifice. Se verifică: - înscrierea în programul de investiţii publice a obiectivului/proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, după caz; - realitatea valorii cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării; - realitatea valorii restului de executat; - valoarea actualizată a obiectivului/proiectului de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
3. Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (73); - Legea nr. 15/1994 (75); - Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (54); - alte acte normative specifice. - nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune; - actul constatator al avariei; - devizul estimativ al reparaţiei capitale; - alte acte justificative. Se verifică: - existenţa actelor justificative; - dacă actele justificative au fost întocmite şi semnate de persoanele în drept; - dacă sunt îndeplinite condiţiile scoaterii din funcţiune; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
4. Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acţiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (24); - actul intern de decizie privind organizarea acţiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, sau a altor acţiuni cu caracter specific; Se verifică: - prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate; - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din
0 1 2 3 4
- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (25); - Legea nr. 82/1991 (39); - Decretul nr. 209/1976 (72); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice. punct de vedere al formei şi conţinutului; - corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere; - încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale; - dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
5. Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Decretul nr. 209/1976 (72); - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (29) - alte acte normative specifice. - actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate; - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice. Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei şi conţinutului; - prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate; - corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere; - documentul de restituire a avansurilor nejustificate şi, după caz, a penalităţilor; - încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale; - dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
6. Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în ţară şi/sau pentru achiziţii prin cumpărare directă - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Decretul nr. 209/1976 (72) - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (30); - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 (14); - alte acte normative specifice. - actul intern de decizie privind deplasarea în ţară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziţia directă; - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice. Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei şi conţinutului; - prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit; - corectitudinea calculului privind sumele justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere; - documentul de restituire a avansurilor nejustificate şi, după caz, a penalităţilor; - încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale; - dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
7. Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 32/1994 (17); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; - alte documente specifice. Se verifică: - dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate dintre cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
0 1 2 3 4
8. Act de donaţie, în care entitatea publică are calitatea de donatar - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Legea nr. 287/2009 (10); - Decretul nr. 478/1954 (76); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a actului de donaţie; - alte documente specifice. Se verifică: - regimul juridic al bunului/bunurilor care fac obiectul donaţiei; - dacă bunul/bunurile respective sunt grevate de datorii; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existenţa avizului compartimentului juridic.
9. Dispoziţie de încasare către casierie - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Decretul nr. 209/1976 (72); - Legea nr. 82/1991 (39); - alte acte normative specifice. - decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans; - decizia de imputaţie; - alte acte din care rezultă obligaţii de plată în sarcina unor persoane; - alte documente specifice. Se verifică: - aprobarea de către conducătorul entităţii publice a decontului de cheltuieli; - modul de calcul al sumei ce urmează a fi încasată; - dacă dispoziţia de încasare este întocmită pentru suma ce urmează a fi încasată; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
10. Notificare de prefinanţare din fonduri comunitare - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 (51); - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (52); - Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 (63); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (64); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (32); - Legea nr. 105/2011 (33); - Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999 (56); - Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000 (57); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (13); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (35); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (61); - alte acte normative specifice. - documentele ce însoţesc notificarea de prefinanţare (prognoza fluxului de prefinanţare, copie extras cont disponibil din fonduri comunitare, copie extras cont trezorerie, după caz); - alte documente specifice. Se verifică: - încadrarea fondurilor solicitate în limitele bugetului programului; - respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanţare; - certificarea şi aprobarea cererii de către persoana autorizată; - existenţa documentelor justificative; - completarea corectă a documentelor; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
11. Cerere de fonduri comunitare - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 (51); - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (52); - nota justificativă; - documentele ce însoţesc cererea de transfer de fonduri (declaraţia de cheltuieli, cash-flow sume previzionate, raportarea financiară, raportul asupra progresului înregistrat, situaţia cofinanţării de la bugetul de stat, reconcilierea bancară, copie extras cont Se verifică: - încadrarea fondurilor solicitate în limitele prevăzute în bugetul programului/deciziei de finanţare/fişei de proiect; - respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanţare; - respectarea condiţionalităţilor impuse pentru alimentarea conturilor;
0 1 2 3 4
- Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 (63); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (64); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (32); - Legea nr. 105/2011(33); - Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999 (56); - Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000 (57); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (13); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (35); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (61); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (21); - alte acte normative specifice. trezorerie); - alte documente specifice. - certificarea şi aprobarea cererii de către persoana autorizată; - existenţa documentelor justificative; - completarea corectă a documentelor; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.
12. Cerere de tragere şi cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe (inclusiv a avansului) - Legea nr. 500/2002 (1); - Legea nr. 273/2006 (2); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (4); - legea de ratificare a acordului de împrumut extern; - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (65); - procedura finanţatorului extern cu privire la tragerile din împrumut; - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - contractele interne sau externe; - ordinele de plată prin care s-au efectuat plăţi în cadrul procedurilor de refinanţare; - alte documente specifice. Se verifică: - legalitatea şi regularitatea documentelor justificative; - încadrarea plăţilor solicitate în prevederile contractului intern sau extern; - existenţa documentului organismului finanţator internaţional de acceptare a contractului intern sau extern (no objection); - dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „Bun de plată"; - existenţa semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate.

*) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un „Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform anexelor nr. 1a), 1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. F. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv LISTĂ DE VERIFICARE CERERE PENTRU DESCHIDERE DE CREDITE BUGETARE Cod A.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota justificativă
1.2. - Nota de fundamentare/situaţia privind facturi, contracte, alte obligaţii de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare
1.3. - Situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente
1.4. - Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.5. - Situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate
1.6. - Bugetul aprobat
1.7. - Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături, după caz, şi respectarea bazei legale pentru efectuarea plăţilor care fac obiectul solicitării pentru deschiderea de credite pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
3. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în:
3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
3.2. - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul)
3.3. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (când este cazul)
3.4. - Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare
4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, având în vedere:
4.1. - Creditele bugetare deschise anterior şi neutilizate
4.2. - Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
5. Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la:
5.1. - Beneficiarul deschiderii de credite bugetare
5.2. - Conturile de trezorerie
5.3. - Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare
5.4. - Corespondenţa dintre suma solicitată la nivel de capitol şi detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare
5.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular

LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE BUGETARĂ (ORDIN DE PLATĂ) PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE (ALIMENTĂRI) Cod A.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, după caz
1.2. - Fundamentarea repartizării de credite (alimentării) pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari, de credite
1.3. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
1.4. - Bugetul aprobat
1.5. - Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea/alimentarea
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare (ordinul de plată)
3. Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare, în:
3.1. - Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
Nr. crt. Obiectivele verificării
3.2. - Cererea de deschidere de credite bugetare
3.3. - Disponibilul de venituri proprii
3.4. - Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul)
3.5. - Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare/justificare
4. Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare (ordinul de plată) cu privire la:
4.1. - Beneficiarul creditelor repartizate (alimentării)
4.2. - Conturile de trezorerie
4.3. - Suma repartizată (alimentată)
4.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular

NOTĂ: În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plată pentru alimentări de conturi, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară (ordin de plată), cât şi pentru borderoul centralizator în cauză. LISTĂ DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE Cod A.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare
1.2. - Justificarea şi dovada încadrării în prevederile art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 69/2010
1.3. - Bugetul aprobat
1.4. - Dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului Finanţelor Publice sau a ordonatorului principal
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare
3. Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în:
3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
3.2. - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
4. Modificarea trimestrializării să corespundă următoarelor cerinţe:
4.1. - Concordanţa cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate
4.2. - Respectarea angajamentelor anterioare

LISTĂ DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE Cod A.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare privind efectuarea virărilor de credite
1.2. - Bugetul aprobat
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Documentul privind virările de credite
3. Încadrarea sumei prevăzute a se vira în:
3.1. - Creditele repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
3.2. - Nivelul rezultat din nota de fundamentare
4. Propunerea de virare să:
4.1. - Nu contravină legii privind finanţele publice, legii responsabilităţii fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare
Nr. crt. Obiectivele verificării
4.2. - Fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate
4.3. - Asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.4. - Fie susţinută de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finele anului bugetar
4.5. - Fie efectuată în intervalul de timp prevăzut de lege

LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE BUGETARĂ DE RETRAGERE A CREDITELOR BUGETARE DESCHISE ŞI NEUTILIZATE Cod A.5

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare
1.2. - Bugetul aprobat
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Dispoziţia bugetară de retragere a creditelor bugetare
3. Încadrarea sumei prevăzute pentru retragere în:
3.1. - Creditele bugetare deschise/repartizate şi neutilizate
3.2. - Nivelul rezultat din nota de fundamentare
4. Proiectul de operaţiune de retragere:
4.1. - Să se facă în termenul legal
4.2. - Să sigure respectarea angajamentelor anterioare
5. Completarea corectă a dispoziţiei bugetare de retragere a creditelor bugetare cu privire la:
5.1. - Entitatea publică de la care se retrag creditele bugetare
5.2. - Conturile de trezorerie
5.3. - Suma care se retrage
5.4. - Corespondenţa dintre suma care se retrage şi detalierea de pe versoul formularului
5.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI Cod B.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Programul anual de achiziţii publice
1.2. - Documentul de aprobare de către conducătorul entităţii publice a procedurii selectate de achiziţie
1.3. - Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale
1.4. - Acordul sau convenţia de finanţare externă
1.5. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare
1.6. - Nota privind determinarea valorii estimate
1.7. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii
1.8. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii
1.9. - Actul de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii
1.10. - Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare
1.11. - Documentaţia de atribuire
1.12. - Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz
1.13. - Ofertele prezentate de operatorii economici
1.14. - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia ofertanţilor
1.15. - Raportul procedurii de atribuire
Nr. crt. Obiectivele verificării
1.16. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii
1.17. - Acordul-cadru
1.18. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor
1.19. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de contract/comandă de achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări
3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător
3.4. - Nivelul din acordul-cadru
4. Contractul:
4.1. - Să fie cuprins în programul anual de achiziţii publice
4.2. - Să se încheie cu ofertantul declarat câştigător în Raportul procedurii de atribuire
4.3. - Să prevadă calitatea, cantitatea şi preţul/tariful produselor/serviciilor/lucrărilor contractate, conform actelor justificative
4.4. - Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie
4.5. - Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii
4.6. - Să prevadă actualizarea preţului numai cu respectarea legii
4.7. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei
4.8. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
4.9. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu termenele de livrare/de prestare/de execuţie
4.10. - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE Cod B.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Cererea de finanţare, proiectul tehnic, bugetul acestuia şi listele de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de specialitate
1.2. - Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz
1.3. - Acordul de implementare/finanţare, după caz
- Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate
- Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării
1.4. - Nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanţator
1.5. - Raportul privind vizita la faţa locului
1.6. - Raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic
1.7. - Scrisoare de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic
1.8. - Raportul de evaluare tehnică şi financiară
1.9. - Nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare
1.10. - Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate
1.11. - Anexele 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de contract/decizie/ordin de finanţare
Nr. crt. Obiectivele verificării
3. Încadrarea valorii contractului de finanţare în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
4. Contractul:
4.1. - Să fie în cadrul programului de finanţare
4.2. - Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanţat, detaliată pe surse de finanţare
4.3. - Să prevadă eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor care se finanţează
4.4. - Să prevadă acordarea prefinaţării, cu respectarea legii
4.5. - Să prevadă reglementări privind TVA
4.6 - Suma din contract să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului
4.7. - Să prevadă actualizarea finanţării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii
4.8. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor
4.9. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
4.10 - Să prevadă calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita controlul financiar

LISTĂ DE VERIFICARE ACORD SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT/ACORD SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT ŞI GARANŢIE Cod B.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Fundamentarea propunerii de acord subsidiar
1.2. - Hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de acord subsidiar de împrumut/acord subsidiar de împrumut şi garanţie
3. Concordanţa termenilor acordului subsidiar de împrumut/acordului subsidiar de împrumut şi garanţie cu cei din acordul de împrumut extern, fără a se limita la aceştia, privitor la:
3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.2. - Sistemul informaţional dintre Ministerul Finanţelor Publice şi ordonatorii principali de credite
3.3. - Obligaţiile şi drepturile ordonatorilor principali de credite, în conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul
3.4. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului
4. Existenţa semnăturilor:
4.1. - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
4.2. - Persoanelor autorizate din partea subîmprumutatului

LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE GARANŢIE, AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANŢIE Cod B.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Fundamentarea propunerii de convenţie
1.2. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări
1.3. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.4. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
Nr. crt. Obiectivele verificării
2.2. - Proiect de convenţie de garanţie aferentă acordului de garanţie
3. Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern, fără a se limita la aceştia, privitor la:
3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.2. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului
3.3. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.4. - Clauzele acordului, legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului
4. Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut
5. Existenţa semnăturilor:
5.1. - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
5.2. - Persoanelor autorizate din partea garantatului

LISTĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ Cod B.5

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări
1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială )
1.3. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
1.4. - Convenţia de garanţie, semnată de garantat
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiect de scrisoare de garanţie pentru împrumuturi externe, contractate de operatori economici şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, garantate de stat
3. Concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern, fără a se limita la aceştia, privitor la:
3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.2. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului
3.3. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.4. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului
4. Existenţa semnăturilor:
4.1. - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE GARANŢIE CARE URMEAZĂ A FI ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANŢIE Cod B.6

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Fundamentarea propunerii de convenţie
1.2. - Avizul Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări
1.3. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.4. - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului
1.5. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
Nr. crt. Obiectivele verificării
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiect de convenţie de garanţie care urmează a fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarul convenţiei de garanţie
3. Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la:
3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.2. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului
3.3. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.4. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului
4. Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut
5. Existenţa semnăturilor:
5.1. - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
5.2. - Persoanelor autorizate din partea garantatului

LISTĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT, CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ Cod B.7

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări
1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
1.4. - Convenţia de garanţie, semnată de garantat
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiect de scrisoare de garanţie pentru împrumut garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială
3. Concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la:
3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.2. - Denumire finanţator, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului
3.3. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.4. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului
4. Existenţa semnăturilor:
4.1. - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE GARANŢIE CARE URMEAZĂ A FI ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT Cod B.8

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Fundamentarea propunerii de convenţie
1.2. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări
1.3. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
Nr. crt. Obiectivele verificării
1.4. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiect de convenţie de garanţie care urmează a fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de garantat
3. Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la:
3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.2. - Denumire finanţator, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului
3.3. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.4 - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului
4. Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut
5. Existenţa semnăturilor:
5.1. - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
5.2. - Persoanelor autorizate din partea garantatului

LISTĂ DE VERIFICARE A SCRISORII SUPLIMENTARE PENTRU ACORDURILE DE ÎMPRUMUT Cod B.9

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a scrisorii suplimentare
1.2. - Acceptul Ministerului Finanţelor Publice privind condiţiile financiare
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
3. Se verifică:
3.1. - Concordanţa dintre condiţiile din scrisoarea suplimentară şi Acordul-cadru de împrumut
3.2. - Existenţa avizului compartimentului juridic

LISTĂ DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ Cod B.10

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii
1.2. - Documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de ordonator
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere
3. Încadrarea valorii contractului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Nivelul preţului concesiunii/chiriei ofertate de proprietar
Nr. crt. Obiectivele verificării
4. Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere:
4.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice
4.2. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
4.3. - Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, cumpărat sau închiriat
4.4. - Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii
4.5. - Să prevadă obligaţiile părţilor
4.6. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată
4.7. - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de neonorare a obligaţiilor contractuale

LISTĂ DE VERIFICARE A ACORDULUI PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE, PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ Cod B.11

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a proiectului de acord
1.2. - Devizul de cheltuieli aferent acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
3. Încadrarea valorii acordului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Încadrarea devizelor de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli
4. Acordul
4.1. - Concordanţa termenilor din acord privind obligaţiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe)
4.2. - Încadrarea devizului de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli
4.3. - Existenţa avizului compartimentului juridic

LISTĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI Cod B.12

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, după caz
1.2 - Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune
1.3. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul
3. Stabilirea corectă a valorii devizului
4. Încadrarea valorii devizului în:
4.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
Nr. crt. Obiectivele verificării
4.2. - Nivelul angajamentului bugetar
4.3. - Limitele prevăzute de normele legale
4.4. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)

LISTĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI Cod B.13

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a deplasării în străinătate
1.2. - Invitaţii, comunicări, alte documente de la partenerul extern
1.3. - Nota-mandat/memorandumul privind deplasarea
1.4. - Oferte pentru cazare şi/sau transport, după caz
1.5. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul
3. Stabilirea corectă a valorii devizului
4. Încadrarea valorii devizului în:
4.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
4.2. - Nivelul angajamentelor bugetare
4.3. - Baremele prevăzute de normele legale

LISTĂ DE VERIFICARE A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAŞAREA ÎN ŢARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI Cod B.14

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a delegării/detaşării
1.2. - Acceptul scris al persoanei detaşate
1.3. - Actul intern de decizie privind detaşarea/ordinul de deplasare
1.4. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul
3. Stabilirea corectă a valorii devizului
4. Încadrarea valorii devizului în:
4.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
4.2. - Nivelul angajamentelor bugetare
4.3. - Baremele prevăzute de normele legale

LISTĂ DE VERIFICARE A ORDINULUI/ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND: ANGAJAREA SAU AVANSAREA/PROMOVAREA PERSONALULUI, NUMIREA CU CARACTER TEMPORAR A PERSONALULUI DE EXECUŢIE PE FUNCŢII DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE Cod B.15

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării personalului
1.2. - Propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului de execuţie pe funcţii de conducere/acordarea altor drepturi salariale
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie
3. Se verifică:
3.1. - Existenţa creditelor bugetare
3.2. - Respectarea reglementărilor legale privind angajarea şi încadrarea personalului în limita posturilor aprobate şi stabilirea drepturilor salariale
3.3. - Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal
3.4. - Existenţa avizului compartimentului juridic

LISTĂ DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR Cod B.16

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a concesionării sau închirierii
1.2. - Referat de necesitate
1.3. - Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de contract de comodat
3. Încadrarea valorii contractului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
4. Contractul:
4.1. - Să existe creditele bugetare
4.2. - Devizul/categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale
4.3. - Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal
4.4. - Să conţină avizul compartimentului juridic

LISTĂ DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT Cod B.17

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Studiul de prefezabilitate sau fundamentare
1.2. - Nota justificativă pentru selectarea procedurii de dialog competitiv
1.3. - Anunţul de selecţie
1.4. - Documentul ataşat
Nr. crt. Obiectivele verificării
1.5. - Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie, aprobată
1.6. - Comisia de negociere pentru semnarea acordului de proiect, aprobată
1.7. - Oferta/scrisorile de intenţie
1.8. - Raportul de evaluare a scrisorilor de intenţie şi selectarea investitorilor
1.9. - Acordurile de proiect
1.10. - Invitaţiile la negociere
1.11. - Procesele-verbale ale comisiei de evaluare/negociere
1.12. - Ofertele finale
1.13. - Raportul de evaluare a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare (raportul procedurii de atribuire)
1.14. - Comunicarea privind rezultatul procedurii transmisă investitorilor participanţi
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de contract de parteneriat public-privat
3. Încadrarea valorii contractului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau creditelor de angajament
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
4. Contractul:
4.1. - Respectarea regularităţii specifice contractului de parteneriat public-privat;
4.2. - Să existe creditele bugetare şi/sau creditele de angajament
4.3. - Stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ
4.4. - Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal
4.5. - Să conţină avizul compartimentului juridic

LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI, CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002 Cod B.18

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Actul de înfiinţare a instituţiei publice/activităţii finanţate integral din venituri proprii
1.2. - Solicitarea pentru acordarea împrumutului
1.3. - Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului
1.4. - Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Convenţia pentru acordarea împrumutului
3. Încadrarea valorii împrumutului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul de împrumut solicitat
3.3. - Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare
4. Convenţia:
4.1. - Să fie încheiată în cazul unei instituţii publice/activităţi finanţate, nou-înfiinţată
4.2. - Să prevadă modalitatea şi tranşele de acordare a împrumutului
4.3. - Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului
4.4. - Să prevadă termenele de constituire a împrumutului
4.5. - Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni de la data acordului

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI Cod C.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Contractul/Comanda de achiziţie publică (sau altă formă de angajament juridic)
1.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare
1.3. - Angajamentul bugetar
1.4. - Factura fiscală sau factura externă, însoţită de documentele justificative (certificare de plată, rapoarte de progres ş.a.)
1.5. - Declaraţia vamală de import
1.6. - Documentele care să ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Valoarea cheltuielilor lichidate
4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Natura cheltuielii
5.2. - Numărul şi data emiterii facturii
5.3. - Beneficiarul sumei
5.4. - Banca beneficiarului
6. Corespondenţa dintre conţinutul actelor justificative în ceea ce priveşte:
6.1. - Cantitatea de produse recepţionate
6.2. - Calitatea produselor recepţionate
6.3. - Preţul unitar al produselor recepţionate
6.4. - Termenele de livrare
6.5. - Modalităţile de plată

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE Cod C.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Contractul/Comanda de achiziţie publică
1.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare
1.3. - Angajamentul bugetar
1.4. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.5. - Nota de fundamentare/autorizare
1.6. - Solicitarea de acordare a avansului
1.7. - Documentul prin care se constituie garanţia legală
1.8. - Documentul justificativ (factura, convenţia de plată etc.)
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată a avansului
3. Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
Nr. crt. Obiectivele verificării
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
4.4. - Disponibilul din cont
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Natura plăţii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE, PLĂŢI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR/DE FINANŢARE Cod C.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare
1.2. - Angajamentul bugetar
1.3. - Cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale
1.4. - Notificarea privind depunerea cererii de plată
1.5. - Nota de autorizare a plăţii/rambursării
1.6. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.7. - Decont privind prefinanţarea acordată
1.8. - Avizul de plată/rambursare
1.9. - Documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare
4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din notele justificative, pentru:
5.1. - Natura plăţii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului sumei

LISTĂ DE VERIFICARE ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR DE CAPITAL, A DOBÂNZILOR, A COMISIOANELOR ŞI A ALTOR COSTURI PROVENITE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE Cod C.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Notificarea de plată înaintată de finanţatorul extern
1.2. - Adresa de confirmare a obligaţiei de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordin de plată/extras de cont atestând virarea echivalentului în lei al obligaţiei de plată la extern în contul entităţii publice
1.3. - Nota de fundamentare
Nr. crt. Obiectivele verificării
1.4. - Angajamentul legal, ca izvor al obligaţiilor de plată
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de Ordin de plată în valută pentru achitarea, la extern, a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri provenite din împrumuturile externe
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului legal
4.2. - Nivelul sumei datorate, rezultat din notificarea de plată înaintată de organismul financiar internaţional
4.3 - Termenul de rambursare, prevăzut în angajamentul legal
4.4 - Nivelul sumei propuse pentru lichidare de direcţia de specialitate
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative, pentru:
5.1. - Natura cheltuielii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII ÎN LEI A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE DE STAT Cod C.5

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Notificarea de plată, înaintată de organismul internaţional
1.2. - Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare de valută
1.3. - Ordinul de plată în valută
1.4. - Confirmarea băncii privind operaţiunea de plată la extern
1.5. - Nota de lichidare
1.6. - Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei faţă de bancă
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului legal
4.2. - Nivelul sumei datorate, rezultat din avizul de plată înaintat de organismul financiar internaţional
4.3. - Termenul de plată prevăzut în angajamentul legal şi confirmarea băncii
4.4. - Nivelul sumei propuse pentru lichidare
4.5. - Încadrarea în subdiviziunile clasificaţiei bugetare
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative, pentru:
5.1. - Natura cheltuielii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ ÎN LEI, ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ SAU ORDONANŢARE A TRANSFERULUI VALUTAR, PENTRU PLĂŢI CARE SE EFECTUEAZĂ DIN CONTURILE SPECIALE ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE Cod C.6

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Nota de fundamentare
1.2. - Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut
1.3. - Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata
1.4. - Alte documente justificative de transport, vămuire sau situaţii de lucrări ori recepţia bunurilor, după caz
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de ordonanţare de plată în lei, ordonanţarea de plată externă sau ordonanţarea transferului valutar, pentru plăţi care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor guvernamentale externe
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Natura cheltuielii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ, PRIN ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR, ÎN CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANŢAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN Cod C.7

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Nota de fundamentare
1.2. - Contractul extern
1.3. - Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a contului special
1.4. - Alte documente justificative de transport, vămuire sau situaţii de lucrări ori recepţia bunurilor, după caz
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de ordonanţare de plată, prin acreditiv simplu sau documentar, în cadrul unui contract extern finanţat printrun împrumut extern
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
4.4 - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Natura cheltuielii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ PENTRU COTIZAŢII, CONTRIBUŢII, TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAŢIONALE Cod C.8

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Angajamentul bugetar global/individual
1.2. - Acordul, convenţia sau protocolul privind aderarea la organismul internaţional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă
1.3. - Avizul de plată primit de la organismul internaţional şi/sau alte elemente care privesc suma de plată în valută şi termenul scadent la plată
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Valoarea cheltuielilor lichidate
4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Natura cheltuielii
5.2. - Numărul şi data emiterii facturii
5.3. - Beneficiarul sumei
5.4. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU SUBVENŢII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLĂŢI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI Cod C.9

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Angajamentul bugetar global/individual
1.2. - Nota de fundamentare
1.3. - Documentaţia specifică, conform actului normativ care reglementează domeniul
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Natura plăţii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENŢE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE Cod C.10

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a concesionării sau închirierii
1.2. - Documente specifice privind derularea operaţiunilor de concesionare sau închiriere
1.3. - Contract de concesiune/închiriere
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Natura plăţii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ PRIVIND ALTE PLĂŢI DECÂT CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE Cod C.11

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Angajamentul bugetar individual/global
1.2. - Nota de fundamentare
1.3. - Contractul de furnizare/servicii/lucrări
1.4. - Factura externă
1.5. - Documente de transport, vămuire, recepţie, situaţii de lucrări, după caz
1.6. - Documente specifice care rezultă din actul normativ ce reglementează domeniul
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată externă
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
4.4. - Disponibilul în cont
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Natura plăţii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND CHELTUIELILE CE SE EFECTUEAZĂ DIN FONDURI PRIMITE DE LA PERSOANE JURIDICE SAU FIZICE CU TITLU DE DONAŢIE SAU SPONSORIZARE Cod C.12

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Angajamentul bugetar individual/global
1.2. - Nota de fundamentare
1.3. - Actul de donaţie sau sponsorizare
1.4. - Angajamentul legal (contract, comandă etc.)
1.5. - Documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată a cheltuielilor
3. Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în angajamentul legal
5.2. - Natura plăţii
5.3. - Beneficiarul sumei
5.4. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE Cod C.13

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Angajamentul bugetar global/individual
1.2. - Nota de fundamentare
1.3. - Documente specifice prin care s-a aprobat acţiunea şi devizul acesteia
1.4. - Decontul justificativ al cheltuielilor
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
4.2. - Nivelul angajamentului legal
4.3. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Natura plăţii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ A SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM ŞI A OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA Cod C.14

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Centralizatorul lunar al statelor de salarii
1.2. - Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal
1.3. - Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal
1.4. - Statul de funcţii
1.5. - Bugetul aprobat
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Încadrarea sumei propuse la plată în:
3.1. - Nivelul angajamentului bugetar
3.2. - Valoarea cheltuielilor lichidate
3.3. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
4. Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în:
4.1. - Numărul maxim de personal stabilit prin buget
4.2. - Numărul rezultat din statul de funcţii
5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
5.1. - Tipul plăţii
5.2. - Beneficiarul sumei
5.3. - Banca beneficiarului şi contul
6. Respectarea prevederilor legale pentru plata:
6.1. - Salariilor
6.2. - Sporurilor
6.3. - Orelor suplimentare
6.4. - Premiilor
6.5. - Altor drepturi salariale
6.6. - Contribuţiilor

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIONARE/ÎNCHIRIERE (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT/TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE) Cod D.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a concesionării sau închirierii
1.2. - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunilor de concesionare sau închiriere
1.3. - Contract de concesiune/închiriere
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie
3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
3.1. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE SAU SERVICII, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT Cod D.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare
1.2. - Raportul de avizare a finalizării stadiului de finalizare a deciziei de concesionare
1.3. - Documentaţia de atribuire
1.4. - Anunţul de participare şi dovada transmiterii spre publicare
1.5. - Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere
1.6. - Ofertele prezentate de operatorii economici
1.7. - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor/Procesul-verbal de negociere
1.8. - Raportul procedurii de atribuire
1.9. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
1.10. - Contestaţiile şi soluţionarea lor, după caz
1.11. - Contractul de concesiune de lucrări publice sau servicii
1.12. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
3. Contractul:
3.1. - Stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ

LISTĂ DE VERIFICARE PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVÂND CA OBIECT TRANSMITEREA BUNULUI FĂRĂ PLATĂ Cod D.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Referatul de disponibilizare
1.2. - Adresele instituţiilor publice care solicită bunul disponibilizat
1.3. - Procesul-verbal de predare-primire sau actul intern de decizie
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie
3. Respectarea prevederilor legale privind procedura de transmitere fără plată a bunului

LISTĂ DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE (ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR) Cod D.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Referatul de disponibilizare
1.2. - Decizia de numire a comisiei de evaluare
1.3. - Raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi disponibilizate
1.4. - Documentaţia licitaţiei cu strigare de desfăşurat
Nr. crt. Obiectivele verificării
1.4.1. - Decizia de numire a comisiei de licitaţie
1.4.2. - Anunţul de vânzare
1.4.3. - Procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei
1.4.4. - Alte documente specifice, după caz
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
3. Se verifică:
3.1. - Respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea procedurii de valorificare prin licitaţie cu strigare
3.2. - Stabilirea termenilor contractuali în concordanţă cu cadrul normativ
3.3. - Existenţa avizului compartimentului juridic

LISTĂ DE VERIFICARE ACORD-CADRU DE ACHIZIŢII PUBLICE Cod E.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Programul anual de achiziţii publice
1.2. - Nota privind determinarea valorii maxime estimate
1.3. - Documentul de aprobare a procedurii de atribuire selectate
1.4. - Anunţul/Invitaţia de participare la procedură
1.5. - Documentaţia de atribuire
1.6. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului
1.7. - Ofertele
1.8. - Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia tuturor ofertanţilor
1.9. - Raportul procedurii de atribuire
1.10. - Comunicările către ofertanţi ale rezultatului aplicării procedurii
1.11. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor (dacă este cazul)
1.12. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii
1.13. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul de acord-cadru de achiziţii publice
3. Acordul-cadru:
3.1. - Să fie cuprins în programul anual de achiziţii publice
3.2. - Să se încheie cu ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigător/câştigători în raportul procedurii
3.3. - Să prevadă obligaţiile pe care operatorul/fiecare operator economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică
3.4. - Să prevadă preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare pe care operatorul/fiecare operator economic le-a prevăzut în propunerea financiară
3.5. - Să prevadă cantitatea maximă totală estimată care poate fi contractată pe durata întregului acord-cadru
3.6. - Să prevadă cantitatea minimă şi cantitatea maximă estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent
3.7. - Să prevadă durata acordului-cadru
3.8. - Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii
3.9. - Să prevadă actualizarea preţului/tarifului numai cu respectarea legii
3.10. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor
3.11. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
3.12. - Să prevadă consecinţele pentru operatorul economic care nu are capacitatea încheierii contractului subsecvent din culpa sa

LISTĂ DE VERIFICARE DOCUMENT DE ACTUALIZARE A OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII ŞI A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII, ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIA INDICILOR DE PREŢURI Cod E.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative:
1.1. - Programul de investiţii publice, după caz
1.2. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
1.3. - Devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii
1.4. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, după caz
1.5. - Angajamentele legale încheiate
1.6. - Situaţia cheltuielilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării
1.7. - Situaţia restului de executat la data actualizării
1.8. - Baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică
1.9. - Nota de calcul al actualizării
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Proiectul documentului de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii
3. Documentul de actualizare:
3.1. - Obiectivul/Proiectul de investiţii şi lucrările de intervenţii să fie cuprinse în programul de investiţii publice, după caz
3.2. - Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să fie corectă
3.3. - Valoarea restului de executat să fie corectă
3.4. - Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii să fie făcută pe baza evoluţiei indicelui de preţuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării

LISTĂ DE VERIFICARE PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOCULUI FIX/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE Cod E.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune
1.2. - Act constatator al avariei
1.3. - Devizul estimativ al reparaţiei capitale
1.4. - Alte documente
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie
3. Se verifică:
3.1. - Existenţa actelor justificative
3.2. - Dacă actele justificative au fost întocmite şi semnate de persoanele în drept
3.3. - Dacă sunt îndeplinite condiţiile scoaterii din funcţiune

LISTĂ DE VERIFICARE DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A MANIFESTĂRILOR CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC Cod E.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Actul intern de decizie privind organizarea acţiunii de protocol, a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, după caz
1.2 - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3. - Decontul de cheltuieli
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie
3. Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat

LISTĂ DE VERIFICARE DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR Cod E.5

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate
1.2 - Documente specifice
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie
3. Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat

LISTĂ DE VERIFICARE DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ ŞI/SAU PENTRU ACHIZIŢII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ Cod E.6

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea în ţară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziţia directă
1.2. - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie
3. Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII Cod E.7

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a sponsorizării/contractului de sponsorizare
1.2. - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunilor de sponsorizare
1.3. - Contract de sponsorizare
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate dintre cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare
3. Încadrarea valorii contractului în:
3.1. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)

LISTĂ DE VERIFICARE ACT DE DONAŢIE, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE DONATAR Cod E.8

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a donaţiei
1.2. - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de donaţie
1.3. - Actul de donaţie
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate dintre cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare
3. Actul de donaţie:
3.1. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)
3.2. - Respectă regimul juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul donaţiei
3.3. - Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt grevat(e) de datorii
3.4. - Existenţa avizului compartimentului juridic

LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE Cod E.9

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Decontul de cheltuieli
1.2 - Decizie de imputaţie
1.3. - Alte documente
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
3. Încadrarea sumei de cheltuieli în limita decontului

LISTĂ DE VERIFICARE NOTIFICARE DE PREFINANŢARE DIN FONDURI COMUNITARE Cod E.10

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Prognoza fluxului de prefinanţare
1.2. - Soldul disponibil din fonduri comunitare, copie extras cont trezorerie
1.3. - Bugetul aprobat
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Notificarea de prefinanţare
3. Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în:
3.1. - Limitele prevăzute în bugetul alocat programului
3.2. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)
3.3. - Nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinanţare
4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere:
4.1. - Fondurile comunitare anterioare existente şi neutilizate, conform soldului din extrasul de cont
4.2. - Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile comunitare
5. Completarea corectă a cererii de fonduri cu privire la:
5.1. - Autoritatea de management/Unitatea de plată/Beneficiarul final
5.2. - Conturile de trezorerie
5.3. - Calculul sumelor solicitate anterior şi neutilizate
5.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular

LISTĂ DE VERIFICARE CERERE DE FONDURI COMUNITARE Cod E.11

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Cash flow-ul sumelor previzionate
1.2. - Soldul disponibil din fonduri comunitare, copie extras cont trezorerie
1.3. - Raportarea financiară, reconcilierea bancară
1.4. - Raportul asupra progresului înregistrat
1.5. - Declaraţia de cheltuieli
1.6. - Situaţia cofinanţări de la bugetul de stat
1.7. - Bugetul aprobat
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
2.2. - Cererea de fonduri comunitare
3. Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în:
3.1. - Limitele prevăzute în bugetul alocat programului
3.2. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)
3.3. - Nivelul rezultat din cash flow-ul sumelor previzionate
4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere:
4.1. - Fondurile anterioare existente şi neutilizate, conform soldului din extrasul de cont trezorerie
4.2. - Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile comunitare
5. Completarea corectă a cererii de fonduri cu privire la:
5.1. - Autoritatea de management/Unitatea de plată
5.2. - Conturile de trezorerie
5.3. - Calculul sumelor solicitate anterior şi neutilizate
5.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular

LISTĂ DE VERIFICARE CERERE DE TRAGERE ŞI CERERE DE ALIMENTARE A CONTULUI SPECIAL ÎN CADRUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE (INCLUSIV A AVANSULUI) Cod E.12

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare
1.2. - Contractele interne sau externe
1.3. - Ordinele de plată prin care s-au efectuat plăţi în cadrul procedurilor de refinanţare
1.4. - Alte documente
2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:
2.1. - Actele justificative de la pct. 1
3. Se verifică:
3.1. - Legalitatea şi regularitatea documentelor justificative
3.2. - Încadrarea plăţilor solicitate în prevederile contractului intern sau extern
3.3. - Existenţa documentului organismului finanţator internaţional de acceptare a contractului intern sau extern (no objection)
3.4. - Existenţa vizei „Bun de plată"

G. Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice Nr. 597/2002
2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale Nr. 618/2006
3. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 Nr. 252/2010
4. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată Nr. 799/2003
5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Nr. 418/2006
6. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Nr. 681/2004
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Nr. 365/2006
8. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Nr. 927/2003
9. Codul comercial
10. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată Nr. 505/2011
11. Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar Nr. 607/2011
12. Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) J.O. al U.E. seria L, nr. 340/2002
13. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată Nr. 109/2004
14. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Nr. 625/2006
15. Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Nr. 978/2006
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
16. Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Nr. 677/2011
17. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea Nr. 129/1994
18. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Nr. 112/2004
19. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii Nr. 48/2008
20. Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice Nr. 311/2010
21. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Nr. 37/2003
22. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Nr. 1.128/2005
23. Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele , proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate Nr. 626/2006
24. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice Nr. 542/2001
25. Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol Nr. 176/1991
26. Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică Nr. 50/2001
27. Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale Nr. 71/2007
28. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate Nr. 682/2005
29. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar Nr. 154/1995
30. Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului Nr. 1.046/2006
31. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică Nr. 448/1998
32. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă Nr. 413/2009
33. Legea nr. 105/2011 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană" Nr. 434/2011
34. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente Nr. 461/2011
35. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale Nr. 517/2007
36. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora Nr. 659/2011
37. Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale Nr. 364/2008
38. Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă Nr. 193/2012
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
39. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată Nr. 454/2008
40. Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte Nr. 241/1994
41. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii Nr. 81/2002
42. Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicată Nr. 345/2011
43. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Nr. 877/2010
44. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată Nr. 365/2007
45. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Nr. 852/2010
46. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă Nr. 103/2002
47. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată Nr. 251/2014
48. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat Nr. 62/2009
49. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar Nr. 562/2005
50. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare Nr. 162/2006
51. Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 J.O. al U.E. seria L nr. 210/2006
52. Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională J.O. al U.E. seria L nr. 371/2006
53. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora Nr. 215/1999
54. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 Nr. 4/1998
55. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat Nr. 215/2009
56. Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 Nr. 631/1999
57. Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000 Nr. 705/2000
58. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică Nr. 569/2006
59. Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică Nr. 146/2007
60. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare Nr. 434/2009
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
61. Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 Nr. 320/2009
62. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată Nr. 626/2008
63. Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 >iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit J.O. al U.E. seria L nr. 223/2006
64. Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit J.O. al U.E. seria L nr. 120/2007
65. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică Nr. 439/2007
66. Legea nr. 590/2003 privind tratatele Nr. 23/2004
67. Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală Nr. 42/1998
68. Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 Nr. 676/2010
69. Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice Nr. 833/2010
70. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată Nr. 472/2011
71. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României Nr. 582/2004
72. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste B.O. nr. 64/1976
73. Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice Nr. 188/1995
74. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice Nr. 253/1995
75. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată Nr. 242/1999
76. Decretul nr. 478/1954 privitor la donaţiile făcute statului B.O. nr. 46/1954
77. Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică Nr. 870/2007
78. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Nr. 464/2011
79. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi Nr. 536/2008
80. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali Nr. 413/2008
81. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale Nr. 219/2013
82. Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante Nr. 182/2013
83. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Nr. 372/2006
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
84. Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Nr. 98/2007
85. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii Nr. 48/2008
86. Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" Nr. 524/2008
87. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora Nr. 396/2014

NOTE: 1. La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări ale acestora. 2. Ordonatorii de credite au obligaţia completării/actualizării prezentei liste cu acte normative. ANEXA Nr. 1.2la normele metodologice Denumirea entităţii publice Nr. ........../........ ................ DECIZIE/ORDIN Domnul/Doamna ........ ................ ........ ............... din cadrul ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........., (denumirea compartimentului) având funcţia de ........ ................ ........ .........., este desemnat/desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu în perioada ........ ........ ............. . Competenţa persoanei desemnate se referă la următoarele proiecte de operaţiuni prevăzute în Cadrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, aprobat prin ........ ................ ................ ................ ......... nr. /data ........ ................ ..........., (denumirea actului administrativ) aferent ........ ................ ................ ................ ........... (denumirea entităţii publice):

Nr. crt. Denumirea operaţiunii Limita valorică Observaţii
0 1 2 3

Conducătorul entităţii publice, ........ ................ ............. ANEXA Nr. 1.3la normele metodologice REGISTRUL privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

Nr. crt. Denumirea operaţiunii, nr./data emiterii Conţinutul operaţiunii Compartimentul emitent al operaţiunii Data prezentării la viză a operaţiunii Valoarea operaţiunii pentru care s-a acordat viza - lei - Valoarea operaţiunii pentru care s-a refuzat viza Data restituirii operaţiunii/ numele şi prenumele/ semnătura Observaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8

ANEXA Nr. 1.4la normele metodologice NOTA DE RESTITUIRE Denumirea entităţii publice Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu/Controlor delegat Nr. ....../Data ...../...../...... Domnului/Doamnei ........ ................ ................ ................ ............. (numele şi funcţia conducătorului compartimentului de specialitate care a iniţiat proiectul de operaţiune) (denumirea compartimentului de specialitate/instituţiei publice) În conformitate cu prevederile pct. 5.4, 5.6 şi 10.3 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, în urma verificării formale a proiectului de operaţiune reprezentând ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (datele de identificare a proiectului de operaţiune prezentat la viză: denumirea proiectului de operaţiune, suma, nr./dată, compartimentul emitent) am constatat că acesta nu îndeplineşte condiţiile formale pentru a fi efectuat, după cum urmează: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (Se vor preciza condiţiile formale care se consideră a fi nerespectate la proiectul de operaţiune.) Având în vedere neîndeplinirea elementelor formale prezentate, operaţiunea nu poate fi autorizată. Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, se restituie proiectul de operaţiune ........ ................ ................ ................ ................ ........., (denumirea proiectului de operaţiune) pentru refacere/completare, în condiţiile de mai sus. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu cele prezentate, vă rog să îmi transmiteţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere. Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu/Controlor delegat ........ ................ ................ ............... Numele, prenumele şi semnătura persoanei căreia i se restituie proiectul de operaţiune ........ ................ ................ ........ ............... Data ........ ........ .......... ANEXA Nr. 1.5la normele metodologice REFUZ DE VIZĂ Denumirea entităţii publice Nr. ....../........ ........ ............ Domnului/Doamnei ........ ................ ................ ................ .......... (conducătorul entităţii publice) În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv propriu pentru suma de ............. lei, la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, (datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent) deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. . (Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în documente.) În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii ........ ................ ........ ........ va însoţi documentele justificative (Se nominalizează operaţiunea.) pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în contul de ordine şi evidenţă 804 40 00 „Documente respinse la viza de control financiar preventiv" şi se întocmesc informările prevăzute de lege. Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, ........ ................ ................ ............ ANEXA Nr. 1.6la normele metodologice INTENŢIE DE REFUZ DE VIZĂ Ministerul Finanţelor Publice Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control Controlor delegat ....... Nr. ...../........ .............. Domnului/Doamnei ........ ................ ................ ................ ................ ........ (numele şi funcţia ordonatorului de credite) (denumirea entităţii publice) În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă intenţia de refuz de viză de control financiar preventiv delegat pentru suma de ........ ......... lei, la ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent) deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. . (Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate daca s-ar efectua operaţiunea.). Dacă consideraţi că operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în creditele bugetare şi/sau de angajament, vă rog să îmi transmiteţi, în scris, argumentele dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 15 zile de la data înregistrării prezentului document. Precizez că, pentru intervalul de timp de la data comunicării prezentului document şi până la înregistrarea punctului dumneavoastră de vedere, perioada de verificare a operaţiunii se suspendă, conform art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Controlor delegat, ........ ........ .......... ANEXA Nr. 1.7la normele metodologice REFUZ DE VIZĂ Ministerul Finanţelor Publice Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control Controlor delegat ........ .......... Nr. ......./........ ........ .............. Domnului/Doamnei ........ ................ ................ ........ ............. (numele şi funcţia ordonatorului de credite) (denumirea entităţii publice) În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv delegat pentru suma de .............. lei, la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................, (datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent) deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea; de asemenea, se vor face referiri la argumentele prezentate de ordonatorul de credite la intenţia de refuz de viză emisă.) În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii ........ ................ ........ ........ va însoţi documentele justificative (Se nominalizează operaţiunea.) pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în contul de ordine şi evidenţă 804 40 00 „Documente respinse la viza de control financiar preventiv" şi se întocmesc informările prevăzute de lege. Controlor delegat, ........ ........ ........... ANEXA Nr. 1.8la normele metodologice Denumirea entităţii publice RAPORT privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ... anul ... Cap. I. - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt. Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public Corespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 Cadrul general Total operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv din care: Refuzate la viză din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză
Număr operaţiuni Valoare (mii lei) Număr operaţiuni Valoare (mii lei) Număr operaţiuni Valoare (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):
1. Deschideri, repartizări, alimentări, retrageri şi modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:
1.1. Deschideri de credite A1
1.2. Repartizări de credite/Alimentări de conturi A2
1.3. Virări de credite A4
1.4. Alte operaţiuni A3, A5
2. Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:
2.1. Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată B11-B15
2.2. Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări B1
2.3. Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de finanţare B2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2.4. Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut;garanţie; prospecte de emisiune B3–B5, B7–B9, B18
2.5. Convenţii de garantare B6
2.6. Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc. B10, B16, B17
3. Ordonanţări de avansuri C2, C13
4. Ordonanţări de plăţi - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:
4.1. Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente C14
4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere şi altele asemenea
4.3. Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate C1, C6, C7
4.4. Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor C4, C5
4.5. Subvenţii, transferuri, prime, alte forme de sprijin C9
4.6. Finanţări/Cofinanţări C3, C12
4.7. Alte obligaţii de plată C8, C10, C11
5 Operaţiuni financiare/de plasament E12
6. Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.) D1-D4, E3
7. Alte operaţiuni E1, E2, E4-E11

Cap. II - Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. crt. Conţinutul operaţiunilor refuzate la viză Valoarea refuzată la viză (mii lei) Motivaţiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
Nerespectarea prevederilor legale Neîndeplinirea condiţiilor de regularitate Neîncadrarea în limitele şi destinaţia creditelor
0 1 2 3 4 5
TOTAL
1
2
.
n

Conducătorul entităţii publice/Controlor delegat, ........ ................ ................ ........ ........... PRECIZĂRI: 1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare. 2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru. Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2). 3. Capitolul II se completează astfel: coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

în coloana 3 se menţionează actele normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea;

coloanele 4 şi 5 se completează prin înscrierea semnului „X" în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de regularitate sau/şi nu se încadrează în limitele şi destinaţia creditelor bugetare. ANEXA Nr. 1.9la normele metodologice Ministerul Finanţelor Publice Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control Controlor delegat ........ .......... Nr. ......./........ ........ .............. SITUAŢIA privind intenţiile de refuz de viză, refuzurile de viză, avizele consultative şi notele de restituire referitoare la activitatea de control financiar preventiv delegat, pe luna ....../anul ......., la ........ ................ ................ .............. (denumirea instituţiei publice)

Nr. crt. Tipuri de documente Număr Valoare (mii lei)
0 1 2 3
1. Intenţii de refuz de viză, din care: a) însuşite de ordonator; b) neacceptate de ordonator, din care: - retrase de controlor.
2. Refuzuri de viză, din care: a) însuşite de ordonator; b) neînsuşite de ordonatorul de credite, operaţiunile fiind autorizate în condiţiile legii.
3. Avize consultative, din care: a) la solicitarea ordonatorului de credite; b) din iniţiativa controlorului delegat; c) la solicitarea ministrului finanţelor publice. Din acestea: - acceptate/valorificate de ordonator.
4. Note de restituire

Controlor delegat, ........ ........ ........... ANEXA Nr. 2COD SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu Capitolul IDispoziţii generale 1. Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoanelor care îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la entităţile publice, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activităţi trebuie să le îndeplinească, precum şi crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la entităţile publice. Capitolul IICondiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la baza exercitării acestei activităţi 3. Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entităţii publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)au cetăţenie română şi domiciliul în România; b)cunosc limba română, scris şi vorbit; c)au capacitate deplină de exerciţiu; d)au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; e)au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu există persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică; f)au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice; g)nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi; h)prezintă minimum două scrisori de recomandare.Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, de regulă, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putând însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei. 4. Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii: a)Competenţă profesională. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare şi/sau ale creditelor de angajament. În acest scop, aceasta are obligaţia să cunoască în permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. b)Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu este independentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, întreprinse cu bună-credinţă, în exercitarea atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectivă nu poate fi sancţionată sau schimbată din această activitate. Conducerea entităţii publice în care se exercită activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată să ia măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi control al operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite. c)Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau de a respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni sau influenţe ce i-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de subiectivism. d)Conduită morală. Persoana desemnată cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Aceasta trebuie să aibă o comportare demnă în societate, să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o bună reputaţie. e)Confidenţialitate. Persoana desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligată să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în niciun fel informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care este autorizată în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care furnizarea informaţiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională. f)Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele decăzute din dreptul de a mai exercita o funcţie publică, aflate în perioada de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcţia publică respectivă, pe baza unei decizii luate de Agenţia Naţională de Integritate, ca urmare a constatării unei situaţii de conflict de interese, şi nici persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.Dacă în cazul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a 2 ani de la expirarea acestui termen. Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soţi sau rude de gradul I cu conducătorul entităţii publice pe lângă care urmează să exercite această activitate, şi nici acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea şi efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. 5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi practica profesională printr-o pregătire continuă. Conducerea entităţii publice va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale. Capitolul IIINumirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu 6. Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite astfel: a)la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituţiei, prin act de decizie internă şi cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, acord ce se emite conform următoarei proceduri:ordonatorul principal de credite stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3, pe acelea care urmează să fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită, în scris, Ministerului Finanţelor Publice emiterea acordului pentru numire, transmiţând şi următoarele documente: curriculum vitae, model comun european; minimum două scrisori de recomandare; lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice instituţiei respective; declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f).La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va avea în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei; Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează documentele primite, după caz poartă consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţă; după obţinerea acordului, conducătorul instituţiei publice poate emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul Ministerului Finanţelor Publice este nelegală.La instituţiile publice la care se numesc două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din instituţia publică respectivă şi va comunica Ministerului Finanţelor Publice numele acestei persoane; b)la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare. În cazul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, suspendarea, schimbarea sau destituirea se face cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, acord ce se emite conform următoarei proceduri:

conducătorul instituţiei publice respective notifică Ministerului Finanţelor Publice intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţă în scris;

în cazul obţinerii acordului, conducătorul instituţiei publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul Ministerului Finanţelor Publice, este nelegală.Pe durata suspendării, schimbării sau, după caz, destituirii, conducătorul entităţii publice numeşte o altă persoană pentru îndeplinirea activităţii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioadă care nu poate depăşi 30 de zile consecutive. 8. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată sunt: se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

efectuează serviciul militar;

este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă.9. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbată sunt: a devenit incompatibilă pentru această activitate;

a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.) faţă de care această schimbare reprezintă sancţiune disciplinară pentru persoana respectivă;

la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente;

în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale şi/sau în neregulă;

la modificarea locului de muncă de către angajator.10. Destituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la încetarea raporturilor de muncă. Capitolul IVEvaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu 11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea. Instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, în vederea emiterii acordului, următoarele documente: propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;

copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;

numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;

extrase din rapoartele auditului public intern şi ale Curţii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 923/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 923 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 923/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu