Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2332 din 30.08.2017

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06 septembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 1.1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 2. Anexa nr. 1.8 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1.1 la normele metodologice) CADRUL GENERAL al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare

Nr. crt. Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Documentele justificative
0 1 2 3
1. Cerere pentru deschiderea de credite bugetare - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103); - aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; - alte acte normative specifice. - nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare; - nota de fundamentare/situaţia privind obligaţiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare; - situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente; - solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - situaţia creditelor bugetare deschise şi neutilizate; - bugetul; - fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare; - alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.
0 1 2 3
2. Dispoziţie bugetară privind repartizarea creditelor bugetare sau borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - acte de reglementare specifice activităţii ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligaţii de plată pe seama creditelor bugetare; - alte acte normative specifice. - solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari de credite; - cererea pentru deschiderea de credite bugetare; - bugetul; - fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare; - alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea.
3. Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare; - bugetul; - alte documente specifice.
4. Document pentru efectuarea virărilor de credite - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite; - bugetul; - alte documente specifice.
5. Dispoziţie bugetară privind retragerea creditelor bugetare - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare; - bugetul; - situaţia disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei; - fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare; - alte documente specifice.

B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată1

Nr. crt. Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Documentele justificative
0 1 2 3
1. Contract de achiziţie publică/sectorială - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 101/2016 (43); - bugetul; - strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; - programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale; - programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare, dacă este cazul; - acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul;

1 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un „Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.

0 1 2 3
- legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice. - contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; - documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul; - contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea; - anunţul de participare/simplificat/de concurs publicate în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul; - oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia candidaţilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfăşurată în mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire; - documentele de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - alte documente specifice.
2. Contract/Decizie/Ordin de finanţare - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 350/2005 (29); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 321/2006 (31); - Legea nr. 287/2009 (33); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - cererea de finanţare; - proiectul tehnic şi listele de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de specialitate; - bugetul; - acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz; - acordul de implementare; - hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate; - programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării; - nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanţator; - raportul privind vizita la faţa locului; - raportul de analiză a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului;
0 1 2 3
- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 (52); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (64); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/ 2004 (71); - Hotărârea Guvernului nr. 1.266/ 2004 (72); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); - alte acte normative specifice. - scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului; - raportul de evaluare tehnică şi financiară; - nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare; - decizia pentru aprobarea proiectelor selectate; - fişa de fundamentare a proiectului; - alte documente specifice.
3. Contract subsecvent acordului-cadru - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - bugetul; - acordul-cadru; - acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul: - contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; - invitaţia la reofertare, documentaţia de atribuire completă, clarificări la documentaţia de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici; - oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici; - nota justificativă privind stabilirea ofertei câştigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici; - documentul privind soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul; - fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii; - alte documente specifice.
0 1 2 3
- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.
4. Contract/Comandă de achiziţie publică/sectorială, atribuit/atribuită prin achiziţie directă - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (20); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - bugetul; - strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; - programul anual al achiziţiilor publice/ sectoriale; - programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; - documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul; - referatul de necesitate; - nota justificativă privind achiziţia de la un operator economic, pentru situaţiile în care achiziţia nu se realizează prin intermediul catalogului electronic; - documentul justificativ al achiziţiei; - documentaţia de atribuire, dacă este cazul; - notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorităţii contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul; - dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul; - oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/ transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul; - acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul; - alte documente specifice.
0 1 2 3
- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.
5. Act adiţional la contractul de achiziţie publică/sectorială - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (20); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - bugetul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte preţul contractului; - contractul de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul; - documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; - documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate; - nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de achiziţie publică/sectorială; - alte documente specifice.
0 1 2 3
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.
6. Acord de împrumut subsidiar/Acord de împrumut subsidiar şi garanţie - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 (100); - acordul de împrumut extern/ contractul de finanţare; - actul normativ de ratificare a acordului de împrumut extern sau a contractului de finanţare extern, după caz; - alte acte normative specifice. - fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări; - acordul de împrumut/contractul de finanţare; - alte documente specifice.
7. Convenţie de garanţie aferentă acordului de garanţie - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99); - acordul de împrumut extern, încheiat între beneficiarul garanţiei şi finanţatorul extern; - actul normativ de ratificare a acordului de garanţie/hotărârea Guvernului de aprobare a garanţiei; - alte acte normative specifice. - fundamentarea propunerii de convenţie; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări; - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat; - alte documente specifice.
0 1 2 3
8. Scrisoare de garanţie pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice/ contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99); - acordul de împrumut extern; - alte acte normative specifice. - avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - convenţia de garantare; - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului; - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat; - alte documente specifice.
9. Convenţie de garantare între Ministerul Finanţelor Publice/unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant, şi beneficiarul scrisorii de garanţie - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99); - acordul de împrumut extern; - alte acte normative specifice. - fundamentarea propunerii de convenţie; - avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială; - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului; - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat; - alte documente specifice.
10. Scrisoare de garanţie pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99); - alte acte normative specifice. - avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului; - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat; - convenţia de garanţie, semnată de garantat; - alte documente specifice.
11. Convenţie de garanţie între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de garantat - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97); - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99); - alte acte normative specifice. - fundamentarea propunerii de convenţie; - hotărârea comisiei de autorizare; - avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului; - nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat; - alte documente specifice.
0 1 2 3
12. Contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaş - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - alte acte normative specifice. - programul anual al achiziţiilor publice; - bugetul; - nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii; - procedura aprobată de conducătorul entităţii publice, aplicabilă operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere; - documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător; - alte documente specifice.
13. Acord pentru schimb de experienţă sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 590/2003 (24); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (50); - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a proiectului de acord; - devizul de cheltuieli aferent acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului; - alte documente specifice.
14. Act intern de decizie privind organizarea acţiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (50); - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific; - bugetul; - documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune; - alte documente specifice.
15. Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 248/2005 (28); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a deplasării în străinătate; - bugetul; - documente, invitaţii şi comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acţiune şi condiţiile efectuării deplasării în străinătate; - nota-mandat privind deplasarea; - memorandumul, după caz; - oferte pentru cazare şi/sau transport, după caz; - alte documente specifice.
16. Act intern de decizie privind delegarea sau detaşarea în ţară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli - Legea nr. 188/1999 (17); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 53/2003 (22); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile bugetare anuale; - nota de fundamentare a delegării/detaşării; - bugetul; - acceptul scris al persoanei detaşate, dacă este cazul; - alte documente specifice.
0 1 2 3
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); - alte acte normative specifice.
17. Act administrativ (ordin, act intern de decizie)/contract individual de muncă privind angajarea sau promovarea/avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, acordarea altor drepturi salariale - Legea nr. 188/1999 (17); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 53/2003 (22); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea-cadru nr. 153/2017 (36); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 (47); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (78); - Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (82); - Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 (95); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării personalului; - bugetul; - statul de funcţii aprobat; - contractul colectiv de muncă, dacă este cazul; - propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; - anunţul organizării concursului, dacă este cazul; - actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul; - procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.
18. Contract de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - referatul de necesitate; - devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar; - alte documente specifice.
19. Convenţie pentru acordarea de împrumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500/2002 - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - actul normativ de înfiinţare a unor instituţii publice/activităţi finanţate integral din venituri proprii; - alte acte normative specifice. - actul de înfiinţare a instituţiei publice/activităţii finanţate integral din venituri proprii; - solicitarea instituţiei publice interesate pentru acordarea împrumutului; - nota de fundamentare privind acordarea împrumutului; - programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului; - graficul de rambursare a împrumutului; - alte documente specifice.
20. Angajament legal (contract/acord/convenţie de finanţare, contract de subvenţie, convenţie de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/de minimis - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 (62); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (74); - actul normativ de instituire a schemei de ajutor de stat/de minimis; - actul normativ/administrativ de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis; - reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, orientări comunitare, instrucţiuni şi comunicări ale Comisiei), specifice fiecărui tip de ajutor de stat/de minimis; - acte normative specifice. - bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei şi pe surse de finanţare; - documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis; - cerere pentru finanţare, însoţită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ; - documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul; - planul de investiţii şi studiul tehnico–economic, dacă este cazul; - indicatorii de eficienţă aferenţi proiectului de investiţii, dacă este cazul; - alte documente specifice.

C. Ordonanţarea cheltuielilor

Nr. crt. Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Documentele justificative
0 1 2 3
1. Ordonanţare de plată privind achiziţia publică/sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii - Legea nr. 82/1991 (12); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - alte acte normative specifice. - contractul/contractul subsecvent de achiziţie publică/sectorială, sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; - angajamentul bugetar/bugetul; - factura însoţită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor; - documentul de constituire a comisiei de recepţie; - documentele privind recepţia; - documentele de transport, vămuire, dacă este cazul; - evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice.
2. Ordonanţare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de achiziţie publică/sectorială/de concesiune de lucrări sau servicii - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - alte acte normative specifice. - contractul de achiziţie publică/sectorială/ contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; - angajamentul bugetar; - avizul de plată; - nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; - solicitarea de acordare a avansului; - factura; - documentul prin care se constituie garanţia legală de returnare a avansului; - nota de fundamentare/autorizare; - documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; - evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice.
0 1 2 3
3. Ordonanţare de plată privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale în cadrul contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - alte acte normative specifice. - contractul/decizia/ordinul de finanţare; - angajamentul bugetar/bugetul; - cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale; - nota de autorizare a plăţii/rambursării; - notificarea privind depunerea cererii de plată; - avizul de plată/rambursare; - nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; - decontul privind prefinanţarea acordată, dacă este cazul; - documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice.
4. Ordin de plată în valută pentru achitarea la extern a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri provenite din împrumuturi externe - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 312/2004 (25); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile bugetare anuale; - legea de ratificare a împrumutului; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - alte acte normative specifice. - notificarea de plată emisă de finanţatorul extern; - bugetul/angajamentul bugetar; - adresa de confirmare a obligaţiei de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plată/extrasul de cont atestând virarea echivalentului în lei a obligaţiei de plată la extern în contul entităţii publice; - nota de fundamentare; - angajamentul legal; - alte documente specifice.
5. Ordonanţare de plată privind virarea către bancă a contravalorii în lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile externe contractate direct sau garantate de stat - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 312/2004 (25); - Legea nr. 273/2006 (30); - legea de ratificare a împrumutului; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - acordul de împrumut; - alte acte normative specifice. - notificarea de plată emisă de finanţatorul extern; - bugetul; - confirmarea băncii privind operaţiunea de schimb valutar; - confirmarea băncii privind operaţiunea de plată la extern; - ordinul de plată în valută; - nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei faţă de bancă; - nota de lichidare; - alte documente specifice.
0 1 2 3
6. Ordonanţare de plată sau ordonanţare a transferului valutar pentru plăţi care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor externe - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - legea de ratificare a acordului de împrumut; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut; - angajamentul bugetar/bugetul; - contractul/comanda de achiziţii publice/ sectoriale; - facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata; - documentele de transport, vămuire; - documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor şi recepţia; - alte documente specifice.
7. Ordonanţare de plată pentru acreditiv simplu sau documentar în cadrul unui contract extern finanţat printr-un împrumut extern - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile de ratificare a acordurilor de împrumut; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - contractul extern; - angajamentul bugetar; - acreditivul simplu sau documentar transmis/emis de banca depozitară a contului special; - documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul; - documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor ori recepţia, dacă este cazul; - acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut; - alte documente specifice.
8. Ordonanţare de plată pentru cotizaţii, respectiv contribuţii, taxe etc. la diverse organisme internaţionale - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile de ratificare; - Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 (45); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - alte acte normative specifice. - acordul, convenţia sau protocolul privind aderarea la organismul internaţional, actul normativ care aprobă aderarea; - angajamentul bugetar/bugetul; - avizul de plată transmis de organismul internaţional; - alte documente specifice.
9. Ordonanţare de plată pentru ajutoare de stat/de minimis, scheme de plăţi, subvenţii, transferuri, rente viagere agricole sau alte plăţi din fonduri publice, acordate operatorilor economici sau altor beneficiari legali - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 247/2005 (27); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999(48); - Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 (51); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 (62); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - actul normativ/administrativ de instituire/aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis sau schemei de plăţi; - reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, instrucţiuni şi comunicări ale Comisiei etc.); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare/nota de lichidare; - angajamentul legal, dacă este cazul; - angajamentul bugetar/bugetul; - bugetul schemei de ajutoare/de plăţi, defalcat pe ani de implementare şi pe surse de finanţare; - cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei; - documentaţia specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice.
0 1 2 3
10. Ordonanţare de plată privind redevenţe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere - Legea nr. 500/2002 (21) - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/ 2002 (94); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - contractul de concesionare sau de închiriere; - angajamentul bugetar/bugetul; - documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat; - alte documente specifice.
11. Ordonanţare de plată/Dispoziţie de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acţiunea şi devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.
12. Ordonanţare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora - Legea nr. 188/1999 (17); - Legea nr. 76/2002 (19); - Legea nr. 346/2002 (20); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 53/2003 (22); - Legea nr. 95/2006 (32); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - Legea nr. 263/2010 (35); - Legea-cadru nr. 153/2017 (36); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 (55); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/2006 (96); - alte acte normative specifice. - centralizatorul lunar al statelor de salarii; - statele de salarii; - bugetul /angajamentul bugetar; - situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la buget, pe luna anterioară; - actul de decizie internă privind aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul; - alte documente specifice.

D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice

Nr. crt. Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Documentele justificative
0 1 2 3
1. Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este concedent) - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 (57); - Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 (75); - alte acte normative specifice. - studiul de oportunitate, dacă este cazul; - documentul de aprobare a studiului de oportunitate; - hotărârea de aprobare a concesiunii; - caietul de sarcini, dacă este cazul; - documentaţia de atribuire; - documentul de aprobare a documentaţiei de atribuire; - clarificările privind documentaţia şi răspunsul la acestea, dacă este cazul; - nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; - anunţul de licitaţie/negocierii directe;
0 1 2 3
- documentul de constituire a comisiei de evaluare; - procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câştigătoare; - informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii; - documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul; - oferta câştigătoare; - alte documente specifice.
2. Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate/administrare) - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 215/2001 (18); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Legea nr. 287/2009 (33); - Norme/proceduri/regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entităţile publice; - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare/referatul de oportunitate; - titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare; - hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică; - documentaţia de atribuire; - anunţul de licitaţie publicat; - documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câştigătoare; - informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii; - documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul; - oferta câştigătoare; - alte documente specifice.
3. Contract de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent)2 - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). - bugetul; - strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz; - documentaţia de atribuire completă şi, dacă este cazul, clarificările la documentaţie; - documentul de soluţionare a contestaţiilor privind documentaţia de atribuire, dacă este cazul; - anunţul de concesionare/invitaţia de concesionare/anunţul de concesiune simplificat/ anunţul de intenţie/invitaţia de participare publicate în SEAP, şi, dacă este cazul, erate, clarificări publicate; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare şi supervizare; - oferta desemnată câştigătoare şi, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei; - raportul procedurii de atribuire; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - documentul de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii, dacă este cazul; - alte documente specifice.
4. Act adiţional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent)2 - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 100/2016 (42); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). - bugetul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul creşterii preţului contractului; - contractul de concesiune şi, dacă este cazul, actele adiţionale anterioare; - documentele iniţiale ale concesiunii; - documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie; - nota justificativă; - alte documente specifice.

2 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, dacă este cazul, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un „Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.

0 1 2 3
5. Proces-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată - Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (46); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67); - alte acte normative specifice. - referatul de disponibilizare; - adresele de informare a instituţiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate; - adresele instituţiilor publice care solicită bunul disponibil; - alte documente specifice.
6. Contract de vânzare-cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător) - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (46); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67); - alte acte normative specifice. - referatul de disponibilizare; - decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor; - raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute; - decizia de numire a comisiei de licitaţie; - anunţul de vânzare publicat/afişat; - documentaţia licitaţiei publice deschise cu strigare; - lista cu ofertanţii acceptaţi; - documentele de participare la licitaţie ale celor admişi; - procesul-verbal/procesele-verbale de constatare ale comisiei, dacă este cazul; - procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei; - documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.

E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt. Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Documentele justificative
0 1 2 3
1. Strategie de contractare pentru achiziţia publică/sectorială - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - alte acte normative specifice. - bugetul; - strategia anuală a achiziţiilor publice/sectoriale; - programul anual al achiziţiilor publice/ sectoriale; - programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - referatele de necesitate; - alte acte specifice privind documentarea şi fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei publice/ sectoriale.
2. Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrări sau servicii - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); - alte acte normative specifice. - bugetul; - actul de desemnare a comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului; - studiul de fundamentare a deciziei de concesionare/referatul de necesitate şi oportunitate; - modelul financiar, dacă este cazul; - alte documente specifice.
0 1 2 3
3. Model de acord-cadru de achiziţie publică/sectorială inclus în documentaţia de atribuire - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2006 (90); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - alte acte normative specifice. - strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; - programul anual al achiziţiilor publice/ sectoriale; - programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie; - nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; - acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; -contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul; - documentaţia de atribuire; - anunţul de intenţie, dacă este cazul; - anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare; - alte documente specifice.
4. Model de contract de achiziţie publică/sectorială inclus în documentaţia de atribuire - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - bugetul; - strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; - programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale; - programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie; - nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul; - acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanţare; - documentaţia de atribuire; - anunţul de intenţie, dacă este cazul; - anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare; - alte documente specifice.
0 1 2 3
- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.
5. Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentaţia de atribuire (entitatea publică este concedent) - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); - alte acte normative specifice. - bugetul; - strategia de contractare; sau - nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziţie; - nota privind calculul valorii estimate, dacă este cazul; - fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul; - acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanţare; - documentaţia de atribuire; - anunţul de intenţie, dacă este cazul; - anunţul de concesionare; - alte documente specifice.
6. Acord-cadru de achiziţie publică/sectorială - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - alte acte normative specifice. - strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; - programul anual al achiziţiilor publice/ sectoriale; - programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie; - nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; - acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul; - documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentaţia de atribuire, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului;
0 1 2 3
- contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea; - anunţul de participare/simplificat/de concurs, publicate în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul; - oferta/ofertele desemnată/desemnate câştigătoare şi clarificările aferente ofertei/ ofertelor, dacă este cazul; - raportul procedurii de atribuire; - comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii; - documentul privind soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - alte documente specifice.
7. Act adiţional la acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - alte acte normative specifice. - acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul; - documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru; - nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării acordului-cadru; - alte documente specifice.
8. Document de actualizare a valorii obiectivului/ proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - alte acte normative specifice. - programul de investiţii publice, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; - fişa obiectivului/proiectului de investiţii, dacă este cazul; - devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii; - angajamentele legale încheiate; - situaţia plăţilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării; - situaţia restului de executat la data actualizării; - baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică; - nota de calcul al actualizării; - alte documente specifice.
9. Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale - Legea nr. 15/1994 (13); - Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (46); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 (49); - Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (68); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 (104); - alte acte normative specifice. - nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune; - actul constatator al avariei; - devizul estimativ al reparaţiei capitale; - nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale; - alte acte justificative.
0 1 2 3
10. Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acţiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific - Legea nr. 82/1991 (12); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (50); - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - alte acte normative specifice. - actul intern de decizie privind organizarea acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific; - documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice.
11. Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); - alte acte normative specifice. - actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate; - documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice.
12. Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în ţară şi/sau pentru achiziţii prin cumpărare directă - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - alte acte normative specifice. - actul intern de decizie privind deplasarea în ţară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziţia directă; - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice.
13. Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării - Legea nr. 32/1994 (14); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; - documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de sponsorizare; - alte documente specifice.
14. Act de donaţie, în care entitatea publică are calitatea de donatar - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare a actului de donaţie; - documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de donaţie; - alte documente specifice.
15. Dispoziţie de încasare către casierie - Legea nr. 82/1991 (12); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice. - decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans; - decizia de imputare; - alte acte din care rezultă obligaţii de plată în sarcina unor persoane; - alte documente specifice.
16. Cerere de prefinanţare - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); - Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5); - bugetul; - contractul/decizia/ordinul de finanţare; - prognoza fluxului de prefinanţare; - copie extras cont disponibil din fonduri europene; - copie extras cont trezorerie; - alte documente specifice.
0 1 2 3
- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); - Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 105/2011 (37); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (64); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); - alte acte normative specifice.
17. Cerere de fonduri europene - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); -Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); - Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5); - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); - Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - bugetul; - contractul/decizia/ordinul de finanţare; - nota justificativă; - declaraţia de cheltuieli; - cash-flow-ul sumelor previzionate; - raportarea financiară; - raportul asupra progresului înregistrat; - situaţia cofinanţării de la bugetul de stat; - reconcilierea bancară; - copie extras cont trezorerie; - alte documente specifice.
0 1 2 3
- Legea nr. 105/2011 (37); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (64); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); - alte acte normative specifice.
18. Cerere de tragere şi cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea de ratificare a acordului de împrumut extern; - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Procedura finanţatorului extern cu privire la tragerile din împrumut; - alte acte normative specifice. - nota de fundamentare/nota de prezentare; - situaţiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării tragerii, conform prevederilor acordurilor de împrumut şi/sau acordurilor subsidiare; - contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au efectuat plăţi în cadrul procedurilor de refinanţare, dacă este cazul; - certificatul de conformitate, dacă este cazul; - notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanţator; - acordul de împrumut/contractul de finanţare/refinanţare şi amendamentele convenite; - acordul subsidiar, dacă este cazul; - bugetul, dacă este cazul; - alte documente specifice.

F. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv LISTĂ DE VERIFICARE CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE Cod A.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare
1.2. - Nota de fundamentare/Situaţia privind obligaţiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare
Nr. crt. Obiectivele verificării
1.3. - Situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente
1.4. - Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.5. - Situaţia creditelor bugetare deschise şi neutilizate
1.6. - Bugetul
1.7. - Fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare
1.8. - Alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
3. Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la:
3.1. - Beneficiarul deschiderii de credite bugetare
3.2. - Conturile de trezorerie
3.3. - Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare
3.4. - Corespondenţa dintre suma solicitată la nivel de capitol şi detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare
3.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular
4. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în:
4.1. - Creditele bugetare repartizate pe an şi trimestre, detaliate conform clasificaţiei bugetare
4.2. - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) sau în limita diminuată conform prevederilor legale
4.3. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (când este cazul)
4.4. - Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare
5. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, ţinând cont de:
5.1. - Creditele bugetare deschise şi neutilizate
5.2. - Utilizarea integrală a sumei până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
6. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
6.1. - Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificaţiei bugetare, precum şi existenţa temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea de credite bugetare
6.2. - Stabilirea sumelor solicitate în funcţie de creditele deschise şi neutilizate
6.3. - Existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari şi terţiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
6.4. - Respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor
6.5. - Concordanţa semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu cele existente în fişele cu specimene de semnături

LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIŢIILOR BUGETARE Cod A.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.2. - Fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari de credite
1.3. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
1.4. - Bugetul
1.5. - Fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare
1.6. - Alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Dispoziţia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare
3. Completarea corectă a dispoziţiei bugetare privind repartizarea creditelor bugetare cu privire la:
3.1. - Beneficiarul creditelor repartizate
3.2. - Conturile de trezorerie
3.3. - Suma repartizată
3.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
4.2. - Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea pentru deschiderea de credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizări pe seama redistribuirii de credite deschise anterior
4.3. - Existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari şi terţiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de credite
4.4. - Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare în cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nivelul dispoziţiei bugetare privind retragerea creditelor bugetare (când este cazul) şi în solicitări/fundamentări/justificări
4.5. - Concordanţa semnăturilor de pe dispoziţia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare cu cele existente în fişele cu specimene de semnături

NOTĂ: În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară, cât şi pentru borderoul centralizator în cauză. LISTĂ DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE Cod A.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare
1.2. - Bugetul
Nr. crt. Obiectivele verificării
1.3. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare
3. Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în:
3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
3.2. - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului Finanţelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz
4.2. - Sumele propuse sunt prevăzute în bugetul anual aprobat şi dacă sunt respectate prevederile Legii nr. 69/2010, când este cazul
4.3. - Concordanţa propunerii de modificare cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate
4.4. - Existenţa şi pertinenţa justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse în documentul de modificare
4.5. - Respectarea angajamentelor anterioare

LISTĂ DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE Cod A.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite
1.2. - Bugetul
1.3. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Documentul pentru efectuarea virărilor de credite
3. Încadrarea sumei prevăzute a se vira în:
3.1. - Creditele repartizate pe an/trimestre şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
3.2. - Nivelul rezultat din nota de fundamentare
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Să nu contravină legii privind finanţele publice, legii responsabilităţii fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare
4.2. - Să fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate
4.3. - Să asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.4. - Existenţa de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului, programului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului, programului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare
4.5. - Să fie efectuate în intervalul de timp prevăzut de lege

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE Cod A.5

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare
1.2. - Bugetul
1.3. - Situaţia disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei
1.4. - Fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare
1.5. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare
3. Completarea corectă a dispoziţiei bugetare privind retragerea creditelor bugetare cu privire la:
3.1. - Rubricile aferente instituţiei publice care retrage creditele bugetare/instituţiei publice căreia i se retrag creditele bugetare, inclusiv conturilor aferente şi unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise
3.2. - Suma care se retrage
3.3. - Corespondenţa dintre suma care se retrage şi detalierea de pe versoul formularului
3.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Existenţa creditelor bugetare deschise şi neutilizate
4.2. - Retragerea de credite bugetare este temeinic justificată
4.3. - Încadrarea operaţiunii de retragere în termenul legal şi în nivelul rezultat din nota de fundamentare
4.4. - Să asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.5. - Concordanţa semnăturilor de pe dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare cu cele existente în fişele cu specimene de semnături

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ Cod B.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale
1.3. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
1.4. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5. - Strategia de contractare, dacă este cazul
1.6. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul
1.7. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
1.8. - Documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul
1.9. - Contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea
1.10. - Anunţul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul
1.11. - Oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă este cazul
1.12. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1.13. - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia candidaţilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfăşurată în mai multe etape)
1.14. - Raportul procedurii de atribuire
1.15. - Documentele de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.16. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
1.17. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul de achiziţie publică/sectorială
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Valoarea contractului să se încadreze în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Valoarea ofertei câştigătoare
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Să fie cuprins în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau în programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
4.2. - Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în: a) Strategia de contractare, dacă este cazul, şi b) Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească strategia de contractare, potrivit prevederilor legale
4.3. - Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi regulilor organismului finanţator
4.4. - Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentaţia de atribuire cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorităţii contractante, acestea sunt justificate printro notă separată
4.5. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare
4.6. - Să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a contractului de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice
4.7. - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.4 nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile autorităţii contractante
4.8. - Contractul de achiziţie publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi referitoare la: a) părţile şi datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului; c) preţul/costul contractului; d) durata; e) termenele de livrare/prestare a activităţilor ce fac obiectul contractului; f) formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalităţile şi condiţiile de plată; h) acordarea de avans în condiţiile legii; i) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; j) constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul.

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE Cod B.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Cererea de finanţare
1.2. - Proiectul tehnic şi listele de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de specialitate
1.3. - Bugetul
1.4. - Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz
1.5. - Acordul de implementare
1.6. - Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate
1.7. - Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării
1.8. - Nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanţator
1.9. - Raportul privind vizita la faţa locului
1.10. - Raportul de analiză a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului
1.11. - Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului
1.12. - Raportul de evaluare tehnică şi financiară
1.13. - Nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare
1.14. - Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate
1.15. - Fişa de fundamentare a proiectului
1.16. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanţare în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Să fie în cadrul programului de finanţare
4.2. - Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanţat, detaliată pe surse de finanţare
4.3. - Să prevadă eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor care se finanţează
4.4. - Să prevadă acordarea prefinanţării, cu respectarea legii
4.5. - Să prevadă reglementări privind TVA
4.6. - Suma din contractul/decizia/ordinul de finanţare să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului
4.7. - Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile programului operaţional
4.8. - Să prevadă actualizarea finanţării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii
4.9. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor
4.10. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
4.11. - Să prevadă calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005
4.12. - Să fie însoţit de toate celelalte documente impuse de legislaţia în vigoare, în faza de angajare

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU Cod B.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Acordul-cadru
1.3. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul
1.4. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
1.5. - Invitaţia la reofertare, documentaţia de atribuire completă, clarificări la documentaţia de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici
1.6. - Oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici
1.7. - Nota justificativă privind stabilirea ofertei câştigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici
1.8. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul
1.9. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul
1.10. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul
1.11. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii
1.12. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul subsecvent acordului-cadru
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Încadrarea valorii contractului subsecvent în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat acordul-cadru cu autoritatea contractantă
4.2. - Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în acordul-cadru/documentaţia de atribuire, cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea/entitatea contractantă în perioada de clarificări pe parcursul reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările şi modificările aduse acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorităţii contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
4.3. - Preţurile unitare să nu depăşească valorile stabilite în acordul-cadru
4.4. - Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanţare şi/sau acordul sau convenţia de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator
4.5. - Respectarea condiţiilor de reluare a competiţiei din acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru prevede reluarea competiţiei cu operatorii economici semnatari
4.6. - Semnarea contractului subsecvent se află în perioada de valabilitate a acordului-cadru
4.7. - Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificări substanţiale termenilor şi condiţiilor stabilite în acordul-cadru
4.8. - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile autorităţii contractante
4.9. - Documentele contractului subsecvent să precizeze: a) părţile şi datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului subsecvent; c) durata; d) termenele de livrare/prestare/executare a activităţilor ce fac obiectul contractului subsecvent; e) preţul/costul contractului subsecvent; f) formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalităţile şi condiţiile de plată; h) acordarea de avans în condiţiile legii; i) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; j) constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; k) specificaţii privind calitatea şi cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziţiei.

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ, ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ Cod B.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale
1.3. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
1.4. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul
1.6. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
1.7. - Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul
1.8. - Referatul de necesitate
1.9. - Nota justificativă privind achiziţia de la un operator economic, pentru situaţiile în care achiziţia nu se realizează prin intermediul catalogului electronic
1.10. - Documentul justificativ al achiziţiei
1.11. - Documentaţia de atribuire, dacă este cazul
1.12. - Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorităţii contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul
1.13. - Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul
1.14. - Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul
1.15. - Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul
1.16. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul/Comanda de achiziţie publică/sectorială
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Valoarea ofertei desemnate câştigătoare, dacă este cazul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Includerea în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în anexa la programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
4.2. - Documentul justificativ al achiziţiei demonstrează respectarea paşilor stabiliţi prin procedurile interne, dacă este cazul şi a pragurilor valorice prevăzute de lege
4.3. - Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanţare şi/sau acordul sau convenţia de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator, dacă este cazul

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
4.4. - Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă existente, dacă este cazul
4.5. - În situaţia întocmirii unui contract prin achiziţie directă, condiţiile contractuale trebuie să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a contractului de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice
4.6. - Documentele contractului să precizeze: a) părţile şi datele de identificare a acestora; b) durata şi termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor; c) preţul/costul contractului; d) formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; e) modalităţile şi condiţiile de plată; f) acordarea de avans în condiţiile legii; g) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; h) constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; i) specificaţii privind calitatea şi cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziţiei; j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul contractului şi care să respecte legea; k) anexele la contract şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora în cazul apariţiei de prevederi contradictorii.

LISTĂ DE VERIFICARE ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ Cod B.5

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte preţul contractului
1.3. - Contractul de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul
1.4. - Documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului
1.5. - Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate
1.6. - Nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de achiziţie publică/sectorială
1.7. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul adiţional la contractul de achiziţie publică/sectorială
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, după caz
3. Încadrarea valorii actului adiţional în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Nivelul maxim prevăzut de reglementările legale, din preţul iniţial al contractului, cumulând şi creşterile din actele adiţionale anterioare
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani şi indiferent de valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului sau orice alte opţiuni

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
4.2. - Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
4.3. - Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi să nu introducă modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică/sectorială
4.4. - În situaţia în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului respectiv
4.5. - Prelungirea duratei contractului, dacă este un contract de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent şi a cărui durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, s-a făcut cu respectarea prevederilor legale
4.6. - Să nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificări

LISTĂ DE VERIFICARE ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR ŞI GARANŢIE Cod B.6

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative:
1.1. - Fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar
1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3. - Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
1.4. - Acordul de împrumut/contractul de finanţare
1.5. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar şi garanţie
2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
2.4. - Persoanele autorizate din partea subîmprumutatului
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Încadrarea obiectului acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar şi garanţie în prevederile acordului de împrumut
3.2. - Concordanţa termenilor acordului de împrumut subsidiar cu cei din acordul de împrumut
3.3. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4. - Sistemul informaţional dintre Ministerul Finanţelor Publice şi ordonatorii principali de credite
3.5. - Obligaţiile şi drepturile ordonatorilor principali de credite, în conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul
3.6. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE GARANŢIE AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANŢIE Cod B.7

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Fundamentarea propunerii de convenţie
1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
1.4. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
1.5. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Convenţia de garanţie aferentă acordului de garanţie
2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
2.4. - Persoanele autorizate din partea garantului
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Încadrarea obiectului convenţiei în prevederile acordului de împrumut extern, acordului de garanţie sau prevederilor hotărârii Guvernului, după caz
3.2. - Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut
3.3. - Concordanţa termenilor convenţiei cu cei din acordul de împrumut extern, acordul de garanţie sau cu prevederile hotărârii Guvernului, după caz
3.4. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.5. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.6. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.7. - Clauzele acordului, legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

LISTĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ Cod B.8

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3. - Convenţia de garanţie, semnată de garantat
1.4. - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului
1.5. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
1.6. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Scrisoarea de garanţie pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice/contractate sau garantate de unitatea administrativ- teritorială
2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern
3.2. - Concordanţa între proiectul scrisorii de garanţie şi proiectul convenţiei de garantare
3.3. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului
3.5. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.6. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANŢIE Cod B.9

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Fundamentarea propunerii de convenţie
1.2. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
1.3. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.4. - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului
1.5. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
1.6. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Convenţia de garantare între Ministerul Finanţelor Publice/unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant, şi beneficiarul convenţiei de garantare
2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
2.4. - Persoanele autorizate din partea garantului
2.5. - Reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale garantate
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut
3.2. - Concordanţa termenilor convenţiei de garantare cu cei din acordul de împrumut
3.3. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.5. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.6. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

LISTĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTUL GARANTAT DE STAT, CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ Cod B.10

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3. - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului
1.4. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
1.5. - Convenţia de garanţie, semnată de garantat
1.6. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Scrisoarea de garanţie pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială
2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern
3.2. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.3. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.4. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.5. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE GARANŢIE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN CALITATE DE GARANT ŞI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT Cod B.11

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Fundamentarea propunerii de convenţie
1.2. - Hotărârea comisiei de autorizare
1.3. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
1.4. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ- teritorială)
1.5. - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului
1.6. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat
1.7. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Convenţia de garanţie
2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
2.4. - Reprezentantul legal al unităţii administrative-teritoriale garantate
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Stabilirea obligaţiilor părţilor contractante
3.2. - Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de împrumut
3.3. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.5. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului
3.6. - Clauzele convenţiei legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului
3.7. - Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin convenţia de garanţie

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ Cod B.12

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Programul anual al achiziţiilor publice
1.2. - Bugetul

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1.3. - Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii
1.4. - Procedura aprobată de conducătorul entităţii publice, aplicabilă operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere
1.5. - Documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător
1.6. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Încadrarea valorii contractului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Nivelul preţului concesiunii/vânzării/chiriei ofertate de proprietar
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice
4.2. - Să respecte prevederile legale şi procedurile privind concesionarea, cumpărarea sau închirierea
4.3. - Termenii contractului să fie stabiliţi în concordanţă cu prevederile cadrului normativ
4.4. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
4.5. - Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, cumpărat sau închiriat
4.6. - Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii
4.7. - Să prevadă obligaţiile părţilor
4.8. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată
4.9. - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de neonorare a obligaţiilor contractuale

LISTĂ DE VERIFICARE ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE, PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ Cod B.13

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a proiectului de acord
1.2. - Devizul de cheltuieli aferent acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului
1.3. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Acordul pentru schimb de experienţă sau documentare pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, după caz
3. Încadrarea valorii acordului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Devizele de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Concordanţa termenilor din acord privind obligaţiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe)
4.2. - Încadrarea devizului de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI Cod B.14

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific
1.2. - Bugetul
1.3. - Documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune
1.4. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Încadrarea valorii devizului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Limitele prevăzute de normele legale
3.4. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Stabilirea corectă a valorii devizului
4.2. - Concordanţa dintre natura obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului legal existent
4.3. - Încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale

LISTĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI Cod B.15

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a deplasării în străinătate
1.2. - Bugetul
1.3. - Documente, invitaţii şi comunicări scrise, privitoare la acţiune şi condiţiile efectuării deplasării în străinătate
1.4. - Nota-mandat privind deplasarea
1.5. - Memorandumul, după caz
1.6. - Oferte pentru cazare şi/sau transport, după caz
1.7. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
3. Încadrarea valorii devizului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentelor bugetare
3.3. - Baremele prevăzute de normele legale
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Stabilirea corectă a valorii devizului
4.2. - Concordanţa dintre natura şi cuantumul obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

LISTĂ DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAŞAREA ÎN ŢARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI Cod B.16

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a delegării/detaşării
1.2. - Bugetul
1.3. - Acceptul scris al persoanei detaşate, dacă este cazul
1.4. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Încadrarea valorii devizului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentelor bugetare
3.3. - Baremele prevăzute de normele legale
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Stabilirea corectă a valorii devizului
4.2. - Concordanţa dintre natura şi cuantumul obligaţiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detaşarea şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

LISTĂ DE VERIFICARE ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIVIND ANGAJAREA SAU PROMOVAREA/AVANSAREA PERSONALULUI, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCŢII DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE Cod B.17

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării personalului
1.2. - Bugetul
1.3. - Statul de funcţii aprobat
1.4. - Contractul colectiv de muncă, dacă este cazul

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1.5. - Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale
1.6. - Anunţul organizării concursului, dacă este cazul
1.7. - Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul
1.8. - Procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul
1.9. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul administrativ (ordin, act intern de decizie)/contractul individual de muncă
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Existenţa creditelor bugetare
3.2. - Angajarea/promovarea personalului în limita posturilor aprobate
3.3. - Respectarea reglementărilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, stabilirea drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială
3.4. - Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal
3.5. - Contractul individual de muncă să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în modelul-cadru

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR Cod B.18

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare
1.2. - Referatul de necesitate
1.3. - Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar
1.4. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul de comodat
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Încadrarea valorii contractului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
4.2. - Să prevadă elementele de identificare a bunurilor
4.3. - Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale
4.4. - Să prevadă obligaţiile părţilor

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI, CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002 Cod B.19

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Actul de înfiinţare a instituţiei publice/activităţii finanţate integral din venituri proprii
1.2. - Solicitarea instituţiei publice interesate pentru acordarea împrumutului
1.3. - Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului
1.4. - Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului
1.5. - Graficul de rambursare a împrumutului
1.6. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Convenţia pentru acordarea împrumutului
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Încadrarea valorii împrumutului în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul de împrumut solicitat
3.3. - Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Instituţia publică solicitantă a împrumutului să se încadreze în prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002
4.2. - Instituţia publică solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii, în vederea rambursării împrumutului
4.3. - Să fie încheiată în cazul unei instituţii publice/activităţi finanţate, nou-înfiinţată
4.4. - Să prevadă modalitatea şi tranşele de acordare a împrumutului
4.5. - Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului
4.6. - Să prevadă termenele de constituire a împrumutului
4.7. - Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni de la data acordării

LISTĂ DE VERIFICARE ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT/ACORD/CONVENŢIE DE FINANŢARE, CONTRACT DE SUBVENŢIE, CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT ETC.) PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS Cod B.20

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei şi pe surse de finanţare
1.2. - Documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis
1.3. - Cerere pentru finanţare, însoţită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ
1.4. - Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul
1.5. - Planul de investiţii şi studiul tehnico-economic, dacă este cazul
1.6. - Indicatorii de eficienţă aferenţi proiectului de investiţii, dacă este cazul
1.7. - Alte documente specifice3

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Angajamentul legal (contract/acord/convenţie de finanţare, contract de subvenţie, convenţie de împrumut etc.)
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3. Încadrarea valorii angajamentului legal în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Categoria cheltuielilor eligibile
3.3. - Nivelul maxim al ajutorului de stat/de minimis
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în actul de aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis
4.2. - Îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate în vederea acordării finanţării
4.3. - Încadrarea în bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat/de minimis
4.4. - Să fie încheiat în perioada de aplicare a ajutorului de stat/de minimis
4.5. - Să conţină prevederi referitoare la recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis, în concordanţă cu prevederile cuprinse în reglementările europene şi naţionale
4.6. - Să respecte modalităţile de acordare a ajutorului de stat/de minimis prevăzute în actele normative/administrative prin care s-au aprobat schemele respective
4.7. - Beneficiarul se încadrează în categoria de solicitant de ajutor de stat/de minimis, conform cerinţei din actul normativ/administrativ de aprobare
4.8. - Angajamentul legal să precizeze, cel puţin: a) datele de identificare ale furnizorului/administratorului, după caz, şi beneficiarului; b) baza legală a schemei de ajutor de stat/de minimis şi domeniul de aplicare; c) durata, valoarea şi intensitatea/cuantumul maxim al ajutorului de stat/de minimis; d) cheltuielile eligibile; e) momentul şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis; f) originea ajutorului de stat/de minimis; g) metoda de calcul al ajutoarelor acordate; h) informaţii referitoare la monitorizarea, raportarea şi recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis.

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ, CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII Cod C.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Contractul/Contractul subsecvent de achiziţie publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii
1.2. - Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul
1.3. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
1.4. - Angajamentul bugetar
1.5. - Factura, însoţită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru „Bun de plată"
1.6. - Documentul de constituire a comisiei de recepţie
1.7. - Documentele privind recepţia produselor/serviciilor/lucrărilor
1.8. - Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul
1.9. - Evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul
1.10. - Alte documente specifice3

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data emiterii facturii
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.5. - Beneficiarul sumei
3.6. - Banca şi contul bancar
3.7. - Avansul acordat şi reţinut, dacă este cazul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Contractul este valabil şi garanţia de bună execuţie este valabilă.
4.2. - Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza „Bun de plată"
4.3. - Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce priveşte: a) cantitatea şi calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate; b) preţul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea şi condiţiile de plată.
4.4. - Valoarea TVA facturată este corectă.
4.5. - Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.
4.6. - Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale.
4.7. - Avansul este dedus conform prevederilor legale şi contractuale, dacă este cazul.
4.8. - Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar
4.9. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ/DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII Cod C.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Contractul de achiziţie publică/sectorială/Contractul de concesiune de lucrări sau servicii
1.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
1.3. - Angajamentul bugetar
1.4. - Avizul de plată
1.5. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.6. - Solicitarea de acordare a avansului
1.7. - Factura
1.8. - Documentul prin care se constituie garanţia legală de returnare a avansului
1.9. - Nota de fundamentare/autorizare
1.10. - Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul
1.11. - Evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul
1.12. - Alte documente specifice3

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Numărul şi data contractului
3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.5. - Beneficiarul sumei
3.6. - Banca şi contul bancar din contract
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Contractul este valabil şi garanţia de bună execuţie este valabilă.
4.2. - Garanţia de returnare a avansului a fost constituită conform prevederilor contractuale şi legale.
4.3. - Contractul prevede acordarea de avans în cuantumul din factură.
4.4. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului bugetar; b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare; c) nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.5. - Valoarea TVA facturată este corectă.
4.6. - Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.
4.7. - Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, dacă este cazul.
4.8. - Încadrarea în termenul legal de plată

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE, PLĂŢI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANŢARE Cod C.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare
1.2. - Angajamentul bugetar/bugetul
1.3. - Cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale
1.4. - Nota de autorizare a plăţii/rambursării
1.5. - Notificarea privind depunerea cererii de plată
1.6. - Avizul de plată/rambursare
1.7. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.8. - Decontul privind prefinanţarea acordată, dacă este cazul
1.9. - Documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv
1.10. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.5. - Beneficiarul sumei
3.6. - Banca beneficiarului şi contul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Angajamentul legal este în termenul de valabilitate.
4.2. - Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale şi contractuale
4.3. - Încadrarea în termenul legal de plată
4.4. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal şi bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR DE CAPITAL, A DOBÂNZILOR, A COMISIOANELOR ŞI A ALTOR COSTURI PROVENITE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE Cod C.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Notificarea de plată emisă de finanţatorul extern
1.2. - Bugetul/Angajamentul bugetar
1.3. - Adresa de confirmare a obligaţiei de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plată/extrasul de cont atestând virarea echivalentului în lei al obligaţiei de plată la extern în contul entităţii publice
1.4. - Nota de fundamentare
1.5. - Angajamentul legal
1.6. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordinul de plată în valută
3. Corespondenţa datelor din ordinul de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Felul valutei
3.5. - Beneficiarul sumei
3.6. - Banca beneficiarului şi contul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2. - Încadrarea în termenul de rambursare/plată prevăzut în angajamentul legal
4.3. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal şi bugetar; b) nivelul din notificarea de plată; c) nivelul din nota de fundamentare; d) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată".

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII ÎN LEI A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE DE STAT Cod C.5

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Notificarea de plată emisă de finanţatorul extern
1.2. - Bugetul
1.3. - Confirmarea băncii privind operaţiunea de schimb valutar
1.4. - Ordinul de plată în valută
1.5. - Confirmarea băncii privind operaţiunea de plată la extern
1.6. - Nota de lichidare
1.7. - Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei faţă de bancă
1.8. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.5. - Beneficiarul sumei
3.6. - Banca beneficiarului şi contul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2. - Încadrarea în termenul de plată prevăzut în angajamentul legal şi confirmarea băncii
4.3. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul din angajamentul legal; b) nivelul din notificarea de plată a finanţatorului şi confirmarea băncii; c) ordinul de plată în valută; d) valoarea cheltuielilor lichidate; e) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ SAU ORDONANŢARE A TRANSFERULUI VALUTAR PENTRU PLĂŢI CARE SE EFECTUEAZĂ DIN CONTURILE SPECIALE ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE Cod C.6

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare
1.2. - Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut
1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4. - Contractul/Comanda de achiziţii publice/sectoriale

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1.5. - Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata
1.6. - Documente justificative de transport, vămuire, dacă este cazul
1.7. - Documente justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor şi recepţia
1.8. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Felul valutei
3.5. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.6. - Beneficiarul sumei
3.7. - Banca beneficiarului şi contul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal şi bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR ÎN CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANŢAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN Cod C.7

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare
1.2. - Contractul extern
1.3. - Angajamentul bugetar
1.4. - Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a contului special
1.5. - Documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul
1.6. - Documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor ori recepţia, dacă este cazul
1.7. - Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut
1.8. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Numărul şi data acreditivului
3.5. - Felul valutei
3.6. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.7. - Beneficiarul sumei
3.8. - Banca beneficiarului şi contul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Contractul este în termenul de valabilitate
4.2. - Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce priveşte: a) cantitatea şi calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate; b) preţul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea şi condiţiile de plată; e) facturarea TVA; f) conversia valutară, dacă este cazul.
4.3. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.4. - Încadrarea în termenul legal de plată
4.5. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal şi bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU COTIZAŢII, RESPECTIV CONTRIBUŢII, TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAŢIONALE Cod C.8

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Acordul, convenţia sau protocolul privind aderarea la organismul internaţional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă
1.2. - Avizul de plată transmis de organismul internaţional şi/sau alte elemente care privesc suma de plată în valută şi termenul scadent la plată
1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Felul valutei
3.5. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.6. - Beneficiarul sumei
3.7. - Banca beneficiarului şi contul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal şi bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.3. - Încadrarea în termenul legal de plată

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS, SCHEME DE PLĂŢI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, RENTE VIAGERE AGRICOLE SAU ALTE PLĂŢI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI Cod C.9

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare/Nota de lichidare
1.2. - Angajamentul legal, dacă este cazul
1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4. - Bugetul schemei de ajutoare/de plăţi, defalcat pe ani de implementare şi pe surse de finanţare, dacă este cazul
1.5. - Cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei
1.6. - Documentaţia specifică conform actului normativ/administrativ care reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv
1.7. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.5. - Beneficiarul sumei
3.6. - Banca beneficiarului şi contul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate:
4.1. - Documentele justificative sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale şi procedurile interne.
4.2. - Angajamentul legal este în termenul de valabilitate.
4.3. - Cheltuiala este eligibilă.
4.4. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată/respectarea metodologiei de calcul
4.5. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal şi/sau bugetar; b) bugetul schemei; c) valoarea cheltuielilor lichidate; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.6. - Încadrarea în termenul legal de plată

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENŢE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE Cod C.10

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare
1.2. - Contractul de concesionare/Contractul de închiriere
1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4. - Documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat
1.5. - Alte documente specifice3

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.5. - Beneficiarul sumei
3.6. - Banca beneficiarului şi contul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2. - Încadrarea în termenul legal de plată
4.3. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal şi bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ/DISPOZIŢIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE Cod C.11

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Angajamentul bugetar
1.2. - Nota de fundamentare
1.3. - Documentul specific prin care s-a aprobat acţiunea şi devizul acesteia
1.4. - Decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul
1.5. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată/Dispoziţia de plată către casierie
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată/dispoziţia de plată către casierie cu cele din documentele justificative pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Numărul şi data angajamentului legal
3.4. - Felul valutei
3.5. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.6. - Beneficiarul sumei

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal şi bugetar; b) limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat, dacă este cazul; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ A SALARIILOR, A ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM ŞI A OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA Cod C.12

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Centralizatorul lunar al statelor de salarii
1.2. - Statele de salarii
1.3. - Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate
1.4. - Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, pe luna anterioară
1.5. - Actele de decizie internă pentru aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale
1.6. - Bugetul/Angajamentul bugetar
1.7. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Ordonanţarea de plată
3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numărul şi data documentelor justificative
3.3. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare
3.4. - Beneficiarul sumei
3.5. - Banca beneficiarului şi contul
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Încadrarea sumei propuse la plată în: a) nivelul angajamentului bugetar/prevederile bugetului; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.2. - Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: a) numărul maxim de personal stabilit prin buget; b) numărul rezultat din statul de funcţii.
4.3. - Respectarea prevederilor legale privind plata: a) salariilor; b) sporurilor; c) orelor suplimentare; d) premiilor; e) altor drepturi salariale; f) contribuţiilor.
4.4. - Aplicarea cotelor legale de contribuţii

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT) Cod D.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Studiul de oportunitate, dacă este cazul
1.2. - Documentul de aprobare a studiului de oportunitate
1.3. - Hotărârea de aprobare a concesiunii
1.4. - Caietul de sarcini, dacă este cazul
1.5. - Documentaţia de atribuire
1.6. - Documentul de aprobare a documentaţiei de atribuire
1.7. - Clarificările privind documentaţia de atribuire şi răspunsurile la acestea, dacă este cazul
1.8. - Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.9. - Anunţul de licitaţie/negocierii directe, publicat
1.10. - Documentul de constituire a comisiei de evaluare
1.11. - Procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare
1.12. - Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câştigătoare
1.13. - Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii
1.14. - Documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul
1.15. - Oferta câştigătoare
1.16. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Procedura aplicată este cea aprobată prin studiul de oportunitate.
3.2. - Oferta câştigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate în documentaţia de atribuire şi se află în perioada de valabilitate.
3.3. - Concesionarul este ofertantul declarat câştigător prin raportul de evaluare.
3.4. - Contractul precizează: a) părţile şi datele de identificare a acestora; b) descrierea şi identificarea bunului concesionat, conform studiului de oportunitate/hotărârii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini; c) redevenţa, conform ofertei câştigătoare, nu este mai mică decât nivelul minim din studiul de oportunitate/documentaţia de atribuire şi modul de calcul şi de plată a acesteia, conform caietului de sarcini; d) durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, care nu poate depăşi 49 de ani; e) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: - bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune; - bunurile proprii care rămân în proprietatea concesionarului la încetarea contractului de concesiune; f) dreptul concedentului să inspecteze bunurile concesionate, pe durata contractului de concesiune, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar; g) împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar, conform caietului de sarcini/ofertei câştigătoare; h) natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent, conform caietului de sarcini; i) interdicţia pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, cu modificările şi completările ulterioare; j) dreptul concedentului de a denunţa unilateral contractul de concesiune în condiţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, cu modificările şi completările ulterioare; k) penalităţi şi alte sume datorate în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor.

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE) Cod D.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare/Referatul de oportunitate
1.2. - Titlul de proprietate/Hotărârea de aprobare a dreptului de administrare
1.3. - Hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică
1.4. - Documentaţia de atribuire
1.5. - Anunţul de licitaţie publicat
1.6. - Documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare
1.7. - Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câştigătoare
1.8. - Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii
1.9. - Documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul
1.10. - Oferta câştigătoare
1.11. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul de închiriere
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Chiriaşul este ofertantul declarat câştigător prin raportul de evaluare
3.2. - Oferta câştigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate în documentaţia de atribuire şi se află în perioada de valabilitate
3.3. - Contractul cuprinde: a) descrierea bunului care face obiectul închirierii, conform notei de fundamentare/referatului de oportunitate şi documentaţiei de atribuire, aprobate; b) clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia; c) interdicţia subînchirierii bunului fără aprobarea proprietarului/administratorului; d) durata închirierii, conform documentaţiei de atribuire aprobate; e) procedura de predare-primire a bunului; f) chiria, mod de calcul şi termen de plată, conform ofertei câştigătoare; g) penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a chiriei; h) clauze referitoare la încetarea contractului, conform documentaţiei de atribuire; i) accesul la utilităţi, individualizarea consumului de energie, apă, căldură etc. şi sistemul de plată, conform documentaţiei de atribuire; j) dreptul proprietarului/administratorului de a controla periodic respectarea condiţiilor închirierii, pentru a constata starea integrităţii bunului şi dacă acesta este folosit potrivit destinaţiei stabilite; k) clauze privind constituirea şi utilizarea garanţiei de bună execuţie, conform documentaţiei de atribuire, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT) Cod D.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1.3. - Documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, şi, dacă este cazul, clarificări la documentaţia de atribuire
1.4. - Contestaţiile privind documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea
1.5. - Anunţul de concesionare/Invitaţia de concesionare/Anunţul de concesiune simplificat/Anunţul de intenţie publicat/publicată în SEAP, erate, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitaţia de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul
1.6. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare şi supervizare, după caz
1.7. - Raportul procedurii de atribuire
1.8. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
1.9. - Oferta desemnată câştigătoare şi, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei
1.10. - Documentul de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.11. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul de concesiune
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul
3. Partea aferentă entităţii contractante din valoarea contractului de concesiune să se încadreze în:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Nivelul ofertei câştigătoare
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Procedura de atribuire aplicată să fie cea aprobată prin strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz.
4.2. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare
4.3. - Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentaţia de atribuire, cu toate clarificările şi modificările aduse de entitatea contractantă în perioada de clarificări, şi completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul entităţii contractante, acestea sunt justificate printro notă separată
4.4. - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.3. nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile entităţii contractante.
4.5. - Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalţi participanţi la procedură se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului.
4.6. - Contractul să precizeze: a) părţile şi datele de identificare a acestora completate cu datele ofertantului câştigător; b) mecanismul de plată conform ofertei câştigătoare; c) cuantificarea şi alocarea explicită a riscurilor conform ofertei câştigătoare; d) nivelul de performanţă şi de calitate al activităţilor conform ofertei câştigătoare; e) constituirea garanţiei de bună execuţie conform documentaţiei de atribuire coroborate cu oferta câştigătoare, dacă este cazul; f) valoarea concesiunii, din care contribuţia entităţii contractante conform ofertei câştigătoare; g) termenele de executare/prestare conform documentaţiei de atribuire coroborate cu oferta câştigătoare, după caz.

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT) Cod D.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1 Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte preţul contractului
1.3. - Contractul de concesiune şi, dacă este cazul, actele adiţionale anterioare
1.4. - Documentele iniţiale ale concesiunii, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului de concesiune de lucrări sau servicii
1.5. - Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate
1.6. - Nota justificativă privind necesitatea modificării contractului, care însoţeşte propunerea de act adiţional
1.7. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul adiţional
2.3. Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul
3. Valoarea actului adiţional să se încadreze în:
3.1. - Sursele de finanţare şi nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Nivelul maxim de 10% din preţul iniţial al contractului, cumulând şi creşterile din actele adiţionale anterioare
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Modificarea să se încadreze în prevederile cap. 5 secţiunea a 2-a din Legea nr. 100/2016, astfel încât nu este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
4.2. -- Modificarea să fi fost prevăzută în documentele iniţiale ale concesiunii de lucrări sau servicii şi în contract sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opţiuni
4.3. - Modificarea să nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune
4.4. - Modificarea contractului de concesiune de lucrări sau servicii să nu ducă la creşterea valorii contractului peste pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunţ de concesionare sau a unui anunţ de participare simplificat
4.5. - Modificarea se face în perioada de valabilitate a contractului
4.6. - Modificarea să nu diminueze responsabilităţile concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului
4.7. - Modificarea să nu vizeze clauze care, conform contractului, nu pot face obiectul niciunei modificări.

LISTĂ DE VERIFICARE PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVÂND CA OBIECT TRANSMITEREA BUNULUI FĂRĂ PLATĂ Cod D.5

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Referatul de disponibilizare
1.2. - Adresele instituţiilor publice care solicită bunul disponibilizat
1.3. - Adresele de informare a instituţiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate
1.4. - Alte documente specifice3

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Procesul-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Referatul de disponibilizare este aprobat de conducătorul instituţiei
3.2. - Bunul predat este prevăzut în referatul de disponibilizare
3.3. - Bunul predat este cel din adresa de solicitare.
3.4. - Datele de identificare a părţilor şi a bunului/bunurilor sunt corect completate

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE (ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR) Cod D.6

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa actelor justificative
1.1. - Referatul de disponibilizare
1.2. - Decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor
1.3. - Raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate, ce urmează a fi vândute
1.4. - Documentaţia licitaţiei publice deschise cu strigare
1.4.1. - Decizia de numire a comisiei de licitaţie
1.4.2. - Anunţul de vânzare prin licitaţie publicat/afişat cu avizul comisiei de licitaţie
1.4.3. - Lista cu ofertanţii acceptaţi, întocmită de comisia de licitaţie
1.4.4. - Documentele de participare la licitaţie, ale celor admişi
1.4.5. - Procesul-verbal/procesele-verbale de constatare încheiat/încheiate de comisia de licitaţie, dacă este cazul
1.4.6. - Procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei cu strigare
1.4.7. - Documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul
1.5. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Existenţa aprobării ordonatorului de credite pentru preţul iniţial de vânzare/preţurile diminuate conform prevederilor pct. 5.6 din Regulament (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 841/1995), de la care s-a pornit strigarea
3.2. - Participanţii la licitaţie sunt cei admişi de comisie, conform listei ofertanţilor acceptaţi
3.3. - Cumpărătorul este câştigătorul licitaţiei, potrivit procesului-verbal de adjudecare, şi datele de identificare ale acestuia sunt corect completate în contract
3.4. - Preţul contractului corespunde ofertei pe baza căreia s-a anunţat adjudecarea licitaţiei, conform procesului-verbal semnat de către comisie şi participanţii la licitaţie
3.5. - Bunul care face obiectul vânzării se regăseşte în referatul de disponibilizare şi raportul de evaluare a bunurilor, aprobate de conducătorul instituţiei publice/ordonatorul de credite, şi datele de identificare a acestuia sunt corect completate în contract
3.6. - Contractul prevede obligaţia cumpărătorului de a achita integral preţul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitaţiei şi sancţiunile pentru nerespectarea acestei obligaţii
3.7. - Contractul conţine clauze privind condiţiile în care se face predarea bunului către cumpărător

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ Cod E.1

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Strategia anuală a achiziţiilor publice/sectoriale
1.3. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
1.4. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5. - Referatul de necesitate
1.6. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Strategia de contractare
3. Încadrarea valorii estimate a contractului în nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Contractul să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale şi în strategia anuală a achiziţiilor publice/sectoriale
4.2. - Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale
4.3. - Datele din strategia de contractare să corespundă celor din programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale/Strategia anuală a achiziţiilor publice/sectoriale, cu privire la: (1) tipul contractului; (2) obiectul contractului; (3) codul CPV; (4) valoarea estimată a contractului; (5) sursa de finanţare (6) procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie; (7) calendarul procesului (din strategie) versus data estimată pentru iniţierea procedurii şi data estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (din programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale); (8) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire; (9) persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.
4.4. - Strategia de contractare să cuprindă: a) datele despre autoritatea contractantă; b) informaţii privind consultarea pieţei, dacă este cazul; c) obiectul achiziţiei şi particularităţile acesteia; d) justificări ale relaţiei dintre obiectul achiziţiei, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi resursele disponibile pentru derularea activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică/sectorială; e) elementele determinante în baza cărora a fost aleasă procedura de atribuire, precum şi justificarea utilizării de instrumente şi tehnici specifice de atribuire; f) elementele în baza cărora a fost stabilită valoarea totală estimată a achiziţiei, precum şi modul de calcul al valorii totale estimate, inclusiv justificarea acestor elemente; g) fondurile bugetare disponibile sau posibilitatea disponibilizării de fonduri, poziţia în buget, poziţia în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale; h) informaţii în legătură cu utilizarea sau nu a împărţirii pe loturi, precum şi justificarea deciziei de a nu utiliza împărţirea pe loturi (în cazul autorităţilor contractante); i) decizia de a reduce termenele, în condiţiile legii, şi justificarea acesteia, dacă este cazul; j) elementele în baza cărora au fost stabilite criteriile de calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, precum şi justificările aferente; k) elementele în baza cărora a fost stabilit criteriul de atribuire ales şi, după caz, a factorilor de evaluare utilizaţi, precum şi justificările aferente; l) modalitatea de achiziţie aleasă, precum şi justificările privind alegerea acesteia; m) justificarea alegerii tipului de contract, ţinând cont de obiectul principal al acestuia, valorile estimate ale activităţilor ce urmează să contribuie la realizarea acestuia şi livrabilele ce se urmăreşte a fi achiziţionate; n) elemente legate de implementarea contractului, respectiv mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale, inclusiv justificări privind stabilirea acestora; o) obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul de achiziţie publică/sectorială/acordul-cadru respectiv (când este cazul).

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII Cod E.2

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Actul de desemnare a comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului de concesiune
1.3. - Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare (obligatoriu, pentru contract pe termen lung şi recomandabil, pentru contracte complexe cu o durată mai mică de 5 ani)
1.4. -- Referatul de necesitate şi oportunitate, după caz. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru elaborarea unui studiu de fundamentare a deciziei de concesionare şi entitatea contractantă decide să nu întocmească un studiu de fundamentare, trebuie să existe un document/referat în care se analizează necesitatea şi oportunitatea concesiunii respective
1.5. - Modelul financiar, dacă este cazul
1.6. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Strategia de contractare
3. Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contribuţiei aferente entităţii contractante) în sursele de finanţare şi nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Din concluziile studiului de fundamentare/referatului de necesitate şi oportunitate să rezulte explicit că: a) proiectul este realizabil; b) proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor entităţii contractante; c) au fost luate în considerare mai multe variante de realizare a proiectului; d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoasă în raport cu varianta de atribuire a unui contract de achiziţie publică; e) proiectul beneficiază de susţinere financiară, menţionând, dacă este cazul, care este contribuţia entităţii contractante.
4.2. - Justificarea opţiunii de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune să demonstreze că este mai avantajoasă în raport cu opţiunea de atribuire a unui contract de achiziţie publică
4.3. - Strategia de contractare să cuprindă: a) date despre entitatea contractantă; b) informaţii privind consultarea pieţei, dacă este cazul; c) informaţii privind caracteristicile pieţei căreia i se adresează concesiunea; d) descrierea relaţiei între obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului şi resursele disponibile la nivel de entitate contractantă; e) justificarea privind determinarea valorii estimate a contractului, precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru entitatea contractantă şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează entitatea; f) justificarea privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; g) justificarea privind decizia de a reduce termenele, dacă este cazul; h) justificarea privind alegerea criteriilor de calificare şi selecţie; i) justificarea privind alegerea criteriilor de atribuire şi a stabilirii ponderilor acestora; j) prezentarea beneficiilor pentru entitatea contractantă şi a modului de îndeplinire a obiectivelor la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează entitatea contractantă; k) prezentarea altor elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţii entităţii contractante; l) descrierea contractului de concesiune propus, durata contractului şi modalitatea de îndeplinire a acestuia; m) prezentarea mecanismelor de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsurile de gestionare a riscurilor, stabilirea stimulentelor pentru un anume nivel de performanţă şi a penalităţilor pentru imposibilitatea obţinerii beneficiilor anticipate de entitatea contractantă.

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
4.4. - Valoarea estimată a contractului să fie justificată ţinând cont de: a) cercetarea pieţei în domeniul de referinţă al obiectului contractului, luându-se în considerare preţurile orientative, sau b) preţurile finale ale unor contracte similare finalizate, actualizate corespunzător, sau c) analiza preţurilor din catalogul electronic, şi d) valoarea de plată totală, fără TVA, e) costurile de operare, întreţinere, management etc., f) orice opţiuni şi potenţiale prelungiri ale contractului menţionate în documentele achiziţiei.
4.5. - Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale.

LISTĂ DE VERIFICARE MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE Cod E.3

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale
1.2. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
1.3. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare)
1.4. - Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie
1.5. - Nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.6. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul
1.7. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul
1.8. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul
1.9. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul
1.10. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
1.11. - Documentaţia de atribuire
1.12. - Anunţul de intenţie, dacă este cazul
1.13. - Anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, după caz
1.14. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Modelul de acord-cadru de achiziţie publică/sectorială
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială să fie cuprins în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
3.2. - Documentele privind achiziţia să fie conforme cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul
3.3. - Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare, dacă este cazul, sau în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau în programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
3.4. - Obiectul acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
3.5. - Obiectul acordului-cadru este definit clar, conform justificării din strategia de contractare
3.6. - Documentele privind achiziţia să conţină modelul de contract subsecvent
3.7. - Condiţiile contractuale să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice/sectoriale
3.8. - Documentele privind achiziţia şi modelul de acord-cadru să conţină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, care să nu afecteze caracterul general al acordului-cadru, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii
3.9. - Documentele privind achiziţia şi modelul de acord-cadru să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări
3.10. - Modelul de acord-cadru de achiziţie publică/sectorială inclus în documentaţia de atribuire să precizeze: a) obiectul; b) părţile si datele de identificare a acestora; c) durata; d) termenele de livrare/prestare a activităţilor ce fac obiectul contractului; e) preţul/tariful unitar/costul sau preţurile/tarifele unitare/costurile; f) formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea legii; g) modalităţile şi condiţiile de plată; h) acordarea de avans în condiţiile legii; i) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; j) modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; k) anexele la acordul-cadru şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora în cazul apariţiei de prevederi contradictorii; l) în cazul în care acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială se va încheia cu un singur operator economic, modelul de acord-cadru trebuie să prevadă cel puţin: (1) obligaţiile principale pe care operatorul economic şi le asumă prin ofertă; (2) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract subsecvent; m) în cazul în care acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, acordul-cadru trebuie să prevadă: (1) elementele/condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord-cadru; (2) elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă şi acestea au fost prevăzute şi în fişa de date a achiziţiei.

LISTĂ DE VERIFICARE MODEL DE CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE Cod E.4

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale
1.3. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
1.4. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5. - Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie, după caz
1.6. - Nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.7. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul
1.8. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul
1.9. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul
1.10. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul
1.11. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
1.12. - Documentaţia de atribuire
1.13. - Anunţul de intenţie, dacă este cazul
Nr. crt. Obiectivele verificării
1.14. - Anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, după caz
1.15. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Modelul de contract de achiziţie publică/sectorială
3. Încadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia de contractare în nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Contractul să fie cuprins în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
4.2. - Documentele privind achiziţia să fie întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul
4.3. - Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată este cea stabilită în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în strategia de contractare, dacă este cazul
4.4. - Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator
4.5. - Obiectul contractului este definit clar, conform justificării din strategia de contractare
4.6. - Condiţiile contractuale să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a contractului de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice/sectoriale
4.7. - Documentele privind achiziţia şi modelul de contract să conţină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, care să nu afecteze caracterul general al contractului, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii
4.8. - Documentele privind achiziţia şi modelul de contract să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări
4.9. - Modelul de contract inclus în documentaţia de atribuire să precizeze: a) părţile şi datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului; c) preţul/costul contractului; d) durata; e) formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea legii; f) modalităţile şi condiţiile de plată; g) acordarea de avans în condiţiile legii; h) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; i) constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; j) anexele la contract şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora în cazul apariţiei de prevederi contradictorii.

LISTĂ DE VERIFICARE MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT) Cod E.5

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Strategia de contractare, dacă este cazul sau - Nota justificativă/Studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziţie
1.3. - Nota aprobată privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.4. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1.5. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul
1.6. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul
1.7. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul
1.8. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
1.9. - Documentaţia de atribuire
1.10. - Anunţul de intenţie, pentru servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 100/2016
1.11. - Anunţul de concesionare, dacă procedura de concesionare nu se încadrează în categoria excepţiilor definite în art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 100/2016
1.12. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Modelul de contract de concesiune
3. Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contribuţiei aferente entităţii contractante) în nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament
4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
4.1. - Procedura de atribuire ce urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare/nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz
4.2. - Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)
4.3. - Valoarea estimată să fie calculată în conformitate cu prevederile legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)
4.4. - Documentele privind achiziţia să fie conforme cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul
4.5. - Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator, dacă este cazul
4.6. - Modelul de contract inclus în documentaţia de atribuire să precizeze: a) părţile şi datele de identificare a acestora care vor fi completate ulterior; b) obiectul contractului clar definit, conform justificării din strategia de contractare; c) mecanismele de plată în cadrul contractului: (1) să stabilească modul de remunerare a concesionarului; (2) în cazul contractelor de concesiune de lucrări în care plata pentru utilizarea activelor ce fac obiectul contractului, inclusiv cele rezultate în urma implementării acestuia, se face direct de către utilizatorii finali, entitatea contractantă stabileşte un mecanism de plată bazat pe nivelul cererii; (3) să prevadă modul de recuperare a costurilor de către concesionar; (4) în cazul modalităţilor şi proiectelor de transport, care pot fi viabile din punct de vedere economic, dar nu şi din punct de vedere financiar, precum şi a altor servicii publice sau municipale, să prevadă mecanismul de plată bazat pe plăţi de disponibilitate; d) cuantificarea şi alocarea explicită a riscurilor pe întreaga durată a contractului de concesiune: în mod obligatoriu, contractul trebuie să conţină clauze prin care concesionarul să preia cea mai mare parte din riscurile de operare aferente contractului de concesiune; e) concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabileşte faptul că riscul de operare este preluat integral de concesionar; în acest caz, contractul poate prevedea o redevenţă pe care o primeşte concedentul, stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor încasate de concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activităţilor realizate; f) dacă riscurile de operare sunt împărţite între concedent şi concesionar, contractul de concesiune trebuie să prevadă explicit contribuţia financiară a concedentului pe parcursul derulării contractului, precum şi alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar; g) formula de ajustare a preţurilor, dacă este cazul, cu respectarea legii; h) nivelul de performanţă şi de calitate al activităţilor pe care concesionarul urmează să le efectueze, precum şi modul în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situaţii de urgenţă, stabilind în acest sens indicatori relevanţi şi măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligaţiilor contractuale;

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
i) dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de concesionar, asigurându-se în acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte; j) modul în care concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte periodice sau la solicitarea acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului; k) procedura legală prin care, la momentul începerii proiectului, se realizează transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea concesiunii şi faptul că lista acestora se constituie în anexe ale contractului de concesiune; l) clauze care fac distincţia dintre bunurile de retur şi bunurile proprii, precum şi regimul juridic al acestora; m) clauze privind obligaţia concesionarului de a întreţine şi dezvolta bunurile de retur încredinţate de concedent (dacă este cazul) pentru efectuarea activităţilor cuprinse în contractul de concesiune; n) clauze privind revenirea de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini a bunurilor de retur la concedent, la încetarea contractului de concesiune; o) procedura legală prin care, la momentul finalizării proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent; p) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; q) clauze privind răspunderea solidară sau nu a operatorului economic cu cea a terţului/terţilor susţinător/susţinători în legătură cu executarea contractului de concesiune; r) clauze specifice care să permită entităţii contractante să urmărească orice pretenţie la daune pe care concesionarul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, prin cesiunea drepturilor contractantului către entitatea contractantă, cu titlu de garanţie; s) angajamentul de susţinere prezentat de terţul/terţii susţinător/susţinători conform legii face parte integrantă din contractul de concesiune în legătură cu care s-a acordat susţinerea; t) cuantumul şi modul de constituire a garanţiilor; u) clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, care să nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii; v) clauze care nu pot face obiectul niciunei modificări; w) posibilitatea de denunţare unilaterală a contractului de concesiune de către concedent, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice; x) durata concesiunii, asumată prin strategia de contractare; y) modalitatea de efectuare a plăţilor direct subcontractanţilor propuşi în ofertă, corespunzător părţii/părţilor din contract îndeplinite de aceştia, la solicitare; z) valoarea concesiunii, din care contribuţia entităţii contractante; aa) termenele de executare/prestare a activităţilor ce fac obiectul contractului; bb) anexele la contract şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora în cazul apariţiei de prevederi contradictorii.

LISTĂ DE VERIFICARE ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ Cod E.6

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale
1.2. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
1.3. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.4. - Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie, după caz
1.5. - Nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.6. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul
1.7. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul
1.8. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul
1.9. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
1.10. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul
Nr. crt. Obiectivele verificării
1.11. - Documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentaţia de atribuire, dacă este cazul
1.12. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz
1.13. - Contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea
1.14. - Anunţul de participare/simplificat/de concurs, publicate în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul
1.15. - Oferta/ofertele desemnată/desemnate câştigătoare şi clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul
1.16. - Raportul procedurii de atribuire
1.17. - Comunicările către ofertanţi ale rezultatului aplicării procedurii de atribuire
1.18. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.19. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Acordul-cadru să fie cuprins în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale
3.2. - Procedura de atribuire aplicată este cea stabilită în strategia de contractare, dacă este cazul, sau în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau în programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
3.3. - Obiectul acordului-cadru să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator
3.4. - Acordul-cadru să fie întocmit potrivit modelului de acord-cadru inclus în documentaţia de atribuire cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta/ofertele declarată/declarate câştigătoare în raportul procedurii de atribuire de achiziţii publice/sectoriale; dacă apar modificări în avantajul autorităţii contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată.
3.5. - Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 3.4 nu afectează caracterul general al acordului-cadru şi drepturile autorităţii contractante.
3.6. - Acordul-cadru de achiziţii publice/sectoriale să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor şi a garanţiei de participare.
3.7. - Acordul-cadru să conţină modelul de contract subsecvent.
3.8. - Acordul-cadru să precizeze: a) părţile şi datele de identificare ale acestora; b) obiectul acordului-cadru; c) durata; d) preţul/tariful unitar/costul sau preţurile/tarifele unitare/costurile; e) formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea legii; f) modalităţile şi condiţiile de plată; g) acordarea de avans în condiţiile legii; h) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; i) în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acesta trebuie să prevadă cel puţin: (1) obligaţiile principale pe care operatorul economic şi le-a asumat prin ofertă; (2) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior; j) în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, acordul-cadru trebuie să prevadă: (1) elementele/condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord; (2) numărul de operatori economici cu care se încheie acordul-cadru este mai mic decât numărul maxim din anunţul de participare; (3) elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă şi acestea au fost prevăzute şi în fişa de date a achiziţiei.

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE ACT ADIŢIONAL LA ACORDUL-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ Cod E.7

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul
1.2. - Documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială
1.3. - Nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială
1.4. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul adiţional la acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani şi indiferent de valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii maxime sau orice alte opţiuni
3.2. - Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
3.3. - Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi să nu introducă modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială
3.4. - În situaţia în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea preţului acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea acordului-cadru respectiv
3.5. - Modificarea acordului-cadru nu vizează clauze obligatorii, nu afectează drepturile autorităţii/entităţii contractante.

LISTĂ DE VERIFICARE DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII ŞI A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII, ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIA INDICILOR DE PREŢURI Cod E.8

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Programul de investiţii publice, după caz
1.2. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
1.3. - Devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii
1.4. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, după caz
1.5. - Angajamentele legale încheiate
1.6. - Situaţia plăţilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării
1.7. - Situaţia restului de executat la data actualizării
1.8. - Baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică
1.9. - Nota de calcul al actualizării
1.10. - Alte documente specifice3

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Documentul de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Obiectivul/proiectul de investiţii şi lucrările de intervenţii să fie cuprinse în programul de investiţii publice, după caz
3.2. - Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să fie corectă.
3.3. - Valoarea restului de executat să fie corectă.
3.4. - Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii să fie făcută pe baza evoluţiei indicelui de preţuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării.

LISTĂ DE VERIFICARE PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOCULUI FIX/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE Cod E.9

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune
1.2. - Actul constatator al avariei
1.3. - Devizul estimativ al reparaţiei capitale
1.4. - Nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale
1.5. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Procesul-verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Procesul-verbal respectă normele legale din punctul de vedere al formei şi conţinutului.
3.2. – Îndeplinirea condiţiilor scoaterii din funcţiune/declasării

LISTĂ DE VERIFICARE DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A MANIFESTĂRILOR CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC Cod E.10

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Actul intern de decizie privind organizarea acţiunii de protocol, a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, după caz
1.2 - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3. - Alte documente specifice3

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Decontul privind cheltuielile
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate
3.2. - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul de vedere al formei şi conţinutului
3.3. - Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale
3.4. - Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar
3.5. - Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere

LISTĂ DE VERIFICARE DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR Cod E.11

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate
1.2. - Documentele specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Decontul de cheltuieli
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate
3.2. - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul de vedere al formei şi conţinutului
3.3. - Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere
3.4. - Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale
3.5. - Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar

LISTĂ DE VERIFICARE DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ ŞI/SAU PENTRU ACHIZIŢII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ Cod E.12

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea în ţară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziţia directă
1.2. - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Decontul de cheltuieli

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit
3.2. - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul de vedere al formei şi conţinutului
3.3. - Corectitudinea calculului privind sumele justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere
3.4. - Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale
3.5. - Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII Cod E.13

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a contractului de sponsorizare
1.2. - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunilor de sponsorizare
1.3. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul de sponsorizare
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate din cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare
3.2. - Încadrarea valorii contractului în nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)

LISTĂ DE VERIFICARE ACT DE DONAŢIE, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE DONATAR Cod E.14

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare a donaţiei
1.2. - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de donaţie
1.3. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Actul de donaţie
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Încadrarea valorii actului de donaţie în nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)
3.2. - Dacă se respectă regimul juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul donaţiei
3.3. - Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt grevat(e) de datorii

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE Cod E.15

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans
1.2. - Decizia de imputare
1.3. - Alte documente din care rezultă obligaţii de plată în sarcina unor persoane
1.4. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Dispoziţia de încasare
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Corectitudinea calculului sumei ce urmează a fi încasată şi, după caz, a penalităţilor de întârziere
3.2. - Încadrarea sumei de cheltuieli în limita decontului

LISTĂ DE VERIFICARE CERERE DE PREFINANŢARE Cod E.16

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Contractul/decizia/ordinul de finanţare
1.3. - Prognoza fluxului de prefinanţare
1.4. - Copie extras cont disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după caz
1.5. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Cererea de prefinanţare
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: a) limitele prevăzute în bugetul alocat programului; b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinanţare.
3.2. - Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: a) fondurile comunitare anterioare existente şi neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; b) ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene
3.3. - Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanţare
3.4. - Completarea corectă a cererii de prefinanţare cu privire la: a) autoritatea de management/unitatea de plată/beneficiarul final; b) conturile de trezorerie; c) conturile de disponibilităţi deschise la unităţile bancare; d) calculul sumelor solicitate anterior şi neutilizate; e) celelalte rubrici prevăzute de formular.

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE CERERE DE FONDURI EUROPENE Cod E.17

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Contractul/decizia/ordinul de finanţare
1.3. - Nota justificativă
1.4. - Declaraţia de cheltuieli
1.5. - Cash flow-ul sumelor previzionate
1.6. - Raportarea financiară
1.7. - Raportul asupra progresului înregistrat
1.8. - Situaţia cofinanţării de la bugetul de stat
1.9. - Reconcilierea bancară
1.10. - Copia extrasului de cont de disponibil din fonduri europene, copia extrasului de cont trezorerie, după caz
1.11. - Alte documente specifice3
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Cererea de fonduri europene
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: a) limitele prevăzute în bugetul alocat programului; b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din cash flow-ul sumelor previzionate.
3.2. - Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: a) fondurile anterioare existente şi neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; b) ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene.
3.3. - Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanţare
3.4. - Respectarea condiţionalităţilor impuse pentru alimentarea conturilor
3.5. - Completarea corectă a cererii de fonduri cu privire la: a) autoritatea de management/unitatea de plată; b) conturile de trezorerie; c) conturile de disponibilităţi deschise la unităţile bancare; d) calculul sumelor solicitate anterior şi neutilizate; e) celelalte rubrici prevăzute de formular.

LISTĂ DE VERIFICARE CERERE DE TRAGERE ŞI CERERE DE ALIMENTARE A CONTULUI SPECIAL ÎN CADRUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE Cod E.18

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenţa documentelor justificative
1.1. - Nota de fundamentare/nota de prezentare
1.2. - Situaţiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării tragerii conform prevederilor acordurilor de împrumut şi/sau acordurilor subsidiare
1.3. - Contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au efectuat plăţi în cadrul procedurilor de refinanţare, dacă este cazul
1.4. - Certificatul de conformitate, dacă este cazul
1.5. - Notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanţator
1.6. - Acordul de împrumut/contractul de finanţare/refinanţare şi amendamentele convenite
1.7. - Acordul subsidiar, dacă este cazul
1.8. - Bugetul, dacă este cazul
1.9. - Alte documente specifice3

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

Nr. crt. Obiectivele verificării
2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Cererea de tragere şi Cererea de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe
3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
3.1. - Cererea de tragere şi Cererea de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe respectă forma şi conţinutul solicitate de finanţator/cerinţele finanţatorului şi procedurile interne
3.2. - Corespondenţa dintre suma solicitată/propusă a fi trasă/alimentată şi suma rezultată din rapoarte/situaţii de cheltuieli/contracte interne şi/sau externe/facturi, după caz
3.3. - Situaţiile/rapoartele de cheltuieli respectă forma şi conţinutul solicitate de finanţator/cerinţele finanţatorului
3.4. - Respectarea procentului de finanţare a cheltuielilor eligibile din împrumut, precum şi, după caz, încadrarea în suma alocată pe categorii de cheltuieli, conform acordului de împrumut
3.5. - Respectarea valorii minime/maxime a tranşei/numărului maxim de tranşe, după caz, conform acordului de împrumut
3.6. - Existenţa în bugetul ordonatorului principal de credite, alocat pentru perioada următoare, de sume/fonduri necesare continuării plăţilor în cadrul proiectului, corespunzător cheltuielilor cuprinse în rapoarte, care urmează a fi efectuate în perioada respectivă

G. Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
1. Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) J.O. al U.E. seria L, nr. 340/2002
2. Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională J.O. al U.E. seria L nr. 371/2006
3. Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit J.O. al U.E. seria L nr. 120/2007
4. Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului J.O. al U.E. seria L nr. 298/2012
5. Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
6. Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
7. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
8. Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
9. Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
10. Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului J.O. al U.E. seria L nr. 149/2014
11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea J.O. al U.E. seria L nr. 227/2014
12. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 454/2008
13. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 242/1999
14. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 129/1994
15. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată Nr. 472/2011
16. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 448/1998
17. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 365/2007
18. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 123/2007
19. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 103/2002
20. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată Nr. 251/2014
21. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 597/2002
22. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 345/2011
23. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare Nr. 867/2003
24. Legea nr. 590/2003 privind tratatele Nr. 23/2004
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
25. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare Nr. 582/2004
26. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 681/2004
27. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 653/2005
28. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 682/2005
29. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 1.128/2005
30. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 618/2006
31. Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările ulterioare Nr. 626/2006
32. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 652/2015
33. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare Nr. 505/2011
34. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată Nr. 330/2015
35. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 852/2010
36. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Nr. 492/2017
37. Legea nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", cu modificările şi completările ulterioare Nr. 434/2011
38. Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificările ulterioare Nr. 182/2013
39. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 688/2015
40. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare Nr. 390/2016
41. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale Nr. 391/2016
42. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii Nr. 392/2016
43. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Nr. 393/2016
44. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste B.O. nr. 64/1976
45. Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 241/1994
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
46. Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 188/1995
47. Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 42/1998
48. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 799/2003
49. Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 Nr. 425/2000
50. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 542/2001
51. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 81/2002
52. Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 643/2002
53. Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare Nr. 607/2011
54. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 215/1999
55. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare Nr. 562/2005
56. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 365/2006
57. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007 Nr. 569/2006
58. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 439/2007
59. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 413/2009
60. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul Nr. 434/2009
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare
61. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 461/2011
62. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare Nr. 893/2014
63. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016,cu modificările şi completările ulterioare Nr. 746/2015
64. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016 Nr. 816/2015
65. Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare Nr. 176/1991
66. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 154/1995
67. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 253/1995
68. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 4/1998
69. Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică Nr. 50/2001
70. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 109/2004
71. Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 776/2004
72. Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare Nr. 776/2004
73. Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 1.046/2006
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
74. Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 71/2007
75. Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică Nr. 146/2007
76. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 517/2007
77. Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 870/2007
78. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 530/2008
79. Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 320/2009
80. Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 311/2010
81. Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat Nr. 137/2011
82. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 221/2011
83. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 659/2011
84. Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Nr. 677/2011
85. Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 193/2012
86. Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 488/2015
87. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 22/2016
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
88. Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 133/2016
89. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 422/2016
90. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 423/2016
91. Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării Nr. 719/2016
92. Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii Nr. 985/2016
93. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 1.061/2016
94. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 37/2003
95. Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 139/2003
96. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare Nr. 162/2006
97. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali, cu completările ulterioare Nr. 413/2008
98. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 536/2008
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
99. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat, cu modificările ulterioare Nr. 62/2009
100. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 215/2009
101. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 84/2010
102. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, cu modificările ulterioare Nr. 219/2013
103. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 396/2014
104. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile Nr. 910/2015
105. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale Nr. 487/2016

NOTE: 1. La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări ale acestora. 2. Ordonatorii de credite au obligaţia completării/actualizării prezentei liste cu acte normative. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 1.8 la normele metodologice) Denumirea entităţii publice RAPORT privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ... anul ... Cap. I. - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt. Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public Corespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general Total operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv Din care: Refuzate la viză Din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză
Număr operaţiuni Valoare (mii lei) Număr operaţiuni Valoare (mii lei) Număr operaţiuni Valoare (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):
1. Deschideri, repartizări, retrageri şi modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:
1.1. Deschideri de credite A1
1.2. Repartizări de credite A2
1.3. Virări de credite A4
1.4. Alte operaţiuni A3, A5
2. Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:
2.1. Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată B13-B17
2.2. Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziţii publice/sectoriale, inclusiv actele adiţionale la acestea B1, B3-B5
2.3. Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de finanţare B2, B20
2.4. Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut; garanţie; prospecte de emisiune B6-B8, B10, B11, B19
2.5. Convenţii de garantare B9
2.6. Contracte de închiriere, concesionare, participare etc. B12, B18
3. Ordonanţări de avansuri C2, C11
4. Ordonanţări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:
4.1. Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente C12
4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere şi alte asemenea
4.3. Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate C1, C6, C7
4.4. Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor C4, C5
4.5. Ajutoare de stat/de minimis, subvenţii, transferuri, rente, alte forme de sprijin C9
4.6. Finanţări/Cofinanţări C3
Nr. crt. Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public Corespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general Total operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv Din care: Refuzate la viză Din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză
Număr operaţiuni Valoare (mii lei) Număr operaţiuni Valoare (mii lei) Număr operaţiuni Valoare (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
4.7. Alte obligaţii de plată C8, C10
5. Operaţiuni financiare/de plasament E18
6. Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.) D1-D6, E9
7. Alte operaţiuni E1-E8, E10-E17

Cap. II. - Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. crt. Conţinutul operaţiunilor refuzate la viză Valoarea refuzată la viză (mii lei) Motivaţiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
0 1 2 3
TOTAL
1
2
..
n

Cap. III. - Sinteza operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice

Nr. crt. Conţinutul operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice Valoarea operaţiunilor efectuate pe propria răspundere (lei) Actul de decizie internă (Nr./dată/emitent) Înregistrarea în contul 804 40 00 (Nr. şi dată notă contabilă) Documentul de informare (Nr./dată/emitent)
a organului ierarhic superior a organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor Publice
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL
1
2
..
n

Cap. IV. - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv4

Nr. crt. Denumirea programului/temei de pregătire profesională Numărul persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul/tema de pregătire profesională Diplome/Certificate de participare
DA NU
0 1 2 3 4
1
2
..
n

Conducătorul entităţii publice/Controlor delegat, ........ ................ ................ ................ ................ ......... 4 Capitolul IV se completează numai de către entităţile publice. PRECIZĂRI: 1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este menţionată o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare. 2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru. Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2). 3. Capitolul II se completează astfel: coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

în coloana 3 se menţionează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea.4. Capitolul III se completează astfel: coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;

în coloana 3 se înscriu numărul şi data actului de decizie internă, precum şi denumirea entităţii publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;

în coloana 4 se înscriu numărul şi data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanţier 804 40 00 a operaţiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;

coloanele 5 şi 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului şi a datei documentului de informare, precum şi a denumirii entităţii publice care a emis documentul de informare.5. Capitolul IV se completează astfel: în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv; în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesională;

coloanele 3 şi 4 se completează prin înscrierea semnului „X", în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2332/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2332 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2332/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu