Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 140 din  3 februarie 2003

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 bis  din 25 februarie 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 140/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    Avand in vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C.,
    in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

    ministrul administratiei publice emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prefectii si presedintii consiliilor judetene vor sprijini Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala in realizarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala.

                     Ministrul administratiei publice,
                              Octav Cozmanca

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 REGULAMENT
privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA I
    Prevederi generale, scopul si domeniul de aplicare

    Art. 1
    Prevederi generale:
    (1) Activitatea tuturor operatorilor furnizori si/sau prestatori de servicii publice de gospodarie comunala, asa cum au fost definiti prin lege, indiferent de forma de proprietate, de organizare a acestora si de modul in care este organizata si se desfasoara gestiunea serviciilor publice de gospodarie comunala in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale trebuie realizata de organizatii specializate pentru acest tip de activitati, licentiate si/sau autorizate ca operatori de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala.
    (2) Modul de organizare si procedura de licentiere si/sau de autorizare, de modificare, de prelungire, de suspendare sau de retragere a licentelor si/sau a autorizatiilor sunt stabilite prin prezentul regulament.
    (3) Pe durata de valabilitate a licentei si/sau a autorizatiei, operatorul care detine licenta si/sau autorizatie pentru domeniile reglementate are obligatia de a achita un tarif anual de mentinere a licentei si/sau a autorizatiei, esalonat in transe lunare egale.
    (4) La depunerea documentatiei pentru eliberarea licentei si/sau autorizatiei organizatia solicitanta va achita un tarif pentru servicii de consultanta.
    (5) La eliberarea licentei si/sau a autorizatiei, organizatia solicitanta va achita un tarif de eliberare a autorizatiei si un tarif de eliberare a licentei egal cu tariful anual de mentinere a licentei, stabilit conform dispozitiilor alineatului (3).
    (6) Tarifele prevazute la alin. (3), (4) si (5) sunt stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala si se aproba prin ordin al Ministrului Administratiei Publice in fiecare an, in conditiile legii si se publica in Monitorul Oficial, Partea I.
    Art. 2
    Scop:
    (1) Recunoasterea oficiala a calitatii de operator furnizor si/sau prestator de servicii publice de gospodarie comunala, se face prin eliberarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala a unei licente pentru domeniul reglementat, pentru a asigura nivelul asteptat al calitatii serviciilor prestate si a proteja interesele utilizatorilor.
    (2) Recunoasterea oficiala a dreptului unui operator de a infiinta, pune in functiune sau modifica un sistem pentru furnizarea si/sau prestarea de servicii publice de gospodarie comunala, se face prin eliberarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala a unei autorizatii, pentru a asigura functionarea optima a acestuia, in conditii de siguranta si de performanta, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati si in conformitate cu caietele de sarcini si cu instructiunile de exploatare, in scopul de a asigura eficienta economica, nivelul asteptat al calitatii serviciilor prestate si a proteja interesele utilizatorilor.
    (3) Recunoasterea oficiala a dreptului unei organizatii de a presta servicii de intretinere, modificare sau reabilitare a instalatiilor aflate in proprietatea sau administrarea utilizatorului, nemijlocit legate de cele publice aflate in administrarea operatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara, se face prin eliberarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala a unei autorizatii. Aceasta autoritate poate delega dreptul de a elibera aceste autorizatii operatorului licentiat pentru domeniul reglementat, in conditiile prezentului regulament, din aria de furnizare si/sau prestare a serviciului public.
    (4) Recunoasterea oficiala a dreptului unei organizatii de a participa la o licitatie pentru delegarea gestiunii unui serviciu public de gospodarie comunala, pentru care nu are licenta in domeniul reglementat, se face prin eliberarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala a unei autorizatii de participare la licitatie conform dispozitiilor art. 7 alin. (5) din prezentul regulament.
    (5) Prezentul regulament defineste inclusiv relatiile si schimbul de informatii intre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala si organizatiile care solicita sau operatori care detin licente si/sau autorizatii pentru domeniile reglementate si definite la art. 3 din prezentul regulament.
    Art. 3
    Domeniu de aplicare:
    Domeniile reglementate prin prezentul regulament de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala sunt:
    (1) serviciul public de alimentare cu apa si canalizare;
    (2) serviciul public de salubrizare a localitatilor;
    (3) serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat, cu exceptia celei produse in cogenerare.
    Art. 4
    Operatorul care presteaza mai multe tipuri de servicii, va tine evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata pentru fiecare tip de serviciu si fiecare localitate de operare in parte.

    SECTIUNEA a II-a
    Prescurtari si Definitii

    Art. 5
    Prescurtari:
    - ANRSC: Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala;
    - DLA: Directia licente - autorizatii, din cadrul ANRSC.
    Art. 6
    In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    - Serviciu public de gospodarie comunala: ansamblul activitatilor si al actiunilor de utilitate si de interes local, desfasurate sub autoritatea administratiei publice locale, avand drept scop furnizarea si/sau prestarea de servicii de utilitate publica;
    - Organizatie: persoana juridica publica sau privata, care poate fi societate comerciala sau compartimentul de specialitate organizat in cadrul aparatului propriu al consiliului local, respectiv serviciul public cu personalitate juridica si buget propriu organizat in subordinea consiliului local. Organizatia poate fi si un grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii determinate;
    - Operator: organizatie licentiata in conditiile prezentului regulament, avand ca obiect de activitate furnizarea si/sau prestarea de servicii publice de gospodarie comunala, indiferent de forma de proprietate, de organizarea acestora si de modul de gestionare a serviciilor publice de gospodarie comunala in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale;
    - Reprezentant autorizat: persoana fizica sau juridica romana, imputernicita de o organizatie sa actioneze in numele acesteia;
    - Licenta: act tehnic si juridic, eliberat de ANRSC, prin care se acorda unei organizatii permisiunea de exploatare comerciala a unui sistem si/sau de furnizare a unor servicii publice de gospodarie comunala, asa cum au fost definite prin lege;
    - Autorizatie: act tehnic si juridic, eliberat de ANRSC, prin care se acorda unei organizatii permisiunea de a infiinta, de a pune si de a mentine in functiune sau de a modifica un sistem de producere, de transport, de distributie si/sau furnizarea si/sau prestarea unui serviciu public de gospodarie comunala, asa cum au fost definite prin lege, pentru a asigura eficienta economica, nivelul asteptat al calitatii serviciilor prestate si a proteja interesele utilizatorilor;
    - Punere in functiune: momentul in care se declara in functiune echipamente si sisteme tehnologice;
    - Comisie de licentiere: structura organizata in cadrul ANRSC, a carei activitate principala consta in examinarea documentatiilor referitoare la capabilitatea tehnico-economica si manageriala a organizatiei, respectiv indeplinirea indicatorilor minimi de performanta si eliberarea licentei si/sau a autorizatiei, operatorilor pentru servicii publice de gospodarie comunala;
    - Suspendarea licentei si/sau a autorizatiei: decizie, emisa de Presedintele ANRSC, prin care se retrage unui titular de licenta si/sau de autorizatie permisiunea dobandita prin aceasta, pentru un interval de timp bine determinat. ANRSC poate dispune continuarea activitatii, in regim controlat si cu restrictii, daca activitatea afecteaza interesele majore ale utilizatorilor serviciului public;
    - Serviciu public de alimentare cu apa si de canalizare: activitati de utilitate publica si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile si a serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor;
    - Serviciu public de alimentare cu apa: activitati de captare, de tratare a apei brute, de transport si de distributie a apei potabile si industriale la utilizatori;
    - Serviciu public de canalizare: colectarea si transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare, epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, colectarea, transportul si evacuarea apelor meteorice, inclusiv tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere si asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea evacuarii apelor uzate industriale in sistemul de canalizare, evacuarea si tratarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus, precum si depozitarea lor;
    - Apa potabila: apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare;
    - Apa industriala: apa destinata utilizatorilor ale caror procese tehnologice nu necesita utilizarea apei potabile;
    - Ape uzate: ape rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care provin din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare si/sau ape provenite din activitatile economice, respectiv toate deversarile de ape folosite in activitatile economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera;
    - Ape meteorice: ape care provin din precipitatii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a gradinilor si curtilor imobilelor;
    - Producere a apei: ansamblul operatiunilor si proceselor unitare, aranjate intr-o succesiune logica, pentru a realiza eliminarea poluantilor din apa provenita din diferite surse naturale, astfel incat aceasta sa corespunda legislatiei in vigoare privind calitatea apei potabile;
    - Transportul apei: ansamblu de resurse si activitati necesare pentru ca apa potabila sa ajunga de la locul de producere la conductele de distributie sau rezervoare prin intermediul conductelor de transport;
    - Epurare a apelor uzate si meteorice: succesiune de procedee tehnologice prin care sunt retinute, neutralizate si indepartate elementele impurificatoare din apa de canalizare;
    - Reziduuri solide: deseuri solide, cu exceptia celor toxice, periculoase si a celor cu regim special;
    - Serviciu public de salubrizare: precolectarea, colectarea si transportul de reziduuri solide; infiintarea si administrarea de depozite ecologice, producerea de compost si neutralizare a reziduurilor solide; preselectarea, reciclarea si valorificarea materiilor prime secundare din reziduurile solide; valorificarea deseurilor combustibile din reziduurile solide; incinerarea reziduurilor solide si producerea de energie termica; maturatul si spalatul cailor publice; curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet;
    - Deratizare: combaterea rozatoarelor daunatoare prin otravire cu substante chimice de tip raticide;
    - Structura organizatorica: ansamblu de responsabilitati, de autoritati si de relatii intre persoane. Domeniul unei structuri organizatorice poate include interfete relevante cu organizatii externe acesteia;
    - Utilizator: organizatie sau persoana fizica care primeste un produs. Utilizatorul poate fi cumparator, consumator, beneficiar, client final, persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care cumpara si foloseste, pentru uzul propriu, serviciul public de gospodarie comunala pus la dispozitie de operator;
    - Sesizare: informatie primita din partea consumatorului privind functionarea necorespunzatoare a serviciilor, care nu afecteaza satisfactia utilizatorului;
    - Reclamatie: observatie cu caracter negativ care reflecta insatisfactia utilizatorului referitoare la furnizarea si calitatea serviciilor;
    - Furnizor: operator care furnizeaza un produs. Furnizorul poate fi producator si/sau distribuitor al unui produs sau serviciu public de gospodarie comunala. In situatii contractuale, furnizorul este denumit si contractant;
    - Parte interesata: persoana sau grup de persoane, care are/au un interes referitor la functionarea sau la succesul unei organizatii. In intelesul prezentului regulament, parti interesate pot fi si:
        - utilizatori ai serviciilor publice de gospodarie comunala;
        - reprezentanti autorizati ai administratiei publice locale sau regionale din aria de prestare a serviciului public;
        - reprezentanti autorizati ai societatii civile etc.
    - Proces: ansamblu de activitati corelate, care transforma elemente de intrare in sistem in elemente de iesire;
    - Produs: rezultat al unui proces. Termenul poate sa insemne si serviciu, rezultat al unei activitati realizate in mod necesar la interfata dintre furnizor si utilizator;
    - Distributie: ansamblu de resurse si activitati necesare pentru ca un produs sa ajunga de la locul de producere la utilizatori prin intermediul sistemului de distributie;
    - Furnizare: ansamblu de resurse si activitati necesare comercializarii unui produs;
    - Procedura: mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces;
    - Caracteristica: trasatura distinctiva;
    - Conformitate: indeplinirea unei cerinte;
    - Declaratie de conformitate: procedura prin care un operator sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca un produs este conform conditiilor specificate;
    - Corectie: actiune de eliminare a unei neconformitati detectate;
    - Eliberare: autorizare de a trece la urmatoarea etapa a unui proces;
    - Calitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele. Intrinsec reprezinta prezenta in ceva a unei caracteristici permanente;
    - Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie. Implicit are intelesul ca aceasta reprezinta o practica interna pentru o organizatie, pentru utilizatorii acesteia si pentru alte parti interesate;
    - Clasa: categorie sau rang alocat diferitelor cerinte referitoare la calitate, pentru rezultatul unei activitati realizate in mod necesar la interfata dintre furnizor si utilizator;
    - Satisfactia utilizatorului: perceptie a utilizatorului despre masura in care cerintele acestuia au fost indeplinite;
    - Capabilitate: abilitatea unei organizatii, sistem sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru acel produs;
    - Sistem: ansamblu de elemente corelate sau in interactiune;
    - Informatie: date semnificative;
    - Document: informatie impreuna cu mediul sau suport;
    - Specificatie: document care stabileste cerinte;
    - Inspectie: evaluare a conformitatii, prin observare si judecare;
    - Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele specificate;
    - Expert tehnic: organizatie sau persoana fizica, care furnizeaza cunostinte sau experienta profesionala specifica, in legatura cu subiectul examinat;
    - Domeniu reglementat: ansamblul activitatilor economice si al produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementari tehnice specifice privind conditiile de introducere pe piata si de utilizare. Domeniile reglementate de ANRSC prin prezentul regulament sunt stabilite la art. 3;
    - Dezvoltare durabila: dezvoltare sustenabila, care asigura satisfacerea necesitatilor prezente fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi;
    - Cerinta esentiala: cerinta care are in vedere protectia sanatatii si securitatea utilizatorilor, protectia proprietatii, a animalelor domestice si a mediului, astfel cum sunt prevazute in actele normative in vigoare.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii de autorizare

    SECTIUNEA I
    Tipuri de autorizatii. Durata de valabilitate

    Art. 7
    Autorizatiile pot fi:
    (1) Autorizatie de infiintare, prin care se acorda unei organizatii permisiunea de a infiinta un sistem de producere, de transport, de dispecerizare, de distributie si/sau furnizarea/prestarea unui serviciu public de gospodarie comunala, asa cum au fost definite prin lege, in vederea asigurarii eficientei economice, nivelului asteptat al calitatii serviciilor prestate si a proteja interesele utilizatorilor, pentru:
    a) captari de apa potabila si/sau industriala;
    b) aductiuni de apa potabila si/sau industriala;
    c) statii de tratare a apei brute;
    d) statii de pompare a apei cu sau fara hidrofor;
    e) rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;
    f) retele de distributie pentru apa potabila si/sau industriala;
    g) monitorizarea consumului de apa potabila si/sau industriala;
    h) retele de canalizare;
    i) statii de pompare a apelor uzate;
    j) statii de epurare;
    k) colectoare de evacuare spre emisar;
    l) depozite de namol deshidratat;
    m) infiintarea si administrarea de depozite ecologice de stocare si neutralizare a reziduurilor solide si producere de compost;
    n) preselectarea si organizarea reciclarii si neutralizarii reziduurilor solide;
    o) incinerarea reziduurilor solide si producerea de energie termica;
    p) producerea energiei termice;
    q) producerea apei calde de consum;
    r) transportul energiei termice;
    s) distributia energiei termice;
    t) monitorizarea consumului energiei termice pentru incalzire si a apei calde de consum.
    (2) Autorizatie de modificare, prin care se acorda unei organizatii permisiunea de a modifica un sistem de producere, de transport, de dispecerizare, de distributie, de furnizare si/sau prestare a unui serviciu public de gospodarie comunala, asa cum au fost definite prin lege, in vederea asigurarii eficientei economice, nivelului asteptat al calitatii serviciilor prestate si a proteja interesele utilizatorilor, pentru:
    a) captari de apa potabila si/sau industriala;
    b) aductiuni de apa potabila si/sau industriala;
    c) statii de tratare a apei brute;
    d) statii de pompare a apei cu sau fara hidrofor;
    e) rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;
    f) retele de distributie pentru apa potabila si/sau industriala;
    g) monitorizarea consumului de apa potabila si/sau industriala;
    h) retele de canalizare;
    i) statii de pompare a apelor uzate;
    j) statii de epurare;
    k) colectoare de evacuare spre emisar;
    l) depozite de namol deshidratat;
    m) depozite ecologice de stocare si neutralizare a reziduurilor solide si producere de compost;
    n) preselectarea si organizarea reciclarii reziduurilor solide;
    o) incinerarea reziduurilor solide si producerea de energie termica;
    p) producerea energiei termice;
    q) producerea apei calde de consum;
    r) transportul energiei termice;
    s) distributia energiei termice;
    t) monitorizarea consumului energiei termice pentru incalzire si a apei calde de consum.
    (3) Autorizatie de functionare, prin care se acorda unei organizatii permisiunea de a pune si de a mentine in functiune un sistem de producere, de transport, de dispecerizare, de distributie, de furnizare si/sau prestare a unui serviciu public de gospodarie comunala, asa cum au fost definite prin lege, in vederea asigurarii eficientei economice, nivelului asteptat al calitatii serviciilor prestate si a proteja interesele utilizatorilor, pentru:
    a) captari de apa potabila si/sau industriala;
    b) aductiuni de apa potabila si/sau industriala;
    c) statii de tratare a apei brute;
    d) statii de pompare a apei cu sau fara hidrofor;
    e) rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;
    f) retele de distributie pentru apa potabila si/sau industriala;
    g) monitorizarea consumului de apa potabila si/sau industriala;
    h) retele de canalizare;
    i) statii de pompare a apelor uzate;
    j) statii de epurare;
    k) colectoare de evacuare spre emisar;
    l) depozite de namol deshidratat;
    m) depozite ecologice de stocare si neutralizare a reziduurilor solide si producere de compost;
    n) preselectarea si organizarea reciclarii reziduurilor solide;
    o) incinerarea reziduurilor solide si producerea de energie termica;
    p) producerea energiei termice;
    q) producerea apei calde de consum;
    r) transportul energiei termice;
    s) distributia energiei termice;
    t) monitorizarea consumului energiei termice pentru incalzire si a apei calde de consum.
    (4) Autorizatie de prestare servicii intretinere, prin care se acorda unei organizatii permisiunea de a presta servicii de intretinere, modificare sau reabilitare a instalatiilor aflate in proprietatea sau administrarea utilizatorului, nemijlocit legate de cele publice aflate in administrarea operatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara, pentru:
    a) alimentare cu apa potabila si/sau industriala;
    b) canalizare;
    c) apa calda de consum;
    d) energie termica pentru incalzire.
    (5) Autorizatie de participare la licitatie, prin care se acorda unei organizatii, permisiunea de a participa la licitatie pentru delegarea sau concesionarea unui serviciu public de gospodarie comunala, pentru care nu are licenta in domeniul reglementat. Operatorii licentiati, conform dispozitiilor art. 20, respectiv clasa 1 pentru un domeniu reglementat nu au obligatia de a solicita autorizatie de participare la licitatie. Operatorii licentiati pentru clasa a 2-a si clasa a 3-a vor solicita autorizatie de participare la licitatie, daca solicita participarea la o licitatie pentru care este necesara o licenta de clasa superioara.
    Art. 8
    Durata maxima a autorizatiilor se stabileste dupa cum urmeaza:
    (1) autorizatiile prevazute la art. 7 alin. (1) si alin. (2) din prezentul regulament sunt valabile pe durata executarii lucrarilor aferente, conform studiului de fezabilitate;
    (2) autorizatiile prevazute la art. 7 alin. (3) din prezentul regulament sunt valabile pentru o perioada de maxim 5 ani;
    (3) autorizatiile prevazute la art. 7 alin. (4) din prezentul regulament sunt valabile pentru o perioada de maxim 2 ani;
    (4) autorizatiile prevazute la art. 7 alin. (5) din prezentul regulament sunt valabile pana la data tinerii licitatiei, dar nu mai mult de 90 de zile de la data eliberarii.
    Art. 9
    Autorizatiile prevazute la art. 7 alin. (4) se vor solicita si pentru lucrari de reparatii.

    SECTIUNEA a II-a
    Procedura de solicitare a autorizatiilor

    Art. 10
    Pentru obtinerea unei autorizatii solicitantii vor depune, prin registratura ANRSC, o cerere scrisa insotita de urmatoarele documente justificative cu caracter general:
    (1) actul constitutiv al societatii comerciale sau al regiei autonome, in copie, din care sa rezulte tipul de activitate din domeniul reglementat;
    (2) certificatul de inregistrare la registrul comertului si anexa, in copie;
    (3) certificatul de inscriere mentiuni privind modificarea actului constitutiv, daca exista, in copie;
    (4) copie de pe atestatele si licentele solicitantului, obtinute pana la data ultimei autorizari, daca a mai desfasurat activitate in domeniu;
    (5) dovada achitarii tarifului de consultanta a documentatiei depusa in vederea eliberarii autorizatiei si dovada achitarii contributiei banesti catre ANRSC pana la data solicitarii eliberarii autorizatiei.
    Art. 11
    Pe langa documentatia prevazuta la art. 10, se vor prezenta, in functie de tipul autorizatiei, si urmatoarele documente:
    (1) pentru autorizatii de infiintare si de modificare:
    a) date si elemente de identificare privind amplasarea obiectivului de gospodarie comunala;
    b) caracteristicile tehnice ale obiectivului, conform proiectului tehnico-economic;
    c) studiul de fezabilitate, intocmit conform solicitarilor finantatorului;
    d) toate autorizatiile si acordurile specifice domeniului reglementat.
    (2) pentru autorizatii de functionare:
    a) autorizatia de infiintare sau procesul-verbal de punere in functiune, pentru obiectivele existente la data intrarii in vigoare a prezentului regulament;
    b) fisa cuprinzand structura de personal, pe specialitati, care atesta calificarea acestora;
    c) declaratie pe proprie raspundere ca functionarea obiectivului respectiv nu a fost interzisa, la data solicitarii autorizatiei, de organele competente.
    (3) pentru autorizatii de prestare servicii intretinere:
    a) curriculum vitae, pentru personalul de specialitate, care sa ateste capacitatea operationala;
    b) declaratie privind dotarile tehnice specifice pe care le are solicitantul;
    c) dovada achitarii tarifului de consultanta a documentatiei depuse, in vederea eliberarii autorizatiei, de catre operatorul licentiat pentru domeniul reglementat, din aria de prestare a serviciului public si a tarifului de eliberare a autorizatiei catre ANRSC.
    Art. 12
    In vederea obtinerii unei autorizatii pentru prestarea de servicii de intretinere, modificare sau reabilitare a instalatiilor aflate in proprietatea sau administrarea utilizatorului, nemijlocit legate de cele publice aflate in administrarea operatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara, solicitantul va depune, prin registratura operatorului licentiat pentru domeniul reglementat din aria de prestare a serviciului public, o cerere scrisa insotita de documentele justificative, conform dispozitiilor art. 10 si art. 11 din prezentul regulament.
    Art. 13
    Autorizatia se acorda pe fiecare grupa de servicii, separat, asa cum sunt definite in art. 7 din prezentul regulament, organizatiilor care indeplinesc urmatoarele conditii:
    (1) functioneaza legal, avand sediul social in Romania. In cazul persoanei juridice straine, aceasta trebuie sa stabileasca si sa mentina in Romania, in conditiile legii, o filiala, pe intreaga durata de valabilitate a autorizatiei;
    (2) au ca obiect de activitate serviciul sau serviciile publice de gospodarie comunala in domeniul reglementat, pentru care solicita eliberarea autorizatiei;
    (3) sunt proprietari ai infrastructurii aferente domeniului reglementat.
    Art. 14
    Autorizatiile nu vor fi emise:
    (1) unei organizatii care este in stare de reorganizare judiciara;
    (2) unei organizatii care este declarata in stare de faliment;
    (3) unei organizatii careia autorizatia pentru aceeasi activitate i-a fost retrasa si a carei valabilitate nu a expirat;
    (4) atunci cand nu respecta cerintele esentiale, interesele utilizatorilor, tulbura linistea publica, pune in pericol securitatea nationala si apararea tarii.
    Art. 15
    Cererea-tip intocmita conform anexei nr. 1, insotita de anexele si documentele prevazute in prezentul regulament, respectiv pentru fiecare domeniu reglementat, va fi inscrisa intr-un registru cu regim special la DLA.

    SECTIUNEA a III-a
    Criterii de eliberare a autorizatiilor

    Art. 16
    Eliberarea autorizatiei se face de catre Comisia de autorizare, in conditii de publicitate, de egalitate si de transparenta, pe baza urmatoarelor criterii, respectiv pentru:
    (1) Autorizatii de infiintare si de modificare:
    a) caracterul complet al documentatiei prezentate;
    b) competenta organizatiei de a solicita autorizatia se va evalua in baza prevederilor actului constitutiv;
    c) necesitatea infiintarii si/sau modificarii propuse;
    d) asigurarea nivelului asteptat al calitatii serviciilor asigurate utilizatorilor prin masura propusa;
    e) asigurarea sigurantei in functionare;
    f) eficienta economica a solutiei propuse;
    g) eficienta energetica, daca acest criteriu este relevant pentru domeniul reglementat;
    h) natura surselor energetice primare, daca acest criteriu este relevant pentru domeniul reglementat;
    i) consumuri energetice specifice, inclusiv de combustibil, minime, daca acest criteriu este relevant pentru domeniul reglementat;
    j) respectarea principiilor dezvoltarii durabile, corelarii cerintelor cu resursele, protectiei si conservarii mediului natural si construit;
    k) asigurarea cerintelor esentiale, a sanatatii si securitatii utilizatorilor;
    l) asigurarea sigurantei si sanatatii ocupationale a personalului.
    (2) Autorizatii de functionare:
    a) caracterul complet al documentatiei prezentate;
    b) legalitatea obiectivului pus in functiune fata de prevederile autorizatiilor si acordurilor specifice domeniului reglementat si a autorizatiei de infiintare sau a procesului verbal de punere in functiune pentru obiectivele existente la data intrarii in vigoare a prezentului regulament;
    c) capabilitatea tehnica a operatorului, fata de fisa cuprinzand structura de personal pe specialitati, care atesta calificarea acestuia, prezentata la art. 11 alin. 2 lit. b;
    d) declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca functionarea obiectivului respectiv nu a fost interzisa la data solicitarii autorizatiei, de catre organe competente.
    (3) Autorizatii de participare la licitatie:
    a) caracterul complet al documentatiei prezentate;
    b) intrunirea conditiilor legale, demonstrata prin actul constitutiv.
    (4) Autorizatii de prestare servicii intretinere:
    a. caracterul complet al documentatiei prezentate;
    b. capabilitatea tehnica a organizatiei, fata de fisa cuprinzand structura de personal pe specialitati, care atesta calificarea acestuia, prezentata la art. 11 alin. 2 lit. b;
    c. asigurarea nivelului asteptat al calitatii serviciilor asigurate utilizatorilor;
    d. declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca functionarea obiectivului respectiv nu a fost interzisa la data solicitarii autorizatiei, de catre organe competente.

    SECTIUNEA a IV-a
    Organizarea comisiei de autorizare

    Art. 17
    Autorizarea operatorilor pentru servicii publice de gospodarie comunala se realizeaza de catre Comisia de autorizare.
    Comisia de autorizare se numeste prin decizia Presedintelui ANRSC, la propunerea directorului DLA.
    Art. 18
    Componenta comisiei de autorizare este urmatoarea:
    Membri:
    - presedinte: directorul Directiei licente - autorizatii, din cadrul ANRSC;
    - vicepresedinte: 1 (un) reprezentant al Directiei reglementari tehnice si promovarea eficientei economice, din cadrul ANRSC;
    - 1 (un) reprezentant din partea grupului de consilieri ai Presedintelui ANRSC.
    Secretarul comisiei - numit din cadrul DLA.

    CAP. 3
    Organizarea activitatii de licentiere

    SECTIUNEA I
    Tipuri de licente. Durata de valabilitate

    Art. 19
    Licentele pot fi:
    (1) licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare;
    (2) licenta de alimentare cu apa;
    (3) licenta de canalizare;
    (4) licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor;
    (5) licenta de precolectare, colectare, transport si depozitarea reziduurilor solide;
    (6) licenta de infiintare si administrare de depozite ecologice de stocare si neutralizare a reziduurilor solide si producere de compost;
    (7) licenta de preselectare si organizare a reciclarii reziduurilor solide;
    (8) licenta de incinerare a reziduurilor solide si producere de energie termica;
    (9) licenta de maturat si spalat caile publice, intretinere a spatiilor verzi si a parcurilor;
    (10) licenta de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet;
    (11) licenta de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;
    (12) licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat;
    (13) licenta de producere a energiei termice;
    (14) licenta de transport a energiei termice;
    (15) licenta de distributie a energiei termice;
    (16) licenta de furnizare a energiei termice;
    Art. 20
    Licentele se vor atribui pe 3 clase, dupa cum urmeaza:
    (1) clasa 1: unitatilor specializate, publice sau private, care pot elabora orice fel de documentatii in domeniul reglementat si pot realiza lucrari si presta servicii, indiferent de amploarea si complexitatea lor tehnica, pentru localitati sau arii cu peste 300.000 de locuitori;
    (2) clasa 2: unitatilor specializate publice sau private care pot elabora documentatii in domeniul reglementat si pot realiza lucrari si presta servicii pentru obiective si activitati de nivel comunal, pentru localitati sau arii cu 51.000 - 300.000 de locuitori;
    (3) clasa 3: unitatilor specializate publice sau private care pot elabora documentatii in domeniul reglementat si pot realiza lucrari si presta servicii pentru obiective mici, de interes social si economic cu influente strict locale, pentru localitati sau arii cu mai putin de 51.000 de locuitori.
    Art. 21
    Trecerea de la o clasa la alta se poate face numai printr-o noua solicitare de eliberare de licenta si/sau de autorizatie.
    Art. 22
    Licentele prevazute la art. 19 din prezentul regulament sunt valabile pentru o perioada maxima de pana la 25 de ani, conform cu dispozitiile legale specifice domeniului reglementat.

    SECTIUNEA a II-a
    Procedura de solicitare a licentelor

    Art. 23
    La solicitarea eliberarii licentei, solicitantii vor depune prin registratura ANRSC o cerere scrisa insotita de urmatoarele documente justificative cu caracter general:
    a) actul constitutiv al societatii comerciale sau al regiei autonome, in copie, din care sa rezulte activitatea in domeniul reglementat;
    b) certificatul de inregistrare la registrul comertului si anexa, in copie;
    c) certificatul de inscriere mentiuni privind modificarea actului constitutiv, daca exista, in copie;
    d) certificatul de plata a impozitelor si taxelor eliberat de Ministerul Finantelor Publice prin Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat, judeteana sau municipala, in original;
    e) cazierul fiscal;
    f) situatia financiara, intocmita conform anexei nr. 2 la prezentul regulament;
    g) bilantul si contul de profit si pierderi pe ultimii 3 ani;
    h) memoriul de prezentare a structurii organizatorice, intocmit conform anexei nr. 3 la prezentul regulament, care sa cuprinda resursele operationale, financiare, de marketing, umane si informationale, necesare pentru operarea serviciilor publice de gospodarie comunala pentru care a cerut eliberarea licentei si/sau a autorizatiei;
    i) planul de afaceri pe 5 ani pentru sistemul pentru care se solicita licenta;
    j) curriculum vitae pentru directorul general si directorii executivi, care sa ateste capabilitatea manageriala a acestora;
    k) curriculum vitae pentru personalul de specialitate, care sa ateste capacitatea operationala;
    l) referinte de la banca solicitantului, care sa confirme capacitatea financiara de a activa in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala pentru care a cerut licentiere;
    m) copie de pe atestatele si licentele organizatiei, obtinute pana la data ultimei licentieri, daca a mai desfasurat activitate in domeniu;
    n) declaratie privind filialele teritoriale si dotarile tehnice specifice pe care le are organizatia in cadrul fiecarei filiale, daca are filiale;
    o) dovada achitarii tarifului de consultanta a documentatiei depusa in vederea eliberarii licentei si/sau dovada achitarii contributiei banesti catre ANRSC pana la data solicitarii eliberarii licentei.
    Art. 24
    Documentatia se completeaza dupa caz, in raport cu domeniul reglementat, cu alte documente solicitate de directiile tehnice ale ANRSC.
    Art. 25
    Licenta se acorda separat pe fiecare grupa de servicii, asa cum sunt definite in art. 19 din prezentul regulament, organizatiilor care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) functioneaza legal, avand sediul social in Romania. In cazul persoanei juridice straine, aceasta trebuie sa stabileasca si sa mentina in Romania, in conditiile legii, o filiala, pe intreaga durata de valabilitate a licentei;
    b) au in obiectul de activitate serviciul sau serviciile publice de gospodarie comunala in domeniul reglementat, pentru care solicita eliberarea licentei.
    Art. 26
    Licentele nu vor fi emise:
    a) unei organizatii care este in stare de reorganizare judiciara;
    b) unei organizatii care este declarata in stare de faliment;
    c) unei organizatii careia licenta pentru aceeasi activitate i-a fost retrasa si a carei valabilitate initiala nu a expirat;
    d) atunci cand organizatia nu respecta cerintele esentiale, interesele utilizatorilor, tulbura linistea publica, pune in pericol securitatea nationala si apararea tarii.
    Art. 27
    Cererea-tip intocmita conform anexei nr. 1, insotita de anexele si documentele prevazute in prezentul regulament, respectiv pentru fiecare domeniu reglementat, va fi inscrisa intr-un registru cu regim special la DLA.

    SECTIUNEA a III-a
    Criterii de eliberare a licentelor

    Art. 28
    Eliberarea licentei se face de catre Comisia de licentiere in conditii de publicitate, de egalitate si de transparenta, pe baza urmatoarelor criterii:
    (1) caracterul complet al documentatiei prezentate;
    (2) legalitatea organizatiei de a opera sistemul, fata de prevederile autorizatiilor si acordurilor specifice domeniului reglementat existente la data intrarii in vigoare a prezentului regulament si a actului constitutiv;
    (3) capacitatea manageriala a organizatiei, reflectata in performantele organizatiei fata de memoriul de prezentare a structurii organizatorice, intocmit conform anexei nr. 3 la prezentul regulament;
    (4) asigurarea resurselor financiare; se va evalua in functie de datele completate de organizatie in anexa nr. 2 la prezentul regulament si bilantul si contul de profit si pierderi pe ultimii 3 ani;
    (5) asigurarea cu personal calificat si competent reflectate prin curriculum vitae pentru directorul general, directorii executivi si personalul de specialitate, care trebuie sa ateste capabilitatea manageriala si operationala a acestora;
    (6) abordarea pe termen mediu a operarii sistemului; se va evalua fata de planul de afaceri pe 5 ani, prezentat pentru sistemul pentru care se solicita licenta;
    (7) asigurarea nivelului asteptat al calitatii serviciilor oferite utilizatorilor;
    (8) capacitatea tehnica si financiara de a servi toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care solicita licenta;
    (9) eficienta energetica, daca acest criteriu este relevant pentru domeniul reglementat;
    (10) natura surselor energetice primare, daca acest criteriu este relevant pentru domeniul reglementat;
    (11) consumuri energetice specifice, inclusiv de combustibil, minime, daca acest criteriu este relevant pentru domeniul reglementat;
    (12) respectarea principiilor dezvoltarii durabile, corelarii cerintelor cu resursele, protectiei si conservarii mediului natural si construit;
    (13) asigurarea cerintelor esentiale, a sanatatii si securitatii utilizatorilor;
    (14) asigurarea sigurantei si sanatatii ocupationale a personalului;
    (15) planul de identificare si implementare de modalitati eficace pentru comunicarea cu utilizatorii in legatura cu informatiile despre serviciul furnizat, tratarea cererilor de oferta, a contractelor sau a comenzilor, modul de rezolvare a reclamatiilor din partea utilizatorilor.

    SECTIUNEA a IV-a
    Organizarea activitatii de licentiere

    Art. 29
    Licentierea operatorilor pentru servicii publice de gospodarie comunala se realizeaza de catre Comisia de licentiere. Aceasta se numeste prin decizia Presedintelui ANRSC, la propunerea directorului DLA, si are 3 sectiuni, cate una pentru fiecare domeniu reglementat.
    Art. 30
    (1) Componenta comisiei de licentiere este urmatoarea:
    Membri:
    - presedinte: directorul Directiei licente - autorizatii, din cadrul ANRSC;
    - vicepresedinte: 1 (un) reprezentant al Directiei reglementari tehnice si promovarea eficientei economice, din cadrul ANRSC, de regula directorul directiei;
    - 1 (un) reprezentant al Directiei pentru tarife si protectia utilizatorilor, din cadrul ANRSC;
    - 1 (un) reprezentant al Directiei pentru monitorizare contracte, din cadrul ANRSC;
    - 1 (un) reprezentant din partea grupului de consilieri ai Presedintelui ANRSC.
    Consilieri:
    - 1 (un) reprezentant al Ministerului Administratiei Publice;
    - 1 (un) reprezentant al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;
    - 1 (un) reprezentant al Ministerului Sanatatii si Familiei;
    - 1 (un) reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
    - 1 (un) reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
    - 1 (un) reprezentant desemnat de asociatia profesionala a operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodarie comunala;
    - 1 (un) reprezentant desemnat de organizatiile sindicale ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodarie comunala;
    Secretarul comisiei - numit din cadrul DLA.
    (2) Membrii comisiei precum si consilierii nu vor fi remunerati ca urmare a activitatii desfasurata in cadrul comisiei de licentiere.

    CAP. 4
    Atributiile Comisiei de licentiere si ale comisiei de autorizare

    Art. 31
    Comisia de licentiere, respectiv comisia de autorizare are urmatoarele atributii:
    (1) numeste, la propunerea directorului DLA, un expert tehnic care sa raspunda de intocmirea raportului de specialitate pentru fiecare cerere de licentiere si/sau de autorizare si dosar depus; ca expert tehnic poate fi desemnat un operator licentiat reprezentativ pentru domeniul reglementat, din aria de prestare a serviciului public;
    (2) evalueaza documentatia inaintata de catre solicitant, conform dispozitiilor art. 10, art. 11, art. 23 si art. 24 din prezentul regulament;
    (3) propune eliberarea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau retragerea licentelor si/sau a autorizatiilor.
    Art. 32
    Pentru indeplinirea atributiilor sale comisia de licentiere si/sau de autorizare are un secretariat tehnic, numit de directorul DLA, avand urmatoarele atributii:
    (1) asigura inregistrarea cererilor de licentiere si/sau de autorizare;
    (2) verifica corectitudinea intocmirii documentelor prezentate in vederea eliberarii licentei si/sau a autorizatiei, precum si veridicitatea acestora;
    (3) preia de la expertul tehnic raportul de specialitate si il prezinta spre analiza comisiei de licentiere sau de autorizare;
    (4) asigura informatiile privind documentele necesare pentru solicitantii licentei si/sau a autorizarii;
    (5) verifica plata obligatiilor financiare rezultate din activitatea de licentiere si/sau de autorizare;
    (6) elaboreaza proiectul ordinii de zi a sedintelor comisiei de licentiere si/sau de autorizare si propune data de desfasurare a acestora;
    (7) redacteaza procesele-verbale ale sedintelor;
    (8) tine la zi evidenta activitatilor desfasurate in vederea eliberarii licentelor si/sau a autorizatiilor;
    (9) inregistreaza si tine evidenta licentelor si a autorizatiilor eliberate;
    (10) indeplineste alte sarcini stabilite de presedintele comisiei.

    CAP. 5
    Procedura de eliberare a licentelor si/sau a autorizatiilor

    Art. 33
    Comisia de licentiere, respectiv comisia de autorizare, in baza criteriilor de la art. 16 si/sau art. 28 din prezentul regulament, va decide daca elibereaza sau nu licenta si/sau autorizatia. In cazul refuzului de eliberare a licentei si/sau a autorizatiei, toate documentele vor fi returnate solicitantului, insotite de o motivare din punct de vedere tehnic, economico-financiar si juridic. In cazul eliberarii licentei si/sau a autorizatiei, Comisia de licentiere va decide clasa de licentiere conform art. 20 si durata de valabilitate a licentei, in conditiile legii.
    Art. 34
    In termen de 5 zile de la primirea comunicarii din partea ANRSC, privind valoarea tarifului stabilit in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. 6 din prezentul regulament pentru eliberarea licentei si/sau a autorizatiei, organizatia va prezenta dovada achitarii acestuia.
    Art. 35
    Licentele si/sau autorizatiile vor contine, dupa caz, urmatoarele prevederi principale, cerinte, restrictii, conditionari si sarcini la care operatorul trebuie sa se conformeze:
    (1) obiectul si valabilitatea licentei si/sau a autorizatiei;
    (2) amplasamentul si/sau aria pentru care licenta si/sau autorizatia sunt valabile;
    (3) drepturile conferite de licenta si/sau de autorizatie;
    (4) obligatiile titularului de licenta si/sau de autorizatie;
    (5) conditionari, limitari si restrictii privind continuitatea si nivelurile de functionare a obiectivelor autorizate;
    (6) cerinte privind securitatea persoanelor, protectia proprietatii si a mediului inconjurator, neafectarea unor activitati de interes public;
    (7) cerinte privind securitatea nationala si apararea tarii;
    (8) delimitarea zonei de protectie si de siguranta;
    (9) datele tehnice privind obiectivul autorizat;
    (10) cerinta de a asigura accesul tuturor partilor interesate la sistemul de transport, de distributie sau de colectare, de inmagazinare si/sau de stocare sau de depozitare;
    (11) cerinta de a prezenta rapoarte lunare/trimestriale/anuale, conform regulamentelor cadru, respectiv pentru fiecare domeniu reglementat, elaborate de ANRSC;
    (12) cerinta de a respecta indicatorii de performanta specifici domeniului reglementat, pentru asigurarea calitatii serviciului furnizat;
    (13) cerinta de a asigura egalitatea de tratament a utilizatorilor, in conformitate cu principiile de accesibilitate egala la serviciul public al utilizatorilor si de continuitate;
    (14) din punct de vedere cantitativ si calitativ a serviciilor publice de gospodarie comunala, conform specificatiilor stabilite pentru domeniul reglementat;
    (15) cerinta de a asigura functionarea optima, in conditii de siguranta si de performanta a constructiilor, a instalatiilor si a dotarilor respective, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati si in conformitate cu caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare, cu regulamentele de organizare si functionare, potrivit specificatiilor stabilite pentru domeniul reglementat;
    (16) cerinta de respectare a specificatiilor privind metodologia de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice, pentru functionarea optima, rentabila a acestora, pentru promovarea eficientei economice in sectorul serviciilor publice si protejarea intereselor utilizatorilor, prevazute pentru domeniul reglementat;
    (17) cerinta de a supune spre aprobare orice modificare a tarifelor pentru serviciile publice;
    (18) nivelul asteptat al calitatii serviciilor asigurate utilizatorilor si cerinta de a dispune de un mecanism de consultare periodica a utilizatorilor, in scopul cresterii calitatii serviciilor oferite;
    (19) conformitatea produselor cu cerintele esentiale;
    (20) cerinta de a respecta principiul dezvoltarii durabile, al corelarii cerintelor cu resursele si al protectiei si conservarii mediului natural si construit, in conditiile legii;
    (21) cerinta de a mentine capacitatea de lucru de la data acordarii licentei si/sau a autorizatiei;
    (22) cerinta de a depune anual, la ANRSC, raportul privind indicatorii tehnico-economici privind investitiile;
    (23) cerinta de a furniza ANRSC toate informatiile solicitate si de a asigura organelor de control ale ANRSC accesul imediat si fara nici un fel de restrictie la absolut toate documentatiile tehnice si financiare ale organizatiei respective;
    (24) cerinta de a prezenta organelor de control ale ANRSC sau altor autoritati competente, la solicitarea acestora si/sau in conformitate cu graficele stabilite, date reale si complete privind activitatea licentiata si/sau autorizata si/sau in legatura cu aceasta;
    (25) cerinta de a realiza intocmai obligatiile asumate, in conformitate cu caietul de sarcini si/sau cu contractul de delegare a gestiunii;
    (26) cerinta de a prezenta, la solicitarea ANRSC, programe pentru imbunatatirea activitatii si de a trece de indata la realizarea lor;
    (27) cerinte privind incetarea activitatii, in cazul in care valabilitatea licentei si/sau a autorizatiei expira ori licenta si/sau autorizatia este retrasa;
    (28) cerinte privind tipul si marimea garantiilor pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de licenta;
    (29) cerinte privind tipul si intinderea raspunderii pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de licenta, inclusiv conditiile pentru asigurare;
    (30) cerinte pentru garantarea necesarului in constructii, mentenanta, productie, mijloace de transport si de interventie, precum si a personalului, in cazuri de calamitate si de accidente;
    (31) cerinte privind posibilitatea de oprire a prestarii serviciului catre utilizatori, in cazul in care acestia intarzie platile, incalca contractul de furnizare a serviciului sau produc deteriorari intentionate ale echipamentelor tehnice aferente serviciului public furnizat de operator, in mod intentionat sau pentru furt;
    (32) cerinte legate de implementarea planului de dezvoltare urbana in aria de desfasurare a activitatii licentiate si/sau autorizate.
    Art. 36
    Licentele si/sau autorizatiile se elibereaza numai persoanelor juridice.
    Art. 37
    Convocarea Comisiei de licentiere, respectiv a Comisiei de autorizare, precum si ordinea de zi se aproba de catre presedintele acesteia, la propunerea secretariatului tehnic.
    Art. 38
    Lucrarile Comisiei de licentiere, respectiv a Comisiei de autorizare sunt conduse de presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedintele comisiei.
    Art. 39
    In cazuri bine motivate, in lipsa vicepresedintelui sau a altui membru al Comisiei de licentiere, respectiv a Comisiei de autorizare prin decizia presedintelui ANRSC, acesta va fi inlocuit;
    Art. 40
    Propunerile facute in cadrul Comisiei de licentiere, respectiv a comisiei de autorizare, se aproba prin vot, cu majoritate simpla a membrilor prezenti.
    Art. 41
    Sedintele Comisiei de licentiere, respectiv a comisiei de autorizare sunt statutare, daca sunt prezenti cel putin doua treimi din membrii acesteia.
    Art. 42
    La sedintele Comisiei de licentiere, respectiv a comisiei de autorizare pot participa, ca invitati, autorii rapoartelor de specialitate si reprezentantul operatorului.
    Art. 43
    Hotararile Comisiei de licentiere, respectiv a comisiei de autorizare se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. In procesul-verbal al sedintei se vor mentiona, daca exista, si opiniile separate ale membrilor Comisiei de licentiere, respectiv a comisiei de autorizare. Procesul-verbal, redactat de secretariatul tehnic, va fi semnat de catre fiecare participant la sedinta.
    Art. 44
    Expertul tehnic desemnat sa raspunda de analiza cererii de licentiere si/sau de autorizare si de dosarul depus va prezenta la termenul stabilit de catre Comisia de licentiere, un raport tehnic cu o structura prestabilita de catre aceasta.
    Art. 45
    Comisia de autorizare va elibera autorizatia solicitata sau va comunica operatorului motivul refuzului de a elibera autorizatia in termen de pana la 30 de zile de la depunerea cererii si a documentelor tehnice sau de la data inregistrarii datelor suplimentare solicitate, dupa caz, in raport cu domeniul reglementat, in baza criteriilor stabilite la art. 16.
    Art. 46
    Comisia de licentiere va elibera licenta solicitata sau va comunica operatorului motivul refuzului de a elibera licenta in termen de pana la 90 de zile de la depunerea cererii si a documentelor tehnice sau de la data inregistrarii datelor suplimentare solicitate, dupa caz, in raport cu domeniul reglementat, in baza criteriilor stabilite la art. 28.
    Art. 47
    Licenta si/sau autorizatia se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar este transmis titularului de licenta, iar un exemplar se ataseaza la dosarul operatorului care se pastreaza la DLA, minim 5 ani dupa expirarea termenului de valabilitate a licentei si/sau a autorizatiei.
    Art. 48
    In termen de 15 zile de la comunicarea motivarii refuzului de a i se elibera licenta si/sau autorizatia, operatorul poate contesta la Presedintele ANRSC solutia data. In cazul refuzului de a i se elibera licenta pentru clasa ceruta prin cererea initiala, operatorul poate solicita licentierea pentru o clasa inferioara, urmand ca rezultatul sa-i fie comunicat in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
    Art. 49
    In cazul refuzului Comisiei de licentiere, respectiv a comisiei de autorizare de a elibera licenta si/sau autorizatia unui operator, o noua cerere de licentiere si/sau de autorizare va putea fi facuta de acesta dupa trecerea a cel putin 6 luni de la data ramanerii definitive a refuzului de eliberare a licentei si/sau a autorizatiei.
    Art. 50
    Deciziile Presedintelui ANRSC de acordare a licentelor si/sau a autorizatiilor vor fi publicate, pe cheltuiala titularului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, iar deciziile de respingere a acestora vor fi comunicate solicitantilor in conformitate cu dispozitiile art. 33 din prezentul regulament.
    Art. 51
    Deciziile Presedintelui ANRSC privind eliberarea sau refuzul eliberarii licentelor si/sau a autorizatiilor pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii nr. 29/1990 a contenciosului administrativ, modificata prin Legea nr. 59/1993.

    CAP. 6
    Procedura de prelungire a licentelor si/sau a autorizatiilor

    Art. 52
    La expirarea termenului de valabilitate a licentei si/sau a autorizatiei, aceasta se poate prelungi pentru o perioada de cel mult 5 ani, dar nu mai mare decat perioada pentru care a fost acordata licenta si/sau autorizatia initiala. Dupa prelungire, operatorul poate solicita o noua licentiere si/sau autorizare.
    Art. 53
    Cererea de prelungire a licentei si/sau a autorizatiei, intocmita conform anexelor nr. 1 - 7, respectiv pentru fiecare domeniu reglementat, se depune prin registratura ANRSC.
    Art. 54
    Dosarul de solicitare a prelungirii valabilitatii licentei si/sau a autorizatiei trebuie sa contina:
    (1) cerere de solicitare a prelungirii valabilitatii licentei si/sau a autorizatiei, insotita de documentele justificative depuse la licentierea si/sau autorizarea initiala, conform dispozitiilor art. 10 si art. 11 sau art. 23 si art. 24 sau de cele prevazute de legislatia in vigoare la momentul depunerii cererii de prelungire;
    (2) memoriu de activitate al operatorului licentiat si/sau autorizat si de justificare a cererii de solicitare a prelungirii valabilitatii licentei si/sau a autorizatiei;
    (3) copie de pe licenta si/sau autorizatia detinuta anterior;
    (4) copie de pe autorizatia de mediu;
    (5) copie de pe autorizatia sanitara de functionare;
    (6) copie de pe autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
    (7) eventuale modificari referitoare la obiectul de activitate al operatorului;
    (8) referinte de la autoritatile administratiei publice locale din aria in care operatorul presteaza servicii publice de gospodarie comunala;
    (9) memoriu privind respectarea principiilor de accesibilitate egala la serviciul public al utilizatorilor si continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ;
    (10) memoriu privind modul de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice, pentru promovarea eficientei economice si protejarea intereselor utilizatorilor.
    Art. 55
    Prelungirea valabilitatii licentei si/sau a autorizatiei se aproba de Comisia de licentiere, respectiv de comisia de autorizare, pe baza propunerii secretariatului tehnic, care verifica dosarul de solicitare a prelungirii valabilitatii licentei si/sau a autorizatiei.

    CAP. 7
    Procedura de modificare a licentelor, respectiv a autorizatiilor

    Art. 56
    Procedura de modificare a licentelor, respectiv a autorizatiilor se poate declansa prin cerere scrisa a operatorului, depusa la registratura ANRSC.
    Art. 57
    Modificarea licentelor si/sau a autorizatiilor eliberate se poate face in urmatoarele situatii:
    (1) in cazul unor evenimente care afecteaza activitatea de gospodarie comunala;
    (2) daca factorii in drept emit acte normative de modificare a cadrului legislativ pentru domeniul reglementat;
    (3) in cazul unor schimbari care conduc la imposibilitatea indeplinirii, partiale sau totale, a cerintelor, a restrictiilor, a sarcinilor etc., stipulate in licenta si/sau in autorizatie;
    (4) in cazul unor modificari ale statutului, ale obiectului de activitate, ale capitalului social, ale patrimoniului etc. sau al oricarei modificari care afecteaza continutul licentei si/sau al autorizatiei eliberate;
    (5) in cazul modificarii capacitatii de la data eliberarii licentei si/sau a autorizatiei.
    Art. 58
    Pentru situatiile prevazute la art. 57 alin. 1 si alin. 3 - 5, operatorii vor notifica ANRSC in termen de 30 zile de la aparitia situatiei nou create, solicitand modificarea licentei si/sau a autorizatiei. Dupa primirea notificarii, ANRSC va examina situatia nou creata si va dispune, dupa caz:
    (1) operatorului, in scris, intreprinderea de masuri de corectie pentru conformare cu prevederile din licenta si/sau autorizatie;
    (2) modificarea corespunzatoare a licentei si/sau a autorizatiei, prin emiterea de amendamente la prevederile initiale ale licentei si/sau ale autorizatiei;
    (3) eliberarea unei noi licente si/sau autorizatii si anularea licentei si/sau a autorizatiei initiale.
    Art. 59
    Dosarul de solicitare a modificarii licentei si/sau a autorizatiei trebuie sa contina:
    (1) cerere de solicitare a modificarii licentei si/sau a autorizatiei, insotita de documentele justificative solicitate la licentierea si/sau la autorizarea initiala, conform dispozitiilor art. 10 si art. 11 sau art. 23 si art. 24 din prezentul regulament si/sau de cele prevazute de legislatia in vigoare la momentul depunerii cererii de prelungire;
    (2) memoriu de activitate al operatorului licentiat si/sau autorizat si de justificare a cererii de solicitare a modificarii licentei si/sau a autorizatiei;
    (3) copie de pe licenta si/sau autorizatia detinuta anterior;
    (4) copie de pe autorizatia de mediu;
    (5) copie de pe autorizatia sanitara de functionare;
    (6) copie de pe autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
    (7) modificarile referitoare la obiectul de activitate al operatorului;
    (8) recomandari de la autoritatile administratiei publice locale din aria in care operatorul presteaza servicii publice de gospodarie comunala.
    Art. 60
    In cazul unor modificari impuse de activitati social-economice sau de modificari ale legislatiei in domeniu, ANRSC va proceda la actualizarea criteriilor de licentiere si/sau de autorizare.
    Art. 61
    In cazul in care organele de control ale ANRSC, prin inspectie si verificare constata ca operatorul nu a notificat ANRSC de aparitia situatiilor nou create, prevazute de art. 57 alin. 1 si alin. 3 - 5 sau ca informatiile furnizate in cererea de licentiere si/sau de autorizare nu au fost complete si corecte, iar activitatea operatorului nu este conforma cu specificatiile si cerintele esentiale care au stat la baza eliberarii licentei si/sau a autorizatiei, cu cerintele, restrictiile, conditionarile si sarcinile impuse prin licenta si/sau prin autorizatie, asa cum sunt stipulate la art. 35 din prezentul regulament, ca structura organizatorica este alta decat cea declarata la depunerea cererii de licentiere si/sau de autorizare, ANRSC va declansa procedura de suspendare a licentei si/sau a autorizatiei.
    Art. 62
    Inaintea declansarii procedurii de modificare, ANRSC va solicita operatorului, in scris, intreprinderea masurilor de corectie care se impun, pentru ca structura organizatorica si capacitatea de lucru a acestuia sa fie conforme specificatiilor si cerintelor care au stat la baza eliberarii licentei si/sau a autorizatiei si cu cerintele, restrictiile, conditionarile si sarcinile impuse prin licenta si/sau prin autorizatie, asa cum sunt stipulate la art. 35 din prezentul regulament.

    CAP. 8
    Procedura de suspendare sau de retragere a licentelor si/sau a autorizatiilor

    Art. 63
    Comisia de licentiere, respectiv comisia de autorizare, prin DLA, va declansa procedura de suspendare a licentei si/sau a autorizatiei in urmatoarele cazuri:
    (1) daca organele de control ale ANRSC constata ca informatiile furnizate in cererea de licentiere si/sau de autorizare nu au fost complete si corecte, ca activitatea operatorului nu este conforma cu cerintele, restrictiile, conditionarile si sarcinile impuse prin licenta si/sau autorizatie, asa cum sunt stipulate la art. 35 din prezentul regulament;
    (2) la solicitarea intemeiata facuta in scris si probata, a uneia sau a mai multora dintre partile interesate, in baza verificarilor efectuate de organul de control al ANRSC;
    (3) in caz de declansare a procedurii de reorganizare judiciara sau a falimentului.
    Operatorul este obligat sa notifice ANRSC situatia aparuta, in termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii judecatoresti.
    Art. 64
    Inaintea declansarii procedurii de suspendare, se vor notifica operatorului, in scris, corectiile care se impun pentru eliminarea neregulilor constatate si/sau semnalate.
    Art. 65
    In cazul in care, in termen de 30 de zile de la data notificarii, operatorul nu se conformeaza sau nu solicita modificarea licentei si/sau a autorizatiei pentru un nivel de licentiere si/sau de autorizare corespunzator capacitatii de lucru, licenta si/sau autorizatia se suspenda pentru o perioada de la 1 la 6 luni.
    Art. 66
    Refuzul organizatiei de a se supune controlului ANRSC atrage suspendarea imediata a licentei pana la efectuarea inspectiei si a verificarii solicitate de ANRSC.
    Art. 67
    Suspendarea licentei si/sau a autorizatiei se face prin ordin al Presedintelui ANRSC si poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ, in conditiile legii. De la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti, ordinul de suspendare se publica, pe cheltuiala titularului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 68
    Pe perioada suspendarii, operatorul isi desfasoara in continuare activitatea, dar va suporta o penalizare, conform reglementarilor legale in vigoare, pe toata perioada suspendarii.
    Art. 69
    In perioada suspendarii, la solicitarea ANRSC, operatorul este obligat sa prezinte si sa puna in practica programele de imbunatatire a activitatii, in vederea eliminarii cauzelor care au determinat suspendarea.
    Art. 70
    Ridicarea suspendarii se face prin ordin al Presedintelui ANRSC si se publica, pe cheltuiala titularului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 71
    Operatorului care, in perioada de suspendare, nu a realizat programe de imbunatatire a activitatii sau care, prin corectiile intreprinse, nu a eliminat cauzele care au determinat suspendarea, precum si operatorului care a fost suspendat de doua ori in perioada de autorizare, i se retrage definitiv licenta si/sau autorizatia.
    Art. 72
    Comisia de licentiere, respectiv comisia de autorizare, poate declansa procedura de retragere a licentei si/sau a autorizatiei si in urmatoarele cazuri:
    (1) daca organele de control ale ANRSC constata ca operatorul nu respecta cumulativ reglementarile in vigoare privind calitatea serviciilor oferite, tarifele aprobate si cerintele esentiale, astfel cum au fost definite;
    (2) exista eventuale modificari referitoare la obiectul de activitate al operatorului, care sunt incompatibile cu conditiile pentru care s-a eliberat licenta si/sau autorizatia;
    (3) la solicitarea intemeiata, facuta in scris si probata de catre parti interesate;
    (4) in cazul incapacitatii sau al falimentului operatorului, la incetarea concesiunii sau a locatiunii, la vanzarea afacerii de catre titular, precum si in cazurile care conduc la imposibilitatea titularului de a-si indeplini obligatiile asumate.
    Art. 73
    Retragerea licentei si/sau a autorizatiei se face prin ordin al Presedintelui ANRSC si poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, in instanta de contencios administrativ, in conditiile legii. La data la care decizia civila a ramas definitiva si irevocabila, ordinul de suspendare se publica, pe cheltuiala titularului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 74
    Operatorul caruia i s-a retras licenta si/sau autorizatia isi va continua activitatea, in conformitate cu obligatiile asumate prin caietul de sarcini, pana la organizarea unei noi licitatii pentru delegarea serviciului, dar nu mai mult de sase luni de la data retragerii licentei si/sau a autorizatiei. La incetarea activitatii, este obligatorie predarea, in termen de 15 zile, a licentei si/sau a autorizatiei la DLA.
    Art. 75
    Pe toata perioada in care operatorul isi desfasoara in continuare activitatea, conform dispozitiilor art. 74, acesta va suporta o penalizare, conform reglementarilor legale in vigoare, pe toata perioada suspendarii.
    Art. 76
    Imediat dupa ce ordinul de retragere a licentei si/sau a autorizatiei s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, autoritatile administratiei publice locale din aria de prestare a serviciului public sunt obligate sa declanseze procedura pentru delegarea serviciului, conform dispozitiilor legale in vigoare, actiune care trebuie finalizata in maxim sase luni de la data retragerii licentei si/sau a autorizatiei.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 77
    Pentru a asigura continuitatea serviciilor, operatorii care, la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, presteaza servicii publice de gospodarie comunala in baza unor reglementari anterioare si nu indeplinesc criteriile minime necesare obtinerii licentei, pot solicita eliberarea unei autorizatii temporare de operare.
    Art. 78
    Autorizatia temporara de operare acorda unui operator permisiunea de a activa temporar, pentru a asigura continuitatea serviciilor, in cazul in care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, aceasta presteaza servicii publice de gospodarie comunala, dar nu indeplineste criteriile minime necesare obtinerii licentei.
    Art. 79
    Pe langa documentatia prevazuta la art. 10 din prezentul regulament, se vor prezenta si urmatoarele documente:
    (1) dovada continuitatii activitatii operatorului in aria pentru care solicita autorizare;
    (2) toate autorizatiile si acordurile specifice domeniului reglementat.
    Art. 80
    Autorizatia temporara de operare se acorda de catre Comisia de autorizare pe baza urmatoarelor criterii:
    (1) caracterul complet al documentatiei prezentate;
    (2) legalitatea ca organizatia sa solicite autorizatia; se va evalua in baza prevederilor actului constitutiv;
    (3) continuitatea activitatii operatorului in zona deservita, demonstrata prin actul constitutiv;
    (4) toate autorizatiile si acordurile specifice domeniului reglementat.
    Art. 81
    Autorizatiile temporare de operare sunt valabile maxim 6 luni de la data emiterii in urmatoarele conditii:
    (1) in aceasta perioada operatorul este obligat sa prezinte si sa puna in practica programe de imbunatatire a activitatii, aprobate de ANRSC, in vederea eliminarii cauzelor care nu au permis eliberarea licentei.
    (2) administratia publica locala din aria in care operatorul isi desfasoara activitatea, va organiza o noua licitatie pentru delegarea serviciului, dar nu mai tarziu de sase luni de la data eliberarii autorizatiei temporare de operare.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 82
    In termen de 6 luni de la data obtinerii licentei, operatorul are obligatia de a organiza un sistem de management al calitatii.
    Art. 83
    Responsabilul cu managementul calitatii va fi desemnat ca persoana de contact intre ANRSC si operator si are obligatia de a urma cursurile de pregatire profesionala organizate periodic de catre ANRSC.
    Art. 84
    Pe perioada de valabilitate a licentelor, operatorul este obligat sa asigure pregatirea personalului propriu, prin cursuri de ridicare profesionala organizate pe domenii de activitate, in cadrul unor programe de pregatire continua, de catre ANRSC.
    Art. 85
    Intra sub incidenta prezentului regulament si serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de operatorii care nu se afla in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 86
    ANRSC, prin Directia control, poate inspecta si verifica sub toate formele, tehnic sau financiar, activitatea organizatiei licentiate si/sau autorizate.
    Art. 87
    Operatorii au obligatia de a pune la dispozitie toate datele si informatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia.
    Art. 88
    Autorizatiile si/sau licentele nu pot fi transferate, in intregime sau in parte, altei organizatii. Orice transfer efectuat este nul de drept si determina retragerea imediata a licentei si/sau a autorizatiei.
    Art. 89
    ANRSC, prin Directia control, are dreptul, conform dispozitiilor legale in vigoare sa aplice sanctiuni operatorului pentru orice incalcare de catre acesta a specificatiilor si a cerintelor licentelor si/sau ale autorizatiilor si in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta la care s-a obligat.
    Art. 90
    Eliberarea de duplicate de pe licenta si/sau autorizatia initiala se face la cererea organizatiei interesate, dupa achitarea unui tarif in cuantum de 10% din tariful de eliberare a licentei initiale.
    Art. 91
    Tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii, pentru mentinerea licentelor si/sau a autorizatiilor, pentru servicii de consultanta si contributiile operatorilor licentiati si/sau autorizati se fac venit la bugetul ANRSC.
    Art. 92
    Lista cuprinzand tarifele pentru eliberarea de licente si/sau autorizatii este stabilita de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala si se aproba prin ordin al Ministrului Administratiei Publice in fiecare an, in conditiile legii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 93
    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integranta din prezentul regulament. Anexele nr. 1 - 11 se modifica periodic prin ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala. Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1
    la regulament

                      Cerere de licenta - autorizare

    1. Societatea comerciala: .................................................
    2. Numar unic de inregistrare la Registrul Comertului: ....................
    3. Adresa: Judetul: ............. Localitatea: ............. Sectorul: ....
    4. Strada: ........................ Nr.: ...... Cod postal: RO- ...........
    5. Telefon: .....-.......... Fax: .....-.......... E-mail: ................
    6. Adresa pentru corespondenta: ............... Cod postal: RO- ...........
    7. Capital social: ........................... LEI
    8. Structura capitalului: privat .....%; public: .....%, cooperatist .....%

    In temeiul dispozitiilor Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, art. 9 (1) lit. b, art. 9 (2), art. 9 (3) si art. 23 (4) lit. a, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 9/2002 si Ordonanta de urgenta nr. 197/2002, a Hotararii Guvernului nr. 373/2002, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, art. 6 (1) lit. b, art. 7 (1) lit. b si g, art. 7 (3), art. 8 si art. 11 (1) lit. a, solicitam eliberarea unei licente/autorizatii pentru:
    _______________________________________________________________
        (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)

    9. Date personale ale fiecarui director/manager desemnat de firma pentru a conduce activitatea organizatiei:
 ______________________________________________________________________________
|  Numele si  |  Data si locul  | Cetatenia | Nivelul studiilor  |  Referinte  |
|  prenumele  |    nasterii     |           | si specializarea   |             |
|_____________|_________________|___________|____________________|_____________|
|_____________|_________________|___________|____________________|_____________|
|_____________|_________________|___________|____________________|_____________|
|_____________|_________________|___________|____________________|_____________|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar; va rugam sa anexati in original cate 2 referinte pentru fiecare persoana din tabelul de mai sus)

    10. Va rugam sa atasati la prezenta cerere o declaratie a bancii dumneavoastra, care sa confirme capacitatea financiara de a infiinta si/sau pune in functiune sistemul si/sau comercializa serviciul specificat la pozitia 8 din aceasta cerere, in deplin acord cu toate cerintele de licentiere si/sau autorizare.
    11. Va rugam sa atasati la prezenta cerere o declaratie privind situatia financiara a firmei dumneavoastra, care sa precizeze:
    - cifra de afaceri;
    - valoarea activelor fixe;
    - veniturile totale facturate pe ultimii 2 ani sau valoarea investitiei initiale pentru firmele infiintate cu mai putin de 12 luni inainte fata de data depunerii cererii prezente;
    - cheltuielile totale.
    (Pentru capacitatile nou infiintate, declaratia privind situatia financiara va fi prezentata de catre investitori. Pentru investitorii straini, declaratia privind situatia financiara va fi prezentata de compania mama din strainatate, in numele filialei din Romania facandu-se si dovada preluarii in mod indubitabil a tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Declaratia va fi prezentata in limba romana, in traducere legalizata de un birou notarial din Romania.)
    12. Organizatia dumneavoastra a fost declarata vreodata in incapacitate de plata?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, va rugam atasati detalii complete.
    13. Exista procese pe rol fata de organizatia dumneavoastra?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, va rugam descrieti natura acestora.
    14. Persoanele mentionate la pozitia 9 au fost vreodata acuzate de bancruta frauduloasa?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, va rugam atasati detalii complete.
    15. A fost vreuna din persoanele mentionate la pozitia 9 judecata si condamnata definitiv pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 31/1990?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, va rugam atasati detalii complete.
    16. A fost vreuna din persoanele mentionate la pozitia 9 judecata si condamnata definitiv in ultimii 5 ani intr-o cauza civila sau penala?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, va rugam atasati dispozitivul hotararii definitive de condamnare.
    17. Atasati va rugam un plan de amplasament si delimitare la scara 1:500 si un plan topografic la scara de 1:2000 - 1:15000, dupa caz, pentru fiecare sistem si/sau proces pentru care solicitati licenta si/sau autorizatie. Atasati o descriere generala incluzand dotarile proprii, caracteristicile tehnice, starea tehnica, amplasarea din punct de vedere administrativ si geografic, suprafata totala si adresa.
    18. Atasati detalii complete ale programului propus pentru operare, conducere monitorizare si control al proceselor pentru care solicitati licenta si/sau autorizatie si/sau echipamentul folosit si/sau masurile prevazute in acest sens.
    19. Prezentati detalii privind dotarea cu tehnica de calcul.
    20. Intentionati sa asigurati intretinerea preventiva si curenta a sistemului pentru care solicitati licenta si/sau autorizare cu mijloace proprii?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, descrieti modul de intretinere si reparare a sistemului si atasati un plan a atelierelor de intretinere proprii cu detalii despre echipamentele folosite: utilaje, SDV-uri, AMC-uri, altele.
    Daca nu, furnizati detalii complete privind facilitatile si echipamentele folosite, de catre organizatia care urmeaza sa asigure intretinerea preventiva si periodica a sistemului si/sau proceselor pentru care solicitati licenta si/sau autorizatie. Atasati copie dupa licenta si/sau autorizatia obtinuta de organizatia care urmeaza sa asigure intretinerea preventiva si periodica a sistemului si/sau proceselor pentru care solicitati licenta si/sau autorizatie.
    21. Va rugam atasati planul de intretinere preventiva si curenta, conform duratei de serviciu normale si actuale, pentru fiecare sistem pentru care solicitati licenta si/sau autorizatie.
    22. Intentionati sa va angajati personal propriu de intretinere?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, atasati detalii complete privind numarul, structura si nivelul de pregatire a persoanelor care vor asigura intretinerea sistemului pentru care solicitati licenta si/sau autorizatie.
    23. Precizati daca aveti un sistem de comunicatii radio sau alt tip independent de sistemul de telefonie fixa, pentru a se asigura o legatura permanenta conducere - puncte de lucru si/sau utilaje aflate in aria de desfasurare a activitatii pentru care solicitati eliberarea licentei si/sau autorizatiei:
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, atasati detalii complete.
    24. Atasati detalii complete privind dotarile organizatiei dumneavoastra cu mijloace auto specifice:
    24.1. precizati tipul, date tehnice si ce operatie specifica poate efectua fiecare utilaj;
    24.2. precizati cate utilaje de fiecare tip in parte detineti;
    24.3. atasati pentru fiecare autovehicul, licenta de executie eliberata de Autoritatea Rutiera Romana;
    24.4. precizati pentru fiecare autovehicul vechimea, asa cum rezulta din acte;
    24.5. precizati capacitatea de lucru pentru fiecare autovehicul, care sa poata da masura capacitatii totale de lucru pentru activitatea pentru care solicitati eliberarea licentei de operare organizatiei dumneavoastra;
    24.6. precizati valoarea utilajelor la data solicitarii licentierii si/sau autorizarii;
    24.7. precizati valoarea ramasa de amortizat si rata de amortizare lunara;
    24.8. precizati modul de asigurare cu combustibili si materiale antiderapante.
    25. Precizati daca aveti revizor tehnic si spatii de garare pentru toate utilajele de la pct. 24.
    26. Va rugam atasati planul de intretinere preventiva si curenta, conform duratei de serviciu normale si actuale, pentru fiecare autovehicul de la pct. 24.
    27. Aveti vestiare, instalatii sanitare pentru igiena si spatii de cazare pentru personalul organizatiei?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, atasati detalii complete.
    28. Atasati detalii privind organizarea si programul echipelor operative de interventii.
    29. Atasati copia contractului cu un institut specializat pentru asigurarea buletinului meteorologic, pentru perioada octombrie - martie.
    30. Atasati detalii privind asigurarea cu personal de rezerva pentru concedii de odihna, invoiri, concedii medicale, situatii exceptionale care pot afecta siguranta nationala si capacitatea de aparare a tarii.
    31. Atasati detalii privind organizarea dispeceratului - cu program 24 de ore zilnic, pentru monitorizarea activitatii pentru care solicitati eliberarea licentei de operare, reclamatii, interventii in afara orelor de program, protectia mediului.
    32. Aveti asigurare de raspundere civila legala pentru accidente produse utilizatorilor serviciului pentru care solicitati licenta de operare sau pentru pagube produse de organizatia dumneavoastra mediului si/sau proprietatii?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, atasati copia contractului de asigurare.
    33. Aveti un plan de conformare sau de certificare privind standardul pentru sisteme de management al calitatii SR ISO 9001:2000?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da anexati planul sau copia certificatului de conformitate.
    34. Aveti un plan de conformare a standardului pentru sisteme de managementul mediului, adoptat in Romania ca SR EN ISO 14001:1997?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da anexati planul sau copia certificatului de conformitate.
    35. Aveti utilaje functionale in rezerva tehnica?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, atasati detalii complete privind aceste utilaje:
    35.1. precizati tipul, date tehnice si ce operatie specifica poate efectua fiecare utilaj;
    35.2. precizati cate utilaje de fiecare tip in parte detineti;
    35.3. precizati pentru fiecare utilaj vechimea, asa cum rezulta din acte;
    35.4. precizati capacitatea de lucru pentru fiecare utilaj, care sa poata da masura capacitatii totale de lucru a organizatiei dumneavoastra, in cazuri de calamitate, accidente sau situatii exceptionale, pentru activitatea pentru care solicitati eliberarea licentei si/sau autorizatiei:
    35.5. precizati valoarea utilajelor la data solicitarii licentierii si/sau autorizatiei;
    35.6. precizati valoarea ramasa de amortizat si rata de amortizare lunara.
    36. Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarea declaratie (pozitiile 39 - 56) inainte de a o semna. Acesta este o declaratie a fiecarei persoane mentionate la pozitia 9 si a persoanei imputernicite sa depuna cererea de licenta si/sau autorizare a sistemelor si/sau proceselor precizate la pozitia 8 pentru localitatea sau regiunea precizata la pozitia 17.
    37. Declaratiile false sau incomplete pot atrage suspendarea sau retragerea licentei si/sau autorizatiei.
    38. Subsemnatul ........................., cod numeric personal ..........., domiciliat in localitatea ......................, strada ...................... numarul ......., judetul ........................., imputernicit de organizatia: .................................., prin imputernicirea nr. .... din .........., pentru a depune cerere de licenta si/sau autorizare, pentru
...............................................................................
...............................................................................
din localitatea .................. declar ca:
    39. Am citit si am inteles Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora.
    40. Organizatia noastra indeplineste si va respecta conditiile de introducere pe piata si utilizare a serviciului si/sau serviciilor oferite utilizatorilor, stabilite prin Reglementarile tehnice specifice domeniului reglementat elaborate de Directia reglementari tehnice si promovarea eficientei economice din cadrul ANRSC si/sau altor autoritati de reglementare stabilite prin lege.
    41. Am citit, am inteles si vom respecta indicatorii de performanta specifici domeniului reglementat (anexele nr. 4 - 6).
    42. Organizatia noastra va solicita aprobarea Directiei pentru tarife si protectia utilizatorilor din cadrul ANRSC si va proceda la modificarea tarifelor pretinse de la utilizatori numai dupa obtinerea acestei aprobari, pentru promovarea eficientei economice in sectorul serviciilor publice si protejarea intereselor consumatorilor.
    43. Organizatia noastra va incheia contracte de furnizare a serviciului cu utilizatorii numai cu respectarea stricta a contractelor-cadru specifice domeniului reglementat, elaborate de Directia monitorizare contracte din cadrul ANRSC si/sau altor autoritati de reglementare stabilite prin lege si va asigura accesibilitatea egala la serviciul public al utilizatorilor si continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ a serviciilor publice de gospodarie comunala.
    44. Am citit si am inteles cerintele esentiale, iar structura organizatorica si a personalului este si va fi conforma cu criteriile precizate in anexa nr. 3, stabilite de ANRSC pentru operatorii de servicii publice de gospodarie comunala si care stau la baza evaluarii prezentei cereri de licenta si/sau autorizare.
    45. Intelegem sa respectam principiul dezvoltarii durabile, corelarii cerintelor cu resursele, protectiei si conservarii mediului natural si construit, participarii si consultarii cetatenilor.
    46. Intelegem ca licenta si/sau autorizatia obtinuta este limitata la numarul si tipul de sisteme si/sau procese precizate la pozitia 8 pentru localitatea sau aria indicata la pozitia 17. Licenta este valabila pentru participarea la licitatii de delegare a gestiunii serviciilor publice de gospodarie comunala in conditiile art. 7 alin. (5) din Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala.
    47. Vom organiza si dota din punct de vedere al protectiei muncii personalul angajat.
    48. Vom asigura prevenirea si stingerea incendiilor, inclusiv dotarile aferente.
    49. Toate inregistrarile si documentele referitoare la organizatia noastra, cerute de reglementarile in vigoare si care fac obiectul prezentei licente-autorizatie, vor fi pastrate cel putin 5 (cinci) ani.
    50. Vom dezvolta si implementa un program pentru a monitoriza exploatarea, intretinerea si controlul sistemului in concordanta cu programul propus si atasat la aceasta cerere, pentru a monitoriza, consilia si daca este cazul a sanctiona personalul care incalca in mod repetat regulamentul de ordine interioara si normele legale in vigoare pentru domeniul reglementat. Programul va inregistra toate detaliile stabilite prin Reglementarile tehnice specifice domeniului reglementat elaborate de Directia reglementari tehnice si promovarea eficientei economice din cadrul ANRSC si/sau altor autoritati de reglementare stabilite prin lege.
    51. Intretinerea preventiva si curenta a sistemului si/sau proceselor pentru care am solicitat licenta si/sau autorizatie se va face conform standardelor si reglementarilor in vigoare, folosind facilitatile si echipamentul indicate in planul atasat conform cerintelor de la pozitia 21. Se va dezvolta si folosi un program de intretinere curenta a sistemului si/sau proceselor pentru care am solicitat licenta si/sau autorizatie in concordanta cu specificatiile domeniului reglementat.
    52. Toate sistemele si/sau procesele pentru care am solicitat licenta si/sau autorizatie vor fi mentinute conform specificatiilor domeniului reglementat.
    53. Ne vom conforma imediat oricaror Reglementari tehnice specifice domeniului reglementat elaborate de Directia reglementari tehnice si promovarea eficientei economice din cadrul ANRSC si/sau altor autoritati de reglementare stabilite prin lege, privind constructiile, echipamentul necesar pentru dotarea organizatiei, cerintelor esentiale, standardelor de securitate si poluare a mediului, care pot fi modificate din timp in timp de autoritatile de reglementare stabilite prin lege.
    54. Ne vom conforma imediat oricaror alte reglementari daca si cand vor fi introduse de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala si/sau de alte autoritati de reglementare stabilite prin lege.
    55. Intelegem ca in toate raporturile generate de activitatea organizatiei, protectia vietii umane si a mediului este prioritara, iar nerespectarea acestor conditii atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, civila sau penala a celor vinovati si/sau suspendarea sau anularea licentei si/sau autorizatiei obtinute in baza prezentei cereri.
    56. Intelegem ca putem renunta la licenta numai cu o cerere scrisa depusa cu un an inainte de data la care se solicita renuntarea la licenta. Intelegem obligatia organizatiei noastre de a continua activitatea din licenta si/sau autorizatie pana la emiterea unei noi licente si/sau autorizatii in favoarea altei organizatii, conform cu Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora.

    Semnatura: ................................................................
    Numele si prenumele (va rugam cu majuscule): ..............................
    Functia: ..................................................................
    Data: .....................................................................

 ______________________________________________________________________________
| Rezervat pentru ANRSC - DLA                                                  |
| Inspector sef teritorial: ____________________________ (numele si semnatura) |
| Concluzii: ___________________________________________ data: _______________ |
| Director DLA: ______________________ (semnatura) data: _______________       |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la regulament

        Indicatori economici privind situatia financiara a organizatiei

    Organizatia _______________              Certificam exactitatea datelor
                   denumirea             Directia generala a finantelor publice
                                         si controlului financiar de stat a
                                         judetului ...../Municipiului Bucuresti

    A. Indicatori privind performanta financiara:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea   |     Formula de calcul      |U.M.|Valoarea|2000|2001|2002|
|crt.| indicatorului |                            |    |standard|    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
|    |Rate de        |                            |    |        |    |    |    |
|    |rentabilitate  |                            |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 1. |Rata venitului | Profit de exploatare x 100 |    |        |    |    |    |
|    |pe capitalul   | -------------------------- |  % |  > 0   |    |    |    |
|    |angajat        |      Capital angajat       |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 2. |Rata de        |       Vanzari x 100        |    |        |    |    |    |
|    |utilizare a    |   ---------------------    |  % |        |    |    |    |
|    |activelor      |    Active operationale     |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 3. |Rata           |     Profit brut x 100      |    |        |    |    |    |
|    |profitului     |    -------------------     |  % |  > 0   |    |    |    |
|    |               |     Cifra de afaceri       |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
|    |Lichiditatea si|                                                         |
|    |solvabilitatea |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 1. |Lichiditatea   |       Active curente       |    |        |    |    |    |
|    |curenta        |      ----------------      |    |  > 1   |    |    |    |
|    |               |       Pasive curente       |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 2. |Lichiditatea   |  Active curente - Stocuri  |    |        |    |    |    |
|    |rapida         | -------------------------- |    |  > 0,5 |    |    |    |
|    |               |       Pasive curente       |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 3. |Solvabilitatea |       Active totale        |    |        |    |    |    |
|    |patrimoniala   |      ----------------      |    |  > 2   |    |    |    |
|    |               |       Datorii totale       |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
|    |Echilibrul     |                                                         |
|    |financiar      |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 1. |Fondul de      | Active curente - pasive    |Mil.|        |    |    |    |
|    |rulment        | curente                    |lei |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 2. |Nevoia de fond | (Stocuri + Creante) -      |Mil.|        |    |    |    |
|    |de rulment     | datorii de exploatare      |lei |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 3. |Trezoreria neta| Fond de rulment - Nevoia   |Mil.|        |    |    |    |
|    |               | de fond de rulment         |lei |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
|    |Rata de        |                                                         |
|    |structura a    |                                                         |
|    |pasivului      |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 1. |Rata           |  Capital permanent x 100   |    |        |    |    |    |
|    |stabilitatii   | -------------------------  |  % |   50   |    |    |    |
|    |financiare     |        Pasiv total         |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 2. |Rata autonomiei|   Capital propriu x 100    |    |        |    |    |    |
|    |financiare     |  -----------------------   |    |        |    |    |    |
|    |globale        |       Pasiv total          |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 3. |Rata de        |    Datorii totale x 100    |    |        |    |    |    |
|    |indatorare     |   ----------------------   |  % |   50   |    |    |    |
|    |globala        |        Pasiv total         |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 4. |Rata datoriilor|     Datorii pe termen      |    |        |    |    |    |
|    |curente        |        scurt x 100         |    |        |    |    |    |
|    |               |    -------------------     |  % |   50   |    |    |    |
|    |               |        Pasiv total         |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
|    |Ratele de      |                                                         |
|    |gestiune       |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 1. |Durata de      |        Stocuri x 360       |    |        |    |    |    |
|    |rotatie a      |      ------------------    |Zile|   30   |    |    |    |
|    |stocurilor     |       Cifra de afaceri     |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 2. |Durata de      |   Sold utilizatori x 360   |    |        |    |    |    |
|    |incasare a     |  ------------------------  |Zile|  115   |    |    |    |
|    |creantelor     |    Total vanzari cu TVA    |    |        |    |    |    |
|    |curente        |                            |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|
| 3. |Durata de plata| Sold furnizori expl. x 360 |    |        |    |    |    |
|    |a datoriilor   | -------------------------- |Zile|   70   |    |    |    |
|    |curente        |   Total cumparari cu TVA   |    |        |    |    |    |
|____|_______________|____________________________|____|________|____|____|____|

    B. Indicatori privind capacitatea financiara a solicitantului,
    calculati la data de ..........

    1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) ........................
       din care:
       1.1. Active circulante - TOTAL (milioane lei) .............
    2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) ........................
       din care:
       2.1. Obligatii - TOTAL (milioane lei) .....................
    3. Depozite bancare - TOTAL (milioane lei) ...................
    4. Linie de credite deschise - TOTAL (milioane lei) ..........
    5. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL (milioane lei) ......
       5.1. Credite bancare (neconsumate) pe termen scurt ........
       5.2. Credite bancare (neconsumate) pe termen mediu ........
       5.3. Credite bancare (neconsumate) pe termen lung .........
    6. Venituri de exploatare - TOTAL (milioane lei) .............

    Director economic,                                 Director general,
    ..................                                 .................

    ANEXA 3
    la regulament

             Indicatori privind managementul general al organizatiei

    1. Structura organizationala
    1.1. Precizati daca structura organizatiei dumneavoastra este una clasica, ierarhico-functionala dupa principiile standardului SR EN ISO 9001:2000.
    1.2. Precizati, daca exista, un plan master al localitatii sau al ariei in care va desfasurati activitatea, elaborat de operatori sau de autoritatea locala. Daca exista, atasati rezumatul acestuia.
    1.3. Prezentati planul de afaceri pe perioada 2003 - 2008. Pe baza celor prevazute in planul de afaceri prezentati planuri operationale pe perioade de un an.
    1.4. Precizati daca aveti un Contract de performanta intre reprezentantul Consiliului de Administratie si/sau al actionarilor si directorul general al organizatiei.
    1.5. Prezentati responsabilitatile directorului general si a directorilor si daca acestea sunt descrise in fisele de post.
    1.6. Precizati daca exista fisa postului pentru fiecare manager din cadrul organizatiei.
    1.7. Precizati daca principalele responsabilitati ale compartimentelor sunt descrise in ROF.
    1.8. Mentionati care din centrele de cost din lista urmatoare le aveti infiintate:
    1.7.1. LAB = Laborator
    1.7.2. DIS = Dispecerat
    1.7.3. SIR = Sectia intretinere
    1.7.4. SRR = Sectia relevare retele
    1.7.5. BPR = Biroul de proiectare
    1.7.6. CEN = Compartimentul Energetic
    1.7.7. AMC = Aparate de masura si control
    1.7.8. BIA = Biroul informatica
    1.7.9. CMK = Compartimentul marketing
    1.7.10. SFC = Serviciul financiar contabil
    1.7.11. CPT = Compartimentul preturi si tarife
    1.7.12. CAE = Compartimentul analize economice
    1.7.13. SCF = Serviciul contractare-facturare
    1.7.14. CAP = Compartimentul de proiectare, furnizori, aprovizionare, depozitare
    1.7.15. CUI = Compartimentul urmarire-incasare
    1.7.16. CCM = Compartimentul consultanta manageriala
    1.7.17. CAQ = Compartimentul asigurarea calitatii
    1.7.18. SDI = Serviciul dezvoltare-investitii
    1.7.19. BAD = Biroul administrativ, secretariat, protocol
    1.7.20. CJR = Compartimentul juridic
    1.7.21. CRU = Compartimentul resurse umane, organizare
    1.7.22. CFI = Control financiar intern
    1.7.23. CTR = Compartimentul transport
    1.7.24. ATS = Atelier autoservice
    1.7.25. ATT = Atelier tamplarie
    1.7.26. ATM = Atelier mecanic
    1.7.27. ATE = Atelier electric
    1.7.28. CPA = Compartimentul protectia muncii, protectia civila
    1.7.29. CON = Conducerea
    1.7.30. CAT = Compartimentul automatizari
    1.8. Precizati daca aveti centre de cost organizate pe sistem de operare. Daca aveti atasati detalii.
    1.9. Precizati daca aveti ROF si ROI. Daca aveti, atasati cate un rezumat.
    1.10. Precizati care din urmatoarele puncte exista in sistemul de management si structura organizatiei dumneavoastra si daca exista atasati detalii.
    1.10.1. Preocuparea pentru cresterea gradului de innoire/modernizare a tehnologiilor, retelelor, autovehiculelor.
    1.10.2. Un program pentru evitarea functionarii cu deficiente a sistemului decizional cum ar fi orientarea prioritara spre probleme presante, tendinta de a "trimite in sus" solutionarea unor probleme etc.
    1.10.3. Un plan de crestere a gradului de capitalizare a firmei in urma reevaluarii mijloacelor fixe incepand cu 01.01.2003 si majorarea prin acesta a amortismentelor.
    1.10.4. Capacitatea de a elabora proiecte performante pentru atragerea de fonduri de investitii. Daca considerati ca aveti, atasati detalii.
    1.10.5. Un plan pentru dimensionarea structurala corespunzatoare a unor activitati functionale.
    1.10.6. Un plan pentru cresterea nivelului de cunostinte manageriale si profesionale ale managerilor.
    1.10.7. Managerii au preocupari pentru probleme ecologice si incadrarea in legislatia privind protectia mediului.
    1.10.8. Un plan pentru a asigura conditii de munca imbunatatite.
    1.10.9. Un plan de restructurare organizatorica pentru sustinerea strategiilor.
    1.10.10. Se folosesc instrumente manageriale cum ar fi sedinte de informare, sedinte de analiza, tabloul de bord, delegare, brainstorming sau altele.
    1.10.11. Un plan de implementare a sistemului informatic integrat cu scopul de a crea baza pentru trecerea la sistemul bugetar pe centre de cost.
    1.10.12. Un plan de implementare a managementului informational.
    1.10.13. Un plan de asigurare a stabilitatii fortei de munca.
    1.10.14. Un plan de a se evita ca activitatea de exploatare sa fie la limita profitabilitatii.
    1.10.15. Un plan pentru a se asigura o capacitate investitionala din surse proprii ridicata.
    1.10.16. Valoare ridicata a ratei de recuperare a creantelor.
    1.10.17. Dificultati in gestionarea cash flow-ului.
    1.10.18. Comunicare interna deficitara.
    1.11. Precizati daca pe termen mediu aveti intentii de restructurare cum ar fi:
    1.11.1. preluarea activitatii de servicii si in zonele rurale apropriate;
    1.11.2. transformarea, prin extindere teritoriala, intr-o organizatie regionala conform Strategiei nationale de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu si Strategiei nationale privind dezvoltarea serviciilor publice de gospodarie comunala.

    2. Structura personalului
    2.1. Se va indica numarul total de angajati in regie si se va preciza care este trend-ul in total si care este structura personalului.
    2.2. Se va indica repartitia personalului in functie de calificare:
    2.2.1. ingineri
    2.2.2. economisti
    2.2.3. chimisti
    2.2.4. tehnicieni
    2.2.5. alta categorie TESA
    2.2.6. maistri
    2.2.7. muncitori policalificati
    2.2.8. muncitori calificati
    2.2.9. muncitori necalificati
    2.3. Se va preciza ce fundament au managerii si care este nivelul calificarii la muncitori si cum corespunde acest nivel necesitatilor specifice ale organizatiei.
    2.4. Se va preciza ce proportie din manageri au asistenti desemnati.
    2.5. Precizati daca exista reguli specifice sau proceduri pentru dezvoltarea carierei, promovare, somaj/reducere de personal si daca da care?
    2.6. Precizati daca aveti reguli specifice pentru promovare, daca acestea sunt strans legate de procesul de evaluare a performantelor si daca sunt incluse in Contractul Colectiv de Munca. Precizati daca in urma evaluarii performantelor unui angajat se constata ca acesta se situeaza de 3 - 4 ori in partea superioara a benzii de salarizare, acesta urmeaza a fi promovat pentru ca depaseste cerintele postului.
    2.7. Precizati daca aveti reguli specifice in cazul reducerii de personal care sa fie cuprinse in Contractul Colectiv de Munca. Precizati cate salarii compensatorii se acorda la disponibilizare. Detailati, daca aveti, planul de favorizare a fostilor angajati la reangajare, daca exista intentia de marire a numarului de personal in decursul unui an de la disponibilizare.
    2.8. Daca aveti programe pentru cursuri de management care urmeaza a fi concretizate printr-o comunicare mai buna cu subordonatii, cu eficientizarea activitatii, prezentati detalii.
    2.9. Daca ati adoptat un sistem de salarizare pe benzi, bazat pe principiul echitatii interne astfel incat posturile diferitelor functiuni (economic, tehnic, productie etc.) aflate pe acelasi nivel sa poata fi usor recunoscute si evaluate, atasati o prezentare detailata.
    Caracteristicile sistemului de salarizare pe benzi sunt:
    2.9.1. Toate posturile sunt alocate intr-o anumita banda a structurii salariale in functie de evaluarea lor interna si externa.
    2.9.2. Fiecare banda cuprinde mai multe trepte (zona de excelenta, zona de calificare si zona de invatare) si nici un angajat care ocupa un post dintr-o anumita banda nu poate avea un salariu mai mic decat minimul benzii sau, respectiv, mai mare decat maximul benzii respective.
    2.9.3. Toate posturile alocate unei benzi se presupune ca sunt relativ de acelasi nivel.
    2.9.4. Dimensiunea unei benzi poate fi definita ca diferenta procentuala intre minimul si maximul benzii.
    2.9.5. Mijlocul benzii reprezinta salariul corespunzator cazului in care performantele ocupantului postului alocat benzii respective corespund cerintelor organizatiei. Poate fi considerat ca salariu tinta pentru posturile cuprinse in banda si acesta trebuie sa fie totodata aliniat la salariile pentru posturi similare acordate de alte organizatii din mediul extern.
    2.9.6. Cresterea salariului in cadrul benzii poate fi determinata de performantele individuale ale angajatilor.
    2.9.7. Glisarea angajatilor in interiorul benzilor se face pe baza rezultatelor evaluarii performantelor din cadrul Sistemului de monitorizare si dezvoltare a performantelor.
    2.10. Daca aveti un program de stimulare a angajatilor cu realizari deosebite, in afara de sistemul de salarizare, prin premierea acestora, va rugam atasati detalii.

    3. Masuri de siguranta pentru protejarea angajatilor
    3.1. Precizati care este nivelul de imbolnavire in organizatie, pe departamente sau sectii:
 ______________________________________________________________________
|Nr. |             Sectia              | Nr. angajati | Nr. zile boala |
|crt.|                                 |   in medie   |  pe anul 2002  |
|____|_________________________________|______________|________________|
| 1. | Sectia                          |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|
| 2. | Sectia                          |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|
| 3. | Sectia                          |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|
| 4. | Sectia                          |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|
| 5. | Sectia                          |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|
| 6. | Aparate de Masura si Control    |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|
| 7. | Sectia Intretinere si Reparatii |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|
| 8. | Administrativ - muncitori       |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|
| 9. | Dispecerat                      |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|
|10. | TESA - administratie centrala   |              |                |
|____|_________________________________|______________|________________|

    3.2. Precizati daca angajatilor care lucreaza in conditii deosebite li se acorda sporuri de alimente antidot etc.:
 _____________________________________________________
| Sporuri de alimente, antidot etc. | Nr. angajatilor |
|___________________________________|_________________|
| 3.2.1. apa minerala               |                 |
|___________________________________|_________________|
| 3.2.2. lapte                      |                 |
|___________________________________|_________________|
| 3.2.3. carne de pasare            |                 |
|___________________________________|_________________|

    Precizati valoarea totala a acestor sporuri in anul 2002. Pentru operatorii nou infiintati, precizati valoarea prevazuta a acestor sporuri in primul an de activitate.
    3.3. Daca angajatilor li se acorda echipament de protectie (acolo unde este cazul), precizati daca acesta este achitat integral de organizatie si ce procent din valoarea echipamentului de lucru se suporta de organizatie.

    4. Resurse Umane
    4.1. Precizati daca aveti o strategie bine definita in domeniul Resurselor Umane.
    4.2. Precizati daca exista sistem de motivare performant.
    4.3. Precizati daca angajatii sunt instruiti in relatiile cu clientii.
    4.4. Precizati daca exista un plan de consiliere si acordare de ajutor pentru angajatii care vor fi disponibilizari.
    4.5. Precizati daca sarcinile de serviciu sunt definite clar si sunt descrise in fisele de post ale fiecarui angajat.
    4.6. Precizati daca aveti un sistem de monitorizare si dezvoltare a performantelor.
    4.7. Precizati daca aveti un sistem de salarizare bazat pe performantele atinse de angajati.
    4.8. Precizati daca organizatia dumneavoastra are un plan de instruire a personalului.

    5. Sistemul Informational
    5.1. Precizati daca aveti un sistem informatic integrat. Daca aveti, atasati detalii si precizati baza aplicatiei (de exemplu: Oracle Applications, calcul tabelar Microsoft Excel etc.).
    5.2. Pentru un raspuns afirmativ la punctul 5.1., precizati sistemul de suport al deciziei si baza aplicatiei (de exemplu: Oracle Express etc.).
    5.3. Aratati modul de culegere de date reale si corecte care sa stea la baza stabilirii cerintelor de raportare pentru productie si logistica.
    5.4. Daca este desemnat un manager de proiect si o echipa de proiect, precizati cum sunt reprezentate compartimentele functionale si de informatica, cum este implicata in realizarea sistemului informational conducerea organizatiei si daca participa la implementare si echipa de proiect din partea firmei contractante.
    5.5. Daca aveti intocmit un Plan de asigurare a calitatii, atasati detalii.
    5.6. Aratati cum asigurati controlul desfasurarii proiectului si care sunt instrumentele si tehnicile de management ale proiectului.
    5.7. Precizati daca in fiecare din fazele proiectului s-au intocmit documente care sa ofere o forma comuna de abordare a tuturor implementarilor de pachete de aplicatii si punctati actiunile desfasurate. Aceste documente constituie Biblioteca proiectului si reprezinta o oglinda a desfasurarii lui, fiind foarte utila pentru operarea pe viitor a sistemului de catre organizatie.
    5.8. Cum se va finanta sau cum ati asigurat finantarea implementarii sistemului informational? Precizati valoarea investitiei.
    5.9. Pentru un raspuns afirmativ la punctul 5.1., precizati daca sistemul informational asigura:
    5.9.1. crearea si organizarea unei baze de date optime, continand toate informatiile necesare conducerii proceselor;
    5.9.2. securitate maxima a sistemului la accese neautorizate;
    5.9.3. acces on-line la toate datele existente in sistem;
    5.9.4. coordonarea eficienta a departamentelor organizatiei si a functiunilor de afaceri prin intermediul sistemului care ofera un suport puternic pentru decizie;
    5.9.5. prelucrarea corecta si rapida a tuturor documentelor folosite in organizatie;
    5.9.6. informatizarea completa a anumitor activitati cum ar fi financiar-contabila, comerciala, proiectare etc.
    5.9.7. ofera eficienta si eficacitate intregii gestiuni a organizatiei;
    5.9.8. urmarirea costurilor si a veniturilor pe functii principale cum ar fi centre de cost si centre de profit;
    5.9.9. introducerea controlului bugetar, care sa duca la o urmarire mai buna a afacerii;
    5.9.10. posibilitatea dezvoltarii continue a sistemului din punct de vedere software si hardware;
    5.9.11. imbunatatirea aptitudinilor angajatilor in procesul de implementare a sistemului;
    5.9.12. imbunatatirea cunostintelor personalului de specialitate privind utilizarea sistemului de gestionare de baze de date relationale si a instrumentelor de dezvoltare in acest domeniu;
    5.9.13. ca aceleasi date care apar in raportarile din birouri separate sa fie identice;
    5.10. Pentru un raspuns afirmativ la punctul 5.1., precizati cum ati solutionat urmatoarele probleme ridicate de implementarea unui sistem informational la nivelul organizatiei:
    5.10.1. costul ridicat de implementare;
    5.10.2. problemele pe care le ridica schimbarea de mentalitate;
    5.10.3. reducerea de personal aferenta.

    6. Niveluri de intretinere
    6.1. Precizati cum este structurata si efectuata:
    6.1.1. intretinerea mecanica;
    6.1.2. intretinerea electrica;
    6.1.3. intretinerea instalatiilor de automatizare (de monitorizare, de masurare);
    6.1.4. intretinerea tehnicii de calcul;
    6.1.5. intretinerea vehiculelor;
    6.1.6. intretinerea cladirilor si structurilor de beton.
    6.2. Precizati ce procent din activitatile de intretinere de mai jos sunt planificate si cine raspunde de activitatile de intretinere realizate:
    6.2.1. intretinerea mecanica;
    6.2.2. intretinerea electrica;
    6.2.3. intretinerea instalatiilor de automatizare (de monitorizare, de masurare);
    6.2.4. intretinerea tehnicii de calcul;
    6.2.5. intretinerea vehiculelor;
    6.2.6. intretinerea cladirilor si structurilor de beton.
    6.3. Care din activitatile de intretinere de mai jos sunt monitorizate si de catre cine?
    6.3.1. intretinerea mecanica;
    6.3.2. intretinerea electrica;
    6.3.3. intretinerea instalatiilor de automatizare (de monitorizare, de masurare);
    6.3.4. intretinerea tehnicii de calcul;
    6.3.5. intretinerea vehiculelor;
    6.3.6. intretinerea cladirilor si structurilor de beton.
    6.4. Pentru activitatile de intretinere de mai jos, precizati ce evidenta se tine si in ce format:
    6.4.1. intretinerea mecanica;
    6.4.2. intretinerea electrica;
    6.4.3. intretinerea instalatiilor de automatizare (de monitorizare, de masurare);
    6.4.4. intretinerea tehnicii de calcul;
    6.4.5. intretinerea vehiculelor;
    6.4.6. intretinerea cladirilor si structurilor de beton.
    6.5. Precizati care este frecventa inlocuirii urmatoarelor active:
    6.5.1. echipamente mecanice;
    6.5.2. echipamente electrice;
    6.5.3. instalatii de automatizare (de monitorizare, de masurare);
    6.5.4. tehnica de calcul;
    6.5.5. vehicule;
    6.5.6. cladiri si structuri de beton.
    6.6. Precizati care sunt principalele probleme (defectiuni in lant, lipsa unor utilaje de ridicat, lipsa pieselor de schimb etc.), pentru activitatile de intretinere de mai jos:
    6.6.1. intretinerea mecanica;
    6.6.2. intretinerea electrica;
    6.6.3. intretinerea instalatiilor de automatizare (de monitorizare, de masurare);
    6.6.4. intretinerea tehnicii de calcul;
    6.6.5. intretinerea vehiculelor;
    6.6.6. intretinerea cladirilor si structurilor de beton.
    6.7. Pentru activitatile de intretinere de mai jos, precizati ce activitati de intretinere sunt realizate in baza unor contracte cu alte organizatii:
    6.7.1. intretinerea mecanica;
    6.7.2. intretinerea electrica;
    6.7.3. intretinerea instalatiilor de automatizare (de monitorizare, de masurare);
    6.7.4. intretinerea tehnicii de calcul;
    6.7.5. intretinerea vehiculelor;
    6.7.6. intretinerea cladirilor si structurilor de beton.
    6.8. Care sunt punctele tari si slabe ale activitatii de intretinere?
    6.8.1. exemplu de punct tare: operativitatea in rezolvarea problemelor;
    6.8.2. exemplu de punct slab: tehnologie cu fiabilitate redusa.

    7. Managementul mediului
    7.1. Atasati copie dupa autorizatia de mediu, precizand termenul de valabilitate.
    7.2. Precizati daca aveti un departament sau persoane desemnate pentru probleme de mediu. Precizati daca aveti laboratoare acreditate pentru analiza conditiilor de mediu.
    7.3. Precizati daca aveti un plan de conformare standardului pentru sisteme de managementul mediului, adoptat in Romania ca SR EN ISO 14001:1997.
    7.4. Precizati daca aveti un plan de reducere a emisiilor de CO2 pentru a proteja atmosfera.
    7.5. Precizati daca aveti un plan de management al deseurilor produse de organizatia dumneavoastra, pentru a reduce riscul de poluare a solului si al apelor subterane.

    8. Managementul relatiilor sociale
    8.1. Precizati relatiile cu sindicatele. Precizati daca au existat conflicte colective.
    8.2. Precizati daca are loc sau va avea loc un dialog cu sindicatele referitor la programul de investitii si impactul pe care il poate avea asupra personalului.
    8.3. Precizati daca organizatia are un plan pentru consilierea si acordarea de ajutor pentru angajatii care vor fi disponibilizati in viitor.

    9. Indicatori ai activitatii operationale

 _____________________________________________________________________________
|        Indicatori        |     Formula de calcul      |  UM   | 2001 | 2002 |
|__________________________|____________________________|_______|______|______|
| Durata de rezolvare a    | Numarul maxim de zile in   | zile  |      |      |
| evenimentului de la data | care 90% din sesizari      |       |      |      |
| inregistrarii            | sunt rezolvate             |       |      |      |
|__________________________|____________________________|_______|______|______|
| Productivitatea tehnica  | Productia facturata medie  | lei/  |      |      |
|                          | lunara                     | pers./|      |      |
|                          | __________________________ | luna  |      |      |
|                          | Nr. personal ocupat        |       |      |      |
|__________________________|____________________________|_______|______|______|
| Consum de energie        | Energie electrica consumata| KWh/  |      |      |
| electrica pentru         | __________________________ | lei   |      |      |
| furnizarea serviciului   | Valoarea productiei        |       |      |      |
|                          | facturate                  |       |      |      |
|__________________________|____________________________|_______|______|______|
| Personal ocupat cu       | Nr. persoanelor ocupate cu | pers./|      |      |
| intretinerea si          | intretinerea si reparatiile| km    |      |      |
| reparatiile              | __________________________ |       |      |      |
|                          | km. retea serviciu         |       |      |      |
|__________________________|____________________________|_______|______|______|

    10. Indicatori de marketing
 ___________________________________________________________________________
|       Indicatori         |    Formula de calcul      |  UM  | 2001 | 2002 |
|__________________________|___________________________|______|______|______|
| Durata de raspuns la     | Numarul maxim de zile in  | zile |      |      |
| reclamatiile scrise ale  | care 95% din reclamatiile |      |      |      |
| clientilor, de la        | scrise primesc raspuns    |      |      |      |
| inregistrare             |                           |      |      |      |
|__________________________|___________________________|______|______|______|
| Regimul de program cu    | Nr. ore in care casieriile| ore/ |      |      |
| publicul la incasari     | sunt deschise             | sapt.|      |      |
|__________________________|___________________________|______|______|______|
| Regimul de furnizare a   | Nr. ore de furnizare      | ore/ |      |      |
| serviciului catre clienti|                           | zi   |      |      |
|__________________________|___________________________|______|______|______|

    11. Situatia contractelor de prestari servicii catre clientii externi
 _________________________________________________________
| Tipuri de clienti         | Numar | Tipuri de prestatii |
|___________________________|_______|_____________________|
| Clienti persoane fizice   |       |                     |
|___________________________|_______|_____________________|
| Clienti persoane juridice |       |                     |
| 1. Consumatori din care:  |       |                     |
|    mari consumatori       |       |                     |
|    institutii             |       |                     |
|    mici consumatori       |       |                     |
| 2. Distribuitori          |       |                     |
|___________________________|_______|_____________________|

    12. Precizati institutiile abilitate sa controleze nivelul serviciilor oferite

    13. Precizati ce informatii publice pune la dispozitie organizatia, precum si modul lor de transmitere

    14. Precizati structura clientilor organizatiei si cine sunt primii 10 clienti importanti:
    15.1. Clienti persoane fizice.
    15.2. Persoane juridice, din care:
    15.2.1. mari consumatori;
    15.2.2. institutii publice;
    15.2.3. mici consumatori;
    15.2.4. distribuitori.

    16. Precizati daca aveti politici specifice de a trata grupurile de clienti importanti sau distribuitori referitor la tarife, facturare si colectare, alte facilitati. Atasati detalii

    17. Precizati daca aveti o strategie specifica pentru recuperarea creantelor de la clienti. Atasati detalii.

    18. Precizati daca aveti o strategie de ajutorare a familiilor defavorizate. Atasati detalii.

    19. Precizati care este sistemul de facturare si colectare si ce proceduri se utilizeaza pentru monitorizarea si controlul datoriilor.

    20. Precizati cum trateaza organizatia reclamatiile si cum se monitorizeaza rezolvarea lor, respectiv pentru fiecare compartiment care are relatii cu utilizatorii:
 ____________________________________________________________________
| Compartimentul |   Numar    |  Timp de  |   Numar    |   Numar     |
|                |   total    | rezolvare | reclamatii | reclamatii  |
|                | reclamatii |           | rezolvate  | nerezolvate |
|________________|____________|___________|____________|_____________|
|________________|____________|___________|____________|_____________|
|________________|____________|___________|____________|_____________|

    Declaratie

    Subsemnatul ........................., cod numeric personal .............., domiciliat in localitatea ......................., strada ..................... numarul ....., judetul ........................, reprezentant autorizat al organizatiei: ..............................., prin imputernicirea nr. ........ din .........., pentru a depune cerere de eliberare de licenta si/sau autorizare, pentru
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
din localitatea ................................ .

    Declar ca toate informatiile furnizate in aceasta cerere sunt complete si corecte.

    Semnatura: ................................................................
    Numele si prenumele (va rugam cu majuscule): ..............................
    Functia: ..................................................................
    Data: .....................................................................

 ______________________________________________________________________________
| Rezervat pentru ANRSC - DLA                                                  |
| Inspector sef teritorial: ____________________________ (numele si semnatura) |
| Concluzii: ___________________________________________ data: _______________ |
| Director DLA: ______________________ (semnatura) data: _______________       |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4
    la regulament

    Indicatori de performanta pentru mentinerea licentei, respectiv pentru eliberarea autorizatiei pentru servicii publice de alimentare cu apa, Cod CAEN 4100, 4525 si 7430, si de canalizare, Cod CAEN 7420 si 9000

    1. In temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, art. 11 alin. 3, art. 12 alin. 4 si 6, art. 13 alin. 4, art. 24 alin. 1 lit. e si art. 33, aprobata prin Legea nr. 634/2002 si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2003, in prezenta anexa se stabilesc principalii indicatori de performanta pentru mentinerea licentei, respectiv pentru eliberarea autorizatiei pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.
    2. Subsemnatul ......................................., cod numeric personal ......................, domiciliat in localitatea ............................., strada ......................... numarul ....., judetul ......................., reprezentant autorizat al organizatiei: ......................................., prin imputernicirea nr. .......... din ................, pentru a depune cerere de eliberare de licenta si/sau autorizare, pentru
...............................................................................
...............................................................................
din localitatea ...............................................................

    declar ca:

    Am citit si am inteles Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora si intelegem ca pentru mentinerea licentei, respectiv eliberarea autorizatiei, trebuie sa respectam urmatorii indicatori minimi de performanta.

    3. Indicatori de performanta pentru activitatea de producere a apei:
    3.1. Calitatea apei potabile produsa trebuie sa fie in conformitate cu Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002.

    4. Indicatori de performanta pentru activitatea de transport a apei:
    4.1. Se va asigura mentinerea sub presiune a retelei de transport timp de 24 de ore pe zi.
    4.2. Pierderile de apa vor fi de:
    4.2.1. maxim 35% din apa cumparata si supusa tratarii pentru a indeplini cerintele de apa potabila, respectiv se va factura cel putin 65% din aceasta, pentru obiective care urmeaza a intra in functiune dupa data eliberarii licentei si/sau autorizatiei;
    4.2.2. maxim 45% din apa cumparata si supusa tratarii pentru a indeplini cerintele de apa potabila, respectiv se va factura cel putin 55% din aceasta, pentru obiective care sunt in functiune la data eliberarii licentei si/sau autorizatiei;
    4.2.2. maxim 45% din apa cumparata si supusa tratarii pentru a indeplini cerintele de apa potabila, respectiv se va factura cel putin 55% din aceasta, pentru obiective care sunt in functiune la data eliberarii licentei si/sau autorizatiei;
    4.2.3. maxim 20% din apa refulata dupa tratare pentru a indeplini cerintele de apa potabila, respectiv se va factura cel putin 80% din aceasta, pentru obiective care urmeaza a intra in functiune dupa data eliberarii licentei si/sau autorizatiei;
    4.2.4. maxim 32% din apa refulata dupa tratare pentru a indeplini cerintele de apa potabila, respectiv se va factura cel putin 68% din aceasta pentru obiective care sunt in functiune la data eliberarii licentei si/sau autorizatiei.
    4.3. Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului si revenirea la starea normala va fi:
    4.3.1. de 0 - 24 de ore in 85% din cazuri;
    4.3.2. de 24 - 48 de ore in 5% din cazuri;
    4.3.3. de 48 - 72 de ore in 5% din cazuri.
    4.4. Timpul de refacere a locului unde s-a intervenit pentru remedierea unei avarii va fi de maxim 24 de ore de la terminarea lucrarii, respectiv 5 zile in cazul efectuarii unei lucrari noi.

    5. Indicatori de performanta pentru activitatea de distributie a apei:
    5.1. Durata de alimentare continua cu apa potabila si/sau industriala la parametrii cantitativi si calitativi prevazuti de legislatia in vigoare va fi de 24 de ore pe zi pentru 98% din utilizatori.
    5.2. Timpul maxim de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, pentru a asigura protectia calitatii apei livrate clientilor conform legislatiei in vigoare, va fi de maxim 12 ore.
    5.3. Se va asigura mentinerea sub presiune a retelei de distributie timp de 24 de ore pe zi.
    5.4. Pierderile de apa vor fi de:
    5.4.1. maxim 35% din apa cumparata si supusa tratarii pentru a indeplini cerintele de apa potabila, respectiv se va factura cel putin 65% din aceasta, pentru obiective care urmeaza a intra in functiune dupa data eliberarii licentei si/sau autorizatiei;
    5.4.2. maxim 45% din apa cumparata si supusa tratarii pentru a indeplini cerintele de apa potabila, respectiv se va factura cel putin 55% din aceasta, pentru obiective care sunt in functiune la data eliberarii licentei si/sau autorizatiei;
    5.4.3. maxim 20% din apa refulata dupa tratare pentru a indeplini cerintele de apa potabila, respectiv se va factura cel putin 80% din aceasta, pentru obiective care urmeaza a intra in functiune dupa data eliberarii licentei si/sau autorizatiei;
    5.4.4. maxim 32% din apa refulata dupa tratare pentru a indeplini cerintele de apa potabila, respectiv se va factura cel putin 68% din aceasta pentru obiective care sunt in functiune la data eliberarii licentei si/sau autorizatiei.
    5.5. Timpul pentru a realiza:
    5.5.1. noi bransamente trebuie sa fie de maxim 50 de zile lucratoare de la primirea proiectului pentru 95% din numarul de solicitari ale utilizatorilor;
    5.5.2. proiecte pentru noi bransamente trebuie sa fie de maxim 21 de zile lucratoare pentru 95% din numarul de solicitari ale clientilor.
    5.6. In termen de un an de la eliberarea licentei vom asigura contorizarea individuala pentru cel putin 90% din numarul utilizatorilor si contorizarea 100% al volumului de apa furnizata.
    5.7. Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului si revenirea la starea normala va fi:
    5.7.1. de 0 - 24 de ore in 85% din cazuri;
    5.7.2. de 24 - 48 de ore in 7% din cazuri;
    5.7.3. de 48 - 72 de ore in 6% din cazuri.
    5.8. Timpul de refacere a locului unde s-a intervenit pentru remedierea unei avarii va fi de maxim 24 de ore de la terminarea lucrarii, respectiv 5 zile in cazul efectuarii unei lucrari noi.

    6. Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare a apei:
    6.1. Nivelul agentilor poluanti in apa potabila furnizata utilizatorilor nu va depasi valorile concentratiilor maxime admise, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 458/2002, anexa nr. 1.
    Atasati detalii privind modul de certificare prin buletine de analiza a apei, zilnic la sursa, si in retele, in sectiunea de masura, dupa spalarea acestora, ori de cate ori intervin lucrari de intretinere sau de inlaturare a avariilor.
    6.2. Atasati detalii privind sistemul de monitorizare existent sau preconizat a se realiza in maxim 3 luni de la eliberarea licentei, care trebuie sa cuprinda:
    6.2.1. puncte de masurare a presiunii;
    6.2.2. puncte de masurare a debitului;
    6.2.3. puncte de masurare a nivelului;
    6.2.4. puncte de masurare a consumurilor energetice.
    Transmiterea datelor se va face continuu la dispecerat pe cale radio sau alt sistem independent de reteaua de telefonie fixa.
    6.3. Precizati care din urmatoarele echipamente, indicand si tipul acestora, se utilizeaza sau se vor utiliza pentru detectarea pierderilor de apa:
    6.3.1. locator de traseu;
    6.3.2. microfon de sol si de contact;
    6.3.3. corelator pentru localizarea defectiunilor;
    Indicati si alte echipamente similare pe care le detineti sau preconizati sa va dotati cu ele.
    6.4. Numarul de contracte incheiate in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete, raportat la numarul total de solicitari pentru contractare, va fi de cel putin 0,95. Atasati detalii pe categorii de utilizatori.
    6.5. Timpul de raspuns la sesizarile utilizatorilor privind acuratetea contoarelor va fi de 10 zile lucratoare, in 90% din cazuri.
    6.6. Timpul maxim, din momentul constatarii prin verificare metrologica a defectiunii unui contor pana la inlocuire, va fi de:
    6.6.3. de 0 - 24 de ore in 90% din cazuri;
    6.6.4. de 24 - 48 de ore in 5% din cazuri;
    6.6.5. de 48 - 72 de ore in 4% din cazuri. Atasati detalii privind numarul de contoare reclamate, respinse metrologic la verificare, raportat la numarul total de contoare reclamate si verificate.
    6.7. Atasati detalii privind numarul de reclamatii privind facturarea, raportat la numarul total de utilizatori.
    6.8. Atasati detalii privind numarul de reclamatii justificate privind facturarea, raportat la numarul total de reclamatii privind facturarea.
    6.9. Timpul maxim de raspuns pentru:
    6.9.10. sesizari legate de facturare trebuie sa fie de 10 zile pentru 90% din cazuri;
    6.9.11. reclamatii scrise legate de facturare trebuie sa fie de 10 zile pentru 90% din cazuri.
    6.10. Timpul maxim de raspuns la apelurile telefonice ale utilizatorilor trebuie sa fie de:
    6.10.1. 15 secunde pentru 50% din apelurile primite;
    6.10.2. 30 secunde pentru 75% din apelurile primite.
    6.11. La solicitarile de primire in audienta, programarea se va face in maxim 24 de ore pentru cel putin 98% din numarul de utilizatori care solicita acest lucru, comunicanduli-se data, ora si numele persoanei care va acorda audienta.
    6.12. Numarul minim de ore de primire a clientilor in audienta trebuie sa fie de 40 de ore pe saptamana.
    6.13. Numarul minim de ore de functionare a casieriilor pentru utilizatori trebuie sa fie de 40 de ore pe saptamana.

    7. Indicatori de performanta pentru activitatea de colectare a apelor uzate si meteorice:
    7.1. Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului si revenirea la starea normala va fi:
    4.3.4. de 0 - 24 de ore in 90% din cazuri;
    4.3.5. de 24 - 48 de ore in 5% din cazuri;
    4.3.6. de 48 - 72 de ore in 4% din cazuri.
    7.2. Timpul maxim pentru realizarea de noi racorduri trebuie sa fie de 30 de zile lucratoare pentru 90% din numarul total de solicitari ale utilizatorilor, in perioada martie - octombrie.
    7.3. Timpul maxim de raspuns pentru reclamatii privind colectarea apelor uzate si pluviale trebuie sa fie de 10 zile lucratoare pentru 90% din cazuri.
    7.4. Timpul maxim dintre sesizarea infundarii unui canal, unui camin sau a unei guri de scurgere si desfundarea sa va fi:
    7.4.1. de 0 - 24 de ore in 95% din cazuri;
    7.4.2. de 24 - 48 de ore in 4% din cazuri.
    7.5. Timpul maxim dintre sesizarea prabusirii sau infundarii unui canal si desfundarea si/sau inlocuirea canalului va fi:
    7.5.1. de 0 - 24 de ore in 75% din cazuri;
    7.5.2. de 24 - 48 de ore in 20% din cazuri.
    7.5.3. de 2 - 7 zile lucratoare pentru 5% din cazuri.
    8. Indepartarea inundarii cu apa reziduala a imobilelor si curatarea se va face in 99% din cazuri in maxim 24 de ore dupa raportare.
    9. Atasati va rugam detalii cu programul anual de verificare si curatire periodica a retelei publice de canalizare.
    10. Aveti depozite ecologice proprii pentru depozitarea reziduurilor solide care rezulta din curatirea periodica a retelei publice de canalizare?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca DA, precizati capacitatea libera de depozitare si copie de pe licenta si/sau autorizatie.
    Daca NU, prezentati copie de pe contractul cu o organizatie care dispune de un depozit ecologic licentiat si/sau autorizat. Precizati taxa de depozitare/tona.
    11. Atasati programul de curatire a tuturor gurilor de scurgere existente in sistemul de canalizare, in cursul unui an calendaristic. Se va preciza numarul de guri de scurgere curatate lunar fata de numarul total de guri de scurgere.
    12. Atasati programul de curatire periodica al sistemului de canalizare pe 10 ani. Sistemul de canalizare trebuie sa fie verificat integral intr-un interval de timp de maxim 10 ani. Se va preciza numarul de kilometri de canal prevazuti a se verifica anual fata de numarul total de kilometri de canal.
    13. Atasati programul de intretinere a canalelor si constructiilor accesorii ale acestora, pentru care nu este asigurata autospalarea. Se va preciza numarul de kilometri de retea pentru care se asigura functionalitatea continua prin spalare, curatire, vidanjare etc., fata de numarul total de kilometri de retea.
    14. Prin exploatarea sistemului de canalizare trebuie sa se asigure:
    14.1. evacuarea integrala a apelor uzate menajere de la toti consumatorii de apa racordati la reteaua de canalizare;
    14.2. evacuarea apelor meteorice de pe reteaua stradala a localitatilor, pentru ploile care nu depasesc frecventa de calcul. Precizati numarul anual de reclamatii, din aria pentru care detineti licenta de operator, privind intreruperea circulatiei pe strazi, avarii la cladiri, inundarii de subsoluri datorita infundarii retelei de canalizare in timpul ploilor;
    14.3. mentinerea in stare de functionare a tuturor instalatiilor si agregatelor de pompare pentru ape uzate.
    15. Timpul maxim dintre sesizarea infundarii unui racord si desfundarea si/sau inlocuirea racordului va fi:
    15.1. de 0 - 24 de ore in 75% din cazuri;
    15.2. de 24 - 48 de ore in 20% din cazuri.
    15.3. de 2 - 7 zile lucratoare pentru 5% din cazuri.
    16. Timpul maxim dintre sesizarea defectarii unei instalatii sau a unui agregat de pompare pentru ape uzate si reparare si/sau inlocuire va fi:
    16.1. de 0 - 24 de ore in 75% din cazuri;
    16.2. de 24 - 48 de ore in 20% din cazuri.
    16.3. de 2 - 7 zile lucratoare pentru 5% din cazuri.
    17. Indicatori de performanta pentru activitatea de epurare a apelor uzate si meteorice:
    17.1. Nivelul poluantilor din apa epurata nu poate depasi limitele stabilite in conformitate cu reglementarile emise de Administratia Nationala Apele Romane. Atasati autorizatia de gospodarire a apelor pentru fiecare statie de epurare;
    17.2. Nivelul poluantilor din apa epurata nu poate depasi limitele stabilite in conformitate cu reglementarile emise de Inspectoratul Teritorial de Protectia Mediului. Atasati autorizatia de mediu pentru fiecare statie de epurare;
    17.3. Procentul de neconformitate pentru parametrii analizati de Administratia Nationala Apele Romane trebuie sa nu depaseasca 90% .
    18. Indicatori de performanta privind recuperarea datoriilor de la utilizatori:
    18.1. Monitorizarea si controlul datoriilor, urmarirea soldurilor diferentiat pe tipuri de clienti si pe tip de activitate, se va face prin intermediul unui compartiment specializat, respectiv Compartimentul urmarire-incasare.
    Acest compartiment va asigura sprijin asociatiilor de proprietari pentru recuperarea restantelor de la locatari prin:
    18.1.1. tipizate si consiliere juridica pentru intocmirea cererilor de eliberare a titlurilor executorii notariale;
    18.1.2. consiliere in domeniul transformari asociatiilor de locatari in asociatii de proprietari;
    18.1.3. actionarea in judecata a rau-platnicilor din cadrul asociatiilor de proprietari in numele asociatiei;
    18.1.4. Compartimentul urmarire-incasare facturi de la agenti economici si asociatii de locatari/proprietari are ca atributii principale:
    18.1.5. listarea saptamanala a situatiei soldurilor;
    18.1.6. identificarea clientilor care au facturi iesite din termenul de scadenta;
    18.1.7. emiterea somatiilor;
    18.1.8. distribuirea somatiilor - de catre agentii incasatori;
    18.1.9. urmarirea efectelor somatiilor;
    18.1.10. sistarea prestatiilor pentru client, conform Legii nr. 326/2001;
    18.1.11. notificarea clientilor cu solduri mai vechi de 60 de zile prin intermediul executorilor judecatoresti;
    18.1.12. actionarea in judecata in cazul in care nu se achita sumele datorate in urma notificarii.
    19. Indicatori de performanta generali:
    19.1. Atasati va rugam un plan de amplasament si delimitare la scara 1:500 si un plan topografic la scara 1:2000 - 1:15000, dupa caz, pentru fiecare sistem de hidranti si precizati volumul de stocare de apa pentru stingerea incendiilor.
    19.2. Atasati o descriere generala incluzand caracteristicile tehnice si starea tehnica pentru fiecare sistem de hidranti.
    19.3. Precizati volumul util de stocare al apei potabile pentru satisfacerea cerintelor utilizatorilor in cazuri de calamitate, accidente sau situatii exceptionale.
    20. Durata de valabilitate a licentei este de:
    20.1. pana la 20 de ani pentru producere, transport, furnizare si distributie a apei;
    20.2. pana la 5 de ani pentru asigurarea serviciilor de sistem pentru apa (monitorizare contorizare);
    20.3. pana la 20 de ani pentru colectare si epurare a apelor uzate si meteorice.
    21. Declaratiile false sau incomplete pot atrage suspendarea sau retragerea licentei si/sau autorizatiei.
    22. Intelegem ca licenta si/sau autorizarea obtinuta este limitata la activitatea licentiata sau obiectivul autorizat, pentru localitatea sau regiunea indicata la pct. 2.
    Licenta este valabila pentru participarea la licitatii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in conditiile art. 7 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala.
    23. Intelegem ca putem renunta la licenta numai cu o cerere scrisa depusa cu un an inainte de data la care se solicita renuntarea la licenta. Intelegem obligatia organizatiei noastre de a continua activitatea din licenta si/sau autorizatie pana la emiterea unei noi licente si/sau autorizatii in favoarea altei organizatii, conform cu Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala respectiv procedura de modificare, de prelungire, de suspendare sau de retragere a acestora.
    24. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam si urmatoarele reglementari:
    24.1. Legea nr. 326/2001 - Legea serviciilor publice de gospodarie comunala;
    24.2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2002 - Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 326/2001;
    24.3. Hotararea Guvernului nr. 373/2002 - Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala;
    24.4. Legea nr. 458/2002 - Legea privind calitatea apei;
    24.5. Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 - Ordonanta Guvernului privind organizarea si functionarea serviciilor publice de salubrizare a localitatilor;
    24.6. Legea nr. 139/2002 - Lege pentru aprobarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de salubrizare a localitatilor;
    24.7. Ordonanta Guvernului nr. 35/2003 - Ordonanta Guvernului pentru modificarea si completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare si serviciile publice de salubrizare a localitatilor.
    25. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam si urmatoarele standarde elaborate de ASRO - Comitetul tehnic 52 pentru calitatea apei privind apa potabila:
    25.1. SR 13158:1993 Apa potabila. Determinarea dozei de clor pentru dezinfectie
    25.2. SR 2852:1994 Apa potabila. Prelevarea, conservarea, transportul, pastrarea si identificarea probelor
    25.3. SR ISO 10359-1:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de fluoruri. Partea 1: Metoda cu sonda electrochimica pentru apa potabila si usor poluata
    25.4. SR ISO 10523:1997 Calitatea apei. Determinarea pH-ului
    25.5. SR ISO 5667-5:1998 Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile si apei utilizate in industria alimentara si de bauturi
    25.6. SR ISO 6333:1996 Calitatea apei. Determinarea continutului de mangan. Metoda spectrometrica cu formaldoxima
    25.7. SR ISO 6777:1996 Calitatea apei. Determinarea continutului de nitriti. Metoda prin spectrometrie de absorbtie moleculara
    25.8. SR ISO 7890-1:1998 Calitatea apei. Determinarea continutului de azotati. Partea 1: Metoda spectrometrica cu 2,6 dimetil fenol
    25.9. STAS 10258-75 Apa potabila. Determinarea bariului
    25.10. STAS 10266-87 Apa potabila. Determinarea continutului de compusi fenolici
    25.11. STAS 10267-89 Apa potabila. Determinarea continutului de mercur
    25.12. STAS 10847-77 Apa potabila. Determinarea cianurilor libere
    25.13. STAS 11003-77 Apa potabila. Determinarea iodului
    25.14. STAS 11139-78 Apa potabila. Determinarea fenil-betanaftilaminei
    25.15. STAS 11184-78 Apa potabila. Determinarea cadmiului
    25.16. STAS 12650-88 Apa potabila. Determinarea continutului de pesticide organoclorurate
    25.17. STAS 12663-88 Apa potabila. Determinarea continutului de seleniu
    25.18. STAS 12997-91 Apa potabila. Determinarea continutului de trihalometani
    25.19. STAS 12998-91 Apa potabila. Determinarea continutului de pesticide triazinice
    25.20. STAS 1342-91 Apa potabila.
    25.21. STAS 3002-85 Apa potabila. Determinarea substantelor organice oxidabile
    25.22. STAS 3026-76 Apa potabila. Determinarea duritatii
    25.23. STAS 3048/1-77 Apa potabila. Determinarea azotatilor
    25.24. STAS 3049-88 Apa potabila. Determinarea continutului de cloruri
    25.25. STAS 3069-87 Apa potabila. Determinarea continutului de sulfati
    25.26. STAS 3223/1-92 Apa potabila. Determinarea continutului de potasiu
    25.27. STAS 3223/2-80 Apa potabila. Determinarea sodiului
    25.28. STAS 3224-69 Apa potabila. Determinarea cuprului
    25.29. STAS 3225-61 Apa potabila. Determinarea siliciului
    25.30. STAS 3263-61 Apa potabila. Determinarea continutului de bioxid de carbon
    25.31. STAS 3265-86 Apa potabila. Determinarea fosfatilor
    25.32. STAS 3638-76 Apa potabila. Determinarea reziduului fix
    25.33. STAS 3662-90 Apa potabila. Determinarea continutului de calciu
    25.34. STAS 6323-88 Apa potabila. Determinarea turbiditatii
    25.35. STAS 6326-90 Apa potabila. Determinarea continutului de aluminiu
    25.36. STAS 6327-81 Apa potabila. Determinarea zincului
    25.37. STAS 6328-85 Apa potabila. Determinarea amoniacului
    25.38. STAS 6329-90 Apa potabila. Analiza biologica
    25.39. STAS 6362-85 Apa potabila. Determinarea plumbului
    25.40. STAS 6363-76 Apa potabila. Determinarea alcalinitatii si aciditatii
    25.41. STAS 6364-78 Apa potabila. Determinarea clorului rezidual
    25.42. STAS 6536-87 Apa potabila. Determinarea continutului de oxigen dizolvat in apa
    25.43. STAS 6674-77 Apa potabila. Determinarea magneziului
    26. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam si urmatoarele standarde elaborate de ASRO - Comitetul tehnic 186 pentru alimentari cu apa si canalizari, privind alimentarea cu apa:
    26.1. SR 1343-1:1995 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati
    26.2. SR 6819:1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie
    26.3. SR 9296:1996 Alimentari cu apa. Statii de clorare a apei cu clor gazos. Prescriptii generale de proiectare
    26.4. SR ISO 4067-6:1996 Desene tehnice. Instalatii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare ingropate
    26.5. STAS 1343/0-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare. Prescriptii generale
    26.6. STAS 1343/2-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru unitati industriale
    26.7. STAS 1343/3-86 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru unitati zootehnice
    26.8. STAS 1343/4-86 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru amenajari de irigatii
    26.9. STAS 1343/5-86 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru amenajari piscicole
    26.10. STAS 1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare
    26.11. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam si urmatoarele standarde elaborate de ASRO - Comitetul tehnic 186 pentru alimentari cu apa si canalizari, privind canalizarea:
    26.12. SR EN 12889:2000 Executia fara transee si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare
    26.13. SR EN 1610:2000 Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare
    26.14. SR EN 1671:2000 Retele de canalizare sub presiune in exteriorul cladirilor
    26.15. SR EN 295-1+A1:1997 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare. Partea 1: Conditii
    26.16. SR EN 295-1+A1:1997/A2:1999 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 1: Conditii
    26.17. SR EN 295-2:1997 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Inspectia calitatii si esantionarea
    26.18. SR EN 295-3:1997 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare. Partea 3: Metode de incercare
    26.19. SR EN 295-3:1997/A1:1999 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare. Partea 3: Metode de incercare
    26.20. SR EN 295-4:1997 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare. Partea 4: Conditii pentru accesorii speciale, piese de adaptare si accesorii compatibile
    26.21. SR EN 295-5:1997 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare. Partea 5: Conditii pentru tuburi perforate si accesorii
    26.22. SR EN 295-6:1998 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare. Partea 6: Conditii pentru caminele de vizitare de gresie
    26.23. SR EN 295-7:1998 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare. Partea 4: Conditii pentru tuburile de gresie si imbinarile lor destinate executiei prin impingere
    26.24. SR EN 476:2000 Conditii generale pentru componentele utilizate la retelele de evacuare, de racord si de canalizare cu curgere cu nivel liber
    26.25. SR EN 752-1:1998 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 1: Generalitati si definitii.
    26.26. SR EN 752-2:1998 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 2: Conditii de performanta
    26.27. SR EN 752-3:1998 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 3: Prescriptii generale de proiectare
    26.28. SR EN 752-4:1999 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 4: Dimensionare hidraulica si consideratii referitoare la mediu
    26.29. SR EN 752-5:1999 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 5: Reabilitare
    26.30. SR EN 752-6:1999 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 6: Instalatii de pompare
    26.31. SR EN 752-7:1999 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 7: Intretinere si exploatare
    26.32. SR ISO 4067-6:1996 Desene tehnice. Instalatii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare ingropate
    26.33. STAS 1846-90 Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare. Prescriptii de proiectare
    26.34. STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare
    27. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam si urmatoarele standarde elaborate de ASRO - Comitetul tehnic 52 pentru calitatea apei, privind ape uzate:
    27.1. SR 12702:1997 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Vocabular
    27.2. SR 13161:1993 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea timpului de crapare a turtei de namol
    27.3. SR 13179:1994 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de cupru
    27.4. SR 13181:1994 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de zinc
    27.5. SR 13183:1994 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului sulfocianuri. Metoda spectrofotometrica cu clorura de fier (III)
    27.6. SR 13208:1994 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de nitro-etil-benzen. Metoda cromatografica in faza gazoasa
    27.7. SR 13213:1995 Calitatea apei. Determinarea continutului de paranitrofenol
    27.8. SR 13216:1994 Ape de suprafata si ape uzate. Teste cu organisme acvatice. Determinarea toxicitatii letale acute a impurificatorilor si apelor uzate fata de pesti dulcicoli (euritermi)
    27.9. SR 13225:1995 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de plumb. Metoda spectrometrica de absorbtie atomica
    27.10. SR 13252:1995 Calitatea apei. Determinarea continutului de uree. Metoda spectrofotometrica cu p-dimetilaminobenzaldehida
    27.11. SR 13315:1996 Calitatea apei. Determinarea continutului de fier. Metoda spectrometrica de absorbtie atomica
    27.12. SR 7510:1997 Calitatea apei. Determinarea continutului de sulfuri. Metoda iodometrica
    27.13. SR 7587:1996 Calitatea apei. Determinarea substantelor extractabile cu solventi. Metoda gravimetrica
    27.14. SR 7877-1:1995 Calitatea apei. Determinarea continutului de produse petroliere. Metoda gravimetrica
    27.15. SR 7877-2:1995 Calitatea apei. Determinarea continutului de produse petroliere. Metoda spectrofotometrica
    27.16. SR 8662-1:1996 Calitatea apei. Determinarea continutului de mangan. Metoda spectrometrica cu oxidare a manganului la ionul permanganic
    27.17. SR 8662-2:1996 Calitatea apei. Determinarea continutului de mangan. Metoda spectrometrica de absorbtie atomica
    27.18. SR EN ISO 5667-13:2000 Calitatea apei. Prelevare. Partea 13: Ghid general pentru prelevarea probelor de namol din canalizari si instalatii de tratare si epurare a apelor uzate
    27.19. SR EN ISO 9509:2000 Calitatea apei. Metoda pentru evaluarea efectului inhibitor al produselor chimice si al apelor uzate asupra procesului de nitrificare realizat de microorganismele din namolul activ
    27.20. SR ISO 10359-2:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de fluoruri. Partea 2: Determinarea continutului de fluoruri anorganice totale dupa digestie si distilare
    27.21. SR ISO 5667-10:1994 Calitatea apei. Prelevare. Partea 10: Ghid pentru prelevarea apelor uzate
    27.22. SR ISO 6332:1996 Calitatea apei. Determinarea continutului de fier. Metoda spectrometrica cu 1,10-fenantrolina
    27.23. SR ISO 6595:1997 Calitatea apei. Determinarea arsenului total. Metoda spectrofotometrica cu dietilditiocarbamat de argint
    27.24. SR ISO 6777:1996 Calitatea apei. Determinarea continutului de nitriti. Metoda prin spectrometrie de absorbtie moleculara
    27.25. SR ISO 9963-1:1997 Calitatea apei. Determinarea alcalinitatii. Partea 1: Determinarea alcalinitatii totale si permanente
    27.26. STAS 10064-75 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea fosfatilor
    27.27. STAS 11422-84 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea molibdenului
    27.28. STAS 12200-85 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de azot
    27.29. STAS 12205-84 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de fosfor
    27.30. STAS 12526-87 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Luarea si conservarea probelor
    27.31. STAS 12586-87 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea umiditatii, a substantei uscate, a pierderilor la calcinare (substante volatile) si a substantelor minerale
    27.32. STAS 12607-88 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de substante extractibile in eter de petrol
    27.33. STAS 12678 - 88 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de sodiu si de potasiu
    27.34. STAS 12780-89 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea rezistentei specifice la filtrare sub vid
    27.35. STAS 12833-90 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de magneziu
    27.36. STAS 12834-90 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de calciu
    27.37. STAS 12875-90 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de acetona
    27.38. STAS 12876-90 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de cadmiu
    27.39. STAS 13094-92 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de nichel
    27.40. STAS 13116-92 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea coeficientului de compresibilitate
    27.41. STAS 13117-92 Namoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafata si epurarea apelor uzate. Determinarea continutului de crom
    27.42. STAS 6560-82 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea consumului biochimic de oxigen
    27.43. STAS 6953-81 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de materii in suspensie, a pierderii la calcinare si a reziduului de calcinare
    27.44. STAS 7312-83 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea azotului
    27.45. STAS 7661-89 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de sulfiti
    27.46. STAS 7795-80 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea cuprului
    27.47. STAS 7852-80 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea cadmiului
    27.48. STAS 7884-91 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de crom
    27.49. STAS 7987-67 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea nichelului
    27.50. STAS 8045-79 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea mercurului
    27.51. STAS 8190-68 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea argintului
    27.52. STAS 8288-69 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea cobaltului
    27.53. STAS 8295-69 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea sodiului si potasiului
    27.54. STAS 8314-87 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de zinc
    27.55. STAS 8484-69 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea toluenului
    27.56. STAS 8507-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea anilinei
    27.57. STAS 8508-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea benzenului
    27.58. STAS 8562-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea naftalinei
    27.59. STAS 8563-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea hidrazinei
    27.60. STAS 8581-71 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea sulfurii de carbon
    27.61 STAS 8582-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea alfa si beta naftolului
    27.62. STAS 8601-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea sulfatilor
    27.63. STAS 8637-79 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea plumbului
    27.64. STAS 8663-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea clorurilor
    27.65. STAS 8683-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea azotului amoniacal
    27.66. STAS 8684-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea sulfului mercaptanic
    27.67. STAS 8685-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea furfuralului
    27.68. STAS 8716-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea chinoleinei
    27.69. STAS 8717-70 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea benzaldehidei
    27.70. STAS 8891-71 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea compusilor hidroxiaromatici
    27.71. STAS 8900/1-71 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea azotatilor
    27.72. STAS 8900/2-71 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea azotitilor
    27.73. STAS 8911-71 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea bioxidului de carbon total
    27.74. STAS 9187-84 Ape de suprafata, ape subterane si ape uzate. Determinarea reziduului
    27.75. STAS 9375-73 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea siliciului
    27.76. STAS 9411-83 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea aluminiului
    27.77. STAS 9887-74 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea consumului chimic de oxigen (Metoda cu permanganat de potasiu)
    27.78. STAS R 7167-92 Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de compusi fenolici

    Semnatura: ................................................................
    Numele si prenumele (va rugam cu majuscule): ..............................
    Functia: ..................................................................
    Data: .....................................................................

 ______________________________________________________________________________
| Rezervat pentru ANRSC - DLA                                                  |
| Inspector sef teritorial: ____________________________ (numele si semnatura) |
| Concluzii: _____________________________________ data: _______________       |
| Director DLA: ______________________ (semnatura) data: _______________       |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la regulament

    Indicatori de performanta pentru mentinerea licentei, respectiv pentru eliberarea autorizatiei pentru serviciile publice de salubrizare a localitatilor, Cod CAEN 9000

    1. In temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, art. 14 si art. 19, modificata prin Legea nr. 139/2002 si Ordonanta Guvernului nr. 35/2003, in prezenta anexa se stabilesc principalii indicatori de performanta pentru mentinerea licentei, respectiv pentru eliberarea autorizatiei pentru serviciile publice de salubrizare a localitatilor.
    2. Subsemnatul ....................., cod numeric personal ..............., domiciliat in localitatea ......................, strada ...................... numarul ....., judetul ........................, reprezentant autorizat al organizatiei: ..............................., prin imputernicirea nr. ........ din ...................., pentru a depune cerere de eliberare de licenta si/sau autorizare, pentru
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
din localitatea ...............................................................
(Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)

    declar ca:

    Am citit si am inteles Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora si intelegem ca pentru mentinerea licentei, respectiv eliberarea autorizatiei, trebuie sa respectam urmatorii indicatori minimi de performanta.

    3. Indicatori de performanta pentru serviciile de precolectare, colectare si transport al reziduurilor solide:
    3.1. Atasati detalii complete privind dotarile organizatiei dumneavoastra cu utilaje:
    3.1.1. precizati tipul, date tehnice si ce operatie specifica poate efectua fiecare utilaj;
    3.1.2. precizati cate utilaje de fiecare tip in parte detineti;
    3.1.3. atasati pentru fiecare utilaj licenta de executie eliberata de Autoritatea Rutiera Romana, care sa ateste starea tehnica;
    3.1.4. precizati pentru fiecare utilaj vechimea, asa cum rezulta din acte;
    3.1.5. precizati capacitatea de lucru pentru fiecare utilaj, care sa poata da masura capacitatii totale de lucru a organizatiei dumneavoastra pentru activitatea de salubrizare pentru care solicitati eliberarea licentei si/sau autorizarii;
    3.1.6. precizati valoarea utilajelor la data solicitarii licentierii si/sau autorizarii;
    3.1.7. precizati valoarea ramasa de amortizat si rata de amortizare lunara.
    3.2. Intentionati sa asigurati intretinerea preventiva si reparatiile utilajelor de la pct. 3.1. cu mijloace proprii?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca DA, descrieti modul de intretinere si reparare a utilajelor si atasati un plan al atelierelor de intretinere proprii cu detalii despre echipamentele folosite: utilaje, SDV-uri, AMC-uri, altele.
    Daca NU, furnizati detalii complete privind facilitatile si echipamentele folosite, de catre atelierul de reparatii autorizat de Registrul Auto Roman, care urmeaza sa asigure intretinerea preventiva si periodica a utilajelor. Atasati copie dupa licenta si/sau autorizatia obtinuta de catre atelierul de reparatii autorizat si copie dupa contractul de servicii incheiat cu acesta.
    3.3. Precizati daca aveti revizor tehnic si spatii de garare pentru toate utilajele de la pct. 3.1.
    3.4. Va rugam atasati planul de intretinere preventiva si curenta, conform duratei de serviciu normale si actuale, pentru fiecare utilaj de la pct. 3.1.
    3.5. Intentionati sa va angajati personal propriu de intretinere?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca DA, atasati detalii complete privind numarul, structura si nivelul de pregatire a persoanelor care vor asigura intretinerea utilajelor de la pct. 3.1.
    3.6. Aveti asigurare de raspundere civila legala pentru accidente produse de utilajele de la pct. 3.1. pentru pagube produse de organizatia dumneavoastra persoanelor, mediului si/sau proprietatii?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca DA, atasati copia contractului de asigurare.
    3.7. Aveti utilaje functionale in rezerva tehnica?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca DA, atasati detalii complete privind aceste utilaje:
    3.7.1. precizati tipul, date tehnice si ce operatie specifica poate efectua fiecare utilaj;
    3.7.2. precizati cate utilaje de fiecare tip in parte detineti;
    3.7.3. atasati pentru fiecare utilaj licenta de executie eliberata de Autoritatea Rutiera Romana;
    3.7.4. precizati pentru fiecare utilaj vechimea, asa cum rezulta din acte;
    3.7.5. precizati capacitatea de lucru pentru fiecare utilaj, care sa poata da masura capacitatii totale de lucru a organizatiei dumneavoastra, in cazuri de calamitate, accidente sau situatii exceptionale, pentru activitatea de salubrizare pentru care solicitati eliberarea licentei si/sau autorizarii;
    3.7.6. precizati valoarea utilajelor la data solicitarii licentierii si/sau autorizarii;
    3.7.7. precizati valoarea ramasa de amortizat si rata de amortizare lunara.
    3.8. Precizati modul de asigurare cu combustibili si materiale antiderapante pentru utilajele de la pct. 3.1.
    3.9. Intelegem ca trebuie sa asiguram evacuarea deseurilor menajere cel putin de doua ori pe saptamana.
    3.10. Intelegem ca in termen de un an de la eliberarea licentei vom realiza colectarea selectiva pentru hartie, mase plastice, metale, sticle, cel putin pentru 50% din numarul clientilor nostri.
    3.11. Durata de valabilitate a licentei pentru colectare si transport a reziduurilor solide este de pana la 8 ani.

    4. Indicatori de performanta pentru serviciile de depozitare a reziduurilor solide:
    4.1. Aveti depozite ecologice proprii pentru depozitarea reziduurilor solide?
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca DA, precizati capacitatea libera de depozitare si copie de pe licenta si/sau autorizatie.
    Daca NU, prezentati copie de pe contractul cu o organizatie care dispune de un depozit ecologic licentiat si/sau autorizat. Precizati taxa de depozitare/tona.
    4.2. Atasati, va rugam, un plan de amplasament si delimitare la scara 1:500 si un plan topografic la scara 1:2000 pentru fiecare depozit ecologic unde depozitati reziduurile solide si precizati volumul de depozitare.
    4.3. Atasati o descriere generala pentru fiecare depozit ecologic incluzand starea acestuia si amplasarea din punct de vedere administrativ si geografic, suprafata totala si adresa.
    4.4. Intelegem ca durata de valabilitate a licentei pentru infiintare si administrare de depozite ecologice, producere de compost si neutralizare a reziduurilor solide, inclusiv pentru preselectare, reciclare si valorificare a materiilor prime secundare din reziduurile solide, precum si pentru valorificare a deseurilor combustibile din reziduurile solide si incinerare a reziduurilor solide si producerea de energie termica prin acest procedeu este de pana la 20 de ani.
    4.5. Durata de valabilitate a licentei pentru infiintare si administrare de depozite ecologice, producere de compost si neutralizare a reziduurilor solide, inclusiv pentru preselectare, reciclare si valorificare a materiilor prime secundare din reziduurile solide, precum si pentru valorificare a deseurilor combustibile din reziduurile solide si incinerare a reziduurilor solide si producerea de energie termica este de pana la 20 de ani.

    5. Indicatori de performanta privind recuperarea datoriilor de la utilizatori:
    5.1. Monitorizarea si controlul datoriilor, urmarirea soldurilor diferentiat pe tipuri de clienti si pe tip de activitate, se va face prin intermediul unui compartiment specializat, respectiv Compartimentul urmarire-incasare.
    5.2. Acest compartiment va asigura sprijin asociatiilor de proprietari pentru recuperarea restantelor de la locatari.
    5.3. Compartimentul urmarire-incasare facturi de la agenti economici si asociatii de locatari/proprietari are ca atributii principale:
    5.3.1. identificarea clientilor care au facturi iesite din termenul de scadenta
    5.3.2. sistarea prestatiilor pentru client, conform Legii nr. 326/2001
    5.3.3. notificarea clientilor cu solduri mai vechi de 60 de zile prin intermediul executorilor judecatoresti
    6. Intelegem ca putem renunta la licenta numai cu o cerere scrisa depusa cu un an inainte de data la care se solicita renuntarea la licenta. Intelegem obligatia organizatiei noastre de a continua activitatea din licenta si/sau autorizatie pana la emiterea unei noi licente si/sau autorizatii in favoarea altei organizatii, conform cu Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, respectiv procedura de modificare, de prelungire, de suspendare sau de retragere a acestora.
    7. Intelegem ca licenta si/sau autorizarea obtinuta este limitata la activitatea licentiata sau obiectivul autorizat, pentru localitatea sau regiunea indicata la pct. 2. Licenta este valabila pentru participarea la licitatii de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor, in conditiile art. 7, alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala.
    8. Declaratiile false sau incomplete pot atrage suspendarea sau retragerea licentei si/sau autorizatiei.
    9. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam si urmatoarele reglementari:
    9.1. Legea nr. 326/2001 - Legea serviciilor publice de gospodarie comunala.
    9.2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2002 - Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 326/2001.
    9.3. Hotararea Guvernului nr. 373/2002 - Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala.
    9.4. Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 - Ordonanta Guvernului privind organizarea si functionarea serviciilor publice de salubrizare a localitatilor.
    9.5. Legea nr. 139/2002 - Lege pentru aprobarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de salubrizare a localitatilor.
    9.6. Ordonanta Guvernului nr. 35/2003 - Ordonanta Guvernului pentru modificarea si completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare si serviciile publice de salubrizare a localitatilor.
    10. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam si urmatoarele standarde:
    10.1. SR 13343:1996 Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii generale de proiectare pentru depozitarea controlata.
    10.2. SR 13350:1996 Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane si rurale. Clasificare.
    10.3. SR 13351:1996 Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane si rurale. Prescriptii generale de colectare selectiva.
    10.4. SR 13386:1997 Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Forme si dimensiuni de recipiente pentru precolectare.
    10.5. SR 13387:1997 Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii de proiectare a punctelor pentru precolectare.
    10.6. SR 13388:1997 Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii de amplasare a depozitelor controlate.
    10.7. SR 13399:1998 Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii de dimensionare a depozitelor controlate.
    10.8. SR 13400:1998 Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii pentru determinarea cantitatilor de deseuri urbane.

    Semnatura: ................................................................
    Numele si prenumele (va rugam cu majuscule): ..............................
    Functia: ..................................................................
    Data: .....................................................................

 ______________________________________________________________________________
| Rezervat pentru ANRSC - DLA                                                  |
| Inspector sef teritorial: ____________________________ (numele si semnatura) |
| Concluzii: _____________________________________ data: _______________       |
| Director DLA: ______________________ (semnatura) data: _______________       |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6
    la regulament

    Indicatori de performanta pentru mentinerea licentei, respectiv pentru eliberarea autorizatiei pentru servicii publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat
    Cod CAEN 4031, 4032 si 4533

    1. In temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, art. 16 alin. (3) si alin. (6), in prezenta anexa, se stabilesc principalii indicatori de performanta pentru mentinerea licentelor, respectiv pentru eliberarea autorizatiilor in sistemele energetice de interes local.
    2. In intelesul prezentei anexe urmatorii termeni se definesc astfel:
    2.1. caracteristici tehnice: totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, caracteristice unei instalatii de producere, transport, distributie sau utilizare a energiei termice;
    2.2. instalatii de producere a energiei termice, totalitatea constructiilor si instalatiilor din centrale termice sau centrale electrice de termoficare, care produc un agent termic: abur, apa fierbinte sau apa calda;
    2.3. instalatii de transport si distributie a energiei termice: ansamblu de conducte, instalatii de pompare (altele decat cele din punctele termice si centralele termice sau termoelectrice), alte instalatii auxiliare cu ajutorul carora se transporta, se transforma si se distribuie energia termica de la producatori la utilizatori;
    2.4. instalatii de transformare a energiei termice: ansamblul instalatiilor prin care se realizeaza adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitatile utilizatorilor;
    2.5. monitorizare: masurare/determinare continua a unor indicatori si raportare a acestora la un set de valori prestabilite, in scopul de a identifica deviatii sau exceptii de la rezultatele normale sau anticipate;
    2.6. norma tehnica: instructiune scrisa, emisa de autoritatea de reglementare competenta, cuprinzand conditii tehnice ce trebuie respectate la proiectarea, verificarea, executarea, exploatarea, intretinerea si repararea unui sistem tehnic apartinand sectorului energiei termice.
    3. Subsemnatul ....................., cod numeric personal ..............., domiciliat in localitatea ......................, strada ...................... numarul ....., judetul ........................, reprezentant autorizat al organizatiei: .............................., prin imputernicirea nr. ....... din ....................., pentru a depune cerere de eliberare de licenta si/sau autorizare, pentru
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    declar ca:

    Am citit si am inteles "Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora" si intelegem ca pentru mentinerea licentei, respectiv eliberarea autorizatiei, trebuie sa respectam urmatorii indicatori minimi de performanta.

    4. Indicatori de performanta privind calitatea energiei termice furnizate utilizatorilor:
    4.1. Operatorul de transport si/sau de distributie a energiei termice are obligatia sa respecte in punctele de delimitare/separare, la utilizator, parametrii tehnologici si programele de furnizare ale agentului termic stabilite in contractele-cadru de furnizare a serviciului de alimentare cu energie termica produsa centralizat.
    4.1.1. Parametrii de calitate - presiune, debit, temperatura si indici chimici ai agentului termic, se vor incadra in valorile minim/maxim admisibile prevazute de standardele de performanta si prescriptiile tehnice in vigoare.
    4.2. Se va urmari in permanenta satisfacerea necesitatilor utilizatorilor prin realizarea confortului termic si asigurarea apei calde de consum in instalatiile interioare bransate la retelele de distributie a energiei termice produsa centralizat.
    4.3. Se vor asigura urmatoarele valori de temperaturi interioare minim/maxim admisibile, in functie de destinatia cladirii si a incaperii:
    4.3.1. locuinte si cladiri administrative, social-culturale: +18 grade C - +20 grade C;
    4.3.2. crese si gradinite: +22 grade C - +24 grade C;
    4.3.3. spitale, maternitati: +22 grade C - +25 grade C;
    4.4. Valorile limita ale parametrilor climatici interiori in perioada rece a anului sunt urmatoarele:

    Tabelul 1
 ____________________________________________________________________
|   Categoria de munca   | Degajarea  |  Temperatura dupa  | Viteza  |
|                        | de caldura | termometrul sferic | aerului |
|                        |    [W]     |      grade C       |   m/s   |
|________________________|____________|____________________|_________|
| Activitati cu caracter |            |                    |         |
| static (sezand sau in  |   </= 140  |         18         | </= 0,2 |
| picioare)              |            |                    |         |
|________________________|____________|____________________|_________|
| Activitati cu efort    |            |                    |         |
| fizic mic              | 140 - 200  |         16         | </= 0,3 |
|________________________|____________|____________________|_________|
| Activitati cu efort    |            |                    |         |
| fizic mijlociu         | 200 - 350  |         15         | </= 0,4 |
|________________________|____________|____________________|_________|
| Activitati cu efort    |            |                    |         |
| fizic mare             |   > 350    |         12         | </= 0,5 |
|________________________|____________|____________________|_________|

    4.5. Specificati care este incadrarea in zona de temperatura exterioara, facuta de catre Institutul National de Meteorologie si Hidrologie prin prelucrarea statistica a datelor meteorologice, pentru localitatea sau regiunea unde sunt amplasate instalatiile de alimentare cu energie termica pentru care se solicita licenta si/sau autorizatie.
    4.6. Pentru apa calda de consum se va asigura debitul corespunzator valorii de calcul pentru fiecare categorie de consumatori, 24 de ore pe zi sau conform prevederilor contractului-cadru, la o temperatura de minim 50 grade C.
    4.7. Atasati detalii privind organizarea serviciului pentru a realiza conditia de calitate, din punct de vedere al confortului termic, cat si al alimentarii cu apa calda de consum, in mod continuu, respectiv 24 de ore pe zi, la parametrii stabiliti.
    4.8. Atasati detalii privind sistemul de monitorizare, existent, al parametrilor de calitate, care sa cuprinda:
    4.8.1. puncte de masura pentru controlul regimului hidraulic;
    4.8.2. puncte de masura a temperaturii;
    4.8.3. puncte de masura pentru consumurile energetice.
    4.9. Mentionati cum se realizeaza controlul regimului hidraulic in punctele caracteristice ale retelei si in punctele termice la consumator.
    4.10. Prezentati masuri pentru extinderea si marirea gradului de monitorizare a parametrilor tehnici mentionati.
    4.11. Anexati buletinele de verificare metrologica pentru AMC-urile instalate in punctele de masura.
    4.12. Transmiterea datelor se va face continuu la dispecerat pe cale radio sau alt sistem independent de reteaua de telefonie fixa.
    4.13. Prezentati cum este organizat serviciul de dispecer, care este nivelul de automatizare, tehnologiile moderne utilizate in desfasurarea proceselor de monitorizare, control si conducere a serviciului energetic de interes local.
    4.14. Indicii chimici ai agentului termic constituie parametru de calitate al energiei termice si se vor incadra in valorile admisibile prevazute de standardele, normele si prescriptiile tehnice in vigoare.
    4.15. Prezentati detalii despre modul si metodele pe care le folositi pentru scaderea nivelului de uzura prin eroziune si coroziune al instalatiilor, cresterea randamentelor cazanelor din centralele termice, cat si ale retelelor de transport si distributie, asigurarea unui nivel de transfer de caldura corespunzator la utilizator, prin tratarea corespunzatoare a apei folosita ca agent termic, respectiv a apei calde de consum.
    4.16. Proprietatile fizico-chimice ale apei ca agent termic, care circula in cazanele de apa fierbinte si schimbatoarele de caldura, se vor incadra in urmatoarele limite:
    4.16.1. pH-ul la 20 grade C - minim 7;
    4.16.2. duritatea totala - maxim 0,04 mval/l;
    4.16.3. oxigen - maxim 0,1 mg/l;
    4.16.4. CO2 total - maxim 20 mg/l;
    4.16.5. oxidabilitatea - maxim 8 mg/l;
    4.16.6. uleiuri - maxim 1 mg/l;
    4.17. Pentru schimbatoarele de caldura, proprietatile fizico-chimice ale apei trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori:
    4.17.1. suspensii - maxim 5 mg/l;
    4.17.2. duritatea totala - maxim 0,04 mval/l;
    4.17.3. oxigen - maxim 0,4 mg/l;
    4.18. Atasati detalii referitoare la instalatiile existente, de tratare a apei din retelele de termoficare, respectiv amplasarea acestora in cadrul sistemului de alimentare cu energie termica (la centrale termice, in statii de distributie, in puncte termice etc.).
    4.19. Mentionati procedeele utilizate pentru tratarea apei:
    4.19.1. tratare preliminara;
    4.19.2. dedurizare;
    4.19.3. degazare;
    4.20. Mentionati daca aveti instalate in punctele termice, la schimbatoarele de caldura, filtre suplimentare Na - cationice, care sunt utilizate atat in perioada de umplere a retelei, cat si la dedurizarea a 2 - 5% din debitul total al retelei in perioada de functionare.
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    4.21. Mentionati daca, in punctele termice, pe partea secundara a schimbatoarelor de caldura aveti instalate filtre cu trecere totala pentru retinerea suspensiilor de natura anorganica, cat si a materiilor organice.
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    4.22. Mentionati daca aveti laboratoare pentru analize fizico-chimice, dotate corespunzator, si personal specializat, care determina si completeaza in buletinele de analize, valorile concentratiilor substantelor, materiilor si ale suspensiilor care determina calitatea apei din reteaua de termoficare si a apei calde de consum.
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    4.23. Analiza chimica a apei din reteaua de termoficare si a apei calde de consum se va face zilnic, cel putin in doua puncte ale unui sector de retea, atat pe conducta de tur, cat si pe conducta de retur. Rezultatele analizelor fizico-chimice vor fi consemnate in registre de evidenta.
    4.24. Prezentati un program pe urmatorii 5 ani privind realizarea de dotari specifice, in scopul cresterii calitatii, prin tratarea corespunzatoare a apei din retelele de termoficare, respectiv a apei calde de consum.

    5. Indicatori de performanta pentru activitatea de producere a energiei termice:
    5.1. Valoarea minima admisa pentru eficienta ciclului termic in centrale termice trebuie sa fie de 80% .
    5.2. Atasati detalii privind bilantul energiei termice produse si al celei livrate, pentru anul precedent.
    5.2.1. Prezentati metodologia de calcul a consumurilor de energie termica pentru consumatorii de energie termica alimentati din retelele de distributie aferente unei centrale termice, inclusiv pentru situatiile in care nu exista echipamente de masurare a energiei termice furnizate.
    5.3. Atasati detalii referitoare la caracteristicile tehnice ale centralelor termice, respectiv ale instalatiilor de producere a energiei termice, in cazul in care solicitati licenta pentru activitati de producere de energie termica, respectiv autorizatii de infiintare de noi capacitati, de modificare de capacitati si de punere in functiune de capacitati.

    Tabelul 2
 _____________________________________________________________________________
|N.|Denumire|  Putere  |    Tip    |    Randament      |        Nivel          |
|r.|centrala| instalata|combustibil|       niu         |     automatizare      |
|  |termica |   [Mw]   |           |       [%]         |                       |
|c |________|__________|___________|___________________|_______________________|
|r |        |          |           |Proiectat| Realizat|Arzator*| Regulatoare*|
|t.|        |          |           |         |         |        | T, P, D      |
|__|________|__________|___________|_________|_________|________|______________|
| 1|   2    |    3     |     4     |    5    |    6    |    7   |      8       |
|__|________|__________|___________|_________|_________|________|______________|
|__|________|__________|___________|_________|_________|________|______________|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)
    * Se va specifica dupa caz:
    a) fara automatizare, necesita personal de deservire si supraveghere permanenta;
    b) partial, necesita personal de supraveghere;
    c) complet automatizat, nu necesita personal de supraveghere.
    * Se va preciza care este marimea reglata automat (T - temperatura, P - presiune, D - debit) si locul de montare al fiecarui regulator in instalatie, respectiv modul in care regleaza parametrii monitorizati.

    5.4. Precizati punctele de masura la iesirea din centrala termica, pentru determinarea cantitatii de energie termica produsa pentru a fi livrata.

    Tabelul 3
 _____________________________________________________________________
|Nr. | Identificare punct |           Tip contor          |   Numar   |
|crt.|  instalare contor  |_______________________________| puncte de |
|    |                    | mecanic | ultrasonic |  alte  |   masura  |
|    |                    |         |            | tipuri |           |
|____|____________________|_________|____________|________|___________|
|  1 |          2         |    3    |      4     |    5   |     6     |
|____|____________________|_________|____________|________|___________|
|____|____________________|_________|____________|________|___________|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar )

    5.5. Precizati daca aveti consumatori racordati la iesirea din centrala termica.
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca DA, completati datele in tabelul urmator, pentru fiecare categorie de consumatori.

    Tabelul 4
 ______________________________________________________________________________
|N | Categorii | Putere  |Consum |  Durata medie  |   Nivel   |   Tip  |  Tip  |
|r.|    de     |instalata|energie|     anuala     |contorizare| contor*| agent |
|  |consumatori|  [Mw]   |termica|    (ore/an)    |    [%]    |        | termic|
|c | racordati |         |[GJ/an]|________________|           |        |       |
|r |la iesirea |         |       |Incalzire| Apa  |           |        |       |
|t.|  din CT   |         |       |         |calda |           |        |       |
|  |           |         |       |         |  de  |           |        |       |
|  |           |         |       |         |consum|           |        |       |
|__|___________|_________|_______|_________|______|___________|________|_______|
| 1|     2     |    3    |   4   |    5    |   6  |     7     |    8   |   9   |
|__|___________|_________|_______|_________|______|___________|________|_______|
|__|___________|_________|_______|_________|______|___________|________|_______|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)
    * Se va specifica tipul contorului: mecanic, ultrasonic, alte tipuri.

    5.6. Prezentati date privind modul de aprovizionare cu combustibil in functie de amplasarea centralei fata de sursa si tipul de combustibil utilizat.

    Tabelul 5

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tip combustibil
    B - Cantitate [tone/an]
    C - Sursa aprovizionare
    D - Feroviar
    E - Rutier
    F - Fluvial
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire| A | B | C | Ritmicitatea aprovizionarii | Distanta|   Cale    |
|crt.| centrala|   |   |   |_____________________________|   [km]  | transport |
|    | termica |   |   |   | Continuu| Lunar| Trimestrial|         |___________|
|    |         |   |   |   |         |      |            |         | D | E | F |
|____|_________|___|___|___|_________|______|____________|_________|___|___|___|
|  1 |    2    | 3 | 4 | 5 |    6    |   7  |      8     |    9    | 10| 11| 12|
|____|_________|___|___|___|_________|______|____________|_________|___|___|___|
|____|_________|___|___|___|_________|______|____________|_________|___|___|___|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)

    5.7. Precizati cum asigurati stocul de combustibil pentru perioada de iarna si care este cantitatea necesara, in functie de consumul de energie termica prezumat pentru perioada rece, pe baza prognozelor Institutului National de Meteorologie si Hidrologie.

    6. Indicatori de performanta pentru activitatile de transport si distributie a energiei termice:
    6.1. Valoarea procentuala, maxim admisa, a pierderilor de energie termica in reteaua de transport si distributie trebuie sa fie de 10 % .
    6.2. Atasati datele bilantului energiei termice la intrarea si la iesirea din sistemul de transport, respectiv de distributie, la sfarsitul anului precedent.
    6.2.1. Prezentati metodologia de calcul a consumurilor de energie termica pentru consumatorii alimentati din reteaua de distributie aferenta unui punct termic, respectiv din retelele de transport prin puncte termice aflate in exploatarea consumatorilor, inclusiv pentru situatiile in care nu exista echipamente de contorizare a energiei termice furnizate.
    6.3. Atasati detalii referitoare la caracteristicile tehnice ale instalatiilor de transport si distributie a energiei termice, in cazul in care solicitati eliberarea licentei pentru activitati de transport si distributie a energiei termice.

    Tabelul 6
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Conducte principale  | Puncte de | Lungime| Caracteristici| Tipul de  |
|crt.| (denumire/identificare)| delimitare|  [km]  |    tehnice    | fluid pe  |
|    |                        |           |        |     DN/PN     | care il   |
|    |                        |           |        |               | transporta|
|____|________________________|___________|________|_______________|___________|
|  1 |           2            |     3     |    4   |       5       |     6     |
|____|________________________|___________|________|_______________|___________|
|____|________________________|___________|________|_______________|___________|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)

    Tabelul 7
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Conducte secundare   | Puncte de | Lungime| Caracteristici| Tipul de  |
|crt.| (denumire/identificare)| delimitare|  [km]  |    tehnice    | fluid pe  |
|    |                        |           |        |     DN/PN     | care il   |
|    |                        |           |        |               | transporta|
|____|________________________|___________|________|_______________|___________|
|  1 |           2            |     3     |    4   |       5       |     6     |
|____|________________________|___________|________|_______________|___________|
|____|________________________|___________|________|_______________|___________|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)

    6.4. Completati tabelul cu datele corespunzatoare pentru fiecare categorie de consumatori racordati la retelele furnizorului sau distribuitorului de energie termica.

    Tabelul 8
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categorii |  Putere |Consum |  Durata medie  |   Nivel   |  Tip  | Tip  |
|crt.|     de    |instalata|energie|     anuala     |contorizare|contor*| agent|
|    |consumatori|  [Mw]   |termica|    (ore/an)    |    [%]    |       |termic|
|    | racordati |         |[GJ/an]|________________|           |       |      |
|    |la reteaua |         |       |Incalzire| Apa  |           |       |      |
|    |  termica  |         |       |         |calda |           |       |      |
|    |           |         |       |         |  de  |           |       |      |
|    |           |         |       |         |consum|           |       |      |
|____|___________|_________|_______|_________|______|___________|_______|______|
|  1 |     2     |    3    |   4   |    5    |   6  |     7     |   8   |   9  |
|____|___________|_________|_______|_________|______|___________|_______|______|
|____|___________|_________|_______|_________|______|___________|_______|______|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)
    * Se va specifica tipul contorului: mecanic, ultrasonic, alte tipuri.

    6.5. Atasati planul esalonat pe urmatorii 2 ani privind finalizarea programului de instalare a echipamentelor de masurare a energiei termice in punctele de delimitare dintre reteaua furnizorului si consumator, inclusiv pentru montarea repartitoarelor de costuri si a robinetelor termostatate in instalatiile interioare ale utilizatorului.
    6.6. Atasati lista statiilor termice din sistemul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat pentru care solicitati eliberarea de licenta si/sau autorizatie, respectiv punctele de distributie, punctele termice de transformare, statiile centralizate pentru prepararea apei calde de consum, statiile de transformare a aburului.

    Tabelul 9
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea| Putere   |   Parametrii  |  Puncte de |  Tip* |     Nivel     |
|crt.| statiei | instalata| intrare/iesire| contorizare| contor| automatizare*|
|    | termice |   [Mw]   |    T, P, D    |            |       |               |
|____|_________|__________|_______________|____________|_______|_______________|
|  1 |    2    |     3    |       4       |      5     |   6   |       7       |
|____|_________|__________|_______________|____________|_______|_______________|
|____|_________|__________|_______________|____________|_______|_______________|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)
    * Se va specifica tipul contorului: mecanic, ultrasonic, alte tipuri.
    * Se va specifica dupa caz:
    a) fara automatizare, necesita personal de supraveghere si manevra;
    b) partial, necesita personal de supraveghere si manevra;
    c) complet automatizat, nu necesita personal de supraveghere.

    7. Indicatori de performanta privind racordarea utilizatorilor la retelele furnizorului de energie termica:
    7.1. Prezentati date privind numarul de solicitari anuale ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament termic sau pentru modificarea racordului/bransamentului termic existent, diferentiat pe tipuri de agenti termici si pe categorii de utilizatori.
    7.2. Intervalul de timp dintre momentul inregistrarii cererii de racordare, din partea utilizatorului, pana la primirea de catre acesta a avizului tehnic de racordare, se va incadra in urmatoarele limite:
    7.2.1. mai mic de 15 zile pentru 75% din solicitari;
    7.2.2. mai mic de 30 de zile pentru 85% din solicitari;
    7.2.3. mai mic de 60 de zile pentru 95% din solicitari.

    8. Indicatori de performanta privind solutionarea sesizarilor utilizatorilor si a reclamatiilor referitoare la calitatea energiei termice furnizate:
    8.1. Se va asigura un sistem prin care se primesc si se ofera informatii si consultanta utilizatorilor, privind probleme sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciului de producere, transport si distributie a energiei termice produsa centralizat.
    8.2. Programul de lucru va fi de 5 zile pe saptamana, 8 ore pe zi, din care doua zile cu program 17 - 19. Se va asigura primirea apelurilor telefonice 24 de ore pe zi.
    8.3. Termenul pentru raspuns la reclamatii referitoare la unul sau mai multi parametri de calitate ai agentului termic este de 15 zile calendaristice.
    8.4. Fiecare reclamatie se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numarul de inregistrare. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numarul de inregistrare.
    8.5. Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii si restabilirea serviciului se va incadra in termenele prevazute de contractul-cadru de furnizare al serviciului de alimentare cu energie termica produsa centralizat si/sau de contractele-cadru de delegare a gestiunii serviciului.

    9. Indicatori de performanta privind siguranta instalatiilor:
    9.1. Exploatarea instalatiilor mecanice sub presiune, care fac parte din sistemul public de alimentare centralizata cu energie termica, trebuie sa se faca in conditii de siguranta, cu respectarea prescriptiilor tehnice, normelor si normativelor referitoare la regimul instalatiilor mecanice sub presiune.
    9.2. Mentionati daca organizatia dumneavoastra are autorizatie de "Detinator de instalatii mecanice sub presiune", eliberata de ISCIR.
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    9.3. Mentionati daca organizatia dumneavoastra are autorizatie pentru montare, confectionare, instalare si reparare pentru instalatii mecanice sub presiune, eliberata de ISCIR.
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    9.4. Mentionati daca ati desemnat o persoana, din personalul de specialitate din cadrul organizatiei, care este autorizata ISCIR si raspunde de siguranta instalatiilor sub presiune.
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    9.5. Prezentati instalatiile mecanice sub presiune, supuse controlului ISCIR, care fac parte din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei termice produsa centralizat

    Tabelul 10
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Centrala | Instalatii mecanice |  Presiune  | Instalatii |  Instalatii  |
|crt.| termica  |     sub presiune    |    maxim   | autorizate | neautorizate |
|    |          |                     | autorizata |    ISCIR   |     ISCIR    |
|____|__________|_____________________|____________|____________|______________|
|  1 |     2    |          3          |      4     |      5     |       6      |
|____|__________|_____________________|____________|____________|______________|
|____|__________|_____________________|____________|____________|______________|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)

    Tabelul 11
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |       Conducte       | Lungime |  Presiune  | Instalatii |  Instalatii  |
|crt.| principale/secundare |  [Km]   |    maxim   | autorizate | neautorizate |
|    |                      |         | autorizata |    ISCIR   |    ISCIR     |
|____|______________________|_________|____________|____________|______________|
|  1 |           2          |    3    |      4     |      5     |       6      |
|____|______________________|_________|____________|____________|______________|
|____|______________________|_________|____________|____________|______________|
    (Se va continua pe o foaie separata, daca este necesar)

    10. Indicatori de performanta privind protectia si conservarea mediului:
    10.1. Concentratia noxelor (oxizi de azot NOx, oxizi de sulf SOx si monoxid de carbon CO), care se evacueaza in atmosfera prin cosurile de fum ale centralelor termice, trebuie sa se incadreze in valorile maxim admisibile prevazute de legislatia in vigoare.
    10.1.1. La iesirea din cazanele centralelor termice, gazele de ardere trebuie desprafuite, astfel incat sa se reduca concentratia de cenusa, pana la valori sub 0,5 x 10^-3 Kg/mcN, atat pentru limitarea eroziunii ventilatoarelor, canalelor de gaze de ardere si a cosului, cat si pentru limitarea depunerilor de cenusa in spatiul din jurul centralei la maxim 200 g/mp pe an.
    10.1.2. Prezentati detalii privind instalatiile de evacuare a gazelor arse, instalatii de filtrare pentru desprafuire a gazelor, in mod uscat sau umed.
    10.2. Prezentati daca aveti instalatii de producere a energiei termice, respectiv cazane in care se ard deseuri menajere.
                                                                      Da Nu
                                                                      __ __
                                                                     |__|__|
    Daca da, prezentati dotarile tehnice existente sau preconizate a se realiza pentru filtrarea noxelor provenite din gazele de ardere, in special pentru compusi de Cl si Fl, respectiv HCl si HFl, care se evacueaza in atmosfera.
    10.2.1. Prezentati cum se realizeaza evacuarea si depozitarea zgurii si a cenusii rezultate din arderea combustibilului in cazanele din centralele termice.

    11. Durata de valabilitate a licentei pentru producere, transport si distributie a energiei termice produsa centralizat este de pana la 25 ani, conform reglementarilor in vigoare.

    12. Declaratiile false sau incomplete pot atrage suspendarea sau retragerea licentei si/sau autorizatiei.

    13. Intelegem ca licenta si/sau autorizarea obtinuta este limitata la activitatea licentiata sau obiectivul autorizat, pentru localitatea sau regiunea indicata la pct. 3. Licenta este valabila pentru participarea la licitatii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat in conditiile art. 7, alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala.

    14. Intelegem ca putem renunta la licenta numai cu o cerere scrisa depusa cu un an inainte de data la care se solicita renuntarea la licenta. Intelegem obligatia organizatiei noastre de a continua activitatea din licenta si/sau autorizatie pana la emiterea unei noi licente si/sau autorizatii in favoarea altei organizatii, conform cu Regulamentul pentru acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, respectiv conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora.

    15. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam si urmatoarele reglementari:
    15.1. Legea nr. 326/2001 - Legea serviciilor publice de gospodarie comunala.
    15.2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2002 - Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 326/2001.
    15.3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 197/2002 - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 326/2001.
    15.4. Hotararea Guvernului nr. 373/2002 - Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala.
    15.5. Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 - Ordonanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat.

    16. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam normele tehnice, prescriptiile si instructiunile energetice in vigoare, Codul tehnic al retelelor termice, Standard de performanta pentru serviciile de furnizare a energiei termice, elaborate de ANRE si urmatoarele standarde elaborate de ASRO - Comitetul tehnic 109 pentru masurarea cantitatii de energie termica, Comitetul tehnic 152 pentru instalatii si vase sub presiune care fac parte din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei termice produsa centralizat, Comitetul tehnic 225 pentru cazane si instalatii de cazane din instalatiile de producere a energiei termice, Comitetul tehnic 52 pentru calitatea apei din instalatiile de producere, transport, distributie a energiei termice produsa centralizat:
    16.1. SR EN 1434-1:1998 Contoare de energie termica. Partea 1: Prevederi generale.
    16.2. SR EN 1434-2:2001 Contoare de energie termica. Partea 2: Prevederi constructive.
    16.3. SR EN 1434-3:2001 Contoare de energie termica. Partea 3: Schimb de date si interfete.
    16.4. SR EN 1434-4:2001 Contoare de energie termica. Partea 4: Incercari in vederea aprobarii de model.
    16.5. SR EN 1434-5:2001 Contoare de energie termica. Partea 2: Incercari de verificare initiala.
    16.6. SR EN 1434-6:2001 Contoare de energie termica. Partea 6: Instalare, punere in functiune, supravegherea functionarii si mentenanta.
    16.7. SR EN 24006:2001 Masurarea debitului fluidelor in conducte inchise. Vocabular si simboluri.
    16.8. SR EN 24185+AC:1997 Masurarea debitului lichidelor in conducte inchise. Metoda prin cantarire.
    16.9. SR EN 29104:1997 Masurarea debitelor fluidelor in conducte inchise. Metode de evaluare a performantelor debitmetrelor electromagnetice utilizate pentru lichide.
    16.10. SR EN ISO 6817:1997 Masurarea debitului unui lichid conductor in conducte inchise. Metoda cu debitmetre electromagnetice.
    16.11. SR EN ISO 772:2001 Determinari hidrometrice. Vocabular si simboluri.
    16.12. STAS 10487/1-76 Determinarea debitului fluidelor in sistemele de curgere sub presiune. Determinarea debitului de apa prin metoda injectarii. Prescriptii generale.
    16.13. STAS 11298-80 Debitmetre electromagnetice pentru lichide. Conditii tehnice de calitate.
    16.14. STAS 12055-82 Masurarea debitelor fluidelor. Terminologie.
    16.15. STAS 7347/1-83 Determinarea debitelor fluidelor in sisteme de curgere sub presiune. Metoda miscarii locale a sectiunii de curgere. Masurarea cu diafragme si ajustaje.
    16.16. STAS 7347/2-90 Determinarea debitelor fluidelor in sisteme de curgere sub presiune. Metoda micsorarii locale a sectiunii de curgere. Metoda de calcul.
    16.17. STAS 7347/4-74 Determinarea debitelor fluidelor in sisteme de curgere sub presiune. Metoda micsorarii locale a sectiunii de curgere. Legaturi intre elementul primar si secundar ale mijloacelor de masurare.
    16.18. STAS R 12091-82 Masurarea debitelor fluidelor. Calculul erorii limita de masurare a debitelor.
    16.19. SR 8566:1998 Schimbatoare de caldura. Schimbatoare de caldura tubulare cu manta. Conditii tehnice generale de calitate.
    16.20. SR EN 1397:2000 Schimbatoare de caldura. Ventilconvectoare cu apa. Proceduri de incercare pentru determinarea performantelor.
    16.21. SR EN 247:2000 Schimbatoare de caldura. Terminologie.
    16.22. SR EN 305:2000 Schimbatoare de caldura. Definitii ale performantelor schimbatoarelor de caldura si procedura generala de incarcare pentru determinarea performantelor tuturor schimbatoarelor de caldura.
    16.23. SR EN 307:2000 Schimbatoare de caldura. Indrumator de intocmire a instructiunilor de instalare, de exploatare si de intretinere, necesare pentru mentinerea performantelor tuturor tipurilor de schimbatoare de caldura.
    16.24. SR EN 308:2000 Schimbatoare de caldura. Proceduri de incercare pentru determinarea performantei recuperatoarelor de caldura de tip aer/aer si aer/gaz.
    16.25. STAS 4781-85 Recipiente sub presiune. Placa de timbru.
    16.26. SR 1826:1994 Cazane de abur. Racorduri cu flansa pentru indicatoare de nivel. Prescriptii de alegere si montaj.
    16.27. SR 2605:1994 Cazane de abur. Parametri principali. Vocabular.
    16.28. SR 3127:1994 Cazane de abur. Placa indicatoare de nivel minim. Conditii tehnice de calitate.
    16.29. SR 3614:1994 Cazane de abur. Dispozitiv de siguranta pentru suprapresiune pana la 0,07 MPa. Conditii tehnice generale de calitate.
    16.30. SR EN 297+A2:2001 Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibili gazosi. Cazane de tip B11 si B11BS echipate cu arzatoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 KW.
    16.31. SR EN 625:2001 Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibili gazosi. Conditii specifice functiei de apa calda menajera ale cazanelor cu doua servicii, cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 KW.
    16.32. STAS 12953/1-91 Instalatii de cazane. Armatura bruta. Terminologie si clasificare.
    16.33. STAS 12953/2-91 Instalatii de cazane. Usi de vizitare rotunde. Tipuri si dimensiuni.
    16.34. STAS 12953/3-91 Instalatii de cazane. Usi de vizitare patrate si dreptunghiulare. Tipuri si dimensiuni.
    16.35. STAS 12953/4-91 Instalatii de cazane. Usi si ochiuri de observatie.
    16.36. STAS 2263-85 Cazane de abur. Dispozitiv pentru inchiderea gurilor de vizitare eliptice.
    16.37. STAS 2264-84 Cazane de abur. Capace pentru gauri ovale de acces. Dimensiuni.
    16.38. STAS 2764-86 Cazane de abur, apa fierbinte si apa calda. Debite, presiuni si temperaturi nominale.
    16.39. STAS 3128-80 Instalatii de cazane. Placa de timbru.
    16.40. STAS 3326-84 Cazane de abur. Funduri pentru tambure. Dimensiuni.
    16.41. STAS 3572-77 Cazane de abur si apa fierbinte. Parti componente - terminologie.
    16.42. STAS 6910-87 Agregate energetice. Vibratii admisibile. Prescriptii.
    16.43. STAS 9189-73 Echipamente hidromecanice ale sistemelor energetice. Terminologie si simbolizare.
    16.44. SR 7566:1993 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea continutului de silice. Metoda spectrofotometrica.
    16.45. SR 8860-1:1993 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea continutului de sodiu si de potasiu. Metoda spectrofotometrica cu flacara.
    16.46. SR 8860-2:1993 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea continutului de sodiu si de potasiu. Metoda electrochimica.
    16.47. SR 8965-1:1995 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea continutului de cupru. Metoda spectrofotometrica neocuproina.
    16.48. SR 8965-2:1995 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea continutului de cupru. Metoda spectrofotometrica de absorbtie atomica.
    16.49. SR 8965-3:1995 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea continutului de cupru. Metoda electrochimica.
    16.50. SR 9888:2001 Calitatea apei. Determinarea biodegradabilitatii agentilor de suprafata anionici si neionici.
    16.51. SR EN 25813:2000 Calitatea apei. Determinarea continutului de oxigen dizolvat. Metoda iodometrica.
    16.52. SR EN 25814:1999 Calitatea apei. Determinarea continutului de oxigen dizolvat. Metoda electrochimica cu sonda.
    16.53. SR ISO 10523:1997 Calitatea apei. Determinarea pH-ului.
    16.54. SR ISO 3696:1995 Apa utilizata pentru laboratoare analitice. Specificatii si metode de analiza.
    16.55. SR ISO 5667-7:1998 Calitatea apei. Prelevare. Partea 7: Ghid general de prelevare a apei si a aburului din instalatiile de cazane.
    16.56. SR ISO 8466-1:1999 Calitatea apei. Etalonarea si evaluarea metodelor de analiza si estimarea caracteristicilor de performanta. Partea 1: Evaluarea statistica a functiei liniare de etalonare.
    16.57. SR ISO 8466-2:1999 Calitatea apei. Etalonarea si evaluarea metodelor de analiza si estimarea caracteristicilor de performanta. Partea 2: Strategia de etalonare pentru functii de etalonare neliniare de gradul doi.
    16.58. SR ISO 9963-1:1997 Calitatea apei. Determinarea alcalinitatii. Partea 1: Determinarea alcalinitatii totale si permanente.
    16.59. SR ISO 9963-2:1997 Calitatea apei. Determinarea alcalinitatii. Partea 2: Determinarea alcalinitatii carbonate.
    16.60. STAS 10556-76 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea reziduului.
    16.61. STAS 11197-79 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea activitatii ionilor de hidrogen in ape cu conductivitate electrica redusa.
    16.62. STAS 7313-82 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea duritatii, alcalinitatii si aciditatii.
    16.63. STAS 7688-84 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea oxigenului dizolvat.
    16.64. STAS 7722-84 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea conductivitatii electrice.
    16.65. STAS 7961-80 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea clorurilor.
    16.66. STAS 8220-68 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea materiilor in suspensie.
    16.67. STAS 8286-69 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea oxidabilitatii.
    16.68. STAS 8549-70 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea fosfatilor.
    16.69. STAS 8612-78 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea aluminiului.
    16.70. STAS 8996-71 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea fierului.
    16.71. STAS 8997-79 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea hidrazinei.
    16.72. STAS 9151-72 Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea ionului amoniu.

    Semnatura: ................................................................
    Numele si prenumele (va rugam cu majuscule): ..............................
    Functia: ..................................................................
    Data: .....................................................................

 ______________________________________________________________________________
| Rezervat pentru ANRSC - DLA                                                  |
| Inspector sef teritorial: ____________________________ (numele si semnatura) |
| Concluzii: _____________________________________ data: _______________       |
| Director DLA: ______________________ (semnatura) data: _______________       |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 7
    la regulament

                               DECLARATIE

    Declar ca toate informatiile furnizate prin completarea anexelor nr. 1 - 3 si anexei __ sunt complete si corecte. Am citit si am inteles Regulamentele-cadru, Contractul-cadru si Modul de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice, pentru promovarea eficientei economice si protejarea intereselor consumatorilor specifice domeniului reglementat.
    Declar ca ne vom conforma indicatorilor minimi de performanta din anexa nr. 3 si anexa __ privind cerintele esentiale, structura organizatorica si a personalului asa cum sunt stabilite de ANRSC si care stau la baza evaluarii prezentei cereri de licenta si/sau autorizare.
    Inteleg ca reglementarile si cerintele esentiale specifice domeniului reglementat pot fi modificate de Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala si ca organizatiei noastre i se poate cere sa indeplineasca si alte reglementari si cerintele esentiale specifice domeniului reglementat, stabilite prin lege, dupa data eliberarii licentei si/sau autorizarii, pentru ca licenta si/sau autorizatia sa ramana in vigoare.
    Cunosc si inteleg ca orice incalcare a Regulamentelor tehnice, Contractului-cadru si Modului de formare si de stabilire a tarifelor specifice domeniului reglementat, orice declaratie falsa sau orice eroare de completare sau intelegere a prezentei cereri de licentiere si/sau autorizare, de catre noi, managerii acestei organizatii, asa cum am fost denumiti la pct. 9 din anexa nr. 1, poate duce la suspendarea sau retragerea prezentei licente si/sau autorizatii.
    (Toate persoanele mentionate la pct. 9 din anexa nr. 1 vor semna aceasta declaratie. In cazul unui grup de firme, vor semna toti managerii grupului pentru capacitatile nou infiintate, declaratia va fi semnata si de catre investitori. Pentru investitorii straini, declaratia va fi semnata si de managerii companiei mama din strainatate si de managerii filialei din Romania. Declaratia va fi prezentata in limba romana, in traducere legalizata de un birou notarial din Romania.)

    Va rugam atasati foi suplimentare pentru semnaturi, daca este necesar.

    Semnatura: ................................................................
    Numele si prenumele (va rugam cu majuscule): ..............................
    Functia: ..................................................................
    Data: .....................................................................

 ______________________________________________________________________________
| Rezervat pentru ANRSC - DLA                                                  |
| Inspector sef teritorial: ____________________________ (numele si semnatura) |
| Concluzii: _____________________________________ data: _______________       |
| Director DLA: ______________________ (semnatura) data: _______________       |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 8
    la regulament

                    Cerere de suspendare a licentei

    1. Subsemnatul ........................., cod numeric personal ..................., domiciliat in localitatea ......................., strada ...................... numarul ....., judetul ........................, reprezentant autorizat al organizatiei: ..............................., prin imputernicirea nr. ......... din .........., solicit suspendarea Licentei nr. .......... din data de ......., eliberata de catre ..................., din localitatea ......................., pentru
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. Motivele pentru care solicitam suspendarea licentei sunt urmatoarele:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    3. Cererea de suspendare a licentei completata, semnata si stampilata, va fi insotita de acordul autoritatilor administratiei publice locale, care au delegat gestiunea serviciului public de gospodarie comunala catre titularul licentei, privind suspendarea licentei si incetarea furnizarii/prestarii serviciului public de gospodarie comunala pentru care se solicita aceasta.

    Declar ca toate informatiile furnizate in aceasta cerere sunt complete si corecte.

    Semnatura: ................................................................
    Numele si prenumele (va rugam cu majuscule): ..............................
    Functia: ..................................................................
    Data: .....................................................................

 ______________________________________________________________________________
| Rezervat pentru ANRSC - DLA                                                  |
| Inspector sef teritorial: ____________________________ (numele si semnatura) |
| Concluzii: _____________________________________ data: _______________       |
| Director DLA: ______________________ (semnatura) data: _______________       |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 9
    la regulament

                      Cerere de retragere a licentei

    1. Subsemnatul ........................., cod numeric personal ................, domiciliat in localitatea ......................., strada ...................... numarul ....., judetul ........................, reprezentant autorizat al organizatiei: ..............................., prin imputernicirea nr. ......... din .........., solicit retragerea Licentei nr. ........... din data de ......., eliberata de catre ..................., din localitatea ......................., pentru
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. Motivele pentru care solicitam retragerea licentei sunt urmatoarele:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    3. Cererea de retragere a licentei completata, semnata si stampilata, va fi insotita de acordul autoritatilor administratiei publice locale, care au delegat gestiunea serviciului public de gospodarie comunala catre titularul licentei, privind retragerea licentei si incetarea furnizarii/prestarii serviciului public de gospodarie comunala pentru care se solicita aceasta.

    Declar ca toate informatiile furnizate in aceasta cerere sunt complete si corecte.

    Semnatura: ................................................................
    Numele si prenumele (va rugam cu majuscule): ..............................
    Functia: ..................................................................
    Data: .....................................................................

 ______________________________________________________________________________
| Rezervat pentru ANRSC - DLA                                                  |
| Inspector sef teritorial: ____________________________ (numele si semnatura) |
| Concluzii: _____________________________________ data: _______________       |
| Director DLA: ______________________ (semnatura) data: _______________       |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 10
    la regulament

                            Model autorizatie

    Autorizatia eliberata operatorilor furnizori si/sau prestatori de servicii publice de gospodarie comunala va fi conform modelului prezentat in continuare.
    Formularul de autorizatie este tiparit color, contine elemente de securizare si se diferentiaza prin culoarea fondului pentru cele trei domenii reglementate, specifice serviciilor publice de gospodarie comunala, dupa cum urmeaza:
    a) pentru sisteme energetice de interes local, fond rosu deschis;
    b) pentru sisteme de apa si canalizare, fond albastru deschis;
    c) pentru salubrizare, fond verde deschis.
    Elementele de securizare sunt urmatoarele:
    a) holograma cu stema;
    b) inseriere cu cerneala tipografica;
    c) inscriptionarea cu cerneala invizibila a textului:

    "ANRSC"
    "DIRECTIA LICENTE - AUTORIZATII"

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                          Nr. Licenta .......... Din ........ |
|                                                                              |
|                              GUVERNUL ROMANIEI                               |
|                     MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE                        |
|                                                                              |
|        AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE       |
|                           DE GOSPODARIE COMUNALA                             |
|                                                                              |
| Bucuresti, sector 2, strada Romulus nr. 4,                                   |
| tel./fax.: 021 326 1782, 326 1786, e-mail: dla@hotmail.com                   |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|    In baza prevederilor Legii nr. 326/2001 si Hotararii Guvernului           |
|    nr. 373/2002 acorda:                                                      |
|                                                                              |
|                                AUTORIZATIE                                   |
|                                                                              |
|    Organizatiei ............................................................ |
| pentru ................................. in conditiile specificate in anexa. |
|                                                                              |
|                                               Presedinte                     |
|                                                                              |
| Seria A  Nr. ..........  Data eliberarii ........  Prof. Univ. Dr. IOAN RADU |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 11
    la regulament

                               Model licenta

    Licenta eliberata operatorilor furnizori si/sau prestatori de servicii publice de gospodarie comunala va fi conform modelului prezentat in continuare.
    Formularul de licenta este tiparit color, contine elemente de securizare si se diferentiaza prin culoarea fondului pentru cele trei domenii reglementate, specifice serviciilor publice de gospodarie comunala, dupa cum urmeaza:
    a) pentru servicii energetice de interes local, fond rosu deschis;
    b) pentru servicii de apa si canalizare, fond albastru deschis;
    c) pentru salubrizare, fond verde deschis.
    Elementele de securizare sunt urmatoarele:
    a) holograma cu stema;
    b) inscriere cu cerneala tipografica;
    c) inscriptionarea cu cerneala invizibila a textului:

    "ANRSC"
    "DIRECTIA LICENTE - AUTORIZATII"

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                          Nr. Licenta .......... Din ........ |
|                                                                              |
|                              GUVERNUL ROMANIEI                               |
|                     MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE                        |
|                                                                              |
|        AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE       |
|                           DE GOSPODARIE COMUNALA                             |
|                                                                              |
| Bucuresti, sector 2, strada Romulus nr. 4,                                   |
| tel./fax.: 021 326 1782, 326 1786, e-mail: dla@anrsc.ro                      |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|    In baza prevederilor Legii nr. 326/2001 si Hotararii Guvernului           |
|    nr. 373/2002 acorda:                                                      |
|                                                                              |
|                                  LICENTA                                     |
|                                                                              |
|    Organizatiei ............................................................ |
| pentru ................................. in conditiile specificate in anexa. |
|                                                                              |
|                                               Presedinte                     |
|                                                                              |
| Seria A  Nr. ..........  Data eliberarii ........  Prof. Univ. Dr. IOAN RADU |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 12
    la regulament

    Tarife pentru eliberarea autorizatiilor, respectiv pentru eliberarea si mentinerea licentelor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala

    1. Pentru eliberarea de autorizatii, asa cum sunt definite la art. 7 din "Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora", operatorul titular al autorizatiei va achita un tarif corespunzator tipului de autorizatie.

    1.1. Tariful de eliberare autorizatii de infiintare pentru:
    1.1.1. captari de apa potabila si/sau industriala;
    1.1.2. aductiuni de apa potabila si/sau industriala;
    1.1.3. statii de tratare a apei brute;
    1.1.4. statii de pompare a apei cu sau fara hidrofor;
    1.1.5. rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;
    1.1.6. retele de distributie pentru apa potabila si/sau industriala;
    1.1.7. monitorizarea consumului de apa potabila si/sau industriala;
    1.1.8. retele de canalizare;
    1.1.9. statii de pompare a apelor uzate;
    1.1.10. statii de epurare;
    1.1.11. colectoare de evacuare spre emisar;
    1.1.12. depozite de namol deshidratat;

    este de 15 milioane lei.

    1.2. Tariful de eliberare autorizatii de infiintare pentru:
    1.2.1. infiintare si administrare de depozite ecologice de stocare si neutralizare a reziduurilor solide si producere de compost;
    1.2.2. preselectarea si organizarea reciclarii si neutralizarii reziduurilor solide;
    1.2.3. incinerarea reziduurilor solide si producere de energie termica;

    este de 20 milioane lei.

    1.3. Tariful de eliberare autorizatii de infiintare pentru:
    1.3.1. producerea energiei termice;
    1.3.2. producerea apei calde de consum;
    1.3.3. transportul energiei termice;
    1.3.4. distributia energiei termice;
    1.3.5. monitorizarea consumului energiei termice pentru incalzire si a apei calde de consum;

    este de 10 milioane lei.

    1.4. Tariful de eliberare autorizatii de modificare pentru:
    1.4.1. captari de apa potabila si/sau industriala;
    1.4.2. aductiuni de apa potabila si/sau industriala;
    1.4.3. statii de tratare a apei brute;
    1.4.4. statii de pompare a apei cu sau fara hidrofor;
    1.4.5. rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;
    1.4.6. retele de distributie pentru apa potabila si/sau industriala;
    1.4.7. monitorizarea consumului de apa potabila si/sau industriala;
    1.4.8. retele de canalizare;
    1.4.9. statii de pompare a apelor uzate;
    1.4.10. statii de epurare;
    1.4.11. colectoare de evacuare spre emisar;
    1.4.12. depozite de namol deshidratat;

    este de 10 milioane lei.

    1.5. Tariful de eliberare autorizatii de modificare pentru:
    1.5.1. depozite ecologice de stocare si neutralizare a reziduurilor solide si producere de compost;
    1.5.2. preselectarea si organizarea reciclarii si neutralizarii reziduurilor solide;
    1.5.3. incinerare reziduurilor solide si producere de energie termica;

    este de 15 milioane lei.

    1.6. Tariful de eliberare autorizatii de modificare pentru:
    1.6.1. producerea energiei termice;
    1.6.2. producerea apei calde de consum;
    1.6.3. transportul energiei termice;
    1.6.4. distributia energiei termice;
    1.6.5. monitorizarea consumului energiei termice pentru incalzire si a apei calde de consum;

    este de 8 milioane lei.

    1.7. Tariful de eliberare autorizatii de functionare pentru:
    1.7.1. captari de apa potabila si/sau industriala;
    1.7.2. aductiuni de apa potabila si/sau industriala;
    1.7.3. statii de tratare a apei brute;
    1.7.4. statii de pompare a apei cu sau fara hidrofor;
    1.7.5. rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;
    1.7.6. retele de distributie pentru apa potabila si/sau industriala;
    1.7.7. monitorizarea consumului de apa potabila si/sau industriala;
    1.7.8. retele de canalizare;
    1.7.9. statii de pompare a apelor uzate;
    1.7.10. statii de epurare;
    1.7.11. colectoare de evacuare spre emisar;
    1.7.12. depozite de namol deshidratat;

    este de 8 milioane lei.

    1.8. Tariful de eliberare autorizatii de functionare pentru:
    1.8.1. depozite ecologice de stocare si neutralizare a reziduurilor solide si producere de compost;
    1.8.2. preselectarea si organizarea reciclarii si neutralizarii reziduurilor solide;
    1.8.3. incinerarea reziduurilor solide si producerea de energie termica;

    este de 10 milioane lei.

    1.9. Tariful de eliberare autorizatii de functionare pentru:
    1.9.1. producerea energiei termice;
    1.9.2. producerea apei calde de consum;
    1.9.3. transportul energiei termice;
    1.9.4. distributia energiei termice;
    1.9.5. monitorizarea consumului energiei termice pentru incalzire si a apei calde de consum;

    este de 5 milioane lei.

    1.10. Tariful de eliberare autorizatii de prestare servicii intretinere pentru:
    1.10.1. alimentare cu apa potabila si/sau industriala;
    1.10.2. canalizare;
    1.10.3. apa calda de consum;
    1.10.4. energie termica pentru incalzire;

    este de 3 milioane lei.

    1.11. Tariful de eliberare autorizatii de participare la licitatii este de 1 milion lei.
    1.12. Tariful de eliberare autorizatii temporare de operare este de 5 milioane lei.

    2. Tariful pentru eliberarea licentei, respectiv tariful anual pentru mentinerea licentei se aplica diferentiat pe clase, asa cum sunt definite la art. 20 din "Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora", respectiv pentru domeniul reglementat.
    2.1. Pentru licenta clasa 1, operatorii vor achita atat la eliberare cat si pentru mentinerea licentei, urmatoarele tarife:
    2.1.1. serviciul public de alimentare cu apa
           si de canalizare .................................. 225 milioane lei;
    2.1.2. serviciul public de alimentare cu apa ............. 150 milioane lei;
    2.1.3. serviciul public de canalizare ..................... 75 milioane lei;
    2.1.4. serviciul public de salubrizare ................... 300 milioane lei;
    2.1.5. precolectare, colectare, transport si
           depozitare a reziduurilor solide .................. 200 milioane lei;
    2.1.6. infiintare si administrare de depozite
           ecologice de stocare si neutralizare a
           reziduurilor solide si producere de compost ....... 100 milioane lei;
    2.1.7. preselectare si organizare a reciclarii
           reziduurilor solide ................................ 80 milioane lei;
    2.1.8. incinerare a reziduurilor solide si
           producere de energie termica ....................... 60 milioane lei;
    2.1.9. maturat, spalat al cailor publice,
           intretinere a spatiilor verzi si a parcurilor ...... 70 milioane lei;
    2.1.10. curatare si transport al zapezii de pe caile
            publice si mentinere in functiune a acestora
            pe timp de polei sau inghet ....................... 80 milioane lei;
    2.1.11. dezinsectie, dezinfectie si deratizare ........... 100 milioane lei;
    2.1.12. serviciul public de alimentare cu energie
            termica produsa centralizat ...................... 100 milioane lei;
    2.1.13. producere a energiei termice ...................... 80 milioane lei;
    2.1.14. transportul energiei termice ...................... 60 milioane lei;
    2.1.15. distributia energiei termice ...................... 60 milioane lei;
    2.1.16. furnizare a energiei termice ...................... 80 milioane lei.

    2.2. Pentru licenta clasa 2, tarifele sunt urmatoarele:
    2.3.1. serviciul public de alimentare cu apa si de
           canalizare ........................................ 100 milioane lei;
    2.3.2. serviciul public de alimentare cu apa .............. 75 milioane lei;
    2.3.3. serviciul public de canalizare ..................... 35 milioane lei;
    2.3.4. serviciul public de salubrizare ................... 150 milioane lei;
    2.3.5. precolectare, colectare, transport si depozitare
           a reziduurilor solide ............................. 100 milioane lei;
    2.3.6. infiintare si administrare de depozite ecologice
           de stocare si neutralizare a reziduurilor solide
           si producere de compost ............................ 50 milioane lei;
    2.3.7. preselectare si organizare a reciclarii
           reziduurilor solide ................................ 40 milioane lei;
    2.3.8. incinerare a reziduurilor solide si producere
           de energie termica ................................. 30 milioane lei;
    2.3.9. maturat, spalat al cailor publice, intretinere a
           spatiilor verzi si a parcurilor .................... 35 milioane lei;
    2.3.10. curatare si transport al zapezii de pe caile
            publice si mentinere in functiune a acestora pe
            timp de polei sau inghet .......................... 40 milioane lei;
    2.3.11. dezinsectie, dezinfectie si deratizare ............ 50 milioane lei;
    2.3.12. serviciul public de alimentare cu energie termica
            produsa centralizat ............................... 50 milioane lei;
    2.3.13. producere a energiei termice ...................... 40 milioane tei;
    2.3.14. transportul energiei termice ...................... 30 milioane lei;
    2.3.15. distributia energiei termice ...................... 30 milioane lei;
    2.3.16. furnizare a energiei termice ...................... 40 milioane lei.

    2.3. Pentru licenta clasa 3, tarifele sunt urmatoarele:
    2.3.1. serviciul public de alimentare cu apa si de
           canalizare ......................................... 12 milioane lei;
    2.3.2. serviciul public de alimentare cu apa .............. 10 milioane lei;
    2.3.3. serviciul public de canalizare ...................... 5 milioane lei;
    2.3.4. serviciul public de salubrizare .................... 15 milioane lei;
    2.3.5. precolectare, colectare, transport si depozitare a
           reziduurilor solide ................................ 12 milioane lei;
    2.3.6. infiintare si administrare de depozite ecologice de
           stocare si neutralizarea reziduurilor solide si
           producere de compost ............................... 10 milioane lei;
    2.3.7. preselectare si organizare a reciclarii
           reziduurilor solide ................................. 5 milioane lei;
    2.3.8. incinerare a reziduurilor solide si producere de
           energie termica ..................................... 5 milioane lei;
    2.3.9. maturat, spalat al cailor publice, intretinere a
           spatiilor verzi si a parcurilor ..................... 5 milioane lei;
    2.3.10. curatare si transport al zapezii de pe caile publice
            si mentinere in functiune a acestora pe timp de
            polei sau inghet ................................... 6 milioane lei;
    2.3.11. dezinsectie, dezinfectie si deratizare ............. 8 milioane lei;
    2.3.12. serviciul public de alimentare cu energie termica
            produsa centralizat ............................... 10 milioane lei;
    2.3.13. producere a energiei termice ....................... 8 milioane lei;
    2.3.14. transportul energiei termice ....................... 5 milioane lei;
    2.3.15. distributia energiei termice ....................... 5 milioane lei;
    2.3.16. furnizare a energiei termice ....................... 8 milioane lei.

    3. In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din "Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora", la depunerea documentatiei pentru acordarea de licenta si/sau autorizatie, organizatia solicitanta va achita un tarif de consultanta de 400 mii lei.

    4. Pentru operatorii care solicita si carora li se elibereaza licente pentru doua sau mai multe activitati reglementate, cuantumul tarifelor se stabileste dupa cum urmeaza:
    4.1. Pentru desfasurarea de activitati cumulate, specifice serviciilor publice de salubrizare, tariful va fi unic si se va calcula prin majorarea cu 50% a tarifului activitatii de baza, indiferent de numarul de activitati.
    4.2. Operatorii care solicita simultan licenta pentru doua sau mai multe activitati specifice serviciilor energetice de interes local vor achita pentru eliberarea licentelor un tarif unic, a carui valoare se calculeaza in felul urmator:
    4.2.1. pentru producere si furnizare, respectiv transport si furnizare, respectiv distributie si furnizare a energiei termice, tariful corespunzator activitatii de furnizare, majorat cu 10%;
    4.2.2. pentru mai mult de doua activitati specifice serviciilor energetice de interes local, tariful corespunzator activitatii de furnizare, majorat cu 25% .
    4.3. Pentru operatorii care detin doua sau mai multe licente corespunzatoare activitatilor specifice serviciilor energetice de interes local, tariful anual pentru mentinerea licentei va fi unic si se va calcula in acelasi mod, asa cum a fost specificat mai sus.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 140/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 140 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu