E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1353 din 18 noiembrie 2003

pentru aprobarea Regulamentului-cadru si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 903 din 17 decembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 634/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul-cadru si Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Autoritatile administratiei publice locale pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare vor aproba propriul regulament si contract in baza reglementarilor-cadru care au caracter minimal.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

    CAP. 1
    Acte normative de referinta

    Art. 1
    Prezentul regulament-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, denumit in continuare regulament-cadru, a fost elaborat avandu-se in vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C., cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotararii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

    CAP. 2
    Dispozitii generale

    Art. 2
    Prezentul regulament-cadru stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
    Art. 3
    (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplica in toate cazurile in care autoritatile administratiei publice locale hotarasc administrarea si gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in sistemul gestiunii delegate.
    (2) Obiectul delegarii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare il constituie gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare necesare pentru realizarea acestora.
    (3) In termen de 30 de zile de la data luarii hotararii de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare prin modalitatea gestiunii delegate, autoritatea administratiei publice locale competenta va elabora si va aproba, pe baza regulamentului-cadru, propriul regulament de delegare a gestiunii serviciului, care face parte din documentatia de pregatire a licitatiei.
    (4) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, consiliul local competent are obligatia de a elabora si a aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii, un studiu de specialitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, precum si documentatia de pregatire a licitatiei, aferenta delegarii. Procedurile de licitatie vor fi demarate in termen de doua luni de la aprobarea documentelor de licitatie.
    (5) Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare poate fi facuta numai catre operatori atestati de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, denumita in continuare A.N.R.S.C.
    (6) Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare se face de catre A.N.R.S.C.
    Art. 4
    Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare se face in conformitate cu legislatia in vigoare, in conditii de transparenta, impartialitate si competitivitate prin urmatoarele modalitati:
    a) contract de concesiune;
    b) contract de parteneriat public-privat.

    CAP. 3
    Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin contract de concesiune

    SECTIUNEA 1
    Proceduri prealabile delegarii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin contract de concesiune

    Art. 5
    (1) Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune are ca obiect serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare.
    (2) Delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare se face prin licitatie publica deschisa, dupa parcurgerea etapelor prevazute la art. 3 alin. (3).
    Art. 6
    (1) In scopul tinerii evidentei documentelor si informatiilor cu privire la desfasurarea procedurilor de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si la derularea contractelor de concesiune, autoritatea administratiei publice locale competenta, in calitate de concedent, va intocmi si va pastra doua registre:
    a) registrul "Candidaturi si oferte", care va cuprinde date si informatii referitoare la derularea procedurilor prealabile incheierii contractului de concesiune; se vor preciza cel putin datele si informatiile referitoare la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor si la oferte;
    b) registrul "Contracte", care va cuprinde date si informatii referitoare la incheierea si derularea contractului de concesiune; se vor preciza cel putin datele si informatiile referitoare la obiectul contractului, durata contractului de concesiune, termenele de realizare a investitiilor, termenele de plata a redeventei, obligatiile de mediu.
    (2) Registrele se intocmesc si se pastreaza la sediul autoritatii administratiei publice locale competente.
    Art. 7
    (1) Toate documentele licitatiei publice intocmite pe parcursul desfasurarii procedurilor de licitatie publica se vor pastra de catre autoritatea administratiei publice locale competenta, intr-un dosar al delegarii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, care se va intocmi pentru fiecare contract de concesiune.
    (2) Autoritatea administratiei publice locale competenta are obligatia de a pastra confidentialitatea documentelor din dosarul delegarii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Initierea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesionare

    Art. 8
    Autoritatea administratiei publice locale competenta, in calitate de concedent, poate initia procedura de concesionare prin intocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si prin publicarea anuntului privind organizarea licitatiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 si a Hotararii Guvernului nr. 216/1999.

    SECTIUNEA a 3-a
    Studiul de oportunitate

    Art. 9
    Initierea delegarii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare are la baza un studiu de oportunitate, efectuat in prealabil prin grija autoritatii administratiei publice locale competente, care va cuprinde, in principal, elementele precizate la art. 7 lit. a) - g) din Legea nr. 219/1998.
    Art. 10
    Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Caietul de sarcini

    Art. 11
    (1) Caietul de sarcini va cuprinde conditiile minime pentru desfasurarea licitatiei pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune.
    (2) Continutul caietului de sarcini, impreuna cu studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale.
    Art. 12
    (1) Caietul de sarcini va fi pus in vanzare de catre autoritatea administratiei publice locale la sediul sau si/sau in alte locuri stabilite de aceasta si prevazute in anuntul publicitar.
    (2) Pretul caietului de sarcini se stabileste de catre autoritatea administratiei publice locale.
    (3) Continutul caietului de sarcini-cadru are caracter minimal si este prezentat in anexa nr. 2a).
    Art. 13
    Caietul de sarcini va cuprinde, in mod obligatoriu:
    a) conditiile de exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare ce face obiectul concesiunii si obiectivele de ordin economic, financiar si de mediu urmarite de autoritatea administratiei publice locale privind exploatarea eficienta a serviciilor ce fac obiectul concesiunii;
    b) sarcinile autoritatilor administratiei publice locale si ale operatorului in ceea ce priveste realizarea investitiilor si modalitatea de finantare a acestora, inclusiv termenele de realizare a investitiilor;
    c) clauzele financiare si de asigurari;
    d) regimul bunurilor utilizate de operator in derularea concesiunii;
    e) obligatiile privind protectia mediului, a sanatatii publice si de siguranta in exploatare, stabilite conform legislatiei in vigoare;
    f) obiectul concesiunii: datele necesare identificarii exacte a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare ce face obiectul delegarii de gestiune, care rezulta din fundamentarea tehnico-economica prevazuta in studiul de oportunitate, inventarul complet al bunurilor si instalatiilor aferente sistemului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare din punct de vedere cantitativ, tehnic si valoric, precum si aria in care se desfasoara activitatea concesionata;
    g) destinatia serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare;
    h) obligativitatea functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate in regim de continuitate si de permanenta, in conditiile indeplinirii cel putin a indicatorilor minimi de performanta prevazuti de legislatia in vigoare;
    i) interdictia subdelegarii de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;
    j) durata pentru care se face delegarea de gestiune;
    k) redeventa minima si modul de calcul al acesteia;
    l) conditii specifice legate de natura bunurilor si serviciilor publice ce fac obiectul delegarii de gestiune, cu privire la aspecte precum: exploatarea in conditii de siguranta, folosirea si conservarea patrimoniului public incredintat prin delegare de gestiune, protectia mediului, protectia muncii, sanatatea publica si altele;
    m) cuantumul garantiilor ce urmeaza a fi depuse de catre operator in conformitate cu legislatia in vigoare;
    n) clauze referitoare la incetarea contractului de delegare de gestiune;
    o) in cazul serviciilor publice existente, clauze referitoare la personalul angajat si la protectia sociala;
    p) modalitati de transfer al activitatii de la operatorul existent;
    q) controlul exercitat de concedent si cerintele de raportare;
    r) conditiile de eligibilitate a operatorilor care participa la licitatia publica de concesionare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;
    s) criteriile de selectie a ofertelor si ponderea acestora pe o scala ce masoara importanta criteriilor.
    Art. 14
    (1) Finantarea lucrarilor de investitii se asigura din urmatoarele surse:
    a) fonduri proprii ale operatorului si alocatii de la bugetul local, conform obligatiilor din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
    b) credite bancare, inclusiv credite garantate de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre stat;
    c) sprijin nerambursabil obtinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
    d) alte surse constituite in conditiile legii;
    e) participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat de tipul "construieste-opereaza-transfera" si variante ale acestuia;
    f) sume alocate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate din asistenta financiara externa nerambursabila si/sau imprumuturi externe la a caror realizare contribuie si Guvernul, precum si pentru finantarea unor programe aprobate prin legi speciale;
    g) din economii rezultate din dotari cu echipamente de performanta;
    h) alte surse.
    (2) Investitiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului public se vor amortiza de catre operatorul de alimentare cu apa si de canalizare, pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
    (3) Investitiile straine in sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare beneficiaza de toate facilitatile legale in vigoare in momentul incheierii tranzactiei. Facilitatile obtinute vor fi mentionate in contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si vor fi valabile pe perioada stabilita la incheierea acestuia. In situatia obtinerii de catre investitor a unor facilitati ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare va fi modificat in mod corespunzator, cu avizul A.N.R.S.C.
    (4) Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor raman in proprietatea acestora pe toata durata contractului, daca nu s-a convenit altfel la incheierea acestuia; in contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare se va mentiona modul de repartitie a acestor bunuri la incetarea din orice cauza a acestuia.

    SECTIUNEA a 5-a
    Anuntul publicitar

    Art. 15
    (1) Dupa aprobarea caietului de sarcini, autoritatea administratiei publice locale competenta va proceda la publicarea anuntului privind organizarea licitatiei.
    (2) In cazul procedurii licitatiei publice deschise, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de difuzare nationala si intr-unul de difuzare locala, anuntul licitatiei publice deschise, care va contine in mod obligatoriu:
    a) denumirea si sediul autoritatii administratiei publice care organizeaza licitatia;
    b) serviciul public la care se refera delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si durata delegarii;
    c) locul de unde poate fi achizitionat, contra cost, caietul de sarcini si de unde pot fi obtinute instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;
    d) obiectivele pe care si le propune autoritatea administratiei publice;
    e) actele cerute ofertantilor pentru dovedirea experientei tehnice si manageriale in gestionarea unor sisteme similare, a bonitatii si capacitatii financiare de a raspunde la cerintele specifice prevazute in caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului;
    f) data si locul de primire a ofertelor;
    g) durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor;
    h) data, ora si locul de deschidere a ofertelor.
    (3) Anuntul privind organizarea licitatiei se va afisa si la sediul autoritatii administratiei publice locale competente, precum si la locul unde se desfasoara activitatea serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare propus spre concesionare.

    SECTIUNEA a 6-a
    Instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin contract de concesiune

    Art. 16
    Instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare, precum si criteriile de selectie vor fi elaborate si aprobate de autoritatea administratiei publice locale competenta si vor fi puse la dispozitie celor interesati, o data cu vanzarea caietului de sarcini, la sediul acesteia si/sau la locul prevazut in anuntul publicitar.

    I. Comisia de evaluare
    Art. 17
    (1) Membrii comisiei de evaluare se numesc prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale competente.
    (2) Reprezentantii concedentului vor fi specialisti in domeniul furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
    (3) Comisia de evaluare va fi alcatuita dintr-un numar impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.
    (4) Din comisia de evaluare vor face parte:
    a) reprezentanti ai concedentului, dintre care cel putin unul cu pregatire juridica;
    b) reprezentanti ai directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;
    c) un reprezentant al autoritatii de mediu competente.
    (5) Presedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentantii acestuia in comisia de evaluare.
    (6) Secretarul comisiei de evaluare este numit de catre presedinte dintre membrii comisiei de evaluare.
    (7) La sedintele comisiei de evaluare presedintele poate invita pentru consultare personalitati recunoscute pentru experienta si competenta lor in domeniul activitatilor de alimentare cu apa si de canalizare, in calitate de consultanti.
    (8) Reprezentantii autoritatilor publice centrale sau locale ori invitatii care sunt sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice participante la licitatia publica, cu asociatii, cu actionarii care detin pozitie de control in societatile comerciale participante la licitatia publica, precum si cu administratorii sau cenzorii acestora sau care se gasesc in conflicte de interese nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.
    (9) Membrii comisiei de evaluare si invitatii sunt obligati sa dea o declaratie de compatibilitate, impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere, dupa termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va pastra la dosarul concesiunii.
    (10) In caz de incompatibilitate, presedintele comisiei de evaluare il va sesiza de indata pe concedent despre existenta starii de incompatibilitate si va propune inlocuirea persoanei incompatibile.
    (11) Atributiile comisiei de evaluare sunt:
    a) analizarea si evaluarea candidaturilor;
    b) selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor si documentelor cuprinse in plicul exterior;
    c) analizarea si evaluarea ofertelor;
    d) intocmirea raportului de evaluare care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii.
    e) intocmirea proceselor-verbale prevazute de lege;
    f) desemnarea castigatorului licitatiei publice.
    (12) Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor.
    (13) Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom si numai pe baza criteriilor de selectie prevazute in instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare.
    (14) Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majoritatii membrilor.
    (15) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor cuprinse in candidaturile sau ofertele analizate.

    II. Depunerea ofertelor
    Art. 18
    (1) Ofertele vor fi redactate in limba romana.
    (2) Ofertele se depun la locul precizat in anuntul publicitar, in doua plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior, care vor respecta conditiile prevazute la alin. (3) si in termenul mentionat la alin. (4).
    (3) Ofertele vor indeplini urmatoarele conditii:
    a) plicul exterior trebuie sa contina documentele prin care se dovedeste cumpararea caietului de sarcini, precum si documentele enumerate la art. 21 pct. 1;
    b) fiecare participant poate depune doar o singura oferta;
    c) ofertele vor fi inregistrate, in ordinea primirii, intr-un registru special denumit "Candidaturi si oferte", precizandu-se data si ora;
    d) ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise;
    e) oferta va fi depusa in numarul de exemplare stabilit de autoritatea administratiei publice locale competenta si prevazut in anuntul publicitar. Fiecare exemplar trebuie sa fie semnat de catre ofertant.
    (4) Termenul de primire a ofertelor este intre minimum 20 de zile calendaristice si maximum 60 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului licitatiei publice.
    Art. 19
    Oferta trebuie sa contina detaliat toate conditiile prevazute in caietul de sarcini si alte obligatii pe care ofertantul si le asuma in cazul in care va castiga licitatia, precum si date tehnice si financiare referitoare la:
    a) investitiile pe care se obliga sa le realizeze, in conditiile art. 13 lit. b) si ale art. 14 alin. (1);
    b) perioada preconizata de amortizare a investitiilor;
    c) standardele de calitate a bunurilor aduse ca investitii;
    d) standardele de calitate si indicatorii de performanta ai serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare ce urmeaza a fi prestat;
    e) preturile si/sau tarifele pe care si le propune sa le practice, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 32 alin. (3^1) din Ordonanta Guvernului nr. 32/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 634/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) redeventa pe care se obliga sa o achite autoritatii administratiei publice locale competente.
    Art. 20
    (1) Participantii la licitatie vor depune o garantie de participare la licitatie.
    (2) Garantia de participare la licitatie va fi stabilita de catre concedent prin instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare.
    (3) Ofertantul va pierde garantia de participare, daca isi retrage oferta inainte de desemnarea castigatorului.
    (4) Garantia de participare la licitatie a ofertantului declarat castigator va fi retinuta de catre concedent pana in momentul incheierii contractului de concesiune.
    (5) Concedentul este obligat sa restituie celorlalti ofertanti garantia de participare la licitatie, in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului castigator.
    Art. 21
    Ofertele continand plicurile, interior si exterior, sigilate vor indeplini urmatoarele cerinte:
    1. Pe plicul exterior se va indica licitatia publica pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina pe langa dovada cumpararii caietului de sarcini si:
    a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
    b) acte doveditoare privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate, precum si garantia de participare la licitatie;
    c) atestarea A.N.R.S.C.
    2. Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si sediul social al acestuia. Acest plic va contine oferta propriu-zisa.
    3. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

    III. Desfasurarea licitatiei publice deschise
    Art. 22
    (1) Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice deschise este obligatorie participarea a cel putin 2 ofertanti.
    (2) Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, comisia de evaluare va elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si a datelor prevazute la art. 21 si la art. 18 alin. (3), precum si a celor prevazute in instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
    (3) Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin doua oferte sa intruneasca conditiile prevazute la art. 21.
    (4) In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun cel putin doua oferte, autoritatea administratiei publice locale competenta va proceda la republicarea anuntului publicitar, iar procedura licitatiei publice va fi reluata de la etapa depunerii ofertelor.
    Art. 23
    Dupa analizarea continutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va intocmi procesul-verbal in care se va mentiona rezultatul analizei.
    Art. 24
    Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti.
    Art. 25
    Dupa analizarea ofertelor, comisia de evaluare poate cere ofertantilor, in scris, precizari cu privire la continutul ofertei.
    Art. 26
    (1) Ponderea importantei criteriilor de selectie a ofertelor va fi stabilita de catre autoritatea administratiei publice locale competenta, in functie de caracteristicile serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare care face obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune.
    (2) Criteriile de selectie a ofertelor, prevazute in anexa nr. 1a), au caracter minimal si se stabilesc de catre autoritatea administratiei publice locale competenta prin instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune.
    (3) Criteriile de selectie a ofertelor privesc cantitatea si calitatea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor.
    (4) Criteriile de selectie a ofertelor au in vedere eficienta economica, suma investitiilor propuse, pretul prestatiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligatiilor privind protectia mediului si a problemelor sociale, garantiile profesionale si financiare propuse de fiecare ofertant si termenele de realizare a lucrarilor de investitii.
    Art. 27
    (1) Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selectie.
    (2) In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.
    Art. 28
    (1) Pe baza evaluarii ofertelor comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesiune si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii, precum si procesul-verbal de evaluare a ofertelor.
    (2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este intocmit de catre secretarul comisiei de evaluare si se semneaza de catre toti membrii acesteia.
    Art. 29
    (1) Comisia de evaluare transmite autoritatii administratiei publice locale competente raportul, precum si ofertele prezentate.
    (2) Raportul va fi depus la dosarul delegarii de gestiune.
    (3) In termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea administratiei publice locale competenta procedeaza la informarea ofertantului castigator despre alegerea sa, precum si la anuntarea celorlalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor.
    Art. 30
    In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condus la desemnarea unui castigator, se va consemna aceasta situatie intr-un proces-verbal, iar in termen de 45 de zile se va organiza o noua licitatie.
    Art. 31
    In termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicarii de respingere a ofertelor, la solicitarea in scris a ofertantilor respinsi, autoritatea administratiei publice locale competenta le va transmite acestora o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.
    Art. 32
    (1) In termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor, ofertantii pot face contestatii cu privire la modul cum au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza procedura concesiunii prin licitatie publica deschisa, la sediul autoritatii administratiei publice locale competente sau la locul depunerii ofertei, potrivit anuntului publicitar.
    (2) In termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei, autoritatea administratiei publice locale competenta este obligata sa solutioneze contestatia si sa comunice raspunsul sau contestatorului.
    Art. 33
    (1) Pentru solutionarea contestatiilor autoritatea administratiei publice locale competenta va numi o comisie formata din 3 membri.
    (2) Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor sunt numiti de autoritatea administratiei publice locale competenta prin hotarare, dispozitie sau decizie, dupa caz.
    Art. 34
    (1) Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza toate documentele intocmite de catre comisia de evaluare si va verifica respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza procedura delegarii de gestiune prin concesiune.
    (2) La verificarea documentelor comisia de solutionare a contestatiilor va avea in vedere aspectele contestate de catre contestator cu privire la respectarea dispozitiilor legale referitoare la:
    a) modul de alcatuire a comisiei de evaluare;
    b) incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare;
    c) conditiile de intrunire legala a comisiei de evaluare;
    d) evaluarea ofertelor in functie de criteriile de selectie prevazute in instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare;
    e) modul de luare a deciziilor in cadrul comisiei de evaluare;
    f) modul de intocmire a raportului comisiei de evaluare.
    Art. 35
    (1) In cazul in care contestatia este fondata, autoritatea administratiei publice locale competenta va revoca decizia de desemnare a ofertantului castigator si o va notifica tuturor ofertantilor.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) autoritatea administratiei publice locale competenta va decide anularea licitatiei si organizarea unei noi licitatii.
    Art. 36
    In cazul unui raspuns negativ la contestatia depusa de catre ofertantul respins, acesta se poate adresa instantei judecatoresti competente de drept comun in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii administratiei publice locale competente.
    Art. 37
    Daca in urma a doua licitatii publice nu a fost desemnat nici un castigator, concedentul va putea initia procedura negocierii directe.

    CAP. 4
    Contractul de delegare de gestiune prin concesiune

    Art. 38
    Contractul de delegare de gestiune prin concesiune se incheie intre autoritatea administratiei publice locale competenta si operatorul caruia i se deleaga gestiunea in conditiile prevazute in contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, prezentat in anexa nr. 2.

    CAP. 5
    Dispozitii privind exercitarea dreptului de control

    Art. 39
    (1) Dreptul de control asupra delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si/sau de canalizare revine institutiilor abilitate de lege, precum si de A.N.R.S.C.
    (2) Controlul delegarii gestiunii va urmari, in special, respectarea prevederilor referitoare la:
    a) hotararea de delegare de gestiune;
    b) publicitate;
    c) continutul documentatiei, in mod deosebit al caietului de sarcini;
    d) componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare a ofertelor;
    e) termenele prevazute de prezentul regulament-cadru;
    f) informarea factorilor interesati despre acordarea sau incetarea concesiunii.
    Art. 40
    Activitatile de monitorizare si control al modului de respectare a obligatiilor stabilite in contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare se realizeaza de catre A.N.R.S.C. prin compararea continua a fiecarui indicator de performanta cu nivelul atins de cel mai performant operator in domeniu, precum si de autoritatea administratiei publice locale competenta.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 41
    (1) Incredintarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare fara licitatie publica sau unui operator nelicentiat constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    (2) Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare fara existenta licentei de operare sau fara contract de delegare a gestiunii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

    CAP. 7
    Delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin contract de parteneriat public-privat

    Art. 42
    Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin parteneriat public-privat se efectueaza in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 16/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 621/2002.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 43
    (1) Procedurile de licitatie aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentului regulament-cadru isi pastreaza valabilitatea si vor fi derulate pana la finalizare in conditiile respectarii dispozitiilor legale in vigoare in momentul inceperii desfasurarii lor, in masura in care clauzele contractului ce urmeaza a fi incheiat nu contravin prevederilor legale in vigoare.
    (2) Operatorii de servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare care opereaza in aria teritoriala unde se desfasoara licitatia vor obtine licenta in termen de 6 luni de la castigarea licitatiei pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
    Art. 44
    Contractele de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si/sau de canalizare valabil incheiate isi produc efectele potrivit prevederilor contractuale, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.
    Art. 45
    Autoritatile administratiei publice locale pot hotari delegarea in mod direct a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare operatorilor care rezulta dintr-o reorganizare teritoriala bazata pe principii de eficienta economica si performanta operationala, daca capitalul social al acestora apartine mai multor autoritati locale. Hotararea se va da in baza unui studiu de oportunitate care sa evidentieze ca astfel se obtine un raport cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor, tinandu-se seama de marimea, gradul de dezvoltare si de particularitatile economico-sociale ale localitatilor, de starea dotarilor si echipamentelor tehnico-edilitare existente si de existenta unor programe de finantare a exploatarii, intretinerii si dezvoltarii acestora, precum si in baza consultarii si dezbaterii publice in urma carora se va adopta solutia optima pentru utilizatori.
    Art. 46
    Toti indicatorii de performanta cuprinsi in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.591/2002, se vor realiza in baza planurilor de conformare elaborate de ofertant si care fac parte din oferta. Planurile de conformare vor face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

    ANEXA 1a)

                        CRITERII DE SELECTIE A OFERTELOR

    Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de selectie prezentate mai jos si in conformitate cu numarul maxim de puncte pentru fiecare criteriu. Criteriile de selectie prezentate sunt minimale.

    I. Criterii de eligibilitate a ofertantilor

    1. Ofertantul poate fi orice persoana juridica romana sau straina, operator in domeniul serviciilor publice concesionate, care indeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate.
    2. Persoanele juridice mentionate la pct. 1 nu vor participa la licitatie daca:
    2.1. sunt in stare de faliment sau de lichidare, au afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile lor comerciale sunt suspendate ori sunt intr-o situatie similara reglementata prin lege in tara de origine.
    2.2. fac obiectul unei proceduri legale in curs pentru declararea lor in una dintre situatiile mentionate la pct. 2.1.
    Ofertantul va depune in prima faza o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului sau legal, in original, ca nu este in nici una dintre situatiile mentionate la pct. 2.1. - 2.2.
    3. Ofertantul detine licenta/autorizatia de operare in Romania, eliberata de A.N.R.S.C.
    Documentele pentru eligibilitate se prezinta intr-un plic separat, care se deschide primul de catre comisia de licitatie. Daca in urma examinarii acestora ofertantul este declarat eligibil, se deschide mai intai oferta tehnico-economica si apoi cea financiara pentru evaluare. Daca ofertantul este declarat neeligibil, acesta va fi notificat in acest sens, iar oferta tehnica si cea financiara nu vor mai fi deschise si vor fi returnate la cerere.
    Dupa nominalizarea si notificarea ofertantului castigator in urma evaluarii ofertelor, in termen de 15 zile calendaristice acesta va prezenta comisiei de evaluare veridicitatea celor declarate.

    II. Criteriile de selectie a ofertelor

    A. Oferta financiara - pondere de 25% din totalul ofertei
________________________________________________________________________________
                            Criteriul                                  Numarul
                                                                       de puncte
________________________________________________________________________________
 a) Valoarea redeventei                                                  40
 b) Valoarea procentuala a profitului net reinvestit din total profit
 realizat anual in sistemul concesionat sub forma mijloacelor fixe
 care raman in patrimoniul autoritatilor locale dupa terminarea
 contractului de concesiune                                              60
 TOTAL:                                                                 100
________________________________________________________________________________

    B. Criterii pentru oferta tehnico-economica - pondere de 75% din totalul ofertei

    1. Evaluarea ofertantului (credibilitate) - pondere de 20% din totalul ofertei
________________________________________________________________________________
                            Criteriul                                  Numarul
                                                                       de puncte
________________________________________________________________________________
 a) Experienta ofertantului in exploatarea si intretinerea serviciului
 public de alimentare cu apa si de canalizare                            20
 b) Pregatirea organizatorica si tehnica a ofertantului                  40
 c) Experienta ofertantului in organizarea finantarii in scopul
 dezvoltarii si exploatarii sistemului public de alimentare cu apa si
 de canalizare sau a altor sisteme cu caracter similar                   40
 TOTAL:                                                                 100
________________________________________________________________________________

    2. Evaluarea ofertei - pondere de 55% din totalul ofertei
    2.1. Oferta generala - pondere de 40% din totalul ofertei
________________________________________________________________________________
                            Criteriul                                  Numarul
                                                                       de puncte
________________________________________________________________________________
 a) Solutii tehnice de eficientizare a exploatarii sistemului public
 de alimentare cu apa si de canalizare                                   10
 b) Cantitatea si calitatea serviciului public de alimentare cu apa si
 de canalizare                                                            3
 c) Prognoza evolutiei nivelului serviciului public de alimentare cu
 apa si de canalizare pe perioada concesionarii fata de nivelul actual    3
 d) Programul de retehnologizare si reabilitare a sistemului public
 de alimentare cu apa si de canalizare                                   20
 e) Planul de finantare pentru dezvoltarea si exploatarea obiectivului
 ce face obiectul delegarii gestiunii serviciilor publice de
 alimentare cu apa si de canalizare, tinandu-se seama de urmatoarele
 aspecte, dar fara a se limita la acestea:                               15
 - investitiile din fondurile proprii ale ofertantului, care pot fi
 utilizate imediat dupa semnarea contractului de delegare
 - metoda obtinerii finantarii externe (credite, imprumuturi)
 - capacitatea ofertantului de a asigura finantare fara garantii
 privind rambursarea din partea autoritatii administratiei publice
 locale
 - asigurarea financiara (acreditiv, garantie de executie etc.)
 - investitii suplimentare prevazute de ofertant in afara celor
 solicitate prin caietul de sarcini
 f) Sistemul de management de mediu, sanatate si siguranta in
 exploatare propus a fi implementat                                      10
 g) Sistemul de AQ propus a fi implementat                                5
 h) Sistemul de management cu clientii propus a fi implementat           10
 i) Valoarea dotarilor, utilajelor alocate exploatarii si intretinerii
 sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare                 15
 j) Numarul de angajati propusi a fi pastrati in primii 4 ani de la
 intrarea in vigoare a contractului                                       6
 k) Valoarea procentuala din cifra de afaceri anuala ce va fi
 cheltuita integral in anul financiar urmator pentru dezvoltarea
 fortei de munca angajate                                                 3
 TOTAL:                                                                 100
________________________________________________________________________________

    2.2. Oferta speciala - pondere de 15% din totalul ofertei
________________________________________________________________________________
                            Criteriul                                  Numarul
                                                                       de puncte
________________________________________________________________________________
 a) Volumul investitiilor suplimentare fata de cele solicitate in
 caietul de sarcini si cuprinse in oferta generala                       40
 b) Planul de finantare a investitiilor suplimentare                     40
 c) Alte facilitati suplimentare (conditii mai avantajoase de
 returnare a patrimoniului public decat cele solicitate de
 autoritatile locale)                                                    20
 TOTAL:                                                                 100
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                               CONTRACT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

    Prezentul contract-cadru are ca scop stabilirea cadrului contractual general de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
    Delegarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare se face in conditiile prezentului contract-cadru, incheiat in conformitate cu prevederile regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, prin concesiune sau parteneriat public-privat (conform legislatiei specifice).

    CAP. 1
    Contract-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune

    incheiat astazi ............. la ................

    CAP. 2
    Partile contractante

    Intre:
    Autoritatea administratiei publice locale ............................., cu sediul in ..........................., str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ........................., reprezentata prin ............................................................, conform Hotararii Consiliului Judetean/Local .............................. nr. ........./........., in calitate de concedent, pe de o parte,
    si
    Societatea Comerciala ..................................., codul unic de inregistrare ..................., cu sediul principal in ....................., str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ................, reprezentata prin ........................., avand functia de ..................., in calitate de concesionar,
    la data de ............, la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ............................................., in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobata si modificata prin Legea nr. 634/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii autoritatii administratiei publice locale competente de aprobare a concesiunii nr. ......./......... si al regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

    CAP. 3
    Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul contractului il constituie concesiunea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, precum si exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare necesare pentru realizarea acestora.
    Art. 2
    Obiectivele concedentului sunt:
    a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
    b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltarii economice si in scopul atragerii investitiilor profitabile pentru comunitatile locale;
    c) dezvoltarea durabila a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
    d) protectia mediului;
    e) asigurarea contorizarii consumului de apa pentru fiecare consumator cu care se incheie contracte de furnizare;
    f) mentinerea in stare perfect functionala si imbunatatirea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare concesionat;
    g) imbunatatirea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;
    ......................................................................... .
    Art. 3
    In derularea contractului de concesiune pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:
    a) bunuri de retur in conformitate cu anexa nr. ........;
    b) bunuri de preluare in conformitate cu anexa nr. .....;
    c) bunuri proprii in conformitate cu anexa nr. ........ .

    CAP. 4
    Dispozitii generale

    Art. 4
    Prezentul contract de concesiune pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare are ca anexe obligatorii urmatoarele:
    a) caietul de sarcini;
    b) inventarul bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciului respectiv si care sunt transmise spre folosinta concesionarului pe durata contractului;
    c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii serviciului delegat;
    d) oferta tehnica si oferta economica.
    Art. 5
    Autoritatile administratiei publice locale, parte in acest contract, pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare concesionate prin acest contract, precum si dreptul de a urmari, controla si supraveghea:
    a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de catre concesionar;
    b) calitatea si eficienta serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in prezentul contract de concesiune;
    c) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de concesiune;
    d) modul de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

    CAP. 5
    Termenul

    Art. 6
    Durata prezentului contract de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare este de ..... ani, incepand de la ........ .
    Art. 7
    Contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.
    Art. 8
    Concesionarul, titular al prezentului contract de concesiune, are, dupa expirarea termenului de concesiune prevazut de prezentul contract si in caz de participare la o noua licitatie privind concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ce fac obiectul prezentului contract, un drept de preferinta asupra obtinerii unei noi concesiuni, in caz de punctaj egal cu cel mai bine clasat dintre participanti.

    CAP. 6
    Redeventa

    Art. 9
    Redeventa este de ............... lei, platita anual/lunar, in conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plata).

    CAP. 7
    Plata redeventei

    Art. 10
    Plata redeventei se face astfel:
    Contul concedentului nr. ...................., deschis la Banca ............................, contul operatorului nr. ................, deschis la Banca .................
    Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la rezilierea contractului in conditiile art. 19 alin. (1) lit. d).

    CAP. 8
    Drepturile partilor

    Drepturile concesionarului
    Art. 11
    Concesionarul are urmatoarele drepturi:
    1. sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice ce fac obiectul contractului de concesiune;
    2. sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate;
    3. sa aplice tariful aprobat conform prevederilor legale;
    4. sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual.

    Drepturile concedentului
    Art. 12
    Concedentul are urmatoarele drepturi:
    1. sa stabileasca programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente;
    2. sa aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare;
    3. sa coordoneze proiectarea si executia lucrarilor tehnico-edilitare, de investitii, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului, de urbanism si de mediu;
    4. sa realizeze investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin asociere intercomunala;
    5. sa finanteze realizarea de lucrari necesare serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
    6. sa contracteze si sa garanteze in conditiile legii imprumuturi pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
    7. sa inspecteze bunurile, activitatile si serviciile publice concesionate, sa verifice stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public, sa verifice respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabila a concesionarului si in conditiile prevazute in caietul de sarcini si in regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
    8. sa isi manifeste intentia de a dobandi bunurile de preluare si de a solicita concesionarului incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la aceste bunuri. In termen de ............. concedentul este obligat sa isi exercite dreptul de optiune sub sanctiunea decaderii;
    9. sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune din motive exceptionale legate de interesul national sau local;
    10. sa hotarasca participarea cu capital social sau cu bunuri la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare;
    11. sa aprobe structura si ajustarile de tarife propuse de catre operator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    12. sa rezilieze contractul in cazul in care concesionarul nu isi respecta obligatiile asumate prin prezentul contract de concesiune.

    CAP. 9
    Obligatiile partilor

    Obligatiile concesionarului
    Art. 13
    Concesionarul are urmatoarele obligatii:
    1. sa obtina de la autoritatile competente:
    a) autorizatia de functionare, potrivit legii;
    b) autorizatia de operare eliberata de autoritatea administratiei publice locale;
    c) autorizatia eliberata de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;
    d) autorizatia de gospodarire a apelor eliberata de Administratia Nationala "Apele Romane", conform competentelor legale;
    2. sa respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare;
    3. sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obtinut concesiunea in conditiile prezentului contract si ale regulamentului local de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;
    4. sa monteze pe cheltuiala proprie cate un contor la bransamentul fiecarui utilizator casnic, in termenele si in conditiile stabilite in caietele de sarcini de autoritatile publice locale semnatare ale prezentului contract de concesiune;
    5. sa respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanta stabiliti de autoritatile administratiei publice locale prin caietele de sarcini si sa plateasca penalitati pentru nerespectarea indicatorilor de performanta angajati;
    6. sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si A.N.R.S.C. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in conformitate cu clauzele contractului de concesiune si cu prevederile legale in vigoare;
    7. sa aplice metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare;
    8. sa asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati, prelevand si utilizand anual o suma egala cu 0,5% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli;
    9. sa preia de la autoritatile administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum si personalul angajat, aferent realizarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
    10. sa presteze serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, conform prevederilor din caietul de sarcini, in conditii de calitate si eficienta;
    11. sa fundamenteze si sa supuna aprobarii tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de alimentare cu apa si de canalizare;
    12. sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;
    13. sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de concesiune;
    14. sa efectueze intretinerea, reparatiile curente planificate si accidentale, precum si reparatiile capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat;
    15. concesionarul va lua toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la incheierea contractului de concesiune, capacitatea de a realiza serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare a concedentului sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii in vigoare a acestuia;
    16. sa intocmeasca programele anuale de reparatii, dotari si investitii, pe care sa le supuna spre aprobare concedentului;
    17. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii. Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor raman in proprietatea acestora pe toata durata contractului de concesiune, daca nu s-a convenit altfel la incheierea acestuia; se va mentiona explicit modul de repartitie a acestor bunuri la incetarea din orice cauza a acestuia;
    18. sa propuna concedentului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului concesionat in baza legislatiei in vigoare;
    19. sa transmita concedentului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea concedentului;
    20. sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de concesiune;
    21. sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;
    22. sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru bunurile din patrimoniul public, conform legislatiei in vigoare privind asigurarile;
    23. sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a muncii;
    24. sa predea la incheierea contractului de concesiune toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat;
    25. sa realizeze urmatoarele investitii, care vor fi specificate detaliat in anexele la contractul de concesiune:
    a) bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele tehnice) .............. (anexa nr. ....);
    b) termenele de realizare a investitiilor ................................. (anexa nr. ....);
    c) investitiile care nu se amortizeaza pe durata concesiunii .............. (anexa nr. ....);
    d) avizele ce trebuie obtinute in cazul in care nu sunt afectate bunuri cu regim special................ (anexa nr. ....);
    e) standardele de calitate a activitatilor si serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prestate ................. (anexa nr. ....);
    26. sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.) ................ (se va detalia separat fiecare aspect);
    27. la incetarea contractului de concesiune, sa incheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare prevazute ca atare in caietul de sarcini si stabilite prin prezentul contract de concesiune, in privinta carora concedentul si-a manifestat intentia de a le dobandi;
    28. in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depuna cu titlu de garantie o suma de .................... lei, reprezentand o cota parte din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate;
    29. la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii sau serviciului public, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestuia de catre concedent;
    30. in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau serviciului public;
    31. concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, activitatii ori prestarea serviciului in noile conditii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 12 pct. 9 din prezentul contract de concesiune, fara a putea solicita incetarea acestuia;
    32. concesionarul va mentine un numar de ......... angajati;
    33. concesionarul se obliga sa plateasca ....% din prima de asigurare.
    Art. 14
    Alte obligatii asumate de ofertant, preconizate a fi favorabile bunei desfasurari a serviciului si acceptate de concedent:
    ...........................................................................

    Obligatiile concedentului
    Art. 15
    Obligatiile concedentului sunt:
    1. sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pe baza normelor-cadru, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    2. sa aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, conform art. 32 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 32/2002;
    3. sa verifice periodic urmatoarele:
    a) serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare furnizate/prestate si nivelul de calitate al acestora;
    b) indeplinirea nivelurilor de servicii si aplicarea penalitatilor pentru neindeplinirea acestora;
    c) mentinerea echilibrului contractual rezultat prin licitatie si stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
    d) asigurarea unor relatii echidistante si echilibrate intre operator si utilizator;
    e) limitele maxime si minime ale profitului operatorului cu capital privat;
    f) clauzele de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;
    g) independenta manageriala a operatorului fata de orice ingerinte ale autoritatilor si institutiilor publice;
    4. sa predea concesionarului la data intrarii in vigoare a contractului toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotarile aferente intregii activitati, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;
    5. sa notifice partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract;
    6. sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    7. sa-si asume pe perioada derularii contractului toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina operatorului prin contractele de concesiune;
    8. sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz, in asa fel incat capacitatea de a realiza serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare sa ramana cel putin constanta pe toata durata concesiunii;
    9. sa nu-l tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;
    10. sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune in afara de cazurile prevazute expres de lege;
    11. sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului;
    12. sa planifice si sa urmareasca in vederea continuitatii serviciilor lucrarile de investitii necesare functionarii sistemelor in conditii de siguranta si la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. Se vor institui sisteme de planificare multianuala a investitiilor, plecandu-se de la un plan director si tinand seama de ciclurile procesului bugetar, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    13. sa asigure fondurile necesare executarii lucrarilor de investitii in conditiile caietului de sarcini.

    CAP. 10
    Cantitatea si calitatea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, indicatori de performanta

    Art. 16
    (1) Indicatorii de performanta, cantitatea si calitatea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare sunt prevazute in caietul de sarcini, parte integranta din contractul de concesiune.
    (2) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
    (3) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, avandu-se in vedere:
    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
    b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;
    c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;
    d) respectarea reglementarilor specifice din domeniu.
    Art. 17
    Indicatorii de performanta minimali, generali si garantati pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare sunt stabiliti in anexa la contractul de concesiune si prevazuti in caietul de sarcini.

    CAP. 11
    Tarife practicate si formulele de actualizare a acestora - modul de incasare a facturilor

    Art. 18
    (1) La data semnarii contractului de delegare de gestiune prin concesiune preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, stabilite conform prevederilor legale in vigoare, sunt:
    - apa potabila ...................... lei/mc;
    - apa industriala ................... lei/mc;
    - canal-epurare ..................... lei/mc.
    (2) Ajustarea si/sau modificarea preturilor si tarifelor pe care concesionarul este autorizat sa le practice pe durata derularii contractului de concesiune se fac in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

    CAP. 12
    Incetarea contractului

    Art. 19
    (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) rezilierea de plin drept a contractului opereaza in cazul in care concesionarului i se retrage atestarea emisa de A.N.R.S.C. privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare sau cand aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului pentru care a fost acordata;
    b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin in scris prelungirea acestuia in conditiile legii;
    c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
    d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
    e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;
    f) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;
    g) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;
    h) alte clauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor reglementate de lege.
    (2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
    a) bunuri de retur ...................................;
    b) bunuri de preluare ................................;
    c) bunuri proprii ................................... .

    CAP. 13
    Clauze speciale privind mentinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitatiei si de prevenire a coruptiei

    Art. 20
    ...........................................................................

    CAP. 14
    Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar

    Art. 21
    ...........................................................................

    CAP. 15
    Clauze privind administrarea domeniului public aferent serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

    Art. 22
    ...........................................................................

    CAP. 16
    Politica de mentinere si recalificare a fortei de munca, precum si protectia acesteia pe durata valabilitatii contractului

    Art. 23
    ......................................................................... .

    CAP. 17
    Forta majora

    Art. 24
    (1) Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.
    (2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .................., producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
    (3) Daca in termen de ............... de la producerea evenimentului imposibilitatea de executare respectiva nu inceteaza, partile au dreptul sa isi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

    CAP. 18
    Rezilierea contractului

    Art. 25
    ...........................................................................

    CAP. 19
    Raspunderea contractuala

    Art. 26
    (1) Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.
    (2) Partea in culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute in caietul de sarcini, iar daca acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata la daune-interese.
    (3) Partile contractante vor stabili in mod explicit care sunt penalitatile pentru neindeplinirea fiecareia dintre obligatiile asumate in prezentul contract.

    CAP. 20
    Litigii

    Art. 27
    (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula in contractul de concesiune clauze compromisorii.

    CAP. 21
    Alte clauze
    (de exemplu: clauze de reziliere conventionala, clauze penale)

    Art. 28
    ...........................................................................

    CAP. 22
    Contract-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin parteneriat public-privat

    Art. 29
    La delegarea gestiunii prin parteneriat public-privat se vor aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 470/2002, si ale Hotararii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat.

    CAP. 23
    Acte normative de referinta

    Art. 30
    Prezentul contract-cadru are la baza urmatoarele documente de referinta:
    a) Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C., cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) Ordonanta Guvernului nr. 32/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 634/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
    e) Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
    f) Ordonanta Guvernului nr. 16/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 470/2002;
    g) Hotararea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat.

    CAP. 24
    Dispozitii finale

    Art. 31
    (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
    (2) Prezentul contract impreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor.
    Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si a fost incheiat in ............ exemplare.

    Autoritatea administratiei publice locale,              Operator,
    ..........................................      ........................

    ANEXA 2a)

                          CAIET DE SARCINI-CADRU
pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul caiet de sarcini-cadru, intocmit pe baza legislatiei in vigoare, cuprinde conditiile minime pentru desfasurarea licitatiei pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru sistemul public de alimentare cu apa si/sau de canalizare aferent unei localitati sau grup de localitati.
    (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija consiliului local competent care are obligatia de a hotari modul de gestiune, realizat in baza studiului de oportunitate, pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare, precum si documentele de pregatire a licitatiei.
    (3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a consiliului local competent.
    Art. 2
    Caietul de sarcini este anexa la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

    CAP. 2
    Obiectul, aria concesiunii si obiectivele concedentului

    A. Datele de identificare a serviciului public

    Art. 3
    (1) Serviciul public de alimentare cu apa si/sau de canalizare care face obiectul concesiunii este situat in localitatea ............................., str. ..................... nr. ....., judetul .................... .
    (2) Autoritatea concedenta a serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare este Consiliul Local Judetean al .............................., situat in localitatea ......................., str. .......................... nr. ...., judetul/sectorul ....................... .
    (3) Prestarea serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare se realizeaza pe teritoriul localitatii/judetului, denumit in continuare aria concesiunii.
    (4) Aria concesiunii este definita de punctele de delimitare a instalatiilor dintre operator si utilizator.
    (5) Concesionarul nu poate subconcesiona, in tot sau in parte, obiectul concesiunii sau bunurile.
    (6) Obiectivele pe care concedentul doreste sa le realizeze sunt:
    a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
    b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltarii economice si in scopul atragerii investitiilor profitabile pentru comunitatile locale;
    c) dezvoltarea durabila a serviciilor;
    d) protectia mediului;
    e) asigurarea contorizarii consumului de apa pentru fiecare consumator cu care se incheie contracte de furnizare;
    f) orientare spre client;
    g) altele.

    B. Componenta obiectelor tehnologice ale sistemului public de alimentare cu apa

    SECTIUNEA 1
    Sursa de apa

    Art. 4
    (1) Sursa de apa este sursa de suprafata si/sau subterana si este compusa din priza tip ....................... si/sau front de puturi de mica/medie/mare adancime, de tipul sapat/forat/infipt si/sau dresuri tip ...................... si este amplasata in ........................................................ .
    (2) Capacitatea instalata a sursei este de ......... l/s, ............. mc/24 h, ............ mc/an si acopera ...% din necesitatile de debite ale sistemului, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.
    (3) Inventarul complet al componentelor prizei de apa din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. .... .

    SECTIUNEA a 2-a
    Statia de tratare a apei

    2.1. Sedimentarea particulelor solide

    2.1.1. Desnisipatoare
    Art. 5
    (1) Desnisiparea apei brute se realizeaza prin .................. bucati desnisipatoare de tip orizontal/vertical, avand debitul instalat de ............ l/s, ............ mc/24 h, care acopera ...% din necesitatile de tratare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Dimensiunile caracteristice ale desnisipatoarelor sunt:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (3) Inventarul complet al componentelor instalatiilor de desnisipare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. ..... .

    2.1.2. Statia de tratare cu reactivi de coagulare
    Art. 6
    (1) Statia de tratare cu reactivi de coagulare foloseste drept coagulant sulfat de aluminiu/sulfat feros/alti reactivi si este dimensionata pentru un debit de tratare apa bruta de ............ l/s, ........ mc/24 h, care acopera ....% din necesitatile de tratare, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.
    (2) Statia de tratare cu reactivi de coagulare se compune din statia de preparare a solutiilor de reactivi, camera de amestec a reactivilor de tip pereti sicana/forma de spirala si bazin de reactie de tip .................... .
    (3) Inventarul complet al componentelor statiei de tratare cu reactivi de coagulare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. ..... .

    2.1.3. Decantoare
    Art. 7
    (1) Decantarea apei tratate cu coagulant se realizeaza prin intermediul a ........... bucati decantoare de tip orizontal/longitudinal/vertical/radial, avand debitul total de .......... l/s, .......... mc/24 h, care acopera ......% din necesarul de tratare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Dimensiunile caracteristice ale decantoarelor sunt:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (3) Inventarul complet al componentelor instalatiilor de decantare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. ...... .

    2.2. Filtrarea apei
    Art. 8
    (1) Filtrarea apei decantate se realizeaza prin intermediul a ............ bucati filtre de tip lent/rapid/ultrarapid, avand debitul total instalat de ........... l/s, ........... mc/24 h, care asigura ....% din necesitatile de tratare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Filtrele sunt amplasate intr-o cladire avand ............................ .
    (3) Inventarul complet al componentelor instalatiilor de filtrare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. ...... .

    2.3. Dezinfectarea apei
    Art. 9
    (1) Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare/ozonizare; fizica/biologica/digodinamica, intr-o statie de dezinfectare care asigura .....% din necesitatile de dezinfectare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand ............ x .......... x ......... m, fiind cuplata cu un depozit avand ........... x ............ x ......... m.
    (3) Inventarul complet al componentelor instalatiilor de dezinfectare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. ..... .

    2.4. Corectarea, dupa caz, a caracteristicilor chimice ale apei
    Art. 10
    (1) Corectarea caracteristicilor chimice ale apei consta, dupa caz, in dezinfectare/demanganizare/reducere a duritatii/eliminarea gazelor dizolvate si se face intr-o statie care asigura .....% din necesitatile de corectare a calitatii apei, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Statia de corectare este amplasata intr-o/in mai multe cladire/cladiri avand ................ .
    (3) Inventarul complet al componentelor instalatiilor de corectare a caracteristicilor chimice ale apei, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. .... .

    2.5. Corectarea, dupa caz, a caracteristicilor organoleptice ale apei
    Art. 11
    (1) Corectarea caracteristicilor organoleptice ale apei consta in corectarea, dupa caz, a gustului si/sau mirosului apei intr-o statie care asigura .....% din necesitatile de corectare a calitatii apei, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Statia de corectare a gustului/mirosului este amplasata intr-o cladire avand ...................................................................... .
    (3) Inventarul complet al componentelor instalatiilor de corectare a caracteristicilor organoleptice ale apei din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. .... .

    2.6. Laboratoare de masurare a calitatii apei tratate
    Art. 12
    (1) Determinarea parametrilor calitativi ai apei tratate se realizeaza intr-un laborator propriu care asigura realizarea a .......... din determinarile necesare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Laboratorul este amplasat intr-o cladire separata/comuna cu alte folosinte si are dimensiunile ............................................... .
    In acest laborator se realizeaza urmatoarele tipuri de determinari:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (3) Inventarul complet al dotarilor specifice, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. .... .

    SECTIUNEA a 3-a
    Inmagazinarea apei

    Art. 13
    (1) Inmagazinarea apei se face in ......... rezervoare ingropate/semiingropate/aeriene, avand o capacitate totala de inmagazinare de .......... mc, capacitate care asigura ...% din cerinte, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii pe perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara/dreptunghiulara/poligonala, avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele dimensiuni caracteristice, dupa caz: D .......... (m), H ......... (m), V ......... mc, L ........... (m), l ........... (m) si se afla in cadrul schemei tehnologice, amplasate astfel:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (3) Inventarul complet al componentelor rezervoarelor de inmagazinare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. ... .

    SECTIUNEA a 4-a
    Pomparea apei

    Art. 14
    (1) Pomparea apei se face prin intermediul unui numar de statii de pompare amplasate astfel:
    a) ........... statii pompare/pompe la sursa;
    b) ........... statii de pompare la statia de tratare;
    c) ........... statii de pompare, repompare, hidrofoare amplasate in sistemul de aductiune - distributie.
    (2) Capacitatea statiilor de pompare asigura ...% din cerinte, fiind/nefiind necesara extinderea capacitatii de pompare.
    (3) Statiile de pompare sunt amplasate in cladiri separate/comune, ocupand o suprafata de ......... mp.
    (4) Statiile de pompare prevazute la alin. (1) sunt echipate, dupa caz, cu ...... electropompe tip ............, avand Q = .......... mc/h, H = ............. mcA, N = ........ kW, n = ........ rot/min.
    (5) Inventarul complet al componentelor statiilor de pompare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. ...... .

    SECTIUNEA a 5-a

    5.1. Aductiuni de apa, apeducte
    Art. 15
    (1) Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin ........ aductiuni/apeducte, avand diametrul Dn = ......... mm, debitul instalat de ............ l/s, ........... mc/24 h, ............. mc/an, care acopera ...........% din cerintele de transport, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii de transport pe perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Dimensiunile caracteristice ale aductiunilor/apeductelor sunt: D ......... (mm), L ......... (km).
    (3) Inventarul complet al componentelor aductiunilor/apeductelor, inclusiv al constructiilor si instalatiilor tehnologice de pe acestea, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. .... .

    5.2. Artere si conducte de distributie
    Art. 16
    (1) Transportul apei de la rezervoarele de inmagazinare pana la utilizatori se face printr-un sistem de artere (Dn > 250 mm), conducte de serviciu (Dn < 250 mm) si bransamente prin care se asigura ...% din cerintele utilizatorilor, avand, pe diametre, urmatoarele lungimi si materiale de executie:

    I. Artere

    Diametrul nominal (mm)            Lungime (km)        Materiale de executie

    Dn = 1.000 mm                  ..................     .....................
    Dn = 800 mm                    ..................     .....................
    Dn = 700 mm                    ..................     .....................
    Dn = 600 mm                    ..................     .....................
    Dn = 500 mm                    ..................     .....................
    Dn = 400 mm                    ..................     .....................
    Dn = 300 mm                    ..................     .....................
    Dn = 250 mm                    ..................     .....................

    II. Conducte de serviciu

    Dn = 200 mm                    ..................     .....................
    Dn = 150 mm                    ..................     .....................
    Dn = 125 mm                    ..................     .....................
    Dn = 100 mm                    ..................     .....................

    III. Bransamente pe tipodimensiuni

    Diametrul nominal (mm)            Lungime (km)        Materiale de executie
    Dn = ..... mm                  ..................     .....................
    Dn = ..... mm                  ..................     .....................
    Dn = ..... mm                  ..................     .....................
    Dn = ..... mm                  ..................     .....................

    (2) Pentru o buna functionare a sistemului de distributie si pentru imbunatatirea gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor sunt/nu sunt necesare lucrari de extindere a arterelor/conductelor de serviciu/bransamentelor, conform listei detaliate in anexa nr. .... .
    (3) Inventarul complet al componentelor arterelor, conductelor de serviciu si al bransamentelor, inclusiv al constructiilor si instalatiilor tehnologice de pe acestea, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute in anexa nr. ... .

    C. Componenta obiectelor tehnologice ale sistemului public de canalizare

    SECTIUNEA 1
    Transportul apelor uzate

    1.1. Racorduri si canale de serviciu
    Art. 17
    (1) Transportul apelor uzate si meteorice conventional curate de la utilizatori la canalele de serviciu si de la acestea la colectoare se realizeaza printr-un sistem de tuburi de canalizare avand diametrul Dn < 600 mm, prin care se asigura ...% din cerintele utilizatorilor, avand, pe diametre si materiale de executie, urmatoarele lungimi existente in teren:

    Diametrul nominal (mm)            Lungime (km)        Materiale de executie
    Dn < 200 mm                    ..................     .....................
    Dn = 250 mm                    ..................     .....................
    Dn = 300 mm                    ..................     .....................
    Dn = 400 mm                    ..................     .....................
    Dn = 500 mm                    ..................     .....................

    (2) Pentru o buna functionare a sistemului de colectare si pentru imbunatatirea gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor sunt/nu sunt necesare lucrari de extindere a racordurilor si canalelor de serviciu, conform listei detaliate in anexa nr. .... .
    (3) Inventarul complet al componentelor racordurilor si canalelor de serviciu, inclusiv al constructiilor si instalatiilor tehnologice de pe acestea, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ... .

    1.2. Colectoare
    Art. 18
    (1) Transportul apelor uzate si al celor conventional curate intre colectoarele de serviciu si statia de epurare sau direct in emisar, pentru apele meteorice si conventional curate, in cazul sistemelor divizor de canalizare, se realizeaza printr-un sistem de colectoare de canalizare avand diametrul > 600 mm, prin care se asigura ...% din capacitatea de transport necesara, avand ca materiale si sistem constructiv urmatoarele lungimi existente in teren:

    Diametrul nominal (mm)            Lungime (km)        Materiale de executie
    Dn = ..... mm                  ..................     .....................
    Dn = ..... mm                  ..................     .....................
    Dn = ..... mm                  ..................     .....................
    Dn = ..... mm                  ..................     .....................

    (2) Pentru o buna functionare a sistemului de transport si pentru imbunatatirea gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor sunt/nu sunt necesare lucrari de extindere a colectoarelor, conform listei detaliate in anexa nr. ... .
    (3) Inventarul complet al componentelor colectoarelor, inclusiv al constructiilor si instalatiilor tehnologice de pe acestea, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ... .

    SECTIUNEA a 2-a
    Statia de epurare a apelor uzate

    2.1. Treapta de epurare mecanica

    2.1.1. Gratare si site
    Art. 19
    (1) Retinerea corpurilor mari si a celor de dimensiuni medii, transportate de catre apa uzata, se realizeaza prin intermediul a ......... gratare de tipul: gratar plan cu curatare manuala/gratar curb cu curatare mecanica/gratar plan de tip lant cu zale/gratar sita plan/gratar sita rotativ/gratar sita rotativ cu cutit raclor de tip grebla/gratar sita cu melc de raclare, avand debitul instalat de ............ l/s, ........... mc/24 h, ....... site tip tambur cu sita/sita vibratoare/site cu tambur/sita plana curatata mecanic, avand debitul instalat de ............ l/s, ........... mc/24 h, care acopera ...% din necesarul de retinere, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Sistemele de gratare si site sunt amplasate intr-o constructie avand L = .......... m, l = ........ m, H = ....... m.
    (3) Inventarul complet al componentelor gratarelor si sitelor din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. .... .

    2.1.2. Desnisiparea apelor uzate
    Art. 20
    (1) Desnisiparea apelor uzate se realizeaza prin intermediul a ........ desnisipatoare de tip orizontal/vertical cu ....... camere, avand debitul instalat de ........... l/s, ........... mc/24 h, care acopera ...% din necesarul de retinere a particulelor prin desnisipare, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Desnisipatorul/desnisipatoarele sunt amplasate intr-o constructie avand L = ........... m, l = .......... m, H = ......... m.
    (3) Inventarul complet al componentelor desnisipatoarelor din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. .... .

    2.1.3. Separarea grasimilor
    Art. 21
    (1) Separarea grasimilor din apele uzate se realizeaza prin intermediul a ........... separatoare avand debitul instalat de ............ l/s, ............ mc/24 h, care acopera ...% din necesarul de retinere si inlaturare a grasimilor, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Separatorul de grasimi este amplasat intr-o constructie avand urmatoarele dimensiuni: L = .......... m, l = ........... m, H = ........... m.
    (3) Inventarul complet al componentelor separatorului de grasimi din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ....... .

    2.1.4. Decantarea primara a apelor uzate
    Art. 22
    (1) Decantarea apelor uzate se realizeaza prin intermediul a .......... decantoare de tip orizontal/vertical/radial/cu etaj, avand debitul total instalat de ............ l/s, ............ mc/24 h, care acopera ...% din cerintele de retinere a particulelor prin decantare, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Decantoarele au urmatoarele dimensiuni caracteristice:
    ...........................................................................
    (3) Inventarul complet al componentelor decantoarelor din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ... .

    2.2. Treapta a doua de epurare biologica

    2.2.1. Epurarea biologica naturala
    Art. 23
    (1) Epurarea biologica naturala se realizeaza prin campuri de irigare si de infiltrare si prin iazuri biologice, avand debitul instalat de ............ l/s, ................ mc/24 h, care acopera ...% din necesarul de epurare biologica, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Campurile de irigare si de infiltrare, precum si iazurile biologice sunt amplasate in ....................... si au dimensiunile: .................... .
    (3) Inventarul complet al componentelor campurilor de irigare si de infiltrare si al iazurilor biologice, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ... .

    2.2.2. Filtrarea biologica
    Art. 24
    (1) Filtrarea biologica se realizeaza prin ......... filtre biologice de mica/mare incarcare/cu discuri, avand debitul instalat de .......... l/s, ............ mc/24 h, care acopera ...% din necesarul de filtrare, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Filtrele biologice sunt amplasate intr-o constructie avand urmatoarele dimensiuni: L = ....... m, l = ........... m, H = ............ m.
    (3) Inventarul complet al componentelor filtrelor biologice, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. .... .

    2.2.3. Aerarea apei
    Art. 25
    (1) Aerarea apei se realizeaza prin intermediul a ......... bazine de aerare, avand debitul instalat de ......... l/s, ........... mc/24 h, care acopera ...% din necesarul de aerare, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Bazinele de aerare au dimensiunile de:
    ...........................................................................
    (3) Inventarul complet al componentelor bazinelor de aerare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. .... .

    2.2.4. Decantarea secundara a apei
    Art. 26
    (1) Decantarea secundara a apei se realizeaza dupa aerarea apei prin .......... decantoare de tipul ..............., avand debitul instalat de ............ l/s, ............ mc/24 h, care acopera ...% din necesarul de decantare secundara, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Decantoarele au urmatoarele dimensiuni caracteristice:
    ...........................................................................
    (3) Inventarul complet al componentelor decantoarelor secundare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ... .

    2.2.5. Dezinfectarea apei
    Art. 27
    (1) Dezinfectarea apelor uzate epurate se realizeaza prin dezinfectare cu clorura de var/clor gazos/radiatie cu concentratia ....% si asigura/nu asigura necesarul de dezinfectare pentru debitul de ape uzate in proportie de ...%, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. Instalatia de preparare se monteaza intr-o cladire avand urmatoarele dimensiuni:
    ...........................................................................
    (2) Instalatia de dezinfectare a apei necesita un depozit de reactivi si butelii avand ......................
    (3) Inventarul complet al componentelor instalatiei de dezinfectare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ... .

    2.2.6. Fermentarea namolurilor
    Art. 28
    (1) Fermentarea namolurilor se realizeaza in iazuri de namol/fose septice/decantoare cu etaj/rezervoare de fermentare, care acopera .....% din necesarul instalatiilor de fermentare, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Instalatiile de fermentare ocupa o suprafata/necesita un volum de ............
    (3) Inventarul complet al componentelor instalatiilor de fermentare a namolurilor, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ... .

    2.2.7. Ingrosarea si deshidratarea namolurilor
    Art. 29
    (1) Ingrosarea namolurilor se realizeaza prin decantoare radiale - concentratoare/bazine de spalare treapta I si II, iar deshidratarea se realizeaza prin metode naturale in iazuri de namol si platforme pentru uscarea namolurilor sau prin procedee mecanice statice prin filtre - vacuum/filtre presa/filtre sita/aparate centrifuge/aparate electroosmotice si prin procedee tehnice. Instalatiile de ingrosare si deshidratare asigura ...% din necesarul acestor instalatii, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Instalatiile de concentrare si deshidratare ocupa o suprafata/volum de ..........
    (3) Inventarul complet al componentelor instalatiilor de ingrosare si deshidratare a namolurilor, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. .... .

    2.3. Treapta a 3-a de epurare biologica
    Art. 30
    (1) Prin treapta a 3-a de epurare biologica se elimina fosforul, azotul si potasiul prin instalatiile de amestec cu reactivi/schimbatori de ioni/tratare chimica a apei. Instalatiile existente asigura ...% din cerintele unor astfel de instalatii de tratare, fiind/nefiind necesare extinderi de constructii sau dotari pentru perioada de derulare a concesiunii.
    (2) Inventarul complet al componentelor treptei a 3-a de epurare biologica, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. .... .

    SECTIUNEA a 3-a
    Pomparea apelor uzate

    Art. 31
    (1) Pomparea apelor uzate se face prin intermediul unui numar de .......... statii de pompare amplasate astfel:
    a) .............. statii de pompare in reteaua de canale;
    b) .............. statii de pompare in statia de epurare;
    c) .............. statii de pompare pe descarcarile in emisar.
    (2) Capacitatile statiilor de pompare asigura ...% din cerinte, fiind/nefiind necesara extinderea capacitatii de pompare.
    (3) Statiile de pompare sunt amplasate in cladiri separate/comune, ocupand o suprafata de ........... mp.
    (4) Statiile de pompare prevazute la alin. (1) sunt echipate, dupa caz, cu .......... electropompe tip ..............., avand Q = ............. mc/h, H = .............. mcA, N = .............. kW, n = ............. rot/min.
    (5) Inventarul complet al componentelor statiilor de pompare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. .... .

    SECTIUNEA a 4-a
    Rezervoare si bazine de retentie

    Art. 32
    (1) Pe sistemul de canalizare sunt amplasate .......... rezervoare/bazine de retentie, cu o capacitate totala de retentie de .......... mc, care asigura ....% din capacitatea de retentie necesara, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada derularii concesiunii.
    (2) Rezervoarele/bazinele de retentie au forma circulara/rectangulara, avand, pe tipuri, urmatoarele dimensiuni caracteristice, dupa caz: D = .......... m, H = .......... m, V = .......... mc, L = .......... m, l = .......... m, H = .......... m, V = .......... mc, si se afla amplasate in cadrul schemei tehnologice, astfel:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (3) Inventarul complet al componentelor rezervoarelor/bazinelor de retentie, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ...... .

    SECTIUNEA a 5-a
    Colectoare de deversare si guri de deversare in emisar

    Art. 33
    (1) Apele conventional curate si apele epurate se descarca in emisarul ..................., printr-un numar de ................ colectoare, avand ...................., fiind amenajate ........ guri de deversare in emisar. Colectoarele si gurile de descarcare in emisar acopera ...% din necesarul de debite, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada derularii concesiunii.
    (2) Gurile de descarcare in emisar au urmatoarele dimensiuni caracteristice:
    ...........................................................................
    (3) Inventarul complet al componentelor colectoarelor si gurilor de descarcare in emisar, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa nr. ...... .

    D. Componenta obiectelor energetice ale sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare
    Art. 34
    (1) Sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare este dotat, dupa caz, cu urmatoarele componente energetice:
    a) ............. statii electrice de transformare, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ..........................................................................;
    b) ............. statii de conexiuni, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ..........................................................................;
    c) ............. centrale termice, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ..........................................................................;
    d) ............. statii de compresoare, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ..........................................................................;
    e) ........... km retele electrice de forta si iluminat, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ..........................................................................;
    f) ............. km retele de termoficare avand urmatoarele caracteristici principale:
    ..........................................................................;
    g) ............. km retele de aer comprimat, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ..........................................................................;
    h) ............. km retele de utilitati de incinta (apa, canalizare, gaze naturale, combustibil lichid etc.)
    ..........................................................................;
    (2) Obiectivele energetice prevazute la alin. (1) acopera ...% din necesar, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere, dupa caz, pe perioada de derulare a concesiunii.
    (3) Inventarul complet al componentelor obiectivelor energetice, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa/anxele nr. ........ .

    E. Componenta obiectelor auxiliare ale sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare
    Art. 35
    (1) Sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare are in componenta, dupa caz, urmatoarele tipuri de obiecte anexe:
    a) terenuri pentru asigurarea zonelor de protectie sanitara, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    b) imprejmuiri pentru zone de protectie sanitara si pentru securizarea incintelor, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    c) cladiri anexe avand destinatie pentru servicii auxiliare (acces, paza, dispecerat, gospodarire interioara), cu urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    d) depozite situate in cladiri sau pe platforme acoperite ori deschise, necesare pentru activitati de intretinere si exploatare, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    e) altele, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    (2) Obiectele prevazute la alin. (1) acopera ....% din necesar, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada de derulare a concesiunii.
    (3) Inventarul complet al componentelor obiectelor auxiliare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa/anexele nr. .... .

     F. Componenta obiectivelor de intretinere si exploatare ale sistemului public de alimentare cu apa si canalizare
    Art. 36
    (1) Sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare are in componenta, dupa caz, urmatoarele sectii de exploatare:
    a) sectie de intretinere si exploatare a retelelor de alimentare cu apa potabila si industriala, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    b) sectie de intretinere si exploatare a retelelor de canalizare, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    c) sectie de interventie constructii si lucrari speciale, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    d) sectie de intretinere si exploatare a statiilor de pompare apa, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    e) sectie de intretinere si exploatare a statiilor de pompare ape uzate, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    f) sectie de transport si utilaje specializate, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    g) altele, avand urmatoarele caracteristici principale:
    ...........................................................................
    (2) Obiectele prevazute la alin. (1) acopera, dupa caz, ....% din necesar, fiind/nefiind lucrari de extindere pe perioada de derulare a concesiunii.
    (3) Inventarul complet al componentelor obiectelor de exploatare, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa/anexele nr. ....... .
    (4) Pentru sectia de transport prevazuta la alin. (1) lit. f) se vor evidentia caracteristicile garajelor si autobazelor, inventarul complet al mijloacelor auto si al utilajelor, inventarul licentelor de transport si executie pentru mijloacele de transport si utilajele specializate, dotarea tehnica a garajelor si autobazelor, inclusiv a sistemului de asigurare cu carburanti si lubrifianti, starea tehnica a parcului auto, programul de revizii tehnice si reparatii capitale, programul de casare al mijloacelor auto etc.

    G. Componenta obiectelor administrative ale sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare
    Art. 37
    (1) Sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare dispune de urmatorul/urmatoarele sediu/sedii administrative, avand suprafata construita de ........ mp si suprafata desfasurata de ......... mp, situat/situate la urmatoarele adrese:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (2) Suprafata desfasurata a sediului/sediilor administrativ/administrative acopera ....% din necesarul de spatii administrative, fiind/nefiind necesare extinderi de spatii in perioada de derulare a concesiunii.
    (3) Inventarul complet al componentelor sediilor administrative, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt prevazute detaliat in anexa/anexele nr. ........ .

    CAP. 3
    Conditiile de exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

    A. Conditii tehnice
    Art. 38
    Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa asigure furnizarea/prestarea serviciului in regim de continuitate, asigurand Q = ......... l/s, Q = .......... mc/h 24h si presiunea de serviciu minima .......... mcA pentru toti utilizatorii din aria de prestare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 21 alin. (4) si (5) si la art. 22 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.591/2002.

    B. Obiective de exploatare
    Art. 39
    Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:
    a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, cu evidentierea programului de extindere a sistemului la nivelul utilizatorilor;
    b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltarii economice, cu evidentierea masurilor de dezvoltare a infrastructurii;
    c) protectia mediului, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu Programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

    C. Obiective de ordin economic
    Art. 40
    (1) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin acesta.
    (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al furnizarii/prestarii si va fi in conformitate cu Procedura de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, anexa la regulamentul-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.591/2002.

    D. Obiective de mediu
    Art. 41
    (1) Pe perioada derularii contractului de concesiune se vor respecta conditiile impuse de Avizul de mediu nr. ...... .
    (2) Pentru realizarea conditiilor de potabilitate impuse de standardele in vigoare se vor respecta conditiile mentionate in Programul de conformare, aprobat prin Avizul organelor de sanatate publica nr. ........ .
    (3) Pe toata perioada derularii contractului de concesiune operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.

    CAP. 4
    Sarcinile autoritatilor administratiei publice locale si ale operatorilor in domeniul investitiilor

    Art. 42
    (1) Finantarea lucrarilor se asigura, dupa caz, din urmatoarele surse:
    a) fonduri proprii ale operatorului;
    b) alocatii de la bugetul local, cel putin la nivelul redeventei, pentru realizarea obiectivelor ............., cu termen de realizare ................;
    c) credite bancare in valoare de .............. lei, garantate de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre stat pentru realizarea obiectivelor .............., cu termen de realizare ....................;
    d) sprijin nerambursabil in valoare de ................. lei, obtinut prin aranjamente bi- sau multilaterale, conform programului ..................., pentru realizarea obiectivelor ............., cu termen de realizare .........;
    e) fonduri speciale in valoare de .............. lei, constituite pe baza unor taxe locale, instituite in conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor ..................., cu termen de realizare .................;
    f) contributia de capital privat a operatorului, in valoare de ......................... lei, pentru obiectivele ...................., cu termen de punere in functiune ....................;
    g) fonduri transferate de la bugetul de stat, in valoare de .............. lei, pentru realizarea obiectivelor ................., cu termen de punere in functiune ...................., fondurile reprezentand participare la cofinantarea programului extern .................. sau pentru realizarea programului de urgenta privitor la .............. ori a programului cu caracter social ....................;
    h) din economii in valoare de ................. lei, rezultate din dotarea cu urmatoarele echipamente de performanta:
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    Economiile obtinute se folosesc pentru realizarea urmatoarelor obiective:
    ..........................................................................;
    i) alte surse (nominalizate), in valoare de ................. miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor .........., cu termen de realizare ........... .
    (2) Investitiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune, conform urmatorului program:
    a) pentru obiectivul .................... pana in ..................;
    b) pentru obiectivul .................... pana in ..................;
    c) etc. ........................................................... .
    (3) In cadrul ofertei sale ofertantul va pregati ca parte integranta din oferta planurile de investitii pe intreaga durata a contractului de concesiune si care va acoperi aria actuala a concesiunii.
    (4) Planurile de investitii vor fi reactualizate de comun acord cu concedentul, in functie de planurile de dezvoltare urbanistica locala.
    (5) Investitiile straine in sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare beneficiaza de toate facilitatile legale in vigoare in momentul incheierii contractului. Facilitatile obtinute se vor mentiona in contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si vor fi valabile pe perioada ................... .
    (6) Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor raman in proprietatea acestora pe perioada derularii contractului de concesiune, urmand ca la incetarea acestuia sa se repartizeze astfel: ................... .

    CAP. 5
    Clauze financiare si de asigurari

    Art. 43
    (1) Investitiile mentionate la art. 42 se supun obligatiilor si clauzelor impuse de finantatori pentru fiecare modalitate de finantare.
    (2) Prin aceste clauze se stabilesc modalitatile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investitii, modalitatile de preluare a bunurilor care au facut obiectul investitiilor, clauze referitoare la pastrarea patrimoniului incredintat pe perioada concesiunii si la predarea bunurilor de retur la sfarsitul concesiunii, astfel incat la incheierea contractului de cesiune capacitatea concedentului de realizare a serviciului sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii in vigoare a contractului.
    (3) Ofertantul se va angaja sa contracteze si sa mentina urmatoarele tipuri de asigurari:
    - asigurarea impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;
    - asigurarea de raspundere civila (inclusiv obligatiile generale fata de terti in caz de deces, vatamari corporale sau pierderi ori daune ale proprietatii) a concesionarului;
    - asigurari auto acoperind parcul de mijloace de transport si utilaje folosite de concesionar in exploatarea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;
    - asigurari pentru acoperirea obligatiilor catre angajati si pentru accidente personale;
    - altele, conform legislatiei in vigoare.
    Concesionarul va prezenta concedentului dovada incheierii asigurarilor cu o societate de asigurare solvabila si va plati toate primele legate de asigurarile ce trebuie contractate si mentinute conform contractului de concesiune.

    CAP. 6
    Regimul bunurilor utilizate de operator in derularea concesiunii

    Art. 44
    (1) Bunurile din patrimoniul public enuntate la cap. II "Obiectul concesiunii" se preiau pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
    (2) Operatorul este obligat sa efectueze intretinerea, reparatiile curente si accidentale, precum si cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, conform programului din anexa nr. ...... .
    (3) Operatorul va scoate din functiune mijloacele fixe apartinand patrimoniului concesionat, in baza legislatiei in vigoare, conform programului din anexa nr. ........, si va inlocui aceste mijloace conform programului din anexa nr. ....... .
    (4) Operatorul va transmite anual situatia patrimoniului public la 31 decembrie si modificarile privind acest patrimoniu, pentru a fi inscrise in contabilitatea concedentului.
    (5) La incetarea contractului de concesiune bunurile de retur se restituie concedentului in mod gratuit si libere de orice sarcina.
    (6) La incetarea contractului operatorul va incheia cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare din caietul de sarcini asupra carora concedentul si-a manifestat intentia de a le dobandi, care au o valoare de .................... miliarde lei si care reprezinta ................... si sunt prevazute detaliat in anexa nr. ..... .
    Art. 45
    Bunurile se clasifica astfel:
    a) bunurile de retur apartin concedentului care le pune la dispozitie concesionarului. Acesta raspunde de bunurile de retur pe parcursul contractului de concesiune;
    b) bunurile de retur trebuie returnate integral concedentului, fara plata, in buna stare de functionare si libere de orice sarcini la finalizarea contractului de concesiune, indiferent de forma de incetare a acestuia;
    c) bunurile de preluare pot fi transferate concedentului dupa expirarea contractului de concesiune, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    d) bunurile proprii sunt bunuri care apartin concesionarului, sunt utilizate de acesta in timpul concesiunii, iar la expirarea contractului de concesiune raman in proprietatea sa.

    CAP. 7
    Obligatiile privind protectia mediului

    Art. 46
    (1) In caietul de sarcini se mentioneaza obligatiile privind protectia apelor, care decurg direct din furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, cele privind protectia solurilor pentru componentele instalatiilor statiilor de epurare, precum si cele privind protectia aerului, derivate din activitatile conexe serviciului principal (exploatarea utilajelor si parcului auto etc.).
    (2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu se va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, in caietele de sarcini.

    CAP. 8
    Durata concesiunii

    Art. 47
    (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare este de ..... ani.
    (2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public.

    CAP. 9
    Redeventa

    Art. 48
    (1) Redeventa este de ............... lei, platita anual/trimestrial/lunar.
    (2) Plata redeventei se face astfel: ......................................
    (3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la:
    ...........................................................................
    ......................................................................... .

    CAP. 10
    Cuantumul garantiilor datorate de operator

    Art. 49
    In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa plateasca catre concedent o garantie in valoare de .................... lei, reprezentand o cota parte din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.
    Art. 50
    (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de .............. lei.
    (2) Garantia de participare la licitatie se supune conditionarilor stabilite la art. 23 din Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

    CAP. 11
    Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

    Art. 51
    Incetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;
    b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin in scris prelungirea acestuia, in conditiile legii;
    c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
    d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
    e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;
    f) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;
    g) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;
    h) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase.

    CAP. 12
    Clauze referitoare la personalul angajat si la protectia sociala

    Art. 52
    (1) Personalul actual angajat in sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare este in numar de ............. salariati, a carui structura completa, pe obiective si pe profesii, este prezentata in anexa nr. .... .
    (2) Personalul existent acopera ....% din necesarul de personal, fiind/nefiind necesara o suplimentare de personal.
    (3) Preluarea personalului angajat se face in conditiile stipulate in contractul colectiv de munca care este valabil pana la data de .............. si care prevede, in privinta personalului angajat, urmatoarele:
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    (4) Disponibilizarile de personal pot fi facute in conditiile stipulate in contractul colectiv de munca, mentionate la art. ....... din acesta.

    CAP. 13
    Dispozitii finale

    Art. 53
    (1) La licitatiile organizate pentru concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pot participa numai operatori atestati de catre A.N.R.S.C.
    (2) Ofertantul ................. prezinta copia de pe Licenta A.N.R.S.C. nr. ..../..., prin care dovedeste ca este atestat de autoritatea competenta.
    Art. 54
    (1) Caietul de sarcini este pus in vanzare de catre autoritatea administratiei publice locale ............... la sediul sau ................. si la urmatoarele sedii: ................, prevazute prin anuntul publicitar.
    (2) Pretul caietului de sarcini a fost stabilit de autoritatea administratiei publice locale ............ la valoarea de ......... lei.
    (3) Modalitatile de plata pentru achizitionarea caietului de sarcini sunt urmatoarele: ......................
    Art. 55
    (1) Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei in vederea concesionarii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.
    (2) Ofertantii pot oferi si alte conditii preconizate a fi favorabile unei bune desfasurari a activitatii acestui serviciu.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1353/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1353 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu