E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Legea 687 2001
Ordonanţa 118 1999 respins de Legea 473 2001
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Legea 471 2001
Ordonanţa 118 1999 abrogat de articolul 111 din actul OUG 60 2001
Ordonanţa 118 1999 suspendat de articolul 1 din actul OUG 48 2001
Ordonanţa 118 1999 suspendat de articolul 1 din actul OUG 295 2000
Articolul 111 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de OUG 186 2000
Articolul 112 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de OUG 186 2000
Articolul 111 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de OUG 141 2000
Articolul 112 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de OUG 141 2000
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Hotărârea 755 2000
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Hotărârea 726 2000
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Hotărârea 729 2000
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Hotărârea 725 2000
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Hotărârea 724 2000
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Hotărârea 727 2000
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Hotărârea 728 2000
Articolul 111 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de OUG 121 2000
Articolul 112 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de OUG 121 2000
Articolul 81 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2000
Articolul 84 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2000
Articolul 85 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2000
Articolul 89 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2000
Articolul 90 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2000
Articolul 91 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2000
Ordonanţa 118 1999 in legatura cu Hotărârea 325 2000
Articolul 111 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de OUG 18 2000
Articolul 112 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de OUG 18 2000
Articolul 111 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 202 1999
Articolul 112 din actul Ordonanţa 118 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 202 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 118 din 31 august 1999

privind achizitiile publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 lit. D pct. 21 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Sectiunea 1
    Scop. Principii
    Art. 1
    Prezenta ordonanta are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
    Art. 2
    Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
    a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractor;
    b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
    c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    d) tratament egal, respectiv aplicarea, in mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
    e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.

    Sectiunea a 2-a
    Definitii
    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante, se intelege prin:
    a) achizitie publica - dobandirea, definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica, definita ca autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 5, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica;
    b) contract de achizitie publica - contract cu titlu oneros, incheiat, pe de o parte, intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si, pe de alta parte:
    (i) fie un furnizor de produse, denumit in continuare furnizor, caz in care contractul este contract de furnizare si are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, sau a inchirierii, aceasta din urma cu sau fara optiune de cumparare, a acestor produse;
    (ii) fie un executant de lucrari, denumit in continuare executant, caz in care contractul este contract de lucrari si are ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia, uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, sau orice combinatie a acestora, si care conduce sau nu la un rezultat, cum ar fi o constructie sau altele asemenea, menit sa indeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico-economica, toate acestea denumite in continuare lucrari;
    (iii) fie un prestator de servicii, denumit in continuare prestator, caz in care contractul este contract de servicii si are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale,
oricare dintre acestia in calitate de contractor;
    c) contract de concesiune de lucrari - contract de lucrari in care se prevede faptul ca autoritatea contractanta, in calitate de achizitor, remunereaza concesionarul, in calitate de contractor, in totalitate sau in parte, in contrapartida lucrarilor executate, prin cedarea dreptului de a exploata/administra rezultatul lucrarilor, in totalitate sau in parte;
    d) persoana juridica afiliata - orice persoana juridica:
    (i) asupra careia o alta persoana juridica exercita o influenta dominanta;
    (ii) care exercita o influenta dominanta asupra unei alte persoane juridice;
    (iii) care, ca urmare a asocierii cu o alta persoana juridica, se afla sub influenta dominanta a unei alte persoane juridice;
    e) contract-cadru - contract de achizitie publica, incheiat in scris, pe de o parte, intre o autoritate contractanta, definita conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilita potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), si, pe de alta parte, unul sau mai multi furnizori, executanti sau prestatori, contract care are ca obiect stabilirea de conditii, in mod special a celor cu privire la preturi si, dupa caz, la cantitatile care se vor achizitiona, conditii in baza carora se vor atribui contracte de achizitii publice in decursul unei perioade viitoare;
    f) consortiu - asociere constituita pe baza de conventie civila intre doua sau mai multe autoritati contractante, fara a se constitui o noua persoana juridica, in scopul atribuirii, in comun, a unui contract de achizitie publica;
    g) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, bugetul Fondului Proprietatii de Stat, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;
    h) influenta dominanta - situatie in care, in raport cu o persoana juridica, o alta persoana juridica sau alte persoane juridice, luate impreuna, se afla intr-o pozitie ierarhica superioara ori se afla in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
    (i) detine majoritatea capitalului subscris;
    (ii) detine controlul majoritatii voturilor in adunarea generala;
    (iii) numeste conducatorul/consiliul de administratie/ administratorul sau numeste in componenta consiliului de administratie/organului de conducere/de supraveghere mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;
    i) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale, de o autoritate publica competenta si in baza careia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezerva dreptul de a desfasura una sau mai multe dintre activitatile prevazute la art. 6 alin. (1);
    j) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care solicita, printr-o scrisoare de interes, invitatie de participare la o licitatie restransa sau la o negociere competitiva;
    k) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus oferta;
    l) concurent - oricare prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus solutie la un concurs de solutii;
    m) oferta - documentatie care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
    n) propunere tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;
    o) propunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare;
    p) retea publica de telecomunicatii - infrastructura publica de telecomunicatii care permite transportul semnalelor intre diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    q) punct terminal de retea - ansamblul conexiunilor fizice si specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publica de telecomunicatii si care sunt necesare pentru a asigura accesul in aceasta retea si realizarea eficienta a comunicarii;
    r) servicii publice de telecomunicatii - serviciile de telecomunicatii a caror prestare este incredintata de catre autoritatile publice competente, in mod explicit si specific, cu deosebire uneia sau mai multor persoane juridice care desfasoara o activitate definita la art. 6 alin. (1) lit. d); servicii de telecomunicatii sunt acele servicii care constau, in totalitate sau in parte, in transmiterea si directionarea de semnale prin reteaua publica de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii;
    s) specificatii tehnice - cerinte de natura tehnica ale autoritatii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrari si care permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare in parte sa fie descrisa, in mod obiectiv, intr-o astfel de maniera incat sa corespunda acelei necesitati care este in intentia autoritatii contractante;
    t) garantie pentru participare - depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertant inainte de depunerea ofertei;
    u) garantie de buna executie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie prevazute de lege, puse la dispozitie autoritatii contractante, inainte de incheierea contractului, de catre ofertantul invitat de autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica;
    v) cai de atac - contestatiile sau actiunile in justitie impotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale, care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante si prin care se solicita:
    (i) fie suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de catre autoritatea contractanta;
    (ii) fie plata de despagubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractanta.

    Sectiunea a 3-a
    Domeniu de aplicare
    Art. 4
    Prevederile prezentei ordonante se aplica pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica.
    Art. 5
    (1) Este autoritate contractanta, in sensul prezentei ordonante:
    a) oricare persoana juridica ce nu este de drept privat;
si:
    (i) care este o autoritate publica, asa cum este aceasta definita in Constitutia Romaniei, si care fie in cadrul ei se exercita calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite, fie se finanteaza din venituri extrabugetare; sau
    (ii) in care se exercita calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite si care nu este autoritate publica; sau
    (iii) care nu este prevazuta la pct. (i) si (ii) si care se finanteaza din venituri extrabugetare;
    b) oricare persoana juridica, alta decat una dintre cele mentionate la lit. a), care este institutie publica si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    (i) fie este sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna, respectiv este sub influenta dominanta directa;
    (ii) fie este sub influenta dominanta a unei institutii publice prevazute la pct. (i) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna, respectiv este sub influenta dominanta indirecta;
    c) oricare persoana juridica, care, in mod cumulativ, indeplineste urmatoarele conditii:
    (i) este de drept privat;
    (ii) este cu scop lucrativ;
    (iii) este sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna;
    (iv) exercita, intre activitatile sale, una sau mai multe dintre activitatile relevante prevazute la art. 6 alin. (1);
    d) oricare persoana juridica, care, in mod cumulativ, indeplineste urmatoarele conditii:
    (i) este de drept privat;
    (ii) este cu scop lucrativ;
    (iii) nu este sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a), b) sau c) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna;
    (iv) exercita, intre activitatile sale, una sau mai multe dintre activitatile relevante prevazute la art. 6 alin. (1);
    (v) beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru activitatile relevante;
    e) oricare persoana juridica, care, in mod cumulativ, indeplineste urmatoarele conditii:
    (i) este de drept privat;
    (ii) este cu scop lucrativ;
    (iii) exercita, intre activitatile sale, una sau mai multe dintre activitatile relevante prevazute la art. 6 alin. (1);
    (iv) se considera ca beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive, in sensul definit la art. 7, pentru activitatile relevante.
    (2) Oricare autoritate contractanta prevazuta la alin. (1) lit. a) si b), care finanteaza contracte de achizitie publica ce se atribuie de catre o alta persoana juridica, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, in conditiile stabilite de Guvern, aplicarea prevederilor prezentei ordonante la atribuirea contractelor de achizitie publica respective de catre persoana juridica care le atribuie.
    (3) Este autoritate contractanta si consortiul; in acest caz, prin conventie civila, partile desemneaza din randul lor acea persoana juridica care ii reprezinta in raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator, in calitate de achizitor unic, acesta efectuand si operatiunile de incasari si plati in numele partilor asociate.
    (4) Lista nominala cuprinzand persoanele juridice care sunt autoritati contractante in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) - e) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    (5) Guvernul are dreptul de a include pe lista prevazuta la alin. (4) si alte persoane juridice, altele decat cele care indeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) lit. a) - e), si anume persoane juridice care, in mod cumulativ, indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt de drept privat;
    b) sunt cu scop lucrativ;
    c) sunt sub influenta dominanta, directa sau indirecta, a uneia dintre persoanele juridice prevazute la alin. (1) lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna;
    d) beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive sau nu au piata concurentiala, in sensul Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile ulterioare; in acest ultim caz, numai dupa ce Ministerul Finantelor solicita avizul Consiliului Concurentei, care, daca nu este transmis in termen de 90 de zile de la primirea solicitarii, se considera a fi favorabil.
    Art. 6
    (1) Activitati relevante sunt urmatoarele:
    a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de:
    (i) apa potabila; sau
    (ii) energie electrica; sau
    (iii) combustibili gazosi sau energie termica si apa calda,
precum si furnizarea de apa potabila, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica si de apa calda catre aceste retele;
    b) exploatarea unui areal geografic in unul dintre urmatoarele scopuri:
    (i) prospectarea sau extractia de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;
    (ii) punerea la dispozitie transportatorilor care opereaza pe cai aeriene, maritime sau fluviale de aeroporturi, porturi maritime sau fluviale sau de alte terminale de retea de transport;
    c) exploatarea de retele destinate sa asigure prestarea de servicii in beneficiul publicului, in domeniul transportului pe calea ferata si transportului terestru de calatori, programat;
    d) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii sau asigurarea, in beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activitati relevante, daca, in cazurile enumerate in continuare, se indeplinesc, in mod cumulativ, conditiile mentionate la pct. (i) si (ii):
    a) in cazul apei potabile si energiei electrice:
    (i) productia de apa potabila sau energie electrica este destinata desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);
    (ii) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelei nu a depasit 30% din productia totala de apa potabila sau energie electrica, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs;
    b) in cazul combustibililor gazosi, energiei termice si apei calde:
    (i) productia de combustibili gazosi sau de energie termica si apa calda este consecinta inevitabila a desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);
    (ii) alimentarea retelei publice este facuta numai in scopul de a exploata in mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelei nu a depasit 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.
    (3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.
    Art. 7
    Se considera ca beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive o persoana juridica care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) beneficiaza, in scopul construirii retelelor la care s-a facut referire la art. 6 alin. (1) ori al amplasarii de instalatii pentru respectivele retele:
    (i) de o procedura de expropriere;
    (ii) de un drept de folosinta;
    (iii) de un drept de a amplasa echipamentele retelelor pe o cale publica de acces, deasupra sau dedesubtul acesteia;
    b) aprovizioneaza cu apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda o retea exploatata de o autoritate contractanta, definita conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e), care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive.
    Art. 8
    (1) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotarare, faptul ca activitatea de a exploata areale geografice, in scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi, nu este considerata activitate relevanta in sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) pct. (i) si ca persoanele juridice care exercita una sau mai multe activitati relevante definite la art. 6 alin. (1 ) lit. a), in scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi, nu sunt considerate beneficiare de drepturi speciale sau exclusive in sensul prevederilor art. 7 lit. b) si numai pentru respectivele activitati; Guvernul are dreptul de a hotari astfel numai daca prevederile legale in vigoare asigura indeplinirea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:
    a) nu este ingradit dreptul de a solicita o autorizatie in scopul exploatarii unei astfel de arii geografice;
    b) capacitatea tehnica si cea economico-financiara pe care trebuie sa le aiba o persoana juridica pentru a se angaja in activitati de prospectare sau extractie se stabilesc inainte de verificarea calificarii respectivilor solicitanti aflati in competitie pentru obtinerea autorizatiei;
    c) autorizatia pentru exercitarea activitatilor de prospectare sau extractie se acorda pe baza unor criterii obiective, referitoare la mijloacele pe care fiecare solicitant le are la dispozitie pentru desfasurarea acestor activitati; criteriile respective sunt stabilite si publicate inainte de depunerea solicitarilor de autorizare si se aplica, intr-o maniera nediscriminatorie, tuturor solicitantilor;
    d) toate conditiile si exigentele privind desfasurarea sau incetarea activitatii, inclusiv prevederile referitoare la obligatiile legate de desfasurarea activitatii, la redeventele si la participarea cu capital sau la veniturile persoanelor juridice, sunt stabilite si puse la dispozitie inainte de depunerea solicitarilor de autorizare si trebuie sa fie aplicate intr-o maniera nediscriminatorie; orice modificare care vizeaza aceste conditii si exigente trebuie sa fie aplicata tuturor persoanelor juridice implicate sau trebuie sa fie amendata intr-o maniera nediscriminatorie;
    e) persoanele juridice nu sunt obligate, prin nici o prevedere legala sau de natura administrativa si prin nici un acord sau intelegere, sa furnizeze informatii despre sursele, actuale sau avute in vedere, privind achizitiile pe care le efectueaza; in mod exceptional, autoritatile publice competente au dreptul de a solicita astfel de informatii exclusiv in scopul de a nu fi afectate apararea si siguranta nationala, moralitatea publica, politicile publice, protectia sanatatii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor, protectia patrimoniului cultural national sau protectia proprietatii industriale si comerciale.
    (2) Persoanele juridice care beneficiaza de prevederile alin. (1) sunt obligate sa asigure aplicarea principiilor mentionate la art. 2 pentru atribuirea contractelor de furnizare, de lucrari sau de servicii, precum si sa transmita Ministerului Finantelor informatiile solicitate cu privire la atribuirea contractelor respective.
    Art. 9
    (1) O autoritate contractanta din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante, cu exceptia cazului in care atribuie contracte de furnizare sau contracte de servicii, iar produsele si serviciile respective sunt in legatura cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru razboi sau a cazului in care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de aparare si securitate a tarii, dar si in aceste cazuri, fara a afecta concurenta pe piata produselor si serviciilor care nu sunt destinate, in mod specific, unor scopuri militare.
    (2) Lista cuprinzand produsele si serviciile la care se face referire la alin. (1), precum si procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Autoritatea contractanta definita la art. 5 alin. (1) lit. c) - e) nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante in vederea dobandirii de produse, lucrari sau servicii destinate:
    a) fie altor scopuri decat desfasurarii activitatilor relevante prevazute la art. 6 alin. (1);
    b) fie in scopul desfasurarii uneia sau mai multor activitati relevante in alta tara decat Romania, in conditiile in care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Romania.
    (2) Totusi prevederile ordonantei se aplica in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica de catre o persoana juridica care desfasoara activitati prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i), daca respectivul contract este in legatura:
    a) fie cu prestarea de servicii de imbunatatiri funciare si irigatii sau cu proiecte privind lucrari de constructii hidrotehnice, dar numai in cazul in care volumul de apa, destinat aprovizionarii cu apa potabila, reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie de instalatiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective;
    b) fie cu evacuarea sau cu tratarea apelor uzate.
    (3) Autoritatile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c) - e) au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzand activitatile din obiectul lor de activitate, pentru care acestea considera ca se aplica prevederile alin. (1).
    (4) Guvernul hotaraste si publica periodic liste cuprinzand activitatile exceptate conform alin. (1), avand in vedere insa, atunci cand publica, sa respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritatile contractante in nota transmisa catre Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.
    Art. 11
    (1) Autoritatea contractanta care desfasoara o activitate relevanta definita conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante in cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrari destinate in mod exclusiv sa ii permita sa presteze unul sau mai multe servicii de telecomunicatii, in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicatii similare, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.
    (2) Autoritatea contractanta prevazuta la alin. (1) are obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzand serviciile de telecomunicatii pentru care aceasta considera ca se aplica prevederile alin. (1).
    (3) Guvernul hotaraste si publica periodic lista cuprinzand serviciile de telecomunicatii exceptate conform alin. (1), avand in vedere insa, atunci cand publica, sa respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritatile contractante in nota transmisa catre Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.
    Art. 12
    (1) Autoritatea contractanta, definita la art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilita potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante atunci cand urmeaza sa atribuie un contract de achizitie publica, daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) achizitioneaza in scopul de a revinde sau de a inchiria;
    b) nu beneficiaza de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsul pe care urmeaza sa il vanda sau sa il inchirieze, iar alte persoane juridice au si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare, in aceleasi conditii ca si autoritatea contractanta.
    (2) Autoritatile contractante, definite la art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzand produsele si activitatile pentru care acestea considera ca se aplica prevederile alin. (1).
    (3) Guvernul hotaraste si publica periodic liste cuprinzand produsele si activitatile exceptate conform alin. (1), avand in vedere insa, atunci cand publica, sa respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritatile contractante in nota transmisa catre Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.
    Art. 13
    Autoritatile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c) - e) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante in urmatoarele cazuri:
    a) pentru cumpararea apei de suprafata sau din subteran in scopul desfasurarii uneia sau mai multor activitati dintre cele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i);
    b) pentru cumpararea de energie sau de produse energetice ale industriei extractive in scopul desfasurarii uneia sau mai multor activitati dintre cele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (ii) si (iii) sau lit. b) pct. (i).
    Art. 14
    Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante atunci cand atribuie contracte de achizitie publica, daca:
    a) contractul are caracter secret sau indeplinirea sa implica masuri speciale de securitate, in concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, ordinea publica, precum si siguranta si securitatea nationala;
    b) procedurile de atribuire sunt stabilite ca urmare a:
    (i) unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea sau exploatarea unui proiect, in comun, cu unul sau mai multi parteneri straini;
    (ii) unui tratat, acord international sau a altor asemenea documente referitoare la stationarea de trupe;
    (iii) aplicarii unei proceduri specifice unor organizatii internationale sau unor donatori;
    c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea insasi autoritate contractanta si care presteaza aceste servicii in baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;
    d) contractul are ca obiect:
    (i) cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/cladiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; totusi atribuirea contractelor pentru achizitia serviciilor de intermediere financiara, care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau inchiriere, se supune prevederilor prezentei ordonante;
    (ii) cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de catre institutii de radiodifuziune, precum si achizitia de timpi de emisie;
    (iii) prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si intretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;
    (iv) prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;
    (v) prestarea de servicii de intermediere financiara in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de catre Banca Nationala a Romaniei;
    (vi) angajarea de mana de lucru (contracte de munca);
    (vii) prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu.
    Art. 15
    Contractul care are ca obiect achizitia publica atat de produse, cat si de servicii este considerat contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.

    CAP. 2
    Proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 16
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit si de a stabili daca aceasta valoare, fara T.V.A., este superioara sau nu echivalentului in lei al pragului valoric prevazut la art. 17.
    (2) Valoarea contractului de achizitie publica trebuie estimata prin aplicarea regulilor stabilite de Guvern prin hotarare.
    Art. 17
    Pragul valoric este urmatorul:
    a) pentru contractul de furnizare: 30.000 euro;
    b) pentru contractul de servicii: 30.000 euro;
    c) pentru contractul de lucrari: 125.000 euro.
    Art. 18
    (1) Autoritatea contractanta trebuie sa aplice, in conditiile prezentei ordonante, una dintre procedurile de mai jos, in scopul atribuirii unui contract de achizitie publica:
    a) licitatie deschisa, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;
    b) licitatie restransa, respectiv procedura prin care numai furnizorii, executantii sau prestatorii selectati de catre autoritatea contractanta sunt invitati de catre aceasta sa depuna oferte;
    c) negociere, care poate fi:
    (i) negociere competitiva, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
    (ii) negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale cu un singur furnizor, executant sau prestator;
    d) cerere de oferte de pret, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta solicita oferte de pret de la cel putin 3, daca este posibil, si, oricum, nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori.
    (2) De asemenea, autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura care ii permite sa achizitioneze, in special in domeniul planificarii teritoriale si urbane, al arhitecturii, al lucrarilor de constructii sau in cel al prelucrarii datelor, o solutie, si anume un plan sau un proiect, prin selectarea acesteia, pe baze concurentiale, de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii concurentului/concurentilor castigator/castigatori; concursul de solutii poate fi parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica sau procedura independenta; regulile de organizare a concursului de solutii se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Autoritatile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), atunci cand valoarea estimata, fara taxa pe valoarea adaugata, denumita in continuare T.V.A., a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 17:
    a) au obligatia de a atribui contracte de achizitie publica numai prin aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la alin. (1) lit. a) sau b);
    b) au dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrari prin aplicarea oricareia dintre procedurile prevazute la alin. (1) lit. a), b) sau c).
    (4) Autoritatile contractante, definite conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au dreptul, atunci cand valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 17, sa atribuie contracte de achizitie publica prin aplicarea oricareia dintre procedurile prevazute la alin. (1) lit. a), b) sau c).
    (5) Autoritatea contractanta are dreptul:
    a) daca valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat echivalentul in lei a 1.500 euro; sau
    b) in alte cazuri stabilite prin hotarare a Guvernului, de a achizitiona produse, lucrari sau servicii, fara a aplica procedurile prevazute la alin. (1) sau (2), respectiv numai pe baza de document contabil justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie publica; autoritatea contractanta are insa si in acest caz obligatia de a respecta prevederile art. 66 alin. (4).
    Art. 19
    (1) Autoritatea contractanta, definita conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), prin exceptie de la prevederile art. 18 alin. (3) lit. a), are dreptul, atunci cand valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 17, de a aplica procedura prin negociere competitiva numai in urmatoarele cazuri:
    a) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa sau restransa:
    A. nu a fost prezentata nici o oferta; sau
    B. au fost prezentate numai oferte care:
    (i) fie nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele precizate in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    (ii) fie contin in propunerea financiara preturi care par, in mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurente;
    (iii) fie contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
    (iv) fie sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;
    (v) fie au fost depuse de catre ofertanti care nu au indeplinit conditiile de calificare prevazute la art. 23 alin. (2) lit. A b);
    (vi) fie, prin valoarea inclusa in propunerea financiara, fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv,
si, in toate situatiile prevazute la lit. A si B, numai daca, in mod cumulativ:
    - autoritatea contractanta nu modifica substantial cerintele prevazute initial in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    - autoritatea contractanta transmite, anterior declansarii procedurii prin negociere competitiva, spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de inchidere a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, anunt prin care declara ca ofertele primite se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la lit. A si B; sau
    b) in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca servicii sau lucrari care nu permit o estimare initiala a valorii contractului de achizitie publica datorita naturii serviciilor sau lucrarilor respective sau datorita riscurilor pe care le implica prestarea sau executia acestora; sau
    c) atunci cand serviciile pe care autoritatea contractanta isi propune sa le dobandeasca sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie deschisa sau restransa; sau
    d) atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza:
    (i) produse ce urmeaza a fi fabricate; sau
    (ii) lucrari ce urmeaza a fi executate,
exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si numai daca autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea conturilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice; sau
    e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare tuturor concurentilor castigatori ai concursului respectiv;
    f) in situatie de forta majora (calamitate naturala, conflagratie, alt caz temeinic motivat care nu a putut fi prevazut si ale carui circumstante nu se datoreaza sub nici o forma vreunei actiuni a autoritatii contractante), dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrarilor cu adevarat necesare pentru a face fata situatiei de extrema urgenta, intr-o perioada imediata, de regula, nu mai mult de o luna. Pentru atribuirea contractelor de achizitie publica dupa aceasta perioada se considera ca autoritatea contractanta are suficient timp ca sa poata recurge la aplicarea procedurii de atribuire prin licitatie restransa, invocand motive de urgenta pentru a putea accelera aceasta procedura.
    (2) Autoritatea contractanta definita conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) are dreptul, atunci cand valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 17, de a aplica procedura prin negociere cu o singura sursa numai in urmatoarele cazuri:
    a) atunci cand produsele, lucrarile sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractor, din motive de natura tehnica, artistica sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora; sau
    b) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze, in mod aditional, produse destinate:
    (i) fie inlocuirii partiale a echipamentelor si instalatiilor achizitionate anterior de la un anumit furnizor;
    (ii) fie suplimentarii echipamentelor sau extinderii instalatiilor achizitionate anterior de la un anumit furnizor;
si constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decat de la acelasi furnizor, in vederea evitarii incompatibilitatii sau dificultatilor tehnice sporite de operare si intretinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate; autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona astfel de produse, prin aplicarea procedurii prin negociere cu o singura sursa, numai intr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial; sau
    c) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrari suplimentare, care, desi nu au fost incluse in contractul de servicii, respectiv in contractul de lucrari, atribuit anterior unui contractor, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevazute, necesare pentru finalizarea contractului in cauza si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
    (i) atribuirea sa fie facuta aceluiasi contractor;
    (ii) serviciile/lucrarile suplimentare:
    - fie nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, intrucat altfel ar aduce prejudicii majore autoritatii contractante;
    - fie, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare indeplinirii contractului initial;
    (iii) valoarea estimata a acestuia nu trebuie sa depaseasca 50% din valoarea contractului de servicii, respectiv de lucrari, atribuit initial; sau
    d) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrari, care sunt similare serviciilor sau lucrarilor achizitionate prin contractul atribuit initial, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
    (i) noile servicii sau lucrari sunt in conformitate cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisa sau prin procedura de licitatie restransa;
    (ii) in anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrari s-a precizat ca, pentru achizitionarea ulterioara de servicii, respectiv de lucrari, similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;
    (iii) valoarea estimata a contractului initial de servicii sau de lucrari s-a determinat inclusiv prin luarea in calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrarilor similare ce se vor achizitiona ulterior;
    (iv) autoritatea contractanta achizitioneaza astfel de servicii sau lucrari intr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial; sau
    e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica concurentului castigator al concursului respectiv.
    Art. 20
    Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura prevazuta la art. 18 alin. (1) lit. d) numai in cazul in care:
    a) valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 17; sau
    b) se achizitioneaza servicii prevazute si numai in conditiile stabilite de catre Guvern prin hotarare.
    Art. 21
    In orice situatie, autoritatea contractanta trebuie sa asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitatii in relatia cu furnizorii, executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    Art. 22
    Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, in scopul de a evita aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau, dupa caz, la lit. c).

    CAP. 3
    Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Sectiunea 1
    Reguli generale
    Art. 23
    (1) Orice furnizor, executant sau prestator, roman sau strain, persoana fizica sau juridica, are dreptul de a participa, in conditiile prezentei ordonante, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica; furnizorul, executantul sau prestatorul strain beneficiaza in Romania de acelasi regim de care beneficiaza si furnizorul, executantul sau prestatorul roman in tara in care furnizorul, executantul sau prestatorul strain este rezident.
    (2) Contractul de achizitie publica trebuie sa se atribuie, dupa cum urmeaza:
    A. In cazul aplicarii procedurii prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a):
    a) pe baza criteriului prevazut la art. 62 lit. a) sau b) si luand totodata in considerare prevederile art. 41; si, in mod cumulativ,
    b) prin verificarea, anterior evaluarii ofertei, a indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la:
    (i) eligibilitate, in conformitate cu prevederile art. 27;
    (ii) inregistrare in conformitate cu prevederile art. 28;
    (iii) capacitatea tehnica si cea economico-financiara, in conformitate cu prevederile art. 29; verificarea capacitatii tehnice si a celei economico-financiare se face numai in cazul celor care nu au fost deja exclusi de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la pct. (i) si (ii).
    B. In cazul aplicarii procedurilor prevazute la art. 18 lit. b) si c):
    a) pe baza criteriului prevazut la art. 62 lit. a) sau b) si luand totodata in considerare prevederile art. 41; si, in mod cumulativ,
    b) prin verificarea, anterior evaluarii ofertei, a documentelor suplimentare de calificare solicitate, in conditiile prezentei ordonante, in invitatia de participare, candidatilor selectati de catre autoritatea contractanta sau prin reverificarea, daca se solicita aceleasi documente de calificare ca cele precizate in anuntul de participare, urmarind indeplinirea cerintelor in conformitate cu prevederile art. 27, 28 si 29.
    C. In cazul aplicarii procedurii prevazute la art. 18 alin. (1) lit. d):
    a) pe baza criteriului prevazut la art. 62 lit. b); si, in mod cumulativ,
    b) prin verificarea, anterior evaluarii ofertei de pret, a indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la:
    (i) eligibilitate, in conformitate cu prevederile art. 27;
    (ii) inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 28.
    (3) Este calificat orice ofertant/candidat care nu a fost exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a neindeplinirii conditiilor de calificare prevazute la alin. (2).
    (4) Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor prezentate de catre ofertanti/candidati in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de calificare.
    Art. 24
    In cazul aplicarii procedurii prin licitatie deschisa, numarul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.
    Art. 25
    (1) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a solicita invitatie de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii prin:
    a) licitatie restransa;
    b) negociere competitiva, daca autoritatea contractanta are obligatia de a aplica prevederile art. 74 alin. (1).
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili candidatii selectati, dintre candidatii calificati, numai dupa ce s-a verificat indeplinirea de catre candidati a conditiilor de calificare; atunci cand selecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico-financiara.
    (3) Numarul de candidati selectati trebuie sa se incadreze intre limita minima si limita maxima a intervalului precizat in anuntul de participare sau sa fie egal cu numarul precizat in anuntul de participare; acest numar trebuie sa fie:
    a) nu mai mic de 5 si nici mai mare de 20, in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa;
    b) nu mai mic de 3, daca este posibil, si, in orice caz, cel putin 2, in cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva.
    Art. 26
    Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatie de participare:
    a) candidatilor selectati, atunci cand aplica procedura prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva;
    b) de regula, la cel putin 3 si, in orice caz, la nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori si in asa fel incat sa asigure concurenta, atunci cand aplica procedura prin cerere de oferte de pret;
    c) de regula, la cel putin 3 si, in orice caz, la nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori si in asa fel incat sa asigure concurenta, atunci cand autoritatea contractanta definita la art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) aplica procedura prin negociere competitiva si nu are obligatia de a respecta prevederile art. 74 alin. (1);
    d) de regula, la cel putin 3 si, in orice caz, la nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori si in asa fel incat sa asigure concurenta, atunci cand autoritatea contractanta, definita la art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilita potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), se afla in situatia prevazuta la art. 74 alin. (3);
    e) furnizorului, executantului sau prestatorului caruia ar fi probabil sa i se atribuie contractul, atunci cand aplica procedura prin negociere cu o singura sursa.

    Sectiunea a 2-a
    Criterii de selectie calitativa
    Art. 27
    Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) este insolvabil sau in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
    c) a facut obiectul unei condamnari care are autoritatea de lucru judecat pentru un delict in legatura cu conduita sa profesionala;
    d) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
    e) furnizeaza informatii false in documentele de calificare;
    f) a comis o grava greseala in materie profesionala, pe care autoritatea contractanta o poate invoca aducand ca dovada orice mijloc probant pe care il are la dispozitie.
    Art. 28
    Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui furnizor, executant sau prestator sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, ori, in sensul de mai sus, sa faca o declaratie pe propria raspundere sau sa prezinte un document edificator.
    Art. 29
    Ofertantii/candidatii au obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractanta, prin care dovedesc capacitatea tehnica si cea economico-financiara, precum si de a permite verificarea de catre autoritatea contractanta a capacitatilor lor de productie, de realizare de studii, de cercetare-dezvoltare, precum si a sistemului de asigurare a calitatii.
    Art. 30
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscute furnizorilor, executantilor sau prestatorilor cel putin informatii privind:
    a) documentele de calificare pe care acestia trebuie sa le prezinte, precum si orice alte modalitati care urmeaza sa fie utilizate in scopul verificarii eligibilitatii, inregistrarii, capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare a acestora; si
    b) numarul de candidati selectati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar, atunci cand aplica procedura prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie precizate in anuntul de participare sau, dupa caz, in invitatia de participare, in functie de procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica aplicata.

    Sectiunea a 3-a
    Data limita de primire a scrisorii de interes
    Art. 31
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita de primire a scrisorii de interes, respectiv a solicitarii de a participa la procedura prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.
    (2) Data limita, stabilita de catre autoritatile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), nu trebuie sa fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii anuntului de participare, spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    (3) Autoritatile contractante, definite conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au obligatia, de regula, de a stabili ca data limita sa nu fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare; aceste autoritati au insa si dreptul de a reduce aceasta perioada, dar in nici un caz data limita nu trebuie sa fie mai devreme de 22 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
    (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva, si anume de a reduce numarul de zile prevazut la alin. (2) si (3), dar nu la mai putin de 15 zile si numai in situatia in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alineatele respective ar cauza prejudicii autoritatii contractante; in acest caz, autoritatea contractanta are obligatia de a include in anuntul de participare motivele aplicarii accelerate a procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.
    (5) Furnizorii, executantii sau prestatorii au obligatia ca, in momentul inaintarii scrisorii de interes, sa ataseze la aceasta documentele de calificare prevazute in anuntul de participare.

    CAP. 4
    Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei

    Sectiunea 1
    Continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei
    Art. 32
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie sa cuprinda cel putin:
    a) informatii generale privind autoritatea contractanta;
    b) documentele de calificare prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a), dupa caz;
    c) caietul de sarcini pe baza caruia trebuie sa se elaboreze propunerea tehnica;
    d) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si la perioada de valabilitate a acesteia;
    e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;
    f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si, in cazul in care se aplica criteriul prevazut la art. 62 lit. a), algoritmul de calcul utilizat in scopul evaluarii ofertelor;
    g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
    h) modelul contractului de achizitie publica, precum si conditiile generale de contractare sau, dupa caz, conditiile speciale de contractare.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv si care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea sau in localitatea in care se executa lucrarile ori se presteaza serviciile.
    Art. 33
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei de catre:
    a) orice furnizor, executant sau prestator care inainteaza o solicitare in acest sens, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie deschisa;
    b) toti candidatii selectati conform art. 25 alin. (2), in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva;
    c) orice furnizor, executant sau prestator caruia i s-a transmis o invitatie de participare, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin cerere de oferta;
    d) furnizorul, executantul sau prestatorul caruia i s-a transmis o invitatie de participare, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin negociere cu o singura sursa.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili:
    a) modalitatea in care furnizorii, executantii sau prestatorii care inainteaza o solicitare pot obtine exemplarul din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; si
    b) dupa caz, costul exemplarului din documentatie si, eventual, al transmiterii acestuia, precum si conditiile de plata asociate.
    (3) Modalitatea in care furnizorii, executantii sau prestatorii ori, dupa caz, candidatii selectati pot obtine exemplarul din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa fie:
    a) preluarea directa de catre furnizor, executant sau prestator ori de catre candidatii selectati de la adresa directiei/compartimentului din cadrul autoritatii contractante pe care aceasta o precizeaza;
    b) transmiterea exemplarului de catre autoritatea contractanta, ca urmare a primirii solicitarii prevazute la alin. (1) lit. a) in cel mult 6 zile de la primirea acesteia;
    c) transmiterea exemplarului de catre autoritatea contractanta o data cu transmiterea invitatiei de participare.

    Sectiunea a 2-a
    Dreptul de a solicita clarificari
    Art. 34
    (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obtinut, in conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei are dreptul de a solicita, in scris, clarificari despre elementele cuprinse in aceasta.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia:
    a) de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari numai acelor solicitari primite cu:
    (i) 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor;
    (ii) 7 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la art. 48, precum si in cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta de pret;
    b) de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari numai pana cu:
    (i) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la lit. a) pct. (i);
    (ii) 4 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la lit. a) pct. (ii);
    c) de a transmite continutul raspunsului catre toti furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
    Art. 35
    Autoritatea contractanta are dreptul de a completa, din proprie initiativa, in vederea clarificarii, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Orice astfel de completare trebuie comunicata de catre aceasta, in scris, pana la, dupa caz, 6 zile sau 4 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia respectiva.

    Sectiunea a 3-a
    Caietul de sarcini
    Art. 36
    Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si la sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea; in cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, si la reguli de proiectare si de calcul, inclusiv al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, la tehnici, procedee si metode de constructie, precum si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari, in legatura cu lucrarea finala si cu materii prime sau materiale ori parti de lucrare implicate.
    Art. 37
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a defini in caietul de sarcini si in contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:
    a) fie la reglementari tehnice, asa cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene;
    b) fie, daca nu exista reglementari tehnice in sensul de la lit. a), la standarde nationale si altele asemenea, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere:
    (i) standarde nationale si altele asemenea care adopta standarde europene si altele asemenea;
    (ii) standarde nationale si altele asemenea care adopta standarde internationale si altele asemenea, care sunt acceptate de Comunitatea Europeana, in situatia in care nu exista standarde europene si altele asemenea sau in situatia in care nu s-au adoptat inca pe plan national unele standarde europene si altele asemenea;
    (iii) alte standarde nationale si altele asemenea decat cele de la pct. (i) si pct. (ii);
    c) fie la altele asemenea celor de la lit. a) si b).
    (2) Guvernul hotaraste cu privire la aplicarea alin. (1), inclusiv exceptiile de la regula, luand in considerare obligatiile asumate de Romania in relatiile cu Uniunea Europeana in domeniul Pietei interne sau, pe plan international, cu privire la politica de standardizare, precum si la cea de achizitii publice.
    (3) Se interzice indicarea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemneaza produse de o anumita origine/fabricatie sau procedee speciale, in cazul in care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanti.
    (4) In sensul prevederilor alin. (3), este interzisa indicarea unei marci de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Totusi se admite o astfel de indicatie, dar numai insotita de mentiunea "sau echivalent" si numai in situatia in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a stabili in caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate partile interesate.

    CAP. 5
    Elaborarea, prezentarea si evaluarea ofertei

    Sectiunea 1
    Elaborarea si prezentarea ofertei. Oferte alternative
    Art. 38
    (1) Propunerea tehnica trebuie elaborata in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini; in cazul aplicarii procedurii prin licitatie deschisa, prin negociere cu o singura sursa sau prin cerere de oferta, este obligatoriu ca la propunerea tehnica sa fie atasate si documentele de calificare.
    (2) Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, necesare evaluarii financiare.
    Art. 39
    Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata pe propria raspundere de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.
    Art. 40
    (1) Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun, denumita in continuare oferta comuna, fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata; autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
    (2) Este obligatoriu ca fiecare dintre asociati sa faca dovada ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 27 si sa semneze oferta comuna. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.
    (3) Asociatii desemneaza din randul lor pe acela care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de contractor conducator, caz in care acesta efectueaza si operatiunile de incasari si plati in numele contractorilor asociati.
    (4) Asociatii nu au dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna.
    (5) Executantul/candidatul selectat sau, dupa caz, asociatii, in cazul unei oferte comune, care participa la procedura pentru atribuirea unui contract de concesiune de lucrari are/au obligatia de a include in oferta lista cuprinzand persoanele juridice afiliate lor; concesionarul are obligatia sa actualizeze aceasta lista in mod permanent pana la finalizarea contractului de concesiune de lucrari.
    Art. 41
    (1) Candidatii selectati/furnizorii/executantii/prestatorii, precum si, dupa caz, cei asociati conform prevederilor art. 40 alin. (1) trebuie sa depuna o singura oferta; este obligatoriu ca aceasta oferta sa nu se abata de la cerintele prevazute in caietul de sarcini.
    (2) In cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este cel prevazut la art. 62 lit. a), atunci, prin exceptie de la prevederile alin. (1), ofertantul, respectiv ofertantii asociati, are/au dreptul de a depune in plus si alte oferte, denumite oferte alternative; acestea, si numai acestea, pot sa se abata, intr-o anumita masura, de la cerintele prevazute in caietul de sarcini pentru oferta de baza, respectiv cea prevazuta la alin. (1).
    (3) Autoritatea contractanta are obligatia de a prevedea in caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie sa le indeplineasca pentru a fi luate in considerare. De asemenea, daca autoritatea contractanta nu intentioneaza sa permita depunerea de oferte alternative, atunci este obligatoriu ca aceasta sa precizeze interdictia respectiva in anuntul de participare.
    (4) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a respinge o oferta alternativa doar pentru motivul ca:
    a) aceasta este intocmita utilizandu-se specificatii tehnice definite prin referire la standarde nationale si altele asemenea care adopta standarde europene si altele asemenea; sau
    b) in cazul in care aceasta ar putea fi declarata castigatoare:
    (i) contractul de furnizare pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire se transforma in contract de servicii; sau
    (ii) contractul de servicii pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire se transforma in contract de furnizare.
    Art. 42
    (1) Furnizorul/executantul/prestatorul/candidatul selectat are obligatia sa precizeze in oferta, daca autoritatea contractanta solicita, acea parte a contractului de achizitie publica pe care acesta intentioneaza sa o subcontracteze.
    (2) Autoritatea contractanta, atunci cand urmeaza sa atribuie un contract de concesiune de lucrari, are dreptul:
    a) sa impuna executantului/candidatului selectat ca acesta sa atribuie contracte de lucrari unor terte parti intr-un procent de minimum 30% din totalul lucrarilor ce fac obiectul concesiunii; sau
    b) sa solicite executantului/candidatului selectat sa precizeze in oferta valoarea contractelor de lucrari pe care acesta urmeaza sa le atribuie unor terte parti, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrari.
    (3) Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in anuntul de participare sau in invitatia de participare procentul minim impus la care se face referire la alin. (2) lit. a) sau faptul ca executantilor/candidatilor selectati li se solicita sa indice valoarea la care se face referire la alin. (2) lit. b).
    (4) Executantul/candidatul selectat are dreptul sa majoreze si sa includa in oferta procentul minim prevazut la alin. (2) lit. a), stabilit de catre autoritatea contractanta.
    Art. 43
    Oferta nu se ia in considerare si nu se inregistreaza daca nu este insotita de dovada constituirii garantiei pentru participare.
    Art. 44
    Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii suplimentare solicitate ofertantului si a carei dezvaluire ar putea sa aduca atingere dreptului ofertantului de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

    Sectiunea a 2-a
    Data limita pentru depunerea ofertei
    Art. 45
    (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul sau in invitatia de participare, si isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.
    (2) Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita de catre aceasta sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
    (3) Modalitatile in care ofertele pot fi transmise se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 46
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili data limita pentru depunerea ofertelor; perioada fixata prin data limita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai mica de:
    a) 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa;
    b) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa;
    c) 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferte de pret.
    (2) Autoritatea contractanta, prin exceptie de la prevederile alin. (1), are dreptul de a stabili ca perioada fixata prin data limita pentru depunerea ofertelor sa fie mai mica de 52 de zile, respectiv 40 de zile, dar nu mai mica de:
    a) 36 de zile, de regula, si in nici un caz mai mica de 22 de zile, de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa;
    b) 26 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa,
si numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis de catre autoritatea contractanta spre publicare:
    (i) fie cu cel putin 52 de zile;
    (ii) fie cu cel mult 12 luni;
inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
    Art. 47
    (1) Autoritatea contractanta are dreptul de stabili data limita de depunere a ofertelor printr-un acord comun, incheiat in scris cu toti candidatii selectati si numai respectand conditia ca fiecarui candidat selectat sa i se asigure o perioada egala pentru pregatirea si depunerea ofertei, in cazul aplicarii procedurii prin:
    a) negociere competitiva; sau
    b) licitatie restransa, daca autoritatea contractanta este definita conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilita potrivit prevederilor art. 5 alin. (5).
    (2) In situatia in care nu se ajunge la un acord comun, data limita nu trebuie, de regula, sa fie mai devreme de 24 zile si, in nici un caz, nu mai devreme de 10 zile, de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta.
    Art. 48
    Autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restransa, si anume de a reduce numarul de zile prevazut la art. 46 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. b), dar nu la mai putin de 10 zile, si numai in situatia in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la respectivele articole ar cauza prejudicii autoritatii contractante.
    Art. 49
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi in mod adecvat perioada fixata prin data limita pentru depunerea ofertelor dincolo de perioada minima prevazuta la art. 46, 47 si 48, daca:
    a) datorita volumului si complexitatii lor, nu pot fi furnizate:
    (i) documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) lit. b);
    (ii) raspunsurile la clarificarile solicitate cu privire la documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2);
    b) oferta nu poate fi elaborata si depusa decat fie dupa vizitarea amplasamentelor, fie dupa consultarea la fata locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul, in mod exceptional, de a decala data limita pentru depunerea ofertei, caz in care aceasta are obligatia de a comunica, in scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

    Sectiunea a 3-a
    Modificarea, retragerea si valabilitatea ofertei
    Art. 50
    Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
    Art. 51
    Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau a modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.
    Art. 52
    (1) Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate a acesteia; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; in cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie prelungita in mod corespunzator.
    (3) Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
    (4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga dupa sine pierderea garantiei pentru participare.
    (5) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita modificarea ofertei de catre ofertantul care este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, iar acesta, la randul sau, nu are dreptul de a-si modifica oferta.

    Sectiunea a 4-a
    Comisia de evaluare. Juriul
    Art. 53
    Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie o comisie de evaluare care:
    a) verifica:
    (i) respectarea regulilor formale de depunere si prezentare a ofertei;
    (ii) eligibilitatea candidatului/ofertantului;
    (iii) inregistrarea candidatului/ofertantului;
    (iv) capacitatea economico-financiara a candidatului/ofertantului;
    (v) capacitatea tehnica a candidatului/ofertantului;
    b) califica ofertantul si candidatul;
    c) selecteaza candidatul;
    d) stabileste care sunt completarile si clarificarile necesare cu privire la documentele de calificare sau la oferta;
    e) exclude candidatul sau ofertantul;
    f) evalueaza ofertele ofertantilor calificati; mai intai se evalueaza propunerea tehnica;
    g) respinge oferta;
    h) stabileste oferta castigatoare dintre ofertele admise;
    i) indeplineste alte atributii specifice;
    j) este formata din cel putin 5 membri cu pregatire profesionala si experienta relevanta.
    Art. 54
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie, in scopul evaluarii solutiilor prezentate intr-un concurs de solutii, un juriu care:
    a) verifica respectarea regulilor formale de depunere si de prezentare a solutiei;
    b) evalueaza solutiile primite;
    c) adopta o decizie sau formuleaza o opinie;
    d) indeplineste alte atributii specifice;
    e) este format din cel putin 3 membri, care au pregatire profesionala si experienta relevanta; in situatia in care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare profesionala, atunci cel putin o treime din numarul membrilor juriului trebuie sa aiba acea calificare sau una echivalenta.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza, in anuntul de participare la concurs, daca acesta este urmat de atribuirea unui contract de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului.
    Art. 55
    Nu au dreptul sa fie membri in comisia de evaluare sau in juriu urmatoarele persoane:
    a) sotul sau o ruda pana la gradul al treilea inclusiv ori un afin pana la gradul al treilea inclusiv, cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti;
    b) persoanele care in ultimii 3 ani au avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti ori care au facut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere si de administratie al acestora;
    c) persoanele care detin parti sociale sau actiuni intr-o proportie semnificativa din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/concurenti.
    Art. 56
    Autoritatea contractanta hotaraste daca membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toti sau numai o parte din acestia, sunt remunerati pentru activitatea respectiva.

    Sectiunea a 5-a
    Deschiderea si evaluarea ofertelor
    Art. 57
    (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare.
    (2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.
    Art. 58
    In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligatia de a solicita, in scris si oricum inainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.
    Art. 59
    (1) Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    a) oferta nu respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, cu exceptia cazurilor in care sunt acceptate si oferte alternative;
    b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
    c) explicatiile solicitate conform art. 58 nu sunt concludente sau credibile;
    d) alte cazuri stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a respinge toate ofertele, in bloc, oricand pana la data transmiterii comunicarii prevazute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i), dar numai daca, in mod cumulativ:
    a) aceasta posibilitate a fost precizata in anuntul sau in invitatia de participare;
    b) inainte de luarea deciziei de respingere a tuturor ofertelor a fost obtinut avizul conform al Ministerului Finantelor.
    Art. 60
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia:
    a) de a transmite o comunicare, in scris, simultan:
    (i) pe de o parte, ofertantului castigator, in care se precizeaza faptul ca oferta sa este castigatoare si ca este invitat in vederea incheierii contractului, iar pe de alta parte, fiecaruia dintre ceilalti ofertanti, in care se precizeaza fie ca oferta a fost respinsa, fie ca, desi admisa, oferta este necastigatoare; sau
    (ii) pe de o parte, candidatilor selectati, comunicare ce reprezinta chiar invitatia de participare, la care se ataseaza documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, iar pe de alta parte, fiecaruia dintre ceilalti candidati, in care se precizeaza faptul ca a fost exclus, necalificat sau ca, desi a fost calificat, este neselectat;
    b) de a transmite comunicarea prevazuta la lit. a) in cel mult 10 zile de la data la care comisia de evaluare:
    (i) fie a stabilit oferta castigatoare;
    (ii) fie a stabilit candidatii selectati;
    c) de a transmite, in scris, raspunsul la solicitarea prevazuta la alin. (2) in cel mult 5 zile de la primirea respectivei solicitari; atunci cand raspunde unui ofertant a carui oferta, desi admisa, a fost declarata ca necastigatoare, autoritatea contractanta trebuie sa indice intotdeauna numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant necastigator.
    (2) Candidatul exclus, necalificat sau neselectat, precum si ofertantul a carui oferta este respinsa sau necastigatoare au dreptul de a solicita, in scris, motivele excluderii, necalificarii sau neselectarii, respectiv ale respingerii ofertei ori declararii ofertei ca necastigatoare; solicitarea trebuie transmisa in cel mult doua zile lucratoare de la data primirii comunicarii prevazute la alin. (1) lit. a).
    (3) Autoritatea contractanta are dreptul sa nu furnizeze anumite informatii referitoare la atribuirea contractului si care ar putea fi cuprinse in ansamblul informatiilor pe care autoritatea contractanta trebuie sa le furnizeze in acord cu prevederile alin. (1) lit. c), si anume in situatia in care aceasta furnizare:
    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si, implicit, ar fi contrara interesului public; sau
    b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor/candidatilor, inclusiv cele ale ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare; sau
    c) ar prejudicia concurenta loiala intre furnizori/executanti/prestatori.

    Sectiunea a 6-a
    Criterii pentru atribuirea contractului de achizitie publica
    Art. 61
    Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriul pe baza caruia se atribuie contractul si care, o data stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.
    Art. 62
    Criteriul mentionat la art. 61 poate fi numai:
    a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;
    b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
    Art. 63
    (1) In cazul aplicarii criteriului prevazut la art. 62 lit. a), oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul.
    (2) Algoritmul de calcul prevazut la alin. (1) se stabileste pe baza aplicarii unor variate criterii de evaluare a ofertei, in functie de specificul fiecarui contract in parte, cum ar fi, dupa caz: termen de livrare sau de executie, costuri curente, raportul cost/eficienta, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, servicii postvanzare si asistenta tehnica, angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pe termen lung, conditii referitoare la aplicarea art. 105 alin. (4), alte elemente considerate relevante pentru evaluarea ofertelor, precum si pretul; aceste criterii trebuie sa fie definite clar si, o data stabilite, nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (3) Autoritatea contractanta este obligata sa precizeze in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, criteriile de evaluare a ofertei prevazute la alin. (2), in ordinea importantei lor pentru evaluarea ofertei, precum si algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.
    Art. 64
    In cazul aplicarii criteriului prevazut la art. 62 lit. b), oferta stabilita ca fiind castigatoare trebuie sa respecte cel putin nivelul minim de calitate impus prin caietul de sarcini.

    Sectiunea a 7-a
    Anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica
    Art. 65
    Autoritatea contractanta are dreptul sa anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, numai daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire a contractului de achizitie publica si numai in urmatoarele cazuri:
    a) fiecare dintre ofertele depuse depaseste valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;
    b) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de candidati/ofertanti este mai mic decat cel prevazut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanta;
    c) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului;
    d) in alte situatii specificate in mod expres in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fata de candidati sau, dupa caz, fata de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare.
    (3) Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica, in scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, precum si candidatilor sau ofertantilor atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul anularii, in cazul in care anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

    CAP. 6
    Incheierea, indeplinirea si finalizarea contractului de achizitie publica

    Sectiunea 1
    Incheierea contractului de achizitie publica
    Art. 66
    (1) Autoritatea contractanta, are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare.
    (2) In cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, atunci aceasta are dreptul:
    a) de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de catre ofertele acestora, in vederea incheierii contractului;
    b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (3) Orice contract de achizitie publica trebuie incheiat in forma scrisa, cu exceptia cazului prevazut la art. 18 alin. (5).
    (4) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice.
    (5) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica intr-o perioada de cel mult:
    a) 30 de zile, in cazul contractelor de furnizare sau de servicii;
    b) 60 de zile, in cazul contractelor de lucrari,
de la data transmiterii comunicarii prevazute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i) si, in orice caz, nu mai devreme de 15 zile de la aceasta data.
    Art. 67
    Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta in vederea incheierii contractului de achizitie publica are obligatia de a face dovada, pana la data incheierii contractului respectiv, a constituirii garantiei de buna executie.
    Art. 68
    Partile semnatare ale contractului de achizitie publica au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie publica.
    Art. 69
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publica, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie publica si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura, incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
    (2) In acest caz contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data rezilierii.
    Art. 70
    In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti, partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publica si de a pretinde plata de despagubiri.

    Sectiunea a 2-a
    Evitarea concurentei neloiale
    Art. 71
    Persoanele fizice sau juridice, care au participat, in orice fel, la intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului respectiv, nu au dreptul de a fi ofertant sau ofertant asociat, sub sanctiunea nulitatii contractului in cauza.
    Art. 72
    Contractorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au participat la intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care au facut parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului in cauza pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezilierii contractului de catre autoritatea contractanta.

    CAP. 7
    Transparenta si publicitate

    Sectiunea 1
    Anuntul de intentie, anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica
    Art. 73
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscuta in mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop in care trebuie sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in cel mult 30 de zile de la data inceperii anului bugetar, un anunt de intentie pentru toate contractele de achizitie publica previzionate a fi atribuite, separat pentru produse, lucrari si servicii, in decursul urmatoarelor 12 luni de la publicarea acestui anunt, si a caror valoare estimata, fara T.V.A. este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro.
    (2) Publicarea anuntului prevazut la alin. (1) nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.
    (3) Autoritatea contractanta, definita conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilita potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), face exceptie de la prevederile alin. (1), in sensul ca aceasta are dreptul de a transmite spre publicare anuntul de intentie oricand pe parcursul anului.
    Art. 74
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii Publice, un anunt de participare, in toate cazurile in care, pentru atribuirea unui contract de achizitie publica, a carui valoare estimata, fara T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 17, aplica una dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) pct. (i), precum si in cazul in care intentioneaza sa organizeze un concurs de solutii.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta definita conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) nu are obligatia, atunci cand aplica procedura prin negociere competitiva, de a transmite spre publicare un anunt de participare:
    a) in cazurile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a) A. d) pct. (ii), lit. f) sau e);
    b) in cazul prevazut la art. 19 alin. (1) lit. a) B si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare tuturor ofertantilor/candidatilor care nu au fost exclusi de la procedura pentru atribuirea prin licitatie deschisa sau restransa aplicata anterior.
    (3) Autoritatea contractanta definita conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilita potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), nu are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare in situatiile:
    a) cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa, restransa sau negociere, procedura pentru care s-a publicat un anunt de participare, nu s-a primit nici o oferta sau ofertele s-au aflat intr-una dintre situatiile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a) B pct. (i) - (vi) si numai daca autoritatea contractanta nu modifica substantial cerintele prevazute initial in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; sau
    b) prevazute la art. 19 alin. (1) lit. d) si lit. f) si alin. (2) lit. a) - c); sau
    c) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, care sunt similare lucrarilor achizitionate prin contractul atribuit initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
    (i) noile lucrari sunt in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere, procedura pentru care s-a publicat anunt de participare;
    (ii) in anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrari s-a precizat ca, ulterior, se pot achizitiona lucrari similare fara publicarea unui anunt de participare;
    (iii) valoarea estimata a contractului initial de lucrari s-a determinat inclusiv prin luarea in calcul a lucrarilor similare ce se vor achizitiona ulterior; sau
    d) cand se achizitioneaza produse cotate si tranzactionate la bursa de marfuri; sau
    e) cand se atribuie contracte de achizitie publica in baza unui contract-cadru si numai daca acest contract-cadru a fost atribuit prin aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) - c), pentru care s-a publicat un anunt de participare; sau
    f) cand beneficiaza de posibilitatea valorificarii unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoasa si in urma careia poate cumpara produse la un pret considerabil mai scazut decat cel practicat in mod normal pe piata; sau
    g) cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv.
    (4) Atunci cand un concesionar este si autoritate contractanta potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si b), acesta are obligatia, in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de lucrari, fara T.V.A., este mai mare sau egala cu echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 17 lit. c), de a transmite spre publicare, atunci cand intentioneaza sa atribuie contracte de lucrari unor terte parti, un anunt de participare, cu exceptia acelor situatii care sunt similare celor prevazute la alin. (2) pentru autoritatile contractante; nu sunt considerate terte parti:
    a) executantii asociati care depun o oferta comuna atunci cand autoritatea contractanta intentioneaza sa atribuie un contract de concesiune de lucrari;
    b) persoanele juridice afiliate executantului/candidatului selectat sau executantilor asociati.
    (5) Atunci cand un concesionar este si autoritate contractanta potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si b), acesta are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunt de participare, si anume numai in situatia in care intentioneaza sa atribuie contracte de lucrari persoanelor juridice afiliate care au fost incluse anterior in lista prevazuta la art. 40 alin. (5).
    Art. 75
    Autoritatea contractanta are dreptul, in scopul asigurarii unei transparente maxime, de a face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale, dar numai dupa publicarea anuntului respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice si cu obligatia de a respecta intocmai continutul si forma anuntului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 76
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publica, nu mai tarziu de 48 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica.
    (2) Autoritatea contractanta care a organizat un concurs de solutii are obligatia de a transmite spre publicare un anunt al rezultatului concursului respectiv nu mai tarziu de 48 de zile de la data deciziei juriului.
    (3) In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta de pret, autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta prevederile alin. (1).
    Art. 77
    Guvernul hotaraste:
    a) numarul de zile al perioadei in care, incepand de la data primirii anunturilor prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76, Regia Autonoma "Monitorul Oficial al Romaniei" are obligatia de a publica aceste anunturi;
    b) numarul de zile al perioadei in care, incepand de la data publicarii anunturilor, Regia Autonoma "Monitorul Oficial al Romaniei" are obligatia de a distribui Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    Art. 78
    Continutul anunturilor prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76, precum si al invitatiei de participare va fi stabilit prin hotarare a Guvernului.

    Sectiunea a 2-a
    Forme de comunicare
    Art. 79
    (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevazute in prezenta ordonanta trebuie sa se transmita sub forma de document scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii.
    (3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.
    (4) Scrisoarea de interes, prevazuta la art. 31 alin. (1), poate fi transmisa prin una dintre urmatoarele forme:
    a) scrisoare prin posta;
    b) telegrama;
    c) telex;
    d) telefax;
    e) telefon.
    Furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis scrisoarea de interes prin una dintre formele prevazute la lit. b) - e) are obligatia de a asigura transmiterea acesteia si prin forma prevazuta la lit. a), inainte de expirarea datei limita prevazute la art. 31 alin. (1); data postei este considerata data de transmitere.
    Art. 80
    Autoritatea contractanta are obligatia de a nu face nici o discriminare intre ofertanti/candidati din punct de vedere al formei in care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicari.

    CAP. 8
    Dosarul achizitiei publice

    Art. 81
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice.
    (2) Documentele care trebuie sa fie incluse in dosarul achizitiei publice, precum si modul de pastrare a acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 82
    Dosarul achizitiei publice se pastreaza de catre autoritatea contractanta atata timp cat contractul de achizitie publica produce efecte juridice si, in orice caz, nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.
    Art. 83
    La cerere, dosarul achizitiei publice este pus la dispozitie oricarei autoritati publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita, daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta, dar fara a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor.

    CAP. 9
    Cai de atac

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale privind utilizarea cailor de atac
    Art. 84
    (1) Actele sau deciziile nelegale care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante pot fi atacate pe cale administrativa si/sau in justitie.
    (2) Autoritatea contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale administrativa. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de participare sau, dupa caz, in invitatia de participare denumirea, adresa, telefonul, faxul si telexul compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit/depun contestatiile.
    (3) Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel.
    Art. 85
    (1) Are dreptul de a utiliza caile de atac prevazute de prezenta ordonanta orice persoana fizica sau juridica dintre cele care intrunesc conditiile mentionate la art. 23 alin. (1), numai daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica pentru a carui atribuire se aplica prevederile prezentei ordonante;
    b) sufera, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinta directa a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, ce determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Se respinge contestatia ori, dupa caz, actiunea in justitie a persoanei fizice sau juridice care nu indeplineste cumulativ conditiile prevazute la alin. (1).
    (3) Actiunea in justitie se introduce numai dupa epuizarea caii de atac a contestatiei pe cale administrativa si numai de catre acele persoane care au inaintat contestatii, precum si pentru acele capete de cerere care au facut obiectul atacului pe cale administrativa. Actiunea in justitie se introduce numai atunci cand autoritatea contractanta nu a raspuns unei contestatii in termenul aplicabil in speta prevazut in prezenta ordonanta, ori atunci cand contestatarul nu este satisfacut de raspunsul primit in termen legal.
    (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3) poate introduce o actiune in justitie, fara ca in prealabil sa fi inaintat o contestatie pe cale administrativa:
    a) orice persoana fizica sau juridica, care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) si care nu a fost in nici un fel implicata in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, dar numai dupa publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publica respectiv si nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de atribuire, precum si numai in scopul solicitarii de despagubiri;
    b) orice participant inca implicat in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, numai pentru a ataca masurile corective decise de autoritatea contractanta ca efect al solutionarii contestatiei sau contestatiilor, daca poate dovedi ca:
    (i) fie masurile corective sunt la randul lor nelegale si determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante;
    (ii) fie masurile corective, desi legale, sunt incomplete si, ca urmare, este inca alterata respectarea principiilor prevazute la art. 2 din prezenta ordonanta;
    c) orice ofertant, numai in cazul in care autoritatea contractanta incheie contractul de achizitie publica mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicarii prevazute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i), dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de atribuire.
    (5) Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, introdusa exclusiv in acest scop si numai dupa solutionarea pe cale administrativa a contestatiei sau in justitie a actiunilor prevazute la alin. (3) si alin. (4) lit. b). Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel.
    (6) Persoana fizica sau juridica care introduce actiune in justitie in conditiile prevazute la alin. (3), (4) sau la alin. (5) are obligatia de a notifica, de indata, autoritatii contractante despre aceasta, precum si de a asigura primirea notificarii de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data introducerii actiunii; dovada notificarii cade in sarcina persoanei fizice sau juridice respective.
    Art. 86
    (1) Nu se contesta si nu se ataca in justitie:
    a) alegerea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica;
    b) alegerea criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    c) alegerea numarului de candidati selectati;
    d) respingerea tuturor ofertelor;
    e) acordarea preferintei interne;
    f) suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica;
    g) anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.
    (2) Orice persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 85 alin. (1) este indreptatita sa sesizeze Ministerul Finantelor in legatura cu oricare dintre deciziile autoritatii contractante prevazute la alin. (1), caz in care Ministerul Finantelor are dreptul de a declansa ancheta administrativa.
    Art. 87
    (1) Ori de cate ori primeste o contestatie inaintata in termen sau o notificare privind introducerea unei actiuni in justitie, autoritatea contractanta suspenda, in mod obligatoriu, procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in cauza pentru o perioada de 10 zile lucratoare de la data inaintarii contestatiei sau a primirii notificarii; decizia de suspendare se comunica de indata, de catre autoritatea contractanta, tuturor participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica la data inaintarii contestatiei sau primirii notificarii.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in cauza, in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) fie contestatia nu este inaintata in termenul aplicabil in speta, prevazut de prezenta ordonanta, fie persoana care o inainteaza nu indeplineste conditiile prevazute la art. 85 alin. (1), fie contestatia nu este intocmita potrivit prevederilor art. 89;
    b) contestatia este in mod evident nejustificata sau continutul acesteia este in mod evident neserios;
    c) prin suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractanta trebuie sa fie in masura sa il argumenteze.
    (3) Procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica nu se suspenda in cazul actiunilor in justitie prevazute la art. 85 alin. (5).
    (4) In oricare dintre cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) si b), autoritatea contractanta comunica, de indata, contestatarului rezolutia motivata de respingere a contestatiei si transmite tuturor participantilor, inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica la data inaintarii contestatiei, cate o copie de pe continutul contestatiei si de pe rezolutia sa.
    (5) Autoritatea contractanta are dreptul de a decide prelungirea perioadei de suspendare prevazute la alin. (1), in scopul protejarii intereselor sale, ale contestatarului sau, dupa caz, ale celui care a introdus actiune in justitie ori ale celorlalti participanti inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in cauza, dar perioada de suspendare aferenta solutionarii unui atac, atat pe cale administrativa, cat si in justitie, nu poate depasi in total, de regula, 30 de zile si in nici un caz 60 de zile.
    (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplica fara a ingradi, in vreun fel, capacitatea instantelor de judecata competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, in termenul prevazut de prezenta ordonanta pentru hotararea de masuri provizorii, cu exceptia prevazuta la alin. (3).
    (7) Perioada de suspendare atrage dupa sine prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.
    Art. 88
    (1) De indata ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni in justitie, autoritatea contractanta are obligatia sa instiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivata de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica pe toti participantii inca implicati in respectiva procedura si Ministerul Finantelor, anexand copie de pe contestatia/notificarea primita si, dupa caz, rezolutia sa la contestatie; de asemenea, autoritatea contractanta comunica tuturor participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si Ministerului Finantelor, in termen de doua zile lucratoare de la producerea lor, toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea in justitie in cauza.
    (2) Participantii inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica au dreptul de a se asocia, prin comunicare scrisa depusa la sediul autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la primirea instiintarii prevazute la alin. (1), la contestatia inaintata autoritatii contractante; cei care se asociaza la o contestatie au aceleasi drepturi si raspunderi cu cel care a initiat contestatia. Participantii inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica care nu se asociaza unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atat pe cale administrativa cat si in justitie, actul sau decizia invocata ca nelegala prin contestatia inaintata initial.
    (3) In cazul unei actiuni inaintate in justitie, participantii inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca nu au decazut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonante, au dreptul de a formula la instanta competenta cereri de interventie in termen de 5 zile lucratoare de la primirea instiintarii prevazute la alin. (1); cei care nu formuleaza cereri de interventie potrivit prevederilor prezentului alineat pierd dreptul de a ataca, atat pe cale administrativa cat si in justitie, actul sau decizia impotriva carora s-a introdus actiune in justitie.

    Sectiunea a 2-a
    Solutionarea contestatiei
    Art. 89
    (1) Forma de atac pe cale administrativa a actelor si deciziilor nelegale, care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante, este contestatia.
    (2) Sub sanctiunea decaderii contestatia trebuie inaintata autoritatii contractante in cursul perioadei aplicabile in speta dintre cele prevazute in prezentul alineat, dupa cum urmeaza:
    a) fie in cel mult 10 zile lucratoare de la data publicarii unui anunt de participare;
    b) fie in cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii unei comunicari, instiintari, invitatii, documentatii sau a altora asemenea, transmise de catre autoritatea contractanta, cu exceptia comunicarii prevazute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i);
    c) fie in alte cazuri decat cele prevazute la lit. a), b) si d), in cel mult 5 zile lucratoare din momentul luarii la cunostinta, in orice mod, despre un act ori o decizie a autoritatii contractante, dar nu mai mult de 20 de zile din momentul in care contestatarul ar fi putut lua la cunostinta despre actul sau decizia in cauza;
    d) fie in cel mult 15 zile de la data primirii comunicarii prevazute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i).
    (3) Data inaintarii contestatiei se considera data primirii acesteia de catre autoritatea contractanta; dovada inaintarii contestatiei in cursul perioadei aplicabile in speta dintre cele prevazute la alin. (2) este in sarcina celui care inainteaza contestatia.
    (4) Contestatia trebuie formulata in scris si trebuie inaintata la adresa si prin formele de comunicare indicate de catre autoritatea contractanta in anuntul/invitatia de participare; la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a o inregistra si de a ii instiinta, de indata, pe ceilalti participanti inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si Ministerul Finantelor, potrivit prevederilor art. 88 alin. (1).
    (5) Contestatia trebuie sa precizeze actul sau decizia invocata ca nelegala, articolul din prezenta ordonanta si, dupa caz, din alte acte normative, pe care contestatarul il considera incalcat, interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le sufera sau le poate suferi, modul in care asteapta sa fie rezolvat cazul in speta si baza legala a propunerii.
    (6) Autoritatea contractanta este in drept sa respinga orice contestatie care nu satisface, in mod cumulativ, cerintele prevazute in prezentul articol.
    (7) Contestatarul este indreptatit sa transmita o copie de pe contestatia respectiva, spre stiinta, si Ministerului Finantelor.
    Art. 90
    (1) Imediat dupa primirea unei contestatii, autoritatea contractanta verifica contestatia, estimeaza temeinicia acesteia si:
    a) fie respinge contestatia, informand, de indata, motivat, in aceasta privinta contestatarul, pe toti participantii inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si Ministerul Finantelor, daca:
    (i) cel care inainteaza contestatia nu indeplineste conditiile prevazute la art. 85 alin. (1) sau a decazut din dreptul sau potrivit prevederilor aplicabile in speta ale prezentei ordonante;
    (ii) contestatia este inaintata dupa expirarea perioadei aplicabile in speta sau nu satisface alte cerinte prevazute la art. 89;
    (iii) contestatia este in mod evident nejustificata sau continutul acesteia este in mod evident neserios.
    b) fie retine contestatia in vederea solutionarii.
    (2) Pentru fiecare contestatie retinuta in vederea solutionarii, autoritatea contractanta are obligatia de a formula o rezolutie motivata intr-o perioada de cel mult 10 zile lucratoare de la data inaintarii contestatiei.
    (3) In vederea formularii rezolutiei sale motivate autoritatea contractanta se poate consulta cu contestatarul si cu toti cei care s-au asociat contestatiei; de asemenea, autoritatea contractanta poate initia consultari si cu ceilalti participanti inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (4) Ori de cate ori autoritatea contractanta retine, in vederea solutionarii, mai multe contestatii impotriva aceluiasi act sau aceleiasi decizii invocate ca nelegale, are obligatia sa solutioneze in mod unitar toate contestatiile primite; perioada de 10 zile lucratoare prevazuta la alin. (2) se poate prelungi, pentru contestatiile depuse mai devreme, pana la expirarea unei perioade de cel mult 10 zile de la data inaintarii ultimei contestatii, cu conditia ca decizia de prelungire sa fie comunicata tuturor participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si Ministerului Finantelor, o data cu instiintarea privind primirea ultimei contestatii pe care o transmite in temeiul art. 88 alin. (1).
    (5) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si Ministerului Finantelor, pana cel mai tarziu la data expirarii perioadei prevazute la alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (4), o comunicare scrisa indicand pentru fiecare contestatie in parte care sunt textele de lege aplicabile in speta si rezolutia sa motivata.
    (6) Oricare dintre contestatari este indreptatit sa introduca actiune in justitie impotriva actului sau deciziei contestate, daca nu a primit din partea autoritatii contractante comunicarea prevazuta la alin. (5) in cursul primelor 5 zile lucratoare dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (4); sub sanctiunea decaderii, actiunea in justitie trebuie introdusa in termen de cel mult 15 zile de la data la care a expirat perioada prevazuta la alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (4).
    (7) In solutionarea contestatiilor autoritatea poate decide, atata timp cat si numai daca contractul nu este deja incheiat, masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor si deciziilor nelegale sau activitatilor in legatura cu acestea, in scopul conformarii cu prevederile prezentei ordonante.
    (8) Masurile corective decise de catre autoritatea contractanta se comunica tuturor participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, o data cu comunicarea prevazuta la alin. (5).
    (9) In termen de doua zile lucratoare de la primirea comunicarii prevazute la alin. (8) contestatarii au obligatia sa notifice autoritatii contractante daca accepta sau nu rezolutia autoritatii contractante si masurile corective eventual decise de catre aceasta; cei care notifica autoritatii contractante ca accepta rezolutia si masurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca in justitie, inclusiv din acela de a introduce cerere de interventie in interesul partii care ar ataca respectiva rezolutie si/sau masurile corective in cauza.
    (10) Masurile corective decise de catre autoritatea contractanta ca efect al solutionarii de contestatii pot fi atacate numai in justitie.

    Sectiunea a 3-a
    Atacul in justitie
    Art. 91
    (1) Atacul in justitie al actelor si deciziilor nelegale care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante se face prin actiune introdusa la instanta competenta prevazuta la art. 84 alin. (3) de catre una dintre persoanele in drept, potrivit prevederilor art. 85 alin. (3) si (4), daca aceasta nu a decazut din dreptul ei potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Sub sanctiunea decaderii, actiunea in justitie trebuie introdusa in cursul perioadelor aplicabile in speta dintre cele prevazute in prezentul alineat, dupa cum urmeaza:
    a) fie in cel mult 15 zile de la data primirii din partea autoritatii contractante a comunicarii privind respingerea contestatiei, conform art. 90 alin. (1) lit. a);
    b) fie conform prevederilor art. 90 alin. (6) al prezentei ordonante, in cel mult 15 zile de la data de la care a expirat perioada de solutionare a contestatiilor stabilita potrivit art. 90 alin. (2) sau, dupa caz, potrivit art. 90 alin. (4);
    c) fie in cel mult 15 zile de la data primirii comunicarii prevazute la art. 90 alin. (5), cuprinzand rezolutia motivata formulata de catre autoritatea contractanta pentru fiecare contestatie in parte si/sau a masurilor corective decise de autoritatea contractanta potrivit art. 90 alin. (7) si comunicate potrivit art. 90 alin. (8);
    d) fie in cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de atribuire, in cazurile prevazute la art. 85 alin. (4) lit. a) si c).
    Art. 92
    (1) In cel mult 10 zile de la introducerea unei actiuni in justitie instanta de judecata poate hotari, cu citarea partilor, dar numai daca cel care a introdus actiunea solicita in mod expres acest lucru invocand un prejudiciu grav si iminent, in scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce actiune in justitie, masuri cu caracter provizoriu, pana la solutionarea pe fond a cauzei, dupa cum urmeaza:
    a) suspendarea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica;
    b) masuri care sa asigure suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    c) masuri care sa asigure oprirea implementarii oricarei decizii a autoritatii contractante.
    (2) Atunci cand judeca un caz in care se cer masuri cu caracter provizoriu, instanta de judecata poate lua in considerare consecintele probabile ale acestor masuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin masurile respective, inclusiv interesul public si, pe aceasta baza, poate sa nu decida astfel de masuri in situatii in care consecintele negative ale masurilor pot fi mai mare decat beneficiile lor; hotararea de a nu lua masuri provizorii nu trebuie sa prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicita luarea de astfel de masuri.
    (3) In cazul in care instanta decide oricare dintre masurile cu caracter provizoriu prevazute la alin. (1), instanta va solutiona cauza in regim de urgenta si, in orice caz, in cel mult 60 de zile de la introducerea actiunii.
    Art. 93
    (1) Numai in cazul in care si numai atata timp cat contractul de achizitie publica nu este incheiat, instantele competente pot hotari, pe baza ascultarii partilor interesate, masuri de anulare sau care asigura anularea acelor decizii ale autoritatii contractante prin care se incalca prevederile prezentei ordonante, masuri de corectare, modificare sau care asigura corectarea, modificarea acestor acte si decizii, inclusiv modificarea specificatiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerinte avand acelasi caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (2) In situatia in care contractul de achizitie publica este deja incheiat, instanta nu poate hotari reluarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau modificarea ori anularea contractului iar reclamantul este indreptatit numai la plata de despagubiri.
    Art. 94
    (1) In situatia in care contractul de achizitie publica nu este deja incheiat, iar prin actiunea in justitie se solicita plata de despagubiri pe motiv ca autoritatea contractanta a incalcat prezenta ordonanta, despagubirile care se platesc de catre autoritatea contractanta nu trebuie sa depaseasca costurile suplimentare fata de costurile pe care persoana care introduce actiunea le-ar fi platit, oricum, in situatia in care autoritatea contractanta nu ar fi incalcat legea.
    (2) In situatia in care contractul de achizitie publica este deja incheiat, iar prin actiunea in justitie se solicita plata de despagubiri care reprezinta numai costul intocmirii ofertei si/sau al participarii la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, atunci este suficient ca reclamantul sa dovedeasca faptul ca s-a incalcat prezenta ordonanta, faptul ca ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, sansa care, ca urmare a incalcarii prezentei ordonante, a fost compromisa, precum si faptul ca a suferit un prejudiciu.
    (3) Dovedirea faptului ca s-a incalcat prezenta ordonanta se face dupa cum urmeaza:
    a) fie printr-o hotarare irevocabila a instantei;
    b) fie prin masurile corective adoptate de catre autoritatea contractanta ca urmare a contestatiei.
    Art. 95
    Hotararile judecatoresti irevocabile, pronuntate in litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este in sarcina partii care a pierdut procesul; in acest scop, instanta va dispune prin aceeasi hotarare judecatoreasca plata acestor cheltuieli.

    CAP. 10
    Contraventii, sanctiuni

    Sectiunea 1
    Contraventii
    Art. 96
    Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
    a) incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1); art. 18 alin. (1) si alin. (3) lit. a); art. 19; art. 65 alin. (1) si (3); art. 87 alin. (1) si (4); art. 88 alin. (1); art. 89 alin. (4); art. 90 alin. (2), (4), (5) si (8); art. 105 alin. (2) lit. a) pct. (ii), lit. b) pct. (ii), alin. (3), (5), (6) si (8);
    b) incalcarea prevederilor art. 16;
    c) incalcarea prevederilor art. 22;
    d) incalcarea prevederilor art. 8 alin. (2); art. 10 alin. (3); art. 11 alin. (2); art. 12 alin. (2);
    e) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2);
    f) incalcarea prevederilor: art. 23 alin. (2); art. 25 alin. (2) si (3);
    g) incalcarea prevederilor art. 30;
    h) incalcarea prevederilor: art. 42 alin. (3); art. 73 alin. (1); art. 74 alin. (1) si (4); art. 75; art. 76 alin. (1) si (2); art. 84 alin. (2);
    i) incalcarea prevederilor: art. 31 alin. (1) - (4); art. 46 - 49;
    j) incalcarea prevederilor art. 26;
    k) incalcarea prevederilor: art. 32; art. 33 alin. (1) si (3);
    l) incalcarea prevederilor: art. 36; art. 37 alin. (1), (3) si (4); art. 41 alin. (3) si (4);
    m) incalcarea prevederilor: art. 34 alin. (2); art. 35; art. 80;
    n) incalcarea prevederilor art. 43;
    o) incalcarea prevederilor: art. 53 - 55; art. 57 alin. (1); art. 58; art. 59 alin. (2); art. 60 alin. (1); art. 61 - 64;
    p) incalcarea prevederilor: art. 66 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) - (5); art. 69 alin. (1); art. 81 - 83;
    q) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica fara a avea alocate fondurile necesare indeplinirii contractului, cu exceptia cazurilor reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 18/1999, care ramane in vigoare;
    r) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in scopul testarii preturilor pietei;
    s) furnizarea de informatii unuia sau mai multor furnizori, executanti sau prestatori, de natura sa ii favorizeze pe acestia in cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publica;
    t) vanzarea exemplarului din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei la pret mai mare decat costul multiplicarii si, dupa caz, al transmiterii exemplarului respectiv;
    u) incalcarea prevederilor: art. 23 alin. (4); art. 44; art. 45 alin. (2).

    Sectiunea a 2-a
    Sanctionarea contraventiilor
    Art. 97
    (1) Contraventiile prevazute la art. 96 lit. a) - c), lit. e) - l), n), o), r), s) si u) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevazute la lit. d), m), p) si q), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, iar cea prevazuta la lit. t), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Amenzile prevazute ca sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor mentionate la art. 96 pot fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
    Art. 98
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Finantelor.
    Art. 99
    Nivelul amenzilor prevazute la art. 97 se actualizeaza prin hotarare a Guvernului in raport cu rata inflatiei.
    Art. 100
    Contraventiilor prevazute la art. 96 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 25 - 27.

    CAP. 11
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 101
    Ministerul Finantelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, elaboreaza si implementeaza politica in domeniul achizitiilor publice.
    Art. 102
    Achizitiile publice in curs de desfasurare la data aplicarii prezentei ordonante se vor definitiva pe baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale actelor normative date in aplicarea acesteia.
    Art. 103
    Guvernul stabileste prin hotarare, in baza clasificarilor statistice oficiale, lista cuprinzand produsele, lucrarile si serviciile a caror dobandire face obiect al contractului de furnizare, contractului de lucrari, respectiv al contractului de servicii, precum si orice corespondenta, necesara in aplicarea prezentei ordonante, intre prevederile acesteia si clasificarile statistice oficiale.
    Art. 104
    Guvernul are dreptul de a stabili prin hotarare revizuirea pragului valoric prevazut la art. 17, precum si a limitelor valorice prevazute la art. 18 alin. (5), art. 73 alin. (1) si la art. 105 alin. (2) si (3).
    Art. 105
    (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a acorda preferinta interna, respectiv de a limita participarea la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai la persoane fizice sau juridice romane, inclusiv filiale sau reprezentante ale unor persoane juridice straine care au personalitate juridica si sunt inregistrate in Romania.
    (2) Autoritatea contractanta definita conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) are dreptul de a aplica prevederile alin. (1), dupa cum urmeaza:
    a) in cazul contractului de furnizare sau al celui de servicii:
    (i) daca valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului este mai mica decat echivalentul in lei a 133.000 euro; sau
    (ii) daca valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 133.000 euro, numai in conditiile hotarate de Guvern pentru astfel de situatii;
    b) in cazul contractului de lucrari:
    (i) daca valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului este mai mica decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro; sau
    (ii) daca valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro, numai in conditiile hotarate de Guvern pentru astfel de situatii.
    (3) Autoritatea contractanta definita conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilita potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) are dreptul de a aplica prevederile alin. (1), dupa cum urmeaza:
    a) in cazul contractului de furnizare sau al celui de servicii:
    (i) daca valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului este mai mica decat echivalentul in lei a 400.000 euro si numai daca autoritatea contractanta nu exercita ca activitate relevanta o activitate prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. d); sau
    (ii) daca valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului este mai mica decat echivalentul in lei a 600.000 euro si numai daca exercita ca activitate relevanta o activitate prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. d); sau
    (iii) daca valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului este mai mare decat echivalentul in lei a 400.000 euro, in cazul prevazut la pct. (i) si decat echivalentul in lei a 600.000 euro, in cazut prevazut la pct. (ii) si numai in conditiile hotarate de Guvern pentru astfel de situatii;
    b) in cazul contractului de lucrari, in aceleasi conditii ca si cele prevazute la alin. (2) lit. b).
    (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita indeplinirea contractului de achizitie publica:
    a) cu mana de lucru formata din cetateni romani si care reprezinta o cota procentuala din totalul mainii de lucru utilizate pentru indeplinirea contractului;
    b) cu produse de origine romana si care reprezinta o cota procentuala din valoarea contractului;
    c) cu subcontractori care sunt persoane fizice sau juridice romane si care subcontracteaza o cota procentuala din valoarea contractului;
    d) cu orice combinatie intre cazurile prevazute la lit. a) - c), situatie in care autoritatea contractanta trebuie sa precizeze ordinea de precadere pe care o prefera cu privire la aplicarea prevederilor lit. a) - c), precum si orice alte informatii conexe acestora, care pot constitui criterii de selectie a ofertelor si in asa fel incat sa fie asigurata posibilitatea elaborarii ofertei de catre orice furnizor, executant sau prestator, in cunostinta de cauza si fara a fi afectata concurenta.
    (5) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a acorda preferinta interna, daca prin aceasta se incalca obligatii asumate de Romania prin acorduri incheiate pe plan international sau altele asemenea.
    (6) Autoritatea contractanta trebuie sa anunte acordarea preferintei interne inca de la inceputul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica; daca este anuntata, preferinta interna nu mai poate fi retrasa.
    (7) Guvernul hotaraste cu privire la conditiile in care se poate acorda preferinta interna, precum si la aplicarea alin. (4).
    (8) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a acorda preferinta interna in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica a carui finantare este asigurata prin programe ale Uniunii Europene sau ale altor donatori, cu exceptia cazului in care prin documentele convenite cu acestia nu se prevede altfel.
    Art. 106
    In masura in care prezenta ordonanta nu prevede altfel, se aplica dispozitiile dreptului comun.
    Art. 107
    In masura in care prezenta ordonanta intra in contradictie cu obligatiile asumate de Romania prin tratate sau acorduri internationale, ratificate prin lege, vor prevala prevederile acestora.
    Art. 108
    Guvernul are dreptul de a hotari situatiile si modul in care autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare decat prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    Art. 109
    (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se modifica structura Monitorului Oficial al Romaniei prin infiintarea Partii a VI-a, denumita Achizitii publice.
    (2) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, se publica anunturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76, precum si hotararile judecatoresti prevazute la art. 95.
    (3) Guvernul are dreptul de a hotari transferarea responsabilitatii de publicare a anunturilor prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76, precum si a hotararilor judecatoresti prevazute la art. 95 de la Regia Autonoma "Monitorul Oficial al Romaniei" catre o alta persoana juridica. In acest caz, Guvernul va hotari infiintarea publicatiei "Buletinul Achizitiilor Publice din Romania".
    (4) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, spre publicare anunturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 catre "Official Journal of the European Communities", incepand de la data, in scopul si in conditiile care vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 110
    Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotarare, infiintarea de catre Ministerul Finantelor a Registrului achizitiilor publice.
    Art. 111
    Prezenta ordonanta se aplica cu incepere de la data de 1 ianuarie 2000.
    Art. 112
    In aplicarea prezentei ordonante Guvernul emite hotarari, iar ministrul finantelor emite ordine; hotararile Guvernului si ordinele ministrului finantelor care se emit in baza prevederilor prezentei ordonante pana la data de 1 ianuarie 2000 se aplica numai dupa aceasta data.
    Art. 113
    (1) Cu incepere de la data aplicarii prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994 si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 19/1995, aprobata prin Legea nr. 96/1995, completata prin Ordonanta Guvernului nr. 55/1998, si orice alte dispozitii contrare.
    (2) De asemenea, cu incepere de la data aplicarii prezentei ordonante se abroga art. 15 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.
    (3) Sunt si raman in vigoare dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 29 ianuarie 1999.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministrul finantelor,
                      Bujor Bogdan Teodoriu,
                      secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 118/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 118 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 118/1999
Legea 133 1999
privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
Ordonanţa 18 1999
privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat in lucrarile de infrastructura
Ordonanţa 55 1998
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice
Ordonanţa 19 1995
privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice
Legea 83 1994
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat
Ordonanţa 12 1993
privind achizitiile publice
Legea 687 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
Legea 471 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 122/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
Legea 473 2001
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
OUG 60 2001
privind achizitiile publice
OUG 48 2001
pentru suspendarea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
OUG 295 2000
pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului
OUG 186 2000
pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
OUG 141 2000
pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
Hotărârea 755 2000
privind suspendarea aplicarii unor hotarari ale Guvernului
Hotărârea 724 2000
privind stabilirea conditiilor de acordare a preferintei interne in cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
Hotărârea 725 2000
privind stabilirea listei cuprinzand autoritatile contractante
Hotărârea 726 2000
pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrarilor si serviciilor, a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitii publice, cu clasificarile statistice oficiale
Hotărârea 727 2000
privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achizitie publica
Hotărârea 728 2000
privind dosarul achizitiei publice si monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica
Hotărârea 729 2000
pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
OUG 121 2000
pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
OUG 122 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
Hotărârea 325 2000
pentru aprobarea regulilor privind transparenta si publicitatea achizitiilor publice
OUG 18 2000
pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
OUG 202 1999
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu