Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 729 din 22 august 2000

pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 409 din 30 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
-----------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      Ministru de stat,
                      presedintele Consiliului de Coordonare
                      Economico-Financiara,
                      Mircea Ciumara

                      p. Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Laszlo Borbely,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

                         NORME DE APLICARE
a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica asigura cadrul organizatoric si metodologia unitara privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica precum si o mai mare flexibilitate a autoritatii contractante in luarea deciziei cu privire la stabilirea cerintelor si criteriilor pe baza carora se stabileste oferta castigatoare.
    (2) Normele se adreseaza autoritatilor contractante, proiectantilor, societatilor de consultanta, ofertantilor precum si specialistilor desemnati in comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.
    (3) Prin aplicarea prezentelor norme, in mod unitar, de catre toti factorii implicati in procesul de achizitie publica, se asigura conditiile pentru respectarea principiilor enuntate la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 denumita, in continuare, ordonanta.
    (4) Prezentele norme au in vedere urmatoarele obiective:
    a) continuarea transpunerii legislatiei comunitare in domeniul achizitiilor publice;
    b) stabilirea procedurilor de lucru si descrierea rolurilor si responsabilitatilor ce deriva din aplicarea prevederilor ordonantei;
    c) asigurarea premiselor pentru crearea unui sistem de monitorizare a achizitiilor publice in scopul asigurarii bazei de date si informatii necesare imbunatatirii sistemului de fundamentare a deciziilor referitoare la alocarea fondurilor publice.

    Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 2
    Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica, in conformitate cu prevederile capitolului II din ordonanta.
    Art. 3
    Autoritatea contractanta are obligatia de a selecta procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica in conformitate cu schema logica prezentata in anexa 1A, care face parte integranta din prezenta hotarare.

    Intocmirea si continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

    Art. 4
    Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fie, prin personalul specializat de care dispune, fie, prin angajarea de consultanti, in acest ultim caz avand insa obligatia de a respecta prevederile legii concurentei, ale legii privind combaterea concurentei neloiale si prevederile art. 71 din ordonanta.
    Art. 5
    In cazul aplicarii procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie deschisa, prin licitatie restransa sau prin negociere, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa contina:
    a) Sectiunea 1: Instructiuni pentru ofertanti;
    b) Sectiunea 2: Fisa de date a achizitiei;
    c) Sectiunea 3: Caietul de sarcini;
    d) Sectiunea 4: Formulare si modele;
    e) Sectiunea 5: Conditii generale de contractare;
    f) Sectiunea 6: Conditii specifice de contractare;
si trebuie sa fie intocmita in conformitate cu prevederile specificate in anexa nr. 1 B - "Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei", care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    (1) In cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin cerere de oferta de pret, prevederile B.5, B.6, D.6.3, D.9, E.5.3 si E.6 din Sectiunea 1 (inclusiv implicatiile conexe care se regasesc in cadrul celorlalte prevederi) nu sunt obligatorii, iar Sectiunile 5 si 6 pot fi grupate intr-o sectiune unica, denumita "Conditii de contractare".
    (2) In scopul asigurarii unei mai mari operativitati in atribuirea contractelor de achizitie publica care au valori mici, pentru contractul de furnizare sau de servicii care are o valoare estimata, fara TVA, mai mica decat echivalentul in lei a 15000 euro, autoritatea contractanta are dreptul de a simplifica continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, limitandu-se numai la intocmirea Caietului de sarcini. Indeplinirea, de catre ofertanti, a conditiilor referitoare la eligibilitate si inregistrare se confirma de catre acestia numai printr-o declaratie pe proprie raspundere.
    Art. 7
    In cazul organizarii unui concurs de solutii, documentatia pentru elaborarea si prezentarea solutiei trebuie sa contina:
    a) Sectiunea 1: Instructiuni pentru concurenti;
    b) Sectiunea 2: Tema concursului.
    Cele doua sectiuni trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:
    i. datele generale privind autoritatea contractanta;
    ii. conditii de participare la concurs;
    iii. modul de prezentare a solutiei;
    iv. modul de desfasurare a concursului si de stabilire a solutiei castigatoare;
    v. dupa caz, cuantumul premiilor care urmeaza sa fie acordate sau obligativitatea incheierii contractului cu castigatorul sau castigatorii concursului respectiv;
    vi. ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza solutia.
    Art. 8
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, de catre orice furnizor, executant sau prestator care indeplineste conditiile prevazute la art. 33, alin. (1), lit. a) - d) din ordonanta.
    (2) Pretul de vanzare al exemplarului din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei nu trebuie sa fie mai mare decat costul multiplicarii acestuia, la care se poate adauga, daca modalitatea de obtinere nu este prin preluarea directa de catre furnizor, executant sau prestator, costul transmiterii exemplarului de catre autoritatea contractanta.

    Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 9
    (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) contractul este cuprins in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care obiectul contractului este determinat de aparitia unei situatii de forta majora;
    b) a fost publicat, conform prevederilor ordonantei, un anunt de intentie, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 EURO;
    e) sunt asigurate, pentru anul in curs, fondurile necesare indeplinirii contractului de achizitie publica;
    d) au fost obtinute, conform reglementarilor legale, aprobarile, avizele, acordurile si autorizatiile necesare achizitionarii produselor, lucrarilor sau serviciilor a caror dobandire fac obiectul contractului de achizitie publica;
    e) este intocmita documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) In cazul in care conditiile de contractare impun finantarea contractului de achizitie publica pe baza de credit-furnizor, atunci conditia prevazuta la alin. (1), lit. c) se considera indeplinita.
    (3) Pana la aprobarea legii bugetului de stat, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona produse necesare pentru consumul curent din prima parte a anului, tinand seama de nivelul creditelor bugetare care pot fi utilizate cu aceasta destinatie, potrivit legii, in perioada respectiva.
    Art. 10
    Autoritatea contractanta are dreptul de a angaja specialisti sau societati de consultanta, in scopul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, avand insa obligatia de a respecta prevederile legii concurentei, ale legii privind combaterea concurentei neloiale si prevederile art. 71 din ordonanta.
    Art. 11
    In functie de procedura selectata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a parcurge urmatoarele etape de aplicare a acesteia:
    A. Licitatie deschisa:
    a) constituirea comisiei de evaluare;
    b) transmiterea anuntului de participare catre R.A. "Monitorul Oficial al Romaniei", in vederea publicarii;
    c) primirea, din partea furnizorilor, executantilor sau prestatorilor interesati, a solicitarilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor si remiterea documentatiei respective (Sectiunile 1 - 6) tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    d) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile, privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solicitate de catre furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, in conditiile prevazute in ordonanta, un exemplar din documentatia respectiva;
    e) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si documentele care le insotesc;
    f) indeplinirea, de catre comisia de evaluare, a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 53 si art. 57 alin. (1), din ordonanta:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea si verificarea indeplinirii, de catre ofertanti, a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si cea economico-financiara;
    (iii) stabilirea completarilor si clarificarilor necesare cu privire la documentele de calificare prezentate de ofertanti;
    (iv) calificarea ofertantilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (ii) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;
    (v) examinarea ofertelor prezentate de catre ofertantii calificati si stabilirea completarilor si clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (vi) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (viii) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    g) incheierea contractului de achizitie publica;
    h) transmiterea anuntului de atribuire catre R.A. "Monitorul Oficial al Romaniei" in vederea publicarii;
    In cazul in care autoritatea contractanta este in drept sa anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, atunci etapa prevazuta la lit. g) nu este aplicabila iar anuntul de atribuire prevazut la lit. h) trebuie sa fie inlocuit cu anuntul de inchidere a procedurii, conform prevederilor de la art. 19 alin. (1) lit. a) din ordonanta.
    B. Licitatie restransa:
    a) constituirea comisiei de evaluare;
    b) transmiterea anuntului de participare catre R.A. "Monitorul Oficial al Romaniei", in vederea publicarii;
    c) primirea, din partea furnizorilor, executantilor sau prestatorilor interesati, a solicitarilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor si remiterea documentatiei respective (cap. A si B din Sectiunile 1 si 2) tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    d) primirea scrisorilor de interes si a documentelor de calificare;
    e) indeplinirea, de catre comisia de evaluare, a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 53 din ordonanta:
    (i) examinarea si verificarea indeplinirii, de catre candidati, a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si cea economico-financiara;
    (ii) stabilirea completarilor si clarificarilor necesare cu privire la documentele de calificare prezentate de candidati;
    (iii) calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (i) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;
    (iv) selectarea candidatilor carora urmeaza sa li se solicite oferta;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a raportului preliminar cu privire la selectia candidatilor;
    f) transmiterea invitatiilor de participare cu oferta si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor (Sectiunile 1 - 2, mai putin cap. A si B, si Sectiunile 3 - 6), tuturor candidatilor selectati;
    g) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile, privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solicitate de catre candidatii selectati;
    h) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si documentele care le insotesc;
    i) indeplinirea, de catre comisia de evaluare, a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 53 si art. 57 alin. (1), din ordonanta:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea ofertelor prezentate de catre ofertanti si stabilirea completarilor si clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (iii) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    j) incheierea contractului de achizitie publica;
    k) transmiterea anuntului de atribuire catre R.A. "Monitorul Oficial al Romaniei" in vederea publicarii;
    In cazul in care autoritatea contractanta este in drept sa anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, atunci etapa prevazuta la lit. j) nu este aplicabila, iar anuntul de atribuire prevazut la lit. k) trebuie sa fie inlocuit cu anuntul de inchidere a procedurii, conform prevederilor de la art. 19 alin. (1) lit. a) din ordonanta.
    C. Negociere competitiva:
    a) constituirea comisiei de evaluare;
    b) verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 74, alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3), din ordonanta, care permit derogarea de la prevederile privind transmiterea spre publicare a anuntului de participare la negociere;
    Varianta 1:
    c1) in cazul in care nici una dintre conditiile prevazute la lit. b) nu este indeplinita: transmiterea anuntului de participare, catre R.A. "Monitorul Oficial al Romaniei", in vederea publicarii;
    Varianta 2:
    c2) in cazul in care una dintre conditiile prevazute la lit. b) este indeplinita: transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor, executantilor sau prestatorilor, in conditiile prevazute la art. 26, lit. c) si lit. d) din ordonanta; invitatiile de participare trebuie sa contina acelasi set de informatii pe care le contine anuntul de participare prevazut la lit. c1);
    d) primirea, din partea furnizorilor, executantilor sau prestatorilor interesati, a solicitarilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor si remiterea documentatiei respective (cap. A si B din Sectiunile 1 si 2) tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    e) primirea scrisorilor de interes si a documentelor de calificare;
    f) indeplinirea, de catre comisia de evaluare, a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 53 din ordonanta:
    (i) examinarea si verificarea indeplinirii, de catre candidati, a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si cea economico-financiara;
    (ii) stabilirea completarilor si clarificarilor necesare cu privire la documentele de calificare prezentate de candidati;
    (iii) calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. i) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;
    (iv) selectarea candidatilor carora urmeaza sa li se solicite oferta;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a raportului preliminar cu privire la selectia candidatilor;
    g) transmiterea documentatiei preliminare pentru elaborarea si prezentarea ofertelor (Sectiunile 1 - 2, mai putin cap. A si B, si Sectiunile 3 - 6) si a invitatiilor de participare la negociere, tuturor candidatilor selectati;
    h) consultarea si negocierea, intr-una sau mai multe sedinte comune cu toti candidatii selectati, a prevederilor finale ale documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, indeosebi a celor din Sectiunea 3 - Caiet de sarcini si din Sectiunea 6 - Conditii speciale de contractare; este interzisa negocierea propunerii financiare. Fiecare sedinta trebuie sa se finalizeze prin incheierea unui proces-verbal care se semneaza de toti participantii;
    i) intocmirea, in urma finalizarii etapei de la lit. h) a documentatiei finale pentru elaborarea si prezentarea ofertei si remiterea acesteia tuturor candidatilor selectati care au participat la negociere;
    j) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si documentele care le insotesc;
    k) indeplinirea, de catre comisia de evaluare, a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 53 si art. 57 alin. (1), din ordonanta:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea ofertelor prezentate de catre ofertanti si stabilirea completarilor si clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (iii) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    l) incheierea contractului de achizitie publica;
    m) transmiterea anuntului de atribuire catre R.A. "Monitorul Oficial al Romaniei" in vederea publicarii;
    In cazul in care autoritatea contractanta este in drept sa anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, atunci etapa prevazuta la lit. l) nu este aplicabila, iar anuntul de atribuire prevazut la lit. m) trebuie sa fie inlocuit cu anuntul de inchidere a procedurii, conform prevederilor de la art. 19 alin. (1) lit. a) din ordonanta.
    D. Negociere cu o singura sursa:
    a) transmiterea invitatiei de participare la negociere, furnizorului, executantului sau prestatorului caruia urmeaza sa i se atribuie contractul de achizitie publica;
    b) examinarea si verificarea indeplinirii, de catre candidat, a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si cea economico-financiara;
    c) consultarea candidatului, negocierea si stabilirea prevederilor finale privind continutul ofertei si al clauzelor contractuale;
    d) primirea ofertei si verificarea respectarii de catre aceasta a prevederilor stabilite la lit. c);
    e) incheierea contractului de achizitie publica;
    d) transmiterea anuntului de atribuire catre R.A. "Monitorul Oficial al Romaniei", in vederea publicarii;
    Autoritatea contractanta, definita conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) din ordonanta sau stabilita conform prevederilor art. 5 alin. (5) din ordonanta, are dreptul de a adapta, corespunzator situatiei concrete, etapele prevazute la lit. a), lit. b), lit. c) si lit. d), atunci cand achizitioneaza produse cotate si tranzactionate la bursa de marfuri sau atunci cand achizitioneaza produse la un pret considerabil mai scazut decat cel practicat in mod normal pe piata prin valorificarea unei oportunitati de scurta durata.
    E. Concurs de solutii:
    a) constituirea juriului;
    b) transmiterea anuntului de participare catre R.A. "Monitorul Oficial al Romaniei", in vederea publicarii;
    c) primirea, din partea persoanelor fizice sau juridice interesate, a solicitarilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea solutiei si remiterea documentatiei respective (Sectiunile 1 - 2) tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    d) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile, privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea solutiei, solicitate de catre persoanele fizice sau juridice care au obtinut, in conditiile prevazute in ordonanta, un exemplar din documentatia respectiva;
    e) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin solutiile (planuri, proiecte etc.) si documentele care le insotesc;
    f) indeplinirea, de catre juriu, a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 54, alin. (1) din ordonanta:
    (i) verificarea regulilor formale de depunere si de prezentare a solutiei;
    (ii) evaluarea solutiilor;
    (iii) stabilirea solutiei/solutiilor castigatoare sau formularea unei opinii;
    (iv) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a raportului final cu privire la rezultatul organizarii concursului;
    h) transmiterea anuntului privind rezultatul concursului catre R.A. "Monitorul Oficial al Romaniei", in vederea publicarii;
    F. Cerere de oferte de pret:
    a) constituirea comisiei de evaluare;
    b) studiul pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executantii sau prestatorii al caror obiect de activitate poate asigura dobandirea produselor, lucrarilor, respectiv, a serviciilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze;
    c) transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor, executantilor sau prestatorilor de la care exista premisele obtinerii celor mai bune oferte; invitatiile trebuie sa fie insotite de un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    d) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile, privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solicitate de catre furnizorii, executantii sau prestatorii care au primit invitatie de participare;
    e) primirea pachetelor (coletelor) care contin ofertele si documentele care le insotesc;
    f) indeplinirea, de catre comisia de evaluare, a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 53 si art. 57 alin. (1), din ordonanta:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea ofertelor prezentate de catre ofertanti si stabilirea completarilor si clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (iii) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    g) incheierea contractului de achizitie publica;
    G. Cumparare directa:
    a) studiul pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executantii sau prestatorii al caror obiect de activitate poate asigura dobandirea produselor, lucrarilor, respectiv, a serviciilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze;
    b) cumpararea propriu-zisa, pe baza de document justificativ.
    Art. 12
    Atribuirea contractelor de achizitie publica, pentru care nu este prevazuta obligatia autoritatii contractante de a aplica prevederile ordonantei, se realizeaza pe baza unor norme procedurale interne, care trebuie sa fie elaborate de fiecare autoritate contractanta si avizate de catre Ministerul Finantelor si care vor fi adaptate specificului contractelor sau tipurilor de contracte ce urmeaza a fi atribuite.

    Incheierea, indeplinirea si finalizarea contractului de achizitie publica

    Art. 13
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare conform art. 66 din ordonanta.

    ANEXA 1A

                    ___________________
                   | Estimarea valorii |
                   | contractului de   |
                   | achizitie publica |
                   |___________________|
                             |
                             |
                             V
                           /   \
                         /       \
                       / Valoarea  \
                     / estimata este \
              DA   / mai mica decat    \ NU
              ---<    pragul valoric    >--
             |    \    prevazut la    /    V
             V      \  art. 17 din  /    /   \
           /   \      \ Ordonanta /    /       \
         /       \      \       /    /Autoritatea\
       / Valoarea  \      \   /    / contractanta  \
     /estimata este  \           /atribuie contractul\
   /  mai mica decat   \ NU    / pentru prestarea de   \ NU
  < echivalentul in lei >--   < servicii prevazute in   >--
   \  a 1500 euro     /    |   \ anexa nr. ........,  /    |
     \              /      |     \ lista B din H.G. /      V
       \          /        |       \ nr. ......   /      /   \
         \      /          |         \          /      /       \
           \  /            |           \      /      /Autoritatea\
             |             |             \  /      / contractanta  \
          DA |             |           DA |      / achizitioneaza un \
             |<------------|--------------     /plan sau un proiect in \
             |             |                 /   domeniul planificarii   \ NU
             |             |                < teritoriale sau urbane,  al >--
             |             |                 \arhitecturii, al lucrarilor/   |
             |             |                   \ de constructii sau al /    _V_
             |             |                     \    prelucrarii    /     | 1 |
             |             |                       \    datelor    /        \ /
             |             |                         \           /
             |             |                           \       /
             |             |                             \   /
             |             |                               |
             |             |                             DA|
        _____|_____   _____|________                 ______|_____
       | Cumparare | |  Cerere de   |               |  Concurs   |
       |  directa  | |oferta de pret|               | de solutii |
       |___________| |______________|               |____________|

                       ___
                      | 1 |
                       \ /
                        |
                        V
                      /   \
                    /       \
                  /Autoritatea\
                /contractanta se\
           DA /afla intr-unul din \ NU
          ---<cazurile prevazute la>---
         |     \art. 19, alin. (2)/    |
         |       \din Ordonanta /      V
         |         \          /      /   \
         |           \      /      /       \
         |             \  /      /Autoritatea\
         |                     /contractanta se\
         |                DA /afla intr-unul din \ NU
         |               ---<cazurile prevazute la>---
         |              |     \art. 19, alin. (1)/    |
         |              |       \din Ordonanta /      V
         |              |         \          /      /   \
         |              |           \      /      /   Se  \
         |              |             \  /      / estimeaza \
         |              |                 DA  / o participare \ NU
         |              |                 ---<   numeroasa a   >---
         |              |                |     \ ofertantilor /    |
         |              |                |       \          /      |
         |              |                |         \      /        |
         |              |                |           \  /          |
         |              |                |                         |
 ________V______    ____V______     _____V_____               _____V_____
| Negociere cu  |  | Negociere |   | Licitatie |             | Licitatie |
|o singura sursa|  |competitiva|   | restransa |             | deschisa  |
|_______________|  |___________|   |___________|             |___________|

    ANEXA 1B

    DOCUMENTATIA STANDARD PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI

    Sectiunea 1
    Instructiuni pentru ofertanti

    NOTA PRIVIND SECTIUNEA 1

    Sectiunea 1 contine informatiile generale, referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate furnizorilor, executantilor si prestatorilor interesati sa participe, in calitate de ofertant, la procedura respectiva. Informatiile din aceasta sectiune pot fi, dupa caz, completate, adaptate sau detaliate, in cadrul Sectiunii 2.
    In scopul asigurarii transparentei si pentru a facilita intelegerea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, o serie de articole ale Ordonantei Guvernului nr. 118/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31.08.1999, au fost reproduse in cadrul acestei sectiuni.
    Autoritatea contractanta are obligatia, atunci cand intocmeste documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, de a pastra neschimbate prevederile cuprinse in Sectiunea 1, avand in vedere urmatoarele precizari:
    a) textele scrise cu caractere normale trebuie sa fie transcrise in mod identic, in cadrul fiecarei documentatii intocmite pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    b) textele scrise cu caractere italice (inclinate) reprezinta informatii destinate persoanei care intocmeste documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si nu trebuie incluse in documentatia respectiva;
    c) textele scrise cu caractere normale, urmate de precizari scrise cu caractere italice, pot reprezenta, fie, cazuri specifice pentru care se impun prevederile respective, fie, optiuni pentru care se opteaza in functie de situatia concreta; in acest context, prin exceptie de la cele prevazute la lit. a), este obligatorie numai reproducerea acelor texte scrise cu caractere normale impuse de cazul in speta sau de optiunea aplicabila.
    d) documentatia finala nu trebuie sa cuprinda spatii albe si nici optiuni;
    e) daca dublarea unei informatii este inevitabila in alte sectiuni ale documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, trebuie evitate, pe cat posibil, contradictiile intre prevederi care trateaza aceleasi probleme;
    In masura in care prevederile Sectiunii 1 nu sunt modificate in cadrul Sectiunii 2, acestea devin obligatorii, atat pentru autoritatea contractanta cat si pentru ofertanti/candidati, pe toata perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    Nerespectarea, de catre ofertanti/candidati, a instructiunilor din aceasta sectiune, coroborate cu prevederile din celelalte sectiuni, atrage, dupa caz, descalificarea ofertantilor/candidatilor respectivi sau respingerea ofertelor prezentate.

    CUPRINS:

    A. Introducere
    A.1 Date generale privind autoritatea contractanta
    A.2 Surse de finantare
    A.3 Scopul ofertei
    A.4 Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica
    A.5 Procedura aplicata; justificare

    B. Calificarea ofertantilor
    B.1 Eligibilitate
    B.2 Documente care dovedesc eligibilitatea
    B.3 Inregistrare
    B.4 Documente care dovedesc inregistrarea
    B.5 Capacitatea tehnica si cea economico-financiara
    B.6 Documente care dovedesc capacitatea tehnica si cea economico-financiara
    B.7 Costuri aferente prezentarii scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    (numai in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva)
    B.8 Limba de redactare a scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    (numai in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva)
    B.9 Mod de prezentare a documentelor de calificare care insotesc scrisoarea de interes
    (numai in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva)
    B.10 Sigilarea si marcarea documentelor de calificare care insotesc scrisoarea de interes
    (numai in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva)
    B.11 Data limita de primire a scrisorii de interes
    (numai in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva)
    B.12 Scrisori de interes intarziate
    (numai in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva)
    B.13 Examinarea documentelor de calificare
    (numai in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva)
    B.14 Comunicarea rezultatului selectarii candidatilor
    (numai in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva)

    C. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei
    C.1 Continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei
    C.2 Clarificarea si modificarea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

    D. Elaborarea ofertei
    D.1 Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei
    D.2 Limba de redactare a ofertei
    D.3 Vizitarea amplasamentului
    (numai in cazul achizitiei de lucrari)
    D.4 Perioada de valabilitate a ofertelor
    D.5 Documentele ofertei
    D.6 Documentele care insotesc oferta
    D.7 Propunerea tehnica
    D.8 Propunerea financiara
    D.9 Garantia pentru participare

    E. Prezentarea ofertelor
    E.1 Mod de prezentare
    E.2 Sigilarea si marcarea ofertei
    E.3 Data limita pentru depunerea ofertei
    E.4 Oferte intarziate
    E.5 Modificarea si retragerea ofertei
    E.6 Oferte alternative
    (numai in cazul in care in anuntul sau in invitatia de participare nu este precizata interdictia de a depune oferte alternative)
    E.7 Interdictia de a depune mai multe oferte

    F. Deschiderea si evaluarea ofertelor
    F.1 Deschiderea ofertelor
    F.2 Confidentialitate
    F.3 Frauda si coruptie
    F.4 Examinarea documentelor care insotesc oferta
    F.5 Examinarea ofertelor
    F.6 Corectia erorilor
    F.7 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica
    F.8 Evaluarea ofertelor
    F.9 Preferinta interna
    F.10 Stabilirea ofertei castigatoare

    G. Atribuirea contractului de achizitie publica
    G.1 Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica
    G.2 Dreptul autoritatii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica
    G.3 Dreptul autoritatii contractante de a modifica cantitatile
    (numai in cazul achizitiei de produse)
    G.4 Termeni comerciali de contractare
    G.5 Incheierea contractului de achizitie publica
    G.6 Garantia de buna executie a contractului

    A. Introducere
 ______________________________________________________________________________
| A.1 Date generale  | A.1.1 Denumire, cod fiscal, adresa, numar de telefon,   |
|     privind        | telex, fax si, daca este cazul, e-mail                  |
|     autoritatea    |                                                         |
|     contractanta   |                                                         |
|____________________|_________________________________________________________|
| A.2 Surse de       | A.2.1                                                   |
|     finantare      | -                                                       |
|                    | -                                                       |
|                    | ...                                                     |
|                    | (se precizeaza sursa sau sursele din care se finanteaza |
|                    | contractul de achizitie publica)                        |
|____________________|_________________________________________________________|
| A.3 Scopul ofertei | A.3.1 Autoritatea contractanta invita, in scopul        |
|                    | depunerii de oferte:                                    |
|                    |   a) furnizori, pentru furnizarea de produse asa cum    |
|                    |   sau acestea descrise in Fisa de date a achizitiei si  |
|                    |   in Caietul de sarcini;                                |
|                    | sau                                                     |
|                    |   b) executanti, pentru executia de lucrari asa cum sunt|
|                    |   acestea descrise in Fisa de date a achizitiei si in   |
|                    |   Caietul de sarcini;                                   |
|                    | sau                                                     |
|                    |   c) prestatori, pentru prestarea de servicii asa cum   |
|                    |   sunt acestea descrise in Fisa de date a achizitiei si |
|                    |   in Caietul de sarcini;                                |
|                    | (se sterg optiunile neaplicabile)                       |
|____________________|_________________________________________________________|
| A.4 Principii care | a) libera concurenta                                    |
|     stau la baza   | b) eficienta utilizarii fondurilor publice              |
|     atribuirii     | c) transparenta                                         |
|     contractului   | d) tratament egal                                       |
|     de achizitie   | e) confidentialitatea                                   |
|     publica        |                                                         |
|____________________|_________________________________________________________|
| A.5 Procedura      | A.5.1 Pentru atribuirea acestui contract de achizitie   |
|     aplicata;      | publica se aplica procedura: ............               |
|     justificare    | Justificare: (justificarea este necesara numai in cazul |
|                    | in care se aplica procedura prin negociere)             |
|____________________|_________________________________________________________|

    B. Calificarea ofertantilor/candidatilor
 ______________________________________________________________________________
| B.1 Eligibilitate  | B.1.1 Orice furnizor, executant sau prestator, roman sau|
|                    | strain, persoana fizica sau juridica, are dreptul de a  |
|                    | participa la procedura pentru atribuirea contractului de|
|                    | achizitie publica; furnizorul, executantul sau          |
|                    | prestatorul strain beneficiaza in Romania de acelasi    |
|                    | regim de care beneficiaza si furnizorul, executantul sau|
|                    | prestatorul roman in tara in care furnizorul,           |
|                    | executantul sau prestatorul strain este rezident.       |
|                    | B.1.2 Poate fi exclus dintr-o procedura pentru          |
|                    | atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv |
|                    | nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla  |
|                    | in oricare din urmatoarele situatii:                    |
|                    |   a) este insolvabil sau in stare de faliment ori       |
|                    | lichidare, afacerile ii sunt administrate de un         |
|                    | judecator sindic sau activitatile sale comerciale sunt  |
|                    | suspendate sau este intr-o situatie similara cu cele    |
|                    | anterioare si care este reglementata prin lege;         |
|                    |   b) face obiectul unei proceduri legale pentru         |
|                    | declararea sa intr-una din situatiile prevazute la lit. |
|                    | a);                                                     |
|                    |   c) a facut obiectul unei condamnari care are          |
|                    | autoritatea de lucru judecat pentru un delict in        |
|                    | legatura cu conduita sa profesionala;                   |
|                    |   d) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a          |
|                    | impozitelor, taxelor si a contributiei pentru           |
|                    | asigurarile sociale de stat;                            |
|                    |   e) furnizeaza informatii false in documentele de      |
|                    | calificare;                                             |
|                    |   f) a comis o grava greseala, in materie profesionala, |
|                    | pe care autoritatea contractanta o poate invoca aducand |
|                    | ca dovada oricare mijloc probant pe care aceasta il are |
|                    | la dispozitie.                                          |
|                    | B.1.3 Persoanele fizice sau juridice, care au           |
|                    | participat, in orice fel, la intocmirea documentatiei   |
|                    | pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac   |
|                    | parte din comisia de evaluare constituita pentru        |
|                    | atribuirea contractului de achizitie publica, nu au     |
|                    | dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat si nici      |
|                    | subcontractor, sub sanctiunea nulitatii contractului in |
|                    | cauza.                                                  |
|                    | B.1.4 Filialele agentilor economici, cu personalitate   |
|                    | juridica si inregistrate in conformitate cu prevederile |
|                    | de la B.3.1, au dreptul de a participa la procedura     |
|                    | pentru atribuirea contractului de achizitie publica in  |
|                    | nume propriu si, in acest scop, trebuie sa prezinte     |
|                    | documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea,  |
|                    | capacitatea tehnica si cea economico-financiara, proprii|
|                    | filialei. Sucursalele neinregistrate in conformitate cu |
|                    | prevederile de la B.3.1 au dreptul de a participa la    |
|                    | procedura pentru atribuirea contractului de achizitie   |
|                    | publica si de a incheia contractul respectiv numai in   |
|                    | numele societatii-mama, prin imputernicire. In acest    |
|                    | caz, documentele prezentate, care dovedesc              |
|                    | eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si   |
|                    | cea economico-financiara, trebuie sa fie cele ale       |
|                    | societatii-mama.                                        |
|                    | B.1.5 La procedura aplicata pentru atribuirea unui      |
|                    | contract de achizitie publica nu au dreptul de a        |
|                    | participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale      |
|                    | aceleiasi societati-mama, cu oferte distincte.          |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.2 Documente care | B.2.1 Declaratie pe proprie raspundere (formular B01);  |
|     dovedesc       | B.2.2 Certificate constatatoare privind indeplinirea    |
|     eligibilitatea | obligatiilor de plata a impozitelor si, respectiv, a    |
|                    | contributiei pentru asigurarile sociale de stat         |
|                    | (formulare tip eliberate de autoritatile competente din |
|                    | tara in care ofertantul/candidatul este rezident)       |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.3 Inregistrare   | B.3.1 Autoritatea contractanta are dreptul de a         |
|                    | solicita, oricarui ofertant/candidat, sa dovedeasca o   |
|                    | forma de inregistrare ca persoana juridica sau de       |
|                    | inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de      |
|                    | vedere profesional, in conformitate cu prevederile      |
|                    | legale din Romania sau din tara in care este stabilit,  |
|                    | dupa caz, sau, in sensul de mai sus, sa faca o          |
|                    | declaratie pe proprie raspundere sau sa prezinte        |
|                    | un document edificator.                                 |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.4 Documente care | B.4.1 Certificat emis de Oficiul registrului comertului |
|     dovedesc       | de pe langa Camera de comert si industrie nationala sau |
|     inregistrarea  | teritoriala sau alt certificat, extras de inregistrare  |
|                    | judecatoreasca, alte documente legale emise de          |
|                    | autoritati competente din tara in care                  |
|                    | ofertantul/candidatul este rezident.                    |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.5 Capacitatea    | B.5.1 Ofertantii/candidatii au obligatia de a prezenta  |
|     tehnica si cea | documentele cerute de autoritatea contractanta prin     |
|     economico-     | care dovedesc capacitatea tehnica si cea                |
|     financiara     | economico-financiara precum si de a permite verificarea |
|                    | de catre autoritatea contractanta a capacitatilor lor de|
|(nu este obligatorie| productie, de realizare de studii, de                   |
| in cazul aplicarii | cercetare-dezvoltare precum si a sistemului de asigurare|
| procedurii prin    | a calitatii.                                            |
| cerere de oferta   | B.5.2 Fiecare ofertant/candidat trebuie sa faca dovada  |
| de pret)           | ca indeplineste cerintele minime corespunzatoare        |
|                    | criteriilor de selectie calitativa (criterii de         |
|                    | calificare); aceste cerinte minime sunt prevazute in    |
|                    | Fisa de date a achizitiei.                              |
|                    |                                                         |
|                    | Observatie:                                             |
|                    | (numai pentru achizitia de lucrari)                     |
|                    | In cazul in care anumiti executanti intentioneaza sa    |
|                    | depuna oferta comuna, calitatea de contractor conducator|
|                    | (lider al asociatiei) se atesta asociatului care preia  |
|                    | in executie, cu forta proprii, ponderea cea mai mare din|
|                    | valoarea totala a lucrarii. Cerintele minime            |
|                    | corespunzatoare criteriilor de calificare trebuie sa fie|
|                    | indeplinite integral de catre asociatie si:             |
|                    | - in proportie de cel putin 51%, de catre liderul       |
|                    |   asociatiei;                                           |
|                    | - in proportie de cel putin 30%, de fiecare dintre      |
|                    |   ceilalti asociati;                                    |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.6 Documente care | B.6.1 Fisa de informatii generale privind               |
|     dovedesc       | ofertantul/candidatul. (formular B02)                   |
|     capacitatea    | B.6.2 Fisa/fise de informatii privind experienta        |
|     tehnica si cea | similara a ofertantului/candidatului. (formular B03)    |
|     economico-     | B.6.3 Declaratie care contine informatii privind        |
|     financiara     | dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic,     |
|                    | mijloacele de transport, laboratoare si alte mijloace   |
|                    | fixe pe care ofertantul/candidatul se angajeaza a le    |
|                    | utiliza pentru indeplinirea contractului de achizitie   |
|                    | publica.                                                |
|                    | B.6.4 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita|
|                    | completarea unui model-tip de declaratie, referitoare la|
|                    | informatiile prevazute la B.6.3, caz in care trebuie sa |
|                    | indice acest lucru in Fisa de date a achizitiei si sa   |
|                    | prezinte, in Sectiunea 4, modelul care se cere a fi     |
|                    | completat.                                              |
|                    | B.6.5 Declaratie care contine informatii privind numarul|
|                    | mediu anual al personalului angajat, asigurarea cu      |
|                    | personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor|
|                    | de conducere, inclusiv precizarea persoanelor           |
|                    | responsabile direct de indeplinirea contractului de     |
|                    | achizitie publica. Declaratia trebuie sa fie insotita de|
|                    | CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu           |
|                    | indeplinirea contractului precum si, in cazul in care   |
|                    | este precizat in Fisa de date a achizitiei, ale oricaror|
|                    | altor specialisti cu sarcini "cheie" in indeplinirea    |
|                    | contractului.                                           |
|                    | B.6.6 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita|
|                    | completarea unui model-tip de declaratie, referitoare la|
|                    | informatiile prevazute la B.6.5, caz in care trebuie sa |
|                    | indice acest lucru in Fisa de date a achizitiei si sa   |
|                    | prezinte, in Sectiunea 4, modelul care se cere a fi     |
|                    | completat.                                              |
|                    | B.6.7 A. Achizitia de produse sau de servicii           |
|                    | Certificate de calitate si/sau alte documente           |
|                    | echivalente care confirma calitatea produselor si/sau a |
|                    | serviciilor.                                            |
|                    | Autorizare din partea producatorului prin care acesta   |
|                    | este de acord ca ofertantul sa furnizeze autoritatii    |
|                    | contractante produsele fabricate de producatorul        |
|                    | respectiv. (formular B04)                               |
|                    | sau                                                     |
|                    | B. Achizitia de lucrari                                 |
|                    | Documente care atesta sistemul propriu de conducere si  |
|                    | de asigurare a calitatii lucrarilor.                    |
|                    | (se sterg optiunile neaplicabile)                       |
|                    | B.6.8 Recomandari din partea altor beneficiari/clienti. |
|                    | Observatie:                                             |
|                    | Pentru lucrarile prezentate in formularul B03, aceste   |
|                    | recomandari trebuie sa fie vizate de catre              |
|                    | beneficiar/client precum si de catre Inspectia de Stat  |
|                    | in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea |
|                    | Teritoriului (formular B03A), sau de catre organisme    |
|                    | similare din tara in care au fost executate lucrarile   |
|                    | declarate ca fiind similare, ca natura si complexitate, |
|                    | cu lucrarea ce urmeaza a fi executata. (numai pentru    |
|                    | achizitia de lucrari)                                   |
|                    | B.6.9 Lista cu subcontractori insotita si de acordurile |
|                    | de subcontractare; in cazul in care unul sau mai multi  |
|                    | dintre subcontractori urmeaza sa indeplineasca mai mult |
|                    | de 10% din contractul de achizitie publica, atunci      |
|                    | formularul B02 trebuie sa fie completat pentru fiecare  |
|                    | dintre acestia.                                         |
|                    | B.6.10 Obligatii contractuale, in desfasurare, fata de  |
|                    | alti beneficiari/clienti. (formular B05)                |
|                    | Bilantul contabil, din anul precedent, vizat si         |
|                    | inregistrat de organele competente, rapoarte anuale,    |
|                    | scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor     |
|                    | societati recunoscute de audit financiar si contabil    |
|                    | precum si orice alte documente legale edificatoare prin |
|                    | care ofertantul/candidatul isi poate dovedi capacitatea |
|                    | economico-financiara.                                   |
|                    | B.6.12 Autoritatea contractanta are dreptul de a        |
|                    | solicita, in scopul centralizarii informatiilor de      |
|                    | natura financiara, completarea unui model-tip de fisa de|
|                    | informare, caz in care trebuie sa indice acest lucru in |
|                    | Fisa de date a achizitiei si sa prezinte, in Sectiunea  |
|                    | 4, modelul care se cere a fi completat.                 |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.7 Costuri        | B.7.1 Candidatul va suporta toate costurile asociate    |
|     aferente       | prezentarii scrisorii de interes si a documentelor de   |
|     prezentarii    | calificare, iar autoritatea contractanta nu va fi       |
|     scrisorii de   | responsabila sau raspunzatoare pentru costurile         |
|     interes si a   | respective decat in cazul prevazut la art. 94, alin. (2)|
|     documentelor   | din ordonanta.                                          |
|     de calificare  |                                                         |
|                    |                                                         |
| (numai in cazul    |                                                         |
|  aplicarii         |                                                         |
|  procedurii prin   |                                                         |
|  licitatie         |                                                         |
|  restransa sau prin|                                                         |
|  negociere)        |                                                         |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.8 Limba de       | B.8.1 Scrisoarea de interes (formular B1) precum si     |
|     redactare a    | documentele de calificare atasate acesteia trebuie sa   |
|     scrisorii de   | fie scrise in limba specificata in anuntul de           |
|     interes si a   | participare. Documentele care dovedesc calificarea,     |
|     documentelor   | emise de organisme oficiale din tara in care            |
|     de calificare  | candidatii straini sunt rezidenti, pot fi prezentate si |
|                    | in limba in care acestea au fost emise, cu conditia ca  |
| (numai in cazul    | ele sa fie insotite de o traducere autorizata in limba  |
|  aplicarii         | specificata in anuntul de participare, caz in care,     |
|  procedurii prin   | pentru interpretarea acestora, va prevala traducerea.   |
|  licitatie         |                                                         |
|  restransa sau prin|                                                         |
|  negociere)        |                                                         |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.9 Mod de         | B.9.1 Candidatul trebuie sa prezinte scrisoarea de      |
|     prezentare a   | interes si un exemplar al documentelor de calificare in |
|     documentelor de| original si intr-un numar de copii al acestora conform  |
|     calificare care| prevederilor din anuntul de participare. In             |
|     insotesc       | eventualitatea unei discrepante intre original si       |
|     scrisoarea de  | copii va prevala originalul.                            |
|     interes        | B.9.2 Originalul si copia/copiile trebuie sa fie        |
|                    | tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi   |
| (numai in cazul    | semnate, pagina cu pagina, de catre                     |
|  aplicarii         | reprezentantul/reprezentantii, autorizat/autorizati     |
|  procedurii prin   | corespunzator, sa angajeze candidatul in procedura      |
|  licitatie         | pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In |
|  restransa sau prin| cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate|
|  negociere)        | in acest sens, documentele respective trebuie sa fie    |
|                    | semnate si parafate conform prevederilor legale.        |
|                    | B.9.3 Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris|
|                    | peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de |
|                    | catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa      |
|                    | semneze documentele.                                    |
|                    | B.9.4 Autorizarea reprezentantului/reprezentantilor     |
|                    | trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa |
|                    | care va insoti scrisoarea de interes.                   |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.10 Sigilarea si  | B.10.1 Candidatul trebuie sa sigileze originalul si     |
|      marcarea      | fiecare set de copii in plicuri separate, marcand       |
|      documentelor  | corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,    |
|      de calificare | "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic        |
|      care insotesc | exterior, inchis necorespunzator si netransparent.      |
|      scrisoarea de | B.10.2 Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu   |
|      interes       | denumirea (numele) si adresa candidatului, pentru a     |
|                    | permite returnarea documentelor de calificare, fara a fi|
| (numai in cazul    | deschise, in cazul in care scrisoarea de interes este   |
|  aplicarii         | declarata intarziata.                                   |
|  procedurii prin   | B.10.3 Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa  |
|  licitatie         | autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE      |
|  restransa sau prin| DESCHIDE INAINTE DE ORA ... SI DATA ... ".              |
|  negociere)        | B.10.4 Daca plicul exterior nu este marcat conform      |
|                    | prevederilor de la B.10.3, autoritatea contractanta nu  |
|                    | isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea      |
|                    | documentelor de calificare.                             |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.11 Data limita de| B.11.1 Candidatul trebuie sa isi ia toate masurile      |
|      primire a     | astfel incat scrisoarea de interes, insotita de         |
|      scrisorii de  | documentele de calificare, sa fie primita, de catre     |
|      interes       | autoritatea contractanta, la adresa si pana la data     |
|                    | limita de primire a scrisorii de interes, stabilite in  |
| (numai in cazul    | anuntul de participare.                                 |
|  aplicarii         | B.11.2 Scrisoarea de interes insotita de documentele de |
|  procedurii prin   | calificare poate fi depusa direct sau transmisa prin una|
|  licitatie         | din formele prevazute la art. 79, alin. (4) din     |
|  restransa sau prin| ordonanta. Indiferent de modalitate de                  |
|  negociere)        | depunere/transmitere, candidatul isi asuma riscurile    |
|                    | transmiterii, inclusiv forta majora.                    |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.12 Scrisori de   | B.12.1 Scrisoarea de interes care este depusa/transmisa |
|      interes       | la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea   |
|      intarziate    | stabilita in anuntul de participare sau care este       |
|                    | primita, de catre autoritatea contractanta, dupa        |
| (numai in cazul    | expirarea datei limita de primire a scrisorii de        |
|  aplicarii         | interes, se returneaza nedeschisa.                      |
|  procedurii prin   |                                                         |
|  licitatie         |                                                         |
|  restransa sau prin|                                                         |
|  negociere)        |                                                         |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.13 Examinarea    | B.13.1 Documentele de calificare vor fi examinate de    |
|      documentelor  | catre comisia de evaluare constituita de autoritatea    |
|      de calificare | contractanta prin ...... (se specifica ordinul, decizia |
|                    | sau orice alt act oficial prin care a fost constituita  |
|  (numai in cazul   | comisia de evaluare)                                    |
|  aplicarii         | B.13.2 Fiecare candidat trebuie sa indeplineasca        |
|  procedurii prin   | conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare.|
|  licitatie         | Comisia de evaluare are obligatia de a examina          |
|  restransa sau prin| documentele referitoare la capacitatea tehnica si cea   |
|  negociere)        | economico-financiara, prezentate de candidat, numai in  |
|                    | masura in care candidatul respectiv nu a fost deja      |
|                    | exclus ca urmare a neindeplinirii conditiilor           |
|                    | referitoare la eligibilitate si inregistrare.           |
|                    | B.13.3 Orice candidat care indeplineste, in totalitate, |
|                    | cerintele minime corespunzatoare criteriilor de selectie|
|                    | calitativa este considerat candidat calificat.          |
|                    | B.13.4 Candidat calificat nu inseamna si candidat       |
|                    | selectat. Comisia de evaluare are dreptul de a stabili  |
|                    | candidatii selectati numai pe baza cotarii              |
|                    | performantelor tehnice si economico-financiare ale      |
|                    | candidatilor calificati. Modalitatea concreta de        |
|                    | cotare (punctare) a performantelor respective este      |
|                    | prevazuta in Fisa de date a achizitiei.                 |
|                    | B.13.5 Numarul de candidati selectati:                  |
|                    |   a) se va incadra intre limita minima si limita maxima,|
|                    | a intervalului precizat in anuntul de participare;      |
|                    | sau                                                     |
|                    |   b) va fi egal cu numarul precizat in anuntul de       |
|                    | participare.                                            |
|                    | (se sterge optiunea neaplicabila)                       |
|                    | B.13.6 In cazul in care numarul de candidati care pot fi|
|                    | calificati este mai mic decat numarul precizat in       |
|                    | anuntul de participare, autoritatea contractanta are    |
|                    | dreptul, fie, de a continua aplicarea procedurii prin   |
|                    | transmiterea invitatiei de participare cu oferta        |
|                    | tuturor candidatilor calificati, fie de a aplica        |
|                    | prevederile de la G.2.1, lit. b).                       |
|____________________|_________________________________________________________|
| B.14 Comunicarea   | B.14.1 Autoritatea contractanta are obligatia:          |
|      rezultatului  |   a) de a transmite o comunicare, in scris, simultan, pe|
|      selectarii    | de o parte, candidatilor selectati, comunicare ce       |
|      candidatilor  | reprezinta chiar invitatia de participare, la care se   |
|                    | ataseaza documentatia pentru elaborarea si prezentarea  |
| (numai in cazul    | ofertei, iar pe de alta parte, fiecaruia dintre         |
|  aplicarii         | ceilalti candidati, in care se precizeaza faptul ca a   |
|  procedurii prin   | fost exclus, necalificat sau, desi calificat, nu a fost |
|  licitatie         | selectat;                                               |
|  restransa sau prin|   b) de a transmite comunicarea prevazuta la lit. a) in |
|  negociere)        | cel mult 10 zile de la data la care comisia de evaluare |
|                    | a stabilit candidatii selectati;                        |
|                    |   c) de a transmite, in scris, raspunsul la solicitarea |
|                    | prevazuta la B.14.2, in cel mult 5 zile de la primirea  |
|                    | respectivei solicitari;                                 |
|                    | B.14.2 Candidatul exclus, necalificat sau neselectat are|
|                    | dreptul de a solicita, in scris, motivele excluderii,   |
|                    | necalificarii sau neselectarii; solicitarea trebuie     |
|                    | transmisa in cel mult 2 zile lucratoare de la data      |
|                    | primirii comunicarii prevazute la B.14.1, lit. a).      |
|                    | Observatie:                                             |
|                    | Autoritatea contractanta are dreptul de a transmite     |
|                    | candidatilor exclusi, necalificati sau neselectati,     |
|                    | motivele excluderii, necalificarii sau neselectarii lor,|
|                    | odata cu transmiterea comunicarii prevazute la B.14.1,  |
|                    | lit. a) si fara a mai astepta primirea solicitarii      |
|                    | prevazute la B.14.2.                                    |
|____________________|_________________________________________________________|

    C. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei
 ______________________________________________________________________________
| C.1 Continutul     | C.1.1 Continutul documentatiei pentru elaborarea si     |
|     documentatiei  | prezentarea ofertei este prezentat mai jos si trebuie   |
|     pentru         | citit impreuna cu orice comunicare emisa in             |
|     elaborarea si  | conformitate cu prevederile de la C.2.                  |
|     prezentarea    | Sectiunea 1: Instructiuni pentru ofertanti              |
|     ofertei        | Sectiunea 2: Fisa de date a achizitiei                  |
|                    | Sectiunea 3: Caiet de sarcini                           |
|                    | Sectiunea 4: Formulare si modele                        |
|                    | Sectiunea 5: Conditii generale de contractare           |
|                    | Sectiunea 6: Conditii specifice de contractare          |
|____________________|_________________________________________________________|
| C.2 Clarificarea si| C.2.1 Orice furnizor, executant sau prestator, care a   |
|     modificarea    | obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea  |
|     documentatiei  | si prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, in   |
|     pentru         | scris, clarificari despre elementele cuprinse in        |
|     elaborarea si  | aceasta.                                                |
|     prezentarea    | C.2.2 Autoritatea contractanta are obligatia:           |
|     ofertei        | a) de a transmite raspuns la orice solicitare de        |
|                    | clarificari, cu conditia ca solicitarile respective sa  |
|                    | fi fost primite cu:                                     |
|                    |    i) 10 zile inainte de data limita pentru depunerea   |
|                    |       ofertelor;                                        |
|                    | sau                                                     |
|                    |   ii) 7 zile inainte de data limita pentru depunerea    |
|                    |       ofertelor;                                        |
|                    |       (in cazul prevazut la art. 48 din ordonanta sau   |
|                    |       in cazul aplicarii procedurii prin cerere de      |
|                    |       oferta de pret)                                   |
|                    | (se sterge optiunea neaplicabila)                       |
|                    | b) de a transmite raspunsul la solicitarile de          |
|                    | clarificari numai pana cu:                              |
|                    |    i) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea    |
|                    |       ofertelor                                         |
|                    | (in cazul prevazut la lit. a), pct. (i))                |
|                    | sau                                                     |
|                    |   ii) 4 zile inainte de data limita pentru depunerea    |
|                    |       ofertelor;                                        |
|                    | (in cazul prevazut la lit. a), pct. (ii))               |
|                    | (se sterge optiunea neaplicabila)                       |
|                    | c) de a transmite continutul raspunsului catre toti     |
|                    | furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut |
|                    | un exemplar din documentatia pentru elaborarea si       |
|                    | prezentarea ofertei, luand masuri pentru a nu dezvalui  |
|                    | identitatea celui care a solicitat clarificarile        |
|                    | respective.                                             |
|                    | C.2.3 Autoritatea contractanta are dreptul de a         |
|                    | completa, din proprie initiativa, in vederea            |
|                    | clarificarii, documentatia pentru elaborarea si         |
|                    | prezentarea ofertei. Orice astfel de completare va fi   |
|                    | comunicata in scris, pana cu:                           |
|                    | a) 6 zile; (in cazul prevazut la C.2.2, lit. a),        |
|                    | pct. (i))                                               |
|                    | sau                                                     |
|                    | b) 4 zile; (in cazul prevazut la C.2.2, lit. a),        |
|                    | pct. (ii))                                              |
|                    | (se sterge optiunea neaplicabila)                       |
|                    | inainte de data limita pentru depunerea ofertelor,      |
|                    | tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor   |
|                    | care au obtinut un exemplar din documentatia respectiva.|
|____________________|_________________________________________________________|

    D. Elaborarea ofertei
 ______________________________________________________________________________
| D.1 Costul asociat | D.1.1 Ofertantul va suporta toate costurile asociate    |
|     elaborarii si  | elaborarii si prezentarii ofertei sale precum si a      |
|     prezentarii    | documentelor care o insotesc, iar autoritatea           |
|     ofertei        | contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare    |
|                    | pentru costurile respective decat in cazul prevazut la  |
|                    | art. 94, alin. (2) din ordonanta.                       |
|____________________|_________________________________________________________|
| D.2 Limba de       | D.2.1 Oferta, documentele care o insotesc precum si     |
|     redactare a    | orice alte comunicari dintre ofertant si autoritatea    |
|     ofertei        | contractanta trebuie sa fie scrise in limba specificata |
|                    | in Fisa de date a achizitiei. Documentatia tehnica      |
|                    | (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) si       |
|                    | documentele de calificare emise de organisme oficiale   |
|                    | din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti, pot |
|                    | fi prezentate si in alta limba, cu conditia ca ele sa   |
|                    | fie insotite de o traducere autorizata in limba         |
|                    | specificata in Fisa de date a achizitiei, caz in care,  |
|                    | pentru interpretarea acestora, va prevala traducerea.   |
|____________________|_________________________________________________________|
| D.3 Vizitarea      | D.3.1 Executantului i se recomanda sa viziteze si sa    |
|     amplasamentului| examineze amplasamentul lucrarii, inclusiv              |
|                    | imprejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot |
|                    | fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Costul       |
|                    | aferent vizitarii amplasamentului se suporta de catre   |
|                    | executant.                                              |
| (numai in cazul    | D.3.2 Autoritatea contractanta are obligatia de a       |
| achizitiei de      | permite personalului sau agentilor executantului sa     |
| lucrari)           | viziteze amplasamentul lucrarii daca se indeplinesc     |
|                    | urmatoarele conditii:                                   |
|                    | a) executantul isi asuma responsabilitatea in cazul     |
|                    | producerii unui eventual accident care s-ar putea solda |
|                    | cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane si/sau cu |
|                    | pierderea sau deteriorarea proprietatii; si             |
|                    | b) executantul urmeaza sa suporte orice alte cheltuieli,|
|                    | pierderi sau daune antrenate ca rezultat al vizitei.    |
|____________________|_________________________________________________________|
| D.4 Perioada de    | D.4.1 Ofertantul are obligatia de a mentine oferta      |
|     valabilitate a | valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta in |
|     ofertelor      | Fisa de date a achizitiei; orice oferta valabila pentru |
|                    | o perioada de timp mai mica decat cea prevazuta in Fisa |
|                    | de date a achizitiei va fi respinsa de catre comisia de |
|                    | evaluare ca fiind necorespunzatoare.                    |
|                    | D.4.2 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita|
|                    | ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de  |
|                    | expirarea perioadei de valabilitate a ofertei,          |
|                    | prelungirea acestei perioade; in cazul extinderii       |
|                    | perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de        |
|                    | valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa  |
|                    | fie prelungita in mod corespunzator. In orice situatie, |
|                    | autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita   |
|                    | extinderea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai   |
|                    | mult de 30 de zile.                                     |
|                    | D.4.3 Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii|
|                    | contractante daca este de acord sau nu cu prelungirea   |
|                    | perioadei de valabilitate a ofertei.                    |
|                    | D.4.4 Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea   |
|                    | perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a|
|                    | retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga dupa sine   |
|                    | pierderea garantiei pentru participare.                 |
|                    | D.4.5 Autoritatea contractanta nu are dreptul de a      |
|                    | solicita modificarea ofertei de catre ofertantul care   |
|                    | este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a|
|                    | ofertei iar acesta, la randul sau, nu are dreptul de    |
|                    | a-si modifica oferta.                                   |
|____________________|_________________________________________________________|
| D.5 Documentele    | D.5.1 Oferta, elaborata de catre ofertant, trebuie sa   |
|     ofertei        | cuprinda urmatoarele:                                   |
|                    | D.5.1.1 Propunerea tehnica                              |
|                    |    Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat|
|                    | aceasta sa respecte, in totalitate, cerintele prevazute |
|                    | in caietul de sarcini.                                  |
|                    | D.5.1.2 Propunerea financiara                           |
|                    |    Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel   |
|                    | incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire|
|                    | la pret, tarif, daca este cazul - conditii de cost ale  |
|                    | creditului (extern, furnizor) precum si alte conditii   |
|                    | financiare legate de obiectul contractului de achizitie |
|                    | publica;                                                |
|                    |    In scopul facilitarii evaluarii ofertelor, ofertantii|
|                    | au obligatia de a completa formularele si modelele din  |
|                    | Sectiunea 4, dupa cum se precizeaza in Fisa de date a   |
|                    | achizitiei.                                             |
|____________________|_________________________________________________________|
| D.6 Documentele    | D.6.1 Scrisoarea de inaintare                           |
|     care insotesc  |    Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de         |
|     oferta         | inaintare in conformitate cu formularul B02 prevazut in |
|                    | Sectiunea 4.                                            |
|                    | D.6.2 Imputernicirea                                    |
|                    |    Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea     |
|                    | scrisa, prin care semnatarul ofertei este autorizat sa  |
|                    | angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea      |
|                    | contractului de achizitie publica.                      |
|                    | D.6.3 Garantia pentru participare                       |
|                    |    Ofertantul trebuie sa prezinte garantia pentru       |
|                    | participare in conformitate cu prevederile referitoare  |
|                    | la cuantumul si forma de prezentare a acesteia, asa cum |
|                    | sunt precizate in Fisa de date a achizitiei.            |
|                    | D.6.4 Documentele de calificare (numai in cazul         |
|                    | aplicarii procedurii prin licitatie deschisa sau prin   |
|                    | cerere de oferta de pret)                               |
|                    |    Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care      |
|                    | dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, respectiv,      |
|                    | capacitatea tehnica si cea economico - financiara, in   |
|                    | conformitate cu prevederile de la B.2, B.4 si B.6 si    |
|                    | completand corespunzator formularele si modelele din    |
|                    | Sectiunea 4, dupa cum se precizeaza in Fisa de date a   |
|                    | achizitiei.                                             |
|                    |                                                         |
|                    | Observatie:                                             |
|                    | In cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa  |
|                    | sau prin negociere competitiva, documentele de          |
|                    | calificare se depun odata cu scrisoarea de interes.     |
|                    | Totusi, autoritatea contractanta are dreptul de a       |
|                    | solicita documente suplimentare de calificare sau, in   |
|                    | cazul in care intre etapa de selectie si etapa de       |
|                    | evaluare a ofertelor perioada de timp este mai mare de  |
|                    | 90 de zile, reconfirmarea celor care au fost prezentate |
|                    | impreuna cu scrisoarea de interes; in aceasta           |
|                    | situatie, D.6.4 este aplicabil si atunci cand se aplica |
|                    | procedura prin licitatie restransa sau prin negociere   |
|                    | competitiva.                                            |
|____________________|_________________________________________________________|
| D.7 Propunerea     | D.7.1 Ofertantul are obligatia de a face dovada         |
|     tehnica        | conformitatii produselor, lucrarilor si serviciilor cu  |
|                    | cerintele prevazute in caietul de sarcini.              |
|                    |    In acest scop propunerea tehnica va contine, dupa    |
|                    | caz:                                                    |
|                    | A. Achizitia publica de produse                         |
|                    | a) o descriere detaliata a caracteristicilor tehnice si |
|                    |    functionale esentiale a produselor ce urmeaza a fi   |
|                    |    furnizate, insotita, daca este cazul, de documentatia|
|                    |    tehnica aferenta;                                    |
|                    | b) un comentariu articol cu articol a specificatiilor   |
|                    |    tehnice continute in caietul de sarcini, prin care sa|
|                    |    se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu   |
|                    |    specificatiile respective;                           |
|                    | c) o descriere a calitatii materialelor, a utilajelor   |
|                    |    precum si a mainii de lucru utilizate pentru         |
|                    |    realizarea produselor ce urmeaza a fi furnizate;     |
|                    | d) mostre, certificate, agremente si orice alte         |
|                    |    documente asemenea solicitate in Fisa de date a      |
|                    |    achizitiei;                                          |
|                    | e) graficul de livrare a produselor (formular D01P);    |
|                    | f) o descriere a modului de asigurare a serviciilor     |
|                    |    postvanzare si asistenta tehnica, inclusiv           |
|                    |    angajamente privind livrarea de piese de schimb,     |
|                    |    subansambluri sau furnituri pe termen lung.          |
|                    | sau                                                     |
|                    | B. Achizitia publica de lucrari                         |
|                    | a) programul calitatii, care concretizeaza sistemul de  |
|                    |    asigurare si de conducere a calitatii la             |
|                    |    particularitatile lucrarii ce face obiect al ofertei,|
|                    |    elaborat si avizat de specialisti sau de organisme   |
|                    |    abilitate in acest sens;                             |
|                    |    Programul calitatii trebuie sa cuprinda:             |
|                    |    (i) descrierea sistemului calitatii, aplicat la      |
|                    |        lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente  |
|                    |        sistemului calitatii;                            |
|                    |   (ii) listele procedurilor tehnice de executie a       |
|                    |        principalelor categorii de lucrari privind       |
|                    |        realizarea obiectivului si planul de control al  |
|                    |        calitatii, verificarii si incercarii;            |
|                    |  (iii) laboratoarele utilizate si autorizate, de grad   |
|                    |        corespunzator lucrarilor.                        |
|                    | b) graficul de executie a lucrarii (formular D01L).     |
|                    | c) listele cantitatilor de lucrari completate pe        |
|                    |    capitole, aferente categoriilor de lucrari (formular |
|                    |    D04L - sectiunea tehnica); ofertantii au deplina     |
|                    |    libertate de a-si prevedea in oferta propriile       |
|                    |    consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea  |
|                    |    cerintelor calitative si cantitative prevazute in    |
|                    |    proiectul tehnic, in Caietul de sarcini si in alte   |
|                    |    acte normative in vigoare care reglementeaza         |
|                    |    executia lucrarilor.                                 |
|                    | d) fisele tehnice aferente listelor cu cantitatile de   |
|                    |    utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj si     |
|                    |    independente, inclusiv cu dotarile, aferente lucrarii|
|                    |    a carei dobandire face obiectul contractului de      |
|                    |    executie (formular D09L);                            |
|                    | sau                                                     |
|                    | C. Achizitia publica de servicii                        |
|                    | a) o descriere detaliata a metodologiei si a planului de|
|                    |    lucru conceput pentru prestarea serviciilor;         |
|                    | b) activitatile si sarcinile concrete care vor fi       |
|                    |    incredintate personalului declarat conform           |
|                    |    prevederilor de la B.6.5 (sau, daca este cazul, de   |
|                    |    la B.6.6) si graficul de timp prevazut pentru        |
|                    |    indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective  |
|                    |    (formular D01S);                                     |
|                    | c) un comentariu articol cu articol a specificatiilor   |
|                    |    tehnice continute in caietul de sarcini, prin care   |
|                    |    sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice   |
|                    |    cu specificatiile respective.                        |
|                    | (se sterg optiunile neaplicabile)                       |
|                    | D.7.2 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita|
|                    | ofertantilor, precizand acesta in Fisa de date a        |
|                    | achizitiei, completarea unor modele-tip care permit, in |
|                    | functie de particularitatile achizitiei sau a tipului de|
|                    | contract, furnizarea de informatii suplimentare         |
|                    | referitoare la elementele propunerii tehnice. In acest  |
|                    | caz, modelele care se cer a fi completate trebuie sa se |
|                    | regaseasca in cadrul Sectiunii 4.                       |
|____________________|_________________________________________________________|
| D.8 Propunerea     | D.8.1 Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de      |
|     financiara     | oferta (Formular D00) care reprezinta elementul         |
|                    | principal al propunerii financiare. Celelalte formulare |
|                    | aferente propunerii financiare se vor completa          |
|                    | corespunzator incadrarii:                               |
|                    |    a) produselor;                                       |
|                    | sau                                                     |
|                    |    b) lucrarilor;                                       |
|                    | sau                                                     |
|                    |    c) serviciilor;                                      |
|                    | (se sterg optiunile neaplicabile)                       |
|                    | in una din urmatoarele grupe:                           |
|                    | A. Achizitia publica de produse                         |
|                    | Grupa IA: Produse fabricate in Romania, pentru care:    |
|                    |    a) mana de lucru formata din cetateni romani; sau    |
|                    |    b) materiile prime si/sau orice alte parti componente|
|                    |       ale produsului finit de origine romana; sau       |
|                    |    c) orice combinatie intre cazurile prevazute la      |
|                    |       lit. a) si b);                                    |
|                    | reprezinta cel putin 40% din pretul "franco fabrica"    |
|                    | (exwork-EXW).                                           |
|                    | Grupa IB: Produse fabricate in Romania, pentru care:    |
|                    |    a) mana de lucru formata din cetateni romani; sau    |
|                    |    b) materiile prime si/sau orice alte parti componente|
|                    |       ale produsului finit, de origine romana; sau      |
|                    |    c) orice combinatie intre cazurile prevazute la      |
|                    |       lit. a) si b);                                    |
|                    | reprezinta mai putin de 40% din pretul "franco fabrica" |
|                    | (exwork-EXW),                                           |
|                    | Grupa IC: Produse de origine straina                    |
|                    | sau                                                     |
|                    | B. Achizitia publica de lucrari                         |
|                    | Grupa IIA: Lucrari ce urmeaza a fi executate:           |
|                    |    a) cu mana de lucru formata din cetateni romani care |
|                    |       reprezinta cel putin 90% din totalul mainii de    |
|                    |       lucru utilizate pentru indeplinirea contractului; |
|                    |    b) de asociati si/sau de subcontractori, care sunt   |
|                    |       persoane juridice romane si care urmeaza sa       |
|                    |       indeplineasca cel putin 65% din valoarea          |
|                    |       contractului de lucrari.                          |
|                    | Grupa IIB: Lucrari care nu indeplinesc conditiile de    |
|                    |       incadrare in grupa IIA.                           |
|                    | sau                                                     |
|                    | C. Achizitia publica de servicii                        |
|                    | Grupa IIIA: Servicii pentru care cel putin 40% din      |
|                    | valoarea contractului de servicii urmeaza sa se         |
|                    | indeplineasca:                                          |
|                    |    a) cu mana de lucru formata din cetateni romani; sau |
|                    |    b) de asociati si/sau de subcontractori, care sunt   |
|                    |       persoane fizice sau juridice romane.              |
|                    | Grupa IIIB: Servicii care nu indeplinesc conditiile de  |
|                    | incadrare in grupa IIIA.                                |
|                    | (se sterg optiunile neaplicabile)                       |
|                    | D.8.2 Incadrarea incorecta, de catre ofertant, a:       |
|                    |    a) produselor;                                       |
|                    | sau                                                     |
|                    |    b) lucrarilor;                                       |
|                    | sau                                                     |
|                    |    c) serviciilor;                                      |
|                    | (se sterg optiunile neaplicabile)                       |
|                    | intr-una din grupele prevazute la D.8.1, nu constituie  |
|                    | motiv de respingere a ofertei; intr-o astfel de         |
|                    | situatie, comisia de evaluare are obligatia reincadrarii|
|                    | acestora in grupa corespunzatoare.                      |
|                    | D.8.3                                                   |
|                    | A. Achizitia publica de produse                         |
|                    |    a) Pentru produse care se incadreaza in grupa IA si  |
|                    |       IB ofertantul va completa formularul D02P, in care|
|                    |       pretul ofertat este detaliat dupa cum urmeaza:    |
|                    |         i) pretul "franco fabrica" (exwork - EXW),      |
|                    |            inclusiv toate impozitele si taxele deja     |
|                    |            platite sau platibile;                       |
|                    |        ii) pretul pentru furnizarea produselor la       |
|                    |            destinatia finala, asa cum este aceasta      |
|                    |            specificata in Fisa de date a achizitiei,    |
|                    |            respectiv pretul EXW la care se adauga pretul|
|                    |            pentru transportul intern, asigurare precum  |
|                    |            si alte costuri locale si servicii           |
|                    |            neprevazute;                                 |
|                    |       iii) taxa pe valoare adaugata;                    |
|                    |    b) Pentru produse care se incadreaza in grupa IC     |
|                    |       ofertantul va completa formularul D03P, in care   |
|                    |       pretul ofertat este detaliat dupa cum urmeaza:    |
|                    |         i) pretul "cost, asigurare si navlu" (cost,     |
|                    |            insurance and freight - CIF) sau "fracht si  |
|                    |            asigurari platite pana la ..." (carriage and |
|                    |            insurance paid to - CIP);                    |
|                    |        ii) pretul pentru furnizarea produselor la       |
|                    |            destinatia finala, asa cum este aceasta      |
|                    |            specificata in Fisa de date a achizitiei,    |
|                    |            respectiv pretul CIF sau CIP la care se      |
|                    |            adauga pretul pentru transportul intern,     |
|                    |            asigurare, impozite si taxe platibile la     |
|                    |            frontiera precum si alte costuri locale si   |
|                    |            servicii neprevazute;                        |
|                    |       iii) taxa pe valoarea adaugata.                   |
|                    | sau                                                     |
|                    | B. Achizitia publica de lucrari                         |
|                    |    Ofertantul va evidentia, prin completarea            |
|                    |    formularelor corespunzatoare din Sectiunea 4,        |
|                    |    urmatoarele:                                         |
|                    |    a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi        |
|                    |       executate (Centralizatorul financiar al           |
|                    |       obiectelor), inclusiv taxa pe valoarea adaugata   |
|                    |       care va fi evidentiata distinct; (formular D02L)  |
|                    |    b) valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza |
|                    |       a fi executate (Centralizatorul financiar al      |
|                    |       categoriilor de lucrari), inclusiv taxa pe        |
|                    |       valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct;|
|                    |       (formular D03L)                                   |
|                    |    c) valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de   |
|                    |       lucrari (Listele cantitatilor de lucrari);        |
|                    |       (formular D04L - sectiunea financiara)            |
|                    |    d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale |
|                    |       (Lista consumurilor de resurse materiale);        |
|                    |       (formular D05L)                                   |
|                    |    e) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru     |
|                    |       (Lista consumurilor cu mana de lucru); (formular  |
|                    |       D06L)                                             |
|                    |    f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de |
|                    |       constructii (Lista consumurilor de ore de         |
|                    |       functionare a utilajelor de constructii);         |
|                    |       (formular D07L)                                   |
|                    |    g) valoarea consumurilor totale privind              |
|                    |       transporturile (Lista consumurilor privind        |
|                    |       transporturile); (formular D08L)                  |
|                    |    h) valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,|
|                    |       cu montaj si independente, inclusiv a dotarilor,  |
|                    |       aferente lucrarii a carei dobandire face obiectul |
|                    |       achizitiei publice (Lista cantitatilor de utilaje |
|                    |       si echipamente tehnologice); (formular D10L)      |
|                    | sau                                                     |
|                    | C. Achizitia publica de servicii                        |
|                    |    Ofertantul va evidentia, prin completarea            |
|                    | formularului D02S pretul total/tariful ofertat pentru   |
|                    | prestarea serviciilor defalcat, pe activitati (game)    |
|                    | si/sau pe faze, dupa cum urmeaza:                       |
|                    |    i) remuneratia personalului necesar pentru           |
|                    |       indeplinirea contractului de servicii;            |
|                    |   ii) pretul total/tariful pentru prestarea serviciilor,|
|                    |       respectiv remuneratia personalului necesar pentru |
|                    |       indeplinirea contractului de servicii la care se  |
|                    |       adauga costurile pentru transportul intern si/sau |
|                    |       international, pentru diurna si cazare (daca este |
|                    |       cazul), pentru instrumente, echipamente si diverse|
|                    |       consumabile, pentru asigurari precum si alte      |
|                    |       costuri locale si servicii neprevazute;           |
|                    |  iii) taxa pe valoarea adaugata;                        |
|                    | (se sterg optiunile neaplicabile)                       |
|                    | D.8.4 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita|
|                    | ofertantilor, precizand aceasta in Fisa de date a       |
|                    | achizitiei, completarea unor modele-tip care permit, in |
|                    | functie de particularitatile achizitiei sau a tipului de|
|                    | contract, furnizarea de informatii suplimentare         |
|                    | referitoare la pret, tarif sau conditii financiare      |
|                    | specifice. In acest caz, modelele respective trebuie sa |
|                    | se regaseasca in cadrul Sectiunii 4.                    |
|                    | D.8.5 Termenii EXW, CIF, CIP se utilizeaza in           |
|                    | conformitate cu regulile si uzantele uniforme in        |
|                    | comertul international "INCOTERMS", editia actuala      |
|                    | publicata de Camera Internationala de Comert, Paris.    |
|                    | D.8.6 In situatia in care se accepta actualizarea       |
|                    | valorii contractului cat si in scopul monitorizarii     |
|                    | procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie|
|                    | publica, ofertantul are obligatia de a exprima          |
|                    | propunerea financiara atat in lei cat si in euro.       |
|                    | Echivalentul in euro a valorii exprimate in lei se va   |
|                    | determina corespunzator cursului mediu al pietei        |
|                    | valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru |
|                    | ziua precizata in Fisa de date a achizitiei (aceasta zi |
|                    | indica, implicit, reperul in timp la care se considera  |
|                    | valabil costul resurselor utilizate la elaborarea       |
|                    | ofertelor).                                             |
|                    | D.8.7 In cazul in care contractul de achizitie publica  |
|                    | este finantat printr-un credit extern, atunci ofertantul|
|                    | trebuie sa prezinte si oferta de credit extern a bancii |
|                    | finantatoare.                                           |
|____________________|_________________________________________________________|
| D.9 Garantia pentru| D.9.1 Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru  |
|     participare    | participare in cuantumul si pentru o perioada de        |
|                    | valabilitate asa cum sunt acestea prevazute in Fisa de  |
|                    | date a achizitiei.                                      |
|                    | D.9.2 Garantia pentru participare este necesara pentru a|
|                    | proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui    |
|                    | eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe|
|                    | intreaga perioada derulata pana la incheierea           |
|                    | contractului de achizitie publica.                      |
|                    | D.9.3 Garantia pentru participare se exprima in lei sau |
|                    | intr-o valuta liber convertibila si poate fi constituita|
|                    | in urmatoarele forme:                                   |
|                    |    a) scrisoare de garantie bancara in favoarea         |
|                    |       autoritatii contractante (Formular 3);            |
|                    |    b) ordin de plata in contul autoritatii contractante;|
|                    |    c) fila CEC pe numele autoritatii contractante;      |
|                    |    d) lichiditati si/sau titluri de valoare, depuse la  |
|                    |       casieria autoritatii contractante.                |
|                    | D.9.4 Comisia de evaluare are obligatia de a nu lua in  |
|                    | considerare ofertele care nu sunt insotite de dovada    |
|                    | constituirii garantiei pentru participare.              |
|                    | D.9.5 Autoritatea contractanta are dreptul de a vira    |
|                    | garantia pentru participare in bugetul propriu,         |
|                    | ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta|
|                    | din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii:   |
|                    |    a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a |
|                    |       acesteia;                                         |
|                    |    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu        |
|                    |       constituie garantia de buna executie in perioada  |
|                    |       de valabilitate a ofertei;                        |
|                    |    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa |
|                    |       semneze contractul de achizitie publica in        |
|                    |       perioada de valabilitate a ofertei;               |
|                    | D.9.6 Garantia pentru participare, constituita de       |
|                    | ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind     |
|                    | castigatoare, se returneaza de catre autoritatea        |
|                    | contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data   |
|                    | semnarii contractului de achizitie publica.             |
|                    | D.9.7 Garantia pentru participare, constituita de       |
|                    | ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita ca fiind  |
|                    | castigatoare, se returneaza de catre autoritatea        |
|                    | contractanta cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu  |
|                    | de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de  |
|                    | valabilitate a ofertei si sau a perioadei prevazute la  |
|                    | art. 66 alin. (5) din ordonanta.                        |
|____________________|_________________________________________________________|

    E. Prezentarea ofertelor
|____________________|_________________________________________________________|
| E.1 Mod de         | E.1.1 Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al     |
|     prezentare     | ofertei si al documentelor care o insotesc, in original,|
|                    | si un numar de copii al acestora conform prevederilor   |
|                    | din Fisa de date a achizitiei. In eventualitatea unei   |
|                    | discrepante intre original si copii va prevala          |
|                    | originalul.                                             |
|                    | E.1.2 Originalul si copia/copiile trebuie sa fie        |
|                    | tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi   |
|                    | semnate, pagina cu pagina, de                           |
|                    | reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati      |
|                    | corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In    |
|                    | cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate|
|                    | in acest sens, documentele respective trebuie sa fie    |
|                    | semnate si parafate conform prevederilor legale.        |
|                    | E.1.3 Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris|
|                    | peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de |
|                    | catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa      |
|                    | semneze oferta.                                         |
|____________________|_________________________________________________________|
| E.2 Sigilarea si   | E.2.1 Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si      |
|     marcarea       | fiecare set de copii in plicuri separate, marcand       |
|     ofertei        | corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,    |
|                    | "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic        |
|                    | exterior, inchis corespunzator si netransparent.        |
|                    | E.2.2 Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu    |
|                    | denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite      |
|                    | returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care|
|                    | oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea |
|                    | tehnica, propunerea financiara si, daca este cazul,     |
|                    | documentele de calificare si ofertele alternative, se   |
|                    | vor introduce, dupa cum este prevazut in Fisa de date a |
|                    | achizitiei, in plicuri distincte, marcate corespunzator.|
|                    | E.2.3 Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa   |
|                    | autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE      |
|                    | DESCHIDE INAINTE DE ORA ... SI DATA ... " (se precizeaza|
|                    | ora si data stabilite pentru deschiderea ofertelor).    |
|                    | E.2.4 Daca plicul exterior nu este marcat conform       |
|                    | prevederilor de la E.2.3, autoritatea contractanta nu   |
|                    | isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea      |
|                    | ofertei.                                                |
|____________________|_________________________________________________________|
| E.3 Data limita si | E.3.1 Ofertantul trebuie sa isi ia toate masurile astfel|
|     modalitati     | incat oferta sa fie primita, de catre autoritatea       |
|     pentru         | contractanta, pana la data limita pentru depunere       |
|     depunerea      | stabilita in anuntul sau in invitatia de participare.   |
|     ofertei        | E.3.2 Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse   |
|                    | direct, de catre ofertant, la adresa indicata in anuntul|
|                    | sau in invitatia de participare. Indiferent de          |
|                    | modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul isi     |
|                    | asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta    |
|                    | majora.                                                 |
|                    | E.3.3 Autoritatea contractanta are dreptul, in mod      |
|                    | exceptional, de a decala data limita pentru depunerea   |
|                    | ofertei, caz in care aceasta are obligatia de a comunica|
|                    | noua data limita, in scris, tuturor furnizorilor,       |
|                    | executantilor sau prestatorilor care au obtinut un      |
|                    | exemplar din documentatia pentru elaborarea si          |
|                    | prezentarea ofertei.                                    |
|____________________|_________________________________________________________|
| E.4 Oferte         | E.4.1 Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa|
|     intarziate     | a autoritatii contractante decat cea stabilita in       |
|                    | anuntul sau prin invitatia de participare sau care este |
|                    | primita, de catre autoritatea contractanta, dupa        |
|                    | expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza   |
|                    | nedeschisa.                                             |
|____________________|_________________________________________________________|
| E.5 Modificarea si | E.5.1 Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau   |
|     retragerea     | retrage oferta inainte de data limita stabilita pentru  |
|     ofertei        | depunerea ofertei.                                      |
|                    | E.5.2 In cazul in care ofertantul doreste sa opereze    |
|                    | modificari in oferta deja depusa, atunci acesta are     |
|                    | obligatia de a asigura primirea modificarilor           |
|                    | respective, de catre autoritatea contractanta, pana la  |
|                    | data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi     |
|                    | considerate parte a ofertei, modificarile trebuie       |
|                    | prezentate in conformitate cu prevederile de la         |
|                    | E.1 - E.4, cu amendamentul ca, pe plicul exterior, se   |
|                    | va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia             |
|                    | "MODIFICARI".                                           |
|                    | E.5.3 Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau        |
|                    | modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru      |
|                    | depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia |
|                    | de la procedura pentru atribuirea contractului de       |
|                    | achizitie publica si a pierderii garantiei pentru       |
|                    | participare.                                            |
|____________________|_________________________________________________________|
| E.6 Oferte         | E.6.1 Ofertantul are dreptul de a depune, in plus fata  |
|     alternative    | de oferta de baza, si alte oferte, denumite oferte      |
| (numai in cazul in | alternative, care se pot abate, intr-o anumita masura,  |
| care in anuntul sau| de la cerintele prevazute in caietul de sarcini.        |
| in invitatia de    | E.6.2 Ofertantul care intentioneaza sa depuna oferta    |
| participare nu s-a | alternativa are obligatia de a depune si oferta de baza.|
| precizat           | Oferta alternativa trebuie sa respecte, din punct de    |
| interdictia de a   | vedere al solutiilor si exigentelor de calitate,        |
| depune oferte      | cerintele minimale prevazute in caietul de sarcini.     |
| alternative)       | E.6.3 Comisia de evaluare nu va lua in considerare      |
|                    | ofertele alternative daca acestea nu respecta           |
|                    | prevederile de la E.6.2.                                |
|                    | In cazul achizitiei de lucrari, comisia de evaluare are |
|                    | obligatia de a lua decizia de acceptare a ofertelor     |
|                    | alternative numai dupa exprimarea, de catre proiectant, |
|                    | a punctului sau de vedere cu privire la fiecare oferta  |
|                    | alternativa in parte.                                   |
|____________________|_________________________________________________________|
| E.7 Interdictia de | E.7.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o     |
|     a depune mai   | singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au       |
|     multe oferte   | dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe  |
|                    | langa oferta comuna.                                    |
|                    | E.7.2 Furnizorii, executantii sau prestatorii,          |
|                    | nominalizati ca subcontractori in cadrul uneia sau mai  |
|                    | multor oferte, nu au dreptul de a depune oferta in nume |
|                    | propriu.                                                |
|                    | E.7.3 Comisia de evaluare are obligatia de a respinge   |
|                    | orice oferta pentru care se constata nerespectarea      |
|                    | prevederilor de la E.7.1 si E.7.2                       |
|____________________|_________________________________________________________|

    F. Deschiderea si evaluarea ofertelor
 ______________________________________________________________________________
| F.1 Deschiderea    | F.1.1 Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia |
|     ofertelor      | de evaluare, constituita de autoritatea contractanta    |
|                    | prin ... (se specifica ordinul, decizia sau alt act     |
|                    | oficial prin care a fost constituita comisia de         |
|                    | evaluare), la data si in locul indicate in anuntul sau  |
|                    | in invitatia de participare. Orice ofertant are dreptul |
|                    | de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la deschidere;|
|                    | F.1.2 Plicurile vor fi deschise de catre presedintele   |
|                    | comisiei de evaluare care are obligatia de a anunta:    |
|                    |    a) denumirea (numele) ofertantilor;                  |
|                    |    b) modificarile si retragerile de oferte;            |
|                    |    c) existenta garantiilor de participare;             |
|                    |    d) elementele principale ale propunerilor financiare,|
|                    |       inclusiv pretul;                                  |
|                    |    e) propuneri de oferte alternative (daca este cazul);|
|                    |    f) orice alte detalii si precizari pe care comisia   |
|                    |       de evaluare le considera necesare.                |
|                    | Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu    |
|                    | exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise,       |
|                    | conform prevederilor de la E.4 precum si a celor care   |
|                    | nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.|
|                    | F.1.3 Comisia de evaluare va intocmi un proces - verbal |
|                    | de deschidere care trebuie sa includa informatiile      |
|                    | anuntate conform prevederilor de la F.1.2 si care       |
|                    | urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei    |
|                    | cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt   |
|                    | prezenti la deschiderea ofertelor.                      |
|____________________|_________________________________________________________|
| F.2                | F.2.1 Autoritatea contractanta are obligatia de a       |
| Confidentialitate  | pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei   |
|                    | precum si asupra oricarei informatii suplimentare,      |
|                    | solicitate ofertantului, si a carei dezvaluire ar putea |
|                    | aduce atingere dreptului ofertantului de a-si proteja   |
|                    | proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.     |
|                    | F.2.2 Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvalui, |
|                    | ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in  |
|                    | procedura de achizitie publica, informatii legate de    |
|                    | propria activitate, pana cand nu a fost comunicat       |
|                    | rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea       |
|                    | contractului de achizitie publica.                      |
|                    | F.2.3 Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a    |
|                    | semna pe propria raspundere, inainte de deschiderea     |
|                    | ofertelor, o declaratie de confidentialitate prin care  |
|                    | se angajeaza sa respecte prevederile de la F.2.1 si     |
|                    | F.2.2 si prin care confirma, totodata, ca nu se afla in |
|                    | nici una dintre situatiile prevazute la art. 55 din     |
|                    | ordonanta.                                              |
|____________________|_________________________________________________________|
| F.3 Frauda si      | F.3.1 Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a |
|     coruptie       | incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul  |
|                    | de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de  |
|                    | stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea        |
|                    | excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea   |
|                    | contractului de achizitie publica.                      |
|                    | F.3.2 Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta     |
|                    | comisia de evaluare, asupra nici unei probleme legate   |
|                    | de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana   |
|                    | in momentul atribuirii contractului de achizitie        |
|                    | publica. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari  |
|                    | si orice alte informatii suplimentare la oferta si/sau  |
|                    | la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a   |
|                    | unei solicitari din partea comisiei de evaluare.        |
|                    | F.3.3 Comisia de evaluare are obligatia de a exclude    |
|                    | orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta  |
|                    | a fost sau este angajat in practici corupte sau         |
|                    | frauduloase in legatura cu procedura pentru atribuirea  |
|                    | contractului de achizitie publica.                      |
|                    | F.3.4 In sensul prevederilor de la F.3.3, se intelege   |
|                    | prin:                                                   |
|                    |    a) "practica corupta" - oferirea, darea, primirea    |
|                    | sau solicitarea oricarui lucru de valoare, in scopul    |
|                    | influentarii actiunilor oricarei persoane implicate in  |
|                    | aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de  |
|                    | achizitie publica sau in indeplinirea contractului      |
|                    | respectiv;                                              |
|                    |    b) "practica frauduloasa" - prezentarea eronata a    |
|                    | faptelor, in scopul influentarii aplicarii procedurii   |
|                    | pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau |
|                    | indeplinirii contractului respectiv, in detrimentul     |
|                    | autoritatii contractante; include si practica ilicita   |
|                    | intre ofertanti (inainte sau dupa depunerea ofertelor)  |
|                    | prin care acestia stabilesc preturi artificiale, care   |
|                    | nu sunt rezultatul liberei concurente;                  |
|____________________|_________________________________________________________|
| F.4 Examinarea     | F.4.1 Comisia de evaluare are obligatia de a examina:   |
|     documentelor   |    a) respectarea regulilor formale de depunere si      |
|     care insotesc  | prezentare documentelor care insotesc oferta;           |
|     oferta         |    b) indeplinirea, de catre fiecare ofertant, a        |
|                    | conditiilor de calificare prevazute la B.1, B.3 si B.5; |
|                    | F.4.2 Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca         |
|                    | conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare.|
|                    | Comisia de evaluare are obligatia de a examina          |
|                    | documentele referitoare la capacitatea tehnica si cea   |
|                    | economico-financiara, prezentate de ofertant, numai in  |
|                    | masura in care ofertantul respectiv nu a fost deja      |
|                    | exclus ca urmare a neindeplinirii conditiilor           |
|                    | referitoare la eligibilitate si inregistrare.           |
|                    | Orice ofertant care indeplineste, in totalitate,        |
|                    | cerintele minime corespunzatoare criteriilor de         |
|                    | selectie calitativa este considerat ofertant calificat. |
|____________________|_________________________________________________________|
| F.5 Examinarea     | F.5.1 Comisia de evaluare are obligatia de a examina    |
|     ofertelor      | ofertele tuturor:                                       |
|                    |    a) ofertantilor declarati calificati; (numai in cazul|
|                    |       aplicarii procedurii prin licitatie deschisa sau  |
|                    |       prin cerere de oferta)                            |
|                    | sau                                                     |
|                    |    b) candidatilor selectati; (numai in cazul aplicarii |
|                    |       procedurii prin licitatie restransa sau prin      |
|                    |       negociere competitiva)                            |
|                    | (se sterge optiunea neaplicabila)                       |
|                    | F.5.2 Comisia de evaluare are obligatia de a verifica:  |
|                    |    a) respectarea regulilor formale de depunere si      |
|                    |       prezentare a ofertelor;                           |
|                    |    b) respectarea regulilor de completare a formularelor|
|                    |       si modelelor prevazute in Sectiunea 4;            |
|                    |    c) conformitatea fiecarei propuneri tehnice si       |
|                    |       financiare cu cerintele prevazute in documentatia |
|                    |       pentru elaborarea si prezentarea ofertei.         |
|                    |    In acest scop, in cazul unor omisiuni care pot fi    |
|                    | corectate, comisia de evaluare va stabili care sunt     |
|                    | completarile si clarificarile necesare pentru ca oferta |
|                    | sa devina corespunzatoare precum si perioada de timp    |
|                    | acordata pentru remedierea omisiunilor constatate.      |
|                    | Ofertantul nu are dreptul ca, prin completarile si      |
|                    | clarificarile pe care le prezinta, sa modifice          |
|                    | continutul propunerii tehnice si/sau al propunerii      |
|                    | financiare.                                             |
|                    | F.5.3 In cazul unei oferte care are un pret aparent     |
|                    | neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi  |
|                    | furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are |
|                    | obligatia de a solicita, in scris si, oricum, inainte   |
|                    | de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte,    |
|                    | detalii si precizari pe care le considera relevante cu  |
|                    | privire la oferta precum si de a verifica raspunsurile  |
|                    | care justifica pretul respectiv.                        |
|                    | F.5.4 Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o   |
|                    | oferta in oricare din urmatoarele cazuri:               |
|                    |    a) oferta nu respecta, in totalitate, cerintele      |
|                    | prevazute in documentatia pentru elaborarea si          |
|                    | prezentarea ofertei, sau nu poate deveni                |
|                    | corespunzatoare in urma transmiterii completarilor si   |
|                    | clarificarilor solicitate;                              |
|                    |    b) ofertantul nu transmite, in perioada precizata de |
|                    | catre comisia de evaluare, completarile si clarificarile|
|                    | solicitate;                                             |
|                    |    c) ofertantul modifica, in mod substantial, prin     |
|                    | completarile si clarificarile pe care le prezinta,      |
|                    | continutul propunerii tehnice si/sau al propunerii      |
|                    | financiare;                                             |
|                    |    d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele  |
|                    | contractuale, propuneri care sunt, in mod evident,      |
|                    | dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;         |
|                    |    e) explicatiile solicitate conform F.5.3 nu sunt     |
|                    | concludente sau credibile;                              |
|____________________|_________________________________________________________|
| F.6 Corectia       | F.6.1 Prin exceptie de la prevederile F.5.2, singura    |
|     erorilor       | modificare a continutului propunerii financiare care    |
|                    | este permisa, fara a atrage dupa sine implicatiile de   |
|                    | la F.5.4, lit. c), este corectia erorilor aritmetice.   |
|                    | F.6.2 Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:|
|                    |    a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si  |
|                    | pretul total (care este obtinut prin multiplicarea      |
|                    | pretului unitar cu cantitatea totala), trebuie luat     |
|                    | in considerare pretul unitar iar pretul total va fi     |
|                    | corectat corespunzator;                                 |
|                    |    b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre,  |
|                    | trebuie luata in considerare cantitatea exprimata in    |
|                    | litere, iar cantitatea exprimata in cifre va fi         |
|                    | corectata corespunzator.                                |
|                    | F.6.3 Comisia de evaluare are dreptul de a corecta      |
|                    | erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca |
|                    | ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci    |
|                    | oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in    |
|                    | consecinta, va fi respinsa de catre comisia de evaluare.|
|____________________|_________________________________________________________|
| F.7 Criteriul      | F.7.1 Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul   |
|     aplicat pentru | de achizitie publica este prevazut in Fisa de date a    |
|     atribuirea     | achizitiei si nu poate fi schimbat pe toata durata de   |
|     contractului   | aplicare a procedurii de atribuire a contractului       |
|     de achizitie   | respectiv.                                              |
|     publica        | F.7.2 Criteriul mentionat la F.7.1 poate fi numai:      |
|                    |    a) fie, oferta cea mai avantajoasa din punct de      |
|                    |       vedere economic;                                  |
|                    |    b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.      |
|____________________|_________________________________________________________|
| F.8 Evaluarea      | F.8.1 Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, |
|     ofertelor      | stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre  |
|                    | comisia de evaluare in functie de criteriul aplicat     |
|                    | pentru atribuirea contractului de achizitie publica.    |
|                    | F.8.2 In cazul in care, atribuirea contractului de      |
|                    | achizitie publica se face pe baza criteriului mentionat |
|                    | la F.7.2, lit. a), evaluarea ofertelor consta din       |
|                    | acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui       |
|                    | punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de  |
|                    | calcul descris in Fisa de date a achizitiei. In ordinea |
|                    | descrescatoare a punctajului acordat, comisia de        |
|                    | evaluare trebuie sa intocmeasca un clasament final, pe  |
|                    | baza caruia stabileste oferta castigatoare.             |
|                    | Punctajul reprezinta media punctajelor individuale      |
|                    | acordate de catre fiecare membru al comisiei de         |
|                    | evaluare in parte. In cazul in care se ajunge in        |
|                    | situatia ca prevederile de la F.10.3 sa nu fie          |
|                    | respectate, datorita unor eventuale divergente de       |
|                    | pareri intre membrii comisiei de evaluare, atunci       |
|                    | presedintele comisiei are obligatia de a solicita       |
|                    | reanalizarea punctelor de divergenta, in scopul         |
|                    | finalizarii in timp util a etapei de evaluare a         |
|                    | ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare.       |
|                    | F.8.3 In cazul in care, atribuirea contractului de      |
|                    | achizitie publica se face pe baza criteriului mentionat |
|                    | la F.7.2, lit. b), evaluarea ofertelor consta din       |
|                    | compararea preturilor fiecarei oferte in parte si din   |
|                    | intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor      |
|                    | respective, a clasamentului final pe baza caruia se     |
|                    | stabileste oferta castigatoare.                         |
|                    | Preturile care se compara in scopul intocmirii          |
|                    | clasamentului final sunt:                               |
|                    |    a) preturile cotate pentru furnizarea produselor la  |
|                    |       destinatia finala, asa cum este aceasta           |
|                    |       specificata in Fisa de date a achizitiei, exclusiv|
|                    |       taxa pe valoarea adaugata; (in cazul achizitiei   |
|                    |       de produse)                                       |
|                    | sau                                                     |
|                    |    b) preturile reflectate de valorile totale ale       |
|                    |       lucrarii, cotate in Centralizatorul financiar al  |
|                    |       obiectelor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;   |
|                    |       (in cazul achizitiei de lucrari)                  |
|                    | sau                                                     |
|                    |    c) preturile cotate pentru prestarea serviciului,    |
|                    |       exclusiv taxa pe valoarea adaugata; (in cazul     |
|                    |       achizitiei de servicii)                           |
|                    | (se sterg optiunile neaplicabile)                       |
|____________________|_________________________________________________________|
| F.9 Preferinta     | F.9.1 Autoritatea contractanta are dreptul de a acorda  |
|     interna        | preferinta interna corespunzator prevederilor Hotararii |
|                    | Guvernului privind stabilirea conditiilor de acordare a |
|                    | preferintei interne in cazul procedurilor aplicate      |
|                    | pentru atribuirea contractelor de achizitie publica; in |
|                    | cazul in care isi exercita acest drept, autoritatea     |
|                    | contractanta trebuie sa precizeze modalitatea de        |
|                    | acordare a preferintei interne in Fisa de date a        |
|                    | achizitiei.                                             |
|____________________|_________________________________________________________|
| F.10 Stabilirea    | F.10.1 Oferta castigatoare, stabilita de catre comisia  |
|      ofertei       | de evaluare, va fi:                                     |
|      castigatoare  |    a) oferta care intruneste punctajul cel mai mare     |
|                    |       rezultat din aplicarea algoritmului de calcul     |
|                    |       descris in Fisa de date a achizitiei; (in cazul   |
|                    |       aplicarii criteriului "oferta cea mai avantajoasa |
|                    |       din punct de vedere economic" pentru atribuirea   |
|                    |       contractului de achizitie publica)                |
|                    | sau                                                     |
|                    |    b) oferta cu pretul cel mai scazut, cu conditia ca   |
|                    |       aceasta sa respecte cel putin nivelul minim de    |
|                    |       calitate impus prin caietul de sarcini; (in cazul |
|                    |       aplicarii criteriului "pretul cel mai scazut"     |
|                    |       pentru atribuirea contractului de achizitie       |
|                    |       publica)                                          |
|                    | (se sterge optiunea neaplicabila)                       |
|                    | F.10.2 Atunci cand stabileste oferta castigatoare si in |
|                    | cazul in care punctul F.9.1 este aplicabil, comisia de  |
|                    | evaluare trebuie sa ia in consideratie clasamentul      |
|                    | final refacut in urma acordarii bonificatiei            |
|                    | corespunzatoare fiecarui ofertant.                      |
|                    | F.10.3 Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa  |
|                    | intruneasca acordul a cel putin 2/3 dintre membrii      |
|                    | comisiei de evaluare; in cazul stabilirii ofertei       |
|                    | castigatoare pe baza de punctaj, acordul membrilor      |
|                    | comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul         |
|                    | individual acordat fiecarei oferte in parte.            |
|____________________|_________________________________________________________|

    G. Atribuirea contractului de achizitie publica
 ______________________________________________________________________________
| G.1 Comunicarea    | G.1.1 Autoritatea contractanta are obligatia:           |
|     privind        |    a) de a transmite o comunicare, in scris, simultan,  |
|     rezultatul     | pe de o parte, ofertantului castigator, in care se      |
|     aplicarii      | precizeaza faptul ca oferta sa este castigatoare si ca  |
|     procedurii     | este invitat in vederea incheierii contractului, iar pe |
|     pentru         | de alta parte, fiecaruia dintre ceilalti ofertanti, in  |
|     atribuirea     | care se precizeaza, fie ca oferta a fost respinsa, fie  |
|     contractului   | ca, desi admisa, oferta este necastigatoare; si         |
|     de achizitie   |    b) de a transmite comunicarea prevazuta la lit. a)   |
|     publica        | in cel mult 10 zile de la data la care comisia de       |
|                    | evaluare a stabilit oferta castigatoare;                |
|                    |    c) de a transmite, in scris, raspunsul la solicitarea|
|                    | prevazuta la G.1.2, in cel mult 5 zile de la primirea   |
|                    | respectivei solicitari; atunci cand raspunde unui       |
|                    | ofertant a carui oferta, desi admisa, a fost declarata  |
|                    | ca necastigatoare, autoritatea contractanta trebuie sa  |
|                    | indice, intotdeauna, numele ofertantului castigator     |
|                    | precum si caracteristicile si avantajele relative ale   |
|                    | ofertei castigatoare fata de oferta respectivului       |
|                    | ofertant necastigator.                                  |
|                    | G.1.2 Ofertantul exclus, necalificat sau a carui oferta |
|                    | este respinsa sau necastigatoare are dreptul de a       |
|                    | solicita, in scris, motivele excluderii, necalificarii  |
|                    | respectiv ale respingerii ofertei sau declararii ofertei|
|                    | ca necastigatoare; solicitarea trebuie transmisa in cel |
|                    | mult 2 zile lucratoare de la data primirii comunicarii  |
|                    | prevazute la G.1.1, lit. a).                            |
|                    | G.1.3 Autoritatea contractanta are dreptul de a nu      |
|                    | furniza anumite informatii referitoare la atribuirea    |
|                    | contractului si care ar putea fi cuprinse in ansamblul  |
|                    | informatiilor pe care autoritatea contractanta trebuie  |
|                    | sa le furnizeze in acord cu prevederile de la G.1.1,    |
|                    | lit. c) si anume in situatia in care aceasta furnizare: |
|                    |    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale   |
|                    | si, implicit, ar fi contrara interesului public; sau    |
|                    |    b) ar prejudicia interesele comerciale ale           |
|                    | ofertantilor, inclusiv acelea ale ofertantului a carui  |
|                    | oferta a fost declarata castigatoare; sau               |
|                    |    c) ar prejudicia concurenta loiala intre ofertanti.  |
|                    | Observatie:                                             |
|                    | Autoritatea contractanta poate sa transmita ofertantilor|
|                    | exclusi, necalificati sau a caror oferta a fost respinsa|
|                    | sau nu a fost declarata castigatoare, motivele care au  |
|                    | determinat aceasta decizie a comisiei de evaluare, odata|
|                    | cu transmiterea comunicarii prevazute la G.1.1, lit. a) |
|                    | si fara a mai astepta primirea solicitarii prevazute la |
|                    | G.1.2.                                                  |
|____________________|_________________________________________________________|
| G.2 Dreptul        | G.2.1 Autoritatea contractanta are dreptul de a anula   |
|     autoritatii    | aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de  |
|     contractante   | achizitie publica, numai daca ia aceasta decizie inainte|
|     de a anula     | de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de    |
|     aplicarea      | atribuire a contractului de achizitie publica, si numai |
|     procedurii     | in urmatoarele cazuri:                                  |
|     pentru         |    a) fiecare dintre ofertele depuse depaseste valoarea |
|     atribuirea     | fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de  |
|     contractului   | achizitie publica;                                      |
|     de achizitie   |    b) nu a fost posibila asigurarea unui nivel          |
|     publica        | satisfacator al concurentei, respectiv numarul de       |
|                    | candidati/ofertanti este mai mic decat cel prevazut,    |
|                    | pentru fiecare procedura in parte, de ordonanta;        |
|                    |    c) circumstante exceptionale afecteaza procedura     |
|                    | pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau |
|                    | este imposibila incheierea contractului;                |
|                    |   d) in alte situatii, dupa cum este prevazut in Fisa   |
|                    | de date a achizitiei.                                   |
|                    | G.2.2 Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a    |
|                    | autoritatii contractante fata de ofertanti, cu exceptia |
|                    | returnarii garantiei pentru participare.                |
|                    | G.2.3 In cazul in care anuleaza aplicarea procedurii    |
|                    | pentru atribuirea contractului de achizitie publica,    |
|                    | autoritatea contractanta are obligatia de a comunica, in|
|                    | scris, tuturor ofertantilor, atat incetarea obligatiilor|
|                    | pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte |
|                    | cat si motivul anularii.                                |
|____________________|_________________________________________________________|
| G.3 Dreptul        | G.3.1 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a |
|     autoritatii    | creste sau de a diminua, in limita procentului indicat  |
|     contractante de| in Fisa de date a achizitiei, cantitatea de produse     |
|     a modifica     | prevazute initial in Caietul de sarcini, fara nici o    |
|     cantitatile    | schimbare in pretul unitar sau in alte elemente ale     |
|                    | propunerii tehnice si ale celei financiare; singura     |
| (numai in cazul    | modificare admisa este cea referitoare la pretul total, |
| achizitiei de      | care va creste sau va descreste corespunzator           |
| produse)           | modificarilor intervenite in cantitatea achizitionata.  |
|                    | G.3.2 Autoritatea contractanta are dreptul de a modifica|
|                    | cantitatile de produse numai dupa stabilirea, de catre  |
|                    | comisia de evaluare, a ofertei castigatoare si inainte  |
|                    | de incheierea contractului de achizitie publica.        |
|                    | G.3.3 Comunicarea prin care ofertantul este instiintat  |
|                    | ca oferta sa este castigatoare trebuie sa cuprinda, in  |
|                    | mod obligatoriu, si instiintarea cu privire la          |
|                    | modificarea cantitatilor care urmeaza a fi              |
|                    | achizitionate.                                          |
|____________________|_________________________________________________________|
| G.4 Termenii       | G.4.1 Fara a afecta prevederile de la F.8.3, autoritatea|
|     comerciali ai  | contractanta are dreptul de a incheia contractul de     |
|     contractului   | furnizare in termenii comerciali cei mai avantajosi     |
|                    | din punct de vedere al costurilor implicate. In acest   |
| (numai in cazul    | caz, daca autoritatea contractanta are in vedere        |
| achizitiei de      | posibilitatea de a incheia contractul in termeni EXW,   |
| produse)           | CIP sau CIF (eventual in alti termeni - FOB, CFR, DDU   |
|                    | etc.), respectivele optiuni posibile sunt prevazute in  |
|                    | Fisa de date a achizitiei.                              |
|____________________|_________________________________________________________|
| G.5 Incheierea     | G.5.1 Autoritatea contractanta are obligatia de a       |
|     contractului   | incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a |
|     de achizitie   | carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de  |
|     publica        | catre comisia de evaluare.                              |
|                    | In cazul in care, criteriul aplicat pentru atribuirea   |
|                    | contractului de achizitie publica este cel prevazut la  |
|                    | F.7.2. lit. a) iar comisia de evaluare a acordat acelasi|
|                    | punctaj pentru doua sau mai multe oferte, atunci        |
|                    | autoritatea contractanta are obligatia de a incheia     |
|                    | contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui   |
|                    | oferta are cel mai mic pret.                            |
|                    | In cazul in care si preturile ofertate sunt egale,      |
|                    | atunci autoritatea contractanta are dreptul:            |
|                    |    a) fie, de a atribui contractul de achizitie publica |
|                    | oricaruia dintre ofertantii care au oferit pretul cel   |
|                    | mai scazut;                                             |
|                    |    b) fie, de a solicita ofertantilor care au oferit    |
|                    | pretul cel mai scazut o noua propunere financiara in    |
|                    | plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit      |
|                    | ofertantului a carui noua propunere financiara are      |
|                    | pretul cel mai scazut.                                  |
|                    | G.5.2 Autoritatea contractanta are obligatia de a       |
|                    | incheia contractul de achizitie publica intr-o perioada |
|                    | de cel mult:                                            |
|                    |    a) 30 de zile; (in cazul contractelor de furnizare   |
|                    | sau de servicii)                                        |
|                    | sau                                                     |
|                    |    b) 60 de zile; (in cazul contractelor de lucrari)    |
|                    | (se sterge optiunea neaplicabila)                       |
|                    | de la data transmiterii comunicarii prevazute la G.1.1, |
|                    | lit. a) si, oricum, nu mai devreme de 15 zile de la     |
|                    | aceasta data.                                           |
|                    | G.5.3 In cazul in care autoritatea contractanta nu      |
|                    | ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui      |
|                    | oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, atunci   |
|                    | aceasta are dreptul:                                    |
|                    |    a) de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare |
|                    | a punctajelor obtinute de catre ofertele acestora, in   |
|                    | vederea incheierii contractului; sau                    |
|                    | b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea    |
|                    | contractului de achizitie publica.                      |
|____________________|_________________________________________________________|
| G.6 Garantia de    | G.6.1 Ofertantul, invitat de catre autoritatea          |
|     buna executie a| contractanta in vederea incheierii contractului de      |
|     contractului   | achizitie publica, are obligatia, pana la data de       |
|                    | incheiere a contractului respectiv, de a face dovada    |
|                    | constituirii garantiei de buna executie, in cuantumul   |
|                    | precizat in Fisa de date a achizitiei.                  |
|                    | G.6.2 Daca ofertantul, a carui oferta a fost stabilita  |
|                    | ca fiind castigatoare, nu reuseste sa respecte cerinta  |
|                    | prevazuta la G.6.1, atunci autoritatea contractanta are |
|                    | dreptul de a aplica prevederile de la G.5.3 iar         |
|                    | ofertantul in cauza pierde garantia pentru participare. |
|                    | G.6.3 Garantia de buna executie se exprima in lei sau   |
|                    | intr-o valuta liber convertibila si poate fi constituita|
|                    | in urmatoarele forme:                                   |
|                    |    a) scrisoare de garantie bancara in favoarea         |
|                    |       autoritatii contractante;                         |
|                    |    b) ordin de plata in contul autoritatii contractante;|
|                    |    c) fila CEC pe numele autoritatii contractante;      |
|                    |    d) lichiditati si/sau titluri de valoare, depuse la  |
|                    |       casieria autoritatii contractante.                |
|                    | In cazul in care garantia de buna executie se constituie|
|                    | prin titluri de valoare, contractorul are obligatia de a|
|                    | depune titlurile agreate de catre autoritatea           |
|                    | contractanta, la sediul acesteia, inainte de semnarea   |
|                    | contractului, iar autoritatea contractanta are obligatia|
|                    | de a pastra si contabiliza titlurile respective intr-un |
|                    | cont distinct fata de averea sa.                        |
|                    | In cazul in care garantia de buna executie se constituie|
|                    | sub forma unor valori de schimb (polite, cambii,        |
|                    | creante, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.),       |
|                    | acestea trebuie sa fie in situatia de a putea fi        |
|                    | schimbate in bani, la prezentare, si cel putin unul     |
|                    | dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb trebuie  |
|                    | sa fie recunoscut de catre autoritatea contractanta ca  |
|                    | solvabil si garant pentru toata suma fixata drept       |
|                    | garantie. Nu se admit drept garantie actiuni ale        |
|                    | societatilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea    |
|                    | unor bunuri ale contractorului.                         |
|                    | G.6.4 Daca se specifica in Fisa de date a achizitiei,   |
|                    | atunci garantia de buna executie se poate constitui si  |
|                    | prin retineri succesive din plata cuvenita pentru       |
|                    | facturile partiale. In acest caz, contractorul are      |
|                    | obligatia de a deschide un cont la dispozitia           |
|                    | autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele  |
|                    | parti.                                                  |
|                    | Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea     |
|                    | contractanta va alimenta acest cont prin retineri din   |
|                    | sumele datorate si cuvenite contractorului pana la      |
|                    | concurenta sumei stabilite drept garantie de buna       |
|                    | executie.                                               |
|                    | Garantia de buna executie, astfel constituita, este     |
|                    | purtatoare de dobanda in favoarea contractorului.       |
|                    | Observatie:                                             |
|                    |    In situatia lucrarilor finantate conform prevederilor|
|                    | art. 2 alin. 5 din Normele metodologice pentru punerea  |
|                    | in aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea    |
|                    | Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin       |
|                    | Hotararea Guvernului nr. 810/1998, procedura de         |
|                    | constituire a garantiei de buna executie va fi numai sub|
|                    | forma retinerilor succesive din situatiile de plata     |
|                    | lunare.                                                 |
|                    | G.6.5 Garantia de buna executie se returneaza de catre  |
|                    | autoritatea contractanta in conformitate cu prevederile |
|                    | din Conditiile generale contractare.                    |
|____________________|_________________________________________________________|

    Sectiunea 2
    Fisa de date a achizitiei

                        NOTA PRIVIND SECTIUNEA 2

    Sectiunea 2 contine informatiile specifice, referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate furnizorilor, executantilor si prestatorilor interesati sa participe, in calitate de ofertant, la procedura respectiva. Informatiile continute in cadrul acestei sectiuni completeaza, adapteaza sau detaliaza prevederile din Sectiunea 1.
    Autoritatea contractanta are obligatia, atunci cand intocmeste documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, de a pastra neschimbate prevederile cuprinse in Sectiunea 2 avand in vedere urmatoarele precizari:
    a) textele scrise cu caractere normale trebuie sa fie transcrise in mod identic, in cadrul fiecarei documentatii intocmite pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    b) textele scrise cu caractere italice (inclinate) reprezinta informatii si precizari destinate persoanei care intocmeste documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si nu trebuie incluse ca atare in documentatia respectiva; in locul informatiilor si precizarilor respective trebuie sa fie introduse detaliile concrete corespunzatoare pentru fiecare contract de achizitie publica in parte, astfel incat ofertantii/candidatii sa aiba la dispozitie toate datele necesare elaborarii si prezentarii ofertei.
    In cazul in care exista eventuale contradictii intre prevederile cuprinse in cadrul acestei sectiuni si cele din Sectiunea 1, prevaleaza prevederile din Sectiunea 2;

    A. FISA DE DATE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE
 ______________________________________________________________________________
|                                 Introducere                                  |
|______________________________________________________________________________|
| A.1.1      | Denumirea autoritatii contractante, cod fiscal, adresa, numarul |
|            | de telefon, telex, fax, e-mail                                  |
|____________|_________________________________________________________________|
| A.2.1      | Surse de finantare:                                             |
|            | -                                                               |
|            | -                                                               |
|            | ...                                                             |
|            | (se precizeaza sursa sau sursele din care se finanteaza         |
|            | contractul de furnizare)                                        |
|____________|_________________________________________________________________|
| A.3.1      | Obiectul contractului de furnizare                              |
|            | Se precizeaza:                                                  |
|            |    a) natura si cantitatea produselor ce urmeaza a fi           |
|            | achizitionate precum si codul CPSA;                             |
|            |    b) indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a |
|            | depune oferta doar pentru un lot sau un pachet de loturi din    |
|            | cantitatea de produse solicitate.                               |
|____________|_________________________________________________________________|
| A.5.1      | Procedura aplicata:                                  |
|            | Justificare: (numai in cazul aplicarii procedurii prin negociere|
|            | competitiva)                                                    |
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                     Calificarea ofertantilor/candidatilor                    |
|______________________________________________________________________________|
| B.5.2      | Cerintele minime, referitoare la capacitatea tehnica si cea     |
|            | economico-financiara, pe care ofertantul/candidatul trebuie sa  |
|            | le indeplineasca pentru a fi considerat calificat:              |
|            | Autoritatea contractanta trebuie sa fixeze aceste cerinte in    |
|            | functie de exigentele impuse de natura si complexitatea         |
|            | contractului de furnizare.                                      |
|            | Capacitatea tehnica                                             |
|            | a) experienta in furnizarea de produse similare, ca natura si   |
|            | cantitate, cu obiectul contractului de furnizare care urmeaza   |
|            | sa fie atribuit:                                                |
|            |    Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca cerinta  |
|            | minima pentru experienta similara, indeplinirea si finalizarea, |
|            | in ultimii cinci ani, cel putin a unui contract prin care sa se |
|            | fi furnizat produse similare si care:                           |
|            |    i) fie, a avut o valoare egala sau mai mare decat o valoare  |
|            |       minima care se precizeaza;                                |
|            |   ii) fie, a avut ca obiect furnizarea unei cantitati de produse|
|            |       egala sau mai mare decat o cantitate minima care se       |
|            |       precizeaza;                                               |
|            | Valoarea sau cantitatile minime impuse nu pot depasi valoarea   |
|            | estimata a contractului de furnizare care urmeaza sa fie        |
|            | atribuit, respectiv, cantitatea de produse care urmeaza sa fie  |
|            | furnizata in urma atribuirii contractului.                      |
|            | In cazul in care se impune o valoare minima, aceasta va fi      |
|            | exprimata in mii lei si in echivalent euro; echivalentul in     |
|            | euro a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator   |
|            | cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala  |
|            | a Romaniei pentru ziua premergatoare transmiterii, spre         |
|            | publicare, a anuntului de participare catre Monitorul Oficial al|
|            | Romaniei sau transmiterii invitatiei de participare, in cazul   |
|            | aplicarii procedurii de negociere pentru care nu exista         |
|            | obligativitatea publicarii unui anunt de participare, catre     |
|            | ofertanti/candidati.                                            |
|            | b) echipament tehnic, dotari, utilaje si alte mijloace fixe     |
|            | considerate necesare pentru indeplinirea contractului de        |
|            | furnizare precum si modul in care acestea urmeaza a fi asigurate|
|            | (dotare proprie, contracte sau conventii de inchiriere etc.):   |
|            | Cerintele minime referitoare la echipamente tehnice si utilaje  |
|            | trebuie sa aiba in vedere si prevederile legale privind         |
|            | atestarea tehnica a acestora.                                   |
|            | c) personal de specialitate:                                    |
|            | Capacitatea economico-financiara                                |
|            | d) cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani:           |
|            | Nu poate fi impusa o valoare mai mare decat valoarea medie      |
|            | anuala a contractului de furnizare multiplicata cu trei.        |
|            | Valoarea respectiva va fi exprimata in mii lei si in echivalent |
|            | euro; echivalentul in euro a valorii exprimate in lei se va     |
|            | determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare,      |
|            | calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua premergatoare|
|            | transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare catre  |
|            | Monitorul Oficial al Romaniei sau transmiterii invitatiei de    |
|            | participare, in cazul aplicarii procedurii de negociere pentru  |
|            | care nu exista obligativitatea publicarii unui anunt de         |
|            | participare, catre ofertanti/candidati.                         |
|            | e) indicatori de bonitate:                                      |
|            | Se pot avea in vedere indicatori cum ar fi lichiditate,         |
|            | solvabilitate, etc.                                             |
|            | (aceste cerinte se recomanda pentru contracte care urmeaza a fi |
|            | indeplinite intr-o perioada mai mare de trei luni)              |
|            |                                                                 |
|            |- In cazul in care nu este considerata relevanta indeplinirea    |
|            | unui nivel minim pentru una sau mai multe dintre cerintele      |
|            | prevazute la literele a) - e), in dreptul cerintei respective   |
|            | se precizeaza "nesolicitat".                                    |
|            |- In cazul in care ofertantilor li se acorda posibilitatea de a  |
|            | depune oferta doar pentru un lot sau pentru un pachet de loturi |
|            | din cantitatea totala de produse care urmeaza a fi              |
|            | achizitionate, cerintele minime, a caror indeplinire este       |
|            | solicitata pentru calificare, se precizeaza, in mod distinct,   |
|            | pentru fiecare lot sau pachet de loturi in parte.               |
|            |- Se precizeaza cerintele minime de calificare care se impun a   |
|            | fi indeplinite de catre liderul asociatiei si de catre ceilalti |
|            | asociati, in cazul in care anumiti furnizori intentioneaza sa   |
|            | depuna oferta comuna.                                           |
|____________|_________________________________________________________________|
| B.2        | Se precizeaza:                                                  |
| B.4        | a) formularele care trebuie prezentate de catre                 |
| B.6        | ofertant/candidat, inclusiv, in masura in care se considera     |
|            | necesar, informatii detaliate privind modul de completare a     |
|            | acestora;                                                       |
|            | b) orice alte cerinte suplimentare cu privire la continutul     |
|            | informatiilor si la documentele pe care ofertantul/candidatul   |
|            | trebuie sa le puna la dispozitia comisiei de evaluare in scopul |
|            | demonstrarii eligibilitatii, inregistrarii si capacitatii       |
|            | tehnice si economico-financiare a acestuia.                     |
|            | Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea  |
|            | unor modele tip de declaratie sau fisa, caz in care se          |
| B.6.4      | precizeaza codul modelelor corespunzatoare, din Sectiunea 4,    |
| B.6.6      | care urmeaza a fi completate de ofertant/candidat.              |
| B.6.12     |                                                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| B.13.4     | Modalitatea de punctare a performantelor tehnice si             |
|            | economico-financiare:                                           |
|            | Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza        |
|            | urmatoarei modalitati de punctare:                              |
|            | Capacitatea tehnica                             75 pct.         |
|            | din care: ............................ (punctaj maxim aferent)  |
|            | - experienta similara                        45 - 75 pct.       |
|            | - echipament tehnic, dotari etc.              0 - 15 pct.       |
|            | - personal                                    0 - 15 pct.       |
|            | Capacitatea financiara                          25 pct.         |
|            |                                         Total: 100 pct.         |
|            | Pentru fiecare subcriteriu utilizat, este obligatorie           |
|            | prezentarea detaliata a modului de punctare.                    |
|____________|_________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                Elaborarea si prezentarea ofertelor                           |
|______________________________________________________________________________|
| D.2.1      | Limba de redactare a ofertei:                                   |
|            | De regula, se indica limba romana si, in masura in care se      |
|            | considera necesar, o alta limba de circulatie internationala.   |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.4.1      | Perioada de valabilitate a ofertelor:                           |
|            | Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca fiind      |
|            | suficienta pentru finalizarea, intr-o perioada rezonabila, a    |
|            | evaluarii ofertelor si pentru a se evita, in masura in care nu  |
|            | apar circumstante exceptionale, situatia in care este necesara  |
|            | solicitarea de prelungire a acestei perioade.                   |
|            | De regula, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie sa se   |
|            | incadreze intre 30 si 90 de zile.                               |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.5.1      | Se precizeaza modul in care sa fie prezentate propunerea        |
| D.7.1      | tehnica si financiara, indicandu-se, unde este cazul,           |
| D.7.2      | formularele si modelele care trebuie prezentate de catre        |
| D.8.3      | ofertant, inclusiv, in masura in care se considera necesar,     |
| D.8.4      | informatii detaliate privind modul de completare a acestora;    |
|            | Modele de prezentare a propunerii tehnice si financiare trebuie |
|            | sa se aiba in vedere si algoritmul de calcul prevazut pentru    |
|            | evaluarea ofertelor, astfel incat informatiile prezentate de    |
|            | catre fiecare ofertant sa fie complete si sa permita calcularea |
|            | punctajului in functie de algoritmul respectiv.                 |
|            | Se precizeaza varianta de actualizare acceptata de catre        |
|            | autoritatea contractanta.                                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.8.3      | Destinatia finala la care se vor furniza produsele:             |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.8.6      | Data la care se intocmeste propunerea financiara (pentru        |
|            | echivalenta leu/euro):                                          |
|            | Data stabilita trebuie sa fie cu cel mult 30 zile inainte de    |
|            | data de deschidere ofertelor.                                   |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.9.1      | a) Cuantumul garantiei pentru participare:                      |
|            | Garantia pentru participare trebuie sa se exprime in suma fixa. |
|            | Cuantumul garantiei pentru participare va fi, de regula, 1% - 2%|
|            | din valoarea estimata, fara taxa pe valoarea adaugata, a        |
|            | contractului de furnizare, si in nici un caz mai mica de 0,5%   |
|            | sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare.                       |
| D.9.1      | b) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:     |
|            | Perioada stabilita trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de|
|            | valabilitate a ofertei precizata la D.4.1.                      |
| D.9.3      | c) Mod de constituire a garantiei pentru participare:           |
|            | Se precizeaza:                                                  |
|            |    i) care dintre formele de constituire a garantiei pentru     |
|            | participare, prevazute in Sectiunea 1, sunt acceptate de catre  |
|            | autoritatea contractanta;                                       |
|            |   ii) toate informatiile necesare ofertantului pentru ca acesta |
|            | sa aiba posibilitatea de a constitui garantia pentru participare|
|            | in oricare dintre formele prevazute la pct. i). Scrisorile de   |
|            | garantie bancara vor fi eliberate de regula de o banca din      |
|            | Romania, sau dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta|
|            | cu corespondent in Romania sau agreata de o banca din Romania.  |
|            | Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune eliberarea  |
|            | garantiei pentru participare de catre o anumita banca,          |
|            | nominalizata in mod expres.                                     |
|____________|_________________________________________________________________|
| E1.1       | Numar de exemplare in copie:                                    |
|____________|_________________________________________________________________|
| E2.2       | Se precizeaza modul de prezentare, in plicuri separate, a       |
|            | documentelor care insotesc oferta, a propunerii tehnice si a    |
|            | celei financiare precum si a ofertelor alternative.             |
|____________|_________________________________________________________________|
| E3.1       | Adresa la care se depune oferta:                                |
|            | Data limita pentru depunerea ofertei:                           |
|____________|_________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                        Deschiderea si evaluarea ofertelor                    |
|______________________________________________________________________________|
| F.1.1      | Ora, data si locul deschiderii ofertelor:                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| F.7.1      | Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare:  |
|            | Se precizeaza unul dintre criteriile prevazute la F.7.2 din     |
|            | Sectiunea 1.                                                    |
|____________|_________________________________________________________________|
| F.8.2      | Algoritmul de calcul pe baza caruia se puncteaza ofertele:      |
| F.10.1 (a) | Se precizeaza toti factorii care vor fi luati in considerare    |
|            | pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie sa fie |
| (daca este | clar definit si, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata  |
| aplicabil) | perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului|
|            | de furnizare. In functie de algoritmul de calcul stabilit pentru|
|            | calcularea punctajului ofertelor, autoritatea contractanta are  |
|            | obligatia de a preciza toate informatiile necesare pentru a     |
|            | asigura deplina transparenta privind modul de aplicare a        |
|            | algoritmului de calcul, inclusiv marimile constante care        |
|            | intervin in calculul punctajelor;                               |
|            | Variante ale algoritmului de calcul                             |
|            | I. Metoda punctelor de calitate                                 |
|            | Metoda presupune alocarea, conform specificatiilor din "tabelul |
|            | punctelor de calitate", a unui numar de puncte pentru fiecare   |
|            | factor de evaluare stabilit a fi luat in considerare atunci cand|
|            | se calculeaza punctajul total al ofertelor.                     |
|            |                                                                 |
|            |                 Tabelul punctelor de calitate                   |
|            |  ____________________________________________________________   |
|            | ||                                            |   Punctaj    || |
|            | ||             Factori de evaluare            | maxim alocat || |
|            | ||____________________________________________|______________|| |
|            | || 1. Pretul ofertei                          |    60 - 90   || |
|            | ||____________________________________________|______________|| |
|            | || 2. Termen sau termene de livrare           |     0 - 10   || |
|            | ||____________________________________________|______________|| |
|            | || 3. Caracteristici tehnice si functionale   |    10 - 35   || |
|            | ||____________________________________________|______________|| |
|            | || 4. Disponibilitatea de a asigura servicii  |     0 - 10   || |
|            | ||    postvanzare si asistenta tehnica        |              || |
|            | ||____________________________________________|______________|| |
|            | || 5. Angajamente privind livrarea de piese   |     0 - 10   || |
|            | ||    de schimb, subansambluri sau furnituri, |              || |
|            | ||    pe termen lung                          |              || |
|            | ||____________________________________________|______________|| |
|            | || 6. Standardizare                           |     0 - 10   || |
|            | ||____________________________________________|______________|| |
|            | || TOTAL:                                     |      100     || |
|            | ||____________________________________________|______________|| |
|            | 1. Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se    |
|            |    acorda astfel:                                               |
|            |  a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda  |
|            |     punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;    |
|            |  b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a), se acorda    |
|            |     punctaj astfel:                                             |
|            |                                                                 |
|            |     Pn = (pret minim/pret n) x punctaj maxim alocat             |
|            |                                                                 |
|            | Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt |
|            | preturile prevazute in Sectiunea 1 la F.8.3.                    |
|            | 2. Punctajul pentru factorul de evaluare "termen sau termene de |
|            | livrare" se acorda astfel:                                      |
|            |  a) pentru termenul de livrare limita, prevazut in Caietul de   |
|            |     sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de     |
|            |     evaluare respectiv;                                         |
|            |  b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la lit. a), se |
|            |     acorda punctaj astfel:                                      |
|            |                                                                 |
|            |     Pn = (termen minim/termen n) x punctaj maxim alocat         |
|            |                                                                 |
|            | In cazul in care este prevazuta furnizarea pe loturi a          |
|            | produselor, fiecare lot sau pachet de loturi urmand a fi livrate|
|            | la diferite termene, punctajul alocat se defalca corespunzator  |
|            | pentru fiecare dintre termenele de livrare prevazute.           |
|            | 3. Punctajele pentru ceilalti factori de evaluare se acorda de  |
|            | catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate|
|            | de membrii acesteia, apreciere care trebuie sa se raporteze in  |
|            | totalitate la prevederile Caietului de sarcini precum si la cele|
|            | cuprinse in Conditiile generale si specifice de contractare.    |
|            | II. Metoda de cuantificare valorica a avantajelor economice     |
|            | Metoda presupune calcularea unei valori de comparare, dupa cum  |
|            | urmeaza:                                                        |
|            | a) adaugarea la pretul ofertei a valorii aferente, dupa caz, a: |
|            |    (i) costurilor curente de intretinere si functionare pe      |
|            | parcursul unei perioade clar precizate, avand in vedere,        |
|            | eventual, o rata de actualizare corespunzator aleasa;           |
|            |   (ii) costurilor generate de:                                  |
|            |        - dificultatile de operare pe care le implica            |
|            | achizitionarea unor produse cu caracteristici tehnice diferite  |
|            | fata de cele deja achizitionate sau fata de cele care urmeaza a |
|            | fi achizitionate intr-o perioada ulterioara; sau                |
|            |        - lipsa unor angajamente ferme privind asistenta tehnica |
|            | si/sau livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri,|
|            | pe termen lung;                                                 |
|            |        - abaterile, propuse de catre ofertant, fata de programul|
|            | de livrare a produselor stabilit in Fisa de date a achizitiei;  |
|            |  (iii) alte costuri specifice care sunt in conexiune directa cu |
|            | achizitia produselor respective;                                |
|            | b) scaderea din pretul ofertei a valorii aferente, dupa caz, a: |
|            |    (i) veniturilor obtinute prin utilizarea produselor, tinand  |
|            | cont de randamentul si productivitatea acestora si avand in     |
|            | vedere, eventual, o rata de actualizare corespunzator aleasa;   |
|            |   (ii) economiilor generate de:                                 |
|            |        - eficienta si performantele tehnice ale produselor;     |
|            |        - facilitati, acordate de catre ofertant, referitoare la |
|            | asistenta tehnica si/sau livrarea de piese de schimb,           |
|            | subansambluri sau furnituri, pe termen lung;                    |
|            |        - abateri, in favoarea autoritatii contractante, propuse |
|            | de catre ofertant, fata de programul de plata prevazut in       |
|            | Conditiile generale si speciale de contractare; economia va fi  |
|            | evaluata prin calcularea dobanzii castigate, ca urmare a        |
|            | decalarii platilor datorate, la o rata anuala specificata in    |
|            | Fisa de date a achizitiei;                                      |
|            |  (iii) alte venituri sau economii specifice care sunt in        |
|            | conexiune directa cu achizitia produselor respective;           |
|            | Oferta pentru care, in cuantificarii tuturor avantajelor        |
|            | economice, rezulta valoarea de comparare cea mai mica, este     |
|            | considerata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere      |
|            | economic si primeste punctajul maxim: 100 puncte. Punctajul     |
|            | pentru orice alta oferta se determina prin inmultirea cu 100 a  |
|            | raportului obtinut intre valoarea de comparare cea mai mica si  |
|            | valoarea de comparare aferenta fiecarei oferte in parte.        |
|            | Autoritatea contractanta are dreptul de a adapta metoda II in   |
|            | conformitate cu tipul de contract pe care urmeaza sa il atribuie|
|            | precum si cu specificul produselor pe care urmeaza sa le        |
|            | achizitioneze dar are obligatia de a respecta principiul        |
|            | eficientei utilizarii fondurilor publice atunci cand stabileste |
|            | criteriile economice pe baza carora fixeaza algoritmul de       |
|            | calcul al punctajului.                                          |
|____________|_________________________________________________________________|
| F.9.1      | Mod de acordare a preferintei interne:                          |
|            | Se precizeaza, daca este cazul, prevederile aplicabile din      |
|            | Hotararea Guvernului privind acordarea preferintei interne in   |
|            | cazul aplicarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de  |
|            | achizitie publice.                                              |
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                      Atribuirea contractului de furnizare                    |
|______________________________________________________________________________|
| G.2.1 (d)  | Alte situatii in care autoritatea contractanta isi rezerva      |
|            | dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea       |
|            | contractului de achizitie publica:                              |
|____________|_________________________________________________________________|
| G.3.1      | Procentul pentru cresterea sau diminuarea cantitatii de produse |
|            | care urmeaza a fi achizitionate:                                |
|            | Se precizeaza procentul maxim pe care autoritatea contractanta  |
|            | l-ar putea impune, ofertantului a carui oferta a fost stabilita |
|            | ca fiind castigatoare, pentru cresterea sau descresterea        |
|            | cantitatii de produse. Acest procent nu poate fi mai mare de    |
|            | 10% .                                                           |
|            | Observatii:                                                     |
|            | a) autoritatea contractanta are dreptul de a creste cantitatea  |
|            | de produse care urmeaza a fi achizitionate, cu procentul        |
|            | indicat, numai in limita fondurilor alocate pentru indeplinirea |
|            | contractului de furnizare.                                      |
|            | b) autoritatea contractanta are dreptul de a descreste          |
|            | cantitatea de produse care urmeaza a fi achizitionate, cu       |
|            | procentul indicat, numai pana la limita fondurilor alocate      |
|            | pentru indeplinirea contractului de furnizare.                  |
|____________|_________________________________________________________________|
| G.4.1      | Termenii comerciali in care se va incheia contractul:           |
|            | Varianta 1:                                                     |
|            | Varianta 2:                                                     |
|            | ....                                                            |
|____________|_________________________________________________________________|
| G.6.1      | a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de       |
|            | furnizare:                                                      |
|            | Garantia de buna executie trebuie sa se exprime procentual      |
|            | intr-un cuantum cuprins intre 5% - 10% din valoarea contractului|
|            | de furnizare.                                                   |
|            | b) Mod de constituire a garantiei de buna executie a            |
|            | contractului de furnizare:                                      |
|            | Se precizeaza care dintre formele de constituire a garantiei de |
|            | buna executie a contractului de furnizare, prevazute in         |
|            | Sectiunea 1, vor fi acceptate de catre autoritatea contractanta.|
|____________|_________________________________________________________________|

    B. FISA DE DATE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE LUCRARI
 ______________________________________________________________________________
|                                 Introducere                                  |
|______________________________________________________________________________|
| A.1.1      | Denumirea autoritatii contractante, cod fiscal, adresa, numarul |
|            | de telefon, telex, fax, e-mail                                  |
|____________|_________________________________________________________________|
| A.2.1      | Surse de finantare:                                             |
|            | -                                                               |
|            | -                                                               |
|            | ...                                                             |
|            | (se precizeaza sursa sau sursele din care se finanteaza         |
|            | contractul de lucrari)                                          |
|____________|_________________________________________________________________|
| A.3.1      | Obiectul contractului de lucrari                                |
|            | Se precizeaza:                                                  |
|            |    a) natura si cerintele de executie, caracteristicile generale|
|            | ale lucrarii;                                                   |
|            |    b) daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in  |
|            | mai multe obiecte distincte, indicatii referitoare la           |
|            | posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau  |
|            | mai multe dintre acestea.                                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| A.5.1      | Procedura aplicata:                                             |
|            | Justificare: (numai in cazul aplicarii procedurii prin negociere|
|            | competitiva)                                                    |
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                     Calificarea ofertantilor/candidatilor                    |
|______________________________________________________________________________|
| B.5.2      | Cerintele minime, referitoare la capacitatea tehnica si cea     |
|            | economico-financiara, pe care ofertantul/candidatul trebuie sa  |
|            | le indeplineasca pentru a fi considerat calificat:              |
|            | Autoritatea contractanta trebuie sa fixeze aceste cerinte in    |
|            | functie de exigentele impuse de natura si complexitatea         |
|            | contractului de lucrari.                                        |
|            | Capacitatea tehnica                                             |
|            | a) experienta in executia de lucrari sau volume de lucrari      |
|            | similare, ca natura si complexitate, cu obiectul contractului   |
|            | de lucrari care urmeaza a fi atribuit:                          |
|            | Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca cerinta     |
|            | minima pentru experienta similara, indeplinirea si finalizarea, |
|            | in ultimii cinci ani, cel putin a unui contract prin care sa se |
|            | fi executat lucrari similare si care:                           |
|            |    i) fie, a avut valoarea egala sau mai mare decat o valoare   |
|            | minima care se precizeaza;                                      |
|            |   ii) fie, a avut ca obiect executia unor suprafete sau volume  |
|            | fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari     |
|            | egale sau mai mari decat cantitatile minime care se precizeaza. |
|            | Plafonul pentru valoarea, suprafetele sau volumele fizice impuse|
|            | trebuie sa fie cuprins intre 0,3 si 0,6 din valoarea estimata a |
|            | contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit, respectiv,|
|            | din totalul suprafetelor sau volumelor fizice ale capacitatilor |
|            | si categoriilor de lucrari aferente lucrarii care se va executa |
|            | in urma atribuirii contractului.                                |
|            | In cazul in care se impune o valoare minima, aceasta va fi      |
|            | exprimata in mii lei si in echivalent euro; echivalentul in     |
|            | euro a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator   |
|            | cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala  |
|            | a Romaniei pentru ziua premergatoare transmiterii, spre         |
|            | publicare, a anuntului de participare catre Monitorul Oficial al|
|            | Romaniei sau transmiterii invitatiei de participare, in cazul   |
|            | aplicarii procedurii de negociere pentru care nu exista         |
|            | obligativitatea publicarii unui anunt de participare, catre     |
|            | ofertanti/candidati.                                            |
|            | Pentru plafoanele valorice care depasesc echivalentul a 5 mil.  |
|            | euro, se considera ca ofertantul/candidatul indeplineste cerinta|
|            | impusa daca plafonul respectiv este atins prin insumarea valorii|
|            | a trei contracte similare.                                      |
|            | b) echipament tehnic, utilaje, mijloace de transport,           |
|            | laboratoare, baze de productie si alte mijloace fixe considerate|
|            | necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari precum si  |
|            | modul in care acestea urmeaza a fi asigurate (dotare proprie,   |
|            | contracte sau conventii de inchiriere etc.):                    |
|            | Cerintele minime referitoare la echipamente tehnice si utilaje  |
|            | trebuie sa aiba in vedere si prevederile legale privind         |
|            | atestarea tehnica a acestora.                                   |
|            | c) personal de specialitate:                                    |
|            | Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ca cerinta|
|            | minima, cel putin asigurarea de catre ofertant a unui           |
|            | responsabil tehnic cu executia care sa fie atestat in domeniul  |
|            | lucrarii ce urmeaza a fi executate.                             |
|            | Capacitatea economico-financiara                                |
|            | d) cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani:           |
|            | Nu poate fi impusa o valoare mai mare decat valoarea medie      |
|            | anuala a contractului de lucrari multiplicata cu trei. Valoarea |
|            | respectiva va fi exprimata in mii lei si in echivalent euro;    |
|            | echivalentul in euro a valorii exprimate in lei se va determina |
|            | corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de    |
|            | Banca Nationala a Romaniei pentru ziua premergatoare            |
|            | transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare catre  |
|            | Monitorul Oficial al Romaniei sau transmiterii invitatiei de    |
|            | participare, in cazul aplicarii procedurii de negociere pentru  |
|            | care nu exista obligativitatea publicarii unui anunt de         |
|            | participare, catre ofertanti/candidati.                         |
|            | e) indicatori de bonitate:                                      |
|            | Se pot avea in vedere indicatori cum ar fi lichiditate,         |
|            | solvabilitate, etc.                                             |
|            | (aceste cerinte se recomanda pentru contracte care urmeaza a fi |
|            | indeplinite intr-o perioada mai mare de trei luni)              |
|            | f) capacitatea financiara a ofertantului/candidatului de a      |
|            | sustine executia lucrarii pe o perioada de cel putin:           |
|            |   Se poate impune o perioada de 1 - 6 luni.                     |
|            |   Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la, sau ca are |
|            | disponibile, resurse reale negrevate de datorii, linii de credit|
|            | confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente     |
|            | pentru a realiza cashflow-ul de executie al lucrarii pentru     |
|            | perioada impusa.                                                |
|            |                                                                 |
|            |- In cazul in care nu este considerata relevanta indeplinirea    |
|            | unui nivel minim pentru una sau mai multe dintre cerintele      |
|            | prevazute la literele a) - e), in dreptul cerintei respective   |
|            | se precizeaza "nesolicitat".                                    |
|            |- In cazul in care ofertantilor li se acorda posibilitatea de a  |
|            | depune oferta doar pentru unul sau mai multe dintre obiectele   |
|            | cu functionalitate independenta din care se compune lucrarea,   |
|            | cerintele minime, a caror indeplinire este solicitata pentru    |
|            | calificare, se precizeaza, in mod distinct, pentru fiecare      |
|            | obiect sau ansamblu de obiecte in parte.                        |
|            |- Se precizeaza cerintele minime de calificare care se impun a   |
|            | fi indeplinite de catre liderul asociatiei si de catre ceilalti |
|            | asociati, in cazul in care anumiti furnizori intentioneaza sa   |
|            | depuna oferta comuna.                                           |
|____________|_________________________________________________________________|
| B.2        | Se precizeaza:                                                  |
| B.4        | a) formularele care trebuie prezentate de catre                 |
| B.6        | ofertant/candidat, inclusiv, in masura in care se considera     |
|            | necesar, informatii detaliate privind modul de completare a     |
|            | acestora;                                                       |
|            | b) orice alte cerinte suplimentare cu privire la continutul     |
|            | informatiilor si la documentele pe care ofertantul/candidatul   |
|            | trebuie sa le puna la dispozitia comisiei de evaluare in scopul |
|            | demonstrarii eligibilitatii, inregistrarii si capacitatii       |
|            | tehnice si economico-financiare a acestuia.                     |
| B.6.4      | Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea  |
| B.6.6      | unor modele tip de declaratie sau fisa, caz in care se          |
| B.6.12     | precizeaza codul modelelor corespunzatoare, din Sectiunea 4,    |
|            | care urmeaza a fi completate de ofertant/candidat.              |
|____________|_________________________________________________________________|
| B.13.4     | Modalitatea de punctare a performantelor tehnice si             |
|            | economico-financiare:                                           |
|            | Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza        |
|            | urmatoarei modalitati de punctare:                              |
|            | Capacitatea tehnica                             75 pct.         |
|            |   din care: ............................ (punctaj maxim aferent)|
|            | - experienta similara                        20 - 30 pct.       |
|            | - echipament tehnic, dotari etc.             10 - 20 pct.       |
|            | - personal                                    5 - 15 pct.       |
|            | - sistemul propriu de conducere si de           25 pct.         |
|            |   asigurare a calitatii lucrarilor                              |
|            | Capacitatea financiara                          25 pct.         |
|            |                                         Total: 100 pct.         |
|            | Pentru fiecare subcriteriu utilizat, este obligatorie           |
|            | prezentarea detaliata a modului de punctare.                    |
|            | Model de acordare a punctajului pentru criteriul privind        |
|            | sistemul propriu de conducere si de asigurare a calitatii:      |
|            | a) pentru sistemul propriu de conducere                         |
|            |    si asigurare a calitatii,                - maximum 15 puncte |
|            |    din care:                                                    |
|            |    - este certificat de catre un organism                       |
|            |      de certificare acreditat                       - 15 puncte |
|            |    - este avizat de specialisti sau de                          |
|            |      organisme agreate de Ministerul                            |
|            |      Lucrarilor Publice si Amenajarii                           |
|            |      Teritoriului conform Ordinului                             |
|            |      nr. 10/N/1996                                  - 10 puncte |
|            |    - este prezentat numai sub forma de                          |
|            |      documente proprii ale ofertantilor;             - 5 puncte |
|            | b) laboratoare utilizate in vederea                             |
|            |    atestarii calitatii constructiilor        - maximum 5 puncte |
|            |    din care:                                                    |
|            |    - laborator propriu autorizat de                             |
|            |      Ministerul Lucrarilor Publice si                           |
|            |      Amenajarii Teritoriului -                                  |
|            |      I.S.C.L.P.U.A.T. si acreditat                   - 5 puncte |
|            |    - laborator propriu autorizat de                             |
|            |      Ministerul Lucrarilor Publice si                           |
|            |      Amenajarii Teritoriului -                                  |
|            |      I.S.C.L.P.U.A.T.                                - 3 puncte |
|            |    - laborator propriu autorizat de                             |
|            |      Ministerul Lucrarilor Publice si                           |
|            |      Amenajarii Teritoriului -                                  |
|            |      I.S.C.L.P.U.A.T. pentru o parte din                        |
|            |      incercari si contracte incheiate cu                        |
|            |      laboratoare autorizate si acreditate                       |
|            |      sau contractate integral cu                                |
|            |      laboratoare autorizate si acreditate            - 3 puncte |
|            |    - laborator propriu pentru cel putin                         |
|            |      60% din incercari si pentru                                |
|            |      maximum 40% contracte incheiate cu                         |
|            |      laboratoare autorizate                          - 2 puncte |
|            |    - laborator propriu pentru mai putin                         |
|            |      de 60% din incercari si restul                             |
|            |      incercarilor contractate cu                                |
|            |      laboratoare autorizate sau                                 |
|            |      contractate integral cu                                    |
|            |      laboratoare autorizate                           - 1 punct.|
|            | Candidatii care nu detin laboratoare autorizate pentru          |
|            | profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie   |
|            | adoptate sau care nu prezinta contracte de colaborare cu        |
|            | laboratoare autorizate pentru profilurile respective sunt,      |
|            | automat, descalificati;                                         |
|            | c) recomandari din partea beneficiarilor,                       |
|            |    vizate de I.S.C.L.P.U.A.T., privind                          |
|            |    lucrarile similare executate             - maximum 10 puncte |
|            | din care:                                                       |
|            |    - pentru neconformitati care au condus                       |
|            |      la refacerea partiala sau totala a                         |
|            |      unei lucrari                         - depunctare 1 puncte |
|            |    - receptie amanata din considerente                          |
|            |      privind neindeplinirea parametrilor                        |
|            |      de calitate                          - depunctare 2 puncte |
|            |    - receptie respinsa din considerente                         |
|            |      privind neindeplinirea parametrilor                        |
|            |      de calitate                          - depunctare 3 puncte |
|            |    - caz de accident tehnic produs din                          |
|            |      vina exclusiva a contractantului,                          |
|            |      privind incalcarea normelor tehnice                        |
|            |      si a legislatiei in vigoare privind                        |
|            |      calitatea lucrarilor                 - depunctare 4 puncte |
|            |                                                                 |
|            | Depunctarile mentionate se vor multiplica cu numarul cazurilor  |
|            | constatate.                                                     |
|____________|_________________________________________________________________|
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                   Elaborarea si prezentarea ofertelor                        |
|______________________________________________________________________________|
| D.2.1      | Limba de redactare a ofertei:                                   |
|            | De regula, se indica limba romana si, in masura in care se      |
|            | considera necesar, o alta limba de circulatie internationala.   |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.4.1      | Perioada de valabilitate a ofertelor:                           |
|            | Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca fiind      |
|            | suficienta pentru finalizarea, intr-o perioada rezonabila, a    |
|            | evaluarii ofertelor si pentru a se evita, in masura in care nu  |
|            | apar circumstante exceptionale, situatia in care este necesara  |
|            | solicitarea de prelungire a acestei perioade.                   |
|            | De regula, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie sa se   |
|            | incadreze intre 45 si 90 de zile.                               |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.5.1      | Se precizeaza, in mod concret, continutul propunerii tehnice si |
| D.7.1      | financiare, indicandu-se in acest sens, unde este cazul,        |
| D.7.2      | formularele si modelele care trebuie prezentate de catre        |
| D.8.3      | ofertant, inclusiv, in masura in care se considera necesar,     |
| D.8.4      | informatii detaliate privind modul de completare a acestora;    |
|            | Atunci cand se precizeaza continutul propunerii tehnice si      |
|            | financiare trebuie sa se aiba in vedere si algoritmul de calcul |
|            | prevazut pentru evaluarea ofertelor, astfel incat informatiile  |
|            | prezentate de catre fiecare ofertant sa fie complete si sa      |
|            | permita calcularea punctajului in functie de algoritmul         |
|            | respectiv.                                                      |
|            | Se precizeaza varianta de actualizare acceptata de catre        |
|            | autoritatea contractanta.                                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.8.6      | Data la care se intocmeste propunerea financiara (pentru        |
|            | echivalenta leu/euro):                                          |
|            | Luna de referinta:                                              |
|            | Data stabilita trebuie sa fie cu cel mult 30 zile inainte de    |
|            | data de deschidere a ofertelor.                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.9.1      | a) Cuantumul garantiei pentru participare:                      |
|            | Garantia pentru participare trebuie sa se exprime in suma fixa. |
|            | Cuantumul garantiei pentru participare va fi, de regula, 1% - 2%|
|            | din valoarea estimata, fara taxa pe valoarea adaugata, a        |
|            | contractului de executie si in nici un caz mai mica de 0,5%     |
|            | sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare.                       |
|            | b) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:     |
| D.9.1      | Perioada stabilita trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de|
|            | valabilitate a ofertei precizata la D.4.1.                      |
|            | c) Mod de constituire a garantiei pentru participare:           |
| D.9.3      | Se precizeaza:                                                  |
|            |    i) care dintre formele de constituire a garantiei pentru     |
|            | participare, prevazute in Sectiunea 1, sunt acceptate de catre  |
|            | autoritatea contractanta;                                       |
|            |   ii) toate informatiile necesare ofertantului pentru ca acesta |
|            | sa aiba posibilitatea de a constitui garantia pentru participare|
|            | in oricare dintre formele prevazute la pct. i). Scrisorile de   |
|            | garantie bancara vor fi eliberate de regula de o banca din      |
|            | Romania, sau dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta|
|            | cu corespondent in Romania sau agreata de o banca din Romania.  |
|            | Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune eliberarea  |
|            | garantiei pentru participare de catre o anumita banca,          |
|            | nominalizata in mod expres.                                     |
|____________|_________________________________________________________________|
| E1.1       | Numar de exemplare in copie:                                    |
|____________|_________________________________________________________________|
| E2.2       | Se precizeaza modul de prezentare, in plicuri separate, a       |
|            | documentelor care insotesc oferta, a propunerii tehnice si a    |
|            | celei financiare precum si a ofertelor alternative.             |
|____________|_________________________________________________________________|
| E3.1       | Adresa la care se depune oferta:                                |
|            | Data limita pentru depunerea ofertei:                           |
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                        Deschiderea si evaluarea ofertelor                    |
|______________________________________________________________________________|
| F.1.1      | Ora, data si locul deschiderii ofertelor:                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| F.7.1      | Criteriul aplicat pentru atribuire contractului de executie:    |
|            | Se precizeaza unul dintre criteriile prevazute la F.7.2 din     |
|            | Sectiunea 1.                                                    |
|____________|_________________________________________________________________|
| F.8.2      | Algoritmul de calcul pe baza caruia se puncteaza ofertele       |
| F.10.1 (a) | presupune alocarea, conform specificatiilor din "tabelul        |
|            | punctelor de calitate", a unui numar de puncte pentru fiecare   |
|            | dintre factorii de evaluare prevazuti.                          |
|            |                                                                 |
| (daca este |                 Tabelul punctelor de calitate                   |
| aplicabil) |   ___________________________________________________________   |
|            |  |                                            |   Punctaj    |  |
|            |  |             Factori de evaluare            | maxim alocat |  |
|            |  |____________________________________________|______________|  |
|            |  | 1. Pretul ofertei                          |    80 - 95   |  |
|            |  |____________________________________________|______________|  |
|            |  | 2. Durata de executie                      |     5 - 20   |  |
|            |  |____________________________________________|______________|  |
|            |  | TOTAL:                                     |      100     |  |
|            |  |____________________________________________|______________|  |
|            |                                                                 |
|            | 1. Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se    |
|            |    acorda astfel:                                               |
|            |  a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda  |
|            |     punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;    |
|            |  b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a), se acorda    |
|            |     punctaj astfel:                                             |
|            |                                                                 |
|            |     Pn = (pret minim/pret n) x punctaj maxim alocat             |
|            |                                                                 |
|            | Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt |
|            | preturile prevazute in Sectiunea 1 la F.8.3.                    |
|            | 2. Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de executie"   |
|            |    se acorda astfel:                                            |
|            |  a) pentru durata limita de executie, prevazuta in Caietul de   |
|            |     sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de     |
|            |     evaluare respectiv;                                         |
|            |  b) pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la |
|            |     lit. a), se acorda punctaj astfel:                          |
|            |                                                                 |
|            |     Pn = (termen minim/termen n) x punctaj maxim alocat         |
|            |                                                                 |
|            | Observatie:                                                     |
|            | In cazul in care se atribuie un contract de lucrari care are ca |
|            | obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor    |
|            | lucrari de constructii, atunci tabelul punctelor de calitate    |
|            | trebuie sa cuprinda un factor de evaluare suplimentar, respectiv|
|            | "Caracteristici tehnice si functionale ale proiectului tehnic". |
|            | Acestui factor de evaluare i se va aloca un punctaj maxim       |
|            | cuprins intre 10 si 20 de puncte, ponderea punctajului aferent  |
|            | "pretului ofertei" urmand a se diminua corespunzator.           |
|____________|_________________________________________________________________|
| F.9.1      | Mod de acordare a preferintei interne:           |
|            | Se precizeaza prevederile aplicabile din Hotararea Guvernului   |
|            | privind acordarea preferintei interne in cazul aplicarii        |
|            | procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie        |
|            | publica.                                                        |
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                      Atribuirea contractului de lucrari                      |
|______________________________________________________________________________|
| G.2.1 (d)  | Alte situatii in care autoritatea contractanta isi rezerva      |
|            | dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea       |
|            | contractului de achizitie publica:                              |
|____________|_________________________________________________________________|
| G.6.1      | a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de       |
|            | furnizare:                                                      |
|            | Garantia de buna executie trebuie sa se exprime procentual      |
|            | intr-un cuantum cuprins intre 5% - 10% din valoarea contractului|
|            | de executie.                                                    |
|            | b) Mod de constituire a garantiei de buna executie a            |
|            | contractului de furnizare:                                      |
|            | Se precizeaza care dintre formele de constituire a garantiei de |
|            | buna executie a contractului de furnizare, prevazute in         |
|            | Sectiunea 1, vor fi acceptate de catre autoritatea contractanta.|
|____________|_________________________________________________________________|

    A. FISA DE DATE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII
 ______________________________________________________________________________
|                                 Introducere                                  |
|______________________________________________________________________________|
| A.1.1      | Denumirea autoritatii contractante, cod fiscal, adresa, numarul |
|            | de telefon, telex, fax, e-mail                                  |
|____________|_________________________________________________________________|
| A.2.1      | Surse de finantare:                                             |
|            | -                                                               |
|            | -                                                               |
|            | ...                                                             |
|            | (se precizeaza sursa sau sursele din care se finanteaza         |
|            | contractul de servicii)                                         |
|____________|_________________________________________________________________|
| A.3.1      | Obiectul contractului de servicii                               |
|            | Se precizeaza:                                                  |
|            |    a) natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza a fi          |
|            | achizitionate precum si codul CPSA;                             |
|            |    b) indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a |
|            | depune oferta doar pentru o parte din gama de servicii          |
|            | solicitate.                                                     |
|____________|_________________________________________________________________|
| A.5.1      | Procedura aplicata:                                             |
|            | Justificare: (numai in cazul aplicarii procedurii prin negociere|
|            | competitiva)                                                    |
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                     Calificarea ofertantilor/candidatilor                    |
|______________________________________________________________________________|
| B.5.2      | Cerintele minime, referitoare la capacitatea tehnica si cea     |
|            | economico-financiara, pe care ofertantul/candidatul trebuie sa  |
|            | le indeplineasca pentru a fi considerat calificat:              |
|            | Autoritatea contractanta trebuie sa fixeze aceste cerinte in    |
|            | functie de exigentele impuse de natura si complexitatea         |
|            | contractului de servicii.                                       |
|            | Capacitatea tehnica                                             |
|            |   a) experienta in furnizarea de servicii similare, ca natura si|
|            | complexitate, cu obiectul contractului de servicii care urmeaza |
|            | a fi atribuit:                                                  |
|            | Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca cerinta     |
|            | minima pentru experienta similara, indeplinirea si finalizarea, |
|            | in ultimii cinci ani, cel putin a unui contract care a avut o   |
|            | valoare egala sau mai mare decat o valoare minima precizata si  |
|            | prin care sa se fi prestat servicii similare.                   |
|            | Valoarea impusa nu poate depasi valoarea estimata a contractului|
|            | de servicii care urmeaza sa fie atribuit. Valoarea respectiva va|
|            | fi exprimata in mii lei si in echivalent euro; echivalentul in  |
|            | euro a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator   |
|            | cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala  |
|            | a Romaniei pentru ziua premergatoare transmiterii, spre         |
|            | publicare, a anuntului de participare catre Monitorul Oficial al|
|            | Romaniei sau transmiterii invitatiei de participare, in cazul   |
|            | aplicarii procedurii de negociere pentru care nu exista         |
|            | obligativitatea publicarii unui anunt de participare, catre     |
|            | ofertanti/candidati.                                            |
|            | b) echipament tehnic, dotari, utilaje si alte mijloace fixe     |
|            | considerate necesare pentru indeplinirea contractului de        |
|            | servicii precum si modul in care acestea urmeaza a fi asigurate |
|            | (dotare proprie, contracte sau conventii de inchiriere etc.):   |
|            | Cerintele minime referitoare la echipamente tehnice si utilaje  |
|            | trebuie sa aiba in vedere si prevederile legale privind         |
|            | atestarea tehnica a acestora.                                   |
|            |   c) personal de specialitate:                                  |
|            | Capacitatea economico-financiara                                |
|            | d) cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani:           |
|            | Nu poate fi impusa o valoare mai mare decat valoarea medie      |
|            | anuala a contractului de servicii multiplicata cu trei.         |
|            | Valoarea respectiva va fi exprimata in mii lei si in echivalent |
|            | euro; echivalentul in euro a valorii exprimate in lei se va     |
|            | determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare,      |
|            | calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua premergatoare|
|            | transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare catre  |
|            | Monitorul Oficial al Romaniei sau transmiterii invitatiei de    |
|            | participare, in cazul aplicarii procedurii de negociere pentru  |
|            | care nu exista obligativitatea publicarii unui anunt de         |
|            | participare, catre ofertanti/candidati.                         |
|            | e) indicatori de bonitate:                                      |
|            | Se pot avea in vedere indicatori cum ar fi lichiditate,         |
|            | solvabilitate, etc.                                             |
|            | (aceste cerinte se recomanda pentru contracte care urmeaza a fi |
|            | indeplinite intr-o perioada mai mare de trei luni)              |
|            |                                                                 |
|            |- In cazul in care nu este considerata relevanta indeplinirea    |
|            | unui nivel minim pentru una sau mai multe dintre cerintele      |
|            | prevazute la literele a) - e), in dreptul cerintei respective   |
|            | se precizeaza "nesolicitat".                                    |
|            |- In cazul in care ofertantilor li se acorda posibilitatea de a  |
|            | depune oferta doar pentru o parte din gama de servicii care     |
|            | urmeaza a fi achizitionate, cerintele minime, a caror           |
|            | indeplinire este solicitata pentru calificare, se precizeaza,   |
|            | in mod distinct, pentru fiecare gama de servicii in parte.      |
|            |- Se precizeaza cerintele minime de calificare care se impun a   |
|            | fi indeplinite de catre liderul asociatiei si de catre ceilalti |
|            | asociati, in cazul in care anumiti furnizori intentioneaza sa   |
|            | depuna oferta comuna.                                           |
|____________|_________________________________________________________________|
| B.2        | Se precizeaza:                                                  |
| B.4        | a) formularele care trebuie prezentate de catre                 |
| B.6        | ofertant/candidat, inclusiv, in masura in care se considera     |
|            | necesar, informatii detaliate privind modul de completare a     |
|            | acestora;                                                       |
|            | b) orice alte cerinte suplimentare cu privire la continutul     |
|            | informatiilor si la documentele pe care ofertantul/candidatul   |
|            | trebuie sa le puna la dispozitia comisiei de evaluare in scopul |
|            | demonstrarii eligibilitatii, inregistrarii si capacitatii       |
|            | tehnice si economico-financiare a acestuia.                     |
|            | Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea  |
|            | unor modele tip de declaratie sau fisa, caz in care se          |
| B.6.4      | precizeaza codul modelelor corespunzatoare, din Sectiunea 4,    |
| B.6.6      | care urmeaza a fi completate de ofertant/candidat.              |
| B.6.12     |                                                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| B.13.4     | Modalitatea de punctare a performantelor tehnice si             |
|            | economico-financiare:                                           |
|            | Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza        |
|            | urmatoarei modalitati de punctare:                              |
|            | Capacitatea tehnica                             75 pct.         |
|            | din care: ............................ (punctaj maxim aferent)  |
|            | - experienta similara                        30 - 65 pct.       |
|            | - echipament tehnic, dotari etc.              5 - 10 pct.       |
|            | - personal                                    5 - 40 pct.       |
|            |                                                                 |
|            | Capacitatea financiara                          25 pct.         |
|            |                                         Total: 100 pct.         |
|            | Pentru fiecare subcriteriu utilizat, este obligatorie           |
|            | prezentarea detaliata a modului de punctare.                    |
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                Elaborarea si prezentarea ofertelor                           |
|______________________________________________________________________________|
| D.2.1      | Limba de redactare a ofertei:                                   |
|            | De regula, se indica limba romana si, in masura in care se      |
|            | considera necesar, o alta limba de circulatie internationala.   |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.4.1      | Perioada de valabilitate a ofertelor:                           |
|            | Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca fiind      |
|            | suficienta pentru finalizarea, intr-o perioada rezonabila, a    |
|            | evaluarii ofertelor si pentru a se evita, in masura in care nu  |
|            | apar circumstante exceptionale, situatia in care este necesara  |
|            | solicitarea de prelungire a acestei perioade.                   |
|            | De regula, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie sa se   |
|            | incadreze intre 30 si 90 de zile.                               |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.5.1      | Se precizeaza, in mod concret, continutul propunerii tehnice si |
| D.7.1      | financiare, indicandu-se in acest sens, unde este cazul,        |
| D.7.2      | formularele si modelele care trebuie prezentate de catre        |
| D.8.3      | ofertant, inclusiv, in masura in care se considera necesar,     |
| D.8.4      | informatii detaliate privind modul de completare a acestora;    |
|            | Atunci cand se precizeaza continutul propunerii tehnice si      |
|            | financiare trebuie sa se aiba in vedere si algoritmul de calcul |
|            | prevazut pentru evaluarea ofertelor, astfel incat informatiile  |
|            | prezentate de catre fiecare ofertant sa fie complete si sa      |
|            | permita calcularea punctajului in functie de algoritmul         |
|            | respectiv.                                                      |
|            | Se precizeaza varianta de actualizare acceptata de catre        |
|            | autoritatea contractanta.                                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.8.6      | Data la care se intocmeste propunerea financiara (pentru        |
|            | echivalenta leu/euro):                                          |
|            | Data stabilita trebuie sa fie cu cel mult 30 zile inainte de    |
|            | data de deschidere a ofertelor.                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| D.9.1      | a) Cuantumul garantiei pentru participare:                      |
|            | Garantia pentru participare trebuie sa se exprime in suma fixa. |
|            | Cuantumul garantiei pentru participare va fi, de regula, 1% - 2%|
|            | din valoarea estimata, fara taxa pe valoarea adaugata, a        |
|            | contractului de servicii, si in nici un caz mai mica de 0,5%    |
|            | sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare.                       |
|            | b) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:     |
| D.9.1      | Perioada stabilita trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de|
|            | valabilitate a ofertei precizata la D.4.1.                      |
|            | c) Mod de constituire a garantiei pentru participare:           |
| D.9.3      | Se precizeaza:                                                  |
|            |    i) care dintre formele de constituire a garantiei pentru     |
|            | participare, prevazute in Sectiunea 1, sunt acceptate de catre  |
|            | autoritatea contractanta;                                       |
|            |   ii) toate informatiile necesare ofertantului pentru ca acesta |
|            | sa aiba posibilitatea de a constitui garantia pentru participare|
|            | in oricare dintre formele prevazute la pct. i). Scrisorile de   |
|            | garantie bancara vor fi eliberate de regula de o banca din      |
|            | Romania, sau dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta|
|            | cu corespondent in Romania sau agreata de o banca din Romania.  |
|            | Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune eliberarea  |
|            | garantiei pentru participare de catre o anumita banca,          |
|            | nominalizata in mod expres.                                     |
|____________|_________________________________________________________________|
| E1.1       | Numar de exemplare in copie:                                    |
|____________|_________________________________________________________________|
| E2.2       | Se precizeaza modul de prezentare, in plicuri separate, a       |
|            | documentelor care insotesc oferta, a propunerii tehnice si a    |
|            | celei financiare precum si a ofertelor alternative.             |
|____________|_________________________________________________________________|
| E3.1       | Adresa la care se depune oferta:                                |
|            | Data limita pentru depunerea ofertei:                           |
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                        Deschiderea si evaluarea ofertelor                    |
|______________________________________________________________________________|
| F.1.1      | Ora, data si locul deschiderii ofertelor:                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| F.7.1      | Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii:   |
|            | Se precizeaza unul dintre criteriile prevazute la F.7.2 din     |
|            | Sectiunea 1.                                                    |
|____________|_________________________________________________________________|
| F.8.2      | Algoritmul pe baza caruia se puncteaza ofertele:                |
| F.10.1 (a) | Se precizeaza toti factorii care vor fi luati in considerare    |
|            | pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie sa fie |
| (daca este | clar definit si, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata  |
| aplicabil) | perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului|
|            | de furnizare. In functie de algoritmul de calcul stabilit       |
|            | pentru calcularea punctajului ofertelor, autoritatea            |
|            | contractanta are obligatia de a preciza toate informatiile      |
|            | necesare pentru a asigura deplina transparenta privind modul de |
|            | aplicare a algoritmului de calcul, inclusiv marimile constante  |
|            | care intervin in calculul punctajelor;                          |
|            | Variante ale algoritmului de calcul                             |
|            | I. Metoda cost/calitate                                         |
|            | Metoda presupune clasificarea ofertelor in ordinea              |
|            | descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si financiar,    |
|            | avand in vedere ponderile indicate in Fisa de date a achizitiei,|
|            | pentru fiecare dintre punctajele respective.                    |
|            | Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe  |
|            | baza formulei:                                                  |
|            |                                                                 |
|            | P total = P financiar x F% + P tehnic x T%,                     |
|            |                                                                 |
|            | unde:                                                           |
|            | F% - ponderea corespunzatoare punctajului financiar; aceasta    |
|            | pondere trebuie sa se incadreze, in functie de specificul       |
|            | obiectului contractului de servicii, intre 30% si 90% .         |
|            | T% - ponderea corespunzatoare punctajului tehnic; aceasta       |
|            | pondere se determina astfel incat F% + T% = 100% .              |
|            |                                                                 |
|            | 1. Punctajul financiar se acorda astfel:                        |
|            |    a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda|
|            |    100 puncte;                                                  |
|            |    b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a), se acorda  |
|            |    punctaj astfel:                                              |
|            |                                                                 |
|            | P financiar n = (pret minim/pret n) x 100                       |
|            |                                                                 |
|            | Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt |
|            | preturile prevazute in Sectiunea 1 la F.8.3.                    |
|            | 2. Punctajul tehnic se acorda de catre comisia de evaluare pe   |
|            | baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia,        |
|            | apreciere care trebuie sa se raporteze in totalitate la         |
|            | prevederile Caietului de sarcini precum si la cele cuprinse in  |
|            | Conditiile generale si specifice de contractare.                |
|            | II. Metoda bazata pe buget fix                                  |
|            | Etapa I: Comisia de evaluare evalueaza mai intai propunerile    |
|            | tehnice si stabileste clasamentul acestora in ordinea           |
|            | descrescatoare a punctajelor tehnice acordate.                  |
|            | Etapa a II-a: Ofertele ale caror propuneri financiare prevad un |
|            | pret mai mare decat valoarea bugetului fix, prevazut in Fisa de |
|            | date achizitiei, sunt respinse si comisia de evaluare intocmeste|
|            | clasamentul final al ofertelor ramase in competitie in ordinea  |
|            | descrescatoare a punctajelor tehnice acordate.                  |
|____________|_________________________________________________________________|
| F.9.1      | Mod de acordare a preferintei interne:                          |
|            | Se precizeaza prevederile aplicabile ale Hotararii Guvernului   |
|            | privind acordarea preferintei interne in cazul aplicarii        |
|            | procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie        |
|            | publice.                                                        |
|____________|_________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                      Atribuirea contractului de servicii                     |
|______________________________________________________________________________|
| G.2.1 (d)  | Alte situatii in care autoritatea contractanta isi rezerva      |
|            | dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea       |
|            | contractului de achizitie publica:                              |
|____________|_________________________________________________________________|
| G.6.1      | a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de       |
|            | servicii:                                                       |
|            | Garantia de buna executie trebuie sa se exprime procentual      |
|            | intr-un cuantum cuprins intre 5% - 10% din valoarea contractului|
|            | de servicii.                                                    |
|            | b) Mod de constituire a garantiei de buna executie a            |
|            | contractului de servicii:                                       |
|            | Se precizeaza care dintre formele de constituire a garantiei de |
|            | buna executie a contractului de servicii, prevazute in          |
|            | Sectiunea 1, vor fi acceptate de catre autoritatea contractanta.|
|            |                                                                 |
|            | Observatie:                                                     |
|            | In cazul atribuirii contractelor de servicii de proiectare,     |
|            | garantia de buna executie este inlocuita de garantia de         |
|            | aplicabilitate a proiectului.                                   |
|____________|_________________________________________________________________|

    Sectiunea 3
    Caiet de sarcini

    Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica.
    Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea; in cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, si la reguli de proiectare si de calcul, inclusiv al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor precum si la tehnici, procedee si metode de constructie ca si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari, in legatura cu lucrarea finala si cu materii prime sau materiale sau parti de lucrare implicate.
    Autoritatea contractanta are obligatia de a deveni in caietul de sarcini, specificatii tehnice redactate astfel incat sa permita cea mai larga competitie posibila si numai prin referire, de regula, la:
    a) fie, reglementari tehnice, asa cum sunt acestea devenite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene;
    b) fie, daca nu exista reglementari tehnice in sensul de la lit. a), la standarde nationale si altele asemenea, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere:
    (i) standarde nationale si altele asemenea care adopta standarde europene si altele asemenea;
    (ii) standarde nationale si altele asemenea care adopta standarde internationale si altele asemenea, care sunt acceptate de Comunitatea Europeana, in situatia in care nu exista standarde europene si altele asemenea, sau in situatia in care nu s-au adoptat inca, pe plan national, unele standarde europene si altele asemenea;
    (iii) alte standarde nationale si altele asemenea decat cele de la pct. (i) si pct. (ii);
    c) fie, altele asemenea celor de la lit. a) si lit. b);
    In cazul in care sunt utilizate standarde speciale, caietul de sarcini trebuie sa precizeze ca produsele, serviciile sau lucrarile, care indeplinesc alte standarde de autoritate si care asigura o calitate substantial egala cu standardele mentionate, vor fi de asemenea acceptate.
    Se interzice indicarea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemneaza produse de o anumita origine/fabricatie sau procedee speciale, in cazul in care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanti.
    Se interzice indicarea unei marci de fabrica sau de comert, a unui brevet de intentie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini sau productii. Totusi, se admite o astfel de indicatie, dar numai insotita de mentiunea "sau echivalent" si numai in situatia in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a stabili, in caietul de sarcini, specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate partile interesate.
    Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza cerintele referitoare la normele de protectia muncii care trebuie respectate conform reglementarilor in vigoare sau de a indica institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii cu privire la aceste reglementari.
    In cazul achizitiei de lucrari, caietul de sarcini este parte integranta din proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale. Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat, etapa in care au fost stabilite elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele, acordurile si aprobarile necesare executiei lucrarii, in conformitate cu prevederile legale.
    Proiectul tehnic se verifica de catre specialisti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, conform prevederilor legale. Proiectul tehnic este compus din piese scrise si piese desenate si se supune prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si celorlalte acte normative date in aplicarea acesteia.
    Piesele scrise sunt compuse din: memoriile tehnice pe specialitati, caietul de sarcini (caietele de sarcini pe specialitati), centralizatorul obiectelor, centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte, listele cu cantitati de lucrari pe categorii, listele cu procurari de utilaje, echipamente functionale si dotari independente si fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, descrierea continutului articolelor din listele cu cantitati de lucrari si graficul general de executie a lucrarii.
    Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi de proiectant, pe cat posibil, pe categorii de lucrari (terasamente, structura de rezistenta, arhitectura, instalatii etc.), cu descrierea in detaliu a lucrarilor.
    Proiectantul va face o descriere a fiecarui articol din cadrul listelor cu cantitatile de lucrari, in asa fel incat sa dea posibilitatea ofertantilor sa includa in articolul respectiv toate operatiunile tehnologice necesare a se executa in cadrul acestei descrieri, cu luarea in considerare a urmatoarelor:
    - articolele sa corespunda unor categorii de lucrari distincte;
    - articolele sa reprezinte o activitate pentru care resursele semnificative (principale) sa fie omogene ca natura;
    - articolele sa reprezinte o activitate a carei desfasurare in timp sa se faca cu continuitate, pe segmente tehnologice (sa nu fie intrerupte din necesitatea realizarii unei alte activitati distincte de aceasta).
    In cazul in care sunt neconcordante intre prevederile din articolele prevazute in listele de cantitati de lucrari si cele din caietele de sarcini, la intocmirea ofertei au prioritate prevederile din caietele de sarcini.
    Piesele desenate sunt constituite dintr-un minimum de planse generale, cotate cu note, privind unele precizari de detaliu relevante, astfel incat sa se poata reconstitui principalele cantitati de lucrari.

    Faze de proiectare
    Proiectarea lucrarilor care constituie obiective de investitie se elaboreaza in urmatoarele faze:
    - studiu de prefezabilitate;
    - studiu de fezabilitate;
    - proiect tehnic si caiet de sarcini;
    - detalii de executie.
    Pentru reparatiile capitale, consolidarile si demolarile la constructiile si reparatiile aferente nu se elaboreaza studiu de prefezabilitate.

    Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate
    Studiul de prefezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde datele tehnice si economice prin care autoritatea contractanta fundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarii care constituie obiectiv de investitie.
    A. PARTILE SCRISE
    1. DATE GENERALE:
    1.1. Denumirea lucrarii
    1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate
    1.3. Ordonatorul principal de credite
    1.4. Autoritatea contractanta
    1.5. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
    2. EVALUARI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SI A STUDIULUI DE FEZABILITATE
    2.1. Valoarea totala estimata a lucrarii care va constitui obiectiv de investitie.
    2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate.
    2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate.
    2.4. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate.
    2.5. Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).
    3. DATE TEHNICE ALE LUCRARII
    3.1. Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza a fi ocupat de lucrare
    3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice).
    3.3. Caracteristicile principale ale constructiilor:
    3.3.1. Pentru cladiri: aria construita; aria desfasurata si numarul de niveluri.
    3.3.2. Pentru retele: lungimi si diametre.
    3.4. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).
    3.5. Utilitati (modul de asigurare a acestora si solutia avuta in vedere).
    4. FINANTAREA LUCRARII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTITIE
    Din valoarea totala estimativa a lucrarii, ............% din surse proprii, .............% din credite bancare, .........% din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, .............% din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, ...........% din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrari - justificati prin resurse materiale, mana de lucru, utilaje si transporturi - precum si preturi rezultate din cataloage si oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente si dotari.
    B. PARTILE DESENATE
    1. - Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5.000)
    2. - Plan general (1:5.000 - 1:1.000).

    Continutul-cadru al studiului de fezabilitate
    Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale in domeniul respectiv.
    A. PARTILE SCRISE
    1. DATE GENERALE
    1.1. Denumirea lucrarii care va constitui obiectiv de investitii.
    1.2. Elaborator
    1.3. Ordonatorul principal de credite.
    1.4. Autoritatea contractanta
    1.5. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate.
    1.7. Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice, pe specialitati.
    2. DATE TEHNICE ALE LUCRARII
    2.1. Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza a fi ocupat (definitiv si/sau temporar) de lucrarea care va constitui obiectiv de investitii
    2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala, nivelul maxim al apelor freatice).
    2.3. Caracteristicile principale ale constructiilor.
    2.3.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit.
    2.3.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
    2.4. Structura constructiva.
    Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect in parte.
    2.5. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).
    2.6. Instalatii aferente constructiilor.
    Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.
    2.7. Utilitati.
    Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.
    3. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA LUCRARII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTITIE
    3.1. Total personal, din care:
    - personal de executie.
    3.2. Locuri de munca nou-create.
    4. DEVIZUL GENERAL AL LUCRARII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTITIE
    Valoarea totala a obiectivului de investitii, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale.
    5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
    5.1. Valoarea totala
    (in preturi - luna, anul),
    din care:
    - constructii-montaj.
    5.2. Esalonarea (INV/C + M)
    - Anul I.
    - Anul II.
    - ............ .
    5.3. Durata de realizare (luni).
    5.4. Capacitati (in unitati fizice).
    Principalii indicatori se vor completa, dupa caz, cu date privind:
    - conditiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influenta variatiei in timp a preturilor, rata dobanzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);
    - masini si utilaje necesare procesului tehnologic (lista principalelor utilaje, echipamente si dotari, cu indicarea capacitatii tehnice a acestora;
    - productia si desfacerea (lista produselor, capacitatea teoretica anuala, pe produse, durata proiectata pentru functionarea capacitatii, pentru fiecare produs, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vanzare al produselor similare fabricate in tara sau procurate din import);
    - materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumata pentru fiecare produs in parte si preturile de procurare ale acestora;
    - manopera (cu detalierea pe structura de personal);
    - cheltuieli generale ale unitatii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii si/sau amortismente, cheltuieli de administratie si marketing etc.).
    6. FINANTAREA LUCRARII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTITIE
    Din valoarea totala a investitiei:
    ......... mii lei din surse proprii, ........ mii lei din credite bancare, .......... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, .......... mii lei din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, ........... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    7. AVIZE SI ACORDURI
    Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
    - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;
    - certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;
    - avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc.);
    - avizele pentru consumul de combustibil;
    - acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor;
    - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.
    B. PARTILE DESENATE
    1. Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 5.000).
    2. Plan general (1:5.000 - 1:500).
    3. Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, fatade, vederi, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii.

    NOTA:
    La faza studiu de fezabilitate este interzisa angajarea de cheltuieli pentru pregatirea documentatiei pentru prezentarea si elaborarea ofertei (proiect tehnic, caiete de sarcini, instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii etc.).
    Aceste cheltuieli se pot efectua numai dupa aprobarea studiului de fezabilitate potrivit competentelor valorice stabilite de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si dupa asigurarea fondurilor bugetare - la nivelul primului an de executie, stabilite prin acordul Ministerului Finantelor - prin listele de investitii, anexa la bugetul de stat, dupa caz, bugetele locale, aprobate potrivit legii.
    Pe baza studiului de fezabilitate, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica o procedura pentru atribuirea contractului de lucrari care sa aiba ca obiect atat proiectarea cat si executia lucrarii respective.

    Continutul-cadru al proiectului tehnic
    A. PARTILE SCRISE
    1. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
    1.1. Elemente generale:
    Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat, potrivit prevederilor legale, reprezinta documentatia scrisa si desenata, care face parte din documentatia pentru prezentarea si elaborarea ofertei pe baza careia se intocmeste oferta, si este document anexat contractului de lucrari, si pe baza careia se executa lucrarea.
    Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar si sa asigure informatii complete, astfel incat:
    Autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice;
    Ofertantul, dupa studierea proiectului tehnic, sa poata elabora oferta, sa analizeze datele tehnice si tehnologice necesare stabilirii pretului ofertat pentru executie, precum si informatii complete privind executia lucrarilor.
    De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel ca sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit in faza de oferta.
    1.2. Descrierea lucrarilor
    In cadrul "descrierii lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
    - amplasamentul;
    - topografia;
    - clima si fenomenele naturale specifice zonei;
    - geologia, seismicitatea;
    - prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;
    - organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri de retele etc.;
    - caile de acces provizorii;
    - sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de santier si definitive;
    - caile de acces, caile de comunicatii, etc.;
    - programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie;
    - trasarea lucrarilor;
    - protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
    - masurarea lucrarilor;
    - laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa;
    - curatenia in santier;
    - serviciile sanitare;
    - relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor);
    - memoriile tehnice, pe specialitati.
    2. CAIETELE DE SARCINI
    Caietele de sarcini dezvolta, in scris, elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.
    Aceste caiete de sarcini se elaboreaza de catre proiectant, pe baza planselor deja terminate, si se organizeaza, de regula, in brosuri distincte, pe specialitati.
    2.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini
    - Fac parte integranta din proiectul tehnic si din documentatie pentru prezentarea si elaborarea ofertei
    - Reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor a caror executie face obiectul achizitiei; plansele fac prezentarea lor grafica, iar breviarele de calcul justifica dimensionarea elementelor constituiente.
    - Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative, inscrise in planse, sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor.
    - Contin nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative.
    - Detaliaza aceste note si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final.
    - Impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se poata determina: cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.
    - Elaborarea acestora se face, pe baza breviarelor de calcul si a planselor, de catre ingineri specialisti, pentru fiecare categorie de lucrare.
    - Forma de prezentare trebuie sa fie: ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa defineasca calitatile materialelor, cu trimitere la standarde, sa defineasca calitatea executiei, normative si prescriptii tehnice in vigoare.
    - Sa stabileasca responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe.
    - Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa-si gaseasca precizari in caietele de sarcini.
    - Nu trebuie sa fie restrictive.
    - Redactarea acestora trebuie sa fie concisa, sistematizata si exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.
    - Sa prevada modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii.
    - Sa prevada masurile si actiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural al deseurilor), dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
    2.2. Tipuri si forme de caiete de sarcini
    In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
    - Caiete de sarcini pentru executia lucrarilor.
    - Caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei.
    - Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse.
    In functie de domeniul la care se refera, caietele de sarcini pot fi:
    - Caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care acopera majoritatea categoriilor de lucrari; acestea se pot sistematiza pe categorii si capitole de lucrari, pot deveni repetitive si pot fi introduse in memoria calculatoarelor.
    - Caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.
    2.3. Continutul caietelor de sarcini
    Dat fiind ca fiecare lucrare in constructii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare in parte, folosind, daca este posibil, parti sectiuni, capitole etc. elaborate anterior, verificate si adaptate la noile conditii tehnice ale lucrarii si puse de acord cu prescriptiile tehnice in vigoare.
    Astfel, continutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:
    - breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii de instalatii;
    - nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
    - proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste etc., pentru materialele componente ale lucrarii cu indicarea standardelor;
    - dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
    - ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
    - standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
    - conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante etc.
    3. LISTELE CANTITATILOR DE LUCRARI
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice si duratei de executie a obiectivului de investitie si anume:
    - centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;
    - centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte;
    - listele cu cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora;
    - listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv cu dotarile (dupa caz);
    - specificatiile tehnice.
    4. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A LUCRARII
    B. PARTILE DESENATE
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic, pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului si care, de regula, se compun din:
    1. Planurile generale:
    - planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
    - planurile topografice principale;
        - planurile de amplasare a forajelor, profilelor geotehnice, inclusiv cu inscrierea pe acestea a conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de pamant si de fundare;
    - planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +/- 0,00, cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;
    - planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv inscrierea pe acestea a volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit), lucrarile privind stratul vegetal, precum si precizari privind utilajele si echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si tehnologice;
        - planurile principale privind constructiile subterane - amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii etc.
    - planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
    2. Plansele principale ale obiectelor
    Se recomanda ca fiecare obiect subteran sau suprateran sa aiba un numar sau un cod si o denumire proprie, iar plansele sa fie organizate intr-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect.
    In cazul in care proiectul este voluminos, plansele se vor organiza in volume si/sau brosuri pentru fiecare specialitate, distinct.
    3. Arhitectura
    Va cuprinde planse principale privind arhitectura fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care:
    - planul individual de amplasare;
    - planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni tehnologice, cu precizari privind materialele, confectiile etc.;
    - sectiuni, fatade, detalii importante, cotate etc.;
    - tablouri de prefabricate, confectii;
    - tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare.
    Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora etc.
    4. Structura
    Va cuprinde plansele principale privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect, si anume:
    - planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
    - planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
    - descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj, recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale.
    5. Instalatiile
    Vor cuprinde plansele principale privind executia instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante etc., si anume:
    - planurile principale de amplasare a utilajelor;
    - scheme principale ale instalatiilor;
    - sectiuni, vederi, detalii principale; plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii anticorosive si parametrii principali ai instalatiilor.
    6. Dotari si instalatii tehnologice
    Vor cuprinde planurile principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj etc., si anume:
    - desenele de ansamblu;
    - schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;
    - schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
    - schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat etc., ale instalatiilor tehnologice;
    - planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;
    - diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;
    - listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile.
    7. Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii etc.
    Planurile principale de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari etc.
    Listele cu dotari, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

    Sectiunea 4
    Formulare si modele

                       NOTA PRIVIND SECTIUNEA 4

    Sectiunea 4 contine formularele si modelele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertelor si a documentelor care o insotesc, si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea, rapida si corecta, a tuturor ofertelor depuse.
    Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra neschimbate formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni; in cazul in care, in functie de obiectul si/sau de tipul contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta considera ca fiind necesara aplicarea prevederilor B.6.4, B.6.6, B.6.12, D.7.2 si D.8.4, din Sectiunea 1, atunci modelele suplimentare care se solicita trebuie sa fie prezentate, in mod obligatoriu, in cadrul sectiunii de fata.
    Fiecare ofertant/candidat care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a completa si semna formularele si modelele prevazute in cadrul acestei sectiuni.

    FORMULAR 1

         CANDIDAT                               Inregistrat la sediul
    ...................                        autoritatii contractante
      (denumire/nume)                           Nr. ......./.........

                         Scrisoare de interes

    Catre ......... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei nr. ..... din .............. (zi/luna/an), privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ................... (denumirea contractului de achizitie publica), ne exprimam, prin prezenta, interesul de a participa, in calitate de candidat, la etapa de calificare si selectie.
    Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati si atasam la prezenta documentele de calificare solicitate.

    Data completarii ...........                  Cu stima,

                                         candidat
                                                  (semnatura autorizata)

    FORMULAR 2

         OFERTANT                               Inregistrat la sediul
    ...................                        autoritatii contractante
      (denumire/nume)                           Nr. ......./.........

                          Scrisoare de inaintare

    Catre ......... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a:
    a) anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei nr. ....... din (zi/luna/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .................. (denumirea contractului de achizitie publica);
sau
    b) invitatiei de participare nr. ......... din ............ (zi/luna/an),
(se sterge optiunea neaplicabila)
noi ................. (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat, urmatoarele:
1. Documentul ..................... (tipul, serie/numar, emitent) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentare ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand:
    a) oferta;
    b) documentele care insotesc oferta;
in original si intr-un numar de ...... copii, asa cum este prevazut in Fisa de date a achizitiei.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

    Data completarii .............                Cu stima,

                                         candidat
                                                  (semnatura autorizata)

    FORMULAR 3

         BANCA
    ..............
      (denumire)

                      SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

    Catre ......... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......... (denumirea contractului de achizitie publica), noi .......... (numele bancii), avand sediul inregistrat la ............ (adresa bancii), ne obligam fata de ................ (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ........... (in litere si cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca, in cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei, este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
    a) ofertantul ............. (denumire/nume) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...... (denumire/nume) nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...... (denumire/nume) refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;

    Prezenta garantie este valabila pana la data de .....................

    Parafata de Banca ......... in ziua ....... luna ....... anul ......

    (semnatura autorizata)

    FORMULAR 4

         BANCA
    ..............
      (denumire)

            SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

    Catre ......... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la contractul de achizitie publica .......... (denumire contract) care urmeaza a fi incheiat intre ........., in calitate de contractor, si ....., in calitate de achizitor, ne obligam, prin prezenta, sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ...... reprezentand ...% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta, la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractorului, asa cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractorului.

    Prezenta garantie este valabila pana la data de ...............

    In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

    Parafata de Banca ......... in ziua ....... luna  ....... anul ......

    (semnatura autorizata)

    FORMULAR B01

           OFERTANT/CANDIDAT
    ................................
            (denumire/nume)

                      Declaratie privind eligibilitatea

    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului/candidatului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una din situatiile prevazute la art. 27, lit. a) - f) din Ordonanta nr. 118/1999 privind achizitiile publice.
    2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
    3. Subsemnatul autorizez, prin prezenta, orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice, sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante (denumirea si adresa autoritatii contractante), cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

    Data completarii ...................

                                                     Ofertant/candidat

                                                   (semnatura autorizata)

    FORMULAR B02

       OFERTANT/CANDIDAT
      ...................
        (denumire/nume)

                          Informatii generale

    1. Denumire/nume:
    2. Adresa sediului central:
    3. Telefon:
       Fax:
       Telex:
       E-mail:
    4. Certificat de inmatriculare/inregistrare:
       (numar, data, loc de inmatriculare/inregistrare)
    5. Obiect de activitate, pe domenii:
       (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
    6. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
       (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de
       inmatriculare/inregistrare)
    7. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
 __________________________________________________________________
|  Anul     | Cifra de afaceri anuala | Cifra de afaceri anuala*1) |
|           |     (la 31.12 ....)     |         (la 31.12 ....)    |
|           |       - mii lei -       |     - echivalent euro -    |
|___________|_________________________|____________________________|
| 1         |                         |                            |
|___________|_________________________|____________________________|
| 2         |                         |                            |
|___________|_________________________|____________________________|
| 3         |                         |                            |
|___________|_________________________|____________________________|
                                  Medie anuala: (total/3)

    8. Principala piata a afacerilor:

                                                     Ofertant/candidat
                                                   (semnatura autorizata)
------------
    *1) valorile corespunzatoare cifrei de afaceri exprimate in mii lei, care sunt aferente anilor 1997 si 1998, se vor converti initial in dolari SUA, echivalenta in euro realizandu-se in functie de valoarea exprimata in dolari.

    FORMULAR B03

       OFERTANT/CANDIDAT
      ...................
        (denumire/nume)

                             Experienta similara

(se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte, care vor fi sustinute, la cererea comisiei de evaluare, prin contractul de antrepriza sau de subantrepriza precum si prin procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor)
 __________________________________________________________________________
| 1. Denumirea si obiectul contractului:                                   |
|    Numarul si data contractului:                                         |
|__________________________________________________________________________|
| 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:                           |
|    Adresa beneficiarului/clientului:                                     |
|    Tara:                                                                 |
|__________________________________________________________________________|
| 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:          |
|  _                                                                       |
| |_| contractor unic sau contractor conducator (lider de asociatie)       |
|  _                                                                       |
| |_| contractor asociat                                                   |
|  _                                                                       |
| |_| subcontractor                                                        |
| (se bifeaza optiunea corespunzatoare)                                    |
|__________________________________________________________________________|
| 4. Valoarea contractului   | exprimata in moneda | exprimata in          |
|                            | in care s-a incheiat| echivalent euro*1)    |
|                            |     contractul      |                       |
| a) initiala (la data       |_____________________|_______________________|
| semnarii contractului):    |          ...        |           ...         |
| b) finala (la data         |_____________________|_______________________|
| finalizarii contractului): |          ...        |           ...         |
|____________________________|_____________________|_______________________|
| 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura        |
| acestora si modul lor de solutionare:                                    |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
|                          Achizitia de produse                            |
|__________________________________________________________________________|
| 6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza         |
| contractului precum si alte aspecte relevante prin care                  |
| ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:                   |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
|                          Achizitia de lucrari                            |
|__________________________________________________________________________|
| 6. Durata de executie a lucrarii (luni)                                  |
| a) contractata - termen PIF:                                             |
| b) efectiv realizata - PIF:                                              |
| c) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi sustinut pe   |
| baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:                       |
|__________________________________________________________________________|
| 7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea           |
| lucrarilor:                                                              |
|__________________________________________________________________________|
| 8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de   |
| receptie:                                                                |
|__________________________________________________________________________|
| 9. Aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine         |
| experienta similara cu referire, in mod special, la suprafete sau volume |
| fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in |
| contract:                                                                |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
|                          Achizitia de servicii                           |
|__________________________________________________________________________|
| 6. Gama de servicii prestate in baza contractului precum si alte aspecte |
| relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta         |
| similara:                                                                |
|__________________________________________________________________________|


                                                     Ofertant/candidat

                                                   (semnatura autorizata)
------------
    *1) valorile exprimate in mii lei, care sunt aferente anilor pana la 1998 inclusiv, se vor converti initial in dolari SUA, echivalenta in euro realizandu-se in functie de valoarea exprimata in dolari.

    FORMULAR B03A
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

    RECOMANDARI PRIVIND CALITATEA
    EXECUTATE BENEFICIARUL LUCRARII
    ...............................
    (denumirea, adresa, telefonul)

                                                         AVIZAT
                                                 I.J.C.L.P.U.A.T judetul
                                                 (cu eventualele observatii
                                                 si punct de vedere) ......
                                                       Inspector sef,
                                                            L.S.

                             RECOMANDARE

    In legatura cu participarea ............... (denumirea firmei constructoare) .................., cu sediul in ..............., str. ............ nr. ...., la proceduri de atribuirea contractului de lucrari, ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de lucrari, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:
    Numita societate a derulat cu firma de constructii mai sus-mentionata urmatoarele lucrari:

    Denumirea   Contract   Data inceperii   Data terminarii   Observatii
    lucrarii    nr./data   lucrarilor       lucrarilor
    .........   ........   ..............   ...............   ..........

    Apreciem calificativul lucrarilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

    FOARTE BUN         BUN         SATISFACATOR         NESATISFACATOR

    In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost inregistrate:
    Neconformitati care au condus la refaceri       Total,      Observatii
    partiale sau totale de lucrari                  din care:       si
                                                    rezolvat    precizari
                                                    .........   ..........

    Caz de accident tehnic produs din vina
    exclusiva a contractorului, datorita
    incalcarii normelor tehnice si a legislatiei
    in vigoare privind calitatea lucrarilor
    ............................................

    Receptii amanate datorita nerespectarii        La terminarea lucrarilor
    parametrilor de calitate                       si/sau la receptia finala

    Receptii respinse datorita nerespectarii       La terminarea lucrarilor
    parametrilor de calitate                       si/sau la receptia finala
    Alte precizari .............................
    Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

       CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,
               Semnatura
                 L.S.

    FORMULAR B04
    (se utilizeaza pentru achizitia de produse)

        PRODUCATOR
    ..................
     (denumire/nume)

                              Autorizare

    Catre ............ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Noi ..... (denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare) ca producatori de ..... (denumirea produselor) si avand capacitatile de productie in ....... (adresa fabricii), autorizam prin prezenta pe furnizorul ............ (denumire/nume, adresa completa) sa livreze produsele mai sus-mentionate.
    Prin prezenta, garantam calitatea si performantele produselor oferite si autorizam pe ...... (denumirea furnizorului) sa asigure, pentru produsele respective, indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare referitoare la serviciile de instalare si punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.

    Data completarii ................

                                                      Producator
                                               (semnatura autorizata)

    FORMULAR B05

       OFERTANT/CANDIDAT
      ...................
        (denumire/nume)

                    Obligatii contractuale in desfasurare
 ____________________________________________________________________________
|Denumire   |Beneficiar |Valoare    |Valoare   |Valoare       |Data prevazuta|
|contract,  |           |contract*1)|ramasa*1) |ramasa        |pentru        |
|nr. si     |           |           |          |actualizata   |finalizarea   |
|data       |           |           |          |in echivalent |contractului  |
|atribuirii |           |           |          |euro          |(termen PIF)  |
|___________|___________|___________|__________|______________|______________|
| 1.        |           |           |          |              |              |
| 2.        |           |           |          |              |              |
| ...       |           |           |          |              |              |
| ...       |           |           |          |              |              |
|___________|___________|___________|__________|______________|______________|

                                                     Ofertant/candidat

                                                   (semnatura autorizata)
____________
    *1) valoarea se exprima moneda in care a fost incheiat contractul

    FORMULAR D00

           OFERTANT
      ...................
        (denumire/nume)

                        FORMULAR DE OFERTA

    Catre: ......... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor:

    1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .......... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus-mentionata,
    a) sa furnizam .............. (denumirea produselor);
sau
    b) sa executam .............. (denumirea lucrarii);
sau
    c) sa prestam ............... (denumirea serviciului);
(se sterg optiunile neaplicabile)
pentru suma de ........ (se introduce suma in litere si cifre) lei, reprezentand ............... (se introduce suma in litere si cifre) euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ........... (se introduce suma in litere si cifre) lei.
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
    a) sa furnizam produsele in conformitate cu graficul de livrare anexat;
sau
    b) sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile, in conformitate cu graficul de executie anexat, in ........... (se introduce durata in litere si cifre) luni calendaristice.
sau
    c) sa prestam serviciile in conformitate cu graficul timp anexat;
(se sterg optiunile neaplicabile)
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........... (se introduce durata in litere si cifre) zile, respectiv pana la data de ......... (se introduce data), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
    5. Alaturi de oferta de baza,
    a) depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
sau
    b) nu depunem oferta alternativa;
(se sterge optiunea neaplicabila)
    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie inainte de data incheierii contractului.
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

    Data .../.../........
    Semnatura ....................
    in calitate de ............, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ............... (denumire/nume ofertant)

    FORMULAR D00A
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

                      Anexa la formularul de oferta

    1. Valoarea maxima a lucrarilor    .......... (% din pretul total ofertat)
       executate de subcontractori
    2. Garantia de buna executie va
       fi constituita sub forma:       ..........
       in cuantum de:                  .......... (% din pretul total ofertat)
    3. Perioada de garantie de buna    .......... luni calendaristice
       executie
    4. Perioada de mobilizare (durata  .......... zile calendaristice
       de la data primirii ordinului
       de incepere a lucrarilor pana
       la data inceperii executiei)
    5. Termenul pentru emiterea        .......... zile calendaristice
       ordinului de incepere a
       lucrarilor (de la data
       semnarii contractului)
    6. Penalizari pentru intarzieri    .......... (% din valoarea care
       la termene intermediare si la              trebuia sa fie realizata)
       termenul final de executie
    7. Limita maxima a penalizarilor   .......... (% din pretul total ofertat)
    8. Limita minima a asigurarilor    .......... (% din pretul total ofertat)
    9. Perioada medie de remediere a   .......... zile calendaristice
       defectelor
   10. Limita maxima a retinerilor     .......... (% din situatiile de plata
       din situatiile de plata lunare             lunare)
       (garantii, avansuri etc.)
   11. Valoarea medie a cotei
       procentuale reprezentand
       cheltuielile indirecte si                      IP%med =
       profitul (avand ca baza de
       calcul cheltuielile directe)

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)

    FORMULAR D01P
    (se utilizeaza pentru achizitia de produse)

          OFERTANT
    .....................
       (denumire/nume)

                            Grafic de livrare
 ________________________________________________________________________
| Nr.  | Denumire produs | Cantitatea | Data de livrare/Perioada de zile |
| crt. |                 |    (UM)    | calendaristice necesara fiecarei |
|      |                 |            |             livrari              |
|______|_________________|____________|__________________________________|
|  1   |                 |            |                                  |
|______|_________________|____________|__________________________________|
|  2   |                 |            |                                  |
|______|_________________|____________|__________________________________|
| ...  |                 |            |                                  |
|______|_________________|____________|__________________________________|

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)

    FORMULAR D02P
    (se utilizeaza pentru achizitia de produse)

                         Centralizator preturi
(se completeaza pentru produse care se incadreaza in grupele IA sau IB)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire|Cantitate|Pret   |Pret   |Procent|   Pret   |Pret      |Taxa pe |
|crt.|        |  (U.M.) |unitar |total  |  *1)  |unitar la |total la  |valoare |
|    |        |         | EXW   | EXW   |       |destinatie|destinatia|adaugata|
|    |        |         |* mii  |(2 X 3)|       |  finala  |  finala  |mii lei |
|    |        |         |  lei  |* mii  |       |* mii lei |  (2 X 6) |        |
|    |        |         |* euro|  lei  |       |* euro   |* mii lei |        |
|    |        |         |       |* euro|       |          |* euro   |        |
|____|________|_________|_______|_______|_______|__________|__________|________|
| 0  |   1    |    2    |   3   |   4   |   5   |     6    |     7    |    8   |
|____|________|_________|_______|_______|_______|__________|__________|________|
|    |        |         | *     | *     |       | *        | *        |        |
| 1  |        |         |_______|_______|_______|__________|__________|        |
|    |        |         | *    | *    |       | *       | *       |        |
|____|________|_________|_______|_______|_______|__________|__________|________|
|    |        |         | *     | *     |       | *        | *        |        |
| 2  |        |         |_______|_______|_______|__________|__________|        |
|    |        |         | *    | *    |       | *       | *       |        |
|____|________|_________|_______|_______|_______|__________|__________|________|
|    |        |         | *     | *     |       | *        | *        |        |
|... |        |         |_______|_______|_______|__________|__________|        |
|    |        |         | *    | *    |       | *       | *       |        |
|____|________|_________|_______|_______|_______|__________|__________|________|
|                               | *     |       |          | *        |        |
|            TOTAL              |_______|       |          |__________|        |
|                               | *    |       |          | *       |        |
|_______________________________|_______|_______|          |__________|________|

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)
------------
    Precizare:
    Preturile EXW trebuie sa fie preturile practicate de furnizor la data prevazuta in Fisa de date a achizitiei la D.8.6
    *1) reprezinta procentul de:
    a) mana de lucru formata din cetateni romani; sau
    b) materii prime si/sau orice alte parti componente ale produsului finit, de origine romana; sau
    c) orice combinatie intre cazurile prevazute la lit. a) si b);
calculat in raport cu pretul EXW

    FORMULAR D03P
    (se utilizeaza pentru achizitia de produse)

                          Centralizator preturi
(se completeaza pentru produse care se incadreaza in grupa IC)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire|Tara de|Cantitate| Pret  | Pret  |   Pret   |Pret      |Taxa pe |
|crt.|        |origine|  (U.M.) |unitar | total |unitar la |total la  |valoarea|
|    |        |       |         |  CIF  |  CIF  |destinatie|destinatia|adaugata|
|    |        |       |         |  sau  |  sau  |  finala  |  finala  |mii lei |
|    |        |       |         |  CIP  |  CIP  |* mii lei |  (3 X 6) |        |
|    |        |       |         |* mii  |(3 X 4)|* euro   |* mii lei |        |
|    |        |       |         |  lei  | * mii |          |* euro   |        |
|    |        |       |         |* euro|   lei |          |          |        |
|    |        |       |         |       |* euro|          |          |        |
|____|________|_______|_________|_______|_______|__________|__________|________|
| 0  |   1    |   2   |   3     |   4   |   5   |     6    |     7    |    8   |
|____|________|_______|_________|_______|_______|__________|__________|________|
|    |        |       |         | *     | *     | *        | *        |        |
| 1  |        |       |_________|_______|_______|__________|__________|        |
|    |        |       |         | *    | *    | *       | *       |        |
|____|________|_______|_________|_______|_______|__________|__________|________|
|    |        |       |         | *     | *     | *        | *        |        |
| 2  |        |       |_________|_______|_______|__________|__________|        |
|    |        |       |         | *    | *    | *       | *       |        |
|____|________|_______|_________|_______|_______|__________|__________|________|
|    |        |       |         | *     | *     | *        | *        |        |
|... |        |       |_________|_______|_______|__________|__________|        |
|    |        |       |         | *    | *    | *       | *       |        |
|____|________|_______|_________|_______|_______|__________|__________|________|
|                                       | *     |          | *        |        |
|                TOTAL                  |_______|          |__________|        |
|                                       | *    |          | *       |        |
|_______________________________________|_______|          |__________|________|

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)

    FORMULAR D01L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

                         Grafic de executie a lucrarii
 ____________________________________________________________________________
| Nr. |         Grupa de       |  _________________________________________  |
| crt.| obiecte/denumire obiect| |     Anul I    |    ...    |    Anul n   | |
|     |                        | |_______________|___________|_____________| |
|     |                        |                     Luna                    |
|     |                        |_____________________________________________|
|     |                        |  1  |  2  |  3  |    ...    |       n       |
|_____|________________________|_____|_____|_____|___________|_______________|
|  1  | Organizare de santier  |     |     |     |           |               |
|_____|________________________|_____|_____|_____|___________|_______________|
|  2. | Obiect 01              |     |     |     |           |               |
|     | categoria de lucrari:  |     |     |     |           |               |
|     | ............           |     |     |     |           |               |
|     | ............           |     |     |     |           |               |
|  3. | Obiect 02              |     |     |     |           |               |
|     | categoria de lucrari:  |     |     |     |           |               |
|     | ............           |     |     |     |           |               |
|     | ............           |     |     |     |           |               |
| ... | Obiect ...             |     |     |     |           |               |
|     | categoria de lucrari:  |     |     |     |           |               |
|     | ............           |     |     |     |           |               |
|     | ............           |     |     |     |           |               |
|_____|________________________|_____|_____|_____|___________|_______________|

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)

    FORMULAR D02L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

                   Centralizatorul financiar al obiectelor

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - asociat
    B - subcontractor
    a - total
    b - C + M
 ______________________________________________________________________________
|N |Grupa de       | Valoare | din |            din care (dupa caz):          |
|r.|obiecte/       |(exclusiv|care:|__________________________________________|
|  |denumire obiect|   TVA)  |C + M|contractor|  A 1  | A ... |  B 1  | B ... |
|c |               |  - mii  |     |conducator|_______|_______|_______|_______|
|r |               |  lei -  |     |  (lider  | a | b | a | b | a | b | a | b |
|t.|               |         |     |asociatie)|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |               |         |     |__________|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |               |         |     |  a |  b  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|__|_______________|_________|_____|____|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 0|       1       |    2    |  3  |  4 |  5  | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |
|__|_______________|_________|_____|____|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|
|1.|Proiectare     |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |(numai in cazul|         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |in care        |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |obiectul       |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |contractului   |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |cuprinde atat  |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |proiectarea    |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |cat si executia|         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |lucrarii)      |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2.|Amenajarea     |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |terenului      |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |2.1 .......... |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |    .......... |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|3.|Amenajari      |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |pentru         |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |protectia      |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |mediului,      |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |inclusiv pentru|         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |refacerea      |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |cadrului       |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |natural dupa   |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |terminarea     |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |lucrarilor     |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |3.1 .......... |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |    .......... |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|4.|Realizarea     |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |infrastructurii|         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |(retele de     |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |racord,        |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |utilitati      |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |exterioare     |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |incintei)      |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|5.|Investitia     |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |(lucrarea) de  |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |baza           |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |5.1 Obiect 01  |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |...............|         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |5.2 Obiect 02  |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |...............|         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |...............|         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|6.|Organizare de  |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |santier        |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|__|_______________|_________|_____|____|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|

    FORMULAR D02L
    (- continuare -)
                     __________________________________________________________
                    |    2    |  3  |  4 |  5  | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |
 ___________________|_________|_____|____|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|
|Total     | mii lei|         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|valoare   |________|_________|_____|____|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|
|(exclusiv |  euro  |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|TVA)      |        |         |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|__________|________|_________|_____|____|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|
|Taxa pe     - mii  |         |                                                |
|valoarea      lei -|         |                                                |
|adaugata           |         |               Procent*1)                       |
|___________________|_________|                                                |
|TOTAL       - mii  |         |                                                |
|(inclusiv     lei -|         |                                                |
|TVA)               |         |                                                |
|___________________|_________|________________________________________________|

    Lucrarea se incadreaza in grupa: ....... (se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz)

        Proiectant                                         Ofertant

  (semnatura autorizata)                            (semnatura autorizata)

------------
    PRECIZARE:
    Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, atunci responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
    *1) reprezinta partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza a fi indeplinita de asociati si/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane

    FORMULAR D03L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

              Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
                Devizul - oferta al obiectului .................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - asociat
    B - subcontractor
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Categoria de lucrari    |Valoare  |          din care (dupa caz):        |
|crt.|                        |(exclusiv|______________________________________|
|    |                        |   TVA)  |contractor|     |       |     |       |
|    |                        |  - mii  |conducator| A 1 | A ... | B 1 | B ... |
|    |                        |  lei -  |(lider    |     |       |     |       |
|    |                        |         |asociatie)|     |       |     |       |
|____|________________________|_________|__________|_____|_______|_____|_______|
| 0  |            1           |     2   |     3    |  4  |   5   |  6  |   7   |
|____|________________________|_________|__________|_____|_______|_____|_______|
| I. |Cladiri si constructii  |         |          |     |       |     |       |
|    |speciale, instalatii    |         |          |     |       |     |       |
|    |aferente constructiilor |         |          |     |       |     |       |
|    |si retele de utilitati  |         |          |     |       |     |       |
|    |in incinta              |         |          |     |       |     |       |
| 1. | Ts   Terasamente       |         |          |     |       |     |       |
| 2. | C    Constructii       |         |          |     |       |     |       |
|    |                        |         |          |     |       |     |       |
| ...| ...  ...............   |         |          |     |       |     |       |
|    |                        |         |          |     |       |     |       |
|  n | M    Montaj utilaje    |         |          |     |       |     |       |
|    |      tehnologice,      |         |          |     |       |     |       |
|    |      inclusiv retelele |         |          |     |       |     |       |
|    |      aferente          |         |          |     |       |     |       |
|    | TOTAL I                |         |          |     |       |     |       |
|    |                        |         |          |     |       |     |       |
| II.|Procurare               |         |          |     |       |     |       |
|    |- Utilaje si echipamente|         |          |     |       |     |       |
|    |tehnologice, cu montaj  |         |          |     |       |     |       |
|    |- Utilaje si echipamente|         |          |     |       |     |       |
|    |de transport            |         |          |     |       |     |       |
|    |- Dotari, inclusiv      |         |          |     |       |     |       |
|    |utilaje si echipamente  |         |          |     |       |     |       |
|    |independente cu durata  |         |          |     |       |     |       |
|    |mare de serviciu        |         |          |     |       |     |       |
|    | TOTAL II               |         |          |     |       |     |       |
|____|________________________|_________|__________|_____|_______|_____|_______|

    FORMULAR D03L
    (- continuare -)

                                _______________________________________________
                               |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |
 ______________________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|Total valoare       | mii lei |       |       |       |       |       |       |
|(exclusiv TVA)      |_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|                    |  euro   |       |       |       |       |       |       |
|____________________|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|Taxa pe valoarea     -mii lei-|       |
|adaugata                      |       |
|______________________________|_______|
|TOTAL (inclusiv      -mii lei-|       |
|TVA)                          |       |
|______________________________|_______|

        Proiectant                                         Ofertant

  (semnatura autorizata)                            (semnatura autorizata)

------------
    PRECIZARE:
    1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, atunci responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

    FORMULAR D04L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

                      Lista cantitatilor de lucrari

    Obiectul ...............................
    Categoria de lucrari ...................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Material
    B - Manopera
    C - Utilaj
    D - Transport
    E - Total
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Capitol de   |UM|Cantitate|Pret unitar |   A  |   B  |   C  |   D  |  E  |
|crt.|lucrari      |  |         |a) materiale|(3x4a)|(3x4b)|(3x4c)|(3x4d)|(3x4)|
|    |             |  |         |b) manopera |      |      |      |      | sau |
|    |             |  |         |c) utilaj   |      |      |      |      |(5 + |
|    |             |  |         |d) transport|      |      |      |      |6 + 7|
|    |             |  |         |Total a) +  |      |      |      |      |+ 8) |
|    |             |  |         |b) + c) + d)|      |      |      |      |     |
|____|_____________|__|_________|____________|______|______|______|______|_____|
|       SECTIUNEA TEHNICA       |             SECTIUNEA FINANCIARA             |
|_______________________________|______________________________________________|
| 0  |      1      | 2|    3    |      4     |  5   |  6   |  7   |  8   |  9  |
|____|____________ |__|_________|____________|______|______|______|______|_____|
| 1. |Capitol de   |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |lucrare      |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |1.1.         |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |Subcapitol   |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |1.2          |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |Subcapitol   |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |............ |  |         |            |      |      |      |      |     |
| 2. |Capitol de   |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |lucrare      |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |2.1.         |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |Subcapitol   |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |2.2          |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |Subcapitol   |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |...........  |  |         |            |      |      |      |      |     |
|... |...........  |  |         |            |      |      |      |      |     |
|____|_____________|__|_________|____________|______|______|______|______|_____|
|    |Cheltuieli   |  |         |            |  M   |  m   |  U   |  t   |  T  |
|    |directe      |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |din care:    |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |transporturi |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |- transport  |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |  auto       |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |- transport  |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |  CF         |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |- transport  |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |  naval      |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |cota         |  |         |            |M x % |      |      |      | x   |
|    |aprovizionare|  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |CAS          |  |         |            |      |m x % | *1   | *1   | y   |
|    |Somaj        |  |         |            |      |m x % | *1   | *1   | z   |
|    |Sanatate     |  |         |            |      |m x % | *1   | *1   | k   |
|    |Fond de      |  |         |            |      |m x % | *1   | *1   | q   |
|    |solidaritate |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |cu persoanele|  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |cu handicap  |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |Alte         |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |cheltuieli   |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |conform      |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |prevederilor |  |         |            |      |      |      |      |     |
|    |legale       |  |         |            |      |      |      |      |     |
|____|_____________|__|_________|____________|______|______|______|______|_____|
|       Cheltuieli indirecte = T x I%                                    |I    |
|          Profit = (T + I) x P%                                         |P    |
|________________________________________________________________________|_____|
|       Cheltuieli indirecte + Profit IP = T x IP%                       |I+P  |
|________________________________________________________________________|_____|
|          TOTAL                                                         |T =  |
|                                                                        |T+I+P|
|________________________________________________________________________|_____|

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)

    FORMULAR D04L
    (- continuare -)

    PRECIZARI:
    1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:
    M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale in care se cuprinde valoarea materialelor calculata cu preturile de la furnizori, fara TVA; in cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie sa includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.).
    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru in care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi si valoarea manoperei pentru manipularea materialelor, la care se adauga alte drepturi salariale acordate precum si contributiile la asigurarile sociale, la fondul de somaj si la orice altele asemenea, stabilite conform prevederilor legale.
    U*1) - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii in care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare ale utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii.
    t*1) - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile in care se cuprinde:
    a) valoarea transporturilor auto, CF, naval, a materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc., de la producator sau furnizor la depozitul intermediar precum si de la depozitul intermediar la locul de punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
    b) valoarea transporturilor cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;
    c) valoarea transporturilor tehnologice, in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole distincte (transport pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari)
    2. Autoritatea contractanta are obligatia de a include in lista cantitatilor de lucrari, atat in sectiunea tehnica cat si in cea financiara, utilajele, echipamentele tehnologice sau orice alte amenajari si dotari (inclusiv materiale si furnituri) pe care intentioneaza sa le puna la dispozitie, in scopul preluarii si includerii acestora, de catre ofertanti, in preturile lor unitare.
    3. Articolele sau cantitatile de lucrari precum si utilajele sau echipamentele functionale, necuprinse in listele cu cantitati de lucrari, respectiv, in listele de procurare, ale documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, dar care, ca urmare a analizarii de catre ofertanti a proiectului tehnic, se dovedesc necesare executiei lucrarii, vor fi aduse la cunostinta autoritatii contractante, care, in cazul insusirii observatiilor respective are obligatia de a transmite, in scris, tuturor ofertantilor completarile sau modificarile stabilite.
    4. Cheltuielile indirecte vor cuprinde si cheltuielile de asigurare conform prevederilor din conditiile generale de contractare 16.2.(2)

    NOTA:
    *1) - in cazul in care utilajele si mijloacele de transport sunt din dotarea proprie a ofertantului/subcontractorului, cheltuielile procentuale: CAS, Somaj, Sanatate etc. se vor evidentia la fel ca la manopera directa.

    FORMULAR D05L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

                 Lista consumurilor de resurse materiale*1)
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea  |U.M.|Consumuri|Pret unitar|  Valoare  |Furnizor|Greutate|
|crt.|    resursei   |    |cuprinse |(exclusiv  | (exclusiv |        | (tone) |
|    |    materiale  |    |in oferta|   TVA)    |    TVA)   |        |        |
|    |               |    |         |- mii lei -|- mii lei -|        |        |
|    |               |    |         |           |  (3 x 4)  |        |        |
|____|_______________|____|_________|___________|___________|________|________|
| 0  |        1      |  2 |    3    |     4     |     5     |    6   |    7   |
|____|_______________|____|_________|___________|___________|________|________|
| 1. | ............  |... | ....... | ......... | ......... | ...... | ...... |
| 2. | ............  |... | ....... | ......... | ......... | ...... | ...... |
| 3. | ............  |... | ....... | ......... | ......... | ...... | ...... |
|... | ............  |... | ....... | ......... | ......... | ...... | ...... |
|    |Resurse        |    |         |           |           |        |        |
|    |nenominalizate |    |         |           |           |        |        |
|    |(cel mult 20%  |    |         |           |           |        |        |
|    |din valoarea   |    |         |           |           |        |        |
|    |totala)        | -  |    -    |     -     | ......... |   -    | ...... |
|____|_______________|____|_________|___________|___________|________|________|
|                                   |  mii lei  |           |
|    TOTAL SUMA M                   |___________|___________|
|                                   |    euro   |           |
|___________________________________|___________|___________|

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)
------------
    *1) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare indeplinirii intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele consumurilor de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrari, numai daca este precizat acest lucru in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat

    FORMULAR D06L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

                Lista consumurilor cu mana de lucru*1)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea |Consumuri (om-ore)  |Tarif mediu |   Valoare    | Procent*2) |
|crt.| meseriei  |cu manopera directa |- lei/ora - |(exclusiv TVA)|            |
|    |           |                    |            | - mii lei -  |            |
|    |           |                    |            |   (2 x 3)    |            |
|____|___________|____________________|____________|______________|____________|
| 0  |     1     |         2          |      3     |      4       |      5     |
|____|___________|____________________|____________|______________|____________|
| 1  | ......... | .................. | .......... | ............ |      -     |
| 2  | ......... | .................. | .......... | ............ |      -     |
| 3  | ......... | .................. | .......... | ............ |      -     |
|... | ......... | .................. | .......... | ............ |      -     |
|____|___________|____________________|____________|______________|____________|
|                |                    |            | mii lei: ... |            |
|  TOTAL SUMA M  | .................. | .......... |______________| .......... |
|                |                    |            | euro: ...... |            |
|________________|____________________|____________|______________|____________|
    Lucrarea se incadreaza in grupa: ...... (se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz)

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)
------------
    *1) Lista se intocmeste pentru consumurile de mana de lucru necesare indeplinirii intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele consumurilor de mana de lucru, grupate pe categorii de lucrari, numai daca este precizat acest lucru in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat
    *2) reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formata din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din valoarea totala a consumurilor de mana de lucru

    FORMULAR D07L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

    Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii*1)

 _______________________________________________________________________
| Nr.  | Denumirea     |  Consumuri    | Tarif orar    |    Valoare     |
| crt. | utilajului de |  - ore de     | - lei/ora     | (exclusiv TVA) |
|      | constructii   | functionare - | functionare - |   - mii lei -  |
|      |               |               |               |     (2 x 3)    |
|______|_______________|_______________|_______________|________________|
|  0   |        1      |       2       |       3       |        4       |
|______|_______________|_______________|_______________|________________|
|  1.  |  ...........  |  ...........  |  ...........  |  ............  |
|  2.  |  ...........  |  ...........  |  ...........  |  ............  |
|  3.  |  ...........  |  ...........  |  ...........  |  ............  |
| ...  |  ...........  |  ...........  |  ...........  |  ............  |
|______|_______________|_______________|_______________|________________|
|                      |               |               | mii lei: ..... |
|  TOTAL SUMA M        |  ...........  |               |________________|
|                      |               |               | euro: ........ |
|______________________|_______________|               |________________|

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)
------------
    *1) Lista se intocmeste pentru consumurile de ore de functionare a utilajelor necesare indeplinirii intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele consumurilor de ore de functionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrari, numai daca este precizat acest lucru in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat

    FORMULAR D08L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

             Lista consumurilor privind transporturile*1)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Tip de transport | Elemente rezultate din analiza  | Tarif   | Valoare   |
|crt.|                 |   lucrarilor ce urmeaza a fi    | unitar  |(exclusiv  |
|    |                 |           executate             |- lei/   |   TVA)    |
|    |                 |_________________________________|to x km -|- mii lei -|
|    |                 |    tone    |   km   |  ore de   |         |           |
|    |                 |transportate|parcursi|functionare|         |           |
|____|_________________|____________|________|___________|_________|___________|
| 0  |        1        |      2     |    3   |     4     |    5    |     6     |
|____|_________________|____________|________|___________|_________|___________|
| 1. |Transport auto   |            |        |           |         |           |
|    |(total) din care,|            |        |           |         |           |
|    |pe categorii     |            |        |           |         |           |
|    |1.1. ........... |            |        |           |         |           |
|    |1.2. ........... |            |        |           |         |           |
|    |................ |            |        |           |         |           |
| 2. |Transport pe cale|            |        |           |         |           |
|    |ferata (total)   |            |        |           |         |           |
|    |din care, pe     |            |        |           |         |           |
|    |categorii        |            |        |           |         |           |
|    |2.1. ........... |            |        |           |         |           |
|    |2.2. ........... |            |        |           |         |           |
|    |................ |            |        |           |         |           |
| 3. |Alte transporturi|            |        |           |         |           |
|    |(total)          |            |        |           |         |           |
|____|_________________|____________|________|___________|_________|___________|
|                      |            |        |           |         | mii lei:  |
|                      |            |        |           |         | ......... |
|                      |            |        |           |         |___________|
|  TOTAL SUMA M        |            |        |           |         | euro:     |
|                      |            |        |           |         | ......... |
|______________________|____________|________|___________|         |___________|

                                                          Ofertant

                                                   (semnatura autorizata)
------------
    *1) Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare indeplinirii intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cu consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrari, numai daca este precizat acest lucru in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat

    FORMULAR D09L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

                        Fisa tehnica nr. ...........
(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in formularul DL10L)

    Utilajul, echipamentul tehnologic: ........... (denumire)
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |     Specificatii tehnice            | Corespondenta propunerii tehnice |
|crt.| impuse prin caietul de sarcini      | cu specificatiile tehnice impuse |
|    |                                     |      prin caietul de sarcini     |
|____|_____________________________________|__________________________________|
| 0  |                  1                  |                2                 |
|____|_____________________________________|__________________________________|
| 1. | Parametrii tehnici si functionali   |                                  |
|    | ..................................  |                                  |
| 2. | Specificatii de performanta si      |                                  |
|    | conditii privind siguranta in       |                                  |
|    | exploatare                          |                                  |
|    | ..................................  |                                  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu   |                                  |
|    | standarde relevante                 |                                  |
|    | ..................................  |                                  |
| 5. | Conditii de garantie si postgarantie|                                  |
|    | ..................................  |                                  |
| 6. | Alte conditii cu caracter tehnic    |                                  |
|    | ..................................  |                                  |
|____|_____________________________________|__________________________________|

             Proiectant                                Ofertant

      (semnatura autorizata)                     (semnatura autorizata)

____________
    PRECIZARE:
    1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, atunci responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

    FORMULAR D10L
    (se utilizeaza pentru achizitia de lucrari)

    Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire   |U.M.|Cantitate|   Pret   | Valoare |Producator|Fisa tehnica|
|crt.|            |    |         |  unitar  |(exclusiv|(denumire,|   atasata  |
|    |            |    |         |-lei/U.M.-|   TVA)  |adresa,   |            |
|    |            |    |         |          |-mii lei-|telefon,  |            |
|    |            |    |         |          | (3 x 4) |fax)      |            |
|____|____________|____|_________|__________|_________|__________|____________|
| 0  |     1      |  2 |     3   |   4      |     5   |     6    |      7     |
|____|____________|____|_________|__________|_________|__________|____________|
| 1. |Obiect 01   |    |         |          |         |          |            |
|    |a. ........ |    |         |          |         |          |Fisa tehnica|
|    |            |    |         |          |         |          |nr. ...     |
|    |b. ........ |    |         |          |         |          |Fisa tehnica|
|    |            |    |         |          |         |          |nr. ...     |
|    |... ....... |    |         |          |         |          |Fisa tehnica|
|    |            |    |         |          |         |          |nr. ...     |
| 2. |Obiect ...  |    |         |          |         |          |            |
|    |a. ........ |    |         |          |         |          |Fisa tehnica|
|    |            |    |         |          |         |          |nr. ...     |
|    |b. ........ |    |         |          |         |          |    ...     |
|    |... ....... |    |         |          |         |          |    ...     |
|... |            |    |         |          |         |          |    ...     |
|____|____________|____|_________|__________|_________|__________|____________|
|                                | mii lei  |         |
|           TOTAL P              |__________|_________|
|                                |  euro    |         |
|________________________________|__________|_________|

                                                            Ofertant

                                                      (semnatura autorizata)

    FORMULAR D01S
    (se utilizeaza pentru achizitia de servicii)

        OFERTANT
   ....................
     (denumire/nume)

             Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilor
 __________________________________________________________________________
|Nume*1)|Functie|Sarcina (raportari|  zile/saptamani/luni  | numar de zile/|
|       |       |   solicitate)    |_______________________| saptamani/luni|
|       |       |                  |  1  |  2  |  3  | ... |               |
|_______|_______|__________________|_____|_____|_____|_____|_______________|
| 1     |       |                  |     |     |     |     | total 1       |
|_______|_______|__________________|_____|_____|_____|_____|_______________|
| 2     |       |                  |     |     |     |     | total 2       |
|_______|_______|__________________|_____|_____|_____|_____|_______________|
| ....  |       |                  |     |     |     |     | total ....    |
|_______|_______|__________________|_____|_____|_____|_____|_______________|
 __________________________________________________________________________
|   Denumire  |   Numar persoane   |  zile/saptamani/luni  | numar de zile/|
|  activitate |  aferente fiecarei |_______________________| saptamani/luni|
|             |     activitati     |  1  |  2  |  3  | ... |               |
|_____________|____________________|_____|_____|_____|_____|_______________|
| 1           |                    |     |     |     |     | total 1       |
|_____________|____________________|_____|_____|_____|_____|_______________|
| 2           |                    |     |     |     |     | total 2       |
|_____________|____________________|_____|_____|_____|_____|_______________|
| ...         |                    |     |     |     |     | total ...     |
|_____________|____________________|_____|_____|_____|_____|_______________|

                                                            Ofertant

                                                      (semnatura autorizata)
____________
    *1) Este necesara numai nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere precum si, in functie de cerintele din Fisa de date a achizitiei, specialistii cu sarcini "cheie" in indeplinirea contractului de servicii.

    FORMULAR D02S
    (se utilizeaza pentru achizitia de servicii)

                         Centralizator preturi
 ____________________________________________________________________________
|Nr.  |Activitate|Tarif/pret|Remuneratie|Procent|Pret total|Procent| Taxa pe |
|crt. |  (gama)/ |  unitar  |  personal |  *1)  |* mii lei |  *2)  | valoare |
|     |   faza   |* mii lei |* mii lei  |       |* euro   |       | adaugata|
|     |          |* euro   |* euro    |       |          |       | mii lei |
|     |          |(optional)|           |       |          |       |         |
|_____|__________|__________|___________|_______|__________|_______|_________|
| 0   |     1    |     2    |     3     |   4   |     5    |   6   |    7    |
|_____|__________|__________|___________|_______|__________|_______|_________|
| 1   |          |*         |*          |       |*         |       |         |
|     |          |__________|___________|_______|__________|       |         |
|     |          |*        |*         |       |*        |       |         |
|_____|__________|__________|___________|_______|__________|_______|_________|
| 2   |          |*         |*          |       |*         |       |         |
|     |          |__________|___________|_______|__________|       |         |
|     |          |*        |*         |       |*        |       |         |
|_____|__________|__________|___________|_______|__________|_______|_________|
| ... |          |*         |*          |       |*         |       |         |
|     |          |__________|___________|_______|__________|       |         |
|     |          |*        |*         |       |*        |       |         |
|_____|__________|__________|___________|_______|__________|_______|_________|
|                |*         |*          |       |*         |       |         |
|    TOTAL       |__________|___________|_______|__________|       |         |
|  (optional)    |*        |*         |       |*        |       |         |
|________________|__________|___________|_______|__________|_______|_________|
    Serviciul se incadreaza in grupa: ........... (se precizeaza grupa IIIA sau IIIB, dupa caz)

                                                            Ofertant

                                                      (semnatura autorizata)
____________
    *1) reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formata din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din remuneratia totala
    *2) reprezinta partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza a fi indeplinita de asociati si/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane

    Sectiunea 5
    Conditii generale de contractare

    NOTA PRIVIND SECTIUNEA 5

    Sectiunea 5 contine modele orientative pentru elaborarea conditiilor generale de contractare, inclusiv, in preambul, formularul de contract recomandat pentru incheierea efectiva a contractului respectiv. Aceste modele sunt destinate, pe de o parte autoritatii contractante, care are astfel posibilitatea de a formula, in mod concret, intentiile si asteptarile sale privind modul de indeplinire a contractului, si, pe de alta parte ofertantilor, care vor elabora oferta in deplina cunostinta de cauza asupra obligatiilor ce urmeaza sa le revina in cazul in care li se atribuie contractul de achizitie publica.
    Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra neschimbate modelele prevazute in cadrul acestei sectiuni; in cazul in care, in functie de obiectul si/sau de tipul contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta considera ca fiind necesara completarea, dezvoltarea, modificarea sau anularea unor clauze cuprinse in Conditiile generale de contractare, atunci precizarile in cauza vor fi prevazute in cadrul Sectiunii 6 - Conditii specifice de contractare.
    Formularul de contract nu face parte din oferta; el se completeaza si se semneaza de catre ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare cu ocazia incheierii contractului.
    Conditiile generale de contractare se semneaza de catre fiecare ofertant; orice completare, dezvoltare, modificare sau anulare a unor clauze cuprinse in aceasta sectiune trebuie sa fie solicitate de catre ofertant, sub forma de propuneri, in cadrul Sectiunii 6 - Conditii specifice de contractare.

                         Contract de furnizare
                 nr. _______________ data _____________

    I.1. Parti contractante
    Intre
    autoritatea contractanta ...................................... adresa sediu ................................................. telefon/fax .................. numar de inmatriculare ................................ cod fiscal ............. cont trezorerie ................ ............................. reprezentata prin ............................................ (denumirea conducatorului), functie .................
    in calitate de achizitor.
    si intre

    furnizorul (denumire) ......................................... adresa sediu ............................................. telefon/fax ...................... numar de inmatriculare .............................................. cod fiscal ............................. cont (trezorerie, banca) ......................... reprezentat prin .................................... (denumirea conducatorului) functie ...................
    in calitate de contractor
    a intervenit prezentul contract.

    I.2. Obiectul si pretul contractului
    I.2.1 - Contractorul se obliga sa furnizeze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina .......... (denumirea produselor), in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu prevederile din conditiile de contractare.
    I.2.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca contractorului pretul convenit, pentru indeplinirea contractului de furnizare ........ (denumire).
    I.2.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil contractorului de catre achizitor, este de ..... mii lei, din care TVA ......... mii lei.

    I.3. Durata contractului
    I.3.1 Contractorul se obliga sa furnizeze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina ........ (denumirea produselor), asa cum este prevazut in graficul de livrare, in decurs de ......... (luni calendaristice) de la data semnarii contractului.

                 Achizitor,                         Contractor,
        .............................        ..........................
           (semnatura autorizata)              (semnatura autorizata)
                    LS                                   LS

    II. Conditii generale de contractare

    II.1. Definitii
    II.1.1. In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
    a. contract - este actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre o autoritate contractanta, in calitate de "achizitor" si, un furnizor de produse, in calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de parti, cuprinde conditiile generale de contractare, conditiile specifice de contractare, anexele si orice alte documente la care se face referire aici;
    b. achizitor si contractor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in preambulul prezentului Contract;
    c. pretul contactului - pretul platibil contractorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
    d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care contractorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
    e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati implicite la si dupa furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin contractorului prin contract;
    f. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica.
    g. origine - locul unde produsele au fost depozitate, realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea contractorului.
    h. destinatie finala - locul unde contractorul are obligatia de a furniza produsele;
    i. EXW, CIF, CIP, FCA, FOB, DDP etc. - termeni comerciali definiti conform "regulilor si uzantelor internationale, guvernate de regulamentul INCOTERMS", si anume:
 _____________________________________________________________________________
|Grupul E   |EXW|Franco fabrica                |EX Works                      |
|Plecarea   |   |                              |                              |
|___________|___|______________________________|______________________________|
|Grupul F   |FCA|Franco transportator          |Free Carrier                  |
|           |___|______________________________|______________________________|
|Transportul|FAS|Franco de-a lungul vasului    |Free Alongside Ship           |
|principal  |   |                              |                              |
|           |___|______________________________|______________________________|
|           |FOB|Franco bord                   |Free on Board                 |
|___________|___|______________________________|______________________________|
|Grupul CFR |CFR|Cost si navlu                 |Cost and Freight              |
|           |___|______________________________|______________________________|
|Transportul|CIF|Cost, asigurare si navlu la   |Cost, inssurance and freight  |
|principal  |   |locul de destinatie convenit  |                              |
|platit     |   |                              |                              |
|           |___|______________________________|______________________________|
|           |CPT|Transport platit pana la      |Carriage Paid To              |
|           |___|______________________________|______________________________|
|           |CIP|Transport si asigurare platite|Carriage and Insurance Paid To|
|           |   |pana la                       |                              |
|___________|___|______________________________|______________________________|
|Grupul D   |DAF|Franco frontiera              |Delivered At Frontier         |
|           |___|______________________________|______________________________|
|           |DES|Franco nava nedescarcata      |Delivered EX Ship             |
|           |___|______________________________|______________________________|
|           |DEQ|Franco pe chei vamuit         |Delivered EX Quay (DUTY PAID) |
|           |___|______________________________|______________________________|
|           |DDU|Franco destinatie nevamuit    |Delivered Duty Unpaid         |
|           |___|______________________________|______________________________|
|           |DDP|Franco destinatie vamuit      |Delivered Duty Paid           |
|___________|___|______________________________|______________________________|

    j. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
    k. zi - zi calendaristica.

    II.2. Aplicabilitate
    II.2.1 - Clauzele cuprinse in Conditiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate, modificate sau anulate in Conditiile specifice de contractare prin inscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.
    II.2.2 - Contractul intra in vigoare la data precizata in Conditiile specifice de contractare.

    II.3. Documentele contractului
    II.3.1 - Documentele contractului sunt:
    a) formularul de contract;
    b) graficul de livrare;
    c) acte aditionale, daca exista;
    d) conditiile specifice de contractare;
    e) propunerea tehnica si propunerea financiara;
    f) caietul de sarcini;
    g) alte anexe la contract;
    h) conditiile generale de contractare.
    In caz de ambiguitati sau discrepante intre documentele contractului, ordinea de decadere va fi aceeasi cu ordinea enumerarii de mai sus.

    II.4. Standarde
    II.4.1 - Produsele furnizate in baza contractului vor respecta Standardele declarate de catre contractor in propunerea sa tehnica.
    II.4.2 - Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele sau alte reglementari, de ultima ora, autorizate in tara de origine a produselor.

    II.5. Caracterul confidential al contractului
    II.5.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale;
fara acordul scris al celeilalte parti.
    (2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului.
    II.5.2 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

    II.6. Drepturi de proprietate intelectuala
    II.6.1 - Contractorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
    a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;
cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini furnizat de catre achizitor.

    II.7. Garantia de buna executie a contractului
    II.7.1 - Contractorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
    II.7.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului si se precizeaza in Conditiile specifice de contractare.
    II.7.3 - Daca achizitorul solicita constituirea garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, contractorul are obligatia de a o prezenta inainte de semnarea contractului. In acest caz, scrisoarea bancara devine anexa la contract.
    II.7.4 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin inscrisuri de valoare (titluri si valori); in acest caz contractorul are obligatia de a depune inscrisurile de valoare agreate de catre achizitor, la sediul acestuia, inainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligatia de a pastra si contabiliza aceste inscrisuri intr-un cont distinct fata de averea sa.
    II.7.5 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani, la prezentare, si daca cel putin unul dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre achizitor ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. Nu se admit drept garantie actiuni ale societatilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.
    II.7.6 - (1) Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.
    (2) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite contractorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Conditiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze contractorul de varsamantul efectuat precum si de destinatia lui.
    (3) Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractorului.
    II.7.7 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica contractorul, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
    II.7.8 - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.
    II.7.9 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

    II.8. Receptie, inspectii si teste
    II.8.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
    II.8.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.
    (2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, contractorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
    II.8.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, precizata in Conditiile specifice de contractare.
    II.8.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar contractorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
    a) fie, de a inlocui produsele refuzate;
    b) fie, de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
    II.8.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de contractor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
    II.8.6 - Prevederile clauzelor II.8.1 - II.8.5 nu il vor absolvi pe contractor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

    II.9. Ambalare si marcare
    II.9.1 - (1) Contractorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
    (2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, contractorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
    II.9.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare, daca acestea exista in Conditiile specifice de contractare sau in orice alte instructiuni ulterioare cerute de catre achizitor.
    II.9.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc.) raman in proprietatea achizitorului.

    II.10. Livrarea si documentele care insotesc produsele
    II.10.1 - Contractorul isi asuma obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand:
    a) datele din graficul de livrare; si
    b) termenii comerciali;
ambele convenite prin contract.
    II.10.2 - (1) La expedierea produselor, contractorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
    (2) Contractorul are obligatia de a transmite achizitorului urmatoarele documente:
    a) factura fiscala;
    b) avizul de expeditie;
    c) dispozitia de livrare;
    d) certificatul de origine;
    e) certificatul de inspectie;
    f) certificatul de calitate;
    g) certificatul de garantie;
    i) dupa caz, polita de asigurare "toate riscurile".
    (3) Contractorul are obligatia de a cunoaste reglementarile de transport, tranzit export, import si cele vamale.
    II.10.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de contractor pentru livrare.
    II.10.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor II.10.1 - II.10.3.

    II.11. Asigurari
    II.11.1 - Contractorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de clauza de livrare aleasa si precizata in Conditiile specifice de contractare.
    II.11.2 - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza CIP sau CIF, contractorul are obligatia de a plati pentru asigurarea incarcaturii, pana la destinatia finala, numind ca beneficiar pe achizitor.
    II.11.3 - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FOB sau FCA, obligatia de a plati pentru asigurarea incarcaturii, pana la destinatia finala, cade in sarcina achizitorului.

    II.12. Transport
    II.12.1 - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza CIF sau CIP, atunci contractorul are obligatia de a aranja si de a plati transportul incarcaturii pana la destinatia finala sau in orice alt asemenea loc de destinatie solicitat in Conditiile specifice de contractare.
    II.12.2 - (1) Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FOB, atunci contractorul are obligatia de a aranja si de a plati transportul incarcaturii pana la, si inclusiv, punctul de incarcare al produselor in portul de incarcare solicitat in Conditiile specifice de contractare.
    (2) Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FCA, atunci contractorul are obligatia de a aranja si de a plati pentru transportul incarcaturii si pentru livrarea acestora in custodia carausului la locul solicitat in Conditiile specifice de contractare.
    II.12.3 - Contractorul are dreptul de a-si alege carausul pentru a livra produsele pe baza CIF sau CIP.
    II.12.4 - Daca achizitorul solicita in Conditiile specifice de contractare:
    i) livrarea produselor pe baza FOB sau FCA; si
    ii) aranjarea, in numele si pe cheltuiala achizitorului, a transportului cu carausi nominalizati;
atunci contractorul poate aranja transportul si cu carausi alternativi daca cei nominalizati nu sunt disponibili in perioada/perioadele de livrare.

    II.13. Servicii
    II.13.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, contractorul are obligatia de a presta si serviciile aferente furnizarii produselor, asa cum este precizat in Conditiile specifice de contractare, fara a modifica pretul contractului.
    II.13.2 Contractorul are obligatia de a presta serviciile, pentru o perioada de timp stabilita in Conditiile specifice de contractare, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze contractorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.

    II.14. Piese de schimb
    II.14.1 - Contractorul are obligatia de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de catre acesta, dupa expirarea perioadei de garantie, contra cost, in baza unor contracte viitoare, daca acest lucru a fost prevazut in Conditiile specifice de contractare si pe o perioada care este prevazuta in Conditiile specifice de contractare.
    II.14.2 - In perioada de garantie a produselor, contractorul are obligatia de a furniza piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza.
    II.14.3 - In eventualitatea in care a incetat fabricarea de piese de schimb, contractorul are obligatia:
    a) de a notifica in avans (cu cel putin 60 de zile) achizitorul, pentru a permite acestuia sa cumpere piesele necesare; si
    b) de a pune la dispozitia achizitorului, fara plata, daca i se cere, proiectele, desenele si specificatiile pieselor de schimb.

    II.15. Perioada de garantie acordata produselor
    II.15.1 - Contractorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si materiale, in afara cazului in care este prevazut altfel in contract. De asemenea, contractorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a contractorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
    II.15.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre contractor este cea declarata in propunerea tehnica si va fi specificata in Conditiile specifice de contractare.
    (2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea/instalarea acestora la destinatia finala.
    II.15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
    II.15.4 - La primirea unei astfel de notificari contractorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada specificata in Conditiile specifice de contractare, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in cadrul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie ce curge de la data inlocuirii produsului.
    II.15.5 - Daca contractorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul intr-o perioada rezonabila, specificata in Conditiile specifice de contractare, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele contractorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de contractor prin contract.

    II.16. Modalitati de plata
    II.16.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre contractor, prin ordin de plata, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la emiterea facturii de catre contractor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Nationala a Romaniei.
    II.16.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.16.1, fara a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei II.22.1, acesta din urma are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea situatiei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, contractorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.
    II.16.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, daca acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

    II.17. Actualizarea pretului contractului
    II.17.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
    II.17.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de actualizare precizata in Conditiile specifice de contractare.

    II.18. Amendamente
    II.18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

    II.19. Subcontractori
    II.19.1 - Contractorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractorii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
    II.19.2 - (1) Contractorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractorii desemnati.
    (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
    II.19.3 - (1) Contractorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
    (2) Subcontractorul este pe deplin raspunzator fata de contractor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
    (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
    II.19.4 - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.

    II.20. Intarzieri in indeplinirea contractului
    II.20.1 - Contractorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.
    II.20.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, contractorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
    II.20.3 - Cu exceptia prevederilor clauzei II.24 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.20.2, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati contractorului, potrivit prevederilor clauzei 21.

    II.21. Penalitati, daune-interese
    II.21.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din pretul contractului, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
    II.21.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.16.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuata, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

    II.22. Rezilierea contractului
    II.22.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.
    II.22.2 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
    II.22.3 - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata contractorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor.
    II.22.4 - In cazul prevazut la clauza II.22.2 si II.22.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

    II.23. Cesiunea contractului
    II.23.1 - Contractorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
    II.23.2 - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

    II.24. Forta majora
    II.24.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    II.24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore.
    II.24.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    II.24.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

    II.25. Solutionarea litigiilor
    II.25.1 - Achizitorul si contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
    II.25.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si contractorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
    II.25.3 - Partile au obligatia de a prevedea in Conditiile specifice de contractare, modalitatea de solutionare a litigiilor.

    II.26. Limba care guverneaza Contractul
    II.26.1 - Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

    II.27. Comunicari
    II.27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
    II.27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    II.28. Legea aplicabila contractului
    II.28.1 - Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romania.

                          Contract de lucrari
                   nr. ______________ data _____________

    I.1. Parti contractante
    Intre
    autoritatea contractanta ...................................... adresa sediu ..................................... telefon/fax ..................... numar de inmatriculare .................... cod fiscal ............................. cont trezorerie ................................................... reprezentata prin ..................................................... (denumirea conducatorului) ............................., functie ................. in calitate de achizitor.

    si intre
    executantul (denumire) ........................................ adresa sediu ..................................... telefon/fax .............................. numar de inmatriculare .............................................. cod fiscal ........................................ cont (trezorerie, banca) .............. reprezentata prin ................................... (denumirea conducatorului) ............................., functie .................
    in calitate de contractor
    a intervenit prezentul contract.

    I.2. Obiectul si pretul contractului
    I.2. 1 - Contractorul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina ....................... (denumirea lucrarii), in conformitate cu prevederile din anexele la contract.
    I.2.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca contractorului pretul de ........ mii lei, pentru executia, finalizarea si intretinerea .......................... (denumirea lucrarii).
    I.2.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil contractorului de catre achizitor, este de ........ mii lei, din care TVA ...... mii lei.

    I.3. Durata contractului
    I.3.1 Contractorul se obliga sa execute si sa finalizeze ................... (denumirea lucrarii), asa cum este prevazut in graficul de executie, in decurs de .......... (luni calendaristice) de la data primirii ordinului de incepere a executiei.

                 Achizitor,                         Contractor,
        .............................        ..........................
           (semnatura autorizata)              (semnatura autorizata)
                    LS                                   LS

    II. Conditii generale de contractare

    II.1. Definitii
    II.1.1 - In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
    a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre o autoritate contractanta, in calitate de "achizitor", si un prestator de servicii, in calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de parti, cuprinde conditiile generale de contractare, conditiile specifice de contractare, anexele si orice alte documente la care se face referire aici;
    b. achizitor si contractor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in preambulul prezentului Contract;
    c. pretul contractului - pretul platibil contractorului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
    d. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
    e. amplasamentul lucrarii - locul unde contractorul executa lucrarea
    f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
    g. zi - zi calendaristica.

    II.2. Aplicabilitatea si documentele contractului
    II.2.1 - Clauzele cuprinse in Conditiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate, modificate sau anulate in Conditiile specifice de contractare prin inscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.
    II.2.2 - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele contractului.
    II.2.3 - Documentele prezentului contract sunt:
    a) formularul de contract;
    b) acte aditionale, daca exista;
    c) conditiile specifice de contractare;
    d) propunerea tehnica si propunerea financiara;
    e) caietul de sarcini;
    f) alte anexe la contract;
    g) conditiile generale de contractare.
    In caz de ambiguitati sau discrepante intre documentele contractului, ordinea de decadere va fi aceeasi cu ordinea enumerarii de mai sus.
    II.2.4 - Contractul de executie intra in vigoare la data precizata in Conditiile specifice de contractare.

    II.3. Standarde
    II.3.1 - (1) Contractorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre contractor in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor specificate in contract.
    (2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
    II.3.2 - Propunerea tehnica, in baza careia a fost atribuit prezentul contract, se constituie in anexa la contract.

    II.4. Caracterul confidential al contractului
    II.4.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale;
    (2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului.
    II.4.2 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta, sau
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire, sau
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

    II.5. Drepturi de proprietate intelectuala
    II.5.1 - Contractorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
    a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;
cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini furnizate de catre achizitor.

    II.6. Protectia patrimoniului cultural national
    II.6.1 - Toate fosilele, monetele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
    II.6.2 - Contractorul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza II.6.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, contractorul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
    a) orice prelungire a duratei de executie la care contractorul are dreptul;
    b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
    II.6.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza II.6.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

    II.7. Garantia de buna executie a contractului
    II.7.1 - Contractorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
    II.7.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului si se precizeaza in Conditiile specifice de contractare.
    II.7.3 - Daca achizitorul solicita constituirea garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, contractorul are obligatia de a o prezenta inainte de semnarea contractului. In acest caz, scrisoarea bancara devine anexa la contract.
    II.7.4 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin inscrisuri de valoare (titluri si valori); in acest caz contractorul are obligatia de a depune inscrisurile de valoare agreate de catre achizitor, la sediul acestuia, inainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligatia de a pastra si contabiliza aceste inscrisuri intr-un cont distinct fata de averea sa.
    II.7.5 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani, la prezentare, si daca cel putin unul dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre achizitor ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. Nu se admit drept garantie actiuni ale societatilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.
    II.7.6 - (1) Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.
    (2) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite contractorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Conditiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze contractorul de varsamantul efectuat precum si de destinatia lui.
    (3) Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractorului.
    II.7.7 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica contractorul, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
    II.7.8 - (1) Perioada garantiei de buna executie pentru lucrarile de constructii-montaj se stabileste, de catre achizitor, prin Conditiile specifice de contractare.
    (2) Pentru echipamentele si utilajele tehnologice incorporate in cadrul lucrarii, perioada de garantie este cea precizata de producator prin cartea tehnica.
    (3) Perioada de garantie incepe cu data receptiei efectuate la terminarea lucrarilor si se termina cu data receptiei finale.
    II.7.9 - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:
    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

    II.8. Obligatii si responsabilitati ale contractorului
    II.8.1 - (1) Contractorul are obligatia de a proiecta, in limitele prevazute de contract, de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
    (2) Contractorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
    (3) Contractorul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.
    II.8.2 - Contractorul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a resurselor financiare necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
    II.8.3 - (1) Contractorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
    (2) Un exemplar din documentatia predata, de catre achizitor, contractorului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
    (3) Contractorul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca, totusi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre contractor, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
    (4) Contractorul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care contractorul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
    II.8.4 - (1) Contractorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care contractorul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
    2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
    II.8.5 - (1) Contractorul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si mainii de lucru necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
    (2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, contractorul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, contractorul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
    II.8.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, contractorul are obligatia:
    a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
    b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului publicului;
    c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
    II.8.7 - Contractorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data emiterii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
    II.8.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, contractorul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
    a) confortul publicului, sau
    b) caile de acces, folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
    (2) Contractorul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine contractorului.
    II.8.9 - (1) Contractorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractorii sai; contractorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
    (2) In cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre contractor a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
    (3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, contractorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
    (4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, contractorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
    II.8.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, contractorul are obligatia:
    a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
    b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
    c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
    (2) Contractorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
    II.8.11 - Contractorul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

    II.9. Obligatii si responsabilitati ale achizitorului
    II.9.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine, daca in Conditiile speciale de contractare nu este prevazut altfel, toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.
    II.9.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractorului, fara plata - in cazul in care nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
    a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
    b) suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;
    c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
    d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.
    (2) Achizitorul suporta toate cheltuielile si taxele pentru dreptul de a utiliza temporar alte terenuri decat cele prevazute la alin. (1), lit. a), lit. b) si lit. c).
    (3) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre contractor.
    II.9.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractorului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
    II.9.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia contractorului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
    II.9.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea contractorului.
    II.9.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate contractorului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

    II.10. Inceperea si executia lucrarilor
    II.10.1 - (1) Contractorul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului, dar nu mai tarziu de data prevazuta in Conditiile specifice de contractare.
    (2) Contractorul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
    II.10.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale, daca au fost definite ca atare in Conditiile specifice de contractare.
    (2) Contractorul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, contractorul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract.
    Graficul revizuit nu il vor scuti pe contractor de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.
    (3) In cazul in care contractorul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la II.8.1, alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze contractorului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
    II.10.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea contractorului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
    (2) Contractorul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
    II.10.3 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
    (2) Contractorul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materiale necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin contractorului, daca nu este prevazut altfel in Conditiile specifice de contractare.
    (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de contractor daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
    II.10.4 - (1) Contractorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
    (2) Contractorul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
    (3) Contractorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
    (4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre contractor.

    II.11. Intarzierea si sistarea lucrarilor
    II.11.1 - In cazul in care:
    a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
    b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
    c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza contractorului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre contractor;
indreptatesc contractorul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarui tronson a acesteia, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
    i) orice prelungire a duratei de executie la care contractorul are dreptul;
    ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
    II.11.2 - Fara a prejudicia dreptul contractorului conform clauzei II.20.1, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza II.14.3; in acest caz va notifica in scris acest fapt achizitorului.

    II.12. Finalizarea lucrarilor
    II.12.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare tronson al lor prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
    II.12.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, contractorul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
    (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate contractorului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a contractorului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
    II.12.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederile acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
    II.12.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

    II.13. Perioada de garantie acordata lucrarilor
    II.13.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
    II.13.2 - (1) In perioada de garantie, contractorul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
    (2) Contractorul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe proprie cheltuiala, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
    a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
    b) unui viciu de conceptie, acolo unde contractorul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau
    c) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractor a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
    (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza din vina contractorului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
    II.13.3 - In cazul in care contractorul nu executa lucrarile prevazute la clauza II.13.2, alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la contractor sau retinute din sumele cuvenite contractorului.

    II.14. Modalitati de plata
    II.14.1 - Modalitatile de plata sunt detaliate in anexa la contract si se stabilesc in functie de graficul de executie convenit de parti.
    II.14.2 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre contractor, prin ordin de plata, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la emiterea facturii de catre contractor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Nationala a Romaniei.
    II.14.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.14.2, fara a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei II.20.1, acesta din urma are dreptul de a a sista executia lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea situatiei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, contractorul va relua executia lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
    II.14.4 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, daca acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.
    II.14.5 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea contractantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute contractorului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
    (2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit prin Conditiile specifice de contractare. Facturile corespunzatoare se platesc conform reglementarilor bancare.
    (3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a contractorului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
    II.14.6 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
    II.14.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate contractorului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

    II.15. Actualizarea pretului contractului
    II.15.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
    II.15.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de actualizare precizata in Conditiile specifice de contractare.

    II.16. Asigurari
    II.16.1 - (1) Contractorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
    (2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre contractant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
    (3) Contractorul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    (4) Contractorul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

    II.17. Amendamente
    II.17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

    II.18. Subcontractori
    II.18.1 - Contractorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractorii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
    II.18.2 - (1) Contractorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractorii desemnati.
    (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
    II.18.3 - (1) Contractorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
    (2) Subcontractorul este pe deplin raspunzator fata de contractor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
    (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
    II.18.4 - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.

    II.19. Penalitati, daune-interese
    II.19.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din pretul contractului, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
    II.19.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.14.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuata, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

    II.20. Rezilierea contractului
    II.20.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese.
    II.20.2 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
    II.20.3 - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata contractorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor.
    II.20.4 - In cazul prevazut la clauza II.20.2 si II.20.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

    II.21. Cesiunea contractului
    II.21.1 - Contractorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
    II.21.2 - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

    II.22. Forta majora
    II.22.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    II.22.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore.
    II.22.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    II.22.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

    II.23. Solutionarea litigiilor
    II.23.1 - Achizitorul si contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
    II.23.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si contractorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
    II.23.3 - Partile au obligatia de a prevedea in Conditiile specifice de contractare, modalitatea de solutionare a litigiilor.

    II.24. Limba care guverneaza Contractul
    II.24.1 - Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

    II.25. Comunicari
    II.25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
    II.25.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    II.26. Legea aplicabila contractului
    II.26.1 - Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romania.

                          Contract de servicii
                 nr. _______________ data _____________

    I.1. Parti contractante
    Intre
    autoritatea contractanta ...................................... adresa sediu ........................................... telefon/fax .................. numar de inmatriculare ................................. cod fiscal ............. cont trezorerie ................................................... reprezentata prin ............ (denumirea conducatorului) ..............., functie ...............
    in calitate de achizitor.
    si intre
    prestatorul (denumire) ........................................ adresa sediu ............................................. telefon/fax ...................... numar de inmatriculare .............................................. cod fiscal ............................. cont (trezorerie, banca) ......................... reprezentat prin .................................... (denumirea conducatorului) ...................., functie ...................
    in calitate de contractor
    a intervenit prezentul contract.

    I.2. Obiectul si pretul contractului
    I.2.1 - Contractorul se obliga sa presteze ...................... (denumirea serviciilor), in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu prevederile din conditiile de contractare.
    I.2.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca contractorului pretul convenit, pentru indeplinirea contractului de servicii ........ (denumire).
    I.2.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil contractorului de catre achizitor, este de ..... mii lei, din care TVA ......... mii lei.

    I.3. Durata contractului
    I.3.1 Contractorul se obliga sa presteze .......... (denumirea serviciilor), asa cum este prevazut in graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor, in decurs de ......... (luni calendaristice) de la data primirii ordinului de incepere a prestatiei.

                 Achizitor,                         Contractor,
        .............................        ..........................
           (semnatura autorizata)              (semnatura autorizata)
                    LS                                   LS

    II. Conditii generale de contractare

    II.1. Definitii
    II.1.1 - In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
    a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre o autoritate contractanta, in calitate de "achizitor", si un prestator de servicii, in calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de parti, cuprinde conditiile generale de contractare, conditiile specifice de contractare, anexele si orice alte documente la care se face referire aici;
    b. achizitor si contractor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in preambulul prezentului Contract;
    c. pretul contractului - pretul platibil contractorului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
    d. servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;
    e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care contractorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
    f. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
    g. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
    h. zi - zi calendaristica.

    II.2. Aplicabilitate
    II.2.1 - Clauzele cuprinse in Conditiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate modificate sau anulate in Conditiile specifice de contractare prin inscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.
    II.2.2 - Contractul de servicii intra in vigoare la data precizata in Conditiile specifice de contractare.

    II.3. Documentele contractului
    II.3.1 - Documentele prezentului contract sunt:
    a) formularul de contract;
    b) acte aditionale, daca exista;
    c) conditiile specifice de contractare;
    d) propunerea tehnica si propunerea financiara;
    e) caietul de sarcini;
    f) alte anexe la contract;
    g) conditiile generale de contractare.
    In caz de ambiguitati sau discrepante intre documentele contractului, ordinea de decadere va fi aceeasi cu ordinea enumerarii de mai sus.

    II.4. Standarde
    II.4.1 - Serviciile prestate, in baza contractului, vor respecta Standardele declarate de catre contractor in propunerea sa tehnica.

    II.5. Caracterul confidential al contractului
    II.5.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale,
fara acordul scris al celeilalte parti.
    (2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului.
    II.5.2 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

    II.6. Drepturi de proprietate intelectuala
    II.6.1 - Contractorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
    a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si
    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;
cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini furnizate de catre achizitor.

    II.7. Garantia de buna executie a contractului
    II.7.1 - Contractorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
    II.7.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului si se precizeaza in Conditiile specifice de contractare.
    II.7.3 - Daca achizitorul solicita constituirea garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, contractorul are obligatia de a o prezenta inainte de semnarea contractului. In acest caz, scrisoarea bancara devine anexa la contract.
    II.7.4 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin inscrisuri de valoare (titluri si valori); in acest caz contractorul are obligatia de a depune inscrisurile de valoare agreate de catre achizitor, la sediul acestuia, inainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligatia de a pastra si contabiliza aceste inscrisuri intr-un cont distinct fata de averea sa.
    II.7.5 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani, la prezentare, si daca cel putin unul dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre achizitor ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. Nu se admit drept garantie actiuni ale societatilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.
    II.7.6 - (1) Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.
    (2) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite contractorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Conditiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze contractorul de varsamantul efectuat precum si de destinatia lui.
    (3) Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractorului.
    II.7.7 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica contractorul, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
    II.7.8 - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
    II.7.9 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

    II.8. Responsabilitatile contractorului
    II.8.1 - (1) Contractorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea tehnica.
    (2) Contractorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
    II.8.2 Contractorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul precizat in Conditiile specifice de contractare. Totodata este raspunzator de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata serviciului.

    II.9. Responsabilitatile achizitorului
    II.9.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractorului orice facilitati si/sau informatii pe care contractorul le-a precizat in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

    II.10. Receptie si verificari
    II.10.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
    II.10.2 - Verificarile care vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din Conditiile specifice de contractare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, contractorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

    II.11. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
    II.11.1 - (1) Contractorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea comenzii in acest sens din partea achizitorului, dar nu mai tarziu de data prevazuta in Conditiile specifice de contractare.
    (2) In cazul in care contractorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
    a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
    b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga pretul contractului.
    II.11.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de indeplinire a sarcinilor, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
    (2) In cazul in care:
    a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza contractorului; sau
    b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre contractor;
indreptatesc contractorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord perioada de prestare si vor semna un act aditional.
    II.11.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, contractorul nu respecta graficul de indeplinire a sarcinilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de indeplinire a sarcinilor se face cu acordul partilor, prin act aditional.
    II.11.4 - Cu exceptia prevederilor clauzei II.19 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.11.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati contractorului, potrivit prevederilor clauzei 16.

    II.12. Modalitati de plata
    II.12.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre contractor, prin ordin de plata, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la emiterea facturii de catre contractor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Nationala a Romaniei.
    II.12.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.12.1, fara a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei II.17.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestarii si de a beneficia de reactualizarea situatiei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, contractorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
    II.12.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, daca acesta o solicita, numai contra unei scrisori bancare de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

    II.13. Actualizarea pretului contractului
    II.13.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
    II.13.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de actualizare precizata in Conditiile specifice de contractare.

    II.14. Amendamente
    II.14.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

    II.15. Subcontractori
    II.15.1 - Contractorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractorii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
    II.15.2 - (1) Contractorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractorii desemnati.
    (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
    II.15.3 - (1) Contractorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
    (2) Subcontractorul este pe deplin raspunzator fata de contractor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
    (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
    II.15.4 - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.

    II.16. Penalitati, daune-interese
    II.16.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din pretul contractului, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
    II.16.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.12.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuata, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

    II.17. Rezilierea contractului
    II.17.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.
    II.17.2 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
    II.17.3 - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata contractorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor.
    II.17.4 - In cazul prevazut la clauza II.17.2 si II.17.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

    II.18. Cesiunea contractului
    II.18.1 - Contractorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
    II.18.2 - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

    II.19. Forta majora
    II.19.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    II.19.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore.
    II.19.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    II.19.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

    II.20. Solutionarea litigiilor
    II.20.1 - Achizitorul si contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
    II.20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si contractorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
    II.20.3 - Partile au obligatia de a prevedea in Conditiile specifice de contractare, modalitatea de solutionare a litigiilor.

    II.21. Limba care guverneaza Contractul
    II.21.1 - Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

    II.22. Comunicari
    II.22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
    II.22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    II.23. Legea aplicabila contractului
    II.23.1 - Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romania.

    Sectiunea 6
    Conditii specifice de contractare

    NOTA PRIVIND SECTIUNEA 6

    Conditiile specifice de contractare contin clauze care completeaza, dezvolta, modifica sau anuleaza clauzele din Conditiile generale de contractare, prin oricare din urmatoarele modalitati:
    a) inscrierea de noi clauze;
    b) trimiterea la clauzele existente;
    c) anularea clauzelor existente.
    Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora, pe proprie raspundere si in functie de necesitati, conditiile specifice de contractare.
    In urma analizarii Conditiilor generale de contractare precum si a clauzelor prevazute de catre autoritatea contractanta in prezenta sectiune, fiecare ofertant are dreptul de a formula propriile sale propuneri privind clauzele care urmeaza a fi inscrise in Conditiile specifice de contractare. In cazul in care, propunerile respective sunt, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta iar ofertantul in cauza nu accepta sa renunte la ele, atunci comisia de evaluare are obligatia de a respinge oferta respectiva ca fiind necorespunzatoare.

    Observatie:
    Pentru actualizarea pretului contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va propune una sau mai multe dintre urmatoarele formule de calcul prezentate mai jos in functie de specificul obiectului contractului respectiv si in masura in care nu sunt incalcate alte prevederi legale in vigoare la data respectiva.
    In cazul in care autoritatea contractanta propune mai multe formule de calcul, atunci fiecare ofertant va trebui sa indice formula pentru care opteaza in situatia in care oferta sa este declarata ca fiind castigatoare.
    Pentru contractele de achizitie publica a caror durata de indeplinire nu depaseste 90 de zile, autoritatea contractanta este indreptatita sa impuna un coeficient de actualizare egal cu zero (pretul contractului nu se actualizeaza).

    Varianta I

    Formula de calcul pentru actualizare este:

    V = V0 x KA

    in care:
    V - reprezinta valoarea actualizata a situatiei de plata;
    V0 - reprezinta valoarea situatiei de plata intocmita la nivelul preturilor declarate in oferta;
    KA - reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie aplicat.
    Coeficientul de actualizare KA se determina dupa cum urmeaza:
    KA = E/E0 in care:
    E - reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru 1 euro, corespunzator zilei premergatoare prezentarii situatiei de plata;
    E0 - reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru 1 euro, corespunzator zilei stabilite in Fisa de date a achizitiei, la D.8.6;

    Varianta II

    Formula de calcul pentru actualizare este:

    V = V0 x KA

    in care:
    V - reprezinta valoarea actualizata a situatiei de plata;
    V0 - reprezinta valoarea situatiei de plata intocmita la nivelul preturilor declarate in oferta;
    KA - reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie aplicat.
    Coeficientul de actualizare KA se calculeaza prin inmultirea succesiva a indicelui preturilor de consum comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica si se determina pe intervalul cuprins intre luna de referinta (D.8.6 din Fisa de date a achizitiei) a elaborarii ofertei si luna in care se prezinta situatia de plata

    Varianta III (poate fi aplicata numai pentru contractele de lucrari)

    Formula de calcul pentru actualizare este:

    V = V0 x k

    in care:
    V - reprezinta valoarea actualizata a situatiei de plata;
    V0 - reprezinta valoarea situatiei de plata cu preturile din oferta;
    k - reprezinta coeficientul de actualizare
    Calculul coeficientului se face astfel:
    k = a1 x k1, + a2 x k2 + a3 x k3 + a4 x k4
    in care: a1, a2, a3, a4 - reprezinta ponderile (determinate la data decontarii) cheltuielilor pentru materiale, manopera, utilaje de constructii si transporturi in preturi oferta, din situatia de plata aferenta cantitatilor de lucrari realizate in perioada de referinta
    si se calculeaza astfel:
    a1 = M0/T0
    a2 = m0/T0
    a3 = U0/T0
    a4 = t0/T0
    cu conditia ca a1 + a2 + a3 + a4 = 1
    in care:
    M0, m0, U0, t0 - reprezinta valoarea resurselor materiale (manopera, utilaje de constructii, transporturi) in preturi oferta din situatiile de plata a caror recapitulatie va fi:

  Total  Cheltuieli directe        M0     m0     U0     t0     T0
 __________________________________________________________________
         Cheltuieli indirecte = T0 x %                         I0
         Profit (T0 + I0) x %                                  P0
         TOTAL GENERAL                                         V0

    k1 = M/M0

    in care:
    M - reprezinta valoarea materialelor din situatia de plata, determinata cu preturi unitare valabile in luna de decontare, pe baza de documente justificative (pentru cel putin 80% din valoarea situatiei de plata) de la furnizorii declarati in oferta.
    M0 - reprezinta valoarea corespunzatoare aceleasi situatii de plata, la nivelul preturilor declarate in oferta.

    k2 = S/S0

    S - reprezinta salariul mediu brut in ramura de constructii din luna de decontare, publicat in Buletinul statistic lunar al Comisiei Nationale pentru Statistica;
    S0 - reprezinta salariul mediu brut in ramura de constructii corespunzator lunii intocmirii ofertei, publicat in Buletinul statistic lunar al Comisiei Nationale pentru Statistica.

    NOTA:
    Avand in vedere ca publicarea salariului mediu brut se face cu o luna in urma lunii de decontare, in conditiile specifice de contractare se poate prevedea o clauza pentru reglarea acestei situatii.

    k3 = 0,8 U2/U1 + 0,2 S/S0

    U1 - reprezinta pretul mediu ponderat al combustibilului corespunzator lunii de intocmire a ofertei;

          Vut termice x C0 + Vut electrice x E0
    U1 = ---------------------------------------
              Vut termice + Vut electrice

    Vut termice, Vut electrice - reprezinta valoarea utilajelor termice si electrice din situatia de plata cu preturi oferta, astfel incat:

    Vut termice + Vut electrice = U0

    C0 - reprezinta pretul carburantului corespunzator lunii intocmirii ofertei al furnizorului declarat in oferta (se va prezenta oferta de pret);
    E0 - reprezinta pretul energiei electrice corespunzator lunii intocmirii ofertei;
    U2 - reprezinta pretul mediu ponderat al combustibilului din luna de decontare;

          Vut termice x C + Vut electrice x E
    U2 = --------------------------------------
             Vut termice + Vut electrice

    C - reprezinta pretul carburantului din luna de decontare al furnizorului declarat in oferta, justificat pe baza de factura sau oferta de pret;
    E - reprezinta pretul energiei electrice din luna de decontare pe baza de document justificativ pe baza de factura sau oferta de pret;

    k4 = 0,8 C/C0 + 0,2 S/S0

    Valoarea utilajelor tehnologice si echipamentelor furnizate se justifica pe baza facturilor emise de furnizori la data achizitiei acestora si va fi platita de catre achizitor contractorului, in aceleasi conditii in care se deconteaza situatiile de plata.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 729/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 729 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu