Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 724 din 22 august 2000

privind stabilirea conditiilor de acordare a preferintei interne in cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 411 din 30 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 105 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a acorda preferinta interna, prin urmatoarele modalitati:
    a) prin limitarea participarii la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai la persoane fizice sau juridice romane, inclusiv filiale sau reprezentante ale unor persoane juridice straine care au personalitate juridica si sunt inregistrate in Romania;
    b) prin acordarea unei bonificatii pentru ofertele care prevad indeplinirea contractului de achizitie publica in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (4) lit. a) - b) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, denumita in continuare ordonanta.
    (2) Atunci cand isi exercita dreptul de a acorda preferinta interna, autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul sau, dupa caz, in invitatia de participare care dintre modalitatile prevazute la alin. (1) urmeaza sa fie aplicata/aplicate; preferinta interna, o data anuntata, nu mai poate fi retrasa.
    (3) In cazul in care urmeaza sa fie aplicata modalitatea prevazuta la alin. (1) lit. b), documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa precizeze modul concret de acordare a bonificatiei, in conformitate cu prevederile art. 4.
    ART 2
    (1) In scopul acordarii bonificatiei comisia de evaluare are obligatia de a verifica incadrarea produselor, lucrarilor sau serviciilor, aferente fiecarei oferte stabilite ca fiind corespunzatoare, in una dintre urmatoarele grupe:
    A. Achizitia publica de produse
    - Grupa IA: Produse fabricate in Romania, pentru care:
    a) mana de lucru formata din cetateni romani; sau
    b) materiile prime si/sau orice alte parti componente ale produsului finit, de origine romana; sau
    c) orice combinatie intre cazurile prevazute la lit. a) si b)
reprezinta cel putin 40% din pretul "franco fabrica" (exwork - EXW).
    - Grupa IB: Produse fabricate in Romania, pentru care:
    a) mana de lucru formata din cetateni romani; sau
    b) materiile prime si/sau orice alte parti componente ale produsului finit, de origine romana; sau
    c) orice combinatie intre cazurile prevazute la lit. a) si b)
reprezinta mai putin de 40% din pretul "franco fabrica" (exwork-EXW).
    - Grupa IC: Produse de origine straina

    B. Achizitia publica de lucrari
    - Grupa IIA: Lucrari ce urmeaza sa fie executate:
    a) cu mana de lucru formata din cetateni romani, care reprezinta cel putin 90% din totalul mainii de lucru utilizate pentru indeplinirea contractului; si
    b) de asociati si/sau de subcontractori, care sunt persoane juridice romane si care urmeaza sa indeplineasca cel putin 65% din valoarea contractului de lucrari
    - Grupa IIB: Lucrari care nu indeplinesc conditiile de incadrare in grupa IIA

    C. Achizitia publica de servicii
    Grupa IIIA: Servicii pentru care cel putin 40% din valoarea contractului de servicii urmeaza sa se indeplineasca:
    a) cu mana de lucru formata din cetateni romani; sau
    b) de asociati si/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane
    Grupa IIIB: Servicii care nu indeplinesc conditiile de incadrare in grupa IIIA
    (2) Incadrarea incorecta de catre ofertant a produselor, lucrarilor sau serviciilor in una dintre grupele prevazute la alin. (1) nu constituie motiv de respingere a ofertei; intr-o astfel de situatie comisia de evaluare are obligatia sa le reincadreze in grupa corespunzatoare.
    Art. 3
    In cazul in care autoritatea contractanta a hotarat sa acorde preferinta interna prin modalitatea prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a), persoanele juridice straine au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai in asociere cu persoane juridice romane. Asociatii si, daca este cazul, subcontractorii persoane juridice romane trebuie sa indeplineasca o parte din contract, a carei valoare reprezinta cel putin 60% din valoarea totala a acestuia.
    Art. 4
    (1) In cazul in care autoritatea contractanta a hotarat sa acorde preferinta interna prin modalitatea prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. b), comisia de evaluare are obligatia, dupa intocmirea clasamentului final al ofertelor, de a stabili oferta castigatoare astfel:
    a) daca oferta clasata pe primul loc este incadrata, in functie de produsele, de lucrarile sau, dupa caz, de serviciile ofertate, in grupa IA, IIA, respectiv IIIA, clasamentul ramane neschimbat si oferta respectiva este declarata ca fiind castigatoare;
    b) daca oferta clasata pe primul loc nu este incadrata, in functie de produsele, de lucrarile sau, dupa caz, de serviciile ofertate, in grupa IA, IIA, respectiv IIIA, comisia de evaluare reface clasamentul conform prevederilor alin. (2) si declara castigatoare oferta care se claseaza pe primul loc in urma refacerii clasamentului.
    (2) In functie de criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica, refacerea clasamentului prin acordarea bonificatiei se realizeaza astfel:

    A. In cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", comisia de evaluare adauga:
    a) 7,5% din punctajul obtinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevad, dupa caz:
    (i) furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IA; sau
    (ii) prestarea de servicii care se incadreaza in grupa IIIA;
    b) 2,5% din punctajul obtinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevad furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IB.

    B. In cazul in care, indiferent de criteriul aplicat, urmeaza sa fie atribuit un contract de lucrari, precum si in cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este "pretul cel mai scazut", comisia de evaluare scade, exclusiv in scopul compararii si clasificarii:
    a) din pretul tuturor ofertelor care prevad, dupa caz:
    (i) furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IA;
    (ii) executia de lucrari care se incadreaza in grupa IIA;
    (iii) prestarea de servicii care se incadreaza in grupa IIIA, o valoare echivalenta cu 7,5% din pretul prevazut de oferta cel mai bine clasata;
    b) din pretul tuturor ofertelor care prevad furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IB, o valoare echivalenta cu 2,5% din pretul prevazut de oferta cel mai bine clasata.
    (3) Un exemplu de calcul privind refacerea clasamentului prin acordarea bonificatiei este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare de catre comisia de evaluare.
    (2) In cazurile prevazute la art. 4 alin. (2) lit. B autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului a carui oferta a fost stabilita castigatoare prin acordarea bonificatiei sa reduca pretul ofertat la nivelul pretului din oferta care a fost cel mai bine clasata inainte de acordarea bonificatiei respective; solicitarea se comunica in scris si se ataseaza la comunicarea prevazuta la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i) din ordonanta.
    (3) Ofertantul care primeste solicitarea de reducere a pretului are obligatia de a notifica autoritatii contractante in scris, intr-o perioada de cel mult 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii, daca este sau daca nu este de acord cu reducerea pretului.
    (4) In cazul in care ofertantul raspunde afirmativ la solicitarea prevazuta la alin. (3), notificarea transmisa de acesta autoritatii contractante trebuie sa fie insotita si de o noua propunere financiara, modificata in sensul reducerii de pret acceptate, care urmeaza sa fie atasata la oferta si care va prevala fata de propunerea financiara initiala. In cazul atribuirii unui contract de lucrari reducerea pretului nu poate fi admisa de autoritatea contractanta decat daca se datoreaza scaderii cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte si/sau profitului.
    (5) In cazul in care ofertantul:
    a) prin notificarea transmisa autoritatii contractante precizeaza ca nu este de acord cu reducerea de pret solicitata; sau
    b) nu notifica autoritatii contractante, in perioada prevazuta la alin. (3), raspunsul la solicitarea privind reducerea pretului,
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in scris ofertantului a carui oferta a fost clasata pe locul urmator ca urmare a acordarii bonificatiei o reducere de pret identica cu cea prevazuta la alin. (2); in solicitare trebuie sa se precizeze si faptul ca, in cazul acceptarii de catre ofertant a reducerii de pret respective, acesta va fi invitat sa incheie contractul de achizitie publica.
    (6) Prevederile alin. (3), (4) si (5) se aplica pentru fiecare reiterare a solicitarii privind reducerea de pret, adresata ofertantilor de autoritatea contractanta, in ordinea clasarii ofertelor.
    (7) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita unui ofertant reducerea pretului si, respectiv, de a-l invita sa incheie contractul de achizitie publica in cazul in care oferta acestuia se claseaza, dupa acordarea bonificatiei, in urma ofertei clasate pe primul loc inainte de refacerea clasamentului.
    (8) In cazul in care toti ofertantii care indeplinesc conditia prevazuta la alin. (7) si carora autoritatea contractanta le-a solicitat reducerea pretului nu sunt de acord cu reducerea respectiva, autoritatea contractanta invita, in vederea incheierii contractului, ofertantul a carui oferta a fost clasata pe primul loc ca urmare a acordarii bonificatiei; contractul se incheie la nivelul pretului prevazut in propunerea financiara initiala cu care ofertantul a intrat in competitie.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului
                       de Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                         Exemplu de calcul
pentru acordarea preferintei interne in cazul achizitiei de produse*)

    *) In mod similar se poate proceda si pentru achizitia de servicii si de lucrari.

    Consideram ca pentru atribuirea contractului de achizitie publica, criteriul aplicat pentru este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic".
    Numarul total maxim de puncte pe care il poate obtine o oferta este de 100.
    Fie urmatoarele 4 oferte care, dupa aplicarea algoritmului de calcul stabilit in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, se clasifica in conformitate cu tabelul de mai jos.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Incadrarea in grupa aferenta
    b - Procentul aplicat pentru calculul bonificatiei (p)
    c - Bonificatie (Bi)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire|Punctajul  |Clasament  |     |    |    |Punctaj     |Clasament  |
|crt.|oferta  |obtinut    |inaintea   |     |    |    |total       |dupa       |
|    |        |inaintea   |acordarii  |     |    |    |dupa        |acordarea  |
|    |        |acordarii  |preferintei|  a  | b  | c  |acordarea   |preferintei|
|    |        |preferintei|interne    |     |    |    |bonificatiei|interne    |
|    |        |interne    |           |     |    |    |(Pti)       |           |
|    |        |(Pi)       |           |     |    |    |            |           |
|____|________|___________|___________|_____|____|____|____________|___________|
|  0 |    1   |     2     |      3    |  4  | 5  | 6  | (7)=(2)+(6)|     8     |
|____|________|___________|___________|_____|____|____|____________|___________|
|  1 |    A   |     90    |     I     |grupa| 0  | 0  |     90     |    III    |
|    |        |           |           |  IC |    |    |            |           |
|____|________|___________|___________|_____|____|____|____________|___________|
|  2 |    B   |     85    |    III    |grupa|7,5%|6,75|    91,75   |     I     |
|    |        |           |           |  IA |    |    |            |           |
|____|________|___________|___________|_____|____|____|____________|___________|
|  3 |    C   |     88    |     II    |grupa|2,5%|2,25|    90,25   |     II    |
|    |        |           |           |  IB |    |    |            |           |
|____|________|___________|___________|_____|____|____|____________|___________|
|  4 |    D   |     70    |     IV    |grupa|7,5%|6,75|    76,75   |     IV    |
|    |        |           |           |  IA |    |    |            |           |
|____|________|___________|___________|_____|____|____|____________|___________|

    Punctajul total al ofertei se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute, stabilite in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, astfel:

    Pti = Pi + Bi, in care:
    Bi = p x P
              A

    P  - reprezinta numarul de puncte obtinut de oferta cea mai bine clasata
     A   (oferta A).

    Dupa aplicarea bonificatiei si dupa refacerea clasamentului, oferta B obtine punctajul maxim si este declarata castigatoare.

    Observatie:
    In cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este "pretul cel mai scazut", prevederile de la art. 5 se aplica numai in cazul ofertantilor B si C.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 724/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 724 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu