Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 325 din 20 aprilie 2000

pentru aprobarea regulilor privind transparenta si publicitatea achizitiilor publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 180 din 26 aprilie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si al art. 2 lit. c), al art. 77 si 78 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in termen de cel mult 12 zile de la data inregistrarii acestora, anunturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, denumita in continuare ordonanta.
    (2) In cazul prevazut la art. 31 alin. (4) din ordonanta Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica anuntul de participare, in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii acestuia.
    Art. 2
    (1) Transmiterea spre publicare a anunturilor prevazute la art. 1 trebuie sa fie facuta de autoritatea contractanta, printr-o solicitare adresata in scris Regiei Autonome "Monitorul Oficial"; solicitarea trebuie sa fie semnata de persoane autorizate de autoritatea contractanta si trebuie sa indice si temeiul legal de publicare.
    (2) Eventualele modificari ale anunturilor, transmise ulterior solicitarii de publicare, determina prelungirea in mod corespunzator a termenelor de publicare prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a distribui Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data publicarii anunturilor prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 din ordonanta.
    Art. 4
    Anunturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 din ordonanta trebuie sa contina cel putin informatiile specificate in anexele nr. 1 - 7, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 iulie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul finantelor,
                       Valentina Siclovan,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                                  MODELE
                       pentru anunturi de intentie

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante si, daca este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
    2. Natura si cantitatea produselor care se intentioneaza sa fie achizitionate; codul CPSA
    3. Datele aproximative stabilite in vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de produse (daca sunt cunoscute)
    4. Alte informatii
    5. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie si, in cazul in care lucrarea este impartita in mai multe obiecte distincte, caracteristicile esentiale ale acestor obiecte
    c) Estimarea gamei costurilor aferente executiei (daca este posibil)
    3. a) Datele aproximative stabilite in vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrari (daca sunt cunoscute)
    b) Data aproximativa stabilita pentru inceperea lucrarii (daca este cunoscuta)
    c) Calendarul aproximativ pentru executia lucrarii (daca este cunoscut)
    4. Conditiile de finantare a lucrarii si de revizuire a preturilor si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza (daca sunt cunoscute)
    5. Alte informatii
    6. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante si, daca este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
    2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care se intentioneaza sa fie achizitionate; codul CPSA
    3. Datele aproximative stabilite in vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii (daca sunt cunoscute)
    4. Alte informatii
    5. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 2

                              MODELE
    pentru anunturi de participare la licitatia deschisa

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
    3. a) Locul de livrare a produselor
    b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
    4. Data limita de livrare a produselor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
    b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
    c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
    6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
    c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
    b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
    3. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
    c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
    d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau al contractului de lucrari, atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
    4. Termenul limita de executie a lucrarii
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
    b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
    c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
    6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
    c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
    3. a) Locul de prestare a serviciilor
    b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate si descrierea acestora; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitate
    4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
    b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
    c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
    6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
    c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionale
    b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizate
    c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
    15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    16. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    17. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    18. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 3

                              MODELE
    pentru anunturi de participare la licitatia restransa

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
    3. a) Locul de livrare a produselor
    b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
    4. Data limita de livrare a produselor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizare
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numar de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
    b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
    3. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
    c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
    d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau al contractului de lucrari, atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
    4. Termenul limita de executie a lucrarii
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucrari
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
    3. a) Locul de prestare a serviciilor
    b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate si descrierea acestora; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitate
    4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionale
    b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizate
    c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    14. Criteriul pentru atribuirea contractului de servicii
    15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    16. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    17. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    18. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 4

                            MODELE
pentru anunturi de participare la negocierea competitiva

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare; justificare
    b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
    3. a) Locul de livrare a produselor
    b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
    4. Data limita de livrare a produselor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    14. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    15. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    16. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari; justificare
    b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
    3. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
    c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
    d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau al contractului de lucrari, atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
    4. Termenul limita de executie a lucrarii
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    14. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    15. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    16. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii; justificare
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
    3. a) Locul de prestare a serviciilor
    b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate si descrierea acestora; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitate
    4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionale
    b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizate
    c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 5

                                MODELE
pentru anunturi de atribuire a contractelor de achizitie publica

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    3. Data semnarii contractului de furnizare
    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
    5. Numarul ofertelor primite
    6. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator
    7. Natura si cantitatea produselor care vor fi livrate de fiecare ofertant castigator; codul CPSA
    8. Pretul sau gama preturilor platite
    9. Valoarea si partea din contractul de furnizare care urmeaza sa fie subcontractata (unde este cazul)
    10. Alte informatii
    11. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    12. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
    3. Data semnarii contractului de lucrari
    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari
    5. Numarul ofertelor primite
    6. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator
    7. Categoria lucrarilor executate sau caracteristicile generale ale constructiei realizate
    8. Pretul sau gama preturilor platite
    9. Valoarea si partea din contractul de lucrari care urmeaza sa fie subcontractata (unde este cazul)
    10. Alte informatii
    11. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    12. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii
    3. Data semnarii contractului de servicii
    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
    5. Numarul ofertelor primite
    6. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator
    7. Categoria serviciilor care vor fi prestate de fiecare ofertant castigator si descrierea acestora; codul CPSA
    8. Pretul sau gama preturilor platite
    9. Valoarea si partea din contractul de servicii care urmeaza sa fie subcontractata (unde este cazul)
    10. Alte informatii
    11. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    12. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 6

                         MODELE
    de anunturi pentru concursul de solutii

    A. Anuntul de participare
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. Descrierea temei proiectului
    3. Tipul concursului: deschis sau cu participare restransa
    4. In cazul unui concurs deschis:
    a) data limita pentru depunerea solutiei;
    b) adresa la care solutiile trebuie transmise
    5. In cazul unui concurs cu participare restransa:
    a) numarul de participanti care vor fi selectionati sa depuna solutie sau limitele intre care se incadreaza acest numar;
    b) criterii de selectie a participantilor;
    c) data limita pentru depunerea cererii de participare;
    d) data limita pentru transmiterea invitatiilor de participare
    6. Mentiunea daca participarea este rezervata persoanelor cu pregatire intr-un anumit domeniu profesional (unde este cazul)
    7. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea solutiilor
    8. Numele membrilor juriului (unde este cazul)
    9. Mentiunea daca decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta
    10. Numarul si valoarea premiilor (unde este cazul)
    11. Indicarea sumelor care vor fi platite tuturor participantilor (unde este cazul)
    12. Mentiunea daca participantii declarati castigatori vor fi invitati sa participe la procedura de negociere fara anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica (unde este cazul)
    13. Alte informatii
    14. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Anuntul privind rezultatul concursului
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. Descrierea temei proiectului
    3. Numarul total al concurentilor
    4. Numarul concurentilor straini
    5. Castigatorul (castigatorii) concursului
    6. Premiul (premiile) acordat (acordate), dupa caz
    7. Alte informatii
    8. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare la concurs
    9. Data transmiterii anuntului privind rezultatul concursului catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 7

                                MODELE
pentru anunturi de inchidere a procedurii aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    3. Natura si cantitatea produselor pentru achizitionarea carora s-a aplicat procedura; codul CPSA
    4. Data inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
    5. Justificarea inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
    6. Alte informatii
    7. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    8. Data transmiterii anuntului de inchidere catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    3. Categoria lucrarilor executate sau caracteristicile generale ale constructiei pentru achizitionarea carora s-a aplicat procedura
    4. Data inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrari
    5. Justificarea inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrari
    6. Alte informatii
    7. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    8. Data transmiterii anuntului de inchidere catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    3. Categoria serviciilor pentru achizitionarea carora s-a aplicat procedura; codul CPSA
    4. Data inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
    5. Justificarea inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
    6. Alte informatii
    7. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI a, a anuntului de participare
    8. Data transmiterii anuntului de inchidere catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 325/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 325 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu