Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 325 din 20 aprilie 2000

pentru aprobarea regulilor privind transparenta si publicitatea achizitiilor publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 180 din 26 aprilie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si al art. 2 lit. c), al art. 77 si 78 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in termen de cel mult 12 zile de la data inregistrarii acestora, anunturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, denumita in continuare ordonanta.
    (2) In cazul prevazut la art. 31 alin. (4) din ordonanta Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica anuntul de participare, in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii acestuia.
    Art. 2
    (1) Transmiterea spre publicare a anunturilor prevazute la art. 1 trebuie sa fie facuta de autoritatea contractanta, printr-o solicitare adresata in scris Regiei Autonome "Monitorul Oficial"; solicitarea trebuie sa fie semnata de persoane autorizate de autoritatea contractanta si trebuie sa indice si temeiul legal de publicare.
    (2) Eventualele modificari ale anunturilor, transmise ulterior solicitarii de publicare, determina prelungirea in mod corespunzator a termenelor de publicare prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a distribui Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data publicarii anunturilor prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 din ordonanta.
    Art. 4
    Anunturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 din ordonanta trebuie sa contina cel putin informatiile specificate in anexele nr. 1 - 7, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 iulie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul finantelor,
                       Valentina Siclovan,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                                  MODELE
                       pentru anunturi de intentie

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante si, daca este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
    2. Natura si cantitatea produselor care se intentioneaza sa fie achizitionate; codul CPSA
    3. Datele aproximative stabilite in vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de produse (daca sunt cunoscute)
    4. Alte informatii
    5. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie si, in cazul in care lucrarea este impartita in mai multe obiecte distincte, caracteristicile esentiale ale acestor obiecte
    c) Estimarea gamei costurilor aferente executiei (daca este posibil)
    3. a) Datele aproximative stabilite in vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrari (daca sunt cunoscute)
    b) Data aproximativa stabilita pentru inceperea lucrarii (daca este cunoscuta)
    c) Calendarul aproximativ pentru executia lucrarii (daca este cunoscut)
    4. Conditiile de finantare a lucrarii si de revizuire a preturilor si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza (daca sunt cunoscute)
    5. Alte informatii
    6. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante si, daca este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
    2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care se intentioneaza sa fie achizitionate; codul CPSA
    3. Datele aproximative stabilite in vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii (daca sunt cunoscute)
    4. Alte informatii
    5. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 2

                              MODELE
    pentru anunturi de participare la licitatia deschisa

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
    3. a) Locul de livrare a produselor
    b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
    4. Data limita de livrare a produselor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
    b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
    c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
    6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
    c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
    b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
    3. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
    c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
    d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau al contractului de lucrari, atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
    4. Termenul limita de executie a lucrarii
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
    b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
    c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
    6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
    c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
    3. a) Locul de prestare a serviciilor
    b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate si descrierea acestora; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitate
    4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
    b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
    c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
    6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
    c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionale
    b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizate
    c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
    15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    16. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    17. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    18. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 3

                              MODELE
    pentru anunturi de participare la licitatia restransa

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
    3. a) Locul de livrare a produselor
    b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
    4. Data limita de livrare a produselor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizare
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numar de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
    b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
    3. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
    c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
    d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau al contractului de lucrari, atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
    4. Termenul limita de executie a lucrarii
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucrari
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
    3. a) Locul de prestare a serviciilor
    b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate si descrierea acestora; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitate
    4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionale
    b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizate
    c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    14. Criteriul pentru atribuirea contractului de servicii
    15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    16. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    17. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    18. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 4

                            MODELE
pentru anunturi de participare la negocierea competitiva

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare; justificare
    b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
    3. a) Locul de livrare a produselor
    b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
    4. Data limita de livrare a produselor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    14. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    15. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    16. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari; justificare
    b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
    3. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
    c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
    d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau al contractului de lucrari, atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
    4. Termenul limita de executie a lucrarii
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    14. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    15. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    16. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii; justificare
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
    3. a) Locul de prestare a serviciilor
    b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate si descrierea acestora; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitate
    4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionale
    b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizate
    c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 5

                                MODELE
pentru anunturi de atribuire a contractelor de achizitie publica

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    3. Data semnarii contractului de furnizare
    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
    5. Numarul ofertelor primite
    6. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator
    7. Natura si cantitatea produselor care vor fi livrate de fiecare ofertant castigator; codul CPSA
    8. Pretul sau gama preturilor platite
    9. Valoarea si partea din contractul de furnizare care urmeaza sa fie subcontractata (unde este cazul)
    10. Alte informatii
    11. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    12. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
    3. Data semnarii contractului de lucrari
    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari
    5. Numarul ofertelor primite
    6. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator
    7. Categoria lucrarilor executate sau caracteristicile generale ale constructiei realizate
    8. Pretul sau gama preturilor platite
    9. Valoarea si partea din contractul de lucrari care urmeaza sa fie subcontractata (unde este cazul)
    10. Alte informatii
    11. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    12. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii
    3. Data semnarii contractului de servicii
    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
    5. Numarul ofertelor primite
    6. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator
    7. Categoria serviciilor care vor fi prestate de fiecare ofertant castigator si descrierea acestora; codul CPSA
    8. Pretul sau gama preturilor platite
    9. Valoarea si partea din contractul de servicii care urmeaza sa fie subcontractata (unde este cazul)
    10. Alte informatii
    11. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    12. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 6

                         MODELE
    de anunturi pentru concursul de solutii

    A. Anuntul de participare
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. Descrierea temei proiectului
    3. Tipul concursului: deschis sau cu participare restransa
    4. In cazul unui concurs deschis:
    a) data limita pentru depunerea solutiei;
    b) adresa la care solutiile trebuie transmise
    5. In cazul unui concurs cu participare restransa:
    a) numarul de participanti care vor fi selectionati sa depuna solutie sau limitele intre care se incadreaza acest numar;
    b) criterii de selectie a participantilor;
    c) data limita pentru depunerea cererii de participare;
    d) data limita pentru transmiterea invitatiilor de participare
    6. Mentiunea daca participarea este rezervata persoanelor cu pregatire intr-un anumit domeniu profesional (unde este cazul)
    7. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea solutiilor
    8. Numele membrilor juriului (unde este cazul)
    9. Mentiunea daca decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta
    10. Numarul si valoarea premiilor (unde este cazul)
    11. Indicarea sumelor care vor fi platite tuturor participantilor (unde este cazul)
    12. Mentiunea daca participantii declarati castigatori vor fi invitati sa participe la procedura de negociere fara anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica (unde este cazul)
    13. Alte informatii
    14. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Anuntul privind rezultatul concursului
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. Descrierea temei proiectului
    3. Numarul total al concurentilor
    4. Numarul concurentilor straini
    5. Castigatorul (castigatorii) concursului
    6. Premiul (premiile) acordat (acordate), dupa caz
    7. Alte informatii
    8. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare la concurs
    9. Data transmiterii anuntului privind rezultatul concursului catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 7

                                MODELE
pentru anunturi de inchidere a procedurii aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    3. Natura si cantitatea produselor pentru achizitionarea carora s-a aplicat procedura; codul CPSA
    4. Data inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
    5. Justificarea inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
    6. Alte informatii
    7. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    8. Data transmiterii anuntului de inchidere catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    3. Categoria lucrarilor executate sau caracteristicile generale ale constructiei pentru achizitionarea carora s-a aplicat procedura
    4. Data inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrari
    5. Justificarea inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrari
    6. Alte informatii
    7. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare
    8. Data transmiterii anuntului de inchidere catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    3. Categoria serviciilor pentru achizitionarea carora s-a aplicat procedura; codul CPSA
    4. Data inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
    5. Justificarea inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
    6. Alte informatii
    7. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI a, a anuntului de participare
    8. Data transmiterii anuntului de inchidere catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 325/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 325 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu