E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 12 din 26 ianuarie 2001

privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 63 din  6 februarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, denumita in continuare Autoritatea, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) La data infiintarii Autoritatii Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului isi inceteaza activitatea.
    (3) Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti, bd Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1.
    (4) Autoritatea aplica politicile si elaboreaza strategiile in domeniul promovarii drepturilor copilului, ingrijirii si protectiei copiilor aflati in dificultate si a celor cu handicap, precum si in domeniul adoptiei si preia in acest sens atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului prevazute de actele normative in vigoare.
    (5) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritatii se asigura de la bugetul de stat, precum si din alte surse, in conditiile legii.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie, Autoritatea indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor de reforma in domeniul protectiei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor;
    c) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz, precum si a serviciilor publice in domeniul protectiei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie;
    d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu, controlul respectarii aplicarii acestora, precum si al activitatilor institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa.
    Art. 3
    (1) Autoritatea este condusa de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, care sunt numiti prin decizie a primului-ministru si sunt salarizati potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
    (2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite.
    (3) In structura Autoritatii functioneaza un secretar general, functionar public, numit in conditiile legii, salarizat potrivit pct. I lit. A din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    Atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 5
    (1) Personalul Autoritatii se incadreaza potrivit legii.
    (2) Salariul de baza al personalului Autoritatii, incadrat pe functii de executie de specialitate sau pe functii de executie de specialitate specifice, dupa caz, se stabileste potrivit pct. I lit. B si pct. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Secretarul de stat este si presedintele Comitetului Roman pentru Adoptii.
    (2) In lipsa secretarului de stat prerogativele presedintelui Comitetului Roman pentru Adoptii sunt preluate de subsecretarul de stat.
    (3) Autoritatea asigura activitatea executiva si de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii si il reprezinta in fata instantelor de judecata.
    Art. 7
    (1) In structura Autoritatii si in subordinea directa a secretarului de stat se organizeaza si functioneaza Corpul de control si audit.
    (2) Corpul de control si audit are urmatoarele drepturi si atributii principale:
    a) asigura controlul asupra modului in care sunt respectate si promovate drepturile copilului de catre institutiile publice, celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    b) are drept de acces, in conditiile legii, in sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum si la domiciliul persoanelor fizice care au in ingrijire si asigura protectia unui copil; in acest scop organele de politie au obligatia sa sprijine personalul Corpului de control si audit;
    c) constata natura activitatilor care incalca prevederile legale in domeniul de activitate al Autoritatii, stabileste sau, dupa caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile si a raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau, dupa caz, penale a acestora; in acest scop personalul Corpului de control si audit indeplineste si atributiile prevazute la art. 214 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator;
    d) intocmeste rapoarte de control si face propuneri de sanctionare, in conditiile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare secretarului de stat al Autoritatii;
    e) asigura activitatea de audit in cadrul Autoritatii, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (3) In indeplinirea atributiilor de control care ii revin Autoritatea are dreptul sa solicite informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana juridica publica sau privata ori de la persoane fizice implicate in sfera sa de competenta, acestea avand obligatia de a le pune la dispozitie personalului Autoritatii in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii.
    Art. 8
    (1) Pe langa secretarul de stat functioneaza Consiliul de coordonare, cu rol consultativ, avand in componenta sa reprezentanti ai unor ministere si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, ai autoritatilor administratiei publice locale, precum si un reprezentant al Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Protectia Drepturilor Copilului din Romania.
    (2) Consiliul de coordonare asigura cooperarea dintre institutiile si organizatiile ce il compun, in vederea realizarii obiectivelor Autoritatii.
    (3) Atributiile si componenta Consiliului de coordonare se stabilesc prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 4.

    CAP. 2
    Programe de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului

    Art. 9
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin programe de interes national se intelege acele programe care contribuie la:
    a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii si institutii destinate ingrijirii, protectiei si promovarii drepturilor tuturor copiilor;
    b) asigurarea functionarii adecvate a sistemului prevazut la lit. a), in vederea imbunatatirii indicatorilor de performanta a respectivelor servicii si institutii.
    Art. 10
    (1) Autoritatea poate finanta sau, dupa caz, cofinanta urmatoarele tipuri de programe de interes national pentru protectia copilului:
    a) programe specifice de implementare a strategiei nationale in domeniul reformei sistemului de servicii si institutii destinate ingrijirii, protectiei si promovarii drepturilor copilului, inclusiv programe pentru prevenirea abandonului si reintegrarea copilului in familie;
    b) programe de urgenta pentru depasirea unor situatii de criza, in vederea asigurarii protectiei si ingrijirii copiilor, determinate fie de calamitati naturale, fie de imposibilitatea unor autoritati locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare in vederea protectiei si ingrijirii copiilor, precum si, dupa caz, pentru interventii cu caracter umanitar;
    c) orice alte programe corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii.
    (2) Programele de interes national prevazute la alin. (1) lit. a), complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale:
    a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna functionare a serviciilor si institutiilor care asigura ingrijirea, protectia si promovarea drepturilor copilului;
    b) realizarea de studii, cercetari si publicatii in cadrul domeniului sau de activitate;
    c) formarea initiala si continua a personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor si institutiilor ce asigura promovarea drepturilor copilului, ingrijirea si protectia copiilor aflati in dificultate si a celor cu handicap, inclusiv prin adoptie;
    d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare;
    e) orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii.
    Art. 11
    Programele de interes national se aproba prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritate.
    Art. 12
    (1) Finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor de interes national se asigura din urmatoarele surse:
    a) bugetul de stat;
    b) credite externe rambursabile si nerambursabile, din surse guvernamentale si neguvernamentale;
    c) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii;
    d) sume din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
    (2) Sumele alocate din sursele prevazute la alin. (1) lit. a) - c) vor fi cuprinse in bugetul propriu al Autoritatii.
    Art. 13
    (1) In scopul finantarii programelor de interes national Autoritatea este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu:
    a) serviciilor publice specializate pentru protectia copilului;
    b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
    (2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe baza de conventii incheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.
    Art. 14
    Autoritatea este autorizata sa finanteze proiecte din cadrul programelor de interes national din domeniul sau de activitate ce urmeaza sa fie realizate, pe baza de conventie, in colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autoritati sau institutii publice.
    Art. 15
    (1) Sumele din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap se stabilesc proportional cu numarul copiilor cu handicap din numarul total al persoanelor cu handicap si se aloca Autoritatii de catre Ministerul Sanatatii si Familiei.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) se aloca pentru unitatile si serviciile prin care se realizeaza proiectele din cadrul programelor de interes national, pe baza conventiilor incheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 16
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Autoritatea va elabora metodologia de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national.
    (2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 3
    Finantarea activitatilor de ingrijire si protectie a copiilor la nivel local

    Art. 17
    Activitatea serviciilor si institutiilor publice care asigura protectia copilului se finanteaza din urmatoarele surse:
    a) contributii obligatorii ale consiliilor locale din a caror raza teritoriala provin copilul cu handicap si cel aflat in dificultate sau persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata; criteriile de determinare a comunitatii locale din care provine copilul sau persoana majora se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii, cu avizul Ministerului Administratiei Publice;
    b) sume alocate din bugetul Autoritatii, conform dispozitiilor art. 10 si 13;
    c) venituri proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit legii;
    d) sume alocate din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
    Art. 18
    (1) Nivelul contributiilor prevazute la art. 17 lit. a) se stabileste pe baza unei metodologii aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Sumele prevazute pentru activitatile de protectie a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau judetene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli pana cand contributia lor la acest tip de activitati nu este pe deplin acoperita.
    (3) Sumele corespunzatoare contributiei unitatilor administrativ-teritoriale se cuprind in bugetul propriu al acestora si se transfera direct serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene.
    (4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind in bugetul propriu al consiliului judetean. In cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti aceste sume se cuprind in bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu judetean si consiliu local al sectoarelor municipiului Bucuresti va comunica Autoritatii, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, estimarea fondurilor necesare si alocate pe anul urmator pentru protectia copilului.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 19
    (1) Copiilor cu handicap si celor aflati in dificultate, internati in unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare si reabilitare neuropsihomotorie, li se asigura ingrijire si protectie in conditiile prevazute la art. 7 - 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata.
    (2) Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, care asigura ingrijirea, asistenta, recuperarea sau, dupa caz, reabilitarea copiilor cu handicap din cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se vor reorganiza in etape, dupa evaluarea situatiei copilului cu handicap.
    (3) Institutiile prevazute la alin. (2) se vor reorganiza, in cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in centre de tip familial pentru recuperarea si reabilitarea copiilor cu handicap si handicap sever, centre de ingrijire de zi si recuperare pentru copilul cu handicap sau, dupa caz, in alte servicii destinate ingrijirii, reabilitarii si protectiei drepturilor copilului, fara personalitate juridica.
    (4) Comisiile pentru protectia copilului stabilesc, dupa caz, masurile de protectie prevazute la art. 7 - 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata, pentru copiii aflati in institutiile, unitatile sau sectiile de spital prevazute de Hotararea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitati de protectie speciala a copilului in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (5) Comisiile pentru protectia copilului efectueaza evaluarea sociomedicala a copiilor, inclusiv a celor aflati in unitatile sau sectiile de spital prevazute la alin. (1) si (2), si recomanda comisiilor de expertiza incadrarea in gradul de handicap potrivit criteriilor de acordare a acestuia.
    (6) Evaluarea situatiei sociale si juridice a copiilor prevazuti la alin. (4), elaborarea programului de reintegrare sociofamiliala si educationala a acestora, precum si a programului de recuperare a copilului cu handicap aflat in dificultate se realizeaza de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protectia copilului.
    (7) Evaluarile si programele realizate potrivit alin. (6) se aproba de comisia pentru protectia copilului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata.
    Art. 20
    (1) Patrimoniul fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 2000, se preia, pe baza de protocol de predare-preluare, de catre Autoritate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) In conditiile legii Autoritatea va prelua toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, potrivit reglementarilor legale sau contractuale.
    Art. 21
    Autoritatea asigura, in conditiile legii, continuitatea proiectelor in derulare, initiate de fosta Agentie Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
    Art. 22
    (1) La data incetarii activitatii fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului personalul acesteia se preia de Autoritate si se considera transferat, in conditiile legii.
    (2) Incadrarea pe posturile din cadrul Autoritatii a personalului preluat potrivit alin. (1) se face, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza de examen sau concurs, organizat in conformitate cu o metodologie aprobata prin ordin al secretarului de stat.
    (3) Personalului fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, declarat nereusit ori care nu participa la examenul sau concursul de selectie, organizat potrivit alin. (2), ii inceteaza raporturile de serviciu sau de munca, dupa caz, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale legislatiei muncii in vigoare.
    Art. 23
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in cuprinsul actelor normative in vigoare sintagma "Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului" se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie", sintagma "presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului", cu sintagma "secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie", iar sintagma "vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului", cu sintagma "subsecretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie".
    Art. 24
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica in mod corespunzator:
    a) art. 12 alin. (1) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificarile ulterioare;
    b) art. 3 alin. (3) si (4), art. 4 alin. (3) si art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000;
    c) pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001.
    Art. 25
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie a copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 8 decembrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) Actiunile si procedurile incepute potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 continua, pana la finalizare, sub directa coordonare a Autoritatii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 12/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 12 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 12/2001
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Hotărârea 166 2005
pentru aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului
Hotărârea 1432 2004
privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului
Legea 275 2004
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie
Hotărârea 770 2003
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie
Hotărârea 611 2001
privind aprobarea Programului de interes national in domeniul protectiei copilului "Integrarea sociala a copiilor care traiesc in strada"
Legea 252 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie
Hotărârea 216 2001
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu