E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 192 din  8 decembrie 1999

privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie a copilului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 599 din  8 decembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumita in continuare agentie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, prin reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului care se desfiinteaza si prin preluarea unor activitati din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Educatiei Nationale.
    (2) Agentia coordoneaza, la nivel national, aplicarea politicilor in domeniul reformei sistemului de servicii si institutii care asigura promovarea drepturilor copilului, ingrijirea si protectia copiilor aflati in dificultate si a celor cu handicap.
    (3) Sediul agentiei este in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    (1) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei drepturilor copilului agentia indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor de reforma in domeniul protectiei drepturilor copilului si al adoptiei;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului si gestionarea serviciilor publice in domeniul protectiei drepturilor copilului;
    d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu, controlul respectarii aplicarii acestora, precum si a activitatilor institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta agentia preia atributiile Departamentului pentru Protectia Copilului si ale Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap din domeniul protectiei speciale a copiilor cu handicap.
    Art. 4
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni si participa la sedintele Guvernului in calitate de invitat.
    (3) In structura agentiei functioneaza un secretar general.
    (4) Agentia este sprijinita in activitatile sale de un consiliu de coordonare, cu rol consultativ.
    (5) Consiliul de coordonare sprijina agentia in problemele care privesc cooperarea, potrivit domeniului sau de activitate, cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale.
    (6) Presedintele agentiei are calitatea de ordonator principal de credite.
    Art. 5
    (1) Organizarea, functionarea si numarul de personal ale agentiei, componenta si atributiile consiliului de coordonare se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) In structura agentiei si in subordinea directa a presedintelui se organizeaza si functioneaza corpul de control al activitatilor de protectie si promovare a drepturilor copilului.
    (3) Cheltuielile curente si de capital necesare in vederea organizarii si functionarii agentiei se asigura de la bugetul de stat.
    Art. 6
    Salarizarea personalului incadrat la agentie se stabileste potrivit prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 7
    (1) Presedintia Comitetului Roman pentru Adoptii va fi asigurata de un secretar de stat desemnat prin decizie a primului-ministru. Presedintele agentiei este membru al Comitetului Roman pentru Adoptii si nu poate fi presedinte al Comitetului Roman pentru Adoptii.
    (2) Agentia asigura serviciile administrative si de secretariat ale Comitetului Roman pentru Adoptii. Activitatea secretariatului este coordonata de presedintele Comitetului Roman pentru Adoptii.
    (3) Agentia raspunde de veridicitatea datelor furnizate Comitetului Roman pentru Adoptii.
    Art. 8
    (1) In vederea indeplinirii atributiilor care ii revin agentia colaboreaza si coopereaza cu autoritatile si institutiile publice romane, cu organizatii internationale, autoritati publice straine, organizatii neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Personalul corpului de control indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) are dreptul la acces nelimitat in sediile tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat, precum si la domiciliul persoanelor fizice care au in ingrijire si asigura protectia unui copil; in acest scop organele de politie au obligatia sa sprijine personalul corpului de control;
    b) constata natura activitatilor care incalca prevederile legale in domeniul de activitate al agentiei, stabileste sau, dupa caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile si a raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau, dupa caz, penale a acestora; in acest scop personalul corpului de control indeplineste si atributiile prevazute la art. 214 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator;
    c) intocmeste rapoarte de control, precum si propuneri de solutionare si de sanctionare a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare agentiei.
    (3) Agentia are dreptul sa solicite informatii si documente de la orice persoana juridica publica sau privata ori de la persoane fizice implicate in sfera sa de competenta, acestea avand obligatia de a le pune la dispozitie personalului agentiei in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii.

    CAP. 2
    Programe de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului

    Art. 9
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin programe de interes national se intelege acele programe care contribuie la:
    a) realizarea obiectivelor de reforma a sistemului de servicii si institutii destinate ingrijirii, protectiei si promovarii drepturilor tuturor copiilor;
    b) asigurarea functionarii adecvate a sistemului mentionat la lit. a), in vederea imbunatatirii indicatorilor de performanta a respectivelor servicii si institutii.
    Art. 10
    (1) Agentia poate finanta sau, dupa caz, cofinanta urmatoarele tipuri de programe de interes national pentru protectia drepturilor copilului:
    a) programe specifice de implementare a strategiei nationale in domeniul reformei sistemului de servicii si institutii destinate ingrijirii, protectiei si promovarii drepturilor copilului;
    b) programe de urgenta pentru depasirea unor situatii de criza, in vederea asigurarii protectiei si ingrijirii copiilor, pentru a preveni si/sau a elimina efectele calamitatilor naturale ori, dupa caz, pentru interventii cu caracter umanitar.
    (2) Programele de interes national mentionate la lit. a), complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale:
    a) realizarea investitiilor necesare pentru atingerea obiectivelor reformei, in vederea dezvoltarii, diversificarii si restructurarii serviciilor si institutiilor care asigura ingrijirea, protectia si promovarea drepturilor copilului;
    b) asigurarea functionarii serviciilor si institutiilor restructurate sau, dupa caz, nou-create, potrivit prevederilor lit. a);
    c) realizarea de studii, cercetari si publicatii in cadrul domeniului sau de activitate;
    d) formarea initiala si continua a personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor si institutiilor care asigura promovarea drepturilor copilului, ingrijirea si protectia copiilor aflati in dificultate si a celor cu handicap;
    e) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare;
    f) orice alte programe corespunzatoare domeniului sau de activitate.
    Art. 11
    Programele de interes national se aproba prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de agentie, care vor cuprinde activitatile necesare si indicatorii de performanta pentru aplicarea acestora.
    Art. 12
    (1) Finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor de interes national se asigura din urmatoarele surse:
    a) bugetul de stat;
    b) credite sau granturi externe din surse guvernamentale si neguvernamentale;
    c) donatii, sponsorizari si alte fonduri;
    d) sume din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
    (2) Sumele alocate din sursele prevazute la alin. (1) lit. a) - c) vor fi cuprinse in bugetul propriu al agentiei.
    Art. 13
    Agentia este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu pentru finantarea programelor de interes national serviciilor publice specializate pentru protectia copilului, pe baza de conventii incheiate cu consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si organismelor private autorizate, pe baza de conventii incheiate cu acestea.
    Art. 14
    Agentia este autorizata sa finanteze proiecte din cadrul programelor de interes national din domeniul sau de activitate ce urmeaza a fi realizate, pe baza de conventie, in colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autoritati sau institutii publice.
    Art. 15
    (1) Sumele din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap se stabilesc proportional cu numarul copiilor cu handicap din numarul total al persoanelor cu handicap si se aloca agentiei de catre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Aceste sume se aloca pentru unitatile si serviciile prin care se realizeaza proiectele din cadrul programelor de interes national, pe baza conventiilor incheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 16
    In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta agentia va elabora metodologia de alocare a fondurilor, criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national, care se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.

    CAP. 3
    Reorganizarea activitatilor de ingrijire si protectie a copiilor cu handicap si a celor aflati in dificultate

    Art. 17
    Copiilor cu handicap si celor aflati in dificultate, internati in unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare si reabilitare neuropsihomotorie, li se asigura ingrijire si protectie in conditiile prevazute la art. 7 - 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1998 si republicata.
    Art. 18
    (1) Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, care asigura ingrijirea, asistenta, recuperarea sau, dupa caz, reabilitarea copiilor cu handicap, aflate in prezent in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se transfera in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pe al caror teritoriu functioneaza, pana la data de 31 martie 2000.
    (2) Aceste institutii se reorganizeaza in etape, dupa evaluarea situatiei copilului cu handicap, in centre de tip familial pentru recuperarea si reabilitarea copiilor cu handicap si handicap sever, centre de ingrijire de zi si recuperare pentru copilul cu handicap sau, dupa caz, in alte servicii destinate ingrijirii, reabilitarii si protectiei drepturilor copilului, fara personalitate juridica, in cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (3) Personalul angajat la institutiile prevazute la alin. (1) se transfera in cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 19
    (1) Unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA se transfera si se restructureaza conform prevederilor art. 18, cu acordul Ministerului Sanatatii, numai in cazul in care sunt internati cu preponderenta copii aflati in dificultate.
    (2) Separarea patrimoniului si a personalului unitatilor prevazute la alin. (1) se realizeaza astfel:
    a) patrimoniul se separa potrivit destinatiei bunurilor: bunurile destinate desfasurarii actului medical raman in patrimoniul unitatii sanitare, putand sa deserveasca si cerintele medicale ale copiilor aflati in dificultate, iar celelalte bunuri urmeaza regimul prevazut la art. 26;
    b) personalul medical si auxiliar, ale carui atributii privesc furnizarea serviciilor medicale, ramane incadrat la unitatea medicala, iar restul personalului urmeaza regimul prevazut la art. 18.
    Art. 20
    (1) Unitatile care ingrijesc copii in regim rezidential si care functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant special se separa de unitatile de invatamant special, se transfera si se restructureaza potrivit prevederilor art. 18, care se aplica in mod corespunzator.
    (2) Separarea patrimoniului si a personalului unitatilor prevazute la alin. (1) se realizeaza astfel:
    a) patrimoniul se separa potrivit destinatiei si functionalitatii bunurilor: bunurile destinate desfasurarii procesului de instructie, educatie, compensare, reabilitare si recuperare raman in patrimoniul unitatii de invatamant special, iar celelalte bunuri urmeaza regimul prevazut la art. 26;
    b) personalul didactic, didactic-auxiliar si nedidactic, ale carui atributii privesc desfasurarea procesului instructiv-educativ, ramane incadrat la unitatea de invatamant special, iar restul personalului urmeaza regimul prevazut la art. 18.
    Art. 21
    Lista cuprinzand institutiile, unitatile si sectiile de spital prevazute la art. 18 - 20 se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea agentiei si a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap sau, dupa caz, a agentiei si a Ministerului Sanatatii, a agentiei si a Ministerului Educatiei Nationale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 22
    (1) Comisiile pentru protectia copilului stabilesc masurile de protectie prevazute la art. 7 - 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, pentru copiii aflati in institutiile, unitatile sau sectiile de spital prevazute la art. 18 - 20, in termen de 60 de zile de la realizarea transferului acestor institutii.
    (2) Comisiile pentru protectia copilului efectueaza evaluarea tipului de dificultate a copilului, inclusiv a celor aflati in unitatile sau sectiile de spital prevazute la art. 17 si 18, si recomanda comisiilor de expertiza copiii cu handicap pentru incadrarea in gradul de handicap, potrivit criteriilor de acordare a acestuia.
    (3) Comisiile pentru protectia copilului si comisiile de expertiza pentru copiii cu handicap elaboreaza impreuna programul de recuperare a copilului cu handicap.
    (4) Evaluarea situatiei sociale si juridice a copiilor prevazuti la alin. (1), precum si, dupa caz, elaborarea programului de reintegrare sociofamiliala si educationala a acestora se realizeaza de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protectia copilului.
    (5) Evaluarile si programele realizate potrivit prevederilor alin. (4) se aproba de comisia pentru protectia copilului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata.

    CAP. 4
    Finantarea activitatilor de ingrijire si protectie a copiilor la nivel local

    Art. 23
    Activitatea serviciilor si institutiilor publice care ingrijesc si asigura protectia drepturilor copilului se finanteaza din:
    a) contributii obligatorii ale consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale din al caror teritoriu provin copilul cu handicap si cel aflat in dificultate sau persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata; criteriile de determinare a comunitatii locale din care provine copilul vor fi stabilite de agentie si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia;
    b) sume alocate din bugetul agentiei;
    c) venituri proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit legii;
    d) sume alocate din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
    Art. 24
    (1) Nivelul contributiilor prevazute la art. 23 lit. a) se stabileste pe baza unei metodologii aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Sumele prevazute pentru activitatile de protectie a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau judetene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli pana cand contributia lor la acest tip de activitati nu este pe deplin acoperita.
    (3) Sumele corespunzatoare contributiei comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti se cuprind in bugetul propriu al acestora si se transfera direct serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene.
    (4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind in bugetul propriu al consiliului judetean. In cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, aceste sume se cuprind in bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu judetean si consiliu local al sectoarelor municipiului Bucuresti va comunica agentiei, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, estimarea fondurilor necesare si alocate pe anul urmator pentru protectia drepturilor copilului.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 25
    (1) Agentia preia prin transfer personalul Departamentului pentru Protectia Copilului, precum si personalul cu atributii in domeniul protectiei speciale a copiilor cu handicap din cadrul aparatului central al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si, dupa caz, de la Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale.
    (2) Agentia preia, pe baza de protocol de predare-preluare, in termen de 15 zile de la data infiintarii, bunurile aflate in folosinta Departamentului pentru Protectia Copilului, potrivit inventarului existent la data desfiintarii acestuia. De asemenea, agentia preia drepturile si obligatiile Departamentului pentru Protectia Copilului.
    (3) Agentia asigura continuitatea tuturor proiectelor aflate in derulare, care au fost contractate cu Departamentul pentru Protectia Copilului si, respectiv, cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap in domeniul protectiei copilului cu handicap.
    Art. 26
    (1) Transferul drepturilor asupra bunurilor proprietate publica se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    (2) Bunurile proprietate privata a statului, aflate in inventarul institutiilor, unitatilor si sectiilor de spital prevazute la art. 18 - 20, se transfera pe baza de protocol de predare-preluare incheiat intre autoritatile sau institutiile publice in subordinea carora functioneaza respectivele institutii si consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 27
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat pe anul 1999.
    Art. 28
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica in mod corespunzator alin. (1) al art. 3, alin. (1) al art. 7, alin. (1) si (3) ale art. 10 si anexa nr. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 432 din 16 noiembrie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 177/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 584 din 30 noiembrie 1999;
    b) alin. (2) al art. 2 si lit. a) a alin. (1) al art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997;
    c) teza intai si teza a doua din alin. (3) al art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 87/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 168 din 29 aprilie 1998;
    d) Hotararea Guvernului nr. 875/1998 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Protectia Copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998;
    e) orice alte dispozitii contrare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Departamentul pentru Reforma
                      Administratiei Publice Centrale
                      Petrica Diaconu,
                      secretar de stat

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      p. Ministrul educatiei nationale,
                      Adrian Miroiu,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul sanatatii,
                      Irinel Popescu,
                      secretar de stat

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Vlad Rosca

                      Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 192/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 192 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 192/1999
Legea 520 2001
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie a copilului
Legea 255 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului
OUG 12 2001
privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie
OUG 292 2000
pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului
Hotărârea 610 2000
privind aprobarea Programului in domeniul protectiei drepturilor copilului "Sustinerea activitatii serviciilor publice specializate in cadrul carora s-au reorganizat institutiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 261/2000"
Hotărârea 625 2000
pentru aprobarea Strategiei nationale de reforma a sistemului de protectie a drepturilor copilului pentru perioada 2000 - 2003
Hotărârea 260 2000
privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului aflat in dificultate
Hotărârea 261 2000
pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitati de protectie speciala a copilului in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti
Ordin 54 2000
privind criteriile de determinare a comunitatii locale din care provin copilul cu handicap si cel aflat in dificultate
Hotărârea 96 2000
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu