E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 422 2001 modificat de Legea 105 2019
Legea 422 2001 modificat de Legea 209 2017
Legea 422 2001 modificat si completat de Legea 248 2016
Legea 422 2001 completat de Legea 109 2016
Legea 422 2001 modificat si completat de Ordonanţa 10 2016
Legea 422 2001 a se vedea Legea 227 2015
Legea 422 2001 modificat de Legea 187 2012
Articolul 17 din actul Legea 422 2001 in legatura cu Ordin 2237 2004
Articolul 41 din actul Legea 422 2001 modificat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 40 din actul Legea 422 2001 in legatura cu Hotărârea 1430 2003
Articolul 56 din actul Legea 422 2001 modificat de Legea 468 2003
Articolul 8 din actul Legea 422 2001 modificat de Legea 468 2003
Articolul 51 din actul Legea 422 2001 modificat de Legea 468 2003
Articolul 48 din actul Legea 422 2001 modificat de articolul 3 din actul Legea 401 2003
Articolul 16 din actul Legea 422 2001 in legatura cu Ordin 2684 2003
Articolul 11 din actul Legea 422 2001 in legatura cu Ordin 2682 2003
Legea 422 2001 in legatura cu Hotărârea 610 2003
Articolul 52 din actul Legea 422 2001 in legatura cu Hotărârea 1309 2002
Legea 422 2001 promulgat de Decretul 574 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 422 din 18 iulie 2001

privind protejarea monumentelor istorice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 407 din 24 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general al monumentelor istorice.
    (2) In sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul Romaniei sau in afara granitelor, proprietati ale statului roman, semnificative pentru istoria, cultura si civilizatia nationala si universala.
    (3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevazute in prezenta lege.
    Art. 2
    (1) Monumentele istorice fac parte integranta din patrimoniul cultural national si sunt protejate prin lege.
    (2) Activitatile si masurile de protejare a monumentelor istorice se realizeaza in interes public. In conditiile prezentei legi interventiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauza de utilitate publica.
    (3) In sensul prezentei legi, prin protejare se intelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, inclusiv paza si intretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea in valoare a monumentelor istorice si integrarea lor social-economica si culturala in viata colectivitatilor locale.
    (4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege masuri stimulative cu caracter economic sau de alta natura.
    (5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituti de utilitate publica instituite potrivit legii.
    Art. 3
    Conform prezentei legi se stabilesc urmatoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran sau subacvatic:
    a) monument - constructie sau parte de constructie, impreuna cu instalatiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea, precum si lucrari artistice comemorative, funerare, de for public, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;
    b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de constructii urbane sau rurale care impreuna cu terenul aferent formeaza o unitate delimitata topografic ce constituie o marturie cultural-istorica semnificativa din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;
    c) sit - teren delimitat topografic cuprinzand acele creatii umane in cadru natural care sunt marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului cultural.
    Art. 4
    (1) Monumentele istorice apartin fie domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, fie sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.
    (2) Monumentele istorice proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date in administrare institutiilor publice, pot fi concesionate pentru maximum 49 de ani sau inchiriate, in conditiile legii, cu avizul, dupa caz, al Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv al directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) Monumentele istorice apartinand domeniului privat pot face obiectul circuitului civil in conditiile stabilite prin prezenta lege.
    (4) Monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, sau al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, potrivit prezentei legi, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii.
    (5) Proprietarii persoane fizice sau juridice care intentioneaza sa vanda monumente istorice vor instiinta in scris directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (6) Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite Ministerului Culturii si Cultelor instiintarea prevazuta la alin. (5) in termen de 3 zile de la primirea acesteia.
    (7) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de maximum 30 de zile de la data inregistrarii la Ministerul Culturii si Cultelor a instiintarii prevazute la alin. (5); titularii dreptului de preemtiune vor prevedea in bugetul propriu sumele necesare destinate exercitarii dreptului de preemtiune; valoarea de achizitionare se negociaza cu vanzatorul.
    (8) In cazul in care Ministerul Culturii si Cultelor nu isi exercita dreptul de preemtiune in termenul prevazut la alin. (7) acest drept se transfera autoritatilor publice locale, care il pot exercita in maximum 15 zile.
    (9) In conditiile legii, in vederea protejarii monumentelor istorice se poate proceda, in cazuri extreme, la stramutarea acestora.
    (10) Monumentele istorice care se afla pe teritoriul Romaniei si care sunt proprietatea altor state sunt protejate in conditiile prezentei legi.
    Art. 5
    (1) Paza, intretinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea si punerea in valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, dupa caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) In cazul in care un monument istoric nu are proprietar cunoscut obligatiile decurgand din prezenta lege revin autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativa pe al carei teritoriu este situat monumentul istoric sau autoritatilor administratiei publice centrale.
    Art. 6
    (1) Statul garanteaza si asigura protejarea monumentelor istorice in conditiile stabilite prin prezenta lege.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care elaboreaza strategiile si normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmareste si asigura aplicarea lor.
    (3) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, institutiile de specialitate subordonate acestora si autoritatile administratiei publice locale colaboreaza si raspund, dupa caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.
    (4) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si institutiile din subordinea acestora, precum si autoritatile administratiei publice locale coopereaza cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu detinatorii si administratorii acestora, precum si cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale din domeniul protejarii monumentelor istorice si ii sprijina in conditiile legii.

    TITLUL II
    Protejarea monumentelor istorice

    CAP. 1
    Monumentele istorice

    Art. 7
    (1) Monumentele istorice se claseaza astfel:
    a) in grupa A - monumentele istorice de valoare nationala si universala;
    b) in grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
    (2) Clasarea monumentelor istorice in grupe se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevazute de prezenta lege.
    (3) Monumentele istorice clasate in grupele prevazute la alin. (1) si zonele de protectie a acestora, aflate in proprietate publica, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public national sau local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv prin hotarare a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 8
    (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, prin care se asigura conservarea integrata a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.
    (2) Delimitarea si instituirea zonei de protectie se realizeaza simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, in conditiile legii.
    (3) In zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii.
    (4) Procedura de delimitare si instituire a zonelor de protectie se stabileste prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 9
    (1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare.
    (2) Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare durabila economico-sociala, turistica, urbanistica si de amenajare a teritoriului, la nivel national si local.
    (3) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice si a zonelor de protectie a acestora sau instituirea unor servituti poate fi initiata si aplicata numai cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (4) Aplicarea de servituti care au drept consecinta desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea monumentelor istorice si a zonelor lor de protectie este interzisa.
    Art. 10
    (1) Orice interventie asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor din zona lor de protectie, precum si orice modificare a situatiei juridice a monumentelor istorice se fac numai in conditiile stabilite prin prezenta lege.
    (2) Desfiintarea, distrugerea partiala sau totala, profanarea, precum si degradarea monumentelor istorice sunt interzise si se sanctioneaza conform legii.

    CAP. 2
    Evidenta si clasarea monumentelor istorice

    Art. 11
    (1) Evidenta monumentelor istorice rezulta din procedura de alcatuire a fisei fiecarui monument, in care sunt consemnate informatiile tehnice si stiintifice, toate interventiile umane, precum si modificarile naturale survenite in decursul timpului.
    (2) Clasarea este procedura prin care se confera regim de monument istoric unui bun imobil conform art. 7.
    (3) Evidenta si clasarea se realizeaza potrivit dispozitiilor prevazute de prezenta lege si in conformitate cu normele metodologice de clasare si evidenta a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    (1) Procedura de clasare se declanseaza de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, astfel:
    1. din oficiu, in urmatoarele situatii:
    a) pentru bunurile imobile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
    b) pentru bunurile imobile aflate in proprietatea cultelor religioase;
    c) pentru bunurile imobile descoperite intamplator sau in cadrul unor cercetari arheologice sistematice;
    2. la cererea sau, dupa caz, la propunerea:
    a) proprietarului bunului imobil, a muzeului municipal sau judetean;
    b) primarului localitatii, a consiliului local sau judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe al carui teritoriu administrativ se afla bunul imobil in cauza;
    c) Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau Comisiei Nationale de Arheologie;
    d) asociatiilor si fundatiilor legal constituite, cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Dosarul de clasare se intocmeste de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se inainteaza Directiei Monumentelor Istorice, care il analizeaza, il supune spre avizare Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, dupa caz, inainteaza ministrului culturii si cultelor propunerea de clasare sau de neclasare.
    (3) Bunul imobil se claseaza prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Ordinul de clasare emis de ministrul culturii si cultelor sau hotararea de neclasare se comunica proprietarului si titularilor altor drepturi reale, precum si autoritatii administratiei publice locale, in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii.
    Art. 13
    (1) Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a comunica neintarziat declansarea procedurii de clasare, dupa caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil.
    (2) De la data comunicarii catre proprietar sau catre titularul altor drepturi reale a declansarii procedurii de clasare si pana la publicarea ordinului de clasare sau pana la emiterea ordinului de neclasare, dupa caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil in cauza i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice, potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 14
    (1) Ordinul de clasare sau de neclasare poate fi contestat de proprietarul bunului imobil in cauza la Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data comunicarii; contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (2) In cazul in care prin votul a doua treimi din numarul membrilor Comisia Nationala a Monumentelor Istorice sustine hotararea initiala de clasare sau de neclasare, ministrul culturii si cultelor este indreptatit sa respinga contestatia.
    (3) In cazul in care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    (4) In cazul in care ordinul de clasare a fost contestat in conditiile legii, acesta ramane definitiv dupa epuizarea cailor de atac.
    (5) In cazul in care ordinul de clasare nu este contestat in conditiile legii, acesta ramane definitiv dupa 30 de zile de la comunicarea lui in scris proprietarului si autoritatilor administratiei publice locale.
    (6) La data ramanerii definitive a ordinului de neclasare efectele aplicarii prevederilor art. 13 alin. (2) inceteaza; reluarea procedurii de clasare nu poate interveni inainte de 3 ani, in absenta descoperirii unor elemente noi care sa o justifice.
    (7) In situatia introducerii unei actiuni in contencios administrativ impotriva ordinului de clasare, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile asupra bunului imobil in cauza se aplica prevederile art. 13 alin. (2).
    Art. 15
    (1) Ordinul de clasare se publica prin grija Ministerului Culturii si Cultelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva.
    (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se inscrie de catre proprietar, fara taxa, in Cartea funciara, in termen de 30 de zile de la data publicarii ordinului de clasare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 16
    (1) In termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului de clasare directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmesc si comunica proprietarului actul prin care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau de exploatare si de intretinere a bunului imobil in cauza, denumit Obligatia privind folosinta monumentului istoric, care insoteste actele de proprietate, de concesiune sau de inchiriere pe tot parcursul existentei imobilului in cauza.
    (2) Metodologia de intocmire si continutul Obligatiei privind folosinta monumentului istoric se aproba in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Obligatia privind folosinta monumentului istoric este servitute constituita in folosul imobilului si se inscrie in Cartea funciara de catre proprietar in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.
    Art. 17
    (1) Monumentele istorice si zonele lor de protectie sunt evidentiate in planurile urbanistice generale si in toate celelalte documentatii de urbanism si, respectiv, de amenajare a teritoriului.
    (2) Calitatea de monument istoric este marcata in mod obligatoriu pe bunul imobil printr-un insemn amplasat de reprezentantii primariei, in conformitate cu normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.
    Art. 18
    (1) In sensul prezentei legi, prin declasare se intelege procedura de radiere din Lista cuprinzand monumentele istorice a unui bun imobil sau numai a unei parti din acesta.
    (2) Declasarea monumentelor istorice urmeaza aceeasi procedura ca cea prevazuta pentru clasare. Ea este declansata din oficiu in oricare dintre situatiile urmatoare:
    a) descarcarea de sarcina arheologica, in cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Nationale de Arheologie;
    b) disparitia monumentului istoric.
    Art. 19
    Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit procedurii prevazute pentru clasare.
    Art. 20
    (1) Clasarea de urgenta este procedura exceptionala prin care un bun imobil aflat in pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica este clasat in grupa A sau B, dupa caz, in vederea luarii masurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
    (2) Solicitarea declansarii procedurii de clasare de urgenta se face in termen de maximum 3 zile de la constatarea situatiei de urgenta de catre proprietar, primar sau de directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti; solicitarea se adreseaza Directiei Monumentelor Istorice.
    (3) Impotriva ordinului de clasare de urgenta proprietarul se poate adresa instantei de contencios administrativ.
    (4) Pana la solutionarea litigiului bunului imobil in cauza i se aplica dispozitiile art. 13 alin. (2).
    Art. 21
    (1) Lista cuprinzand monumentele istorice include monumentele istorice clasate in grupa A sau B si se intocmeste de Institutul National al Monumentelor Istorice, cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, dupa caz, al Comisiei Nationale de Arheologie.
    (2) Lista cuprinzand monumentele istorice se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se actualizeaza la fiecare 5 ani.
    (3) Lista cuprinzand monumentele istorice sta la baza intocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice.

    CAP. 3
    Interventii asupra monumentelor istorice

    Art. 22
    (1) Interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii si Cultelor; fac exceptie interventiile determinate de forta majora, cu conditia ca modificarile sa fie reversibile.
    (2) In sensul prezentei legi, interventiile ce se efectueaza asupra monumentelor istorice sunt:
    a) toate lucrarile de cercetare, construire, extindere, reparare, consolidare, conservare, restaurare, amenajari peisagistice, precum si orice alte lucrari care modifica substanta sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv reparatiile curente, lucrarile de intretinere si iluminarea interioara si exterioara de siguranta si decorativa;
    b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
    c) amplasarea definitiva sau temporara de imprejmuiri, constructii de protectie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de insemne pe si in monumente istorice;
    d) schimbari ale destinatiei monumentelor istorice, inclusiv schimbarile temporare;
    e) stramutarea monumentelor istorice;
    f) amenajari de cai de acces, pietonale si carosabile, utilitati anexe, indicatoare, inclusiv in zonele de protectie a monumentelor istorice.
    (3) Autorizatia de construire, autorizatia de desfiintare, precum si autorizatiile referitoare la interventiile prevazute la alin. (2) sunt eliberate numai pe baza si in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si cu celelalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Autorizatiile prevazute la alin. (3), emise fara avizul institutiilor abilitate prin lege si fara respectarea conditiilor acestora, sunt nule de drept.
    (5) Obligatia privind folosinta monumentului istoric face parte integranta din Cartea tehnica a constructiei. In situatia in care aceasta nu exista Obligatia privind folosinta monumentului istoric tine locul documentatiei tehnice de utilizare a bunului imobil, in conditiile legii.
    Art. 23
    Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afla in ansambluri, situri sau zone de protectie a monumentelor istorice, se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor, al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si a celorlalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 24
    (1) Toate interventiile care se efectueaza asupra monumentelor istorice, altele decat cele de schimbare a destinatiei, de intretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate al imobilului, se fac sub inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv ale directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu personal atestat si agreat, in conditiile legii.
    (2) In conditiile legii, in cazul realizarii de lucrari neautorizate sau care incalca avizele de specialitate, personalul de inspectie abilitat are dreptul sa intrerupa lucrarile pana la intrarea in legalitate, sa aplice sanctiuni si, dupa caz, sa dispuna revenirea la situatia initiala si sa sesizeze organele de cercetare penala.
    (3) Expertizarea structurala a monumentelor istorice si verificarea tehnica a proiectelor de consolidare a monumentelor istorice se fac numai de experti si verificatori tehnici, atestati de Ministerul Culturii si Cultelor pentru exigentele specifice domeniului monumentelor istorice, cu respectarea cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii.
    Art. 25
    In perioada efectuarii cercetarilor arheologice si pana la luarea deciziei finale asupra materialului arheologic descoperit de institutiile abilitate conservarea lucrarilor la monumentele istorice in cauza, precum si a marturiilor arheologice descoperite revine atat responsabilului stiintific al santierului arheologic, cat si institutiei organizatoare, conform avizului Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv al directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in functie de grupa in care monumentul istoric este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice.
    Art. 26
    (1) Conservarea monumentelor istorice reprezentand descoperiri arheologice ramase decopertate se face, in conditiile legii, de catre autoritatile administratiei publice locale, sub coordonarea unor specialisti si experti atestati.
    (2) Programul de conservare a monumentelor istorice inscrise in Lista cuprinzand monumentele istorice in grupa A se avizeaza de Ministerul Culturii si Cultelor, iar cel al monumentelor istorice inscrise in Lista cuprinzand monumentele istorice in grupa B se avizeaza de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

    TITLUL III
    Institutii si organisme de specialitate cu atributii in protejarea monumentelor istorice

    CAP. 1
    Institutii

    Art. 27
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza si asigura aplicarea strategiei nationale si urmareste respectarea prevederilor legale si a normelor si metodologiilor din domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor asigura indeplinirea angajamentelor statului asumate prin conventiile internationale referitoare la protectia monumentelor istorice, la care Romania este parte.
    (3) Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul in relatia cu proprietarii de monumente istorice si cu titularii altor drepturi reale asupra acestora.
    (4) Pentru indeplinirea atributiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor organizeaza compartimente de specialitate in aparatul propriu, precum si institutii subordonate, avand drept atributii activitatile de cercetare, evidenta, clasare, inspectie si control, conservare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice.
    Art. 28
    (1) In vederea protejarii monumentelor istorice Ministerul Culturii si Cultelor indeplineste direct sau prin institutiile sale subordonate urmatoarele atributii:
    a) organizeaza sistemul national de cercetare, evidenta, elaborare de reglementari tehnice, de supraveghere si inspectie a monumentelor istorice si avizeaza reglementarile tehnice cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, in cazul in care ele sunt elaborate de alte autoritati decat Ministerul Culturii si Cultelor;
    b) confera prin ordin al ministrului culturii si cultelor regimul de monument istoric imobilelor clasate si instituie zonele lor de protectie;
    c) publica Lista cuprinzand monumentele istorice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si o actualizeaza, potrivit legii;
    d) instituie cadastrul monumentelor istorice;
    e) face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului de stat a sumelor necesare in vederea finantarii cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice;
    f) emite avizele de specialitate necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire pentru lucrarile si interventiile de orice natura asupra monumentelor istorice;
    g) emite avizul de specialitate privind regulamentele de constructie din zonele de protectie a monumentelor istorice;
    h) colaboreaza la elaborarea sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului national care au ca obiect monumentele istorice si emite avizele de specialitate privind planurile de amenajare a teritoriului judetean;
    i) emite avizele de specialitate necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zonele de protectie a monumentelor istorice sau in ansambluri si situri istorice, precum si in zonele de protectie a acestora, pana la aprobarea, in conditiile legii, a documentatiilor de urbanism pentru zonele respective;
    j) emite avizele de specialitate privind planurile urbanistice generale ale localitatilor care cuprind monumente istorice, privind planurile urbanistice zonale pentru zonele protejate care cuprind monumente istorice, precum si privind planurile urbanistice de detaliu care au ca obiect monumente istorice sau imobile din zona lor de protectie;
    k) initiaza, atunci cand este necesar, sau solicita consiliilor judetene exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice din grupa A, respectiv a celor din grupa B, in vederea salvarii acestora de la distrugere si degradare;
    l) coordoneaza, prin diriginti de specialitate ai Oficiului National al Monumentelor Istorice, atestati de Ministerul Culturii si Cultelor, lucrarile de conservare, consolidare si restaurare a monumentelor istorice, atunci cand interventiile sunt finantate total sau partial din fondurile alocate de Ministerul Culturii si Cultelor;
    m) asigura inspectia si controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise, precum si controlul propriu al santierelor avand drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate si de grupa monumentului istoric, de natura operatiunilor si de sursa lor de finantare;
    n) constata contraventii si aplica sanctiuni prin imputernicitii sai si ia masurile corespunzatoare de sesizare a organelor de cercetare penala in cazul infractiunilor;
    o) instituie, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Registrul specialistilor, Registrul expertilor si verificatorilor tehnici, precum si Registrul agentilor economici autorizati sa desfasoare activitatile prevazute la lit. q);
    p) emite pentru domeniul protejarii monumentelor istorice atestatul de:
    - specialist in cercetarea si investigarea monumentelor istorice;
    - specialist in evidenta;
    - specialist in proiectare;
    - expert si expert tehnic;
    - responsabil cu executia - sef de santier;
    - responsabil cu urmarirea in timp a constructiilor;
    - diriginte de santier;
    - alt specialist, in conformitate cu Regulamentul privind atestarea specialistilor si expertilor din domeniul protejarii monumentelor istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    q) avizeaza, potrivit legii, constituirea agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectarea si executarea de lucrari asupra monumentelor istorice;
    r) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale la organizarea si functionarea sistemului national de educatie, pregatire si perfectionare a specialistilor si meseriasilor din domeniul protejarii monumentelor istorice;
    s) sustine, in conditiile legii, programe si proiecte de revitalizare si punere in valoare a monumentelor istorice, hotaraste strategii si cofinanteaza programe si publicatii pentru animarea culturala si stimularea interesului public fata de monumentele istorice;
    s) elaboreaza impreuna cu Ministerul de Interne normele de prevenire si de stingere a incendiilor la monumente istorice;
    t) stabileste impreuna cu Ministerul Apararii Nationale masurile speciale de protectie a monumentelor istorice in caz de conflict armat;
    t) colaboreaza cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale la realizarea planurilor si a normelor metodologice pentru stabilirea masurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de dezastrele naturale; colaboreaza cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului la elaborarea normelor si metodologiilor privind inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti in zonele de protectie a monumentelor istorice;
    u) instituie si controleaza amplasarea insemnului distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun imobil, in vederea protejarii sale in timp de pace sau de conflict armat;
    v) avizeaza infiintarea organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice si colaboreaza cu acestea, in conditiile legii, la realizarea de programe si proiecte de protejare a monumentelor istorice;
    w) asigura functionarea, logistica, secretariatul tehnic permanent si sediul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si ale Comisiei Nationale de Arheologie si editeaza publicatiile acestora;
    x) colaboreaza cu organismele internationale interesate si participa, in cooperare cu acestea, la finantarea programelor de protejare a monumentelor istorice;
    y) exercita, in numele statului, dreptul de preemtiune asupra monumentelor istorice, in vederea protejarii acestora, precum si asupra imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in vederea pastrarii integritatii fizice a cadrului construit si natural al monumentelor istorice;
    z) instituie si acorda, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, dupa caz, a Comisiei Nationale de Arheologie, titlul si statutul de oras istoric sau sat istoric, in conformitate cu normele metodologice de clasare si de evidenta a monumentelor istorice.
    (2) Pentru eliberarea avizelor prevazute la alin. (1) lit. f), g), j) si v) nu se percep taxe sau tarife.
    (3) Pentru eliberarea atestatelor si avizelor prevazute la alin. (1) lit. i), p) si q) se percep taxe si tarife care se fac venit la Ministerul Culturii si Cultelor si se gestioneaza in regim extrabugetar, in conditiile legii, exclusiv pentru lucrari in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (4) Nivelul tarifelor pentru eliberarea atestatelor este:
    a) pentru eliberarea atestatelor prevazute la alin. (1) lit. p) - 800.000 lei; veniturile obtinute se gestioneaza in regim extrabugetar;
    b) pentru eliberarea avizelor prevazute la alin. (1) lit. q) - 2.000.000 lei pentru agentii economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari si proiectare si 5.000.000 lei pentru agentii economici care au ca obiect de activitatea executarea de lucrari la monumentele istorice; veniturile obtinute se gestioneaza in regim extrabugetar.
    (5) Nivelul taxelor prevazute la alin. (1) lit. i) este:
    a) pentru cladiri private cu destinatia de locuinta, sanatate, invatamant sau cultura - 5.000 lei/mp suprafata desfasurata;
    b) pentru constructii in care se desfasoara activitati economice sau comerciale - 25.000 lei/mp suprafata desfasurata;
    c) sunt scutite de la plata taxelor constructiile cu functii de interes public ale statului.
    (6) Cuantumul taxelor si tarifelor prevazute la alin. (4) si (5) se actualizeaza anual potrivit coeficientului de inflatie.
    Art. 29
    (1) Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National se reorganizeaza in Institutul National al Monumentelor Istorice ca institutie publica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantat de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
    (2) Organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice se fac prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, fara a afecta exercitiul financiar curent.
    (3) Principalele atributii ale Institutului National al Monumentelor Istorice sunt:
    a) actualizeaza evidenta monumentelor istorice;
    b) elaboreaza si propune actualizarea periodica a Listei cuprinzand monumentele istorice;
    c) elaboreaza normative si metodologii pentru domeniul monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    d) asigura fundamentarea stiintifica a deciziilor si avizelor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice privind clasarea si evidenta monumentelor istorice, la interventiile asupra acestora, precum si in zonele lor de protectie;
    e) gestioneaza, in conditiile legii, fondurile destinate evidentei, elaborarii normelor si metodologiilor pentru monumente istorice, investigatiilor, proiectelor-pilot, expertizelor, cercetarilor si studiilor specifice;
    f) administreaza baza nationala de date a monumentelor istorice, arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca monumentelor istorice, care sunt proprietatea publica a statului roman;
    g) coordoneaza activitatea institutiilor din teritoriu privind evidenta monumentelor istorice si realizarea cadastrului acestora;
    h) editeaza Revista monumentelor istorice si Buletinul monumentelor istorice, precum si alte publicatii de specialitate, pe orice tip de suport.
    (4) Institutul National al Monumentelor Istorice organizeaza si realizeaza alte activitati aducatoare de venituri, specifice atributiilor sale, conform prevederilor art. 73 alin. 4 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, venituri pe care le gestioneaza in regim extrabugetar.
    (5) Institutul National al Monumentelor Istorice preia in administrare la data infiintarii sale intreaga documentatie a institutiilor care au functionat anterior in domeniul monumentelor istorice: Comisia Monumentelor Istorice, Directia Monumentelor Istorice, Directia Monumentelor Istorice si de Arta, Directia Patrimoniului Cultural National, Directia Economica si a Patrimoniului Cultural National, Directia Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice, Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National.
    (6) Institutul National al Monumentelor Istorice dezvolta fondul si baza nationala de date, inclusiv prin achizitii si donatii.
    Art. 30
    (1) Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizeaza in Oficiul National al Monumentelor Istorice, ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantat din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice se fac prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, fara a afecta exercitiul financiar in curs.
    (3) Principalele atributii ale Oficiului National al Monumentelor Istorice sunt:
    a) gestionarea, in conditiile legii, a fondurilor destinate cercetarii si expertizarii in vederea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare-restaurare si de punere in valoare a monumentelor istorice;
    b) fundamentarea, in conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarare a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea prioritatilor si evaluarea documentatiilor prezentate de persoanele de drept privat in vederea obtinerii de credite fara dobanda, cu dobanda redusa sau cu dobanda pietei, pentru efectuarea de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute;
    c) gestionarea, prin acordarea de credite in conformitate cu prevederile alin. (3) lit. b), in regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit prevederilor art. 51, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute in conditiile legii; sumele incasate din rambursari de credite si plati din dobanzi se utilizeaza in sistem revolving, cu acelasi scop;
    d) administrarea, in numele Ministerului Culturii si Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu in proprietatea statului, altele decat cele administrate de alte institutii publice din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor; propunerea concesionarii sau inchirierii acestora in conditiile legii;
    e) editarea pe orice tip de suport si comercializarea materialelor privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice;
    f) organizarea si realizarea altor activitati specifice atributiilor sale, aducatoare de venituri, conform prevederilor art. 73 alin. 4 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestioneaza in regim extrabugetar.
    (4) Oficiul National al Monumentelor Istorice preia la data infiintarii sale intreaga baza materiala de executie, bunuri mobile si imobile, care au apartinut institutiilor cu activitate in domeniu - Directia Patrimoniului Cultural National, Directia Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice, Centrul pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Cultural, respectiv Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului.
    Art. 31
    (1) In vederea realizarii masurilor de protejare a monumentelor istorice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se constituie, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, Serviciul monumentelor istorice, incadrat cu personal specializat in domeniu.
    (2) Atributiile Serviciului monumentelor istorice sunt cele stabilite prin prezenta lege, prin Legea nr. 11/1994 privind unele ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, prin Legea nr. 41/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national si prin alte acte normative.

    CAP. 2
    Organisme de specialitate

    Art. 32
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se reorganizeaza Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si se modifica structura si modul sau de functionare. Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este organismul stiintific, consultativ si de avizare in domeniul protejarii monumentelor istorice, care functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor.
    (2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice propune strategiile si avizeaza, dupa caz, metodologiile, normativele si masurile tehnico-stiintifice din domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (3) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este formata din personalitati si specialisti atestati in domeniul protejarii si punerii in valoare a monumentelor istorice, in sensul prezentei legi.
    (4) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este compusa din 21 de membri, este condusa de un presedinte si 4 vicepresedinti si functioneaza in baza propriului regulament de organizare si functionare.
    (5) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt numiti de ministrul culturii si cultelor la propunerea:
    a) Academiei Romane - 2 membri;
    b) Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - un membru;
    c) Ministerului Educatiei si Cercetarii - 2 membri;
    d) organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice - un membru;
    e) Ministerului Culturii si Cultelor - 15 membri, dintre care 8 propusi de comisiile regionale ale monumentelor istorice.
    (6) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (7) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice poate alege ca membri de onoare ai sai specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de recunoastere internationala din domeniul cercetarii si protejarii monumentelor istorice; acestia sunt propusi de presedinte si sunt validati cu votul majoritatii simple a comisiei.
    (8) Ministerul Culturii si Cultelor asigura mijloacele materiale si financiare necesare pentru functionarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    Art. 33
    (1) Autoritatea deciziilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este garantata prin prezenta lege.
    (2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice isi desfasoara activitatea prin lucrari in plen, in cadrul Biroului comisiei si pe sectiuni de specialitate.
    (3) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice se constituie din 4 sectiuni pe domenii, conduse fiecare de un presedinte ales din randul membrilor acestora pentru un mandat de 5 ani; presedintii de sectiuni devin vicepresedinti ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (4) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (5) Presedintele impreuna cu vicepresedintii si secretarul formeaza Biroul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (6) Deciziile Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ale sectiunilor si ale Biroului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice se iau de regula cu majoritatea simpla a voturilor, cu exceptia cazurilor prevazute in prezenta lege.
    Art. 34
    (1) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia si o reprezinta pe plan national si international; presedintele si vicepresedintii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice fac parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Monumentelor Istorice.
    (2) Functia de secretar al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este indeplinita de directorul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Functiile de secretari ai sectiunilor de specialitate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt indeplinite de specialisti din cadrul directiei de specialitate a Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 35
    (1) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice are urmatoarele atributii:
    a) fundamenteaza din punct de vedere stiintific strategia nationala de protejare a monumentelor istorice;
    b) avizeaza metodologiile, normele, normativele si reglementarile tehnico-stiintifice din domeniul protejarii monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    c) hotaraste clasarea, neclasarea, declasarea si schimbarea grupei monumentelor istorice;
    d) stabileste criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejarii monumentelor istorice, precum si criteriile de avizare a agentilor economici cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    e) avizeaza sectiunile de specialitate prevazute in Planul de amenajare a teritoriului national, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor;
    f) avizeaza planurile urbanistice generale ale localitatilor care cuprind monumente istorice, planurile urbanistice zonale ale zonelor protejate care cuprind monumente istorice, precum si regulamentele de construire aferente acestor zone, iar in absenta unor astfel de documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate, planurile urbanistice de detaliu care au drept obiect monumente istorice sau imobile din zona de protectie a acestora;
    g) avizeaza studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru instituirea si delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit si a ariilor siturilor arheologice protejate prin lege, precum si reglementarile generale de amenajare a teritoriului acestora, conform normelor legale in vigoare;
    h) avizeaza documentatiile tehnice privind interventiile asupra monumentelor istorice din grupa A; avizeaza inscriptionarea si marcarea monumentelor istorice, avand la baza texte avizate de organisme sau institutii stiintifice de specialitate;
    i) avizeaza documentatiile tehnice privind interventiile asupra imobilelor din zonele de protectie a monumentelor istorice;
    j) formuleaza prioritatile lucrarilor de protejare a monumentelor istorice in vederea fundamentarii sumelor necesare ce urmeaza sa fie alocate in acest scop de la bugetul de stat, examineaza si avizeaza prioritatile de finantare din fondurile aprobate prin buget, precum si modificarile survenite pe parcursul anului bugetar;
    k) avizeaza propunerile de achizitii de monumente istorice, ce se realizeaza prin Ministerul Culturii si Cultelor;
    l) controleaza aplicarea deciziilor sale de catre proprietarii sau detinatorii de monumente istorice cu orice titlu;
    m) avizeaza contractele Oficiului National al Monumentelor Istorice privind interventiile asupra monumentelor istorice;
    n) propune monumente istorice pentru a fi incluse in Lista patrimoniului cultural si natural mondial, precum si in Lista patrimoniului mondial in pericol, elaborate de UNESCO;
    o) sesizeaza organele de stat competente pentru aplicarea si luarea de masuri privind protejarea monumentelor istorice, ca urmare a constatarilor controalelor efectuate de catre membrii sai, potrivit procedurilor prevazute de prezenta lege si de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice;
    p) sustine elaborarea de programe de pregatire a specialistilor, precum si de planuri de invatamant si specializare in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    q) reprezinta Romania in cadrul organismelor internationale de specialitate similare.
    (2) Atributiile Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice mentionate in alin. (1) lit. f), g), h), i), o) si p) pot fi delegate sectiunilor sau comisiilor regionale ale monumentelor istorice, in conditiile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    Art. 36
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizeaza ca organisme stiintifice in teritoriu ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (2) Numarul, teritoriul de competenta, organizarea si functionarea comisiilor regionale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Comisiile regionale ale monumentelor istorice au cate 9 membri, iar presedintii acestora sunt membri ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (4) Componenta comisiilor regionale ale monumentelor istorice se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (5) Comisiile regionale ale monumentelor istorice au urmatoarele atributii:
    a) urmaresc aplicarea strategiei nationale de protejare a monumentelor istorice in regiunea lor de competenta;
    b) analizeaza si propun Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice clasarea monumentelor istorice din regiunile lor de competenta in grupa A sau B, dupa caz;
    c) avizeaza planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale si planurile urbanistice de detaliu ale localitatilor ce cuprind monumente istorice clasate in grupa B;
    d) avizeaza planurile urbanistice de detaliu si proiectele de executie in zonele cu monumente istorice clasate in grupa A, pentru care exista reglementari avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice;
    e) avizeaza documentatiile tehnice care propun lucrari de cercetare, investigatii si expertize tehnice, proiectele tehnice si detaliile de executie pentru monumentele istorice clasate in grupa B;
    f) propun Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si autoritatilor administratiei publice locale prioritatile de finantare si/sau cofinantare, dupa caz, a lucrarilor de protejare a monumentelor istorice clasate in grupa B;
    g) controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la protejarea monumentelor istorice de catre detinatorii cu orice titlu, precum si de catre cei care executa lucrari la monumente istorice sau in zonele de protectie a acestora;
    h) avizeaza documentatiile pentru lucrari de intretinere si reparatii curente la monumentele istorice clasate in grupa A, care nu aduc modificari de arhitectura ori ale componentelor artistice, in conditiile in care lucrarile se executa cu respectarea materialelor, tehnicilor si formelor constructive initiale;
    i) indeplinesc alte atributii date in competenta, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 37
    (1) In cadrul corpului de control al ministrului culturii si cultelor se constituie un compartiment de control si audit, exclusiv pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice.
    (2) Structura si organigrama compartimentului de control si audit se stabilesc in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (3) Compartimentul de control si audit pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are urmatoarele atributii:
    a) controleaza, in conditiile legii, documentele si documentatiile de orice fel privind conservarea, restaurarea si protejarea monumentelor istorice;
    b) constata incalcarea prevederilor legale in domeniul conservarii, restaurarii si protejarii monumentelor istorice; stabileste persoanele responsabile si raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala a acestora;
    c) are acces, in conditiile legii, la orice monument istoric, precum si pe santierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; in acest scop organele abilitate ale statului au obligatia sa sprijine personalul compartimentului in exercitarea atributiilor;
    d) face propuneri de sanctionare in conditiile legii a abaterilor constatate;
    e) asigura activitatea de audit in domeniul activitatii de protejare a monumentelor istorice, in conditiile legii.
    (4) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (3) compartimentul de control si audit pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are dreptul sa solicite si sa primeasca informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana fizica sau juridica, aceasta avand obligatia de a da curs solicitarii in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii.

    TITLUL IV
    Responsabilitatile proprietarilor de monumente istorice si ale autoritatilor administratiei publice locale

    CAP. 1
    Obligatiile si drepturile proprietarilor de monumente istorice

    Art. 38
    (1) In scopul protejarii monumentelor istorice proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligati:
    a) sa intretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi si a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, conform art. 16;
    b) sa asigure paza monumentelor istorice si sa ia masuri pentru apararea impotriva incendiilor;
    c) sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul orasului ori al comunei respective despre orice modificari sau degradari in starea fizica a monumentelor istorice detinute si aflate in teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;
    d) sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul orasului sau al comunei respective despre descoperirea intamplatoare a oricaror constructii, elemente de constructii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurand pastrarea descoperirilor in conditiile legii, pana la sosirea delegatului institutiei de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile;
    e) sa asigure, in conditiile legii, accesul specialistilor desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, in vederea constatarii starii de conservare sau pentru efectuarea de cercetari, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice si pentru operatiunile de evidenta;
    f) in cazul in care solicita descarcarea imobilului de sarcina arheologica, sa finanteze sapatura si cercetarea arheologica aferente;
    g) sa obtina avizele prevazute de lege pentru toate interventiile prevazute la art. 22;
    h) sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, precum si a oricaror alte lucrari, conform prevederilor legale, numai de catre persoane fizice sau juridice atestate in acest sens si sa prevada in contracte conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate;
    i) sa respecte toate conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate atunci cand executa ei insisi lucrari de intretinere curenta sau orice alte interventii, conform prevederilor prezentei legi;
    j) sa permita, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care acestea sunt initiate si finantate de persoane juridice abilitate in conditiile prezentei legi;
    k) sa permita montarea si sa intretina insemnul si sigla "Monument istoric";
    l) sa obtina avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si sa asigure pe propria raspundere conditii corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere si de publicitate in cazul in care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice in circuit public;
    m) sa comunice directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, dupa caz, asupra monumentelor istorice.
    (2) In cazul in care, in indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice constata producerea unor pagube, acestia au dreptul la o justa despagubire, achitata in termen de 60 de zile de la constatare de catre institutiile care au realizat cercetarea sau expertizarea.
    (3) Cu privire la instrainarea, inchirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au urmatoarele obligatii:
    a) sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre intentia de a instraina monumentul istoric, in vederea exercitarii dreptului de preemtiune al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile prezentei legi;
    b) sa notifice viitorului proprietar, chirias sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care il detine, precum si Obligatia privind folosinta monumentului istoric;
    c) sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului in termen de 15 zile de la data incheierii contractelor, potrivit legii, si sa transmita acesteia o copie de pe acte.
    Art. 39
    (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice statul sau autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, pot sa asigure, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, asistenta stiintifica si de specialitate, in conditiile legii.
    (2) Asistenta prevazuta la alin. (1) se ofera pe baza conventiilor incheiate intre parti, care stipuleaza conditiile de acordare, utilizare si de retragere a acesteia.
    (3) Asistenta din partea statului, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale, este acordata prin intermediul institutiilor de specialitate din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a institutiilor de specialitate subordonate autoritatilor administratiei publice locale.
    (4) Asistenta stiintifica se realizeaza prin acces la evidentele de specialitate privind monumentele istorice detinute, prin consultanta si prin elaborarea de cercetari, studii si expertize.
    (5) Asistenta stiintifica si de specialitate este asigurata de institutiile abilitate prin prezenta lege, in conformitate cu prioritatile stabilite in strategia nationala de protejare a monumentelor istorice.
    (6) In cazul in care statul sau autoritatile publice locale acorda sprijin financiar, acesta consta in acoperirea partiala sau totala a costurilor studiilor si documentatiilor tehnice, precum si, dupa caz, ale lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice.
    Art. 40
    (1) Contributia financiara a statului, constand in sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor cu destinatia protejarii monumentelor istorice, indiferent de detinator, poate sa acopere total sau partial costul lucrarilor de protejare a monumentelor istorice, in functie de grupa in care acestea sunt inscrise in Lista cuprinzand monumentele istorice.
    (2) Contributia financiara a consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale, dupa caz, poate sa acopere integral sau partial costul lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum si, individual sau prin cofinantare, costul lucrarilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective.
    (3) Contributia financiara a statului si a autoritatilor administratiei publice locale poate fi asigurata prin cofinantare, precum si in parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.
    (4) Situatiile in care statul, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor mentionate la alin. (1) - (3), proportia contributiei statului, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Finantelor Publice, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (5) In situatiile si in conditiile prevazute la alin. (4), la data alocarii sprijinului financiar in cuantumul contributiei statului sau a autoritatilor administratiei publice locale asupra imobilului monument istoric in cauza se constituie o garantie imobiliara pentru o perioada de 10 ani in favoarea statului, respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale.
    (6) Garantia imobiliara prevazuta la alin. (5) se recupereaza in totalitate de la beneficiarul contributiei statului sau, dupa caz, a autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu dobanzile aferente, in situatia in care bunul in cauza a fost instrainat de proprietar altei persoane decat statul sau autoritatea administratiei publice locale inainte de implinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garantiei imobiliare.
    (7) Constituirea garantiei imobiliare in favoarea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale este scutita de taxa de timbru.
    (8) La data implinirii termenului de 10 ani garantia imobiliara instituita asupra imobilului se stinge de drept.
    Art. 41
    (1) Pentru stimularea protejarii monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizeaza pe cheltuiala proprie, integral sau partial, lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare, precum si programe si proiecte culturale beneficiaza, in conditiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor si a taxelor aferente acestor lucrari cuvenite bugetelor locale.
    (2) Cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la alin. (1) sunt deductibile din baza de impozitare pe venitul global timp de 5 ani, in cuantum anual de 20% din valoarea acestora.
    Art. 42
    (1) Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti in totalitate de plata impozitului pe cladirile care sunt monumente istorice, cu exceptia spatiilor in care se desfasoara activitati economice sau comerciale, potrivit legii.
    (2) Pentru suprafata ocupata la sol de constructiile care sunt monumente istorice nu se plateste impozitul pe teren.
    (3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, in functie de suprafata afectata si de perioada punerii monumentelor istorice la dispozitie publicului pentru vizitare, precum si institutiilor specializate pentru cercetare.
    Art. 43
    (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobandesc prin mostenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuinta sau pentru activitati necomerciale, si care se angajeaza in scris la directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national in al carei teritoriu de competenta se afla bunul imobil in cauza sa execute, in termen de 12 luni, lucrarile de restaurare si consolidare stabilite prin documentatie tehnica aprobata si avizata in conditiile legii.
    (2) In situatii justificate si cu avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o singura data cu inca 12 luni.
    (3) In cazul neindeplinirii in conditiile si in termenele prevazute la alin. (1) si (2) a obligatiilor asumate de proprietar la dobandirea bunului, precum si in cazul instrainarii bunului inaintea efectuarii sau incheierii lucrarilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recupereaza prin directia generala a finantelor publice, pe baza notei de constatare a directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica si celor care dobandesc prin donatie un bun imobil clasat ca monument istoric.
    (5) Instrainarea cu titlu gratuit sau oneros catre stat sau catre unitatile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutita de plata taxelor de timbru.
    Art. 44
    Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata taxei de autorizare a interventiilor executate, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit.
    Art. 45
    Proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice beneficiaza de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrarile pe care le finanteaza si care sunt necesare pentru pastrarea integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentatia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata pentru zona de protectie respectiva, sau prin avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

    CAP. 2
    Atributiile autoritatilor administratiei publice locale

    Art. 46
    (1) In vederea protejarii monumentelor istorice si a respectarii prevederilor legale in acest domeniu autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
    a) coopereaza cu organismele de specialitate si cu institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii monumentelor istorice si asigura punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora;
    b) asigura protejarea monumentelor istorice clasate, aflate in domeniul public sau privat al municipiului, respectiv orasului sau comunei, precum si a celor abandonate sau aflate in litigiu, alocand resurse financiare in acest scop;
    c) coopereaza cu ceilalti proprietari sau administratori de monumente istorice;
    d) se pot asocia intre ele, precum si cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrari de protejare a monumentelor istorice si pot infiinta in acest scop institutii si servicii publice de interes local;
    e) participa la finantarea lucrarilor de protejare a monumentelor istorice, prevazand distinct sumele necesare in acest scop in bugetele pe care le administreaza;
    f) cuprind in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaboreaza, actualizeaza si aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care contin monumente istorice;
    g) iau masurile tehnice si administrative necesare in vederea prevenirii degradarii monumentelor istorice;
    h) includ in structura aparatului propriu compartimente specializate sau, dupa caz, posturi ori sarcini de serviciu precise in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa realizeze studiile de fundamentare, delimitare si instituire a zonelor de protectie a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat.
    Art. 47
    Pentru protejarea monumentelor istorice din unitatile administrativ-teritoriale de competenta consiliile locale au urmatoarele atributii:
    a) colaboreaza cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, furnizand acesteia toate informatiile actualizate din domeniul protejarii monumentelor istorice;
    b) in vederea intocmirii sau modificarii planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localitatilor, asigura elaborarea documentatiei pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice;
    c) elaboreaza regulamentele de urbanism pentru zonele de protectie a monumentelor istorice si le aproba numai pe baza si in conditiile avizului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau al comisiei regionale a monumentelor istorice, dupa caz;
    d) prevad, in termen de 12 luni de la clasarea siturilor ca monumente istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aferente;
    e) asigura elaborarea si aproba programe speciale de prevenire a degradarii monumentelor istorice din municipiul, orasul sau comuna respectiva, cu respectarea avizului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau al comisiei regionale a monumentelor istorice, dupa caz;
    f) la solicitarea directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu organele de politie, interzic circulatia vehiculelor grele si transportul de materiale explozive in zona de protectie a monumentelor istorice;
    g) colaboreaza cu compartimentele specializate ale altor autoritati ale administratiei publice locale, in cazul in care monumentele istorice si zonele de protectie a acestora se afla pe teritoriul mai multor unitati administrativ-teritoriale.
    Art. 48
    Primarul are urmatoarele atributii specifice:
    a) verifica existenta tuturor avizelor de specialitate in domeniul monumentelor istorice si conformitatea autorizatiei cu prevederile acestora, precum si indeplinirea dispozitiilor cuprinse in Obligatia privind folosinta monumentului istoric, conform prevederilor legale, asigura mentionarea in autorizatie a tuturor conditiilor continute in avize la autorizarea lucrarilor asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor situate in zona lor de protectie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizatiei de functionare;
    b) ia masuri pentru autorizarea cu prioritate a documentatiilor tehnice care se refera la interventii asupra monumentelor istorice;
    c) emite de urgenta autorizatia de construire, in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, in vederea executarii lucrarilor provizorii sau de interventii urgente, de consolidare temporara si punere in siguranta a monumentelor istorice; valabilitatea autorizatiei de construire provizorie este de 6 luni, putand fi prelungita o singura data cu inca 6 luni, si inceteaza o data cu eliberarea unei autorizatii de construire sau de desfiintare definitive;
    d) dispune oprirea oricaror lucrari de construire sau de desfiintare in situatia descoperirii de vestigii arheologice, hotaraste si, dupa caz, organizeaza paza acestora si anunta in cel mai scurt timp directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
    e) asigura prin aparatul propriu de specialitate si in colaborare cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, aplicarea insemnelor distinctive si a siglelor de monumente istorice si controleaza intretinerea lor de catre proprietar;
    f) asigura paza si protectia monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si ale monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, semnaland de urgenta directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice caz de nerespectare a legii;
    g) asigura efectuarea, impreuna cu serviciile publice de pompieri, de actiuni de prevenire si stingere a incendiilor la monumente istorice.
    Art. 49
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) coopereaza cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, comunicand toate informatiile referitoare la monumentele istorice aflate in teritoriul lor de competenta; faciliteaza comunicarea dintre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si consiliile locale ale oraselor si comunelor din teritoriul judetului, respectiv ale sectoarelor in cazul municipiului Bucuresti;
    b) initiaza cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica in vederea protejarii unor monumente istorice inscrise in Lista cuprinzand monumentele istorice din grupa B, in situatiile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege;
    c) sprijina si indruma activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraselor, care nu au organizate servicii in domeniu sau posturi specializate in aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice inscrise in Lista cuprinzand monumentele istorice din grupa B si aflate pe teritoriul administrativ al acestora;
    d) elibereaza autorizatii de construire sau de desfiintare pentru monumentele istorice sau imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice, in ansambluri, situri sau in zona de protectie a acestora, numai cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

    TITLUL V
    Finantarea protejarii monumentelor istorice

    Art. 50
    (1) Protejarea monumentelor istorice se finanteaza prin bugetul de stat, prin bugetele locale, precum si de proprietarii sau administratorii monumentelor istorice ori se efectueaza prin cofinantare publica si privata.
    (2) Lucrarile de cercetare, de expertizare, de proiectare si de executie care se efectueaza la monumente istorice si care sunt finantate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrarilor publice, de proiectare si executie, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    Art. 51
    (1) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare in vederea protejarii monumentelor istorice aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Autoritatile publice centrale prevad in bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate in proprietatea publica sau privata a statului, pe care le administreaza.
    (3) In bugetul Ministerului Culturii si Cultelor se prevad:
    a) credite bugetare necesare pentru finantarea lucrarilor la monumentele istorice aflate in administrarea Oficiului National al Monumentelor Istorice;
    b) credite bugetare necesare in vederea finantarii sau cofinantarii lucrarilor de protejare a monumentelor istorice aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale;
    c) credite bugetare destinate finantarii sau cofinantarii lucrarilor de protejare a monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.
    Art. 52
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat, in conditiile legii, de Ministerul Culturii si Cultelor prin Oficiul National al Monumentelor Istorice.
    (2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice si aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:
    a) cartile postale ilustrate comercializate in Romania, reprezentand monumente istorice individualizate sau in ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentari grafice de interior sau exterior;
    b) ghidurile turistice comercializate in Romania si care prezinta teritoriul romanesc, cu localizarea monumentelor istorice de interes turistic;
    c) casetele video si compact-discurile comercializate in Romania, care prezinta monumente istorice;
    d) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau filmare, pentru monumentele istorice puse la dispozitie publicului, in totalitate sau in parte, prin lucrari finantate de la bugetul de stat sau al autoritatilor administratiei publice locale;
    e) biletele de intrare la manifestarile culturale si sportive desfasurate in acele monumente si situri istorice care sunt protejate si puse la dispozitie publicului pentru vizitare prin fonduri de la bugetul de stat sau al autoritatilor administratiei publice locale.
    (4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la editorii cartilor postale ilustrate, ghidurilor turistice, casetelor video, ai compact-discurilor, dupa caz, sau de la proprietarii, titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice, care realizeaza venituri din activitatile mentionate la alin. (3).
    Art. 53
    Fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaza de Oficiul National al Monumentelor Istorice in mod exclusiv pentru:
    a) acordarea de credite in conditiile art. 30 alin. (3) lit. b) si c), cu prioritate pentru proprietarii sau administratorii care pun la dispozitie publicului monumentele istorice pentru vizitare si pentru realizarea unor programe si proiecte culturale;
    b) finantarea unor lucrari necesare in vederea pregatirii monumentelor istorice pentru vizitare, precum si pentru realizarea unor lucrari sau programe si proiecte culturale;
    c) organizarea de manifestari culturale, stiintifice si de popularizare a monumentelor istorice, in cooperare cu proprietarii sau cu administratorii lor.

    TITLUL VI
    Sanctiuni

    Art. 54
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, administrativa, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 55
    (1) Desfiintarea neautorizata, distrugerea partiala sau totala, exproprierea fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor, degradarea, precum si profanarea monumentelor istorice constituie infractiuni si se sanctioneaza conform legii.
    (2) In toate cazurile prevazute la alin. (1) faptuitorul este obligat la recuperarea materialului degradat si la reconstituirea monumentului sau a partilor de monument lezat, conform avizelor prevazute de prezenta lege.
    Art. 56
    (1) Constituie contraventii la regimul de protectie a monumentelor istorice urmatoarele fapte, daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:
    a) modificarea, desfiintarea sau stramutarea unui imobil dupa declansarea procedurii de clasare, fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor;
    b) incalcarea de catre proprietar a obligatiilor prevazute la art. 38;
    c) neaplicarea si nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum si a taxelor si tarifelor prevazute in prezenta lege;
    d) incalcarea prevederilor art. 61 de catre proprietar sau de catre titularul dreptului de administrare a imobilelor mentionate la acelasi articol.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei, iar cele mentionate la alin. (1) lit. b), c) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (3) Contraventiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii lor.
    Art. 57
    (1) Contraventiile se constata si amenzile se aplica de specialistii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor, de inspectorii teritoriali ai Inspectiei de Stat in Constructii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau de inspectorii Ministerului Finantelor Publice, dupa caz.
    (2) Pentru contraventiile prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) si b) constatarea si aplicarea amenzilor se pot face si de catre primar, presedintele consiliului judetean si imputernicitii acestora sau de catre organele de politie, dupa caz.
    Art. 58
    Contraventiilor prevazute la art. 56 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.

    TITLUL VII
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 59
    Pana la instituirea zonei de protectie a fiecarui monument istoric potrivit art. 8 se considera zona de protectie suprafata delimitata cu o raza de 100 m in localitati urbane, 200 m in localitati rurale si 500 m in afara localitatilor, masurata de la limita exterioara, de jur-imprejurul monumentului istoric.
    Art. 60
    (1) Lista cuprinzand monumentele, ansamblurile si siturile istorice, aprobata de Comisia Nationala a Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice in anii 1991 - 1992, ramane in vigoare si produce efecte ca atare timp de maximum 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, perioada in care aceasta va fi actualizata potrivit art. 3, 7 si 21.
    (2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt obligate sa incunostinteze in scris proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre obligatiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile in cauza.
    Art. 61
    Instrainarea cu orice titlu a unui monument istoric se face numai dupa emiterea, in conditiile legii, catre proprietarii de constructii si terenuri clasate ca monumente istorice a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, iar pentru imobilele care fac obiectul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, titularii dreptului de administrare care nu dispun la data instrainarii de Obligatia privind folosinta monumentului istoric sunt obligati sa solicite emiterea sa ori, pana la aprobarea metodologiei prevazute la art. 16 alin. (3), sa obtina un aviz provizoriu de folosinta de la directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 62
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, se modifica dupa cum urmeaza:
    "(2) Sunt, de asemenea, exceptate de la vanzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari."
    Art. 63
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:
    "Taxa pentru sederea in statiunile turistice si in sate si orase istorice"
    2. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Pentru sederea pe o durata mai mare de 48 de ore in statiunile turistice, in satele sau in orasele istorice declarate conform legii <<sat istoric>> sau <<oras istoric>>, consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, stabilesc taxa pentru sederea in respectivele statiuni turistice ori in sate sau orase istorice.
    Taxa pentru sederea in statiunile turistice ori in satele sau orasele istorice se plateste de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani."
    3. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Persoanele care au domiciliul in aceste localitati, cele aflate in deplasare in interesul serviciului, turistii cazati la cabanele turistice aflate in afara statiunilor turistice ori a satelor sau oraselor istorice, persoanele cu handicap, pensionarii de orice fel, elevii si studentii sunt scutiti de la plata taxei pentru sederea in statiunile turistice ori in satele sau orasele istorice."
    4. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Taxa pentru sederea in statiunile turistice ori in satele sau orasele istorice se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea sau se face tratamentul balnear, o data cu luarea in evidenta a turistilor, si se varsa la bugetul consiliului local in termen de 10 zile de la aceasta data."
    5. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    In cazul in care taxa pentru sederea in statiunile turistice ori in satele sau orasele istorice este inclusa in chitanta sau in costul biletului de odihna si tratament, persoanele juridice prevazute la art. 40 vor varsa la bugetul consiliului local suma aferenta acesteia, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna si tratament, in termen de 10 zile de la luarea in evidenta a turistilor."
    Art. 64
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228 din 24 noiembrie 2000 privind protejarea monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 616 din 30 noiembrie 2000, precum si orice alte prevederi contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 422/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 422 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 422/2001
Legea 105 2019
Legea 209 2017
Legea 248 2016
Legea 109 2016
Ordonanţa 10 2016
Legea 227 2015
Legea 187 2012
Ordin 2237 2004
privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Hotărârea 1430 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile in care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna
Legea 468 2003
privind modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Legea 401 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Ordin 2684 2003
privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia
Ordin 2682 2003
privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidenta a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidenta a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidenta a monumentelor istorice
Hotărârea 610 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat
Hotărârea 1309 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
Decretul 574 2001
pentru promulgarea Legii privind protejarea monumentelor istorice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu