Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1309 din 20 noiembrie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 888 din  9 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 52 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cuantumul timbrului monumentelor istorice, instituit in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia sunt reglementate prin prezentele norme metodologice.
    Art. 2
    Sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt gestionate, in regim extrabugetar, de catre Ministerul Culturii si Cultelor prin intermediul Oficiului National al Monumentelor Istorice, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. c) si ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 si ale art. 2 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Cuantumul timbrului monumentelor istorice

    Art. 3
    Timbrul monumentelor istorice se aplica in mod obligatoriu pentru produsele si serviciile din categoriile prevazute la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 422/2001.
    Art. 4
    Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezinta 2% din valoarea, fara T.V.A., a produselor si serviciilor stipulate la art. 3.
    Art. 5
    (1) Valoarea timbrului monumentelor istorice se adauga la pretul de vanzare al produselor si serviciilor, fiind imprimata distinct pe fiecare carte postala ilustrata, ghid turistic, caseta video, compact-disc, bilet de intrare, din categoria celor prevazute la art. 3.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care realizeaza venituri din activitatile prevazute la art. 3 si care folosesc case de marcat vor mentiona distinct pe chitanta fiscala contravaloarea timbrului.

    CAP. 3
    Modalitatile de percepere, incasare si virare a timbrului monumentelor istorice

    Art. 6
    Timbrul monumentelor istorice se percepe de la persoanele fizice si juridice prevazute la art. 52 alin. (4) din Legea nr. 422/2001.
    Art. 7
    Persoanele fizice sau juridice platitoare au obligatia sa calculeze si sa inregistreze lunar in contabilitatea proprie, in conturi distincte, sumele incasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice.
    Art. 8
    (1) Sumele prevazute la art. 7 se vireaza lunar de catre platitori, pana la data de 25 a lunii urmatoare, in contul nr. 5009 "Disponibil al institutiilor subventionate de la bugetul de stat", deschis pe seama Oficiului National al Monumentelor Istorice la Trezoreria sectorului 4.
    (2) Virarea se face cu ordin de plata, in care se va mentiona: "contravaloarea timbrului monumentelor istorice corespunzatoare lunii .......... anului ............ ".
    Art. 9
    Declaratia lunara privind obligatia de plata a timbrului monumentelor istorice, intocmita conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice, insotita de o copie a ordinului de plata avand stampila si semnatura autorizata ale Trezoreriei statului sau ale societatilor bancare, dupa caz, se va depune, direct sau prin posta, la sediul Oficiului National al Monumentelor Istorice pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru luna precedenta.
    Art. 10
    (1) In cazul nevirarii la termen a sumelor datorate se aplica o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere.
    (2) Penalitatile vor fi virate in contul prevazut la art. 8, cu ordin de plata, in care se va mentiona: "contravaloarea penalitatilor aferente timbrului monumentelor istorice corespunzatoare lunii ............... anului ......... ".
    Art. 11
    In cadrul Oficiului National al Monumentelor Istorice se constituie un compartiment distinct, abilitat sa incaseze, sa tina evidenta sumelor obtinute prin aplicarea timbrului monumentelor istorice si sa asigure respectarea destinatiei fondurilor astfel obtinute, potrivit legii.

    CAP. 4
    Modalitati de utilizare

    Art. 12
    Fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaza de Oficiul National al Monumentelor Istorice in conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 422/2001.

    CAP. 5
    Modalitati de evidentiere a timbrului monumentelor istorice

    Art. 13
    Evidentierea in contabilitate a sumelor datorate si virate catre Oficiul National al Monumentelor Istorice se face astfel:
    a) agentii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

             531        =   %        - pretul de vanzare,
         (512, 411)                    respectiv valoarea serviciilor
                           707 (704) - pretul de vanzare, respectiv valoarea
                                       serviciilor, mai putin valoarea
                                       timbrului
                              447    - valoarea timbrului (analitic distinct)

             447        =  531 (512) - valoarea timbrului datorata, virata;
    (analitic distinct)

    b) persoanele juridice fara scop patrimonial care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla: conform Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001;
    c) asociatiile familiale care exercita acte de comert si celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant: in Registrul-jurnal de incasari si plati, pe un rand distinct "Sume incasate reprezentand timbrul monumentelor istorice", pozitii care se centralizeaza lunar, in vederea determinarii sumelor care urmeaza a fi virate Oficiului National al Monumentelor Istorice;
    d) la institutiile publice care incaseaza contravaloarea produselor si serviciilor pentru care se datoreaza timbrul monumentelor istorice, in functie de sursa de finantare a acestora:

                %                      =   231 "Creditori"/analitic: Oficiul
               13                              National al Monumentelor Istorice
             "Casa"
              105
 "Disponibil al institutiei publice"
              120
 "Disponibil al institutiei publice
 finantate din venituri extrabugetare"

    - virarea sumelor reprezentand timbrul monumentelor istorice catre Oficiul National al Monumentelor Istorice:

   231 "Creditori"/analitic: Oficiul   =                   %
   National al Monumentelor Istorice                       13
                                                         "Casa"
                                                           105
                                          "Disponibil al institutiei publice"
                                                           120
                                          "Disponibil al institutiei publice
                                           finantate din venituri extrabugetare"

    Art. 14
    (1) Contravaloarea timbrului monumentelor istorice se va evidentia separat, in conturi analitice distincte, de catre Oficiul National al Monumentelor Istorice.
    (2) Pentru inregistrarea in contabilitatea Oficiului National al Monumentelor Istorice a operatiunilor privind timbrul monumentelor istorice, se folosesc urmatoarele conturi:
    - 120 "Disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare";
    - 220 "Debitori";
    - 420 "Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare";
    - 520 "Veniturile extrabugetare ale institutiei publice";
    - 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse".
    (3) Principalele operatiuni inregistrate in contabilitatea Oficiului National al Monumentelor Istorice sunt:
    A. evidentierea creantelor reprezentand timbrul monumentelor istorice, rezultate din declaratiile depuse de platitori:

                220                    =                 531
    "Debitori"/analitic: "platitori"           "Venituri de realizat"

    B. incasarea contravalorii timbrului monumentelor istorice de la platitori:

                120                    =                 220
    "Disponibil al institutiei            "Debitori"/analitic: "platitori"
    publice finantate din venituri
    extrabugetare"

    concomitent:

                531                    =                 520
      "Venituri de realizat"              "Veniturile extrabugetare ale
                                           institutiei publice"

    C. efectuarea cheltuielilor prevazute de lege:

                420                    =                 120
    "Cheltuielile institutiei             "Disponibil al institutiei publice
     publice finantate din venituri        din venituri extrabugetare"
     extrabugetare"

    D. inchiderea contului de cheltuieli la finele anului:
    a) in situatia in care veniturile incasate au fost mai mici decat cheltuielile efectuate:

                %                      =                 420
                                          "Cheltuielile institutiei publice
                                           din venituri extrabugetare"
               520
    "Veniturile extrabugetare ale
     institutiei publice"
               528
    "Venituri din anii precedenti
     si alte surse"

    b) in situatia in care veniturile incasate au fost mai mari decat cheltuielile efectuate:

                 520                 =                 420
    "Veniturile extrabugetare ale        "Cheltuielile institutiei publice
     institutiei publice"                 finantate din venituri extrabugetare"

    Art. 15
    Sumele din contul timbrului monumentelor istorice ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 16
    Controlul respectarii obligatiilor de plata se efectueaza de Oficiul National al Monumentelor Istorice prin intermediul compartimentului prevazut la art. 11 de imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor, precum si de specialistii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 17
    Activitatea de control va viza urmatoarele obiective:
    a) verificarea calculului corect al contravalorii timbrului monumentelor istorice;
    b) virarea integrala si la termen a sumei datorate;
    c) corelarea intre sumele varsate si cele datorate;
    d) verificarea calculului corect al penalitatilor datorate pentru intarziere la virarea contravalorii timbrului monumentelor istorice;
    e) utilizarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice in conformitate cu dispozitiile art. 12.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                               DECLARATIE
       privind obligatia de plata a timbrului monumentelor istorice*)
                  pentru luna ............... anul .......

    Datele de identificare a platitorului
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea platitorului de tmi |      |Judetul/Sectorul|     |Localitatea|     |
|______________________________|______|________________|_____|___________|_____|
|Codul de inregistrare fiscala |      |Strada          |     |Nr.        |     |
|a platitorului de tmi         |      |                |     |           |     |
|______________________________|______|________________|_____|___________|_____|
|Trezoreria platitorului de tmi|      |Bloc/Scara/Ap   |     |Cod postal |     |
|______________________________|______|________________|_____|___________|_____|
|Numarul de cont al            |      |Telefon/Fax     |     |e-mail     |     |
|platitorului de tmi           |      |                |     |           |     |
|______________________________|______|________________|_____|___________|_____|

    Timbrul monumentelor istorice datorat pentru perioada de raportare
 ______________________________________________________________________________
|    |    Denumirea    |Valoarea produselor |Contravaloarea |Achitat |   Data  |
|Nr. |produselor si/sau| si/sau serviciilor | lunara a tmi  |cu ordin|achitarii|
|crt.| serviciilor la  |  - fara T.V.A. -   |tmi = 2% x Vp/s|de plata|         |
|    |care s-a aplicat |        Vp/s        |               |   nr.  |         |
|    |       tmi       |                    |               |        |         |
|    |                 |                    |               |        |         |
|____|_________________|____________________|_______________|________|_________|
|  0 |       1         |         2          |       3       |   4    |     5   |
|____|_________________|____________________|_______________|________|_________|
| 01.|                 |                    |               |        |         |
|____|_________________|____________________|_______________|________|_________|
| 02.|                 |                    |               |        |         |
|____|_________________|____________________|_______________|________|_________|

    Sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

                    Semnatura,                          Stampila,

           
    *) Timbrul monumentelor istorice   tmi.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1309/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1309 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu