Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2684 din 18 iunie 2003

privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 448 din 24 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

    ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si continutul acesteia, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, Institutul National al Monumentelor Istorice si directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul culturii si cultelor,
                            Razvan Theodorescu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Obligatia privind folosinta monumentului istoric este un document obligatoriu, cu caracter permanent, prin care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau de exploatare si de intretinere a unui monument istoric.
    (2) Obligatia privind folosinta monumentului istoric face parte integranta din cartea tehnica a constructiei. In situatia in care aceasta nu exista, Obligatia privind folosinta monumentului istoric tine locul documentatiei tehnice de utilizare a bunului imobil, in conditiile legii.
    Art. 2
    Obligatia privind folosinta monumentului istoric insoteste actele de proprietate, de concesiune sau de inchiriere pe tot parcursul existentei imobilului in cauza.
    Art. 3
    Obligatia privind folosinta monumentului istoric este servitute constituita in folosul imobilului si se inscrie in Cartea funciara de catre proprietar, respectiv titular al dreptului de administrare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

    CAP. 2
    Redactarea Obligatiei privind folosinta monumentului istoric

    Art. 4
    (1) Emitentul Obligatiei privind folosinta monumentului istoric este directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala este situat monumentul istoric.
    (2) Obligatia privind folosinta monumentului istoric se intocmeste de catre specialistii serviciilor monumente istorice din cadrul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prevazute la alin. (1), in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
    (3) Obligatia privind folosinta monumentului istoric se intocmeste numai dupa cercetarea, la fata locului, a imobilului.
    Art. 5
    (1) Obligatia privind folosinta monumentului istoric cuprinde formularul Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, Inventarul monumentului istoric, prevazut in anexa A la Obligatia privind folosinta monumentului istoric, si Procesul-verbal de constatare a starii generale de conservare a monumentului istoric, prevazut in anexa B la Obligatia privind folosinta monumentului istoric.
    (2) Anexele A si B fac parte integranta din Obligatia privind folosinta monumentului istoric.
    Art. 6
    (1) La pct. 1 "Date de identificare" din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, variantele corecte vor fi marcate prin bifare, in casutele corespunzatoare.
    (2) La pct. 1 "Date de identificare" din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, subpct. 1.1 va fi completat cu codul numeric al monumentului istoric, prevazut in Lista monumentelor istorice, si se va marca prin bifare casuta corespunzatoare listei in care figureaza monumentul istoric.
    (3) La pct. 1 "Date de identificare" din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, la subpct. 1.4, 1.5 si 1.6 vor fi mentionate denumirile cu care monumentul istoric este inregistrat in Lista monumentelor istorice.
    (4) La pct. 2 "Localizare administrativa/Amplasament" din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, subpct. 2.1, 2.2 si 2.3 vor fi completate si cu denumirile anterioare si originare ale localitatilor si strazilor, precum si cu numerele anterioare si originare, daca este cazul.
    (5) La pct. 2 "Localizare administrativa/Amplasament" din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, subpct. 2.6 va fi completat cu datele privind delimitarea zonei de protectie, prevazute in ordinul ministrului culturii si cultelor de clasare a monumentului istoric.
    (6) In situatia in care pentru un imobil exista documentatie tehnica cadastrala intocmita si avizata in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, subpct. 2.7 din formularul mentionat la alin. (5) va fi completat cu numarul cadastral, respectiv numarul de Carte funciara.
    (7) Subpunctele de la pct. 5 "Descriere sumara" din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric vor fi completate pe baza datelor prevazute in Inventarul monumentului istoric si in Procesul-verbal de constatare a starii generale de conservare a monumentului istoric.
    (8) La pct. 6 "Conservare, restaurare, prezervare" din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, subpct. 6.1 va fi completat pe baza datelor din Procesul-verbal de constatare a starii generale de conservare a monumentului istoric.
    Art. 7
    (1) Rubricile cap. IV "Conditiile de utilizare, de exploatare si intretinere ale monumentului istoric" vor fi completate distinct, pentru fiecare monument istoric, in functie de natura folosintei, de starea de conservare si de caracteristicile structurale si stilistice ale acestuia.
    (2) Prevederile cap. IV "Conditiile de utilizare, de exploatare si intretinere ale monumentului istoric" vor specifica:
    a) masuri pentru evitarea surselor potentiale de umiditate (invelitori, terase, jgheaburi si burlane, canalizari exterioare, izolatii termice - legate si de functiune, izolari la puntile termice clasice - contur goluri exterioare, spatii ventilate mecanic);
    b) masuri pentru asigurarea climatului corespunzator necesar conservarii monumentului istoric;
    c) masuri pentru asigurarea bunei functionari a instalatiilor electrice (curente, de forta, impamantari, paratrasnet), sanitare (apa-canal), incalzire (in special sobe, cosuri de fum, dar si centralele proprii);
    d) masuri pentru remedierea degradarilor primare la tencuieli interioare si exterioare, zugraveli, vopsitorii, etansari, pardoseli, tamplarie, feronerie;
    e) masuri pentru protejarea decoratiilor originare impotriva actiunii factorilor fizici sau chimici;
    f) materiale si tehnici adecvate pentru realizarea lucrarilor de consolidare, conservare si restaurare a monumentului istoric.
    (3) Lista categoriilor de masuri specifice pentru exploatarea monumentului istoric, prevazute la alin. (2), nu este limitativa.

    CAP. 3
    Transmiterea Obligatiei privind folosinta monumentului istoric

    Art. 8
    (1) Obligatia privind folosinta monumentului istoric va fi inmanata proprietarului, sub semnatura, in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului ministrului culturii si cultelor de clasare a monumentului istoric.
    (2) Pentru monumentele istorice din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, Obligatia privind folosinta monumentului istoric va fi inmanata institutiilor publice titulare ale dreptului de administrare asupra bunurilor imobile respective, in conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 9
    In cazul ansamblurilor si siturilor monument istoric, Obligatia privind folosinta monumentului istoric se intocmeste pentru fiecare proprietar sau titular al dreptului de administrare asupra imobilelor aflate in perimetrul acestora si se transmite potrivit procedurii prevazute la art. 8.
    Art. 10
    Obligatia privind folosinta monumentului istoric se intocmeste in trei exemplare, dintre care un exemplar va fi transmis Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, un exemplar va fi pastrat de catre directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, emitenta, si un exemplar va fi transmis proprietarului, respectiv titularului dreptului de administrare asupra monumentului istoric.
    Art. 11
    Specialistii serviciilor monumente istorice din cadrul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor verifica periodic, cel putin o data pe an si in mod obligatoriu la fiecare sesizare, modul in care sunt respectate prevederile Obligatiei privind folosinta monumentului istoric.
    Art. 12
    Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor furniza proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, precum si altor titulari de drepturi reale asupra monumentelor istorice, la cerere, informatii privind legislatia din domeniul protejarii monumentelor istorice, precum si listele oficiale cuprinzand agentii economici autorizati de Ministerul Culturii si Cultelor sa efectueze interventii asupra monumentelor istorice.

    ANEXA 2

    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

    Directia pentru cultura, culte si patrimoniul
    cultural national a judetului ............../
    a municipiului Bucuresti

                                 OBLIGATIE
                   privind folosinta monumentului istoric
                      nr. ....... din ................

    CAP. 1
    Informatii generale

    1. Date de identificare
    1.1. Cod nr. .............
     _
    |_| Lista 1955
     _
    |_| Lista 1991 - 1992
     _
    |_| Lista 2004

    1.2. Grupa:
     _
    |_| A - monument istoric de valoare nationala si universala
     _
    |_| B - monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local

    1.3. Categorie:
     _
    |_| Monument
     _
    |_| Ansamblu
     _
    |_| Sit

    1.4. Denumirea actuala ....................................................
    1.5. Denumiri anterioare ..................................................
    1.6. Denumirea originara ..................................................

    2. Localizare administrativa/Amplasament
    2.1. Localitate ...........................................................
    2.2. Strada .......................................... nr. ................
    2.3. Sector ......................./Judet .................................
    2.4. Cod postal ...........................................................
    2.5. Referinte cartografice/Toponimie
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2.6. Referinte privind zona de protectie a monumentului istoric
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2.7. Date cadastrale
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2.8. Reglementarile urbanistice in care se inscrie
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2.9. Categoria de arhitectura .............................................
    2.10. Tipul de folosinta sau functiunea ...................................
    2.11. Folosinta actuala ...................................................
    2.12. Folosinta anterioara ................................................
    2.13. Folosinta originara .................................................

    3. Datare
    3.1. Perioada ........................................ an .................

    4. Persoane si evenimente asociate istoriei monumentului
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    5. Descriere sumara
    5.1. Materiale si tehnici de constructie utilizate/structura
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    5.2. Componente artistice
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    5.3. Mobilier
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    5.4. Inscriptii
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    5.5. Incadrare stilistica
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    6. Conservare, restaurare, prezervare
    6.1. Starea generala de conservare in momentul eliberarii Obligatiei privind folosinta monumentului istoric
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    6.2. Propuneri de restaurare, reabilitare, reconversie
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    CAP. 2
    Regim juridic

    1. Proprietar actual ......................................................
    2. Titlul de proprietate ..................................................
    3. Concesionarul/locatarul/titularul dreptului de administrare actual
    ...........................................................................
    4. Proprietari anteriori
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    CAP. 3
    Obligatiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, concesionarilor si locatarilor monumentelor istorice

    1. Sa intretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a prezentei Obligatii privind folosinta monumentului istoric.
    2. Sa asigure paza monumentelor istorice si sa ia masuri pentru apararea impotriva incendiilor.
    3. Sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul localitatii in a carei raza teritoriala se afla situat monumentul istoric, despre orice modificari sau degradari in starea fizica a monumentelor istorice detinute.
    4. Sa asigure, in conditiile legii, accesul specialistilor desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea constatarii starii de conservare sau pentru efectuarea de cercetari, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice si pentru operatiunile de evidenta.
    5. Sa obtina avizele prevazute de lege pentru toate interventiile prevazute la art. 22 din Legea nr. 422/2001.
    6. Sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, precum si a oricaror alte lucrari, conform prevederilor legale, numai de catre persoanele fizice sau juridice atestate in acest sens si sa prevada in contracte conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate.
    7. Sa respecte toate conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate atunci cand executa ei insisi lucrari de intretinere curenta sau orice alte interventii.
    8. Sa permita, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care acestea sunt initiate si finantate de persoane juridice abilitate in conditiile legii.
    9. Sa permita montarea si sa intretina insemnul si sigla "Monument istoric".
    10. Sa obtina avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si sa asigure pe propria raspundere conditii corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere si de publicitate, in cazul in care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice in circuit public.
    11. Sa comunice directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, dupa caz, asupra monumentelor istorice.
    12. Sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre intentia de a instraina monumentul istoric, in vederea exercitarii dreptului de preemptiune al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile Legii nr. 422/2001.
    13. Sa notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare, chirias sau concesionar, regimul juridic al monumentului istoric pe care il detine, precum si Obligatia privind folosinta monumentului istoric.
    14. Sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului, in termen de 15 zile de la data incheierii contractelor, potrivit legii, si sa transmita acesteia o copie de pe acte.
    15. Sa inscrie Obligatia privind folosinta monumentului istoric in Cartea funciara, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
    16. Sa asigure o intretinere curenta corespunzatoare prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric.
    17. Sa utilizeze monumentul istoric numai in scopuri compatibile cu destinatia sa initiala.

    CAP. 4
    Conditiile de utilizare, de exploatare si intretinere ale monumentului istoric

    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Prezentul act a fost intocmit in trei exemplare si a fost transmis proprietarului/titularului dreptului de administrare direct/prin posta/prin mandatar la data de .................

    Directia pentru cultura, culte       Proprietar persoana fizica,
    si patrimoniul cultural national     ............................
    a judetului.................../a     (numele si prenumele in clar
    municipiului Bucuresti               si semnatura)

    Director,
    .............................        Proprietar persoana juridica/
    (numele si prenumele in clar,        Titular al dreptului de administrare,
    semnatura si stampila)               .....................................
                                         .....................................
                                         (denumirea persoanei juridice/
                                         institutiei publice)

    Sef Serviciu monumente istorice,
    ................................
    (numele si prenumele in clar si
    semnatura)
                                         Conducatorul persoanei juridice/
                                         institutiei publice,
                                         .....................................
                                         (functia, numele si prenumele in clar,
                                         semnatura si stampila)

    ANEXA A
    la Obligatia privind folosinta monumentului istoric
    nr. .......... din ..................

    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
    Directia pentru cultura, culte
    si patrimoniul cultural national
    a judetului .................../
    a municipiului Bucuresti

                                 INVENTARUL
                            monumentului istoric

    A. Date generale
    Monumentul istoric ........................................................, grupa ..........., inregistrat cu nr. ............., cod nr. ................., in Lista monumentelor istorice din anul .........., situat in localitatea ............................., str. ............................. nr. ........, judetul/sectorul .........................., cod postal ..................... .
    Proprietar/titular al dreptului de administrare .........................., cu sediul/domiciliul in localitatea .........................................., str. ....................... nr. ....., judetul/sectorul ......................, reprezentat de ..........................................., cu functia de ....................................... .

    B. Descrierea monumentului/ansamblului
    1. Suprafata imobilului ............. mp
    2. Numarul corpurilor de cladire ....................,
       din care monumente istorice .......................
____________________________________________________
      Corpuri     Nr. incaperi/incaperea   Suprafata
    (denumirea)                               (mp)
____________________________________________________
1. .............  ......................   .........
                           1/1             .........
                           1/2             .........
                           1/3             .........
____________________________________________________
2. .............  ......................   .........
                           2/1             .........
                           2/2             .........
____________________________________________________

    C. Inventarul fix al incaperilor

    Corp/incapere   Inventarul fix
____________________________________________________
        1/1         ................................
        1/2         ................................
                    ................................
         .
         .
         .
____________________________________________________
        2/1         ................................
        2/2         ................................
         .
         .
         .
____________________________________________________

    D. Inventarul elementelor de amenajari exterioare

    Element         Pozitie in spatiu
____________________________________________________
    D1 ..........   ................................
    D2 ..........   ................................
                    ................................
         .
         .
         .
         .
         .
____________________________________________________

    Directia pentru cultura, culte       Proprietar persoana fizica,
    si patrimoniul cultural national     ............................
    a judetului.................../a     (numele si prenumele in clar
    municipiului Bucuresti               si semnatura)

    Director,
    .............................        Proprietar persoana juridica/
    (numele si prenumele in clar,        Titular al dreptului de administrare,
    semnatura si stampila)               .....................................
                                         .....................................
                                         (denumirea persoanei juridice/
                                         institutiei publice)

    Sef Serviciu monumente istorice,
    ................................
    (numele si prenumele in clar si
    semnatura)
                                         Conducatorul persoanei juridice/
                                         institutiei publice,
                                         .....................................
                                         (functia, numele si prenumele in clar,
                                         semnatura si stampila)

    ANEXA B
    la Obligatia privind folosinta monumentului istoric
    nr. .......... din ..................

    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
    Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national
    a judetului ........................../a municipiului Bucuresti

                                   PROCES-VERBAL
      de constatare a starii generale de conservare a monumentului istoric

    Monumentul istoric ......................................................., grupa ..............., inregistrat cu nr. ............, cod nr. .............., in Lista monumentelor istorice din anul ..........., situat in localitatea .........................., str. .................................. nr. ......, judetul/sectorul ................................, cod postal ............... .
    Astazi .............., subsemnatii: ......................................, in calitate de reprezentant al Directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national a judetului ......................./a municipiului Bucuresti, si ................................., in calitate de proprietar/reprezentant al proprietarului persoana juridica/titularului dreptului de administrare ........................................................, am incheiat prezentul proces-verbal prin care se face constatarea privind starea generala de conservare a monumentului istoric.
    Date tehnice (pe corpuri de cladiri)*1)
_________________________________________________________________________
Elementul de constructie    Natura elementelor    Starea de conservare*2)
                            (materialul din care
                            este realizat)
                            si incaperea
_________________________________________________________________________
Elemente de structura:
- fundatii                  ....................  .......................
- ziduri                    ....................  .......................
- plansee                   ....................  .......................
- bolti                     ....................  .......................
- scari                     ....................  .......................
- sarpanta                  ....................  .......................
_________________________________________________________________________
Elemente de arhitectura:
- invelitori                ....................  .......................
- jgheaburi, burlane,
  aruncatoare de apa        ....................  .......................
- parament exterior         ....................  .......................
- tamplarii exterioare
  (usi, ferestre)           ....................  .......................
- pardoseli                 ....................  .......................
- parament interior
  (tencuieli, placaje etc.) ....................  .......................
- tamplarii interioare      ....................  .......................
_________________________________________________________________________
Elemente de mobilier fix inclus:
- .......................................................................
- .......................................................................
_________________________________________________________________________
Decoratii exterioare
..........................  ....................  .......................
..........................  ....................  .......................
_________________________________________________________________________
Decoratii interioare
..........................  ....................  .......................
..........................  ....................  .......................
_________________________________________________________________________
Dotari:
- instalatii electrice      ....................  .......................
- instalatii sanitare
  (apa-canal)               ....................  .......................
- instalatii incalzire      ....................  .......................
- instalatii paratrasnet    ....................  .......................
- alte instalatii           ....................  .......................
_________________________________________________________________________
Elemente de amenajari exterioare:
- trotuare, pavaje          ....................  .......................
- alei                      ....................  .......................
- plantatii                 ....................  .......................
- elemente de mobilier
  exterior (lampadare,
  statui, fantani etc.)     ....................  .......................
- altele (dupa caz)         ....................  .......................
_________________________________________________________________________

    Directia pentru cultura, culte       Proprietar persoana fizica,
    si patrimoniul cultural national     ............................
    a judetului.................../a     (numele si prenumele in clar
    municipiului Bucuresti               si semnatura)

    Director,
    .............................        Proprietar persoana juridica/
    (numele si prenumele in clar,        Titular al dreptului de administrare,
    semnatura si stampila)               .....................................
                                         .....................................
                                         (denumirea persoanei juridice/
                                         institutiei publice)

    Sef Serviciu monumente istorice,
    ................................
    (numele si prenumele in clar si
    semnatura)
                                         Conducatorul persoanei juridice/
                                         institutiei publice,
                                         .....................................
                                         (functia, numele si prenumele in clar,
                                         semnatura si stampila)

------------
    *1) Analiza se face pe fiecare corp de cladire.
    *2) Aprecierea, dupa calificativele: foarte buna, buna, rea, distrus (disparut).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2684/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2684 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2684/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu