Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1430 din  4 decembrie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile in care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 905 din 18 decembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 40 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind situatiile in care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind situatiile in care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza cadrul organizatoric si metodologia unitara in vederea asigurarii accesului egal la finantare al oricarei persoane fizice sau juridice de drept privat, proprietara a unui monument istoric.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme metodologice, protejarea monumentelor istorice si interventiile asupra acestora sunt definite in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Finantarea din partea Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale, este acordata persoanelor fizice sau juridice de drept privat care, din cauza unor motive de natura economica, nu au posibilitatea sa desfasoare, cu resurse proprii, activitati de protejare sau de interventie asupra monumentelor istorice pe care le detin in proprietate.
    Art. 4
    In baza prezentelor norme metodologice, Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, efectueaza evaluarea documentatiilor prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat in vederea obtinerii finantarii, propun prioritatile si fundamenteaza necesarul contributiei financiare.

    CAP. 2
    Situatiile in care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, precum si proportia contributiei acestora

    Art. 5
    Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, in urmatoarele situatii de interes public:
    a) punerea in siguranta si scoaterea imediat din pericol a monumentului istoric;
    b) reabilitarea structurala si functionala a monumentului istoric;
    c) reabilitarea componentelor artistice ale monumentului istoric;
    d) reabilitarea componentei urbane a monumentului istoric;
    e) punerea in valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice si arheologice ale monumentului istoric;
    f) reintegrarea in circuitul socioeconomic si cultural-turistic a monumentului istoric.
    Art. 6
    Acordarea contributiei financiare a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale, pentru acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se stabileste pentru un punctaj de minimum 23 de puncte, in baza criteriilor prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Art. 7
    Proportia in care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, pot sa acopere costurile lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat se stabileste in functie de punctajul obtinut prin evaluarea criteriilor stipulate in anexa la prezentele norme metodologice, astfel:
    - finantare integrala: punctaj intre 53 - 70 de puncte;
    - finantare partiala: punctaj intre 23 - 52 de puncte.
    Art. 8
    Din sumele prevazute in buget in acest scop Ministerul Culturii si Cultelor poate sa acopere total sau partial, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, costurile lucrarilor de protejare a monumentelor istorice, in functie de grupa in care acestea sunt inscrise in Lista monumentelor istorice, indiferent de detinator.
    Art. 9
    Consiliile judetene, municipale, orasenesti si comunale, precum si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, pot sa acopere, conform prevederilor prezentelor norme metodologice:
    a) integral sau partial, costurile lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B;
    b) individual sau prin cofinantare, costurile lucrarilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective.
    Art. 10
    Contributia financiara a Ministerului Culturii si Cultelor si a autoritatilor administratiei publice locale poate fi asigurata prin cofinantare, precum si in parteneriat, inclusiv cu proprietarii sau cu alte persoane fizice sau juridice.
    Art. 11
    Pentru situatiile in care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, acorda finantare partiala, sunt necesare identificarea si utilizarea altor resurse financiare, prin cofinantare sau in parteneriat.

    CAP. 3
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice sau juridice de drept privat pentru a primi contributie financiara din partea Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale, pentru acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice detinute in proprietate

    Art. 12
    Acordarea contributiei financiare a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, se poate face numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) persoana fizica sau juridica de drept privat sa fie proprietara a unui monument istoric inscris in Lista monumentelor istorice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificarile ulterioare;
    b) starea fizica a monumentului istoric impune cu necesitate desfasurarea unei activitati de protejare sau de interventie;
    c) existenta unui proiect de specialitate privind protejarea sau interventia asupra monumentului istoric, la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie, conform legislatiei in vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, pentru lucrari de consolidare-restaurare, dupa caz;
    d) declaratia pe propria raspundere a proprietarului monumentului istoric, referitoare la faptul ca acesta nu dispune de resursele financiare necesare desfasurarii activitatii de protejare sau de interventie;
    e) identificarea si utilizarea altor resurse financiare, in situatia unei cofinantari/finantari partiale din partea Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale;
    f) aportul partenerilor, in situatia desfasurarii activitatii de protejare sau de interventie in parteneriat;
    g) monumentul istoric sa nu constituie obiectul unui litigiu;
    h) monumentul istoric sa nu se afle sub sechestru;
    i) monumentul istoric sa nu fie ipotecat.
    Art. 13
    Proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice de drept privat, care solicita finantare isi asuma prin declaratie autentificata urmatoarele obligatii:
    a) sa utilizeze monumentul istoric in scopul unor activitati socioculturale, de invatamant, sanatate, de cult, de binefacere ori altor activitati asemanatoare sau de locuinta (bloc ori unitate unifamiliala);
    b) sa permita accesul specialistilor si, dupa caz, al publicului la monumentul istoric, in conditiile stabilite prin contract cu finantatorul;
    c) sa asigure, in toate cazurile, paza si securitatea obiectivului;
    d) sa obtina actele necesare lucrarilor de protejare sau de interventie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    CAP. 4
    Procedurile prin care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat

    Art. 14
    Finantarea din contributia Ministerului Culturii si Cultelor si a autoritatilor administratiei publice locale se va face in baza prevederilor Legii nr. 422/2001, cu modificarile ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice, prin incheierea unui contract intre:
    a) Ministerul Culturii si Cultelor si proprietarul monumentului istoric, in situatia acordarii unei contributii financiare din partea Ministerului Culturii si Cultelor;
    b) autoritatea administratiei publice locale si proprietarul monumentului istoric, in situatia acordarii unei contributii financiare din partea consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale, precum si din partea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 15
    Contractul prevazut la art. 14 va contine clauza obligatorie a constituirii unei garantii imobiliare asupra monumentului istoric in cauza, pentru o perioada de 10 ani, in favoarea statului, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala se afla situat imobilul.
    Art. 16
    (1) Contributia financiara a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatii administratiei publice locale, va fi acordata numai pe baza cererii motivate a proprietarului monumentului istoric, insotita de documentele justificative.
    (2) Cererea privind acordarea contributiei financiare a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatii administratiei publice locale, depusa de proprietarul unui monument istoric, persoana fizica, trebuie sa cuprinda:
    a) datele de identificare a solicitantului, respectiv numele si prenumele acestuia, domiciliul, codul numeric personal, numele si calitatea celor care reprezinta solicitantul in relatiile cu tertii, in situatia in care exista, numarul de telefon/fax al acestora, felul finantarii solicitate: finantare totala/finantare partiala/finantare in parteneriat, suma totala pentru care se solicita finantare;
    b) datele de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa unde este situat, grupa si pozitia la care este inscris imobilul in Lista monumentelor istorice;
    c) precizarea urmatoarelor elemente, dupa caz: valoarea monumentului istoric, starea fizica a monumentului istoric, amplasarea monumentului istoric intr-o zona cu risc seismic ridicat, amplasarea monumentului istoric in vecinatatea unor monumente inscrise in Lista patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric intr-o zona construita protejata de interes national, includerea monumentului istoric in programe nationale si/sau internationale;
    d) cauzele care au condus la necesitatea efectuarii unor activitati de protejare sau de interventie asupra monumentului istoric;
    e) o succinta prezentare a masurilor cuprinse in proiectul de specialitate privind protejarea sau interventia asupra monumentului istoric;
    f) mentiuni referitoare la contributiile financiare ale autoritatilor administratiei publice centrale, respectiv ale autoritatilor administratiei publice locale, acordate anterior pentru acelasi monument istoric (numarul si data adresei de comunicare a contributiei financiare, sumele care au fost acordate, precum si modul cum au fost respectate acestea).
    (3) Cererea privind acordarea contributiei financiare a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatii administratiei publice locale, depusa de proprietarul unui monument istoric, persoana fizica, trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) acte prin care se dovedesc veniturile solicitantului si ale membrilor familiei sale;
    b) declaratie privind copiii, sotul/sotia aflati in intretinere si copie de pe certificatele de nastere si de stare civila, dupa caz;
    c) copie de pe documentele care atesta eventuala stare de incapacitate de munca;
    d) declaratie pe propria raspundere a debitorului, cuprinzand si veniturile, altele decat cele pentru care a depus acte doveditoare;
    e) declaratie pe propria raspundere, autentificata, din care sa rezulte ca:
    1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu;
    2. monumentul istoric nu se afla sub sechestru;
    3. monumentul istoric nu este ipotecat;
    f) declaratia autentificata prevazuta la art. 13;
    g) extras de pe cartea funciara privind monumentul istoric si copie legalizata de pe titlul de proprietate;
    h) cazier judiciar;
    i) memoriu istoric, insotit de documentar fotografic al situatiei actuale (15 x 24 cm);
    j) devizul estimativ al lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
    k) proiect de specialitate la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie, conform legislatiei in vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, pentru lucrari de consolidare-restaurare, dupa caz;
    l) documentatii de specialitate, conform legislatiei in vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, pentru lucrari de componente artistice;
    m) situatia lucrarilor efectuate anterior solicitarii - descriere si finantare, dupa caz;
    n) memoriu de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor, in baza criteriilor prevazute de prezentele norme metodologice;
    o) plan de finantare, in baza graficului de esalonare a lucrarilor;
    p) plan de management, dupa caz;
    q) alte documente justificative, din care sa rezulte ca solicitantul dispune de diferenta de fonduri necesara lucrarilor, fata de sumele alocate, in situatia unei finantari partiale/cofinantari din partea Ministerului Culturii si Cultelor sau a autoritatilor administratiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (4) Cererea privind acordarea contributiei financiare a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatii administratiei publice locale, depusa de proprietarul unui monument istoric, persoana juridica de drept privat, trebuie sa cuprinda:
    a) date de identificare a solicitantului, respectiv forma societatii comerciale, denumirea acesteia si a reprezentantului fiscal, sediul, anul infiintarii, certificatul de inregistrare, numele si calitatea celor care reprezinta solicitantul in relatiile cu tertii, numarul de telefon/fax al acestora, felul finantarii solicitate: finantare totala/finantare partiala/finantare in parteneriat, suma totala pentru care se solicita finantare, numarul contului/conturilor si unitatea/unitatile bancara/bancare la care este/sunt deschis/deschise;
    b) date de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa unde este situat, grupa si pozitia la care este inscris imobilul in Lista monumentelor istorice;
    c) precizarea urmatoarelor elemente, dupa caz: valoarea monumentului istoric, starea fizica a monumentului istoric, amplasarea monumentului istoric intr-o zona cu risc seismic ridicat, amplasarea monumentului istoric in vecinatatea unor monumente inscrise in Lista patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric intr-o zona construita protejata de interes national, includerea monumentului istoric in programe nationale si/sau internationale;
    d) cauzele care au condus la necesitatea efectuarii unor activitati de protejare sau de interventie asupra monumentului istoric;
    e) o succinta prezentare a masurilor cuprinse in proiectul de specialitate privind protejarea sau interventia asupra monumentului istoric;
    f) mentiuni referitoare la contributiile financiare ale autoritatilor administratiei publice centrale, respectiv ale autoritatilor administratiei publice locale, acordate anterior pentru acelasi monument istoric (numarul si data adresei de comunicare a contributiei financiare, sumele care au fost acordate, precum si modul cum au fost respectate acestea).
    (5) Cererea privind acordarea contributiei financiare a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatii administratiei publice locale, depusa de proprietarul unui monument istoric, persoana juridica de drept privat, trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv/statutul si actele aditionale, dupa caz;
    b) dovada dobandirii personalitatii juridice;
    c) ultima situatie financiara anuala;
    d) ultima balanta de verificare;
    e) dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisa de banca la care are deschis contul;
    f) raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat in domeniul protejarii monumentului istoric;
    g) ultimul act de control intocmit de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice;
    h) declaratie pe propria raspundere, autentificata, din care sa rezulte ca:
    1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu;
    2. monumentul istoric nu se afla sub sechestru;
    3. monumentul istoric nu este ipotecat;
    i) declaratia autentificata prevazuta la art. 13;
    j) extras de pe cartea funciara privind monumentul istoric si copie legalizata de pe titlul de proprietate;
    k) memoriu istoric, insotit de documentar fotografic al situatiei actuale (15 x 24 cm);
    l) devizul estimativ al lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
    m) proiect de specialitate la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie, conform legislatiei in vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, pentru lucrari de consolidare-restaurare;
    n) documentatii de specialitate, conform legislatiei in vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, pentru lucrari de componente artistice;
    o) situatia lucrarilor efectuate anterior solicitarii - descriere si finantare;
    p) memoriu de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor, in baza criteriilor prevazute de prezentele norme metodologice;
    q) plan de finantare, in baza graficului de esalonare a lucrarilor;
    r) plan de management, dupa caz;
    s) alte documente justificative din care sa rezulte ca solicitantul dispune de diferenta de fonduri necesara lucrarilor, fata de sumele alocate, in situatia unei finantari partiale/cofinantari din partea Ministerului Culturii si Cultelor sau a autoritatilor administratiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 17
    (1) Documentatia de solicitare a contributiei financiare a Ministerului Culturii si Cultelor se depune la directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla situat monumentul istoric, incepand cu luna ianuarie a anului calendaristic.
    (2) Data limita de depunere a documentatiei prevazute la alin. (1) este ultima zi din semestrul I al anului calendaristic.
    Art. 18
    (1) Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, verifica, prin personalul de specialitate trimis la fata locului, starea fizica a monumentului istoric.
    (2) Personalul de specialitate prevazut la alin. (1) intocmeste un raport referitor la starea fizica a monumentului istoric.
    (3) Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza documentatia depusa de solicitant, precum si raportul referitor la starea fizica a monumentului istoric, intocmit de personalul de specialitate, si, dupa caz:
    a) solicita depunatorilor transmiterea documentelor necesare, in situatia in care documentatia nu este completa potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice;
    b) comunica depunatorilor faptul ca acestia nu indeplinesc conditiile prevazute de prezentele norme metodologice pentru a fi beneficiari ai contributiei financiare a Ministerului Culturii si Cultelor;
    c) intocmeste referatul de oportunitate privind finantarea sau cofinantarea lucrarilor de protejare sau de interventie asupra monumentului istoric.
    (4) In termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, transmite Directiei monumente istorice si muzee din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor documentatia depusa de solicitant, raportul referitor la starea fizica a monumentului istoric, intocmit de personalul de specialitate, precum si referatul de oportunitate.
    Art. 19
    Directia monumente istorice si muzee va transmite Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice documentele prevazute la art. 18 alin. (4), pentru a fi analizate in prima sedinta lunara a acestei comisii.
    Art. 20
    In baza criteriilor si conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice si tinand seama de referatele de oportunitate privind finantarea sau cofinantarea lucrarilor de protejare sau de interventie asupra monumentelor istorice, intocmite de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice selectioneaza cererile pentru care se acorda contributie financiara din partea Ministerului Culturii si Cultelor, in vederea realizarii lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice.
    Art. 21
    In termen de 30 de zile de la data inregistrarii documentatiei prevazute la art. 18 alin. (4), Comisia Nationala a Monumentelor Istorice formuleaza prioritatile lucrarilor de protejare sau de interventie asupra monumentelor istorice, fundamenteaza sumele necesare ce urmeaza sa fie alocate in acest scop din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si le supune aprobarii, prin ordin, ministrului culturii si cultelor.
    Art. 22
    (1) Documentatia de solicitare a contributiei financiare a autoritatilor administratiei publice locale se depune la consiliul judetean, municipal, orasenesc sau comunal, precum si la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala se afla situat monumentul istoric, incepand cu luna ianuarie a anului calendaristic.
    (2) Data limita de depunere a documentatiei prevazute la alin. (1) este ultima zi din semestrul I al anului calendaristic.
    Art. 23
    (1) Consiliul judetean, municipal, orasenesc sau comunal, precum si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, verifica, prin personalul de specialitate trimis la fata locului, starea fizica a monumentului istoric.
    (2) Personalul de specialitate prevazut la alin. (1) intocmeste un raport referitor la starea fizica a monumentului istoric.
    Art. 24
    In termen de 30 de zile de la inregistrarea raportului prevazut la art. 23 alin. (2), consiliul judetean, municipal, orasenesc sau comunal, precum si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, analizeaza documentatia depusa de solicitant, precum si raportul referitor la starea fizica a monumentului istoric, intocmit de personalul de specialitate, si, dupa caz:
    a) solicita depunatorilor transmiterea documentelor necesare, in situatia in care documentatia nu este completa potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice;
    b) comunica depunatorilor faptul ca acestia nu indeplinesc conditiile prevazute de prezentele norme metodologice pentru a fi beneficiari ai contributiei financiare a autoritatilor administratiei publice locale;
    c) intocmesc referatul de oportunitate privind finantarea sau cofinantarea lucrarilor de protejare ori de interventie asupra monumentului istoric.
    Art. 25
    In baza criteriilor si conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice si tinand seama de referatele de oportunitate privind finantarea sau cofinantarea lucrarilor de protejare ori de interventie asupra monumentelor istorice, consiliul judetean, municipal, orasenesc sau comunal, precum si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, selectioneaza cererile pentru care se acorda contributie financiara din partea autoritatilor administratiei publice locale, in vederea realizarii lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice.
    Art. 26
    (1) Persoanele fizice si juridice de drept privat carora li se acorda contributie financiara, precum si sumele ce urmeaza sa fie acordate sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, respectiv prin hotarare a consiliului judetean, municipal, orasenesc sau comunal, precum si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) In termen de 5 zile de la data emiterii ordinului, respectiv de la data adoptarii hotararii prevazute la alin. (1), Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, respectiv autoritatea administratiei publice locale, comunica persoanelor fizice si juridice de drept privat sumele aprobate.

    CAP. 5
    Procedura de urgenta

    Art. 27
    (1) Procedura de urgenta este procedura exceptionala prin care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, acorda cu prioritate contributie financiara persoanei fizice sau juridice de drept privat, proprietara a unui monument istoric aflat in pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica, in vederea luarii masurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
    (2) Solicitarea declansarii procedurii de urgenta se face in termen de maximum doua zile de la constatarea situatiei de urgenta de catre proprietar, directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consiliile judetene, municipale, orasenesti si comunale, precum si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz; solicitarea se adreseaza Directiei monumente istorice si muzee, pentru contributia financiara a Ministerului Culturii si Cultelor, si consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru contributia financiara a autoritatilor administratiei publice locale.
    (3) Solicitarea declansarii procedurii de urgenta va fi insotita de raportul referitor la starea fizica a monumentului istoric si de referatul de oportunitate, intocmite de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru contributia financiara a Ministerului Culturii si Cultelor, si de consiliile judetene, municipale, orasenesti si comunale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru contributia financiara a autoritatilor administratiei publice locale.
    (4) In situatia in care solicitarea declansarii procedurii de urgenta s-a efectuat de catre proprietarul monumentului istoric, se va proceda astfel:
    a) pentru contributia financiara a Ministerului Culturii si Cultelor, Directia monumente istorice si muzee se adreseaza directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla situat monumentul istoric, in vederea transmiterii de urgenta a raportului referitor la starea fizica a monumentului istoric, precum si a referatului de oportunitate;
    b) pentru contributia financiara a autoritatilor administratiei publice locale, personalul de specialitate din cadrul consiliului judetean, respectiv din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala se afla situat monumentul istoric, intocmeste de urgenta raportul referitor la starea fizica a monumentului istoric, precum si referatul de oportunitate.
    Art. 28
    (1) In termen de 3 zile de la data inregistrarii documentatiei prevazute la art. 27 alin. (3), Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, intrunita in sedinta extraordinara, analizeaza documentatia si, dupa caz:
    a) avizeaza documentatia primita, fundamenteaza suma necesara ce urmeaza sa fie alocata in acest scop din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si o supune aprobarii, prin ordin, ministrului culturii si cultelor;
    b) comunica solicitantului faptul ca acesta nu indeplineste conditiile prevazute de prezentele norme metodologice pentru a fi beneficiarul contributiei financiare a Ministerului Culturii si Cultelor, in regim de urgenta.
    (2) In termen de 3 zile de la data inregistrarii documentatiei prevazute la art. 27 alin. (3), consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, analizeaza documentatia si, dupa caz:
    a) fundamenteaza suma necesara ce urmeaza sa fie alocata in acest scop din bugetul propriu al judetului si o aproba prin hotarare;
    b) comunica solicitantului faptul ca acesta nu indeplineste conditiile prevazute de prezentele norme metodologice pentru a fi beneficiarul contributiei financiare a autoritatii administratiei publice locale, in regim de urgenta.
    Art. 29
    In termen de 3 zile de la data emiterii ordinului ministrului culturii si cultelor, respectiv de la data adoptarii hotararii consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Ministerul Culturii si Cultelor, prin Directia monumente istorice si muzee, respectiv consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, comunica persoanei fizice sau juridice de drept privat suma aprobata si propune incheierea contractului, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 30
    (1) O cota de 30% din suma prevazuta in bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pentru finantarea sau cofinantarea lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat este destinata pentru solutionarea situatiilor de urgenta, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (2) O cota de 30% din suma prevazuta in bugetul propriu al judetelor si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru finantarea sau cofinantarea lucrarilor de protejare asupra monumentelor istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, este destinata pentru solutionarea situatiilor de urgenta, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

    CAP. 6
    Verificarea utilizarii sumelor provenite din contributia financiara a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale

    Art. 31
    Compartimentele de control si audit din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, alti imputerniciti ai Ministerului Culturii si Cultelor, ai directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ai institutiilor subordonate cu atributii in domeniu si personalul specializat al consiliului judetean, municipal, orasenesc sau comunal, precum si al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, verifica daca utilizarea sumelor provenite din contributia financiara a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale, s-a realizat in conformitate cu prevederile contractuale.
    Art. 32
    (1) Verificarea utilizarii sumelor provenite din contributia financiara a Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale, se realizeaza la domiciliul/sediul persoanei fizice sau juridice de drept privat, pe baza documentelor justificative si a inregistrarilor financiar-contabile, dupa caz.
    (2) Personalul de specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor, al directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al institutiilor publice subordonate cu atributii in domeniu, precum si al autoritatilor administratiei publice locale va verifica modul de realizare a lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice.
    Art. 33
    (1) In urma efectuarii verificarilor prevazute la art. 32, personalul de specialitate intocmeste un raport privind utilizarea contributiei financiare.
    (2) In situatia in care, in urma raportului prevazut la alin. (1), se constata nerespectarea clauzelor contractuale, precum si a prevederilor prezentelor norme metodologice, contractul incheiat cu Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv cu autoritatea administratiei publice locale, va fi reziliat de plin drept.
    Art. 34
    Contributia financiara acordata este nerambursabila in cazul in care beneficiarul finantarii isi indeplineste obligatiile contractuale.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

________________________________________________________________________________
Nr.         Criterii de evaluare si punctaj orientativ      Punctaj    Punctaj
crt.                                                        Finantare  Finantare
                                                            partiala   integrala
________________________________________________________________________________
  1. Starea fizica a monumentului istoric:
     - precolaps: 15 puncte                                   2 - 7      7 - 15
     - degradare generalizata: 7 puncte
     - degradare structurala: 3 puncte
     - degradare arhitecturala: 2 puncte
     - degradare componente artistice: 2 puncte
     - ruina istorica: 2 puncte
________________________________________________________________________________
  2. Amplasarea monumentului istoric intr-o zona cu risc        -         10
     seismic ridicat: 10 puncte
________________________________________________________________________________
  3. Amplasarea monumentului istoric in zona de protectie       -          5
     sau in vecinatatea unor monumente inscrise in
     Lista patrimoniului mondial: 5 puncte
________________________________________________________________________________
  4. Amplasarea monumentului istoric intr-o zona                -          5
     construita protejata de interes national: 5 puncte
________________________________________________________________________________
  5. Includerea monumentului istoric in programe              5 - 10       -
     nationale si/sau internationale:
     - programe internationale: 10 puncte
     - programe nationale: 5 puncte
________________________________________________________________________________
  6. Capacitatea de asigurare integrala a cofinantarii:
     - sponsorizare/cofinantare din alte surse/cofinantare    5 - 15       -
     din surse proprii: 15 puncte
     - 75%: 5 puncte
     - 50%: 10 puncte
     - 25%: 15 puncte
     - < 25%: 0 puncte
________________________________________________________________________________
  7. Functiunea monumentului istoric:
     - socioculturala/de cult/invatamant/sanatate/              5         15
       de binefacere: 15 puncte
     - alte functiuni/locuinta: 5 puncte
________________________________________________________________________________
  8. Posibilitati de concentrare a eforturilor si de          1 - 10     1 - 10
     finalizare a lucrarilor in termen scurt,
     comparativ cu anvergura lucrarilor:
     - 1 - 2 ani: 10 puncte
     - 2 - 3 ani: 7 puncte
     - 3 - 4 ani: 5 puncte
     - 5 ani: 3 puncte
     - > 5 ani: 1 punct
________________________________________________________________________________
  9. Capacitatea de intretinere si protejare a                  5          5
     monumentului istoric dupa executia lucrarilor:
     5 puncte
________________________________________________________________________________
 10. Capacitatea de utilizare a monumentului istoric            -          5
     dupa executia lucrarilor - plan de management:
     5 puncte
________________________________________________________________________________
     TOTAL PUNCTAJ:                                          23   52    53   70
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1430/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1430 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1430/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu